Acta Innovations, ISSN , nr 12, Karolina Rosiak Łódź, ul. Żeromskiego 116,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 12, 2014. Karolina Rosiak. 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, 168011@edu.p.lodz.pl."

Transkrypt

1 Andrzej Żarczyński Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Łódź, ul. Żeromskiego 116, Karolina Rosiak Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Łódź, ul. Żeromskiego 116, Piotr Anielak Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Łódź, ul. Żeromskiego 116, Wojciech Wolf Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Łódź, ul. Żeromskiego 116, PRAKTYCZNE METODY OCZYSZCZANIA BIOGAZU Z SIARKOWODORU. CZ. 1. ZASTOSOWANIE SORBENTÓW STAŁYCH Streszczenie Siarkowodór jest powszechnie występującym składnikiem biogazu powodującym zanieczyszczenie atmosfery oraz korozję urządzeń stosowanych w biogazowniach. Jego usuwanie przed dalszym przetwarzaniem biogazu jest zatem konieczne ze względów środowiskowych oraz technicznych. W publikacji przedstawiono krytyczny przegląd technologii wykorzystujących sorbenty stałe. W kolejnej pracy zostaną omówione procesy chemiczne i biochemiczne zachodzące w układach ciekłych. Słowa kluczowe Biogaz, usuwanie siarkowodoru, sorbenty stałe, fermentacja, bioenergia Wstęp Odnawialne źródła energii (OZE) mają coraz większy udział w bilansie energetycznym krajów Unii Europejskiej [1-5]. Mimo, że sektor produkcji biogazu rolniczego ma wsparcie władz i duże znaczenie gospodarcze, to jednak przyjęty przez rząd w lipcu 2010 r. dokument Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach nie jest wystarczający, a inwestycje w sektorze biogazu rolniczego wymagają jeszcze silniejszego wspar- cia finansowego niż to ma miejsce dotychczas [5-8]. Stosownie do planów Unii Europejskiej w 2020 r. udział energii pochodzącej ze źródeł OZE w wykorzystaniu energii ogółem powinien osiągnąć przynajmniej 15%. Wśród nich istotne znaczenie mają technologie bazujące na zagospodarowaniu biomasy na drodze konwersji do biogazu, a następnie wykorzystaniu go głównie do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej [6-29]. Biogaz jest mieszaniną gazową składającą się głównie z metanu (CH 4 ) oraz dwutlenku węgla (CO 2 ), powstającą w procesie fermentacji metanowej w wyniku kontrolowanego, biologicznego rozkładu w warunkach beztleno- wych materii organicznej przy udziale odpowiednich mikroorganizmów. W biogazie oprócz powyżej wymienionych składników znajdują się niewielkie ilości: siarkowodoru (H 2 S), azotu (N 2 ), wodoru (H 2 ), amoniaku (NH 3 ), tlenku węgla (CO) i tlenu (O 2 ). Zawartość poszczególnych składników w biogazie nie jest stała, co przed- stawiają dane w tabeli 1 i zależy od stosowanego procesu technologicznego oraz rodzaju materiału wsadowego użytego do produkcji biogazu [9, 7, 16, 20, 21]. Materiałem poddawanym fermentacji metanowej może być zarówno substrat roślinny [6, 8-10, 20-25], zwierzęcy [13, 19], odpady pogorzelniane czy browarnicze [2], osady ściekowe [9, 11, 12, 14, 18, 20, 22], a także ich mieszanki [10, 20-25]. Zawartość metanu w biogazie decyduje o jego wartości opałowej, np. spalanie biogazu zawierającego 65% metanu generuje około 23 MJ/m 3 ciepła [20]. 24

2 Składnik biogazu Tabela 1. Zawartość procentowa głównych składników biogazu [20] Zakres (%) 25 Zawartość składnika Metan Dwutlenek węgla ,8 Siarkowodór 0,08-5,5 0,2 Średnio (%) Wodór 0-5 substancja śladowa Tlenek węgla 0-2,1 substancja śladowa Azot 0,6-7,5 substancja śladowa Tlen 0,1 substancja śladowa Źródło: Głodek E. (red.), Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego. Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o., Opole 2007 Zawartość siarkowodoru w biogazie jest zwykle niewielka, jednak należy go usuwać, ponieważ jest on przyczyną zanieczyszczenia środowiska oraz problemów z eksploatacją instalacji. Pozostałe składniki występujące w śladowych ilościach nie stwarzają aż tak dużych problemów jak siarkowodór, który powstaje na etapie acido- genezy procesu fermentacji metanowej. Celem cyklu publikacji jest prezentacja o charakterze poradnika ważniejszych metod usuwania siarkowodoru z biogazu, z zaakcentowaniem zwłaszcza technologii prostych, tanich i stosunkowo skutecznych, a tym samym mających szanse na powszechne zastosowanie. Siarkowodór jest produktem rozkładu związków zawierających siarkę, do których należą m. in. aminokwasy (cysteina i metionina), sulfotlenki, kwasy sulfonowe, a także powstaje on podczas biologicznej redukcji siarcza- nów obecnych w fermentowanym surowcu. Siarkowodór stanowi zagrożenie, bo wraz z wodą, która również znajduje się w biogazie, tworzy korozyjny kondensat, niszczący instalacje i urządzenia zasilane biogazem [15, 22]. Oprócz tego należy pamiętać, że podczas procesu spalania biogazu zanieczyszczonego siarkowodorem powstanie dwutlenek siarki według następującej reakcji: H 2 S + 1,5O 2 SO 2 + H 2 O Następnie związek ten ulega stopniowemu utlenieniu w atmosferze do trójtlenku siarki, zanieczyszczenia wyso- ce niebezpiecznego dla środowiska, ponieważ w wyniku absorpcji w wodzie powstaje kwas siarkowy, który z kolei jest jednym ze składników powodujących powstawanie kwaśnych deszczy [15, 22]. Biogaz najczęściej wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach kogeneracyjnych. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie procesu odsiarczania i osuszania go (usuwanie innych zbędnych składników jest nieopłacalne ekonomicznie). Według zaleceń literaturowych stężenie siarkowodoru w biogazie przeznaczonym do spalania nie powinno być wyższe niż 1000 ppm. Wartość ta zabezpiecza urządzenia do spa- lania biogazu i odzysku ciepła przed korozją [15, 20, 22], a także ogranicza zanieczyszczanie atmosfery kwaśnymi produktami utleniania siarkowodoru. Według Kujawskiego, zgodnie z zaleceniami producentów aparatury do wytwarzania energii na drodze kogeneracji, w biogazie nie może być więcej siarkowodoru niż ppm [23]. Z kolei Cebula i Sołtys wskazują następujące zakresy dopuszczalnej zawartości H 2 S: kotły energe- tyczne do 1000 ppm, silniki spalinowe ppm, zatłaczanie do sieci gazowej 4-7 ppm i ogniwa paliwowe poniżej 1 ppm [24]. Przy zatłaczaniu biogazu do sieci gazowej podkreśla się konieczność obniżenia stężenia siarkowodoru do stężeń niższych od 10 ppm [25], a nawet poniżej 1 ppm [22]. W tym przypadku oraz użyciu biogazu jako paliwa do silników pojazdów, niezbędne jest także usunięcie innych niż H 2 S zanieczyszczeń towa- rzyszących metanowi. Biogaz zostaje wtedy poddawany procesom zapewniającym wystarczające osuszanie go, usuwanie dwutlenku węgla, związków azotu i chloru, a także organicznych związków krzemu, stosownie do wymagań w poszczególnych krajach [26]. Biogaz można także katalitycznie konwertować z parą wodną w celu otrzymywania gazu syntezowego, bogate- go w wodór i przydatnego np. do produkcji metanolu [20, 22]. Metody odsiarczania biogazu różnią się od metod odsiarczania gazu ziemnego. Usuwanie siarkowodoru z biogazu powinno odbywać się jak najprostszymi metodami, obejmującymi najlepiej tylko jeden etap, przy wysokiej wydajności w warunkach normalnego ci-

3 śnienia i temperatury. Oprócz tego reagenty powinny być dobierane tak, by można je było po tym procesie wykorzystać, np. jako nawozy. Usuwanie siarkowodoru za pomocą uwodnionych tlenków żelaza, rudy darniowej i boksytów Do przemysłowych metod chemicznego odsiarczania biogazu należy adsorpcja związków siarki (przede wszyst- kim H 2 S) na uwodnionym tlenku żelaza(iii) [15, 18, 22]. Proces adsorpcji jest wydajny, jeżeli adsorbent posiada znaczną powierzchnię właściwą oraz jest prowadzony w odpowiednio niskiej temperaturze. Adsorpcja nieodwracalna ma cechy chemisorpcji. Wtedy energia wiązania cząsteczek znajdujących się na powierzchni adsorbentu jest tak duża, że adsorbat może być desorbowany jedy- nie jako związek chemiczny, nawet w formie ciała stałego [28-30]. Dobrą efektywność odsiarczania biogazu posiadają dwie odmiany tlenku żelaza, tj. krystaliczne hydraty tlenku żelaza: α- Fe 2 O 3 H 2 O i γ- Fe 2 O 3 H 2 O. Reagują one łatwo z siarkowodorem, a proces ich regeneracji przebiega praktycznie całkowicie [22, 31-34]. Tlenek Fe 3 O 4 (Fe 2 O 3 FeO) wykazuje mniejszą zdolność adsorpcji siarkowodo- ru w porównaniu do dwóch powyższych form tlenku żelaza. W procesie adsorpcji siarkowodoru na powierzchni uwodnionego tlenku żelaza (III) powstaje siarczek żelaza (III), zgodnie z reakcją [31]: Fe 2 O 3 + 3H 2 S Fe 2 S 3 + 3H 2 O Jeżeli w biogazie poddanym oczyszczeniu znajdują się merkaptany, reagują one w następujący sposób [22]: Fe 2 O 3 + 6RSH 2Fe(RS) 3 + 3H 2 O Temperatura optymalna dla tego procesu wynosi około 38 C, natomiast odczyn środowiska reakcyjnego powi- nien być lekko alkaliczny i wynosić 8,0-8,5. Oprócz tego ważna jest zawartość wody krystalicznej w masie adsorbentu. Jeżeli ph masy oczyszczającej jest niższe, a temperatura wyższa (50 C), powstały siarczek żelaza(iii) traci związaną wodę oraz tworzy mieszaninę FeS 2 i Fe 8 S 9, następnie powstaje siarczan żelaza(ii) i wielosiarczki, które nie adsorbują siarkowodoru, a także nie są zdolne do łatwej regeneracji do tlenku żelaza(iii) [22]. Teoretycznie jeden kilogram uwodnionego tlenku żelaza(iii) jest w stanie zaadsorbować 0,64 kilograma siarko- wodoru. W praktyce jednak wydajność tego procesu wynosi około 90%. Po wyczerpaniu się zdolności adsorpcyjnej złoża, poddaje się je regeneracji [22, 32, 34]. Powstały Fe 2 S 3 reaguje z tlenem z powietrza, dając tlenek żelaza(iii), a siarka (S 2- ) utlenia się do siarki elementarnej (S o ), zgodnie z reakcją: 2Fe 2 S 3 + 3O 2 2Fe 2 O 3 + 6S Oba procesy: adsorpcji i regeneracji złoża można realizować wielokrotnie, aż do czasu, gdy powstała siarka elementarna nie pokryje powierzchni aktywnej tlenku żelaza i nie wypełni przestrzeni między jego ziarnami. Aby procesy adsorpcji i regeneracji zachodziły równocześnie można dodawać określoną ilość powietrza, bądź tlenu do biogazu poddawanego oczyszczaniu. Podczas obu procesów wydzielają się spore ilości ciepła, które utrudniają ich realizacje, bowiem nadmierny wzrost temperatury adsorbentu spowoduje utratę wody oraz zmniejszenie zdolności wiązania H 2 S. Powstałą siarkę elementarną można usunąć za pomocą spalania. Tworzy się wtedy tlenek siarki(iv), który może zostać użyty do produkcji kwasu siarkowego. Oba tlenki stosowane do adsorpcji siarkowodoru są uzyskiwane z rud żelaza, bądź z żelaza metalicznego (zawartość około 75% tlenku żelaza(iii), 10% wody oraz inne dodatki, które pochodzą z rud żelaza) [20-22, 32]. Kolejnym popularnym adsorbentem służącym do usuwania siarkowodoru jest ruda darniowa. Głównym skład- nikiem rudy jest krystaliczny limonit Fe 2 O 3 nh 2 O. Ruda darniowa to porowata skała osadowa o kolorze brunatnym, powstająca przy udziale bakterii z rozpuszczalnych związków żelaza znajdujących się w wodzie. Występuje ona najczęściej na obszarach, gdzie wody gruntowe znajdowały się blisko powierzchni gleby, już na głębokości około 30 cm, tj. w dolinach rzek, na terenach bagiennych czy torfowiskach. W Polsce ruda występuje na obszarze Wielkopolski, Mazowsza, Podlasia, Roztocza i Małopolski. Skład rudy darniowej wynika z warunków w jakich ona powstawała. Oprócz tlenku żelaza(iii) można w niej wykryć niewielkie ilości następujących tlenków metali: wapnia, magnezu, potasu, sodu, żelaza(ii), glinu, tytanu oraz materię organiczną i wodę. Najbardziej efektywne są rudy darniowe, które zawierają od 45 do 55% tlenku żelaza(iii) w przeliczeniu na suchą substancję adsorbentu, od 45 do 55% wody w masie czyszczącej oraz wykazują stratę masy w wyniku prażenia około 30% [22, 32]. Na fot. 1 przedstawiono moduł nadziemny instalacji usuwania H 2 S z biogazu produkowanego z osadów ściekowych w firmie Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Żydomicach (RAWiK). 26

4 Acta Innovations, ISSN , nr 12, 2014 Fot. 1. Widok na nadziemną zabudowę systemu odsiarczania biogazu za pomocą rudy darniowej w firmie Rawskie Wodocią- gi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Żydomicach. Własność autorów. W okresie blisko sześciu lat badano skład biogazu przed i po jego oczyszczaniu za pomocą rudy darniowej ze złoża w Strzyżowie koło Kalisza [32]. Biogaz generowano w wyniku fermentacji osadów ściekowych wytwarza- nych w oczyszczalni ścieków, w dwóch Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych (WKF). Proces oczyszczania biogazu następował w odsiarczalniku, w którym znajdowały się cztery warstwy złoża odsiarczającego, bazujące- go na rudzie darniowej, zmodyfikowanej przez wprowadzenie aktywatorów i dodatków spulchniających. Odsiarczony biogaz magazynowano w zbiorniku, z którego stopniowo przesyłano go za pomocą węzła pomia- rowo- rozdzielczego do kotłowni i generatorów. W przypadku, gdy występował nadmiar biogazu, spalano go także w pochodni. Biogaz kierowany do generatorów oczyszczano dodatkowo w adsorberze wypełnionym wę- glem aktywnym i na filtrze włókninowym. W wymienniku ciepła ochładzano spaliny, a ich niedopalone składniki, np. tlenek węgla, dotleniano za pomocą konwertera katalitycznego [28]. Oprócz rud pozyskiwanych w Polsce można znaleźć na rynku i w literaturze naukowej przykłady adsorbentów handlowych. Należą do nich, m. in.: Sulfatreat 410- HP zawierający w swoim składzie tlenki żelaza, służący do odsiarczania i dezodoryzacji gazów pod ciśnieniem atmosferycznym, a także Sulfa- Bind firmy ADI International oraz Sulfur- Gte firmy GTP- Merichem [22, 35]. Do oczyszczania biogazu z siarkowodoru nadaje się również osad, który powstaje w wyniku przerobu i oczysz- czania boksytów w procesie otrzymywania aluminium. Boksyt jest skałą osadową, która się składa głównie z wodorotlenków glinu. Oprócz tego zawiera również minerały ilaste, krzemionkę, tlenki i wodorotlenki żelaza. Osad ten ma dużą pojemność adsorpcyjną, co wykazały badania przeprowadzone przez naukowców z Wietna- mu i Japonii [31], bowiem wydajność usuwania siarkowodoru wyniosła aż 94,7%. Osad świeży posiada lepszą wydajność usuwania siarkowodoru z biogazu niż osad po regeneracji, dlatego zaleca się używanie jedynie świe- żego materiału, aby proces był opłacalny i w pełni wydajny. Zaletą tego materiału jest również jego niska cena. 27

5 Rys. 1. Schemat aparatury do usuwania siarkowodoru z użyciem sorbentu boksytowego [31] Źródło: Q. Huynh, V. Q. Q. Thieu, T. P. Dinh,, S. Akiyoshi, Removal of hydrogen sulfide (H 2 S) from biogas by adsorption meth- od, 8th Biomass Asia Workshop, November 29- December 1, 2011, Hanoi, Vietnam. Zaproponowano schemat instalacji służącej do usuwania siarkowodoru z biogazu z użyciem osadów boksyto- wych. Instalacja przedstawiona na rys. 1. charakteryzowała się 95% wydajnością, przy założeniu oczyszczania 20 m 3 dziennie biogazu o zawartości do 2500 ppm siarkowodoru [31]. Zasadniczą część aparatury stanowiły dwie kolumny do adsorpcji siarkowodoru. Utlenianie siarkowodoru w fazie gazowej z udziałem węgla aktywnego, sit molekularnych i krzemionki Kolejną metodą stosowaną do odsiarczania biogazu jest utlenianie siarkowodoru w fazie gazowej na złożu wę- gla aktywnego, jednego z najstarszych i najpopularniejszych adsorbentów [20-22, 30, 33-43]. W wyniku reakcji, które zachodzą na powierzchni węgla aktywnego, siarkowodór zostaje katalitycznie utlenio- ny, głównie do siarki elementarnej lub w mniejszym stopniu do dwutlenku siarki, który może z kolei utleniać się do trójtlenku (SO 3 ). Aby ten proces mógł zachodzić, niezbędna jest obecność wody oraz tlenu w oczyszczanym gazie. Woda w wyniku akumulacji oraz kondensacji tworzy cienki film, który pokrywa hydrofobową powierzch- nię mikro- i mezoporów adsorbentu. Tlen dyfunduje przez warstwę wody, następnie ulega dysocjacji i adsorpcji na powierzchni węgla. Siarkowodór tak samo dyfunduje do wody i jeżeli ph środowiska jest większe od 5, to także zaczyna ulegać dysocjacji [22, 34]. Niemodyfikowany węgiel aktywny wykazuje małą pojemność sorpcyjną względem siarkowodoru, zwykle na poziomie 0,02 g H 2 S/g węgla aktywnego. Sorbent ten ma jednak zastosowanie do oczyszczania gazów, które zawierają kilka ppm siarkowodoru. W pracach [22, 34] opisano dostępne na rynku węgle aktywne o różnym stopniu obróbki fizyko- chemicznej, m. in.: WVA- 1100, firmy Westvaco o powierzchni właściwej 1700 m 2 /g, otrzymywany z drewna i ak- tywowany kwasem ortofosforowym; Maxsorb, firmy Kansai o powierzchni właściwej 2240 m 2 /g, powstający z pozostałości po de- stylacji ropy naftowej i aktywacji wodorotlenkiem potasu; Xtrusorb, firmy Calgon Carbon o powierzchni właściwej około 1040 m 2 /g, otrzymywany na ba- zie kamiennego w wyniku aktywacji parą wodną. 28

6 Częściej do oczyszczania biogazu z siarkowodoru stosowane są modyfikowane węgle aktywne znacznie wy- dajniejsze w procesie adsorpcji siarkowodoru. Modyfikacja polega na wprowadzeniu do struktury sorbentu zasadowych grup zawierających azot (działanie na węgiel mocznikiem lub amoniakiem), zasadowych tlenków (MgO, CaO), wodorotlenków (NaOH, KOH), bądź węglanów sodu i potasu. Krystaliczne tlenki o charakterze zasadowym, w tym wypadku MgO i CaO, wykazują niewielką reaktywność względem H 2 S w temperaturze poko- jowej i małą rozpuszczalność w wodzie. Wchodzą one w reakcje z dwutlenkiem węgla, który znajduje się zarówno w powietrzu jak i w biogazie, tworząc wodorowęglany i węglany wapnia czy magnezu, które występują w strukturze węgla aktywnego jako osobne fazy. Związki te podczas kontaktu z wodą ulegają dysocjacji i zwięk- szają ph środowiska reakcyjnego, nawet powyżej 10. To stwarza korzystne warunki do dysocjacji H 2 S, a potem do jego utleniania. Ciąg reakcji następujących w przypadku, gdy zostanie zastosowany tlenek wapnia przedsta- wiono w pracy [22]. Przykładowe, dostępne na rynku modyfikowane węgle aktywne to: Midas OCM, firmy US Filters, wytwarzany z węgla bitumicznego; Draco H 2 S, firmy Norit oraz S- 208C, firmy Waterlink/Barnabey Sutcliffe [22, 36]. Do usu- wania H 2 S z biogazu mogą być także stosowane węgle aktywne firmy Gryfskand pod technicznymi nazwami: AKPA- 22, AKP- 5, NG I, NG II, AG i AG- 5S [40] oraz węgle modyfikowane dodatkiem KOH przedsiębiorstwa Deso- tec Polska, przeznaczone do usuwania gazów kwaśnych o symbolach: Airpel 10-3 oraz Airpel 10-4 [39]. Do odsiarczania biogazu można zastosować również sita molekularne oraz syntetyczne krzemionki [22, 41, 42]. Ziarna sit molekularnych mają kształt kulisty, pory zbliżonych wymiarów, a ich powierzchnia właściwa zwykle wynosi od 500 do 1000 m 2 /g. Sorpcja siarkowodoru z udziałem sit zależna jest od ciśnienia i od temperatury. Górna granica ich odporności termicznej zawiera się w granicach K. Sita molekularne produkowane z polimorficznego krzemu mogą adsorbować małe, organiczne cząsteczki, jednak nie adsorbują polarnych czą- steczek wody. Para wodna może być adsorbowana z powodzeniem za pomocą zeolitów naturalnych lub syntetycznych - hydratów metali: Ca, Na, Mg lub ich kombinacji. Siarkowodór może być adsorbowany przy średnicy porów 0,4 nm [44]. Usuwanie siarkowodoru z biogazu za pomocą sorbentu haloizytowego Haloizyt to dwuwarstwowy glinokrzemian, posiadający dużą powierzchnię właściwą ( m 2 /g). Ma on zdol- ność pochłaniania gazów oraz cieczy, jest odporny chemicznie oraz termicznie. Jedyną kopalnią tego materiału w Europie jest kopalnia Dunino w Gliwicach. Materiał ten może być wykorzystywany w filtrach do usuwania siarkowodoru z biogazu, co przedstawiono w 2012 r. na Bałtyckim Forum Biogazu [24]. Filtry z trzema war- stwami sorbentu haloizytowego są bardzo skuteczne w procesie oczyszczania biogazu z siarkowodoru, siloksanów, amoniaku, merkaptanów, metali ciężkich (zwłaszcza rtęci). W wyniku zmieszania haloizytu z mate- rią organiczną i zapewnieniu warunków do rozwoju właściwych kultur bakterii tworzone są biozłoża haloizytowe. Część zanieczyszczeń z biogazu usuwana jest na drodze przetworzenia ich przez bakterie, a pozo- stała część pochłaniana przez sorbent mineralny. Zaletą tych filtrów w porównaniu do biofiltrów naturalnych (opartych na korze, korzeniach itp.) jest to, że zachowują one swoją strukturę przestrzenną oraz wytrzymałość mechaniczną przez długi czas. Z kolei wpływa to na wyższą sprawność procesu oczyszczania, ułatwia realizację całego procesu oraz obniża koszty eksploatacyjne [24, 45]. Usuwanie siarkowodoru za pomocą jonów żelaza (III) i MgO osadzonych na katalizatorze ceramicznym Złoże z pianki ceramicznej zawierające jony Fe 3+, w heterogenicznym układzie katalitycznym odwracalnie redu- kowane do Fe 2+, umożliwia rozkład siarkowodoru. Poniższe równania reakcji obrazują mechanizm utleniania siarkowodoru przez jony Fe 3+ i ich regenerację za pomocą tlenu z powietrza [46]. H 2 S (g) S H + 2Fe 3+ + S 2- S o + 2Fe 2+ 4Fe 2+ + O 2 + 4H + 4Fe H 2 O Reakcja ogólna: 2H 2 S + O 2 2S + 2H 2 O 29

7 Rys. 2. Schemat instalacji do usuwania siarkowodoru z biogazu [47] Źródło: N. Rakmak, W. Wiyaratn, J. Chungsiriporn, Removal of H 2 S from biogas by iron (Fe 3+ ) doped MgO on ceramic honey- comb catalyst using double packed columns system. Engineering Journal, (1)14 (2010), Instalację do usuwania siarkowodoru z biogazu złożoną z dwóch kolumn - absorpcyjnej i katalitycznej przedsta- wiono na rys. 2. Biogaz zanieczyszczony siarkowodorem w zakresie stężenia od 1300 do 1500 ppm doprowadzany był w sposób ciągły do dolnej części kolumny absorpcyjnej wypełnionej pierścieniami Rashiga. Kolumna była zraszana wodą dejonizowaną, a wylot oczyszczonego biogazu znajdował się na górze. Następnie roztwór zawierający H 2 S przepompowywano do kolumny katalitycznego utleniania siarkowodoru. Kolumna ta była wypełniona monolitycznym złożem katalitycznym utleniającym zaabsorbowany w wodzie siarkowodór. Jako katalizator użyto Fe 3+ z domieszką MgO osadzone na piance ceramicznej. Złoże katalizatora regenerowano za pomocą tlenu, pochodzącego ze strumienia powietrza. Próbki biogazu przeznaczone do analizy pobierano przy wlocie i wylocie tegoż medium [46, 47]. Regeneracja i jednostkowa pojemność sorbentów stałych W tabeli 2 zebrano dane dotyczące metod regeneracji sorbentów stałych oraz podano ich pojemności sorpcyj- ne, nie zamieszczone w powyższej części publikacji. Sorbent Ruda darniowa modyfikowana (Strzyżów) Tabela 1. Metody regeneracji wybranych sorbentów stałych oraz ich pojemności sorpcyjne [20] Metoda regeneracji sorbentu stałego Przez ekspozycję na kontro- lowane oddziaływanie tlenu z powietrza atmosferycznego. Pojemność sorpcyjna (nazywa- na dalej sorpcją H 2 S) w gh 2 S/kg sorbentu Pojemność sorpcyjna 72 g(h 2 S)/kg s.m. Pozycja literaturo- wa [32, 48] Osady boksytowe Regeneracja poprzez oddzia- ływanie powietrza atmosferycznego na złoże. Pojemność sorpcyjna w zakresie 5,45-12,57 g(h 2 S)/kg s.m. osadu boksyto- [31] 30

8 Jednak proces ten nie jest wego. zalecany, bowiem osad świeży charakteryzuje się znacznie większą wydajnością procesu sorpcji H 2 S od osadu regene- rowanego. Węgiel aktywny Regeneracja zwykle Średnia pojemność sorpcyjna niemodyfikowany w podwyższonej temperatu- 20 g(h 2 S)/kg węgla.* rze, parą wodną lub Stwierdzono sorpcję 1,67 powietrzem. gh 2 S/kg węgla komercyjnego ze skorup orzechów w T=30 o C oraz 1,41 gh 2 S/kg węgla w T=550 o C.* Węgiel aktywny modyfikowany Sito molekularne typu NaX Krzemionka (syntetyczna krze- mionka TRI- PE- MCM- 41) Sorbent haloizytowy (PTH Intermark, Gliwice) Regeneracja w podwyższonej temperatu- rze, parą wodną lub powietrzem. Zmniejszone ciśnienie (0,005 mbara), temperatura 75 o C. Zmniejszone ciśnienie (0,005 mbara), temperatura 75 o C. Autoregeneracja z powietrza - przepływającym w sposób kontrolowany, bo- wiem nadmiar powietrza w początkowej fazie regeneracji może spowodować zapłon siarki w złożu haloizytu. [22, 34] [49] Sorpcja 7,1 gh 2 S/kg węgla. [31] zwykle Sorpcja na czterech węglach [22, 36] z wilgotnego biogazu była w zakresie gh 2 S/kg wę- gla.* Sorpcja na czterech węglach ze [22, 50] suchego biogazu była w zakre- sie gh 2 S/kg węgla.* Sorpcja na czterech zwilżonych węglach z biogazu była w zakresie gh 2 S/kg wę- gla.* Sorpcja w zakresie [33] gh 2 S/kg węgla w T=30 o C zależ- nie od innych parametrów doświadczenia.* Sorpcja w zakresie 4,45-40,02 [49] gh 2 S/kg węgla w T=550 o C za- leżnie od rodzaju czynnika impregnującego. Sorpcja przez węgiel modyfiko- [34] wany jonami OH - była na średnim poziomie 150 gh 2 S/kg węgla. Sorpcja wynosiła 80 gh 2 S/kg [22] sita w temperaturze 25 C, pod ciśnieniem około 6,7 kpa. Sorpcja 5,9 gh 2 S/kg sorbentu. [31] Zdolność sorpcyjna względem [22, 42] czystego siarkowodoru to około 100 g H 2 S/kg krzemionki w T=25 o C i p=1 atm. tlenem Pojemność sorpcyjna około Dane udostępnione 300 gh 2 S/kg sorbentu. przez profesora Jana Cebulę, ATH w Bielsku Białej. *Pochłanianie siarkowodoru zależy od temperatury, obecności pary wodnej, rodzaju sorbentu i jego charakterystyki fizykochemicznej. W związku z tym wartości podane w pracy mają tylko charakter przybliżony. Źródło: Zestawienie własne oparte na przeglądzie literatury 31

9 Podsumowanie Wzrost produkcji biogazu i nowe możliwości jego wykorzystania wymuszają doskonalenie metod usuwania siarkowodoru. Obecnie w wielu biogazowniach zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami siarkowodór jest usuwany z biogazu metodą adsorpcji na sorbentach stałych zawierających zwykle tlenki żelaza(iii), zwłasz- cza w postaci naturalnej lub zmodyfikowanej rudy darniowej, a także na węglach aktywnych. Są to zwykle proste, tanie i stosunkowo skuteczne technologie warte powszechnego zastosowania. Bibliografia [1] S. Aleksandrow, M. Staniszewska, Znaczenie odnawialnych źródeł energii w globalnej gospodarce oraz ich wpływ na rynek pracy. Acta Innovations, 6 (2013), [2] P. Wawer, Biogazownia o mocy 1,6 MW, Ekologia i Technika, (5)21 (2013), [3] E. Kochańska, P. Makowski, Ekonomiczne i technologiczne aspekty rozwoju rozproszonej energetyki opartej o biomasę na przykładzie małej gminy, Acta Innovations, 6 (2013), [4] V. Udo, A. Pawłowski, Human Progress Towards Equitable Sustainable Development part II: Empirical Exploration. Problems of Sustainable Development, (2)6 (2011), [5] Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach Ministerstwo Gospodarki, Warszawa [6] J. Osiak, Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce do 2020 r. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny, 5 (2011), [7] C. T. Szyjko, Techniczne i prawne aspekty finansowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, Dozór Techniczny, 2 (2013), [8] S. Aleksandrow, D. Michalak, Analiza potencjału regionu łódzkiego pod kątem budowy biogazowni, Acta Innovations, 7 (2013), [9] Z. Sadecka, Energooszczędne modyfikacje metod przeróbki osadów ściekowych, Ochrona Środowiska, (3)86 (2002), [10] M. Gabryszewska, M. Rogulska, Biogazownie rolnicze. Bariery rozwoju, Przem. Chem., (3)88 (2009), [11] J. Wilk, Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biogazu, Aura, 5 (2011), [12] G. Zając, J. Szyszlak- Bargłowicz, T. Słowik, Produkcja i wykorzystanie biogazu w oczyszczalni ścieków Haj- dów, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2 (2013), [13] A. Grosser, M. Worwąg, E. Neczaj, A. Grobelak, Półciągła kofermentacja osadów ściekowych i odpadów tłuszczowych pochodzenia roślinnego, Rocznik Ochrona Środowiska, 15 (2013), [14] K. Grübel, A. Machnicka, S. Wacławek, Impact of Alkalization of Surplus Activated Sludge on Biogas Pro- duction, Ecological Chemistry and Engineering S, (2)20 (2013), [15] E. Kociołek- Balawejder, Ł. Wilk, Siarczki w instalacjach przemysłowych. Problemy techniczne i środowisko- we, Przem. Chem., 90(5) (2011), [16] M. Witek, Gazowe odnawialne źródła energii w warunkach polskich przez pryzmat strategii unijnej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 6 (2009), 2-7. [17] M. Zdeb, An Efficiency of H2S Removal from Biogas via Physicochemical and Biological Methods a Case Study, Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 15 (2013), [18] A. Jędrczak (red.), Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ISBN [19] H. Marczak, Potencjał produkcji i aspekty energetycznego wykorzystania biogazu z odpadów hodowlanych, Ekologia i Technika, 3 (2011),

10 [20] E. Głodek (red.), Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego. Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o., Opole 2007, ISBN [21] A. Curkowski, A. Oniszk- Popławska, P. Mroczkowski, G. Wiśniewski, Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzy- stanie. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o. o., Warszawa 2009, [dostęp ]. [22] E. Kociołek- Balawejder, Ł. Wilk, Przegląd metod usuwania siarkowodoru z biogazu. Przem. Chem., 90(3) (2011), [23] O. Kujawski, Przegląd technologii produkcji biogazu (część trzecia). Czysta Energia, 2 (2010), 1-6. [24] J. Cebula, J. Sołtys, Usuwanie lotnych związków siarki z biogazu wytwarzanego w mikrobiogazowni rolniczej z wykorzystaniem sorbentu haloizytowego. Bałtyckie Forum Biogazu /prezentacje/p254.pdf [dostęp ]. [25] R. Pomykała, P. Łyko, Biogaz z odpadów biopaliwem dla transportu - bariery i perspektywy, Chemik, 5 (2013), [26]. J. Holewa, A. Król, E. Kukulska- Zając, Biogaz jako alternatywa dla gazu ziemnego? Chemik, 11 (2013), [27] H. Kuo- Ling, L. Wei- Chih, Ch. Ying- Chien, Ch. Yu- Pei, T. Ching- Ping, Elimination of high concentration hy- drogen sulfide and biogas purification by chemical biological process, Chemosphere, 92 (2013), [28] C. Rosik- Dulewska, Podstawy Gospodarki Odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa ISBN [29] Biogaz produkcja - wykorzystywanie. Institut für Energetik und Umwelt GmbH, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.v., do- kumenty/obszary_badan/biogaz%20%20 Produkcja%20Wykorzystywanie.pdf [dostęp ]. [30] J. Cebula, Wybrane metody oczyszczania biogazu rolniczego i wysypiskowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice [31] Q. Huynh, V. Q. Q. Thieu, T. P. Dinh,, S. Akiyoshi, Removal of hydrogen sulfide (H 2 S) from biogas by ad- sorption method, 8th Biomas Asia Workshop. November 29 - December 1, 2011, Hanoi, Vietnam, asia- workshop.jp/biomassws/08workshop/files/20fulltext%20- %20H2S.pdf [dostęp r.]. [32]. H. Cybulska, K. Gaj, F. Knop, M. Steininger, Badania sorpcji siarkowodoru zawartego w biogazie na uak- tywnionej rudzie darniowej, w: Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego: praca zbiorowa /pod red. Anny Musialik- Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego. Wrocław: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techni- ków Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery, s , Politechnika Wrocławska [33] H. S. Choo, L. Ch. Lau, A. R. Mohamed, K. T. Lee, Hydrogen sulfide adsorption by alkaline impregnated co- conut shell activated carbon, Journal of Engineering Science and Technology, (6)8 (2013), [34] N. Abatzoglou, S. Boivin, A review of biogas purification processes, Biofuels, Bioprod. Bioref., 3 (2009), [35] G. Busca, Bases and Basic Materials in Industrial and Environmental Chemistry: A Review of Commercial Processes, Ind. Eng. Chem. Res., 48 (2009), [36] A. Bagreev, T. J. Bandosz, On the Mechanism of Hydrogen Sulfide Adsorption/Oxidation on Catalytic Car- bons, Ind. Eng. Chem. Res., 44 (2005), [37] P. Cosoli, M. Ferrone, S. Pricl, M. Fermeglia, Hydrogen sulphide removal from biogas by zeolite adsorption. Part I. GCMC molecular simulations, Chem. Eng. J., 145 (2008), [38] W. Feng, S. O. Won, E. Borguet, R. Vidic, Adsorption of Hydrogen Sulfide onto activated carbon fibers: Effect of pore structure and surface chemistry, Environ. Sci. Technol., 39 (2005), [39] Desotec Polska Sp. z o. o. impregnowany [dostęp ]. [40] produkty/wegiel- aktywny/technologie- ochrony- srodowiska/oczyszczanie- powietrza/ [dostęp ]. 33

11 [41] D. Stirling, The Sulfur Problem: Cleaning up Industrial Feedstocks, The Royal Society of Chemistry, Cam- bridge 2000, UK, ISBN [42] Y. Belmabkhout, G.D. Weireld, A. Sayari, Amine- Bearing Mesoporous Silica for CO 2 and H 2 S Removal from Natural Gas and Biogas. Langmuir, 25 (2009), [43] N. Tippayawong, P. Thanompongchart, Biogas quality upgrade by simultaneous removal of CO 2 and H 2 S in a packed column reactor, Energy, (12)35 (2010), [44] An Introduction to Zeolite Molecular Sieves UOP Molsiv Adsorbents, [45] [dostęp ]. [46] K. Jung, O. Joo, S. Cho, S. Han, Catalytic wet oxidation of H 2 S to sulfur on Fe/MgO catalyst. Applied Cataly- sis A: General, 240 (2003), [47] N. Rakmak, W. Wiyaratn, J. Chungsiriporn, Removal of H 2 S from biogas by iron (Fe 3+ ) doped MgO on ce- ramic honeycomb catalyst using double packed columns system. Engineering Journal, (1)14 (2010), [dostęp ]. [48] H. Cybulska- Szulc, K. Gaj, Changeability model of the bog ore hydrogen sulfide sorption ability. Proceedings of ECOpole, (2)6 (2012), [49] R. Sitthikhankaew, S. Predapitakkunb, R. Kiattikomol, S. Pumhiranb, S. Assabumrungrat, N. Laosiripojana, Comparative Study of Hydrogen Sulfide Adsorption by using, Alkaline Impregnated Activated Carbons for Hot Fuel, 9th Gas Purification. Eco- Energy and Materials Science and Engineering Symposium. Energy Procedia, 9 (2011), [50] M. Seredych, T. J. Bandosz, Desulfurization of digester gas on catalytic carbonaceous adsorbents: com- plexity of interactions between the surface and components of the gaseous mixture. Ind. Eng. Chem. Res., 45 (2006), PRACTICAL METHODS OF REMOVING HYDROGEN SULFIDE FROM BIOGAS. PART 1. APPLICATION OF SOLID SORBENTS Abstract Hydrogen sulphide is an ubiquitous component of the biogas resulting in the atmospheric pollution and corro- sion of the plant equipment. For environmental and technical reasons it should be removed from the biogas prior the further processing. This paper critically reviews the solid sorbents based technologies as applied in the practical biogas plant installations. In the following contribution we will present the wet chemical and biochem- ical methods. Keywords biogas, hydrogen sulphide removal, solid state sorbents, fermentation, bioenergy 34

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013 Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu Katarzyna Korczak Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH ISSN 1425-7343 Grażyna Zakrzewska-Trznadel pl0601833 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/2006 PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ WARSZAWA 2006 Grażyna Zakrzewska-Trznadel

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko iprzemysł Tom V redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko i przemysł Tom V Redakcja Grzegorz Schroeder Piotr Grzesiak Cursiva 2014 Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Ossowski dr hab.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MONIKA OSZUST, MARIUSZ BARCZAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin monika.oszust@o2.pl Rozdział 3 1 MEZOPOROWATE

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality Krzysztof BIERNAT Wojciech GIS Izabela SAMSON-BRĘK PTNSS-2012-SS1-117 Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality The article presents review of available biogas upgrading technologies

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat mała biogazownia rolnicza Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych 13 Marian GŁUSZKO ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI

WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI mgr inż. Adam Feldzensztajn mgr inż. Leszek Pacuła inż. Jakub Pusz 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 84, (Poland) E-mail: iwt@intech.biz.pl Web: www.intech.gdansk.pl Tel.: (+48

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sylwia GOŁĘBIOWSKA Krzysztof BIERNAT IEiB WFCh UKSW Warszawa

Wprowadzenie. Sylwia GOŁĘBIOWSKA Krzysztof BIERNAT IEiB WFCh UKSW Warszawa Studia Ecologiae et Bioethicae 8(2010)2 Sylwia GOŁĘBIOWSKA Krzysztof BIERNAT IEiB WFCh UKSW Warszawa Wprowadzenie Magazynowanie wodoru nie jest problemem występującym w przemyśle chemicznym, gdyż jest

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYDATNOŚCI GAZU ZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH W GAZOWNICTWIE

ANALIZA PRZYDATNOŚCI GAZU ZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH W GAZOWNICTWIE ANALIZA PRZYDATNOŚCI GAZU ZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH W GAZOWNICTWIE Autorzy: Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk ( Rynek Energii sierpień 2011) Słowa kluczowe: zgazowanie, osady ściekowe, syngaz, gazownictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Współczesne stałe rakietowe materiały pędne G. Rarata. Abstract

Współczesne stałe rakietowe materiały pędne G. Rarata. Abstract 1 Współczesne stałe rakietowe materiały pędne G. Rarata Abstract The paper presents main characteristic features of solid rocket propellant compositions as well as their short development history, classification

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Transport i dystrybucja paliw gazowych

Transport i dystrybucja paliw gazowych Transport i dystrybucja paliw gazowych Przeróbka paliw gazowych Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw Oczyszczanie i wzbogacanie gazu ziemnego PSA Pressure Swing Adsorption NGL Natural Gas

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZIELONA GÓRA 2013 REDAKCJA ZESZYTU NAUKOWEGO: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. nadzw. (Redaktor Naczelny) Redaktorzy tematyczni:

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych Zrównoważona produkcja biogazu Informator dla rolników ekologicznych Autorzy Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) We współpracy z Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski*

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 45, 2010 r. Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Rozwój metod biotechnologicznych produkcji biopaliw ze źródeł odnawialnych Development of biotechnological

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Pracę sfinansowano

Bardziej szczegółowo