Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty Zielona Góra tel. 068/ , faks 068/ znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zielona Góra, wrzesie 2010

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Zielona Góra, ul Zyty 21 wrzesie 2010 r. 2

3 SPIS TRECI CZ A INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiajcy. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Podstawa prawna postpowania o udzielenie zamówienia i tryb udzielania zamówienia. 4. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. 5. Informacja na temat wskazania przez wykonawc czci zamówienia, któr zamierza powierzy podwykonawcom 6. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. CZ B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Informacje wstpne. 2. Termin wykonania umowy. 3. Warunki udziału w postpowaniu 4. Wymagane owiadczenia i dokumenty 5. Wymagane dokumenty od oferentów zagranicznych 6. Wykonawcy składajcy ofert wspóln 7. Sposób porozumiewania si z wykonawcami. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami oraz udzielania wyjanie. 8. Termin zwizania ofert 9. Opis sposobu przygotowania oferty (wymagania ogólne, wprowadzanie zmian i wycofanie oferty, opis sposobu opakowania i oznakowania oferty, składanie ofert. otwarcie ofert) 10. Opis sposobu obliczenia ceny. 11. Kryteria i ocena ofert. 12. Umowa. 13. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. 14. Wykluczenie z postpowania. 15. Odrzucanie ofert. 16. Uniewanienie postpowania. 17. rodki Ochrony Prawnej. CZ C WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO 1. Termin wykonania umowy 2. Rodzaj ubezpiecze, których dotyczy Zamówienie 3. Wymagania Zamawiajcego do poszczególnych rodzajów ubezpiecze 4. Postanowienia dodatkowe do wszystkich ubezpiecze ZAŁCZNIKI DO OFERTY 1) Formularz oferty - Załcznik nr 1 2) Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załcznik nr 2, 3) Owiadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie publicznych - Załcznik nr 3 4) Owiadczenie dotyczce sytuacji finansowej wykonawcy Załcznik nr 4 5) Formularz cenowy Załcznik Nr 5, 6) Owiadczenie o powierzeniu wykonywania czci zamówienia podwykonawcom - Załcznik Nr 6, 7) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia Załcznik nr 7. 8) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załcznik Nr 8. Specyfikacja zawiera 32 ponumerowanych stron ( WYKAZ POJAZDÓW strona 32) 3

4 CZ A INFORMACJA OGÓLNA 1. Zamawiajcy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Adres: Zielona Góra, ul Zyty 21 NIP: REGON: Przedmiot zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia jest: ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC, ASS, kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): , , Szczegółowy zakres poszukiwanego ubezpieczenia okrelono w czci C Opis przedmiotu zamówienia. 3. Podstawa prawna postpowania o udzielenie zamówienia i tryb udzielania zamówienia oraz inne informacje dotyczce postpowania. 1) Ilekro niej zastosowane jest pojcie specyfikacji lub SIWZ, oznacza ono niniejsz specyfikacj istotnych warunków zamówienia. 2) Ilekro w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojcie Ustawa, bez bliszego okrelenia, o jak ustaw chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Do niniejszego postpowania maj równie zastosowanie obowizujce przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówie publicznych. 3) Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad okrelonych Ustaw. 4) Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówienia lub zamówie uzupełniajcych w trybie zamówienia z wolnej rki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy zakładowi ubezpiecze, zgodnie z warunkami okrelonymi w art. 67 ust 1 pkt 6) Ustawy. 5) Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani czciowych. 6) Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7) Zamawiajcy nie przewiduje wymaga o których mowa w art. 29 ust 4 Ustawy. 8) Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postpowaniu. 4. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. Zamawiajcy nie zamierza zawiera umowy ramowej. Zamawiajcy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 5. Informacja na temat wskazania przez wykonawc czci zamówienia, któr zamierza powierzy podwykonawcom. Wykonawca ma obowizek wskaza w ofercie cz zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcy, jeeli bdzie realizował umow przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). Do tego celu Wykonawca moe wykorzysta załcznik nr 6 do SIWZ. 4

5 6. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia, obejmujca przedmiot zamówienia, zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i bdzie wykonywana za jego porednictwem: AKMA BROKERS Sp. z o.o., ul. Poleska 27, Katowice, nr KRS , wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr /U, Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kociuszki 108a/ Wrocław CZ B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. INFORMACJE WSTPNE. 1.1 Numer postpowania. Postpowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 7/P/2010. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajcym powinni powoływa si na ten znak. 1.2 Informacje dodatkowe. a) Zamówienie powinno by realizowane wg wymaga zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w Rozdziale C Opis przedmiotu zamówienia wymagania zamawiajcego. b) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zamieszczone wyłcznie w celu przygotowania oferty. c) Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca bez wzgldu na wynik postpowania, z zastrzeeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczenia : r r. (dla pojazdów, których terminy rozpoczcia umów ubezpieczenia mieszcz si w tym okresie). 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj nastpujce warunki: 1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, 2) spełniaj wymagania okrelone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczce: a) posiadania uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i dowiadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5

6 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Do oceny spełnienia warunków okrelonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykaza, i: posiada uprawnienia do wykonywania działalnoci ubezpieczeniowej, zgodnie z ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U z pón. zm.) Ocena spełniania powyszych wymaga nastpi poprzez szczegółow analiz dokumentów i owiadcze złoonych przez wykonawców, zgodnie z formuł spełnia/ nie spełnia. 4. WYMAGANE OWIADCZENIA I DOKUMENTY Wykonawca przystpujcy do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie z art. 24 ust. 1 Ustawy zobowizany jest do załczenia do oferty: 1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załcznikiem nr 2 do SIWZ, 2) aktualnego odpisu z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania oferty, 3) aktualnego zawiadczenia właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zawiadczenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualnego zawiadczenia właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców w ofercie musz by złoone w/w dokumenty dla kadego z nich. Jeeli wykonawca ma siedzib poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej moe złoy w miejsce w/w dokumenty, o których mowa w obowizujcym w tym zakresie rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) Wykonawca przystpujcy do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowizany jest do załczenia do oferty: 1) owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych zgodnie z załcznikiem nr 3 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców w ofercie musi by złoony w/w dokument dla kadego z nich), 2) zezwolenia na wykonywanie działalnoci ubezpieczeniowej w zakresie objtym zamówieniem lub innego dokumentu potwierdzajcego posiadanie uprawnie do prowadzenia działalnoci ubezpieczeniowej, jeeli przepisy prawa nie przewiduj koniecznoci posiadania zezwolenia. (W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców w ofercie musi by złoony w/w dokument dla kadego z nich) Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni 6

7 Zamawiajcemu, i bdzie dysponował zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b Ustawy) Jeeli wykonawca, wykazujc spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okrelonych powyej w pkt. 4.3., a podmioty te bd brały udział w realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyej w pkt 4.1 ppkt. od 1) do 4) W przypadku podmiotów wymienionych powyej w pkt 4.4. przekładane przez Wykonawc kopie dokumentów dotyczcych kadego z tych podmiotów musz by powiadczone za zgodno z oryginałem przez te podmioty Wszystkie wymagane dokumenty składane przez ubiegajcych si o udzielenie zamówienia, zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), naley złoy w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez wykonawc. 5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH 1. Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Czci B.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien by wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Jeeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 1, wykonawca moe zastpi je dokumentem zawierajcym owiadczenie złoone przed notariuszem, właciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Ust. 2 stosuje si odpowiednio. 7

8 6. WYKONAWCY SKŁADAJCY OFERT WSPÓLN. 1. Od kadego z wykonawców składajcych ofert wspóln wymagane jest ponadto przedstawienie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust 2 Ustawy). 2. W przypadku, gdy jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców wystpujcych wspólnie, Zamawiajcy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujcej współprac wykonawców. Z umowy tej w szczególnoci powinno wynika: a) ustalenie zasad współpracy pomidzy wykonawcami wystpujcymi wspólnie w przedmiotowym zakresie co najmniej w okresie realizacji zamówienia, b) wskazanie udziału procentowego poszczególnych wykonawców w konsorcjum, c) wskazanie koasekuratora wiodcego w konsorcjum, d) uprawnienie koasekuratora wiodcego do samodzielnej (w imieniu konsorcjum) likwidacji szkód do kwoty ,00 zł, e) ponoszenie przez wykonawców odpowiedzialnoci solidarnej za wykonanie umowy (zgodnie z art. 141 ustawy), f) czas obowizywania umowy, który nie moe by krótszy ni okres obejmujcy realizacj zamówienia, g) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiajcego. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJANIE. Zamawiajcy urzduje od poniedziałku do pitku w godzinach od 7.00 do Zamawiajcy z wykonawcami porozumiewa si bdzie w niniejszym postpowaniu w nastpujcy sposób: a) Postpowanie bdzie prowadzone w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajcy i wykonawca przekazuj pisemnie, z zastrzeeniem punktu c). b) Pytania dotyczce SIWZ składane mog by na pimie w terminach okrelonych ustaw. c) Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si za pomoc faksu lub poczty elektronicznej przy przekazywaniu nastpujcych dokumentów: pytania i wyjanienia dotyczce SIWZ, zmiany treci SIWZ, wniosek o wyjanienie treci oferty, wniosek o wyjanienie i wyjanienia dotyczce owiadcze i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych, a take innych omyłek polegajcych na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, nie powodujcych istotnych zmian w treci oferty, 8

9 owiadczenie wykonawcy w kwestii wyraenia zgody na poprawienie innych omyłek polegajcych na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowodujcych istotnych zmian w treci oferty, wniosek zamawiajcego o wyraenie zgody na przedłuenie terminu zwizania ofert oraz odpowied wykonawcy, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postpowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zawiadomienia o uniewanieniu postpowania. d) W przypadku korespondencji przesłanej faksem lub poczt elektroniczn kada ze stron na danie drugiej powinna niezwłoczne potwierdzi fakt jej otrzymania (art. 27 ust.2 Ustawy). e) Korespondencja przesłana za pomoc faksu lub poczty elektronicznej po godzinach urzdowania zostanie zarejestrowana w nastpnym dniu pracy zamawiajcego i uznana za wniesion z dat zarejestrowania. f) Wykonawca moe zwróci si do zamawiajcego o wyjanienie treci SIWZ. Zamawiajcy udzieli wyjanie niezwłocznie, jednak nie póniej ni na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynł do zamawiajcego nie póniej ni do koca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. g) Tre zapyta wraz z wyjanieniami zamawiajcy przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania ródła zapytania oraz udostpnia na swojej stronie internetowej h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe przed upływem terminu składania ofert zmieni tre specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj, a take zamieszczona na stronie internetowej, na której specyfikacja została udostpniona (art. 38 ust. 4 Ustawy). i) Jeeli w wyniku zmiany treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzcej do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu jest niezbdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajcy przedłuy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, oraz zamieci informacj na stronie internetowej. j) Osob uprawnion do kontaktu z wykonawcami jest: z-ca głównego ksigowego Małgorzata Ksicka Gonia tel Dane do kontaktu: pisemnie: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Zielona Góra, ul Zyty 21 faxem : nr , poczt elektroniczn: 2) Zamawiajcy nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 8. TERMIN ZWIZANIA OFERT. Składajcy ofert pozostaje ni zwizany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 9

10 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 9.1 Wymagania ogólne. 1) Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert. 2) Oferta powinna by sporzdzona z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowicego załcznik nr 1 do specyfikacji. 3) Do oferty dołczone powinny by załczniki (w tym owiadczenia i dokumenty) zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 4) Do oferty naley dołczy teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowizujcych u wykonawcy dla ubezpiecze bdcych przedmiotem niniejszego zamówienia (oraz szczególnych warunków ubezpieczenia, jeeli wystpuj). Nie jest wymagane dołczanie warunków ubezpieczenia wynikajcych z obowizujcych przepisów prawa. 5) Ofert naley sporzdzi w jzyku polskim, pismem maszynowym lub inn trwał technik, w sposób czytelny. 6) Wymaga si, aby formularz oferty i załczniki były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi piecztkami. Wymaga si, aby nie zapisane strony oferty były parafowane. Dopuszcza si parafowanie przez jedn z osób podpisujcych ofert. 7) Wykonawca zobowizany jest dołczy do oferty pełnomocnictwo (cig pełnomocnictw) - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez wykonawc za zgodno z oryginałem - do reprezentowania Wykonawcy dla osób podpisujcych ofert, chyba e umocowanie do reprezentowania wykonawcy wynika z załczonej do oferty kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego. 8) Zaleca si, aby wszystkie strony oferty, zawierajce jakkolwiek tre, były ponumerowane. 9) Wymaga si, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone paraf osoby podpisujcej ofert. 10j) Oferta musi by w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 11) Wymaga si, aby formularz oferty i załczniki zostały wypełnione przez wykonawc bez wyjtku i cile według warunków i postanowie zawartych w specyfikacji bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek cz powyszych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje si nie dotyczy. Wykonawca moe złoy ofert na własnych drukach lub formularzach pod warunkiem, e ich tre bdzie zgodna z drukami i formularzami załczonymi do SIWZ. 12) Oferta oraz wszelkie owiadczenia i dokumenty składane w trakcie postpowania s jawne, z wyjtkiem informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz z pón. zm.), jeli wykonawca składajc ofert zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, e nie mog by udostpnione innym uczestnikom postpowania. Informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa powinny by wyodrbnione (np. zamieszczone w dołczonej do oferty odrbnej kopercie opisanej jako Informacje stanowice tajemnice przedsibiorstwa ). Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy. 9.2 Wprowadzanie zmian, wycofanie oferty. 1) Wykonawca moe wprowadzi zmiany w złoonej ofercie lub j wycofa, pod warunkiem, e uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaj zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczce treci oferty powinny by przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naley dodatkowo opatrzy napisem: ZMIANA. 10

11 2) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naley dodatkowo opatrzy napisem: WYCOFANIE. Wykonawca nie moe wycofa oferty i wprowadzi zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 9.3 Opis sposobu opakowania i oznakowania oferty. Wykonawca winien umieci ofert w wewntrznej i zewntrznej kopercie lub nieprzejrzystym opakowaniu, które bd zaadresowane do Zamawiajcego w nastpujcy sposób: Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Ul. Zyty Zielona Góra oraz bd posiadały oznaczenia: Znak sprawy: 7/P/2010. Oferta na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Nie otwiera przed r., godz Zaleca si, by koperta wewntrzna poza oznaczeniami podanymi powyej posiadała nazw i adres wykonawcy, aby ofert mona było odesła w przypadku stwierdzenia złoenia jej po terminie składania ofert. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialnoci za wczeniejsze otwarcie lub zaginicie ofert nieoznaczonych wyranie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 9.4 Składanie ofert. Ofert naley złoy w siedzibie Zamawiajcego - nie póniej ni do dnia r. do godziny Ofert przesłan poczt uwaa si za złoon w terminie, jeli znajduje si w siedzibie Zamawiajcego do daty i godziny składania ofert. Złoenie oferty zostanie potwierdzone pieczci wpływu do Zamawiajcego z zaznaczeniem daty i godziny złoenia. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajcego po terminie podanym powyej zostan zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 9.5 Otwarcie ofert. Otwarcie ofert i zmian do ofert nastpi w dniu r., godz w siedzibie Zamawiajcego Otwarcie ofert jest jawne. 11

12 Bezporednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert zostan ogłoszone: a) stan otwieranych ofert (koperty wewntrzne winny by nienaruszone do chwili otwarcia), b) nazwy i adresy wykonawców, c) ceny ofert i terminy wykonania zamówienia, d) warunki płatnoci zawarte w ofertach. Oferty oznaczone wycofanie zostan otwarte i odczytane w pierwszej kolejnoci. Koperty wewntrzne nie bd otwierane. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiajcy przele mu informacje, o których mowa w pkt 3) i 4). 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Wykonawca okreli całkowit składk ubezpieczeniow za wykonanie przedmiotu zamówienia, a take roczne składki ubezpieczeniowe za poszczególne rodzaje ubezpiecze, zgodnie z treci formularza cenowego, którego wzór stanowi załcznik nr 5 do SIWZ. 2. Cen oferty w zakresie poszczególnych ubezpiecze, jest składka obliczona przez wykonawc. 3. Wykonawca zobowizany jest do podania ceny kadej pozycji formularza cenowego, którego wzór stanowi załcznik nr 5 do specyfikacji. 4. Wymaga si, aby cena podana w ofercie wyraona była w złotych polskich liczbowo i słownie. 5. Wymaga si, aby ceny były zaokrglone do pełnych złotych. 6. Ustalajc składk wykonawca zobowizany jest uj wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania zamówienia. Wymaga si, aby składka w kadej pozycji zawierała w sobie ewentualne upusty i zniki oferowane przez wykonawc. 7. Cen oferty przyjmowan do oceny ofert jest zsumowana warto poszczególnych pozycji formularza cenowego (załcznik nr 5 do SIWZ) z kolumny Składka w zł razem (za cały okres ubezpieczenia) KRYTERIA I OCENA OFERT. 1. Przy ocenie ofert zastosowane zostan nastpujce kryteria: CENA OFERTY - Waga kryterium 100pkt (100%) Ocena kryterium bdzie obliczana według nastpujcego wzoru: C=Cn/Co*100%*100 pkt gdzie Cn cena łczna oferty najtaszej, Co cena łczna z formularza oceny ofert rozpatrywanej oferty. 2. Za ofert najkorzystniejsz bdzie uwaana ta oferta, która uzyska najwysz liczb punktów z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 12

13 3. W toku badania ofert zamawiajcy dokona badania wanoci ofert oceni spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postpowaniu i oceni oferty zgodnie z wyej wymienionymi kryteriami. 4. Oceniane bd tylko oferty całkowicie zgodne ze specyfikacj. Niedopuszczalne s jakiekolwiek zmiany w ustalonym w specyfikacji zakresie ubezpieczenia (w wymaganiach minimalnych), w szczególnoci: a. zmiany treci klauzul obligatoryjnych, b. wprowadzanie limitów dla klauzul (zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych) niszych ni przewidziane w SIWZ, c. wprowadzanie dodatkowych ogranicze odpowiedzialnoci, d. ustalanie udziałów własnych w szkodzie / odszkodowaniu wyszych ni przewidziane w specyfikacji. 5. W toku badania i oceny ofert zamawiajcy moe da od wykonawców wyjanie dotyczcych treci złoonych ofert. 6. Niedopuszczalne jest prowadzenie midzy zamawiajcym a wykonawc negocjacji dotyczcych złoonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treci, z zastrzeeniem pkt 8). 7. Zamawiajcy poprawia w tekcie oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, a take inne omyłki polegajce na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowodujce istotnych zmian w treci oferty niezwłocznie zawiadamiajc o tym wykonawc, którego oferta została poprawiona. 8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złoyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm) i adres wykonawcy, którego ofert wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a take nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoyli oferty, a take punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, okrelonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moe by zawarta. 9. Zamawiajcy zamieci te informacje take na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie. 10. Zamawiajcy zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym w art. 94 Ustawy. 12. UMOWA Zamawiajcy wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowicego załcznik nr 7 do SIWZ. Zamawiajcy przewiduje moliwo zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawców jeeli: a) wystpi zmiany przepisów prawa, które powodowa bd konieczno rozszerzenia danego ubezpieczenia okrelonego w niniejszym SIWZ lub spowoduj niezasadno danego ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ, 13

14 b) wystpi zmiany stanu faktycznego, które powodowa bd konieczno rozszerzenia danego ubezpieczenia okrelonego w niniejszym SIWZ lub spowoduj niezasadno danego ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ (np. zmiana w zakresie działalnoci, sprzeda lub zakup pojazdu mechanicznego), c) nastpi zmiany w mieniu Zamawiajcego, które skutkowa bd koniecznoci skorygowania sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ. 13. WYMAGANIA DOTYCZCE ZABEZPIECZENIA NALEYTEGO WYKONANIA UMOWY Przy podpisaniu Zamawiajcy nie bdzie da od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy 14. WYKLUCZENIE Z POSTPOWANIA Z postpowania o udzielenie zamówienia wyklucza si wykonawców w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególnoci w art. 24 PZP. 15. ODRZUCANIE OFERT Zamawiajcy odrzuca ofert w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególnoci w art. 89 PZP. 16. UNIEWANIENIE POSTPOWANIA Zamawiajcy uniewania postpowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach i trybie przewidzianym w Ustawie. 17. RODKI OCHRONY PRAWNEJ. Wykonawcom, a take innym podmiotom, jeeli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieli lub mog ponie szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów Ustawy przysługuj rodki ochrony prawnej przewidziane dziale VI Ustawy (art g Ustawy). rodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuj równie organizacjom wpisanym na list, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Odwołania Wykonawca moe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowa Zamawiajcego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynnoci podjtej przez niego lub zaniechaniu czynnoci, do której jest on zobowizany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. W przypadku uznania zasadnoci przekazanej informacji zamawiajcy powtarza czynno albo dokonuje czynnoci zaniechanej, informujc o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynnoci. Na czynnoci te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeeniem art. 180 ust. 2 Ustawy. W postpowaniach o wartoci mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłcznie wobec czynnoci: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej rki lub zapytania o cen; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postpowaniu; 3) wykluczenia odwołujcego z postpowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołujcego. 14

15 17.2 Skarga do sdu Na orzeczenie Izby wydane w postpowaniu odwoławczym stronom oraz uczestnikom postpowania odwoławczego przysługuje skarga do sdu. Skarg wnosi si do sdu okrgowego właciwego dla siedziby Zamawiajcego. CZ C OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO 1.TERMIN WYKONANIA UMOWY. Wymagany termin wykonania umowy ubezpieczenia: od do r. 2. RODZAJ UBEZPIECZE, KTÓRYCH DOTYCZY ZAMÓWIENIE 1. Obowizkowe ubezpieczenie Odpowiedzialnoci Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2. Ubezpieczenie Nastpstw Nieszczliwych Wypadków powstałych w zwizku z ruchem pojazdów mechanicznych, 3. Ubezpieczenie Autocasco 4. Ubezpieczenie Assistance (bezskładkowo) Ubezpieczeniem objte bd pojazdy wskazane w wykazie nr 1 do SIWZ oraz zgłoszone trakcie trwania umowy do ubezpieczenia pojazdy bdce w posiadaniu lub uytkowane przez Zamawiajcego, o ile ponosi on ryzyko ich utraty lub uszkodzenia lub te ciy na nim obowizek ubezpieczenia,. 3. WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZE 3.1 Auto-Casco Zakres ubezpieczenia: O ile OWU nie stanowi korzystniej ubezpieczeniem objte zostan w szczególnoci szkody wynikajce z: a. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknicia pojazdu z innymi pojazdami, osobami, zwierztami lub przedmiotami, b. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, poaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania si ziemi, zatopienia, powodzi oraz nagłego działania innych sił przyrody niezalenie od miejsca ich powstania c. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzcego z zewntrz pojazdu d. uycia pojazdu w zwizku z koniecznoci przewozu osób, którym ma by udzielona pomoc lekarska, e. kradziey pojazdu, jego czci lub wyposaenia, f. działania osób trzecich, w tym włamania, g. uszkodzenia pojazdu w nastpstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uycia, Ubezpieczenie pokrywa bdzie szkody powstałe w ubezpieczonym pojedzie z uwzgldnieniem jego specjalistycznej budowy, przeznaczenia. Zakres terytorialny Polska i pozostałe kraje europejskie, z wyłczeniem ryzyka kradziey na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, Suma ubezpieczenia Sum ubezpieczenia okrela Zamawiajcy : a. dla aktualnie posiadanych pojazdów zgodnie z wartoci pojazdu podan w wykazie nr 1. Jeli przed rozpoczciem okresu ubezpieczenia Zamawiajcy zaktualizuje sumy ubezpieczenia do wartoci rynkowej, składka z tytułu AC ulegnie zmianie proporcjonalnie. b. Dla samochodów specjalistycznych uywanych, dostosowanych do potrzeb wynikajcych z działalnoci Zamawiajcego, dla których jednoznaczne ustalenie wartoci nie jest moliwe w oparciu o katalogi wyceny wartoci pojazdów (np. Info Ekspert), Zamawiajcy ma prawo okreli sum ubezpieczenia 15

16 pojazdu w oparciu o indywidualn wycen uwzgldniajc koszt zastosowanych w pojedzie dostosowa i zamontowanego specjalistycznego wyposaenia dodatkowego lub przyj jako sum ubezpieczenia warto pojazdu wynikajc faktury z dnia jego nabycia (warto zakupu nowego pojazdu). Tak okrelona suma ubezpieczenia moe dotyczy jedynie pojazdów, których okres eksploatacji w momencie zawarcia (i wznowienia umów w kolejnych okresach ubezpieczenia) nie przekracza 36 miesicy. c. Dla pozostałych pojazdów uywanych suma ubezpieczenia jest ustalona na podstawie wartoci rynkowej pojazdu (INFO-EXPERT) z uwzgldnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposaenia, przebiegu, stanu technicznego i jego specjalistycznego charakteru. d. Dla pojazdów nowo nabytych, przyjmuje si warto rynkow lub fakturow, jeli taka bdzie wskazana we wniosku przez Zamawiajcego. Wykonawca uznaje, e: - sum ubezpieczenia podan przez Zamawiajcego za odpowiadajc wartoci ubezpieczonego pojazdu i nie bdzie podnosił z tego tytułu konsekwencji w postaci niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia - nie ma zastosowania zasada amortyzacji czci. - przy ustaleniu wysokoci odszkodowania dla szkód czciowych nie bdzie uwzgldniany stopie zuycia eksploatacyjnego. - zostaje zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. - dla pojazdów specjalistycznych dostosowanych do potrzeb Zamawiajcego (w szczególnoci poboru i przewozu krwi i substancji krwiopochodnych oraz przewozu innych substancji zwizanych z prowadzona działalnoci), które to pojazdy ze wzgldu na swe wyposaenie nie s ogólnie dostpne na rynku wtórnym, a ich warto rynkowa nie wynika jednoznacznie z katalogu Info-Expert, Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z trybu likwidacji szkody z zastosowaniem definicji szkody całkowitej i napraw pojazdu zgodnie z systemem serwisowym (bez potrce amortyzacyjnych). Odszkodowanie wypłacone przez Wykonawc w przypadku takiej likwidacji szkody nie przekroczy jednak 100% wysokoci ustalonej sumy ubezpieczenia. - odnonie wyposaenia, bez wzgldu na definicj zawart w ogólnych warunkach ubezpieczenia, pojazdy bd ubezpieczone wraz z zastosowanym w nich wszelkim wyposaeniem standardowym, dodatkowym oraz specjalistycznym (zwizanym z prowadzon przez Zamawiajcego działalnoci). Nie maj zastosowania limity kwotowe czy procentowe w stosunku do jego wartoci i nie bdzie wymagana indywidualna ocena ryzyka i akceptacja Wykonawcy przed zawarciem ubezpieczenia. - wskazana przez Zamawiajcego suma ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zawiera bdzie warto zastosowanego w nim wyposaenia standardowego, dodatkowego i specjalistycznego. 3.2 Ubezpieczenie obowizkowe odpowiedzialnoci cywilnej posiadaczy pojazdów (OC) Zakres ubezpieczenia zgodnie z ustaw o ubezpieczeniach obowizkowych z dnia 22 maja 2003 (Dz.U. z dnia 16lipca 2003r. z pón.zm.) Zakres terytorialny- zgodnie z ww. Ustawa o ubezpieczeniach obowizkowych. Suma ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych minimum zgodnie z ustaw z dnia r. o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiecze Komunikacyjnych (Dz. U z pón. zm.). 3.3 Nastpstwa Nieszczliwych Wypadków powstałych w zwizku z ruchem pojazdów mechanicznych (NNW) Zakres ubezpieczenia: Jeeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczce danego rodzaju ubezpiecze zawieraj postanowienia korzystniejsze dla zamawiajcego ni okrelone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stosowane bd postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajcego. Ubezpieczenie pokrywa nastpstwa nieszczliwych wypadków kierowców i pasaerów pojazdów mechanicznych powstałych w zwizku z ruchem pojazdów mechanicznych. 16

17 Zakres terytorialny zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski i poza jej granicami. Suma ubezpieczenia po zł na kad poszkodowana osob oddzielnie (kierowca i wszyscy pasaerowie) 3.4 Ubezpieczenie Assistance Zakres ubezpieczenia Jeeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczce danego rodzaju ubezpiecze zawieraj postanowienia korzystniejsze dla zamawiajcego ni okrelone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stosowane bd postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajcego. Zamawiajcy oczekuje bezskładkowego włczenia ubezpieczenia Assistance jako ubezpieczenia dodatkowego dla nastpujcych pojazdów: - dla pojazdów osobowych - busów do przewozu do 15 (łcznie z kierowc) osób, - osobowo-ciarowych, - ciarowych o masie do 3,5 tony, - przyczep kempingowych oraz ciarowych do 2 ton, Ubezpieczenie we wskazanym poniej zakresie dotyczy bdzie pojazdów, dla których zawarte bdzie ubezpieczenie AC: a. naprawa ubezpieczonego pojazdu wskutek wypadku lub awarii, (koszt dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny) b. holowanie ubezpieczonego pojazdu wskutek wypadku lub awarii, na odległo maksymaln nie krótsz ni 150 km, c. organizacja parkowania ubezpieczonego pojazdu (maksymalny czas nie krótszy ni 3 dni), jeli niemoliwe jest holowanie do warsztatu d. złomowanie ubezpieczonego pojazdu bdcego skutkiem wypadku, awarii. Jeli zdarzenie miało miejsce w odległoci pow.50km od siedziby Zamawiajcego dodatkowo: e. wynajem pojazdu zastpczego maksymalny okres nie krótszy ni 3 dni, w wyniku wypadku, awarii, f. nocleg (maksymalny czas nie krótszy ni 3 doby), dla osób ubezpieczonego pojazdu( nie wicej ni ilo osób wskazanych w dowodzie rejestracyjnym), g. transportu do miejsca noclegu; lub przewozu osób ubezpieczonego pojazdu do miejsca zamieszkania lub kontynuacji podróy do miejsca przeznaczenia. W przypadku pojazdów, dla których zawarte bdzie jedynie ubezpieczenie OC zakres Assistance powinien obejmowa co najmniej pkt a) i b). Zakres terytorialny Polska 4. POSTANOWIENIA DODATKOWE DO WSZYSTKICH UBEZPIECZE 4.1Jeeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczce danego rodzaju ubezpiecze zawieraj postanowienia korzystniejsze dla zamawiajcego ni okrelone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stosowane bd postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajcego. 4.2 Polisy bd wystawiane na 12-miesiczne okresy ubezpieczenia (podane sumy gwarancyjne i limity odnosz si do rocznego okresu). 4.3 Sumy ubezpieczenia i odszkodowania: - jeeli istnieje moliwo odliczenia VAT bez VAT, (lub bez VAT w czci podlegajcej odliczeniu) - jeeli nie ma moliwoci odliczenia z VAT, 4.4 W zakresie nie uregulowanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuszczalne s wyłcznie standardowe wyłczenia odpowiedzialnoci ubezpieczyciela. 17

18 Zamawiajcy dopuszcza uproszczon procedur likwidacji szkód w mieniu (bez ogldzin ubezpieczyciela) dla szkód o szacunkowej wartoci do zł. wg zasad i na podstawie dokumentów uzgodnionych z ubezpieczycielem. 4.7 Ubezpieczyciel dołczy jako załcznik nr 1 do umowy wykaz stawek zastosowanych do obliczenia składki w złoonej ofercie. Zamawiajcy zastrzega równie moliwo dołczenia jako załcznika nr 2 do umowy wycigu ze specyfikacji zawierajcego najistotniejsze postanowienia Stawka i składka: Zamawiajcy wymaga ustalenia stawki dla poszczególnych rodzajów pojazdów, która bdzie niezmienna w trakcie trwania umowy Wykonawca jest zobowizany przyj do ubezpieczenia równie nabyte przed r. przez Zamawiajcego pojazdy i gwarantuje zastosowanie zaproponowanych w ofercie stawek dla tych pojazdów, których typ w znaczcy sposób nie odbiega od wskazanych w wykazie nr 1 do SIWZ pojazdów. W przypadku doubezpieczania, uzupełniania, podwyszania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia w ramach niniejszej umowy stosowane bd warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowizujce w niniejszej umowie. 4.9 Udział własny i franszyzy Udział własny i franszyza redukcyjna zniesione we wszystkich ubezpieczeniach zniesione Dopuszczalna jest franszyza integralna tylko dla AC, lecz nie wysza ni 400zł 4.10 Klauzule dodatkowe do AC, NW: KLAUZULA AB 06 KLAUZULA PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI Ubezpieczyciel zrzeka si przysługujcego mu prawa wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatnoci. Wypowiedzenie to jest moliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczajcego przez Zakład Ubezpiecze do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie 14 dni o ile do dnia poprzedniego włcznie nie nastpiło obcienie rachunku bankowego ubezpieczajcego. KLAUZULA AB 08 KLAUZULA PRO RATA TEMPORIS (dotyczy ubezpiecze dobrowolnych) Wszelkie rozliczenia wynikajce z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególnoci zwizane z dopłat składek oraz zwrotem składek dokonywane bd w systemie pro rata za kady dzie ochrony ubezpieczeniowe bez stosowania kosztów manipulacyjnych. KLAUZULA AB12 DOTYCZCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW Powództwo o roszczenia wynikajce z umów ubezpieczenia wytacza si: 1) ubezpieczyciel - przed sd właciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajcego, ubezpieczonego, uposaonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, 2) ubezpieczajcy, ubezpieczony, uposaony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia - przed sd właciwy według przepisów o właciwoci ogólnej albo przed sd właciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajcego, ubezpieczonego, uposaonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. KLAUZULA AB 13 KLAUZULA STEMPLA BANKOWEGO Za dat prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje si dat stempla bankowego uwidocznion na przelewie bankowym o ile w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczajcego była dostpna niezbdna ilo rodków płatniczych. KLAUZULA AB 21 KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOCI Pocztek okresu odpowiedzialnoci ubezpieczyciela jest tosamy z pocztkiem okresu ubezpieczenia. SZKODOWO rok ryzyko Liczba ryzyk Liczba szkód wypłacone Liczba wypłat rezerwa Liczba rezerw 2007 OC AC NW OC AC NW OC AC NW

19 2010 OC AC NW

20 Załcznik nr 1 FORMULARZ OFERTY (piecztka firmy) Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy Do: Wystpujc w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (znak sprawy 7/P/2010): 1. Oferujemy wykonanie usługi objtej zamówieniem za cen okrelon w Formularzu cenowym (Załcznik Nr 5), tj. za kwot łcznie... zł (...), płatn w nastpujcych ratach: 2. Usług objt zamówieniem zobowizujemy si realizowa w terminie od r. do r. 3. Owiadczamy, e zapoznalimy si z niniejsz Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzee oraz uzyskalimy konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowizujemy si spełni wymienione w Specyfikacji wszystkie wymagania i dania Zamawiajcego. 4. Owiadczamy, e uwaamy si za zwizanych niniejsz ofert przez okres.30 dni. 5. Owiadczamy, e zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tre projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowizujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego; 6. Owiadczamy, e oferta nie zawiera* / zawiera* (niepotrzebne skreli) informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa (informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa zostały zamieszczone w odrbnej kopercie stanowicej załcznik do oferty, który nie moe by udostpniany innym uczestnikom postpowania). 7. Informujemy o akceptacji franszyz/ udziałów własnych na poziomie wskazanym lub niszym ni okrelone w SIWZ. 8. Informujemy o akceptacji klauzul dodatkowych wskazanych w SIWZ. 9. Załcznikami do niniejszej oferty s: a. Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załcznik nr 2, b. Owiadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie publicznych - Załcznik nr 3 c. Owiadczenie dotyczce sytuacji finansowej wykonawcy Załcznik nr 4 d. Formularz cenowy Załcznik Nr 5, e. Owiadczenie o powierzeniu wykonywania czci zamówienia podwykonawcom - Załcznik Nr 6, f. Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia Załcznik nr 7. g. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załcznik Nr 8. oraz: 10. aktualny odpis z właciwego rejestru wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert, 20

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej 65-046 Zielona Góra, ul Zyty 21 Nr postpowania 15/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

dostawa fabrycznie nowego, bez adnych wad fizycznych i prawnych jednego samochodu osobowego

dostawa fabrycznie nowego, bez adnych wad fizycznych i prawnych jednego samochodu osobowego Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB TYPU FURGON Numer ogłoszenia: 64119-2012; data zamieszczenia: 20.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 13795-2012; data zamieszczenia: 13.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II PRZETARG NIEOGRANICZONY Roboty budowlane X publikacja obowizkowa X SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 15-703 Białystok, ul. Zwycistwa 2 Wykonanie szacunków brakarskich

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: CzBG.AG-3350-8/2013 Zamawiajcy: Czstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Czstochowie 42-200 Czstochowa, ul. lska 23 Tryb postpowania: PRZETARG

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo