SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna Sosnowiec Regon: NIP: Tel. (032) Fax (032) Znak: ZP/18/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o warto ci poni ej kwot okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.n.: wiadczenie us ugi dozoru i ochrony mienia Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Kod przedmiotu zamówienia wg CPV , Zawarto specyfikacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTRUKCJA DLA OFERENTA OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA KRYTERIA OCENY OFERTY TERMIN WYKONANIA UMOWY OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY WARUNKI WP ATY I ZWROTU WADIUM MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA OFERT TRYB UDZIELANIA WYJA NIE W SPRAWACH DOTYCZ CYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TERMIN ZWI ZANIA OFERT MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE B WPROWADZONE DO UMOWY WIADCZENIA US UGI Za cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za cznik nr 2 OFERTA Za cznik nr 3 O WIADCZENIE WYKONAWCY Za cznik nr 4 O WIADCZENIE DOTYCZ CE ZAPOZNANIA SI Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA Za cznik nr 5 PROJEKT UMOWY Zatwierdzi : 1

2 1. INSTRUKCJA DLA OFERENTA Zamawiaj cy: zwany dalej Zamawiaj cym Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13, Sosnowiec, zaprasza do udzia u oraz z enia oferty w przetargu nieograniczonym na wiadczenie us ugi dozoru i ochrony mienia Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w za czniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Post powanie prowadzone jest zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówie Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560). 2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferent winien zapozna si ze wszystkimi rozdzia ami oraz za cznikami sk adaj cymi si na Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferent ma prawo z tylko jedn ofert, zgodnie z wymaganiami okre lonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych. Oferty niejednoznaczne (zawieraj ce propozycje rozwi za alternatywnych lub wariantowych) nie b brane pod uwag. 4. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych. 5. Oferenci ponosz wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty. 6. Ofert nale y z na druku OFERTA stanowi cym za cznik nr 2 do SIWZ. Oferentowi nie wolno dokonywa adnych zmian merytorycznych we wzorze druku OFERTA opracowanym przez zamawiaj cego. Za czniki do specyfikacji nale y wype ni ci le wed ug warunków i postanowie SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek cz z tych dokumentów nie dotyczy oferenta, nale y wpisa na nich: nie dotyczy. Wszelkie o wiadczenia, wykazy oraz inne informacje oferenci mog sk ada na w asnych drukach, pod warunkiem, e zostan one sporz dzone wed ug schematu druków za czonych do specyfikacji. 7. Oferta musi by napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wype niona r cznie nie cieralnym atramentem. 8. Oferta - pod rygorem niewa no ci - powinna by napisana w j zyku polskim oraz podpisana przez osob upowa nion do reprezentowania oferenta. Ka da strona oferty powinna by parafowana przez osob podpisuj ofert. Upowa nienie do podpisania oferty powinno by do czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów za czonych przez oferenta. 9. Dokumenty do czone do oferty mog by przedstawione w formie orygina u lub kserokopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez osob upowa nion do reprezentowania oferenta. 10. Wszystkie dokumenty i o wiadczenia w j zykach obcych nale y dostarczy przet umaczone na zyk polski przez t umacza przysi ego. 11. Oferta wraz z wszystkimi za czonymi dokumentami i o wiadczeniami powinna stanowi jedn ca. Wszystkie strony nale y po czy ze sob (zszy, spi, zbindowa lub w inny sposób). 2

3 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz by parafowane i datowane w asnor cznie przez osob podpisuj ofert. 13. Z ona oferta b dzie jawna, z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których oferent sk adaj c ofert zastrzeg, e nie mog by one udost pniane innym uczestnikom post powania. 14. Je eli oferta b dzie zawiera informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa, winny by one zgrupowane i stanowi oddzieln cz oferty, opisan w nast puj cy sposób: Tajemnice przedsi biorstwa tylko do wgl du przez zamawiaj cego. 15. Po otwarciu z onych ofert, oferent, który b dzie chcia skorzysta z zasady jawno ci, musi wyst pi w tej sprawie do zamawiaj cego z pisemnym wnioskiem. Zamawiaj cy niezw ocznie po otrzymaniu wniosku udost pni do wgl du dan ofert /y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy mo e nast pi przegl danie oferty dokona zamawiaj cy. 16. Oferty, protokó oraz wszelkie o wiadczenia i za wiadczenia sk adane w trakcie post powania mog by przegl dane tylko i wy cznie w siedzibie zamawiaj cego. 17. Ofert nale y umie ci w dwóch kopertach, opisanych w nast puj cy sposób: Koperta zewn trzna: zaadresowana na Zamawiaj cego, na adres podany na wst pie SIWZ, opisana: Oferta do post powania o udzielenie zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na: wiadczenie us ugi dozoru i ochrony mienia Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Nie otwiera przed: godz , Powinna by równie zaopatrzona w nazw i adres oferenta. Koperta wewn trzna: ma by zaadresowana i opisana j. w. 18. Oferent mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z on przez siebie ofert pod warunkiem, e zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed up ywem terminu sk adania ofert. 3. WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA W przetargu mog wzi udzia wszyscy oferenci niewykluczeni na podstawie art. 22. ust. 1. oraz art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówie Publicznych. W celu realizacji postanowie art. 22. ust.1. oraz art. 24 ust. 1 i 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówie publicznych (Dz. U ) Wykonawca do cza do oferty nast puj ce dokumenty: 1. O wiadczenie potwierdzaj ce wiarygodno oferenta na podstawie art. 22 ust. 2, na formularzu stanowi cym za cznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2. Aktualny (aktualno potwierdzona o wiadczeniem przez oferenta) odpis z w ciwego rejestru albo za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej potwierdzaj cy, e profil dzia ania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia. Dokument uwa a si za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia przez organ wydaj cy nie wcze niej, ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. 3. Za wiadczenia z w ciwego urz du skarbowego oraz z w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych potwierdzaj ce, e oferent nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie spo eczne lub e uzyska zgod na zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci. Za wiadczenia uwa a si za aktualne, je li zosta y wystawione nie wcze niej, ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert. 4. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialno ci cywilnej wykonywanej dzia alno ci. 5. O wiadczenie, e oferent zapozna si z warunkami zamówienia i za czonym wzorem umowy oraz, e przyjmuje ich tre bez zastrze zgodnie z za cznikiem nr 4 do SIWZ. Dokumenty o których mowa w pkt. 1 5 mog by przedstawione w formie orygina u albo kserokopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez osob podpisuj ofert. Oferent zobowi zany jest na danie zamawiaj cego do przedstawienia orygina ów w/w dokumentów 3

4 4. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Oceniane kryteria. LP. KRYTERIUM RANGA 1. Cena ofertowa 100% Warto punktowa ceny = C min /C n x 100 c min c n - najni sza zaoferowana cena spo ród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert - cena oferowana 5. TERMIN WYKONANIA UMOWY Zamówienie b dzie realizowane przez okres 24 miesi cy od do OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Oferent poda cen ofertow na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowi cym za cznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Cena musi by podana w PLN, cyfrowo i s ownie. 3. Cen oferty nale y poda w nast puj cy sposób: Cen bez podatku VAT (netto) Nale ny podatek VAT Cen cznie z podatkiem VAT (brutto). 1. Za cen oferty uwa si b dzie cen brutto ( cznie z nale nym podatkiem VAT). 7. WARUNKI WP ATY I ZWROTU WADIUM Zamawiaj cy nie przewiduje obowi zku wniesienia wadium. 8. MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA OFERT Ofert w zapiecz towanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt niniejszej specyfikacji nale y do dnia do godz w siedzibie Zamawiaj cego, Sekretariat G ówny pokój nr 103. Celem dokonania zmian b poprawek - Wykonawca mo e wycofa wcze niej z on ofert i z po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu sk adania ofert. Oferta z ona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 9. TRYB UDZIELANIA WYJA NIE W SPRAWACH DOTYCZ CYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Przed wyznaczonym terminem do sk adania ofert, Wykonawca mo e zwraca si do Zamawiaj cego o wyja nienia dotycz ce wszelkich w tpliwo ci zwi zanych z SIWZ, sposobem przygotowania i z enia oferty. Odpowied zostanie przes ana wszystkim uczestnikom post powania bez wskazania ród a zapytania. 4

5 2. Zamawiaj cy dopuszcza elektroniczn form porozumiewania si z Wykonawcami ( lub fax) traktowan na równi z form papierow. 3. Zamawiaj cy udzieli odpowiedzi na zapytania do SIWZ pod warunkiem ich z enia w terminie nie pó niejszym ni 6 dni przed wyznaczon dat otwarcia ofert. 4. Zamawiaj cy o wiadcza, e nie zamierza zwo ywa zebrania Wykonawców w celu wyja nienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowa nieni s : W sprawach merytorycznych Bogus awa Paj k, tel. (032) wew W sprawach formalnych Patrycjusz Kornas, tel. (032) wew TERMIN ZWI ZANIA OFERT 1. Okres zwi zania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 2. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu zwi zania ofert. 11. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 1. Zamawiaj cy otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godzinie w pok Otwarcie kopert jest jawne. 2. Przed otwarciem kopert Zamawiaj cy poda kwot jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiaj cy poda (odczyta) imi i nazwisko, nazw (firm ) oraz adres (siedzib ) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a tak e informacje dotycz ce oferty. 4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie by obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiaj cy prze le mu wszystkie informacje okre lone w pkt W toku badania ofert Zamawiaj cy sprawdzi najpierw, czy poszczególni oferenci nie podlegaj wykluczeniu z post powania na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z post powania, jego oferta nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z post powania Zamawiaj cy zawiadomi niezw ocznie wykluczonego Wykonawc, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W nast pnym etapie badania ofert Zamawiaj cy sprawdzi, czy oferenci, którzy nie zostali wykluczeni, z yli odpowiednie oferty. 7. W toku badania i oceny z onych ofert Zamawiaj cy mo e da udzielenia przez Wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci z onych ofert. 8. Zamawiaj cy poprawi oczywiste omy ki w tek cie oferty, niezw ocznie informuj c o tym Wykonawc. Poprawa b dów w obliczeniu ceny oferty b dzie si odbywa a na zasadach okre lonych w ustawie Prawo zamówie publicznych art Zamawiaj cy uniewa ni przetarg w przypadkach okre lonych w ustawie Prawo zamówie publicznych. 10. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, zosta a uznana za najkorzystniejsz w oparciu o podane kryteria wyboru. 11. Zamawiaj cy powiadomi o wynikach przetargu zamieszczaj c og oszenie o wyborze oferty: w miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie na tablicy og osze, na stronie internetowej przesy aj c powy sze zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. 5

6 12. PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW 1) Wykonawcom przys uguj rodki odwo awcze przewidziane ww. ustaw wobec czynno ci podj tych przez Zamawiaj cego w toku post powania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiaj cego czynno ci, do której jest obowi zany na podstawie ustawy. 2) Protest wnosi si na adres Zamawiaj cego w okresie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powzi, lub móg powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia. 3) Protest dotycz cy postanowie SIWZ wnosi si nie pó niej ni 3 dni przed up ywem terminu sk adania ofert. 4) Protest wniesiony po terminie Zamawiaj cy odrzuca bez rozpatrywania. 5) Protest musi by wniesiony na pi mie, by umotywowany i zawiera : - wskazanie oprotestowanej czynno ci lub zaniechania zamawiaj cego, - danie protestuj cego, - zwi e przytoczenie zarzutów oraz okoliczno ci faktycznych i prawnych uzasadniaj cych wniesienie protestu. - Brak rozpatrzenia protestu w terminie poczytuje si za jego oddalenie. - Szczegó y dotycz ce protestów okre la rozdzia 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560). 13. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE B WPROWADZONE DO UMOWY WIADCZENIA US UGI. Istotne dla Zamawiaj cego postanowienia umowy zawiera za czony do SIWZ wzór umowy (za cznik nr 5). Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiaj cy poda Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana, w pi mie informuj cym o wyniku post powania. 6

7 14. Za cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest us uga dozoru i ochrony mienia w obiekcie Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Us uga b ca przedmiotem zamówienia b dzie realizowana w formie bezpo redniej ochrony fizycznej, sta ej na terenie Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Przedmiotem ochrony jest mienie Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego, znajduj ce si przy ul. Ko cielnej 13, przez które rozumie si ogrodzony teren o cznej powierzchni m 2 oraz znajduj si na jego terenie zabudow. Portiernia W Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego znajduj si dwie portiernie zlokalizowane przy wej ciu od ulicy Ko cielnej. Jedna stanowi wej cie do cz ci szpitalnej, a druga do cz ci Instytutu. Portiernia wej cie Szpital: 1). czynna we wszystkie miesi ce w ka dym dniu miesi ca ca odobowo: 1. od poniedzia ku do pi tku w godzinach 7.30 do pracownik Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego 2. od poniedzia ku do pi tku w godzinach od do godzin (pracownicy Wykonawcy) 3. w soboty, niedziele i wi ta przez 24 godziny (pracownicy Wykonawcy) Zakres czynno ci: 2). nadzór nad ruchem osobowym, uwzgl dniaj cy: - nie wpuszczanie po godzinach pracy na teren obiektu obcych osób oraz pracowników nie posiadaj cych zezwolenia na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, - zwracanie uwagi na osoby przebywaj ce w obr bie strze onego obiektu, - zatrzymywanie osób wynosz cych z obiektu ró ne przedmioty lub podejrzane o pope nienie przest pstwa: kradzie, w amanie, marnotrawstwo, niegospodarno, - zatrzymywanie wszystkich osób, które drog nielegaln (p ot) usi uj przedosta si na teren obiektu lub wyj poza obiekt. - nadzór nad ruchem towarowym, samochodowym (odbywaj cym si przez bram wjazdow od ulicy Ko cielnej), - nadzór nad szatni (swobodne pozostawianie odzie y, bez wydawania numerków), - otwieranie o godz bramy wjazdowej i wej cia od strony placu, - prowadzenie sprzeda y os on na obuwie dla osób udaj cych si na teren oddzia ów szpitala i przychodni (pracownik otrzymuje od zamawiaj cego os ony w ilo ci wystarczaj cej na okres oko o miesi ca czasu, zobowi zany jest do comiesi cznej wp aty kwoty, odpowiadaj cej ilo ci wydanych mu sztuk), - wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszcze (wg wykazu pracowników upowa nionych do pobierania kluczy) oraz dba o czytelne ich oznakowanie, - nadzór pracy systemu alarmowego, - nadzór pracy alarmu przeciwpo arowego, - podejmowanie interwencji sprawdzanie przyczyn zadzia ania alarmu i w przypadku zagro enia natychmiastowe alarmowanie odpowiedniej s by: lekarza dy urnego, odpowiedniej pa stwowej by stra, policja, a nast pnie osobiste przyst pienie do gaszenia ognia dost pnymi rodkami ga niczymi, jak równie wezwanie do pomocy wiadków zdarzenia, w czasie akcji ga niczej baczne strze enie chronionego maj tku przed ewentualn kradzie, - zamykanie o godz bramy wjazdowej od ulicy Ko cielnej i innych wej zewn trznych, - po zako czeniu pracy przez osob obs uguj central telefoniczn, prze czanie rozmów telefonicznych (w godzinach ), - dokonywanie obchodu obiektów i placu, po przej ciu s by po zako czeniu pracy przez I zmian, po opuszczeniu terenu obiektu przez pracowników pracuj cych w godzinach nadliczbowych oraz na II zmianie, nie rzadziej ni co 2 godziny, 7

8 - interweniowanie w przypadkach zak ócenia porz dku i adu na terenie i w obiektach Instytutu, - kontrolowanie miejsca zabezpieczonego z punktu widzenia po arowego oraz sprawdzanie w czasie obchodu zabudowania, czy nie zostawiono wewn trz budynku ognia, - w ci gu ca ej doby odnotowywanie w ksi ce raportów wszelkich istotnych spostrze, - w przypadku awarii wodno kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i innych zawiadamianie odpowiednich pracowników, - odnotowywanie w ksi ce raportów przekazania przyj cia zmiany, - utrzymywanie porz dku w obr bie wej cia do Szpitala i portierni, - prowadzenie ksi ki przekazywania s by oraz rejestru pracowników przebywaj cych po godzinach pracy na terenie obiektu, - przyjmowanie i zdawanie posterunku w sposób dok adny, informowanie swego zmiennika lub prze onego o wszelkich spostrze eniach podczas obejmowania, pe nienia oraz zdawania s by, - przy obejmowaniu s by dok adne zbadanie stanu w jakim znajduje si posterunek, jego sprz t i wyposa enie, - pozostawanie na powierzonym posterunku dopóki nie zostanie on zmieniony przez nast pn zmian, - zwracanie uwagi na w ciwe o wietlenie obiektu oraz informowanie odpowiedniego pracownika zamawiaj cego o wszelkich usterkach (w przypadku braku reakcji informowanie jego prze onego), - w czanie i wy czanie o wietlenia zewn trznego oraz wy czanie o wietlenia wewn trznego w holach wej ciowych w obiektach. W przypadkach wymagaj cych opuszczenia portierni np. interwencja, zamykanie lub otwieranie bramy, obchód, pracownik Wykonawcy obowi zany jest do zamkni cia portierni na czas wykonania ww. czynno ci. Portiernia wej cie Instytut: 1. nieczynna (Zamawiaj cy zastrzega mo liwo zmian w zakresie pracy portierni Instytutu) 8

9 15. Za cznik nr 2 OFERTA Nazwa Wykonawcy: z siedzib w... Regon... NIP... Telefon:... fax:... Niniejszym zg aszamy przyst pienie do post powania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. wiadczenie us ugi dozoru i ochrony mienia Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pe nym rzeczowym zakresie obj tym SIWZ i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w nast puj cych cenach: Lp. 1 Przedmiot umowy Us uga dozoru i ochrony mienia w IMPiZ w Sosnowcu Cena netto za 1 m-c wiadczenia us ugi Kwota podatku VAT Cena brutto za 1 m-c wiadczenia us ugi Inne ewentualne zni ki powoduj ce obni enie miesi cznych kosztów Zamawiaj cego, np. ulgi na PFRON (wpisa rodzaj zni ki, ewentualn stawk procentow i podstaw jej obliczenia) wiadczamy, e zapoznali my si z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnosimy do niej zastrze oraz uzyskali my informacje konieczne do przygotowania oferty. wiadczamy, e projekt umowy stanowi cy za cznik nr 5 do SIWZ zosta przez nas zaakceptowany. Zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okre lonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego. wiadczamy, e jeste my zwi zani niniejsz ofert przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licz c od terminu sk adania ofert.... (miejscowo i data)... (piecz tka i podpis osoby uprawnionej) 9

10 16. Za cznik nr 3 O WIADCZENIE WYKONAWCY wiadczamy, e: Jeste my uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówie publicznych. Posiadamy uprawnienia niezb dne do wykonania okre lonych w opisie istotnych warunków zamówienia prac i czynno ci. Dysponujemy niezb dn wiedz i do wiadczeniem, potencja em ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. Znajdujemy si w sytuacji finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia. Nie podlegamy wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych, który mówi, i : z ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si : - wykonawców, którzy w ci gu ostatnich trzech lat przed wszcz ciem post powania wyrz dzili szkod nie wykonuj c zamówienia lub wykonuj c je nienale ycie, a szkoda ta nie zosta a dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz cia post powania, chyba, e niewykonanie lub nienale yte wykonanie jest nast pstwem okoliczno ci, za które wykonawca nie ponosi szkody; - wykonawców w odniesieniu do których otwarto likwidacj lub których upad og oszono; - wykonawców, którzy zalegaj z uiszczeniem podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu; - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione celu osi gni cia korzy ci maj tkowej; - spó ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej; - spó ki partnerskie, których partnera lub cz onka zarz du prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej; - spó ki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej; - osoby prawne, których urz duj cego cz onka organu zarz dzaj cego prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej; - podmioty zbiorowe, wobec których s d orzek zakaz ubiegania si o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro kary; - wykonawców, którzy nie spe niaj warunków udzia u w post powaniu, okre lonych w art. 22 ust. 1 pkt (miejscowo i data)... (piecz tka i podpis osoby uprawnionej) Uwaga! Osoba sk adaj ca o wiadczenie wiadoma jest odpowiedzialno ci karnej wynikaj cej z art. 297 Kodeksu Karnego za sk adanie nieprawdziwych zezna. 10

11 17. Za cznik nr 4 O WIADCZENIE DOTYCZ CE ZAPOZNANIA SI Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA Niniejszym o wiadczam, e: Zapozna em si ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, warunkami zamówienia oraz postanowieniami za czonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuj je bez zastrze. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia.... (miejscowo i data)... (piecz tka i podpis osoby uprawnionej) 11

12 18. Za cznik nr 5 PROJEKT UMOWY UMOWA NR ZP/18/2008 zawarta w dniu... pomi dzy: Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu, ul. Ko cielna 13 reprezentowanym przez: 1. Dyrektora IMPiZ dra n. med. Edmunda Anczyka, dzia aj cym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru S dowego pod nr , posiadaj cym NIP , Regon , b cego p atnikiem VAT, zwanym w dalszej cz ci umowy Zamawiaj cym oraz: wpisanym do rejestru KRS nr... oraz legitymuj cego si koncesj na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie us ug ochrony osób i mienia nr. reprezentowanym przez: zwanym w umowie Wykonawc. W rezultacie dokonania przez Zamawiaj cego wyboru oferty Dostawcy w post powaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci: 1 Przedmiotem umowy jest wiadczenie przez Wykonawc us ugi dozoru i ochrony mienia realizowanej w formie bezpo redniej ochrony fizycznej w sta ej siedzibie Zamawiaj cego, przy ul. Ko cielnej 13 w Sosnowcu. 1. Wykonawca zobowi zuje si wiadczy us ug wymienion w 1 w zakresie okre lonym w Za czniku nr 1, Za czniku nr 2, Za czniku nr 3, stanowi cym integraln cz umowy. 2. Integraln cz umowy stanowi równie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy Za wiadczenie us ugi, b cej przedmiotem zamówienia Wykonawca b dzie otrzymywa miesi cznie, przez ca y okres obowi zywania umowy, kwot nale no ci w wysoko ci...z. brutto s ownie:... z otych) - Nale no ta b dzie p atna przelewem w ci gu 30 dni od daty wystawienia faktury na podane poni ej konto Wykonawcy... - W przypadku powstania jakichkolwiek szkód, w zwi zku z realizacj przedmiotu umowy Zamawiaj cy b dzie móg wstrzymywa wyp aty nale nego wynagrodzenia i b dzie móg dokonywa potr ce. - W przypadku niezachowania terminu p atno ci Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nie zap acone nale no ci. - Wierzytelno Wykonawcy o zap at wynagrodzenia wynikaj cego z niniejszej umowy nie mo e by bez zgody Zamawiaj cego scedowana na rzecz innego podmiotu. 12

13 4 - Zamawiaj cy zobowi zuje si zapewni pracownikom Wykonawcy w ciwe warunki socjalno bytowe, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP, w szczególno ci zapewni odpowiednie pomieszczenie z urz dzeniem grzewczym, dost p do telefonu (tylko w ramach rozmów interwencyjnych, Zamawiaj cy b dzie kontrolowa co miesi c wykaz rozmów z aparatów znajduj cych si na portierniach i w przypadku wykrycia nadu b dzie obci kosztami Wykonawc ) dost p do wc i bie cej wody oraz obowi zuj cy sprz t przeciwpo arowy. - Zamawiaj cy zobowi zuje si do informowania Wykonawcy o wyst powaniu czynników szkodliwych w miejscu pracy pracowników Wykonawcy. - Zamawiaj cy zobowi zuje si do dostarczenia Wykonawcy dokumentów wymienionych w za czniku nr 4 do dnia r. 5 - Wykonawca i Zamawiaj cy zobowi zuj si zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które maj wp yw na stan bezpiecze stwa obiektu, zarówno w czasie obowi zywania umowy, jak i po jej rozwi zaniu. - Zamawiaj cy zobowi zuje Wykonawc do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 6 1. Pracownicy Wykonawcy s zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie umowy o prac. 2. Pracownicy Wykonawcy musz przej przeszkolenie przeciwpo arowe (na koszt pracodawcy) oraz zna obowi zuj ce przepisy przeciwpo arowe. 3. Pracownicy Wykonawcy podlega b bezpo rednio swojemu prze onemu i tylko od niego mog otrzymywa polecenia s bowe. Zamawiaj cy lub upowa niony przez niego pracownik mo e wyda pracownikom Wykonawcy specjalne dyspozycje z pomini ciem ich bezpo redniego prze onego, pod warunkiem odnotowania ich w ksi ce polece s bowych. Dyspozycje te wykonane tylko w przypadku je eli mieszcz si w przedmiocie umowy i nie koliduj z przepisami prawa oraz nie wp ywaj ujemnie na stan bezpiecze stwa ochranianego obiektu. 4. Na Wykonawcy ci y obowi zek pisemnego poinformowania zamawiaj cego o ka dym zamiarze dokonania zmian w obsadzie pracowników Wykonawcy. Informacja ta, zawieraj ca dane personalne osób, winna dotrze do Zamawiaj cego na co najmniej 3 dni przed dokonaniem zamierzonych zmian. 5. Wykonawca o wiadcza, e zapozna si z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego wykonania. 6. Wykonawca o wiadcza, i zapozna si ze stanem zabezpieczenia obiektów, do którego nie wnosi adnych uwag. 7 14) Wykonawca zobowi zuje si do posiadania przez ca y okres obowi zywania umowy ubezpieczenia OC o warto ci sumy ubezpieczenia nie ni szej ni ,00 z. Kopia polisy stanowi za cznik nr 2. 15) Odpowiedzialno Wykonawcy za powierzone mienie rozpoczyna si z chwil faktycznego przej cia przez jego pracownika ochrony, co znajduje potwierdzenie w Protokole przekazania mienia. 16) Odpowiedzialno Wykonawcy ograniczona jest do szkód w mieniu stanowi cym w asno Zamawiaj cego lub b cym w jego u ytkowaniu. Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane z winy Zamawiaj cego lub osób za które odpowiada, w przypadku, gdy kradzie, uszkodzenie lub zniszczenie nast pi o w skutek niedope nienia obowi zków pracownika Zamawiaj cego np.: - nienale yte zamkni cie pomieszcze, - nie przekazanie pracownikowi Wykonawcy do pilnowania materia ów, sprz tu itp. znajduj cych si na placu, - nienale ycie zabezpieczony obiekt (ogrodzenie, o wietlenie zast pcze itp.), 13

14 - dost p pracowników Zamawiaj cego lub jego podwykonawców poza godzinami pracy bez pisemnej zgody osoby upowa nionej (przestrzeganie Zarz dzenia Dyrekcji). 17) Wykonawca nie odpowiada za straty, w przypadku, gdy zg osi do Zamawiaj cego wady w zabezpieczeniu mienia, a powsta e straty wynik y z nie usuni cia tych wad. 18) Strony ustalaj, e zakres odpowiedzialno ci Wykonawcy w przypadku poniesienia szkód przez Zamawiaj cego z tytu u wykonywania niniejszej umowy, zostaje ograniczony do wysoko ci okre lonej w polisie ubezpieczeniowej od odpowiedzialno ci cywilnej Wykonawcy oraz na zasadach wynikaj cych z ogólnych warunków tego ubezpieczenia. 19) Wysoko szkody i zakres odpowiedzialno ci Wykonawcy uwzgl dniaj cy stopie przyczynienia si do powstania szkody okre li na podstawie danych ksi gowych Zamawiaj cego Komisja Wspólna sk adaj ca si z przedstawicieli stron umowy oraz powo anych w razie stwierdzenia rozbie no ci niezale nych bieg ych. 20) adna ze stron nie ponosi odpowiedzialno ci w jakimkolwiek wzgl dzie w wypadku udaremnienia wykonania zobowi za umownych na skutek zdarze nag ych i zewn trznych, których nie mo na by o przewidzie (si a wy sza). 21) Zarówno przekazanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, jak i jego wydanie po zako czeniu realizacji umowy dokonuje si w formie Protoko u przekazania mienia, który powinien by podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiaj cego Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okre lony 24 miesi ce i obowi zuje pocz wszy od dnia r. do dnia r. 2. Ka dej ze stron przys uguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia. 3. W przypadku ra cego naruszenia przez Wykonawc postanowie umowy Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo odst pienia od umowy bez okresu wypowiedzenia. 9 - Ewentualne zmiany i uzupe nienia niniejszej umowy musz by dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. - W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie miesi ca od powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) i ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997r. Nr 114, poz. 740 ze zm.). 11 Spory wynik e na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygaj s dy powszechne w ciwe miejscowo dla Zamawiaj cego. 12 Umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze stron. ZAMAWIAJ CY: WYKONAWCA: 14

15 Za czniki: za cznik do umowy nr 1 ZAKRES CZYNNO CI PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH PORTIERNIACH za cznik do umowy nr 2 POLISA UBEZPIECZENIOWA OC WYKONAWCY za cznik do umowy nr 3 INSTRUKCJA POST POWANIA W PRZYPADKU KRADZIE Y za cznik do umowy nr 4 WYKAZ DOKUMENTACJI NIEZB DNEJ DO ROZPOCZ CIA REALIZACJI UMOWY 15

16 Portiernia szpitala: Za cznik do umowy nr 1 1). czynna we wszystkie miesi ce w ka dym dniu miesi ca ca odobowo: 1. od poniedzia ku do pi tku w godzinach 7.30 do pracownik Instytutu Medycyny pracy i Zdrowia rodowiskowego 2. od poniedzia ku do pi tku w godzinach od do godzin (pracownicy Wykonawcy) 3. w soboty, niedziele i wi ta przez 24 godziny (pracownicy Wykonawcy) Zakres czynno ci: 2). nadzór nad ruchem osobowym, uwzgl dniaj cy: - nie wpuszczanie po godzinach pracy na teren obiektu obcych osób oraz pracowników nie posiadaj cych zezwolenia na wykonywanie pracy w nadgodzinach, - zwracanie uwagi na osoby przebywaj ce w obr bie strze onego obiektu, - zatrzymywanie osób wynosz cych z obiektu ró ne przedmioty lub podejrzane o pope nienie przest pstwa: kradzie, w amanie, marnotrawstwo, niegospodarno, - zatrzymywanie wszystkich osób, które drog nielegaln (p ot) usi uj przedosta si na teren obiektu lub wyj poza obiekt. - nadzór nad ruchem towarowym, samochodowym (odbywaj cym si przez bram wjazdow od ulicy Ko cielnej), - nadzór nad szatni (swobodne pozostawianie odzie y, bez wydawania numerków), - otwieranie o godz bramy wjazdowej i wej cia od strony placu, - prowadzenie sprzeda y os on na obuwie dla osób udaj cych si na teren oddzia ów szpitala i przychodni (pracownik otrzymuje od zamawiaj cego os ony w ilo ci wystarczaj cej na okres oko o miesi ca czasu, zobowi zany jest do comiesi cznej wp aty kwoty, odpowiadaj cej ilo ci wydanych mu sztuk), - wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszcze (wg wykazu pracowników upowa nionych do pobierania kluczy) oraz dba o czytelne ich oznakowanie, - nadzór pracy systemu alarmowego, - nadzór pracy alarmu przeciwpo arowego, - podejmowanie interwencji sprawdzanie przyczyn zadzia ania alarmu i w przypadku zagro enia natychmiastowe alarmowanie odpowiedniej s by: lekarza dy urnego, odpowiedniej pa stwowej by stra, policja, a nast pnie osobiste przyst pienie do gaszenia ognia dost pnymi rodkami ga niczymi, jak równie wezwanie do pomocy wiadków zdarzenia, w czasie akcji ga niczej, baczne strze enie chronionego maj tku przed ewentualn kradzie, - zamykanie o godz bramy wjazdowej od ulicy Ko cielnej i innych wej zewn trznych, - po zako czeniu pracy przez osob obs uguj central telefoniczn, prze czanie rozmów telefonicznych (w godzinach ), 16

17 - dokonywanie obchodu obiektów i placu, po przej ciu s by po zako czeniu pracy przez I zmian, po opuszczeniu terenu obiektu przez pracowników pracuj cych w nadgodzinach oraz na II zmianie, nie rzadziej ni co 2 godziny, - interweniowanie w przypadkach zak ócenia porz dku i adu na terenie i w obiektach Instytutu, - kontrolowanie miejsca zabezpieczonego z punktu widzenia po arowego oraz sprawdzanie w czasie obchodu zabudowania, czy nie zostawiono wewn trz budynku ognia, - w ci gu ca ej doby odnotowywanie w ksi ce raportów wszelkich istotnych spostrze, - w przypadku awarii wodno kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i innych zawiadamianie odpowiednich pracowników, - odnotowywanie w ksi ce raportów przekazania przyj cia zmiany, - utrzymywanie porz dku w obr bie wej cia do Szpitala i portierni, - prowadzenie ksi ki przekazywania s by oraz rejestru pracowników przebywaj cych po godzinach pracy na terenie obiektu, - przyjmowanie i zdawanie posterunku w sposób dok adny, informowanie swego zmiennika lub prze onego o wszelkich spostrze eniach podczas obejmowania, pe nienia oraz zdawania s by, - przy obejmowaniu s by dok adne zbadanie stanu w jakim znajduje si posterunek, jego sprz t i wyposa enie, - pozostawanie na powierzonym posterunku dopóki nie zostanie on zmieniony przez nast pn zmian, - zwracanie uwagi na w ciwe o wietlenie obiektu oraz informowanie odpowiedniego pracownika zamawiaj cego o wszelkich usterkach (w przypadku braku reakcji informowanie jego prze onego), - w czanie i wy czanie o wietlenia zewn trznego oraz wy czanie o wietlenia wewn trznego w holach wej ciowych w obiektach. W przypadkach wymagaj cych opuszczenia portierni np. interwencja, zamykanie lub otwieranie bramy, obchód, pracownik Wykonawcy obowi zany jest do zamkni cia portierni na czas wykonania ww. czynno ci. Portiernia Instytutu: 1. nieczynna 17

18 Za cznik do umowy nr 3 Instrukcja post powania w przypadku zaistnienia kradzie y 1. W przypadku zaistnienia kradzie y w strze onym przez Wykonawc obiekcie, obowi zuje strony nast puj cy tryb post powania : a). Zamawiaj cy zobowi zany jest natychmiast po stwierdzeniu kradzie y zawiadomi o tym osobi cie lub telefonicznie Wykonawc oraz miejscow, w ciw jednostk Policji, przy czym zawiadomienie ustne lub telefoniczne musi by potwierdzone na pi mie w ci gu 24 godzin, b). w zawiadomieniu Zamawiaj cy w miar mo liwo ci winien poda rodzaj i ilo oraz przybli on warto skradzionych przedmiotów, c). nie dopu ci do zatarcia ladów i dowodów przest pstwa, d). zabezpieczy w miar mo liwo ci lady przest pstwa, e). zamkn dost p do obiektu dla osób postronnych do czasu przyjazdu policji, f). Wykonawca nadto obowi zany jest poda w zawiadomieniu dat i godzin rozpocz cia spisu towarów (remanentu) aby przedstawiciel Wykonawcy móg by obecny przy spisie, g). na Zamawiaj cym ci y obowi zek udowodnienia szkody. 2. W razie niedope nienia przez Zamawiaj cego któregokolwiek z obowi zków wymienionych w ust pie 1 a-g Wykonawca mo e odmówi odszkodowania w cz ci lub ca ci. 3. W razie odzyskania skradzionych przedmiotów Zamawiaj cy obowi zany jest powiadomi o tym Wykonawc, a przedmioty odzyskane przyj z powrotem. Je eli Zamawiaj cy odzyska przedmioty w stanie niezmienionym Wykonawca jest wolny od obowi zku wyp aty odszkodowania, a w razie gdy odszkodowanie zosta o ju wyp acone, Zamawiaj cy obowi zany jest zwróci niezw ocznie Wykonawcy kwot wyp aconego odszkodowania. Je eli Zamawiaj cy odzyska cz przedmiotów lub przedmioty w stanie zmienionym, zniszczonym, uszkodzonym odszkodowanie ulega zmniejszeniu o warto odzyskanych przedmiotów. Ocena warto ci odzyskanych z kradzie y przedmiotów winna by dokonana w obecno ci przedstawicieli obu stron. 4. W przypadku zaistnienia faktu kradzie y podstaw do wyp acenia przez Wykonawc ewentualnego odszkodowania s nast puj ce dokumenty: - kopia protoko u zg oszenia faktu kradzie y na Policj, - kopia umorzenia dochodzenia w sprawie tej e kradzie y, - o wiadczenie Zamawiaj cego o ubezpieczeniu, b jego braku skradzionych przedmiotów. 5. W przypadku kradzie y, w strze onym przez Wykonawc obiekcie, w czasie pe nienia s by, pracownik ochrony ma obowi zek zawiadomi Zamawiaj cego i miejscow, w ciw jednostk policji o zaistnieniu napadu lub kradzie y. Ponadto Zleceniobiorc obowi zuje procedura zawarta w pkt. 1 c, d i e. 18 1

19 Za cznik do umowy nr 4 - Imienna lista pracowników Instytutu zobowi zanych do udzielenia informacji i pomocy Wykonawcy w przygotowaniach do realizacji umowy. - Imienna lista pracowników Zamawiaj cego, którzy b informowani w przypadku wyst pienia ró nego rodzaju awarii, wraz z numerami ich telefonów. - Aktualny spis numerów telefonów wewn trznych wszystkich pracowników Instytutu. - Imienna lista pracowników upowa nionych do odbierania kluczy, wraz z numerami pokoi, od których klucze danym osobom mog by wydane. - Imienna lista pracowników Instytutu wje aj cych na plac samochodami wraz z numerami rejestracyjnymi samochodów (g ównie w celu sprawdzenia, które z samochodów pozostaj na placu po zamkni ciu bramy). - Plany budynków, ze szczególnym uwzgl dnieniem g ównych wy czników tj. wy cznik gazu, wody i pr du. - Aktualny plan ewakuacji osób w przypadku powstania po aru, kl ski ywio owej lub innego miejscowego zagro enia. - Aktualna instrukcja po arowa. 19 1

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w XXVIII BARZKOWICKICH TARGACH ROLNYCH AGRO POMERANIA 2015 11-13 wrze nia 2015 r. Barzkowice

REGULAMIN UCZESTNICTWA w XXVIII BARZKOWICKICH TARGACH ROLNYCH AGRO POMERANIA 2015 11-13 wrze nia 2015 r. Barzkowice REGULAMIN UCZESTNICTWA w XXVIII BARZKOWICKICH TARGACH ROLNYCH AGRO POMERANIA 2015 11-13 wrze nia 2015 r. Barzkowice 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem XXVIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo