Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego Trendy konsolidacyjne w bankowo ci spó dzielczej a struktura produktów i wyników dzia alno ci bankowej Consolidation trends in the cooperative banking and structure of products and banking income Streszczenie: Bankowo spó dzielcza stanowi istotn cz krajowego systemu bankowego, a w mniejszych miejscowo ciach jest cz sto podstawowym dostarczycielem us ug bankowych. Dla poprawy sytuacji finansowej i zakresu oferowanych us ug, a tak e konieczno ci podniesienia poziomu kapita ów w asnych banki spó dzielcze prowadzi y siln konsolidacj w latach W jej wyniku liczba banków obni y a si ponaddwukrotnie, tj. z do 576. Jednak z drugiej strony liczba placówek podnios a si o ponad 70%, tj. z do Konsolidacja by a jednym z czynników pozwalaj cych na rozszerzenie zakresu us ug dotychczas skoncentrowanego na dzia alno ci depozytowej i kredytowej. Przeprowadzone badania wskazuj, e konsolidacja bankowo ci spó dzielczej przyczyni a si do zwi kszania znaczenia przychodów nieodsetkowych w przychodach z dzia alno ci bankowej, na co pozytywny wp yw mia zwi kszaj cy si udzia obs ugi sektora niefinansowego, tj. wzrost udzia u nale no ci i zobowi za. Kontynuacja konsolidacji i wzrost kapita ów w asnych umo liwi bankom zwi kszenie geograficznego obszaru dzia ania i oferowania coraz szerszego zakresu us ug bankowych. Abstract: Cooperative banking is an important part of the banking system, and for smaller towns is often the primary provider of banking services. To improve the financial situation and the scope of services offered and also to raise equity, cooperative banks conducted a process of consolidation in the years As a result, the number of banks fell over twice, i.e. from to 576. However on the other hand the number of branches increased by more than 70%, i.e. from to Consolidation was one of the factors which enabled banks to extend the scope of services, at that time mainly concentrated on deposit and lending activities. Results of this research indicate that consolidation caused the higher share of noninterest income in the banking income, what was positively influenced by the growing banks` concentration on nonfinancial sector, i.e. increase of its loans and deposits. Continuation of the consolidation process and increase of capital will enable banks to increase the geographical area of operation and to offer an even wider range of banking services.

2 238 S. Kozak Wst p Oczekiwania co do uzyskania korzy ci skali i korzy ci zakresu motywuj banki w ostatnich dziesi cioleciach do prowadzenia konsolidacji. Proces ten zapocz tkowano w latach w Stanach Zjednoczonych doprowadzaj c do utworzenia banków o aktywach znacznie przekraczaj cych sum 1 biliona USD 1. Takim samym mechanizmem rozwoju pos uguj si równie mniejsze banki, dzia aj ce wy cznie na niewielkich lokalnych rynkach. Do podstawowych przyczyn przeprowadzania tak licznych fuzji i przej zaliczy mo na m.in.: redukcj kosztów dzia ania, zwi kszenie efektywno ci dzia ania, wykorzystanie korzy ci skali i korzy ci zakresu oferowanych produktów, a tak e popraw swej pozycji rynkowej oraz wej cie na nowe rynki [Kozak 2005]. Model rozwoju bankowo ci oparty na konsolidacji zosta zaimplementowany w Europie w latach W Polsce w wi kszym stopniu zacz to go wykorzystywa na prze omie lat i Prowadzono go niemal równolegle w dwóch obszarach [Kornasiewicz 2001]. Z jednej strony du e, najcz ciej sprywatyzowane w tym czasie banki komercyjne przejmowa y mniejsze podmioty, funkcjonuj ce w ramach tej samej grupy kapita owej 2. W niektórych wypadkach przejmowano równie banki znajduj ce si w s abszej sytuacji finansowej. Drugim obszarem konsolidacji by a bankowo spó dzielcza, gdzie najcz ciej przej ciom podlega y stabilnie funkcjonuj ce banki konkuruj ce na lokalnych rynkach, a tak e na s siednich, na które zamierza y wej agresywnie rozwijaj ce si jednostki. Mia a te miejsce konsolidacja sanacyjna, gdy banki, wspierane rodkami pomocowymi z instytucji nadzorach przejmowa y zagro one upad o ci banki spó dzielcze. Innym istotnym czynnikiem przyspieszaj cym czenie si banków spó dzielczych by a konieczno osi gni cia przez nie minimalnego, wymaganego ustawowo kapita u w asnego. Konsolidacja przynios a obni enie liczby funkcjonuj cych banków spó dzielczych z w 1997 r. do 576 w 2009 r. Jakie znaczenie mia a konsolidacja dla bankowo ci spó dzielczej, czy poprawi a ich sytuacj finansow i zmieni a model prowadzenia dzia alno ci i oferowanych produktów? Analiza danych prezentowanych w rocznych sprawozdaniach Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, a od roku 2008 Urz du Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje, e silna konsolidacja obni y a liczb banków spó dzielczych i przyczyni a si do wzrostu dochodowo ci banków. Poprawiaj ce si wyniki i podwy szone kapita y w asne stanowi y dla banków podstaw do wkraczania na rynki nowych produktów. 1 Bank of America Corporation: 2,34 bln USD; JPMorgan Chase & Co.: 2,14 bln USD; Citigroup Inc.: 2,00 bln USD; Wells Fargo & Co.: 1,22 bln USD dane na koniec 2009 r. z Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) (www.ffiec.gov). 2 M.in.: w 2001 r. fuzje: WBK SA i BZ SA, których wi kszo ciowym akcjonariuszem jest irlandzki Allied Irish Banks; Bank l ski SA i ING Oddzia w Polsce wi kszo ciowy akcjonariusz holenderski ING Group; Bank Handlowy SA i Citibank (Poland) S.A. wi kszo ciowy akcjonariusz Citigroup. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

3 Trendy konsolidacyjne w bankowo ci spó dzielczej 239 Stopniowo zdywersyfikowa o to wyniki z dzia alno ci bankowej ze wzgl du na zwi kszenie udzia u przychodów nieodsetkowych. Pozosta a cz artyku u sformu owana jest w nast puj cy sposób. Pierwszy rozdzia przedstawia specyfik funkcjonowania bankowo ci spó dzielczej w Polsce, drugi koncentruje si na procesie konsolidacji banków w okresie podlegaj cym analizie, a trzeci omawia ród a danych, metod analizy i omawia jej wyniki. Ca o analizy podsumowano we wnioskach. Bankowo spó dzielcza w Polsce Bankowo spó dzielcza pojawi a si w Polsce na szersz skal w dziewi tnastym wieku i w szybkim tempie sta a si istotnym elementem systemu finansowego. W tym okresie w Wielkopolsce powstawa y pierwsze spó dzielnie oszcz dno ciowo-po yczkowe maj ce za zadanie finansowanie dzia alno ci drobnych przedsi biorców i rolników 3. Rozwój banków wynika równie z braku mo liwo ci finansowania si tych podmiotów za pomoc kredytu bankowego. Organizowane spó dzielnie mia y charakter samofinansuj cych si stowarzysze, nie nastawionych na generowanie zysków. Wewn trzna akumulacja zysków pozwala a na obni enie wysoko ci oprocentowania kredytów i zwi kszenie jego dost pno ci [Orzeszko 1998]. W kolejnych latach banki spó dzielcze rozpowszechni y si na terenach zaboru austriackiego, a nast pnie rosyjskiego. Rozwój tych nowych instytucji finansowych cechowa si siln dynamik a do I wojny wiatowej. W efekcie w 1913 r. na terenach polskich funkcjonowa o spó dzielni oszcz dno ciowo- po yczkowych skupiaj cych tys. cz onków. W okresie mi dzywojennym banki spó dzielcze kontynuowa y swój dynamiczny rozwój. Dla zwi kszenia mo liwo ci obs ugi swych cz onków w 1934 r. utworzono instytucj zrzeszaj c, tj. Zwi zek Spó dzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP. W 1937 r. funkcjonowa o ju spó dzielni bankowych o funduszach w asnych wynosz cych 102 mln z oraz skupiaj cych tys. cz onków i 450 tys. wk adców. czna warto wk adów oszcz dno ciowych wynosi a 148 mln z, a udzielonych po yczek 217 mln z [Pi tka 1995]. Po zako czeniu II wojny wiatowej banki spó dzielcze natychmiast reaktywowa y sw dzia alno w 1944 r. i zrzeszy y si w Zwi zku Rewizyjnym Spó dzielni RP w Lublinie. Funkcj central finansowych pe ni y dla nich: Centralna Kasa Spó ek Rolniczych i Bank Spó dzielczy Spo em, które w grudniu 1945 r. zosta y po czone w ramach Banku Gospodarstwa Spó dzielczego. Reforma bankowa 4 oraz wydane na jej podstawie zarz dzenie Ministra Skarbu z 1950 przekszta ci y cz spó dzielni oszcz dno ciowopo yczkowych w Gminnych Kas Spó dzielczych oraz zlikwidowa y 3 Za najstarsze polskie banki spó dzielcze uznaje si : Spó dzielczy Bank Ludowy w remie (1859 r.), Towarzystwo dla Przemys owców Miasta Poznania (1861 r.), Towarzystwo Po yczkowe w Brodnicy i Go ubiu (1862 r.) oraz Spó dzielni Kredytow w rodzie Wielkopolskiej (1864 r.). 4 Dekret z dnia 25 pa dziernika 1948 r. o reformie bankowej (Dz.U. z dnia 11 lipca 1951 r.). ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

4 240 S. Kozak Spó dzielnie Oszcz dno ciowo-po yczkowe (rzemie lnicze) i Bank Gospodarstwa Spó dzielczego. Regulacje te pozbawi y banki spó dzielcze samodzielno ci i samorz dno ci i podporz dkowa y je Bankowi Rolnemu. Istotnym momentem w rozwoju bankowo ci spó dzielczej by o uchwalenie w dniu 12 czerwca 1975 r. ustawy Prawo bankowe (Dz.U nr 20 poz. 108), w której zdefiniowano zakres czynno ci i organizacj dzia ania banków, a tak e nakazano stosowanie terminu bank spó dzielczy. Na jej podstawie po czono Centralny Zwi zek Spó dzielni Oszcz dno ciowo- Po yczkowych i Bank Rolny tworz c pa stwowo-spó dzielczy Bank Gospodarki ywno ciowej (BG ) 5. BG, w stosunku do nadzorowanych Spó dzielni Oszcz dno ciowo-po yczkowych, pe ni funkcj finansow i rewizyjn oraz reprezentowa je w relacjach z Narodowym Bankiem Polskim. Na podstawie uchwalonych ustaw 6 : Prawo bankowe z 1989 r. oraz o zmianach organizacji i dzia alno ci spó dzielczo ci z 1990 r. w I po owie lat dokonano silnej restrukturyzacji bankowo ci spó dzielczej. W jej konsekwencji BG przesta pe ni funkcj centralnego zwi zku spó dzielczego i centrali organizacyjnej i rewizyjnej. Jednak sytuacja finansowa bankowo ci spó dzielczej w I po owie lat uleg a istotnemu pogorszeniu i w jej efekcie w 1994 r. ponad 300 z dzia aj cych banków spó dzielczych kwalifikowa o si do og oszenia upad o ci lub likwidacji. W konsekwencji og oszono upad o 33 banków spó dzielczych w latach i 57 w 1995 r. Przeci tny wspó czynnik wyp acalno ci w 1994 r. wynosi 2,2%, a wspó czynnik powy ej minimalnego poziomu 8% posiada o tylko 424 banki. Przeci tne fundusze w asne banku wynosi y 39,4 tys. z a udzia nale no ci zagro onych w nale no ciach ogó em osi gn poziom 21,3% [KNB 2006]. Dzi ki pomocy ze strony Skarbu Pa stwa oraz Narodowy Bank Polski i Bankowy Fundusz Gwarancyjny, szczególnie w latach , banki spó dzielcze znacznie poprawi y swoj sytuacj finansow. Skarb Pa stwa zaniecha pobierania podatku dochodowego od banków spó dzielczych za lata , co spowodowa o podniesienie ich kapita ów w asnych o 104,2 mln z. Z kolei pomoc NBP polega a na udzieleniu bankom w latach preferencyjnych kredytów wekslowych o cznej kwocie 125 mln z, a tak e na zwolnieniu z obowi zku odprowadzania rezerwy obowi zkowej, z czego skorzysta o 240 banków, których kwota zwolnionych rodków wynios a 210,8 mln z. BFG udzieli bankom spó dzielczym pomocy w formie: preferencyjnych po yczek, gwarancji i por cze oraz skupu wierzytelno ci na wsparcie restrukturyzacji polegaj cej na: samodzielnej realizacji programu naprawczego banku, przej ciu i w czeniu do w asnych struktur banku o zagro onej wyp acalno ci. 5 Skarb Pa stwa posiada 54% udzia ów, natomiast banki spó dzielcze 46%. 6 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1989, nr 4, poz. 21); Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 o zmianach w organizacji i dzia alno ci spó dzielczo ci (Dz.U. 1990, nr 6, poz. 36). Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

5 Trendy konsolidacyjne w bankowo ci spó dzielczej 241 W latach BFG udzieli 183 mln z po yczek na samodzieln sanacj oraz 245 mln z przej cie przez inny bank spó dzielczy lub komercyjny [KNB 2006]. Po stosunkowo licznych upad o ciach banków spó dzielczych w latach od roku 1998 rozpocz si dla nich okres wi kszej stabilno ci. Jednak pomimo poprawy sytuacji finansowej banki nie podnios y swych kapita ów w asnych na tyle, aby spe nia wymogi wdro onej w Polsce unijnych regulacji o minimalnym poziomie kapita ów za o ycielskich. Tylko 439 na dzia aj cych banków spó dzielczych posiada o fundusze w asne w kwocie wy szej ni 100 tys. euro. Uchwalona w 2000 r. ustawa o funkcjonowaniu banków spó dzielczych 7 zwi ksza a niezale no banków spó dzielczych co do zrzeszania si w bankach regionalnych i spowodowa o, e banki zrzeszy y si 3 bankach regionalnych, tj. w Banku Polskiej Spó dzielczo ci SA, Mazowieckim Banku Regionalnym SA i Gospodarczym Banku Wielkopolskim SA. Ustawa wprowadzi a równie terminy na podniesienie kapita ów w asnych banków i uzale ni a obszar dzia ania banku od warto ci jego funduszy w asnych. Banki zosta y zobowi zane do podniesienia kapita- ów do poziomu: 300 tys. euro do ko ca 2001 r., 500 tys. euro do ko ca 2005 r., 1 mln euro do ko ca 2010 r. Ponadto banki o funduszach w asnych ni szych ni 1 mln euro mog prowadzi dzia alno wy cznie na terenie powiatu, w którym maj siedzib, a za zgod banku zrzeszaj cego na obszarze s siaduj cych powiatów. Kapita w asny w wysoko ci 1 mln euro upowa nia bank do dzia ania na terenie macierzystego województwa, a 5 mln euro na obszarze ca ego kraju. Ponadto banki spó dzielcze o funduszach ni szych ni 5 mln euro nie maj prawa do otwierania oddzia ów i prowadzenia dzia alno ci poza terytorium Polski. Bardzo niskie poziomy kapita ów w asnych wywo a y w latach wywo a y fal konsolidacyjn licz c blisko siedmiuset fuzji i przej banków (zob. rys. 1). Celem stawianym przed konsolidacj by a nie tylko potrzeba wype nienia wymogów kapita owych, ale przygotowanie ich do mo liwo ci konkurowania z bankami komercyjnymi obecnymi poprzez sie oddzia ów i filii w mniejszych miejscowo ciach zdominowanych dotychczas przez banki spó dzielcze. 7 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó dzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszaj cych (Dz.U. 2000, nr 119, poz. 1252). ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

6 242 S. Kozak Banki Placówki Fuzje Rys. 1. Liczba banków spó dzielczych i ich placówek (lewa o ) oraz przeprowadzonych fuzji (prawa o ) w latach Fig. 1. Number of cooperative banks and their branches (left-hand side axis) and bank mergers (right-hand side axis) in the years ród o: KNF, NBP. Source: KNF, NBP. Konsolidacja a zmiana struktury produktów i wyników dzia alno ci bankowej Silna konsolidacja prowadzona w ród banków spó dzielczych w latach zosta a skierowana przede wszystkim na podniesienie kapita ów w asnych. Jednak jej dodatkowym efektem by o obni enie kosztów dzia ania banków, likwidacja zarz dów przejmowanych banków, czy zwi kszanie skali kredytowania (wielko ta jest w znacznym stopniu uzale niona od poziomu kapita ów). W latach w bankowo ci spó dzielczej poprawi a si istotnie efektywno kosztowa a warto wska nika efektywno ci C/I obni y- a si z 75,64% do 69,29% (zob. rys. 2). Oznacza o to, e procent wyniku dzia alno ci bankowej przeznaczonego na pokrycie sta ych kosztów, tj. kosztów dzia ania i amortyzacji obni y si w tym czasie o ponad 6 pkt. proc. W kolejnych latach nie zauwa a si tak znacznych spadków tego wska nika. Jednak mo e to cz ciowo wynika z obni enia si poziomu zysków z dzia- alno ci bankowej, a nie koniecznie z podniesienia kosztów dzia ania w banku, co w szczególno ci odnosi si to do 2003 r. Kolejnym efektem konsolidacji jest zwi kszenie produktywno ci banków mierzonych kwot aktywów zarz dzanych przez jeden bank. W tym wzgl dzie równie najwi ksze zmiany dokonywa y si w latach gdy przyrost tego wska nika zmienia si w tempie bliskim 50% rocznie Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

7 Trendy konsolidacyjne w bankowo ci spó dzielczej 243 (zob. rys. 2) Fakt ten wiadczy o silnym konsolidowaniu si banków i ich d - eniu do uzyskania korzy ci skali oraz zdobywania jak najkorzystniejszej pozycji na lokalnym rynku bankowym. Dzi ki zwi kszeniu skali dzia ania banki mog y wej na rynki nowych produktów i zastosowa nowe technologie obs ugi klientów. Drugim dzia aniem zwi zanym z konsolidacj jest rozbudowa sieci placówek. W pierwszych latach konsolidacji przyrost, liczby placówek wynika cz ciowo z zamiany central przejmowanych banków na oddzia y operacyjne. Jednak najwi kszy wzrost liczby placówek przypada na lata i wynosi rednio oko o 200 placówek rocznie (zob. rys. 1). Taka strategia funkcjonowania banków by a jedn z przyczyn obni enia si poziomu kosztów dzia ania i poprawy efektywno ci. mln z 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 0, Aktywa / 1 bank Aktywa / 1 placówka C/I 60% Rys. 2. Suma aktywów przypadaj ca na 1 bank i 1 placówk (lewa o ) oraz efektywno kosztowa banków (prawa o ) w latach Fig. 1. Assets on 1 bank and 1 branch (left-hand side axis) and cost efficiency of banks (right-hand side axis) in the years ród o: KNF, NBP. Source: KNF, NBP. Konsolidacja i wzrost mo liwo ci oferowania us ug bankowych skutkowa y zmianami strategii funkcjonowania potencja u bankowego. Rozszerzona sie placówek pozwala a bankom spó dzielczym na pozyskiwanie nowych klientów spo ród rolników i osób prywatnych, a tak e ma ym i rednich firm prowadz cych dzia alno gospodarcz na rynku lokalnym. Banki spó dzielcze stopniowo odchodzi y od wspó pracy z bankiem zrzeszaj cym, obarczonej co prawda niskim ryzykiem kredytowym, ale przynosz cej ni sze ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

8 244 S. Kozak przychody, zarówno z odsetek, jak i z prowizji i op at. Efektem takiej strategii by o zwi kszenie si udzia u nale no ci od sektora niefinansowego w sumie bilansowej banków spó dzielczych, przy jednoczesnym zmniejszaniu si udzia u nale no ci od sektora finansowego, przede wszystkim depozytów dokonywanych w bankach zrzeszaj cych (zob. rys. 3). Udzia papierów warto ciowych, g ównie obligacji Skarbu Pa stwa systematycznie zmniejsza si w bilansach banków spó dzielczych. Post powa o to wraz z obni aniem si ich oprocentowania i pogarszaniem si ich atrakcyjno ci inwestycyjnej. Zwi kszona wspó praca banków z klientami z sektora niefinansowego prowadzi a równie do zwi kszenia kwoty przyjmowanych od nich depozytów, co podnosi o udzia zobowi za wobec tego sektora w sumie bilansowej (zob. rys. 3). Dodatkowym czynnikiem zwi kszaj cym warto depozytów by fakt przyst pienia Polski do Unii Europejskiej, z czym wi za o si utrzymywanie znacznych kwot depozytów sektora niefinansowego, pochodz cych g ównie z wyp at z funduszy UE dla rolnictwa. Wed ug KNB [2007] by to czynnik silnie stymuluj cy wzrost aktywów banków spó dzielczych. Rys. 3. Struktura aktywów (lewy panel) i zobowi za banków spó dzielczych (prawy panel) w odniesieniu do liczby banków w latach Fig. 3. Structure of assets (left-hand side panel) and liabilities of cooperative banks (right-hand side panel) with comparison to the bank number in the years ród o: KNF, NBP. Source: KNF, NBP. Konsolidacja, rozszerzenie sieci placówek obs ugi klientów, a tak e zmiana strategii oferowanych produktów bankowych przyczyni y si równie do zmiany struktury przychodów banków. Wi kszy udzia us ug skierowanych do klientów z sektora niefinansowego podniós wk ad dochodów nieodsetkowych, g ównie przychodów z prowizji do ca kowitych dochodów banków (zob. rys. 3). Banki osi ga y to dzi ki cz stszej wspó pracy z rolnikami, osobami prywatnymi, ma ymi przedsi biorstwami i samorz dami lokalnymi. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

9 Trendy konsolidacyjne w bankowo ci spó dzielczej 245 Dzi ki korzy ciom skali mo liwe by o zastosowanie najnowszych technologii i oferowanie klientom bardziej kompleksowej obs ugi. Rys. 3. Udzia wyniku z odsetek oraz wyniku z prowizji w wyniku dzia alno ci bankowej (lewa o ) i liczba banków (prawa o ) w latach Fig. 3. Share of interest income and fee-income in the banking income (left-hand side axis) and the number of banks (right-hand side axis) in the years Metoda badania i analiza wyników ród o: KNF, NBP. Source: KNF, NBP. Analiz wp ywu konsolidacji banków na struktur produktów i dochodów generowanych przez banki spó dzielcze w latach przeprowadzono na podstawie danych z raportów o sytuacji sektora bankowego w Polsce za ten okres publikowanych przez Komisj Nadzoru Bankowego, a w ostatnich latach Komisj Nadzoru Finansowego. Dane makroekonomiczne pobrano z raportów Rachunki narodowe zamieszczonych na stronie internetowej G ównego Urz du Statystycznego (www.stat.gov.pl). Do oceny zmiany struktury dochodów dokonuj cej si w efekcie konsolidacji i zmiany struktury aktywów i pasywów banków spó dzielczych zastosowano analiz regresji, dla której zmiennymi obja nianymi s : W.prow./W.dz.b. zmienna charakteryzuj ca struktur dochodów, b d ca udzia em wyniku z prowizji w wyniku dzia alno ci bankowej, ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

10 246 S. Kozak W.ods./W.dz.b. zmienna charakteryzuj ca struktur dochodów, b d ca udzia em wyniku z odsetek w wyniku dzia alno ci bankowej. Zmienne obja niaj ce zastosowane w analizie regresji nale do dwóch kategorii: mikrobankowych i makroekonomicznych. Dla scharakteryzowania procesu konsolidacji i wynikaj cej z niego zmiany struktury bilansu zastosowano nast puj ce zmienne: Banki - zmienna charakteryzuj ca przebieg konsolidacji b d ca liczb banków, Aktywa / 1 placówka zmienna charakteryzuj ca skal rozwoju sieci placówek bankowych, okre lana jako kwota aktywów przypadaj ca na 1 placówk bankow, C/I zmienna okre laj ca efektywno kosztow banków, b d ca relacj kosztów dzia ania powi kszonych o amortyzacj do wyniku dzia alno ci bankowej, Nal.SNF/A zmienna charakteryzuj ca struktur aktywów banku, b d ca relacj nale no ci od sektora niefinansowego do sumy bilansowej, Zob.SNF/A zmienna charakteryzuj ca struktur pasywów banku, b d c relacj zobowi za wobec sektora niefinansowego do sumy bilansowej. Stan otoczenia gospodarczego, w którym dzia a y banki spó dzielcze zosta scharakteryzowany poprzez zmienn : dynpkb(-1) roczny przyrost PKB, do bada zastosowano opó nienie o 1 rok ze wzgl du na przesuni cie czasowe mi dzy stanem sektora realnego a reakcj na niego banków. Warto ci zmian wielko ci u ytych w badaniu (zob. tab. 1) wskazuj na istotne zmiany maj ce miejsce zarówno w systemie prowadzenia dzia alno- ci bankowej przez banki spó dzielcze, jak równie w ich otoczeniu makroekonomicznym. W tym okresie warto minimalna dynamiki wzrostu gospodarczego by a kilkukrotnie ni sza od jej warto ci maksymalnej. Istotnym zmianom ulega a równie liczba banków spó dzielczych, a tak e charakterystyka dzia ania banków, tj. ich poziom efektywno ci, struktura aktywów i pasywów portfela kredytowego. Jednak przebieg tych zmian by ju znacznie agodniejszy. Wyniki analizy regresji wskazuj, e konsolidacja mia a istotny wp yw na sposób funkcjonowania bankowo ci spó dzielczej i dywersyfikacj dochodów: Konsolidacja i spadek liczby banków przyczyni y si do zwi kszenia udzia dochodów z prowizji w wyniku z dzia alno ci bankowej; Wzrosty udzia ów kredytów i depozytów sektora niefinansowego oraz poprawa efektywno ci kosztowej, b d ce prawdopodobnym wynikiem procesów konsolidacyjnych, równie wp ywa y pozytywnie na przyrost udzia u dochodów z prowizji, Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

11 Trendy konsolidacyjne w bankowo ci spó dzielczej 247 Tabela 1. Statystyki opisowe zmiennych charakteryzuj cych banki spó dzielcze i otoczenie makroekonomiczne Table 1. Descriptive statistics of variables characterizing cooperative banks and macroeconomic situation rednia Mediana Minimum Maksimum W.ods./W.dz.b. 72,47% 72,22% 65,02% 80,48% W.prow./W.dz.b. 26,65% 26,74% 18,97% 34,72% Banki A / 1 Placowka 8,80 8,12 4,41 14,02 C/I 71,72% 71,79% 66,37% 75,64% Nal.SNF/A 56,26% 56,74% 46,67% 62,25% Zob.SNF/A 80,50% 84,14% 69,30% 85,49% dynpkb(-1) 4,98% 5,00% 1,10% 7,11% ród o: opracowanie w asne na podstawie bada. Source: own study on the basis of the research. Rozwój sieci placówek, jaki zazwyczaj towarzyszy konsolidacji i spadek kwoty aktywów przypadaj cych na 1 placówk wp yn pozytywnie na wzrost udzia u wyniku z prowizji; zale no taka wynika m.in. z faktu, e bank zwi kszaj c swoj dost pno dla klientów gospodarstw domowych i przedsi biorstw pozyskuje wi ksz kwot depozytów i udziela wi cej kredytów, osi gaj c jednocze nie dodatkowo dochody z oferowania innych us ug finansowych. Tabela 2. Wp yw czynników wewn trznych i zewn trznych na dochodowo banków i stabilno banków Table 2. The influence of internal and outiside factors on the profitability and the stability of banks W.prow./W.dz.b. W.ods./W.dz.b. Banki -0,00007* (-1,91) (1.38) A / 1 Placowka -0, ,00753*** (-3,52) (3.94) C/I *** *** (3.85) (-4.93) Nal.SNF/A 0,484752** -0,41369*** (2,96) (-2,40) Zob.SNF/A 0,387628** -0,51981*** (2,66) (-5.26) dynpkb(-1) ** (-0.58) (3.13) Sta a *** *** (-3.83) (15.42) R2 0, ,98479 ród o: opracowanie w asne na podstawie bada. Source: own study on the basis of the research. Uwaga: W nawiasach podano warto ci statystyki t; *, **, *** oznaczaj istotno wyników na poziomie, odpowiednio, 10%, 5% i 1%. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

12 248 S. Kozak Dla sprawdzenia prawid owo ci uzyskanych wyników przeprowadzono dodatkow analiz, w której jako zmienn obja nian przyj to udzia wyniku z odsetek w wyniku dzia alno ci bankowej. Poniewa wynik z odsetek oraz wynik z prowizji s najwa niejszymi sk adnikami dochodów banków, to wzrost udzia u dochodów z prowizji jest równoznaczny ze spadkiem udzia u dochodów z odsetek. Przeprowadzaj c to badanie oczekiwano, e wska niki regresji powinny mie dok adnie przeciwne znaki (zob. tab. 2). Fakt ten zosta potwierdzony w badaniach, co potwierdza prawid owo uzyskanych wyników na temat udzia u dochodów z prowizji w dochodach dzia alno ci bankowej. Podsumowanie Proces konsolidacji banków spó dzielczych zosta w du ej mierze wywo any potrzeb poprawy ich sytuacji finansowej oraz podniesienia kapita- ów w asnych, co wynika o z konieczno ci dostosowania si do wymogów unijnych. Najsilniej proces ten przebiega w okresie , w którym przeprowadzono blisko siedemset fuzji i przej. Konsolidacja, szczególnie w okresie jej nasilenia, umo liwi a bankom obni enie poziomu kosztów dzia ania i popraw efektywno ci. Ponadto umo liwi a bankom wykorzystanie efektu skali i zwi kszenie sieci placówek. Zwi kszy o to grup obs ugiwanych klientów i przyczyni o si do stopniowego zmniejszania si znaczenia wspó pracy z bankami zrzeszaj cymi na korzy wspó pracy z klientami z sektora niefinansowego. Wi ksza koncentracja dzia ania na podmiotach sektora niefinansowego spowodowa a zwi kszenie udzia u w sumie bilansowej, zarówno kredytów, jak i depozytów z tego sektora. Ponadto silniejsze wi zi wspó pracy przyczyni y si do wzrostu przychodów z innych nieodsetkowych us ug, co w istotny sposób zmieni o struktur dochodów banków w kierunku dochodów z prowizji i op at. Bibliografia Komisja Nadzoru Bankowego, 2003: Sytuacja finansowa banków w 2002 r. Synteza, NBP Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa. Komisja Nadzoru Bankowego, 2004: Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza, NBP Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa. Komisja Nadzoru Bankowego, 2005: Sytuacja finansowa banków w 2004 r. Synteza, NBP Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa. Komisja Nadzoru Bankowego, 2006: Banki spó dzielcze w Polsce, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa. Komisja Nadzoru Bankowego, 2007: Sytuacja finansowa banków w 2006 r. Synteza, NBP Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa. Komisja Nadzoru Finansowego, 2009: Raport o sytuacji banków w 2008 r., UKNF, Warszawa. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

13 Trendy konsolidacyjne w bankowo ci spó dzielczej 249 Komisja Nadzoru Finansowego, 2010: Raport o sytuacji banków w 2009 r., UKNF, Warszawa. Kornasiewicz A., 2001: Polski sektor bankowy Osi gni cia i niepowodzenia. Zeszyty BRE Bank CASE, nr 52, Kozak S., 2005: Konsolidacja sektora bankowego w USA. Wydawnictwo CedeWu. Warszawa. Orzeszko T., 1998: Banki Spó dzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju. Wydawnictwo Wy szej Szko y Bankowej. Pozna. Piech K., 2009: Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, w Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, Narodowy Bank Polski, 2009, Warszawa. Pi tka J., 1995: Krótki zarys historii polskiej spó dzielczo ci bankowej, Bank Spó dzielczy, Warszawa, nr lipiec/1995. Zabielski K., 2009: Finanse mi dzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

14 250 S. Kozak Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Nr 9/XL/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 23.12.2014r Uchwała Nr 13/IX/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 30.12.2014r Polityka zmiennych składników

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/rynek-bankowy-czech-okazuje-sie-na-kry z Wszystko wskazuje na to, że rynek bankowy Czech okazuje się odporny na kryzys strefy euro. Z analizy struktury

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy DAT-2151-1/08 Jelenia Góra dnia 21.02.2008 r. wg rozdzielnika WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 Traci moc z dniem 1 maja 2010 r. (art. 26) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1262. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r.

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Akceptuję: Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. Kierunki reformy systemu budownictwa społecznego

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu.

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu. Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................ Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390168-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo