REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek"

Transkrypt

1 Wydanie: 04/2001 REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek dla wersji oprogramowania regulatora (load) 5.8 Elektronika Laboratoryjna Tel: (022) , fax: Warszawa ul. Bodycha 68b

2 I. REGULATOR KLIMATU LB760A - INFORMACJE WS...4 II Pomiary dokonywane przez regulator...8 a)!"#$% & #'%$()&* #'"...8 b) Pomiar temperatury powietrza...8 c)!"!"+, )-."...8 d)!"!"+/"&"-+/$!",'",*&%...9 e)!"(.&" f) Rejestracja wyników pomiarów Kalibracja sond pomiarowych regulatora Funkcje regulacyjne...12 a) '1)'&"#,/ &"#'...12 b) #"&('&...12 c) Sterowanie automatyczne...13 temperatura...13 #$% & wentylacja hali...18 (.& ) -,# #.% #'" Funkcje alarmowe regulatora LB760/LB760A #"%),'1&""#...22 III. OPIS Budowa regulatora...23 a) -,"' - #"%+$" "/$!" b), #$"'%+$" " czanie regulatora LB760/LB760A...25 a) -1'&'"$"&"...25 c),&/#, #$"&&"#, #$"'" ,6,%+$" "...28 a) Preferencje...28 b),6 #"&""+!",'&% 4('&%...29 c) Tryb gazowania...29 d) Funkcja specjalna - osuszanie po podlewaniu...29 e) Faza inkubacji - rozrostu grzybni...30 f) 7"'"' /+8#'&"95-")'"&"')# '&! # &/:#...31 g) Faza plonowania - wzrostu grzyba...32 h) Faza parowania...32 i) 7"'"#,-1'&" Sterowanie regulatorem przy pomocy pilota zdalnego sterowania...34 a) Pilot zdalnego sterowania...34 b) Numer regulatora...35 c) * ) %"! #"&"...35 d),* ' %"! #"&" %"!+*1,)'"-"&!%+$" " a) -:#&!&+ #"&"...37 b) ;&++"#<,! #, c) Zmiany nastaw i funkcji regulatora...37 d) 7+&/*""!,) (&#%-:#&,!!&+ #"&"...41 %+$"*"#$% & Regulacja temperatury (klawisz 2 - TEMPERATURA)...41 Regulacja wentylacji (klawisz 3 - WENTYLACJA)...42 %+$"*"(.&"03=/$"#'B803A...43 )%$1),5!+=/$"#'C8D0E;A...43 )%$1)!"+ )-."=/$"#'8DFA...43 )%$1)'"+)",=/$"#'804A...43,6:!"+,) "6$'"*=/$"#'G8HH4FA

3 Osuszanie po podlewaniu (klawisz 9 - PODLEWANIE)...44 Gazowanie (klawisz 0 - GAZOWANIE)...44 Tryb pracy (klawisz A - TRYB PRACY)...45 )%$1)#,&/:#!":#""!:# #'"'#&('&% =/$"#'A...45 %+$"*") -,#+ #.% #'"=/$"#'0A...45 )%$1)#,&/:#!":#!"+,5- )&,&"%'#&,/$!",'"*=/$"#'8,$/ A...45 '* )!&++"#<,! #,5=/$"#'EA...45 e) *) (&#!&++"#<,! #, %+$"*"#$% & Regulacja temperatury (klawisz 2 - TEMPERATURA)...48 Nastawy regulacji wentylacji (klawisz 3 - WENTYLACJA)...49 ""#,%+$"*(.&"03=/$"#'B803A...49 Kalibracja psychrometru (klawisz 5 - PSYCHROMETR)...49 I"$6"*" &)!"+, )-."=/$"#'8DFA...50 Zmiana czasu i daty (klawisz 7 - CZAS/DATA)...50 :6 #"&"/$!",'"*1=/$"#'GA...50 Numer regulatora (klawisz 9)...50 %+$"*"*"& =/$"#'A...50 Funkcje serwisowe (klawisz A)...50 Okres rejestracji wyników (klawisz B)...50 %+$"*") -,#+ #.% #'"=/$"#'0A...50 Kalibracja sond temperatury klimatyzacji (klawisz D) (tylko LB760A)...51!"&"5"-"=/$"#'EA "*#".&*'',&& &"$"*%+$" :#$+6 '"-") #"&+& #*#* %"!

4 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" I. %+$" /$!"+8''&"' &,*)!"+%+$"*-&*/$!",'"*=!"+,9#$% & 9(.&" CO 2 9'##+A5"$+"# #*'"/=$+6 ) 6&*5 ) #$AH%+$" *+'1)'&!"* &"&,!9'"$"&,!' 33J9#,/ &"&,!# ""&$+) #'&"&" "&HI &+/*"','1)+ ""* '""#"& #"&" 5&/(!/ #1H #"& %+$"! *!.$# ', +.,+ $ " ')"$&% #"&"H ',*( '#1'"& +!.$#" #,% )& #"& %+$"! &"# # #"+&/"59 %), * & '"#' &, &H &" #&* #, / $+6#!*+++)&"*1,!) (H',/#,&/!":##, #$"&1&"',$&,5#, #$"'"5H %+$" 8''&"' &,*) &")' #"&",$/ *)&*5"$+"# #*H',")/+ ")"&"#(/'*$ 5"$ &'6()& * '" #"& 6&% %+$" " )$" /".)* ' 5"$H %+$", 8 '"&"$ #"& ', ''%:$&,5 5"$"5-1'&+'/!+!,+ 0 # '1#:$&,,!!" # 8/ & $&,H;.$#,* #:#'",! #,!"(.&"03=,HKA" &") ) (&*#,% )& #"&'/!+"0%+$" "!9 '6"&#,&/:#!":#9# '&55 9'%$1)"&#,&/:## "#,/:#)+/ #"&#,/:#&" )+/"H -1'&" %+$" :#'/!+!#,/ ',,#"&,* &L* BGC9'"#&"*1,!&!"$&1 $'6( '# ):#!()',%+$" "!/!+! "')+.,'"(%"&!*)"&,5=/$/"!:#AH * +, 8 ' $ "7"- %$.4 5$ & -." #$%& #6 -.""-% ///01* -."!2! 013!" %%)" ($%,+&/>H'1)'&"#:-"+*1'%+$"!/$!"+8M9908 &),)!"+!"+ )-."9 E i F - sondy do pomiaru temperatury powietrza w centrali klimatyzacyjnej, G - psychrometr do pomiaru temperatury i #$% & #'"# 5"$N#,* " * &"$&) %+$"*M > 8 '+& #'"9 3 8'"# +%'"&"9 K 8 '"# +5- )'&"9B8'"# + &"#$."&"9 C 8 6 :# #&,$" "N #,* " '/"O&/ #M 8,%&"$'"* "&+ "$"! #% 98#-1'"&" #"-"9G8'"# +,! #%!"+0 2 N#,* "'/"O&/ #) '"# :#,+ #-1'4#,-1'MP8%'"&"9>85- )'&"9>>8&"#$."&"H %+$" "8=,H>93A! %16,2) -1' &&"(+*1$!&,!" #M 0', &),)!"+!"+, )-." =9HHH9A9 +!.$#"*1&'"$.&,!"!"+,# '5 :.&,5 +&/"5H &),#,/ &"&1# "'$/9/:,5/ &+/*"+!.$#"-"#+!''&5# )-.+H # &), )!"+!"+, #'" =9 7A9 +!.$#"*1!"!"+, #'" # &"$ klimatyzacyjnej (kanale nawiewowym). &)",5!,'&"=A-+.1")!"+#$% & #'%$()&*!"+, #'"#5"$+"# #*H ;&/(.&"039&),#)+"$&,= 6& #/".)*5"$A$+6,! #,=*)&&"#',/5"$$+6%+(5"$AH 4

5 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 6 :8 :&, :< 6 ;: ;: 6 :: 6 6 6: => *: ;:, < + 6' ': #: #< *< 9 8 ' 9 39 ;; : ' * ; ',+&/ 3H 5!" '!''&" '+*&/:#!" #,5 +'1)'< #,/ &"#',5 )$" -&* /$!",'"* 5"$ +"# #*E'#,/ ',"&!%+$" "8MHHH8 &),!" #>HHHG8,%&"-,+*1'%+$" " 8=#4% +',H>A98+"#,908'# ), 6 + #'") +/-")+,! #%!"+(.&" CO 2 98'"#: 6 + #'"98'+&" #'"908 #',/+$+*198 #' #.908 '"&" #.% #'"9I;8/! "!'"&"90E85- )&"98# )"$ ) #"98'"#:# ),98 - #&/ )'"-"&+ * &"$&,!98#,/"$"'# ),98,L & )-,#+#,/ $ &*# ),98# )" % 1"98&"%'#&"98#&,$" 978L"$ #&/) %+$"* 6 :#$&/"#&,$" "98) -,# # ),&"#$."*1*98 ',$"'# ),98(/"#&"## #,98),'&"## #98'"#:'# &, powietrza WP wyrzucanego z hali. %+$" "8=,H>93A1) -1'"&&"(+*1$!&,#,/ &"#'M '+& #&,$"* 5"$ 8 #'"M,/+$",*&% #.% 9 #"& =#,* >A )#!" '(. &,! $/,'&- #&/"!H "#:%'"&"9%+$+*1,) -,## ),% 1*) &"%'#&,# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* 3A$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* PAH "#:5- )'&"9%+$+*1,) -,## ),$ ) #*) 5- )&,# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* KA$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* >AH "#:&"#$."&"9%+$+*1,) -,## ),) ),' ',$"*1,5#5"$# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* BA$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* >>AH 5

6 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" '!&&/ '( $# 9 '#H L"$ #&/ =#,* CA9 -+.1, ) -,&&* '!"&, 6 :# $&/" &"()'"*1% #&,$"*(5"$H,* #,%&"-,%+$",*&1#,&/"! 6$'<) / &"&,!# )+"5%+$",*&,5&" )"##" '")"&,5 "/+"$&,5 #" '!' &,5H $"5 # 8++5!& #,5!.$# * ('& %"! #"& #",%&"-:##,* #,5H #"&''%+$" 8+'1)'&"!#,/ &"#',! )6,#"(# :6-,&&,=- #&/"! )'"-"&+ * &"$&,!A $+6 # :6,!+$+*1, %+$"*( -,&&1 &" '"")' #-1'4#,-1' ' '!&&,! #:-',&&/! #,-&&"9 '' ) #")'& ) &5 &"(" 33J 4!"QH> =%'"&9 5- )'&9 &"#$."&AH )"/ #1!.$# 1 * #"& +'1)'&" %'*1% '' #,* '#& =6'&"( #A9 +!.$#" #"& #:-'&,!,"!:#%"' #,5$+6 $* #,5H ' ' ' ' ; ' ; ' ; 6,' ' * ' & & & #6 =' #6 &,+&/KH!",! #,(.&"0 2 w halach uprawowych HU: CO - przewody poboru powietrza, ZP - zawory #'"9I8/ &#3K34BGC98>8! 5%!)!"+""!:#'#&('&% #'"90 8/!+' %"!! +*1,!9 8 /',&/"!" #" '"#"*1"M 7 8 L$ )#")&"*1,9 8!( #'"08!&/(.&"03H "")&'1 L+&/*1 -,&& %+$ #"&* '+&, ) -,#+ #.% #'" * / & $ #"& (.&" 0 2. )"/ #1 L+&/*1*!.$# 2%+$"*/$!"+'#&('&,! #'!9 '#"$"&"'&"'& ''()& # '+.,+&%=&H5- )'&'!&,! #'!& &,!# /$&!AH,!$+'"#%+$" :#8* +'+-& &,! 5%!!8>&"$ #"&,!&"'#&1'5"$=#/$"! $ %'&*9#!*+ - &(,! ) 6' )&5 "):#)''+!& #"&"- <"AH %+$" #, ". &,*##,* "$"! #=#,* A9+!.$#"*1,%&"$'"*("&:#"#",*&,5=+'/ )'& &)96"/'"$"&"A$+6"& #".&% '"%.&"+"#,=&H##,&/+'&"'&% )5,$&"'!' &,5#"+&/:# /$!",'&,5#5"$ )#" '")"&,5AH #,* ""$"! #%!.' "2) -1' &,&H)'# &/9/:, '&"*! ),.++*1* 6-+)'#,1&,+"*"$"! #*H ',")/+ &"$"* /-")"*1* ('#(/'* $'6, %+$" :# 8 "'/!+"&")' +*1% 0 =, KA!.$#*'" #"&,$/ *)&%!&/"(.&"0 2 )$""-*&"$"*H #''/".)*'5"$) "'"&* wówczas cyklicznie do miernika CO 2 ',!,,!+'"# :#9+!, #'"H'"-"&"/%,!+!" #%!+# :61%-,&")' #"2/!+8* #"+&/"/*&"$"*H" #"&"/*! ),!"+(.&"0 2 '#"$"&"'&"'& 6&.&/ ':#9%),.#,!"%"&,*,$/ *)&!&/(.&"0 2 =* +'1)'&/ ' #&AH Oprogramowanie regulatora realizuje kilka dodatkowych specjalistycznych funkcji, jak np.: 6

7 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 8 L$",5""/,,'&)$"L"'&/+6"*9' /+9$ & #"&"9" #"&"#,-1'&"='"-")+&/+AH 8 +'"&+"#, )$#"&+8*H#-1'&&"'")"&,'"'"#+&&,5""!:# +"#,&'6()&,5 podlewaniu, 8%"' #"&8 )'"'"6%++" #"):#&/:# #"!),!&,!8&"'")"&,'"#,-1' &' "*1#',/ #,* "#,/ &"#'9#&,$"*"' "*'"',!"&"9#-1' &' "*&"!" #$&5"$H #:-",'%+$"!/$!"+8!.&" #"2#',/&*1 '#1'"&"/"&"-:##&,$",*&,5 =&"$/$!",'",*&,5AH',")/+$"& #"&"& #,5&#,*&"$.,#''%:$& '#:2+#"%(&"#-" #, #,6: '#1'"&"M #"&#/"&"$#&,$",*&,!*)&*&"%'#&,$+6 #"&5- )&,&"%'#&,=' )#!"&'"$.&,! 6%"!# ),$ ) #*% 1*AH #',!',")/+6()'!.&" %'#"2##&('& #'9&"!"5- )'&6()'! %- 6,2"$' #"& '' $#"& "& # )1 $+6 &"## '#&('&% #'"H +'"& 6()'!.&" "$' #"2,$/ '' # #")'"&'#&('&% #'"H")1% '#1'"&"*'6,)+."#$% & 2'6,#, /"!"+"#5"$# /$&!H"/ '#1'"&* #"&',#,/ ',"&+%+$" "##*8H )+%! ',")/+ =,H 3A 6()'!.&" %'#"29 5- )'2 +'"2 ##&('& #'9 6' / &'& #+''"&" '#&('&% #'"H '#"$" &" +',/"& # 5"$ -&* /$!",'"*9 *)&"/ / '! #(/',5 #,)"/:#&#,,*&,5/$ "",*&,5=#(/''+.,&%9'#-"''"&" '(6&!)+!5- )'1% AH %+$"*&"$.,#:#'"'" #"2 '6+) #"&1#*(%+$" "8H 6+',")/"56''!"& ' "*!.$# 2&"#$."&"='' ',$"&# ),A 6&."&" '!+)#+$&/+ #(%$"=''#+''"& #.% #'"AH 7

8 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" II. &.',! ')"#"&'""!1#&&L!"*''%:- #9/:,5'&"*! 2&*&'6()&") &!"$&* 6-+%%+$" "H1 &&""& 5,$ &19) 6&*'1' &/1M!! "# "" &+/*" &.'" )& () #*%+$" :#H* '6+) #"&1#*19-&"*11 #',/ L+&/* "$' #"& '' 9 "' #&) )"/ #H R.$#)"$',! &!" )&&") #* 49 )& (*)&"/ # ) 6,)#+#*H!*"59%)'%+$",:.&1(!()', 619* to oznaczone przez odniesienie do danej wersji. 1. Pomiary dokonywane przez regulator %+$"!.*)& ' &!',2&"(+*1#$/ M #$% & 2#'%$()&1 #'"9!"+( #'"9!"+( )-."#'5=A$+6'5=A+&/"59!"+(/"&"-+/$!",'",*&% = 6& 5- )&,&"%'#&,A8,$/ ##*9 (.&0 2. a)!" #$%&'() #*%$+,'-. /#-&"*!!" #$% & #'%$()&* #'" )6,#" ( ',!, *"$& '" */ #"&* ) % $+ &),,5!,'&*9#,/ ',+*1*'"")(!"+!"+,!!+ +5%! /% H "/!"+ 6*!+* #$% & ) 9 % do 100,0 %, jest on jedynie ograniczony '"/!!"+!"+, #'" 8#$% & 2* #,$'"&"&" )"##,&/:#!"+!"+,!!++5%! /% #,-1'&#),9%),!"+,!''1(# #&,!'"/!"+=9 50,0 0AH ')'$' 2!"+#$% & #,& 9>S9) /-")& 2!"+*&"!" '()+ > % (w zakresie GHHH> S EA K S# ' "-,!'"/H ) % )& 1!"+#$% & ',!, &),,5!,'&**/ &'& 2 +'+-&"&"'6 &/"'# )1&"#$."*11!!! /,9'"$1*&"!"' /'"/!"+H UWAGAM %+$"& +'+-&"&'6 &'/"'# )1# &)',5!,'&**#"+&/! "#&%!"+ #$% & 8!!! /,MUSI 6,2L"/,'&! /,H &)",5!,'&" ")" * &"$&") )"/ #1 - &('#6+) #"&,!#&,$"!'"#&"*1,!#,!+' &, "-,'## #'"HR*'" #"& '#"$"&" )&&) /-")&!"+#$% & H b) Pomiar temperatury powietrza!"!"+, #'" )6,#" ( ',!,#,.* "&* &),,5!,'&* 8'""/+"$&1!"+( powietrza uznawany jest wynik pomiaru termometru suchego. Zakres pomiaru temperatury powietrza wynosi 0,0 100,0 C, ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2!"+*'()+9> C (w zakresie C) i 0,3 0# ' "-,! zakresie. c)!" &- /-"!&0"1 /,23!!"!"+, )-." )6,#" ( ',!, *"$& '" */ #"&,5 ) % $+ &)!" #,59 /'"- +!.$#"*1,! 6")' -"# +!''&# )-.+H;.$#**)& '&) -1'&) %+$" " '5 =A$+6'5=A&),#)+"$&,5 &)!"+, )-."9 +!.$#"!"#/$/:.&,5+&/"5 )-."H%+$" '#"$"&"T )*'&U/".)*'!"+9#,$'":#&.5 )&1",!,'&1H"/!"+ )$"/".)*' &)!"+, )-."#,& 9*"/#,.*99 100,0 09 ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2* '()+9> C (w zakresie C) i 0,3 0# ' "-,!'"/H ", %+$" "&*#,!"%"&) -1'&#',/5 '54'5 &) =*)&"/*'"$"&# $+ +',/"&",',*&*'*/ & $AH,"',) -1'&!&*'*$ &)9"%+$" "! ' '&"9/: &),1) -1' &H 6$'&" )&*",!,'&*+#'%$()&,$/!",9/:(#'',# )6,#"*1=#',")/+ &),,5!,'&*9* $&* &") -1' &"9 &+',/"!,#,&/+!"+"&#$% & 9"&!"+, #'"AH 8

9 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" d) Pomiar &- /-"!&0" 4!'!20 4$!&1*!)1.'-%!"!"+/"&"-+/$!",'",*&%!.$#,*,$/ ##* %+$" " H % $+ -+., *"$&" &)"')#!"'+*&/"!9/:&"$.,'"&"$ #"2'"5- )&1&"%'#&1#/"&"$/$!",'",*&,!H &)"" +!.$#" 6")'* / &!'& #"& %'"&! 5- )'&!9 "' )"*!.$# 2 / & $ + +'"&" #'" ''5- )'&".) #,/ $&"# ),9"&"(& %'"&) #,!"%"&*!"+,H"/!"+!"+/"&"-+/$!",'",*&% #,& 9 50,0 09 ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2!"+*'()+ 0,2 C. e)!" 5&+3-'! 2!"(.&"0 2 &*#'',# "$' #"&,''%+$" 8#,/ ',+* &) % $+'#&('&,9 specjalizowany miernik (np. TelaireAH,&/!"+''#&('&%!&/"* )',,#"&, '' %+$" '' #* "&"$ % # >J='#&('&,!&/(.&"0 2!+6,2'/ $#, ". &,#"/#,* AH"/!"+ *% ) /-")& 2'"$.&"*#'"")'#,-1'& )'" #"&%!&/"=','" #"&+#!&"&% #,.*!&/"+',/"2!.&"'"/!"+) >H!9') /-")& 1'()+C!AH&"* ',!',")/+9* $ #,!"%"&,*!"(.&"0 2 &"/".)*5"$9!.$#*) -1'&) /".)% %+$" "&),#)+"$&%!&/"(.&"0 2 HR *)&"/ '#1'"&/ ' #&8#,!"%",$+!&/:#0 2, co regulatorów LB760. W '#1'/+',!9 " #"&"' "-"&&"! )"!"+(.&"0 2 M -1'&+%+$" :#'/!+!#,!!" #,9!.$#*'" #"&,$/ *)&%!&/"(.&"03) #")'"&) %!&/" #'"' ''%:$&,5 5"$,!! + '"# :#H ;.$# *. "-/ # #,-1'&!"+ (.&" 0 2 w danym %+$" '=#)"&*5"$A8* $&* & '6&9$+6& ")"!,!&/"(.&"0 2. Wspomniane #' &*)#! ),!"+(.&"0 2 ' "&1"'''%:- #!:# &H 1.!"'+.,!&),#)+"$&,5!&/:#(.&"0 2 )$"/".)*5"$=! )"&"',#"&"#)"$',! *"/ LOKALNAAH I".), ' %+$" :# =$+6,$/ 9 )$" /:,5!" 0 2 * #,!"%"&,A!" ) -1' &, '#&('&,!&/(.&"0 2 (rysunek 4). powietrze z hali nr 1 powietrze z hali nr 2 powietrze z hali nr 3 powietrze z hali nr 4 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 itd... wynik wynik wynik wynik LB760 LB760 LB760 LB760,+&/B85!"6$ / #,&"$"*) $ /"$&*! ),!"+(.&"0 2 R"/*+.' "- #)'"&9* '#1'"&/ ' #&9%),.#,!"%",$+!&/:#0 2, co regulatorów LB760. '#1'"&!"&"!"&"(+*1'"$,M'"!"+(.&"0 2 *!&!"$&,8!&/!',(.&0 2 6' )& &"5"$)"*&",5!" #, )',8"/*"&"'!"&,#"+&/:#!.6,2&",5!" #"N)+%1'"$1 *!.$# 2",6'/!+"&")' +*1%!"0 2 (który jest wymagany w drugiej metodzie). 2. +%"! )"!"'+.,!*)&%!&/"(.&"0 2 dla grupy hal (metoda nazywana w dalszym opisie jako SYSTEMOWAAH )" *! ),*&"(+*1"M&" #&1%+( 5"$ =# ''%:$& #',/A ''&"' &,*,$/ *)&!&/(.&"0 2 9&"!" #''/".)*5"$*) &% ) #")'"&,!!+'"# :#H /".)% %+$" "=)$"/".)*'5"$A&"$.,) -1',2'"#:) +''"*1, #'')"&*5"$) '# )+ '6 '% H'#:)'6 ', #")') *)&%!&/"(.&"0 2, a za zasysanie powietrza z hali odpowiedzialna * *"$&"!"H 0"- 1 +*/!+9/:,* -1' &,'#',/! %+$" "!#,!/ & $& 8!" #,H'"-"&"/%,!+*&"(+*1=,+&/CAM/!++*1,#,,-" $& #""'"# +,$/ #*)&* 5"$9 ' "-' "*1'"!/&(H '' #& '"9&'6()&,&" '! #"& #'"' 5"$9!"'"," #' =,$/ ' * 5"$9/:"!" #",'"#:AH!&(+ % '"+9%),!.&"*+. +'&"2. #'' "- '! #"&9#,/ &,#"&,*!"9/ ',"*1' *),&'%!&/"(.&"0 2. Wynik %!"+* )',,#"&,''*)&'%+$" :#9"$'+-&&!"'&"'&"/:,9%),.* &'' /!+',-"&,) % %+$" "9/:,!"- #",'"#:8,$/ &%+$" #, #$"#,&/!"+ 9

10 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" &" #!#, #$"'+H "(& "-" "*"* #"'"&")$"&"(&* 5"$H '* +#',/5 5"$!" '"',&"('& #+ )#'*5"$H kierunek ruchu powietrza zawór powietrze z hali nr 1 zawór powietrze z hali nr 2 zawór powietrze z hali nr 3 miernik CO2 +!"'","*1" powietrze itd... LB760 LB760 LB760 wynik pomiaru Komputer +*1, -1'&'/!+!8BGC,+&/C85!"6$ / #,&"$"*),! #*! ),!"+(.&"0 2 "$1"/*! ),!"+*&// '&"$"*!" #*M#,!"%"&$!&, M*)&!&/(.&"0 2 i!"9 "' *)&,!'"# ')$"/".)*'5"$H"!"#"), M)-+%'"!"+8!"&"/".)*'5"$ )6,#"(,$/ "'&"*"/ '"=,$9 '6""6,'""2 #''/".)*5"$"',$ 25"$8',$#',")/+&H' +5"$9 %),'","!, #'''(2!&+8)"* &"!!" :-% )'&,AH#(/' ',")/:#9%),',6/" "/*"&"#" 2(.&"0 2 &*"/" &"9 "/'"!()',!""!*"-/ ##,"'"*1,9%),.)"* ) "'&) 61&L!"*( #"+&/"5"&+*1,5#5"$H+%"#")" #,!"%"&9"6,"/1! )1!"+(.&" CO 2 #"-/!+H#,/$*)&"/&"$"*%+$" :##, "."&1#/!+9/:,'"#&"#,% )( -"# 2) / &,#"&"&""# &,#,&/:#H ;.$#*:#&.#*! )'!" ,#(/'*$!&/:#0 2 =&H)#:5A8) /".)% '!&/:#) #")'"&* #',$/ '&/:,55"$=&H',)#+)'+5"$"5#',!&/!.!',2 (.&0 2 '5"$>8>9&"!")+%!&/'5"$>>83AH',,$/ )#:5!&/"5(.&"0 2 daje nam to dwukrotnie szybszy pomiar. f) Rejestracja wyników pomiarów %+$" ''"-,'"# *% '""!(+*###&('&*"!(#,&/!":#9 "'#&) )"/ # &L!"* =&H#" '")"& ""!:#AH!.$#" )',"& 5 ''/!+9"&"(& 5"&"$'( 8&H '1)'&#,/:#H,&/1* #"& #&'"8 /*"**""!!9/:,+"#"+.,/ #&/H 0'('"*"*"#,&/:# # )+*+',/"&) /-")&*',55""/,,/9"$'#'%$()+&"/ <' &1#$/ 2 "!(#/:*'",#"&1)"&9/:',6()'#), /'"+9'"*"/#,&/6()1* #"&H)# &8'")'" *"*"#,&/:##,)-+." /'"+9'"*"/!.!,+',/"2)"&H 10

11 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 2. Kalibracja sond pomiarowych regulatora ")' #".&1 ',&& 1 '"#&"*11 #-" #!",!"+ #$% & * KALIBRACJA SOND POMIAROWYCHH"$.,**) / &"2'"/".),!"'!9%),) %+$" "' "&1) -1' && # &),9&*1 &), ' "&1'"!& &!*"!9H=:#&.',#',!#-1'&+ '"&"$ #"&+%+$" "AHI"$6"*"!"&"$+ "//,% #"&&) /-")& )"&* &),!" #*9"6,#,&/'&*+',/#"&6,-,!.$#&"*) /-")&*'H I"$6"*") / &"&"#)"&,!%+$" ' 6 #1'+*,$/ #&!) )"/ # *'#1'"&"',!#*!9) /:% ) -1' &"6,-" &)"!" #"HR.$ &)"' "&) -1' &") &&% #* "$+6&&% %+$" "9 &"$.,) / &"2 jej ponownej kalibracji. I"$6"*( ' #")'" ( # &"(+*1, :6M &)( ''&"' &1 ) /"$6"* &"$., +! 2 # ) #/+ ) /-")& '&"&*!"+' =&H # *!&/+ ' # )19 /:*!"+"!' &" *,',*&,!!!! #' #,!AH )'/"&+'"+&'6()&% &"+"$&(!"+, &),!.&") / &"2+"#&" ) #)&*!"+,#%+$" '8#,# -+*(*"$&1L+&/*(%+$" "9"&"(& )"*(!"+(9#*"/*'&"*)+* ( /"$6 #"&" &)"!" #" = /"$6"* )"& ', L+&/* %+$" "AH +"#&+ '!' &*!"+,#%+$" '8 &)"*/"$6 #"&"H',")/+ '6,/"$6 #"&"#',/5 &)&"$.,*"'! +! 2#*)&,!'6 &/+'# )1/"$6 #"2#',/&""'H &)(,5!,'&1&"$.,+! 2#'6 &/+' # )1#"/ :69"6,'"&+' &6,-,**'+*&/!"+,HFR0V;D I9 "6, #,:#&"2!"+(H!! #' #, #&& 6,2 +!'' &, ', "!,5 &)"5 pomiarowych. UWAGAMI"$6"*&"$.,) / &,#"2#!"+'9',/:*&+*&"&"*#(/'") /-")& 2!"+8, # do H"#& &"*#(/'1!.$#1) /-")& 2/"$6"*H 11

12 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 3. Funkcje regulacyjne -:#&,! '")"&! %+$" " 49 :'!":# #,.* #,!& &,5 #$/ 9 * %+$"*",5 ""!:#H '' %+$"*( '+!"&* "/)'"-"&9"6, +',!"2 #$/ =""!, +"#,A &".1)"&,! '!H%+$"!"'"'")"&+-"#2+"#(8+.,/ #&/!"!.$# 2&""#&"#%+$" '"/*!"+, #$% & 9*"/16,5"-+',/"28'")"&!%+$" "*) #")'&) "/% #,&/+H a) "*6,*-'! #14'!#)*- $++!.$#&"%+$" #"! )'$&% "& #"&"&"))"&,!""!"!' "- &#, ". &,#'%#,* 2 '#"$"*1,5 &" #"& +'1)'&"! #,/ &"#',!H,* " 1 #1'"& ' +',!,#"&! / &/&% ""!+&"'")"&,! '!#&"(+*1, :6M %+$"*" #$% & # )+* #"& +'1)'&"! ) #)'"$&,! '" &"#$."&9 +'"& =,$/ A9 #&,$"*() +''"& #.% #'"''#&1'9 %+$"*"!"+, # )+* #"& +'1)'&"! ) #)'"$&,! '"M %'"&9 5- )'& ) +''"& #.% #'"''#&1'9 %+$"*"(.&"0 2 # )+*) +''"& #.% #'"''#&1'9 #&,$"*"5"$ '#&('&,'!&&/'( $# 9+*1,'/ $$&/!'"#&"*1,!'-,# #'" w hali. %+$" #, ". &,*##,* "+*1+'1)'&"!#,/ &"#',!'"! 1'/"O&/:#H%+$" :#&. ")"#,* " #"&'/"O&/"!) )"/ # #, ". &,' "-##,* ""&"$ % #+*1 +'1)'&"!#,/ &"#',!&H',!,- #&/:#H6,)#"#,* "='/"O&/ #"&"$ % #A1 #"& *)& ' &8#,/ ',"2&"$.,9/: ) #)& #:-"+*' ")"&,!+'1)'&!#,/ &"#',!H -1'"& ) #)&5+'1)'<'"! 1'/"O&/:# )6,#"( '') #")'&&" ) #)&'"/ #,* #&"(" #% 33J9 +!.$#"#, :6'"-1'"&!"-,5'"# :#$+6,'&/:#+*1,5 #(/',!+'1)'&"!H'1)'& ) #)'"$&'"%'"&!.6,2#-1'"&&")#" 6,M'') #")'& &"(" #% 33J9 $+6 '' '#" ' 61 )#:5 '"/:# = +!.$#" #"& '' 6# ), &/ &"( ##&/:,5,"5:#%"' #,5AH %+$",#, ". &1#&"(+*1#,* " #"&'/"O&/"!M grzanie, 5- )'&9 &"#$."&9 +'"&=,$/ 8##* +'"& )6,#"( ''5- )'& )%'#"& #'"A9 '"#:)!"+,! #% (.&"0 2. %+$" #, ". &,*#&"(+*1#,* ""&"$ % #8>J=&H) #"&"- #&/"!AM grzanie, 5- )'&9 &"#$."&9 ) -,# #.% #'"H #*K!.$#*:#&.) -1'&*)&% - #&/"9/:,+*) -,#! #.% #'"H #"& '!&&/! '( $# ) #)'"$&,! '" #&,$"*( 5"$ )6,#" ( '' #,* "&"$ % # 0 10V. %+$",#, ". &1#) )"/ ##,* "+*1 #$&!5"$"$"!!H5L+&/*' "&1!:# &:O&*9&"!" #"&,!#,* "! )6,#"(&"(+*1 M #-1'"& #"-"&"5"$ )6,#"( '''"/'#&9/:&"$.,) -1',2:#& $%$) &*1% #-1'&/" &&% #$&"9 "$"!*'"$' #"&,# "'"/:# '#&,58', "#&*",1 & '#"9",+"*""$"! #"*,%&"$' #"&"''5'#"8+!.$#" :#& $%- -1'&#',/5#,* 2"$"! #,5'/$/+%+$" :# LB760 i wspólne sterowanie np. dzwonkiem. $+ ) " #"&" #,* 2 "&"$ % #,5 ) :.&,5 +'1)'< #,/ &"#',5 =- #&/:# L"$ #&/:#A )$" /".)% #,* "!.$#*&),#)+"$&+"#&'"/+&"(2#,* #,58>J$+638>JH b) &-"#!'- "+)*'- %+$" '#"$" # )&&+ ) /".)% +'1)'&" #,/ &"#'% / $2 :6 #"&"M "+!",'&, $+6 ('&,HI".)'+'1)'<#,/ &"#',5 ) #)'"$&,5'")"& #"&!.' "2'-1' &#,6('&, &'"$.& )&&,58!.$#*&H"+!",'& #"&#$% & 1('& #"&!"+1H R.$)"&"#$/ 2 #"&"*"+!",'&=''%+$" A9 )6,#"( '% )&'!#&"(&,!+&/H R.$ #"&)"&1#$/ 1'-1' &*#,6('&,=''+.,/ #&/"A9 +.,/ #&/!."!6' )& +"#2"&+'1)'<#,/ &"#',5H)& ( ) #',/5+'1)'<#,/ &"#',59'":#&,5 #"&,5 '/"O&/"!9*"/- #&/"!H 12

13 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" ;.$#* 6&+"#&,6+ #"&"('&% $+6"+!",'&% )$"&"(+*1,5#$/ M #$% & 28', #"&+"+!",'&,!%+$" "!+"#" +'"&&"#$."&N', #"&+('&,! +.,/ #&/&'"$.&+"#" +'"&&"#$."&9!.$#*#-1'& 6,)#+&""'=#&!"#,* " +'"&"AN) )"/ # #$% & 2&*6"&" )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9!"+"8', #"&+"+!",'&,!%+$" "!+"#"5- )'&%'"&N', #"&+('&,! +.,/ #&/&'"$.&+"#"5- )'&%'"&9!.$#*#-1'& 6,)#+&""'N) )"/ # #$% & 2&* 6"&" )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9 #&,$"*"8', #"&+"+!",'&,!('&,!+.,/ #&/"!+"#"&&,#& 2#&,$"*9:.&" $%" &",!. ', #"&+"+!",'&,! 6"&,* ) +#"%(, natomiast przy #"&+('&,!8&9 (.&0 2 8', #"&+"+!",'&,!*6"& )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9 &"!"', #"&+('&,!8&9 ) -,# #.% #'"8', #"&+"+!",'&,!%+$" +"#" < #"") -,#+ #.% #'"9&"!"#,6('&,!+.,/ #&/"!+"#" #"/$",H c) Sterowanie automatyczne ; ), %+$"* 1 :.& )$" :.&,5 +'1)'< #,/ &"#',5 =" #( ""!:#9 ) /:,5 '"$.1 #,* "AH )"/ # #%+$" '!.$#,*#,6:*)&% ')#:5,6:# #"&"M ' +'"&!',!,/"&"-+/$!",'",*&% 9 6' +'"&"',!,/"&"-+/$!",'",*&% H #,6 + ) #)&%,6+ -+.,&""#" osuszanie przy pomocy klimatyzacji (ustawienia systemowe, klawisz 8, SUSZ.). %:$&,!',")/+5!"%+$" "*&"(+*1,M &" )"#'")"&%!' &% (.&"0 2 +"#"&"* ) #)& /$"") -,#+ #.% #'"9 &" )"#'")"&*!' &*#$% & #5"$++5"!"&* ) #)&&"#$."&"$6 5- )'&=%),. #,/"$"&# ),'5- )' &% #'" 6&."*% '"#" 2#$% A9 &" )"#'")"&*!' &*!"+,#5"$++5"!"&* ) #)&%'"&"$6 5- )'&H &&"*6")'*, #,5!"%+$" "!.6,2#'&"'&,! &+! ),L/ #"&,#'"$.& )#" +"# &,5#%+$" 'L+&/*""!:#9 6()'!:# & &.*H temperatura %+$"!"'"'")"&+',!"2!"+(&"'")"&,! '!H &#".!' &1)#:.&!"+,8 #'" )-."9 +.,/ #&/!+ #,6"29 /:1!"+( 5 "6$' #"2H )"&,!!!&!.$#" * "6$'"*",$/ *)&*',5)#:5!"+ 8 ',$"$6 "&+*!,&")!"+1 #'"9"$6 &")!"+1 )-."H"$', )& () *!"+,9/:"*"6$' #"&"H /+"$& "&+*1"# 5"$#" 2!"+, = #'" 4 )-."A*!' &" '' %+$" H "* %+$" # &L!"*(=# :#&"&+'#" 1'")"&1A9*"/)'"-"&&"$., )*129"6,+',/"2.1)"&,#,&/H'#1'/+',!9 )"# #,!""!!+"#"&,!''+.,/ #&/"*M temperatura zadana - * "/"#" 2!"+,9*"/1+.,/ #&/5"-6,!2#5"$H ',/%+$" "#,&/"*1':.&,!()',"/+"$&1!"+1='!' &1#5"$A9"!. )"$&1,+"*1*%),!"+"'!' &"*"/""!"9*"/temperatura zadana 8) "/% "&+)1.,%+$" H $+'""& #"&"&")!"+1#5"$), &+* &)#!"+'1)'&"!#,/ &"#',!M%'"&!5- )'&!H #-" #% #"&",! +'1)'&"!&'6()&* )"&*''/$/+ ""!:#H 1 / $*& M,, $!! %&'. ',/ )"& )5,-/&1#" "!6'#'%$()&,!!"+,9$'1 & "/ #"&*"/ :.&"# +&/+) "/+"$&*temperatury zadanejh&"'&#',/5 )5,-/9#"''',/-") #,! #" "!9*&"(+*1M temperatura zadana (t) 8*"/ #)'"& #' &*9* "/"#" 2!"+,9*"/16,!,5$+',!"2#5"$ =# #,.',!',/-")'839 C),!"8* #" 2$'6 #"9 /:1!"+"'!' &"#5"$!+ '/ ',2!"+('")"&1 =',$!"+"# 5"$!+ 6,2#(/'"&. temperatura zadana + odch A9"6,I' "- #-1' &5- )'&=# #,.',!',/-")' )5,-/" ta wynosi 1,5 09 ',$ 5- )'& ' "& 6'#"+&/ # #-1' &9 %),!"+" '!' &" #' & #,.* 21,5 08L" '&"' &")+.1$1A9 # "8* #" 2$'6 #"9 /:1!"+"'!' &"#5"$!+ 6,2!&*'"&.!"+"'")"&"=',$!"+"#5"$!+6,2!&*'"&.temperatura zadana - A9"6,I' "- #-1' &%'"&=# #,.',!',/-")' )5,-/""#,& 13

14 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 1,0 09',$%'"&' "&6'#"+&/ # #-1' &9%),!"+"'!' &"'!"$* &.*>P9 C - strefa '&"' &")+.1$17A9 $% & "8* #" 2$'6 #"9/:" / $""&"$ %'&1L+&/*(*"/ #,.* "& )5,-/',6/% #-1'&"%'"&"="$6 5- )'&"A',!9.'!"&"/+&/+&"(+*) #:#'"9 *.$ )5,-/""#,(+*'''"#(/',9&. / $!,""!!M$% & ". temperatura temp. zadana + )5H%:&"#-H5- )'&"=3>HC C) temp. zadana + )5H :O& &*'!"&,=3HC C) temperatura zadana (20.0 C) temp. zadana )5H :O& &*'!"&,=>PHC C) temp. zadana )5H) $&"#-H%'"&"=>PH C) )5,-/" :O& &* zmiany (0,5 C) )5,-/" :O& &* zmiany (0,5 C) Rysunek 6 - znaczenie parametrów regulacji temperatury )5,-/" górna #-1'&" 5- )'& a (1,5 C) )5,-/" dolna #-1'&" grzania (1,0 C) A B C D E F L"5 7 =,+&/ A'"#'#-1' &*"$6 5- )'&9"$6 %'"&H "!")'"-"& %+$" "!()', &!=',$L,909A*'"$.& )/$/+#"+&/:#H'"%+$"*!"+,%+$"!.'&"*) #"2(# *)&,! ' )#:5 /+&/:# M ) %'#"&" 5-")'"&"H %'#"&!"!* #),9 %), #,-1'&+ +'1)'&"%'*1%!"+"# 5"$"! ',&&")"=&H'!19%),!"+" '&"*&.'"A 8#),"6, '& #++',/"2#,!"%"&#"+&/9&"$., & #&#-1',2%'"&H-1'"&+'1)'&"5- )'1% &*#"/! ',")/+ '6&9%),. #,-1'&+ +'1)'&"%'*1%!"+" "! ',&& ")" 8 * #-" & '#H ) %'#"&H'#&,!/+&/!*5-")'"&8!" &!*#),9%),!"+" '&"=&H $"!A!"#" 2#(/'1&.#,!"%"&"!"+"#5"$8&"$.,*15- )'2H), 5- )'&+) #,!"%"&*#" #,-1'&++'1)'&"5- )'1%!"+"'"',&""! ',&&&"""29&"$.,'& #+#-1',25- )'&H"/5 #"+&/"5#-1'"&%'"&"*'6()&8* #-" &'#H5-")'"&H%+$" #)"&,!!!&"&+*&")!"+1 "$'+*1 ) %'#"& $+6 5-")'"&9 "6, +&/&12 &"'!&&% #-1'"&" +'1)'&" %'*1% 5- )'1% 9"!"/,!"$&#,/ ',"2#"+&/ '&"9##,&/+'" ''()'2&%(H L"5=,+&/A/+&/=5- )'&"$6 %'"&A*'"$.& )'"+'6,#"&"!"+,#,5')'"-"5HR.$!"+"'"#"(#')'"$'''")-+.', )'"+'#"&% :O&&! )5,-/9 &"1'!"&"/+&/+&"5- )'&H )# &9*.$!"+"'"#"(#')'"$ '' '")-+.', ) '"+'#"&% :O&&! )5,-/9 &"1'!"&"/+&/+&"%'"&H *!2!'- regulacji PID 7/"/").'!$')!240.6)"83')*40.6)-.9 &- /-"!&0"1M '"5 #"& +'1)'&" *! ),L/ #"&#)+.,! &+''%+$" &" )"# 6#"*'"5 #"&"(!"+,H;.$#1&"(+*1 M R $!"+"'!' &"'6$."() '")"&*9 %+$" '!&*'"-(%'"&"="$6 5- )'&"9'"$.& ) #,.* "&% /+&/+ A # :6 * &"$&, ) :.&,,5!"+ ' +#'%$()&&! ) )"/ #!&.&/"'#H$ $$ # #'". R.$'')-+.','"!"+"'!' &"+',!+*(&"&&,! '!&.!"+"'")"&"9 %+$" '#(/'" &&,#& 2 5- )'&" $+6%'"&"# "/ :69"6, #&,! '"'&#$ #"2 +',!+*11 ( '' )-+%'":.&(!()',!"+1'!' &1"!"+1'")"&1H'&"'" 9. )5,-/'/ $*&,5!":# 1+! #"&9"+!",5 )5,-/*+#'%$()&"&"#%+$"* #&) $ #" R $!"+"'!' &"'!&"(9 %+$" &"',6/ 2'!"&*!"+,HR.$'!&"( &" +&/ # ',6/ 9 %+$" '#(/'"$+6'!&*'"&&,#& 25- )'&"$+6%'"&"9"6,',6*'"5"! #"2 &/ ',&'!"&,H &&,#& 2,5)'"-"<* %+$ #"&" $ & # ", którego #" 2!.6,2+ )&"&"'' " 14

15 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" Parametry regulacji PID (P, I, d, td)1 6&)$"L+&/*%'"&"5- )'&"9"5+"#&*+)&)$"% #&&#,/ &"2 #&"$",*&,H"#&5#,!"%" 6#"*&"#,/"5'"5 #"&"(%+$ #"&*!"+,#L+&/*'"+H )+(%+$"*!.&"#,/ &"2'% )&' &.',!!M ',/"2, #/$ "",*&#"!"+,#,)"*& O:)-"-"=# ),% 1*A'!&"=# ),$ ) #*AH %+$"*' #")'"2', L+&/*%'"&")$" #:-',&&/:# %'"&"9 " &"(& ', L+&/* 5- )'&" )$" #:-',&&/:#5- )'&"='#""*1+#"%(&"#-" #', '1)/ #"&'"#+#:-',&&/:#)$"/".)% ' /+&/:#)'"-"<%+$" "AH "#2'")"&1!"+(#5"$&"#" 2, #1H,-1',2#:-',&&/"-/ #,:.&'/ #,%+$"*=',$+"#2I = 0, d = 0). #(/'"2#:-',&&/ * &"$&,%+$"*P) "/*#" 9"6,'" 6# #"2#,"O&,$",*&=,H"A #"5"&"!"+,#5"$= "!$+)''()+> 0A'!',2 /*,$"*T#!&+"5=!' &,!()', / $*&,!'* "!#1"!1 &(!"+,!' &*''#" 2'")"&1AH a) b) c) Rysunek 7 - Typowe przebiegi skoku temperatury zadanej i dochodzenia temperatury zmierzonej w kolejnych fazach doboru #:-',&&/:#%+$"*PID: "A8'#(/'"&#:-',&&/" * &"$&% P96A8'#(/'"&#:-',&&/" :.&'/ #% d9a8'6% ) 6"&+#:-',&&/""-/ #% I.!&*',2#" 2#:-',&&/" * &"$&% P%+$"* 3CHHKS=,$"* #&&, & # '"&/&12AH R.$,$"*&'"&/"*19 & #&'!&*',2#:-',&&/ * &"$&,H )'"'!&*'"&"#'! &&" 6# #"2 &" #,/"5 #"5"& (!, +*1* %'"&! "$6 5- )'&! ='"$.& ) /+&/+ %+$" "A"/%+$+*1#:-',&&/ * &"$&,P9"6,#"5"&"*!,6,-,!.$#!"-='()+3SAH "#2'"+ )&"&":.&'/ td=!&+a&"#" 2:#&1 / - >S'!' &% #,.* /+,$"* T (minut). / / # '!&2#" 2'")"&*!"+,=&H > 0A"'#%:(9"'#):-9 #&& #,# -"2%"&1,$"* '!' &*!"+,9 *)& ' & +"#"*1 :.& #" #:-',&&/" :.&'/ #% %+$"* d tak, by 15

16 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" '!&!"$' #"2,$"*=,H6AH,6"2#:-',&&/)9',/:,! / /+'!"&"#"!' &* )6,#" (6',$"*=! & &'&AH & # '#(/'"2#:-',&&/"-/ #,%+$"* I )!!&+9". & #& #"&1,$"*9"&"(& '!&*',2&#:-',&&/ 38K"',"/96,'6%!"+,'!' &*! & &'&&")1."-'"/ /!!"+,'")"&*9"&*1,"-,6-1)!()',!"+1'")"&1'!' &1'!&*',-() '"=,HAH %:$&,!',")/+'"$"&*+"#"&!.$#&"*!&*',5#" #:-',&&/:#P, I, d'"#&"*1,5 "#&1%+$"*(H 5"$"5 )+.,5'""5"/*=)+., /,$"* TA&"$.,# +&/+ * &"$&,!) #' +*"-* '" #*5"$'#(/',2$ #", oraz w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do wzrostu "-*'" #*5"$'!&*',2$ #" ;. /"'"2(9.#:-',&&/%'"&"6()'&"$."- /,% #"2# /'! #,!9"#:-',&&/5- )'&" # /$&!H" 2,!"$&,5#:-',&&/:#'"$.,:#&.!"+,# ),% 1*$ ) #*H ',/,!&"$&,!) 6"&+#:-',&&/:# )+,%+$"*'"$"&*'!&&=/ $*& A,$/ *)&% '&5=&H W483HHHKSA 6# #"&9*"/#-,#" &"#,%$1)#,/:#) 5 )'&"#,&/+!"+) #" '")"&*#',")/"5M/ /+#" '")"&*',"-*#" '")"&*H '#"$" &"&),#)+"$& #)'&#-,#+/".)% '#:-',&&/:#&",'*(%+$"*H"$.,)1.,2) +',/"&"'6%:#!.$# '6$. &,5) ')"# &,5&",+&/+H ',")/"5#1$#,5 &+*!,+"#&)$"!"+, #", #,5=*)&"/ #,5)$"%'"&" 5- )'&"AMod.G. = od.d = 2.5, P = 2500, I = 50, d = 1000, td = 2.00, oo = 0.5, to = &-"#!'- '&-'51#'()6 7 )69 0"*6,*-: #14'!#)*1);M *"/ 6,- #)'"& # #,.',! 9 # '"/ regulacji PID %+$" +* &&,#& 1 5- )'&" $+6 %'"&"H ',")/+ #,* " "&"$ % #% =A ) #)&"! #,* #"+"#"&"* ''+"#& ) #)&% &"("&"#,* +"&"$ % #,!8- #&/ 6' )& +"#&H ) #)&/1 #""'"# +H',")/++'1)'<#,/ &"#',5 #"&,5',!, '/"O&/"9 #"& )6,#"( '',/$'&#-1'"&#,-1'"&)"&% +'1)'&"#,/ &"#'% H")"& ) #)&*!, 5- )'&" $+6%'"&" $%"&" ) #)&!) 6"&+ '"+#-1'&" #,-1'&"HH 6,'" 6 '6,'(!+#-1'"&+#,-1'"&++'1)'<#,/ &"#',5= # )+*1,5 6&.&#"- &'"# )& "!,5 +'1)'<#,/ &"#',5*"/'/"O&/:##%+$" 'A&'6()&*+"#&*'')#:5""!:#M # $%!"( # $% " #"& )6,#"(#&"(+*1, :6M&"*#+'1)'&#,/ &"#'*#-1'"&&"#&'"9"&"(&&" #&'"* & #,-1'"&H)#"'",1"/) 6"&9.5+!"#,&,$9 '" %"! #"&,""!8czas! H',/-")M*.$'"&*&""# &,&"*)&1!&+(9 3S!, +',/"!,#-1'"*1 +'1)'& #,/ &"#'&">3/+&)9 #,-1'"*1&" ' "-BG/+&)H!'& #+#-1'"!, &" >3 /+&)9 #,-1'"!,&"BG/+&)8"/)"$*HCS!,+',/"!,#-1'"*1,/$'&+'1)'&&"BC/+&)9#,-1'"*1&">C sekund. (! '#"$"&"'"6''&')'6,'(,!'-1'"&!8!"!,#& 29.!()',/ $*&,!#-1'&"!!& &"*!&*,$'"+H 5&5#!'- #1.(<!'!$%#1);, *!4"-50 '!/+< #-.()#1); 52#'48# 7&1$4 9= '#'%$()+&":.& #*!.$#,5) '" #"&"- #&/:#9&'6()&*) " #"&'"/+&"(2#,* 2"&"$ % #,5H % $+ -+.1) )"/ #&""#,M & $ )!"( & $ )" ;.$#,*#,6:)#:5'"/:#M8>J$+638>JH,6"&,'"/'!"&&"("!+6,2 ',# '% )&,' '"/!&"(2#* #,5- #&/"8&"$.,"#)'2#) /+!&"*) - #&/"H#-" #+"#&'"/+ &"(2 # )+*6-()&- #&/"=&H& * &"$&+"#&# +&/+) '")"&% &"("AH #$%&'(< %+$"*"#$% & )6,#"(#)&,'&, :69*"/%+$"*"!"+,H#,%$1)"#)&,'&, :69',!.'"!"!"+, ""!!*#$% & 29'"!" 5- )'&"!"!, +'"&9"'"!"%'"&" 8&"#$."&H,/ ',,#"&#'"%+$"*#$% & ""!,1"&"$ %'&) ""!:#%+$"*!"+,M # "(!"( # # "( $% & "( $% & " 16

17 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" ' )&!+'1)'&"!#,/ &"#',! #"&,!#'"$.& )#$% & 1 +'"&&"#$."&H+'"& * #-1'"& # %+$" ' '' '/"O&/9 &"!" # #* &!" 6' )&% #,* " +'"&"H 6,)#+#*"5!5"&'!!#!"%"*1,! +'"&*'#(/'&#&,$"*H *!2!'- regulacji PID 7/"/").'!$')!240.6)"83')*40.6)-.9 #$%&'()= przebiega podobnie jak dla temperatury. :#&. 1 + )#" '"#, #:-',&&/:# P, I, d, td 6& )$" &"#$."&" )$" +'&"H )+" %+$"* #:-',&&/:#* ) 6&"9',',! #/ /#$% & #&&,#,& 2KHHCSH',")/"5#1$#,5 &+*!,+"#&)$"#$% & #", #,5=*)&"/ #,5)$"&"#$."&" +'"&"AM od.g = od.d = 10.0, P = 400, I = 20, d = 200, td = 2.00, oo = 2.0, to = LB760/LB760A w trybie osuszania przy pomocy klimatyzacjim#,6,! +'"& )6,#" ( '''" #"& /"&"-+/$!",'",*&% H"/!',")/+%+$"*"!"+,#$% & $' 61#:-"+*1H,6", ' -&" /$!",'"*1 +'& 6*"#",%&"-! +*1,! 5- )'&"H,!,6!.$# * #( *)& '& #-1'&+'1)'&"#,/ &"#'% %'"&"5- )'&"HR)& '& #"&,5+'1)'<'#(/'" 6:!,9$' '#"$"&" +'& #'" ''5- )'&".) #,/ $&"# ),9"&"(& %'"&) #-" #*!"+,H 7+&/* & #"&,5&""#* ) 6&)!:# &,5#' &*9 )"# #:.& M #"&*)&,!+'1)'&!*&'"$.& ))+%% 8!.$#*#-1'& 6,)#+&""'9 &!" '!"&, /+&/+ M ) %'#"&85-")'"& 8 '"!" % 9 *.$ &H # ',")/+ &"%'#&,!"+"#' &9 %'"&' "*#,-1' &9"$&&"(+* '-1'&&")'"-"& '#& =&" L+&/*( 5-")'"&"A9 )'"-"& %+$"* PID * )$" %'"&" 5- )'&" )&,'& *"/ "& #,.*9 6 1 ) +#"%( # )"&,!!!&,$/ *)& +'1)'&#,/ &"#' +'"&',!,/$!",'"*!.6,2#,-1' &''+.,/ #&/"=+"#&",! #9/$"#'G9L+&/*" SUSZ. n), +'"& ',!, /$!",'"* 6$ /+* ( "! ',&&9 *.$ 6"/ * % 1* # ), # &"%'#&,H R.$ %+$".1)"%'"&"'! 1 >S9" +"$ &,! '" =czas oczekiwania to, ustawienia systemowe, klawisz C)!"+"!' &" '" &"%'#&1 *!&*'" ) '")"&*9 L+&/*" +'"&" '' /$!",'"*( ' "* '"6$ / #"&"M#,!!!& +'"&&6()' 6&."-!"+,#5"$HR.$# #,.',!',")/+ *"# ('"&"%'#&1 #'!"+' #(/'* &. '")"&"9 L+&/*" +'"&" '' /$!",'"* ' "& samoczynnie odblokowana. M #,.''"6''&)'"-"#,-1'&#%+$" '89 ")"*1,!) )"/ #1 &)(#/"&"$ /$!",'"*'"&"%'#&1H',")/+%+$" ""/% '"6''&"&!"9#'#1'/+'',!',6"/+ "#&% %'#"&"=&H$"!A # )+* &/ & $ #"&#,5- )'&5"$H #+45*-'- #-'&1$!).M',%+$"*#$% &!"!,) (&,*''*)& )/! &',M'#(/'&',6/ #&,$"* # 5"$!"%" '!&*',2 #$% & 2H '"-"& * '+-& &'"$.& ) "&* #,.*! ), '!&*'"&"#$% & ',!,+'1)'&" +'"*1% H,!$+) )"&,' "-*''*)&""!M # # " 8 *.$ #$% & 2 #' & #,.* #" =#$% & 2 zadana + )5,-/" #$% & '#(/'"*1" #&,$"*(A =# ',/-")' &.* 8 &") P9S9 ', )5,- #$% & '#(/'"*1*#&,$"*(&""# &*&"C9SA9 ',6/ 2#&,$"*' "&'#(/' &" #&1#" 2 =*"/" #" 28"')"$*# #&,$"*AH &.',,+&/G$++*'&"'&% ""!+9 "'*% #-,# &"#&,$"*(H 17

18 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" #$% & 2 #$% & 2'")"&"W )5,-/"#$% & '#(/'"*1"#&,$"*(=P9SA #$% & 2'")"&"=GC9SA )5,-/" #$% & '#(/'"*1 a #&,$"*( #,.**%"&,',6/ 2#&,$"* ' "&'#(/' &" '")"&1#" 2 &.**%"&,',6/ 2#&,$"* ' "&"/"9*"/' "-"+"# &",+&/G8 :6#!"%"&"%+$"*#$% & '''#(/'&#&,$"* wentylacja hali &,$"*"5"$* #"&"',!,'#&('&% '!&&/"'( $# HR &&'6()&,#$+'"#&&"!.$# -,&&*%+$"*',6/ #&,$"*H',*( '#1'"&+!.$#"+"#&) # $&*'( $# ", '!&&/"= ',# ') +''"$&% '"/+A9 '/ $)"*!.$# 2+"#&""/,'&) # $&,5 6 :# $&/" 8 +',/"&##,&/+) # $&* ()/ '##+ #'" # 5"$H R"/ 6,- #)'"& #' &* ', %+$"*#$% & 9#&,$"*"* )/! '#"$"*1,!'!&*',2#$% & 2# 5"$H * *)&"/**%-:#& '")"&8%-:#&,!'")"&!*#,!+'"&1%-% +5+ #'"#5"$9&'6()&% )$""#)- #% #")'&" +"#,H ',6/ 2#&,$"**#'"")' ""!!&'"$.&,! =,$/ #$% & 2!.!2 #&#-,#&" & ""!AH6,'"#&2"/1&'"$.& 29+.,/ #&/!") ), ',*&"(+*1,""!M wentylacja zadana (F)- #,!+'& ) #)&*()/ #&,$"*5"$ $%" +&"+"#&+#" % ""!+#S8##,&/+'% ) #)& ' "&+"# &,'!&&/'( $# H #+45*-'- #-'&1$!).M*"/*+.6,- #)'"&#' &*9()/ 2#&,$"*!.' "2'#(/' &"#!!&9%), #$% & 2'/ ', H,!!!&()/ 2#&,$"**'#(/'"&" &"(+*11'" %"! #"&1#" 2M $ # # ' *" -* *''*)&""!9/:,!+' "2'" %"! #"&,'' +.,/ #&/"HR.$#$% & 26()''6,)+."9 '( $# 2*"/"' "& +"# &"&"'!&&/+ #,& M (wentylacja zadana) AH ',/-")M*.$ wentylacja zadana ustawiona jest na 20 %, ustawiony jest na 5S9 %),#$% & 2 '/ ','")"&1#" 2 =&H'% )&' ')&!',/-")!),'1,!'6,)+.*#$% & 8P9 %) wentylacja zostanie ustawiona na 25 %. Wróci ona na zadane 20S) #),9%),#$% & 2")& &.*zadanej granicy. $+'"#&&"#-" #*#:-",%+$" "'+.,,!'!&&/!'( $# 9&"$.,) )"/ # '" %"! #"2&"(+*1""!,M wentylacja minimalna (Fd) i wentylacja maksymalna (FG) 8 / $"*1 '"/ '!"& '( $# '!&&/"H " %"! #"&,5 ""!:# +!.$#" %"&'&'"/+ ", L"$ #&/"9 & '#"$"*1 &H &" '+-& zatrzymanie wentylatora (0 % wentylacji), & $+# &)*"8&""! / $"9*"/!&"("! #"&, * '!&&/H ;.$# * #,6"& )#:5 '"/:#M 10V i 2 10V. Ustawienie tego parametru zgodnie z wymaganiami przemiennika jest warunkiem poprawnego sterowania nim. 5&+3-'- > 6,! %-"6,2 #")' &"%+$"*"(.&"0 2 9!+"#)- # L+&/* & #"2!"*#$/ "' #&&,6,2 +"# &" ) #)&"! )"#:-',&&/ )+,%+$"*0 2 : &$&, 2 (CO2-)8/:"!.6,2+"# &"&"M,! #1(S)8, # 9$ /"$&1 (L)"$6!.6,2 #,-1' &"(-) - w tym przypadku regulacje CO 2 &)'"-"*19 %+$"*" (.&" 03 )6,#" ( '% )& '! )1 #"','1 ** ""!, ' "-, "& #' &* &" ',/-")'!"+,H (&1) +"#&"""!, P, I, d i n, gdzie n =/:'"1- '" td) oznacza czas + )&"&":.&'/#,". &,#$ "5 6%+($,! #%!"+0 2 (suma czasów pomiaru zaprogramowana w zbiorze numery.cfg ) albo!! =#,6"&" ' "* #(/'" #" 2 ' &5AH '1/ ##" ""!:#%+$"*(.&"#,& '1MP = 1200, I =800, d = 400. Parametr n #&&'"#"2 (#'"/K) >="&)") # KAH""!,! %16,2'!& &''+.,/ #&/")$"',!"$' #"&"',6/ 18

19 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" ) 5 )'&"'+&,=/$",) -,#+ #.% #'"A) #-" #% -.&"9 #,!"%"*)&"/)-+% #"-,5 6#"*'"5 #"<*%+$"*H $%,!%+$"*)$"(.&"0 2 ' "-'"6'' &,')'"&/"!'"$"&" #% "/9"6,& # ) #"-, &)-+% #"-% #"5"&" -.&"/$",) -,#+ #.% #'" /".)*9&"#/:/*"#"'"$"&"H$"% #-1'&+'"$"&"&"%+$" ' *"#"( "&#,&/!"+(.&") / &"&,')#,-1'&!'"$"&"H,&/&*',*! #"&,'"#".&,#%+$" ') '"+) / &"&"&"(&%!"+9*)&"/'''"&)-+.', &.3% )'&, ) & #&% #-1'&"'"$"&"H,! /9 $ '#"$"*1&" "#&!",!"+, #$% & 9/$"" #'"*+"#"&"&"#" 2 6$' &1'' )+(%+$",*&10 2 przed zanikiem zasilania. Dodatkowy parametr to: & &# # $&, 2 (t =, CO2)8*!&!"$&,'"9 /:,! '!"& -.&" '+&, #'"&"(+*#,"O&"=!&!+!>S"-/ #% / /+(.&"A'!"&"(.&"0 2 w hali.!"&""*&'6()&")$""#)- #% "$%,!+%+$"*(.&"H" 2% '"+ "&)") # #,& >C!&+!. 6,2 '!& &" )$" ',!"$' #"&" ',6/ ) 5 )'&" '+&, ) #-" #% -.&"H %+$"*"(.&"0 2 & )6,#"(6' )& HR &""$' #"&" '') +''"& #.% #'") 5"$9 "$,$/ * $ '#"$"*1&" #"+&/#5"$&"'#&1'H #"&"(.&! ,&"(+*1,""!M,-"8* "/"#" 2(.&"9*"/16,!,5$+',/"2#5"$H *#" (.&"0 2 6()')1.,-%+$" 9 # )+*1) +''"& #.% #'"9 "8* "/"#" 2 /:1=',#-1' &,!,0 2 ) zmniejszone zostanie zadane (.&# ',")/+9%), &"$" #'"'#&('&% *!&*'" ) &"$ #'"##&('&% =# 5"$AH )5,-/"" '#"$"#,/ ',"2-,&"+,) 5- )'&"5"$&H& 1# /$&!H &#". ) -,# #.% #'" * %+$ #"&, '")"&,! (.&!9 )$"% )$" #+''&"!&*'* $ '#&('&% % 1% #'"/ ',&6()'',*(#(/'% '")"&% (.&"9" &") "/* )5,-/(.&"9 /:" '# $#+ 2#(/'1$ 2'!&% #'"H7+&/*""*"$' #"&",$/ #),9%),'&"&1""!, '#&('& "'%),/+&/%+$"*!"+,#,!"%"5- )'&"5"$H " 9"6,#+ 2 #. #') 5"$9 -& &!+ 6,2/$/"#"+&/:#H "+&/ 1!:# &#&"(&,! punkcie.,/21# (#-3-% /#-&"*! -,# #.% #'") 5"$!"#-,#&"&"(+*1""!,M#$% & 29!"+((.&0 2 HR"/#)"29 &"$.,+#"."2&"#$""!:#) +''"*1 #. #'H )"# #,!#"+&/!*'&"*! 2""!:# #'" '#&('&% H,! $+ &"$"*" %+$" :#!+ 6,2 #, ". &" #!&/ ""!:# #'" '#&('&% H '#&,! ',")/+ ) +''"*1 #' '#&('&!.&" #,'1)'2 )+. '/ ),9 &H '!1H #"&) -,#! #.% #'"&* :#&.!.$###',/5 %+$" "5 8&'6()&*#,* "&"$ % #+*1- #&/!/$",) -,#+ #.% #'"H"#&"*1 %+$",#*"K%+$" " H' &*'#*&+!.$#"*1 #"&") -,#! #.% #'"H %+$" &"!.$# 2 #""/$",='+&, #'"A :#&+*1!"+(#$% & 2 #'"#5"$' #'!&"'#&1'H R.$) +''& #'"'#&('&% # )+*'!"&()"&*#$/ #/+&/+** #" '")"&*9 %+$" +'&"*9./$"(!.&" # ',2H',")/+(.&"0 2 %+$" '"/-")"9.) +''& #.% #'"'"#' # )+*'!&*'&(.&"0 2 w hali. $++"$&" %"&'<) -,#+ #.% #'"+"# # $$&. $# # "( $# &$ " &"*",5 )5,-/*&"(+*1"M*.$ ) +''&+'#&('&% #'")"&, ""!'!& (# /+&/+#" '")"&*9 )"&" )5,-/"&*6"&" )+#"%(HR.$ #''#&('&'"&/ ', 2 )"&% ""!+9 '#"$"!,&" #"/$",,$/ $)"&,""!! (#'")"& )5,-HR.$' "& &" '/ ' &"#&/ ',&1 &( =',#%:(9 ',#):- 8 '"$., ),+"*9 )5,-/"*#:$&"A9 /$"" ' "&6'#"+&/ # '"!/&("H & :6 '#"$"!,'#&('&!+ #'+#-,#"2&"#"+&/#5"$ $#-,#&*/ ',&,H!.$#" %"&'& '+.," &% '' +'1)'&" #,/ &"#' +*1 )"&1 #$/ 19 %),. '( 2 5 ", ' "& #,/ &"&"'' #''#&('&H )"/ #""!, '#"$"*1&"'"6''&(')&6''&,!')"'&"!M &$ $/ #& " 8 =,$/ A 8 *.$!"+" # /"&"$ /$!",'",*&,! &" 5- )&,$+6&"%'#&,")& &.*% ""!+9) -,# #.% #'"' "&'"!/&(,N) )"/ # #-1' &,' "&"$"!="' L+&/*"$"! #,5A9 19

20 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" #&# $$0,'"8""!& / $"!&!"$&) +''"$& #"/$",) -,#+ #.% #'"HR.$%+$" #,$',!&*' #"/$",&."& #&""!9 /$""' "& #"",$/ #"/! &+9&"$ '#"$"&""!=#,*1/"& #',")/'/ '&"!"+,6''<#" klimatyzacji (tb), kiedy klapa zostanie ustawiona na 0 %), #& $ $ 0,'!" 8 ""! & / $"!"/,!"$& ) +''"$& #" /$", ) -,#+ #.% #'"HR.$%+$" #,$',#(/' #"/$",&."& #&""!9 /$""' "& otwarta tylko w takim stopniu, na ile pozwala ten parametr. Ma to szczególne znaczenie np. w przypadku instalacji gdzie /$"") -,#+ #.% #'"*#:$&"'/$"1/"&"-+,/+$"* #'"' 5"$9 -& #") -,#+ #.% #'"'"6$ /+*,/+$"*(H $+#-" #% #"&"- #&/!&"$.,*''+"#2'"/*% &"(2+*1,5M & $ $ )'" 8 ""! "&"$ %'&, ) #' &* #"&,5 - #&/:#9 / $"'"/'!"&&"("#,* #% +*1% - #&/!M8>J$+638>JH #"&"/$"1) -,#+ #.% #'"9 ) 6&*"/),! #%!"+(.&"0 2 9&'6()&* )'"-"&/!+"+*1% 0HI!+&) / &+* )',+#,&/+!"+""!:#(.&"0 2 i powietrza '#&('&% ',-"*) #',/5%+$" :#H',")/+'"/-:<#", %"!++*1% &"/!+'0 #,&/!":#&6()1 ',-"&9"%+$",'"5 #"*1(&"(+*1 M ''K!&+%+$",+',!+*1 "&#,&/!"+""!:#'#&('&% /$!"+9 ''>3!&+%+$",+',!+*1 "&#,&/!"+(.&"0 2. ',")/+'"&/+!"+(.&"0 2 /$"" #'" ' "*# -.&+ ) #")"*1,! "&!+#,&/ # procedury regulacyjnej. 20

LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia

LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia Page 1 of 5 Copyright 2003-2010 LAB-EL Elektronika Laboratoryjna www.label.pl LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia Nastawy regulatora PID W regulatorze LB-760A poczynając od wersji 7.1

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0 MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA REG 03 wersja 1.0 INSTRUKCJA SERWISOWA STEROWNIK ** REG-03 v1.0 ** MODUŁ WYKONAWCZY REG03/1 REG03/1 Zasilanie układu układu : ~230V : ~230V 50Hz 50Hz Prąd pobierany pobierany

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4A jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem oraz pompą ładującą

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AC208

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AC208 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, Tel./fax (032) 285 54 11, Tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu PJ32C: Najbardziej kompleksowy sterownik do sterowania układem chłodniczym. Jest idealnym rozwiązaniem dla układów w których parowniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA TMI-20W wersja 1.01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA TMI-20W wersja 1.01 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V,

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V, ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-350

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter

Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter Klimatyzatory ścienne MISTRAL z serii MSR to jednostki klimatyzacyjne typu Split (jednostka zewnętrzna skraplacz + jednostka wewnętrzna parownik) wyróżniające się

Bardziej szczegółowo

REGULATOR KLIMATU LB-760/LB-760A do hal uprawy pieczarek

REGULATOR KLIMATU LB-760/LB-760A do hal uprawy pieczarek Wersja 7.04 (marzec 2007) REGULATOR KLIMATU / do hal uprawy pieczarek Instrukcja instalacji i użytkowania Elektronika Laboratoryjna Tel: 022 6677118, fax: 022 8675332 02-495 Warszawa email: info@label.pl

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: Podłączenie modułu zasady ogólne

ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: Podłączenie modułu zasady ogólne ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: - pobór prądu < 1mA - wymiary 19x35 mm - zasilanie prądem stałym o napięciu od 5.5V do 16V - 5 programów z ustawieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM

REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM D2 48 x 48 D 72 x 72 E 48 x 96 A 96 x 96 F 96 x 48 I. INFORMACJE OGÓLNE AI-208 to seria atrakcyjnych cenowo i łatwych w obsłudze inteligentnych regulatorów

Bardziej szczegółowo

mpx regulator dla sieciowego systemu: urządzenie nadrzędne/podporządkowane w zastosowaniu dla wielosekcyjnych mebli chłodniczych

mpx regulator dla sieciowego systemu: urządzenie nadrzędne/podporządkowane w zastosowaniu dla wielosekcyjnych mebli chłodniczych mpx regulator dla sieciowego systemu: urządzenie nadrzędne/podporządkowane w zastosowaniu dla wielosekcyjnych mebli chłodniczych Dziękujemy za twój wybór. Ufamy, że będziesz nim usatysfakcjonowany. FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR650

INSTRUKCJA OBS UGI AR650 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia Urządzenie BLIX POWER służy do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach jedno i trójfazowych. W urządzeniu zastosowano szereg rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 051 FUTURE "

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 051 FUTURE Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 051 FUTURE " Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763-75-94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3 GORKE ELECTRONIC Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b tel. (032) 326-30-70 ATV-49 Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje

Bardziej szczegółowo

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Czujnik zalania wodą LB-910 (wersja 3.1) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u y³ Wam i ca³ej

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMP BŁYSKOWYCH SERII OCTALIGHT

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMP BŁYSKOWYCH SERII OCTALIGHT INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMP BŁYSKOWYCH SERII OCTALIGHT Wstęp. Lampę błyskową należy zasilać z gniazda z kołkiem ochronnym. Ze względu na wysokie napięcie pozostające na kondensatorach, wszelkie ingerencje

Bardziej szczegółowo

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 Notatki ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 PILOT G Wyprodukowany przez (producenta oraz serwisanta panelu) P.P.H.U. ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska tel./fax

Bardziej szczegółowo

Best.-Nr. 22412 2011-05-13. Rejestrator danych CO 2. Wöhler CDL 210

Best.-Nr. 22412 2011-05-13. Rejestrator danych CO 2. Wöhler CDL 210 Best.-Nr. 22412 2011-05-13 Rejestrator danych CO 2 DE EN Wöhler CDL 210 NL. Spis treści 1 Informacje ogólne... 4 2 1.1 Informacje o instrukcji... 4 1.2 Wskazówki do instrukcji... 4 1.3 Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4PS UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Wersja 9505

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4PS UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Wersja 9505 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4PS UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Wersja 9505 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4PS jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury obiegu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH Nr produktu: 1234882 Strona 1 z 5 1. Wprowadzenie Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 Notatki ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 PILOT G Wyprodukowany przez (producenta oraz serwisanta panelu) P.P.H.U. ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska tel./fax

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

9.2. SCHEMAT MENU. drukuj od rok miesiąc dzień godzina minuta rok miesiąc dzień godzina miesiąc dzień drukuj do data rok minuta drukowanie raportu z okresu godzina Czas minuta opis pierwszy znak drugi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja E128

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja E128 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja E128 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika... 5 Omówienie parametrów użytkownika... 5 Alarmy... 6 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

Płyta wiórowa, papier Beton,cegła,pustaki. Dodatek 2. Gęstość materiału i kody materiałów trybu SEARCH (w celu porównania)

Płyta wiórowa, papier Beton,cegła,pustaki. Dodatek 2. Gęstość materiału i kody materiałów trybu SEARCH (w celu porównania) 7. Uwagi Ni niejszy miernik ma bardzo wysoką rezystancję wejściową Każdy jego element ma bardzo dobrą izolację. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu wolnym od kurzu i zapyleń. Wyniki pomiaru

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2011 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PROGRAMOWANIEM DOBOWYM. Prototyp

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2011 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PROGRAMOWANIEM DOBOWYM. Prototyp INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2011 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PROGRAMOWANIEM DOBOWYM. Prototyp 1.Przeznaczenie. Regulator RK-2011 jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek

REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek Wydanie: 04/2001 REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek Część III - Instrukcja Obsługi Programu Sterującego dla PC (DOS) dla wersji oprogramowania (load) 5.7. Elektronika Laboratoryjna

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo