Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty Zielona Góra tel. 068/ , faks 068/ znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zielona Góra, wrzesie 2010

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Zielona Góra, ul Zyty 21 wrzesie 2010 r. 2

3 SPIS TRECI CZ A INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiajcy. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Podstawa prawna postpowania o udzielenie zamówienia i tryb udzielania zamówienia. 4. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. 5. Informacja na temat wskazania przez wykonawc czci zamówienia, któr zamierza powierzy podwykonawcom 6. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. CZ B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Informacje wstpne. 2. Termin wykonania umowy. 3. Warunki udziału w postpowaniu 4. Wymagane owiadczenia i dokumenty 5. Wymagane dokumenty od oferentów zagranicznych 6. Wykonawcy składajcy ofert wspóln 7. Sposób porozumiewania si z wykonawcami. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami oraz udzielania wyjanie. 8. Termin zwizania ofert 9. Opis sposobu przygotowania oferty (wymagania ogólne, wprowadzanie zmian i wycofanie oferty, opis sposobu opakowania i oznakowania oferty, składanie ofert. otwarcie ofert) 10. Opis sposobu obliczenia ceny. 11. Kryteria i ocena ofert. 12. Umowa. 13. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. 14. Wykluczenie z postpowania. 15. Odrzucanie ofert. 16. Uniewanienie postpowania. 17. rodki Ochrony Prawnej. CZ C WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO 1. Termin wykonania umowy 2. Rodzaj ubezpiecze, których dotyczy Zamówienie 3. Wymagania Zamawiajcego do poszczególnych rodzajów ubezpiecze 4. Postanowienia dodatkowe do wszystkich ubezpiecze ZAŁCZNIKI DO OFERTY 1) Formularz oferty - Załcznik nr 1 2) Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załcznik nr 2, 3) Owiadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie publicznych - Załcznik nr 3 4) Owiadczenie dotyczce sytuacji finansowej wykonawcy Załcznik nr 4 5) Formularz cenowy Załcznik Nr 5, 6) Owiadczenie o powierzeniu wykonywania czci zamówienia podwykonawcom - Załcznik Nr 6, 7) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia Załcznik nr 7. 8) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załcznik Nr 8. Specyfikacja zawiera 32 ponumerowanych stron ( WYKAZ POJAZDÓW strona 32) 3

4 CZ A INFORMACJA OGÓLNA 1. Zamawiajcy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Adres: Zielona Góra, ul Zyty 21 NIP: REGON: Przedmiot zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia jest: ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC, ASS, kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): , , Szczegółowy zakres poszukiwanego ubezpieczenia okrelono w czci C Opis przedmiotu zamówienia. 3. Podstawa prawna postpowania o udzielenie zamówienia i tryb udzielania zamówienia oraz inne informacje dotyczce postpowania. 1) Ilekro niej zastosowane jest pojcie specyfikacji lub SIWZ, oznacza ono niniejsz specyfikacj istotnych warunków zamówienia. 2) Ilekro w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojcie Ustawa, bez bliszego okrelenia, o jak ustaw chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Do niniejszego postpowania maj równie zastosowanie obowizujce przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówie publicznych. 3) Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad okrelonych Ustaw. 4) Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówienia lub zamówie uzupełniajcych w trybie zamówienia z wolnej rki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy zakładowi ubezpiecze, zgodnie z warunkami okrelonymi w art. 67 ust 1 pkt 6) Ustawy. 5) Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani czciowych. 6) Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7) Zamawiajcy nie przewiduje wymaga o których mowa w art. 29 ust 4 Ustawy. 8) Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postpowaniu. 4. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. Zamawiajcy nie zamierza zawiera umowy ramowej. Zamawiajcy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 5. Informacja na temat wskazania przez wykonawc czci zamówienia, któr zamierza powierzy podwykonawcom. Wykonawca ma obowizek wskaza w ofercie cz zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcy, jeeli bdzie realizował umow przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). Do tego celu Wykonawca moe wykorzysta załcznik nr 6 do SIWZ. 4

5 6. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia, obejmujca przedmiot zamówienia, zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i bdzie wykonywana za jego porednictwem: AKMA BROKERS Sp. z o.o., ul. Poleska 27, Katowice, nr KRS , wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr /U, Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kociuszki 108a/ Wrocław CZ B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. INFORMACJE WSTPNE. 1.1 Numer postpowania. Postpowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 7/P/2010. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajcym powinni powoływa si na ten znak. 1.2 Informacje dodatkowe. a) Zamówienie powinno by realizowane wg wymaga zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w Rozdziale C Opis przedmiotu zamówienia wymagania zamawiajcego. b) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zamieszczone wyłcznie w celu przygotowania oferty. c) Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca bez wzgldu na wynik postpowania, z zastrzeeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczenia : r r. (dla pojazdów, których terminy rozpoczcia umów ubezpieczenia mieszcz si w tym okresie). 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj nastpujce warunki: 1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, 2) spełniaj wymagania okrelone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczce: a) posiadania uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i dowiadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5

6 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Do oceny spełnienia warunków okrelonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykaza, i: posiada uprawnienia do wykonywania działalnoci ubezpieczeniowej, zgodnie z ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U z pón. zm.) Ocena spełniania powyszych wymaga nastpi poprzez szczegółow analiz dokumentów i owiadcze złoonych przez wykonawców, zgodnie z formuł spełnia/ nie spełnia. 4. WYMAGANE OWIADCZENIA I DOKUMENTY Wykonawca przystpujcy do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie z art. 24 ust. 1 Ustawy zobowizany jest do załczenia do oferty: 1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załcznikiem nr 2 do SIWZ, 2) aktualnego odpisu z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania oferty, 3) aktualnego zawiadczenia właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zawiadczenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualnego zawiadczenia właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców w ofercie musz by złoone w/w dokumenty dla kadego z nich. Jeeli wykonawca ma siedzib poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej moe złoy w miejsce w/w dokumenty, o których mowa w obowizujcym w tym zakresie rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) Wykonawca przystpujcy do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowizany jest do załczenia do oferty: 1) owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych zgodnie z załcznikiem nr 3 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców w ofercie musi by złoony w/w dokument dla kadego z nich), 2) zezwolenia na wykonywanie działalnoci ubezpieczeniowej w zakresie objtym zamówieniem lub innego dokumentu potwierdzajcego posiadanie uprawnie do prowadzenia działalnoci ubezpieczeniowej, jeeli przepisy prawa nie przewiduj koniecznoci posiadania zezwolenia. (W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców w ofercie musi by złoony w/w dokument dla kadego z nich) Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni 6

7 Zamawiajcemu, i bdzie dysponował zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b Ustawy) Jeeli wykonawca, wykazujc spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okrelonych powyej w pkt. 4.3., a podmioty te bd brały udział w realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyej w pkt 4.1 ppkt. od 1) do 4) W przypadku podmiotów wymienionych powyej w pkt 4.4. przekładane przez Wykonawc kopie dokumentów dotyczcych kadego z tych podmiotów musz by powiadczone za zgodno z oryginałem przez te podmioty Wszystkie wymagane dokumenty składane przez ubiegajcych si o udzielenie zamówienia, zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), naley złoy w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez wykonawc. 5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH 1. Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Czci B.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien by wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Jeeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 1, wykonawca moe zastpi je dokumentem zawierajcym owiadczenie złoone przed notariuszem, właciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Ust. 2 stosuje si odpowiednio. 7

8 6. WYKONAWCY SKŁADAJCY OFERT WSPÓLN. 1. Od kadego z wykonawców składajcych ofert wspóln wymagane jest ponadto przedstawienie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust 2 Ustawy). 2. W przypadku, gdy jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców wystpujcych wspólnie, Zamawiajcy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujcej współprac wykonawców. Z umowy tej w szczególnoci powinno wynika: a) ustalenie zasad współpracy pomidzy wykonawcami wystpujcymi wspólnie w przedmiotowym zakresie co najmniej w okresie realizacji zamówienia, b) wskazanie udziału procentowego poszczególnych wykonawców w konsorcjum, c) wskazanie koasekuratora wiodcego w konsorcjum, d) uprawnienie koasekuratora wiodcego do samodzielnej (w imieniu konsorcjum) likwidacji szkód do kwoty ,00 zł, e) ponoszenie przez wykonawców odpowiedzialnoci solidarnej za wykonanie umowy (zgodnie z art. 141 ustawy), f) czas obowizywania umowy, który nie moe by krótszy ni okres obejmujcy realizacj zamówienia, g) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiajcego. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJANIE. Zamawiajcy urzduje od poniedziałku do pitku w godzinach od 7.00 do Zamawiajcy z wykonawcami porozumiewa si bdzie w niniejszym postpowaniu w nastpujcy sposób: a) Postpowanie bdzie prowadzone w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajcy i wykonawca przekazuj pisemnie, z zastrzeeniem punktu c). b) Pytania dotyczce SIWZ składane mog by na pimie w terminach okrelonych ustaw. c) Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si za pomoc faksu lub poczty elektronicznej przy przekazywaniu nastpujcych dokumentów: pytania i wyjanienia dotyczce SIWZ, zmiany treci SIWZ, wniosek o wyjanienie treci oferty, wniosek o wyjanienie i wyjanienia dotyczce owiadcze i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych, a take innych omyłek polegajcych na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, nie powodujcych istotnych zmian w treci oferty, 8

9 owiadczenie wykonawcy w kwestii wyraenia zgody na poprawienie innych omyłek polegajcych na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowodujcych istotnych zmian w treci oferty, wniosek zamawiajcego o wyraenie zgody na przedłuenie terminu zwizania ofert oraz odpowied wykonawcy, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postpowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zawiadomienia o uniewanieniu postpowania. d) W przypadku korespondencji przesłanej faksem lub poczt elektroniczn kada ze stron na danie drugiej powinna niezwłoczne potwierdzi fakt jej otrzymania (art. 27 ust.2 Ustawy). e) Korespondencja przesłana za pomoc faksu lub poczty elektronicznej po godzinach urzdowania zostanie zarejestrowana w nastpnym dniu pracy zamawiajcego i uznana za wniesion z dat zarejestrowania. f) Wykonawca moe zwróci si do zamawiajcego o wyjanienie treci SIWZ. Zamawiajcy udzieli wyjanie niezwłocznie, jednak nie póniej ni na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynł do zamawiajcego nie póniej ni do koca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. g) Tre zapyta wraz z wyjanieniami zamawiajcy przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania ródła zapytania oraz udostpnia na swojej stronie internetowej h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe przed upływem terminu składania ofert zmieni tre specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj, a take zamieszczona na stronie internetowej, na której specyfikacja została udostpniona (art. 38 ust. 4 Ustawy). i) Jeeli w wyniku zmiany treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzcej do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu jest niezbdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajcy przedłuy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, oraz zamieci informacj na stronie internetowej. j) Osob uprawnion do kontaktu z wykonawcami jest: z-ca głównego ksigowego Małgorzata Ksicka Gonia tel Dane do kontaktu: pisemnie: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Zielona Góra, ul Zyty 21 faxem : nr , poczt elektroniczn: 2) Zamawiajcy nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 8. TERMIN ZWIZANIA OFERT. Składajcy ofert pozostaje ni zwizany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 9

10 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 9.1 Wymagania ogólne. 1) Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert. 2) Oferta powinna by sporzdzona z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowicego załcznik nr 1 do specyfikacji. 3) Do oferty dołczone powinny by załczniki (w tym owiadczenia i dokumenty) zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 4) Do oferty naley dołczy teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowizujcych u wykonawcy dla ubezpiecze bdcych przedmiotem niniejszego zamówienia (oraz szczególnych warunków ubezpieczenia, jeeli wystpuj). Nie jest wymagane dołczanie warunków ubezpieczenia wynikajcych z obowizujcych przepisów prawa. 5) Ofert naley sporzdzi w jzyku polskim, pismem maszynowym lub inn trwał technik, w sposób czytelny. 6) Wymaga si, aby formularz oferty i załczniki były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi piecztkami. Wymaga si, aby nie zapisane strony oferty były parafowane. Dopuszcza si parafowanie przez jedn z osób podpisujcych ofert. 7) Wykonawca zobowizany jest dołczy do oferty pełnomocnictwo (cig pełnomocnictw) - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez wykonawc za zgodno z oryginałem - do reprezentowania Wykonawcy dla osób podpisujcych ofert, chyba e umocowanie do reprezentowania wykonawcy wynika z załczonej do oferty kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego. 8) Zaleca si, aby wszystkie strony oferty, zawierajce jakkolwiek tre, były ponumerowane. 9) Wymaga si, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone paraf osoby podpisujcej ofert. 10j) Oferta musi by w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 11) Wymaga si, aby formularz oferty i załczniki zostały wypełnione przez wykonawc bez wyjtku i cile według warunków i postanowie zawartych w specyfikacji bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek cz powyszych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje si nie dotyczy. Wykonawca moe złoy ofert na własnych drukach lub formularzach pod warunkiem, e ich tre bdzie zgodna z drukami i formularzami załczonymi do SIWZ. 12) Oferta oraz wszelkie owiadczenia i dokumenty składane w trakcie postpowania s jawne, z wyjtkiem informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz z pón. zm.), jeli wykonawca składajc ofert zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, e nie mog by udostpnione innym uczestnikom postpowania. Informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa powinny by wyodrbnione (np. zamieszczone w dołczonej do oferty odrbnej kopercie opisanej jako Informacje stanowice tajemnice przedsibiorstwa ). Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy. 9.2 Wprowadzanie zmian, wycofanie oferty. 1) Wykonawca moe wprowadzi zmiany w złoonej ofercie lub j wycofa, pod warunkiem, e uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaj zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczce treci oferty powinny by przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naley dodatkowo opatrzy napisem: ZMIANA. 10

11 2) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naley dodatkowo opatrzy napisem: WYCOFANIE. Wykonawca nie moe wycofa oferty i wprowadzi zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 9.3 Opis sposobu opakowania i oznakowania oferty. Wykonawca winien umieci ofert w wewntrznej i zewntrznej kopercie lub nieprzejrzystym opakowaniu, które bd zaadresowane do Zamawiajcego w nastpujcy sposób: Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Ul. Zyty Zielona Góra oraz bd posiadały oznaczenia: Znak sprawy: 7/P/2010. Oferta na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Nie otwiera przed r., godz Zaleca si, by koperta wewntrzna poza oznaczeniami podanymi powyej posiadała nazw i adres wykonawcy, aby ofert mona było odesła w przypadku stwierdzenia złoenia jej po terminie składania ofert. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialnoci za wczeniejsze otwarcie lub zaginicie ofert nieoznaczonych wyranie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 9.4 Składanie ofert. Ofert naley złoy w siedzibie Zamawiajcego - nie póniej ni do dnia r. do godziny Ofert przesłan poczt uwaa si za złoon w terminie, jeli znajduje si w siedzibie Zamawiajcego do daty i godziny składania ofert. Złoenie oferty zostanie potwierdzone pieczci wpływu do Zamawiajcego z zaznaczeniem daty i godziny złoenia. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajcego po terminie podanym powyej zostan zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 9.5 Otwarcie ofert. Otwarcie ofert i zmian do ofert nastpi w dniu r., godz w siedzibie Zamawiajcego Otwarcie ofert jest jawne. 11

12 Bezporednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert zostan ogłoszone: a) stan otwieranych ofert (koperty wewntrzne winny by nienaruszone do chwili otwarcia), b) nazwy i adresy wykonawców, c) ceny ofert i terminy wykonania zamówienia, d) warunki płatnoci zawarte w ofertach. Oferty oznaczone wycofanie zostan otwarte i odczytane w pierwszej kolejnoci. Koperty wewntrzne nie bd otwierane. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiajcy przele mu informacje, o których mowa w pkt 3) i 4). 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Wykonawca okreli całkowit składk ubezpieczeniow za wykonanie przedmiotu zamówienia, a take roczne składki ubezpieczeniowe za poszczególne rodzaje ubezpiecze, zgodnie z treci formularza cenowego, którego wzór stanowi załcznik nr 5 do SIWZ. 2. Cen oferty w zakresie poszczególnych ubezpiecze, jest składka obliczona przez wykonawc. 3. Wykonawca zobowizany jest do podania ceny kadej pozycji formularza cenowego, którego wzór stanowi załcznik nr 5 do specyfikacji. 4. Wymaga si, aby cena podana w ofercie wyraona była w złotych polskich liczbowo i słownie. 5. Wymaga si, aby ceny były zaokrglone do pełnych złotych. 6. Ustalajc składk wykonawca zobowizany jest uj wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania zamówienia. Wymaga si, aby składka w kadej pozycji zawierała w sobie ewentualne upusty i zniki oferowane przez wykonawc. 7. Cen oferty przyjmowan do oceny ofert jest zsumowana warto poszczególnych pozycji formularza cenowego (załcznik nr 5 do SIWZ) z kolumny Składka w zł razem (za cały okres ubezpieczenia) KRYTERIA I OCENA OFERT. 1. Przy ocenie ofert zastosowane zostan nastpujce kryteria: CENA OFERTY - Waga kryterium 100pkt (100%) Ocena kryterium bdzie obliczana według nastpujcego wzoru: C=Cn/Co*100%*100 pkt gdzie Cn cena łczna oferty najtaszej, Co cena łczna z formularza oceny ofert rozpatrywanej oferty. 2. Za ofert najkorzystniejsz bdzie uwaana ta oferta, która uzyska najwysz liczb punktów z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 12

13 3. W toku badania ofert zamawiajcy dokona badania wanoci ofert oceni spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postpowaniu i oceni oferty zgodnie z wyej wymienionymi kryteriami. 4. Oceniane bd tylko oferty całkowicie zgodne ze specyfikacj. Niedopuszczalne s jakiekolwiek zmiany w ustalonym w specyfikacji zakresie ubezpieczenia (w wymaganiach minimalnych), w szczególnoci: a. zmiany treci klauzul obligatoryjnych, b. wprowadzanie limitów dla klauzul (zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych) niszych ni przewidziane w SIWZ, c. wprowadzanie dodatkowych ogranicze odpowiedzialnoci, d. ustalanie udziałów własnych w szkodzie / odszkodowaniu wyszych ni przewidziane w specyfikacji. 5. W toku badania i oceny ofert zamawiajcy moe da od wykonawców wyjanie dotyczcych treci złoonych ofert. 6. Niedopuszczalne jest prowadzenie midzy zamawiajcym a wykonawc negocjacji dotyczcych złoonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treci, z zastrzeeniem pkt 8). 7. Zamawiajcy poprawia w tekcie oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, a take inne omyłki polegajce na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowodujce istotnych zmian w treci oferty niezwłocznie zawiadamiajc o tym wykonawc, którego oferta została poprawiona. 8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złoyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm) i adres wykonawcy, którego ofert wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a take nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoyli oferty, a take punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, okrelonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moe by zawarta. 9. Zamawiajcy zamieci te informacje take na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie. 10. Zamawiajcy zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym w art. 94 Ustawy. 12. UMOWA Zamawiajcy wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowicego załcznik nr 7 do SIWZ. Zamawiajcy przewiduje moliwo zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawców jeeli: a) wystpi zmiany przepisów prawa, które powodowa bd konieczno rozszerzenia danego ubezpieczenia okrelonego w niniejszym SIWZ lub spowoduj niezasadno danego ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ, 13

14 b) wystpi zmiany stanu faktycznego, które powodowa bd konieczno rozszerzenia danego ubezpieczenia okrelonego w niniejszym SIWZ lub spowoduj niezasadno danego ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ (np. zmiana w zakresie działalnoci, sprzeda lub zakup pojazdu mechanicznego), c) nastpi zmiany w mieniu Zamawiajcego, które skutkowa bd koniecznoci skorygowania sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ. 13. WYMAGANIA DOTYCZCE ZABEZPIECZENIA NALEYTEGO WYKONANIA UMOWY Przy podpisaniu Zamawiajcy nie bdzie da od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy 14. WYKLUCZENIE Z POSTPOWANIA Z postpowania o udzielenie zamówienia wyklucza si wykonawców w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególnoci w art. 24 PZP. 15. ODRZUCANIE OFERT Zamawiajcy odrzuca ofert w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególnoci w art. 89 PZP. 16. UNIEWANIENIE POSTPOWANIA Zamawiajcy uniewania postpowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach i trybie przewidzianym w Ustawie. 17. RODKI OCHRONY PRAWNEJ. Wykonawcom, a take innym podmiotom, jeeli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieli lub mog ponie szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów Ustawy przysługuj rodki ochrony prawnej przewidziane dziale VI Ustawy (art g Ustawy). rodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuj równie organizacjom wpisanym na list, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Odwołania Wykonawca moe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowa Zamawiajcego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynnoci podjtej przez niego lub zaniechaniu czynnoci, do której jest on zobowizany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. W przypadku uznania zasadnoci przekazanej informacji zamawiajcy powtarza czynno albo dokonuje czynnoci zaniechanej, informujc o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynnoci. Na czynnoci te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeeniem art. 180 ust. 2 Ustawy. W postpowaniach o wartoci mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłcznie wobec czynnoci: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej rki lub zapytania o cen; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postpowaniu; 3) wykluczenia odwołujcego z postpowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołujcego. 14

15 17.2 Skarga do sdu Na orzeczenie Izby wydane w postpowaniu odwoławczym stronom oraz uczestnikom postpowania odwoławczego przysługuje skarga do sdu. Skarg wnosi si do sdu okrgowego właciwego dla siedziby Zamawiajcego. CZ C OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO 1.TERMIN WYKONANIA UMOWY. Wymagany termin wykonania umowy ubezpieczenia: od do r. 2. RODZAJ UBEZPIECZE, KTÓRYCH DOTYCZY ZAMÓWIENIE 1. Obowizkowe ubezpieczenie Odpowiedzialnoci Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2. Ubezpieczenie Nastpstw Nieszczliwych Wypadków powstałych w zwizku z ruchem pojazdów mechanicznych, 3. Ubezpieczenie Autocasco 4. Ubezpieczenie Assistance (bezskładkowo) Ubezpieczeniem objte bd pojazdy wskazane w wykazie nr 1 do SIWZ oraz zgłoszone trakcie trwania umowy do ubezpieczenia pojazdy bdce w posiadaniu lub uytkowane przez Zamawiajcego, o ile ponosi on ryzyko ich utraty lub uszkodzenia lub te ciy na nim obowizek ubezpieczenia,. 3. WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZE 3.1 Auto-Casco Zakres ubezpieczenia: O ile OWU nie stanowi korzystniej ubezpieczeniem objte zostan w szczególnoci szkody wynikajce z: a. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknicia pojazdu z innymi pojazdami, osobami, zwierztami lub przedmiotami, b. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, poaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania si ziemi, zatopienia, powodzi oraz nagłego działania innych sił przyrody niezalenie od miejsca ich powstania c. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzcego z zewntrz pojazdu d. uycia pojazdu w zwizku z koniecznoci przewozu osób, którym ma by udzielona pomoc lekarska, e. kradziey pojazdu, jego czci lub wyposaenia, f. działania osób trzecich, w tym włamania, g. uszkodzenia pojazdu w nastpstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uycia, Ubezpieczenie pokrywa bdzie szkody powstałe w ubezpieczonym pojedzie z uwzgldnieniem jego specjalistycznej budowy, przeznaczenia. Zakres terytorialny Polska i pozostałe kraje europejskie, z wyłczeniem ryzyka kradziey na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, Suma ubezpieczenia Sum ubezpieczenia okrela Zamawiajcy : a. dla aktualnie posiadanych pojazdów zgodnie z wartoci pojazdu podan w wykazie nr 1. Jeli przed rozpoczciem okresu ubezpieczenia Zamawiajcy zaktualizuje sumy ubezpieczenia do wartoci rynkowej, składka z tytułu AC ulegnie zmianie proporcjonalnie. b. Dla samochodów specjalistycznych uywanych, dostosowanych do potrzeb wynikajcych z działalnoci Zamawiajcego, dla których jednoznaczne ustalenie wartoci nie jest moliwe w oparciu o katalogi wyceny wartoci pojazdów (np. Info Ekspert), Zamawiajcy ma prawo okreli sum ubezpieczenia 15

16 pojazdu w oparciu o indywidualn wycen uwzgldniajc koszt zastosowanych w pojedzie dostosowa i zamontowanego specjalistycznego wyposaenia dodatkowego lub przyj jako sum ubezpieczenia warto pojazdu wynikajc faktury z dnia jego nabycia (warto zakupu nowego pojazdu). Tak okrelona suma ubezpieczenia moe dotyczy jedynie pojazdów, których okres eksploatacji w momencie zawarcia (i wznowienia umów w kolejnych okresach ubezpieczenia) nie przekracza 36 miesicy. c. Dla pozostałych pojazdów uywanych suma ubezpieczenia jest ustalona na podstawie wartoci rynkowej pojazdu (INFO-EXPERT) z uwzgldnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposaenia, przebiegu, stanu technicznego i jego specjalistycznego charakteru. d. Dla pojazdów nowo nabytych, przyjmuje si warto rynkow lub fakturow, jeli taka bdzie wskazana we wniosku przez Zamawiajcego. Wykonawca uznaje, e: - sum ubezpieczenia podan przez Zamawiajcego za odpowiadajc wartoci ubezpieczonego pojazdu i nie bdzie podnosił z tego tytułu konsekwencji w postaci niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia - nie ma zastosowania zasada amortyzacji czci. - przy ustaleniu wysokoci odszkodowania dla szkód czciowych nie bdzie uwzgldniany stopie zuycia eksploatacyjnego. - zostaje zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. - dla pojazdów specjalistycznych dostosowanych do potrzeb Zamawiajcego (w szczególnoci poboru i przewozu krwi i substancji krwiopochodnych oraz przewozu innych substancji zwizanych z prowadzona działalnoci), które to pojazdy ze wzgldu na swe wyposaenie nie s ogólnie dostpne na rynku wtórnym, a ich warto rynkowa nie wynika jednoznacznie z katalogu Info-Expert, Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z trybu likwidacji szkody z zastosowaniem definicji szkody całkowitej i napraw pojazdu zgodnie z systemem serwisowym (bez potrce amortyzacyjnych). Odszkodowanie wypłacone przez Wykonawc w przypadku takiej likwidacji szkody nie przekroczy jednak 100% wysokoci ustalonej sumy ubezpieczenia. - odnonie wyposaenia, bez wzgldu na definicj zawart w ogólnych warunkach ubezpieczenia, pojazdy bd ubezpieczone wraz z zastosowanym w nich wszelkim wyposaeniem standardowym, dodatkowym oraz specjalistycznym (zwizanym z prowadzon przez Zamawiajcego działalnoci). Nie maj zastosowania limity kwotowe czy procentowe w stosunku do jego wartoci i nie bdzie wymagana indywidualna ocena ryzyka i akceptacja Wykonawcy przed zawarciem ubezpieczenia. - wskazana przez Zamawiajcego suma ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zawiera bdzie warto zastosowanego w nim wyposaenia standardowego, dodatkowego i specjalistycznego. 3.2 Ubezpieczenie obowizkowe odpowiedzialnoci cywilnej posiadaczy pojazdów (OC) Zakres ubezpieczenia zgodnie z ustaw o ubezpieczeniach obowizkowych z dnia 22 maja 2003 (Dz.U. z dnia 16lipca 2003r. z pón.zm.) Zakres terytorialny- zgodnie z ww. Ustawa o ubezpieczeniach obowizkowych. Suma ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych minimum zgodnie z ustaw z dnia r. o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiecze Komunikacyjnych (Dz. U z pón. zm.). 3.3 Nastpstwa Nieszczliwych Wypadków powstałych w zwizku z ruchem pojazdów mechanicznych (NNW) Zakres ubezpieczenia: Jeeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczce danego rodzaju ubezpiecze zawieraj postanowienia korzystniejsze dla zamawiajcego ni okrelone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stosowane bd postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajcego. Ubezpieczenie pokrywa nastpstwa nieszczliwych wypadków kierowców i pasaerów pojazdów mechanicznych powstałych w zwizku z ruchem pojazdów mechanicznych. 16

17 Zakres terytorialny zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski i poza jej granicami. Suma ubezpieczenia po zł na kad poszkodowana osob oddzielnie (kierowca i wszyscy pasaerowie) 3.4 Ubezpieczenie Assistance Zakres ubezpieczenia Jeeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczce danego rodzaju ubezpiecze zawieraj postanowienia korzystniejsze dla zamawiajcego ni okrelone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stosowane bd postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajcego. Zamawiajcy oczekuje bezskładkowego włczenia ubezpieczenia Assistance jako ubezpieczenia dodatkowego dla nastpujcych pojazdów: - dla pojazdów osobowych - busów do przewozu do 15 (łcznie z kierowc) osób, - osobowo-ciarowych, - ciarowych o masie do 3,5 tony, - przyczep kempingowych oraz ciarowych do 2 ton, Ubezpieczenie we wskazanym poniej zakresie dotyczy bdzie pojazdów, dla których zawarte bdzie ubezpieczenie AC: a. naprawa ubezpieczonego pojazdu wskutek wypadku lub awarii, (koszt dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny) b. holowanie ubezpieczonego pojazdu wskutek wypadku lub awarii, na odległo maksymaln nie krótsz ni 150 km, c. organizacja parkowania ubezpieczonego pojazdu (maksymalny czas nie krótszy ni 3 dni), jeli niemoliwe jest holowanie do warsztatu d. złomowanie ubezpieczonego pojazdu bdcego skutkiem wypadku, awarii. Jeli zdarzenie miało miejsce w odległoci pow.50km od siedziby Zamawiajcego dodatkowo: e. wynajem pojazdu zastpczego maksymalny okres nie krótszy ni 3 dni, w wyniku wypadku, awarii, f. nocleg (maksymalny czas nie krótszy ni 3 doby), dla osób ubezpieczonego pojazdu( nie wicej ni ilo osób wskazanych w dowodzie rejestracyjnym), g. transportu do miejsca noclegu; lub przewozu osób ubezpieczonego pojazdu do miejsca zamieszkania lub kontynuacji podróy do miejsca przeznaczenia. W przypadku pojazdów, dla których zawarte bdzie jedynie ubezpieczenie OC zakres Assistance powinien obejmowa co najmniej pkt a) i b). Zakres terytorialny Polska 4. POSTANOWIENIA DODATKOWE DO WSZYSTKICH UBEZPIECZE 4.1Jeeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczce danego rodzaju ubezpiecze zawieraj postanowienia korzystniejsze dla zamawiajcego ni okrelone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stosowane bd postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajcego. 4.2 Polisy bd wystawiane na 12-miesiczne okresy ubezpieczenia (podane sumy gwarancyjne i limity odnosz si do rocznego okresu). 4.3 Sumy ubezpieczenia i odszkodowania: - jeeli istnieje moliwo odliczenia VAT bez VAT, (lub bez VAT w czci podlegajcej odliczeniu) - jeeli nie ma moliwoci odliczenia z VAT, 4.4 W zakresie nie uregulowanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuszczalne s wyłcznie standardowe wyłczenia odpowiedzialnoci ubezpieczyciela. 17

18 Zamawiajcy dopuszcza uproszczon procedur likwidacji szkód w mieniu (bez ogldzin ubezpieczyciela) dla szkód o szacunkowej wartoci do zł. wg zasad i na podstawie dokumentów uzgodnionych z ubezpieczycielem. 4.7 Ubezpieczyciel dołczy jako załcznik nr 1 do umowy wykaz stawek zastosowanych do obliczenia składki w złoonej ofercie. Zamawiajcy zastrzega równie moliwo dołczenia jako załcznika nr 2 do umowy wycigu ze specyfikacji zawierajcego najistotniejsze postanowienia Stawka i składka: Zamawiajcy wymaga ustalenia stawki dla poszczególnych rodzajów pojazdów, która bdzie niezmienna w trakcie trwania umowy Wykonawca jest zobowizany przyj do ubezpieczenia równie nabyte przed r. przez Zamawiajcego pojazdy i gwarantuje zastosowanie zaproponowanych w ofercie stawek dla tych pojazdów, których typ w znaczcy sposób nie odbiega od wskazanych w wykazie nr 1 do SIWZ pojazdów. W przypadku doubezpieczania, uzupełniania, podwyszania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia w ramach niniejszej umowy stosowane bd warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowizujce w niniejszej umowie. 4.9 Udział własny i franszyzy Udział własny i franszyza redukcyjna zniesione we wszystkich ubezpieczeniach zniesione Dopuszczalna jest franszyza integralna tylko dla AC, lecz nie wysza ni 400zł 4.10 Klauzule dodatkowe do AC, NW: KLAUZULA AB 06 KLAUZULA PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI Ubezpieczyciel zrzeka si przysługujcego mu prawa wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatnoci. Wypowiedzenie to jest moliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczajcego przez Zakład Ubezpiecze do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie 14 dni o ile do dnia poprzedniego włcznie nie nastpiło obcienie rachunku bankowego ubezpieczajcego. KLAUZULA AB 08 KLAUZULA PRO RATA TEMPORIS (dotyczy ubezpiecze dobrowolnych) Wszelkie rozliczenia wynikajce z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególnoci zwizane z dopłat składek oraz zwrotem składek dokonywane bd w systemie pro rata za kady dzie ochrony ubezpieczeniowe bez stosowania kosztów manipulacyjnych. KLAUZULA AB12 DOTYCZCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW Powództwo o roszczenia wynikajce z umów ubezpieczenia wytacza si: 1) ubezpieczyciel - przed sd właciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajcego, ubezpieczonego, uposaonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, 2) ubezpieczajcy, ubezpieczony, uposaony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia - przed sd właciwy według przepisów o właciwoci ogólnej albo przed sd właciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajcego, ubezpieczonego, uposaonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. KLAUZULA AB 13 KLAUZULA STEMPLA BANKOWEGO Za dat prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje si dat stempla bankowego uwidocznion na przelewie bankowym o ile w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczajcego była dostpna niezbdna ilo rodków płatniczych. KLAUZULA AB 21 KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOCI Pocztek okresu odpowiedzialnoci ubezpieczyciela jest tosamy z pocztkiem okresu ubezpieczenia. SZKODOWO rok ryzyko Liczba ryzyk Liczba szkód wypłacone Liczba wypłat rezerwa Liczba rezerw 2007 OC AC NW OC AC NW OC AC NW

19 2010 OC AC NW

20 Załcznik nr 1 FORMULARZ OFERTY (piecztka firmy) Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy Do: Wystpujc w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (znak sprawy 7/P/2010): 1. Oferujemy wykonanie usługi objtej zamówieniem za cen okrelon w Formularzu cenowym (Załcznik Nr 5), tj. za kwot łcznie... zł (...), płatn w nastpujcych ratach: 2. Usług objt zamówieniem zobowizujemy si realizowa w terminie od r. do r. 3. Owiadczamy, e zapoznalimy si z niniejsz Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzee oraz uzyskalimy konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowizujemy si spełni wymienione w Specyfikacji wszystkie wymagania i dania Zamawiajcego. 4. Owiadczamy, e uwaamy si za zwizanych niniejsz ofert przez okres.30 dni. 5. Owiadczamy, e zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tre projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowizujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego; 6. Owiadczamy, e oferta nie zawiera* / zawiera* (niepotrzebne skreli) informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa (informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa zostały zamieszczone w odrbnej kopercie stanowicej załcznik do oferty, który nie moe by udostpniany innym uczestnikom postpowania). 7. Informujemy o akceptacji franszyz/ udziałów własnych na poziomie wskazanym lub niszym ni okrelone w SIWZ. 8. Informujemy o akceptacji klauzul dodatkowych wskazanych w SIWZ. 9. Załcznikami do niniejszej oferty s: a. Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załcznik nr 2, b. Owiadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie publicznych - Załcznik nr 3 c. Owiadczenie dotyczce sytuacji finansowej wykonawcy Załcznik nr 4 d. Formularz cenowy Załcznik Nr 5, e. Owiadczenie o powierzeniu wykonywania czci zamówienia podwykonawcom - Załcznik Nr 6, f. Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia Załcznik nr 7. g. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załcznik Nr 8. oraz: 10. aktualny odpis z właciwego rejestru wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert, 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Numer sprawy: BPSP-322-2/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo