PIERWIASTKI ŚLADOWE W OSADACH KANAŁU BYDGOSKIEGO TRACE ELEMENTS IN BYDGOSZCZ CANAL SEDIMENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWIASTKI ŚLADOWE W OSADACH KANAŁU BYDGOSKIEGO TRACE ELEMENTS IN BYDGOSZCZ CANAL SEDIMENTS"

Transkrypt

1 GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 4 Izabela BOJAKOWSKA, Przemysław DOBEK, Stanisław WOŁKOWICZ Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa PIERWIASTKI ŚLADOWE W OSADACH KANAŁU BYDGOSKIEGO Streszczenie. W próbkach osadów, pobranych z Kanału Bydgoskiego oznaczono zawartość As, Ba, Cr, Pb, Co, Cu, Ni, Sn i Zn metodą ICP-OES, zawartość Hg metodą CV-AAS oraz zawartość węgla organicznego metodą kulometrycznego miareczkowania. Maksymalna zawartość rtęci wynosiła 0,575 mg/kg, arsenu 17 mg/kg, baru 126 mg/kg, chromu 309 mg/kg, cyny 15 mg/kg, cynku 742 mg/kg, kobaltu 4 mg/kg, miedzi 80 mg/kg, niklu 39 mg/kg, ołowiu 53 mg/kg. Oszacowano, że w korycie Kanału na odcinku o długości około m zdeponowane zostało około m 3 osadów. W około m 3 osadów, zakumulowanych przy śluzie Okole, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości kadmu i chromu. TRACE ELEMENTS IN BYDGOSZCZ CANAL SEDIMENTS Summary. In the sediment samples taken from the Bydgoszcz Canal the content of As, Ba, Cr, Hg, Pb, Co, Cu, Ni, Sn and Zn were determined by ICP-OES and CV-AAS methods and the content of organic carbon by coulometric titration. The maximum detected contents were: mercury mg/kg, arsenic 17 mg/kg, barium 126 mg/kg, chromium 309 mg/kg tin, 15 mg/kg, zinc 742 mg/kg, cobalt 4 mg/kg, copper 80 mg/kg, nickel 39 mg/kg and lead 53 mg/kg. It was estimated that in the bed of the Canal for a distance of approximately m was deposited around m 3 sediments. In about m 3 sediment accumulated at the sluice Okole found to exceed permissible levels of cadmium and chromium. 1. Wprowadzenie Kanał Bydgoski, łączący Wisłę i Odrę poprzez ich dopływy: Brdę, Noteć i Wartę, został zbudowany w latach Całkowita długość kanału wynosi 24,7 km, z czego 15,7 km zlokalizowane jest w zlewni Noteci (Odry), a 9,0 km w zlewni Brdy (Wisły). Różnicę poziomów w kanale reguluje sześć śluz (Czyżkówko, Okole, Prądy, Osowa Góra, Józefinka i Nakło Wschód). Najdłuższa pogroda (odcinek między śluzami o równym poziomie dna) ma długości 16,5 km, znajduje się w środkowej części kanału między śluzami Osowa Góra

2 42 I.Bojakowska, P. Dobek, S. Wołkowicz i Józefinki, a najkrótsza o długości 0,9 km między śluzami Prądy i Osowa Góra. Głębokość wody w kanale wynosi od 1,6 do 2,0 m, w zależności od poziomu piętrzenia. Kanał jest zasilany wodą z Noteci górnej, doprowadzanej kanałem zasilającym do najwyższej pogrody kanału oraz wodami niewielkich cieków i potoków w obrębie Bydgoszczy i doliny bydgoskonakielskiej (m.in. potok Kruszyński, Struga Młyńska, Struga Prądy). Wybudowanie Kanału Bydgoskiego przyczyniło się do zmeliorowania i osuszenia nadnoteckich bagien, mokradeł i torfowisk, co wpłynęło na rozwój rolnictwa na tych terenach. Kanał aż do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku pełnił ważną rolę gospodarczą, jako szlak komunikacyjny. Obecnie kanał jest świadectwem XVIII-wiecznej myśli technicznej i rozwoju techniki na przestrzeni XIX i początku XX wieku oraz miejscem rekreacji, ponieważ wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego z dawnymi zabytkowymi śluzami ciągnie się ciąg spacerowy. Bydgoszcz jest jednym z większych miast w Polsce, ósmym pod względem liczby mieszkańców (358 tys.) i dziesiątym pod względem powierzchni (174,57 km²). Stanowi duży ośrodek gospodarczy oraz kulturalny, akademicki, wojskowy i sportowy. Jest węzłem drogowym, kolejowym i żeglugi śródlądowej, ma międzynarodowy port lotniczy oraz port rzeczny. Bydgoszcz jest wielobranżowym ośrodkiem przemysłowym, działają tu zakłady przemysłu: gumowego, chemicznego, metalowego, elektromechanicznego, elektrotechnicznego, spożywczego, poligraficznego. Przez dziesięciolecia ścieki powstające na terenie zakładów przemysłowych, zlokalizowanych na obszarze Bydgoszczy, jak również ścieki komunalne i spływy burzowe były odprowadzane do Brdy i Kanału Bydgoskiego. W efekcie, na dnie rzeki i kanału nagromadziły się osady, które powstały na skutek sedymentacji nie tylko materiału pochodzącego z niszczenia dna i brzegów rzeki oraz zawiesin mineralnych i organicznych, docierających do niej ze spływem powierzchniowym i wodami dopływów, ale przede wszystkim w następstwie akumulacji zawiesin, wniesionych do rzeki i kanału wraz ze ściekami. W osadach rzek, kanałów, cieków, jezior i stawów na terenach miejskich najczęściej odnotowywane są podwyższone stężenia metali, mających obecnie lub w niedalekiej przeszłości szerokie zastosowanie w budownictwie, gospodarce i transporcie, takich jak: srebro, arsen, chrom, kadm, miedź, rtęć, nikiel, ołów i cynk (Beasly, Kneale 2004; Lindström 2001; Mangani i in. 2005; Mecray i in. 2001; Sparks 2005; Rocher i in. 2004). Zanieczyszczenie współczesnych osadów wodnych stanowi jeden z ważniejszych problemów środowiskowych, ze względu na ich potencjalnie szkodliwe oddziaływanie na zasoby biologiczne wód i często pośrednio na zdrowie człowieka (Reichardt 1996; Hansen (1996). Ponadto, zanieczyszczone osady są wtórnym ogniskiem zanieczyszczeń, bowiem część

3 Pierwiastki śladowe w osadach Kanału Bydgoskiego 43 szkodliwych składników (zawartych w osadach) może ulegać ponownemu uruchomieniu do wód w efekcie procesów chemicznych i biochemicznych, przebiegających w osadach, jak również na skutek mechanicznego poruszenia wcześniej odłożonych, zanieczyszczonych osadów, np. podczas powodzi bądź bagrowania lub przez transport (Martin 2009; Bordas, Bourg 2001; Gocht i in. 2000; Gabler, Schneider 2000; Weng, Chen 2000; Moore, Landrigan 1999; Bojakowska i in. 1996; Bojakowska, Sokołowska 1995). Poważny problemem stanowi również zagospodarowanie zanieczyszczonych osadów dennych w środowisku po wydobyciu ich z rzek, kanałów czy stawów. Wydobyte osady, w zależności od składu chemicznego, mogą być relokowane w wodach, wykorzystane do użyźnianie gleb, odtwarzania uszkodzonych przez prądy plaż, budowy nadbrzeży lub grobli, składowania na polach refulacyjnych albo też w przypadku nadmiernego zanieczyszczenia osady muszą być poddane oczyszczaniu lub zdeponowane na składowisku odpadów innych niż komunalne i obojętne. 2. Metody i zakres badań Prace terenowe przeprowadzono w grudniu 2008 r. Z Kanału Bydgoskiego pobrano 16 próbek osadów. Trzynaście próbek (LP1 LP13) pobrano z odcinka pomiędzy śluzą Prądy a zaporą śluzy Okole, a pozostałe trzy próbki pochodziły z odcinka Kanału pomiędzy śluzami Osowa Góra a Prądy (LP14 LP16) (rys. 1). Z pogrody między śluzami Prądy i Okole pobrano siedem próbek ze stożków nasypowych, utworzonych przy wylotach kanałów odprowadzających ścieki. Na jedną próbkę składały się dwie podpróbki, pobrane z całej miąższości nagromadzonych osadów, w odległości około 1/3 szerokości Kanału, od lewego i prawego brzegu. Jedynie próbka pobrana przy zaporowej panwi przy śluzie Okole składała się z czterech podpróbek. W każdym przypadku pobierano próbki z całej miąższości osadów. Oznaczenia zawartości pierwiastków śladowych w osadach zostały wykonane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (DzU Nr 55 poz. 498). Oznaczenia As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn Zn oraz ogólnego węgla organicznego (TOC) wykonano dla frakcji ziarnowej osadów <2 mm. Oznaczenia zawartości As, Ba, Cr, Pb, Co, Cu, Ni, Sn i Zn zostały wykonane metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-AES), z roztworów uzyskanych po roztworzeniu próbek osadów kwasem solnym 1+4. Oznaczenia zawartości Hg były wykonane z próbki stałej,

4 44 I.Bojakowska, P. Dobek, S. Wołkowicz metodą spektrometrii absorpcyjnej, przy zastosowaniu techniki zimnych par (CV-AAS), a zawartość węgla organicznego (TOC) została określona metodą kulometrycznego miareczkowania, również z próbki stałej. Analizy chemiczne zostały wykonane w Centralnym Laboratorium Chemicznym Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego (certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 283). W artykule wykorzystano wyniki badań, uzyskane podczas realizacji zadania Ocena zanieczyszczenia osadów bagrowniczych z rzeki Brdy i Kanału Bydgoskiego oraz gruntów pola rekultywacyjnego, wykonanego na zlecenie firmy HYDROPROJEKT sp. z o.o. Inwestorem całości prac, których celem było wydobycie osadów zdeponowanych w Brdzie i Kanale Bydgoskim na terenie miasta Bydgoszczy, było przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. Rys. 1. Lokalizacja punktów opróbowania Fig. 1. Localization sampling points

5 Pierwiastki śladowe w osadach Kanału Bydgoskiego Wyniki badań W zbadanych osadach, spośród pierwiastków śladowych, toksycznych dla organizmów bytujących w środowisku wód powierzchniowych, arsen, bar, kobalt, molibden obecne były w niskich zawartościach, zbliżonych do wartości tła geochemicznego. Arsen stwierdzono w zawartości do 17 mg/kg, a jego średnia, średnia geometryczna i mediana zbliżone były do wartości tła geochemicznego, wynoszącego <5 mg/kg (Lis, Pasieczna 1995). Bar występował w przedziale zawartości mg/kg, a jego średnia, średnia geometryczna i mediana były zbliżone, a nawet niższe niż wartość tła geochemicznego (tab. 1). Kobalt w osadach pobranych z Kanału Bydgoskiego obecny był w niskich zawartościach (1-4 mg/kg) i w większości zbadanych próbek występował w zawartości poniżej wartości tła geochemicznego. Pozostałe zbadane pierwiastki śladowe: chrom, kadm, miedź, cynk, nikiel, ołów i rtęć obecne były w wyższych zawartościach, a ich średnie i średnie geometryczne zawartości były wyższe od wartości tła geochemicznego. Chrom stwierdzono w zakresie mg/kg. Osady charakteryzujące się wysoką zawartością Cr, wyższą od 50 mg/kg, zakumulowane zostały przy i w pobliżu śluzy Okole (rys. 2). Cynk odnotowano w bardzo szerokim przedziale stężeń od 30 do 742 mg/kg, jego średnia zawartość w zbadanych osadach była wysoka 204 mg/kg, znacznie wyższa od tła geochemicznego, wynoszącego 73 mg/kg. Tablica 1 Wartości parametrów statystycznych pierwiastków śladowych w próbkach osadów pobranych z Kanału Bydgoskie (n=16) Pierwiastek Jednostka geochemiczne Geometryczna* Tło Średnia Średnia* Minimum Maksimum Arsen <5 5 <5 <5 17 Bar Chrom Cyna - <5 <5 <5 15,0 Cynk Kadm 0,5 1,3 0,6 <0,5 8,5 mg/kg Kobalt Miedź Molibden - <1 <1 <1 3 Nikiel Ołów Rtęć <0,05 0,105 0,053 0,008 0,575 TOC (%) % 2,76 1,78 0,55 8,47 * Przy obliczaniu średniej i średniej geometrycznej w przypadku próbek, w których zawartość oznaczanego pierwiastka była poniżej granicy oznaczalności zastosowanej metody analitycznej, przyjmowano zawartość równą połowie limitu detekcji

6 46 I.Bojakowska, P. Dobek, S. Wołkowicz Analogicznie do przypadku chromu, osady o wysokich zawartościach cynku zakumulowane zostały w pobliżu śluzy Okole. Kadm obecny był w zawartości do 8,5 mg/kg. Wysokie stężenia kadmu odnotowywano w osadach charakteryzujących się wysoką zawartością innych pierwiastków śladowych. Miedź występowała w zakresie stężeń od 3 do 80 mg/kg. Zawartość miedzi wyższą od 20 mg/kg wykryto w osadach, w których stwierdzono wysokie zawartości chromu, kadmu i innych metali ciężkich. Nikiel obecny był w stężeniu do 39 mg/kg. Najwyższą jego koncentracją charakteryzują się osady nagromadzone w panwi przy zaporze śluzy Okole. Ołów w osadach występował w zakresie od 6 do 53 mg/kg, a rtęć wykryto w przedziale stężeń 0,010-0,575 mg/kg. W większości zbadanych próbek jej zawartość była zbliżona do wartości tła geochemicznego rtęci. Zaobserwowano wzrost zawartości metali ciężkich w osadach, w miarę zbliżania się do zapory. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że w kierunku do zapory maleje generalnie uziarnienie osadów i wrasta zawartość substancji organicznej. Pierwiastki śladowe w osadach są obecne przede wszystkim w formie zaabsorbowanej przez materię organiczną, minerały ilaste oraz uwodnione wodorotlenki żelaza. Zawartość uwodnionych wodorotlenków żelaza, tworzących otoczki na ziarenkach minerałów, wzrasta wraz ze wzrostem ich powierzchni właściwej, a zatem ze wzrostem udziału w osadach najdrobniejszych frakcji ziarnowych. Osady zdeponowane pomiędzy śluzami Prądy a Osową Górą są zupełnie pozbawione zanieczyszczeń. Związane jest to zapewne ze sposobem zagospodarowania powierzchni terenu w sąsiedztwie kanału na tym odcinku oraz nieodprowadzaniem ścieków w tej części kanału. Analizując występowanie zanieczyszczeń w osadach kanału można zaobserwować dość znaczący wzrost zanieczyszczenia poniżej kanału K63 i jeszcze większy poniżej kanału K34. Najwyższe stężenia metali ciężkich odnotowano w osadach zdeponowanych w rozległej panwi przy zaporze. W żadnej ze zbadanych próbek nie wykryto wyższej zawartości arsenu, cynku, miedzi, niklu, ołowiu i rtęci od dopuszczalnej wg Rozporządzenia MŚ z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie bagrowanych osadów (As >30 mg/kg, Cu >150mg/kg, Ni >75 mg/kg), Pb >200 mg/kg, Hg <1 mg/kg). Jednakże w osadach nagromadzonych w panwi przy śluzie Okole stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń, wg tegoż Rozporządzenia, w przypadku kadmu (>7,5 mg/kg) i chromu (>200 mg/kg). Z tegoż względu osady nagromadzone w panwi przy tej zaporze nie mogą podlegać relokacji. W odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (DzU z dnia 4 października 2002 r.) wszystkie osady z badanego

7 Pierwiastki śladowe w osadach Kanału Bydgoskiego 47 odcinka Kanału spełniają kryteria dla obszarów grupy C i mogą być wykorzystane do prac makroniwelacyjnych na obszarach tej grupy (tereny przemysłowe i komunikacyjne). W niektórych próbkach osadów stwierdzono stężenia metali ciężkich, przy których często obserwuje się ich szkodliwe oddziaływanie na organizmy bytujące w wodach powierzchniowych. W osadach zakumulowanych przy śluzie Okole stężenia chromu (309 mg/kg), kadmu (8,5 mg/kg), rtęci (0,575 mg/kg) oraz cynku (453 mg/kg) są znacząco wyższe od ich wartości PEL (stężenie, powyżej którego często obserwuje się szkodliwe oddziaływanie danego pierwiastka na organizmy bytujące w osadach), wynoszących odpowiednio 200 mg/kg, 3,5 mg/kg 0,48 mg/kg i 315 mg/kg. Osady Kanału Bydgoskiego zanieczyszczone są w stosunkowo małym stopniu, w porównaniu do osadów kanału w Delft (Niderlandy), które zawierają do mg/kg cynku, do 630 mg/kg miedzi, do 2500 mg/kg ołowiu i do 6,4 mg/kg rtęci, chociaż w osadach Kanału Bydgoskiego wykryto wyższe zawartości chromu i kadmu (Kelderman i in. 2000). Oszacowano, że strefa z zanieczyszczonymi osadami w przyzaporowej panwi ma zasięg w górę Kanału, wynoszący około 250 m, szerokość od 20 do 60 m, a miąższość nagromadzonych osadów waha się od około 2,5 m, w części przyzaporowej do około 1 m na końcu tego odcinka. Objętość osadów, zdeponowanych w tej strefie, wynosi około m 3 i ze względu na ich skład chemiczny osady te nie mogą być relokowane, mogą natomiast być wykorzystane do prac makroniwelacyjnych. Objętość osadów dennych pozostałej części Kanału, której długość wynosi m i szerokość ok. 20 m, a miąższość osadów waha się od około 0,2 m do 1,2 1,5 m, wynosi około m 3. Do obliczeń wykorzystano dane o miąższości nagromadzonych osadów z sondowań, jakie były wykonane przez RZGW w profilach poprzecznych, co 100 m. Osady o największej miąższości stwierdzono w dolnym, zbadanym odcinku Kanału, ponadto większe miąższości występują na skłonach w strefach brzegowych; a osady o najmniejszej miąższośći w części centralnej (nurtowej). Oszacowano, że na całym odcinku między śluzą Okole i Prądy znajduje się około m 3 niezanieczyszczonych osadów i m 3 osadów zanieczyszczonych. Natomiast pomiędzy śluzami Prądy a Osowa Góra zdeponowanych jest około m 3 osadów. Łącznie w badanym odcinku Kanału Bydgoskiego znajduje się około m 3 osadów.

8 48 I.Bojakowska, P. Dobek, S. Wołkowicz Rys. 2. Zawartość pierwiastków śladowych w osadach Kanału Bydgoskiego Fig. 2. Concentration of trace elements in sediments of Bydgoszcz Canal

9 Pierwiastki śladowe w osadach Kanału Bydgoskiego Wnioski 1. W korycie Kanału Bydgoskiego między śluzami Osowa Góra a Okole, na odcinku o długości około metrów zostało zdeponowanych około m 3 osadów. 2. Najwyższe stężenia metali ciężkich odnotowano w osadach nagromadzonych w rozległej Panwi, przy zaporze śluzy Okole. W osadach tych, o objętości około m 3 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń kadmu i chromu, wg Rozporządzenia MŚ z dnia 16 kwietnia 2002 r., w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony. 3. Wszystkie osady, nagromadzone w obu pogrodach między śluzami Osowa Góra i Prądy, są niezanieczyszczone wg kryteriów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r., w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi i mogą być wykorzystane do prac makroniwelacyjnych na obszarach z grupy tereny przemysłowe i komunikacyjne. BIBLIOGRAFIA 1. Beasley G., Kneale P.: Assessment of heavy metal and PAH contamination of urban streambed sediments on macroinvertebrates. Water, Air, and Soil Pollution, 2004, p Bojakowska I., Sokołowska G., Lewandowski P: Metale ciężkie w glebach tarasów zalewowych Pisi. Przegląd Geologiczny, nr 44 (1), Bojakowska I., Sokołowska G.: Heavy metals in the Bystrzyca river flood plain. Geolog. Quart., No. 40 (3), 1995, p Bordas F., Bourg A.: Effect of solid/liquid ratio on the remobilization of Cu, Pb, Cd and Zn from polluted river sediment. Water, Air, and Soil Pollution, No. 128, 2001, p Gabler H., Schneider J.: Assessment of heavy metal contamination of floodplain soils due to mining and mineral processing in the Harz Mountains, Germany. Environmental Geology, No. 39 (7), 2000, p Gocht T., Moldenhauer K, Püttmann W.: Historical record of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and heavy metals in floodplain sediments from the Rhine River (hessisches Ried, Germany). Applied Geochemistry, No. 16,, 2001, p Hansen P.: Bioassays on sediment toxicity. In: Sediments and toxic substances. Springer, 1996, p Kelderman P., Drossaert W., Min Z., Galione L., Okonkwo L., Clarisse I. Pollution assessment of the canal sediments in the city of Delft (the Netherlands). Water Resource, No. 34 (3), 2000, p

10 50 I.Bojakowska, P. Dobek, S. Wołkowicz 9. Lindström M.: Urban land use influences on heavy metal fluxes and surface sediment concentrations of small lakes. Water, Air & Soil Pollution, No. 126 (3-4), 2001, p Lis J., Pasieczna A.: Atlas geochemiczny Polski w skali 1: Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, Mangani G., Berloni A., Belluci F., Tatano F., Maione M.: Evaluation of the pollutant content in road runoff first flush waters. Water, Air, and Soil Pollution, No. 160, 2005, p Martin C.: Recent changes in heavy metal storage in flood-plain soils of the Lahn River, central Germany. Environmental Geology, No. 58, 2009, p Mecray E. L., King J. W., Appleby P. G., Hunt A. S.: Historical trace metal accumulation in the sediments of an urbanized region of the Lake Champlain Watershed, Burlington, Vermont. Water, Air and Soil Pollution, No. 125 (1-4), 2001, p Moore J, Landrigan E.: Mobilization of metal contaminated sediment by ice-jam floods. Environmental Geology, No. 37 (1), 1999, p Reichardt W.: Ecotoxicity of certain heavy metals affecting bacteria-mediated biogeochemical pathways in sediments. W: Sediments and toxic substances. Springer, 1996, p Rocher V., Azimi S., Gasperi J., Beuvin L., Muller M., Moilleron R., Chebbo G. Hydrocarbons and metals in atmospheric deposition and roof runoff in Central Paris. Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 159, 2004, p Sparks D.: Toxic metals in the environment: the role of surfaces. Elements, No. 1 (4), 2005, p Weng H., Chen X.: Impact of polluted canal water on adjacent soil and groundwater systems. Environmental Geology, No. 39 (8), 2000, Recenzent: Dr hab. Zdzisław Adamczyk

Mapa obszarów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego

Mapa obszarów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego V Ogólnopolska konferencja samorządowa SAMORZĄD I GEOLOGIA WARSZAWA 26 LUTY 2008 Mapa obszarów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego w skali 1:10 000 Państwowy Instytut Geologiczny Mapa

Bardziej szczegółowo

IMPACT OF BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT PONDS ON THE GROUND ENVIRONMENT

IMPACT OF BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT PONDS ON THE GROUND ENVIRONMENT GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2012 Tom 7 zeszyt 2 Izabela BOJAKOWSKA, Przemysław DOBEK, Stanisław WOŁKOWICZ Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO GRUNTOWE

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

METALE CIĘŻKIE W OSADACH POWSTAJĄCYCH PRZY UZDATNIANIU WODY

METALE CIĘŻKIE W OSADACH POWSTAJĄCYCH PRZY UZDATNIANIU WODY Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)047 2012;6(1) Izabela PŁONKA 1, Barbara PIECZYKOLAN 1, Magdalena AMALIO-KOSEL 1 i Krzysztof LOSKA 1 METALE CIĘŻKIE W OSADACH POWSTAJĄCYCH PRZY UZDATNIANIU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o osadach ściekowych

Dyrektywa o osadach ściekowych Dyrektywa o osadach ściekowych 03.10.2006..:: Dopłaty i Fundusze - Portal Informacyjny ::. Dyrektywa 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BADANIE I OCENA STANU ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU

BADANIE I OCENA STANU ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU GEOTEST Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 23 02-661 Warszawa tel. 22 844 39 66 e-mail: geotest@geotest.pl www.geotest.pl Nr dokumentacji: 6150 BADANIE I OCENA STANU ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU NA TERENIE ZLOKALIZOWANYM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, Drezno, 23.09.2013 r.

Międzynarodowa Konferencja Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, Drezno, 23.09.2013 r. Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, dr inż. Agnieszka Kolanek mgr inż. Barbara Marchlewska-Knych dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas Założenia projektu w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ JONÓW METALI W WODACH POWIERZCHNIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO SPOŻYCIA

ZAWARTOŚĆ JONÓW METALI W WODACH POWIERZCHNIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO SPOŻYCIA Janina Kaniuczak, Łukasz Augustyn 5 ZAWARTOŚĆ JONÓW METALI W WODACH POWIERZCHNIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO SPOŻYCIA Streszczenie. Żelazo ogólne i rozpuszczone oraz mangan powszechnie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne...

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3 2.2. Metody analityczne... 6 3. WYNIKI BADAŃ... 6 4. WNIOSKI... 12 SPIS TABEL 1. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski

Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski ROLA ZANIECZYSZCZEŃ PUNKTOWYCH W DYSTRYBUCJI WYBRANYCH METALI W ZBIORNIKU WODOCIĄGOWYM GOCZAŁKOWICE. Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII. Wprowadzenie. Anna Krasińska, Anna Król

NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII. Wprowadzenie. Anna Krasińska, Anna Król NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Anna Krasińska, Anna Król Instytut Nafty i Gazu, Kraków Ocena szkodliwości odpadów wydobywczych w świetle obowiązujących wymagań prawnych na przykładzie odpadów wytwarzanych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU KINESKOPÓW CRT

TECHNOLOGIA RECYKLINGU KINESKOPÓW CRT JAROSŁAW STANKIEWICZ Zakład Górnictwa Skalnego IMBiGS TECHNOLOGIA RECYKLINGU KINESKOPÓW CRT Na podstawie obowiązującej w Polsce ustawie o odpadach z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r ( dz. U. Nr 62, poz.628

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 Dopuszczanie odpadów do składowania na składowiskach. Dz.U.2015.1277 z dnia 2015.09.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 z dnia 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy

Bardziej szczegółowo

w gruntach w zasięgu oddziaływania elektrociepłowni owni Czechnica w Siechnicach.

w gruntach w zasięgu oddziaływania elektrociepłowni owni Czechnica w Siechnicach. Rtęć w gruntach w zasięgu oddziaływania elektrociepłowni owni Czechnica w Siechnicach. Ludmiła Polechońska Małgorzata Polechońska CEL BADAŃ rozpoznanie zawartości rtęci w przypowierzchniowej warstwie gleby

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

zasolenie Potoku Służewieckiego i Jez. Wilanowskiego

zasolenie Potoku Służewieckiego i Jez. Wilanowskiego Wpływ stosowania chemicznych środków w odladzających na zasolenie Potoku Służewieckiego S i Jez. Wilanowskiego Izabela BOJAKOWSKA 1, Dariusz LECH 1, Jadwiga JAROSZYŃSKA SKA 2 Państwowy Instytut Geologiczny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia stabilizacji odpadów niebezpiecznych ENVIROMIX

Innowacyjna technologia stabilizacji odpadów niebezpiecznych ENVIROMIX Omnia subiecta sunt naturae. Innowacyjna technologia stabilizacji odpadów niebezpiecznych ENVIROMIX www.ecotech.com.pl Technologia EnviroMix Technologia chemicznego wiązania i zestalania (CFS) 3 generacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zawartości metali ciężkich w osadach dennych wstępnej części zbiornika retencyjnego Stare Miasto na rzece Powie

Ocena zawartości metali ciężkich w osadach dennych wstępnej części zbiornika retencyjnego Stare Miasto na rzece Powie MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Bielicka*, Ewa Ryłko*, Irena Bojanowska* ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW METALICZNYCH W GLEBACH I WARZYWACH Z OGRODÓW DZIAŁKOWYCH GDAŃSKA I OKOLIC

Aleksandra Bielicka*, Ewa Ryłko*, Irena Bojanowska* ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW METALICZNYCH W GLEBACH I WARZYWACH Z OGRODÓW DZIAŁKOWYCH GDAŃSKA I OKOLIC Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 4, 29 r. Aleksandra Bielicka*, Ewa Ryłko*, Irena Bojanowska* ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW METALICZNYCH W GLEBACH I WARZYWACH Z OGÓW DZIAŁKOWYCH GDAŃSKA I OKOLIC CONTENTS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne składu chemicznego wód podziemnych

Badania laboratoryjne składu chemicznego wód podziemnych Katowice 27.11.2015r. Odpowiedź na list Towarzystwa na rzecz Ziemi W związku ze zgłaszanymi przez Towarzystwo na rzecz Ziemi (pismo z dnia 05.11.2015r.) pytaniami dotyczącymi pierwiastków występujących

Bardziej szczegółowo

rozporządzenia, dla oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2.000.

rozporządzenia, dla oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2.000. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU W roku 2013 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, w województwie mazowieckim realizowane były zadania: badania

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów - właściwości

Paliwa z odpadów - właściwości Bogna Burzała ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Centralne Laboratorium Paliwa z odpadów - właściwości 1. Wprowadzenie Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 27 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Warunki fizyczno-chemiczne w Zbiorniku Goczałkowickim - specyfika i zróżnicowanie stanowiskowe

Warunki fizyczno-chemiczne w Zbiorniku Goczałkowickim - specyfika i zróżnicowanie stanowiskowe Warunki fizyczno-chemiczne w Zbiorniku Goczałkowickim - specyfika i zróżnicowanie stanowiskowe dr inż. Maciej Kostecki Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polska Akademia Nauk w Zabrzu 1 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4, Data wydania: 25 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: magdapop@biol.uw.edu.pl RAPORT

ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: magdapop@biol.uw.edu.pl RAPORT d r h a b. M a g d a l e n a P o p ow s k a, p r o f. U W U N I W E R S Y T E T W AR S Z AW S K I W Y D Z I AŁ B I O L O G I I ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA TEL: (+22) 55-41-420, FAX: (+22) 55-41-402

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ Cd, Pb, Zn i Cu W GLEBACH WYBRANYCH PARKÓW MIEJSKICH KRAKOWA. CONTENTS OF Cd, Pb, Zn AND Cu IN SOIL OF SELECTED PARKS OF CITY OF KRAKóW

ZAWARTOŚĆ Cd, Pb, Zn i Cu W GLEBACH WYBRANYCH PARKÓW MIEJSKICH KRAKOWA. CONTENTS OF Cd, Pb, Zn AND Cu IN SOIL OF SELECTED PARKS OF CITY OF KRAKóW Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 53, 2012 r. Artur Szwalec*, Paweł Mundała* ZAWARTOŚĆ Cd, Pb, Zn i Cu W GLEBACH WYBRANYCH PARKÓW MIEJSKICH KRAKOWA CONTENTS OF Cd, Pb, Zn AND Cu IN SOIL OF SELECTED

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie ich oddziaływania na środowisko

Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie ich oddziaływania na środowisko Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Projekt nr CZ.3.22/1.2.00/12.03398 Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałdi obiektów przemysłowych Hodnocení koncentrací PAU a těžkých

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 12.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 151/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 439 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2010 Tom 4 Zeszyt 2 MARZANNA HĘŚ,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia r. Na podstawie art. 117 ustawy z dnia.r. o odpadach (Dz. U. Nr., poz...) zarządza się, co następuje:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia r. Na podstawie art. 117 ustawy z dnia.r. o odpadach (Dz. U. Nr., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 27-3-2012 Wersja nr 0.3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 2) Na podstawie art. 117 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

NAGROMADZENIE METALI CIĘŻKICH W GLEBACH W OTOCZENIU STACJI BENZYNOWYCH W WARSZAWIE

NAGROMADZENIE METALI CIĘŻKICH W GLEBACH W OTOCZENIU STACJI BENZYNOWYCH W WARSZAWIE ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LI NR 1/2 WARSZAWA 2000: 73-78 TERESA KOZANECKA, KRYSTYNA CZARNOWSKA, WOJCIECH KWASOWSKI NAGROMADZENIE METALI CIĘŻKICH W GLEBACH W OTOCZENIU STACJI BENZYNOWYCH W WARSZAWIE Katedra

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

W imieniu PP2 - IMGW-PIB OWr, Polska Dr inż. Agnieszka Kolanek

W imieniu PP2 - IMGW-PIB OWr, Polska Dr inż. Agnieszka Kolanek W imieniu PP2 - IMGW-PIB OWr, Polska Dr inż. Agnieszka Kolanek Plan prezentacji: Analiza danych historycznych Prace prowadzone od 1993 do 2003 roku Monitoring jakości wód w regionie w 2012 roku Monitoring

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wielkości zanieczyszczeń lotniska powojskowego w miejscowości Krzywa. Prowadzona w południowej części lotniska gospodarka paliwami płynnymi

Rodzaje i wielkości zanieczyszczeń lotniska powojskowego w miejscowości Krzywa. Prowadzona w południowej części lotniska gospodarka paliwami płynnymi Rodzaje i wielkości zanieczyszczeń lotniska powojskowego w miejscowości Krzywa. Prowadzona w południowej części lotniska gospodarka paliwami płynnymi spowodowała znaczne skażenie gleb i wód podziemnych,

Bardziej szczegółowo

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA Monitoring of rainfall chemistry and of the deposition of pollutants to the ground Przygotowano w oparciu o zlecone

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Laboratory of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin W okresie od stycznia 2010 roku do września

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sawicka-Kapusta, Marta Zakrzewska, Gabriela Bydłoń, Anna Pizło, Agnieszka Marek

Katarzyna Sawicka-Kapusta, Marta Zakrzewska, Gabriela Bydłoń, Anna Pizło, Agnieszka Marek ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA NA TERENIE STACJI BAZOWYCH ZMŚP W 2007 ROKU NA PODSTAWIE KONCENTRACJI METALI CIĘŻKICH I SIARKI W PLECHACH POROSTU HYPOGYMNIA PHYSODES Katarzyna Sawicka-Kapusta, Marta Zakrzewska,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska. Ochrona środowiska

Ochrona środowiska.  Ochrona środowiska www.pgi.gov.pl ZAGROŻENIA NATURALNE Ekspertyzy stopnia zagrożenia osuwiskami, obrywami, osypiskami, krasem, podtopieniami, powodzią, erozją morską Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi Karty

Bardziej szczegółowo

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków z terenu Gminy Gdańsk w roku 2009

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków z terenu Gminy Gdańsk w roku 2009 Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska Wykonawca: Gdański Uniwersytet Medyczny Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: PROFTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Bernard Gałka* 1. WPROWADZENIE

Bernard Gałka* 1. WPROWADZENIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 42, 2010 r. Bernard Gałka* ocena stopnia zanieczyszczenia i możliwości zagospodarowania osadów dennych z małych obiektów wodnych w parku we Wrocławiu-pawłowicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015r.

UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015r. UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r.

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r. Wpływ na środowisko wysokiego stężenia odprowadzanych do rzek substancji oraz zawartości tlenu w wodzie przy obecnej sytuacji hydrologicznej Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r.

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Komunikat o zjawiskach lodowych z dnia 07-03-2012 r. KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Rzeka Odra jest wolna od lodu. Obecnie w związku ze wzrostem temperatury i opadami deszczu, które

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

Ocena narażenia dzieci w wieku przedszkolnym na kadm i ołów

Ocena narażenia dzieci w wieku przedszkolnym na kadm i ołów Program Wieloletni Zadanie Opracowanie i Wdrożenie Modelowego Lokalnego Planu Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia Podzadanie Ocena narażenia dzieci w wieku przedszkolnym na kadm i ołów Dr Elżbieta Kulka,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 38 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 38 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 38 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA

PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA Prądnik. Prace Muz. Szafera 24 139 150 2014 Paweł Miśkowiec 1, Anna Łaptaś, Weronika Tłuściak Wydział Chemii UJ, Zakład Chemii Środowiska ul.

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 marca 2016 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r.

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r. 1989 www.hydeko.eu ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa UMOWA ZMW/26/2010/I3/AK/C z dnia 08.02.2010 r. TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Metale ciê kie w glebach powiatu warszawskiego zachodniego

Metale ciê kie w glebach powiatu warszawskiego zachodniego Metale ciê kie w glebach powiatu warszawskiego zachodniego Józef Lis*, Anna Pasieczna* Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 2, 2006 J. Lis A. Pasieczna Heavy metals in soils at administrative district Warsaw

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA. 1. Wstęp

WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA. 1. Wstęp Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4/1 2010 Andrzej Mitura* WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA 1. Wstęp Problematyka gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek Tabela 1. Zalecane metody analiz chemicznych wody parametr metoda podstawowa metoda alternatywna ph metoda

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 2(6), 2012

Management Systems in Production Engineering No 2(6), 2012 ZANIECZYSZCZENIE SUBSTANCJAMI WĘGLOWODOROWYMI WÓD MINERALNYCH I GLEB W IWONICZU-ZDROJU THE HYDROCARBON IMPURITY OF MINERAL WATERS AND SOILS IN IWONICZ-ZDRÓJ Ewa J. LIPIŃSKA Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

Badania biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach metodą AAS przykłady wykorzystania wyników

Badania biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach metodą AAS przykłady wykorzystania wyników Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński Instytut Zootechniki PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie Badania biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. Poz. 1800 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. Poz. 1800 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. Poz. 1800 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kusza*, Tomasz Ciesielczuk*, Beata Gołuchowska*

Grzegorz Kusza*, Tomasz Ciesielczuk*, Beata Gołuchowska* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Grzegorz Kusza*, Tomasz Ciesielczuk*, Beata Gołuchowska* Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach obszarów przyległych do zakładów przemysłu

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku Przepisy prawne, dotyczące wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych, zawarte są

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zbiornika włocławskiego

Ocena wpływu zbiornika włocławskiego VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Ocena wpływu zbiornika włocławskiego na transport zawiesiny wisłą Piotr Gierszewski, Jacek B. Szmańda 1. Wprowadzenie Jedną z konsekwencji spiętrzenia wód Wisły

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJA POFERMENTACYJNA JAKO NAWÓZ. dr Alina Kowalczyk-Juśko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

SUBSTANCJA POFERMENTACYJNA JAKO NAWÓZ. dr Alina Kowalczyk-Juśko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu SUBSTANCJA POFERMENTACYJNA JAKO NAWÓZ dr Alina Kowalczyk-Juśko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Komory fermentacyjne Faza ciekła: Pozostałość pofermentacyjna - związki

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo