CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Bezpieczeństwo pracowników stosujących preparaty dezynfekcyjne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Bezpieczeństwo pracowników stosujących preparaty dezynfekcyjne."

Transkrypt

1 PROCEDURA SNITARNO-HIGIENICZNA NR 4/2006 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY TEMAT: ZASADY DEZYNFEKCJI CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Bezpieczeństwo pracowników stosujących preparaty dezynfekcyjne. ADRESAT: Personel medyczny AUTOR OPRACOWANIA: pielęgniarka epidemiologiczna mgr Grażyna Filipowicz LITERATURA: 1) Preparaty dezynfekcyjne pozytywnie zaopiniowane przez PZH przeznaczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Informacja VIII PZH Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych Pracownia Sterylizacji i Dezynfekcji, Warszawa ) M. Fleischer, B. Bober- Gheek: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Warszawa ) D. Sołtysiak-Pawelczuk, S. Tyski: Antyseptyki. Preparaty do odkażania skóry i tkanek dopuszczone do obrotu w Polsce Abacus, Warszawa 2001 DATA OPRACOWANIA: marzec 2004, aktualizacja styczeń DATA WPROWADZENIA DO STOSOWANIA: ZAŁĄCZNIKI: 1. Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych 2. Wykaz preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym obowiązujące od dnia (załącznik systematycznie aktualizowany zgodnie ze zmianami preparatów dezynfekcyjnych 3. Dekontaminacja sprzętu medycznego 4. Przechowywanie artykułów medycznych po sterylizacji 5. Mycie, suszenie, dezynfekcja szkła laboratoryjnego AKCEPTACJA: Przewodniczący Komitetu Kontroli Pielęgniarka Dyrektor Szpitala Zakażeń Zakładowych Naczelna

2 Załącznik nr 1 do procedury nr 4/2006 ZASADY BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH 1. Dezynfekcję chemiczną należy stosować z rozwagą i tylko tam gdzie wymaga tego konieczność oraz nie można wykonać dezynfekcji termicznej. 2. Preparaty dezynfekcyjne (substancje stężone i preparaty robocze) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych -pacjentów, osób odwiedzających. 3. Roztwory dezynfekcyjne oraz substancje stężone przechowywać w oryginalnych opakowaniach lub w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach. Pojemnik /opakowanie musi być odpowiednio oznakowane etykietą. Napis na etykiecie: - nazwa preparatu, - stężenie preparatu, - data sporządzenia roztworu roboczego, - imię i nazwisko osoby przygotowującej roztwór lub pieczątka Centralnej Rozlewni Płynów. 4. Pracownik może być dopuszczony do przygotowywania roztworów i ich stosowania po przeszkoleniu oraz posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac w tym zakresie. 5. W trakcie przygotowywania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego oraz procesu dezynfekcji: a) zachować daleko idącą ostrożność, b) pamiętać o skutecznej wentylacji pomieszczenia, w którym prowadzone są prace, c) w pomieszczeniu nie wolno jeść, pić, palić papierosów, d) w trakcie pracy stosować odpowiednie do zagrożenia środki ochrony osobistej: rękawice, fartuch, maskę, okulary. 6. Po kontakcie skóry lub błon śluzowych ze środkiem dezynfekcyjnym, preparat staranie zmyć wodą z mydłem, śluzówki kilkakrotnie wypłukać czystą wodą, w sytuacjach poważniejszych zgłosić się do lekarza dyżurnego izby przyjęć. 7. Czas przechowywania i używania roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych: - preparaty nadtlenowe (Oxapol, Perform, Sekusept...) najlepiej używać bezpośrednio po sporządzeniu lub jeżeli, producent dopuszcza taką możliwość zużywać w czasie do 24 godzin, - preparaty chlorowe (np. 5% chloramina, 3% Savo-Prim) używać do 7 dni od dnia sporządzenia, - preparaty aldehydowe z aktywatorem można stosować do 14 dni, licząc od dnia połączenia z aktywatorem, - koncentraty i preparaty stężone używać do daty przydatności podanej przez producenta na opakowaniu. 8. Roztwory robocze środków dezynfekcyjnych należy pobierać z Centralnej Rozlewni Płynów. W uzasadnionych sytuacjach pracownicy sami przygotowują bezpośrednio przed użyciem roztwór środka dezynfekcyjnego o odpowiednim stężeniu. Sposób przygotowywania roztworów roboczych: przykład 1. : Przygotuj 1 litr 5% chloraminy (weź 5 części wagowych chloraminy dopełnij do 100 czyli dodaj 95 części wagowych wody): 50g chloraminy + 950g wody* (950 ml 3 ) = 1000 ml 3 5% chloraminy *1 ml 3 wody waży 1g

3 przykład 2. : Przygotuj 1 litr 28% Savo-Prim (weź 72 objętości wody i dodaj 28 objętości stężonego Savo-Prim- wlewaj substancję stężoną do wody!): 280 ml 3 Savo -Prim ml 3 wody = 1000 ml 3 28% Savo-Prim jeżeli na opakowaniu umieszczona jest instrukcja przygotowania roztworu oraz dołączona miarka to stosujemy się ściśle do instrukcji producenta (np. wsyp miarkę proszku do 1 litra wody, rozpuść 6 tabletek w litrze wody itp...) 9. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekcyjnych z detergentami oraz innymi środkami dezynfekcyjnymi. 10.W obecności ludzi można prowadzić dezynfekcję powierzchni do 2 m 2, jeżeli dezynfekowana powierzchnia jest większa to należy z pomieszczenia wyprowadzić ludzi i pozwolić na ponowne wejście dopiero po wywietrzeniu pomieszczenia. 11.Do dezynfekcji powierzchniowej nie wolno używać preparatów z formaldehydem. Zawartość aldehydu glutarowego w preparacie dezynfekcyjnym nie może być większa niż 0,2%. 12.Nie zaleca się do stosowania w szpitalu preparatów dezynfekcyjnych w aerozolu. Takie preparaty można stosować wyłącznie do powierzchni trudno dostępnych, małych. Nie wolno stosować aerozoli do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancją lotną oraz prątkami gruźlicy. 13.Czas działania środka do dezynfekcji powierzchni nie może przekraczać 15 minut. Preparatów o dłuższym czasie działania należy używać wyłącznie do dezynfekcji przez zanurzenie. 14.Sposób dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem biologicznym: a) na zanieczyszczenie nanieść chlorowy preparat o szerokim spektrum działania, dezynfekować przez 15 minut, zanieczyszczenie usunąć do spalenia, b) powtórzyć dezynfekcję skażonej powierzchni, c) po 15 minutach powierzchnię umyć detergentem. Czynności wykonać z zastosowaniem jednorazowych środków ochrony osobistej: rękawic i fartucha. Zainfekowaną stłuczkę szklaną dezynfekować jak wyżej, zanieczyszczenie zebrać w sposób bezkontaktowy. Użyte środki ochrony osobistej usunąć do spalenia. 15.Dezynfekcję przez zanurzenie należy prowadzić w pojemnikach pod przykryciem, opisanych nazwą, stężeniem, datą przygotowania roztworu dezynfekcyjnego. Ściśle przestrzegać zalecanego czasu dezynfekcji (czas dezynfekcji liczymy od chwili włożenia do dezynfekcji ostatniego przedmiotu) oraz stężeń preparatów dezynfekcyjnych. Dezynfekowane sprzęty muszą być całkowicie zanurzone w preparacie a dreny i butelki wypełnione płynem. W trakcie dezynfekcji należy wymieniać preparat dezynfekcyjny po jego widocznym zanieczyszczeniu. 16.Resztki krwi i innego płynnego materiału biologicznego przed wylaniem do toalety należy dezynfekować preparatem o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc - najlepiej chlorowym) stosunku: 1 część materiału biologicznego + 3 części środka dezynfekującego w pojemniku pod przykryciem w czasie podanym przez producenta preparatu. 17.W preparatach dezynfekcyjnych nie wolno przechowywać żadnych sprzętów i narzędzi (kleszczy, pęset, termometrów, przyborów do golenia, szczotek klozetowych...). 18.Nie wolno przechowywać zużytych preparatów dezynfekcyjnych do następnego dnia. Po zakończonej dezynfekcji zużyty preparat należy wylać do toalety, pojemnik zdezynfekować, umyć i przechowywać suchy do kolejnego procesu dezynfekcji.

4 19.W razie wystąpienia problemów w zakresie zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowości procesów dezynfekcji należy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego. Legnica, luty 2006r.

5 Załącznik nr 2 do procedury nr 4/2006 WYKAZ PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH STOSOWANYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY obowiązuje od dnia r W przypadkach wątpliwych proszę kontaktować się z Działem Epidemiologii lub kierownikiem Centralnej Sterylizacji. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI PREPARAT STĘŻENIE w % CZAS DEZYNFEKCJI ZAKRES DZIAŁANIA CZAS PRZYDATNOŚCI PREPARATU DO UŻYCIA CHIROSAN 0,8 15 min B,F, Tbc bezpośrednio po przygotowaniu HEXAQUART PLUS 1,5 15 min B, F do 24 godzin od chwili sporządzenia MELISEPTOL RAPID stężony areozol 15 min B, F, Tbc do daty ważności podanej na opakowaniu SAVO-PRIM 3,0 15 min B, F, V, Tbc 7 dni od daty sporządzenia SEPTACID 0,5 1,0 15 min 15 min B, F B, F, V do 12 godzin od chwili sporządzenia 2,0 15 min B, F, V, Tbc SURFANIOS Fresh lemon 0,25 0,75 15 min 30 min B, F, V(HIV), Tbc B, F, V(HIV,HBV), Tbc do 24 godzin od chwili sporządzenia ( nie zmywać)

6 Obowiązuje od r W przypadkach wątpliwych proszę kontaktować się z Działem Epidemiologii lub kierownikiem Centralnej Sterylizacji. DEZYNFEKCJA NARZĘDZI PREPARAT STĘŻENIE w % CZAS DEZYNFEKCJI ZAKRES DZIAŁANIA CZAS PRZYDATNOŚCI PREPARATU DO UŻYCIA CHIROSAN 0,8 1h B, F, V, Tbc bezpośrednio po przygotowaniu HEXANIOS G+R (preparat myjącodezynfekujący) 0,5 15 min B, F, Tbc, V-(HIV, HBV) do 24 godzin od chwili sporządzenia PERA-SAFE 1,62 20 min B, F, V, Tbc, S bezpośrednio po przygotowaniu PRONTOCID N 2,0 2,0 30 min 2 h B, F, V B,F, V, Tbc 14 dni od chwili sporządzenia 4,0 1 h B, F, V, Tbc STERANIOS 2% stężony 10 min 1 h B, F, V, Tbc B, F, V, Tbc, S 14 dni od sporządzenia (aktywność preparatu sprawdzać wskaźnikiem)

7 Obowiązuje od r W przypadkach wątpliwych proszę kontaktować się z Działem Epidemiologii lub kierownikiem Centralnej Sterylizacji. REPARAT DEZYNFEKCJA RĄK STĘŻENIE I CZAS PRZECIW - STOSOWANIE WSKAZANIA ZAKRES DZIAŁANIA ALKOHOL etylowy 70% skażony stężony 1 min B, (F) Chlorhexidinum gluconicum 20% Rozcieńczony: 1:40 w 70% etanolu 1) higieniczne odkażanie rąk 2)chirurgiczne odkażanie rąk - wcierać do wyschnięcia 1) 30 sek. 2) 2 x 2,5 min Nadwrażliwość, nie stosować w obrębie OUN, w okolicach oczu i kanału słuchowego B, F, V, Tbc PROMANUM N stężony 1)higieniczne odkażanie rąk 2)chirurgiczne odkażanie rąk 1) 30 sek 2) 2 x (5 ml x 2 min do wyschnię cia ) nadwrażliwość na składniki B, F, V (Rota, HBV, HIV, wirusy Lipofilne), Tbc

8 Obowiązuje od r ODKAŻANIE RAN, SLUZÓWEK I SKÓRY PACJENTÓW PREPARAT GDZIE STOSOWAĆ PRZECIW WSKAZANIA STĘŻENIE CZAS ZAKRES DZIAŁA NIA BRAUNOL 2000 Do odkażania skóry i śluzówek (jama ustnogardłowa, zewnętrzne narządy moczowopłciowe,pochwa spojówki), antyseptyka oparzeń, owrzodzeń, zranień, w zakażonych zmianach skórnych, przed iniekcjami,przy kaniulacji żył i tętnic, przed punkcjami, zabiegami chirurgicznymi ( przed, w trakcie i po operacji, przy zaopatrywaniu ran), Nadwrażliwość na jod, nie stosować u pacjentów z nadczynnością tarczycy, 1-2 tyg. przed terapią jodem radioaktywnym, u ciężarnych od 3-go miesiąca ciąży i w okresie karmienia, u noworodków szczególnie wcześniaków, do dezynfekcji jam ciała (opłucna, otrzewna) Rozcieńczony: 1) małe rany i oparzenia 1:3 z wodą, 2)odkażanie całego ciała z małymi ranami, płukanie jamy ustnej 1:100 z wodą, 3) zakażenia pochwy, cewki moczowej, płukanie cewnika, płukanie ortopedycznych ran pooperacyjnych 1:20 z wodą, 4) otwarte złamania 1:10 z 0,9%NaCl 1) 5min 2) 15 min B, F, V, Tbc, S BRAUNODERM Do odkażania skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, cewnikowaniem, pobieraniem krwi, szczepieniami Nadwrażliwość na składniki, u pacjentów z nadczynnością tarczycy, 1-2 tygodnie przed terapią jodem radioaktywnym, Nierozcieńczony nanieść na skórę jałowym wacikiem, 1) 15 sek 2) biopsje i punkcje 1 min 3) wirusobójczy 2 min B, F, V, Tbc, S Chlorhexidinum gluconicum 20% Antyseptyka ran i oparzeń, ropnych zakażeń skóry, odkażanie pola operacyjnego,skóry przed iniekcjami, antyseptyka w ginekologii i położnictwie, antyseptyka cewki i pęcherza moczowego, cystoskopia, płukanie otrzewnej, opłucnej,antyseptyka jamy ustnej, Nadwrażliwość, nie stosować w obrębie OUN, w okolicach oczu i kanału słuchowego Rozcieńczony: 1:40 w 70%etanolu 1)skóra przed iniekcjami 2) skóra przed punkcją stawów 3) pole operacyjne 1:40 w wodzie antyseptyka ran i oparzeń 1:400 w wodzie ginekologia i położnictwo, cystoskopia, płukanie pęcherza moczowego 1) 1min 2)2x 2,5 min 3) 2x do wyschnięcia B, F, V,Tbc

9 DEKONTAMINACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Załącznik nr 3 do procedury nr 4/2006 Legnica, luty 2006 r NAZWA SPRZĘTU Butelki na spirytus Butelki do karmienia niemowląt Butle do ssaków próżniowych SPOSÓB DEKONTAMINACJI (krótki opis) Sterylizacja w CS Mycie w kuchni mlecznej po stronie brudnej + sterylizacja w CS Dezynfekcja wstępna + dezynfekcja właściwa + mycie + suszenie w oddziale Butle do ssaków próżniowych i zestawy do drenażu z OAIIT oraz od pacjentów z alert patogenami Dezynfekcja zawartości i opróżnienie butli w oddziale + mycie w CS Głowice do USG Kieliszki szklane do leków (z oddziału dziecięcego) Postępowanie zgodne z instrukcją producenta sprzętu/dezynfekcja w oddziale Dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS Kieliszki szklane do leków (nie dotyczy dzieci) Dezynfekcja + mycie + suszenie w oddziale Końcówki odprowadzeń EKG, EEG Kuwety, pojemniki do dezynfekcji sprzętu Laryngoskop Mankiet aparatu do pomiaru RR Miska nerkowata używana jako czysta Miska nerkowata używana jako sterylna Narzędzia chirurgiczne z bloku operacyjnego Narzędzia chirurgiczne z oddziałów Nożyczki czyste (do cięcia plastra, papieru...) Zgodnie z instrukcją producenta sprzętu Dezynfekcja + mycie + suszenie w oddziale Zgodnie z instrukcją producenta sprzętu lub Łyżka: dezynfekcja (B, F, V, Tbc) + płukanie jałową wodą + osuszenie sterylnym gazikiem w oddziale; przechowywać w jałowej serwecie Rękojeść: dezynfekcja powierzchniowa Dezynfekcja powierzchniowa w oddziale Dezynfekcja przez zanurzenie + mycie + suszenie w oddziale Dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS Sterylizacja w CS Dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS Dezynfekcja 1x na dyżur i w razie potrzeby Osprzęt (butelki, rury, maski, dreny, nebulizatory) do inhalatorów i tlenoterapii z oddziałów dziecięcych Sterylizacja w CS Osprzęt do inhalatorów i tlenoterapii z oddziałów dla dorosłych: a) butelki, dreny, maski, nebulizatory, rury Mycie w CS b) butelki, nebulizatory, rury od pacjentów z alert patogenem Dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS c) maski, dreny od pacjentów z alert patogen. Utylizacja lub dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS Osprzęt (rury, nawilżacze) do respiratorów Dezynfekcja wstępna w oddziale + sterylizacja w CS

10 NAZWA SPRZĘTU Reduktor do tlenu Smoczki Słuchawki lekarskie Staza Sprzęt endoskopowy Szpatułki Termometry Zestaw do drenażu SPOSÓB DEKONTAMINACJI (krótki opis) Według instrukcji producenta lub dezynfekcja powierzchniowa w oddziale Mycie w 3% roztworze sody spożywczej w oddziale + sterylizacja w CS Dezynfekcja powierzchniowa po każdym użyciu Dezynfekcja po każdym użyciu, zanieczyszczona krwią- sterylizacja w CS Postępowanie zgodnie z odrębnymi przepisami, przez przeszkolony personel Metalowe: dez. wstępna w oddziale + ster. w CS; Drewniane: ster. w CS Dezynfekcja + mycie + suszenie w oddziale Dezynfekcja zawartości i opróżnienie butli w oddziale +sterylizacja w CS 1) pojęcie sterylizacja w CS (Centralnej Sterylizatorni) - obejmuje proces mycia, dezynfekcji, suszenia i sterylizacji; do CS odsyłać w szczelnie zamkniętych kontenerach, 2) pojęcie mycie w CS - obejmuje proces mycia dezynfekcyjnego + proces suszenia; do CS oddziały przesyłają sprzęt bez wstępnej dezynfekcji w szczelnie zamkniętych kontenerach, 3) proces dezynfekcji w oddziale odbywa się zgodnie z obowiązującą w szpitalu Instrukcją bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych, 4) zużytego sprzętu jednorazowego nie wolno poddawać ponownej sterylizacji (sprzęt podlega utylizacji), 5) w sytuacjach wątpliwości w sprawie postępowania ze sprzętem medycznym prosimy kontaktować się z kierownikiem CS tel. wew. 685.

11 Załącznik nr 4 do procedury nr 4/2006 PRZECHOWYWANIE ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH PO STERYLIZACJI STERYLIZACJA proces, w wyniku którego ulegają całkowitemu zniszczeniu wszystkie drobnoustroje oraz ich formy przetrwalnikowe. 1) Wszystkie artykuły medyczne poddawane procesowi sterylizacji powinny być opakowane. Dobrze wykonane i właściwie użyte opakowanie umożliwia prawidłową sterylizację i długi okres przechowywania jałowych materiałów. Najlepsze opakowania to materiały papierowo-foliowe. 2) Okres przechowywania, nie jest zależny od rodzaju sterylizacji, ale od rodzaju opakowania, a także transportu, przechowywania i wyjmowania materiału z opakowania. 3) Możliwość zanieczyszczenia materiału przy wyjmowaniu z opakowania jest dużo większa niż przeniknięcie bakterii przez właściwie zamknięte opakowanie. 4) Sterylne przedmioty muszą być właściwie przechowywane ma to wpływ na jałowość zawartości pakietu. Zaleca się stosowanie dodatkowych ochronnych opakowań osłonowych (np. w czasie transportu) oraz przechowywanie w pyłoszczelnych szafach. Nie należy układać zbyt wielu pakietów jeden na drugim, nie związywać gumkami, a przy przechowywaniu pakietów w szufladach, dążyć do utrzymania opakowań w całości (bez zagnieceń i załamań). 5) Należy ograniczyć do niezbędnego minimum dotykanie i przenoszenie pakietów sterylnych. PRAWIDŁOWE WARUNKI PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH: stała temperatura pomiędzy C wilgotność względna - pomiędzy 30-50% (niska wilgotność przedłuża okres przechowywania) brak bezpośredniego oddziaływania urządzeń grzewczych, promieniowania słonecznego i źródeł szkodliwego promieniowania brak w otoczeniu kurzu i organizmów patogennych

12 CZAS STERYLNOŚCI ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH W PRAWIDŁOWO ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH: RODZAJ MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO OKRES STERYLNOŚCI 2 warstwy papieru 4 tygodnie Torebka papierowo-foliowa Kontener do sterylizacji z wewnętrznym opakowaniem Szczotki w podajnikach Kontener z ręcznikami bez wewnętrznej warstwy opakowania 3 miesiące oddziały szpitalne 6 miesięcy blok operacyjny 6 miesięcy 7 dni 1 miesiąc Legnica, luty 2006

13 Załącznik nr 5 do procedury nr 4/2006 MYCIE, SUSZENIE, DEZYNFEKCJA SZKŁA LABORATORYJNEGO 1) Nałóż odzież ochronną (fartuch foliowy jednorazowy, rękawice ochronne), 2) Wylej resztki płynów ustrojowych do pojemnika z zawartością środka dezynfekcyjnego o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc), stosunek środka dezynfekcyjnego do płynów ustrojowych - 3:1 (3 części środka + 1 część płynów ustrojowych), dezynfekuj w czasie zgodnym z instrukcją podaną przez producenta preparatu. 3) Szkło laboratoryjne zanurz w roztworze dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc), dezynfekuj w czasie zgodnym z instrukcją podaną przez producenta preparatu. 4) Po dezynfekcji szkło umyj w roztworze detergentu, wypłucz i wysusz w suszarce. Suszarkę ustaw na 180 C, po uzyskaniu pożądanej temperatury ustaw czas suszenia na 60 minut. 5) Po wyjęciu szkło traktuj jako czyste. PAMIĘTAJ O MYCIU I DEZYNFEKCJI RĄK!!! POSTĘPOWANIE ZE SZKŁEM LABORATORYJNYM USZKODZONYM W TRAKCIE BADAŃ W sytuacji uszkodzenia probówki lub innego pojemnika z materiałem biologicznym z materiałem potencjalnie zakaźnym wykonaj następujące czynności: 1. Załóż foliowy fartuch jednorazowy oraz rękawice ochronne, 2. Miejsce skażenia obłóż materiałem chłonnym (lignina, papier ręcznikowy), 3. Na skażone miejsce nanieś preparat dezynfekcyjny do powierzchni o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc), czas działania preparatu 15 minut, 4. Zbierz zanieczyszczenie metodą bez kontaktową (przy użyciu pęsety, zmiotki...), usuń do pojemnika o trudnych do przebicia ściankach umieszczonego w dwuwarstwowym czerwonym worku z przeznaczeniem do utylizacji, 5. Skażone miejsce ponownie pokryj preparatem dezynfekcyjnym czas działania preparatu - 15 minut 6. Po zakończeniu neutralizacji skażenia umyj powierzchnię detergentem i traktuj jako czystą 7. Zużyte rękawice i fartuch usuń do utylizacji jako materiał skażony. Pamiętaj: UMYJ I ZDEZYNFEKUJ RĘCE!!! Legnica, luty 2006r.

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Załącznik nr 6 Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Zasady dezynfekcji Wszelkie czynności dezynfekcyjne muszą być realizowane

Bardziej szczegółowo

Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu

Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 01 Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu Wydanie III z dnia 12.06.2013 r. Strona: 1 z 5 Cel: 1. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

2. Obsługa maceratorów we wszystkich oddziałach. Pracownicy firmy winni być przeszkoleni w zakresie obsługi

2. Obsługa maceratorów we wszystkich oddziałach. Pracownicy firmy winni być przeszkoleni w zakresie obsługi Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi UWAGI OGÓLNE Materiały skażone szkodliwymi

Bardziej szczegółowo

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie.

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. PAKIET F Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 19 kwietnia 2012 roku PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY. Maksymalna wielkość opakowania. Ilość. 500 ml. 100 op. B, F, V, Tbc 5 l 4 l. 250 ml atomizer. 64 op.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY. Maksymalna wielkość opakowania. Ilość. 500 ml. 100 op. B, F, V, Tbc 5 l 4 l. 250 ml atomizer. 64 op. SPRAWA 20/D/2010 zał. nr 1 do siwz FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET 3 A DEZYNFEKCJA RĄK, SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH L.p Charakterystyka preparatu Zakres działania Maksymalna wielkość opakowania Ilość

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat do dezynfekcji małych oraz trudnodostępnych miejsc. Zawierający 55 etanolu oraz czwartorzędowe związki amonowe.posiadający dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. kg 170. l 10

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. kg 170. l 10 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia stanowi dostawa do siedziby SP ZZOZ Szpitala w Iłży środków dezynfekcyjnych o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE. 32 szt. Butelka 350ml z atomizerem. Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE. 32 szt. Butelka 350ml z atomizerem. Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011 Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011 FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Cena całkowita Cena Wartość Oferowane netto Ilość Jedn. ogółem brutto

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 02.12.2015r. Dotyczy sprawy: ZP/17/PN/15 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zakażenia w chirurgii.

Zakażenia w chirurgii. Zakażenia w chirurgii. Rola personelu pielęgniarskiego. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Cacałowska Dorota Zakażenia Zakażenia w chirurgii stanowią istotny problem współczesnej medycyny,

Bardziej szczegółowo

Prognozowana ilość do realizacji w okresie 24 miesięcy. Cena jednostkowa netto. 100 op. 1 l 20 op

Prognozowana ilość do realizacji w okresie 24 miesięcy. Cena jednostkowa netto. 100 op. 1 l 20 op Sprawa 15/D/2012 Dostawa środków dezynfekcyjnych - Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet 1 - Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych L.p. Charakterystyka preparatu Zakres działania Maksymalna wielkość

Bardziej szczegółowo

Przetarg Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry i błon śluzowych. Załącznik nr 1. handlowa. preparatu. Nazwa

Przetarg Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry i błon śluzowych. Załącznik nr 1. handlowa. preparatu. Nazwa Załącznik nr 1 Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry i błon śluzowych Przetarg 2008 L.p Nazwa Wielkość Ilość opakowania Cena jednostkowa Wartość netto % VAT Wartość brutto netto 1. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/48/ FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH DO PRZETARGU. op

ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/48/ FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH DO PRZETARGU. op ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/48/2011 - FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH DO PRZETARGU Lp. Nazwa środka jm Ilość Cena jednost netto 1 Kodan bezbarwny a 1 litr..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/5. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/5. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat do higienicznej i chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja i mycie narzędzi oraz endoskopowego sprzętu medycznego (również w ultradźwiękowych urządzeniach myjących)

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja i mycie narzędzi oraz endoskopowego sprzętu medycznego (również w ultradźwiękowych urządzeniach myjących) Nr sprawy 50/MW/2010 11 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały pozytywną opinię

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 13 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS CHEMICZNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/7. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/7. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat do higienicznej i chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63 100 ŚREM, ul. Promenada 7 tel. ( 0-61 ) 283-52-67, fax ( 0-61 ) 283-77-38 www.zpo.srem.com.pl zpo@post.pl Certyfikat Systemu

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami Preparat o trwałym działaniu Niezwykle krótki czas ekspozycji Środek bakteriobójczy,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp.

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp. Zadanie nr 1 Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych. Pielęgnacja skóry. Opakowania preparatów w płynie służące do mycia i dezynfekcji rąk winny pasować do podajników typu Dermados. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Proces dekontaminacji narzędzi stomatologicznych w punktach 3. Zdjęcie końcówek stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 centrala tel. (32) 47 84 500 sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące

Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące GRUPA I 1 Mycie i dezynfekcja narzędzi lekarskich i sprzętu

Bardziej szczegółowo

MATOSET : oferta setów do procedur

MATOSET : oferta setów do procedur 2013 MATOSET : oferta setów do procedur CEWNIKOWANIE BZMM TZMO SA 2011-02-01 aktualizacja 11.04.2013 1 Spis treści I. OPIS PROCEDURY i MIEJSCE ZASTOSOWANIA... 3 II. SKŁAD I ZDJĘCIE SETU ORAZ PRZEBIEG PROCEDURY...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ..... opracował....... pieczątka zakładu data aktualizacji Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej OPRACOWANIE NA PODSTAWIE PODSTAWY PRAWNE:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 110428-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101310-2011 data 05.05.2011 r.

Numer ogłoszenia: 110428-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101310-2011 data 05.05.2011 r. Numer ogłoszenia: 110428-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Nr sprawy 9/E/P/2011 Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101310-2011

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

do 1000 ml 400 litrów...

do 1000 ml 400 litrów... ... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Pakiet nr 1 preparaty do dezynfekcji skóry, rąk, ran i błon śluzowych Lp. Nazwa oferowanego preparatu dezynfekcyjnego.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: WIW.AD.I.272.62.2012 Siedlce, dn. 13 sierpnia 2012 r. WYKONAWCY wszyscy Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-242/14 Zarządzenie Nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1. Cena Stawka (kol.5 x kol.6) opakowania (j.m.) VAT netto. ( kol.7x kol.8) producenta /kraj wyrobu medycznego)

GRUPA 1. Cena Stawka (kol.5 x kol.6) opakowania (j.m.) VAT netto. ( kol.7x kol.8) producenta /kraj wyrobu medycznego) GRUPA GRUPA - ALKOHOLOWE PREPARATY DO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH Antyseptyki produkty lecznicze lub wyroby medyczne NR L.p. przedmiotu zamówienia KATALOGO Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/27/2015 - FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH DO PRZETARGU. szt... ... szt.

ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/27/2015 - FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH DO PRZETARGU. szt... ... szt. ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/27/2015 - FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH DO PRZETARGU Lp. Nazwa środka jm Ilość Cena jednost netto 1 Softasept N bezbarwny a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI SZKODLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI PRZY PRACACH CZYSZCZĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI SZKODLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI PRZY PRACACH CZYSZCZĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI SZKODLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI PRZY PRACACH CZYSZCZĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH (opracowanie dla służb medycznych i służb utrzymania porządku

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM Powinny być stosowane w celu: 1. Redukcji lub eliminacji narażenia pracowników laboratoryjnych, innych osób i środowiska zewnętrznego na potencjalne

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto. Ilość

Cena jednostkowa netto. Ilość Załącznik nr 1 Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego 2013 L.p Nazwa Wielkość opakowania Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto % Vat Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ PYTANI I ODPOWIEDZI 2 Pytanie 1 pakiet 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści preparat o przedłużonym działaniu i ph 5,5 do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk zawierający w swoim składzie propanol

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkow a netto (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości. podatku VAT 1. Środek dezynfekcyjny oparty na aktywnym tlenie.

Cena jednostkow a netto (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości. podatku VAT 1. Środek dezynfekcyjny oparty na aktywnym tlenie. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Pakiet 1 1. Środek dezynfekcyjny bez zawartości aldehydów Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Bardziej szczegółowo

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Załącznik nr 5 Ramowa procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca potencjalnego narażenia na kontakt z materiałem biologicznie niebezpiecznym (wirus HIV, HBV, HCV) - dla ratowników ksrg I. Materiał

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok Załącznik nr 1 Oferta cenowa LP Opis towaru Spektrum działania Wielkość opak. jednostk. Ilość op/rok 1 Preparat do dezynfekcji rąk będący B, Tbc, F, V 5000 ml 20 mieszaniną wyłącznie (Vaccinia, alkoholowych

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu opakowanie i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat o właściwościach

Bardziej szczegółowo

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania AE/ZP-27-35/14 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

Postępowania z odpadami medycznymi

Postępowania z odpadami medycznymi Strona: 1 z 11 Cel: Wprowadzenie racjonalnych zasad postępowania z odpadami medycznymi. Przedmiot: Prawidłowe monitorowanie i nadzorowanie gospodarki odpadami medycznymi. Zakres stosowania: oddziały szpitalne,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/05/2014 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran Załącznik nr 6 do przetargu nieograniczonego nr 26/200 Dezynfekcja Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran lp opis preparatu nazwa jedn. miary ilość roczna Cena jednostk. netto VAT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji Załącznik Nr 2/ 1 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji jedn. netto w zł ( x kol. 7 + ) 1 Zastosowanie:Płynny środek płuczący op. a. 65 L stosowany do maszynowego 5 L reprocesingu wyrobów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY Celem procedury jest wprowadzenie racjonalnych zasad postępowania z odpadam medycznymi z uwzględnieniem: 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Środek typu Braunoderm barw 5 L przeznaczony do dezynfekcji skóryprzed operacjami, punkcjami jam ciała (sybst czynne PVP jod, isopropanol 20 op 2 Środek typu Braunoderm barw 1 L przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/04/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

MATOSET : oferta setów do procedur

MATOSET : oferta setów do procedur 2011 MATOSET : oferta setów do procedur DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO BZMM TZMO SA 2011-02-01 1 Spis treści I. OPIS PROCEDURY i MIEJSCE ZASTOSOWANIA... 3 II. SKŁAD I ZDJĘCIE SETU ORAZ PRZEBIEG PROCEDURY...

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU Formularz wymagań jakościowych Załącznik nr 3A do SIWZ Nr SZW/NZ/2270-73/PN/2011 GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU PAKIET I SYSTEM ZAMKNIĘTY - zad. 1,2 GRUPA II PREPARATY MYCIE I DEZYNFEKCJA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 288 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 24 grudnia 2007 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

zarządza się co następuje:

zarządza się co następuje: Zarządzenie nr 44 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie: wprowadzenia procedury klinicznej zarządza się co następuje: 1 Z dniem 5 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Preparat dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

Preparat dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Preparat dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami Dobrze tolerowany przez skórę Niezwykle krótki czas ekspozycji Środek bakteriobójczy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w .. ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy artykuły dezynfekcyjne 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ilość w Lp. Artykuł, opis J.m. ilość przypadku cena Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D)

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Część I: Zasady Higieny (Buchrieser, Miorini) 1 Zasady higieny 1.1 Higiena osobista 2 Higiena rąk 2.1 Podstawy 2.2 Środki wspomagające higienę

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika ekspozycji

Bardziej szczegółowo

im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010

im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010 Znak: LOG.I.271 17/2010 Szanowni Państwo Wykonawcy Dotyczy: Postępowania nr 17/ZP/2010 prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna rąk

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna rąk Nr sprawy 58/MW/2012 11 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały pozytywną opinię

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład adów w fryzjersko- kosmetycznych Arkadiusz Chełstowski Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie Potencjalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 1.Cel :ustalenie jednolitych zasad postępowania w procesie mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach RTG,USG

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r)

AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r) AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r) Zatwierdził: Opracowała: Specjalista ds. BHP Bogumiła Filipiuk Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.09. do 31.122014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzsolesnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzsolesnica.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzsolesnica.pl Oleśnica: Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń.

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń. Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń www.profilaktykazakazen.pl Dezynfekcja sprzętów i powierzchni W przypadku pacjenta, który przebywa w izolatce bardzo ważne jest codzienne

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby...

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych

Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych W zakładach kosmetycznych często wykonywane są czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Podczas

Bardziej szczegółowo

grupa 1 Załącznik Nr 4 do SIWZ GRUPA 1 ALKOHOLOWE PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY POLE OPERACYJNE Antyseptyki (produkty lecznicze)

grupa 1 Załącznik Nr 4 do SIWZ GRUPA 1 ALKOHOLOWE PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY POLE OPERACYJNE Antyseptyki (produkty lecznicze) grupa GRUPA ALKOHOLOWE PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY POLE OPERACYJNE Antyseptyki (produkty lecznicze) Nazwa przedmiotu zamówienia pojemność opakowania j.m. ilość Cena jednostkowa netto za szt Stawka podatku

Bardziej szczegółowo

Szacowana ilość. Nazwa preparatu

Szacowana ilość. Nazwa preparatu Pakiet Nr 1 - Myjnia endoskopowa Załącznik do Formularza oferty Lp. Nazwa asortymentu Wielkość opakowania Szacowana ilość Nazwa preparatu Cena za szt. netto w zł VAT % brutto w zł netto w brutto w 1 Preparat

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Środki dezynfekcyjne FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto. Stawka VAT. Cena jedn. brutto. Wartość netto

Załącznik nr 6 do SIWZ. Środki dezynfekcyjne FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto. Stawka VAT. Cena jedn. brutto. Wartość netto Środki dezynfekcyjne Załącznik nr 6 do SIWZ FORMULARZ CENOWY Lp. Wyszczególnienie j.m. Ilość Cena jedn. netto Stawka VAT Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość brutto Producent /kraj 1 2 3 4 Alkoholowy

Bardziej szczegółowo

AE-5/86/2006 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE-5/86/2006 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE-5/86/2006 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość poszczególnych pozycji winna być obliczona

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, ph ok 7 nie zawierający aldehydów, fenoli Preparat o szerokim spektrum działania -

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj

Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj ODDZIAŁ KARDIOLOGII ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy myd je często. S.J.

Bardziej szczegółowo

500 Litr litr litr 50

500 Litr litr litr 50 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet Nr 1 załącznik nr 2 Mycie, odkażanie i pielęgnacja rąk Lp. 1 Opis przedmiotu zamówienia Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła,

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Czy bezpieczny sprzęt to tylko sprawa personelu a może to także kwestia bezpieczeństwa pacjenta? Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŻELAZNA FUNDACJA INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH DA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ ZP-6-D/13 ZAŁ. NR DO SIWZ PAKIET NR 1 Lp. Opis preparatu Producent + nazwa handlowa preparatu

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1. załącznik nr 1. Formularz asortymentowo-cenowy 84 L

Pakiet 1. załącznik nr 1. Formularz asortymentowo-cenowy 84 L Pakiet 1 Środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk, odkażania skóry Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 1 L.p. Charakterystyka Opakowanie Ilość JM 1.1 Preparat do higienicznego i chirurgicznego

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE CENY OFERTOWEJ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO. Cena jedn. Netto (z rabatem)

USZCZEGÓŁOWIENIE CENY OFERTOWEJ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO. Cena jedn. Netto (z rabatem) Załącznik 2 do SIWZ Część 1 USZCZEGÓŁOWIENIE CENY OFERTOWEJ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO L.p. Nazwa Rodzaj Jedn. miary Ilość w ciagu 24 m-cy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aparat do przetaczania 1 szt. 4000 płynów

Bardziej szczegółowo

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ SZP.III.240/02/4/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ Załącznik nr 2. Prawidłowe sprzątanie i utrzymanie czystości jest jedną z podstawowych metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Powierzchnia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej Załącznik nr 2 I. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych 1) lekarz specjalista medycyny paliatywnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych:

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Część nr 1. Środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk. L.p. Charakterystyka preparatu 1.1 Lekko kwaśny ( ph ok. 5,0 5,2 ) niewysuszający środek do chirurgicznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Gdańsk: dostawa preparatów przeznaczonych do dezynfekcji skóry, rąk, ran i błon śluzowych, preparatów przeznaczonych do dezynfekcji narzędzi i powierzchni /CPV 24455000-8 (środki odkażające), 24457000-2

Bardziej szczegółowo