REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek"

Transkrypt

1 Wydanie: 04/2001 REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek dla wersji oprogramowania regulatora (load) 5.8 Elektronika Laboratoryjna Tel: (022) , fax: Warszawa ul. Bodycha 68b

2 I. REGULATOR KLIMATU LB760A - INFORMACJE WS...4 II Pomiary dokonywane przez regulator...8 a)!"#$% & #'%$()&* #'"...8 b) Pomiar temperatury powietrza...8 c)!"!"+, )-."...8 d)!"!"+/"&"-+/$!",'",*&%...9 e)!"(.&" f) Rejestracja wyników pomiarów Kalibracja sond pomiarowych regulatora Funkcje regulacyjne...12 a) '1)'&"#,/ &"#'...12 b) #"&('&...12 c) Sterowanie automatyczne...13 temperatura...13 #$% & wentylacja hali...18 (.& ) -,# #.% #'" Funkcje alarmowe regulatora LB760/LB760A #"%),'1&""#...22 III. OPIS Budowa regulatora...23 a) -,"' - #"%+$" "/$!" b), #$"'%+$" " czanie regulatora LB760/LB760A...25 a) -1'&'"$"&"...25 c),&/#, #$"&&"#, #$"'" ,6,%+$" "...28 a) Preferencje...28 b),6 #"&""+!",'&% 4('&%...29 c) Tryb gazowania...29 d) Funkcja specjalna - osuszanie po podlewaniu...29 e) Faza inkubacji - rozrostu grzybni...30 f) 7"'"' /+8#'&"95-")'"&"')# '&! # &/:#...31 g) Faza plonowania - wzrostu grzyba...32 h) Faza parowania...32 i) 7"'"#,-1'&" Sterowanie regulatorem przy pomocy pilota zdalnego sterowania...34 a) Pilot zdalnego sterowania...34 b) Numer regulatora...35 c) * ) %"! #"&"...35 d),* ' %"! #"&" %"!+*1,)'"-"&!%+$" " a) -:#&!&+ #"&"...37 b) ;&++"#<,! #, c) Zmiany nastaw i funkcji regulatora...37 d) 7+&/*""!,) (&#%-:#&,!!&+ #"&"...41 %+$"*"#$% & Regulacja temperatury (klawisz 2 - TEMPERATURA)...41 Regulacja wentylacji (klawisz 3 - WENTYLACJA)...42 %+$"*"(.&"03=/$"#'B803A...43 )%$1),5!+=/$"#'C8D0E;A...43 )%$1)!"+ )-."=/$"#'8DFA...43 )%$1)'"+)",=/$"#'804A...43,6:!"+,) "6$'"*=/$"#'G8HH4FA

3 Osuszanie po podlewaniu (klawisz 9 - PODLEWANIE)...44 Gazowanie (klawisz 0 - GAZOWANIE)...44 Tryb pracy (klawisz A - TRYB PRACY)...45 )%$1)#,&/:#!":#""!:# #'"'#&('&% =/$"#'A...45 %+$"*") -,#+ #.% #'"=/$"#'0A...45 )%$1)#,&/:#!":#!"+,5- )&,&"%'#&,/$!",'"*=/$"#'8,$/ A...45 '* )!&++"#<,! #,5=/$"#'EA...45 e) *) (&#!&++"#<,! #, %+$"*"#$% & Regulacja temperatury (klawisz 2 - TEMPERATURA)...48 Nastawy regulacji wentylacji (klawisz 3 - WENTYLACJA)...49 ""#,%+$"*(.&"03=/$"#'B803A...49 Kalibracja psychrometru (klawisz 5 - PSYCHROMETR)...49 I"$6"*" &)!"+, )-."=/$"#'8DFA...50 Zmiana czasu i daty (klawisz 7 - CZAS/DATA)...50 :6 #"&"/$!",'"*1=/$"#'GA...50 Numer regulatora (klawisz 9)...50 %+$"*"*"& =/$"#'A...50 Funkcje serwisowe (klawisz A)...50 Okres rejestracji wyników (klawisz B)...50 %+$"*") -,#+ #.% #'"=/$"#'0A...50 Kalibracja sond temperatury klimatyzacji (klawisz D) (tylko LB760A)...51!"&"5"-"=/$"#'EA "*#".&*'',&& &"$"*%+$" :#$+6 '"-") #"&+& #*#* %"!

4 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" I. %+$" /$!"+8''&"' &,*)!"+%+$"*-&*/$!",'"*=!"+,9#$% & 9(.&" CO 2 9'##+A5"$+"# #*'"/=$+6 ) 6&*5 ) #$AH%+$" *+'1)'&!"* &"&,!9'"$"&,!' 33J9#,/ &"&,!# ""&$+) #'&"&" "&HI &+/*"','1)+ ""* '""#"& #"&" 5&/(!/ #1H #"& %+$"! *!.$# ', +.,+ $ " ')"$&% #"&"H ',*( '#1'"& +!.$#" #,% )& #"& %+$"! &"# # #"+&/"59 %), * & '"#' &, &H &" #&* #, / $+6#!*+++)&"*1,!) (H',/#,&/!":##, #$"&1&"',$&,5#, #$"'"5H %+$" 8''&"' &,*) &")' #"&",$/ *)&*5"$+"# #*H',")/+ ")"&"#(/'*$ 5"$ &'6()& * '" #"& 6&% %+$" " )$" /".)* ' 5"$H %+$", 8 '"&"$ #"& ', ''%:$&,5 5"$"5-1'&+'/!+!,+ 0 # '1#:$&,,!!" # 8/ & $&,H;.$#,* #:#'",! #,!"(.&"03=,HKA" &") ) (&*#,% )& #"&'/!+"0%+$" "!9 '6"&#,&/:#!":#9# '&55 9'%$1)"&#,&/:## "#,/:#)+/ #"&#,/:#&" )+/"H -1'&" %+$" :#'/!+!#,/ ',,#"&,* &L* BGC9'"#&"*1,!&!"$&1 $'6( '# ):#!()',%+$" "!/!+! "')+.,'"(%"&!*)"&,5=/$/"!:#AH * +, 8 ' $ "7"- %$.4 5$ & -." #$%& #6 -.""-% ///01* -."!2! 013!" %%)" ($%,+&/>H'1)'&"#:-"+*1'%+$"!/$!"+8M9908 &),)!"+!"+ )-."9 E i F - sondy do pomiaru temperatury powietrza w centrali klimatyzacyjnej, G - psychrometr do pomiaru temperatury i #$% & #'"# 5"$N#,* " * &"$&) %+$"*M > 8 '+& #'"9 3 8'"# +%'"&"9 K 8 '"# +5- )'&"9B8'"# + &"#$."&"9 C 8 6 :# #&,$" "N #,* " '/"O&/ #M 8,%&"$'"* "&+ "$"! #% 98#-1'"&" #"-"9G8'"# +,! #%!"+0 2 N#,* "'/"O&/ #) '"# :#,+ #-1'4#,-1'MP8%'"&"9>85- )'&"9>>8&"#$."&"H %+$" "8=,H>93A! %16,2) -1' &&"(+*1$!&,!" #M 0', &),)!"+!"+, )-." =9HHH9A9 +!.$#"*1&'"$.&,!"!"+,# '5 :.&,5 +&/"5H &),#,/ &"&1# "'$/9/:,5/ &+/*"+!.$#"-"#+!''&5# )-.+H # &), )!"+!"+, #'" =9 7A9 +!.$#"*1!"!"+, #'" # &"$ klimatyzacyjnej (kanale nawiewowym). &)",5!,'&"=A-+.1")!"+#$% & #'%$()&*!"+, #'"#5"$+"# #*H ;&/(.&"039&),#)+"$&,= 6& #/".)*5"$A$+6,! #,=*)&&"#',/5"$$+6%+(5"$AH 4

5 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 6 :8 :&, :< 6 ;: ;: 6 :: 6 6 6: => *: ;:, < + 6' ': #: #< *< 9 8 ' 9 39 ;; : ' * ; ',+&/ 3H 5!" '!''&" '+*&/:#!" #,5 +'1)'< #,/ &"#',5 )$" -&* /$!",'"* 5"$ +"# #*E'#,/ ',"&!%+$" "8MHHH8 &),!" #>HHHG8,%&"-,+*1'%+$" " 8=#4% +',H>A98+"#,908'# ), 6 + #'") +/-")+,! #%!"+(.&" CO 2 98'"#: 6 + #'"98'+&" #'"908 #',/+$+*198 #' #.908 '"&" #.% #'"9I;8/! "!'"&"90E85- )&"98# )"$ ) #"98'"#:# ),98 - #&/ )'"-"&+ * &"$&,!98#,/"$"'# ),98,L & )-,#+#,/ $ &*# ),98# )" % 1"98&"%'#&"98#&,$" 978L"$ #&/) %+$"* 6 :#$&/"#&,$" "98) -,# # ),&"#$."*1*98 ',$"'# ),98(/"#&"## #,98),'&"## #98'"#:'# &, powietrza WP wyrzucanego z hali. %+$" "8=,H>93A1) -1'"&&"(+*1$!&,#,/ &"#'M '+& #&,$"* 5"$ 8 #'"M,/+$",*&% #.% 9 #"& =#,* >A )#!" '(. &,! $/,'&- #&/"!H "#:%'"&"9%+$+*1,) -,## ),% 1*) &"%'#&,# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* 3A$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* PAH "#:5- )'&"9%+$+*1,) -,## ),$ ) #*) 5- )&,# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* KA$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* >AH "#:&"#$."&"9%+$+*1,) -,## ),) ),' ',$"*1,5#5"$# :6-,&&,'"#!'- #&/!=#,* BA$+6!+$ #,'"#!,+#-1'4#,-1'=#,* >>AH 5

6 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" '!&&/ '( $# 9 '#H L"$ #&/ =#,* CA9 -+.1, ) -,&&* '!"&, 6 :# $&/" &"()'"*1% #&,$"*(5"$H,* #,%&"-,%+$",*&1#,&/"! 6$'<) / &"&,!# )+"5%+$",*&,5&" )"##" '")"&,5 "/+"$&,5 #" '!' &,5H $"5 # 8++5!& #,5!.$# * ('& %"! #"& #",%&"-:##,* #,5H #"&''%+$" 8+'1)'&"!#,/ &"#',! )6,#"(# :6-,&&,=- #&/"! )'"-"&+ * &"$&,!A $+6 # :6,!+$+*1, %+$"*( -,&&1 &" '"")' #-1'4#,-1' ' '!&&,! #:-',&&/! #,-&&"9 '' ) #")'& ) &5 &"(" 33J 4!"QH> =%'"&9 5- )'&9 &"#$."&AH )"/ #1!.$# 1 * #"& +'1)'&" %'*1% '' #,* '#& =6'&"( #A9 +!.$#" #"& #:-'&,!,"!:#%"' #,5$+6 $* #,5H ' ' ' ' ; ' ; ' ; 6,' ' * ' & & & #6 =' #6 &,+&/KH!",! #,(.&"0 2 w halach uprawowych HU: CO - przewody poboru powietrza, ZP - zawory #'"9I8/ &#3K34BGC98>8! 5%!)!"+""!:#'#&('&% #'"90 8/!+' %"!! +*1,!9 8 /',&/"!" #" '"#"*1"M 7 8 L$ )#")&"*1,9 8!( #'"08!&/(.&"03H "")&'1 L+&/*1 -,&& %+$ #"&* '+&, ) -,#+ #.% #'" * / & $ #"& (.&" 0 2. )"/ #1 L+&/*1*!.$# 2%+$"*/$!"+'#&('&,! #'!9 '#"$"&"'&"'& ''()& # '+.,+&%=&H5- )'&'!&,! #'!& &,!# /$&!AH,!$+'"#%+$" :#8* +'+-& &,! 5%!!8>&"$ #"&,!&"'#&1'5"$=#/$"! $ %'&*9#!*+ - &(,! ) 6' )&5 "):#)''+!& #"&"- <"AH %+$" #, ". &,*##,* "$"! #=#,* A9+!.$#"*1,%&"$'"*("&:#"#",*&,5=+'/ )'& &)96"/'"$"&"A$+6"& #".&% '"%.&"+"#,=&H##,&/+'&"'&% )5,$&"'!' &,5#"+&/:# /$!",'&,5#5"$ )#" '")"&,5AH #,* ""$"! #%!.' "2) -1' &,&H)'# &/9/:, '&"*! ),.++*1* 6-+)'#,1&,+"*"$"! #*H ',")/+ &"$"* /-")"*1* ('#(/'* $'6, %+$" :# 8 "'/!+"&")' +*1% 0 =, KA!.$#*'" #"&,$/ *)&%!&/"(.&"0 2 )$""-*&"$"*H #''/".)*'5"$) "'"&* wówczas cyklicznie do miernika CO 2 ',!,,!+'"# :#9+!, #'"H'"-"&"/%,!+!" #%!+# :61%-,&")' #"2/!+8* #"+&/"/*&"$"*H" #"&"/*! ),!"+(.&"0 2 '#"$"&"'&"'& 6&.&/ ':#9%),.#,!"%"&,*,$/ *)&!&/(.&"0 2 =* +'1)'&/ ' #&AH Oprogramowanie regulatora realizuje kilka dodatkowych specjalistycznych funkcji, jak np.: 6

7 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 8 L$",5""/,,'&)$"L"'&/+6"*9' /+9$ & #"&"9" #"&"#,-1'&"='"-")+&/+AH 8 +'"&+"#, )$#"&+8*H#-1'&&"'")"&,'"'"#+&&,5""!:# +"#,&'6()&,5 podlewaniu, 8%"' #"&8 )'"'"6%++" #"):#&/:# #"!),!&,!8&"'")"&,'"#,-1' &' "*1#',/ #,* "#,/ &"#'9#&,$"*"' "*'"',!"&"9#-1' &' "*&"!" #$&5"$H #:-",'%+$"!/$!"+8!.&" #"2#',/&*1 '#1'"&"/"&"-:##&,$",*&,5 =&"$/$!",'",*&,5AH',")/+$"& #"&"& #,5&#,*&"$.,#''%:$& '#:2+#"%(&"#-" #, #,6: '#1'"&"M #"&#/"&"$#&,$",*&,!*)&*&"%'#&,$+6 #"&5- )&,&"%'#&,=' )#!"&'"$.&,! 6%"!# ),$ ) #*% 1*AH #',!',")/+6()'!.&" %'#"2##&('& #'9&"!"5- )'&6()'! %- 6,2"$' #"& '' $#"& "& # )1 $+6 &"## '#&('&% #'"H +'"& 6()'!.&" "$' #"2,$/ '' # #")'"&'#&('&% #'"H")1% '#1'"&"*'6,)+."#$% & 2'6,#, /"!"+"#5"$# /$&!H"/ '#1'"&* #"&',#,/ ',"&+%+$" "##*8H )+%! ',")/+ =,H 3A 6()'!.&" %'#"29 5- )'2 +'"2 ##&('& #'9 6' / &'& #+''"&" '#&('&% #'"H '#"$" &" +',/"& # 5"$ -&* /$!",'"*9 *)&"/ / '! #(/',5 #,)"/:#&#,,*&,5/$ "",*&,5=#(/''+.,&%9'#-"''"&" '(6&!)+!5- )'1% AH %+$"*&"$.,#:#'"'" #"2 '6+) #"&1#*(%+$" "8H 6+',")/"56''!"& ' "*!.$# 2&"#$."&"='' ',$"&# ),A 6&."&" '!+)#+$&/+ #(%$"=''#+''"& #.% #'"AH 7

8 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" II. &.',! ')"#"&'""!1#&&L!"*''%:- #9/:,5'&"*! 2&*&'6()&") &!"$&* 6-+%%+$" "H1 &&""& 5,$ &19) 6&*'1' &/1M!! "# "" &+/*" &.'" )& () #*%+$" :#H* '6+) #"&1#*19-&"*11 #',/ L+&/* "$' #"& '' 9 "' #&) )"/ #H R.$#)"$',! &!" )&&") #* 49 )& (*)&"/ # ) 6,)#+#*H!*"59%)'%+$",:.&1(!()', 619* to oznaczone przez odniesienie do danej wersji. 1. Pomiary dokonywane przez regulator %+$"!.*)& ' &!',2&"(+*1#$/ M #$% & 2#'%$()&1 #'"9!"+( #'"9!"+( )-."#'5=A$+6'5=A+&/"59!"+(/"&"-+/$!",'",*&% = 6& 5- )&,&"%'#&,A8,$/ ##*9 (.&0 2. a)!" #$%&'() #*%$+,'-. /#-&"*!!" #$% & #'%$()&* #'" )6,#" ( ',!, *"$& '" */ #"&* ) % $+ &),,5!,'&*9#,/ ',+*1*'"")(!"+!"+,!!+ +5%! /% H "/!"+ 6*!+* #$% & ) 9 % do 100,0 %, jest on jedynie ograniczony '"/!!"+!"+, #'" 8#$% & 2* #,$'"&"&" )"##,&/:#!"+!"+,!!++5%! /% #,-1'&#),9%),!"+,!''1(# #&,!'"/!"+=9 50,0 0AH ')'$' 2!"+#$% & #,& 9>S9) /-")& 2!"+*&"!" '()+ > % (w zakresie GHHH> S EA K S# ' "-,!'"/H ) % )& 1!"+#$% & ',!, &),,5!,'&**/ &'& 2 +'+-&"&"'6 &/"'# )1&"#$."*11!!! /,9'"$1*&"!"' /'"/!"+H UWAGAM %+$"& +'+-&"&'6 &'/"'# )1# &)',5!,'&**#"+&/! "#&%!"+ #$% & 8!!! /,MUSI 6,2L"/,'&! /,H &)",5!,'&" ")" * &"$&") )"/ #1 - &('#6+) #"&,!#&,$"!'"#&"*1,!#,!+' &, "-,'## #'"HR*'" #"& '#"$"&" )&&) /-")&!"+#$% & H b) Pomiar temperatury powietrza!"!"+, #'" )6,#" ( ',!,#,.* "&* &),,5!,'&* 8'""/+"$&1!"+( powietrza uznawany jest wynik pomiaru termometru suchego. Zakres pomiaru temperatury powietrza wynosi 0,0 100,0 C, ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2!"+*'()+9> C (w zakresie C) i 0,3 0# ' "-,! zakresie. c)!" &- /-"!&0"1 /,23!!"!"+, )-." )6,#" ( ',!, *"$& '" */ #"&,5 ) % $+ &)!" #,59 /'"- +!.$#"*1,! 6")' -"# +!''&# )-.+H;.$#**)& '&) -1'&) %+$" " '5 =A$+6'5=A&),#)+"$&,5 &)!"+, )-."9 +!.$#"!"#/$/:.&,5+&/"5 )-."H%+$" '#"$"&"T )*'&U/".)*'!"+9#,$'":#&.5 )&1",!,'&1H"/!"+ )$"/".)*' &)!"+, )-."#,& 9*"/#,.*99 100,0 09 ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2* '()+9> C (w zakresie C) i 0,3 0# ' "-,!'"/H ", %+$" "&*#,!"%"&) -1'&#',/5 '54'5 &) =*)&"/*'"$"&# $+ +',/"&",',*&*'*/ & $AH,"',) -1'&!&*'*$ &)9"%+$" "! ' '&"9/: &),1) -1' &H 6$'&" )&*",!,'&*+#'%$()&,$/!",9/:(#'',# )6,#"*1=#',")/+ &),,5!,'&*9* $&* &") -1' &"9 &+',/"!,#,&/+!"+"&#$% & 9"&!"+, #'"AH 8

9 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" d) Pomiar &- /-"!&0" 4!'!20 4$!&1*!)1.'-%!"!"+/"&"-+/$!",'",*&%!.$#,*,$/ ##* %+$" " H % $+ -+., *"$&" &)"')#!"'+*&/"!9/:&"$.,'"&"$ #"2'"5- )&1&"%'#&1#/"&"$/$!",'",*&,!H &)"" +!.$#" 6")'* / &!'& #"& %'"&! 5- )'&!9 "' )"*!.$# 2 / & $ + +'"&" #'" ''5- )'&".) #,/ $&"# ),9"&"(& %'"&) #,!"%"&*!"+,H"/!"+!"+/"&"-+/$!",'",*&% #,& 9 50,0 09 ')'$' 2!"+ 9> 09") /-")& 2!"+*'()+ 0,2 C. e)!" 5&+3-'! 2!"(.&"0 2 &*#'',# "$' #"&,''%+$" 8#,/ ',+* &) % $+'#&('&,9 specjalizowany miernik (np. TelaireAH,&/!"+''#&('&%!&/"* )',,#"&, '' %+$" '' #* "&"$ % # >J='#&('&,!&/(.&"0 2!+6,2'/ $#, ". &,#"/#,* AH"/!"+ *% ) /-")& 2'"$.&"*#'"")'#,-1'& )'" #"&%!&/"=','" #"&+#!&"&% #,.*!&/"+',/"2!.&"'"/!"+) >H!9') /-")& 1'()+C!AH&"* ',!',")/+9* $ #,!"%"&,*!"(.&"0 2 &"/".)*5"$9!.$#*) -1'&) /".)% %+$" "&),#)+"$&%!&/"(.&"0 2 HR *)&"/ '#1'"&/ ' #&8#,!"%",$+!&/:#0 2, co regulatorów LB760. W '#1'/+',!9 " #"&"' "-"&&"! )"!"+(.&"0 2 M -1'&+%+$" :#'/!+!#,!!" #,9!.$#*'" #"&,$/ *)&%!&/"(.&"03) #")'"&) %!&/" #'"' ''%:$&,5 5"$,!! + '"# :#H ;.$# *. "-/ # #,-1'&!"+ (.&" 0 2 w danym %+$" '=#)"&*5"$A8* $&* & '6&9$+6& ")"!,!&/"(.&"0 2. Wspomniane #' &*)#! ),!"+(.&"0 2 ' "&1"'''%:- #!:# &H 1.!"'+.,!&),#)+"$&,5!&/:#(.&"0 2 )$"/".)*5"$=! )"&"',#"&"#)"$',! *"/ LOKALNAAH I".), ' %+$" :# =$+6,$/ 9 )$" /:,5!" 0 2 * #,!"%"&,A!" ) -1' &, '#&('&,!&/(.&"0 2 (rysunek 4). powietrze z hali nr 1 powietrze z hali nr 2 powietrze z hali nr 3 powietrze z hali nr 4 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 miernik (.&" CO 2 itd... wynik wynik wynik wynik LB760 LB760 LB760 LB760,+&/B85!"6$ / #,&"$"*) $ /"$&*! ),!"+(.&"0 2 R"/*+.' "- #)'"&9* '#1'"&/ ' #&9%),.#,!"%",$+!&/:#0 2, co regulatorów LB760. '#1'"&!"&"!"&"(+*1'"$,M'"!"+(.&"0 2 *!&!"$&,8!&/!',(.&0 2 6' )& &"5"$)"*&",5!" #, )',8"/*"&"'!"&,#"+&/:#!.6,2&",5!" #"N)+%1'"$1 *!.$# 2",6'/!+"&")' +*1%!"0 2 (który jest wymagany w drugiej metodzie). 2. +%"! )"!"'+.,!*)&%!&/"(.&"0 2 dla grupy hal (metoda nazywana w dalszym opisie jako SYSTEMOWAAH )" *! ),*&"(+*1"M&" #&1%+( 5"$ =# ''%:$& #',/A ''&"' &,*,$/ *)&!&/(.&"0 2 9&"!" #''/".)*5"$*) &% ) #")'"&,!!+'"# :#H /".)% %+$" "=)$"/".)*'5"$A&"$.,) -1',2'"#:) +''"*1, #'')"&*5"$) '# )+ '6 '% H'#:)'6 ', #")') *)&%!&/"(.&"0 2, a za zasysanie powietrza z hali odpowiedzialna * *"$&"!"H 0"- 1 +*/!+9/:,* -1' &,'#',/! %+$" "!#,!/ & $& 8!" #,H'"-"&"/%,!+*&"(+*1=,+&/CAM/!++*1,#,,-" $& #""'"# +,$/ #*)&* 5"$9 ' "-' "*1'"!/&(H '' #& '"9&'6()&,&" '! #"& #'"' 5"$9!"'"," #' =,$/ ' * 5"$9/:"!" #",'"#:AH!&(+ % '"+9%),!.&"*+. +'&"2. #'' "- '! #"&9#,/ &,#"&,*!"9/ ',"*1' *),&'%!&/"(.&"0 2. Wynik %!"+* )',,#"&,''*)&'%+$" :#9"$'+-&&!"'&"'&"/:,9%),.* &'' /!+',-"&,) % %+$" "9/:,!"- #",'"#:8,$/ &%+$" #, #$"#,&/!"+ 9

10 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" &" #!#, #$"'+H "(& "-" "*"* #"'"&")$"&"(&* 5"$H '* +#',/5 5"$!" '"',&"('& #+ )#'*5"$H kierunek ruchu powietrza zawór powietrze z hali nr 1 zawór powietrze z hali nr 2 zawór powietrze z hali nr 3 miernik CO2 +!"'","*1" powietrze itd... LB760 LB760 LB760 wynik pomiaru Komputer +*1, -1'&'/!+!8BGC,+&/C85!"6$ / #,&"$"*),! #*! ),!"+(.&"0 2 "$1"/*! ),!"+*&// '&"$"*!" #*M#,!"%"&$!&, M*)&!&/(.&"0 2 i!"9 "' *)&,!'"# ')$"/".)*'5"$H"!"#"), M)-+%'"!"+8!"&"/".)*'5"$ )6,#"(,$/ "'&"*"/ '"=,$9 '6""6,'""2 #''/".)*5"$"',$ 25"$8',$#',")/+&H' +5"$9 %),'","!, #'''(2!&+8)"* &"!!" :-% )'&,AH#(/' ',")/:#9%),',6/" "/*"&"#" 2(.&"0 2 &*"/" &"9 "/'"!()',!""!*"-/ ##,"'"*1,9%),.)"* ) "'&) 61&L!"*( #"+&/"5"&+*1,5#5"$H+%"#")" #,!"%"&9"6,"/1! )1!"+(.&" CO 2 #"-/!+H#,/$*)&"/&"$"*%+$" :##, "."&1#/!+9/:,'"#&"#,% )( -"# 2) / &,#"&"&""# &,#,&/:#H ;.$#*:#&.#*! )'!" ,#(/'*$!&/:#0 2 =&H)#:5A8) /".)% '!&/:#) #")'"&* #',$/ '&/:,55"$=&H',)#+)'+5"$"5#',!&/!.!',2 (.&0 2 '5"$>8>9&"!")+%!&/'5"$>>83AH',,$/ )#:5!&/"5(.&"0 2 daje nam to dwukrotnie szybszy pomiar. f) Rejestracja wyników pomiarów %+$" ''"-,'"# *% '""!(+*###&('&*"!(#,&/!":#9 "'#&) )"/ # &L!"* =&H#" '")"& ""!:#AH!.$#" )',"& 5 ''/!+9"&"(& 5"&"$'( 8&H '1)'&#,/:#H,&/1* #"& #&'"8 /*"**""!!9/:,+"#"+.,/ #&/H 0'('"*"*"#,&/:# # )+*+',/"&) /-")&*',55""/,,/9"$'#'%$()+&"/ <' &1#$/ 2 "!(#/:*'",#"&1)"&9/:',6()'#), /'"+9'"*"/#,&/6()1* #"&H)# &8'")'" *"*"#,&/:##,)-+." /'"+9'"*"/!.!,+',/"2)"&H 10

11 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 2. Kalibracja sond pomiarowych regulatora ")' #".&1 ',&& 1 '"#&"*11 #-" #!",!"+ #$% & * KALIBRACJA SOND POMIAROWYCHH"$.,**) / &"2'"/".),!"'!9%),) %+$" "' "&1) -1' && # &),9&*1 &), ' "&1'"!& &!*"!9H=:#&.',#',!#-1'&+ '"&"$ #"&+%+$" "AHI"$6"*"!"&"$+ "//,% #"&&) /-")& )"&* &),!" #*9"6,#,&/'&*+',/#"&6,-,!.$#&"*) /-")&*'H I"$6"*") / &"&"#)"&,!%+$" ' 6 #1'+*,$/ #&!) )"/ # *'#1'"&"',!#*!9) /:% ) -1' &"6,-" &)"!" #"HR.$ &)"' "&) -1' &") &&% #* "$+6&&% %+$" "9 &"$.,) / &"2 jej ponownej kalibracji. I"$6"*( ' #")'" ( # &"(+*1, :6M &)( ''&"' &1 ) /"$6"* &"$., +! 2 # ) #/+ ) /-")& '&"&*!"+' =&H # *!&/+ ' # )19 /:*!"+"!' &" *,',*&,!!!! #' #,!AH )'/"&+'"+&'6()&% &"+"$&(!"+, &),!.&") / &"2+"#&" ) #)&*!"+,#%+$" '8#,# -+*(*"$&1L+&/*(%+$" "9"&"(& )"*(!"+(9#*"/*'&"*)+* ( /"$6 #"&" &)"!" #" = /"$6"* )"& ', L+&/* %+$" "AH +"#&+ '!' &*!"+,#%+$" '8 &)"*/"$6 #"&"H',")/+ '6,/"$6 #"&"#',/5 &)&"$.,*"'! +! 2#*)&,!'6 &/+'# )1/"$6 #"2#',/&""'H &)(,5!,'&1&"$.,+! 2#'6 &/+' # )1#"/ :69"6,'"&+' &6,-,**'+*&/!"+,HFR0V;D I9 "6, #,:#&"2!"+(H!! #' #, #&& 6,2 +!'' &, ', "!,5 &)"5 pomiarowych. UWAGAMI"$6"*&"$.,) / &,#"2#!"+'9',/:*&+*&"&"*#(/'") /-")& 2!"+8, # do H"#& &"*#(/'1!.$#1) /-")& 2/"$6"*H 11

12 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 3. Funkcje regulacyjne -:#&,! '")"&! %+$" " 49 :'!":# #,.* #,!& &,5 #$/ 9 * %+$"*",5 ""!:#H '' %+$"*( '+!"&* "/)'"-"&9"6, +',!"2 #$/ =""!, +"#,A &".1)"&,! '!H%+$"!"'"'")"&+-"#2+"#(8+.,/ #&/!"!.$# 2&""#&"#%+$" '"/*!"+, #$% & 9*"/16,5"-+',/"28'")"&!%+$" "*) #")'&) "/% #,&/+H a) "*6,*-'! #14'!#)*- $++!.$#&"%+$" #"! )'$&% "& #"&"&"))"&,!""!"!' "- &#, ". &,#'%#,* 2 '#"$"*1,5 &" #"& +'1)'&"! #,/ &"#',!H,* " 1 #1'"& ' +',!,#"&! / &/&% ""!+&"'")"&,! '!#&"(+*1, :6M %+$"*" #$% & # )+* #"& +'1)'&"! ) #)'"$&,! '" &"#$."&9 +'"& =,$/ A9 #&,$"*() +''"& #.% #'"''#&1'9 %+$"*"!"+, # )+* #"& +'1)'&"! ) #)'"$&,! '"M %'"&9 5- )'& ) +''"& #.% #'"''#&1'9 %+$"*"(.&"0 2 # )+*) +''"& #.% #'"''#&1'9 #&,$"*"5"$ '#&('&,'!&&/'( $# 9+*1,'/ $$&/!'"#&"*1,!'-,# #'" w hali. %+$" #, ". &,*##,* "+*1+'1)'&"!#,/ &"#',!'"! 1'/"O&/:#H%+$" :#&. ")"#,* " #"&'/"O&/"!) )"/ # #, ". &,' "-##,* ""&"$ % #+*1 +'1)'&"!#,/ &"#',!&H',!,- #&/:#H6,)#"#,* "='/"O&/ #"&"$ % #A1 #"& *)& ' &8#,/ ',"2&"$.,9/: ) #)& #:-"+*' ")"&,!+'1)'&!#,/ &"#',!H -1'"& ) #)&5+'1)'<'"! 1'/"O&/:# )6,#"( '') #")'&&" ) #)&'"/ #,* #&"(" #% 33J9 +!.$#"#, :6'"-1'"&!"-,5'"# :#$+6,'&/:#+*1,5 #(/',!+'1)'&"!H'1)'& ) #)'"$&'"%'"&!.6,2#-1'"&&")#" 6,M'') #")'& &"(" #% 33J9 $+6 '' '#" ' 61 )#:5 '"/:# = +!.$#" #"& '' 6# ), &/ &"( ##&/:,5,"5:#%"' #,5AH %+$",#, ". &1#&"(+*1#,* " #"&'/"O&/"!M grzanie, 5- )'&9 &"#$."&9 +'"&=,$/ 8##* +'"& )6,#"( ''5- )'& )%'#"& #'"A9 '"#:)!"+,! #% (.&"0 2. %+$" #, ". &,*#&"(+*1#,* ""&"$ % #8>J=&H) #"&"- #&/"!AM grzanie, 5- )'&9 &"#$."&9 ) -,# #.% #'"H #*K!.$#*:#&.) -1'&*)&% - #&/"9/:,+*) -,#! #.% #'"H #"& '!&&/! '( $# ) #)'"$&,! '" #&,$"*( 5"$ )6,#" ( '' #,* "&"$ % # 0 10V. %+$",#, ". &1#) )"/ ##,* "+*1 #$&!5"$"$"!!H5L+&/*' "&1!:# &:O&*9&"!" #"&,!#,* "! )6,#"(&"(+*1 M #-1'"& #"-"&"5"$ )6,#"( '''"/'#&9/:&"$.,) -1',2:#& $%$) &*1% #-1'&/" &&% #$&"9 "$"!*'"$' #"&,# "'"/:# '#&,58', "#&*",1 & '#"9",+"*""$"! #"*,%&"$' #"&"''5'#"8+!.$#" :#& $%- -1'&#',/5#,* 2"$"! #,5'/$/+%+$" :# LB760 i wspólne sterowanie np. dzwonkiem. $+ ) " #"&" #,* 2 "&"$ % #,5 ) :.&,5 +'1)'< #,/ &"#',5 =- #&/:# L"$ #&/:#A )$" /".)% #,* "!.$#*&),#)+"$&+"#&'"/+&"(2#,* #,58>J$+638>JH b) &-"#!'- "+)*'- %+$" '#"$" # )&&+ ) /".)% +'1)'&" #,/ &"#'% / $2 :6 #"&"M "+!",'&, $+6 ('&,HI".)'+'1)'<#,/ &"#',5 ) #)'"$&,5'")"& #"&!.' "2'-1' &#,6('&, &'"$.& )&&,58!.$#*&H"+!",'& #"&#$% & 1('& #"&!"+1H R.$)"&"#$/ 2 #"&"*"+!",'&=''%+$" A9 )6,#"( '% )&'!#&"(&,!+&/H R.$ #"&)"&1#$/ 1'-1' &*#,6('&,=''+.,/ #&/"A9 +.,/ #&/!."!6' )& +"#2"&+'1)'<#,/ &"#',5H)& ( ) #',/5+'1)'<#,/ &"#',59'":#&,5 #"&,5 '/"O&/"!9*"/- #&/"!H 12

13 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" ;.$#* 6&+"#&,6+ #"&"('&% $+6"+!",'&% )$"&"(+*1,5#$/ M #$% & 28', #"&+"+!",'&,!%+$" "!+"#" +'"&&"#$."&N', #"&+('&,! +.,/ #&/&'"$.&+"#" +'"&&"#$."&9!.$#*#-1'& 6,)#+&""'=#&!"#,* " +'"&"AN) )"/ # #$% & 2&*6"&" )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9!"+"8', #"&+"+!",'&,!%+$" "!+"#"5- )'&%'"&N', #"&+('&,! +.,/ #&/&'"$.&+"#"5- )'&%'"&9!.$#*#-1'& 6,)#+&""'N) )"/ # #$% & 2&* 6"&" )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9 #&,$"*"8', #"&+"+!",'&,!('&,!+.,/ #&/"!+"#"&&,#& 2#&,$"*9:.&" $%" &",!. ', #"&+"+!",'&,! 6"&,* ) +#"%(, natomiast przy #"&+('&,!8&9 (.&0 2 8', #"&+"+!",'&,!*6"& )+#"%(', #"&+) -,#+ #.% #'"9 &"!"', #"&+('&,!8&9 ) -,# #.% #'"8', #"&+"+!",'&,!%+$" +"#" < #"") -,#+ #.% #'"9&"!"#,6('&,!+.,/ #&/"!+"#" #"/$",H c) Sterowanie automatyczne ; ), %+$"* 1 :.& )$" :.&,5 +'1)'< #,/ &"#',5 =" #( ""!:#9 ) /:,5 '"$.1 #,* "AH )"/ # #%+$" '!.$#,*#,6:*)&% ')#:5,6:# #"&"M ' +'"&!',!,/"&"-+/$!",'",*&% 9 6' +'"&"',!,/"&"-+/$!",'",*&% H #,6 + ) #)&%,6+ -+.,&""#" osuszanie przy pomocy klimatyzacji (ustawienia systemowe, klawisz 8, SUSZ.). %:$&,!',")/+5!"%+$" "*&"(+*1,M &" )"#'")"&%!' &% (.&"0 2 +"#"&"* ) #)& /$"") -,#+ #.% #'"9 &" )"#'")"&*!' &*#$% & #5"$++5"!"&* ) #)&&"#$."&"$6 5- )'&=%),. #,/"$"&# ),'5- )' &% #'" 6&."*% '"#" 2#$% A9 &" )"#'")"&*!' &*!"+,#5"$++5"!"&* ) #)&%'"&"$6 5- )'&H &&"*6")'*, #,5!"%+$" "!.6,2#'&"'&,! &+! ),L/ #"&,#'"$.& )#" +"# &,5#%+$" 'L+&/*""!:#9 6()'!:# & &.*H temperatura %+$"!"'"'")"&+',!"2!"+(&"'")"&,! '!H &#".!' &1)#:.&!"+,8 #'" )-."9 +.,/ #&/!+ #,6"29 /:1!"+( 5 "6$' #"2H )"&,!!!&!.$#" * "6$'"*",$/ *)&*',5)#:5!"+ 8 ',$"$6 "&+*!,&")!"+1 #'"9"$6 &")!"+1 )-."H"$', )& () *!"+,9/:"*"6$' #"&"H /+"$& "&+*1"# 5"$#" 2!"+, = #'" 4 )-."A*!' &" '' %+$" H "* %+$" # &L!"*(=# :#&"&+'#" 1'")"&1A9*"/)'"-"&&"$., )*129"6,+',/"2.1)"&,#,&/H'#1'/+',!9 )"# #,!""!!+"#"&,!''+.,/ #&/"*M temperatura zadana - * "/"#" 2!"+,9*"/1+.,/ #&/5"-6,!2#5"$H ',/%+$" "#,&/"*1':.&,!()',"/+"$&1!"+1='!' &1#5"$A9"!. )"$&1,+"*1*%),!"+"'!' &"*"/""!"9*"/temperatura zadana 8) "/% "&+)1.,%+$" H $+'""& #"&"&")!"+1#5"$), &+* &)#!"+'1)'&"!#,/ &"#',!M%'"&!5- )'&!H #-" #% #"&",! +'1)'&"!&'6()&* )"&*''/$/+ ""!:#H 1 / $*& M,, $!! %&'. ',/ )"& )5,-/&1#" "!6'#'%$()&,!!"+,9$'1 & "/ #"&*"/ :.&"# +&/+) "/+"$&*temperatury zadanejh&"'&#',/5 )5,-/9#"''',/-") #,! #" "!9*&"(+*1M temperatura zadana (t) 8*"/ #)'"& #' &*9* "/"#" 2!"+,9*"/16,!,5$+',!"2#5"$ =# #,.',!',/-")'839 C),!"8* #" 2$'6 #"9 /:1!"+"'!' &"#5"$!+ '/ ',2!"+('")"&1 =',$!"+"# 5"$!+ 6,2#(/'"&. temperatura zadana + odch A9"6,I' "- #-1' &5- )'&=# #,.',!',/-")' )5,-/" ta wynosi 1,5 09 ',$ 5- )'& ' "& 6'#"+&/ # #-1' &9 %),!"+" '!' &" #' & #,.* 21,5 08L" '&"' &")+.1$1A9 # "8* #" 2$'6 #"9 /:1!"+"'!' &"#5"$!+ 6,2!&*'"&.!"+"'")"&"=',$!"+"#5"$!+6,2!&*'"&.temperatura zadana - A9"6,I' "- #-1' &%'"&=# #,.',!',/-")' )5,-/""#,& 13

14 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" 1,0 09',$%'"&' "&6'#"+&/ # #-1' &9%),!"+"'!' &"'!"$* &.*>P9 C - strefa '&"' &")+.1$17A9 $% & "8* #" 2$'6 #"9/:" / $""&"$ %'&1L+&/*(*"/ #,.* "& )5,-/',6/% #-1'&"%'"&"="$6 5- )'&"A',!9.'!"&"/+&/+&"(+*) #:#'"9 *.$ )5,-/""#,(+*'''"#(/',9&. / $!,""!!M$% & ". temperatura temp. zadana + )5H%:&"#-H5- )'&"=3>HC C) temp. zadana + )5H :O& &*'!"&,=3HC C) temperatura zadana (20.0 C) temp. zadana )5H :O& &*'!"&,=>PHC C) temp. zadana )5H) $&"#-H%'"&"=>PH C) )5,-/" :O& &* zmiany (0,5 C) )5,-/" :O& &* zmiany (0,5 C) Rysunek 6 - znaczenie parametrów regulacji temperatury )5,-/" górna #-1'&" 5- )'& a (1,5 C) )5,-/" dolna #-1'&" grzania (1,0 C) A B C D E F L"5 7 =,+&/ A'"#'#-1' &*"$6 5- )'&9"$6 %'"&H "!")'"-"& %+$" "!()', &!=',$L,909A*'"$.& )/$/+#"+&/:#H'"%+$"*!"+,%+$"!.'&"*) #"2(# *)&,! ' )#:5 /+&/:# M ) %'#"&" 5-")'"&"H %'#"&!"!* #),9 %), #,-1'&+ +'1)'&"%'*1%!"+"# 5"$"! ',&&")"=&H'!19%),!"+" '&"*&.'"A 8#),"6, '& #++',/"2#,!"%"&#"+&/9&"$., & #&#-1',2%'"&H-1'"&+'1)'&"5- )'1% &*#"/! ',")/+ '6&9%),. #,-1'&+ +'1)'&"%'*1%!"+" "! ',&& ")" 8 * #-" & '#H ) %'#"&H'#&,!/+&/!*5-")'"&8!" &!*#),9%),!"+" '&"=&H $"!A!"#" 2#(/'1&.#,!"%"&"!"+"#5"$8&"$.,*15- )'2H), 5- )'&+) #,!"%"&*#" #,-1'&++'1)'&"5- )'1%!"+"'"',&""! ',&&&"""29&"$.,'& #+#-1',25- )'&H"/5 #"+&/"5#-1'"&%'"&"*'6()&8* #-" &'#H5-")'"&H%+$" #)"&,!!!&"&+*&")!"+1 "$'+*1 ) %'#"& $+6 5-")'"&9 "6, +&/&12 &"'!&&% #-1'"&" +'1)'&" %'*1% 5- )'1% 9"!"/,!"$&#,/ ',"2#"+&/ '&"9##,&/+'" ''()'2&%(H L"5=,+&/A/+&/=5- )'&"$6 %'"&A*'"$.& )'"+'6,#"&"!"+,#,5')'"-"5HR.$!"+"'"#"(#')'"$'''")-+.', )'"+'#"&% :O&&! )5,-/9 &"1'!"&"/+&/+&"5- )'&H )# &9*.$!"+"'"#"(#')'"$ '' '")-+.', ) '"+'#"&% :O&&! )5,-/9 &"1'!"&"/+&/+&"%'"&H *!2!'- regulacji PID 7/"/").'!$')!240.6)"83')*40.6)-.9 &- /-"!&0"1M '"5 #"& +'1)'&" *! ),L/ #"&#)+.,! &+''%+$" &" )"# 6#"*'"5 #"&"(!"+,H;.$#1&"(+*1 M R $!"+"'!' &"'6$."() '")"&*9 %+$" '!&*'"-(%'"&"="$6 5- )'&"9'"$.& ) #,.* "&% /+&/+ A # :6 * &"$&, ) :.&,,5!"+ ' +#'%$()&&! ) )"/ #!&.&/"'#H$ $$ # #'". R.$'')-+.','"!"+"'!' &"+',!+*(&"&&,! '!&.!"+"'")"&"9 %+$" '#(/'" &&,#& 2 5- )'&" $+6%'"&"# "/ :69"6, #&,! '"'&#$ #"2 +',!+*11 ( '' )-+%'":.&(!()',!"+1'!' &1"!"+1'")"&1H'&"'" 9. )5,-/'/ $*&,5!":# 1+! #"&9"+!",5 )5,-/*+#'%$()&"&"#%+$"* #&) $ #" R $!"+"'!' &"'!&"(9 %+$" &"',6/ 2'!"&*!"+,HR.$'!&"( &" +&/ # ',6/ 9 %+$" '#(/'"$+6'!&*'"&&,#& 25- )'&"$+6%'"&"9"6,',6*'"5"! #"2 &/ ',&'!"&,H &&,#& 2,5)'"-"<* %+$ #"&" $ & # ", którego #" 2!.6,2+ )&"&"'' " 14

15 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" Parametry regulacji PID (P, I, d, td)1 6&)$"L+&/*%'"&"5- )'&"9"5+"#&*+)&)$"% #&&#,/ &"2 #&"$",*&,H"#&5#,!"%" 6#"*&"#,/"5'"5 #"&"(%+$ #"&*!"+,#L+&/*'"+H )+(%+$"*!.&"#,/ &"2'% )&' &.',!!M ',/"2, #/$ "",*&#"!"+,#,)"*& O:)-"-"=# ),% 1*A'!&"=# ),$ ) #*AH %+$"*' #")'"2', L+&/*%'"&")$" #:-',&&/:# %'"&"9 " &"(& ', L+&/* 5- )'&" )$" #:-',&&/:#5- )'&"='#""*1+#"%(&"#-" #', '1)/ #"&'"#+#:-',&&/:#)$"/".)% ' /+&/:#)'"-"<%+$" "AH "#2'")"&1!"+(#5"$&"#" 2, #1H,-1',2#:-',&&/"-/ #,:.&'/ #,%+$"*=',$+"#2I = 0, d = 0). #(/'"2#:-',&&/ * &"$&,%+$"*P) "/*#" 9"6,'" 6# #"2#,"O&,$",*&=,H"A #"5"&"!"+,#5"$= "!$+)''()+> 0A'!',2 /*,$"*T#!&+"5=!' &,!()', / $*&,!'* "!#1"!1 &(!"+,!' &*''#" 2'")"&1AH a) b) c) Rysunek 7 - Typowe przebiegi skoku temperatury zadanej i dochodzenia temperatury zmierzonej w kolejnych fazach doboru #:-',&&/:#%+$"*PID: "A8'#(/'"&#:-',&&/" * &"$&% P96A8'#(/'"&#:-',&&/" :.&'/ #% d9a8'6% ) 6"&+#:-',&&/""-/ #% I.!&*',2#" 2#:-',&&/" * &"$&% P%+$"* 3CHHKS=,$"* #&&, & # '"&/&12AH R.$,$"*&'"&/"*19 & #&'!&*',2#:-',&&/ * &"$&,H )'"'!&*'"&"#'! &&" 6# #"2 &" #,/"5 #"5"& (!, +*1* %'"&! "$6 5- )'&! ='"$.& ) /+&/+ %+$" "A"/%+$+*1#:-',&&/ * &"$&,P9"6,#"5"&"*!,6,-,!.$#!"-='()+3SAH "#2'"+ )&"&":.&'/ td=!&+a&"#" 2:#&1 / - >S'!' &% #,.* /+,$"* T (minut). / / # '!&2#" 2'")"&*!"+,=&H > 0A"'#%:(9"'#):-9 #&& #,# -"2%"&1,$"* '!' &*!"+,9 *)& ' & +"#"*1 :.& #" #:-',&&/" :.&'/ #% %+$"* d tak, by 15

16 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" '!&!"$' #"2,$"*=,H6AH,6"2#:-',&&/)9',/:,! / /+'!"&"#"!' &* )6,#" (6',$"*=! & &'&AH & # '#(/'"2#:-',&&/"-/ #,%+$"* I )!!&+9". & #& #"&1,$"*9"&"(& '!&*',2&#:-',&&/ 38K"',"/96,'6%!"+,'!' &*! & &'&&")1."-'"/ /!!"+,'")"&*9"&*1,"-,6-1)!()',!"+1'")"&1'!' &1'!&*',-() '"=,HAH %:$&,!',")/+'"$"&*+"#"&!.$#&"*!&*',5#" #:-',&&/:#P, I, d'"#&"*1,5 "#&1%+$"*(H 5"$"5 )+.,5'""5"/*=)+., /,$"* TA&"$.,# +&/+ * &"$&,!) #' +*"-* '" #*5"$'#(/',2$ #", oraz w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do wzrostu "-*'" #*5"$'!&*',2$ #" ;. /"'"2(9.#:-',&&/%'"&"6()'&"$."- /,% #"2# /'! #,!9"#:-',&&/5- )'&" # /$&!H" 2,!"$&,5#:-',&&/:#'"$.,:#&.!"+,# ),% 1*$ ) #*H ',/,!&"$&,!) 6"&+#:-',&&/:# )+,%+$"*'"$"&*'!&&=/ $*& A,$/ *)&% '&5=&H W483HHHKSA 6# #"&9*"/#-,#" &"#,%$1)#,/:#) 5 )'&"#,&/+!"+) #" '")"&*#',")/"5M/ /+#" '")"&*',"-*#" '")"&*H '#"$" &"&),#)+"$& #)'&#-,#+/".)% '#:-',&&/:#&",'*(%+$"*H"$.,)1.,2) +',/"&"'6%:#!.$# '6$. &,5) ')"# &,5&",+&/+H ',")/"5#1$#,5 &+*!,+"#&)$"!"+, #", #,5=*)&"/ #,5)$"%'"&" 5- )'&"AMod.G. = od.d = 2.5, P = 2500, I = 50, d = 1000, td = 2.00, oo = 0.5, to = &-"#!'- '&-'51#'()6 7 )69 0"*6,*-: #14'!#)*1);M *"/ 6,- #)'"& # #,.',! 9 # '"/ regulacji PID %+$" +* &&,#& 1 5- )'&" $+6 %'"&"H ',")/+ #,* " "&"$ % #% =A ) #)&"! #,* #"+"#"&"* ''+"#& ) #)&% &"("&"#,* +"&"$ % #,!8- #&/ 6' )& +"#&H ) #)&/1 #""'"# +H',")/++'1)'<#,/ &"#',5 #"&,5',!, '/"O&/"9 #"& )6,#"( '',/$'&#-1'"&#,-1'"&)"&% +'1)'&"#,/ &"#'% H")"& ) #)&*!, 5- )'&" $+6%'"&" $%"&" ) #)&!) 6"&+ '"+#-1'&" #,-1'&"HH 6,'" 6 '6,'(!+#-1'"&+#,-1'"&++'1)'<#,/ &"#',5= # )+*1,5 6&.&#"- &'"# )& "!,5 +'1)'<#,/ &"#',5*"/'/"O&/:##%+$" 'A&'6()&*+"#&*'')#:5""!:#M # $%!"( # $% " #"& )6,#"(#&"(+*1, :6M&"*#+'1)'&#,/ &"#'*#-1'"&&"#&'"9"&"(&&" #&'"* & #,-1'"&H)#"'",1"/) 6"&9.5+!"#,&,$9 '" %"! #"&,""!8czas! H',/-")M*.$'"&*&""# &,&"*)&1!&+(9 3S!, +',/"!,#-1'"*1 +'1)'& #,/ &"#'&">3/+&)9 #,-1'"*1&" ' "-BG/+&)H!'& #+#-1'"!, &" >3 /+&)9 #,-1'"!,&"BG/+&)8"/)"$*HCS!,+',/"!,#-1'"*1,/$'&+'1)'&&"BC/+&)9#,-1'"*1&">C sekund. (! '#"$"&"'"6''&')'6,'(,!'-1'"&!8!"!,#& 29.!()',/ $*&,!#-1'&"!!& &"*!&*,$'"+H 5&5#!'- #1.(<!'!$%#1);, *!4"-50 '!/+< #-.()#1); 52#'48# 7&1$4 9= '#'%$()+&":.& #*!.$#,5) '" #"&"- #&/:#9&'6()&*) " #"&'"/+&"(2#,* 2"&"$ % #,5H % $+ -+.1) )"/ #&""#,M & $ )!"( & $ )" ;.$#,*#,6:)#:5'"/:#M8>J$+638>JH,6"&,'"/'!"&&"("!+6,2 ',# '% )&,' '"/!&"(2#* #,5- #&/"8&"$.,"#)'2#) /+!&"*) - #&/"H#-" #+"#&'"/+ &"(2 # )+*6-()&- #&/"=&H& * &"$&+"#&# +&/+) '")"&% &"("AH #$%&'(< %+$"*"#$% & )6,#"(#)&,'&, :69*"/%+$"*"!"+,H#,%$1)"#)&,'&, :69',!.'"!"!"+, ""!!*#$% & 29'"!" 5- )'&"!"!, +'"&9"'"!"%'"&" 8&"#$."&H,/ ',,#"&#'"%+$"*#$% & ""!,1"&"$ %'&) ""!:#%+$"*!"+,M # "(!"( # # "( $% & "( $% & " 16

17 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" ' )&!+'1)'&"!#,/ &"#',! #"&,!#'"$.& )#$% & 1 +'"&&"#$."&H+'"& * #-1'"& # %+$" ' '' '/"O&/9 &"!" # #* &!" 6' )&% #,* " +'"&"H 6,)#+#*"5!5"&'!!#!"%"*1,! +'"&*'#(/'&#&,$"*H *!2!'- regulacji PID 7/"/").'!$')!240.6)"83')*40.6)-.9 #$%&'()= przebiega podobnie jak dla temperatury. :#&. 1 + )#" '"#, #:-',&&/:# P, I, d, td 6& )$" &"#$."&" )$" +'&"H )+" %+$"* #:-',&&/:#* ) 6&"9',',! #/ /#$% & #&&,#,& 2KHHCSH',")/"5#1$#,5 &+*!,+"#&)$"#$% & #", #,5=*)&"/ #,5)$"&"#$."&" +'"&"AM od.g = od.d = 10.0, P = 400, I = 20, d = 200, td = 2.00, oo = 2.0, to = LB760/LB760A w trybie osuszania przy pomocy klimatyzacjim#,6,! +'"& )6,#" ( '''" #"& /"&"-+/$!",'",*&% H"/!',")/+%+$"*"!"+,#$% & $' 61#:-"+*1H,6", ' -&" /$!",'"*1 +'& 6*"#",%&"-! +*1,! 5- )'&"H,!,6!.$# * #( *)& '& #-1'&+'1)'&"#,/ &"#'% %'"&"5- )'&"HR)& '& #"&,5+'1)'<'#(/'" 6:!,9$' '#"$"&" +'& #'" ''5- )'&".) #,/ $&"# ),9"&"(& %'"&) #-" #*!"+,H 7+&/* & #"&,5&""#* ) 6&)!:# &,5#' &*9 )"# #:.& M #"&*)&,!+'1)'&!*&'"$.& ))+%% 8!.$#*#-1'& 6,)#+&""'9 &!" '!"&, /+&/+ M ) %'#"&85-")'"& 8 '"!" % 9 *.$ &H # ',")/+ &"%'#&,!"+"#' &9 %'"&' "*#,-1' &9"$&&"(+* '-1'&&")'"-"& '#& =&" L+&/*( 5-")'"&"A9 )'"-"& %+$"* PID * )$" %'"&" 5- )'&" )&,'& *"/ "& #,.*9 6 1 ) +#"%( # )"&,!!!&,$/ *)& +'1)'&#,/ &"#' +'"&',!,/$!",'"*!.6,2#,-1' &''+.,/ #&/"=+"#&",! #9/$"#'G9L+&/*" SUSZ. n), +'"& ',!, /$!",'"* 6$ /+* ( "! ',&&9 *.$ 6"/ * % 1* # ), # &"%'#&,H R.$ %+$".1)"%'"&"'! 1 >S9" +"$ &,! '" =czas oczekiwania to, ustawienia systemowe, klawisz C)!"+"!' &" '" &"%'#&1 *!&*'" ) '")"&*9 L+&/*" +'"&" '' /$!",'"*( ' "* '"6$ / #"&"M#,!!!& +'"&&6()' 6&."-!"+,#5"$HR.$# #,.',!',")/+ *"# ('"&"%'#&1 #'!"+' #(/'* &. '")"&"9 L+&/*" +'"&" '' /$!",'"* ' "& samoczynnie odblokowana. M #,.''"6''&)'"-"#,-1'&#%+$" '89 ")"*1,!) )"/ #1 &)(#/"&"$ /$!",'"*'"&"%'#&1H',")/+%+$" ""/% '"6''&"&!"9#'#1'/+'',!',6"/+ "#&% %'#"&"=&H$"!A # )+* &/ & $ #"&#,5- )'&5"$H #+45*-'- #-'&1$!).M',%+$"*#$% &!"!,) (&,*''*)& )/! &',M'#(/'&',6/ #&,$"* # 5"$!"%" '!&*',2 #$% & 2H '"-"& * '+-& &'"$.& ) "&* #,.*! ), '!&*'"&"#$% & ',!,+'1)'&" +'"*1% H,!$+) )"&,' "-*''*)&""!M # # " 8 *.$ #$% & 2 #' & #,.* #" =#$% & 2 zadana + )5,-/" #$% & '#(/'"*1" #&,$"*(A =# ',/-")' &.* 8 &") P9S9 ', )5,- #$% & '#(/'"*1*#&,$"*(&""# &*&"C9SA9 ',6/ 2#&,$"*' "&'#(/' &" #&1#" 2 =*"/" #" 28"')"$*# #&,$"*AH &.',,+&/G$++*'&"'&% ""!+9 "'*% #-,# &"#&,$"*(H 17

18 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" #$% & 2 #$% & 2'")"&"W )5,-/"#$% & '#(/'"*1"#&,$"*(=P9SA #$% & 2'")"&"=GC9SA )5,-/" #$% & '#(/'"*1 a #&,$"*( #,.**%"&,',6/ 2#&,$"* ' "&'#(/' &" '")"&1#" 2 &.**%"&,',6/ 2#&,$"* ' "&"/"9*"/' "-"+"# &",+&/G8 :6#!"%"&"%+$"*#$% & '''#(/'&#&,$"* wentylacja hali &,$"*"5"$* #"&"',!,'#&('&% '!&&/"'( $# HR &&'6()&,#$+'"#&&"!.$# -,&&*%+$"*',6/ #&,$"*H',*( '#1'"&+!.$#"+"#&) # $&*'( $# ", '!&&/"= ',# ') +''"$&% '"/+A9 '/ $)"*!.$# 2+"#&""/,'&) # $&,5 6 :# $&/" 8 +',/"&##,&/+) # $&* ()/ '##+ #'" # 5"$H R"/ 6,- #)'"& #' &* ', %+$"*#$% & 9#&,$"*"* )/! '#"$"*1,!'!&*',2#$% & 2# 5"$H * *)&"/**%-:#& '")"&8%-:#&,!'")"&!*#,!+'"&1%-% +5+ #'"#5"$9&'6()&% )$""#)- #% #")'&" +"#,H ',6/ 2#&,$"**#'"")' ""!!&'"$.&,! =,$/ #$% & 2!.!2 #&#-,#&" & ""!AH6,'"#&2"/1&'"$.& 29+.,/ #&/!") ), ',*&"(+*1,""!M wentylacja zadana (F)- #,!+'& ) #)&*()/ #&,$"*5"$ $%" +&"+"#&+#" % ""!+#S8##,&/+'% ) #)& ' "&+"# &,'!&&/'( $# H #+45*-'- #-'&1$!).M*"/*+.6,- #)'"&#' &*9()/ 2#&,$"*!.' "2'#(/' &"#!!&9%), #$% & 2'/ ', H,!!!&()/ 2#&,$"**'#(/'"&" &"(+*11'" %"! #"&1#" 2M $ # # ' *" -* *''*)&""!9/:,!+' "2'" %"! #"&,'' +.,/ #&/"HR.$#$% & 26()''6,)+."9 '( $# 2*"/"' "& +"# &"&"'!&&/+ #,& M (wentylacja zadana) AH ',/-")M*.$ wentylacja zadana ustawiona jest na 20 %, ustawiony jest na 5S9 %),#$% & 2 '/ ','")"&1#" 2 =&H'% )&' ')&!',/-")!),'1,!'6,)+.*#$% & 8P9 %) wentylacja zostanie ustawiona na 25 %. Wróci ona na zadane 20S) #),9%),#$% & 2")& &.*zadanej granicy. $+'"#&&"#-" #*#:-",%+$" "'+.,,!'!&&/!'( $# 9&"$.,) )"/ # '" %"! #"2&"(+*1""!,M wentylacja minimalna (Fd) i wentylacja maksymalna (FG) 8 / $"*1 '"/ '!"& '( $# '!&&/"H " %"! #"&,5 ""!:# +!.$#" %"&'&'"/+ ", L"$ #&/"9 & '#"$"*1 &H &" '+-& zatrzymanie wentylatora (0 % wentylacji), & $+# &)*"8&""! / $"9*"/!&"("! #"&, * '!&&/H ;.$# * #,6"& )#:5 '"/:#M 10V i 2 10V. Ustawienie tego parametru zgodnie z wymaganiami przemiennika jest warunkiem poprawnego sterowania nim. 5&+3-'- > 6,! %-"6,2 #")' &"%+$"*"(.&"0 2 9!+"#)- # L+&/* & #"2!"*#$/ "' #&&,6,2 +"# &" ) #)&"! )"#:-',&&/ )+,%+$"*0 2 : &$&, 2 (CO2-)8/:"!.6,2+"# &"&"M,! #1(S)8, # 9$ /"$&1 (L)"$6!.6,2 #,-1' &"(-) - w tym przypadku regulacje CO 2 &)'"-"*19 %+$"*" (.&" 03 )6,#" ( '% )& '! )1 #"','1 ** ""!, ' "-, "& #' &* &" ',/-")'!"+,H (&1) +"#&"""!, P, I, d i n, gdzie n =/:'"1- '" td) oznacza czas + )&"&":.&'/#,". &,#$ "5 6%+($,! #%!"+0 2 (suma czasów pomiaru zaprogramowana w zbiorze numery.cfg ) albo!! =#,6"&" ' "* #(/'" #" 2 ' &5AH '1/ ##" ""!:#%+$"*(.&"#,& '1MP = 1200, I =800, d = 400. Parametr n #&&'"#"2 (#'"/K) >="&)") # KAH""!,! %16,2'!& &''+.,/ #&/")$"',!"$' #"&"',6/ 18

19 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" ) 5 )'&"'+&,=/$",) -,#+ #.% #'"A) #-" #% -.&"9 #,!"%"*)&"/)-+% #"-,5 6#"*'"5 #"<*%+$"*H $%,!%+$"*)$"(.&"0 2 ' "-'"6'' &,')'"&/"!'"$"&" #% "/9"6,& # ) #"-, &)-+% #"-% #"5"&" -.&"/$",) -,#+ #.% #'" /".)*9&"#/:/*"#"'"$"&"H$"% #-1'&+'"$"&"&"%+$" ' *"#"( "&#,&/!"+(.&") / &"&,')#,-1'&!'"$"&"H,&/&*',*! #"&,'"#".&,#%+$" ') '"+) / &"&"&"(&%!"+9*)&"/'''"&)-+.', &.3% )'&, ) & #&% #-1'&"'"$"&"H,! /9 $ '#"$"*1&" "#&!",!"+, #$% & 9/$"" #'"*+"#"&"&"#" 2 6$' &1'' )+(%+$",*&10 2 przed zanikiem zasilania. Dodatkowy parametr to: & &# # $&, 2 (t =, CO2)8*!&!"$&,'"9 /:,! '!"& -.&" '+&, #'"&"(+*#,"O&"=!&!+!>S"-/ #% / /+(.&"A'!"&"(.&"0 2 w hali.!"&""*&'6()&")$""#)- #% "$%,!+%+$"*(.&"H" 2% '"+ "&)") # #,& >C!&+!. 6,2 '!& &" )$" ',!"$' #"&" ',6/ ) 5 )'&" '+&, ) #-" #% -.&"H %+$"*"(.&"0 2 & )6,#"(6' )& HR &""$' #"&" '') +''"& #.% #'") 5"$9 "$,$/ * $ '#"$"*1&" #"+&/#5"$&"'#&1'H #"&"(.&! ,&"(+*1,""!M,-"8* "/"#" 2(.&"9*"/16,!,5$+',/"2#5"$H *#" (.&"0 2 6()')1.,-%+$" 9 # )+*1) +''"& #.% #'"9 "8* "/"#" 2 /:1=',#-1' &,!,0 2 ) zmniejszone zostanie zadane (.&# ',")/+9%), &"$" #'"'#&('&% *!&*'" ) &"$ #'"##&('&% =# 5"$AH )5,-/"" '#"$"#,/ ',"2-,&"+,) 5- )'&"5"$&H& 1# /$&!H &#". ) -,# #.% #'" * %+$ #"&, '")"&,! (.&!9 )$"% )$" #+''&"!&*'* $ '#&('&% % 1% #'"/ ',&6()'',*(#(/'% '")"&% (.&"9" &") "/* )5,-/(.&"9 /:" '# $#+ 2#(/'1$ 2'!&% #'"H7+&/*""*"$' #"&",$/ #),9%),'&"&1""!, '#&('& "'%),/+&/%+$"*!"+,#,!"%"5- )'&"5"$H " 9"6,#+ 2 #. #') 5"$9 -& &!+ 6,2/$/"#"+&/:#H "+&/ 1!:# &#&"(&,! punkcie.,/21# (#-3-% /#-&"*! -,# #.% #'") 5"$!"#-,#&"&"(+*1""!,M#$% & 29!"+((.&0 2 HR"/#)"29 &"$.,+#"."2&"#$""!:#) +''"*1 #. #'H )"# #,!#"+&/!*'&"*! 2""!:# #'" '#&('&% H,! $+ &"$"*" %+$" :#!+ 6,2 #, ". &" #!&/ ""!:# #'" '#&('&% H '#&,! ',")/+ ) +''"*1 #' '#&('&!.&" #,'1)'2 )+. '/ ),9 &H '!1H #"&) -,#! #.% #'"&* :#&.!.$###',/5 %+$" "5 8&'6()&*#,* "&"$ % #+*1- #&/!/$",) -,#+ #.% #'"H"#&"*1 %+$",#*"K%+$" " H' &*'#*&+!.$#"*1 #"&") -,#! #.% #'"H %+$" &"!.$# 2 #""/$",='+&, #'"A :#&+*1!"+(#$% & 2 #'"#5"$' #'!&"'#&1'H R.$) +''& #'"'#&('&% # )+*'!"&()"&*#$/ #/+&/+** #" '")"&*9 %+$" +'&"*9./$"(!.&" # ',2H',")/+(.&"0 2 %+$" '"/-")"9.) +''& #.% #'"'"#' # )+*'!&*'&(.&"0 2 w hali. $++"$&" %"&'<) -,#+ #.% #'"+"# # $$&. $# # "( $# &$ " &"*",5 )5,-/*&"(+*1"M*.$ ) +''&+'#&('&% #'")"&, ""!'!& (# /+&/+#" '")"&*9 )"&" )5,-/"&*6"&" )+#"%(HR.$ #''#&('&'"&/ ', 2 )"&% ""!+9 '#"$"!,&" #"/$",,$/ $)"&,""!! (#'")"& )5,-HR.$' "& &" '/ ' &"#&/ ',&1 &( =',#%:(9 ',#):- 8 '"$., ),+"*9 )5,-/"*#:$&"A9 /$"" ' "&6'#"+&/ # '"!/&("H & :6 '#"$"!,'#&('&!+ #'+#-,#"2&"#"+&/#5"$ $#-,#&*/ ',&,H!.$#" %"&'& '+.," &% '' +'1)'&" #,/ &"#' +*1 )"&1 #$/ 19 %),. '( 2 5 ", ' "& #,/ &"&"'' #''#&('&H )"/ #""!, '#"$"*1&"'"6''&(')&6''&,!')"'&"!M &$ $/ #& " 8 =,$/ A 8 *.$!"+" # /"&"$ /$!",'",*&,! &" 5- )&,$+6&"%'#&,")& &.*% ""!+9) -,# #.% #'"' "&'"!/&(,N) )"/ # #-1' &,' "&"$"!="' L+&/*"$"! #,5A9 19

20 Regulator klimatu LAB-EL LB760A Pieczarka "")" #&# $$0,'"8""!& / $"!&!"$&) +''"$& #"/$",) -,#+ #.% #'"HR.$%+$" #,$',!&*' #"/$",&."& #&""!9 /$""' "& #"",$/ #"/! &+9&"$ '#"$"&""!=#,*1/"& #',")/'/ '&"!"+,6''<#" klimatyzacji (tb), kiedy klapa zostanie ustawiona na 0 %), #& $ $ 0,'!" 8 ""! & / $"!"/,!"$& ) +''"$& #" /$", ) -,#+ #.% #'"HR.$%+$" #,$',#(/' #"/$",&."& #&""!9 /$""' "& otwarta tylko w takim stopniu, na ile pozwala ten parametr. Ma to szczególne znaczenie np. w przypadku instalacji gdzie /$"") -,#+ #.% #'"*#:$&"'/$"1/"&"-+,/+$"* #'"' 5"$9 -& #") -,#+ #.% #'"'"6$ /+*,/+$"*(H $+#-" #% #"&"- #&/!&"$.,*''+"#2'"/*% &"(2+*1,5M & $ $ )'" 8 ""! "&"$ %'&, ) #' &* #"&,5 - #&/:#9 / $"'"/'!"&&"("#,* #% +*1% - #&/!M8>J$+638>JH #"&"/$"1) -,#+ #.% #'"9 ) 6&*"/),! #%!"+(.&"0 2 9&'6()&* )'"-"&/!+"+*1% 0HI!+&) / &+* )',+#,&/+!"+""!:#(.&"0 2 i powietrza '#&('&% ',-"*) #',/5%+$" :#H',")/+'"/-:<#", %"!++*1% &"/!+'0 #,&/!":#&6()1 ',-"&9"%+$",'"5 #"*1(&"(+*1 M ''K!&+%+$",+',!+*1 "&#,&/!"+""!:#'#&('&% /$!"+9 ''>3!&+%+$",+',!+*1 "&#,&/!"+(.&"0 2. ',")/+'"&/+!"+(.&"0 2 /$"" #'" ' "*# -.&+ ) #")"*1,! "&!+#,&/ # procedury regulacyjnej. 20

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia

LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia Page 1 of 5 Copyright 2003-2010 LAB-EL Elektronika Laboratoryjna www.label.pl LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia Nastawy regulatora PID W regulatorze LB-760A poczynając od wersji 7.1

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 LGSA-02 - + Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0 MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA REG 03 wersja 1.0 INSTRUKCJA SERWISOWA STEROWNIK ** REG-03 v1.0 ** MODUŁ WYKONAWCZY REG03/1 REG03/1 Zasilanie układu układu : ~230V : ~230V 50Hz 50Hz Prąd pobierany pobierany

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI STEROWNIKA STW-2 Wersja 1.1 Białystok 2016 r. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE... 5 WAŻNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4A jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem oraz pompą ładującą

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AC208

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AC208 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, Tel./fax (032) 285 54 11, Tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

LB-854 Miernik stężenia CO2

LB-854 Miernik stężenia CO2 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-854 Miernik stężenia CO2 instrukcja użytkowania wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NB DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu PJ32C: Najbardziej kompleksowy sterownik do sterowania układem chłodniczym. Jest idealnym rozwiązaniem dla układów w których parowniki

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-762-IO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-762-IO ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Herbaciana 9 05-86 Reguły PL tel: +8 7560 fax: +8 7565 www: www.label.pl email: info@label.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-76-IO Wydanie. 7 listopada 05 Copyright 05 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA TMI-20W wersja 1.01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA TMI-20W wersja 1.01 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku.

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku. 2 tory pomiaru temperatury - temperatura kotła (c.o.) - temperatura zasobnika (c.w.u.) 4 kanały wyjściowe - sterowanie silnika podajnika - sterowanie wentylatora nadmuchu - sterowanie pompy obiegu wody

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1)

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) WSTĘP Manipulator RC3 przystosowany jest do montażu w standardowych podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

LB-850A Miernik stęŝenia CO2

LB-850A Miernik stęŝenia CO2 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-850A Miernik stęŝenia CO2 wersja 2.2.7 instrukcja uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

LB-472 instrukcja użytkownika

LB-472 instrukcja użytkownika LAB-EL Elektronika Laboratoryjna ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły WITRYNA: http://www.label.com.pl/ POCZTA: info@label.com.pl TEL. (22) 753 61 30, FAX (22) 753 61 35 LB-472 instrukcja użytkownika wersja

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

REGULATOR KLIMATU LB-760/LB-760A do hal uprawy pieczarek

REGULATOR KLIMATU LB-760/LB-760A do hal uprawy pieczarek Wersja 7.04 (marzec 2007) REGULATOR KLIMATU / do hal uprawy pieczarek Instrukcja instalacji i użytkowania Elektronika Laboratoryjna Tel: 022 6677118, fax: 022 8675332 02-495 Warszawa email: info@label.pl

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V,

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V, ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-350

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

R E G U L A T O R t y p czujnik temperatury zewnêtrznej typ Pt-1000 DIODY SYGNALIZACYJNE A B C D ZMIANA SET KRZYWEJ

R E G U L A T O R t y p czujnik temperatury zewnêtrznej typ Pt-1000 DIODY SYGNALIZACYJNE A B C D ZMIANA SET KRZYWEJ R E G U L A T O R t y p 0 aktualizowano 09 / 009 Pogodowy Regulator c.o. typ sterowanie stopmiowym kot³em c.o. i pomp¹ c.o. czujnik temperatury zewnêtrznej typ Pt000 czujnik temperatury c.o. typ Pt000

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz

Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz Sterownik elektroniczny DIGI 2 (1601-12) Dedykowany do puszek przyłączeniowych: WE-3 (2005-3) moc od 3 do 9 kw WE-4 (2005-4) moc od 9 do 15 kw Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Sterowanie pracą reaktora chemicznego

Sterowanie pracą reaktora chemicznego Sterowanie pracą reaktora chemicznego Celem ćwiczenia jest opracowanie na sterowniku programowalnym programu realizującego jednopętlowy układ regulacji a następnie dobór nastaw regulatora zapewniających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Wanna Ultradźwiękowa CT-420. Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi

Wanna Ultradźwiękowa CT-420. Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CT BRAND Wanna Ultradźwiękowa CT-420 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup wanny ultradźwiękowej CT 420. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia.

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM

REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM D2 48 x 48 D 72 x 72 E 48 x 96 A 96 x 96 F 96 x 48 I. INFORMACJE OGÓLNE AI-208 to seria atrakcyjnych cenowo i łatwych w obsłudze inteligentnych regulatorów

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 2 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 2 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 2 Zamrażanie Zachować do wglądu Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany 1 2014-09- 08 r. Utworzenie dokumentu Zmieniony przez YM / SG 2 Spis treści 1 - PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik montażu i użytkowania TYBOX. Termostat programowalny. TYBOX Wersja z bateriami TYBOX Wersja z zasilaniem 230V TYBOX

Poradnik montażu i użytkowania TYBOX. Termostat programowalny. TYBOX Wersja z bateriami TYBOX Wersja z zasilaniem 230V TYBOX Poradnik montażu i użytkowania TYBOX Termostat programowalny 6050382 6050383 TYBOX 710 - Wersja z bateriami TYBOX 711 - Wersja z zasilaniem 230V TYBOX - 2 - Ostrzeżenia Przed przystąpieniem do montażu

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: Podłączenie modułu zasady ogólne

ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: Podłączenie modułu zasady ogólne ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: - pobór prądu < 1mA - wymiary 19x35 mm - zasilanie prądem stałym o napięciu od 5.5V do 16V - 5 programów z ustawieniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ESD REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . DANE TECHNICZNE Wejście: Zakres pomiarowy: 5...+5 Dokładność pomiaru: ±,5% Okres próbkowania: Rozdzielczość wskazań: Rozdzielczość nastawy: Wyświetlacz:

Bardziej szczegółowo

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter

Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter Klimatyzatory ścienne MISTRAL z serii MSR to jednostki klimatyzacyjne typu Split (jednostka zewnętrzna skraplacz + jednostka wewnętrzna parownik) wyróżniające się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki Opracowano na podstawie: INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki 1. Kaczorek T.: Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1977. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800

Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800 25-551 Kielce; ul. Warszawska 229 tel. (+48 41) 368-59-59, 331-62-89 www.argenta.pl argenta@argenta.pl Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800 Kielce 2005 Data utworzenia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE

INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.0 23.09.2013 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER PAT IPE wersja 1.0 SPIS TREŚCI 1 BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

OK - AGREGAT GOTOWY DO PRACY +48 510 985835 WYKAZ KODÓW ALARMOWYCH FIRMY THERMO KING SPRAWDŹ ZGODNIE Z OPISEM NALEŻY PODJĄĆ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE ***Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

7. Pomiar przez ustawienie prędkości ultradźwięków

7. Pomiar przez ustawienie prędkości ultradźwięków 6. Wykonanie pomiarów 6.1 Za pomocą klawisza WŁĄCZ/WYŁĄCZ uruchamiamy miernik. 6.2 Wybieramy jednostki pomiarowe mm/cale 6.3 Dołóż sondę pomiarową do mierzonej powierzchni po prawidłowym sprzężeniu na

Bardziej szczegółowo