Opis przedmiotu zamówienia Część 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia Część 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1a do SIWZ (załącznik nr 1a do umowy) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy ADRES: Warszawa ul. Jana Kazimierza 62 NAZWA CZĘŚCI: LOKALIZACJA: NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG KODÓW CPV: Roboty drogowe Wymiana nawierzchni Wyrównywanie terenu Wykonanie naprawy drogi technicznej na wale Młocińskim oraz modernizacji dróg przeciwpożarowych w Lesie Młocińskim Lewobrzeżne tereny nadwiślańskie na terenie Miasta st. Warszawa Las Młociński, Wał Młociński (zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ) MIEJSCOWOŚĆ, DATA: Warszawa, grudzień 2011 r. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu drogi technicznej na wale Młocińskim oraz wykonanie modernizacji dróg przeciwpożarowych na terenie Lasu Młocińskiego wraz z odcinkami stanowiącymi połączenie komunikacyjne, w celu udostępnienia jej dla ruchu rowerowego. Planowane roboty prowadzone będą na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 2. Zadanie stanowi cześć projektu pn.: Warszawski Węzeł wodno-rowerowy Pedałuj i Płyń (Bike & Sail) Etap I ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów: 3.1. drogi technicznej z tłucznia, na koronie wału Młocińskiego o szerokości 3,5m 3.2. drogi przeciwpożarowej z tłucznia, na terenie Lasu Młocińskiego o szerokości 3,5m 3.3. drogi przeciwpożarowej z tłucznia, na terenie Lasu Młocińskiego o szerokości 4,5m 3.4. drogi przeciwpożarowej z tłucznia, na terenie Lasu Młocińskiego o szerokości 6,5m wraz z parkingiem WYMAGANIA OGÓLNE 1. Prowadzenie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za wcześniejsze rozpoznanie terenu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za stan budowli przeciwpowodziowych, na których prowadzone są prace remontowe oraz inne urządzenia znajdujące się w obrębie wykonywanych robót. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 1

2 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 2. Sprzęt do wykonania robót Z uwagi na podmokły charakter terenu wskazane jest użycie maszyn odpowiednich dla tych warunków. Używany sprzęt powinien spełniać odpowiednie warunki techniczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, stan budowli przeciwpowodziowych i na środowisko. Ilość i wydajność sprzętu powinna zagwarantować wykonanie robót zgodnie z terminem przewidzianym na ich wykonanie. Transport materiału, stosowanego do wykonania nawierzchni drogi technicznej należy prowadzić w sposób najmniej obciążający wał ziemny. O ile to możliwe poza nasypem ziemnym. W przypadku konieczności transportu materiału na wale przeciwpowodziowym, ruch będzie odbywał się po jego koronie. Aby nie powodować uszkodzeń należy w takim przypadku zastosować sprzęt o ciężarze nie przekraczającym 10 t (wraz z załadunkiem) o rozstawie kół nie większym niż 2,2 m.transport materiałów Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 3. Wartość realizacji zamówienia Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, usunięcie karp, rozłożenie warstw nawierzchni, profilowanie koryta drogi, załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, zagęszczenie, ustawienie obrzeża oraz wykonanie badań i pomiarów do dokumentacji powykonawczej. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na realizację robót dodatkowych na zasadach wynagrodzenia ryczałtowego. Dostarczone przez Zamawiającego przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji ilości wymienionych w przedmiarach prac z dokumentacją projektową. 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej nawierzchni Lp. Wyszczególnienie pomiarów i badań Min. częstotliwość pomiarów 1 Rzędne wysokościowe co 100 m - Uwagi 2 Spadki poprzeczne 5 razy na 1 km z tolerancją ±0,5% 3 Zagęszczenie warstw nie rzadziej niż raz na 600 m 2 Is 1,00 4 Uziarnienie wg zaleceń Inspektora Nadzoru 5 Ścieralność kruszywa, nasiąkliwość, odporność na działanie mrozu 5. Zasady postępowania za wadliwie wykonane odcinki wg zaleceń Inspektora Nadzoru Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. TERMIN REALIZACJI Nie więcej niż 120 dni od daty podpisania umowy (zgodnie z ofertą) 2

3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje wykonanie: 1. drogi technicznej z tłucznia, na koronie wału Młocińskiego o szerokości 3,5m Projekt zakłada wykonanie naprawy drogi technicznej szerokości 3,5m na koronie wału przeciwpowodziowego Młocińskiego. Niweleta projektowanej drogi technicznej przebiega po zbliżonym poziomie do obecnego stanu, z uwzględnieniem wyrównania terenu i uzupełnieniem ubytków (załącznik nr i 2.2). Na drodze przewidziano dopuszczenie ruchu mieszanego, umożliwiającego przejazd zarówno samochodom uprzywilejowanym jak i rowerzystom. Przyjęto podstawowe parametry techniczne dla projektowanej drogi technicznej: Szerokość: 3,5 m Długość: 914,26 m Powierzchnia drogi: 3199,91 m2 Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 5cm Przed wykonaniem drogi należy usunąć wierzchnią warstwę darniny i humusu. Humus i darninę można użyć do mikroniwelacji skarp korony wału. 2. drogi przeciwpożarowej z tłucznia, na terenie Lasu Młocińskiego o szerokości 3,5m Projekt zakłada wykonanie drogi przeciwpożarowej, udostępnionej do ruchu rowerowego, łączącej ul. Dziwożony z istniejącą drogą przeciwpożarową Lasu Młocińskiego (załącznik nr 2.1.2), wykonanej zgodnie z technologią przedstawioną w załączniku nr 2.2. Na drodze przewidziano dopuszczenie ruchu mieszanego, umożliwiającego przejazd zarówno samochodom uprzywilejowanym jak i rowerzystom. Zakres prac obejmuje również usunięcie karp. Przyjęto podstawowe parametry techniczne dla projektowanej drogi przeciwpożarowej: Szerokość: 3,5 m Długość: 83,54 m Powierzchnia drogi: 292,39 m2 Wykarczowanie pni drzew: 12 szt. 3. drogi przeciwpożarowej z tłucznia, na terenie Lasu Młocińskiego, o szerokości 4,5m Projekt zakłada modernizację istniejącej drogi przeciwpożarowej, udostępnionej do ruchu rowerowego, zlokalizowanej wzdłuż wschodniej granicy Lasu Młocińskiego (załącznik nr i ), polegającej na wykonaniu nawierzchni z tłucznia na istniejącej nawierzchni gruntowej zgodnie z istniejącym przebiegiem (załącznik nr 2.3) oraz odcinkami stanowiącymi połączenie komunikacyjne. Na drodze przewidziano dopuszczenie ruchu mieszanego, umożliwiającego przejazd zarówno samochodom uprzywilejowanym jak i rowerzystom. Przyjęto podstawowe parametry techniczne dla projektowanej drogi przeciwpożarowej: Szerokość: 4,5 m Długość: 1 309,58m Powierzchnia drogi: 5 893,11m2 3

4 4. drogi przeciwpożarowej z tłucznia, na terenie Lasu Młocińskiego o szerokości 6,5m wraz z parkingiem Projekt zakłada wykonanie drogi przeciwpożarowej z tłucznia, wraz z towarzyszącymi jej miejscami postojowymi zlokalizowanymi dwustronnie, prostopadle do osi drogi (zgodnie z załącznikiem nr ) z kostki bazaltowej. W celu zastosowania dodatkowego odwodnienia projekt zakłada wykonanie 21 drenów francuskich o spadku 1% w stronę polany, prostopadłych do osi drogi. Technologia wykonania drogi została przedstawiona na załączniku 2.7, a parkingu na załącznikach 2.6 i 2.9. Do rysunku 2.9 dodano aneks. Aneks wprowadza zmianę do rysunku 2.9 tj. budowę półmateraca (nie jak w 2.9 materaca) poprzez wywinięcie geowłókniny na krawędziach na długość 1,5 m z pozostawieniem górnej części materaca jako otwartego nie przykrytego geowłókniną. Ponadto aneks zakłada zmianę poprzez ujednolicenie grubości warstwy kruszywa wypełniającego (półmateraca) do grubości 20 cm. Przy takim rozwiązaniu istnieje konieczność wykonania koryta wykopu ze spadkiem jednorodnym min 2%. Podobne rozwiązanie należy zastosować dla przekroju drogi tj. rysunku 2.7. Zastosowana przy realizacji zamówienia geowłóknina powinna być zgodna z załączoną Specyfikacją Materiału Geosyntetycznego (załącznik nr 2.8). Na odcinku początkowym odcinku o długości 20 m nawierzchnię drogi z kostki granitowej należy przełożyć i uzupełnić (odcinek wskazany na załączniku nr 2.5). Przyjęto podstawowe parametry techniczne dla projektowanej drogi przeciwpożarowej i parkingu, dopuszczonej do ruchu samochodowego: Szerokość: 6,5m Długość: 207,18m Powierzchnia drogi wraz z miejscami parkingowymi: 2 839,12 m2 (w tym pow. drogi 1 346,67m2, pow. miejsc parkingowych 1 492,45 m2) Liczba miejsc parkingowych: 42 (w tym 40 miejsc trzystanowiskowych i 2 miejsca dwustanowiskowe) Wymiary trzystanowiskowych miejsc parkingowych: 4,75m x 7,60m Wymiary dwustanowiskowych miejsc parkingowych: 4,75m x 5,10m Spadek: dwustronny równy 2% Kruszywo łamane 0-31,5 Kruszywo łamane 31,5-63 zawinięte w geowłókninę - gr cm Poprzeczny dren francuski co 10 metrów - gr cm Przekrój normalny parkingu dwu- i trzystanowiskowego: Kostka bazaltowa wg dostępnego asortymentu - gr cm Podsypka cementowo piaskowa - gr. 3-5 cm Podbudowa z kruszywa łamanego drobnego 0-31,5 - gr cm Materac geosyntetyczny - gr cm Poprzeczny dren francuski co 10 m. - gr cm Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki bazaltowej z odzysku po uprzednim zatwierdzeniu jakości przez inspektora nadzoru. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Zakres rzeczowy zadania Dokumentacja wykonawcza: Zał. nr Adaptacja korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego wraz z budową dróg pożarowych Plan sytuacyjny rys. nr 1, ark. 1 z 2 4

5 Zał. nr Adaptacja korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego wraz z budową dróg pożarowych Plan sytuacyjny rys. nr 2, ark. 2 z 2 Zał. nr 2.2. Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne dla drogi pożarowej o szer. 3,5 m oraz dla drogi technicznej na koronie wału Młocińskiego, rys. nr 2 Zał. nr 2.3. Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne dla drogi pożarowej o szer. 4,5 mrys. nr 3 Zał. nr 2.4. Zał. nr 2.5. Zał. nr 2.6. Zał. nr 2.7. Zał. nr 2.8. Zał. nr 2.9. Załącznik nr 3. Modernizacja drogi przeciwpożarowej o szer. 6,5 m wraz z parkingiem Zasada zagospodarowania terenu Modernizacja drogi przeciwpożarowej o szer. 6,5 m wraz z parkingiem Plan sytuacyjny Modernizacja drogi przeciwpożarowej o szer. 6,5 m wraz z parkingiem Nawierzchnia zatoki parkingowej Modernizacja drogi przeciwpożarowej o szer. 6,5 m wraz z parkingiem Konstrukcja nawierzchni Modernizacja drogi przeciwpożarowej o szer. 6,5 m wraz z parkingiem Specyfikacja materiału geosyntetycznego, informacja dotycząca drenów francuskich Modernizacja drogi przeciwpożarowej o szer. 6,5 m wraz z parkingiem Konstrukcja nawierzchni parkingu Przedmiary Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 5 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 5

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dla zadania: Remont nawierzchni tłuczniowych ul. Dębowa boczny odcinek W CHYBIU - MNICH Inwestor: URZĄD GMINY CHYBIE 43-520 Chybie ul. Bielska 78 Grudzień, 2011r. 1 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GENERALNY PROJEKTANT: ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. UL. KARTUSKA 278, 80-125 GDAŃSK, TEL./FAX: 58 322 11 21, FAX: 58 325 42 89 www.arpro.com.pl INWESTOR ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza 58-301 WAŁBRZYCH, ul. HARCERSKA 4, TEL./ FAX 074 842 31 86 Egzemplarz 1 PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza Obiekt: Adres: Droga powiatowa Droga powiatowa w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOGDAN TOŁKACZ USŁUGI PROJEKTOWE ul. Wiosny Ludów 55/7 71-471 Szczecin tel. (091) 4540-779 PRZEBUDOWA RUROCIĄGU NA CIEKU MELIORACYJNYM GRZYBNICA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 Danuta Iwanus NIP 874-103-53-32, REGON 870191673 STRONA TYTUŁOWA Nazwa przedsięwzięcia : Budowa ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30 83-010 Straszyn, ul. Młyńska 9, NIP 593 158 09 24, tel. (058) 682 89 87, e-mail : pracownia@studioalex.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektu budynku świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Nazwa inwestycji: BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 EGZEMPLARZ NR 2. Autor opracowania: inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 Opracowanie do zgłoszenia robót Drogowa Stadium Branża Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kopernika na odcinku od ul.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 EEggi iss PPool laanndd SSpp.. zz oo..oo.. Deeppaarrt taameennt t PPrrooj jeekkt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego 1 GMINA LINIEWO 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Budowa zbiornika retencyjnego SST.O1.O3 ROBOTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU UTWARDZONEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00. NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szpital Ginekologiczno-Położniczy przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo