Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, Wrocław

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław"

Transkrypt

1 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, Wrocław telefon 71/ , faks 71/ Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, Wrocław Korekta z dnia r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU NA ROK 2012/2013 Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 2014 ROKU Opracowanie: BENEFIT Broker Sp. z o.o. Zatwierdził: 1

2 Spis treści strona: I. POSTĘPOWANIE 4 A. INFORMACJE OGÓLNE 4 1. Zamawiający 4 2. Tryb udzielania zamówienia 4 3. Przedmiot zamówienia 4 4. Nomenklatura 4 5. Termin wykonania zamówienia 4 6. Zamówienia uzupełniające 4 7. Dopuszczalność składania ofert częściowych 4 8. Dopuszczalność składania ofert wariantowych 5 9. Informacje dodatkowe 5 B. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW 5 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 5 2. Wykluczenie Wykonawców 5 3. Ocena spełniania wymagań 5 4. Wadium 5 C. SPOSÓB POROZUMIEWANIA I OSOBY DO KONTAKTU 6 1. Korespondencja 6 2. Wyjaśnienia treści specyfikacji 6 3. Modyfikacja treści specyfikacji 6 4. Informacja o udziale Brokera w postępowaniu 6 5. Osoby do kontaktu z Wykonawcami 7 D. SPORZĄDZANIE OFERT 7 1. Sposób przygotowania oferty 7 2. Dokumenty, jakie musi zawierać oferta 7 3. Sposób obliczania ceny 8 4. Koszty sporządzenia oferty 8 E. SKŁADANIE OFERT 8 1. Oznaczenie oferty 8 2. Zmiana lub wycofanie oferty 9 3. Miejsce i termin składania ofert 9 4. Miejsce i termin otwarcia ofert 9 5. Termin związania ofertą 9 F. WYBÓR OFERTY 9 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich znaczenie 9 G. ZAWARCIE UMOWY 9 1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów 9 2. Warunki rozliczeń 9 3. Płatności Formalności związane z zawarciem umowy 10 H. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 10 I. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 10 J. INNE POSTANOWIENIA 10 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 11 A. UWAGI WSTĘPNE 11 B. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Działalność Struktura Ubezpieczeni Informacja dodatkowa o działalności naukowo-badawczej Suma gwarancyjna Zakres ubezpieczenia Zestawienie wypłaconych odszkodowań i rezerw od 2008 r Warunki szczególne Franszyza/udział własny Zakres terytorialny 17 Załączniki: uzupełniające dane SIWZ 2

3 Załącznik nr 1 Katedry i Zakłady Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 4 strony Załącznik nr 2 Przykładowe projekty badawcze realizowane przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. 2 strony formularze Załącznik nr 3 Formularz cenowy 3 strony Załącznik nr 4 Formularz ofertowy 2 strony Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1 strona Załącznik nr 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 1 strona Załącznik nr 7 Wykaz osób uprawnionych do złożenia oferty oraz uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 1 strona 3

4 I. POSTĘPOWANIE A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, Wrocław REGON: NIP: adres strony internetowej zamawiającego: 2. Tryb udzielania zamówienia a. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami (w treści SIWZ używany jest również skrót upzp), a także wydanych na podstawie upzp rozporządzeń wykonawczych. b. postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp. 3. Przedmiot zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej ponoszonej z tytułu prowadzonej działalności. b. Ochrona ubezpieczeniowa realizowana będzie na rzecz ubezpieczonych podmiotów w drodze następujących umów (rodzajów) ubezpieczenia: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; 2. inne ubezpieczenia dodatkowe i uzupełniające. 4. Nomenklatura Wspólny słownik zamówień (CPV): (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 5. Termin wykonania zamówienia a. Okres ubezpieczenia: od 1 listopada 2012 roku do 31 października 2013 roku. b. Na wniosek Zamawiającego umowa będzie podlegała przedłużeniu na kolejny roczny okres obowiązywania, tj. do 31 października 2014 roku. c. Umowa nie ulegnie przedłużeniu jeśli w roku, w którym przypada koniec danego okresu obowiązywania umowy, najpóźniej na 3 miesiące przed jej końcem, tj. do 31 lipca 2013 roku wykonawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od przedłużenia umowy. d. Okres realizacji zamówienia odnosi się do okresów ubezpieczenia i nie wpływa na pozostałe postanowienia umowy ubezpieczenia, w szczególności nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń oraz obowiązku realizacji świadczeń z tych umów ubezpieczenia po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeśli wynika to z treści umowy. 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp. 7. Dopuszczalność składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 8. Dopuszczalność składania ofert wariantowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 9. Informacje dodatkowe a. Niniejsza specyfikacja obejmuje wyłącznie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 4

5 b. Cena podana w ofercie będzie podstawą wyboru oferty. Wykonawca wraz z ceną podaje zastosowane przy jej obliczeniu stawki wraz ze wszystkimi zniżkami i zwyżkami i innymi okolicznościami mającymi wpływ na jej kalkulację. Taryfy te są wiążące i będą miały zastosowanie przy obliczaniu składki w razie ewentualnych korekt sum gwarancyjnych w okresie ubezpieczenia. c. Wykonawca nie może ograniczać zakresu odpowiedzialności stosując niestandardowe zapisy OWU, szczególne wyłączenia, klauzule itp., które nie są powszechnie stosowane w umowach danego rodzaju. B. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia. b. posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca powinien spełniać ustawowe wymogi odnośnie bezpieczeństwa finansowego, tj. powinien posiadać środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności oraz posiadać aktywa na pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych. Oświadczenia i dokumenty składane są w formie pisemnej, w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 2. Wykluczenie Wykonawców W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 upzp, co udokumentują składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz przedkładając dokumenty wymienione w wykazie dokumentów, które Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą. 3. Ocena spełniania wymagań Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów oraz oświadczeń wg formuły: spełnia / nie spełnia. 4. Wadium Wadium nie jest wymagane. C. SPOSÓB POROZUMIEWANIA I OSOBY DO KONTAKTU 1. Korespondencja Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania przetargowego między Zamawiającym a Wykonawcami, będą przekazywane drogą elektroniczną lub faksem oraz umieszczane na stronie internetowej zamawiającego. Na życzenie stron będą one niezwłocznie potwierdzone. 5

6 2. Wyjaśnienia treści specyfikacji a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. c. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień. d. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. e. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Modyfikacja treści specyfikacji a. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. b. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 4. Informacja o udziale Brokera w postępowaniu Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowy ubezpieczenia zawarte w jego wyniku realizowane będą przy udziale brokera ubezpieczeniowego. Broker prowadzić będzie również obsługę zawartych umów ubezpieczenia w okresie ich obowiązywania. a. Koszty związane z czynnościami brokerskimi, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wykonywanymi w związku z udziałem brokera w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz obsługą zawartej na podstawie tego postępowania umowy, broker pokrywa wyłącznie z wynagrodzenia otrzymanego od Ubezpieczyciela (kurtażu brokerskiego). b. W przypadku, gdy określenie wysokości kurtażu konieczne jest w celu opracowania oferty Wykonawca ustala wysokość kurtażu bezpośrednio z Brokerem, z zastrzeżeniem pkt. c. c. Z wszystkimi Wykonawcami Broker ustala jednolite warunki rozliczania odpowiadające warunkom stosowanym na rynku dla umów tego rodzaju. d. Ustalenie wysokości kurtażu nie jest wymagane w przypadku, gdy warunki wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich są ustalone z danym Wykonawcą w formie umowy, o której mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym lub ustalonej praktyki dotyczącej rozliczeń wzajemnych. e. W przypadkach określonych w pkt d. Wykonawca może zwrócić się do Brokera o określenie wysokości kurtażu brokerskiego, który będzie miał zastosowanie w przypadku umów ubezpieczenia zawartych w wyniku niniejszego postępowania z tym Wykonawcą w wysokości określonej w pkt c. W takim przypadku zastosowanie będą miały warunki, o których mowa w pkt c niezależnie od innych ustaleń pomiędzy Wykonawcą a Brokerem. Broker reprezentujący Zamawiającego: BENEFIT Broker Sp. z o.o. ul. Braniborska Wrocław, tel.: (071)

7 fax: (071) Zezwolenie KNUiFE na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 1295/03 z dnia r. nr wpisu do rejestru brokerów: /U 5. Osoby do kontaktu z Wykonawcami W sprawach formalnych: Miłosz Bokrzycki Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, tel. 71/ , fax 71/ , W sprawach merytorycznych ze strony BENEFIT BROKER Sp. z o.o.: Agnieszka Majcher tel./fax: 71/ , D. SPORZĄDZANIE OFERT 1. Sposób przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem następujących zasad: a. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; b. wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści; c. ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności; d. wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań - osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany; e. wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem ; f. jeśli oferta jest składana przez przedstawiciela lub pełnomocnika do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty, g. wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane; h. wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę; i. pojęcia, których znaczenie jest niejednoznaczne powinny być precyzyjnie zdefiniowane; w przypadku niejednoznaczności przyjmowane będzie znaczenie bardziej korzystne dla Zamawiającego; j. wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. 2. Dokumenty, jakie musi zawierać oferta a. Dokumenty ofertowe 1. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 4 do SIWZ; 2. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji FORMULARZ CENOWYzałącznik nr 3 do SIWZ. b. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań udziału w postępowaniu 1. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji FORMULARZ OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU załącznik nr 6 do SIWZ; 2. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia; c. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. 1. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji FORMULARZ OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA załącznik nr 5 do SIWZ; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 7

8 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; d. Pozostałe dokumenty 1. komplet ogólnych warunków ubezpieczenia, wzorów umów oraz innych zapisów mających zastosowanie przy zawarciu umowy; 2. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji FORMULARZ WYKAZU OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ UPRAWNIONYCH DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU WYKONAWCY załącznik nr 7 do SIWZ; 3. pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące uprawnienie osób wymienionych w wykazie do złożenia oferty i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeśli te uprawnienia nie wynikają z przedłożonego wyciągu z właściwego rejestru przedsiębiorstw; 3. Sposób obliczenia ceny a. Wykonawca podaje łączną cenę za wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją, przyjmując za podstawę roczny okres ubezpieczenia. b. Cenę zamówienia Wykonawca określa wg danych określonych w SIWZ, uwzględniając wszystkie zwyżki i zniżki i inne okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia. Zastosowane stawki, składki i metody kalkulacji Wykonawca wykazuje w formularzu cenowym. c. W przypadku, gdy za zastosowanie klauzul lub ryzyk dodatkowych innych niż wyodrębnione w formularzu cenowym Wykonawca nalicza składkę dodatkową należy ująć ją w stawkach/składkach za ubezpieczenie poszczególnych pozycji lub w ostatniej części Formularza Cenowego: pozostałe składniki ceny zamówienia warunki szczególne płatne dodatkowo. d. W przypadku gdy kalkulacja składki dokonana została w sposób inny niż wynika to z formularza Wykonawca pole stawka pozostawia puste i do oferty dołącza załącznik przedstawiający kalkulacje składki. e. Stawki podane w ofercie jak i metody kalkulacji składki są wiążące przez cały okres obowiązywania umowy. f. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę cena podana przez Wykonawcę obliczona na podstawie sum ubezpieczenia podanych w specyfikacji. g. Wykonawca podaje cenę jak i jej składowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). 4. Koszty sporządzenia oferty Koszty związane z przygotowaniem, oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania. E. SKŁADANIE OFERT 1. Oznaczenie ofert Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres zamawiającego, tj.: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5 Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem: OFERTA PRZETARGOWA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU NA ROK 2012/2013 Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 2014 ROKU. NIE OTWIERAĆ PRZED PUBLICZNYM OTWARCIEM OFERT 2. Zmiana lub wycofanie oferty a. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. b. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno nastąpić w formie określonej dla składania ofert, z oznaczeniem na kopercie odpowiednio ZMIANA lub WYCOFANIE. c. Wykonawca nie może dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie ostatecznego terminu składania ofert. 8

9 3. Miejsce i termin składania ofert a. Oferty należy składać do dnia r. do godziny 10:00. na adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Zespół ds. Zamówień Publicznych Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5 pokój 221, II piętro b. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. 4. Miejsce i termin otwarcia ofert a. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 pod adresem: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Zespół ds. Zamówień Publicznych Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5 Sala nr 31, II piętro b. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców. c. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. d. Oferty, w stosunku do których zgłoszono zmianę (pierwotne) bądź wycofanie nie będą otwierane. e. Zamawiający ogłosi Wykonawcom: stan otwieranych ofert, nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę ofertową. 5. Termin związania ofertą Uczestnik przetargu pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. F. WYBÓR OFERTY Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich znaczenie. Oferty nie spełniające warunków obligatoryjnych zostaną odrzucone. Pozostałe oferty będą oceniane wg kryterium: cena 100 %. G. ZAWARCIE UMOWY 1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy W wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa określająca podstawowy zakres i warunki realizacji zamówienia. Integralną częścią umowy będą: a. zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadające treścią obligatoryjnym warunkom zamówienia; b. treść ogólnych warunków ubezpieczenia i innych przedłożonych dokumentów mających wpływ na warunki ubezpieczenia; c. określone w ofercie stawki; d. warunki płatności; e. inne postanowienia przewidziane w SIWZ. 2. Warunki rozliczeń Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. W przypadku zawarcia w umowie ubezpieczenia zapisów odnoszących się do kwot określonych w walutach obcych (np. franszyzy, suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej itp.) przeliczane będą one na walutę polską wg stosownych przepisów. W braku takich przepisów stosowany będzie średni kurs NBP: na dzień zawarcia umowy do obliczenia składki i na dzień szkody - do naliczania odszkodowań. Dopuszczalne waluty obce to EURO i Dolar USA. 3. Płatności Płatność z tytułu umów ubezpieczenia dokonywana będzie jednorazowo. Płatność składki zostanie dokonana w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia, za który przypada składka. 9

10 4. Formalności związane z zawarciem umowy a. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia upzp oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. b. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zawrze, z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami, umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeśli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni, jeśli zostało ono przesłane pisemnie, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą. c. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem wskazanych terminów, jeśli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy H. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. I. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami działu VI upzp. J. INNE POSTANOWIENIA Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a. termin realizacji umowy wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia; b. osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Niego; c. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. d. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą; e. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych związane z: 1. utrzymaniem założonego poziomu oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji umowy, jeśli potrzeba zmiany, uściślenia lub korekty warunków ubezpieczenia wynika z weryfikacji lub zmian w czasie stanu lub wartości majątku, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, zmian charakteru lub poziomu ryzyka; 2. dostosowaniem zapisów szczególnych, klauzul dodatkowych oraz zapisów o charakterze technicznym do wzorców umownych stosowanych przez Wykonawcę (OWU) oraz treści poszczególnych polis, pod warunkiem, że zmiany te nie będą prowadziły do ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej opisanego w SIWZ; 3. dostosowaniem limitów ochrony ubezpieczeniowej do poziomu ryzyka, w tym także ewentualnych odnowień wyczerpanych limitów odpowiedzialności (odnowienia nie mają charakteru automatycznego). II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. UWAGI WSTĘPNE 1. W przypadku, gdy stosowane przez Wykonawcę ogólne warunki ubezpieczenia zawierają ograniczenia ochrony w stosunku do założeń wynikających z niniejszej specyfikacji przyjmuje się, że składając ofertę Wykonawca wyraża zgodę na włączenie tego ograniczenia. 2. Dopuszcza się zastosowanie w treści umowy warunków szczególnych odpowiadających określonym w specyfikacji, wg wzorów stosowanych przez Wykonawcę z zachowaniem celu zapisu oraz jego skutków w kształtowaniu treści umowy. Przy zawarciu umowy Wykonawca może także wykazać brak konieczności stosowania zapisów szczególnych w umowie, jeśli OWU przewidują już rozwiązanie wprowadzane przez daną klauzulę lub inny zapis SIWZ. W takim 10

11 przypadku będzie to uznane jako wprowadzenie warunku do umowy. Odmiennie, jeśli warunki stosowane przez Wykonawcę nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie on rozszerzony w drodze postanowień szczególnych. 3. Przy zawarciu umowy ubezpieczenia dopuszcza się i przewiduje w razie takiej potrzeby doprecyzowanie warunków obsługi umowy, likwidacji szkód i innych elementów umowy o charakterze technicznym. 4. Opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik do polisy ubezpieczeniowej wybranego Wykonawcy alternatywnie w polisie zostanie zamieszczony zapis: Niniejsza umowa ubezpieczenia została zawarta w wyniku postępowania na UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU NA ROK 2012/2013 Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 2014 ROKU zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, którego zapisy mają pierwszeństwo przed powołanymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. B. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. Działalność Uniwersytet Medyczny (ubezpieczający) prowadzi między innymi następującą działalność: a. działalność dydaktyczna prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kształcenia przed- i podyplomowego przez nauczycieli akademickich i osoby, z którymi Uczelnia zawarła umowy cywilnoprawne na prowadzenie dydaktyki ze studentami, uczestnikami studiów doktoranckich (studia III stopnia) a także uczestnikami praktyk, kształcenia podyplomowego (w tym kursów obowiązkowych, komercyjnych, szkoleń i studiów podyplomowych) na terenie Uczelni oraz bazy obcej. b. działalność naukowo-badawcza realizowanie projektów badawczych finansowanych przez budżet państwa, w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwo Zdrowia oraz przez inne podmioty zewnętrzne; c. badania diagnostyczne odpłatna działalność diagnostyczna na zlecenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i prywatnych firm, wykonywana m.in. w następującym zakresie: - mikrobiologii; - immunologii; - patofizjologii; - patomorfologii; - biochemii. d. orzecznictwo sądowo-lekarskie badania wykonywane na zlecenie sądów, prokuratury, policji w szczególności ustalenie ojcostwa, badania sekcyjne, badania toksykologiczne na obecność trucizn naturalnych i syntetycznych, a także sekcje zwłok. e. wynajem pomieszczeń 2. Struktura W skład Uniwersytetu Medycznego wchodzą jednostki organizacyjne następujących wydziałów: - Lekarskiego - Lekarsko-Stomatologicznego - Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego - Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej - Nauk o Zdrowiu oraz międzywydziałowe jednostki organizacyjne takie jak Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biblioteka Główna a także jednostki administracyjne. W ramach wydziałów działają specjalistyczne: katedry, kliniki, zakłady, samodzielne pracownie. Kliniki stanowią wydzielone oddziały kliniczne w szpitalach, które są użytkowane przez Uniwersytet Medyczny na podstawie umów, zgodnie z art. 43e ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Szczegółowy wykaz katedr i zakładów działających w ramach poszczególnych wydziałów zgodnie z Załącznikiem nr 1. 11

12 3. Ubezpieczeni Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, a także jego pracownicy, doktoranci i studenci oraz inne osoby i podmioty działające w imieniu, na rzecz i/lub pod patronatem Uniwersytetu Medycznego w zakresie, w jakim za ich działania odpowiedzialność ponosi Uniwersytet Medyczny, w tym: a. nauczyciele, wykładowcy akademiccy, m.in. profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni, docenci, adiunkci, asystenci, starsi wykładowcy oraz wykładowcy, lektorzy, instruktorzy, bibliotekarze dyplomowani i doktoranci, oraz inne osoby za pomocą, których realizowana jest działalność dydaktyczna Uniwersytetu Medycznego, w tym osoby realizujące na zlecenie Uniwersytetu Medycznego działalność dydaktyczną w formie praktyk, ćwiczeń, badań itp. w jednostkach zewnętrznych jak np. szpitale. b. pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi m.in. pracownicy administracyjni, pracownicy naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni, służba biblioteczna i obsługa; c. osoby wykonujące badania diagnostyczne lub orzecznictwo sądowo-lekarskie; d. osoby realizujące działalność naukowo-badawczą Uniwersytetu Medycznego z wyłączeniem osób prowadzących badania kliniczne w zakresie, w jakim te badania podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu badacza i sponsora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 roku. e. doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, studenci, w szczególności w związku z ich udziałem w wykładach, ćwiczeniach i zajęciach praktycznych (w tym realizowanych w jednostkach zewnętrznych jak szpitale, laboratoria itp.), w tym także studenci przyjeżdżający w ramach studenckich praktyk z innych uczelni polskich i zagranicznych, na podstawie umów i porozumień oraz studenci i doktoranci działający w ramach uczelnianych organizacji studenckich/doktoranckich w szczególności w Kołach Naukowych. Liczba zatrudnionych ogółem (w szczególności na podstawie umowy o pracę, umów cywilnych): 2770, w tym 811 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Liczba studentów ogółem (szacunek): Liczba doktorantów ogółem: 290 (w tym 83 doktorantów zrekrutowanych) Na Ubezpieczającym/Ubezpieczonym ciąży obowiązek udowodnienia, że sprawca szkody był studentem/doktorantem w okresie ubezpieczenia, a tym samym Ubezpieczonym. 4. Informacja dodatkowa o działalności naukowo-badawczej a. Intencją jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich projektów badawczych realizowanych przez wszystkie Katedry i Zakłady pięciu wydziałów uczelni. Przykładowe rodzaje projektów badawczych aktualnie realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Załączniku nr 2. b. Uczelnia prowadzi badania naukowe finansowane: głównie z budżetu państwa w tym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; szacowany roczny obrót: ok ,00 zł; przez inne podmioty takie jak sądy, prokuratury, fundacje a także z dotacji Unii Europejskiej; szacowany roczny obrót: ok ,00 zł. c. Liczbę projektów realizowanych można oszacować na poziomie ok. 550 rocznie, jednak w tej liczbie mieszczą się projekty o zróżnicowanym poziomie dofinansowania od kilkuset złotych do kilkuset tysięcy złotych. Te o najwyższej wartości stanowią ok.5% ogólnej liczby. d. Średni okres realizacji projektu wynosi 3 lata. e. Badania mogą być przeprowadzane z udziałem pacjentów klinicznych, na zwierzętach a także na pobranym materiale biologicznym, na liniach komórkowych, preparatach tkankowych, na materiale biologicznym pobranym od pacjentów (bloczki parafinowe) oraz hodowlach nanobakterii. f. Realizacja projektu z udziałem ludzi może być przeprowadzona wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną Komisję Bioetyczną, zgodnie z art ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U ). Natomiast badania z udziałem zwierząt poprzedza akceptacja Komisji Etycznej ds. Zwierząt. g. Badania wykonywane są głównie w pracowniach i laboratoriach Uniwersytetu Medycznego. h. Część badań jest wykonywana przy współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, w tym uczelniami wyższymi z kraju i zagranicy, firmami farmaceutycznymi i innymi podmiotami na 12

13 podstawie odrębnych umów szczegółowych bądź ramowych o współpracy. Uniwersytet Medyczny występuje jako wykonawca, podwykonawca lub jako ośrodek koordynujący. i. Badania podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu badacza i sponsora nie są przedmiotem niniejszego postępowania. j. W ramach działalności naukowo-badawczej badacze, będący pracownikami Uniwersytetu Medycznego, korzystają z usług podwykonawców z innych ośrodków. W ramach jednego projektu są to stali podwykonawcy. Podwykonawca każdorazowo jest wybierany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jeżeli jest to wymagane lub z wyłączenia, w oparciu o wybór najlepszego wykonawcy. W skali roku takich umów jest około Suma gwarancyjna PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 6. Zakres ubezpieczenia a. Odpowiedzialność Cywilna deliktowa z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, obejmująca szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim, powstałe w okresie ubezpieczenia loss occurrence) wraz z ryzykami dodatkowymi, wymienionymi poniżej. Dopuszcza się również zastosowanie triggera act committed. b. Ryzyka dodatkowe: 1. odpowiedzialność kontraktowa w zakresie nie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych; 2. odpowiedzialność cywilna pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy; dla celów niniejszej umowy za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczającym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Ochrona ubezpieczeniowa nie może wyłączać szkód wyrządzonych pracownikom bez związku ze stosunkiem pracy w przypadku gdy wypadek nie będzie traktowany jako wypadek przy pracy dla celów określenia odpowiedzialności ubezpieczyciela pracownik będzie traktowany jako osoba trzecia. Ochrona ubezpieczeniowa nie może wyłączać odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w mieniu pracowników wyłącznie z uwagi na łączący pracownika z ubezpieczającym stosunek pracy w takim przypadku, dla celu określenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, pracownik będzie traktowany jako osoba trzecia. 3. odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone osobom fizycznym współubezpieczonym na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem; niniejsze zapisy nie dotyczą odpowiedzialności wobec pracowników objętej ochroną na podstawie klauzuli OC pracodawcy. 4. szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV(AIDS), WZW); 5. szkody powstałe w wyniku eksperymentu medycznego - leczniczego lub badawczego, Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza (Dz. U ) eksperymentem medycznym przeprowadzanym na ludziach może być eksperyment leczniczy lub badawczy. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobach chorych jak i zdrowych. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do 13

14 możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku eksperymentu medycznego - leczniczego lub badawczego - w ramach ubezpieczenia OC dobrowolnego, czyli z wyłączeniem szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem badania klinicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu. Dopuszcza się ograniczenie zakresu ubezpieczenia poprzez wyłączenie eksperymentów badawczych prowadzonych na ludziach (nie dotyczy materiału tkankowego, komórkowego lub innego pobranego od ludzi) i mających charakter wyłącznie doświadczalny oraz szkód powstałych wskutek uszkodzenia kodu genetycznego. 6. szkody będące następstwem pobrania, przechowania oraz przetoczenia lub przeszczepu krwi, komórek, tkanek, preparatów krwiopochodnych itp. o ile czynności te są elementem powszechnie stosowanych w medycynie procedur diagnostycznych, leczniczych lub badawczych; 7. szkody spowodowane wadą zastosowanych materiałów medycznych; 8. szkody wyrządzone w mieniu oddanym na przechowanie sublimit ,00 zł; dotyczy w szczególności rzeczy studentów/doktorantów przechowywanych w szatni na terenie Uniwersytetu Medycznego lub oddziałów klinicznych, które są użytkowane przez Uniwersytet Medyczny w celu przeprowadzenia szkolenia i/lub praktyk a także w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie; rzeczy oddane do szatni są pilnowane przez osoby zatrudnione przez UMW na stanowisku szatniarzy. 9. szkody w mieniu lub na osobie, które zostały wyrządzone przez podwykonawców; dla celów niniejszej umowy za podwykonawców uważa się osoby nie będące pracownikami Uniwersytetu Medycznego, a wykonujące określone czynności, usługi lub prace na rzecz Ubezpieczającego (np. prace naukowo-badawcze, dydaktyczne) w ramach ubezpieczonej działalności. 10. szkody powstałe w nieruchomościach, z których Uniwersytet Medyczny korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy dotyczy w szczególności budynku przy ul. Parkowej 34 we Wrocławiu, który stanowi własność gminy Wrocław. c. W szczególności zakres ubezpieczenia powinien obejmować: 1. OC za szkody powstałe w związku z przeprowadzaniem zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich i innych osób nie posiadających statusu nauczyciela akademickiego lub statusu pracownika Uniwersytetu Medycznego a prowadzących czynności wykonywane w ramach szkolenia studentów (w tym studentów obcych uczelni); Przez zajęcia dydaktyczne rozumie się czynności opisane w standardach nauczania w szczególności związane z wykonywaniem ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 2. OC za szkody wyrządzone przez studentów/doktorantów Uniwersytetu Medycznego podczas udziału w wykładach, ćwiczeniach a także podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych w jednostkach zewnętrznych; 3. OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem prac naukowo-badawczych w ramach działalności Uniwersytetu Medycznego, w tym OC ośrodków biorących udział w pracach naukowo-badawczych pod patronatem Uniwersytetu Medycznego; 4. OC za szkody wyrządzone z tytułu wykonywania badań diagnostycznych i orzecznictwa sądowego; 5. OC za szkody powstałe wskutek zalania w następstwie awarii instalacji wod.-kan., CO lub klimatyzacyjnych należących do Ubezpieczającego; 6. OC za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, a w szczególności za szkody powstałe w następstwie nieprzestrzegania programu prowadzenia prac naukowo-badawczych zaakceptowanego przez Komisję Bioetyczną. 14

15 Podany w punkcie c zakres ubezpieczenia precyzuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony tylko do szkód w tych punktach określonych. Dopuszcza się odmienne uregulowanie zakresu ubezpieczenia, o ile zakres ubezpieczenia pokrywał się będzie z działalnością zamawiającego oraz pokrywał będzie określone powyżej ryzyka ubezpieczeniowe w sposób zapewniający właściwą ochronę ubezpieczeniową. W szczególności dopuszcza się stosowanie treści OWU, klauzul dodatkowych oraz innych zapisów standardowo stosowanych w tego typu umowach oraz techniczną modyfikację treści wymaganych zapisów wskazanych w SIWZ nie mającą wpływu na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. 7. Zestawienie wypłaconych odszkodowań oraz rezerw od 2008 r. 9 stycznia 2008 r. szkoda w mieniu wypłacone odszkodowanie ,00 zł 4 stycznia 2008 r. szkoda na osobie, wypadek na schodach budynku Uniwersytetu Medycznego wypłacone odszkodowanie ,00 zł 15 grudnia 2010 r. szkoda w mieniu wypłacone odszkodowanie 2 865,06 zł 8. Warunki szczególne Klauzule dodatkowe: a. stempla bankowego za datę zapłaty składki lub jej raty uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek zakładu ubezpieczeń, pod warunkiem wystarczającej ilości środków na rachunku do wykonania przelewu b. terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują, że ubezpieczający/ubezpieczony ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku określa się, że powiadomienie powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zajścia wypadku lub uzyskania o nim wiadomości. Jeżeli szkoda wskutek przewidzianego w umowie wypadku nie powstała jednocześnie z zajściem wypadku, powiadomienie ubezpieczyciela powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia wiadomości o szkodzie. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powiadomienie ubezpieczyciela powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni roboczych od wpłynięcia roszczenia od poszkodowanego do ubezpieczającego/ ubezpieczonego. c. prolongacyjna jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie ubezpieczenia ustala się, że w takim wypadku Ubezpieczyciel zwróci się w piśmie skierowanym do Ubezpieczającego z wezwaniem do zapłaty zaległej składki lub jej raty, wyznaczając termin dodatkowy nie krótszy niż 14 dni od daty doręczenia pisma. O ile w przypadku braku zapłaty składki umowa ubezpieczenia nie zostanie wypowiedziana przez ubezpieczyciela, ochrona ubezpieczeniowa istnieje z zachowaniem ciągłości a termin płatności uważa się za prolongowany do daty zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku wypowiedzenia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia z powodu braku zapłaty w terminie składki lub jej pierwszej raty ubezpieczyciel zachowuje prawo do żądania zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. d. odroczonej płatności określa się, że w przypadku, gdy warunki umowy ubezpieczenia przewidują odroczoną płatność składki lub jej pierwszej raty ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. e. jurysdykcyjna 15

16 na mocy niniejszej klauzuli określa się, że spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. f. regresowa w przypadku zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom trzecim odpowiedzialnym za szkodę, jeśli są to: - pracownicy ubezpieczającego, - osoby świadczące pracę na rzecz ubezpieczającego/ubezpieczonego w oparciu o umowę cywilnoprawną, - osoby prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczającego, - podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z ubezpieczającym, chyba, że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. g. dokumentowa w przypadku szkody, w celu udokumentowania roszczenia ubezpieczyciel będzie wymagał od ubezpieczonego wyłącznie dokumentów i informacji, w których posiadaniu ubezpieczony jest, które może pozyskać, lub których opracowanie lub przygotowanie jest wykonalne i nie wiąże się z trudnościami lub kosztami niewspółmiernie wysokimi do wartości roszczenia. W razie wątpliwości określa się, że zastrzeżenie oznacza, że ubezpieczyciel nie będzie żądał i nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od dostarczenia/wykonania ekspertyz, analiz czy opracowań, których ubezpieczony nie ma obowiązku posiadania, lub których opracowanie jest kosztowne i/lub czasochłonne, jeśli nie są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz do wykazania faktu i wysokości szkody. h. informacyjna w przypadkach, gdy w treści owu zawarto obowiązek, o którym mowa w art. 815 ust. 2 KC ustala się, że: - ubezpieczycielowi przysługuje w każdym czasie prawo dokonania inspekcji na ubezpieczonej posesji w celu oceny ryzyka wystąpienia szkody, w szczególności zabezpieczeń i ich zgodności z wymaganiami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz stwierdzenia innych, nie zgłoszonych przez przeoczenie lub dotychczas nie znanych okoliczności mających wpływ na ryzyko wystąpienia szkody, - niezależnie od faktu przeprowadzenia lub wyników inspekcji ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany będzie przekazywać informacje o zmianach okoliczności, o których mowa w art. 815 ust. 1 KC. Ubezpieczyciel pisemnie wskaże ubezpieczającemu okoliczności, których zmiany należy zgłaszać. i. informowania o przebiegu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel zobowiązuje się do informowania brokera o przebiegu postępowania likwidacyjnego. Ubezpieczyciel zobowiązany jest przekazać brokerowi bez zbędnej zwłoki m. in. informacje dotyczące: nr szkody, daty ewentualnych oględzin, wykaz dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody, kopii stanowiska ubezpieczyciela w przedmiotowej szkodzie. 9. Franszyza/udział własny Franszyza integralna akceptowana zgodnie z OWU Wykonawcy, lecz nie wyższa niż zł. Franszyza redukcyjna (dla szkód wypłacanych z tytułu OC pracodawcy) świadczenie ZUS wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia r. (Dz.U ) o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Franszyza redukcyjna (dla pozostałych szkód rzeczowych) 1 000,00 zł. Pozostałe franszyzy i udziały własne zniesione. 10. Zakres terytorialny Polska. Zakres terytorialny obejmuje także szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego 16

17 powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Uniwersytetu Medycznego podczas podróży służbowych. Rozszerzenie nie dotyczy studentów i doktorantów. Informacje dodatkowe: główne destynacje to: Europa, Ameryka Południowa i Północna, Azja oraz Australia; wyjazdy w których biorą udział pracownicy Uniwersytetu Medycznego realizowane są na podstawie: umów o współpracy, programów ramowych Unii Europejskiej, zaproszeń indywidualnych na wykłady, zgłoszeń na konferencje, badań naukowych, staży naukowych, programów stypendialnych; źródła finansowania to: środki sponsorskie, środki prywatne, granty naukowe (z Ministerstwa NiSzW), działalność statutowa, projekty międzynarodowe i inne. 17

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: brokersunion.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: brokersunion.pl/ 1 z 6 2014-12-05 16:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: brokersunion.pl/ Godziesze Małe: Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 05-400 Otwock

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 05-400 Otwock Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 05-400 Otwock udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego nr 30/2014 na GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.merydian.pl Pionki: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl 1 z 6 2016-03-15 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Brodnica: Ubezpieczenie mienia, OC oraz pojazdów Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udziału w postępowaniu

Instrukcja udziału w postępowaniu Instrukcja udziału w postępowaniu Wrocław: Ubezpieczenie mienia, OC i D&O ZOO Wrocław Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 135760; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.brokersunion.pl Biłgoraj: Usługa ubezpieczenia mienia i OC Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.09.2015 Zamówienie na świadczenie usług ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Sierpc: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkbielsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkbielsk.pl 1 z 5 2013-05-02 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkbielsk.pl Bielsk Podlaski: Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01. Toruń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123338-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy 1 z 6 2016-02-23 12:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Tomaszów Lubelski: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ 1 z 5 2015-09-10 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ Zgorzelec: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl 1 z 6 2015-02-18 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Oborniki: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa systemu implantu ślimakowego Nr postępowania 19/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl 1 z 5 2013-12-13 17:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl Warszawa: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE TEATRU MUZYCZNEGO ROMA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78. Katowice: Wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów Numer ogłoszenia: 62217-2014; data zamieszczenia: 24.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl Biała Podlaska: Świadczenie usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej oraz członków ich rodzin Numer ogłoszenia: 58700-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 6 2013-12-02 11:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Ubezpieczenie majątku ŁSI sp. z o.o., ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: 87573-2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-04-14 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marszow.pl/ Żary: Usługa ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres zamówienia

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ - wzór umowy WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. podstawa prawna art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/ Białystok: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UNIWERSYTECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 1 z 6 2014-02-26 09:41 Tomaszów Lubelski: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Al. Grunwaldzkie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Słupsk: UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo