Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 2"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 2 Jarosław Roliński Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Ziemi Wydział Gospodarki Odpadami Warszawa, 03 grudnia 2014 r.

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

3 Dokumenty określające kierunki wsparcia przez NFOŚiGW Wspólna Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata z perspektywą do 2020 roku; Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 roku; Programy priorytetowe NFOŚiGW;

4 Sposób finansowania działalności przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarządza finansami publicznymi na działalność ekologiczną poprzez programy priorytetowe. Program priorytetowy zawiera m.in. następujące elementy: cel programu i wskaźniki osiągnięcia celu; podstawę prawną udzielania dofinansowania; budżet programu i okres jego wdrażania; rodzaje beneficjentów i przedsięwzięć; procedurę i kryteria wyboru przedsięwzięć; szczegółowe zasady udzielania dofinansowania;

5 Struktura programów w roku Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów; Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami; Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów; Cześć 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

6 Struktura programów w roku 2015 c.d Ochrona powierzchni ziemi Cześć 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów Cześć 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska. Część 3) Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym w przygotowaniu 2.3. Geologia i górnictwo

7 Program priorytetowy 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów na rok 2015

8 Racjonalna gospodarka odpadami Modernizacja stacji demontażu pojazdów Cel programu Realizacja zasad gospodarki odpadami poprzez intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Forma dofinansowania Pożyczka Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym: a) Zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; b) Zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

9 Racjonalna gospodarka odpadami Modernizacja stacji demontażu pojazdów Warunki dofinansowania intensywność do 75 % kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie stałe 1% w skali roku, okres finansowania do 10 lat, karencja do 6 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy, wypłata pożyczki wyłącznie w formie refundacji Umorzenie do 25% kwoty pożyczki, nie więcej niż 1 mln zł, umorzeniu podlegają ostatnie raty kapitałowe po potwierdzeniu utrzymania trwałości przedsięwzięcia, warunkiem umorzenia jest zaakceptowanie przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego

10 Racjonalna gospodarka odpadami Modernizacja stacji demontażu pojazdów Charakterystyczne kryteria dostępu Koszt całkowity przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku większy lub równy 100 tys. zł. Wnioskodawca posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontażu Wnioskodawca złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Do stacji demontażu będącej przedmiotem wnioskowanego dofinansowania nie później niż w drugim roku kalendarzowym następującym po roku zakończenia przedsięwzięcia, będzie przyjmowana, w okresie trwałości przedsięwzięcia lecz nie krócej niż przez 3 następujące kolejno lata kalendarzowe, następująca masa pojazdów wycofanych z eksploatacji wyrażona w Mg, w zależności od masy pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjmowanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie: - Minimum 250 Mg w przypadku stacji, które przyjmowały do 250 Mg pojazdów - Minimum 500 Mg w przypadku stacji, które przyjmowały pomiędzy 250 i 500 Mg pojazdów - Minimum 500 Mg w przypadku stacji, które przyjmowały pomiędzy 500 i 1000 Mg pojazdów - Minimum 1000 Mg w przypadku stacji, które przyjmowały powyżej 1000 Mg pojazdów

11 Racjonalna gospodarka odpadami Modernizacja stacji demontażu pojazdów Kryteria jakościowe punktowe I. Zasadność realizacji przedsięwzięcia (max 30 pkt); Ocena planowanego efektu ekologicznego, Ocena stopnia wykorzystania mocy przerobowych. II. Wykonalność przedsięwzięcia (max 30 pkt); Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania, Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania, Ocena przygotowania instytucjonalnego. III. Efektywność kosztowa (max 40 pkt); Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia dla osiągnięcia efektu ekologicznego, Ocena kwalifikowalności kosztów w poszczególnych kategoriach, Syntetyczna, wskaźnikowa analiza efektywności kosztowej.

12 Racjonalna gospodarka odpadami Modernizacja stacji demontażu pojazdów Kryteria jakościowe dopuszczające I. Ocena finansowa; Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy, Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy. II. Ocena dopuszczalności pomocy publicznej. Kryteria horyzontalne (max 5 pkt) 1. Organizacja posiada system zarządzania środowiskowego

13 Racjonalna gospodarka odpadami Modernizacja stacji demontażu pojazdów Koszty kwalifikowane I. Wyłączenia i ograniczenia: kwalifikuje się koszty poniesione po dniu złożenia wniosku, koszty przygotowania do 5% sumy kosztów kwalifikowanych, nabycie nieruchomości do 20% sumy kosztów kwalifikowanych, drogi i place do 20% sumy kosztów kwalifikowanych. W przypadku używanych urządzeń i wyposażenia: - nie starsze niż 5 lat, - cena nie przekracza wartości rynkowej. Nie kwalifikuje się: - kosztów patentów i licencji, - kosztów nabycia nieruchomości na której zlokalizowana jest stacja demontażu której rozbudowa jest przedmiotem dofinansowania - kosztów zarządzania.

14 Racjonalna gospodarka odpadami Modernizacja stacji demontażu pojazdów Koszty kwalifikowane c.d. II. Wysokość kosztów kwalifikowanych; Do wysokości nieprzekraczającej równowartości iloczynu kwoty zł i minimalnej liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji, która będzie przyjmowana rocznie do stacji demontażu pojazdów celem demontażu po realizacji przedsięwzięcia. W zależności od liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych przez Wnioskodawcę do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie kwalifikuje się koszty zakupu urządzeń o sprzętu wskazanych w tabeli Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg. kryterium ilości demontowanych pojazdów rocznie.

15 Racjonalna gospodarka odpadami Modernizacja stacji demontażu pojazdów Koszty kwalifikowane c.d. III.Dodatkowo kwalifikuje się koszty:; Elementów ogrodzeń i zieleni, chroniących obiekty budowlane, Oprogramowania użytkowego do obsługi firm zajmujących się zbieraniem i demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, Szkoleń pracowników związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia.

16 Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji Lp Funkcja urządzenia: Stanowisko demontażu i osuszania pojazdów Osuszanie z płynów i olejów: 1) olej silnikowy 2) olej przekładniowy 3) płyn do spryskiwaczy 4) płyn chłodzący 5) płyn hamulcowy Magazynowanie płynów i olejów: 1) olej silnikowy 2) olej przekładniowy 3) płyn do spryskiwaczy 4) płyn chłodzący 5) płyn hamulcowy 6) paliwo (benzyna, diesel) Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium ilości demontowanych pojazdów rocznie: Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 Stojaki do osuszania pojazdów Podnośnik do demontażu i osuszania pojazdów (do 5t) Urządzenia do osuszania pojazdów Zbiorniki o pojemności do 1100 l na każdy z płynów. Podnośniki do demontażu i osuszania pojazdów, w tym podnośniki nożycowe Zbiorniki o pojemności do 5000 l na każdy z płynów.

17 Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji Lp. 4. Funkcja urządzenia: Osuszanie amortyzatorów 5. Osuszanie z paliwa Osuszanie układu klimatyzacji Osuszanie instalacji LPG i CNG Dezaktywowanie poduszek powietrznych Stanowisko demontażu pojazdów ciężarowych i autobusów Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium ilości demontowanych pojazdów rocznie: Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 Urządzenie do przebijania i osuszania Urządzenia do przebijania i amortyzatorów. osuszania amortyzatorów. Urządzenia do usuwania paliwa Urządzenia do usuwania paliwa (podwójny) 1) Zbiornik na benzynę (ok l) 2) Zbiornik na diesel (ok l) 3) Pompa Urządzenia do odzysku freonu z klimatyzacji Osuszacz gazu LPG, CNG i metanu Dezaktywator poduszek powietrznych 1) Podnośnik czterokolumnowy o udźwigu do 8 t 2) Podnośnik nożycowy, hydrauliczny o udźwigu 10 t Podnośniki do pojazdów ciężarowych

18 Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji Lp. 10 Funkcja urządzenia: Wycinanie elementów pojazdów 11 Demontaż opon z kół Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium ilości demontowanych pojazdów rocznie: Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 Nożyce hydrauliczne - Urządzenie do demontażu kół, w tym demontażownica. - Prasa hydrauliczna do felg (do 100 felg na godzinę) - Urządzenia do demontażu kół, w tym demontażownica. - Prasa hydrauliczna do felg (do 200 felg na godzinę) 12 Demontaż szyb Wycinarki do szyb. 13 Magazynowanie Zbiornik z materiału kwasoodpornego Zbiorniki z materiału akumulatorów (do 2000 l) kwasoodpornego Wózki widłowe 14 Transport wewnętrzny Urządzenia załadunkowoprzeładunkowe, w tym dźwigi, wyciągarki 15 Cięcie złomu Nożyce aligatorowe 16 Prasowanie karoserii i złomu Paczkarka/ spłaszczarka 17 Przygotowywanie złomu karoseryjnegoprasowanie karoserii i inne działania Prasonożyce, w tym z funkcją paczkowania karoserii

19 Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji Lp. Funkcja urządzenia: Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium ilości demontowanych pojazdów rocznie: Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej Rozdrabnianie samochodowych odpadów gabarytowych (plastiki, pianki, tekstylia, guma) Separacja metali żelaznych z rozdrobnionych odpadów Rozdrabnianie opon i odpadów gumowych Odzysk granulatu i ścieru gumowego z opon pełnych i ciężarowych Urządzenia rozdrabniające odpady niemetalowe. - Separatory - Przenośniki Linia do recyklingu opon; 1) Strzępiarka 2) Młyn 3) Granulator 4) System przenośników 5) System wentylacji 6) Wyrywarka stopek 7) Gilotyna hydrauliczna do opon Szorstkarka do przerobu opon

20 Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji Lp. 22 Funkcja urządzenia: Odzysk miedzi ze złomu kabli samochodowych 23 Transport zewnętrzny Magazynowanie części i wytworzonych odpadów Diagnostyka surowców Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium ilości demontowanych pojazdów rocznie: Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 Granulator do kabli wstępnie przygotowanych do przerobu 1) Rozdrabniacz z przenośnikiem i separatorem magnetycznym do przerobu kabli samochodowych 2) Granulator do cienkich kabli Środki transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji Środki transportu odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Urządzenia magazynowe 2) Środki transportu magazynowego 3) Pomocnicze urządzenia magazynowe. 4) 5) 26 Diagnostyka części Urządzenia służące do diagnostyki części 6) Urządzenia służące do diagnostyki surowców

21 Dziękuję za uwagę Jarosław Roliński Departament Ochrony Ziemi fax (+48 22)

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 4. Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2015-2023, przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Małgorzata Skucha

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii Karczew- Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym...

Bardziej szczegółowo