SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn, tel: , fax , PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa serwerów TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony CPV: Znak sprawy: WT /10 Olsztyn, październik 2010r.

2 Rozdział 1 INFORMACJE OGÓLNE Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn; tel ; fax , zwana dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej euro i poniżej euro prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej Pzp na realizację przedmiotu zamówienia: Dostawa serwerów. Zakup w ramach Projektu pt. PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska Rozdział 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. serwerów typu rack o wysokości max. 2U oraz 1 szt. serwera typu rack w szafie rack 19 - dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski). Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje również instalację zakupionych serwerów, ich instalację i uruchomienie w poszczególnych lokalizacjach oraz przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z ich obsługi (po minimum 2 osoby w każdej z 7 lokalizacji). 3. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia; b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami; 4. Miejscem dostawy są siedziby komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnych na terenie 6 powiatów woj. warmińsko-mazurskiego: I. serwery typu rack o wysokości max. 2U: - KP PSP Ełk 1 szt. - KP PSP Giżycko 1 szt. - KP PSP Gołdap 1 szt., - KP PSP Olecko 1 szt., - KP PSP Pisz 1 szt., - KP PSP Węgorzewo 1 szt. II. serwer typu rack w szafie rack 19 : - KP PSP Ełk 1 szt. Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji poszczególnych jednostek PSP zostaną podane na etapie realizacji, dostępne są one również na stronie internetowej Zamawiającego (BIP). Dostawy winny zostać zrealizowane w godzinach od 8 00 do Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Rozdział 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: nie później niż do r. Rozdział 4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz poniżej dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3 2. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w zakresie warunku 2 (ust. 1 pkt b), posiada wiedzę i doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności, co najmniej 1 dostawy serwerów o wartości co najmniej ,00 zł, potwierdzone, że dostawa ta została wykonana należycie. b) w zakresie warunku 4 (ust. 1 pkt d), potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej ,00 zł. /przy pkt. a i b dla wykonawców zagranicznych wartość podana w innej niż PLN walucie obcej zostanie przeliczona według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania/. 3. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale 5 SIWZ (na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymienionych powyżej warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 4. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt b-d, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 5. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert nie podlega wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Pzp): 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

4 gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 10)wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 11)wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 12)wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13)wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6. Ocena spełnienia warunku dot. braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w rozdziale 5 SIWZ ust. 1 pkt c (na zasadzie spełnia lub nie spełnia ). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów zgodnych z ustawą Pzp. 7. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, właściwego dokumentu rejestrowego, tj. aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), celem potwierdzenia reprezentacji firmy. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Pzp wykonawcy spełniają łącznie (ust. 1, pkt a-d siwz), natomiast warunek określony w art. 24 ust. 1 Pzp musi spełniać każdy z wykonawców (ust. 5, pkt 1-9 siwz). W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do: reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo: reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze złożonej oferty oraz zawartej umowy. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Rozdział 5 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał). b) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22 ust. 1 Pzp Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał); z zastrzeżeniem rozdziału 4 ust. 8 w przypadku udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (określonych w art. 24 ust. 1 Pzp) załącznik nr 4a do SIWZ - osoby fizyczne; załącznik nr 4b do SIWZ - inne podmioty; d) Dowód wniesienia wadium; e) Upoważnienie lub pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy w razie takiej konieczności (tzn. gdy ofertę podpisuje inna osoba niż figurująca w rejestrze) lub przy ofertach wspólnych pełnomocnictwo. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przez niego wyznaczonym przypadającym przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.

5 f) Doświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 6 do SIWZ - informacja o wykonanej przez Wykonawcę co najmniej 1 dostawie serwerów o wartości co najmniej ,00 zł z ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności, a także dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w załączniku zostały wykonane należycie. g) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie co najmniej ,00 zł. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia (oświadczenie z ust. 1 pkt c). Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa powyżej w ust. 1 pkt g dotyczącej tych podmiotów. 4. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, właściwego dokumentu rejestrowego, tj. aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 5. Wszelkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem dot. dokumentu oferty, pełnomocnictwa, oświadczeń wymienionych powyżej w ust. 1 pkt. b-c SIWZ. Rozdział 6 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - w zakresie procedury: Anna Zmitrowicz - Pracownik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn; tel. (0-89) , fax (0-89) ; - w zakresie procedury: Marek Grykin - Pracownik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn; tel. (0-89) , fax (0-89) ; - merytorycznie: Mirosław Wiereńko Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności KW PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn, tel. (0-89) , fax (089) ; w godz Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Faks niepotwierdzony przez strony (mimo wystosowania takiego żądania) uważa się za skutecznie dostarczony po upływie 2 dni od jego nadania. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłącznie na piśmie adres do korespondencji: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16; Olsztyn, fax (089) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

6 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niepowodującej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza w/w informacje na tej stronie. Rozdział 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert winien wnieść wadium w wysokości 9 000,00 zł. (dziewięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, określone w art. 6b ust. 5 p 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 2. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: NBP O/Olsztyn nr konta z dopiskiem: wadium na serwery WT /10 przed terminem składania ofert tj. do dnia 18 listopada 2010 r. godz. 11:00, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego (tj. wpływ środków na konto Zamawiającego). 4. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 (sekretariat), przed terminem składania ofert tj. do dnia 18 listopada 2010 r. godz. 11: Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Pzp, wymienionymi poniżej: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a Pzp. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie Zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7 Rozdział 8 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Rozdział 9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami tj. dokumentami lub poświadczonymi przez wykonawcę (lub notariusza) za zgodność z oryginałem ich odpisami lub kserokopiami wymienionymi w Rozdziale 5 SIWZ, z zastrzeżeniem zapisu rozdziału 5 ust Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone podpisem osoby upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej wiarygodności, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty (oryginał). 5. W ofercie składanej wspólnie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy. 8. Stwierdzenie podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji istotnych dla prowadzenia postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp). 9. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania. 10. Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim. 11. Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników. 12. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione innym podmiotom - muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. 13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie lub zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem Wycofanie lub Zmiana. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 14. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowana, a także zaparafowana przez podpisującego ofertę. Należy także zaznaczyć ilość stron oferty, w tym załączników. Rozdział 10 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 (sekretariat), w terminie do dnia r. do godziny 11:00 w zamkniętym opakowaniu oznaczonym: Przetarg nieograniczony: Dostawa serwerów Nie otwierać przed r. godzina 11:30 2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania w KW PSP w Olsztynie pok. nr 2 (sekretariat). 3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, czy poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w ust. 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: Komenda Wojewódzka

8 Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości Olsztyn. Wykonawca może, przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane. 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godzinie 11:30w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 3 (sala konferencyjna). 6. Otwarcie ofert i ich ocena zostaną dokonane przez Komisję Przetargową. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 9. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, a nie był obecny podczas otwarcia ofert informacje, o których mowa w ust. 7-8, zostaną mu przesłane. Rozdział 11 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena ofertowa winna być obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Ustawa z dnia r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) i pozostaje niezmienna w czasie realizacji umowy. Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się aktualnie stawkę podatku VAT 7%, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do w/w ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług. 2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę winna uwzględniać wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy. 3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i stanowić będzie wartość umowy. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacjach określonych w art. 89 Pzp. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. W przypadku wybrania oferty wspólnej rozliczenia prowadzone będą tylko ze wskazanym w ofercie pełnomocnikiem wykonawców, ale wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia. Rozdział 12 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Kryterium cena* - waga 100% Maksymalna liczba punktów do uzyskania 100 pkt. Wzór do wyliczenia punktów wg kryterium oceny: najniższa ofertowa cena brutto C = x 100 pkt cena badanej oferty brutto * Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 13 FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców (art. 92 Pzp), którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

9 c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie art. 94 ust. 1 i 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnie. 7. Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnego dokumentu rejestrowego, o którym mowa w Rozdziale 4 ust W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunkiem podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym jest dostarczenie umowy konsorcjum lub umowy współpracy, o której mowa w Rozdziale 4 ust. 8. ROZDZIAŁ 14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział 15 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Z wybranym, w wyniku przeprowadzenia postępowania, Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający informuje (zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp), że zmiana (przedłużenie) umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, jest możliwa w przypadku przedłużenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego wskutek skorzystania przez wykonawców ze środków odwoławczych - na warunkach określonych przez Zamawiającego i przepisy ustawy Pzp. Rozdział 16 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zasady stosowania środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie przysługuje Wykonawcy wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp. 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym

10 wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp 9. Odwołanie wnosi się: - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesieniajeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec innych czynności niż określone powyżej; - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. Rozdział 17 ZAŁĄCZNIKI wg wykazu: L.p. Wyszczególnienie 1 Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 2 Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 3 Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków 4 Załącznik Nr 4a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dla osób fizycznych) 5 Załącznik Nr 4b - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dla innych podmiotów) 6 Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 7 Załącznik Nr 6 - Doświadczenie Wykonawcy Zatwierdził: Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki PSP bryg. mgr inż. Jan Słupski Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniono na stronie internetowej KW PSP Olsztyn w dniu r.

11 Załącznik nr 1... (pieczęć wykonawcy/lidera) FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: Dostawa serwerów Wykonawca oświadcza, że: 1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu i potwierdza to złożeniem wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. 2. Oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto: zł, (słownie...) w tym podatek VAT... zł (słownie:... ) wartość netto:... zł (słownie:...) zgodnie z poniższą tabelą: Producent/ typ/ Cena jedn. l.p. Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Wartość netto VAT 7% Wartość brutto model netto =5x6 8 9= Zestaw komputerowy I - serwer typu rack Zestaw komputerowy II - serwer typu rack w szafie 19 Razem: szt. 6 szt Cena ofertowa określona w ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy i jest niezmienna w trakcie realizacji umowy (dostawa, instalacja, uruchomienie, przeszkolenie). 4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie:. 5. Na przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres.. miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy. 6. Akceptuje 30 dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT (wystawionej w oparciu o podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego). 7. Zamówienie zamierza wykonać siłami własnymi/powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:* Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest.. 9. Deklaruje okres związania niniejszą ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 10. Posiada NIP..., REGON Po przeanalizowaniu warunków realizacji zamówienia nie wnosi uwag. 12. Złożona przez niego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego... ( podpis i imienna pieczątka wykonawcy) POUCZENIE: (*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ; MIEJSCA WYKROPKOWANE NALEŻY UZUPEŁNIĆ Właściwy sposób reprezentowania podmiotu gospodarczego (tzn. kto jest uprawomocniony do reprezentowania podmiotu gospodarczego) jest określony w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art Kodeksu Karnego (Dz.U. NR 88/1997 poz.553 z późniejszymi zmianam i).

12 Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia Serwer występuje w dwóch konfiguracjach: - serwer do montażu w szafie Zamawiającego (o wysokości max. 2U) 6 szt. - serwer zamontowany w szafie przemysłowej rack 19 (wraz z szafą) 1 szt. Specyfikacja zestawu komputerowego I - serwera typu rack o wysokości max. 2U: Komponent Obudowa serwera Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontrolery Inne napędy i moduły Cechy techniczne typu Rack, wysokość nie więcej niż 2U, elementy montażowe do zabudowy serwera w szafie rack, uchylne ramię dla prowadzenia kabli podczas wysuwania i wsuwania serwera w szafie rack, dostarczony wraz z szynami montażowymi umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera. Dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86, osiągające w testach wydajnościowych SPECint_rate_base 2006 min. 226 pkt. wymagane dostarczenie dokumentu z testów SPEC lub wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: ( wydruk załączony do oferty) Maksymalny pobór mocy dla jednego procesora max 80W wg dokumentacji technicznej jego producenta Dedykowana płyta serwerowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji -minimum 18 gniazd pamięci RAM. -minimum 2 sloty PCI-Express Gen2 x8 typu low profile -minimum 5 slotów PCI-Express Gen2 x4 typu low profile -możliwość obsadzania w minimum 2 slotach kart PCIe x16 -dodatkowo minimum dwa gniazda PCI-Express Gen2 x4 muszą umożliwiać wykorzystanie jako gniazdo x8, jeśli sąsiednie gniazda x4 będą niewykorzystane -minimum 10 portów USB (w tym min. 3 z przodu, min. 4 z tyłu, min. 3 w środku), -możliwość instalacji pamięci flash wewnątrz serwera za pośrednictwem dedykowanego złącza na płycie głównej -port VGA z tyłu, -2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i sprzętowego kontrolera zdalnego zarządzania - Nie mniej niż 24 GB RAM typu registred DDR z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, -możliwość konfiguracji aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci -obsadzone min 4 gniazda pamięci w trybie maksymalnej wydajności, -możliwość rozbudowy do minimum 192 GB RAM -obsługa pamięci typu UDIMM, RDIMM i LVDIMM Minimum 4 szt. dysków twardych typu SAS 2.0 hot-plug, nie mniejsze niż 450 GB, 15 krpm 3,5 każdy, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS, możliwość instalacji min. 4 szt. dysków, -kontroler dysków typu SAS 2.0 -minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB -fabrycznie zainstalowane podtrzymanie bateryjne pamięci cache kontrolera - 2 kanałowy kontroler typu SATA DVD +/- RW wewnętrzny, Napęd wewnętrzny RDX 3,5 USB, 25 MB/s Minimum 3 sztuki nośników RDX o pojemności minimum 320/640 GB

13 Karta graficzna Karty sieciowe Zasilanie i chłodzenie Oprogramowanie zarządzające Zarządzanie zdalne i inwentaryzacja Zainstalowany system operacyjny Wsparcie do systemów operacyjnych Certyfikaty producenta Dokumentacja Inne Zintegrowana, w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią 32MB na płycie głównej, rozdzielczość min x karty sieciowe typu Ethernet 10/100/ wsparcie dla akceleracji TCP/IP, VT-c - rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE - rozruch iscsi przez zintegrowaną kartę sieci LAN, -1 dedykowana karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania, redundancja interfejsu zarządzającego poprzez przejęcie jego funkcjonalności w przypadku usterki przez jedną z dwóch kart Ethernet 10/100/1000 Zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 800W na 1 zasilacz, o sprawności min. 92% przy typowym obciążeniu 50% -Nadmiarowe chłodzenie redundantne wentylatory typu hot-plug -Nadmiarowe zasilanie serwer ma być wyposażony w dwa redundantne zasilacze. Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej, aktywna opcja przejęcia konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów. Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 5CAL OEM z licencjami dostępowymi: - 20 szt. Windows Server 2008 User CAL - 25 szt. Windows Server 2008 Remote Desktop Services User CAL Jest wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2003 i 2008, 2008R2, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5.4 X86 Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO wydruk załączony do oferty. Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i oprogramowania. -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (oświadczenie producenta ) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci

14 Peryferia Sieciowa Pamięć Masowa Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera Mysz i klawiatura USB bezprzewodowa radiowa o parametrach: Nono odbiornik Zasięg bezprzewodowy - do 15m Duży Enter - klasyczny układ klawiszy Kolor srebrno czarny lub czarny Ilość klawiszy 104 Komplet baterii alkalicznych w zestawie Mysz Laserowa 1600/800DPI 3 przyciski Pojemność całkowita pamięci: 2 TB Ilość zainstalowanych dysków 3,5 : 2 x 1 TB 7200rpm Zainstalowany procesor: Marvell 1.2 GHz Zainstalowana pamięć RAM: 512 MB DDR2 Zainstalowana pamięć flash: 16 MB Typ kontrolera interfejsu: Serial ATA-300 Poziom RAID: RAID 0, RAID 1, JBOD Zarządzanie dyskami: obsługa S.M.A.R.T., szyfrowanie woluminów 256-bit AES, usługa iscsi Protokoły sieciowe: TCP/IP, NTP, FTP, klient DHCP, serwer DHCP, DDNS, NTP, CIFS/SMB Protokół zdalnego Zarządzania: Telnet, SSH Zgodność z usługami sieciowymi: Apple Bonjour Protocol, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS Cechy: Ostrzeżenie na , print serwer, MySQL server, web server, serwer itunes, obsługa Jumbo Frames, serwer DHCP, FTP server, BitTorrent Client Interfejsy: 3 x Hi-Speed USB - 4-pin USB typ A; 1 x Ethernet 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T - RJ-45 Zdalna replikacja: zdalna replikacja z szyfrowaniem na poziomie bloków Zgodność z normami: CE, Wymagane napięcie: AC 120/230 V Zużycie energii w trybie aktywności: 21 wat Wymiary: Szerokość :8.5 cm, Głębokość: 21.8 cm, Wysokość 16.6 cm Licencja bezterminowa o parametrach minimalnych: 1. Obsługiwane operacyjne systemy serwerowe: Windows 2000 Server z SP4, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 2. Oprogramowanie powinno posiadać moduł centralnej konsoli uruchamianej z poziomu systemu operacyjnego Windows 2008 Server. 3. Centralna konsola umożliwiająca zarządzanie całym środowiskiem wykonywania kopii zapasowych z wykorzystaniem interfejsu tekstowego CLI oraz graficznego GUI. 4. Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych rozproszonego, heterogenicznego systemu komputerowego (Windows). 5. Oprogramowanie ma zapewniać funkcjonalność wykonywania kopii zapasowych dla 4 serwerów Windows w tym ma umożliwiać przechowywanie i deduplikację danych na lokalnych dyskach serwera. 6. Oprogramowanie wykorzystuje do wykonywania kopii bezpieczeństwa różne nośniki, w tym. Taśmy magnetyczne (typu DAT, LTO, ), napędy dyskowe, SAN, NAS, napędy RDX, 7. Oprogramowanie wykorzystuje efektywną wewnętrzną bazę danych informacji o backupie z funkcją wykonywania kopii zapasowej. Jeżeli jest taka potrzeba zamawiający wymaga zaoferowania licencji na bazy danych. 8. Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie backupów pełnych (całościowych) przyrostowych, różnicowych. 9. Oprogramowanie ma możliwość automatycznego usuwania nieaktualnych kopii

15 Oprogramowanie SNMP zapasowych (retencja). 10. Oprogramowanie ma możliwość ustalenia czasu ochrony nośników. 11. Wymagana jest by oprogramowanie miało funkcję kompresji programowej. 12. Wymagana jest by oprogramowanie miało możliwość wykonywania kopii zapasowych poprzez firewall. 13. Definiowanie uprawnień dla poszczególnych klas użytkowników (co najmniej 5) korzystających z systemu backupów. 14. Wymagana możliwość szyfrowania na poziomie klienta, serwera, lub dla zadań migracyjnych, pozwalające na kompresję danych przed ich szyfrowaniem. 15. Wymaga się aby oprogramowanie posiadało możliwość dołączania własnych poleceń przed i po wykonaniu backupu. 16. Wymaga się aby oprogramowanie miało możliwość automatycznego generowania raportów i wysyłania poczty elektronicznej o wykonaniu danej sesji backupowej. 17. Wymagana jest by oprogramowanie miało funkcję automatyzacja procesu wykonywania kopii zapasowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (kalendarzem) oraz przy użyciu predefiniowanych (wbudowanych) schematów tworzenia kopii zapasowej. 18. Oprogramowanie ma zapewniać deduplikację danych w locie (W-line) na obsługiwanym serwerze 19. Wymagane jest by oprogramowanie wykonywało kopię zapasową w trybie on-line dla bazy Oracle, (oprogramowanie ma zapewnić możliwość odzyskania z backupu pracującej na serwerze bazy danych min. Przy wykonaniu pełnego backupu i pełnego odtworzenia serwera). 20. Wymagana się aby oprogramowanie miało funkcjonalność zautomatyzowanego sprawdzania stanu mediów, niezależnie od zadań backupowych. 21. Zapewnienie wsparcia technicznego dla oprogramowania za pomocą krajowej pomocy telefonicznej w dni robocze (poniedziałek piątek) od 9:00 do 16:00, poprzez witrynę WWW łącznie z dostępem do dokumentacji i aktualizacji przez okres 12 stu miesięcy. Licencja bezterminowa z zapewnieniem 12 miesięcznego bezpłatnego dostarczania uaktualnień obejmująca do 40 monitorowanych urządzeń (30 stacji roboczych i 10 urządzeń sieciowych) o parametrach minimalnych: Wizualizacja sieci: Program powinien posiadać wizualizacje sieci. Komputery powinny być prezentowane na interaktywnych mapach pokazujących wszelkie krytyczne informacje (czas odpowiedzi podstawowego serwisu, czas kiedy serwisy i komputer nie działały, alarmy itp.). Monitoring sieci: Program monitoruje infrastrukturę sieci stosując TCP/IP, SNMP, Windows Management Instrumentation (WMI), program może zidentyfikować i monitorować najważniejsze elementy sieci: 1. Systemy Serwery Windows, Linux, Unix, Mac; routery, switch'e, VoIP, i firewall'e 2. Urządzenia SNMP wspierające SNMP v1/2/3 Kompilator plików MIB umożliwia dołączanie nowych plików MIB, udostępniających informację SNMP z wszelkich urządzeń sieciowych: switch'e, routery, drukarki sieciowe, urządzenia VoIP itp. 3. Serwisy TCP/IP HTTP, POP3, SMTP, FTP i inne. Można monitorować ich czas odpowiedzi i procent utraconych pakietów. 4. Serwery pocztowe: - Program może monitorować zarówno serwis odbierający, jak i wysyłający pocztę. - Program ma możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia, w razie gdyby przestały one odpowiadać lub wadliwie funkcjonowały (np. gdy ważne parametry znajdą się poza zakresem). - Program wykonuje prawdziwe operacje testowe. Monitorowany może być np. czas potrzebny do zalogowania się i sprawdzenia listy i lub wysłanie testowego a. Czas wykonania tych operacji jest zapisywany. - Program ma możliwość wysłania powiadomienia jeśli serwer pocztowy nie działa. 5. Program monitoruje Serwery WWW i adresy URL Monitoruje czas ładowania strony i jej zawartość. 6. Routery i switch'e, Program monitoruje:

16 - Zmianę statusu interfejsów sieciowych. - Ruch sieciowy. - Podłączone komputery. - Generowany ruch przez podłączone komputery. 7. Wydajność urządzeń SNMP Transfer sieciowy, połączenia, błędy i wiele innych. 8. Serwisy Windows Monitor serwisów Windows alarmuje, w razie gdy serwis przestanie działać oraz pozwala go uruchomić/zatrzymać/zrestartować. 9. Wydajność systemu Windows Obciążenie CPU, pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy i wiele innych. MS SQL, Exchange, IIS i inne aplikacje Program może monitorować stan wielu aplikacji oraz systemu Windows. Inwentaryzacja sieci Program automatycznie gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu urządzeń w sieci: Program pokazuje szczegóły dotyczące sprzętu: model, CPU, pamięci, płyty głównej, napędów, kart, etc. Audyt sprzętowy obejmuje m.in.: zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dysku, średnie wykorzystanie pamięci, itd., informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest upgrade. Informacje o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows. Umożliwia to audytowanie i weryfikację użytkowania licencji Historia wszystkich zmian przeprowadzonych na wybranym komputerze: instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd. Program ma możliwość wysyłania powiadomienia np. emialem w przypadku zainstalowania programu lub jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera. Inwentaryzacja jest wykonywana przez agenta programu dzięki czemu nawet w rozległych sieciach przebiega ona sprawnie i szybko. Agenty aktywnie wysyłają informacje do serwera, tak więc nie osłabia to firewalla i bezpieczeństwa urządzenia. Inwentaryzacja oprogramowania (audyt licencji) Program zapewnia funkcjonalność w zakresie inwentaryzacji oprogramowania i audytu licencji: 1. Skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na dyskach komputerów przez agenty; skanowanie archiwów, plików ISO itp. 2. Zarządzanie posiadanymi licencjami; wzorce plików, pakiety oprogramowania, licencje dostępowe (tzw. CAL'e) itd. 3. Łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji - w każdej chwili można wykonać aktualne raporty audytowe, bez konieczności oczekiwania na dane z agentów 4. Zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji 5. Baza wzorców aplikacji aktualizowana przez Internet i uzupełniana przez użytkowników. Wzorce składają się z grupy wpisów rejestru i plików - razem. 6. Heurystyczne tworzenie wzorców: jeśli brak w bazie wzorca dla zainstalowanego programu, program ma możliwość samodzielnie taki wzorzec utworzyć. Baza wzorców jest automatycznie uzupełniana przez heurystyczne metody. 7. Możliwość przypisania do programów numerów seryjnych, wartości itp. Monitoring pracowników (aktywność użytkowników) Program może szczegółowo monitorować aktywność użytkowników pracujących na komputerach z systemem Windows: 1. Faktyczny czas aktywności: dokładny czas pracy z godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerwami 2. Monitorowanie procesów: całkowity czas działania, czas pracy pracownika (każdy proces ma całkowity czas działania oraz czas wykorzystania przez użytkownika) 3. Rzeczywiste użytkowanie programów: dokładne informacje o wykorzystywanych programach (m.in. procentowa wartość wykorzystania aplikacji, obrazująca czas jej używania w stosunku do łącznego czasu, przez który aplikacja była

17 Monitor LCD uruchomiona), 4. Informacje o edytowanych przez pracownika dokumentach. 5. Rodzaj aktywności pracowników: raporty przedstawiające czas pracy (predefiniowane raporty RCP), przeglądania stron, konwersacji przez GG czy ICQ, grania, zakupów online itp. 6. Historia pracy: cykliczne zrzuty ekranowe (funkcja włączana na żądanie) 7. Zdalny podgląd pulpitu użytkownika 8. Lista odwiedzanych stron: liczba odwiedzin stron z nagłówkami, liczbą i czasem wizyt 9. Monitorowanie transferu sieciowego użytkowników: ruch sieciowy lokalny i transfer internetowy wygenerowany przez pracowników Audyt wydruków: 1. Informacje o dacie wydruku, 2. Informacja o wykorzystaniu drukarek 3. Zestawienie pod względem użytkownika (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument drukował) 4. Zestawienie pod względem stacji roboczej (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument drukowano z danej stacji roboczej) Audyt pracy w sieci: 1. Program daje możliwość zezwolenia lub zablokowania całego ruchu WWW dla danego użytkownika z możliwością definiowania wyjątków zarówno zezwalających, jak i zabraniających korzystania z danej strony. 2. Dzięki granulacji blokowania stron program nie ogranicza jednocześnie potencjału i korzyści płynących z korzystania Internetu przy pracy (tzw. elastyczne surfowanie). Kontrola stacji użytkownika: 1. Agent programu zapewnia zdalną kontrolę stacji użytkownika (zgodną z VNC): udostępniają podgląd pulpitu użytkownika i możliwość przejęcia jego konsoli. 2. Podczas przejęcia kontroli nad komputerem pracownika zarówno pracownik jak i administrator widza ten sam ekran. Blokowanie portów i nośników danych: Program, ma możliwość zarządza prawami dostępu do wszystkich portów wejścia i wyjścia (przewodowych i bezprzewodowych) oraz urządzeń fizycznych, przez które użytkownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub uruchomić na nim program zewnętrzny. 1. Blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda SD itp., SATA, dyski przenośne, napędy CD/DVD, stacje dyskietek 2. Blokowanie interfejsów bezprzewodowych: WiFi, Bluetooth, IrDA 3. Blokada dotyczy tylko urządzeń do przenoszenia danych - inne urządzenia (drukarka, klawiatura itp.) można podłączyć Zarządzanie prawami dostępu do portów: 1. Definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu i kopiowania plików 2. Autoryzowanie urządzeń firmowych: pendrive ów, dysków itp. - urządzenia prywatne są blokowane 3. Całkowite zablokowanie określonych typów portów dla wybranych lub komputerów 4. Centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci lub wybranych grup komputerów Audyt operacji Audyt operacji na urządzeniach przenośnych, zapisywanie informacji o wszystkich operacjach na urządzeniach przenośnych dla każdego użytkownika: - podłączenie/odłączenie pendrive'a - odczyt i kopiowanie plików na/z pendrive'a Ochrona przed usunięciem: Program jest zabezpieczony hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora. Dostawca zapewni wdrożenie i konfigurację oprogramowania oraz szkolenie w każdej z lokalizacji (Ełk, Giżycko, Gołdap, Olecko, Pisz, Węgorzewo) Przekątna ekranu, rozdzielczość: 24 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1200 pikseli, maksymalny rozmiar piksela mm, format obrazu 16:10

18 Parametry obrazu: Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 400 cd/m 2,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma khz, częstotliwość pionowa Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) Wejścia wideo: 1x DVI, 1x VGA Obudowa i regulacja monitora: Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5 / +20 (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x szerokość x głębokość) - 380mm x 565mm x 83mm, waga maksymalna bez podstawy 6,5 kg Kable: Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo analogowy Menu OSD: Regulacja palety barw z menu OSD co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika, Zarządzanie zdalne i obsługa: Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC Instalacja przygotowanie do działania Gwarancja Certyfikaty i normy, dokumentacja -TCO 03 -Energy Star (EPA 4.1), zużycie energii max. 41W wg standardów EPA -EN60950, CE -ISO (klasa II) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i RoHS, WEEE -Instrukcja obsługi monitora Dostawca zobowiązany jest do: Dostarczenia serwera z zainstalowanym i gotowym do pracy systemem operacyjnym, według punktu tabeli mówiącym o systemach operacyjnych, Zainstalowania i przygotowania do pracy oprogramowania do backup` u, Zainstalowania i przygotowania do pracy oprogramowania SNMP, Zainstalowania serwera w szafie serwerowej, Przeprowadzenia testów związanych z pierwszym uruchomieniem. 3 lata z czasem reakcji serwisowej 4 godziny od zgłoszenia, możliwość zgłaszania usterek przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oświadczenie producenta serwera, iż w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

19 Specyfikacja zestawu komputerowego II - serwera zamontowanego w szafie przemysłowej rack 19 : Komponent Obudowa serwera Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontrolery Inne napędy i moduły Karta graficzna Karty sieciowe Zasilanie i chłodzenie Cechy techniczne typu Rack, wysokość nie więcej niż 2U elementy montażowe do zabudowy serwera w szafie rack, uchylne ramię dla prowadzenia kabli podczas wysuwania i wsuwania serwera w szafie rack, dostarczony wraz z szynami montażowymi umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera. Dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86, osiągające w testach wydajnościowych SPECint_rate_base 2006 min. 211 pkt. wymagane dostarczenie dokumentu z testów SPEC lub wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: ( wydruk załączony do oferty ) Maksymalny pobór mocy dla jednego procesora max 80W wg dokumentacji technicznej jego producenta Dedykowana płyta serwerowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji -minimum 18 gniazd pamięci RAM. -minimum 2 sloty PCI-Express Gen2 x8 typu low profile -minimum 5 slotów PCI-Express Gen2 x4 typu low profile -możliwość obsadzania w minimum 2 slotach kart PCIe x16 -dodatkowo minimum dwa gniazda PCI-Express Gen2 x4 muszą umożliwiać wykorzystanie jako gniazdo x8, jeśli sąsiednie gniazda x4 będą niewykorzystane -minimum 10 portów USB (w tym min. 3 z przodu, min. 4 z tyłu, min. 3 w środku), -możliwość instalacji pamięci flash wewnątrz serwera za pośrednictwem dedykowanego złącza na płycie głównej -port VGA z tyłu, -2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i sprzętowego kontrolera zdalnego zarządzania - Nie mniej niż 24 GB RAM typu registred DDR z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, -możliwość konfiguracji aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci -obsadzone min 4 gniazda pamięci w trybie maksymalnej wydajności, -możliwość rozbudowy do minimum 192 GB RAM -obsługa pamięci typu UDIMM, RDIMM i LVDIMM Minimum 4 szt. dysków twardych typu SAS 2.0 hot-plug, nie mniejsze niż 450 GB, 15 krpm 3,5 każdy, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS, możliwość instalacji min. 4 szt. dysków, -kontroler dysków typu SAS minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB -fabrycznie zainstalowane podtrzymanie bateryjne pamięci cache kontrolera - 2 kanałowy kontroler typu SATA DVD +/- RW wewnętrzny, Zintegrowana, w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią 32MB na płycie głównej, rozdzielczość min x karty sieciowe typu Ethernet 10/100/ wsparcie dla akceleracji TCP/IP, VT-c - rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE - rozruch iscsi przez zintegrowaną kartę sieci LAN, -1 dedykowana karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania, redundancja interfejsu zarządzającego poprzez przejęcie jego funkcjonalności w przypadku usterki przez jedną z dwóch kart Ethernet 10/100/1000 Zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 800W na 1 zasilacz, o sprawności min. 92% przy typowym obciążeniu 50% -Nadmiarowe chłodzenie redundantne wentylatory typu hot-plug -Nadmiarowe zasilanie serwer ma być wyposażony w dwa redundantne zasilacze.

20 Oprogramowanie Zarządzanie zdalne i inwentaryzacja Zainstalowany system operacyjny. Wsparcie do systemów operacyjnych Certyfikaty producenta Dokumentacja Inne Peryferia Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej, aktywna opcja przejęcia konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów. Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 5CAL OEM z licencjami dostępowymi : - 20 szt. Windows Server 2008 User CAL Jest wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2003 i 2008, 2008R2, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5.4 X86 Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO wydruk załączony do oferty. Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i oprogramowania. -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( oświadczenie producenta ) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera Mysz i klawiatura USB bezprzewodowa radiowa o parametrach: Nono odbiornik Zasięg bezprzewodowy - do 15m Duży Enter - klasyczny układ klawiszy Kolor srebrno czarny lub czarny Ilość klawiszy 104 Komplet baterii alkalicznych w zestawie Mysz Laserowa 1600/800DPI 3 przyciski

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C 02-222 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W dniu 3 października

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo