REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek"

Transkrypt

1 Wydanie: 04/2001 REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek dla wersji oprogramowania regulatora (load) 5.8 Elektronika Laboratoryjna Tel: (022) , fax: Warszawa ul. Bodycha 68b

2 I. REGULATOR KLIMATU LB760A - INFORMACJE WS...4 II Pomiary dokonywane przez regulator...8 a)!"#$% & #'%$()&* #'"...8 b) Pomiar temperatury powietrza...8 c)!"!"+, )-."...8 d)!"!"+/"&"-+/$!",'",*&%...9 e)!"(.&" f) Rejestracja wyników pomiarów Kalibracja sond pomiarowych regulatora Funkcje regulacyjne...12 a) '1)'&"#,/ &"#'...12 b) #"&('&...12 c) Sterowanie automatyczne...13 temperatura...13 #$% & wentylacja hali...18 (.& ) -,# #.% #'" Funkcje alarmowe regulatora LB760/LB760A #"%),'1&""#...22 III. OPIS Budowa regulatora...23 a) -,"' - #"%+$" "/$!" b), #$"'%+$" " czanie regulatora LB760/LB760A...25 a) -1'&'"$"&"...25 c),&/#, #$"&&"#, #$"'" ,6,%+$" "...28 a) Preferencje...28 b),6 #"&""+!",'&% 4('&%...29 c) Tryb gazowania...29 d) Funkcja specjalna - osuszanie po podlewaniu...29 e) Faza inkubacji - rozrostu grzybni...30 f) 7"'"' /+8#'&"95-")'"&"')# '&! # &/:#...31 g) Faza plonowania - wzrostu grzyba...32 h) Faza parowania...32 i) 7"'"#,-1'&" Sterowanie regulatorem przy pomocy pilota zdalnego sterowania...34 a) Pilot zdalnego sterowania...34 b) Numer regulatora...35 c) * ) %"! #"&"...35 d),* ' %"! #"&" %"!+*1,)'"-"&!%+$" " a) -:#&!&+ #"&"...37 b) ;&++"#<,! #, c) Zmiany nastaw i funkcji regulatora...37 d) 7+&/*""!,) (&#%-:#&,!!&+ #"&"...41 %+$"*"#$% & Regulacja temperatury (klawisz 2 - TEMPERATURA)...41 Regulacja wentylacji (klawisz 3 - WENTYLACJA)...42 %+$"*"(.&"03=/$"#'B803A...43 )%$1),5!+=/$"#'C8D0E;A...43 )%$1)!"+ )-."=/$"#'8DFA...43 )%$1)'"+)",=/$"#'804A...43,6:!"+,) "6$'"*=/$"#'G8HH4FA

3 Osuszanie po podlewaniu (klawisz 9 - PODLEWANIE)...44 Gazowanie (klawisz 0 - GAZOWANIE)...44 Tryb pracy (klawisz A - TRYB PRACY)...45 )%$1)#,&/:#!":#""!:# #'"'#&('&% =/$"#'A...45 %+$"*") -,#+ #.% #'"=/$"#'0A...45 )%$1)#,&/:#!":#!"+,5- )&,&"%'#&,/$!",'"*=/$"#'8,$/ A...45 '* )!&++"#<,! #,5=/$"#'EA...45 e) *) (&#!&++"#<,! #, %+$"*"#$% & Regulacja temperatury (klawisz 2 - TEMPERATURA)...48 Nastawy regulacji wentylacji (klawisz 3 - WENTYLACJA)...49 ""#,%+$"*(.&"03=/$"#'B803A...49 Kalibracja psychrometru (klawisz 5 - PSYCHROMETR)...49 I"$6"*" &)!"+, )-."=/$"#'8DFA...50 Zmiana czasu i daty (klawisz 7 - CZAS/DATA)...50 :6 #"&"/$!",'"*1=/$"#'GA...50 Numer regulatora (klawisz 9)...50 %+$"*"*"& =/$"#'A...50 Funkcje serwisowe (klawisz A)...50 Okres rejestracji wyników (klawisz B)...50 %+$"*") -,#+ #.% #'"=/$"#'0A...50 Kalibracja sond temperatury klimatyzacji (klawisz D) (tylko LB760A)...51!"&"5"-"=/$"#'EA "*#".&*'',&& &"$"*%+$" :#$+6 '"-") #"&+& #*#* %"!

4 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" I. %+$" /$!"+8''&"' &,*)!"+%+$"*-&*/$!",'"*=!"+,9#$% & 9(.&" CO 2 9'##+A5"$+"# #*'"/=$+6 ) 6&*5 ) #$AH%+$" *+'1)'&!"* &"&,!9'"$"&,!' 33J9#,/ &"&,!# ""&$+) #'&"&" "&HI &+/*"','1)+ ""* '""#"& #"&" 5&/(!/ #1H #"& %+$"! *!.$# ', +.,+ $ " ')"$&% #"&"H ',*( '#1'"& +!.$#" #,% )& #"& %+$"! &"# # #"+&/"59 %), * & '"#' &, &H &" #&* #, / $+6#!*+++)&"*1,!) (H',/#,&/!":##, #$"&1&"',$&,5#, #$"'"5H %+$" 8''&"' &,*) &")' #"&",$/ *)&*5"$+"# #*H',")/+ ")"&"#(/'*$ 5"$ &'6()& * '" #"& 6&% %+$" " )$" /".)* ' 5"$H %+$", 8 '"&"$ #"& ', ''%:$&,5 5"$"5-1'&+'/!+!,+ 0 # '1#:$&,,!!" # 8/ & $&,H;.$#,* #:#'",! #,!"(.&"03=,HKA" &") ) (&*#,% )& #"&'/!+"0%+$" "!9 '6"&#,&/:#!":#9# '&55 9'%$1)"&#,&/:## "#,/:#)+/ #"&#,/:#&" )+/"H -1'&" %+$" :#'/!+!#,/ ',,#"&,* &L* BGC9'"#&"*1,!&!"$&1 $'6( '# ):#!()',%+$" "!/!+! "')+.,'"(%"&!*)"&,5=/$/"!:#AH * +, 8 ' $ "7"- %$.4 5$ & -." #$%& #6 -.""-% ///01* -."!2! 013!" %%)" ($%,+&/>H'1)'&"#:-"+*1'%+$"!/$!"+8M9908 &),)!"+!"+ )-."9 E i F - sondy do pomiaru temperatury powietrza w centrali klimatyzacyjnej, G - psychrometr do pomiaru temperatury i #$% & #'"# 5"$N#,* " * &"$&) %+$"*M > 8 '+& #'"9 3 8'"# +%'"&"9 K 8 '"# +5- )'&"9B8'"# + &"#$."&"9 C 8 6 :# #&,$" "N #,* " '/"O&/ #M 8,%&"$'"* "&+ "$"! #% 98#-1'"&" #"-"9G8'"# +,! #%!"+0 2 N#,* "'/"O&/ #) '"# :#,+ #-1'4#,-1'MP8%'"&"9>85- )'&"9>>8&"#$."&"H %+$" "8=,H>93A! %16,2) -1' &&"(+*1$!&,!" #M 0', &),)!"+!"+, )-." =9HHH9A9 +!.$#"*1&'"$.&,!"!"+,# '5 :.&,5 +&/"5H &),#,/ &"&1# "'$/9/:,5/ &+/*"+!.$#"-"#+!''&5# )-.+H # &), )!"+!"+, #'" =9 7A9 +!.$#"*1!"!"+, #'" # &"$ klimatyzacyjnej (kanale nawiewowym). &)",5!,'&"=A-+.1")!"+#$% & #'%$()&*!"+, #'"#5"$+"# #*H ;&/(.&"039&),#)+"$&,= 6& #/".)*5"$A$+6,! #,=*)&&"#',/5"$$+6%+(5"$AH 4

5 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 6 :8 :&, :< 6 ;: ;: 6 :: 6 6 6: => *: ;:, < + 6' ': #: #< *< 9 8 ' 9 39 ;; : ' * ; ',+&/ 3H 5!" '!''&" '+*&/:#!" #,5 +'1)'< #,/ &"#',5 )$" -&* /$!",'"* 5"$ +"# #*E'#,/ ',"&!%+$" "8MHHH8 &),!" #>HHHG8,%&"-,+*1'%+$" " 8=#4% +',H>A98+"#,908'# ), 6 + #'") +/-")+,! #%!"+(.&" CO 2 98'"#: 6 + #'"98'+&" #'"908 #',/+$+*198 #' #.908 '"&" #.% #'"9I;8/! "!'"&"90E85- )&"98# )"$ ) #"98'"#:# ),98 - #&/ )'"-"&+ * &"$&,!98#,/"$"'# ),98,L & )-,#+#,/ $ &*# ),98# )" % 1"98&"%'#&"98#&,$" 978L"$ #&/) %+$"* 6 :#$&/"#&,$" "98) -,# # ),&"#$."*1*98 ',$"'# ),98(/"#&"## #,98),'&"## #98'"#:'# &, powietrza WP wyrzucanego z hali. %+$" "8=,H>93A1) -1'"&&"(+*1$!&,#,/ &"#'M '+& #&,$"* 5"$ 8 #'"M,/+$",*&% #.% 9 #"& =#,* >A )#!" '(. &,! $/,'&- #&/"!H "#:%'"&"9%+$+*1,) -,## ),% 1*) &"%'#&,# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* 3A$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* PAH "#:5- )'&"9%+$+*1,) -,## ),$ ) #*) 5- )&,# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* KA$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* >AH "#:&"#$."&"9%+$+*1,) -,## ),) ),' ',$"*1,5#5"$# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* BA$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* >>AH 5

6 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" '!&&/ '( $# 9 '#H L"$ #&/ =#,* CA9 -+.1, ) -,&&* '!"&, 6 :# $&/" &"()'"*1% #&,$"*(5"$H,* #,%&"-,%+$",*&1#,&/"! 6$'<) / &"&,!# )+"5%+$",*&,5&" )"##" '")"&,5 "/+"$&,5 #" '!' &,5H $"5 # 8++5!& #,5!.$# * ('& %"! #"& #",%&"-:##,* #,5H #"&''%+$" 8+'1)'&"!#,/ &"#',! )6,#"(# :6-,&&,=- #&/"! )'"-"&+ * &"$&,!A $+6 # :6,!+$+*1, %+$"*( -,&&1 &" '"")' #-1'4#,-1' ' '!&&,! #:-',&&/! #,-&&"9 '' ) #")'& ) &5 &"(" 33J 4!"QH> =%'"&9 5- )'&9 &"#$."&AH )"/ #1!.$# 1 * #"& +'1)'&" %'*1% '' #,* '#& =6'&"( #A9 +!.$#" #"& #:-'&,!,"!:#%"' #,5$+6 $* #,5H ' ' ' ' ; ' ; ' ; 6,' ' * ' & & & #6 =' #6 &,+&/KH!",! #,(.&"0 2 w halach uprawowych HU: CO - przewody poboru powietrza, ZP - zawory #'"9I8/ &#3K34BGC98>8! 5%!)!"+""!:#'#&('&% #'"90 8/!+' %"!! +*1,!9 8 /',&/"!" #" '"#"*1"M 7 8 L$ )#")&"*1,9 8!( #'"08!&/(.&"03H "")&'1 L+&/*1 -,&& %+$ #"&* '+&, ) -,#+ #.% #'" * / & $ #"& (.&" 0 2. )"/ #1 L+&/*1*!.$# 2%+$"*/$!"+'#&('&,! #'!9 '#"$"&"'&"'& ''()& # '+.,+&%=&H5- )'&'!&,! #'!& &,!# /$&!AH,!$+'"#%+$" :#8* +'+-& &,! 5%!!8>&"$ #"&,!&"'#&1'5"$=#/$"! $ %'&*9#!*+ - &(,! ) 6' )&5 "):#)''+!& #"&"- <"AH %+$" #, ". &,*##,* "$"! #=#,* A9+!.$#"*1,%&"$'"*("&:#"#",*&,5=+'/ )'& &)96"/'"$"&"A$+6"& #".&% '"%.&"+"#,=&H##,&/+'&"'&% )5,$&"'!' &,5#"+&/:# /$!",'&,5#5"$ )#" '")"&,5AH #,* ""$"! #%!.' "2) -1' &,&H)'# &/9/:, '&"*! ),.++*1* 6-+)'#,1&,+"*"$"! #*H ',")/+ &"$"* /-")"*1* ('#(/'* $'6, %+$" :# 8 "'/!+"&")' +*1% 0 =, KA!.$#*'" #"&,$/ *)&%!&/"(.&"0 2 )$""-*&"$"*H #''/".)*'5"$) "'"&* wówczas cyklicznie do miernika CO 2 ',!,,!+'"# :#9+!, #'"H'"-"&"/%,!+!" #%!+# :61%-,&")' #"2/!+8* #"+&/"/*&"$"*H" #"&"/*! ),!"+(.&"0 2 '#"$"&"'&"'& 6&.&/ ':#9%),.#,!"%"&,*,$/ *)&!&/(.&"0 2 =* +'1)'&/ ' #&AH Oprogramowanie regulatora realizuje kilka dodatkowych specjalistycznych funkcji, jak np.: 6

7 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 8 L$",5""/,,'&)$"L"'&/+6"*9' /+9$ & #"&"9" #"&"#,-1'&"='"-")+&/+AH 8 +'"&+"#, )$#"&+8*H#-1'&&"'")"&,'"'"#+&&,5""!:# +"#,&'6()&,5 podlewaniu, 8%"' #"&8 )'"'"6%++" #"):#&/:# #"!),!&,!8&"'")"&,'"#,-1' &' "*1#',/ #,* "#,/ &"#'9#&,$"*"' "*'"',!"&"9#-1' &' "*&"!" #$&5"$H #:-",'%+$"!/$!"+8!.&" #"2#',/&*1 '#1'"&"/"&"-:##&,$",*&,5 =&"$/$!",'",*&,5AH',")/+$"& #"&"& #,5&#,*&"$.,#''%:$& '#:2+#"%(&"#-" #, #,6: '#1'"&"M #"&#/"&"$#&,$",*&,!*)&*&"%'#&,$+6 #"&5- )&,&"%'#&,=' )#!"&'"$.&,! 6%"!# ),$ ) #*% 1*AH #',!',")/+6()'!.&" %'#"2##&('& #'9&"!"5- )'&6()'! %- 6,2"$' #"& '' $#"& "& # )1 $+6 &"## '#&('&% #'"H +'"& 6()'!.&" "$' #"2,$/ '' # #")'"&'#&('&% #'"H")1% '#1'"&"*'6,)+."#$% & 2'6,#, /"!"+"#5"$# /$&!H"/ '#1'"&* #"&',#,/ ',"&+%+$" "##*8H )+%! ',")/+ =,H 3A 6()'!.&" %'#"29 5- )'2 +'"2 ##&('& #'9 6' / &'& #+''"&" '#&('&% #'"H '#"$" &" +',/"& # 5"$ -&* /$!",'"*9 *)&"/ / '! #(/',5 #,)"/:#&#,,*&,5/$ "",*&,5=#(/''+.,&%9'#-"''"&" '(6&!)+!5- )'1% AH %+$"*&"$.,#:#'"'" #"2 '6+) #"&1#*(%+$" "8H 6+',")/"56''!"& ' "*!.$# 2&"#$."&"='' ',$"&# ),A 6&."&" '!+)#+$&/+ #(%$"=''#+''"& #.% #'"AH 7

8 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" II. &.',! ')"#"&'""!1#&&L!"*''%:- #9/:,5'&"*! 2&*&'6()&") &!"$&* 6-+%%+$" "H1 &&""& 5,$ &19) 6&*'1' &/1M!! "# "" &+/*" &.'" )& () #*%+$" :#H* '6+) #"&1#*19-&"*11 #',/ L+&/* "$' #"& '' 9 "' #&) )"/ #H R.$#)"$',! &!" )&&") #* 49 )& (*)&"/ # ) 6,)#+#*H!*"59%)'%+$",:.&1(!()', 619* to oznaczone przez odniesienie do danej wersji. 1. Pomiary dokonywane przez regulator %+$"!.*)& ' &!',2&"(+*1#$/ M #$% & 2#'%$()&1 #'"9!"+( #'"9!"+( )-."#'5=A$+6'5=A+&/"59!"+(/"&"-+/$!",'",*&% = 6& 5- )&,&"%'#&,A8,$/ ##*9 (.&0 2. a)!" #$%&'() #*%$+,'-. /#-&"*!!" #$% & #'%$()&* #'" )6,#" ( ',!, *"$& '" */ #"&* ) % $+ &),,5!,'&*9#,/ ',+*1*'"")(!"+!"+,!!+ +5%! /% H "/!"+ 6*!+* #$% & ) 9 % do 100,0 %, jest on jedynie ograniczony '"/!!"+!"+, #'" 8#$% & 2* #,$'"&"&" )"##,&/:#!"+!"+,!!++5%! /% #,-1'&#),9%),!"+,!''1(# #&,!'"/!"+=9 50,0 0AH ')'$' 2!"+#$% & #,& 9>S9) /-")& 2!"+*&"!" '()+ > % (w zakresie GHHH> S EA K S# ' "-,!'"/H ) % )& 1!"+#$% & ',!, &),,5!,'&**/ &'& 2 +'+-&"&"'6 &/"'# )1&"#$."*11!!! /,9'"$1*&"!"' /'"/!"+H UWAGAM %+$"& +'+-&"&'6 &'/"'# )1# &)',5!,'&**#"+&/! "#&%!"+ #$% & 8!!! /,MUSI 6,2L"/,'&! /,H &)",5!,'&" ")" * &"$&") )"/ #1 - &('#6+) #"&,!#&,$"!'"#&"*1,!#,!+' &, "-,'## #'"HR*'" #"& '#"$"&" )&&) /-")&!"+#$% & H b) Pomiar temperatury powietrza!"!"+, #'" )6,#" ( ',!,#,.* "&* &),,5!,'&* 8'""/+"$&1!"+( powietrza uznawany jest wynik pomiaru termometru suchego. Zakres pomiaru temperatury powietrza wynosi 0,0 100,0 C, ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2!"+*'()+9> C (w zakresie C) i 0,3 0# ' "-,! zakresie. c)!" &- /-"!&0"1 /,23!!"!"+, )-." )6,#" ( ',!, *"$& '" */ #"&,5 ) % $+ &)!" #,59 /'"- +!.$#"*1,! 6")' -"# +!''&# )-.+H;.$#**)& '&) -1'&) %+$" " '5 =A$+6'5=A&),#)+"$&,5 &)!"+, )-."9 +!.$#"!"#/$/:.&,5+&/"5 )-."H%+$" '#"$"&"T )*'&U/".)*'!"+9#,$'":#&.5 )&1",!,'&1H"/!"+ )$"/".)*' &)!"+, )-."#,& 9*"/#,.*99 100,0 09 ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2* '()+9> C (w zakresie C) i 0,3 0# ' "-,!'"/H ", %+$" "&*#,!"%"&) -1'&#',/5 '54'5 &) =*)&"/*'"$"&# $+ +',/"&",',*&*'*/ & $AH,"',) -1'&!&*'*$ &)9"%+$" "! ' '&"9/: &),1) -1' &H 6$'&" )&*",!,'&*+#'%$()&,$/!",9/:(#'',# )6,#"*1=#',")/+ &),,5!,'&*9* $&* &") -1' &"9 &+',/"!,#,&/+!"+"&#$% & 9"&!"+, #'"AH 8

9 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" d) Pomiar &- /-"!&0" 4!'!20 4$!&1*!)1.'-%!"!"+/"&"-+/$!",'",*&%!.$#,*,$/ ##* %+$" " H % $+ -+., *"$&" &)"')#!"'+*&/"!9/:&"$.,'"&"$ #"2'"5- )&1&"%'#&1#/"&"$/$!",'",*&,!H &)"" +!.$#" 6")'* / &!'& #"& %'"&! 5- )'&!9 "' )"*!.$# 2 / & $ + +'"&" #'" ''5- )'&".) #,/ $&"# ),9"&"(& %'"&) #,!"%"&*!"+,H"/!"+!"+/"&"-+/$!",'",*&% #,& 9 50,0 09 ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2!"+*'()+ 0,2 C. e)!" 5&+3-'! 2!"(.&"0 2 &*#'',# "$' #"&,''%+$" 8#,/ ',+* &) % $+'#&('&,9 specjalizowany miernik (np. TelaireAH,&/!"+''#&('&%!&/"* )',,#"&, '' %+$" '' #* "&"$ % # >J='#&('&,!&/(.&"0 2!+6,2'/ $#, ". &,#"/#,* AH"/!"+ *% ) /-")& 2'"$.&"*#'"")'#,-1'& )'" #"&%!&/"=','" #"&+#!&"&% #,.*!&/"+',/"2!.&"'"/!"+) >H!9') /-")& 1'()+C!AH&"* ',!',")/+9* $ #,!"%"&,*!"(.&"0 2 &"/".)*5"$9!.$#*) -1'&) /".)% %+$" "&),#)+"$&%!&/"(.&"0 2 HR *)&"/ '#1'"&/ ' #&8#,!"%",$+!&/:#0 2, co regulatorów LB760. W '#1'/+',!9 " #"&"' "-"&&"! )"!"+(.&"0 2 M -1'&+%+$" :#'/!+!#,!!" #,9!.$#*'" #"&,$/ *)&%!&/"(.&"03) #")'"&) %!&/" #'"' ''%:$&,5 5"$,!! + '"# :#H ;.$# *. "-/ # #,-1'&!"+ (.&" 0 2 w danym %+$" '=#)"&*5"$A8* $&* & '6&9$+6& ")"!,!&/"(.&"0 2. Wspomniane #' &*)#! ),!"+(.&"0 2 ' "&1"'''%:- #!:# &H 1.!"'+.,!&),#)+"$&,5!&/:#(.&"0 2 )$"/".)*5"$=! )"&"',#"&"#)"$',! *"/ LOKALNAAH I".), ' %+$" :# =$+6,$/ 9 )$" /:,5!" 0 2 * #,!"%"&,A!" ) -1' &, '#&('&,!&/(.&"0 2 (rysunek 4). powietrze z hali nr 1 powietrze z hali nr 2 powietrze z hali nr 3 powietrze z hali nr 4 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 itd... wynik wynik wynik wynik LB760 LB760 LB760 LB760,+&/B85!"6$ / #,&"$"*) $ /"$&*! ),!"+(.&"0 2 R"/*+.' "- #)'"&9* '#1'"&/ ' #&9%),.#,!"%",$+!&/:#0 2, co regulatorów LB760. '#1'"&!"&"!"&"(+*1'"$,M'"!"+(.&"0 2 *!&!"$&,8!&/!',(.&0 2 6' )& &"5"$)"*&",5!" #, )',8"/*"&"'!"&,#"+&/:#!.6,2&",5!" #"N)+%1'"$1 *!.$# 2",6'/!+"&")' +*1%!"0 2 (który jest wymagany w drugiej metodzie). 2. +%"! )"!"'+.,!*)&%!&/"(.&"0 2 dla grupy hal (metoda nazywana w dalszym opisie jako SYSTEMOWAAH )" *! ),*&"(+*1"M&" #&1%+( 5"$ =# ''%:$& #',/A ''&"' &,*,$/ *)&!&/(.&"0 2 9&"!" #''/".)*5"$*) &% ) #")'"&,!!+'"# :#H /".)% %+$" "=)$"/".)*'5"$A&"$.,) -1',2'"#:) +''"*1, #'')"&*5"$) '# )+ '6 '% H'#:)'6 ', #")') *)&%!&/"(.&"0 2, a za zasysanie powietrza z hali odpowiedzialna * *"$&"!"H 0"- 1 +*/!+9/:,* -1' &,'#',/! %+$" "!#,!/ & $& 8!" #,H'"-"&"/%,!+*&"(+*1=,+&/CAM/!++*1,#,,-" $& #""'"# +,$/ #*)&* 5"$9 ' "-' "*1'"!/&(H '' #& '"9&'6()&,&" '! #"& #'"' 5"$9!"'"," #' =,$/ ' * 5"$9/:"!" #",'"#:AH!&(+ % '"+9%),!.&"*+. +'&"2. #'' "- '! #"&9#,/ &,#"&,*!"9/ ',"*1' *),&'%!&/"(.&"0 2. Wynik %!"+* )',,#"&,''*)&'%+$" :#9"$'+-&&!"'&"'&"/:,9%),.* &'' /!+',-"&,) % %+$" "9/:,!"- #",'"#:8,$/ &%+$" #, #$"#,&/!"+ 9

10 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" &" #!#, #$"'+H "(& "-" "*"* #"'"&")$"&"(&* 5"$H '* +#',/5 5"$!" '"',&"('& #+ )#'*5"$H kierunek ruchu powietrza zawór powietrze z hali nr 1 zawór powietrze z hali nr 2 zawór powietrze z hali nr 3 miernik CO2 +!"'","*1" powietrze itd... LB760 LB760 LB760 wynik pomiaru Komputer +*1, -1'&'/!+!8BGC,+&/C85!"6$ / #,&"$"*),! #*! ),!"+(.&"0 2 "$1"/*! ),!"+*&// '&"$"*!" #*M#,!"%"&$!&, M*)&!&/(.&"0 2 i!"9 "' *)&,!'"# ')$"/".)*'5"$H"!"#"), M)-+%'"!"+8!"&"/".)*'5"$ )6,#"(,$/ "'&"*"/ '"=,$9 '6""6,'""2 #''/".)*5"$"',$ 25"$8',$#',")/+&H' +5"$9 %),'","!, #'''(2!&+8)"* &"!!" :-% )'&,AH#(/' ',")/:#9%),',6/" "/*"&"#" 2(.&"0 2 &*"/" &"9 "/'"!()',!""!*"-/ ##,"'"*1,9%),.)"* ) "'&) 61&L!"*( #"+&/"5"&+*1,5#5"$H+%"#")" #,!"%"&9"6,"/1! )1!"+(.&" CO 2 #"-/!+H#,/$*)&"/&"$"*%+$" :##, "."&1#/!+9/:,'"#&"#,% )( -"# 2) / &,#"&"&""# &,#,&/:#H ;.$#*:#&.#*! )'!" ,#(/'*$!&/:#0 2 =&H)#:5A8) /".)% '!&/:#) #")'"&* #',$/ '&/:,55"$=&H',)#+)'+5"$"5#',!&/!.!',2 (.&0 2 '5"$>8>9&"!")+%!&/'5"$>>83AH',,$/ )#:5!&/"5(.&"0 2 daje nam to dwukrotnie szybszy pomiar. f) Rejestracja wyników pomiarów %+$" ''"-,'"# *% '""!(+*###&('&*"!(#,&/!":#9 "'#&) )"/ # &L!"* =&H#" '")"& ""!:#AH!.$#" )',"& 5 ''/!+9"&"(& 5"&"$'( 8&H '1)'&#,/:#H,&/1* #"& #&'"8 /*"**""!!9/:,+"#"+.,/ #&/H 0'('"*"*"#,&/:# # )+*+',/"&) /-")&*',55""/,,/9"$'#'%$()+&"/ <' &1#$/ 2 "!(#/:*'",#"&1)"&9/:',6()'#), /'"+9'"*"/#,&/6()1* #"&H)# &8'")'" *"*"#,&/:##,)-+." /'"+9'"*"/!.!,+',/"2)"&H 10

11 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 2. Kalibracja sond pomiarowych regulatora ")' #".&1 ',&& 1 '"#&"*11 #-" #!",!"+ #$% & * KALIBRACJA SOND POMIAROWYCHH"$.,**) / &"2'"/".),!"'!9%),) %+$" "' "&1) -1' && # &),9&*1 &), ' "&1'"!& &!*"!9H=:#&.',#',!#-1'&+ '"&"$ #"&+%+$" "AHI"$6"*"!"&"$+ "//,% #"&&) /-")& )"&* &),!" #*9"6,#,&/'&*+',/#"&6,-,!.$#&"*) /-")&*'H I"$6"*") / &"&"#)"&,!%+$" ' 6 #1'+*,$/ #&!) )"/ # *'#1'"&"',!#*!9) /:% ) -1' &"6,-" &)"!" #"HR.$ &)"' "&) -1' &") &&% #* "$+6&&% %+$" "9 &"$.,) / &"2 jej ponownej kalibracji. I"$6"*( ' #")'" ( # &"(+*1, :6M &)( ''&"' &1 ) /"$6"* &"$., +! 2 # ) #/+ ) /-")& '&"&*!"+' =&H # *!&/+ ' # )19 /:*!"+"!' &" *,',*&,!!!! #' #,!AH )'/"&+'"+&'6()&% &"+"$&(!"+, &),!.&") / &"2+"#&" ) #)&*!"+,#%+$" '8#,# -+*(*"$&1L+&/*(%+$" "9"&"(& )"*(!"+(9#*"/*'&"*)+* ( /"$6 #"&" &)"!" #" = /"$6"* )"& ', L+&/* %+$" "AH +"#&+ '!' &*!"+,#%+$" '8 &)"*/"$6 #"&"H',")/+ '6,/"$6 #"&"#',/5 &)&"$.,*"'! +! 2#*)&,!'6 &/+'# )1/"$6 #"2#',/&""'H &)(,5!,'&1&"$.,+! 2#'6 &/+' # )1#"/ :69"6,'"&+' &6,-,**'+*&/!"+,HFR0V;D I9 "6, #,:#&"2!"+(H!! #' #, #&& 6,2 +!'' &, ', "!,5 &)"5 pomiarowych. UWAGAMI"$6"*&"$.,) / &,#"2#!"+'9',/:*&+*&"&"*#(/'") /-")& 2!"+8, # do H"#& &"*#(/'1!.$#1) /-")& 2/"$6"*H 11

12 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 3. Funkcje regulacyjne -:#&,! '")"&! %+$" " 49 :'!":# #,.* #,!& &,5 #$/ 9 * %+$"*",5 ""!:#H '' %+$"*( '+!"&* "/)'"-"&9"6, +',!"2 #$/ =""!, +"#,A &".1)"&,! '!H%+$"!"'"'")"&+-"#2+"#(8+.,/ #&/!"!.$# 2&""#&"#%+$" '"/*!"+, #$% & 9*"/16,5"-+',/"28'")"&!%+$" "*) #")'&) "/% #,&/+H a) "*6,*-'! #14'!#)*- $++!.$#&"%+$" #"! )'$&% "& #"&"&"))"&,!""!"!' "- &#, ". &,#'%#,* 2 '#"$"*1,5 &" #"& +'1)'&"! #,/ &"#',!H,* " 1 #1'"& ' +',!,#"&! / &/&% ""!+&"'")"&,! '!#&"(+*1, :6M %+$"*" #$% & # )+* #"& +'1)'&"! ) #)'"$&,! '" &"#$."&9 +'"& =,$/ A9 #&,$"*() +''"& #.% #'"''#&1'9 %+$"*"!"+, # )+* #"& +'1)'&"! ) #)'"$&,! '"M %'"&9 5- )'& ) +''"& #.% #'"''#&1'9 %+$"*"(.&"0 2 # )+*) +''"& #.% #'"''#&1'9 #&,$"*"5"$ '#&('&,'!&&/'( $# 9+*1,'/ $$&/!'"#&"*1,!'-,# #'" w hali. %+$" #, ". &,*##,* "+*1+'1)'&"!#,/ &"#',!'"! 1'/"O&/:#H%+$" :#&. ")"#,* " #"&'/"O&/"!) )"/ # #, ". &,' "-##,* ""&"$ % #+*1 +'1)'&"!#,/ &"#',!&H',!,- #&/:#H6,)#"#,* "='/"O&/ #"&"$ % #A1 #"& *)& ' &8#,/ ',"2&"$.,9/: ) #)& #:-"+*' ")"&,!+'1)'&!#,/ &"#',!H -1'"& ) #)&5+'1)'<'"! 1'/"O&/:# )6,#"( '') #")'&&" ) #)&'"/ #,* #&"(" #% 33J9 +!.$#"#, :6'"-1'"&!"-,5'"# :#$+6,'&/:#+*1,5 #(/',!+'1)'&"!H'1)'& ) #)'"$&'"%'"&!.6,2#-1'"&&")#" 6,M'') #")'& &"(" #% 33J9 $+6 '' '#" ' 61 )#:5 '"/:# = +!.$#" #"& '' 6# ), &/ &"( ##&/:,5,"5:#%"' #,5AH %+$",#, ". &1#&"(+*1#,* " #"&'/"O&/"!M grzanie, 5- )'&9 &"#$."&9 +'"&=,$/ 8##* +'"& )6,#"( ''5- )'& )%'#"& #'"A9 '"#:)!"+,! #% (.&"0 2. %+$" #, ". &,*#&"(+*1#,* ""&"$ % #8>J=&H) #"&"- #&/"!AM grzanie, 5- )'&9 &"#$."&9 ) -,# #.% #'"H #*K!.$#*:#&.) -1'&*)&% - #&/"9/:,+*) -,#! #.% #'"H #"& '!&&/! '( $# ) #)'"$&,! '" #&,$"*( 5"$ )6,#" ( '' #,* "&"$ % # 0 10V. %+$",#, ". &1#) )"/ ##,* "+*1 #$&!5"$"$"!!H5L+&/*' "&1!:# &:O&*9&"!" #"&,!#,* "! )6,#"(&"(+*1 M #-1'"& #"-"&"5"$ )6,#"( '''"/'#&9/:&"$.,) -1',2:#& $%$) &*1% #-1'&/" &&% #$&"9 "$"!*'"$' #"&,# "'"/:# '#&,58', "#&*",1 & '#"9",+"*""$"! #"*,%&"$' #"&"''5'#"8+!.$#" :#& $%- -1'&#',/5#,* 2"$"! #,5'/$/+%+$" :# LB760 i wspólne sterowanie np. dzwonkiem. $+ ) " #"&" #,* 2 "&"$ % #,5 ) :.&,5 +'1)'< #,/ &"#',5 =- #&/:# L"$ #&/:#A )$" /".)% #,* "!.$#*&),#)+"$&+"#&'"/+&"(2#,* #,58>J$+638>JH b) &-"#!'- "+)*'- %+$" '#"$" # )&&+ ) /".)% +'1)'&" #,/ &"#'% / $2 :6 #"&"M "+!",'&, $+6 ('&,HI".)'+'1)'<#,/ &"#',5 ) #)'"$&,5'")"& #"&!.' "2'-1' &#,6('&, &'"$.& )&&,58!.$#*&H"+!",'& #"&#$% & 1('& #"&!"+1H R.$)"&"#$/ 2 #"&"*"+!",'&=''%+$" A9 )6,#"( '% )&'!#&"(&,!+&/H R.$ #"&)"&1#$/ 1'-1' &*#,6('&,=''+.,/ #&/"A9 +.,/ #&/!."!6' )& +"#2"&+'1)'<#,/ &"#',5H)& ( ) #',/5+'1)'<#,/ &"#',59'":#&,5 #"&,5 '/"O&/"!9*"/- #&/"!H 12

13 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" ;.$#* 6&+"#&,6+ #"&"('&% $+6"+!",'&% )$"&"(+*1,5#$/ M #$% & 28', #"&+"+!",'&,!%+$" "!+"#" +'"&&"#$."&N', #"&+('&,! +.,/ #&/&'"$.&+"#" +'"&&"#$."&9!.$#*#-1'& 6,)#+&""'=#&!"#,* " +'"&"AN) )"/ # #$% & 2&*6"&" )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9!"+"8', #"&+"+!",'&,!%+$" "!+"#"5- )'&%'"&N', #"&+('&,! +.,/ #&/&'"$.&+"#"5- )'&%'"&9!.$#*#-1'& 6,)#+&""'N) )"/ # #$% & 2&* 6"&" )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9 #&,$"*"8', #"&+"+!",'&,!('&,!+.,/ #&/"!+"#"&&,#& 2#&,$"*9:.&" $%" &",!. ', #"&+"+!",'&,! 6"&,* ) +#"%(, natomiast przy #"&+('&,!8&9 (.&0 2 8', #"&+"+!",'&,!*6"& )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9 &"!"', #"&+('&,!8&9 ) -,# #.% #'"8', #"&+"+!",'&,!%+$" +"#" < #"") -,#+ #.% #'"9&"!"#,6('&,!+.,/ #&/"!+"#" #"/$",H c) Sterowanie automatyczne ; ), %+$"* 1 :.& )$" :.&,5 +'1)'< #,/ &"#',5 =" #( ""!:#9 ) /:,5 '"$.1 #,* "AH )"/ # #%+$" '!.$#,*#,6:*)&% ')#:5,6:# #"&"M ' +'"&!',!,/"&"-+/$!",'",*&% 9 6' +'"&"',!,/"&"-+/$!",'",*&% H #,6 + ) #)&%,6+ -+.,&""#" osuszanie przy pomocy klimatyzacji (ustawienia systemowe, klawisz 8, SUSZ.). %:$&,!',")/+5!"%+$" "*&"(+*1,M &" )"#'")"&%!' &% (.&"0 2 +"#"&"* ) #)& /$"") -,#+ #.% #'"9 &" )"#'")"&*!' &*#$% & #5"$++5"!"&* ) #)&&"#$."&"$6 5- )'&=%),. #,/"$"&# ),'5- )' &% #'" 6&."*% '"#" 2#$% A9 &" )"#'")"&*!' &*!"+,#5"$++5"!"&* ) #)&%'"&"$6 5- )'&H &&"*6")'*, #,5!"%+$" "!.6,2#'&"'&,! &+! ),L/ #"&,#'"$.& )#" +"# &,5#%+$" 'L+&/*""!:#9 6()'!:# & &.*H temperatura %+$"!"'"'")"&+',!"2!"+(&"'")"&,! '!H &#".!' &1)#:.&!"+,8 #'" )-."9 +.,/ #&/!+ #,6"29 /:1!"+( 5 "6$' #"2H )"&,!!!&!.$#" * "6$'"*",$/ *)&*',5)#:5!"+ 8 ',$"$6 "&+*!,&")!"+1 #'"9"$6 &")!"+1 )-."H"$', )& () *!"+,9/:"*"6$' #"&"H /+"$& "&+*1"# 5"$#" 2!"+, = #'" 4 )-."A*!' &" '' %+$" H "* %+$" # &L!"*(=# :#&"&+'#" 1'")"&1A9*"/)'"-"&&"$., )*129"6,+',/"2.1)"&,#,&/H'#1'/+',!9 )"# #,!""!!+"#"&,!''+.,/ #&/"*M temperatura zadana - * "/"#" 2!"+,9*"/1+.,/ #&/5"-6,!2#5"$H ',/%+$" "#,&/"*1':.&,!()',"/+"$&1!"+1='!' &1#5"$A9"!. )"$&1,+"*1*%),!"+"'!' &"*"/""!"9*"/temperatura zadana 8) "/% "&+)1.,%+$" H $+'""& #"&"&")!"+1#5"$), &+* &)#!"+'1)'&"!#,/ &"#',!M%'"&!5- )'&!H #-" #% #"&",! +'1)'&"!&'6()&* )"&*''/$/+ ""!:#H 1 / $*& M,, $!! %&'. ',/ )"& )5,-/&1#" "!6'#'%$()&,!!"+,9$'1 & "/ #"&*"/ :.&"# +&/+) "/+"$&*temperatury zadanejh&"'&#',/5 )5,-/9#"''',/-") #,! #" "!9*&"(+*1M temperatura zadana (t) 8*"/ #)'"& #' &*9* "/"#" 2!"+,9*"/16,!,5$+',!"2#5"$ =# #,.',!',/-")'839 C),!"8* #" 2$'6 #"9 /:1!"+"'!' &"#5"$!+ '/ ',2!"+('")"&1 =',$!"+"# 5"$!+ 6,2#(/'"&. temperatura zadana + odch A9"6,I' "- #-1' &5- )'&=# #,.',!',/-")' )5,-/" ta wynosi 1,5 09 ',$ 5- )'& ' "& 6'#"+&/ # #-1' &9 %),!"+" '!' &" #' & #,.* 21,5 08L" '&"' &")+.1$1A9 # "8* #" 2$'6 #"9 /:1!"+"'!' &"#5"$!+ 6,2!&*'"&.!"+"'")"&"=',$!"+"#5"$!+6,2!&*'"&.temperatura zadana - A9"6,I' "- #-1' &%'"&=# #,.',!',/-")' )5,-/""#,& 13

14 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 1,0 09',$%'"&' "&6'#"+&/ # #-1' &9%),!"+"'!' &"'!"$* &.*>P9 C - strefa '&"' &")+.1$17A9 $% & "8* #" 2$'6 #"9/:" / $""&"$ %'&1L+&/*(*"/ #,.* "& )5,-/',6/% #-1'&"%'"&"="$6 5- )'&"A',!9.'!"&"/+&/+&"(+*) #:#'"9 *.$ )5,-/""#,(+*'''"#(/',9&. / $!,""!!M$% & ". temperatura temp. zadana + )5H%:&"#-H5- )'&"=3>HC C) temp. zadana + )5H :O& &*'!"&,=3HC C) temperatura zadana (20.0 C) temp. zadana )5H :O& &*'!"&,=>PHC C) temp. zadana )5H) $&"#-H%'"&"=>PH C) )5,-/" :O& &* zmiany (0,5 C) )5,-/" :O& &* zmiany (0,5 C) Rysunek 6 - znaczenie parametrów regulacji temperatury )5,-/" górna #-1'&" 5- )'& a (1,5 C) )5,-/" dolna #-1'&" grzania (1,0 C) A B C D E F L"5 7 =,+&/ A'"#'#-1' &*"$6 5- )'&9"$6 %'"&H "!")'"-"& %+$" "!()', &!=',$L,909A*'"$.& )/$/+#"+&/:#H'"%+$"*!"+,%+$"!.'&"*) #"2(# *)&,! ' )#:5 /+&/:# M ) %'#"&" 5-")'"&"H %'#"&!"!* #),9 %), #,-1'&+ +'1)'&"%'*1%!"+"# 5"$"! ',&&")"=&H'!19%),!"+" '&"*&.'"A 8#),"6, '& #++',/"2#,!"%"&#"+&/9&"$., & #&#-1',2%'"&H-1'"&+'1)'&"5- )'1% &*#"/! ',")/+ '6&9%),. #,-1'&+ +'1)'&"%'*1%!"+" "! ',&& ")" 8 * #-" & '#H ) %'#"&H'#&,!/+&/!*5-")'"&8!" &!*#),9%),!"+" '&"=&H $"!A!"#" 2#(/'1&.#,!"%"&"!"+"#5"$8&"$.,*15- )'2H), 5- )'&+) #,!"%"&*#" #,-1'&++'1)'&"5- )'1%!"+"'"',&""! ',&&&"""29&"$.,'& #+#-1',25- )'&H"/5 #"+&/"5#-1'"&%'"&"*'6()&8* #-" &'#H5-")'"&H%+$" #)"&,!!!&"&+*&")!"+1 "$'+*1 ) %'#"& $+6 5-")'"&9 "6, +&/&12 &"'!&&% #-1'"&" +'1)'&" %'*1% 5- )'1% 9"!"/,!"$&#,/ ',"2#"+&/ '&"9##,&/+'" ''()'2&%(H L"5=,+&/A/+&/=5- )'&"$6 %'"&A*'"$.& )'"+'6,#"&"!"+,#,5')'"-"5HR.$!"+"'"#"(#')'"$'''")-+.', )'"+'#"&% :O&&! )5,-/9 &"1'!"&"/+&/+&"5- )'&H )# &9*.$!"+"'"#"(#')'"$ '' '")-+.', ) '"+'#"&% :O&&! )5,-/9 &"1'!"&"/+&/+&"%'"&H *!2!'- regulacji PID 7/"/").'!$')!240.6)"83')*40.6)-.9 &- /-"!&0"1M '"5 #"& +'1)'&" *! ),L/ #"&#)+.,! &+''%+$" &" )"# 6#"*'"5 #"&"(!"+,H;.$#1&"(+*1 M R $!"+"'!' &"'6$."() '")"&*9 %+$" '!&*'"-(%'"&"="$6 5- )'&"9'"$.& ) #,.* "&% /+&/+ A # :6 * &"$&, ) :.&,,5!"+ ' +#'%$()&&! ) )"/ #!&.&/"'#H$ $$ # #'". R.$'')-+.','"!"+"'!' &"+',!+*(&"&&,! '!&.!"+"'")"&"9 %+$" '#(/'" &&,#& 2 5- )'&" $+6%'"&"# "/ :69"6, #&,! '"'&#$ #"2 +',!+*11 ( '' )-+%'":.&(!()',!"+1'!' &1"!"+1'")"&1H'&"'" 9. )5,-/'/ $*&,5!":# 1+! #"&9"+!",5 )5,-/*+#'%$()&"&"#%+$"* #&) $ #" R $!"+"'!' &"'!&"(9 %+$" &"',6/ 2'!"&*!"+,HR.$'!&"( &" +&/ # ',6/ 9 %+$" '#(/'"$+6'!&*'"&&,#& 25- )'&"$+6%'"&"9"6,',6*'"5"! #"2 &/ ',&'!"&,H &&,#& 2,5)'"-"<* %+$ #"&" $ & # ", którego #" 2!.6,2+ )&"&"'' " 14

15 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" Parametry regulacji PID (P, I, d, td)1 6&)$"L+&/*%'"&"5- )'&"9"5+"#&*+)&)$"% #&&#,/ &"2 #&"$",*&,H"#&5#,!"%" 6#"*&"#,/"5'"5 #"&"(%+$ #"&*!"+,#L+&/*'"+H )+(%+$"*!.&"#,/ &"2'% )&' &.',!!M ',/"2, #/$ "",*&#"!"+,#,)"*& O:)-"-"=# ),% 1*A'!&"=# ),$ ) #*AH %+$"*' #")'"2', L+&/*%'"&")$" #:-',&&/:# %'"&"9 " &"(& ', L+&/* 5- )'&" )$" #:-',&&/:#5- )'&"='#""*1+#"%(&"#-" #', '1)/ #"&'"#+#:-',&&/:#)$"/".)% ' /+&/:#)'"-"<%+$" "AH "#2'")"&1!"+(#5"$&"#" 2, #1H,-1',2#:-',&&/"-/ #,:.&'/ #,%+$"*=',$+"#2I = 0, d = 0). #(/'"2#:-',&&/ * &"$&,%+$"*P) "/*#" 9"6,'" 6# #"2#,"O&,$",*&=,H"A #"5"&"!"+,#5"$= "!$+)''()+> 0A'!',2 /*,$"*T#!&+"5=!' &,!()', / $*&,!'* "!#1"!1 &(!"+,!' &*''#" 2'")"&1AH a) b) c) Rysunek 7 - Typowe przebiegi skoku temperatury zadanej i dochodzenia temperatury zmierzonej w kolejnych fazach doboru #:-',&&/:#%+$"*PID: "A8'#(/'"&#:-',&&/" * &"$&% P96A8'#(/'"&#:-',&&/" :.&'/ #% d9a8'6% ) 6"&+#:-',&&/""-/ #% I.!&*',2#" 2#:-',&&/" * &"$&% P%+$"* 3CHHKS=,$"* #&&, & # '"&/&12AH R.$,$"*&'"&/"*19 & #&'!&*',2#:-',&&/ * &"$&,H )'"'!&*'"&"#'! &&" 6# #"2 &" #,/"5 #"5"& (!, +*1* %'"&! "$6 5- )'&! ='"$.& ) /+&/+ %+$" "A"/%+$+*1#:-',&&/ * &"$&,P9"6,#"5"&"*!,6,-,!.$#!"-='()+3SAH "#2'"+ )&"&":.&'/ td=!&+a&"#" 2:#&1 / - >S'!' &% #,.* /+,$"* T (minut). / / # '!&2#" 2'")"&*!"+,=&H > 0A"'#%:(9"'#):-9 #&& #,# -"2%"&1,$"* '!' &*!"+,9 *)& ' & +"#"*1 :.& #" #:-',&&/" :.&'/ #% %+$"* d tak, by 15

16 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" '!&!"$' #"2,$"*=,H6AH,6"2#:-',&&/)9',/:,! / /+'!"&"#"!' &* )6,#" (6',$"*=! & &'&AH & # '#(/'"2#:-',&&/"-/ #,%+$"* I )!!&+9". & #& #"&1,$"*9"&"(& '!&*',2&#:-',&&/ 38K"',"/96,'6%!"+,'!' &*! & &'&&")1."-'"/ /!!"+,'")"&*9"&*1,"-,6-1)!()',!"+1'")"&1'!' &1'!&*',-() '"=,HAH %:$&,!',")/+'"$"&*+"#"&!.$#&"*!&*',5#" #:-',&&/:#P, I, d'"#&"*1,5 "#&1%+$"*(H 5"$"5 )+.,5'""5"/*=)+., /,$"* TA&"$.,# +&/+ * &"$&,!) #' +*"-* '" #*5"$'#(/',2$ #", oraz w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do wzrostu "-*'" #*5"$'!&*',2$ #" ;. /"'"2(9.#:-',&&/%'"&"6()'&"$."- /,% #"2# /'! #,!9"#:-',&&/5- )'&" # /$&!H" 2,!"$&,5#:-',&&/:#'"$.,:#&.!"+,# ),% 1*$ ) #*H ',/,!&"$&,!) 6"&+#:-',&&/:# )+,%+$"*'"$"&*'!&&=/ $*& A,$/ *)&% '&5=&H W483HHHKSA 6# #"&9*"/#-,#" &"#,%$1)#,/:#) 5 )'&"#,&/+!"+) #" '")"&*#',")/"5M/ /+#" '")"&*',"-*#" '")"&*H '#"$" &"&),#)+"$& #)'&#-,#+/".)% '#:-',&&/:#&",'*(%+$"*H"$.,)1.,2) +',/"&"'6%:#!.$# '6$. &,5) ')"# &,5&",+&/+H ',")/"5#1$#,5 &+*!,+"#&)$"!"+, #", #,5=*)&"/ #,5)$"%'"&" 5- )'&"AMod.G. = od.d = 2.5, P = 2500, I = 50, d = 1000, td = 2.00, oo = 0.5, to = &-"#!'- '&-'51#'()6 7 )69 0"*6,*-: #14'!#)*1);M *"/ 6,- #)'"& # #,.',! 9 # '"/ regulacji PID %+$" +* &&,#& 1 5- )'&" $+6 %'"&"H ',")/+ #,* " "&"$ % #% =A ) #)&"! #,* #"+"#"&"* ''+"#& ) #)&% &"("&"#,* +"&"$ % #,!8- #&/ 6' )& +"#&H ) #)&/1 #""'"# +H',")/++'1)'<#,/ &"#',5 #"&,5',!, '/"O&/"9 #"& )6,#"( '',/$'&#-1'"&#,-1'"&)"&% +'1)'&"#,/ &"#'% H")"& ) #)&*!, 5- )'&" $+6%'"&" $%"&" ) #)&!) 6"&+ '"+#-1'&" #,-1'&"HH 6,'" 6 '6,'(!+#-1'"&+#,-1'"&++'1)'<#,/ &"#',5= # )+*1,5 6&.&#"- &'"# )& "!,5 +'1)'<#,/ &"#',5*"/'/"O&/:##%+$" 'A&'6()&*+"#&*'')#:5""!:#M # $%!"( # $% " #"& )6,#"(#&"(+*1, :6M&"*#+'1)'&#,/ &"#'*#-1'"&&"#&'"9"&"(&&" #&'"* & #,-1'"&H)#"'",1"/) 6"&9.5+!"#,&,$9 '" %"! #"&,""!8czas! H',/-")M*.$'"&*&""# &,&"*)&1!&+(9 3S!, +',/"!,#-1'"*1 +'1)'& #,/ &"#'&">3/+&)9 #,-1'"*1&" ' "-BG/+&)H!'& #+#-1'"!, &" >3 /+&)9 #,-1'"!,&"BG/+&)8"/)"$*HCS!,+',/"!,#-1'"*1,/$'&+'1)'&&"BC/+&)9#,-1'"*1&">C sekund. (! '#"$"&"'"6''&')'6,'(,!'-1'"&!8!"!,#& 29.!()',/ $*&,!#-1'&"!!& &"*!&*,$'"+H 5&5#!'- #1.(<!'!$%#1);, *!4"-50 '!/+< #-.()#1); 52#'48# 7&1$4 9= '#'%$()+&":.& #*!.$#,5) '" #"&"- #&/:#9&'6()&*) " #"&'"/+&"(2#,* 2"&"$ % #,5H % $+ -+.1) )"/ #&""#,M & $ )!"( & $ )" ;.$#,*#,6:)#:5'"/:#M8>J$+638>JH,6"&,'"/'!"&&"("!+6,2 ',# '% )&,' '"/!&"(2#* #,5- #&/"8&"$.,"#)'2#) /+!&"*) - #&/"H#-" #+"#&'"/+ &"(2 # )+*6-()&- #&/"=&H& * &"$&+"#&# +&/+) '")"&% &"("AH #$%&'(< %+$"*"#$% & )6,#"(#)&,'&, :69*"/%+$"*"!"+,H#,%$1)"#)&,'&, :69',!.'"!"!"+, ""!!*#$% & 29'"!" 5- )'&"!"!, +'"&9"'"!"%'"&" 8&"#$."&H,/ ',,#"&#'"%+$"*#$% & ""!,1"&"$ %'&) ""!:#%+$"*!"+,M # "(!"( # # "( $% & "( $% & " 16

17 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" ' )&!+'1)'&"!#,/ &"#',! #"&,!#'"$.& )#$% & 1 +'"&&"#$."&H+'"& * #-1'"& # %+$" ' '' '/"O&/9 &"!" # #* &!" 6' )&% #,* " +'"&"H 6,)#+#*"5!5"&'!!#!"%"*1,! +'"&*'#(/'&#&,$"*H *!2!'- regulacji PID 7/"/").'!$')!240.6)"83')*40.6)-.9 #$%&'()= przebiega podobnie jak dla temperatury. :#&. 1 + )#" '"#, #:-',&&/:# P, I, d, td 6& )$" &"#$."&" )$" +'&"H )+" %+$"* #:-',&&/:#* ) 6&"9',',! #/ /#$% & #&&,#,& 2KHHCSH',")/"5#1$#,5 &+*!,+"#&)$"#$% & #", #,5=*)&"/ #,5)$"&"#$."&" +'"&"AM od.g = od.d = 10.0, P = 400, I = 20, d = 200, td = 2.00, oo = 2.0, to = LB760/LB760A w trybie osuszania przy pomocy klimatyzacjim#,6,! +'"& )6,#" ( '''" #"& /"&"-+/$!",'",*&% H"/!',")/+%+$"*"!"+,#$% & $' 61#:-"+*1H,6", ' -&" /$!",'"*1 +'& 6*"#",%&"-! +*1,! 5- )'&"H,!,6!.$# * #( *)& '& #-1'&+'1)'&"#,/ &"#'% %'"&"5- )'&"HR)& '& #"&,5+'1)'<'#(/'" 6:!,9$' '#"$"&" +'& #'" ''5- )'&".) #,/ $&"# ),9"&"(& %'"&) #-" #*!"+,H 7+&/* & #"&,5&""#* ) 6&)!:# &,5#' &*9 )"# #:.& M #"&*)&,!+'1)'&!*&'"$.& ))+%% 8!.$#*#-1'& 6,)#+&""'9 &!" '!"&, /+&/+ M ) %'#"&85-")'"& 8 '"!" % 9 *.$ &H # ',")/+ &"%'#&,!"+"#' &9 %'"&' "*#,-1' &9"$&&"(+* '-1'&&")'"-"& '#& =&" L+&/*( 5-")'"&"A9 )'"-"& %+$"* PID * )$" %'"&" 5- )'&" )&,'& *"/ "& #,.*9 6 1 ) +#"%( # )"&,!!!&,$/ *)& +'1)'&#,/ &"#' +'"&',!,/$!",'"*!.6,2#,-1' &''+.,/ #&/"=+"#&",! #9/$"#'G9L+&/*" SUSZ. n), +'"& ',!, /$!",'"* 6$ /+* ( "! ',&&9 *.$ 6"/ * % 1* # ), # &"%'#&,H R.$ %+$".1)"%'"&"'! 1 >S9" +"$ &,! '" =czas oczekiwania to, ustawienia systemowe, klawisz C)!"+"!' &" '" &"%'#&1 *!&*'" ) '")"&*9 L+&/*" +'"&" '' /$!",'"*( ' "* '"6$ / #"&"M#,!!!& +'"&&6()' 6&."-!"+,#5"$HR.$# #,.',!',")/+ *"# ('"&"%'#&1 #'!"+' #(/'* &. '")"&"9 L+&/*" +'"&" '' /$!",'"* ' "& samoczynnie odblokowana. M #,.''"6''&)'"-"#,-1'&#%+$" '89 ")"*1,!) )"/ #1 &)(#/"&"$ /$!",'"*'"&"%'#&1H',")/+%+$" ""/% '"6''&"&!"9#'#1'/+'',!',6"/+ "#&% %'#"&"=&H$"!A # )+* &/ & $ #"&#,5- )'&5"$H #+45*-'- #-'&1$!).M',%+$"*#$% &!"!,) (&,*''*)& )/! &',M'#(/'&',6/ #&,$"* # 5"$!"%" '!&*',2 #$% & 2H '"-"& * '+-& &'"$.& ) "&* #,.*! ), '!&*'"&"#$% & ',!,+'1)'&" +'"*1% H,!$+) )"&,' "-*''*)&""!M # # " 8 *.$ #$% & 2 #' & #,.* #" =#$% & 2 zadana + )5,-/" #$% & '#(/'"*1" #&,$"*(A =# ',/-")' &.* 8 &") P9S9 ', )5,- #$% & '#(/'"*1*#&,$"*(&""# &*&"C9SA9 ',6/ 2#&,$"*' "&'#(/' &" #&1#" 2 =*"/" #" 28"')"$*# #&,$"*AH &.',,+&/G$++*'&"'&% ""!+9 "'*% #-,# &"#&,$"*(H 17

18 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" #$% & 2 #$% & 2'")"&"W )5,-/"#$% & '#(/'"*1"#&,$"*(=P9SA #$% & 2'")"&"=GC9SA )5,-/" #$% & '#(/'"*1 a #&,$"*( #,.**%"&,',6/ 2#&,$"* ' "&'#(/' &" '")"&1#" 2 &.**%"&,',6/ 2#&,$"* ' "&"/"9*"/' "-"+"# &",+&/G8 :6#!"%"&"%+$"*#$% & '''#(/'&#&,$"* wentylacja hali &,$"*"5"$* #"&"',!,'#&('&% '!&&/"'( $# HR &&'6()&,#$+'"#&&"!.$# -,&&*%+$"*',6/ #&,$"*H',*( '#1'"&+!.$#"+"#&) # $&*'( $# ", '!&&/"= ',# ') +''"$&% '"/+A9 '/ $)"*!.$# 2+"#&""/,'&) # $&,5 6 :# $&/" 8 +',/"&##,&/+) # $&* ()/ '##+ #'" # 5"$H R"/ 6,- #)'"& #' &* ', %+$"*#$% & 9#&,$"*"* )/! '#"$"*1,!'!&*',2#$% & 2# 5"$H * *)&"/**%-:#& '")"&8%-:#&,!'")"&!*#,!+'"&1%-% +5+ #'"#5"$9&'6()&% )$""#)- #% #")'&" +"#,H ',6/ 2#&,$"**#'"")' ""!!&'"$.&,! =,$/ #$% & 2!.!2 #&#-,#&" & ""!AH6,'"#&2"/1&'"$.& 29+.,/ #&/!") ), ',*&"(+*1,""!M wentylacja zadana (F)- #,!+'& ) #)&*()/ #&,$"*5"$ $%" +&"+"#&+#" % ""!+#S8##,&/+'% ) #)& ' "&+"# &,'!&&/'( $# H #+45*-'- #-'&1$!).M*"/*+.6,- #)'"&#' &*9()/ 2#&,$"*!.' "2'#(/' &"#!!&9%), #$% & 2'/ ', H,!!!&()/ 2#&,$"**'#(/'"&" &"(+*11'" %"! #"&1#" 2M $ # # ' *" -* *''*)&""!9/:,!+' "2'" %"! #"&,'' +.,/ #&/"HR.$#$% & 26()''6,)+."9 '( $# 2*"/"' "& +"# &"&"'!&&/+ #,& M (wentylacja zadana) AH ',/-")M*.$ wentylacja zadana ustawiona jest na 20 %, ustawiony jest na 5S9 %),#$% & 2 '/ ','")"&1#" 2 =&H'% )&' ')&!',/-")!),'1,!'6,)+.*#$% & 8P9 %) wentylacja zostanie ustawiona na 25 %. Wróci ona na zadane 20S) #),9%),#$% & 2")& &.*zadanej granicy. $+'"#&&"#-" #*#:-",%+$" "'+.,,!'!&&/!'( $# 9&"$.,) )"/ # '" %"! #"2&"(+*1""!,M wentylacja minimalna (Fd) i wentylacja maksymalna (FG) 8 / $"*1 '"/ '!"& '( $# '!&&/"H " %"! #"&,5 ""!:# +!.$#" %"&'&'"/+ ", L"$ #&/"9 & '#"$"*1 &H &" '+-& zatrzymanie wentylatora (0 % wentylacji), & $+# &)*"8&""! / $"9*"/!&"("! #"&, * '!&&/H ;.$# * #,6"& )#:5 '"/:#M 10V i 2 10V. Ustawienie tego parametru zgodnie z wymaganiami przemiennika jest warunkiem poprawnego sterowania nim. 5&+3-'- > 6,! %-"6,2 #")' &"%+$"*"(.&"0 2 9!+"#)- # L+&/* & #"2!"*#$/ "' #&&,6,2 +"# &" ) #)&"! )"#:-',&&/ )+,%+$"*0 2 : &$&, 2 (CO2-)8/:"!.6,2+"# &"&"M,! #1(S)8, # 9$ /"$&1 (L)"$6!.6,2 #,-1' &"(-) - w tym przypadku regulacje CO 2 &)'"-"*19 %+$"*" (.&" 03 )6,#" ( '% )& '! )1 #"','1 ** ""!, ' "-, "& #' &* &" ',/-")'!"+,H (&1) +"#&"""!, P, I, d i n, gdzie n =/:'"1- '" td) oznacza czas + )&"&":.&'/#,". &,#$ "5 6%+($,! #%!"+0 2 (suma czasów pomiaru zaprogramowana w zbiorze numery.cfg ) albo!! =#,6"&" ' "* #(/'" #" 2 ' &5AH '1/ ##" ""!:#%+$"*(.&"#,& '1MP = 1200, I =800, d = 400. Parametr n #&&'"#"2 (#'"/K) >="&)") # KAH""!,! %16,2'!& &''+.,/ #&/")$"',!"$' #"&"',6/ 18

19 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" ) 5 )'&"'+&,=/$",) -,#+ #.% #'"A) #-" #% -.&"9 #,!"%"*)&"/)-+% #"-,5 6#"*'"5 #"<*%+$"*H $%,!%+$"*)$"(.&"0 2 ' "-'"6'' &,')'"&/"!'"$"&" #% "/9"6,& # ) #"-, &)-+% #"-% #"5"&" -.&"/$",) -,#+ #.% #'" /".)*9&"#/:/*"#"'"$"&"H$"% #-1'&+'"$"&"&"%+$" ' *"#"( "&#,&/!"+(.&") / &"&,')#,-1'&!'"$"&"H,&/&*',*! #"&,'"#".&,#%+$" ') '"+) / &"&"&"(&%!"+9*)&"/'''"&)-+.', &.3% )'&, ) & #&% #-1'&"'"$"&"H,! /9 $ '#"$"*1&" "#&!",!"+, #$% & 9/$"" #'"*+"#"&"&"#" 2 6$' &1'' )+(%+$",*&10 2 przed zanikiem zasilania. Dodatkowy parametr to: & &# # $&, 2 (t =, CO2)8*!&!"$&,'"9 /:,! '!"& -.&" '+&, #'"&"(+*#,"O&"=!&!+!>S"-/ #% / /+(.&"A'!"&"(.&"0 2 w hali.!"&""*&'6()&")$""#)- #% "$%,!+%+$"*(.&"H" 2% '"+ "&)") # #,& >C!&+!. 6,2 '!& &" )$" ',!"$' #"&" ',6/ ) 5 )'&" '+&, ) #-" #% -.&"H %+$"*"(.&"0 2 & )6,#"(6' )& HR &""$' #"&" '') +''"& #.% #'") 5"$9 "$,$/ * $ '#"$"*1&" #"+&/#5"$&"'#&1'H #"&"(.&! ,&"(+*1,""!M,-"8* "/"#" 2(.&"9*"/16,!,5$+',/"2#5"$H *#" (.&"0 2 6()')1.,-%+$" 9 # )+*1) +''"& #.% #'"9 "8* "/"#" 2 /:1=',#-1' &,!,0 2 ) zmniejszone zostanie zadane (.&# ',")/+9%), &"$" #'"'#&('&% *!&*'" ) &"$ #'"##&('&% =# 5"$AH )5,-/"" '#"$"#,/ ',"2-,&"+,) 5- )'&"5"$&H& 1# /$&!H &#". ) -,# #.% #'" * %+$ #"&, '")"&,! (.&!9 )$"% )$" #+''&"!&*'* $ '#&('&% % 1% #'"/ ',&6()'',*(#(/'% '")"&% (.&"9" &") "/* )5,-/(.&"9 /:" '# $#+ 2#(/'1$ 2'!&% #'"H7+&/*""*"$' #"&",$/ #),9%),'&"&1""!, '#&('& "'%),/+&/%+$"*!"+,#,!"%"5- )'&"5"$H " 9"6,#+ 2 #. #') 5"$9 -& &!+ 6,2/$/"#"+&/:#H "+&/ 1!:# &#&"(&,! punkcie.,/21# (#-3-% /#-&"*! -,# #.% #'") 5"$!"#-,#&"&"(+*1""!,M#$% & 29!"+((.&0 2 HR"/#)"29 &"$.,+#"."2&"#$""!:#) +''"*1 #. #'H )"# #,!#"+&/!*'&"*! 2""!:# #'" '#&('&% H,! $+ &"$"*" %+$" :#!+ 6,2 #, ". &" #!&/ ""!:# #'" '#&('&% H '#&,! ',")/+ ) +''"*1 #' '#&('&!.&" #,'1)'2 )+. '/ ),9 &H '!1H #"&) -,#! #.% #'"&* :#&.!.$###',/5 %+$" "5 8&'6()&*#,* "&"$ % #+*1- #&/!/$",) -,#+ #.% #'"H"#&"*1 %+$",#*"K%+$" " H' &*'#*&+!.$#"*1 #"&") -,#! #.% #'"H %+$" &"!.$# 2 #""/$",='+&, #'"A :#&+*1!"+(#$% & 2 #'"#5"$' #'!&"'#&1'H R.$) +''& #'"'#&('&% # )+*'!"&()"&*#$/ #/+&/+** #" '")"&*9 %+$" +'&"*9./$"(!.&" # ',2H',")/+(.&"0 2 %+$" '"/-")"9.) +''& #.% #'"'"#' # )+*'!&*'&(.&"0 2 w hali. $++"$&" %"&'<) -,#+ #.% #'"+"# # $$&. $# # "( $# &$ " &"*",5 )5,-/*&"(+*1"M*.$ ) +''&+'#&('&% #'")"&, ""!'!& (# /+&/+#" '")"&*9 )"&" )5,-/"&*6"&" )+#"%(HR.$ #''#&('&'"&/ ', 2 )"&% ""!+9 '#"$"!,&" #"/$",,$/ $)"&,""!! (#'")"& )5,-HR.$' "& &" '/ ' &"#&/ ',&1 &( =',#%:(9 ',#):- 8 '"$., ),+"*9 )5,-/"*#:$&"A9 /$"" ' "&6'#"+&/ # '"!/&("H & :6 '#"$"!,'#&('&!+ #'+#-,#"2&"#"+&/#5"$ $#-,#&*/ ',&,H!.$#" %"&'& '+.," &% '' +'1)'&" #,/ &"#' +*1 )"&1 #$/ 19 %),. '( 2 5 ", ' "& #,/ &"&"'' #''#&('&H )"/ #""!, '#"$"*1&"'"6''&(')&6''&,!')"'&"!M &$ $/ #& " 8 =,$/ A 8 *.$!"+" # /"&"$ /$!",'",*&,! &" 5- )&,$+6&"%'#&,")& &.*% ""!+9) -,# #.% #'"' "&'"!/&(,N) )"/ # #-1' &,' "&"$"!="' L+&/*"$"! #,5A9 19

20 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" #&# $$0,'"8""!& / $"!&!"$&) +''"$& #"/$",) -,#+ #.% #'"HR.$%+$" #,$',!&*' #"/$",&."& #&""!9 /$""' "& #"",$/ #"/! &+9&"$ '#"$"&""!=#,*1/"& #',")/'/ '&"!"+,6''<#" klimatyzacji (tb), kiedy klapa zostanie ustawiona na 0 %), #& $ $ 0,'!" 8 ""! & / $"!"/,!"$& ) +''"$& #" /$", ) -,#+ #.% #'"HR.$%+$" #,$',#(/' #"/$",&."& #&""!9 /$""' "& otwarta tylko w takim stopniu, na ile pozwala ten parametr. Ma to szczególne znaczenie np. w przypadku instalacji gdzie /$"") -,#+ #.% #'"*#:$&"'/$"1/"&"-+,/+$"* #'"' 5"$9 -& #") -,#+ #.% #'"'"6$ /+*,/+$"*(H $+#-" #% #"&"- #&/!&"$.,*''+"#2'"/*% &"(2+*1,5M & $ $ )'" 8 ""! "&"$ %'&, ) #' &* #"&,5 - #&/:#9 / $"'"/'!"&&"("#,* #% +*1% - #&/!M8>J$+638>JH #"&"/$"1) -,#+ #.% #'"9 ) 6&*"/),! #%!"+(.&"0 2 9&'6()&* )'"-"&/!+"+*1% 0HI!+&) / &+* )',+#,&/+!"+""!:#(.&"0 2 i powietrza '#&('&% ',-"*) #',/5%+$" :#H',")/+'"/-:<#", %"!++*1% &"/!+'0 #,&/!":#&6()1 ',-"&9"%+$",'"5 #"*1(&"(+*1 M ''K!&+%+$",+',!+*1 "&#,&/!"+""!:#'#&('&% /$!"+9 ''>3!&+%+$",+',!+*1 "&#,&/!"+(.&"0 2. ',")/+'"&/+!"+(.&"0 2 /$"" #'" ' "*# -.&+ ) #")"*1,! "&!+#,&/ # procedury regulacyjnej. 20

LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia

LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia Page 1 of 5 Copyright 2003-2010 LAB-EL Elektronika Laboratoryjna www.label.pl LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia Nastawy regulatora PID W regulatorze LB-760A poczynając od wersji 7.1

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V,

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V, ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-350

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR650

INSTRUKCJA OBS UGI AR650 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM

REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM D2 48 x 48 D 72 x 72 E 48 x 96 A 96 x 96 F 96 x 48 I. INFORMACJE OGÓLNE AI-208 to seria atrakcyjnych cenowo i łatwych w obsłudze inteligentnych regulatorów

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

REGULATOR KLIMATU LB-760/LB-760A do hal uprawy pieczarek

REGULATOR KLIMATU LB-760/LB-760A do hal uprawy pieczarek Wersja 7.04 (marzec 2007) REGULATOR KLIMATU / do hal uprawy pieczarek Instrukcja instalacji i użytkowania Elektronika Laboratoryjna Tel: 022 6677118, fax: 022 8675332 02-495 Warszawa email: info@label.pl

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 051 FUTURE "

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 051 FUTURE Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 051 FUTURE " Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763-75-94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Płyta wiórowa, papier Beton,cegła,pustaki. Dodatek 2. Gęstość materiału i kody materiałów trybu SEARCH (w celu porównania)

Płyta wiórowa, papier Beton,cegła,pustaki. Dodatek 2. Gęstość materiału i kody materiałów trybu SEARCH (w celu porównania) 7. Uwagi Ni niejszy miernik ma bardzo wysoką rezystancję wejściową Każdy jego element ma bardzo dobrą izolację. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu wolnym od kurzu i zapyleń. Wyniki pomiaru

Bardziej szczegółowo

ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: Podłączenie modułu zasady ogólne

ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: Podłączenie modułu zasady ogólne ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: - pobór prądu < 1mA - wymiary 19x35 mm - zasilanie prądem stałym o napięciu od 5.5V do 16V - 5 programów z ustawieniami

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

mpx regulator dla sieciowego systemu: urządzenie nadrzędne/podporządkowane w zastosowaniu dla wielosekcyjnych mebli chłodniczych

mpx regulator dla sieciowego systemu: urządzenie nadrzędne/podporządkowane w zastosowaniu dla wielosekcyjnych mebli chłodniczych mpx regulator dla sieciowego systemu: urządzenie nadrzędne/podporządkowane w zastosowaniu dla wielosekcyjnych mebli chłodniczych Dziękujemy za twój wybór. Ufamy, że będziesz nim usatysfakcjonowany. FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Best.-Nr. 22412 2011-05-13. Rejestrator danych CO 2. Wöhler CDL 210

Best.-Nr. 22412 2011-05-13. Rejestrator danych CO 2. Wöhler CDL 210 Best.-Nr. 22412 2011-05-13 Rejestrator danych CO 2 DE EN Wöhler CDL 210 NL. Spis treści 1 Informacje ogólne... 4 2 1.1 Informacje o instrukcji... 4 1.2 Wskazówki do instrukcji... 4 1.3 Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3 GORKE ELECTRONIC Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b tel. (032) 326-30-70 ATV-49 Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia Urządzenie BLIX POWER służy do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach jedno i trójfazowych. W urządzeniu zastosowano szereg rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM Coolmar 21-345 Borki Wola Chomejowa 59a POLAND PHONE/FAX:(0048) 081 85 95 127 serwis@coolmar.pl www.coolmar.pl Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM 1. Drukowanie Wydruków Obsługa rejestratora

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK CHŁODNI REM-71/JZ/Z5/PT1000

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK CHŁODNI REM-71/JZ/Z5/PT1000 MIKROPROCESOROWY STEROWNIK CHŁODNI REM-71/JZ/Z5/PT1000 1 Spis treści 1.Przeznaczenie i zasada działania...3 1.1Przeznaczenie...3 1.2 Zasada działania...3 2. Tryby pracy sterownika...5 3. Obsługa sterownika

Bardziej szczegółowo

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Czujnik zalania wodą LB-910 (wersja 3.1) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u y³ Wam i ca³ej

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP)

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych:

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora cyfrowego DLM-080 FUTURE

Instrukcja obsługi rejestratora cyfrowego DLM-080 FUTURE Instrukcja obsługi rejestratora cyfrowego DLM-080 FUTURE WERSJA 1.1 Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 763 77 77, 763 78 15 18 Fax: 763 75-94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl ( r.)

Bardziej szczegółowo

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 1 z 5 Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 Strojenie regulatorów LB-760A i LB-762 Nastawy regulatora PID Regulatory PID (rolnicze np.: LB-760A - poczynając od wersji 7.1 programu ładowalnego,

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris Uno W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris Uno, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

LICZARKA DO BILONU Glover CC-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA DO BILONU Glover CC-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA DO BILONU INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WSTĘP Urządzenia do liczenia i pakowania monet, charakteryzują się zwartą konstrukcją, lekkością i prostotą obsługi, gwarantując przy tym bardzo dużą szybkość i

Bardziej szczegółowo

Lista rozkazów przyrządów serii AL154S(1)5..

Lista rozkazów przyrządów serii AL154S(1)5.. Lista rozkazów przyrządów serii AL154S(1)5.. Uwaga! Poniższe opis dotyczy urządzeń z wbudowanym systemem S5, (tj. AL154S5..,AL154S15..,AL154M1S5, SAV05), opis starszych systemów tj. AL154D.., znajduje

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu (Modbus TCP) wersja 8.x

Regulator przepływu (Modbus TCP) wersja 8.x Regulator przepływu (Modbus TCP) wersja 8.x Listopad 2011 r. Systemy Sterowania i Ważenia Marek Chwierut, Zenon Garczarek sp.j. ul. Żółkiewskiego 3 63-400 Ostrów Wielkopolski tel/fax + 48 62 737 27 48,

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY I PROCESÓW Z SERII PCD-33A

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY I PROCESÓW Z SERII PCD-33A = MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY I PROCESÓW Z SERII PCD-33A Instrukcja obsługi. Prosimy przeczytać uważnie przed rozpoczęciem użytkowania. SPIS TREŚCI 1. OZNACZENIE.... 5 1.1. MODEL I NAZWA....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA

POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA Pomiary wilgotności /. Pomiar wilgotności powietrza psychrometrem Augusta 1. 2. 3. Rys. 1. Psychrometr

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 8. Regulacja temperatury i wilgotności powietrza w komorze klimatyzacyjnej

ĆWICZENIE 8. Regulacja temperatury i wilgotności powietrza w komorze klimatyzacyjnej ćwiczenie nr 8 str.1/1 ĆWICZENIE 8 Regulacja temperatury i wilgotności powietrza w komorze klimatyzacyjnej 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z istotą regulacji kilku parametrów w jednym obiekcie. W układach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

LB-854 Miernik stęŝenia CO2

LB-854 Miernik stęŝenia CO2 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-854 Miernik stęŝenia CO2 instrukcja uŝytkowania wersja

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo