SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna Sosnowiec Regon: NIP: Tel. (032) Fax (032) Znak: ZP/18/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o warto ci poni ej kwot okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.n.: wiadczenie us ugi dozoru i ochrony mienia Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Kod przedmiotu zamówienia wg CPV , Zawarto specyfikacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTRUKCJA DLA OFERENTA OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA KRYTERIA OCENY OFERTY TERMIN WYKONANIA UMOWY OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY WARUNKI WP ATY I ZWROTU WADIUM MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA OFERT TRYB UDZIELANIA WYJA NIE W SPRAWACH DOTYCZ CYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TERMIN ZWI ZANIA OFERT MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE B WPROWADZONE DO UMOWY WIADCZENIA US UGI Za cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za cznik nr 2 OFERTA Za cznik nr 3 O WIADCZENIE WYKONAWCY Za cznik nr 4 O WIADCZENIE DOTYCZ CE ZAPOZNANIA SI Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA Za cznik nr 5 PROJEKT UMOWY Zatwierdzi : 1

2 1. INSTRUKCJA DLA OFERENTA Zamawiaj cy: zwany dalej Zamawiaj cym Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13, Sosnowiec, zaprasza do udzia u oraz z enia oferty w przetargu nieograniczonym na wiadczenie us ugi dozoru i ochrony mienia Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w za czniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Post powanie prowadzone jest zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówie Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560). 2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferent winien zapozna si ze wszystkimi rozdzia ami oraz za cznikami sk adaj cymi si na Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferent ma prawo z tylko jedn ofert, zgodnie z wymaganiami okre lonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych. Oferty niejednoznaczne (zawieraj ce propozycje rozwi za alternatywnych lub wariantowych) nie b brane pod uwag. 4. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych. 5. Oferenci ponosz wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty. 6. Ofert nale y z na druku OFERTA stanowi cym za cznik nr 2 do SIWZ. Oferentowi nie wolno dokonywa adnych zmian merytorycznych we wzorze druku OFERTA opracowanym przez zamawiaj cego. Za czniki do specyfikacji nale y wype ni ci le wed ug warunków i postanowie SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek cz z tych dokumentów nie dotyczy oferenta, nale y wpisa na nich: nie dotyczy. Wszelkie o wiadczenia, wykazy oraz inne informacje oferenci mog sk ada na w asnych drukach, pod warunkiem, e zostan one sporz dzone wed ug schematu druków za czonych do specyfikacji. 7. Oferta musi by napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wype niona r cznie nie cieralnym atramentem. 8. Oferta - pod rygorem niewa no ci - powinna by napisana w j zyku polskim oraz podpisana przez osob upowa nion do reprezentowania oferenta. Ka da strona oferty powinna by parafowana przez osob podpisuj ofert. Upowa nienie do podpisania oferty powinno by do czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów za czonych przez oferenta. 9. Dokumenty do czone do oferty mog by przedstawione w formie orygina u lub kserokopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez osob upowa nion do reprezentowania oferenta. 10. Wszystkie dokumenty i o wiadczenia w j zykach obcych nale y dostarczy przet umaczone na zyk polski przez t umacza przysi ego. 11. Oferta wraz z wszystkimi za czonymi dokumentami i o wiadczeniami powinna stanowi jedn ca. Wszystkie strony nale y po czy ze sob (zszy, spi, zbindowa lub w inny sposób). 2

3 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz by parafowane i datowane w asnor cznie przez osob podpisuj ofert. 13. Z ona oferta b dzie jawna, z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których oferent sk adaj c ofert zastrzeg, e nie mog by one udost pniane innym uczestnikom post powania. 14. Je eli oferta b dzie zawiera informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa, winny by one zgrupowane i stanowi oddzieln cz oferty, opisan w nast puj cy sposób: Tajemnice przedsi biorstwa tylko do wgl du przez zamawiaj cego. 15. Po otwarciu z onych ofert, oferent, który b dzie chcia skorzysta z zasady jawno ci, musi wyst pi w tej sprawie do zamawiaj cego z pisemnym wnioskiem. Zamawiaj cy niezw ocznie po otrzymaniu wniosku udost pni do wgl du dan ofert /y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy mo e nast pi przegl danie oferty dokona zamawiaj cy. 16. Oferty, protokó oraz wszelkie o wiadczenia i za wiadczenia sk adane w trakcie post powania mog by przegl dane tylko i wy cznie w siedzibie zamawiaj cego. 17. Ofert nale y umie ci w dwóch kopertach, opisanych w nast puj cy sposób: Koperta zewn trzna: zaadresowana na Zamawiaj cego, na adres podany na wst pie SIWZ, opisana: Oferta do post powania o udzielenie zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na: wiadczenie us ugi dozoru i ochrony mienia Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Nie otwiera przed: godz , Powinna by równie zaopatrzona w nazw i adres oferenta. Koperta wewn trzna: ma by zaadresowana i opisana j. w. 18. Oferent mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z on przez siebie ofert pod warunkiem, e zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed up ywem terminu sk adania ofert. 3. WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA W przetargu mog wzi udzia wszyscy oferenci niewykluczeni na podstawie art. 22. ust. 1. oraz art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówie Publicznych. W celu realizacji postanowie art. 22. ust.1. oraz art. 24 ust. 1 i 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówie publicznych (Dz. U ) Wykonawca do cza do oferty nast puj ce dokumenty: 1. O wiadczenie potwierdzaj ce wiarygodno oferenta na podstawie art. 22 ust. 2, na formularzu stanowi cym za cznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2. Aktualny (aktualno potwierdzona o wiadczeniem przez oferenta) odpis z w ciwego rejestru albo za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej potwierdzaj cy, e profil dzia ania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia. Dokument uwa a si za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia przez organ wydaj cy nie wcze niej, ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. 3. Za wiadczenia z w ciwego urz du skarbowego oraz z w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych potwierdzaj ce, e oferent nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie spo eczne lub e uzyska zgod na zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci. Za wiadczenia uwa a si za aktualne, je li zosta y wystawione nie wcze niej, ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert. 4. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialno ci cywilnej wykonywanej dzia alno ci. 5. O wiadczenie, e oferent zapozna si z warunkami zamówienia i za czonym wzorem umowy oraz, e przyjmuje ich tre bez zastrze zgodnie z za cznikiem nr 4 do SIWZ. Dokumenty o których mowa w pkt. 1 5 mog by przedstawione w formie orygina u albo kserokopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez osob podpisuj ofert. Oferent zobowi zany jest na danie zamawiaj cego do przedstawienia orygina ów w/w dokumentów 3

4 4. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Oceniane kryteria. LP. KRYTERIUM RANGA 1. Cena ofertowa 100% Warto punktowa ceny = C min /C n x 100 c min c n - najni sza zaoferowana cena spo ród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert - cena oferowana 5. TERMIN WYKONANIA UMOWY Zamówienie b dzie realizowane przez okres 24 miesi cy od do OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Oferent poda cen ofertow na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowi cym za cznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Cena musi by podana w PLN, cyfrowo i s ownie. 3. Cen oferty nale y poda w nast puj cy sposób: Cen bez podatku VAT (netto) Nale ny podatek VAT Cen cznie z podatkiem VAT (brutto). 1. Za cen oferty uwa si b dzie cen brutto ( cznie z nale nym podatkiem VAT). 7. WARUNKI WP ATY I ZWROTU WADIUM Zamawiaj cy nie przewiduje obowi zku wniesienia wadium. 8. MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA OFERT Ofert w zapiecz towanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt niniejszej specyfikacji nale y do dnia do godz w siedzibie Zamawiaj cego, Sekretariat G ówny pokój nr 103. Celem dokonania zmian b poprawek - Wykonawca mo e wycofa wcze niej z on ofert i z po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu sk adania ofert. Oferta z ona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 9. TRYB UDZIELANIA WYJA NIE W SPRAWACH DOTYCZ CYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Przed wyznaczonym terminem do sk adania ofert, Wykonawca mo e zwraca si do Zamawiaj cego o wyja nienia dotycz ce wszelkich w tpliwo ci zwi zanych z SIWZ, sposobem przygotowania i z enia oferty. Odpowied zostanie przes ana wszystkim uczestnikom post powania bez wskazania ród a zapytania. 4

5 2. Zamawiaj cy dopuszcza elektroniczn form porozumiewania si z Wykonawcami ( lub fax) traktowan na równi z form papierow. 3. Zamawiaj cy udzieli odpowiedzi na zapytania do SIWZ pod warunkiem ich z enia w terminie nie pó niejszym ni 6 dni przed wyznaczon dat otwarcia ofert. 4. Zamawiaj cy o wiadcza, e nie zamierza zwo ywa zebrania Wykonawców w celu wyja nienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowa nieni s : W sprawach merytorycznych Bogus awa Paj k, tel. (032) wew W sprawach formalnych Patrycjusz Kornas, tel. (032) wew TERMIN ZWI ZANIA OFERT 1. Okres zwi zania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 2. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu zwi zania ofert. 11. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 1. Zamawiaj cy otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godzinie w pok Otwarcie kopert jest jawne. 2. Przed otwarciem kopert Zamawiaj cy poda kwot jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiaj cy poda (odczyta) imi i nazwisko, nazw (firm ) oraz adres (siedzib ) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a tak e informacje dotycz ce oferty. 4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie by obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiaj cy prze le mu wszystkie informacje okre lone w pkt W toku badania ofert Zamawiaj cy sprawdzi najpierw, czy poszczególni oferenci nie podlegaj wykluczeniu z post powania na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z post powania, jego oferta nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z post powania Zamawiaj cy zawiadomi niezw ocznie wykluczonego Wykonawc, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W nast pnym etapie badania ofert Zamawiaj cy sprawdzi, czy oferenci, którzy nie zostali wykluczeni, z yli odpowiednie oferty. 7. W toku badania i oceny z onych ofert Zamawiaj cy mo e da udzielenia przez Wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci z onych ofert. 8. Zamawiaj cy poprawi oczywiste omy ki w tek cie oferty, niezw ocznie informuj c o tym Wykonawc. Poprawa b dów w obliczeniu ceny oferty b dzie si odbywa a na zasadach okre lonych w ustawie Prawo zamówie publicznych art Zamawiaj cy uniewa ni przetarg w przypadkach okre lonych w ustawie Prawo zamówie publicznych. 10. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, zosta a uznana za najkorzystniejsz w oparciu o podane kryteria wyboru. 11. Zamawiaj cy powiadomi o wynikach przetargu zamieszczaj c og oszenie o wyborze oferty: w miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie na tablicy og osze, na stronie internetowej przesy aj c powy sze zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. 5

6 12. PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW 1) Wykonawcom przys uguj rodki odwo awcze przewidziane ww. ustaw wobec czynno ci podj tych przez Zamawiaj cego w toku post powania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiaj cego czynno ci, do której jest obowi zany na podstawie ustawy. 2) Protest wnosi si na adres Zamawiaj cego w okresie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powzi, lub móg powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia. 3) Protest dotycz cy postanowie SIWZ wnosi si nie pó niej ni 3 dni przed up ywem terminu sk adania ofert. 4) Protest wniesiony po terminie Zamawiaj cy odrzuca bez rozpatrywania. 5) Protest musi by wniesiony na pi mie, by umotywowany i zawiera : - wskazanie oprotestowanej czynno ci lub zaniechania zamawiaj cego, - danie protestuj cego, - zwi e przytoczenie zarzutów oraz okoliczno ci faktycznych i prawnych uzasadniaj cych wniesienie protestu. - Brak rozpatrzenia protestu w terminie poczytuje si za jego oddalenie. - Szczegó y dotycz ce protestów okre la rozdzia 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560). 13. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE B WPROWADZONE DO UMOWY WIADCZENIA US UGI. Istotne dla Zamawiaj cego postanowienia umowy zawiera za czony do SIWZ wzór umowy (za cznik nr 5). Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiaj cy poda Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana, w pi mie informuj cym o wyniku post powania. 6

7 14. Za cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest us uga dozoru i ochrony mienia w obiekcie Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Us uga b ca przedmiotem zamówienia b dzie realizowana w formie bezpo redniej ochrony fizycznej, sta ej na terenie Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Przedmiotem ochrony jest mienie Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego, znajduj ce si przy ul. Ko cielnej 13, przez które rozumie si ogrodzony teren o cznej powierzchni m 2 oraz znajduj si na jego terenie zabudow. Portiernia W Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego znajduj si dwie portiernie zlokalizowane przy wej ciu od ulicy Ko cielnej. Jedna stanowi wej cie do cz ci szpitalnej, a druga do cz ci Instytutu. Portiernia wej cie Szpital: 1). czynna we wszystkie miesi ce w ka dym dniu miesi ca ca odobowo: 1. od poniedzia ku do pi tku w godzinach 7.30 do pracownik Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego 2. od poniedzia ku do pi tku w godzinach od do godzin (pracownicy Wykonawcy) 3. w soboty, niedziele i wi ta przez 24 godziny (pracownicy Wykonawcy) Zakres czynno ci: 2). nadzór nad ruchem osobowym, uwzgl dniaj cy: - nie wpuszczanie po godzinach pracy na teren obiektu obcych osób oraz pracowników nie posiadaj cych zezwolenia na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, - zwracanie uwagi na osoby przebywaj ce w obr bie strze onego obiektu, - zatrzymywanie osób wynosz cych z obiektu ró ne przedmioty lub podejrzane o pope nienie przest pstwa: kradzie, w amanie, marnotrawstwo, niegospodarno, - zatrzymywanie wszystkich osób, które drog nielegaln (p ot) usi uj przedosta si na teren obiektu lub wyj poza obiekt. - nadzór nad ruchem towarowym, samochodowym (odbywaj cym si przez bram wjazdow od ulicy Ko cielnej), - nadzór nad szatni (swobodne pozostawianie odzie y, bez wydawania numerków), - otwieranie o godz bramy wjazdowej i wej cia od strony placu, - prowadzenie sprzeda y os on na obuwie dla osób udaj cych si na teren oddzia ów szpitala i przychodni (pracownik otrzymuje od zamawiaj cego os ony w ilo ci wystarczaj cej na okres oko o miesi ca czasu, zobowi zany jest do comiesi cznej wp aty kwoty, odpowiadaj cej ilo ci wydanych mu sztuk), - wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszcze (wg wykazu pracowników upowa nionych do pobierania kluczy) oraz dba o czytelne ich oznakowanie, - nadzór pracy systemu alarmowego, - nadzór pracy alarmu przeciwpo arowego, - podejmowanie interwencji sprawdzanie przyczyn zadzia ania alarmu i w przypadku zagro enia natychmiastowe alarmowanie odpowiedniej s by: lekarza dy urnego, odpowiedniej pa stwowej by stra, policja, a nast pnie osobiste przyst pienie do gaszenia ognia dost pnymi rodkami ga niczymi, jak równie wezwanie do pomocy wiadków zdarzenia, w czasie akcji ga niczej baczne strze enie chronionego maj tku przed ewentualn kradzie, - zamykanie o godz bramy wjazdowej od ulicy Ko cielnej i innych wej zewn trznych, - po zako czeniu pracy przez osob obs uguj central telefoniczn, prze czanie rozmów telefonicznych (w godzinach ), - dokonywanie obchodu obiektów i placu, po przej ciu s by po zako czeniu pracy przez I zmian, po opuszczeniu terenu obiektu przez pracowników pracuj cych w godzinach nadliczbowych oraz na II zmianie, nie rzadziej ni co 2 godziny, 7

8 - interweniowanie w przypadkach zak ócenia porz dku i adu na terenie i w obiektach Instytutu, - kontrolowanie miejsca zabezpieczonego z punktu widzenia po arowego oraz sprawdzanie w czasie obchodu zabudowania, czy nie zostawiono wewn trz budynku ognia, - w ci gu ca ej doby odnotowywanie w ksi ce raportów wszelkich istotnych spostrze, - w przypadku awarii wodno kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i innych zawiadamianie odpowiednich pracowników, - odnotowywanie w ksi ce raportów przekazania przyj cia zmiany, - utrzymywanie porz dku w obr bie wej cia do Szpitala i portierni, - prowadzenie ksi ki przekazywania s by oraz rejestru pracowników przebywaj cych po godzinach pracy na terenie obiektu, - przyjmowanie i zdawanie posterunku w sposób dok adny, informowanie swego zmiennika lub prze onego o wszelkich spostrze eniach podczas obejmowania, pe nienia oraz zdawania s by, - przy obejmowaniu s by dok adne zbadanie stanu w jakim znajduje si posterunek, jego sprz t i wyposa enie, - pozostawanie na powierzonym posterunku dopóki nie zostanie on zmieniony przez nast pn zmian, - zwracanie uwagi na w ciwe o wietlenie obiektu oraz informowanie odpowiedniego pracownika zamawiaj cego o wszelkich usterkach (w przypadku braku reakcji informowanie jego prze onego), - w czanie i wy czanie o wietlenia zewn trznego oraz wy czanie o wietlenia wewn trznego w holach wej ciowych w obiektach. W przypadkach wymagaj cych opuszczenia portierni np. interwencja, zamykanie lub otwieranie bramy, obchód, pracownik Wykonawcy obowi zany jest do zamkni cia portierni na czas wykonania ww. czynno ci. Portiernia wej cie Instytut: 1. nieczynna (Zamawiaj cy zastrzega mo liwo zmian w zakresie pracy portierni Instytutu) 8

9 15. Za cznik nr 2 OFERTA Nazwa Wykonawcy: z siedzib w... Regon... NIP... Telefon:... fax:... Niniejszym zg aszamy przyst pienie do post powania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. wiadczenie us ugi dozoru i ochrony mienia Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pe nym rzeczowym zakresie obj tym SIWZ i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w nast puj cych cenach: Lp. 1 Przedmiot umowy Us uga dozoru i ochrony mienia w IMPiZ w Sosnowcu Cena netto za 1 m-c wiadczenia us ugi Kwota podatku VAT Cena brutto za 1 m-c wiadczenia us ugi Inne ewentualne zni ki powoduj ce obni enie miesi cznych kosztów Zamawiaj cego, np. ulgi na PFRON (wpisa rodzaj zni ki, ewentualn stawk procentow i podstaw jej obliczenia) wiadczamy, e zapoznali my si z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnosimy do niej zastrze oraz uzyskali my informacje konieczne do przygotowania oferty. wiadczamy, e projekt umowy stanowi cy za cznik nr 5 do SIWZ zosta przez nas zaakceptowany. Zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okre lonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego. wiadczamy, e jeste my zwi zani niniejsz ofert przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licz c od terminu sk adania ofert.... (miejscowo i data)... (piecz tka i podpis osoby uprawnionej) 9

10 16. Za cznik nr 3 O WIADCZENIE WYKONAWCY wiadczamy, e: Jeste my uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówie publicznych. Posiadamy uprawnienia niezb dne do wykonania okre lonych w opisie istotnych warunków zamówienia prac i czynno ci. Dysponujemy niezb dn wiedz i do wiadczeniem, potencja em ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. Znajdujemy si w sytuacji finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia. Nie podlegamy wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych, który mówi, i : z ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si : - wykonawców, którzy w ci gu ostatnich trzech lat przed wszcz ciem post powania wyrz dzili szkod nie wykonuj c zamówienia lub wykonuj c je nienale ycie, a szkoda ta nie zosta a dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz cia post powania, chyba, e niewykonanie lub nienale yte wykonanie jest nast pstwem okoliczno ci, za które wykonawca nie ponosi szkody; - wykonawców w odniesieniu do których otwarto likwidacj lub których upad og oszono; - wykonawców, którzy zalegaj z uiszczeniem podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu; - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione celu osi gni cia korzy ci maj tkowej; - spó ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej; - spó ki partnerskie, których partnera lub cz onka zarz du prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej; - spó ki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej; - osoby prawne, których urz duj cego cz onka organu zarz dzaj cego prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej; - podmioty zbiorowe, wobec których s d orzek zakaz ubiegania si o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro kary; - wykonawców, którzy nie spe niaj warunków udzia u w post powaniu, okre lonych w art. 22 ust. 1 pkt (miejscowo i data)... (piecz tka i podpis osoby uprawnionej) Uwaga! Osoba sk adaj ca o wiadczenie wiadoma jest odpowiedzialno ci karnej wynikaj cej z art. 297 Kodeksu Karnego za sk adanie nieprawdziwych zezna. 10

11 17. Za cznik nr 4 O WIADCZENIE DOTYCZ CE ZAPOZNANIA SI Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA Niniejszym o wiadczam, e: Zapozna em si ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, warunkami zamówienia oraz postanowieniami za czonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuj je bez zastrze. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia.... (miejscowo i data)... (piecz tka i podpis osoby uprawnionej) 11

12 18. Za cznik nr 5 PROJEKT UMOWY UMOWA NR ZP/18/2008 zawarta w dniu... pomi dzy: Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu, ul. Ko cielna 13 reprezentowanym przez: 1. Dyrektora IMPiZ dra n. med. Edmunda Anczyka, dzia aj cym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru S dowego pod nr , posiadaj cym NIP , Regon , b cego p atnikiem VAT, zwanym w dalszej cz ci umowy Zamawiaj cym oraz: wpisanym do rejestru KRS nr... oraz legitymuj cego si koncesj na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie us ug ochrony osób i mienia nr. reprezentowanym przez: zwanym w umowie Wykonawc. W rezultacie dokonania przez Zamawiaj cego wyboru oferty Dostawcy w post powaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci: 1 Przedmiotem umowy jest wiadczenie przez Wykonawc us ugi dozoru i ochrony mienia realizowanej w formie bezpo redniej ochrony fizycznej w sta ej siedzibie Zamawiaj cego, przy ul. Ko cielnej 13 w Sosnowcu. 1. Wykonawca zobowi zuje si wiadczy us ug wymienion w 1 w zakresie okre lonym w Za czniku nr 1, Za czniku nr 2, Za czniku nr 3, stanowi cym integraln cz umowy. 2. Integraln cz umowy stanowi równie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy Za wiadczenie us ugi, b cej przedmiotem zamówienia Wykonawca b dzie otrzymywa miesi cznie, przez ca y okres obowi zywania umowy, kwot nale no ci w wysoko ci...z. brutto s ownie:... z otych) - Nale no ta b dzie p atna przelewem w ci gu 30 dni od daty wystawienia faktury na podane poni ej konto Wykonawcy... - W przypadku powstania jakichkolwiek szkód, w zwi zku z realizacj przedmiotu umowy Zamawiaj cy b dzie móg wstrzymywa wyp aty nale nego wynagrodzenia i b dzie móg dokonywa potr ce. - W przypadku niezachowania terminu p atno ci Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nie zap acone nale no ci. - Wierzytelno Wykonawcy o zap at wynagrodzenia wynikaj cego z niniejszej umowy nie mo e by bez zgody Zamawiaj cego scedowana na rzecz innego podmiotu. 12

13 4 - Zamawiaj cy zobowi zuje si zapewni pracownikom Wykonawcy w ciwe warunki socjalno bytowe, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP, w szczególno ci zapewni odpowiednie pomieszczenie z urz dzeniem grzewczym, dost p do telefonu (tylko w ramach rozmów interwencyjnych, Zamawiaj cy b dzie kontrolowa co miesi c wykaz rozmów z aparatów znajduj cych si na portierniach i w przypadku wykrycia nadu b dzie obci kosztami Wykonawc ) dost p do wc i bie cej wody oraz obowi zuj cy sprz t przeciwpo arowy. - Zamawiaj cy zobowi zuje si do informowania Wykonawcy o wyst powaniu czynników szkodliwych w miejscu pracy pracowników Wykonawcy. - Zamawiaj cy zobowi zuje si do dostarczenia Wykonawcy dokumentów wymienionych w za czniku nr 4 do dnia r. 5 - Wykonawca i Zamawiaj cy zobowi zuj si zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które maj wp yw na stan bezpiecze stwa obiektu, zarówno w czasie obowi zywania umowy, jak i po jej rozwi zaniu. - Zamawiaj cy zobowi zuje Wykonawc do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 6 1. Pracownicy Wykonawcy s zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie umowy o prac. 2. Pracownicy Wykonawcy musz przej przeszkolenie przeciwpo arowe (na koszt pracodawcy) oraz zna obowi zuj ce przepisy przeciwpo arowe. 3. Pracownicy Wykonawcy podlega b bezpo rednio swojemu prze onemu i tylko od niego mog otrzymywa polecenia s bowe. Zamawiaj cy lub upowa niony przez niego pracownik mo e wyda pracownikom Wykonawcy specjalne dyspozycje z pomini ciem ich bezpo redniego prze onego, pod warunkiem odnotowania ich w ksi ce polece s bowych. Dyspozycje te wykonane tylko w przypadku je eli mieszcz si w przedmiocie umowy i nie koliduj z przepisami prawa oraz nie wp ywaj ujemnie na stan bezpiecze stwa ochranianego obiektu. 4. Na Wykonawcy ci y obowi zek pisemnego poinformowania zamawiaj cego o ka dym zamiarze dokonania zmian w obsadzie pracowników Wykonawcy. Informacja ta, zawieraj ca dane personalne osób, winna dotrze do Zamawiaj cego na co najmniej 3 dni przed dokonaniem zamierzonych zmian. 5. Wykonawca o wiadcza, e zapozna si z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego wykonania. 6. Wykonawca o wiadcza, i zapozna si ze stanem zabezpieczenia obiektów, do którego nie wnosi adnych uwag. 7 14) Wykonawca zobowi zuje si do posiadania przez ca y okres obowi zywania umowy ubezpieczenia OC o warto ci sumy ubezpieczenia nie ni szej ni ,00 z. Kopia polisy stanowi za cznik nr 2. 15) Odpowiedzialno Wykonawcy za powierzone mienie rozpoczyna si z chwil faktycznego przej cia przez jego pracownika ochrony, co znajduje potwierdzenie w Protokole przekazania mienia. 16) Odpowiedzialno Wykonawcy ograniczona jest do szkód w mieniu stanowi cym w asno Zamawiaj cego lub b cym w jego u ytkowaniu. Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane z winy Zamawiaj cego lub osób za które odpowiada, w przypadku, gdy kradzie, uszkodzenie lub zniszczenie nast pi o w skutek niedope nienia obowi zków pracownika Zamawiaj cego np.: - nienale yte zamkni cie pomieszcze, - nie przekazanie pracownikowi Wykonawcy do pilnowania materia ów, sprz tu itp. znajduj cych si na placu, - nienale ycie zabezpieczony obiekt (ogrodzenie, o wietlenie zast pcze itp.), 13

14 - dost p pracowników Zamawiaj cego lub jego podwykonawców poza godzinami pracy bez pisemnej zgody osoby upowa nionej (przestrzeganie Zarz dzenia Dyrekcji). 17) Wykonawca nie odpowiada za straty, w przypadku, gdy zg osi do Zamawiaj cego wady w zabezpieczeniu mienia, a powsta e straty wynik y z nie usuni cia tych wad. 18) Strony ustalaj, e zakres odpowiedzialno ci Wykonawcy w przypadku poniesienia szkód przez Zamawiaj cego z tytu u wykonywania niniejszej umowy, zostaje ograniczony do wysoko ci okre lonej w polisie ubezpieczeniowej od odpowiedzialno ci cywilnej Wykonawcy oraz na zasadach wynikaj cych z ogólnych warunków tego ubezpieczenia. 19) Wysoko szkody i zakres odpowiedzialno ci Wykonawcy uwzgl dniaj cy stopie przyczynienia si do powstania szkody okre li na podstawie danych ksi gowych Zamawiaj cego Komisja Wspólna sk adaj ca si z przedstawicieli stron umowy oraz powo anych w razie stwierdzenia rozbie no ci niezale nych bieg ych. 20) adna ze stron nie ponosi odpowiedzialno ci w jakimkolwiek wzgl dzie w wypadku udaremnienia wykonania zobowi za umownych na skutek zdarze nag ych i zewn trznych, których nie mo na by o przewidzie (si a wy sza). 21) Zarówno przekazanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, jak i jego wydanie po zako czeniu realizacji umowy dokonuje si w formie Protoko u przekazania mienia, który powinien by podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiaj cego Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okre lony 24 miesi ce i obowi zuje pocz wszy od dnia r. do dnia r. 2. Ka dej ze stron przys uguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia. 3. W przypadku ra cego naruszenia przez Wykonawc postanowie umowy Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo odst pienia od umowy bez okresu wypowiedzenia. 9 - Ewentualne zmiany i uzupe nienia niniejszej umowy musz by dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. - W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie miesi ca od powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) i ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997r. Nr 114, poz. 740 ze zm.). 11 Spory wynik e na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygaj s dy powszechne w ciwe miejscowo dla Zamawiaj cego. 12 Umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze stron. ZAMAWIAJ CY: WYKONAWCA: 14

15 Za czniki: za cznik do umowy nr 1 ZAKRES CZYNNO CI PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH PORTIERNIACH za cznik do umowy nr 2 POLISA UBEZPIECZENIOWA OC WYKONAWCY za cznik do umowy nr 3 INSTRUKCJA POST POWANIA W PRZYPADKU KRADZIE Y za cznik do umowy nr 4 WYKAZ DOKUMENTACJI NIEZB DNEJ DO ROZPOCZ CIA REALIZACJI UMOWY 15

16 Portiernia szpitala: Za cznik do umowy nr 1 1). czynna we wszystkie miesi ce w ka dym dniu miesi ca ca odobowo: 1. od poniedzia ku do pi tku w godzinach 7.30 do pracownik Instytutu Medycyny pracy i Zdrowia rodowiskowego 2. od poniedzia ku do pi tku w godzinach od do godzin (pracownicy Wykonawcy) 3. w soboty, niedziele i wi ta przez 24 godziny (pracownicy Wykonawcy) Zakres czynno ci: 2). nadzór nad ruchem osobowym, uwzgl dniaj cy: - nie wpuszczanie po godzinach pracy na teren obiektu obcych osób oraz pracowników nie posiadaj cych zezwolenia na wykonywanie pracy w nadgodzinach, - zwracanie uwagi na osoby przebywaj ce w obr bie strze onego obiektu, - zatrzymywanie osób wynosz cych z obiektu ró ne przedmioty lub podejrzane o pope nienie przest pstwa: kradzie, w amanie, marnotrawstwo, niegospodarno, - zatrzymywanie wszystkich osób, które drog nielegaln (p ot) usi uj przedosta si na teren obiektu lub wyj poza obiekt. - nadzór nad ruchem towarowym, samochodowym (odbywaj cym si przez bram wjazdow od ulicy Ko cielnej), - nadzór nad szatni (swobodne pozostawianie odzie y, bez wydawania numerków), - otwieranie o godz bramy wjazdowej i wej cia od strony placu, - prowadzenie sprzeda y os on na obuwie dla osób udaj cych si na teren oddzia ów szpitala i przychodni (pracownik otrzymuje od zamawiaj cego os ony w ilo ci wystarczaj cej na okres oko o miesi ca czasu, zobowi zany jest do comiesi cznej wp aty kwoty, odpowiadaj cej ilo ci wydanych mu sztuk), - wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszcze (wg wykazu pracowników upowa nionych do pobierania kluczy) oraz dba o czytelne ich oznakowanie, - nadzór pracy systemu alarmowego, - nadzór pracy alarmu przeciwpo arowego, - podejmowanie interwencji sprawdzanie przyczyn zadzia ania alarmu i w przypadku zagro enia natychmiastowe alarmowanie odpowiedniej s by: lekarza dy urnego, odpowiedniej pa stwowej by stra, policja, a nast pnie osobiste przyst pienie do gaszenia ognia dost pnymi rodkami ga niczymi, jak równie wezwanie do pomocy wiadków zdarzenia, w czasie akcji ga niczej, baczne strze enie chronionego maj tku przed ewentualn kradzie, - zamykanie o godz bramy wjazdowej od ulicy Ko cielnej i innych wej zewn trznych, - po zako czeniu pracy przez osob obs uguj central telefoniczn, prze czanie rozmów telefonicznych (w godzinach ), 16

17 - dokonywanie obchodu obiektów i placu, po przej ciu s by po zako czeniu pracy przez I zmian, po opuszczeniu terenu obiektu przez pracowników pracuj cych w nadgodzinach oraz na II zmianie, nie rzadziej ni co 2 godziny, - interweniowanie w przypadkach zak ócenia porz dku i adu na terenie i w obiektach Instytutu, - kontrolowanie miejsca zabezpieczonego z punktu widzenia po arowego oraz sprawdzanie w czasie obchodu zabudowania, czy nie zostawiono wewn trz budynku ognia, - w ci gu ca ej doby odnotowywanie w ksi ce raportów wszelkich istotnych spostrze, - w przypadku awarii wodno kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i innych zawiadamianie odpowiednich pracowników, - odnotowywanie w ksi ce raportów przekazania przyj cia zmiany, - utrzymywanie porz dku w obr bie wej cia do Szpitala i portierni, - prowadzenie ksi ki przekazywania s by oraz rejestru pracowników przebywaj cych po godzinach pracy na terenie obiektu, - przyjmowanie i zdawanie posterunku w sposób dok adny, informowanie swego zmiennika lub prze onego o wszelkich spostrze eniach podczas obejmowania, pe nienia oraz zdawania s by, - przy obejmowaniu s by dok adne zbadanie stanu w jakim znajduje si posterunek, jego sprz t i wyposa enie, - pozostawanie na powierzonym posterunku dopóki nie zostanie on zmieniony przez nast pn zmian, - zwracanie uwagi na w ciwe o wietlenie obiektu oraz informowanie odpowiedniego pracownika zamawiaj cego o wszelkich usterkach (w przypadku braku reakcji informowanie jego prze onego), - w czanie i wy czanie o wietlenia zewn trznego oraz wy czanie o wietlenia wewn trznego w holach wej ciowych w obiektach. W przypadkach wymagaj cych opuszczenia portierni np. interwencja, zamykanie lub otwieranie bramy, obchód, pracownik Wykonawcy obowi zany jest do zamkni cia portierni na czas wykonania ww. czynno ci. Portiernia Instytutu: 1. nieczynna 17

18 Za cznik do umowy nr 3 Instrukcja post powania w przypadku zaistnienia kradzie y 1. W przypadku zaistnienia kradzie y w strze onym przez Wykonawc obiekcie, obowi zuje strony nast puj cy tryb post powania : a). Zamawiaj cy zobowi zany jest natychmiast po stwierdzeniu kradzie y zawiadomi o tym osobi cie lub telefonicznie Wykonawc oraz miejscow, w ciw jednostk Policji, przy czym zawiadomienie ustne lub telefoniczne musi by potwierdzone na pi mie w ci gu 24 godzin, b). w zawiadomieniu Zamawiaj cy w miar mo liwo ci winien poda rodzaj i ilo oraz przybli on warto skradzionych przedmiotów, c). nie dopu ci do zatarcia ladów i dowodów przest pstwa, d). zabezpieczy w miar mo liwo ci lady przest pstwa, e). zamkn dost p do obiektu dla osób postronnych do czasu przyjazdu policji, f). Wykonawca nadto obowi zany jest poda w zawiadomieniu dat i godzin rozpocz cia spisu towarów (remanentu) aby przedstawiciel Wykonawcy móg by obecny przy spisie, g). na Zamawiaj cym ci y obowi zek udowodnienia szkody. 2. W razie niedope nienia przez Zamawiaj cego któregokolwiek z obowi zków wymienionych w ust pie 1 a-g Wykonawca mo e odmówi odszkodowania w cz ci lub ca ci. 3. W razie odzyskania skradzionych przedmiotów Zamawiaj cy obowi zany jest powiadomi o tym Wykonawc, a przedmioty odzyskane przyj z powrotem. Je eli Zamawiaj cy odzyska przedmioty w stanie niezmienionym Wykonawca jest wolny od obowi zku wyp aty odszkodowania, a w razie gdy odszkodowanie zosta o ju wyp acone, Zamawiaj cy obowi zany jest zwróci niezw ocznie Wykonawcy kwot wyp aconego odszkodowania. Je eli Zamawiaj cy odzyska cz przedmiotów lub przedmioty w stanie zmienionym, zniszczonym, uszkodzonym odszkodowanie ulega zmniejszeniu o warto odzyskanych przedmiotów. Ocena warto ci odzyskanych z kradzie y przedmiotów winna by dokonana w obecno ci przedstawicieli obu stron. 4. W przypadku zaistnienia faktu kradzie y podstaw do wyp acenia przez Wykonawc ewentualnego odszkodowania s nast puj ce dokumenty: - kopia protoko u zg oszenia faktu kradzie y na Policj, - kopia umorzenia dochodzenia w sprawie tej e kradzie y, - o wiadczenie Zamawiaj cego o ubezpieczeniu, b jego braku skradzionych przedmiotów. 5. W przypadku kradzie y, w strze onym przez Wykonawc obiekcie, w czasie pe nienia s by, pracownik ochrony ma obowi zek zawiadomi Zamawiaj cego i miejscow, w ciw jednostk policji o zaistnieniu napadu lub kradzie y. Ponadto Zleceniobiorc obowi zuje procedura zawarta w pkt. 1 c, d i e. 18 1

19 Za cznik do umowy nr 4 - Imienna lista pracowników Instytutu zobowi zanych do udzielenia informacji i pomocy Wykonawcy w przygotowaniach do realizacji umowy. - Imienna lista pracowników Zamawiaj cego, którzy b informowani w przypadku wyst pienia ró nego rodzaju awarii, wraz z numerami ich telefonów. - Aktualny spis numerów telefonów wewn trznych wszystkich pracowników Instytutu. - Imienna lista pracowników upowa nionych do odbierania kluczy, wraz z numerami pokoi, od których klucze danym osobom mog by wydane. - Imienna lista pracowników Instytutu wje aj cych na plac samochodami wraz z numerami rejestracyjnymi samochodów (g ównie w celu sprawdzenia, które z samochodów pozostaj na placu po zamkni ciu bramy). - Plany budynków, ze szczególnym uwzgl dnieniem g ównych wy czników tj. wy cznik gazu, wody i pr du. - Aktualny plan ewakuacji osób w przypadku powstania po aru, kl ski ywio owej lub innego miejscowego zagro enia. - Aktualna instrukcja po arowa. 19 1

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa bonów towarowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres zamawiającego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Sońsk, 06-430 Sońsk ul.ciechanowska 20 tel. (0-23) 6713811 fax. (0-23) 6713818 zwany dalej zamawiającym zaprasza do składania ofert w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul.

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. Wilczej 24 Zamawiający: Parafia Ewangelicko- Augsburska Wang ul. Na Śnieżkę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: " Zawarcie umów cząstkowych na usługi

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWĘ CIEKŁEGO AZOTU I DZIERŻAWĘ ZBIORNIKÓW DO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. CPV: 158-10000-9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. CPV: 158-10000-9 Znak sprawy: 8/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. Zakup z dostawą pieczywa i ciasta CPV: 158-10000-9 ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr...

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr... Załącznik nr 2 do zarządzenia nr... SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONSULTACJE ENDOKRYNOLOGICZNE realizowane dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w okresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 4... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu... w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pilchowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście: Wykonanie usług związanych z wywozem odpadów komunalnych wielkogabarytowych, opróżnianiem lokali i innych pomieszczeń z odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz na usuwanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

Symbol sprawy: IK.GM-380-01/ZO/16 Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r.

Symbol sprawy: IK.GM-380-01/ZO/16 Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Symbol sprawy: IK.GM-380-01/ZO/16 Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Wykonanie ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej budynków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że:

OFERTA. Oświadczamy, że: PZ.2721.11.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmy) (Miejsce i data sporządzenia oferty) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Leśna 1 77 100 B Y T Ó W OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:...... Siedziba:... Adres poczty

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* :

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* : Załącznik nr 3 OFERTA Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :...... Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Numer faksu :... Adres poczty elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 25 maja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście: Wykonanie usług związanych z wywozem odpadów komunalnych wielkogabarytowych, opróżnianiem lokali i innych pomieszczeń z odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz na usuwanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU zawarta w Zamościu w dniu.. roku, pomiędzy Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY. na wykonanie następującej usługi:

OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY. na wykonanie następującej usługi: URZĄD GMINY RĘDZINY ZESPÓŁ DS. GEODEZJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku 1. WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul Wolności 87, tel,/fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Kolno: Leasing finansowy zestawu artroskopowego z wiertarką dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 50888-2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Maszyny do cięcia strumieniem wody (PASER)

Maszyny do cięcia strumieniem wody (PASER) OFERTA PRZETARGOWA znak pisma Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę oraz uruchomienie: Maszyny do cięcia strumieniem wody

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14.

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14. 1 z 5 2014-01-28 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.tzuk.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail...

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail... ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa lub imię i nazwisko (os. fizyczna)...................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Przedmiot zamówienia:

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Przedmiot zamówienia: Załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia FE.341/12/2010..., dn....-...-2010 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę...

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie, Ełk: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 349026-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Gmina Bałtów Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo