Wszyscy wykonawcy. Zamawiający informuje, iż w toku postępowania wpłynęło pytanie do SIWZ o następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszyscy wykonawcy. Zamawiający informuje, iż w toku postępowania wpłynęło pytanie do SIWZ o następującej treści:"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Pełnomocnik Zamawiającego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. Ul. Bagatela 10 lok Warszawa Wszyscy wykonawcy dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia, relacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie - Iława, DN 300 oraz gazyfikacja gmin, Etap II, znak: GDS/PSG18 Zamawiający informuje, iż w toku postępowania wpłynęło pytanie do SIWZ o następującej treści: Pytanie nr 1: Prosimy o korektę lub potwierdzenie zapisu SIWZ, pkt 3.12 W przypadku braku zgody właścicieli ww. działek lub uzyskania w odpowiednim terminie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne będzie odstąpienie od umowy w zakresie tego odcinka. W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt 3.12 SIWZ następującego brzmienia (zmienione fragmenty tłustym drukiem): Zamawiający informuje, że w odniesieniu do działek zlokalizowanych w miejscowości Kominy o nr 271, 275, 276, 286, 302, 318, przez które przebiega odcinek I zaprojektowanego gazociągu nie posiada aktualnych decyzji Starosty Brodnickiego dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z ww. działek poprzez udzielenie zezwolenia na złożenie i przeprowadzenie przez część ww. działek gazociągu wysokiego ciśnienia. Wydane w dniu 8 sierpnia pozwolenia przewidywały bowiem prowadzenie robót z okresie: od 8 sierpnia do 31 grudnia 2013r. W przypadku braku zgody właścicieli ww. działek lub braku uzyskania nowych decyzji umożliwiających realizację robót w terminie umownym, konieczne będzie odstąpienie od umowy w zakresie tego odcinka. Odstąpienie nastąpi na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

2 Pytanie nr 2: Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę rur HFW PN-EN L485MB 273 x 4,0 r2 40J na rury SAWH PN-EN L290MB 273 x 6,3 r2 40J. Propozycja zamiany wynika z faktu, iż bardzo trudno znaleźć na rynku dostawcę który ma możliwość dostarczenia rur o takich parametrach. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę rur podanych w projekcie na zaproponowane przez Wykonawcę. W dokumentacji projektowej dobrano rury o grubości ścianki 4,0mm ze względu na zminimalizowanie przewężenia z DN300 na DN250 w celu umożliwienia bezkolizyjnego przejścia tłoka inspekcyjnego. Dobór takiej grubości ścianki z jednoczesnym zachowaniem pierwszej klasy lokalizacji jest możliwy przy materiale L485MB. Dlatego nie możemy zmienić rur przewodowych na proponowane. Pytanie nr 3: Jednym z wycenianych elementów przetargu jest przeprowadzenia próby hydraulicznej dla całego gazociągu Brodnica Nowe Miasto Lubawskie dł. 36,8 km. Prosimy o informację jakimi tłokami należy usunąć wodę i osuszyć gazociąg po próbie jeśli zbudowany jest z dwóch średnic DN250 i DN300? Zamawiający informuje, że Wykonawcy powinni wykonać próbę szczelności i wytrzymałości dla każdego z wybudowanych odcinków, z których każdy ma jedną średnicę (odpowiednio DN 250 lub DN 300). Te próby należy wycenić jako składnik ceny za wybudowanie odcinka. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził pneumatyczną próbę szczelności z zastosowaniem sprężarki z osuszaniem, dla następujących odcinków gazociągu, które zostały już wybudowane w ramach innych umów realizowanych na rzecz Zamawiającego: o PZ 2 do PZ 5; DN 250; L-0,287km o Pz 15a (Pz 15 +3,3m) Pz m; DN 300; L-5,867km o Pz ,6m Pz 68; DN 300; L-5,118km o Pz ,2m Pz 91a; DN 300; L-2,785km Cenę za pneumatyczną próbę szczelności dla ww. odcinków należy podać osobno w formularzu oferty. W związku z powyższym wprowadza się zmiany SIWZ i wzoru umowy wskazane w dalszej części pisma.

3 Pytanie nr 4: Zgodnie z 1 Umowy pkt. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie dostawy materiałów i urządzeń, posiadających parametry nie gorsze niż opisane w dokumentacji projektowej. Prosimy o odpowiedź, czy w związku z powyższymi zapisami Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do budowy gazociągu DN300 rur ze szwem wzdłużnym HFI, gatunek L360ME wg ISO3183 izolacja 3LPE S-v o parametrach użytkowych i technologicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej, spełniających wymagania obowiązującej normy? Wskazane powyżej rozwiązanie różni się jedynie technologią wykonania rury (szew wzdłużny, a nie jak w przypadku rury SAWH szew spiralny) co nie ma wpływu na zmniejszenie parametrów wytrzymałościowych, użytkowych oraz technologicznych rurociągu. Należy tutaj nadmienić, iż przywołana powyżej izolacja 3 LPE S-v jest izolacją wykonaną z polietylenu o większej gęstości niż zaprojektowana (3LPE N-v) co znacznie poprawia trwałość izolacji oraz parametry wytrzymałościowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie proponowanego rozwiązania pod warunkiem, że nie wpłynie to na zmniejszenie parametrów wytrzymałościowych, użytkowych oraz technologicznych rurociągu. Pytanie nr 5: Zgodnie z 1 Umowy pkt. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie dostawy materiałów i urządzeń, posiadających parametry nie gorsze niż opisane w dokumentacji projektowej. Prosimy o odpowiedź, czy w związku z powyższymi zapisami Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie laminatu szklano-epoksydowego (rurociągi hdd) izolacją z zastosowaniem zaprawy cementowej lub izolacją w postaci laminatu poliamidowego, czy poliestrowego? Proponowane powyżej rozwiązania mają nie gorsze niż laminat szklano-epoksydowy parametry użytkowe i technologiczne. Należy zaznaczyć, iż laminat poliamidowy, laminat poliestrowy oraz izolacja cementowa wykonywane są u producenta rur/izolacji w warunkach fabrycznych. Gwarantuje to znacznie wyższą jakość wykonania, stabilność procesów technologicznych, ograniczenie niekorzystnych wpływów atmosferycznych co w końcowym etapie pozwala uzyskać produkt wyższej jakości. Zamawiający dopuści inne rodzaje laminatu jeśli ich zastosowanie spełni wymagania określone w pkt 3.6 SIWZ.

4 Pytanie nr 6: W związku z zapisami SIWZ prowadzenie robót budowlanych na odcinkach III i IV jest niemożliwe w okresie od marca do sierpnia 2015 r. z uwagi na obszar Natura 2000 (Decyzja Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 35/2009 z dnia ). Niedopuszczalny jest także pobór i zrzucanie wody do rzeki Drwęcy w kwietniu, maju, październiku i listopadzie 2015 r. Prosimy o odpowiedź, czy w związku z powyższymi uwarunkowaniami Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania? Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 5 SIWZ terminem realizacji umowy jest r. Jednocześnie Zamawiający przewidział zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. możliwość zmiany terminu realizacji robót w 25 umowy. Nie stanowią one jednak zobowiązania do ich wprowadzenia. Pytanie nr 7: Zgodnie z 3 pkt 1 k) wzoru Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskiwania zgód na zajęcie terenu i pasa drogowego na okres budowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy oraz poniesienia kosztów z tym związanych. Prosimy o wyjaśnienie, jakie koszty dotyczące osób fizycznych winien ponieść Wykonawca i czy koszty uzyskiwania zgód na zajęcie terenu osób fizycznych nie obciążają Zamawiającego na etapie uzyskiwania dostępu do terenu? Dla działek: Obręb Nowy Dwór Am2 działki nr 248, 199, 198, 200, Obręb Jajkowo Am2 działki nr 98/3, Obręb Wielki Głęboczek Am2 działki nr 119/5, 263/3, Obręb Nowy Dwór działka nr 206 koszty odszkodowań za zniszczenia w gruntach i uprawach rolnych spowodowanych realizacją inwestycji zarówno w pasie montażowym jak również poza nim ponosi wykonawca. Dla pozostałych działek, będących własnością osób fizycznych zgodnie z zawartymi umowami o wypłatę odszkodowania i udostępnienie nieruchomości koszty związane z w/w odszkodowaniami w zakresie pasa montażowego ponosi Zamawiający, a poza tym pasem ponosi Wykonawca. Pytanie nr 8: Prosimy o udostępnienie zgód właścicieli działek, przez które przebiega projektowany gazociąg. Zamawiający informuje, że posiada zgody właścicieli działek w postaci stosownych umów cywilno-prawnych z zastrzeżeniem działek, o których mowa w pkt 3.12 SIWZ; Zamawiający oświadcza, że nie może udostępnić tych zgód, gdyż mają one charakter poufny.

5 Pytanie nr 9: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany trasy oraz technologii wykonania odcinka gazociągu od pz75 do pz80 z wykopu otwartego na przewiert hdd, ze względu na występowanie na tym odcinku niekorzystnych warunków posadowienia gazociągu w wykopie otwartym (tereny bagniste, głębokość zalegania warstw torfowych do 4,0m, wycinka drzew w terenie silnie nawodnionym). Na odcinku od Pz75 do Pz80 nie przewidujemy zmian trasy oraz technologii. Ze względu na trudne warunki gruntowe na odcinku tym przewidziano drogi montażowe opisane w opracowaniu nr "Drogi montażowe". W związku z powyższymi odpowiedziami wprowadza się następujące zmiany SIWZ: I. pkt 3.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Brodnica Nowe Miasto Lubawskie - Iława o długości około 5,9626 km oraz wykonaniu prób szczelności i wytrzymałości w zakresie: a. odcinek I od Pz 11a (Pz ,9m) do Pz 15a (Pz ,3 m) długość 0,2165 km DN 250 (Projekt budowlany gazociągu stanowiącego odcinek II), b. odcinek II od Pz 43+24m do Pz ,6m długość 0,4197 km DN 250 (Projekt budowlany gazociągu stanowiącego odcinek III/2), c. odcinek III od Pz 68 do Pz 87a (Pz ,2m) długość 4,1368 km DN 300 (Projekt budowlany gazociągu stanowiącego odcinki IV/1, IV/2, IV/3, IV/4, V oraz linia kolejowa nr 208 relacji Działdowo-Chojnice,), d. odcinek IV od Pz 91a do Pz m długość 1,1896 km DN 300 (Projekt budowlany gazociągu stanowiącego odcinki VI/1, VI/2, VI/3, VI/4). wraz z pracami przygotowawczymi, obsługą geodezyjną obejmującą wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz przywróceniem placu budowy do stanu pierwotnego zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wizją lokalną oraz wymaganiami zawartymi w siwz. e. Wykonanie pneumatycznej próby szczelności z zastosowaniem sprężarki z osuszaniem, dla następujących istniejących już odcinków: o Pz 2 do Pz 5; DN 250; L-0,287km o Pz 15a (Pz 15 +3,3m) Pz m; DN 300; L-5,867km o Pz ,6m Pz 68; DN 300; L-5,118km o Pz ,2m Pz 91a; DN 300; L-2,785km

6 II. pkt 3.13 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: Zamawiający zastrzega, że w przypadku konieczności odstąpienia lub rezygnacji z realizacji choćby jednego odcinka gazociągu, będzie mógł odstąpić od umowy w zakresie wykonania pneumatycznej próby szczelności z zastosowaniem sprężarki z osuszaniem, o której mowa w punkcie 3.1. lit. e) SIWZ. Odstąpienie spowoduje obniżenie wynagrodzenia o kwotę wskazaną w ofercie jako wynagrodzenie za wykonanie pneumatycznej próby szczelności. III. pkt otrzymuje następujące brzmienie: 11.1 Wykonawca podaje cenę oferty netto, kwotę podatku VAT oraz cenę oferty brutto oraz dodatkowo w oparciu o cenę oferty wylicza wynagrodzenie za wykonanie: każdego odcinka wraz z wykonaniem próby szczelności i wytrzymałości (pkt 3.1 lit. a) d) SIWZ); pneumatycznej próby szczelności z zastosowaniem sprężarki z osuszaniem, dla następujących istniejących już odcinków (pkt 3.1 lit. e) SIWZ): o PZ 2 do PZ 5; DN 250; L-0,287km o Pz 15a (Pz 15 +3,3m) Pz m; DN 300; L-5,867km o Pz ,6m Pz 68; DN 300; L-5,118km o Pz ,2m Pz 91a; DN 300; L-2,785km; Zamawiający wymaga, aby wskazana kwota wynagrodzenia za realizację odcinka nr: 1. wynosiła 2,6 % ceny oferty; 2. wynosiła 3,0 % ceny oferty; 3. wynosiła 58,9 % ceny oferty; 4. wynosiła 32,0 % ceny oferty; Zamawiający wymaga, aby wskazana kwota wynagrodzenia za realizację pneumatycznej próby szczelności wynosiła 3,5 % ceny oferty; Zamawiający informuje, iż wyliczone w ten sposób kwoty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku wystąpienia omyłek w wyliczeniach poszczególnych elementów ceny punktem odniesienia będzie cena całkowita oferty, na podstawie której przy zastosowaniu wskazanych procentów zostaną wyliczone ceny za realizację poszczególnych elementów. IV. w pkt I Formularza oferty sformułowanie: cena netto za wykonanie próby ciśnieniowej kwota podatku VAT za wykonanie próby ciśnieniowej... zł, cena brutto za wykonanie próby ciśnieniowej. zł.

7 zastępuje się sformułowaniem: cena netto za wykonanie pneumatycznej próby szczelności, o której mowa w pkt 3.1 lit. e) SIWZ zł. kwota podatku VAT za wykonanie próby ciśnieniowej... zł, cena brutto za wykonanie próby ciśnieniowej. zł. W związku z powyższymi odpowiedziami wprowadza się następujące zmiany wzoru umowy: I. 1 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Brodnica Nowe Miasto Lubawskie - Iława o długości około 5,9626 km oraz wykonaniu prób szczelności i wytrzymałości w zakresie: a. odcinek I od Pz 11a (Pz ,9m) do Pz 15a (Pz ,3 m) długość 0,2165 km DN 250 (Projekt budowlany gazociągu stanowiącego odcinek II), b. odcinek II od Pz 43+24m do Pz ,6m długość 0,4197 km DN 250 (Projekt budowlany gazociągu stanowiącego odcinek III/2), c. odcinek III od Pz 68 do Pz 87a (Pz ,2m) długość 4,1368 km DN 300 (Projekt budowlany gazociągu stanowiącego odcinki IV/1, IV/2, IV/3, IV/4, V oraz linia kolejowa nr 208 relacji Działdowo-Chojnice,), d. odcinek IV od Pz 91a do Pz m długość 1,1896 km DN 300 (Projekt budowlany gazociągu stanowiącego odcinki VI/1, VI/2, VI/3, VI/4). wraz z pracami przygotowawczymi, obsługą geodezyjną obejmującą wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz przywróceniem placu budowy do stanu pierwotnego zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wizją lokalną oraz wymaganiami zawartymi w siwz. e. Wykonanie pneumatycznej próby szczelności z zastosowaniem sprężarki z osuszaniem, dla następujących istniejących już odcinków: o PZ 2 do PZ 5; DN 250; L-0,287km o Pz 15a (Pz 15 +3,3m) Pz m; DN 300; L-5,867km

8 o Pz ,6m Pz 68; DN 300; L-5,118km o Pz ,2m Pz 91a; DN 300; L-2,785km II. 6 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: 6 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wykonawca za zrealizowanie Inwestycji otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto:...złotych (słownie:...złotych), brutto...złotych (słownie:...złotych). przy czym za wykonanie odcinka nr: (1) wykonawcy przysługuje zgodnie z treścią formularza oferty wynagrodzenie w wysokości. zł brutto; (2) wykonawcy przysługuje zgodnie z treścią formularza oferty wynagrodzenie w wysokości. zł brutto (3) wykonawcy przysługuje zgodnie z treścią formularza oferty wynagrodzenie w wysokości. zł brutto (4) wykonawcy przysługuje zgodnie z treścią formularza oferty wynagrodzenie w wysokości. zł brutto za wykonanie pneumatycznej próby szczelności, o której mowa w 1 ust. 1 lit. e) wykonawcy przysługuje zgodnie z treścią formularza oferty wynagrodzenie w wysokości. zł brutto. III. 19 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: W przypadku odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust 3 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone proporcjonalnie do zrealizowanych robót lub w przypadku braku rozpoczęcia robót na danym odcinku lub braku wykonania pneumatycznej próby szczelności, poprzez pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę należną za ten odcinek lub wykonanie pneumatycznej próby szczelności, wskazaną w 6 ust. 1 niniejszej umowy IV. Wprowadza się dodatkową okoliczność uzasadniającą zmianę umowy ze względu na konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w, dokumentacji projektowej lub technicznej. Zamawiający w 25 ust. 3 lit. b) pkt i) dodaje ppkt nr (4) o treści: (4) zmiany metody wykonania gazociągu (np. z metody odkrywkowej na tzw. przewiert lub odwrotnie) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia gazociągu metodą wskazaną w dokumentacji projektowej z uwagi na:

9 wystąpienie przeszkód terenowych, drzew, itp. lub brak zezwolenia właściwych organów na usunięcie przeszkód terenowych, drzew, itp. Zmiana technologii zostanie wprowadzona w zakresie niezbędnym do ominięcia występujących przeszkód. Pełnomocnik Zamawiającego

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ 318 60 14, fax /32/ 318 60 48 ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo