PIERWIASTKI ŚLADOWE W OSADACH KANAŁU BYDGOSKIEGO TRACE ELEMENTS IN BYDGOSZCZ CANAL SEDIMENTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWIASTKI ŚLADOWE W OSADACH KANAŁU BYDGOSKIEGO TRACE ELEMENTS IN BYDGOSZCZ CANAL SEDIMENTS"

Transkrypt

1 GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 4 Izabela BOJAKOWSKA, Przemysław DOBEK, Stanisław WOŁKOWICZ Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa PIERWIASTKI ŚLADOWE W OSADACH KANAŁU BYDGOSKIEGO Streszczenie. W próbkach osadów, pobranych z Kanału Bydgoskiego oznaczono zawartość As, Ba, Cr, Pb, Co, Cu, Ni, Sn i Zn metodą ICP-OES, zawartość Hg metodą CV-AAS oraz zawartość węgla organicznego metodą kulometrycznego miareczkowania. Maksymalna zawartość rtęci wynosiła 0,575 mg/kg, arsenu 17 mg/kg, baru 126 mg/kg, chromu 309 mg/kg, cyny 15 mg/kg, cynku 742 mg/kg, kobaltu 4 mg/kg, miedzi 80 mg/kg, niklu 39 mg/kg, ołowiu 53 mg/kg. Oszacowano, że w korycie Kanału na odcinku o długości około m zdeponowane zostało około m 3 osadów. W około m 3 osadów, zakumulowanych przy śluzie Okole, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości kadmu i chromu. TRACE ELEMENTS IN BYDGOSZCZ CANAL SEDIMENTS Summary. In the sediment samples taken from the Bydgoszcz Canal the content of As, Ba, Cr, Hg, Pb, Co, Cu, Ni, Sn and Zn were determined by ICP-OES and CV-AAS methods and the content of organic carbon by coulometric titration. The maximum detected contents were: mercury mg/kg, arsenic 17 mg/kg, barium 126 mg/kg, chromium 309 mg/kg tin, 15 mg/kg, zinc 742 mg/kg, cobalt 4 mg/kg, copper 80 mg/kg, nickel 39 mg/kg and lead 53 mg/kg. It was estimated that in the bed of the Canal for a distance of approximately m was deposited around m 3 sediments. In about m 3 sediment accumulated at the sluice Okole found to exceed permissible levels of cadmium and chromium. 1. Wprowadzenie Kanał Bydgoski, łączący Wisłę i Odrę poprzez ich dopływy: Brdę, Noteć i Wartę, został zbudowany w latach Całkowita długość kanału wynosi 24,7 km, z czego 15,7 km zlokalizowane jest w zlewni Noteci (Odry), a 9,0 km w zlewni Brdy (Wisły). Różnicę poziomów w kanale reguluje sześć śluz (Czyżkówko, Okole, Prądy, Osowa Góra, Józefinka i Nakło Wschód). Najdłuższa pogroda (odcinek między śluzami o równym poziomie dna) ma długości 16,5 km, znajduje się w środkowej części kanału między śluzami Osowa Góra

2 42 I.Bojakowska, P. Dobek, S. Wołkowicz i Józefinki, a najkrótsza o długości 0,9 km między śluzami Prądy i Osowa Góra. Głębokość wody w kanale wynosi od 1,6 do 2,0 m, w zależności od poziomu piętrzenia. Kanał jest zasilany wodą z Noteci górnej, doprowadzanej kanałem zasilającym do najwyższej pogrody kanału oraz wodami niewielkich cieków i potoków w obrębie Bydgoszczy i doliny bydgoskonakielskiej (m.in. potok Kruszyński, Struga Młyńska, Struga Prądy). Wybudowanie Kanału Bydgoskiego przyczyniło się do zmeliorowania i osuszenia nadnoteckich bagien, mokradeł i torfowisk, co wpłynęło na rozwój rolnictwa na tych terenach. Kanał aż do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku pełnił ważną rolę gospodarczą, jako szlak komunikacyjny. Obecnie kanał jest świadectwem XVIII-wiecznej myśli technicznej i rozwoju techniki na przestrzeni XIX i początku XX wieku oraz miejscem rekreacji, ponieważ wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego z dawnymi zabytkowymi śluzami ciągnie się ciąg spacerowy. Bydgoszcz jest jednym z większych miast w Polsce, ósmym pod względem liczby mieszkańców (358 tys.) i dziesiątym pod względem powierzchni (174,57 km²). Stanowi duży ośrodek gospodarczy oraz kulturalny, akademicki, wojskowy i sportowy. Jest węzłem drogowym, kolejowym i żeglugi śródlądowej, ma międzynarodowy port lotniczy oraz port rzeczny. Bydgoszcz jest wielobranżowym ośrodkiem przemysłowym, działają tu zakłady przemysłu: gumowego, chemicznego, metalowego, elektromechanicznego, elektrotechnicznego, spożywczego, poligraficznego. Przez dziesięciolecia ścieki powstające na terenie zakładów przemysłowych, zlokalizowanych na obszarze Bydgoszczy, jak również ścieki komunalne i spływy burzowe były odprowadzane do Brdy i Kanału Bydgoskiego. W efekcie, na dnie rzeki i kanału nagromadziły się osady, które powstały na skutek sedymentacji nie tylko materiału pochodzącego z niszczenia dna i brzegów rzeki oraz zawiesin mineralnych i organicznych, docierających do niej ze spływem powierzchniowym i wodami dopływów, ale przede wszystkim w następstwie akumulacji zawiesin, wniesionych do rzeki i kanału wraz ze ściekami. W osadach rzek, kanałów, cieków, jezior i stawów na terenach miejskich najczęściej odnotowywane są podwyższone stężenia metali, mających obecnie lub w niedalekiej przeszłości szerokie zastosowanie w budownictwie, gospodarce i transporcie, takich jak: srebro, arsen, chrom, kadm, miedź, rtęć, nikiel, ołów i cynk (Beasly, Kneale 2004; Lindström 2001; Mangani i in. 2005; Mecray i in. 2001; Sparks 2005; Rocher i in. 2004). Zanieczyszczenie współczesnych osadów wodnych stanowi jeden z ważniejszych problemów środowiskowych, ze względu na ich potencjalnie szkodliwe oddziaływanie na zasoby biologiczne wód i często pośrednio na zdrowie człowieka (Reichardt 1996; Hansen (1996). Ponadto, zanieczyszczone osady są wtórnym ogniskiem zanieczyszczeń, bowiem część

3 Pierwiastki śladowe w osadach Kanału Bydgoskiego 43 szkodliwych składników (zawartych w osadach) może ulegać ponownemu uruchomieniu do wód w efekcie procesów chemicznych i biochemicznych, przebiegających w osadach, jak również na skutek mechanicznego poruszenia wcześniej odłożonych, zanieczyszczonych osadów, np. podczas powodzi bądź bagrowania lub przez transport (Martin 2009; Bordas, Bourg 2001; Gocht i in. 2000; Gabler, Schneider 2000; Weng, Chen 2000; Moore, Landrigan 1999; Bojakowska i in. 1996; Bojakowska, Sokołowska 1995). Poważny problemem stanowi również zagospodarowanie zanieczyszczonych osadów dennych w środowisku po wydobyciu ich z rzek, kanałów czy stawów. Wydobyte osady, w zależności od składu chemicznego, mogą być relokowane w wodach, wykorzystane do użyźnianie gleb, odtwarzania uszkodzonych przez prądy plaż, budowy nadbrzeży lub grobli, składowania na polach refulacyjnych albo też w przypadku nadmiernego zanieczyszczenia osady muszą być poddane oczyszczaniu lub zdeponowane na składowisku odpadów innych niż komunalne i obojętne. 2. Metody i zakres badań Prace terenowe przeprowadzono w grudniu 2008 r. Z Kanału Bydgoskiego pobrano 16 próbek osadów. Trzynaście próbek (LP1 LP13) pobrano z odcinka pomiędzy śluzą Prądy a zaporą śluzy Okole, a pozostałe trzy próbki pochodziły z odcinka Kanału pomiędzy śluzami Osowa Góra a Prądy (LP14 LP16) (rys. 1). Z pogrody między śluzami Prądy i Okole pobrano siedem próbek ze stożków nasypowych, utworzonych przy wylotach kanałów odprowadzających ścieki. Na jedną próbkę składały się dwie podpróbki, pobrane z całej miąższości nagromadzonych osadów, w odległości około 1/3 szerokości Kanału, od lewego i prawego brzegu. Jedynie próbka pobrana przy zaporowej panwi przy śluzie Okole składała się z czterech podpróbek. W każdym przypadku pobierano próbki z całej miąższości osadów. Oznaczenia zawartości pierwiastków śladowych w osadach zostały wykonane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (DzU Nr 55 poz. 498). Oznaczenia As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn Zn oraz ogólnego węgla organicznego (TOC) wykonano dla frakcji ziarnowej osadów <2 mm. Oznaczenia zawartości As, Ba, Cr, Pb, Co, Cu, Ni, Sn i Zn zostały wykonane metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-AES), z roztworów uzyskanych po roztworzeniu próbek osadów kwasem solnym 1+4. Oznaczenia zawartości Hg były wykonane z próbki stałej,

4 44 I.Bojakowska, P. Dobek, S. Wołkowicz metodą spektrometrii absorpcyjnej, przy zastosowaniu techniki zimnych par (CV-AAS), a zawartość węgla organicznego (TOC) została określona metodą kulometrycznego miareczkowania, również z próbki stałej. Analizy chemiczne zostały wykonane w Centralnym Laboratorium Chemicznym Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego (certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 283). W artykule wykorzystano wyniki badań, uzyskane podczas realizacji zadania Ocena zanieczyszczenia osadów bagrowniczych z rzeki Brdy i Kanału Bydgoskiego oraz gruntów pola rekultywacyjnego, wykonanego na zlecenie firmy HYDROPROJEKT sp. z o.o. Inwestorem całości prac, których celem było wydobycie osadów zdeponowanych w Brdzie i Kanale Bydgoskim na terenie miasta Bydgoszczy, było przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. Rys. 1. Lokalizacja punktów opróbowania Fig. 1. Localization sampling points

5 Pierwiastki śladowe w osadach Kanału Bydgoskiego Wyniki badań W zbadanych osadach, spośród pierwiastków śladowych, toksycznych dla organizmów bytujących w środowisku wód powierzchniowych, arsen, bar, kobalt, molibden obecne były w niskich zawartościach, zbliżonych do wartości tła geochemicznego. Arsen stwierdzono w zawartości do 17 mg/kg, a jego średnia, średnia geometryczna i mediana zbliżone były do wartości tła geochemicznego, wynoszącego <5 mg/kg (Lis, Pasieczna 1995). Bar występował w przedziale zawartości mg/kg, a jego średnia, średnia geometryczna i mediana były zbliżone, a nawet niższe niż wartość tła geochemicznego (tab. 1). Kobalt w osadach pobranych z Kanału Bydgoskiego obecny był w niskich zawartościach (1-4 mg/kg) i w większości zbadanych próbek występował w zawartości poniżej wartości tła geochemicznego. Pozostałe zbadane pierwiastki śladowe: chrom, kadm, miedź, cynk, nikiel, ołów i rtęć obecne były w wyższych zawartościach, a ich średnie i średnie geometryczne zawartości były wyższe od wartości tła geochemicznego. Chrom stwierdzono w zakresie mg/kg. Osady charakteryzujące się wysoką zawartością Cr, wyższą od 50 mg/kg, zakumulowane zostały przy i w pobliżu śluzy Okole (rys. 2). Cynk odnotowano w bardzo szerokim przedziale stężeń od 30 do 742 mg/kg, jego średnia zawartość w zbadanych osadach była wysoka 204 mg/kg, znacznie wyższa od tła geochemicznego, wynoszącego 73 mg/kg. Tablica 1 Wartości parametrów statystycznych pierwiastków śladowych w próbkach osadów pobranych z Kanału Bydgoskie (n=16) Pierwiastek Jednostka geochemiczne Geometryczna* Tło Średnia Średnia* Minimum Maksimum Arsen <5 5 <5 <5 17 Bar Chrom Cyna - <5 <5 <5 15,0 Cynk Kadm 0,5 1,3 0,6 <0,5 8,5 mg/kg Kobalt Miedź Molibden - <1 <1 <1 3 Nikiel Ołów Rtęć <0,05 0,105 0,053 0,008 0,575 TOC (%) % 2,76 1,78 0,55 8,47 * Przy obliczaniu średniej i średniej geometrycznej w przypadku próbek, w których zawartość oznaczanego pierwiastka była poniżej granicy oznaczalności zastosowanej metody analitycznej, przyjmowano zawartość równą połowie limitu detekcji

6 46 I.Bojakowska, P. Dobek, S. Wołkowicz Analogicznie do przypadku chromu, osady o wysokich zawartościach cynku zakumulowane zostały w pobliżu śluzy Okole. Kadm obecny był w zawartości do 8,5 mg/kg. Wysokie stężenia kadmu odnotowywano w osadach charakteryzujących się wysoką zawartością innych pierwiastków śladowych. Miedź występowała w zakresie stężeń od 3 do 80 mg/kg. Zawartość miedzi wyższą od 20 mg/kg wykryto w osadach, w których stwierdzono wysokie zawartości chromu, kadmu i innych metali ciężkich. Nikiel obecny był w stężeniu do 39 mg/kg. Najwyższą jego koncentracją charakteryzują się osady nagromadzone w panwi przy zaporze śluzy Okole. Ołów w osadach występował w zakresie od 6 do 53 mg/kg, a rtęć wykryto w przedziale stężeń 0,010-0,575 mg/kg. W większości zbadanych próbek jej zawartość była zbliżona do wartości tła geochemicznego rtęci. Zaobserwowano wzrost zawartości metali ciężkich w osadach, w miarę zbliżania się do zapory. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że w kierunku do zapory maleje generalnie uziarnienie osadów i wrasta zawartość substancji organicznej. Pierwiastki śladowe w osadach są obecne przede wszystkim w formie zaabsorbowanej przez materię organiczną, minerały ilaste oraz uwodnione wodorotlenki żelaza. Zawartość uwodnionych wodorotlenków żelaza, tworzących otoczki na ziarenkach minerałów, wzrasta wraz ze wzrostem ich powierzchni właściwej, a zatem ze wzrostem udziału w osadach najdrobniejszych frakcji ziarnowych. Osady zdeponowane pomiędzy śluzami Prądy a Osową Górą są zupełnie pozbawione zanieczyszczeń. Związane jest to zapewne ze sposobem zagospodarowania powierzchni terenu w sąsiedztwie kanału na tym odcinku oraz nieodprowadzaniem ścieków w tej części kanału. Analizując występowanie zanieczyszczeń w osadach kanału można zaobserwować dość znaczący wzrost zanieczyszczenia poniżej kanału K63 i jeszcze większy poniżej kanału K34. Najwyższe stężenia metali ciężkich odnotowano w osadach zdeponowanych w rozległej panwi przy zaporze. W żadnej ze zbadanych próbek nie wykryto wyższej zawartości arsenu, cynku, miedzi, niklu, ołowiu i rtęci od dopuszczalnej wg Rozporządzenia MŚ z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie bagrowanych osadów (As >30 mg/kg, Cu >150mg/kg, Ni >75 mg/kg), Pb >200 mg/kg, Hg <1 mg/kg). Jednakże w osadach nagromadzonych w panwi przy śluzie Okole stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń, wg tegoż Rozporządzenia, w przypadku kadmu (>7,5 mg/kg) i chromu (>200 mg/kg). Z tegoż względu osady nagromadzone w panwi przy tej zaporze nie mogą podlegać relokacji. W odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (DzU z dnia 4 października 2002 r.) wszystkie osady z badanego

7 Pierwiastki śladowe w osadach Kanału Bydgoskiego 47 odcinka Kanału spełniają kryteria dla obszarów grupy C i mogą być wykorzystane do prac makroniwelacyjnych na obszarach tej grupy (tereny przemysłowe i komunikacyjne). W niektórych próbkach osadów stwierdzono stężenia metali ciężkich, przy których często obserwuje się ich szkodliwe oddziaływanie na organizmy bytujące w wodach powierzchniowych. W osadach zakumulowanych przy śluzie Okole stężenia chromu (309 mg/kg), kadmu (8,5 mg/kg), rtęci (0,575 mg/kg) oraz cynku (453 mg/kg) są znacząco wyższe od ich wartości PEL (stężenie, powyżej którego często obserwuje się szkodliwe oddziaływanie danego pierwiastka na organizmy bytujące w osadach), wynoszących odpowiednio 200 mg/kg, 3,5 mg/kg 0,48 mg/kg i 315 mg/kg. Osady Kanału Bydgoskiego zanieczyszczone są w stosunkowo małym stopniu, w porównaniu do osadów kanału w Delft (Niderlandy), które zawierają do mg/kg cynku, do 630 mg/kg miedzi, do 2500 mg/kg ołowiu i do 6,4 mg/kg rtęci, chociaż w osadach Kanału Bydgoskiego wykryto wyższe zawartości chromu i kadmu (Kelderman i in. 2000). Oszacowano, że strefa z zanieczyszczonymi osadami w przyzaporowej panwi ma zasięg w górę Kanału, wynoszący około 250 m, szerokość od 20 do 60 m, a miąższość nagromadzonych osadów waha się od około 2,5 m, w części przyzaporowej do około 1 m na końcu tego odcinka. Objętość osadów, zdeponowanych w tej strefie, wynosi około m 3 i ze względu na ich skład chemiczny osady te nie mogą być relokowane, mogą natomiast być wykorzystane do prac makroniwelacyjnych. Objętość osadów dennych pozostałej części Kanału, której długość wynosi m i szerokość ok. 20 m, a miąższość osadów waha się od około 0,2 m do 1,2 1,5 m, wynosi około m 3. Do obliczeń wykorzystano dane o miąższości nagromadzonych osadów z sondowań, jakie były wykonane przez RZGW w profilach poprzecznych, co 100 m. Osady o największej miąższości stwierdzono w dolnym, zbadanym odcinku Kanału, ponadto większe miąższości występują na skłonach w strefach brzegowych; a osady o najmniejszej miąższośći w części centralnej (nurtowej). Oszacowano, że na całym odcinku między śluzą Okole i Prądy znajduje się około m 3 niezanieczyszczonych osadów i m 3 osadów zanieczyszczonych. Natomiast pomiędzy śluzami Prądy a Osowa Góra zdeponowanych jest około m 3 osadów. Łącznie w badanym odcinku Kanału Bydgoskiego znajduje się około m 3 osadów.

8 48 I.Bojakowska, P. Dobek, S. Wołkowicz Rys. 2. Zawartość pierwiastków śladowych w osadach Kanału Bydgoskiego Fig. 2. Concentration of trace elements in sediments of Bydgoszcz Canal

9 Pierwiastki śladowe w osadach Kanału Bydgoskiego Wnioski 1. W korycie Kanału Bydgoskiego między śluzami Osowa Góra a Okole, na odcinku o długości około metrów zostało zdeponowanych około m 3 osadów. 2. Najwyższe stężenia metali ciężkich odnotowano w osadach nagromadzonych w rozległej Panwi, przy zaporze śluzy Okole. W osadach tych, o objętości około m 3 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń kadmu i chromu, wg Rozporządzenia MŚ z dnia 16 kwietnia 2002 r., w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony. 3. Wszystkie osady, nagromadzone w obu pogrodach między śluzami Osowa Góra i Prądy, są niezanieczyszczone wg kryteriów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r., w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi i mogą być wykorzystane do prac makroniwelacyjnych na obszarach z grupy tereny przemysłowe i komunikacyjne. BIBLIOGRAFIA 1. Beasley G., Kneale P.: Assessment of heavy metal and PAH contamination of urban streambed sediments on macroinvertebrates. Water, Air, and Soil Pollution, 2004, p Bojakowska I., Sokołowska G., Lewandowski P: Metale ciężkie w glebach tarasów zalewowych Pisi. Przegląd Geologiczny, nr 44 (1), Bojakowska I., Sokołowska G.: Heavy metals in the Bystrzyca river flood plain. Geolog. Quart., No. 40 (3), 1995, p Bordas F., Bourg A.: Effect of solid/liquid ratio on the remobilization of Cu, Pb, Cd and Zn from polluted river sediment. Water, Air, and Soil Pollution, No. 128, 2001, p Gabler H., Schneider J.: Assessment of heavy metal contamination of floodplain soils due to mining and mineral processing in the Harz Mountains, Germany. Environmental Geology, No. 39 (7), 2000, p Gocht T., Moldenhauer K, Püttmann W.: Historical record of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and heavy metals in floodplain sediments from the Rhine River (hessisches Ried, Germany). Applied Geochemistry, No. 16,, 2001, p Hansen P.: Bioassays on sediment toxicity. In: Sediments and toxic substances. Springer, 1996, p Kelderman P., Drossaert W., Min Z., Galione L., Okonkwo L., Clarisse I. Pollution assessment of the canal sediments in the city of Delft (the Netherlands). Water Resource, No. 34 (3), 2000, p

10 50 I.Bojakowska, P. Dobek, S. Wołkowicz 9. Lindström M.: Urban land use influences on heavy metal fluxes and surface sediment concentrations of small lakes. Water, Air & Soil Pollution, No. 126 (3-4), 2001, p Lis J., Pasieczna A.: Atlas geochemiczny Polski w skali 1: Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, Mangani G., Berloni A., Belluci F., Tatano F., Maione M.: Evaluation of the pollutant content in road runoff first flush waters. Water, Air, and Soil Pollution, No. 160, 2005, p Martin C.: Recent changes in heavy metal storage in flood-plain soils of the Lahn River, central Germany. Environmental Geology, No. 58, 2009, p Mecray E. L., King J. W., Appleby P. G., Hunt A. S.: Historical trace metal accumulation in the sediments of an urbanized region of the Lake Champlain Watershed, Burlington, Vermont. Water, Air and Soil Pollution, No. 125 (1-4), 2001, p Moore J, Landrigan E.: Mobilization of metal contaminated sediment by ice-jam floods. Environmental Geology, No. 37 (1), 1999, p Reichardt W.: Ecotoxicity of certain heavy metals affecting bacteria-mediated biogeochemical pathways in sediments. W: Sediments and toxic substances. Springer, 1996, p Rocher V., Azimi S., Gasperi J., Beuvin L., Muller M., Moilleron R., Chebbo G. Hydrocarbons and metals in atmospheric deposition and roof runoff in Central Paris. Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 159, 2004, p Sparks D.: Toxic metals in the environment: the role of surfaces. Elements, No. 1 (4), 2005, p Weng H., Chen X.: Impact of polluted canal water on adjacent soil and groundwater systems. Environmental Geology, No. 39 (8), 2000, Recenzent: Dr hab. Zdzisław Adamczyk

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r.

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r. Projekt : KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inŝynierskiej i planowania gospodarczego) Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZIELONA GÓRA 2013 REDAKCJA ZESZYTU NAUKOWEGO: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. nadzw. (Redaktor Naczelny) Redaktorzy tematyczni:

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników badań ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z placu magazynowego i hali suszarniczej

Porównanie wyników badań ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z placu magazynowego i hali suszarniczej Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 3, s. 473-481 Elżbieta WŁODARCZYK, Marta PRÓBA, Lidia WOLNY Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Inżynierii

Bardziej szczegółowo

THE CHANGE OF CHEMICAL COMPOSITION OF SLAG FURNANCES IN AN ISOLATED FROM ENVIRONMENT STORAGE

THE CHANGE OF CHEMICAL COMPOSITION OF SLAG FURNANCES IN AN ISOLATED FROM ENVIRONMENT STORAGE GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2012 Tom 7 zeszyt 2 Zdzisław ADAMCZYK, Jacek NOWAK Instytut Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska ZMIANA SKŁADU CHEMICZNEGO ŻUŻLI PALENISKOWYCH W SKŁADOWISKU IZOLOWANYM OD ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA XXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM im. BOLESŁAWA KRZYSZTOFIKA AQUA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Urobku Czerpalnego, Produktów Spalania Węgla oraz Geosyntetyków do Budowy Wałów Przeciwpowodziowych

Zastosowanie Urobku Czerpalnego, Produktów Spalania Węgla oraz Geosyntetyków do Budowy Wałów Przeciwpowodziowych Wytyczne programu Południowego Bałtyku Zastosowanie Urobku Czerpalnego, Produktów Spalania Węgla oraz Geosyntetyków do Budowy Wałów Przeciwpowodziowych Edycja: Fokke Saathoff & Stefan Cantré Universität

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9%

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9% V. GLEBY Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące zasoby szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN KRZYSZTOF KLEJNOWSKI, WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, ANDRZEJ KRASA, JADWIGA BŁASZCZYK, PATRYCJA ROGULA-KOPIEC, BARBARA METHEWS,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE WYKORZYSTANIA ODPADÓW FLOTACYJNYCH Z PRZERÓBKI RUD MIEDZI W REGIONIE LEGNICKO-GŁOGOWSKIM

KONCEPCJE WYKORZYSTANIA ODPADÓW FLOTACYJNYCH Z PRZERÓBKI RUD MIEDZI W REGIONIE LEGNICKO-GŁOGOWSKIM POLSKIE TOWARZYSTWO PRZERÓBKI KOPALIN KONCEPCJE WYKORZYSTANIA ODPADÓW FLOTACYJNYCH Z PRZERÓBKI RUD MIEDZI W REGIONIE LEGNICKO-GŁOGOWSKIM Andrzej ŁUSZCZKIEWICZ *) *) Dr inż..; Politechnika Wrocławska, Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 Autor: mgr inż. Michał Dąbrowski Współpraca: mgr Krzysztof Żygowski mgr Łukasz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOSTATYSTYCZNE SKAŻENIA ŚRODOWISKA LEŚNEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKO-TYNIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

BADANIA GEOSTATYSTYCZNE SKAŻENIA ŚRODOWISKA LEŚNEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKO-TYNIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 245 256 ISB 9788361576228 BADAIA GEOSTATYSTYCZE SKAŻEIA ŚRODOWISKA LEŚEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKOTYIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Bardziej szczegółowo

Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13

Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13 W G D A Ń S K U Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku

Bardziej szczegółowo

Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE

Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41, 2009 r. Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE USE INCINERATION ASH FOR BINDING HEAVY

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W ROKU 2002 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA OPOLE, MAJ 2003 Wydano ze środków: WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu: dr Arnold Bernaciak a.bernaciak@ue.poznan.pl. Autorzy: dr Arnold Bernaciak mgr Anna Bernaciak

Kierownik projektu: dr Arnold Bernaciak a.bernaciak@ue.poznan.pl. Autorzy: dr Arnold Bernaciak mgr Anna Bernaciak PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO ul. Cienista 12 64-500 Szamotuły Kierownik projektu: dr Arnold Bernaciak a.bernaciak@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA Autorzy: Kierownik Zespołu Tomasz Pezold mgr Magdalena Janiszewska mgr inż. Józef Polkowski Współpraca: Urząd Gminy Pierzchnica Warszawa 2004 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM

ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM rtęć, fitoremediacja, ewaporacja Dorota CISZEK, Bartosz NOWAK, Marta POGRZEBA* ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012 Spis Treści: Str.: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawa prawna opracowania... 5 1.2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej... 5 1.3. Zakres opracowania 7 2. Opis aktualnego stanu środowiska w gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5.1. Model emisji - Sposób wyznaczania emisji pyłu PM 10 Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO NA LATA 2009 2012 (projekt)

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO NA LATA 2009 2012 (projekt) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO NA LATA 2009 2012 (projekt) CZERWIEC 2009r. Wykonywany na zlecenie: STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO UL. SOBIESKIEGO 3 22 300 KRASNYSTAW Wykonawca opracowania:

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo