Elektroosmotyczne osuszanie gruntu w warunkach pola jednorodnego; próba ujęcia teoretycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroosmotyczne osuszanie gruntu w warunkach pola jednorodnego; próba ujęcia teoretycznego"

Transkrypt

1 Elktroosmotyczn osuszani gruntu w warunkach ola jdnorodngo; róba ujęcia tortyczngo 12 Janusz Hauryłkiwicz Politchnika Koszalińska 1. Wstę Mlioracja gotchniczna jst ulszanim odłoŝa gruntowgo, najczęścij z względu na osadowini budowli. Jdnym z dość skutcznych sosobów jst wykorzystani zjawiska lktroosmozy. Jst to zjawisko lktrokintyczn olgając na owodowaniu rzływu wody w grunci rzz ol lktryczn nałoŝon na okrśloną część ośrodka gruntowgo (or. [2,6,7]). Zazwyczaj ol to ma stały w czasi gradint otncjału, a od względm gomtrii zbliŝon jst do jdnorodngo lub rzadzij do osiowosymtryczngo (or. [8]). Wykorzystani lktroosmozy do osuszania gruntów raktykowan jst w gotchnic od dawna (or. [1,3,4,5,8]) i od dawna znan są rocdury obliczniow rzydatn w lanowaniu i rojktowaniu instalacji lktroosmotycznych. Cchą charaktrystyczną tych rocdur jst zakładani stałj oorności właściwj ośrodka gruntowgo i rzyjmowani aramtrów rocsu osuszania (zarówno wynikowych, jak i ośrdnich) na odstawi doświadczń firm mliorujących w analogicznych warunkach gotchnicznych (or. [1]). W dostęnj autorowi litraturz rzdmiotu brak wykładu jdnolitgo odjścia tortyczngo, któr mogłoby wsrzć wsomnian wyŝj odjści raktyczn. Chodzi tu zwłaszcza o zmiany oorności odczas lktroosmozy, uwzględniani oczątkowych i końcowych wartości okrślonych aramtrów osuszango gruntu, zmiany aramtrów ola lktryczngo i wyływu wody w czasi it. Clm ninijszj racy jst zaroonowani dość rostgo tortyczngo ujęcia lktroosmotycznj mlioracji gruntu, któr ozwoliłoby na rognozowani rzbigu i fktów lktroosmozy na odstawi okrślonych aram-

2 Janusz Hauryłkiwicz trów wjściowych do obliczń. W dalszych rozdziałach srcyzuj się załoŝnia rzyjęt w rozwiązaniu, rzdstawi się modl rocsu, rzrowadzi się analizy tortyczn odnosząc się do zagadninia łaskigo i rzdstawi się wyniki tortycznych obliczń najwaŝnijszych tchnologicznych aramtrów lktroosmozy w trzch wariantach sici lktrycznj. 2. ZałoŜnia W rzntowanym rozwiązaniu tortycznym zakłada się, Ŝ: a) ośrodk gruntowy rzd wrowadznim ola lktryczngo jst jdnorodny i izotroowy od względm rzwodnictwa lktryczngo, b) w grunci osuszanym są trzy jgo składniki szkilt, woda i owitrz, c) woda gruntowa osiada dodatni ładunk lktryczny, d) owstani w grunci gradintu otncjału lktryczngo owoduj natychmiastowy ruch wody gruntowj rzz ośrodk od anody do katody, skąd jst ona biŝąco odrowadzana oza obszar objęty mlioracją, ) grunt charaktryzuj się dwima wartościami oorności właściwj: oczątkową ρ i końcową ρ k, rzy czym wartości t związan są jdnoznaczni z oczątkową i końcową wilgotnością gruntu, f) rędkość filtracji lktroosmotycznj v wyraŝa się wzorm v = k i, (1) gdzi: k wsółczynnik filtracji lktroosmotycznj [m 2 V -1 s -1 ], i gradint otncjału lktryczngo obliczany jak stosunk róŝnicy otncjału U do odlgłości x, na którj t róŝnica wystęuj [V m -1 ], g) rzczywista rędkość rzływu wody w rocsi lktroosmozy wyraŝa się wzorm v u =, (2) n gdzi: n orowatość fktywna, tj. część jdnostkowj objętości orowj zajęta rzz filtrującą wodę [-], h) fkty hydrauliczn ola naręŝń mchanicznych są omijalni mał w orównaniu z fktami ola lktryczngo; inaczj mówiąc, rędkość filtracji owodowana sadkim hydraulicznym (zgodni z rawm Darcy) jst 292 Środkowo-Pomorski Towarzystwo Naukow Ochrony Środowiska

3 Elktroosmotyczn osuszani gruntu w warunkach ola jdnorodngo;... do ominięcia w orównaniu z rędkością filtracji owodowanj sadkim otncjału lktryczngo, i) wntualn rocsy lktrochmiczn ni mają znaczącgo wływu na rzbig filtracji lktroosmotycznj, w szczgólności na wsółczynnik filtracji k, na gradint i, oraz na orowatość fktywną n. 3. Modl rocsu w zagadniniu łaskim W zagadniniu tym anody i katody rozmiszczon są na rzmian równolgłymi rzędami tak gęsto w rzędach, Ŝ ol lktryczn między rzędm anod i rzędm katod jst raktyczni jdnorodn, tj. omijaln są nijdnorodności ola wystęując rzy lktrodach (Rys. 1). Zgodni z załoŝnim (d) jdnoczśni z rzyłoŝnim gradintu ola między rzędami lktrod w grunci rozoczyna się rzływ wody ku katodzi. W konskwncji w wnym momnci t rocs lktroosmozy ni wystęuj juŝ na odlgłości x od anody (śrdnicę anody omija się), a ogranicza się do zakrsu s-x. Obwód lktryczny modlujący analizowany obszar gruntu rzdstawia Rys. 1c, gdzi oory R k i R odowidnio brył gruntu osuszongo i niosuszongo (na odcinkach x i s-x) wyraŝają się standardowym wzorm na oór rzwodnika gdzi: ρ oorność właściwa matriału, l długość rzwodnika, S ol rzkroju orzczngo rzwodnika. 4. Wyznaczni gradintu otncjału lktryczngo Przyjmując oznacznia wg rys. 1: oór bryły gruntu osuszongo oór bryły gruntu niosuszongo l R = ρ, (3) S x Rk = ρk, (4) bh s x R = ρ, (5) bh Środkowo-Pomorski Towarzystwo Naukow Ochrony Środowiska 293

4 Janusz Hauryłkiwicz a A A b K b A K A ρ k ρ h x s-x s-x x s 2r s c R k R R R k Rys. 1. Liniowy układ anod (A) i katod (K); a lan, b rzkrój, c schmat obwodu lktryczngo Fig. 1. Linar anods (A) and cathods (K) systm, a lan, b sction, c attrn of lctrical circuit 294 Środkowo-Pomorski Towarzystwo Naukow Ochrony Środowiska

5 Elktroosmotyczn osuszani gruntu w warunkach ola jdnorodngo;... Korzystając z lmntarnych związków zachodzących w obwodzi lktrycznym otrzymuj się: - oór zastęczy bryły gruntu między rzędm anod i rzędm katod (ołączni szrgow): ρ R z = ( x + s) bh, (6) - natęŝni rądu w obwodzi (omija się oór wwnętrzny instalacji i źródła rądu): I = Ubh ρ x + ( s). (7) - sadk otncjału na części gruntu z czynnym rocsm lktroosmozy: U = I R = ( s x) U x + s. (8) - gradint otncjału lktryczngo, zgodni z objaśninim do wzoru (1): i = U = s x U, (9) x + s gdzi rzz = ρ ρ k ρ (10) oznaczono względny rzyrost oorności właściwj gruntu (względm oorności oczątkowj) sowodowany osusznim. 5. Prędkość rzływu wody Rzczywistą rędkość rzływu wody w strfi osuszanj zgodni z załoŝniami (f) i (g) wzory (1) i (2) otrzymuj się o odstawiniu do nich wyraŝnia (9): Środkowo-Pomorski Towarzystwo Naukow Ochrony Środowiska 295

6 Janusz Hauryłkiwicz k U u = n ( x + s) Zgodni z załoŝnim (d) wilkość u jst jdnoczśni rędkością. (11) u = dx / dt, (12) (gdzi t czas liczony od momntu rzyłoŝnia ola lktryczngo do gruntu) rzmiszczania się (od anody ku katodzi) ionowj łaszczyzny granicznj oddzilającj obszar czynnj lktroosmozy od obszaru, w którym lktroosmoza się juŝ zakończyła, stąd: oraz k U dx = (13) n ( x + s) dt ( x s) dx n + dt =. (14) k U 6. Objętość rzływu i objętość wody zbranj Wydatk wody (objętość rzływu) w wnym momnci odowiadającym ołoŝniu łaszczyzny granicznj w odlgłości x od rzędu anod k Q = v b h = Ubh x + s, (15) a objętość wody zbrana w rzędzi katod w ciągu czasu dt: dv w = v b h dt = k Ubh dt x + s. (16) Objętość ta wyraŝona jst tu w zalŝności od dwóch zminnych x i t związanych wzorm (12), więc takŝ (wykorzystując wzór (2)): dv w = v b h dx / u = n b h dx. (17) 296 Środkowo-Pomorski Towarzystwo Naukow Ochrony Środowiska

7 Elktroosmotyczn osuszani gruntu w warunkach ola jdnorodngo;... Całkowita objętość wody zbranj w rzędzi katod w rocsi osusznia całj bryły gruntu między anodami i katodami (całkując wyraŝni (17) o x od 0 do s) wynosi: V w = n b h s. (18) 7. Czas osuszania Czas T x osuszania bryły gruntu na odcinku x wynika z wzoru (14), skąd całkując (od 0 do x) otrzymuj się: 2 n T x ( 0,5 x + sx) = k U. (19) Czas T s osuszania całj bryły gruntu (na odcinku s) odowiada wartości x = s, zatm: T s = n s ( 0,5 ) 2 1 k U +. (20) Wzór (19) umoŝliwia tŝ okrślni zasięgu x osusznia bryły gruntu, gdy dany jst czas T x działania lktroosmozy. Z rozwiązania wyraŝnia (19) względm x otrzymuj się: 8. Tmo lktroosmozy s 2 k TxU x = (21) 2 ns Przz tmo lktroosmozy rozumi się w raktyc róŝn wilkości: doływ wody do rzędu katod, rędkość zmnijszania się śrdnij wilgotności między rzędami lktrod, rędkość zmnijszania się szrokości bryły gruntu niosuszongo, rędkość rzmiszczania się granicy między osuszoną i niosuszoną bryłą gruntu. Tutaj rzyjęto to ostatni znaczni tma lktroosmozy. W zagadniniu łaskim jst ono równowaŝn rędkości rzływu wody u. Tmo lktroosmozy wyraŝać moŝna w zalŝności od jj zasięgu x, jak to rzdstawia wzór (11) al otrzyman wyraŝni (21) ozwala na wyraŝni tma lktroosmozy jako funkcji czasu osuszania T x bryły o szrokości x. Środkowo-Pomorski Towarzystwo Naukow Ochrony Środowiska 297

8 Janusz Hauryłkiwicz Z odstawinia do wzoru (11) w mijsc x wyraŝnia w wzorz (21) i o rostych rzkształcniach otrzymuj się: u = dx dt ku =. (22) 2 k T U ns 1+ n x 2 s Z wzoru (11) nalŝy korzystać dla okrślnia tma lktroosmozy na granicy (bryły osuszonj) oddalonj o x od rzędu anod, natomiast z wzoru (22) dla okrślnia tgo tma dla okrślongo momntu o włączniu rocsu lktroosmozy. 9. Moc i raca rądu Moc rozwijana w rocsi lktroosmozy na jdnym olu między rzędami anod i katod (wykorzystując wzór (7)): P = UI = 2 U bh ρ + ( x s) (23) Jak wynika z owyŝszgo wyraŝnia, moc rądu malj wraz z ostęm lktroosmozy. Praca rądu w czasi dt i na odcinku dx ostęu lktroosmozy (wykorzystując wzór (14)): dl = P dt = n Ubh dx. (24) ρ k Jak wynika z owyŝszgo wyraŝnia, ilość racy rądu otrzbnj do osusznia odcinka dx (stosunk dl / dx) ni zalŝy od x jst stała w ciągu rocsu. Całkując (24) otrzymuj się racę otrzbną do osusznia ola o szrokości x (licząc od rzędu anod): L x = n Ubhx, (25) ρ k oraz racę otrzbną do osusznia całgo ola o szrokości s: 298 Środkowo-Pomorski Towarzystwo Naukow Ochrony Środowiska

9 Elktroosmotyczn osuszani gruntu w warunkach ola jdnorodngo;... L s = n Ubhs, (26) ρ k Jśli osuszan ol ma w rzuci kształt rostokąta o wymiarach b i l, a rzędy lktrod są załoŝon równolgł do boku o długości b w rozstawi s+r, to liczba N ól jdnokirunkowgo rzływu rądu wynisi: N = l s + r, (27) a raca nad osusznim całgo ola będzi równa L c =N L s = n ρ k bhl U r 1+ s. (28) PowyŜsz wyraŝni zaisano ksonując zwiększonymi odstęami trzy czynniki: irwszy jst aramtrm gruntowym (funkcją aramtrów gruntu), drugi jst aramtrm gomtrycznym (objętością osuszanj bryły gruntu), trzci jst aramtrm sici (funkcją aramtrów sici lktrycznj). Dwa irwsz aramtry dla dango ola racy trnowj nalŝy uznać za stał, trzci natomiast moŝ być kształtowany rzz rojktanta rocsu lktroosmozy. Dla okrślongo naięcia sici widoczny jst wływ rlacji między rominim katody i rozstawm rzędów lktrod, al dla konkrtngo rominia katody wływ rozstawu jst znaczący rzy stosunku s/r rzędu oniŝj 10. Zazwyczaj stosunk s/r jst rzędu onad 50, i wtdy wartość aramtru sici wynosi 0,98 U, co oznacza, Ŝ zmiana rozstawu lktrod rzy takim rzędzi wilkości s/r ni wływa raktyczni na zuŝyci nrgii lktrycznj. NalŜy jdnak amiętać, Ŝ zgodni z wzorm (20) rozstaw rzędów lktrod wływa bardzo istotni na czas osuszania. Czas tn bowim rośni wrost roorcjonalni do wzrostu kwadratu rozstawu. Warto zauwaŝyć, Ŝ jst to analogia do roorcjonalnj zalŝności czasu konsolidacji warstwy gruntu od kwadratu długości drogi jdnokirunkowj filtracji. Poza analizowaną tu wilkością nrgii lktrycznj otrzbnj do rocsu lktroosmozy ozostają wilkości otrzbn na straty w sici i na omowani wody z katod. Środkowo-Pomorski Towarzystwo Naukow Ochrony Środowiska 299

10 Janusz Hauryłkiwicz 10. Przykład obliczń tortycznych Osuszniu lktroosmotycznmu ma być oddany ił tworzący masyw gruntowy w kształci rostokąta o długości 100 m, szrokości 50 m i miąŝszości 3 m. NalŜy zaroonować rzędowy układ lktrod i rzdstawić tortyczn oszacowani nastęujących lmntów rocsu lktroosmozy: objętość wody odrowadzonj z gruntu, czas osuszania, zuŝyci nrgii, oczątkow natęŝni rądu I o. Paramtry gruntu są nastęując: - orowatość fktywna n = 0,35, - oorność właściwa gruntu mokrgo ρ = 400 Ωm, - oorność właściwa gruntu osuszongo ρ k = 2000 Ωm, - wsółczynnik filtracji lktroosmotycznj k = 10-5 m 2 / Vs, Elktrody rozmiszczono rzędami równolgłymi do boku 50 m, zatm b = 50 m, l = 100 m, h = 3 m, blh = m 3. Przyjęto katody o rominiu wwnętrznym r = 0,05 m. Oblicznia wykonano dla trzch kombinacji naięcia sici U i rozstawu (s+r) rzędów lktrod, jak niŝj. L. - s+r m s m U V T s doby L c kwh 1 2 1, ,19 8,54 4, , ,59 4,33 1, , ,1 2,18 0,23 Objętość wody odrowadzonj z gruntu jst taka sama w kaŝdym warianci i wynosi n bhl = 0,35*50*3*100 = 5250 m 3. Wartość rzciętną odływu wody do katod otrzyma się z odzilnia tj objętości wody rzz czas osuszania. Chwilowy odływ jst jdnak największy na oczątku rocsu osuszania, jak okrśla wzór (15) i moŝ znaczni róŝnić się od rzciętngo. Obliczni T s wykonywano wg wzoru (20), obliczni L c wg wzoru (28), obliczni I o wg wzoru (7) rzy x = 0. I o A 300 Środkowo-Pomorski Towarzystwo Naukow Ochrony Środowiska

11 Elktroosmotyczn osuszani gruntu w warunkach ola jdnorodngo; Podsumowani 1. Zaroonowany modl tortyczny rocsu lktroosmozy w zagadniniu łaskim jst rosty i ozwala na obliczni najwaŝnijszych aramtrów tgo rocsu. 2. Podan wzory umoŝliwiają obliczni ni tylko aramtrów zakończongo rocsu, al takŝ aramtrów chwilowych, co jst istotn dla zalanowania organizacji racy (m.in. dobór om). 3. Poza analizą ozostała kwstia rozstawu lktrod w rzędach zawniającgo dostatczn rzybliŝni do modlu łaskigo. 4. Wil aramtrów rocsu zalŝy ni od bzwzględnych wartości oorności właściwj gruntu mokrgo w stani irwotnym i gruntu osuszongo, al od rlacji między tymi wartościami. 5. Enrgia zuŝyta na osuszani okrślonj bryły gruntu raktyczni ni zalŝy od rozstawu rzędów lktrod, jśli tn rozstaw rzkracza 25 śrdnic katody. 6. Rozstaw rzędów lktrod wływa bardzo istotni na czas osuszania gruntu. 7. Otrzyman wyniki tortyczn dokumntują irwszy ta racy nad zagadninim tytułowym i wymagają koniczni srawdznia doświadczalngo. Litratura 1. Bannik G. I.: Tchniczskaja mlioracija gruntov; Viszcza Szkoła, Kiv, Collins R. E.: Flow of fluids through orous matrials; Rinhold, N.Y., Hough B. K.: Basic soils nginring; Ronald Prss, N.Y., Kil K.: Ingniurgologi und gotchnik; Kna, Hall, Knau W.: Baugrubn sichrung und wassrhaltung; VEB Vrlag főr Bauwsn, Brlin, Mironnko V. A., Szstakov V. M.: Osnovy gidrogomchaniki; Ndra, Moskva, Mitchll J. K.: Fundamntals of soil bhavior; Wily, N.Y., Wiłun Z.: Zarys gotchniki; WKiŁ, Warszawa, Środkowo-Pomorski Towarzystwo Naukow Ochrony Środowiska 301

12 Abstract Janusz Hauryłkiwicz Elctroosmotic Soil Dwatring In Homognous Fild Conditions; An Essay Of Thortical Aroach Elctroosmosis aars today an fficint and rlativly cha way of fin wt soils imrovmnt. In ractic, imlmntation of lctroosmosis bass on th rofssional skills and xrinc of th scializd gotchnical firm. In sit of that aroach it is vry intrsting how thortical findings look rlatd to lctroosmosis, bcaus in rlatd litratur on hardly can find information rgarding many aramtrs of th lctroosmotic rocss. Th aim of th ar is to fill th ga, to giv usful thortical solutions of this toic, which allow to form rognosis about rocding and ffcts of lctroosmosis rocss in sac and in tim basing on th inut aramtrs for calculations. Siml flat cas of th rocss is analyzd hr. Firstly, som assumtions ar mad rgarding soil and groundwatr rortis as wll as lctrical fild imosd on th soil mass. Elctric otntial gradint is calculatd on th bas of th lctroosmosis rang and lctric rsistanc of soil in th wt and in th dry zons. Th Darcy s law of watr flow through orous mdium is usd to work out th vlocity of flow and th vlocity of sag. It is shown, that siml diffrntial quation (14) govrns th rlationshi btwn tim of th rocss duration and th rang of th imrovd ground. Volum flow and gathrd watr volum in th cathod is ar thn dfind and rat of th rocss is formulatd as wll. Usful quations dfining owr and work of th lctric currnt ar workd out and an xaml of calculations is shown. Finally, som closing rmarks ar mad, including vry imortant rqust of th fild vrification of all thortical findings. Final conclusions of this ar ar: 1. Proosd thortical modl of th lctroosmosis rocss in th flat cas is siml and allows to calculat th most imortant aramtrs of this rocss. 2. Equations givn in th ar allow to calculat not only th aramtrs of finishd rocss, but also momntary aramtrs, which is vry imortant for lanning works organization (for xaml assorting ums). 3. Th issu of distanc of lctrods in rows which assurs sufficint aroximation to th flat modl was not analyzd hr. 4. Many aramtrs of th rocss do not dnd on absolut valus of scific rsistanc of wt soil in a rimal stat and dwatrd soil, but thy dnd on rlation btwn thos valus. 5. Enrgy usd for dwatring articular soil solid ractically dos dnd on sacing of lctrods rows, if his sacing is biggr than 25 tims diamtr of cathod. 6. Sacing of lctrods rows influncs vry strongly tim of soil dwatring. 7. Thortical rsults documnt th first stag of th rsarch on th issu givn in th titl and thy rquir xrimntal vrification. 302 Środkowo-Pomorski Towarzystwo Naukow Ochrony Środowiska

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

Wpływ strategii powierzchniowej obróbki laserowej na jej efektywność

Wpływ strategii powierzchniowej obróbki laserowej na jej efektywność MECANIK NR 1/2015 23 Wływ stratgii owirzchniowj obróbki lasrowj na jj ktywność Inlunc o lasr surac tratmnt stratgy on its icincy JOANNA RADZIEJEWSKA JACEK WIDŁASZEWSKI Przdstawiono wyniki badań ksrymntalnych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY SILNIKÓW SPALINOWYCH

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY SILNIKÓW SPALINOWYCH Dr inŝ. Sławomir Makowski WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK Kirownik katdry: prof. dr hab. inŝ. Andrzj Balcrski, prof. zw. PG LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TEMPERATUR W HALI ZWIERZĄT WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE BILANSU CIEPŁA OBLICZONEGO RÓśNYMI METODAMI

PORÓWNANIE TEMPERATUR W HALI ZWIERZĄT WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE BILANSU CIEPŁA OBLICZONEGO RÓśNYMI METODAMI InŜynra Rolncza 6/005 Tadusz Głusk Katdra Mloracj Budownctwa Rolnczgo Akadma Rolncza w Lubln PORÓWNANIE TEMPERATUR W HALI ZWIERZĄT WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE BILANSU CIEPŁA OBLICZONEGO RÓśNYMI METODAMI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYZ ACZA IA PARAMETRU KRYTERIAL EGO OCE Y E ERGETYCZ O-EKOLOGICZ EJ KOTŁÓW MAŁEJ MOCY Autorzy: Krystyna Kubica, Andrzj Szlęk Instytut Tchniki Cilnj, ul. Konarskigo 22 44-100 Gliwic krystyna.kubica@olsl.l;

Bardziej szczegółowo

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1 1.4. Srawdzn moŝlwośc kondnsacj ary wodnj wwnątrz ścany zwnętrznj dla orawngo oraz dla odwrócongo układu warstw. Oblczn zawlgocna wysychana wlgoc. Srawdzn wykonujmy na odstaw skrytu Matrały do ćwczń z

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elktrotchniki i Automatyki Katdra Enrgolktroniki i Maszyn Elktrycznych LABORATORIUM SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNE TEMATYKA ĆWICZENIA MASZYNA SYNCHRONICZNA BADANIE PRACY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 5: Projektowanie połączeń

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 5: Projektowanie połączeń KONSTRUKCJE STLOWE W EUROPIE Wilokondygnacyjn konstrukcj stalow Część 5: Projktowani ołączń. Wilokondygnacyjn konstrukcj stalow Część 5: Projktowani ołączń 5 - ii Część 5: Projktowani ołączń PRZEDMOW

Bardziej szczegółowo

Michał Brzozowski Wykład 40 h Makrokonomia zaawansowana Część I: Ekonomia Montarna Dyżur: onidziałki.30 2.45, p. 409 E-mail: brzozowski@wn.uw.du.pl http://coin.wn.uw.du.pl/brzozowski lan wykładu. Czym

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych Laboratorium Półprzwodniki Dilktryki Magntyki Ćwiczni nr Badani matriałów frromagntycznych I. Zagadninia do przygotowania:. Podstawow wilkości charaktryzując matriały magntyczn. Związki pomiędzy B, H i

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

PRACA DOKTORSKA ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM

PRACA DOKTORSKA ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM PRACA

Bardziej szczegółowo

MMF ćwiczenia nr 1 - Równania różnicowe

MMF ćwiczenia nr 1 - Równania różnicowe MMF ćwiczia r - Rówaia różicow Rozwiązać rówaia różicow pirwszgo rzędu: y + y = y = y + y =! y = Wsk Podzilić rówai przz! i podstawić z y /( )! Rozwiązać rówaia różicow drugigo rzędu: 5 6 F F F F F (ciąg

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja podłoŝa gruntowego

Konsolidacja podłoŝa gruntowego Konsolidacja podłoŝa gruntowego Konsolidacja gruntu jest to proces zmniejszania się objętości gruntu w wyniku zmian objętości porów, przy jednoczesnym wyciskaniu z nic wody. Proces ten jest skutkiem nacisku

Bardziej szczegółowo

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek 1 Matriał tortyczny do ćwicznia dostępny jst w oddzilnym dokumnci, jak równiż w książc: Hrmann T., Farmakokintyka. Toria i praktyka. Wydawnictwa Lkarski PZWL, Warszawa 2002, s. 13-74 Ćwiczni 6: Farmakokintyka

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób sprawdzania wskaźnika energetycznego pojazdów samochodowych, zwłaszcza elektrycznych i hybrydowych

PL B1. Sposób sprawdzania wskaźnika energetycznego pojazdów samochodowych, zwłaszcza elektrycznych i hybrydowych PL 223701 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223701 (13) B1 (21) Numr zgłosznia: 407860 (51) Int.Cl. G01M 99/00 (2011.01) G01M 17/00 (2006.01) Urząd Patntowy Rzczyosolitj Polskij

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 11 OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STRUKTURY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

ĆWICZENIE 11 OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STRUKTURY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ĆWICZENIE OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STUKTUY ELEKTONICZNEGO SYSTEMU EZPIECZEŃSTWA Cl ćwicznia: zapoznani z analizą nizawodnościowo-ksploaacyjną lkronicznych sysmów bzpiczńswa; wyznaczni wybranych wskaźników

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych Prztwarzani sygnałów biomdycznych dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof. PW Człowik- najlpsza inwstycja Projkt współfinansowany przz Unię Europjską w ramach Europjskigo Funduszu Społczngo Wykład XI Filtracja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ.

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Ewa Czapla Instytut Ekonomii i Zarządzania Politchnika Koszalińska WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Stopy procntow

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 KAROL MAREK KLIMCZAK SYMULACJA FINANSOWA SPÓŁKI ZA POMOCĄ MODELU ZYSKU REZYDUALNEGO Słowa kluczow:

Bardziej szczegółowo

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi Obliczanie ali obciążonych siłami oziomymi Obliczanie nośności bocznej ali obciążonych siłą oziomą Srawdzenie sztywności ala Na to, czy dany al można uznać za sztywny czy wiotki, mają wływ nie tylko wymiary

Bardziej szczegółowo

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona dr inż. JAN TAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie inż. RYSZARD ŚLUSARZ Zakład Maszyn Górniczych GLINIK w Gorlicach orównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-Oz na sąg obliczonych metodą

Bardziej szczegółowo

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu Danil Lazur Podborz 00 Zspół Szkół w Milcu Tmat 8. Zaangażowani gmin na rzcz rozwoju Odnawialnych Źródł Enrgii czy twoja gmina jst aktywna? Przdstawini możliwości rozwoju OZE w Gmini Przcław, na tl zaangażowania

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 667 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 40 2011 ADAM ADAMCZYK Uniwersytet Szczeciński WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami

Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami 8 Liczba 9 jest równa A. B. C. D. 9 5 C Przykładowe zadania z matematyki na oziomie odstawowym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Liczba log jest równa A. log + log 0 B. log 6 + log C. log 6 log D. log

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne Wykład Przemiany termodynamiczne Przemiany odwracalne: Przemiany nieodwracalne:. izobaryczna = const 7. dławienie. izotermiczna = const 8. mieszanie. izochoryczna = const 9. tarcie 4. adiabatyczna = const

Bardziej szczegółowo

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007 Tadusz Uhl*, Macij Kaliski*, Łukasz Sękiwicz* *Akadmia Górniczo - Hutnicza w Krakowi ASY PALI IE I E II STRESZCZENIE Artykuł zawira informacj na tmat zastosowania ogniw paliwowych jako gnratorów nrgii

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Katdra Wytrzymałośc Matrałów Mtod Komutrowych Mchank Rozrawa doktorska Tytuł: Analza wrażlwośc otymalzacja wolucyjna układów mchancznych

Bardziej szczegółowo

Termodynamika 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termodynamika 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Termodynamika Projekt wsółfinansowany rzez Unię Euroejską w ramach Euroejskiego Funduszu Sołecznego Układ termodynamiczny Układ termodynamiczny to ciało lub zbiór rozważanych ciał, w którym obok innych

Bardziej szczegółowo

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy _0 =:=1\) V 58 PILOTclub LUTY 2011 SZKOLENIE PILOTA Wilu z nas, myśląc o kursi nauki jazdy przd gzaminm na prawo jazdy, przypomina sobi jak mało miał on wspólngo, z tym jak wygląda prowadzni pojazdu po

Bardziej szczegółowo

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne 1. adanie rzelewu o ostrej krawędzi Wrowadzenie Przelewem nazywana jest cześć rzegrody umiejscowionej w kanale, onad którą może nastąić rzeływ.

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA. Ekonometryczne modele specjalne. Zbigniew.Tarapata zbigniew.tarapata.akcja.pl/p_ekonometria/ tel.

EKONOMETRIA. Ekonometryczne modele specjalne.   Zbigniew.Tarapata zbigniew.tarapata.akcja.pl/p_ekonometria/ tel. EKONOMETRIA Tmat wykładu: Ekonomtryczn modl spcjaln Prowadzący: dr inż. Zbigniw TARAPATA -mail: Zbigniw.Tarapata Tarapata@isi.wat..wat.du.pl http:// zbigniw.tarapata.akcja.pl/p_konomtria/ tl.: 0-606-45-54-80

Bardziej szczegółowo

PARCIE GRUNTU. Przykłady obliczeniowe. Zadanie 1.

PARCIE GRUNTU. Przykłady obliczeniowe. Zadanie 1. MECHANIA GRUNTÓW ćwicznia, dr inż. Irnusz Dyka irunk studiów: Budownictwo Rok III, s. V Zadani. PARCIE GRUNTU Przykłady obliczniow Przdstawion zostały wyniki obliczń parcia czynngo i birngo (odporu) oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu nstrukcja do laboratorium z fizyki budowli Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w omieszczeniu 1 1.Wrowadzenie. 1.1. Energia fali akustycznej. Podstawowym ojęciem jest moc akustyczna źródła, która jest miarą

Bardziej szczegółowo

Pomiar wilgotności względnej powietrza

Pomiar wilgotności względnej powietrza Katedra Silników Salinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar wilgotności względnej owietrza - 1 - Wstę teoretyczny Skład gazu wilgotnego. Gazem wilgotnym nazywamy mieszaninę gazów, z których

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i badanie obwodów prądu trójfazowego 311[08].O1.05

Obliczanie i badanie obwodów prądu trójfazowego 311[08].O1.05 - 0 - MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Birecka Obliczanie i badanie obwodów rądu trójazowego 3[08].O.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksloatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia. Podstawowe pojęcia i definicje techniki świetlnej

Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia. Podstawowe pojęcia i definicje techniki świetlnej Szkolni dla osób ubigających się o uprawnini do sporządzania świadctwa charaktrystyki nrgtycznj budynku Enrgia na potrzby oświtlnia Ocna instalacji oświtlniowj budynku i jgo otocznia mgr inŝ. Andrzj Jurkiwicz

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

System 6000 Przetworniki elektropneumatyczne (zawory proporcjonalne) Regulatory elektroniczne

System 6000 Przetworniki elektropneumatyczne (zawory proporcjonalne) Regulatory elektroniczne Systm 6000 Prztworniki lktronumatyczn (zawory roorcjonaln) Rgulatory lktroniczn Wydani marzc 2003 (10/99) Karta zbiorcza T 6000 PL Zawory roorcjonaln Prztwornik / Ty 6111 6116 6126 6127 Rodzaj zabudowy

Bardziej szczegółowo

Model Atomu Bohra. Część 2

Model Atomu Bohra. Część 2 Część Modl Atomu Bohra.1: Modl atomu Thomsona i Ruthrforda.: Modl Ruthrforda.3: Klasyczny Modl Atomu.4: Modl Bohra atomu wodoru.5: Liczby atomow a rntgnowski widma charaktrystyczn.6: Zasada korspondncji..7:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. Katedra Podstaw Systemów Technicznych - Podstawy Metrologii - Ćwiczenie 5. Pomiary dźwięku.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. Katedra Podstaw Systemów Technicznych - Podstawy Metrologii - Ćwiczenie 5. Pomiary dźwięku. POITECHNIKA ŚĄSKA. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. Strona:. CE ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zaoznanie się z odstawowymi ojęciami z zakresu omiarów dźwięku (hałasu), odstawowymi zależnościami oisującymi

Bardziej szczegółowo

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław; KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław **

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław; KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław ** Górnictwo i Goinżyniria Rok 35 Zszyt 3/1 2011 Monika Hardygóra*, Hnryk Komandr**, Mirosław Bajda** ENERGOOSZCZĘDNE TAŚMY PRZENOŚNIKOWE DLA KOPALŃ WĘGLA BRUNATNEGO 1. Wprowadzni Prznośniki taśmow są podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu stanów dynamicznych silnika spalinowego na jego właściwości użytkowe

Ocena wpływu stanów dynamicznych silnika spalinowego na jego właściwości użytkowe Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopk Instytut Pojazdów, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politchnika Warszawska ul. Narbutta 84, 2-524 Warszawa E-mail: zchlopk@simr.pw.du.pl Mgr inż. Jack Bidrzycki

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE I KALIBRACJA MODELU MATEMATYCZNEGO AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO

OPRACOWANIE I KALIBRACJA MODELU MATEMATYCZNEGO AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO Zszyty Problmow Maszyny Elktryczn Nr /1 (99) 5 Wojcich Moćko 1,, Magdalna Szymańska 1,, Andrzj Wojcichowski 1 1 Instytut Transportu Samochodowgo, Warszawa Instytut Podstawowych Problmów Tchniki, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA OSIADANIA PRZYPORY CHRONI CEJ STABILNOÚÃ SK ADOWISKA POPIO ÓW ELEKTROWNI POMORZANY

PROGNOZA OSIADANIA PRZYPORY CHRONI CEJ STABILNOÚÃ SK ADOWISKA POPIO ÓW ELEKTROWNI POMORZANY prof. dr hab. in. Zygmunt MEYER dr hab. in. Ryszard COUFAL, prof. PS, coufal@ps.pl dr in. Roman BEDNAREK, bednarek@ps.pl Katedra Geotechniki Wydziaù Budownictwa i Architektury Politechnika Szczeciñska

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY. Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY. Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Katdra Wytrzymałości Matriałów i Mtod Komputrowych Mchaniki Rozprawa doktorska Tytuł: Optymalizacja układów powirzchniowych z wykorzystanim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Termodynamika 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termodynamika 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ermodynamika Projekt wsółfinansowany rzez Unię Euroejską w ramach Euroejskiego Funduszu Sołecznego Siik ciey siikach (maszynach) cieych cieło zamieniane jest na racę. Elementami siika są: źródło cieła

Bardziej szczegółowo

Prezentacja do wykładu: Układy Naędowe I rof. dr hab. Inż. Wacław Kollek Zakład Naędów i Automatyki Hydraulicznej Instytut Konstrukcji i Eksloatacji Maszyn I-6 Politechnika Wrocławska Sis treści. Wrowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 4. Fizyka wód gruntowych

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 4. Fizyka wód gruntowych Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 4 Fizyka wód gruntowych Typy wód gruntowych woda higroskopijna Woda higroskopijna Woda błonkowa Woda stykowa: zawieszona, infiltrująca Woda kapilarna Woda

Bardziej szczegółowo

odwodnienia liniowe Kenadrain

odwodnienia liniowe Kenadrain odwodninia liniow Knadrain Odwodninia liniow Knadrain Kanały liniow Knadrain (wykonan z D) występują w klasi ociążń C250 i D400 z rusztm żliwnym i listwą krawędziową kanału stalową-ocynkowaną. Szrokość

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-chniczn aspky wykorzysania gazu w nrgyc anusz oowicz Wydział Inżynirii i Ochrony Środowiska Polichnika Częsochowska zacowani nakładów inwsycyjnych na projky wykorzysania gazu w nrgyc anusz

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACA DOKTORSKA Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W SELEKCJI 9 MODELE MIESZANE

INFORMATYKA W SELEKCJI 9 MODELE MIESZANE INFORMATYKA W SELEKCJI 9 MODELE MIESZANE SAS WYKORYSTANIE PAKIETU SAS DO ESTYMACJI EFEKTÓW MODELI MIESZANYCH. Modl stały, a modl miszany. Macirz spokrwniń addytywni polignicznych 3. Przygotowani danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Strona 1 z 10

Ćwiczenie 3. Strona 1 z 10 Ćwiczni 3 Baani oka. Pomiary fotomtryczn. Baani prztworników optolktronicznych (szum, rozzilczość) - różn natężni oświtlnia. Porównani wyników. Część tortyczna Baani narząu wzroku. Ocna narząu wzroku.

Bardziej szczegółowo

This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html

This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html Z. Surma, Z. Leciejewski, A. Dzik, M. Białek This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.io.waw.l/materialy-wysokoenergetyczne.html Materiały Wysokoenergetyczne /

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania Ilość pkt/ocena... Nazwisko Imię:

Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania Ilość pkt/ocena... Nazwisko Imię: Zakład Współdziałania Budowli z PodłoŜem, WIL, Politechnika Krakowska, Ćwiczenie 3 1/5 Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania Ilość pkt/ocena.... Nazwisko Imię: Rok akad.: 2006/2007 Grupa:

Bardziej szczegółowo

MECHANIK NR 3/2015 59

MECHANIK NR 3/2015 59 MECHANIK NR 3/2015 59 Bogusław PYTLAK 1 toczenie, owierzchnia mimośrodowa, tablica krzywych, srzężenie osi turning, eccentric surface, curve table, axis couling TOCZENIE POWIERZCHNI MIMOŚRODOWYCH W racy

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Termodynamika techniczna

Termodynamika techniczna Termodynamika techniczna Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Ekologiczne Źródła Energii II rok Pomiar wilgotności owietrza Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DŁAWIENIE IZENTALPOWE

DŁAWIENIE IZENTALPOWE DŁAWIENIE IZENALPOWE Jeżeli r > σ to dominującymi siłami są siły rzyciągania i energia otencjalna cząstek rzyjmuje wartości ujemne. Oznacza to, że aby zwiększyć odległość omiędzy cząstkami należy zwiększyć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁYTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁYTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA WYMAAA TECHCZE DLA PŁYTOWYCH WYMEKÓW CEPŁA DLA CEPŁOWCTWA iniejsza wersja obowiązuje od dnia 02.11.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cielnej SA Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ciełownictwa ul. Skorochód-Majewskiego

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln czym sę zajmujmy? szkolna, symulacj Komunkacja, współpraca Cągł doskonaln Zarządzan zspołm Rozwój talntów motywacja

Bardziej szczegółowo

1. K 5 Ruch postępowy i obrotowy ciała sztywnego

1. K 5 Ruch postępowy i obrotowy ciała sztywnego 1. K 5 Ruch postępowy i obrotowy ciała sztywnego Zadanie 1 Koło napędowe o promieniu r 1 =1m przekładni ciernej wprawia w ruch koło o promieniu r =0,5m z przyspieszeniem 1 =0, t. Po jakim czasie prędkość

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU: GPZ nr pola.. lub Numer ID ciągu liniowego... Nazwa... Rodzaj uziomów przy słupach...

DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU: GPZ nr pola.. lub Numer ID ciągu liniowego... Nazwa... Rodzaj uziomów przy słupach... Załącznik nr 7 do SWZ... Nazwa firmy wykonującej omiary PROTOKÓŁ POMIAROWY nr... Z badania skuteczności ochrony rzeciworażeniowej w obiekcie... Data omiaru TYP OBIEKTU: INIA EEKTROENERGETYCZNA SN CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Tak Tak Ni Ni Ni Inclusion Dfinicj Ostry zawał srca (AMI) Tlmdycyna DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbirani danych w projkci DUQuE AMI (świży zawał

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW 95 V. OCHRONA PRZCWPOŻAROWA BUDYNKÓW 34 tapy rozwoju pożaru Ohroa prziwpożarowa uwzględia astępują fazy rozwoju pożaru:. Lokala iijaja pożaru i jgo arastai.. Radiayja i kowkyja wymiaa ipła między źródłm

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/009 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 7.05.009 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 010/011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI ZŁOŻONYCH UKŁADÓW Z TURBINAMI GAZOWYMI

CHARAKTERYSTYKI ZŁOŻONYCH UKŁADÓW Z TURBINAMI GAZOWYMI CHARAERYSYI ZŁOŻOYCH UŁADÓW Z URBIAMI AZOWYMI Autor: rzysztof Badyda ( Rynek Energii nr 6/200) Słowa kluczowe: wytwarzanie energii elektrycznej, turbina gazowa, gaz ziemny Streszczenie. W artykule rzedstawiono

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFRMATR TECHNICZNY YTEMY RURWE PE - WDA - KANALIZACJA P.P.H.U. MIL-pol sp. z o.o. 42-0 Częstochowa ul. partańska 8/10 http://www.milo-pol.pl, -mail: milo@milo-pol.pl tl./fax +48 34 362 72 11, 362 83 12

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem ierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów EPIC B52, G11, G12, X71 listopad 2013 Systmy politylnow PE 100, Saf Tch RC n i Wavin TS DOQ Katalog produktów LIDER rynku instalacji DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI DYSTRYBUCYJNYCH GAZU, SIECI KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch?

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch? DRODZY WOKALIŚCI. Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli pośpiewać zarówno solo jak i w zespole. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim zabierzemy

Bardziej szczegółowo

Kalorymetria paliw gazowych

Kalorymetria paliw gazowych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

Badanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego

Badanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego Szkoła Główna Służby Pożarniczej Katedra Techniki Pożarniczej Zakład Elektroenergetyki Ćwiczenie: Badanie maszyn elektrycznych rądu rzemiennego Oracował: mł. bryg. dr inż. Piotr Kustra Warszawa 2011 1.Cel

Bardziej szczegółowo