REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek"

Transkrypt

1 Wydanie: 04/2001 REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek dla wersji oprogramowania regulatora (load) 5.8 Elektronika Laboratoryjna Tel: (022) , fax: Warszawa ul. Bodycha 68b

2 I. REGULATOR KLIMATU LB760A - INFORMACJE WS...4 II Pomiary dokonywane przez regulator...8 a)!"#$% & #'%$()&* #'"...8 b) Pomiar temperatury powietrza...8 c)!"!"+, )-."...8 d)!"!"+/"&"-+/$!",'",*&%...9 e)!"(.&" f) Rejestracja wyników pomiarów Kalibracja sond pomiarowych regulatora Funkcje regulacyjne...12 a) '1)'&"#,/ &"#'...12 b) #"&('&...12 c) Sterowanie automatyczne...13 temperatura...13 #$% & wentylacja hali...18 (.& ) -,# #.% #'" Funkcje alarmowe regulatora LB760/LB760A #"%),'1&""#...22 III. OPIS Budowa regulatora...23 a) -,"' - #"%+$" "/$!" b), #$"'%+$" " czanie regulatora LB760/LB760A...25 a) -1'&'"$"&"...25 c),&/#, #$"&&"#, #$"'" ,6,%+$" "...28 a) Preferencje...28 b),6 #"&""+!",'&% 4('&%...29 c) Tryb gazowania...29 d) Funkcja specjalna - osuszanie po podlewaniu...29 e) Faza inkubacji - rozrostu grzybni...30 f) 7"'"' /+8#'&"95-")'"&"')# '&! # &/:#...31 g) Faza plonowania - wzrostu grzyba...32 h) Faza parowania...32 i) 7"'"#,-1'&" Sterowanie regulatorem przy pomocy pilota zdalnego sterowania...34 a) Pilot zdalnego sterowania...34 b) Numer regulatora...35 c) * ) %"! #"&"...35 d),* ' %"! #"&" %"!+*1,)'"-"&!%+$" " a) -:#&!&+ #"&"...37 b) ;&++"#<,! #, c) Zmiany nastaw i funkcji regulatora...37 d) 7+&/*""!,) (&#%-:#&,!!&+ #"&"...41 %+$"*"#$% & Regulacja temperatury (klawisz 2 - TEMPERATURA)...41 Regulacja wentylacji (klawisz 3 - WENTYLACJA)...42 %+$"*"(.&"03=/$"#'B803A...43 )%$1),5!+=/$"#'C8D0E;A...43 )%$1)!"+ )-."=/$"#'8DFA...43 )%$1)'"+)",=/$"#'804A...43,6:!"+,) "6$'"*=/$"#'G8HH4FA

3 Osuszanie po podlewaniu (klawisz 9 - PODLEWANIE)...44 Gazowanie (klawisz 0 - GAZOWANIE)...44 Tryb pracy (klawisz A - TRYB PRACY)...45 )%$1)#,&/:#!":#""!:# #'"'#&('&% =/$"#'A...45 %+$"*") -,#+ #.% #'"=/$"#'0A...45 )%$1)#,&/:#!":#!"+,5- )&,&"%'#&,/$!",'"*=/$"#'8,$/ A...45 '* )!&++"#<,! #,5=/$"#'EA...45 e) *) (&#!&++"#<,! #, %+$"*"#$% & Regulacja temperatury (klawisz 2 - TEMPERATURA)...48 Nastawy regulacji wentylacji (klawisz 3 - WENTYLACJA)...49 ""#,%+$"*(.&"03=/$"#'B803A...49 Kalibracja psychrometru (klawisz 5 - PSYCHROMETR)...49 I"$6"*" &)!"+, )-."=/$"#'8DFA...50 Zmiana czasu i daty (klawisz 7 - CZAS/DATA)...50 :6 #"&"/$!",'"*1=/$"#'GA...50 Numer regulatora (klawisz 9)...50 %+$"*"*"& =/$"#'A...50 Funkcje serwisowe (klawisz A)...50 Okres rejestracji wyników (klawisz B)...50 %+$"*") -,#+ #.% #'"=/$"#'0A...50 Kalibracja sond temperatury klimatyzacji (klawisz D) (tylko LB760A)...51!"&"5"-"=/$"#'EA "*#".&*'',&& &"$"*%+$" :#$+6 '"-") #"&+& #*#* %"!

4 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" I. %+$" /$!"+8''&"' &,*)!"+%+$"*-&*/$!",'"*=!"+,9#$% & 9(.&" CO 2 9'##+A5"$+"# #*'"/=$+6 ) 6&*5 ) #$AH%+$" *+'1)'&!"* &"&,!9'"$"&,!' 33J9#,/ &"&,!# ""&$+) #'&"&" "&HI &+/*"','1)+ ""* '""#"& #"&" 5&/(!/ #1H #"& %+$"! *!.$# ', +.,+ $ " ')"$&% #"&"H ',*( '#1'"& +!.$#" #,% )& #"& %+$"! &"# # #"+&/"59 %), * & '"#' &, &H &" #&* #, / $+6#!*+++)&"*1,!) (H',/#,&/!":##, #$"&1&"',$&,5#, #$"'"5H %+$" 8''&"' &,*) &")' #"&",$/ *)&*5"$+"# #*H',")/+ ")"&"#(/'*$ 5"$ &'6()& * '" #"& 6&% %+$" " )$" /".)* ' 5"$H %+$", 8 '"&"$ #"& ', ''%:$&,5 5"$"5-1'&+'/!+!,+ 0 # '1#:$&,,!!" # 8/ & $&,H;.$#,* #:#'",! #,!"(.&"03=,HKA" &") ) (&*#,% )& #"&'/!+"0%+$" "!9 '6"&#,&/:#!":#9# '&55 9'%$1)"&#,&/:## "#,/:#)+/ #"&#,/:#&" )+/"H -1'&" %+$" :#'/!+!#,/ ',,#"&,* &L* BGC9'"#&"*1,!&!"$&1 $'6( '# ):#!()',%+$" "!/!+! "')+.,'"(%"&!*)"&,5=/$/"!:#AH * +, 8 ' $ "7"- %$.4 5$ & -." #$%& #6 -.""-% ///01* -."!2! 013!" %%)" ($%,+&/>H'1)'&"#:-"+*1'%+$"!/$!"+8M9908 &),)!"+!"+ )-."9 E i F - sondy do pomiaru temperatury powietrza w centrali klimatyzacyjnej, G - psychrometr do pomiaru temperatury i #$% & #'"# 5"$N#,* " * &"$&) %+$"*M > 8 '+& #'"9 3 8'"# +%'"&"9 K 8 '"# +5- )'&"9B8'"# + &"#$."&"9 C 8 6 :# #&,$" "N #,* " '/"O&/ #M 8,%&"$'"* "&+ "$"! #% 98#-1'"&" #"-"9G8'"# +,! #%!"+0 2 N#,* "'/"O&/ #) '"# :#,+ #-1'4#,-1'MP8%'"&"9>85- )'&"9>>8&"#$."&"H %+$" "8=,H>93A! %16,2) -1' &&"(+*1$!&,!" #M 0', &),)!"+!"+, )-." =9HHH9A9 +!.$#"*1&'"$.&,!"!"+,# '5 :.&,5 +&/"5H &),#,/ &"&1# "'$/9/:,5/ &+/*"+!.$#"-"#+!''&5# )-.+H # &), )!"+!"+, #'" =9 7A9 +!.$#"*1!"!"+, #'" # &"$ klimatyzacyjnej (kanale nawiewowym). &)",5!,'&"=A-+.1")!"+#$% & #'%$()&*!"+, #'"#5"$+"# #*H ;&/(.&"039&),#)+"$&,= 6& #/".)*5"$A$+6,! #,=*)&&"#',/5"$$+6%+(5"$AH 4

5 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 6 :8 :&, :< 6 ;: ;: 6 :: 6 6 6: => *: ;:, < + 6' ': #: #< *< 9 8 ' 9 39 ;; : ' * ; ',+&/ 3H 5!" '!''&" '+*&/:#!" #,5 +'1)'< #,/ &"#',5 )$" -&* /$!",'"* 5"$ +"# #*E'#,/ ',"&!%+$" "8MHHH8 &),!" #>HHHG8,%&"-,+*1'%+$" " 8=#4% +',H>A98+"#,908'# ), 6 + #'") +/-")+,! #%!"+(.&" CO 2 98'"#: 6 + #'"98'+&" #'"908 #',/+$+*198 #' #.908 '"&" #.% #'"9I;8/! "!'"&"90E85- )&"98# )"$ ) #"98'"#:# ),98 - #&/ )'"-"&+ * &"$&,!98#,/"$"'# ),98,L & )-,#+#,/ $ &*# ),98# )" % 1"98&"%'#&"98#&,$" 978L"$ #&/) %+$"* 6 :#$&/"#&,$" "98) -,# # ),&"#$."*1*98 ',$"'# ),98(/"#&"## #,98),'&"## #98'"#:'# &, powietrza WP wyrzucanego z hali. %+$" "8=,H>93A1) -1'"&&"(+*1$!&,#,/ &"#'M '+& #&,$"* 5"$ 8 #'"M,/+$",*&% #.% 9 #"& =#,* >A )#!" '(. &,! $/,'&- #&/"!H "#:%'"&"9%+$+*1,) -,## ),% 1*) &"%'#&,# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* 3A$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* PAH "#:5- )'&"9%+$+*1,) -,## ),$ ) #*) 5- )&,# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* KA$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* >AH "#:&"#$."&"9%+$+*1,) -,## ),) ),' ',$"*1,5#5"$# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* BA$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* >>AH 5

6 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" '!&&/ '( $# 9 '#H L"$ #&/ =#,* CA9 -+.1, ) -,&&* '!"&, 6 :# $&/" &"()'"*1% #&,$"*(5"$H,* #,%&"-,%+$",*&1#,&/"! 6$'<) / &"&,!# )+"5%+$",*&,5&" )"##" '")"&,5 "/+"$&,5 #" '!' &,5H $"5 # 8++5!& #,5!.$# * ('& %"! #"& #",%&"-:##,* #,5H #"&''%+$" 8+'1)'&"!#,/ &"#',! )6,#"(# :6-,&&,=- #&/"! )'"-"&+ * &"$&,!A $+6 # :6,!+$+*1, %+$"*( -,&&1 &" '"")' #-1'4#,-1' ' '!&&,! #:-',&&/! #,-&&"9 '' ) #")'& ) &5 &"(" 33J 4!"QH> =%'"&9 5- )'&9 &"#$."&AH )"/ #1!.$# 1 * #"& +'1)'&" %'*1% '' #,* '#& =6'&"( #A9 +!.$#" #"& #:-'&,!,"!:#%"' #,5$+6 $* #,5H ' ' ' ' ; ' ; ' ; 6,' ' * ' & & & #6 =' #6 &,+&/KH!",! #,(.&"0 2 w halach uprawowych HU: CO - przewody poboru powietrza, ZP - zawory #'"9I8/ &#3K34BGC98>8! 5%!)!"+""!:#'#&('&% #'"90 8/!+' %"!! +*1,!9 8 /',&/"!" #" '"#"*1"M 7 8 L$ )#")&"*1,9 8!( #'"08!&/(.&"03H "")&'1 L+&/*1 -,&& %+$ #"&* '+&, ) -,#+ #.% #'" * / & $ #"& (.&" 0 2. )"/ #1 L+&/*1*!.$# 2%+$"*/$!"+'#&('&,! #'!9 '#"$"&"'&"'& ''()& # '+.,+&%=&H5- )'&'!&,! #'!& &,!# /$&!AH,!$+'"#%+$" :#8* +'+-& &,! 5%!!8>&"$ #"&,!&"'#&1'5"$=#/$"! $ %'&*9#!*+ - &(,! ) 6' )&5 "):#)''+!& #"&"- <"AH %+$" #, ". &,*##,* "$"! #=#,* A9+!.$#"*1,%&"$'"*("&:#"#",*&,5=+'/ )'& &)96"/'"$"&"A$+6"& #".&% '"%.&"+"#,=&H##,&/+'&"'&% )5,$&"'!' &,5#"+&/:# /$!",'&,5#5"$ )#" '")"&,5AH #,* ""$"! #%!.' "2) -1' &,&H)'# &/9/:, '&"*! ),.++*1* 6-+)'#,1&,+"*"$"! #*H ',")/+ &"$"* /-")"*1* ('#(/'* $'6, %+$" :# 8 "'/!+"&")' +*1% 0 =, KA!.$#*'" #"&,$/ *)&%!&/"(.&"0 2 )$""-*&"$"*H #''/".)*'5"$) "'"&* wówczas cyklicznie do miernika CO 2 ',!,,!+'"# :#9+!, #'"H'"-"&"/%,!+!" #%!+# :61%-,&")' #"2/!+8* #"+&/"/*&"$"*H" #"&"/*! ),!"+(.&"0 2 '#"$"&"'&"'& 6&.&/ ':#9%),.#,!"%"&,*,$/ *)&!&/(.&"0 2 =* +'1)'&/ ' #&AH Oprogramowanie regulatora realizuje kilka dodatkowych specjalistycznych funkcji, jak np.: 6

7 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 8 L$",5""/,,'&)$"L"'&/+6"*9' /+9$ & #"&"9" #"&"#,-1'&"='"-")+&/+AH 8 +'"&+"#, )$#"&+8*H#-1'&&"'")"&,'"'"#+&&,5""!:# +"#,&'6()&,5 podlewaniu, 8%"' #"&8 )'"'"6%++" #"):#&/:# #"!),!&,!8&"'")"&,'"#,-1' &' "*1#',/ #,* "#,/ &"#'9#&,$"*"' "*'"',!"&"9#-1' &' "*&"!" #$&5"$H #:-",'%+$"!/$!"+8!.&" #"2#',/&*1 '#1'"&"/"&"-:##&,$",*&,5 =&"$/$!",'",*&,5AH',")/+$"& #"&"& #,5&#,*&"$.,#''%:$& '#:2+#"%(&"#-" #, #,6: '#1'"&"M #"&#/"&"$#&,$",*&,!*)&*&"%'#&,$+6 #"&5- )&,&"%'#&,=' )#!"&'"$.&,! 6%"!# ),$ ) #*% 1*AH #',!',")/+6()'!.&" %'#"2##&('& #'9&"!"5- )'&6()'! %- 6,2"$' #"& '' $#"& "& # )1 $+6 &"## '#&('&% #'"H +'"& 6()'!.&" "$' #"2,$/ '' # #")'"&'#&('&% #'"H")1% '#1'"&"*'6,)+."#$% & 2'6,#, /"!"+"#5"$# /$&!H"/ '#1'"&* #"&',#,/ ',"&+%+$" "##*8H )+%! ',")/+ =,H 3A 6()'!.&" %'#"29 5- )'2 +'"2 ##&('& #'9 6' / &'& #+''"&" '#&('&% #'"H '#"$" &" +',/"& # 5"$ -&* /$!",'"*9 *)&"/ / '! #(/',5 #,)"/:#&#,,*&,5/$ "",*&,5=#(/''+.,&%9'#-"''"&" '(6&!)+!5- )'1% AH %+$"*&"$.,#:#'"'" #"2 '6+) #"&1#*(%+$" "8H 6+',")/"56''!"& ' "*!.$# 2&"#$."&"='' ',$"&# ),A 6&."&" '!+)#+$&/+ #(%$"=''#+''"& #.% #'"AH 7

8 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" II. &.',! ')"#"&'""!1#&&L!"*''%:- #9/:,5'&"*! 2&*&'6()&") &!"$&* 6-+%%+$" "H1 &&""& 5,$ &19) 6&*'1' &/1M!! "# "" &+/*" &.'" )& () #*%+$" :#H* '6+) #"&1#*19-&"*11 #',/ L+&/* "$' #"& '' 9 "' #&) )"/ #H R.$#)"$',! &!" )&&") #* 49 )& (*)&"/ # ) 6,)#+#*H!*"59%)'%+$",:.&1(!()', 619* to oznaczone przez odniesienie do danej wersji. 1. Pomiary dokonywane przez regulator %+$"!.*)& ' &!',2&"(+*1#$/ M #$% & 2#'%$()&1 #'"9!"+( #'"9!"+( )-."#'5=A$+6'5=A+&/"59!"+(/"&"-+/$!",'",*&% = 6& 5- )&,&"%'#&,A8,$/ ##*9 (.&0 2. a)!" #$%&'() #*%$+,'-. /#-&"*!!" #$% & #'%$()&* #'" )6,#" ( ',!, *"$& '" */ #"&* ) % $+ &),,5!,'&*9#,/ ',+*1*'"")(!"+!"+,!!+ +5%! /% H "/!"+ 6*!+* #$% & ) 9 % do 100,0 %, jest on jedynie ograniczony '"/!!"+!"+, #'" 8#$% & 2* #,$'"&"&" )"##,&/:#!"+!"+,!!++5%! /% #,-1'&#),9%),!"+,!''1(# #&,!'"/!"+=9 50,0 0AH ')'$' 2!"+#$% & #,& 9>S9) /-")& 2!"+*&"!" '()+ > % (w zakresie GHHH> S EA K S# ' "-,!'"/H ) % )& 1!"+#$% & ',!, &),,5!,'&**/ &'& 2 +'+-&"&"'6 &/"'# )1&"#$."*11!!! /,9'"$1*&"!"' /'"/!"+H UWAGAM %+$"& +'+-&"&'6 &'/"'# )1# &)',5!,'&**#"+&/! "#&%!"+ #$% & 8!!! /,MUSI 6,2L"/,'&! /,H &)",5!,'&" ")" * &"$&") )"/ #1 - &('#6+) #"&,!#&,$"!'"#&"*1,!#,!+' &, "-,'## #'"HR*'" #"& '#"$"&" )&&) /-")&!"+#$% & H b) Pomiar temperatury powietrza!"!"+, #'" )6,#" ( ',!,#,.* "&* &),,5!,'&* 8'""/+"$&1!"+( powietrza uznawany jest wynik pomiaru termometru suchego. Zakres pomiaru temperatury powietrza wynosi 0,0 100,0 C, ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2!"+*'()+9> C (w zakresie C) i 0,3 0# ' "-,! zakresie. c)!" &- /-"!&0"1 /,23!!"!"+, )-." )6,#" ( ',!, *"$& '" */ #"&,5 ) % $+ &)!" #,59 /'"- +!.$#"*1,! 6")' -"# +!''&# )-.+H;.$#**)& '&) -1'&) %+$" " '5 =A$+6'5=A&),#)+"$&,5 &)!"+, )-."9 +!.$#"!"#/$/:.&,5+&/"5 )-."H%+$" '#"$"&"T )*'&U/".)*'!"+9#,$'":#&.5 )&1",!,'&1H"/!"+ )$"/".)*' &)!"+, )-."#,& 9*"/#,.*99 100,0 09 ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2* '()+9> C (w zakresie C) i 0,3 0# ' "-,!'"/H ", %+$" "&*#,!"%"&) -1'&#',/5 '54'5 &) =*)&"/*'"$"&# $+ +',/"&",',*&*'*/ & $AH,"',) -1'&!&*'*$ &)9"%+$" "! ' '&"9/: &),1) -1' &H 6$'&" )&*",!,'&*+#'%$()&,$/!",9/:(#'',# )6,#"*1=#',")/+ &),,5!,'&*9* $&* &") -1' &"9 &+',/"!,#,&/+!"+"&#$% & 9"&!"+, #'"AH 8

9 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" d) Pomiar &- /-"!&0" 4!'!20 4$!&1*!)1.'-%!"!"+/"&"-+/$!",'",*&%!.$#,*,$/ ##* %+$" " H % $+ -+., *"$&" &)"')#!"'+*&/"!9/:&"$.,'"&"$ #"2'"5- )&1&"%'#&1#/"&"$/$!",'",*&,!H &)"" +!.$#" 6")'* / &!'& #"& %'"&! 5- )'&!9 "' )"*!.$# 2 / & $ + +'"&" #'" ''5- )'&".) #,/ $&"# ),9"&"(& %'"&) #,!"%"&*!"+,H"/!"+!"+/"&"-+/$!",'",*&% #,& 9 50,0 09 ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2!"+*'()+ 0,2 C. e)!" 5&+3-'! 2!"(.&"0 2 &*#'',# "$' #"&,''%+$" 8#,/ ',+* &) % $+'#&('&,9 specjalizowany miernik (np. TelaireAH,&/!"+''#&('&%!&/"* )',,#"&, '' %+$" '' #* "&"$ % # >J='#&('&,!&/(.&"0 2!+6,2'/ $#, ". &,#"/#,* AH"/!"+ *% ) /-")& 2'"$.&"*#'"")'#,-1'& )'" #"&%!&/"=','" #"&+#!&"&% #,.*!&/"+',/"2!.&"'"/!"+) >H!9') /-")& 1'()+C!AH&"* ',!',")/+9* $ #,!"%"&,*!"(.&"0 2 &"/".)*5"$9!.$#*) -1'&) /".)% %+$" "&),#)+"$&%!&/"(.&"0 2 HR *)&"/ '#1'"&/ ' #&8#,!"%",$+!&/:#0 2, co regulatorów LB760. W '#1'/+',!9 " #"&"' "-"&&"! )"!"+(.&"0 2 M -1'&+%+$" :#'/!+!#,!!" #,9!.$#*'" #"&,$/ *)&%!&/"(.&"03) #")'"&) %!&/" #'"' ''%:$&,5 5"$,!! + '"# :#H ;.$# *. "-/ # #,-1'&!"+ (.&" 0 2 w danym %+$" '=#)"&*5"$A8* $&* & '6&9$+6& ")"!,!&/"(.&"0 2. Wspomniane #' &*)#! ),!"+(.&"0 2 ' "&1"'''%:- #!:# &H 1.!"'+.,!&),#)+"$&,5!&/:#(.&"0 2 )$"/".)*5"$=! )"&"',#"&"#)"$',! *"/ LOKALNAAH I".), ' %+$" :# =$+6,$/ 9 )$" /:,5!" 0 2 * #,!"%"&,A!" ) -1' &, '#&('&,!&/(.&"0 2 (rysunek 4). powietrze z hali nr 1 powietrze z hali nr 2 powietrze z hali nr 3 powietrze z hali nr 4 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 itd... wynik wynik wynik wynik LB760 LB760 LB760 LB760,+&/B85!"6$ / #,&"$"*) $ /"$&*! ),!"+(.&"0 2 R"/*+.' "- #)'"&9* '#1'"&/ ' #&9%),.#,!"%",$+!&/:#0 2, co regulatorów LB760. '#1'"&!"&"!"&"(+*1'"$,M'"!"+(.&"0 2 *!&!"$&,8!&/!',(.&0 2 6' )& &"5"$)"*&",5!" #, )',8"/*"&"'!"&,#"+&/:#!.6,2&",5!" #"N)+%1'"$1 *!.$# 2",6'/!+"&")' +*1%!"0 2 (który jest wymagany w drugiej metodzie). 2. +%"! )"!"'+.,!*)&%!&/"(.&"0 2 dla grupy hal (metoda nazywana w dalszym opisie jako SYSTEMOWAAH )" *! ),*&"(+*1"M&" #&1%+( 5"$ =# ''%:$& #',/A ''&"' &,*,$/ *)&!&/(.&"0 2 9&"!" #''/".)*5"$*) &% ) #")'"&,!!+'"# :#H /".)% %+$" "=)$"/".)*'5"$A&"$.,) -1',2'"#:) +''"*1, #'')"&*5"$) '# )+ '6 '% H'#:)'6 ', #")') *)&%!&/"(.&"0 2, a za zasysanie powietrza z hali odpowiedzialna * *"$&"!"H 0"- 1 +*/!+9/:,* -1' &,'#',/! %+$" "!#,!/ & $& 8!" #,H'"-"&"/%,!+*&"(+*1=,+&/CAM/!++*1,#,,-" $& #""'"# +,$/ #*)&* 5"$9 ' "-' "*1'"!/&(H '' #& '"9&'6()&,&" '! #"& #'"' 5"$9!"'"," #' =,$/ ' * 5"$9/:"!" #",'"#:AH!&(+ % '"+9%),!.&"*+. +'&"2. #'' "- '! #"&9#,/ &,#"&,*!"9/ ',"*1' *),&'%!&/"(.&"0 2. Wynik %!"+* )',,#"&,''*)&'%+$" :#9"$'+-&&!"'&"'&"/:,9%),.* &'' /!+',-"&,) % %+$" "9/:,!"- #",'"#:8,$/ &%+$" #, #$"#,&/!"+ 9

10 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" &" #!#, #$"'+H "(& "-" "*"* #"'"&")$"&"(&* 5"$H '* +#',/5 5"$!" '"',&"('& #+ )#'*5"$H kierunek ruchu powietrza zawór powietrze z hali nr 1 zawór powietrze z hali nr 2 zawór powietrze z hali nr 3 miernik CO2 +!"'","*1" powietrze itd... LB760 LB760 LB760 wynik pomiaru Komputer +*1, -1'&'/!+!8BGC,+&/C85!"6$ / #,&"$"*),! #*! ),!"+(.&"0 2 "$1"/*! ),!"+*&// '&"$"*!" #*M#,!"%"&$!&, M*)&!&/(.&"0 2 i!"9 "' *)&,!'"# ')$"/".)*'5"$H"!"#"), M)-+%'"!"+8!"&"/".)*'5"$ )6,#"(,$/ "'&"*"/ '"=,$9 '6""6,'""2 #''/".)*5"$"',$ 25"$8',$#',")/+&H' +5"$9 %),'","!, #'''(2!&+8)"* &"!!" :-% )'&,AH#(/' ',")/:#9%),',6/" "/*"&"#" 2(.&"0 2 &*"/" &"9 "/'"!()',!""!*"-/ ##,"'"*1,9%),.)"* ) "'&) 61&L!"*( #"+&/"5"&+*1,5#5"$H+%"#")" #,!"%"&9"6,"/1! )1!"+(.&" CO 2 #"-/!+H#,/$*)&"/&"$"*%+$" :##, "."&1#/!+9/:,'"#&"#,% )( -"# 2) / &,#"&"&""# &,#,&/:#H ;.$#*:#&.#*! )'!" ,#(/'*$!&/:#0 2 =&H)#:5A8) /".)% '!&/:#) #")'"&* #',$/ '&/:,55"$=&H',)#+)'+5"$"5#',!&/!.!',2 (.&0 2 '5"$>8>9&"!")+%!&/'5"$>>83AH',,$/ )#:5!&/"5(.&"0 2 daje nam to dwukrotnie szybszy pomiar. f) Rejestracja wyników pomiarów %+$" ''"-,'"# *% '""!(+*###&('&*"!(#,&/!":#9 "'#&) )"/ # &L!"* =&H#" '")"& ""!:#AH!.$#" )',"& 5 ''/!+9"&"(& 5"&"$'( 8&H '1)'&#,/:#H,&/1* #"& #&'"8 /*"**""!!9/:,+"#"+.,/ #&/H 0'('"*"*"#,&/:# # )+*+',/"&) /-")&*',55""/,,/9"$'#'%$()+&"/ <' &1#$/ 2 "!(#/:*'",#"&1)"&9/:',6()'#), /'"+9'"*"/#,&/6()1* #"&H)# &8'")'" *"*"#,&/:##,)-+." /'"+9'"*"/!.!,+',/"2)"&H 10

11 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 2. Kalibracja sond pomiarowych regulatora ")' #".&1 ',&& 1 '"#&"*11 #-" #!",!"+ #$% & * KALIBRACJA SOND POMIAROWYCHH"$.,**) / &"2'"/".),!"'!9%),) %+$" "' "&1) -1' && # &),9&*1 &), ' "&1'"!& &!*"!9H=:#&.',#',!#-1'&+ '"&"$ #"&+%+$" "AHI"$6"*"!"&"$+ "//,% #"&&) /-")& )"&* &),!" #*9"6,#,&/'&*+',/#"&6,-,!.$#&"*) /-")&*'H I"$6"*") / &"&"#)"&,!%+$" ' 6 #1'+*,$/ #&!) )"/ # *'#1'"&"',!#*!9) /:% ) -1' &"6,-" &)"!" #"HR.$ &)"' "&) -1' &") &&% #* "$+6&&% %+$" "9 &"$.,) / &"2 jej ponownej kalibracji. I"$6"*( ' #")'" ( # &"(+*1, :6M &)( ''&"' &1 ) /"$6"* &"$., +! 2 # ) #/+ ) /-")& '&"&*!"+' =&H # *!&/+ ' # )19 /:*!"+"!' &" *,',*&,!!!! #' #,!AH )'/"&+'"+&'6()&% &"+"$&(!"+, &),!.&") / &"2+"#&" ) #)&*!"+,#%+$" '8#,# -+*(*"$&1L+&/*(%+$" "9"&"(& )"*(!"+(9#*"/*'&"*)+* ( /"$6 #"&" &)"!" #" = /"$6"* )"& ', L+&/* %+$" "AH +"#&+ '!' &*!"+,#%+$" '8 &)"*/"$6 #"&"H',")/+ '6,/"$6 #"&"#',/5 &)&"$.,*"'! +! 2#*)&,!'6 &/+'# )1/"$6 #"2#',/&""'H &)(,5!,'&1&"$.,+! 2#'6 &/+' # )1#"/ :69"6,'"&+' &6,-,**'+*&/!"+,HFR0V;D I9 "6, #,:#&"2!"+(H!! #' #, #&& 6,2 +!'' &, ', "!,5 &)"5 pomiarowych. UWAGAMI"$6"*&"$.,) / &,#"2#!"+'9',/:*&+*&"&"*#(/'") /-")& 2!"+8, # do H"#& &"*#(/'1!.$#1) /-")& 2/"$6"*H 11

12 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 3. Funkcje regulacyjne -:#&,! '")"&! %+$" " 49 :'!":# #,.* #,!& &,5 #$/ 9 * %+$"*",5 ""!:#H '' %+$"*( '+!"&* "/)'"-"&9"6, +',!"2 #$/ =""!, +"#,A &".1)"&,! '!H%+$"!"'"'")"&+-"#2+"#(8+.,/ #&/!"!.$# 2&""#&"#%+$" '"/*!"+, #$% & 9*"/16,5"-+',/"28'")"&!%+$" "*) #")'&) "/% #,&/+H a) "*6,*-'! #14'!#)*- $++!.$#&"%+$" #"! )'$&% "& #"&"&"))"&,!""!"!' "- &#, ". &,#'%#,* 2 '#"$"*1,5 &" #"& +'1)'&"! #,/ &"#',!H,* " 1 #1'"& ' +',!,#"&! / &/&% ""!+&"'")"&,! '!#&"(+*1, :6M %+$"*" #$% & # )+* #"& +'1)'&"! ) #)'"$&,! '" &"#$."&9 +'"& =,$/ A9 #&,$"*() +''"& #.% #'"''#&1'9 %+$"*"!"+, # )+* #"& +'1)'&"! ) #)'"$&,! '"M %'"&9 5- )'& ) +''"& #.% #'"''#&1'9 %+$"*"(.&"0 2 # )+*) +''"& #.% #'"''#&1'9 #&,$"*"5"$ '#&('&,'!&&/'( $# 9+*1,'/ $$&/!'"#&"*1,!'-,# #'" w hali. %+$" #, ". &,*##,* "+*1+'1)'&"!#,/ &"#',!'"! 1'/"O&/:#H%+$" :#&. ")"#,* " #"&'/"O&/"!) )"/ # #, ". &,' "-##,* ""&"$ % #+*1 +'1)'&"!#,/ &"#',!&H',!,- #&/:#H6,)#"#,* "='/"O&/ #"&"$ % #A1 #"& *)& ' &8#,/ ',"2&"$.,9/: ) #)& #:-"+*' ")"&,!+'1)'&!#,/ &"#',!H -1'"& ) #)&5+'1)'<'"! 1'/"O&/:# )6,#"( '') #")'&&" ) #)&'"/ #,* #&"(" #% 33J9 +!.$#"#, :6'"-1'"&!"-,5'"# :#$+6,'&/:#+*1,5 #(/',!+'1)'&"!H'1)'& ) #)'"$&'"%'"&!.6,2#-1'"&&")#" 6,M'') #")'& &"(" #% 33J9 $+6 '' '#" ' 61 )#:5 '"/:# = +!.$#" #"& '' 6# ), &/ &"( ##&/:,5,"5:#%"' #,5AH %+$",#, ". &1#&"(+*1#,* " #"&'/"O&/"!M grzanie, 5- )'&9 &"#$."&9 +'"&=,$/ 8##* +'"& )6,#"( ''5- )'& )%'#"& #'"A9 '"#:)!"+,! #% (.&"0 2. %+$" #, ". &,*#&"(+*1#,* ""&"$ % #8>J=&H) #"&"- #&/"!AM grzanie, 5- )'&9 &"#$."&9 ) -,# #.% #'"H #*K!.$#*:#&.) -1'&*)&% - #&/"9/:,+*) -,#! #.% #'"H #"& '!&&/! '( $# ) #)'"$&,! '" #&,$"*( 5"$ )6,#" ( '' #,* "&"$ % # 0 10V. %+$",#, ". &1#) )"/ ##,* "+*1 #$&!5"$"$"!!H5L+&/*' "&1!:# &:O&*9&"!" #"&,!#,* "! )6,#"(&"(+*1 M #-1'"& #"-"&"5"$ )6,#"( '''"/'#&9/:&"$.,) -1',2:#& $%$) &*1% #-1'&/" &&% #$&"9 "$"!*'"$' #"&,# "'"/:# '#&,58', "#&*",1 & '#"9",+"*""$"! #"*,%&"$' #"&"''5'#"8+!.$#" :#& $%- -1'&#',/5#,* 2"$"! #,5'/$/+%+$" :# LB760 i wspólne sterowanie np. dzwonkiem. $+ ) " #"&" #,* 2 "&"$ % #,5 ) :.&,5 +'1)'< #,/ &"#',5 =- #&/:# L"$ #&/:#A )$" /".)% #,* "!.$#*&),#)+"$&+"#&'"/+&"(2#,* #,58>J$+638>JH b) &-"#!'- "+)*'- %+$" '#"$" # )&&+ ) /".)% +'1)'&" #,/ &"#'% / $2 :6 #"&"M "+!",'&, $+6 ('&,HI".)'+'1)'<#,/ &"#',5 ) #)'"$&,5'")"& #"&!.' "2'-1' &#,6('&, &'"$.& )&&,58!.$#*&H"+!",'& #"&#$% & 1('& #"&!"+1H R.$)"&"#$/ 2 #"&"*"+!",'&=''%+$" A9 )6,#"( '% )&'!#&"(&,!+&/H R.$ #"&)"&1#$/ 1'-1' &*#,6('&,=''+.,/ #&/"A9 +.,/ #&/!."!6' )& +"#2"&+'1)'<#,/ &"#',5H)& ( ) #',/5+'1)'<#,/ &"#',59'":#&,5 #"&,5 '/"O&/"!9*"/- #&/"!H 12

13 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" ;.$#* 6&+"#&,6+ #"&"('&% $+6"+!",'&% )$"&"(+*1,5#$/ M #$% & 28', #"&+"+!",'&,!%+$" "!+"#" +'"&&"#$."&N', #"&+('&,! +.,/ #&/&'"$.&+"#" +'"&&"#$."&9!.$#*#-1'& 6,)#+&""'=#&!"#,* " +'"&"AN) )"/ # #$% & 2&*6"&" )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9!"+"8', #"&+"+!",'&,!%+$" "!+"#"5- )'&%'"&N', #"&+('&,! +.,/ #&/&'"$.&+"#"5- )'&%'"&9!.$#*#-1'& 6,)#+&""'N) )"/ # #$% & 2&* 6"&" )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9 #&,$"*"8', #"&+"+!",'&,!('&,!+.,/ #&/"!+"#"&&,#& 2#&,$"*9:.&" $%" &",!. ', #"&+"+!",'&,! 6"&,* ) +#"%(, natomiast przy #"&+('&,!8&9 (.&0 2 8', #"&+"+!",'&,!*6"& )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9 &"!"', #"&+('&,!8&9 ) -,# #.% #'"8', #"&+"+!",'&,!%+$" +"#" < #"") -,#+ #.% #'"9&"!"#,6('&,!+.,/ #&/"!+"#" #"/$",H c) Sterowanie automatyczne ; ), %+$"* 1 :.& )$" :.&,5 +'1)'< #,/ &"#',5 =" #( ""!:#9 ) /:,5 '"$.1 #,* "AH )"/ # #%+$" '!.$#,*#,6:*)&% ')#:5,6:# #"&"M ' +'"&!',!,/"&"-+/$!",'",*&% 9 6' +'"&"',!,/"&"-+/$!",'",*&% H #,6 + ) #)&%,6+ -+.,&""#" osuszanie przy pomocy klimatyzacji (ustawienia systemowe, klawisz 8, SUSZ.). %:$&,!',")/+5!"%+$" "*&"(+*1,M &" )"#'")"&%!' &% (.&"0 2 +"#"&"* ) #)& /$"") -,#+ #.% #'"9 &" )"#'")"&*!' &*#$% & #5"$++5"!"&* ) #)&&"#$."&"$6 5- )'&=%),. #,/"$"&# ),'5- )' &% #'" 6&."*% '"#" 2#$% A9 &" )"#'")"&*!' &*!"+,#5"$++5"!"&* ) #)&%'"&"$6 5- )'&H &&"*6")'*, #,5!"%+$" "!.6,2#'&"'&,! &+! ),L/ #"&,#'"$.& )#" +"# &,5#%+$" 'L+&/*""!:#9 6()'!:# & &.*H temperatura %+$"!"'"'")"&+',!"2!"+(&"'")"&,! '!H &#".!' &1)#:.&!"+,8 #'" )-."9 +.,/ #&/!+ #,6"29 /:1!"+( 5 "6$' #"2H )"&,!!!&!.$#" * "6$'"*",$/ *)&*',5)#:5!"+ 8 ',$"$6 "&+*!,&")!"+1 #'"9"$6 &")!"+1 )-."H"$', )& () *!"+,9/:"*"6$' #"&"H /+"$& "&+*1"# 5"$#" 2!"+, = #'" 4 )-."A*!' &" '' %+$" H "* %+$" # &L!"*(=# :#&"&+'#" 1'")"&1A9*"/)'"-"&&"$., )*129"6,+',/"2.1)"&,#,&/H'#1'/+',!9 )"# #,!""!!+"#"&,!''+.,/ #&/"*M temperatura zadana - * "/"#" 2!"+,9*"/1+.,/ #&/5"-6,!2#5"$H ',/%+$" "#,&/"*1':.&,!()',"/+"$&1!"+1='!' &1#5"$A9"!. )"$&1,+"*1*%),!"+"'!' &"*"/""!"9*"/temperatura zadana 8) "/% "&+)1.,%+$" H $+'""& #"&"&")!"+1#5"$), &+* &)#!"+'1)'&"!#,/ &"#',!M%'"&!5- )'&!H #-" #% #"&",! +'1)'&"!&'6()&* )"&*''/$/+ ""!:#H 1 / $*& M,, $!! %&'. ',/ )"& )5,-/&1#" "!6'#'%$()&,!!"+,9$'1 & "/ #"&*"/ :.&"# +&/+) "/+"$&*temperatury zadanejh&"'&#',/5 )5,-/9#"''',/-") #,! #" "!9*&"(+*1M temperatura zadana (t) 8*"/ #)'"& #' &*9* "/"#" 2!"+,9*"/16,!,5$+',!"2#5"$ =# #,.',!',/-")'839 C),!"8* #" 2$'6 #"9 /:1!"+"'!' &"#5"$!+ '/ ',2!"+('")"&1 =',$!"+"# 5"$!+ 6,2#(/'"&. temperatura zadana + odch A9"6,I' "- #-1' &5- )'&=# #,.',!',/-")' )5,-/" ta wynosi 1,5 09 ',$ 5- )'& ' "& 6'#"+&/ # #-1' &9 %),!"+" '!' &" #' & #,.* 21,5 08L" '&"' &")+.1$1A9 # "8* #" 2$'6 #"9 /:1!"+"'!' &"#5"$!+ 6,2!&*'"&.!"+"'")"&"=',$!"+"#5"$!+6,2!&*'"&.temperatura zadana - A9"6,I' "- #-1' &%'"&=# #,.',!',/-")' )5,-/""#,& 13

14 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 1,0 09',$%'"&' "&6'#"+&/ # #-1' &9%),!"+"'!' &"'!"$* &.*>P9 C - strefa '&"' &")+.1$17A9 $% & "8* #" 2$'6 #"9/:" / $""&"$ %'&1L+&/*(*"/ #,.* "& )5,-/',6/% #-1'&"%'"&"="$6 5- )'&"A',!9.'!"&"/+&/+&"(+*) #:#'"9 *.$ )5,-/""#,(+*'''"#(/',9&. / $!,""!!M$% & ". temperatura temp. zadana + )5H%:&"#-H5- )'&"=3>HC C) temp. zadana + )5H :O& &*'!"&,=3HC C) temperatura zadana (20.0 C) temp. zadana )5H :O& &*'!"&,=>PHC C) temp. zadana )5H) $&"#-H%'"&"=>PH C) )5,-/" :O& &* zmiany (0,5 C) )5,-/" :O& &* zmiany (0,5 C) Rysunek 6 - znaczenie parametrów regulacji temperatury )5,-/" górna #-1'&" 5- )'& a (1,5 C) )5,-/" dolna #-1'&" grzania (1,0 C) A B C D E F L"5 7 =,+&/ A'"#'#-1' &*"$6 5- )'&9"$6 %'"&H "!")'"-"& %+$" "!()', &!=',$L,909A*'"$.& )/$/+#"+&/:#H'"%+$"*!"+,%+$"!.'&"*) #"2(# *)&,! ' )#:5 /+&/:# M ) %'#"&" 5-")'"&"H %'#"&!"!* #),9 %), #,-1'&+ +'1)'&"%'*1%!"+"# 5"$"! ',&&")"=&H'!19%),!"+" '&"*&.'"A 8#),"6, '& #++',/"2#,!"%"&#"+&/9&"$., & #&#-1',2%'"&H-1'"&+'1)'&"5- )'1% &*#"/! ',")/+ '6&9%),. #,-1'&+ +'1)'&"%'*1%!"+" "! ',&& ")" 8 * #-" & '#H ) %'#"&H'#&,!/+&/!*5-")'"&8!" &!*#),9%),!"+" '&"=&H $"!A!"#" 2#(/'1&.#,!"%"&"!"+"#5"$8&"$.,*15- )'2H), 5- )'&+) #,!"%"&*#" #,-1'&++'1)'&"5- )'1%!"+"'"',&""! ',&&&"""29&"$.,'& #+#-1',25- )'&H"/5 #"+&/"5#-1'"&%'"&"*'6()&8* #-" &'#H5-")'"&H%+$" #)"&,!!!&"&+*&")!"+1 "$'+*1 ) %'#"& $+6 5-")'"&9 "6, +&/&12 &"'!&&% #-1'"&" +'1)'&" %'*1% 5- )'1% 9"!"/,!"$&#,/ ',"2#"+&/ '&"9##,&/+'" ''()'2&%(H L"5=,+&/A/+&/=5- )'&"$6 %'"&A*'"$.& )'"+'6,#"&"!"+,#,5')'"-"5HR.$!"+"'"#"(#')'"$'''")-+.', )'"+'#"&% :O&&! )5,-/9 &"1'!"&"/+&/+&"5- )'&H )# &9*.$!"+"'"#"(#')'"$ '' '")-+.', ) '"+'#"&% :O&&! )5,-/9 &"1'!"&"/+&/+&"%'"&H *!2!'- regulacji PID 7/"/").'!$')!240.6)"83')*40.6)-.9 &- /-"!&0"1M '"5 #"& +'1)'&" *! ),L/ #"&#)+.,! &+''%+$" &" )"# 6#"*'"5 #"&"(!"+,H;.$#1&"(+*1 M R $!"+"'!' &"'6$."() '")"&*9 %+$" '!&*'"-(%'"&"="$6 5- )'&"9'"$.& ) #,.* "&% /+&/+ A # :6 * &"$&, ) :.&,,5!"+ ' +#'%$()&&! ) )"/ #!&.&/"'#H$ $$ # #'". R.$'')-+.','"!"+"'!' &"+',!+*(&"&&,! '!&.!"+"'")"&"9 %+$" '#(/'" &&,#& 2 5- )'&" $+6%'"&"# "/ :69"6, #&,! '"'&#$ #"2 +',!+*11 ( '' )-+%'":.&(!()',!"+1'!' &1"!"+1'")"&1H'&"'" 9. )5,-/'/ $*&,5!":# 1+! #"&9"+!",5 )5,-/*+#'%$()&"&"#%+$"* #&) $ #" R $!"+"'!' &"'!&"(9 %+$" &"',6/ 2'!"&*!"+,HR.$'!&"( &" +&/ # ',6/ 9 %+$" '#(/'"$+6'!&*'"&&,#& 25- )'&"$+6%'"&"9"6,',6*'"5"! #"2 &/ ',&'!"&,H &&,#& 2,5)'"-"<* %+$ #"&" $ & # ", którego #" 2!.6,2+ )&"&"'' " 14

15 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" Parametry regulacji PID (P, I, d, td)1 6&)$"L+&/*%'"&"5- )'&"9"5+"#&*+)&)$"% #&&#,/ &"2 #&"$",*&,H"#&5#,!"%" 6#"*&"#,/"5'"5 #"&"(%+$ #"&*!"+,#L+&/*'"+H )+(%+$"*!.&"#,/ &"2'% )&' &.',!!M ',/"2, #/$ "",*&#"!"+,#,)"*& O:)-"-"=# ),% 1*A'!&"=# ),$ ) #*AH %+$"*' #")'"2', L+&/*%'"&")$" #:-',&&/:# %'"&"9 " &"(& ', L+&/* 5- )'&" )$" #:-',&&/:#5- )'&"='#""*1+#"%(&"#-" #', '1)/ #"&'"#+#:-',&&/:#)$"/".)% ' /+&/:#)'"-"<%+$" "AH "#2'")"&1!"+(#5"$&"#" 2, #1H,-1',2#:-',&&/"-/ #,:.&'/ #,%+$"*=',$+"#2I = 0, d = 0). #(/'"2#:-',&&/ * &"$&,%+$"*P) "/*#" 9"6,'" 6# #"2#,"O&,$",*&=,H"A #"5"&"!"+,#5"$= "!$+)''()+> 0A'!',2 /*,$"*T#!&+"5=!' &,!()', / $*&,!'* "!#1"!1 &(!"+,!' &*''#" 2'")"&1AH a) b) c) Rysunek 7 - Typowe przebiegi skoku temperatury zadanej i dochodzenia temperatury zmierzonej w kolejnych fazach doboru #:-',&&/:#%+$"*PID: "A8'#(/'"&#:-',&&/" * &"$&% P96A8'#(/'"&#:-',&&/" :.&'/ #% d9a8'6% ) 6"&+#:-',&&/""-/ #% I.!&*',2#" 2#:-',&&/" * &"$&% P%+$"* 3CHHKS=,$"* #&&, & # '"&/&12AH R.$,$"*&'"&/"*19 & #&'!&*',2#:-',&&/ * &"$&,H )'"'!&*'"&"#'! &&" 6# #"2 &" #,/"5 #"5"& (!, +*1* %'"&! "$6 5- )'&! ='"$.& ) /+&/+ %+$" "A"/%+$+*1#:-',&&/ * &"$&,P9"6,#"5"&"*!,6,-,!.$#!"-='()+3SAH "#2'"+ )&"&":.&'/ td=!&+a&"#" 2:#&1 / - >S'!' &% #,.* /+,$"* T (minut). / / # '!&2#" 2'")"&*!"+,=&H > 0A"'#%:(9"'#):-9 #&& #,# -"2%"&1,$"* '!' &*!"+,9 *)& ' & +"#"*1 :.& #" #:-',&&/" :.&'/ #% %+$"* d tak, by 15

16 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" '!&!"$' #"2,$"*=,H6AH,6"2#:-',&&/)9',/:,! / /+'!"&"#"!' &* )6,#" (6',$"*=! & &'&AH & # '#(/'"2#:-',&&/"-/ #,%+$"* I )!!&+9". & #& #"&1,$"*9"&"(& '!&*',2&#:-',&&/ 38K"',"/96,'6%!"+,'!' &*! & &'&&")1."-'"/ /!!"+,'")"&*9"&*1,"-,6-1)!()',!"+1'")"&1'!' &1'!&*',-() '"=,HAH %:$&,!',")/+'"$"&*+"#"&!.$#&"*!&*',5#" #:-',&&/:#P, I, d'"#&"*1,5 "#&1%+$"*(H 5"$"5 )+.,5'""5"/*=)+., /,$"* TA&"$.,# +&/+ * &"$&,!) #' +*"-* '" #*5"$'#(/',2$ #", oraz w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do wzrostu "-*'" #*5"$'!&*',2$ #" ;. /"'"2(9.#:-',&&/%'"&"6()'&"$."- /,% #"2# /'! #,!9"#:-',&&/5- )'&" # /$&!H" 2,!"$&,5#:-',&&/:#'"$.,:#&.!"+,# ),% 1*$ ) #*H ',/,!&"$&,!) 6"&+#:-',&&/:# )+,%+$"*'"$"&*'!&&=/ $*& A,$/ *)&% '&5=&H W483HHHKSA 6# #"&9*"/#-,#" &"#,%$1)#,/:#) 5 )'&"#,&/+!"+) #" '")"&*#',")/"5M/ /+#" '")"&*',"-*#" '")"&*H '#"$" &"&),#)+"$& #)'&#-,#+/".)% '#:-',&&/:#&",'*(%+$"*H"$.,)1.,2) +',/"&"'6%:#!.$# '6$. &,5) ')"# &,5&",+&/+H ',")/"5#1$#,5 &+*!,+"#&)$"!"+, #", #,5=*)&"/ #,5)$"%'"&" 5- )'&"AMod.G. = od.d = 2.5, P = 2500, I = 50, d = 1000, td = 2.00, oo = 0.5, to = &-"#!'- '&-'51#'()6 7 )69 0"*6,*-: #14'!#)*1);M *"/ 6,- #)'"& # #,.',! 9 # '"/ regulacji PID %+$" +* &&,#& 1 5- )'&" $+6 %'"&"H ',")/+ #,* " "&"$ % #% =A ) #)&"! #,* #"+"#"&"* ''+"#& ) #)&% &"("&"#,* +"&"$ % #,!8- #&/ 6' )& +"#&H ) #)&/1 #""'"# +H',")/++'1)'<#,/ &"#',5 #"&,5',!, '/"O&/"9 #"& )6,#"( '',/$'&#-1'"&#,-1'"&)"&% +'1)'&"#,/ &"#'% H")"& ) #)&*!, 5- )'&" $+6%'"&" $%"&" ) #)&!) 6"&+ '"+#-1'&" #,-1'&"HH 6,'" 6 '6,'(!+#-1'"&+#,-1'"&++'1)'<#,/ &"#',5= # )+*1,5 6&.&#"- &'"# )& "!,5 +'1)'<#,/ &"#',5*"/'/"O&/:##%+$" 'A&'6()&*+"#&*'')#:5""!:#M # $%!"( # $% " #"& )6,#"(#&"(+*1, :6M&"*#+'1)'&#,/ &"#'*#-1'"&&"#&'"9"&"(&&" #&'"* & #,-1'"&H)#"'",1"/) 6"&9.5+!"#,&,$9 '" %"! #"&,""!8czas! H',/-")M*.$'"&*&""# &,&"*)&1!&+(9 3S!, +',/"!,#-1'"*1 +'1)'& #,/ &"#'&">3/+&)9 #,-1'"*1&" ' "-BG/+&)H!'& #+#-1'"!, &" >3 /+&)9 #,-1'"!,&"BG/+&)8"/)"$*HCS!,+',/"!,#-1'"*1,/$'&+'1)'&&"BC/+&)9#,-1'"*1&">C sekund. (! '#"$"&"'"6''&')'6,'(,!'-1'"&!8!"!,#& 29.!()',/ $*&,!#-1'&"!!& &"*!&*,$'"+H 5&5#!'- #1.(<!'!$%#1);, *!4"-50 '!/+< #-.()#1); 52#'48# 7&1$4 9= '#'%$()+&":.& #*!.$#,5) '" #"&"- #&/:#9&'6()&*) " #"&'"/+&"(2#,* 2"&"$ % #,5H % $+ -+.1) )"/ #&""#,M & $ )!"( & $ )" ;.$#,*#,6:)#:5'"/:#M8>J$+638>JH,6"&,'"/'!"&&"("!+6,2 ',# '% )&,' '"/!&"(2#* #,5- #&/"8&"$.,"#)'2#) /+!&"*) - #&/"H#-" #+"#&'"/+ &"(2 # )+*6-()&- #&/"=&H& * &"$&+"#&# +&/+) '")"&% &"("AH #$%&'(< %+$"*"#$% & )6,#"(#)&,'&, :69*"/%+$"*"!"+,H#,%$1)"#)&,'&, :69',!.'"!"!"+, ""!!*#$% & 29'"!" 5- )'&"!"!, +'"&9"'"!"%'"&" 8&"#$."&H,/ ',,#"&#'"%+$"*#$% & ""!,1"&"$ %'&) ""!:#%+$"*!"+,M # "(!"( # # "( $% & "( $% & " 16

17 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" ' )&!+'1)'&"!#,/ &"#',! #"&,!#'"$.& )#$% & 1 +'"&&"#$."&H+'"& * #-1'"& # %+$" ' '' '/"O&/9 &"!" # #* &!" 6' )&% #,* " +'"&"H 6,)#+#*"5!5"&'!!#!"%"*1,! +'"&*'#(/'&#&,$"*H *!2!'- regulacji PID 7/"/").'!$')!240.6)"83')*40.6)-.9 #$%&'()= przebiega podobnie jak dla temperatury. :#&. 1 + )#" '"#, #:-',&&/:# P, I, d, td 6& )$" &"#$."&" )$" +'&"H )+" %+$"* #:-',&&/:#* ) 6&"9',',! #/ /#$% & #&&,#,& 2KHHCSH',")/"5#1$#,5 &+*!,+"#&)$"#$% & #", #,5=*)&"/ #,5)$"&"#$."&" +'"&"AM od.g = od.d = 10.0, P = 400, I = 20, d = 200, td = 2.00, oo = 2.0, to = LB760/LB760A w trybie osuszania przy pomocy klimatyzacjim#,6,! +'"& )6,#" ( '''" #"& /"&"-+/$!",'",*&% H"/!',")/+%+$"*"!"+,#$% & $' 61#:-"+*1H,6", ' -&" /$!",'"*1 +'& 6*"#",%&"-! +*1,! 5- )'&"H,!,6!.$# * #( *)& '& #-1'&+'1)'&"#,/ &"#'% %'"&"5- )'&"HR)& '& #"&,5+'1)'<'#(/'" 6:!,9$' '#"$"&" +'& #'" ''5- )'&".) #,/ $&"# ),9"&"(& %'"&) #-" #*!"+,H 7+&/* & #"&,5&""#* ) 6&)!:# &,5#' &*9 )"# #:.& M #"&*)&,!+'1)'&!*&'"$.& ))+%% 8!.$#*#-1'& 6,)#+&""'9 &!" '!"&, /+&/+ M ) %'#"&85-")'"& 8 '"!" % 9 *.$ &H # ',")/+ &"%'#&,!"+"#' &9 %'"&' "*#,-1' &9"$&&"(+* '-1'&&")'"-"& '#& =&" L+&/*( 5-")'"&"A9 )'"-"& %+$"* PID * )$" %'"&" 5- )'&" )&,'& *"/ "& #,.*9 6 1 ) +#"%( # )"&,!!!&,$/ *)& +'1)'&#,/ &"#' +'"&',!,/$!",'"*!.6,2#,-1' &''+.,/ #&/"=+"#&",! #9/$"#'G9L+&/*" SUSZ. n), +'"& ',!, /$!",'"* 6$ /+* ( "! ',&&9 *.$ 6"/ * % 1* # ), # &"%'#&,H R.$ %+$".1)"%'"&"'! 1 >S9" +"$ &,! '" =czas oczekiwania to, ustawienia systemowe, klawisz C)!"+"!' &" '" &"%'#&1 *!&*'" ) '")"&*9 L+&/*" +'"&" '' /$!",'"*( ' "* '"6$ / #"&"M#,!!!& +'"&&6()' 6&."-!"+,#5"$HR.$# #,.',!',")/+ *"# ('"&"%'#&1 #'!"+' #(/'* &. '")"&"9 L+&/*" +'"&" '' /$!",'"* ' "& samoczynnie odblokowana. M #,.''"6''&)'"-"#,-1'&#%+$" '89 ")"*1,!) )"/ #1 &)(#/"&"$ /$!",'"*'"&"%'#&1H',")/+%+$" ""/% '"6''&"&!"9#'#1'/+'',!',6"/+ "#&% %'#"&"=&H$"!A # )+* &/ & $ #"&#,5- )'&5"$H #+45*-'- #-'&1$!).M',%+$"*#$% &!"!,) (&,*''*)& )/! &',M'#(/'&',6/ #&,$"* # 5"$!"%" '!&*',2 #$% & 2H '"-"& * '+-& &'"$.& ) "&* #,.*! ), '!&*'"&"#$% & ',!,+'1)'&" +'"*1% H,!$+) )"&,' "-*''*)&""!M # # " 8 *.$ #$% & 2 #' & #,.* #" =#$% & 2 zadana + )5,-/" #$% & '#(/'"*1" #&,$"*(A =# ',/-")' &.* 8 &") P9S9 ', )5,- #$% & '#(/'"*1*#&,$"*(&""# &*&"C9SA9 ',6/ 2#&,$"*' "&'#(/' &" #&1#" 2 =*"/" #" 28"')"$*# #&,$"*AH &.',,+&/G$++*'&"'&% ""!+9 "'*% #-,# &"#&,$"*(H 17

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR-CG ACX36-ver.3.0 (06.2007) Sterownicę

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika Sterownik Internetowy MicroLan3 Instrukcja Użytkownika Wersja 1.1, firmware od wersji 1.6, hardware wersja B 01.2014 1/31 Sterownik MicroLan3 jest niewielkim urządzeniem, który dołączony do sieci Ethernet

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-15

STEROWNIK KOTŁA WRT-15 STEROWNIK KOTŁA WRT-15 Instrukcja obsługi (wersja 0801) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic

Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic Poradnik użytkownika. ADAP-KOOL Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic Spis treści Spis treści...2 Witamy w programie AK Monitor / AK Mimic...3 Jak uruchomić program

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052)

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami zastosowania mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1. z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u.

Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1. z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u. Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1 z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u. PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1 OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1 "Rubin" LUBELSKIE FABRYKI WAG "FAWAG" S.A. 20-954 LUBLIN, ul. Łęczyńska 58 tel. (0-81) 746-10-41, 745-06-40 tel./ fax (0-81) 745-06-38,

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo