CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Bezpieczeństwo pracowników stosujących preparaty dezynfekcyjne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Bezpieczeństwo pracowników stosujących preparaty dezynfekcyjne."

Transkrypt

1 PROCEDURA SNITARNO-HIGIENICZNA NR 4/2006 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY TEMAT: ZASADY DEZYNFEKCJI CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Bezpieczeństwo pracowników stosujących preparaty dezynfekcyjne. ADRESAT: Personel medyczny AUTOR OPRACOWANIA: pielęgniarka epidemiologiczna mgr Grażyna Filipowicz LITERATURA: 1) Preparaty dezynfekcyjne pozytywnie zaopiniowane przez PZH przeznaczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Informacja VIII PZH Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych Pracownia Sterylizacji i Dezynfekcji, Warszawa ) M. Fleischer, B. Bober- Gheek: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Warszawa ) D. Sołtysiak-Pawelczuk, S. Tyski: Antyseptyki. Preparaty do odkażania skóry i tkanek dopuszczone do obrotu w Polsce Abacus, Warszawa 2001 DATA OPRACOWANIA: marzec 2004, aktualizacja styczeń DATA WPROWADZENIA DO STOSOWANIA: ZAŁĄCZNIKI: 1. Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych 2. Wykaz preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym obowiązujące od dnia (załącznik systematycznie aktualizowany zgodnie ze zmianami preparatów dezynfekcyjnych 3. Dekontaminacja sprzętu medycznego 4. Przechowywanie artykułów medycznych po sterylizacji 5. Mycie, suszenie, dezynfekcja szkła laboratoryjnego AKCEPTACJA: Przewodniczący Komitetu Kontroli Pielęgniarka Dyrektor Szpitala Zakażeń Zakładowych Naczelna

2 Załącznik nr 1 do procedury nr 4/2006 ZASADY BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH 1. Dezynfekcję chemiczną należy stosować z rozwagą i tylko tam gdzie wymaga tego konieczność oraz nie można wykonać dezynfekcji termicznej. 2. Preparaty dezynfekcyjne (substancje stężone i preparaty robocze) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych -pacjentów, osób odwiedzających. 3. Roztwory dezynfekcyjne oraz substancje stężone przechowywać w oryginalnych opakowaniach lub w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach. Pojemnik /opakowanie musi być odpowiednio oznakowane etykietą. Napis na etykiecie: - nazwa preparatu, - stężenie preparatu, - data sporządzenia roztworu roboczego, - imię i nazwisko osoby przygotowującej roztwór lub pieczątka Centralnej Rozlewni Płynów. 4. Pracownik może być dopuszczony do przygotowywania roztworów i ich stosowania po przeszkoleniu oraz posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac w tym zakresie. 5. W trakcie przygotowywania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego oraz procesu dezynfekcji: a) zachować daleko idącą ostrożność, b) pamiętać o skutecznej wentylacji pomieszczenia, w którym prowadzone są prace, c) w pomieszczeniu nie wolno jeść, pić, palić papierosów, d) w trakcie pracy stosować odpowiednie do zagrożenia środki ochrony osobistej: rękawice, fartuch, maskę, okulary. 6. Po kontakcie skóry lub błon śluzowych ze środkiem dezynfekcyjnym, preparat staranie zmyć wodą z mydłem, śluzówki kilkakrotnie wypłukać czystą wodą, w sytuacjach poważniejszych zgłosić się do lekarza dyżurnego izby przyjęć. 7. Czas przechowywania i używania roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych: - preparaty nadtlenowe (Oxapol, Perform, Sekusept...) najlepiej używać bezpośrednio po sporządzeniu lub jeżeli, producent dopuszcza taką możliwość zużywać w czasie do 24 godzin, - preparaty chlorowe (np. 5% chloramina, 3% Savo-Prim) używać do 7 dni od dnia sporządzenia, - preparaty aldehydowe z aktywatorem można stosować do 14 dni, licząc od dnia połączenia z aktywatorem, - koncentraty i preparaty stężone używać do daty przydatności podanej przez producenta na opakowaniu. 8. Roztwory robocze środków dezynfekcyjnych należy pobierać z Centralnej Rozlewni Płynów. W uzasadnionych sytuacjach pracownicy sami przygotowują bezpośrednio przed użyciem roztwór środka dezynfekcyjnego o odpowiednim stężeniu. Sposób przygotowywania roztworów roboczych: przykład 1. : Przygotuj 1 litr 5% chloraminy (weź 5 części wagowych chloraminy dopełnij do 100 czyli dodaj 95 części wagowych wody): 50g chloraminy + 950g wody* (950 ml 3 ) = 1000 ml 3 5% chloraminy *1 ml 3 wody waży 1g

3 przykład 2. : Przygotuj 1 litr 28% Savo-Prim (weź 72 objętości wody i dodaj 28 objętości stężonego Savo-Prim- wlewaj substancję stężoną do wody!): 280 ml 3 Savo -Prim ml 3 wody = 1000 ml 3 28% Savo-Prim jeżeli na opakowaniu umieszczona jest instrukcja przygotowania roztworu oraz dołączona miarka to stosujemy się ściśle do instrukcji producenta (np. wsyp miarkę proszku do 1 litra wody, rozpuść 6 tabletek w litrze wody itp...) 9. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekcyjnych z detergentami oraz innymi środkami dezynfekcyjnymi. 10.W obecności ludzi można prowadzić dezynfekcję powierzchni do 2 m 2, jeżeli dezynfekowana powierzchnia jest większa to należy z pomieszczenia wyprowadzić ludzi i pozwolić na ponowne wejście dopiero po wywietrzeniu pomieszczenia. 11.Do dezynfekcji powierzchniowej nie wolno używać preparatów z formaldehydem. Zawartość aldehydu glutarowego w preparacie dezynfekcyjnym nie może być większa niż 0,2%. 12.Nie zaleca się do stosowania w szpitalu preparatów dezynfekcyjnych w aerozolu. Takie preparaty można stosować wyłącznie do powierzchni trudno dostępnych, małych. Nie wolno stosować aerozoli do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancją lotną oraz prątkami gruźlicy. 13.Czas działania środka do dezynfekcji powierzchni nie może przekraczać 15 minut. Preparatów o dłuższym czasie działania należy używać wyłącznie do dezynfekcji przez zanurzenie. 14.Sposób dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem biologicznym: a) na zanieczyszczenie nanieść chlorowy preparat o szerokim spektrum działania, dezynfekować przez 15 minut, zanieczyszczenie usunąć do spalenia, b) powtórzyć dezynfekcję skażonej powierzchni, c) po 15 minutach powierzchnię umyć detergentem. Czynności wykonać z zastosowaniem jednorazowych środków ochrony osobistej: rękawic i fartucha. Zainfekowaną stłuczkę szklaną dezynfekować jak wyżej, zanieczyszczenie zebrać w sposób bezkontaktowy. Użyte środki ochrony osobistej usunąć do spalenia. 15.Dezynfekcję przez zanurzenie należy prowadzić w pojemnikach pod przykryciem, opisanych nazwą, stężeniem, datą przygotowania roztworu dezynfekcyjnego. Ściśle przestrzegać zalecanego czasu dezynfekcji (czas dezynfekcji liczymy od chwili włożenia do dezynfekcji ostatniego przedmiotu) oraz stężeń preparatów dezynfekcyjnych. Dezynfekowane sprzęty muszą być całkowicie zanurzone w preparacie a dreny i butelki wypełnione płynem. W trakcie dezynfekcji należy wymieniać preparat dezynfekcyjny po jego widocznym zanieczyszczeniu. 16.Resztki krwi i innego płynnego materiału biologicznego przed wylaniem do toalety należy dezynfekować preparatem o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc - najlepiej chlorowym) stosunku: 1 część materiału biologicznego + 3 części środka dezynfekującego w pojemniku pod przykryciem w czasie podanym przez producenta preparatu. 17.W preparatach dezynfekcyjnych nie wolno przechowywać żadnych sprzętów i narzędzi (kleszczy, pęset, termometrów, przyborów do golenia, szczotek klozetowych...). 18.Nie wolno przechowywać zużytych preparatów dezynfekcyjnych do następnego dnia. Po zakończonej dezynfekcji zużyty preparat należy wylać do toalety, pojemnik zdezynfekować, umyć i przechowywać suchy do kolejnego procesu dezynfekcji.

4 19.W razie wystąpienia problemów w zakresie zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowości procesów dezynfekcji należy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego. Legnica, luty 2006r.

5 Załącznik nr 2 do procedury nr 4/2006 WYKAZ PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH STOSOWANYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY obowiązuje od dnia r W przypadkach wątpliwych proszę kontaktować się z Działem Epidemiologii lub kierownikiem Centralnej Sterylizacji. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI PREPARAT STĘŻENIE w % CZAS DEZYNFEKCJI ZAKRES DZIAŁANIA CZAS PRZYDATNOŚCI PREPARATU DO UŻYCIA CHIROSAN 0,8 15 min B,F, Tbc bezpośrednio po przygotowaniu HEXAQUART PLUS 1,5 15 min B, F do 24 godzin od chwili sporządzenia MELISEPTOL RAPID stężony areozol 15 min B, F, Tbc do daty ważności podanej na opakowaniu SAVO-PRIM 3,0 15 min B, F, V, Tbc 7 dni od daty sporządzenia SEPTACID 0,5 1,0 15 min 15 min B, F B, F, V do 12 godzin od chwili sporządzenia 2,0 15 min B, F, V, Tbc SURFANIOS Fresh lemon 0,25 0,75 15 min 30 min B, F, V(HIV), Tbc B, F, V(HIV,HBV), Tbc do 24 godzin od chwili sporządzenia ( nie zmywać)

6 Obowiązuje od r W przypadkach wątpliwych proszę kontaktować się z Działem Epidemiologii lub kierownikiem Centralnej Sterylizacji. DEZYNFEKCJA NARZĘDZI PREPARAT STĘŻENIE w % CZAS DEZYNFEKCJI ZAKRES DZIAŁANIA CZAS PRZYDATNOŚCI PREPARATU DO UŻYCIA CHIROSAN 0,8 1h B, F, V, Tbc bezpośrednio po przygotowaniu HEXANIOS G+R (preparat myjącodezynfekujący) 0,5 15 min B, F, Tbc, V-(HIV, HBV) do 24 godzin od chwili sporządzenia PERA-SAFE 1,62 20 min B, F, V, Tbc, S bezpośrednio po przygotowaniu PRONTOCID N 2,0 2,0 30 min 2 h B, F, V B,F, V, Tbc 14 dni od chwili sporządzenia 4,0 1 h B, F, V, Tbc STERANIOS 2% stężony 10 min 1 h B, F, V, Tbc B, F, V, Tbc, S 14 dni od sporządzenia (aktywność preparatu sprawdzać wskaźnikiem)

7 Obowiązuje od r W przypadkach wątpliwych proszę kontaktować się z Działem Epidemiologii lub kierownikiem Centralnej Sterylizacji. REPARAT DEZYNFEKCJA RĄK STĘŻENIE I CZAS PRZECIW - STOSOWANIE WSKAZANIA ZAKRES DZIAŁANIA ALKOHOL etylowy 70% skażony stężony 1 min B, (F) Chlorhexidinum gluconicum 20% Rozcieńczony: 1:40 w 70% etanolu 1) higieniczne odkażanie rąk 2)chirurgiczne odkażanie rąk - wcierać do wyschnięcia 1) 30 sek. 2) 2 x 2,5 min Nadwrażliwość, nie stosować w obrębie OUN, w okolicach oczu i kanału słuchowego B, F, V, Tbc PROMANUM N stężony 1)higieniczne odkażanie rąk 2)chirurgiczne odkażanie rąk 1) 30 sek 2) 2 x (5 ml x 2 min do wyschnię cia ) nadwrażliwość na składniki B, F, V (Rota, HBV, HIV, wirusy Lipofilne), Tbc

8 Obowiązuje od r ODKAŻANIE RAN, SLUZÓWEK I SKÓRY PACJENTÓW PREPARAT GDZIE STOSOWAĆ PRZECIW WSKAZANIA STĘŻENIE CZAS ZAKRES DZIAŁA NIA BRAUNOL 2000 Do odkażania skóry i śluzówek (jama ustnogardłowa, zewnętrzne narządy moczowopłciowe,pochwa spojówki), antyseptyka oparzeń, owrzodzeń, zranień, w zakażonych zmianach skórnych, przed iniekcjami,przy kaniulacji żył i tętnic, przed punkcjami, zabiegami chirurgicznymi ( przed, w trakcie i po operacji, przy zaopatrywaniu ran), Nadwrażliwość na jod, nie stosować u pacjentów z nadczynnością tarczycy, 1-2 tyg. przed terapią jodem radioaktywnym, u ciężarnych od 3-go miesiąca ciąży i w okresie karmienia, u noworodków szczególnie wcześniaków, do dezynfekcji jam ciała (opłucna, otrzewna) Rozcieńczony: 1) małe rany i oparzenia 1:3 z wodą, 2)odkażanie całego ciała z małymi ranami, płukanie jamy ustnej 1:100 z wodą, 3) zakażenia pochwy, cewki moczowej, płukanie cewnika, płukanie ortopedycznych ran pooperacyjnych 1:20 z wodą, 4) otwarte złamania 1:10 z 0,9%NaCl 1) 5min 2) 15 min B, F, V, Tbc, S BRAUNODERM Do odkażania skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, cewnikowaniem, pobieraniem krwi, szczepieniami Nadwrażliwość na składniki, u pacjentów z nadczynnością tarczycy, 1-2 tygodnie przed terapią jodem radioaktywnym, Nierozcieńczony nanieść na skórę jałowym wacikiem, 1) 15 sek 2) biopsje i punkcje 1 min 3) wirusobójczy 2 min B, F, V, Tbc, S Chlorhexidinum gluconicum 20% Antyseptyka ran i oparzeń, ropnych zakażeń skóry, odkażanie pola operacyjnego,skóry przed iniekcjami, antyseptyka w ginekologii i położnictwie, antyseptyka cewki i pęcherza moczowego, cystoskopia, płukanie otrzewnej, opłucnej,antyseptyka jamy ustnej, Nadwrażliwość, nie stosować w obrębie OUN, w okolicach oczu i kanału słuchowego Rozcieńczony: 1:40 w 70%etanolu 1)skóra przed iniekcjami 2) skóra przed punkcją stawów 3) pole operacyjne 1:40 w wodzie antyseptyka ran i oparzeń 1:400 w wodzie ginekologia i położnictwo, cystoskopia, płukanie pęcherza moczowego 1) 1min 2)2x 2,5 min 3) 2x do wyschnięcia B, F, V,Tbc

9 DEKONTAMINACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Załącznik nr 3 do procedury nr 4/2006 Legnica, luty 2006 r NAZWA SPRZĘTU Butelki na spirytus Butelki do karmienia niemowląt Butle do ssaków próżniowych SPOSÓB DEKONTAMINACJI (krótki opis) Sterylizacja w CS Mycie w kuchni mlecznej po stronie brudnej + sterylizacja w CS Dezynfekcja wstępna + dezynfekcja właściwa + mycie + suszenie w oddziale Butle do ssaków próżniowych i zestawy do drenażu z OAIIT oraz od pacjentów z alert patogenami Dezynfekcja zawartości i opróżnienie butli w oddziale + mycie w CS Głowice do USG Kieliszki szklane do leków (z oddziału dziecięcego) Postępowanie zgodne z instrukcją producenta sprzętu/dezynfekcja w oddziale Dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS Kieliszki szklane do leków (nie dotyczy dzieci) Dezynfekcja + mycie + suszenie w oddziale Końcówki odprowadzeń EKG, EEG Kuwety, pojemniki do dezynfekcji sprzętu Laryngoskop Mankiet aparatu do pomiaru RR Miska nerkowata używana jako czysta Miska nerkowata używana jako sterylna Narzędzia chirurgiczne z bloku operacyjnego Narzędzia chirurgiczne z oddziałów Nożyczki czyste (do cięcia plastra, papieru...) Zgodnie z instrukcją producenta sprzętu Dezynfekcja + mycie + suszenie w oddziale Zgodnie z instrukcją producenta sprzętu lub Łyżka: dezynfekcja (B, F, V, Tbc) + płukanie jałową wodą + osuszenie sterylnym gazikiem w oddziale; przechowywać w jałowej serwecie Rękojeść: dezynfekcja powierzchniowa Dezynfekcja powierzchniowa w oddziale Dezynfekcja przez zanurzenie + mycie + suszenie w oddziale Dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS Sterylizacja w CS Dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS Dezynfekcja 1x na dyżur i w razie potrzeby Osprzęt (butelki, rury, maski, dreny, nebulizatory) do inhalatorów i tlenoterapii z oddziałów dziecięcych Sterylizacja w CS Osprzęt do inhalatorów i tlenoterapii z oddziałów dla dorosłych: a) butelki, dreny, maski, nebulizatory, rury Mycie w CS b) butelki, nebulizatory, rury od pacjentów z alert patogenem Dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS c) maski, dreny od pacjentów z alert patogen. Utylizacja lub dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS Osprzęt (rury, nawilżacze) do respiratorów Dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS

10 NAZWA SPRZĘTU Reduktor do tlenu Smoczki Słuchawki lekarskie Staza Sprzęt endoskopowy Szpatułki Termometry Zestaw do drenażu SPOSÓB DEKONTAMINACJI (krótki opis) Według instrukcji producenta lub dezynfekcja powierzchniowa w oddziale Mycie w 3% roztworze sody spożywczej w oddziale + sterylizacja w CS Dezynfekcja powierzchniowa po każdym użyciu Dezynfekcja po każdym użyciu, zanieczyszczona krwią- sterylizacja w CS Postępowanie zgodnie z odrębnymi przepisami, przez przeszkolony personel Metalowe: dez. wstępna w oddziale + ster. w CS; Drewniane: ster. w CS Dezynfekcja + mycie + suszenie w oddziale Dezynfekcja zawartości i opróżnienie butli w oddziale +sterylizacja w CS 1) pojęcie sterylizacja w CS (Centralnej Sterylizatorni) - obejmuje proces mycia, dezynfekcji, suszenia i sterylizacji; do CS odsyłać w szczelnie zamkniętych kontenerach, 2) pojęcie mycie w CS - obejmuje proces mycia dezynfekcyjnego + proces suszenia; do CS oddziały przesyłają sprzęt bez wstępnej dezynfekcji w szczelnie zamkniętych kontenerach, 3) proces dezynfekcji w oddziale odbywa się zgodnie z obowiązującą w szpitalu Instrukcją bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych, 4) zużytego sprzętu jednorazowego nie wolno poddawać ponownej sterylizacji (sprzęt podlega utylizacji), 5) w sytuacjach wątpliwości w sprawie postępowania ze sprzętem medycznym prosimy kontaktować się z kierownikiem CS tel. wew. 685.

11 Załącznik nr 4 do procedury nr 4/2006 PRZECHOWYWANIE ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH PO STERYLIZACJI STERYLIZACJA proces, w wyniku którego ulegają całkowitemu zniszczeniu wszystkie drobnoustroje oraz ich formy przetrwalnikowe. 1) Wszystkie artykuły medyczne poddawane procesowi sterylizacji powinny być opakowane. Dobrze wykonane i właściwie użyte opakowanie umożliwia prawidłową sterylizację i długi okres przechowywania jałowych materiałów. Najlepsze opakowania to materiały papierowo-foliowe. 2) Okres przechowywania, nie jest zależny od rodzaju sterylizacji, ale od rodzaju opakowania, a także transportu, przechowywania i wyjmowania materiału z opakowania. 3) Możliwość zanieczyszczenia materiału przy wyjmowaniu z opakowania jest dużo większa niż przeniknięcie bakterii przez właściwie zamknięte opakowanie. 4) Sterylne przedmioty muszą być właściwie przechowywane ma to wpływ na jałowość zawartości pakietu. Zaleca się stosowanie dodatkowych ochronnych opakowań osłonowych (np. w czasie transportu) oraz przechowywanie w pyłoszczelnych szafach. Nie należy układać zbyt wielu pakietów jeden na drugim, nie związywać gumkami, a przy przechowywaniu pakietów w szufladach, dążyć do utrzymania opakowań w całości (bez zagnieceń i załamań). 5) Należy ograniczyć do niezbędnego minimum dotykanie i przenoszenie pakietów sterylnych. PRAWIDŁOWE WARUNKI PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH: stała temperatura pomiędzy C wilgotność względna - pomiędzy 30-50% (niska wilgotność przedłuża okres przechowywania) brak bezpośredniego oddziaływania urządzeń grzewczych, promieniowania słonecznego i źródeł szkodliwego promieniowania brak w otoczeniu kurzu i organizmów patogennych

12 CZAS STERYLNOŚCI ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH W PRAWIDŁOWO ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH: RODZAJ MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO OKRES STERYLNOŚCI 2 warstwy papieru 4 tygodnie Torebka papierowo-foliowa Kontener do sterylizacji z wewnętrznym opakowaniem Szczotki w podajnikach Kontener z ręcznikami bez wewnętrznej warstwy opakowania 3 miesiące oddziały szpitalne 6 miesięcy blok operacyjny 6 miesięcy 7 dni 1 miesiąc Legnica, luty 2006

13 Załącznik nr 5 do procedury nr 4/2006 MYCIE, SUSZENIE, DEZYNFEKCJA SZKŁA LABORATORYJNEGO 1) Nałóż odzież ochronną (fartuch foliowy jednorazowy, rękawice ochronne), 2) Wylej resztki płynów ustrojowych do pojemnika z zawartością środka dezynfekcyjnego o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc), stosunek środka dezynfekcyjnego do płynów ustrojowych - 3:1 (3 części środka + 1 część płynów ustrojowych), dezynfekuj w czasie zgodnym z instrukcją podaną przez producenta preparatu. 3) Szkło laboratoryjne zanurz w roztworze dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc), dezynfekuj w czasie zgodnym z instrukcją podaną przez producenta preparatu. 4) Po dezynfekcji szkło umyj w roztworze detergentu, wypłucz i wysusz w suszarce. Suszarkę ustaw na 180 C, po uzyskaniu pożądanej temperatury ustaw czas suszenia na 60 minut. 5) Po wyjęciu szkło traktuj jako czyste. PAMIĘTAJ O MYCIU I DEZYNFEKCJI RĄK!!! POSTĘPOWANIE ZE SZKŁEM LABORATORYJNYM USZKODZONYM W TRAKCIE BADAŃ W sytuacji uszkodzenia probówki lub innego pojemnika z materiałem biologicznym z materiałem potencjalnie zakaźnym wykonaj następujące czynności: 1. Załóż foliowy fartuch jednorazowy oraz rękawice ochronne, 2. Miejsce skażenia obłóż materiałem chłonnym (lignina, papier ręcznikowy), 3. Na skażone miejsce nanieś preparat dezynfekcyjny do powierzchni o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc), czas działania preparatu 15 minut, 4. Zbierz zanieczyszczenie metodą bez kontaktową (przy użyciu pęsety, zmiotki...), usuń do pojemnika o trudnych do przebicia ściankach umieszczonego w dwuwarstwowym czerwonym worku z przeznaczeniem do utylizacji, 5. Skażone miejsce ponownie pokryj preparatem dezynfekcyjnym czas działania preparatu - 15 minut 6. Po zakończeniu neutralizacji skażenia umyj powierzchnię detergentem i traktuj jako czystą 7. Zużyte rękawice i fartuch usuń do utylizacji jako materiał skażony. Pamiętaj: UMYJ I ZDEZYNFEKUJ RĘCE!!! Legnica, luty 2006r.

Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01

Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Doroszkiewicz Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć(48) 332-23-06, 332-47-18

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW/PRAKTYKANTÓW. z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, ochrony radiologicznej i ochrony środowiska

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW/PRAKTYKANTÓW. z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, ochrony radiologicznej i ochrony środowiska SZKOLENIE DLA STUDENTÓW/PRAKTYKANTÓW z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, wydanie I Kraków, 29 sierpnia 2014 r. Strona: 2 z 26 Spis treści Wstęp str. 3 P-H-20 Przygotowanie do pracy personelu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw Warszawa, wersja z dnia

Bardziej szczegółowo

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 25 1 DO ALBUMU podziękuj za cierpienie czy umiesz czy nie umiesz bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje NIC jakie to dziwne tak

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej, 2008

Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej, 2008 Wytyczne CDC Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej, 2008 Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008 Centers for Disease Control and Prevention

Bardziej szczegółowo

Procedura P-0012_001

Procedura P-0012_001 Data wprowadzenia: 1 / 51 Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Tadeusz Gadomski Kierownik 25.10.2011 Zaakceptował Maciej Wojciechowski Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa 25.10.2011 Zaakceptował Bożena Szelągowska

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja zawodowa pracowników na krew

Ekspozycja zawodowa pracowników na krew ANDRZEJ DZIEDZIC ekspert ds. bhp certyfikowany w CIOP-PIB właściciel Biura Doradczo-Usługowe BHP Dąbrowa Tarnowska Ekspozycja zawodowa pracowników na krew Ryzyko zakażenia wskutek przezskórnej ekspozycji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dziennik Ustaw Nr 19 1350 Poz. 99 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 A. Zarządzanie jakością w aptekach przygotowujących cytostatyki Certyfikowany system zarządzania jakością (QMS Quality Management System) wdrażany

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka Higieniczna

Dobra Praktyka Higieniczna Dobra Praktyka Higieniczna Załącznik Nr 6 do Regulaminu wewnętrznego Domu Kultury w Kozach Bezpieczeństwo zdrowotne żywności w Domu Kultury w Kozach HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczne dla bielizny używanej u. Zdrowotnej

Wymagania higieniczne dla bielizny używanej u. Zdrowotnej Wymagania higieniczne dla bielizny używanej u w Zakładach adach Opieki Zdrowotnej Zasady postępowania powania z bielizną szpitalną Obowiązkiem wszystkich zakład adów w opieki zdrowotnej jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

KART CHARAKTERYSTYKI

KART CHARAKTERYSTYKI KART CHARAKTERYSTYKI (1) IDENTYFIKACJA PREPARATU (PRZYGOTOWANIE) I IDENTYFIKACJA DOSTAWCY Nazwa produktu: Numer produktu: Zestaw do testów MONOFLUO do wykrywania Pneumocystis jirovecii (carinii) 32515

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.04 14:09:08 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu 5900_WP_NOWY.qxd 4/4/2007 2:13 PM Page 239 Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu. dr n. techn. Halina

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

Procesy mycia i dezynfekcji manualnej i. maszynowej instrumentarium medycznego

Procesy mycia i dezynfekcji manualnej i. maszynowej instrumentarium medycznego Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej Procesy mycia i dezynfekcji manualnej i maszynowej instrumentarium medycznego mgr Waldemar Olszak Kierownik Działu Sterylizatorni i Dezynfektorni

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room

dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room Wymogi higieny dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room Materiały szkoleniowe dla personelu pracującego w pomieszczeniach czystych apteki szpitalnej opracowane na podstawie wytycznych GMP

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo