Opla ta pocztowa uiszczona Nr roku MONITOR POLSKI. DIII1IIII "' UEClf!l.l!lJ.lTlJ PlLliill. Rynel~ Kleparski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opla ta pocztowa uiszczona Nr 72. 1947 roku MONITOR POLSKI. DIII1IIII.0111110"' UEClf!l.l!lJ.lTlJ PlLliill. Rynel~ Kleparski"

Transkrypt

1 l:ena numeru - zł 30 ryczałt Opla ta pocztowa uiszczona Nr 72 Warszawa, 20 maja Rok XXVI 1947 roku MONITOR POLSKI, DIII1IIII " UEClf!ll!lJlTlJ PlLliill " ; RedakcJa i AcministraCja: Warszawa ut: lv\łodz Jugosłow 11 Telefony: Redakcja , Adm inistracja 86~- 74 i t Monllortl przyjmują " PA P: Lódl p10 t rowska 133 Ut I, Rynel~ Kleparski 4 KatOWIce 8 By(lgOl5%cz P renumeratę PolskIego" oraz ogłaszenlł OddZIały,,- a~ow, ~ JaM :11 Poroan MlelzYl16kJego, 2, C to Libelta 4 Lu blin Krakowskie Przedmieście 41 Szczecin, 1Jl 5 lipca 9 Sopot;, ul Grunwaldzka 416 Wrocław Traugutta 30, Ols~tyn Ma rsl StaL-oa 32, ~lełystql{, Grottgera ;, ~~ chowa, Al NaLśw~ Madi Pan~y 61 CRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO: Żar z ąd z eli i ~ W ł a ci z P~~ N er c z e 1 n y ch Uchwała Rady Państwa z dnia 7 maja 483 " 1947; r w sprawie w~ jjółp ra cy rad narodowych z wła4zćłmi skarbqwymi w dziedzinie budżetowej i gospodar~i finansowej Samorządu, podjęta na podstawie art J6 lit ci) Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lu, tego t 947 r o ustrojll i zakresie, dziajania najwyż szych organów,rzeczypospolitej Polskiej Konl0 czekowe PI<O,Warszawe Nr nież w ydać polecenie, aby władze skarpowe by info:rmqwane o stanie akcji wymiatowej i pa borowej danin komunalnych ły PREZYDENT RZECZYPOS~OLITEJ (-) Bolesla~,Bierut 484 ZARZĄDZENIE ZLOTYM KRZYZEM ZASLUOł 1 Grąibows~i Jerzy, 2 Górnicki Jan,3~aqlnarSKa Halina, 4 Kita Zygmunt, 5 KusibaManan, 6 ~a ziarz Czesław, 7 Nowak,Jan, 8 ~akulska Pąulma, 9 Pawlikowski Józef, 10 Pyra 5tamsław, J t Słucki Arnold 12; $Dbczak lgnacy, 13 Sokorska Halina, 14Strzałkowsl<i Tadeusz, 15 Wojeńska Wanda, 16 Wróblewski Zenon SREBRNYM KRZYżEM ZASLUGI Ministra Bezpieczeństwa Publicznego POl 484: Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa, z dnia 5 maja 1947 r t Balcerzak Janina, 2 Boberski Jan, 3 Bpdalska,Pubicznego z dnia 5 maja 1947 r wydane w porozu~ mieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i ~re:z~ Aurelia, 4 Dąbrowska Krystyna, 5 Drewniak Marian 6 Dziadosz Bolesław, 7 Fibich Zdzisław, 8 Urzędu Planowania o wydzieleniu z administracji pall- sem Centralnego Urzędu Planowania o wydzielemu F1isiak Leokadia, 9 Gruszczyilska Kalina, 10 Grusz stwowej "Przedsiębiorstwa Budowlanego Minister- z administracji państwowej,iprzedsiębiorstwa Budo cżyński Kizysztcif, 11 Gutowski: Aleksander, 12 Jastwa Bezpieczeństwa Publicznego" wlanego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego" łowiecki Tadeusz, 13 Karpiński Jerzy, 14 Kozlcki 1 Na podstawie art t dekretu z dnia 3 stycznia Stefan, 15, Krasucki Wojciech, 16~ Lasoń Albin; 17 Poz 485: Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 13 lipca 1946 r o odznaczeniu za za r o tworzeniu przedsię bio:stw ~aństwowy~h (D~; Margolis Halina, 18 Młotecki Władysław, 19 OciepU R p, Nr 8 poz 42) wydziela Się z admmlstra~ji ka Wiesl,aw, 20 Pałka Franciszek, 21 Pletrak Mlc sługi w budownictwie nowej Demokratycznej Polski państwowej przedsiębior s two po<:\ nazwą,prz~dslę Poi 486 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Na- biorstwo Budowlane Mlnlsterstwa Bezpleczenstwa czysław,22 Ratajczyk Henryk, 23 ~udzki ~erzy, 24 PuchaIska Irena, 25 Skrobiszewski Stefan, 26 Wiś :rodowej z dnia 23 lipca 1946 r o edznaczeniu za bo- Publicznego" ńiewski Jan 27 Lewandowski Stefan, 28 Majewc;kai haterską wa kę w obronie ustroju demo,kratycznego 2 Siedzibą,;Przedsiębiorstwa Budow~anego Md- Janina, 29 Błaszczyk Henryk, 30 Kubaszewski ZbiRzeczypospolitej Polskiej nistersłwa Bezpieczeństwa PuoHcznego" jest mia~to, gniew 31 Jaranowska Adela, 32 Nowak Ryszard, 33, Poz 487 Postanowienie o odznaczeniu (na podsta- słoł Warszawa Przedsiębiorstwo ma prawo oiwle" Kleiste Władysław, 34 Lewandowski Hen~yk, 35 Za terenie całego Państwa wie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r) rać biura i oddziały lega Roman, 36 Felik,siak Jerzy, 37 Krywko Ta ~eusz,,za czynny udział w akcji ratowniczej podczas kab- 3 Przedmlotem działalności "Przedsiębiorstwa 38 Kulpitlski Władysław, 39 Wojnarowski Emil, :40 strofy budowlanej Budowlanego Minksłerstwa Bezpiecz~ństwa Publicz- Szydło Robert, 41 Zenderowski Zygmunt, 42Szydlal( nego" jest: a) wykony~anie wszelklc? ro~ót budo-, Poz 488 Postanowienie o odznaczeniu (na pod- wlanych dla potrzeb Mimsterstwa Bezpleczen~twa Pu- Teobald, : 43 Bartoszek Józef, 44: Majewska Alfre stawie uchwały Rady Państwa z dnlą 27 marca bliczneoo i podległych Jednostek organizacyjnych -- da, 45 Szczęsna Justyna, 46 Zok Paweł, 47 DomaÓ1947 r) za zasługi w usprawnieniu administracji sa- na zle~el1ie właśdwych organów Mini$terstwa, Bez~ ski Witold, 48 Zdziech Henryk, 49 Cięcielewski Wa lenty, 5d Chlopek Jan, 51 Malinowski Marian, 52, morządowej m Szczecina piec~eństwa Publicznego,,b) wyk~nywal1ie,ws:e!turski Marian, 53 Mosiężna Zofia, 54 Nowaczek kich robót budowlanych dla innych Jednostek adml11 1- Czesław, 55,Musolf Władysław, 56 Losiak Halina, str~cji,pap\stwowej,i,zwi,t~ó,,:, g~"lorządu tetyt~r!al-?t PJns~, Tl~~JI ~~9Jl9F$ki Bogdan, a9 Jo,6o,~gp;#a,Zć~PWQ)\Ólęff\, :,*,~,, l~a ~Zpł~ ~ę~!!it~,8 ; Pu s;! $falji~j,w, 00 :K9pc~eW$kj Edward,,6J BoIWW URZł;DOW blicznego wydąpy,m w P9,rp,zumlem1:l: ~, MIOIstr~ńJ Qd~ ska-" Zołią, 62 NaftaIinSamuel,63 tyrowiel Słan!- I, budowy " " ", sław, 64 Andrzejak Janusz, 65 Jasiński Stanisław, " Zarzą:dzeniaWładz Nacze1r,y~h,4 Na czele "Przedsiębiorstwa Budowlanego Mi- 66 DW9jacki Henrykl67 Solarek Zygmunt, 68 TomnisterstwaB~zpieczeństwa PubHt~fleg<>" stoi Dy- czyk Janusz --000rekcJa; która sprawuje ~ólne kiero:vnldwo przedsiębion;twem i jest odpowiedzialna ~a Jego prowadze 483 BRĄZOWYM r<rzyzem ZASLUGI nie Dyrekcja reprezentuje przedsięl9~orstwo,wobec 1 Cybulska Irena, 2 Golanek Aniela, 3 Jeż Jadwiga O~ób tq:ecich, władz i urzędow Ilosc człoinkow dyuchwala rekcji oraz ich uprawnienia i obowiązki ust~1i Statut 4 Kowalski Edward, 5 Makaruk AnieJa, 6 MilkaruK Paweł, 7 Ostrowska Matylda, 8 Pilkhowska, Franprzedsiębiorstwa Członków Dyrekcji powołuje I zwalrady Państwa z dnia 7 maja 1947 r ciszka, 9 Rotowicz Zofia, 10 Zasławska Margarita nia Minister Bezpieczeń5twa Pub:icznego w sprawie współpracy rad narodowych z wladżami 5 "Przedsiębiorstwo Budowlane Mini,sŁerstwa 11 Grzegory Janina, 12 Swida Andrzej, 13 Kostrzeskarbowymi w dziedzinie budżetowej i gospodarki wa Marian, 14 Mleczko Waldertlarj 15 Zając Wł;ł- finansowej samorządu, podjęta na podstawie art 16 Bezpi-eczeństwa Publicznego" posiada Rądę Nadzo- dysła w, 16 Po-borćzyk Edward, 17 Ja,rosławskl ru Społecznego utworzoną i działającą na l~sada~h lit ił) Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r Edward, t8 Kopczyński Zbigniew, 19 Tymiński Jeo ustroju j zakresie działania najwyższych organów przewidzianych wart 10 dekretu z dnia 3 styczma rzy, 20 Wierzbicki Jarosław, 21 MarkIewicz Broni1947 r o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych, Rzeczypospolitej Polskiej 6 Zwierz,chni nadzór nad działalnością "Przed- sław; 22 Nowak Marian, 23, Zelkowicz, Józef,,24 Liol Dla uspr 3wnienia współpracy rad narodowych z siębiorstwa Budowlanego Ministerstwa BezpieczeI1- choś Tadeusz, 25 Chłoqnicki Władysław: 26 Litwa władzami skarbowymi w dziedzinie budżetowej i gosstwa Publicznego" sprawuje Minister Bezpieczeństwa Maria, 27 Wójcik Eugeniusz, 28 Kozdra Ludwik 29 Tarlowski Henryk, 30 Kopka Władysław, 31 Kapodarki finansowej samorządu Rada p aństwa fpuhlkznego roliński Antoni, 32 Kramasz Józef, 33 Mitera Jan uznaje za konieczne stosowanie się przez rady narominister BEZPIECZEKrSTWA PUBLICZNEGO 34 Raczek Józef, 35 JędrzejowsldTadeusz, 36 Pis1 dowe do, następujących wytycznych: (-) St Radkiewiez czek Mieczysław, 37 Jakubiak Henryk, 38 Lewe l pre:iminarze budżetowe, jak rownie,ż Inne Bol-esław, 39 Orzeohowskj Zbigniew, 40 Kotas Jan MINISTER SKARBU, uchwały w sprawach finansowych samorządu 41 Labu5 Alfred, 42 Ja,kubowski Józef" 43 Dop ~e ra (-) Konstanty Dąbro~skl wraz z materiałami wyjaśniającymi 1inny być ła Le-ch, 44 Andrzejewski Zygmunt, 45 RaŁajcra!< udzielane właściwym władzom skarbowym,do PREZES CENTRALNEGq URZJ;DU PLANOWANIA Rpmuald, 46 Zubrowska Maria, 47, Do-roba Zy wg:ądu; (::) Czesław Bobrowski gmunt, 48 Rudo~f Tadeusz, 49 Makowska Józefa, 50 Dmochowski Jerzy, 5ł Nowak Wacław, 52 Sty2 p:-~ed uchwalemlem preliminarza budżetowego kowskistanislaw, 53 Skrzypczak Edward, 54 No lu!b powzięciem innej uchwały w sprawach fi- I 485 wak Jerzy, 55 Błażewska Jadwiga, 56~ ZalewskI nansowych samorządu należy wysłuchać opinii Stanislaw, 57 Dzwonkowski Napoleon, 58 Głowadd i uwag właściwej władzy skar~o we j, jeśli UCHWALA Henryk, 59; Pośpiech Marian, 60 Sadówrici Zofia opinia taka zostanie we właściwym czasie Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedze- 61 Robak Zdz isł a v:, 62 ~packa Maria, 60, S~e zgłoszona; niu w dniu 13 lipca 1946 r postanowiło odmaczyć za ksztallo Wacław, 64 Gorgon Tadeusz, 65;; TrOJa 3 do wniosków w przedmiocie zatwindzenia przez zasługi w budownictwie nowej, Demokratycznej Polprezydium hierarchicznie wyższej rady naro- ski następujących działaczy Z W M (L 237{502) dowej preliminarza hudżetowego i uchwał w Prenumeratorzy "Monitora Polskiego" t kt6 sprawaah finansowych należy za łączać nadeorderem ODRODZENIA POLSKI III KL rzy dotychczas nie uregulowali predp;ty słaneprzez władżę skarbową opinie i uwagi; za li~gi kwartał r b proszenisq nię~ 1 Kowalski Aleksanc!,er 4 ponieważ stwi,erdrzono ni,ejednokrotnie niedowoczne przekazanie naleinojci na nasze stateczn-e wykorzystanie przekazanychzwiąz- ORDEREM ODRODZENIA POLSKI IV KL kom samorządowym źródeł dcx;hodowych, <I konto PKO Warszawa Nr 1~4797 w szczególnośd podatkowych, -:- prezydia f,ad t Majewski Mieczyslaw, Przy dokonywaniu wpłat na PKO lub pr, narodowydj powinny wydać podległy": sobie organom samorządowym,?dpowiedzialnym Za kazem pocztowym prosimy o podawanie ORDEREM ODRODZENIA POLSKI VKl prawidłowy wpływ dochodow, polecente słoso na odcinku tytułu wpłaty I Ciesielska Marta, 2 Góralski Władysła w, 3 Hol~ wania się w zasadzie do wskazówek władz land Henryk, 4 Jabłoilski Jan, 5 KuzińskiSłanisław, AdministracJa skarbowych zmierzaj ących do naeżyteg<;> wy~o rzystania tych źródeł W tym celu nalezy row 6 Słabiński Stani,sław, 7 Stęplewski Stanisłąw na DZIAL, ~ ~ I o,

2 2 MONITOR POLSKI" - Dnia 20 maja 1947 r Nr 72 nowski Zygmunt, 66 Kozleja Anna, 67 MasŁaIski Jan, 68 Lange Jadwiga, 69 Dobrzyńska Stanisława, 70 Wojdysławski Lucjan, 71 Krawczyk Antoni, 72 Michałkiewicz Józef, 73 Kaftan Zdzisław, 74 Tyrowicz Ma,rian, 75 Lipiński Marian, 76 Murak W!adysław, 77 Kowalski Mieczysław, 78 Zieliński Michał, 79 Cwig Wacław, 80, Prystawski Lech, 81 Ka- 1ankiewicJ: Zbigniew, 82, Wacławski Eugeniusz, 83 ~uszyński, 84 Adamaszek Gozdzlsław, 85 Char łamow Aleksander, 86 Iskra Wiesław, 87Wesż;{e Jan, 88; Szymański Jan; 89 KoperskI Bolesław, 90: Wieczorek Marian, 91 Wala,k Janina, 92Cylke Franciszek, 93Sieroń Marian, 94 Lorenc Stefan, 95~ Sloma Kazimierz" 96 Brudni anka Helena, blosz Józef, 98 Krzakiewicz Stefan 99 Antonik Stanisław, 100 Skorupianka Agnieszka, 101 Kręczek Józef, 102 Gęborek Wiesław, 103 Koziński Eugeniu5z,104 POkucit1SkJ: Tadeusz, 105 Gtilbicka Janina; 106 Morawiec Stanisław, 107 Warta Roman, 108 Kaduk Paweł, 109 Andrzejewski Henryk 486 UCHWALA Prezydium Krajmvej Rady Na,rodowej na posiedzeniu w dniu 23 Ijpca 1946J,oa wniqsek Ministerstwa Obrony Narodowej uchwaliło za bohaterską walk~ w obronie ustroju demokratycznego RzeczypoopoliteJ PąlskieJ odznaayć: (L 236/818), Pośmiertnie KRZYZEM IV KLASY ORDERU VIRTUTI MILITARI Ppłk Wnukowskiego Alfreda 487 POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU (na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r) Onia 14 kwietnia 1947 r Warszawa Na wniosek Rady Naro~owej m_ st Warszawy -: za czynny udział w akcji ratowniczej podcza~ kata~ strofy budowlanej - odznaczeni zostają: (R 538/47 L_ 70/538) SREBRNYM KRZY2:EM ZASŁUGI t Inż Czerny Stan:i>sław, 2 Iwlński Edward; PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ,, (;) Bolesław Bierut, " -, 488, POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU [(na podsta~ie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 194~ r) Dnia 14 kwietnia 1947 r Warszawa Na wniosek WOjew6dzkiej Rady Narodowej w Szczecinie -- za zasługiw : usprawnieniu administracji samorządowej m Szczecina - odznaczeni zostają:, " (R 561/47, L 71/561), ZŁOTYM KRZY2:Elv\ ZASLUGI 1 Chudy Ta~,eusz, 2 dr Jakubowski Zygmunt PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (-) Bolesław BIel1lt PublikaCje Urzędt we OBWIESZCZENIE Na mocy I Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Z dnia 12 listopada f945 r (Dz Ust Nr 58, poz 338) Prezes Slłdu Apelacyjnego w To(uniu wzywa właściwe Izby przel11y~ slowo ~ handlowe, izby rzemieślnicze oraz stowarzyszenia zawq> dowepracodawców niereprezentowanych w tych Izbach, tudzież zarządy instyt~cyj, przedsiębiorstw, wytwórni i banków pań stwowy<:h oraz samorządu terytorialnego, nie na!eżlłcych do stowarzyszeń zawodowyćh pracodawców, e czynnych w okręgu Slłdu pracy przy Sądzie Grodikim w Toruniu jak również stowa~zyszenia zawodowe pracownicze, ciynne w okręgu powyższego Sądu Pracy, aby w terminie miesięcznym od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia - przedstawiły Inspektorowi Pracy XI Okręgu w Bydgosz<:zy, ul Cieszkowsklego Nr 11 listy kandydatów na ławników I zastępców ławników Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim i Sądu Okręgowego w Toruniu Liczba ławników z każdej z grup pracodawców i pracowników wynosi: dla Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim w Toruniu ławników po 26 za1:tępców po 52 dla Sądu Okręgowego w Toruniu ławników po 16, zastępców po 32 Okręg Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim w Toruniu stanowi Okrę~ Sądu Grodzkięgo w Tqruniu Ławnikiem I,ub zastępcą może być obywatel polski, który korzysta w pełni, praw cy- wi1n~h i obywatelskich, Jest nleskzitelnego charakteru, ukol\ czyi 30 lat, posiad znajomość ZoIIwodu, który reprezentuje i włada językiem polskim w słowie I piśmie W razie nlezgło szenla w wyznaczonym terminie przez wyżej wymienione sto warzyszenia zawodowe swych kandydatów, ławników l Ich Ja stępców powoła Prezes Sądu Apelacy jnego w Toruniu na wspól ny wniosek Inspektora Pracy XI Okręgu w Bydgoszczy oraz Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy M-2802 Obwieszczenia sądowe POSTJ;POWANIA SPADKOWR OKRĘ:GOWY W WARSZA WIE Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie ogła 5U1 że fil dniu 9 grudnia 1946 r w,płynęło do Sądu podanie Wandy Heilperinowej, zam w Lodzl, Piotrkowska 107 m 13 - o wprowadzenie jej w posiadanie spadku po mężu jej Zygmuncie Heilperinie synu Pejsacha l Gołdy, zmarłym w dniu 10 grudnia 1945 r w Otwocku Wzywa się przeto spadkobierców Zygmunta Hellperlna, aby w ciągu miesiąca licząc od dnia ukazania się 3-googlQszenia zgłosili swe prawa do spadku po zmarłym 3 KC-2753 GRODZKI W GROJCU Od-:I7:iał Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Grójcu obwiesicza, te na dzień 28 lipca 1947 roku wyznaczony został termin zamknięcia postępowania spadkowego po zmarłej Surze Idesie z Rotbardów Wajsznabel, współwłaścicielce nieruchomości położonej w powiatowym mieście Grójcu, oznaczonej Nr 36/110 rep hip 44 W powyższym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swe prawa w kancelarii Oddziału Hipotecznego w Grójcu, pod skutkami prekluzji 2-GB~43 Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Gr6jeu obwie~zcza, że na dzień 19 czerwca 1947 roku wyznaczony został termin zamknięcia postępowania spadkowego po zmarłym Josku Peler manie, współwłaścicielu nieruchomości, położonej w powiatowym mieście Grójcu, oznaczonej Nr hipotecznym 53 rep hip Nr 49 W powyższym terminie osoby zainteresowane winny zgłosi; swe prawa w kaocelaril Oddziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji 2-GA-l082 Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Gró~u obwieszcza, że na dzień 31 lipca, 1947 r wyznaczony został termin zamknięcia postępowania spadkowego po zmarłych Fiszlu i BUmie vel Rywce BlImle, figurujący:h w wykazie hipotecznym pod obu Imionami "Rywka Blima"małżonkachGuterman, właścicielach nleruchbinoścl; położonej w (jsa1l>~le " BłędóW t tejże cgtńlt1y powta~ tu grójeckiego, oznacżonej Nr hip 75 : i,74 rep 44: :" : W,powyższym terminie osoby zainteresowane winnyzglosić swe prawa w kancelaiii Oddziału Hipotecznego Sądu Grodzkiego w Grójcu; pod skutkami prekluzji Oddział Hipoteczny S:t du Grodzkiego w Grój;u, 2-GB-35 GRODZKI W JANOWIE LtJB Wydział Hipotecżpy Sądu Grodzkiego w Janowie Lubelskim niniejszym obwieszcza że po zmarłych w dniu 31 grudnia 1942 roku lcku Besermanie i Chai Beserman właścicielach nierucho mości położonej w osadzie Mod!iborzyee, powiatu kraśnkkiego dawniej janowskiego przy ulicy Partyzantów dawniej Pił sudsklego; róg Krzywej długości M metrów, a szerokości 9l/, metrów; o powleri;hnl 332l/, metrów kwadratowych pod nszwił: "Nieruchomość w osadzie Modliborzyce, oznacżona Nr hipot\)cz nym 2" tóczy się postępowanie spadkowe Termin zamknięd~ tego postępowania spadkowego wyznaczono na dzień 31 sierpnia 1947 roku W tym terminie Osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa \V kancelarii Urzędu Hipotecznego Sądu Grodz kiego w Janowie Lubelskim, pod skutkami prekluzji 2 KC-miO OKRt:GOWY W KALISZU Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kaliszu mme]szym obwieszcza, że zostalo otwarte postępowanie spadkowe po zmarłych: l) Antonim-Janie Skowrońskim, właścicielu " 60 ha ~ieml spod Nr 1 działu II wykazu hipote;znego folwarku Kowale Pań skie, pow :tureckiego, Nr rep hip 271, właścicielu maj Niedź wiady, powiatu ka!iskiego, Nr rep hip 812 i współwłaścicielu kolonii Niedźwiady Nr l, powiatu kaliskiego Nr rep hip813; 2) lcku - lviajerze Zielonka, Frymecle Skiersobolskiej, Naftalim Skiersobolskim, Mojsieju Skiersobolskim, Hindzie Król, Fajdze tie:onka, lejbie Skiersobolskim Esterze Buda, Izraelu SkiersoboIskim, współwłaśelclelach nieruchomości kaliskiej, oznaczonej Nr rep hlp 209 A B (ros),,po Frymecie Skiersobolskiej, wie rzrydelce połowy Sumy 5O000zl zabezpieczonej pod Nr 12 kol zł działu IV wykazu hipotecznego nieruchomości ka:iskiej Nr rep hip 209 A B; (ros) I Esterze Bud2, wierzycielce sumy 2500 zł w złocie i kaucji na 250 zł w złocie spod Nr 20 działu IV nieruchomości Nr rep hip 209 A B (ros,) w Kaliszu Termin zamknięeia tych postępowań,padkowych wyznacza się na dzień następują~y po upływie sześciu miesięcy od daty pierwszego ogłoszenia w "Monitorze Polskim", w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Kaliszu, dokąd zainteresowani winni~glosić swe prawa, pod skutkami pre,kluzji " 2-Kt-:1144 Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kaliszu niniejszym obwieszcza, że ~ostało otwarte postępowanie spadkowe pa zmarłych: I) Herszu RybIe, współwłaścicielu nieruchomości kaliskiej, oznaczonej Nr rep hip 407;, 2) Szymonie i Jencie z Dobrzyńskich, małżonkach ErUch, właścfcielach nleru~homości kaliskiej Nr rep hip 716; 3) Krusie vel Karoli Blaucwirn wspó i w!aścicielce nieruchomości kaliskiej Nr rep hip 27 I nieruchomości kaliskiej Nr rep hlp 182 TermIn zamknlęeia tych postępowań spadkowych wyznacz3 Ile na dzień następujący po upływie sześciu miesięcy oddały pierwszego ogłoszenia w "Monitorze Polskim", w kancelarił Wydziału Hipotecznego 5ądu Okręgowego w Kaliszu, dokąd ialnteresowaljl winni zglosić swe prawa pod skutkami prekluzji 2-KC-1227 Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kaliszu nfnlej!!zyin obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadkowe po zmarłych:, l) Mojżeszu - Mordce Silbersteinie, właścicielu renty majątku Zagorzynek, część II, powiatu kaliskiego, Nr rep hlp 1509; 2) Chai vel Heli z Wasserman6w Dzlałowskiej współwłaścicielce nieruchomości kaliskiej Nr rep hlp 567/568 lit K: 3) Mozesle Kowalskim I Leonie Kowalskim, współwlaśclcłe lach nleruchomoś::1 ka~lskiej Nr rep hlp 672 Ut B (ros),nr 672 A, Nr 672 f Nr 181 lit b: 4) Leonie Lewku Kowalskim i Mozesie Maurycym Kofial;,klm, współwłaścicielach nier kaliskiej Nr rep hlp 1026; 5) Leonie i Chanie małż Kowa:skich f Bercie Rozenbaum, współwłaśclcle!ach nieruchomości kaliskiej, Nr rep hlp 168: 6) Leonie,j Chanie małż Kowa:skich i Arie vel lajbuslu f{00 walskim, współwłaś:icielach nieruchomości kallskiel, Nr rep hlp 181 a 7) Mozesie i Cyrli małż Kowalskich i Leonie l Hanie, maiż Kowalskich, współwłaścicielach nierucho~ości kaliskiej Nr rep Mp 514 lit E Termin zamknięeia tych postępowań spadkowych wyznacza się na dzień następujący po upływie sześciu miesięcy od daly pierwszego ogłoszenia w "Monitorze Po!skim", w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Kaliszu, dokąd zainteresowani winni zgłosić swe prawa, pod skutkami prekluzji 2-KG-1228, Wydzial Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kaliszu niniejszym obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadkowe pa zmarłych: I) Zeliku Kleinmanie i Gftli Kleinman właścicielach nieruchomości kaliskiej, Nr rep hlp 715 i wsp6łwłaściclela=fl nieruchomości kaliskiej Nr rep hip 6ł?: 2) Herszu - Lejzerze Działoszyńsklm, współwłaścicielu nieruchomości kaliskiej, Nr rep hip 914 J 3) Izrae!u i Malcie z Per:ów, rtlilłżonkach Openheim, współ wlaścicie!a::h- nieruchomości kaliskiej Nr reper! hlp 567/568 HI Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na dzieńnastępujll::y po upływie sześciu miesięcy od daly pierwszego ogłoszenia w "Monitorze Polskim", w kancelarii Wydziału Hipotecznego 5ądu Okręgowego w Kaliszu, dokąd zainteresowani winni zgłosić swe prawa, pod skutkamj prekluzji 2-KC-1226 Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kaliszu niniejszym obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadkowe po zmarłych: 1) Pe~sie rusk, współwłaścicielce nieruchomości kaliskiej, oznaczonej Nr rep hip 609 U N 1; 2) Surze-Cynie ze Znamirowskich Alter i Wolfie-Nuelemie Znamirowskim, wlaścicie:ach działki p;acu oznaó!zonej Nr lo obszarze 977 metr kw z nieruchomości kaliskiej Nr rep hlp 769;, 3) Mordce Haimie Oppenheimle, wierzycielu sum z pod NNr dziilłu IV wykazu hipotecznego ni e ruchomości kaliskiej Nr rephlp 549:550: 4) Hermanit Dancygierze, współwłaścicie i u nieru::homoscl kali~kiej Nr rep hip 515B (ros) i współwłaścicielu nieruchomo ści Nr rep hip 516 lit A 5) ItcieKrauze, właścicielu nieruchomości kaliskiej Nr rep hip 64/339i 6) Abramie-Sz!amie Znamirowskim właścicielu placu o obszarze 2263 metr kw z pod Nr 3 działu II wykazu hipotecznego nieruchomości ka~iskiej oznaczonej Nr rep hip 913; 7) Abramie Szlamie Znamirowskim, właścide l u 108:240 części nieruchomości kaliskiej, oznac zonej Nr_ rep hip li73 Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacz:! się na dzień następują;:y po upływie sześciu miesięcy od daty pierwszego ogłoszenia w Monitorze Polskim", w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Kaliszu, dokąd zainteresowani winni zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji 2-KG:-1223 Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kaliszu niniejszym obwieszcza że zostało otwarte postępowanie spadkowe po zmarłych: I) Mariannie Strzyż, współwłaścicielce działek gruntu NNr 2 I 3 o obszarze po 5 dziesięcin 310 sążni z majątku ziemskiego Zająezki pow kaliskiego, Nr rep hip 1528; 2) Moszku Jumle vel Beniaminie i SzaJnd\i z Hubermanów, małżonkach Arónowlcz i Lajbie Aronowiczu, współwłaścicielach nieruchomości, położonej w mieście Błaszkach, oznaczonej Nr, rep hip 52; 3) Moszku-Jumie vel Benlaminłe i Szajndli małżonka::h Aronowicz, współwłaścicielach nieruchomości położonej w Błasżkach powiecie kaliskim, Nr rep hlp 106; Termin zamknlęeiatyeh postępowań spadkowych wyznacza się na dzień następu]ą;:y po upływie sześciu miesięcy od daty pierwszego ogłoszenia w -"Monitorze Polskim", w kancelarii

3 Nr 7"1 MONITOR POLSKI" - Dnią 2Q maja 1947 r 8 Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgow ego w,kaliszu dokąd zainteresowa ni winni zgłosić swe prawa pod skutkarrii prekluzji 2-KC-1224 ORODZKI W KUTNIE Odu z iał Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Kutnie lliniejshm obwieszcza że na dzień l grudnia 1947 roku wyzn aczony został termin Ulmknięcia postępowania spadkowego po z marłym Mieczysławie Ch!ewickim wspóiwłaś~ide l u "ii ieru cho m vś ci Nr 53 w mie śd e Kutnie"_ W terminie powyższym osoby zainteresowane winny zgłosić \ owe prawa pod skutkanu prekluzji 2-M~2647 Oddzial Hipoterzny Sądu Grodzkiego w Kutnie mmejszym obwieszcza że na dzień I grudnia 1947 r oku wyznaczony został termin zamknięcia poslępo\(,ania spadkowego po zmarłym Feliksie - Leonie - Anatoliuszu Wąsowskim wierzycielu sumy 5000 złotych tytułem kapitału oraz \000 złotych tytułem kaucji zabezpieczonych w dzia:e IV pod N 20 wykazu hipotecznego,n ieruchom ości N 827 w mieście Kutnie" (dawniej N t95 w Nowym Kutnie N rej hip 96) W terminie p ow yższym osoby zainteresowane winny zgłosić swoje pra wa pod skutkami prekluzji 2-M-2646 Odd z iał Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Kutnie niniejszym obwiesz:;w, że na dzieil 5 sierpnia 1947 roku wyznaczony zost~ł termin zamknięcia poslwowania spadkowego po zmarłych: I) w dniu 30 czerwca 1940 roku Abramie Eismanie; 2) w dni u 30 kwietnia 1940 roku Geli z Weintraubów Eisman; 3) w dniu 20 stycznia 1941 roku Szmulu - Dawidzie vel Sa tluelu Ajzmanle vel Ejsmanie - właścicielach "Nieruch omości N 837 w mieście Kutnie"; 4) w dnill 10 paździ e rnika 1940 roku Józefie vel Josefie Dąb - wierzycielu sumy złoty:h tytułem kaucji, zabezpieczonej w dziale IV pod N 2 wykazu hipotecznego "Nieruchomoścl N 837 w mie ści e Kutnie"; 5) w dniu 20 stycznia 1941 roku Szmulu - Dawidzie vel Sat)1uelu Ajzmanie vel Ejsmanie - właścicielu,;nieruchomości N 846 w mieście Kutnie"; 6) w dniu l stycznia 1941 roku Kajli - Go!dzle Ajzman vel Ejsman - wierzycielce sumy 2500 dolarów USA tytułem kaucji, zab,npieczonej w dzia:e,iv pod N I wykazu hipotecz nego Nierucho y ości N 846 w mieście Kutnie"; 7) w grudniu 1941 roku Lewku Kilbercie;!, 8) w marcu 1940 roku Owo jrze - Ryfce ze Szlajerów Kilbert ""spólwłaści ciei~c h "Nieruchomości N 489/923 w mieście Kutnie" 9) w marcu 1940 r Dwojrze - Ryfce ze Szlajerów KHbert wspójwłaś~iclelce "Nieruchomości N 92:l w mieście Ktftnie"; lo) w dniu 31 marca 1944 roku Zysie - Joelu Brzezina współwłaścicielu "Nieruchomości N 366 w mieście Kutnie"; 1l) w dniu 31 lipca 1943 roku Esterze z Łęczycłdch Brzezina współwłaścicielre Nieruchomości N 366 w mieście Kutnie"; 12) w listopadzie 1941 roku Naftali $piewaku, wierzycielu sumy marek kapi ta łu, _oraz 5000 marek, kaucji zpro;:ęnł;jj1u i" kosztami zabezpieczonych w dziale IV: p,oo<,n 72,, w,yka~u ; hlppłecznego Nieruchomości w mieście Kulnie"; ", 13) w styczniu 1941 roku Chaimie Cahnie, właś:icielu "Ni~rucho moścl N 28 w mieście Kutnie" (dawniej willa Cahnówka pow Kutnowskiego N rep 62), W terminie powyiszym osoby zainteresowane winny zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji 2-KB-73 GRODZKI W LUBLINIE Sqd Grodzki w Lublinie Oddział Hipoteczny, obwlesze:! te zostało otwart( postępowanie spadkowe po zmarłych: Gerszonie vel Herszu I Judce braciach Klajman vel Klajnman, współwłaścicielach częśd nieruchomości "Bychawa Nr 57 hip pow, lubelskiego, Termin zamknięcia tego spadku wyznaczony został na dzień 4 sierpnia 1947 roku w którym to dniu osoby zalntercowane winny zgłosić swoje prawa w Kancelarii wymienionego Oddzialu Hipptecznego pod skutkami prekluzji 2-~C-1095 " GRODZKI W ŁODZI Sąd Grodi:ld w Łodzi Oddział Cywilny obwieszcza, że po zmarłym Kasrielu Ginsbergu, rzeźniku ostatnio zamleszkałym w Konstantynowie, zmarłym w dniu 31 stycznia 1940 r w Łowiczu, współwłaścicielu połowy nieruchomości położonej w Konstantynowie przy ul II Listopada Nr 2 toczy się postępowanie spadkowe W związk u z powyższym wzywa slę spadkobierców, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogło $zenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku gdyż w przeciwnym razie mogą być pomini ę ci w postanowieniu : stwierdzeniu prawdo spadku N Sp 100/47 146I/M Sąd Grodzki w Łodzi, Odd zia ł Cywilny, obwieszcza, że Pinkusie Goldbergu zmarłym 3\81944 r Majer:e Goldbergu zmarłym r, Ja n\(: u Goldbergu zrmrłym r" Cutli Szpajzer i Esterze WajnsztaJn zmarłych r ostatnio zamieszkałych w Łodzi, współwłaścicielach - lie ruchomo śc i przy ul Targowej 67 ręp hip 1899 toczy się po-,tę powanie spadkowe W związku Z powyższym wzywa s i ę spadkobierców aby w ciągu sześciu miesię<:y od dnia ukazaqia się niniejszego ogło szenia zgło sili i udowodnili swoje prawa do spadku gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu praw do spadl\u N Sp 293/ ;M S~d Grod zki w Lodzi Odd z iał ~ywil~y ob~vi e sz cza że ł ~o lmarłym w grudniu 1941 r Jeszyl D Zla łoszynsk ll1l, osta,lllo zam w Ł odz i, przy ul Poł udniowe j 34 i po zmarłej \V st yczn iu 1942 r Malee 1: Konów, Działoszyńskiej, ostatnio zamieszko w Łod zi, przy ul Południowej 34, wspó łwłaścici e lach nieruchomości p ołożonej w Łodzi przy ul P ołud[)iowe j Nr 34, oznaczonej Nr hip 2538 repert hipot 6122 toczy się postępowanie spadkowe W zwią zku z p ow yż szym wzywa się spadkobierców, aby IV ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zglosili i udowodnili swoje prawa do spadku gdyż w przeciwnyi1l,raz,ie mogą być pominięci w postanowieniu o,twierd zcniu praw do spadk u N Sp 59/47 I 463/M " ~ Odd liaj Hipolccwy Sądu Grodz:dego IV Łod zi obwieszcza że po: l) Aronie i Fa jdze małżonkach Kompeł, ~marły c h pierws zy 15 :ipca 1943 roku w Ł odzi, druga 31 lipcq 1930 roku w Zgierzu właścicielach nieruch o:ności w Zgierl!u, repertorium 65; 2) Abramie i Brusze małżonkach Gincberg, zmarłych w Lowiczu, pierwszy 19, druga 24 grudnia 1940 roku, właścicielach nieruchomości w Konstantynowie, re~rt o rium 124; 3) Icku i Bajli małżonkach Polockich, zmarłych pierwszy 31 marca 1942 rok u, druga 31 lipca 1943 roku w Lod1:i, współw łaścicielach placu Nr 2 w Konstantynowie repertorium 37 i 4) Ludwiku Dzieniakowskim zmarłym 20 slycznia 1940 roku w Krakowie, współwłaścicielu nieruchomości w Rokiciu Nowym repertorium 5 "{szczęle zostały postępowania spadko\j,7e, termin tamknięcia których wyznaczono na 26 lipca 1947 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji 2-GB-32 GRODZKI W MlęDZYRZECU PODLASKIM Oddz ia ł Hipol~zny S ądu Grodzkiego w Międzyrzecu Podłaskim obwieszcza że otwarte zostały postępowania spadkowe do nieruchomości miejskich w Międzyrze c u Podlaskim i do wierzyle:noścl po wymienionych zmarłych: l Mejerze - Dawidzie i Symie z domu Milech małżonkach Zyngier, właś-:icielach nieruchomości Nr hip 472: 2 leku i Perli małżonkach f Berku I Chanie małżonkach Mandelblabach, wsp~właścicialach nieruchomości Nr hipoteczńy 41, 3 Srułu Jankłu, Surze, GiW, leku veł Icchoku Grynszłejnach i Lei Wachtfogiel współwłaścicielach, przez zastrzeżenie nieruchomości Nr hip 92, 4 Chai Goldfarb współwłaścicielce nieruchomości Nr hip 374, wierzycielce połowy sumy 400 rubli zabezpi~czonej w dziale IV z prawami, zastawu połowy 3/4 nieruchomości zabezpieczonych w dzia:e III tejże nieruchomości, 5 Mordku Symie - Jochweł, Szlomie i Abramie-Joselie Szułmanach \vspółwłaścicielac;h nieruchomości Nr hip Szulimie-Iserze i Szmulu L1chtensztejnach synach Pinkusa współwłaścicielach nieruchomości Nrhip 30, 7 Moszku-Mordce Zylberbergu i Ryszy vel Rysi Grosman, współwłaścicielach nieruchomości Nr hip 295, 8 Josefie-Judce i Mecie GitU małżonkach Hak I Chalmie Josku I Frejdzie-Rywce małżonkach Snfeżek współwłaścicielach nieruchomoścł Nr hip359 9 Szyi-Alterze i Dawldzle-Szlomie RubinsztejOach współwłaścicielach 133/972 niepodzielnych części nleruchomoścl Nr hip 46 i 47 Termin Z3mknięcla postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 30 sierpnia 1947 roku, w kt6rym osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników w tutejszej kancelarii winny zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji 2 KC-2683 GRODZKI W PABIANICAeH Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Pabianicach obwieszcza, że po Bronisławie I JanJnle - Zofii małżonkach Gajewicz, właśclcie:ach nieruchomości pabianickiej Nr 447 (rep Nr 478) otwarte zoslało postępowanie spadkowe I te z powodu n1ewydrukowania z przyczyny wybuchu wojny we właściwym czasie ogłoszeń - nowy termin zamknięcia tego spadku wyznaczony został na dzień 11 września 1947 r I w tym terminie zainteresowani winni stawić si~ do Oddziału Hipotecznego w Pabianicach, pod skutkami prekluzji 2-G8-188 GRODZKI W SANPOMIERZt:J, Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Sandomierzu obwieszcza, że otwarte zostały post~powania spadkowe po zmarłych: l) Ajdll Sznifer właścicielce 6/60 niepodzielnej części z części n1eruchomości w Staszowie, Nr hlp 285 I 2) Mendlu i Surze - Lal małż Sznifer właścicielach nieruchomości VI Staszowie Nr hlp 394 Termin zamknięcia postępowań spadkowych wyznaczony zosiał na dzień l sierpnia 1947 r; w terminie tym osoby zainteresowane winny swe prawa w zglosić pod skutkami prekłuzji 2-KB-l0152 Odd zial Hipoteczny S ą du Grod L::i~go w Sandomierzu obwieszcza, Że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych: Złacie Kohn Hanie Wilczek Abramie i Gitli małż Go:dfingier współwlaścicielach 4/8 części z 4/5 części nleruchomoścl Nr hip 17 w Sandomierzu Termin zamknięcia postępowai1 spadkowych wy znaczony został na dzień 4 sierpnia 1947 r; w terminie tym osoby zainteresowane winny swe prawa tu zgłosić pod skutkallli prekluzji 2-KC-630 GRODZKI W SIEDLCACH Odd z iał Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Siedlcach ogłasza, że po zmarłym Lejbce Brollsztejnie synie Mielaviicza vel Mendlu właścicielu czcści nieru chomości Sarnaki 50, 90, 11 Nr rep!lip, 399 powia tu s"ie<i:eckiego, otwartel:ostało post~powanie spadko- we Tem1in zam k nię<:ia postępowania spadkowego wyl:naczony z o s tał na,dzien 4 sierpnia 1947 roku I w tym terminie wszystkie OSGby zainteresowane winny zgłosić do księgi hipotecznej swoje prewa i złożyć dokumenty pod sl\utkami prekluzji 2-KC-16li OKRęGOWY W SOSNOWCU Wydział Hipoteczny Sądu Okręg owego w Sosnowcu ogłasza, że toczy się postępowan ie spadkowe po zl11arlej Chawie Czape! skiej, wlaścicieke nieruchomości w Sosnowcu Nr hip 944 Termin zamknięcia powyższego postępowa!1ia spadkowego wyznaczony został na dzień roku, w którym to dniu osoby zain teresowane winny się sta wić pod skutkami preklu7:jl w kancelarii, Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Sosnowcu 2-KC-61 Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego \J,7 Sosnowcu ogłasza, że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłej Eugenii z Hamburgerów Gruszka - Gruszkiewicz współwłaścicielce nieruchomości w Sosnowcu Nr hip 614 Termin zamknięcia tego spądku wyznaczony został na dzieli 1,81947 roku w którym to dniu osoby zainteresowane winny się zgłosić w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okr~gll wega w Sosnowcu pod skutkami, prekl1lzji 2-KB-l0042 Wydział Hi,poteczny Sądu OKręgowego w Sosnowcu ogłasza te toczy się postępowanie spadkowe J() zmarłym Moszku, CywilOie synu Gedalii, współwłaścicie:u nieruchomości w SosnowJ cu Nr hip 280: Termin zamknięcia powyżs ze go postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień roku w którym to dniu osoby zainteresowane winny się zgłosić pod skutkami preklu zji w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okrę~owego w Sosnowcu 2-KB-9809 Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Sosnowcu ogłasza, że toczą się postępowania spadkowe po żmarłych: Abramie Haiperze współwłaścicielu nieruchomości w So~ snowcu, Nr hip 674 Josku-Majerze Rotterze, współwłaścicielu nieruchomości w, Sosnowcu Nr hip 831 Termin zamknięcia powyższych postępowań soa:łkowych wyznaczony został na dzień roku w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami preklu1:jl w kancelarii Wydtiału Hipotecznego Sądu Okręgowego w So,; snowcu 2-KB-9851 Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Sosnowcu oiłasui że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłych: Surze-Perli vel Saeomei z Dawidowiczów I voto Uberman II voto Konarskiej właśclcielce nieruchomości w Sosnowcu Nr hip 278; Mdrdce "\1e1 Mbrdce"" : Izraelu i Rywce vel Rywce-Gitli z Zygmanów, małżc,nkach Kac wsp6łwłaściciełach nieruchomości w Sosnowcu Nr hip 9; Frymecie Cukierman, Józefie vel Josku Herszu Cukiermanie, Ewie vel Jachwecie z Cukiermanów Maszl,r Chanie 7 Cno kcrmanów Zmigrod, Abramie Cukiermanie, Icyku JakubIe vel Jakubie Cukiermanie; Loli z Cukiermanów Maszler vel Maschcr BaM ve! BaJII Cu kierman, zamężnej Szyffer, Zen(,!lu vel Zendlu-Izraelu Cukier manie współwłaścicielach nieruchomości w Sosnowcu Nr hip 989; Józefie vel Josku-Herszu Cukiermanie, wsp6lwłaścide :u nieruchomości w Sosnowcu Nr hip 69; ton1 vel Leonii-Rebece z Majerczyków Sz:wajce1, Chai z: Prewer6w Majerczyk Boruchu Bendicie Majerczyku, właściciełach nieruchom JŚcI w Sosnowcu Nr hip 613 Termin zamknięcia powyższych postępowali spadk;iwycb wyznaczony został na dzień 18,1947 roku, w którym :0 dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Sosnowcu 2-KC-159 Wydział Hl<potecznf Sądu Oluęgowego w Sosnowcu ogiasz:a, że toczy się postępowanie Stpadkowe po zmarłych: Henryku vel Hendlu Prywene, właścicielu nieruchomości w Sosnowcu Nr hlp 6\1; Salomonie Pryweue Sane Prywer, zamężnej Kapłan, Rache:i - Belli Prywer zamężnej Szeskin Abramle - Izrael,u Prywene, Boruchu - Bendicie vel Boruchu - Bendecle Prywerze, Aronie - Dawidzie Prywerze Samuelu - Józefie Prywerze, współwłaściciel~ch nieruchomości w Sosnowcu Nr hip 683; Mizi 1: Englardów Englard, Abramie - Aronie Englardzie współwłaścicielach nieruchomości w Sosnowcu Nr hip 1 Termin zamknięcia powyższego postępowania ~padkowego wyznaczony został na dzień roku w którym to dńiu osoby zainleresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji w kancela rii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Sosnowcu 2-KC--158 Wydział Hi,poteczny Sądu Okręgowe go w Sosnowcu ogłasza że loczy się postępowanie spadkowe po zmarłych: Jakubie vel Janklu Binderze i Kajli z Binderów Fiirstenberg współwłaścicielach nieruchomości w Sosnowcu Nr hip 598; Esterze vel Esterze Marii z Jakubowiczów Liberman, właścicielce części nieruchomo ści w Sosnowcu Nr hlp 1420; Henryku vel Herszu Berze Libermanic i Szlamie Ę!iasl:U Liberl11anie, współwłaścicielach nieruchomości w Sosnowcu N~ hip 39;, Zehll31li e i Fajgli z lewkowiczów IIlałżonkach Kożuch wj :ścicie:ach oieruchomo5ci W Sosnowcu Nr hip 310;

4 ,MONITOR POLSKI" - Dnia "20 ~a)at 947 t, Nr 72 Szmulu ł fajgli z Parasolów maltonkach Fuks, współwłaścl cielach nieruchomości w Sosnowcu Nr hip 876; Nojechu vel Noechu I ft\lndll ze S~talnfeldów małżonkach Minc; wlaściclelach nieruchomości w Sosnowcu Nr hlp660; Genendli z K:eplisżówJudzkiej, właścicielce nieruchomoścl w Sosnowcu Nr hip 2100; Abramie Szlamie Wielicżkiene : współwłaścicielu nieruchomości w Sosnowcu Nr pip 2189; Surze Lai z KrakowskichFajf~opf, właścicielce nieruchomo ści w Sosnowcu Nr hip 673; Moszku Chaimie Cukiermanie, właścicielu 30 proc: nieruchomości p n, ; Młynarska osada w Byd:inie, powlatu olkuskiego Nr hlp 368 ~ ; Jakubie i Faj<lze z Barank~wiczów małżonkach Frim vel Fry-m; współwłaściciel~ch nieruchomości w Sosnowcu Nr hip ti76i, Abramie Izaaku vel Abramie Ieku i Cyrli z Zygmllntów vel Zygman6w małżonkach NajeF w:laśclclełach ci~ści nleruch~mo ści W Sosnowcu Nr hlp1871; Fajgli vel Fajdze Frym velfrim, właścic~tceet~ści nieru- chomości w Sosnowcu Nr hipłp26; Lewku vel Lewku "Izraelu Dreznerze; Rywce z AnIsnumów Drezner; Chai Gitli Lai z Dreznerów Lewimsztajn vel Le""en stein, współwłaścicielce nierucholtl()ści W Sosnowcu Nr hip 1215; Chilu Majerze i Fajg :1 Rywce Że SzmuJewicz6w 1 voto Warszawskie j małżonkach Frajnd:ich vel Freundlich, właścicielach części nieruchomości w Sosnowcu Nr hip 50; Esterze Malce z Zylberbergów Josżkowicz vel Joszklewicz wsp ó łwłaścicielce nieruchomości w Sosnowcu Nrhlp 2053; Termin zamknięcia powyższy, ch postępowań ~padkowych wyznaczony zostal na dzień r, w kt6rym to dniu 050 by zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji w kance-:arii Wydziału ~ipoteclmego Sądu Okręgowego w Sosnowcu 2-KC-I50 GRODZKI W TARNOBRZEGU Na wniosek Dawida Springera, zamieszkałego w Krośnie, uł Podwale 16, toczy się w tut Sądzie postępowanie spadkowe po zmarłych: I) Dawidzie Seligu 2 im SprIngerte z Tarnobrzegai zmar łym dnia 30:czerwca1938 r w Tarnobrzegu, 2~ MindU z Weichselbaumów Sprlnger l Tarnobrzega; zmarłej dnia 30: w Tarnobrzegu, ~) Majerze Springerze z Tarnobrzega, zmarłym dtiia r~ W Krakowie -:, Plaszów, 4) Liebie ze Springerów Kupfermanowej z Tarnobrzega" zmarłej dnia r w Krakowie - Płaszów, 5) Freid1i ze Strecków l<órnbliith Z Tarnobrzegu, zmarlej dnia : ,r w Tarnobrzegu Zmarli pod I) I 2) pozostawili: w spadku realność polotoni! w Tainobtzel!i1~ przyulkolejowel33 - zaś zmarli pod 3), 4) ł 5) " Poió~t~~i1f w spadku 4O~"28 j ct~lcf \, UłlfH>~I ~fuzó~h :2i~1::~!: :;~ :z,r; ~,~~i!; ~E,l+~,;::; t1 Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciw nymrazie " mogą być póińlnlęcl W postępowaniu o stwlerdze niu prawdo spadku,, " im8/m!,, ~ - AMORTYZACJ"k1 EK STABULAGJA W JE R ZY TE,LN OSCli Z A B E Z P I E C Z O N Y C H H l P O T E C Z Nl n, GRObŻKI,\V BYDGOSZCZY " Na skutek \vniosku Bronisl6wa Kamińskiego, ooieszkałego w Chelmźy, przy ul ChełmIńskiej Nt t3; o umorzenłe hlplitek zapisanych w ksil;:djy w i~ ",:,!n i Bydgoszcz tom IV, k IM wdziale m, a to pod L b: 50hipotekl zahezpleczającej w kwo tie 1200 zl na rlecz adwokata dra Mlehała bilecla, ostatnio za mieszkalego w Bydgos1!Czy i pod L b 59 hipoteki z -tytułu resz ty ceny kupna w kwotach po zł z 7 proc odsetkami na rzecz Stanisława Stefanii I Ludwika,Drotdt6w; ostatnio zam~szkalych w Chehnnie; ut PolM 20, Sąd Grodzki w Bydgoszczy za wladamia ó wszczęciu postępował1lao umorzenie tych hipotek j wzywa powyższych wierzycieli, ab(w tennlnie sześdcjinlesięcznym od : dnia ogłoszenia zgłosili sw<>je prawa I ; złożyli oświadczenie co do tądema wniosku, gdyż w przeciwnym razie hipoteki mogą być uroorzone: V Ns 143j412170fM u Z N A N I E Z A Z M A R LEG O I STWIERDZEN le FAKTU SMtERCl GR0DZKI W WARSZAWIE Sąd Grodzki w \Varsui\vie, Oddział r wzywa Zofię-S~lomeę l Fuchsów Hopfenbium, urodzon w 1864 roku Vi Kaliszu, t Józefa I Frajdy-Franciszki, ur LewI, ostatnio zamieszkałą W Warszawie, zaginlcną w czasie powstenia warszawskiego, aby w terminie 3-mlesięcznym stawlła si~ do Sądu, gdyipo tym termbuesąd uzna ią za zmarłą oraz wzywa wszystkie osoby: któfe mogą i udzlellć jakichko!wjek wiadomości o zaginlqne),; aby w powybzyi1l terminle doniosły o nich S,dowi Zg! 539j /M Sąd Grodzki w Warszawie Oddział I wzywa Kazimierza Aleksandra CiesIelskiego, urodzonego Xllutego-\899 roku w Lodzl, s Władysława i MariL z Ma:atynskic~ ostatnio zamieszka- MO W Wars&aWie, zaiiniode~o W czasie powitania werszaw- ~ skiego, a-by w terminie a-miesięcznym stawll sl~ do SądU, gdy t po tym terminie Sąd użna go za zm~hłego, oraz wzywa wszyst Ide osllhy k1óre rnr\"~ "-1,,,;,< ; o,,," ~ w;fk windomości o za - ginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich SądowI Zg 632, /M Sąd Grodzki w Warszawie, Oddzial I, wzywa Roman~ z Zan dów EłUng er, Cclrkę Rafała i Julii vel Judesy z Poznańskiel}, :, urodzoną,w Warszawie fi czerwca 1896 roku, ostatnio zamie- szkają w Warsuwie, zaginioną w ghetcie warszawskim w 1942 roku aby ~ w terminie a-miesięcznym stawil~ się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna ją za zmarłą oraż wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwie~ wiadomości o zaginionej, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi I Zg 1225/47 M-226 I Sąd Grodzki w Warszawie, Oddzial7, wzywa Jana - Mariana Zminkiewicza, syna Ludwika i Marianny z Nleściórów, urodz w Sarnakach r" ostatnio rom w Warszawie, ""ywiezionego w 1944 r do obozu w Buchenwaldzie, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby, kt6re mo gą udzle:ić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby fi powyższym terminie doniosły 0 nich SądowI VII Zg 739/47 M-2M2 GRODZKI W ALEKSANDROWIE ~UJAWSKIM Sąd GrodZlki w,~ieks:wdrowie KujaWtlkim ogłasza że w rute~zytn Sądzie :roswjo na wniosek Izabeli z Gołębi<)\,yskich Porańskiej, zamieszkałej we WISI Koneck, gminy Kun~ k WlSZCZęte po6tępowanioe o uznanie za :ruńarłego, BoleSława Porańskiego, urodzonego 10 grudnia 1910 roku w Aleksandrowie - Kujaw skim, puwiatu rueszawskiego, syna Wojciećha l He:eny z Chmfe \ew6kk:h, małżonków Pora,ńskich, osła,tnio zamieszka~ego w Konecku, gminy Koneck, powiatu nieszawskiego, który we wrrreśniu 1939 roku, jako żołnierz 22 pułku u~an6w brał udiiał w wałkach z Niemcami, dostał się do niewoli niemieckiej l w miej S<owości SChwabslburg za,ginął Wzywe si\! Bo\esłlwa Porańskiego, a,by w ozasokresie do dnia 31 sierpnia 1947r ZIgIosH się do wyżej Olna<:ZOOOgo Sadu, gdyż w przeciwnymra,zie może być uznany Ul 7Jffiarlego Równocześnie prosi się w6zyst1kie te osoby, które moglj udzielić wiadomości o ~inioriyrn, alby w terminie wyżej UI;k,reś!o nym doniosły o nkh Sądowi du Zg 32/47 f 2103jM GRODZKI W BIELSKU Sąd Grodzki w Bielsku wszc zą! na wniosek Stefanii Dzi~h Mmieszkełej w Czeohowicach, uj Prezydenta Bieruta 1099, po stępowanie o u2nanie Za zmarłego jej męża Leopolda Dziecha urodżon~o 24 wrześriia 1917 r, syna Jana I ZlJIZ3nny z domu Omor~zyk; szewca -ryimarza,zantleszkalego ostatnio w Cze: chówicach: L~opcld Dżiech z05t r po\volany do~oi;) ska n iemi~kiego Przebywał <in na honcie wschodnim ~tm ni~ Wi~d&nością od mego by(-ll6t ~IS~rly~ 30hI9n r Odfą~ śl8d ~ nrtn Ugii1ą1 " - Wzywa: się Leopó:d,a Dziecha, ąby " w terminie do3 miesięcy od daty ukazania się ninie jgzegoogłoszeniil zgłosił ię w Sądzie Gwdikirri w Bie16ku, gdyż w przećiwnym raz-ie ll1qże być uzn&ny U! zmarłego Zarazem wzywa si~ osooy, które mogą uazjelić Wtedol1)Óści oia,ginionym aby w terminie powyż&zym doniosły (, tym: Sądowi Zg CX1j f-M Sąd Gtodz1<i w Bielsku :wszczął na wniosek Anny Czornej, zamieszkałej w Cz~howica~h Nr 107, postępowanie o uznanie za ZJlnarlego je{mężiia:ojrego Czornego urodzori~go 26rMrea 1911 w CMoChowteach; osy,na Jertegu i MarII z domu BorgleI u,mleszkalego osta1nlo w Czechowicach Alojzy Cromy rosłał powołany w dniu 19,(1943 do wojskandemieckiego, przebywał prz,el, jekiś cus w~franc;i, następnie w G:lwicach, a póiniej znów odued! ria fr<mł O&tatnllj wiadomością był IlstpHny r Odtądś!ed po nim zeglnął I Wzywa 8lł Alojugo Czornego, ltjy w termime do 3 miesi~ey od daty ukazania się niniejsrego oglo(ljun\e, z,g105~ się! Sąd1tie Grodvkim w Bie16ku, gdyż w przeciwnym razie moze być uznany za :llmrlegu Za razem wzywa się osoby: ~tóre m~ gą udzielić wjado~i o zaginionym aby w terminie powyz! szym, doni06ly o ty~ Sądowi Zg 91 / /M 1 Sąd Grodtki w Biel&ku wszlczął na wnlosek Herminy Guą~: I zamieszkał~j w Bielsku, post~powante o uznanie ~ zmarlegu Jej męż~ Winfryda Gunię, u,rodzonego 4 września 1008 r w B~lsku syną Leona i Adela jdy z domu Palica, u-nędnika, tamle!szkałego ostatnio w Bielsku Winfryd GunIa został w 1941 r powołany do wojska niemieckiego I przebywał na fmocie wschodnim Ostatnią wiadomością od niego był list datowany % kwietnia 1943 r Odtąd śla~ po nim zaginął Wzywa s~ \Vlnfrydł Gunię aiby w terminie do 3 miesięcy oddety IlIkaUlnia się niniej5zego ogłoszenia ~głos~ się w Są: dzłe Grodzkim w Biel6ku, gdyż w prz~iwnym rbzle może byc ulnany Ul zmarłegu Zerazem wtywa się osoby, które mogą udzielić wiadomości 0 zaginionym, aby w te rminie powyższym doni06ły o tym SądOWi Zg97/47, 21 51/M GRODZKI W BOlESlA WCU Sąd Grodtkl w Bcil~Jaw<:u na wl1iiosek mie6z1k~n~i groroody Czama Wandy HołOdpiak wzywa jej męza StanisłaWa Holod niaka, urod~ 1212:1915 r w, Swłrzu eby w terminie 3-mie- sięcznyin, ~ł<)osijsię:gdyż w przeciwnym razie może, być, uz~ny za z~t!ego: Wzywa się wszystkle~9by, które mogą udzie lić wia<fomoś<:i 0 zagiiwnym apy ferminie powyższym 00 liiosłyo nim Sądow 1: grvdt~iemu w Bolesławcu Zg 4/47 ł439jm GRODZKI W BRZEGU Sąd Grodzkipo~iadamia, że: z wniosku Aleksandry Marcin~ kowsk~j, umieszkałej w Mi chałowie, gmioo O:szanka powia tu brz,es,kiego, wszczęle wsta~o pos tę powanie o uznanie za zma!llego Józefa Mardnkowskiego syna Mariana i Franciszki z Iwińskich, ur<;>dzonego dnia 14 wrześn ia 1905 r < w Dużych Fo~warkach, gmina Katerburg, zamieszkałego w Wiśnlowcu, z~inlonego dn:ia 10, ru~ego 1944 r podczas napadu faszystów ukraińskich na Wiśniowiec (Akta Zg 11 /47) Z waklsku Me!lii Pajączek Ulmieszka łej w Brzegu, ul Dę bowa 6, wszczęte zostało postępowanie o uznanie za zmarlego Jana Michała Pają~tka, syna Ka<zimierza i Marii z KłąCZÓw" urądzonego dnia 20 czerwca 1897 r w Skolem, powiat Stryj, emerytuwanego starszego posterunkowego policji śledczej we Lwowie, zaginionego dnie 16 kwietnia 1940 r Sąd wzywa, powyzej wymienionych by w terminie trzech mie6i~y od daty ninie j6zego ogłoozeniazgłosill si~ 9( Sądzie Grodzkim w Brzegu, gdyz w przeciwnym wy!>3dku mo~ gą być uznani za l,marlych Sąd wzywa!j"ównież w6z)stkie oso by, Móre mugą udz ielić wiadomości o zaginionym by w tymże terminie doniosły fj tym Sądowi (Akta Zg 15/47) 2241 /M, GRODZKI W BRZESKU Na wniosek Marii Zak zam, w Krakowie JesM L 6 W6ttZę tć p05tępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Zaka s Ignacego i Albiny z Gicał6w ur r w Okocimiu, zam w Jadowni kac:h klbrzeska który miał w r 1940 zostać urprowadzony do Nlemie~ umlesz~zony w obozie karnym a następnie po wykry elu w baraku radia wraz z innymi więźniami w r 1942!ub Hl43 przez Niemców zgłedzony Gdy jest prawdopodobnym, że wymieniony poniólsł śmierc! zarrądza się postępowanle o uznanie go za zmarłego i wzywa sl~ aby d<l trzech iniesięcy dał znać o swym życiu irhie jscu za mieszkajlla; Z!3 :ś inne osoby, aby w tymże czasokr~ie tkl:zle!i~y Sądowi wiadomości o zaginionym Zg 17/ !M Na wniosek Abrahama Salamona Westreicha w Kr!łkowie, u-l Miodowa 29 i inż Romana We5lreicha w Krakowiep18c Grob:e 19 WSzczyna się postępowanie ce~em uznania za zmarłą Ireny KornHzerÓwny, córki Samuela I Nechy Beidnerów l8t 18 liczącej ostatnio zamieszkałe] w Brzesku, ktma w r ł942 zoo stała zastrre:ona priez Niemców : Zag i nioną wjywa się aby w terminie t rzech miesięcy ~o sila się w tut Sąd zje, gdyż w prz~iwnym razie mok byc! uznaną 1-8 zma, rłą Wszys:kie oselby które mogą u<i ziełi~ Wia domo~i o zaginionej wzywa sią alby w!el1minie powyższym doniosły o nich Sądowi Zg 3/ /M GRODZKI -W BUS~ ZD-ROJU ~d Grodz-ki w Busku - Zdroju wzywa Władysława Grędę, syna Romana i Ursiiili urooumego w ~niu 21 listopada 1901 roku we WSi Podgaj~;gminy Szani ec ostatnio zamieszkąłega ~óirfij~2 " vl P6dgiju~: : ~YWlezlonegó ptzeż niemców na I!"dboty oc;"\nłemiec ab-y" :" t:ermlni~ : ti-zei::hmqesięcznym, ~żeli, żyje, stawił się przed tut Sądem lub w inny sposób dał znać o <;obie, oraz wzywawzysłkie inne osoby; które mogą ud~leł1ćwl6do mości o zaglni<mym, aby w terminie POWyższym doniosły o nim Sądowi, w przeciwnym razie zaginiony zostanie uznany za zmarłego 2107M Sąd GrodZlkl w BlJSku Zd<roju wzywa Nutę Mendla Siro sbei"ga, 6ynaIz-rnela - Berka i Sury :" FaJg:i z Ostrowi~kich małż: Sfrosbergów, urodzonego dnia t W Nowym Koi czynje l tam stale zaniiesz1kajego, który w 1942 r w raz z cełą ludnością żyd UW:6ką wywieziony :wstał z N Korczyna pr~ niemców, aby w terminie 3 mies i ęcznym stawił się prze<f tut Są<kin lub w inny sposób d<l ł wać o sobie oraz wzywa W6?,y" stkle inl1!e osoby, które mogą ud lzielić wiadomości o :Żaginlonym, aby w terminie : powyższym doniosły o nim Sądowi w prte~iwnyln1 ratie wyżej zaginiony zoswnie uznany za znna rłe go: 2106/,~ GRODZKI W CHElMIE Na wniosek Edwarda Krawczenko, zam w Chełmie przy ul Ko~ejowej 9 wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłą E:żhietę KllIw>czenkoz domu KorostiUik, >C órkę Władyslawa i Anny z domu Nlwińska, urodz 12 lipca 1907 roku w B~ześclu nad,bugiem, która w 1944 roku aresztowa-oa i osadzona v: wl~ zienlu przez Niemców w Brześciu zaginęia Wzywa się zaginioną, by w terminie 3 mie6ięcznym ud te go ogłoszenia zgłosiła się do Sądu Grodzkiego w Chełmie, gdy t w prredwnym razie może być uznaną za ZIrn3 rlą, 8 oso by, kt6r~ mogą udtie\1ć o niej wiadqlmvści, aby w tymże termin~ doniosły o tym Sądowi Zg 27;47 222Ś/M Ne wni06ek Al~redy Giertiislkiej, zamieszkałej w Warszawie wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego męża jej dr Stanislawa H~ryka Gier1ińskiego, syna Stani>sława i Heleny z Ahstów małz GierUńskich, wrodzonego 8 maja 1901 rolru w Sremle, mieszkańca Ch~ma, który w dmu r ot~ymal przydział do 2, Pułku Artyłerii ciężkiej w Chełmie a następnie w wn:eśniu 1939 r wyrwszy! na fron1 i wtedy zaginął Wzywa się Ul gi n ionego by w terminie trzeoh miesięoey zgłosił sie do Sądu : Grodzkiego w Chełmie gdyż w prz~iwnym razie zostsdlię wznany ~ zmarłego Osoby które mogą udzielf~ wiadumości o~aginiony lą1 wzywa się, aby w tymte termłnje doniosły o ty~~ SądQw i 1503/M GRODZKI W CHElMZY WiśniewSka, Marta :;, zamięszkała w Chehllży pawiat, Toruń wniosłe o uzna,nie ~ zmarłego męża swego Wi śniew~iego,80-1e&1a9la, IlIrodzofJeg<Jdnia 12 listopada 1905r w Glocken (~i«i1

5 Nr 72 =,), yna Judiulza l AQIlY IS :, Jasto&uw8klch, małi~dł<ów Wi sniewskkh, osta,tnio zam~k1rego w G~mży :, powla<t Toruń Wyżej wymieniony %>OSta;! w dniu 9, U!Sto~, 1939 r;, &le&zto wany prz~zi gestapo j wywie:rjuny do fortu VII wt()1\l!iiu Od tego Cz&5U W5zdki ślad po nim za,g inłł, Wzywa się wyżej wymienionego zaginionego, by logłoslł isl~ \V Sądzie Grodzkim w Chełmży do dnie 31 października 1947 r godzinyi2 tej gdyż w przeciwnym razie b~zleuznąny za zmarłego Wzywa sl~ równieł wszystkie osoby kt6re moi udtlelić jeklchkolwlek wladomoścl o zaginionym ~y, w powyż- " ~zym terminie doniosły o nim Slldowl I Zg, 54/ /M Marcjenna Lewandowska zamieszkała w Ch$ży, powibt Toruń, wniosła o uznanie za zmarłego m~ża swego Zygmunta LewandQWskiego, urodzonego dnje 5 czerwe,a 1909 r w Chelmty powiat Toruń, L5ynanieżyjącYell Jana I All:Ily z d0l1111j Manitkow skie j, lluilżonków lewandqwsklch,o&!atnio, zamiesz;kałego : w Chelmiy Wyżej wymieniony 206teł dnie 9 listopada 1939 li"<jku ar~ztow\1ny przez tajn~ polkj~ niemiecką i,wywieziony do fortu VII w TorunIu; od tej pory w!iejki ś!ad po mm zaginął Wzywa &~ wyżej wymienionego, by zgl<;sił sl~ w Sądii~ GrodLkim w C~mży do dnia 31październ tka,1947r,goozioy IZtej, gdyż wprzedwaym raiie będzie ulonany UJ Lmarłego Wzywa L5 i ę rowąież wszystkie osdby które mogą udzie1ić je kich kolwiek wladomokl ~zaginio~im : aby w p~wyż6zy,m terminie doniosły o nim Sądowi I Zg 53/47, 2136/M,GRODZKI W CHOJNICACH Sąd Grodzki w Chojnicachwzywa Jana Weltrowskiego, ur 25 czerwca 1903 r, syna Jakuba i Marianny, ur Fryma~k, ostatnio zaanie6zkal~<j w Brodz1e Młynek, pow Chojni<:e, który jeko żołnierz armii niemieckiej w!styczniu 1945r zę:ginął, aby w termiitie 3 miesięcz;nym zgłosi,ł się do Sądu, gdyż po tym ter miitie Sąd uzna go ze, zmarłego oraz wzywa w sloy5łkk!,osoby,,które mogą udziellć jakichkolwiek wiaaom<jś<:i o u,ginionym, aby w powyższym terminie don i 064 y o tiich Sądowi Zg 44/47, 2120/M Sąd Gr<Xjzki w Chofnkacb wloywa Ma ks ymiliana Bruskiego, urodz 7,kwietnia 1913, r, syna Andrzeja i Anny ur Wałdoch, ostabld<j zamie5zkał go w Ka6wbie, pow Chojnice, który 24 sierpnia 1939r zaciągnięty został do wojlska po:skiego I od,tąd wszelki ś l a d po nlm zaginął, aby w terminie 3 miesięctnym zgłosił L5ię do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd u,ina go ~ lomal/"łego oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzieuć jakichkolwiek w iadomości o ZJaginionym, aby w powyższym ter minie donio&ly o niell SądoWi Zg 51 / /M Sąd Grodzki w Chojnkach wzywa Edmunda Glia~YMkie,~u,UiI 24 września,1892 fw Mr«zy,&5yna JJlIiaM f LudWiki Trepczyńsklej ostatnio zamieszkałego w Chojnicłch, który w r 1939 ~gin~ł i odtąd nie ma o nim wi~olltoścl, aby,w terminie 3 mlesięcznym zgłosił sl~ do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za r-marlego oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek, wiadomości o zaginionym ęy w P9wyższym terminie doniosły o nich SądowI Zg 38/47; 2122/M S~d Grodzki w Clwjnicaeh Wloywa Stefa,na Gewr:6ńskiego, listopada 1887 r, syna Józefa I MariI z Jastnębskich ostat ct!o zamiesr-kalego w Chojnkach, który w s lyczniu 1940 roku _ginął ;łjy w terminie 3 miesięcznym zgldsił 6ię do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zam-rł go oraz wzywa WSzy ótkle osuby, kt6re mogą udzielić jakichkolwiek wiadomoki o za:ginlonym, aby w powyższym terminie doniosły Q!lich Sądovri Zg 49/47 212:3fM Sąd Grodziki w Chojnicach wzywa Franciszka LetszczyÓ$klego, urod,z 15 11Jltego 1906 f, syna Michała i Józefiny ur Hinz, osta1nlo zamieszkałego w Choinicach, który ~ko żołnierz 3,rmii niemie<:kiej wyruszył w L5tycloniu 1945r na kont i od tego cza liu ślad po nim zaginął, a,by, w termiitie 3 m iesięczljym zgłosił się do Sądu gdyż po tym teriminie Sąd uzna go za zma-rłęgo oraz wzywa ~zystkle osoby, które mogą udzielić jakk~oiwiek wiadomoścł o zaginionym, aby w POwyżs zym terminie doni0l5ły o nich Sądowi Zg 54/47 ;,,, " 2124/M GRODZKI W CHORZOWIE Wstcz~to pos!ępc;wanie o uznanie za zmar! ~ch: I) Stefana Wojnowskiego, Ull"odz r w Sosnowcu: syna Józefa l, Marii z domu Jani,kowska, O!faLnió zamieszkałego w lagiewnbkach SI ut ChorWWL5ika la, L Zg 347/47 2) Alojzego Wengerka urodz r w RooZ,kI, St syna Gustawa i Berty z domu SzoltY6ek, ostatnio zamieszkałe ; go w Vplnach SI, ui Wie<:zorka L d 7 l Zg 342/47 ~ : 3) JerUlgo Wincent~o Czaję, urodl ,r "! Cito I rz<j\vie, syna Józefa i Marianny z domu Matu ra, ostatnio zem w ChorzQWie, ul MaztDf&ka 13 f Zg 349/47 4) Pawła Kocd~, urodz 2O6ł903 r w Król H~cie SYM ~łelana Tomas za I Jadwigi z domu Kośde!niok, ostqłnio zam w Oborzowie, ~l Bandurskiego 101 Zg 351 /47 5) Ryszarda Pawia Szafrańca, urodz 15,21915r w Swię Jchlo\ldcach, syna Pawła Sylwestra i, Marii z domu Szindzle arz, ostatitio zam w ChorzowIe II, ul 3 go Maja 81 I Zg 352/41, fi) Alfreda Jana Myś1iwczyka urodz ~ r,w Chor~,>;je syna Jana Michała i Albiny z domu Kozub, 08!G!nio, fil m jtszkał~ow Churrowieul Poz!l8ńska 68 J Zg 353/47 7) Franciazka,Kota urodz rw, Wożnlk,acb JlO;II lu-bli,lec, syna Marły KQŁ, o~tal"il) umie6:zjk w Chórzowie Il ul 11 Ustopada Nr 50 I Zir 354/47 S) Augustyna Richtęna, urodz: 2681S92 r w Dolnyeh Ha; I d1jkch, syna Józefa i Anny z domu Hallek <Matnio <:am1e6lok w Chorzowie, ul Długa Nr 41 l Zg 355/47 ~ MONITOR POLSKI" ~ Dnia/2Oma}a :1941 t Q) Jan, EmileI(~mJlfl!l1,urodp r w, LagJewoika~h SI, syna ~ODl!ltan tego i Ann, z ckim\j,ra-tl:ltk ~ł4tojo zam w Lagievnikach SI, Koonł H\l~a, HułJet1us 23 ~ ~ ~/ 47,,19) ; Francis-zka Jurczyń&ki~go, orooz , r w DII I)Ńw<:e Wk!lkiej~ syn Wj)jdecflllł i Alb\ny, z dilinu Jainczyk, ostatnio um w Wielkiej Dtbr6~, ul KokilJlSZIkII2&a I Zg 314/47 11) Wiktora Wydenka, UfaM r w Dąbrówce,,:6) Kar?la WyrWiJ; urodz; 23:9:1909 t w [(łodllicy JICW Koźle, syna T~or l Ketarzylly łl domu, Musohi<A, 05ta,tlłte zem w, Chorzowie, ułcieszyń~ke 19, I zg288/47 " 7) Antoniego Szafrarlie<:, urooz 2912J908 T w Cbol"zOWi syna, PavAa j Bea:!y z domu,bembenek, ostatnio tainwobtj;,rzow~ I,ul, Bogdajl18 18, ł,zg 289/47, 8) MakL5e Fryderyk Pyrchaa, urodz r; w Cbrepac zowie, &5yna WIelkiej, Iyna Piotra, I Agni~~kl z oomu ZIoło, OI,ł~ tnło um I " D~ówoe WieMdejI1l Sit<J Maja Nr 264 I Zg 3l5/47, 12) PawL<! Wa:08zek, orodz r w~ollme, syne I Doneta, I Albertyny z,domu Gdynia, ostat1lio UJm w ChorzowIe AugtJStyna I Julii z domu StoIlorz, ostatnie n,ta Pudlerske l I Zg 365/47, 13), Wincentego Ma t uesu, lłrodz :r: W Szal"leju, syna Józefa I Zofii z domu Ob~k,<JStatnlo, mtni~zkałego w Chorzowie III, ul Klu<:zbor~ka 8 I li; " 14) Brunona Sar!eczko, ljllodz W Ra~inłe, eyna Jal18 i Moą~kł z domu Nawrat, ostatnio zamieszko w Dtbrówee Wielkiej, ul KsRych)e Nr 91 Zg 371}47 " 15) Franciazka SosM,urodz 29Ll~14 r w Wielkleh Haj dukacl1, L5yna Ker<Jla j Kol,tarzy,ny, z dom" Zuita, osia,tnlozam w Chorzowle, ul Limanowskiego, Ił I Ze, 375/47 Wzywa s~ Wytej wym~nionych, ~y W~rmtnIe do tneeh miesi~y zgłosili &5Ię do Sądu qrod~~ie~o, w Chor~wIe, gdy t w przeciwnym Tazie mogą by~ uulanl za zmarłyclj; Zera;:ern wzywa się os<hy, klór~ moglluddelłć : wiedom<liki o zaginio nych, aby w termiitie powyższym cionloely o tym Sądowi 2~0/M Sąd Grodzki w Chorzowie wszczllł póstopow~liie o uznanie Ul zmarłych: I) c><;kara Fryderyka 136tnh~, urodz 13,L!902 r w MIko - łowie pow PsZ(:zyna, liyne l-gnacego i Natalii z domu ~idel, ostatnio zamle&zk w Chorzowie, ut KL5 StrzYb~ego 13 I Zg 275/47 2) Wiktora Józefa Sosn~, urodz r w Chropaczo wie, syna J6zefe i Kaw!!ny z domu Kagon, OL5talnio zmnjesvk w Chropaczowie, ul BytorJi6lka 29a I Zg 274/47 3) Jerzegu Frand5zk;i Przybyłę ; urodz: roku w Szarlocit1cu, syna Karola i Brortislawy z domu Watzlawe!k, OSf:a,tnio zamle6lk wswi~tocf14owkach, ut Polne 10 1 Zg ~I~~, 4) Etr,ne&taNikodemaGa-wla, urodz 129:1913 r w Swietoc-hłOwicaeh, syna Józefa ł Ańny z dómuholih:ner,ostatnio zamies :t;k w Swiętochlowi<:«ch, ul Szkolna 12 J zg 192/47 5) Augus tyna Jaku:bczyka urodz r w Nowym Bytomiu, L5yna Antoitiego I Joanny z domu Mu~k ietorz, teta t tjioum :w Swiętochlowi~ch, li1 Józefa 2 I Zg 225/47 6) Pawła Tomczoka, urooz2l51907 T wwie1kkh Hajdu kach; L5Y!łł J8I1a ipoo!łny z domu ErmitSch, oslatnio zamies2jk w Ch?rwwle, ul Kościelna 25 1 Zg: 189/47, 7) Erwlna RomenaPawHka, -urooz r :w, Swięto I ohłowic3ch,~yna JÓZef~ i Karoliny Marii iclomukochanek, ost,tnio,zamieszik w Swięt<JChł-owica~, Kol Niwk,"j :7 I Zg 19$/41 ",,,",, "! i ~ 8) Edmulllia Przyobylaka, urod~ 22,1913 r w Mahl!lelm (NIemey), syna Wa-len!ego i Józef y z domu Fqokowiak, Ostat nio zam w Swiętochłowicaeh, ul św J0zefIjJ l I Zg 224/47 9) Wiktora T homa5a, urod z t wwiej~kh Hajd (} k~ch, syna FHi pa j Emmy z domu, Otrrba,,<JsletnIo < wniel!zk w Chorzowie, ul WrocJawska Nrl~ I Zg 383/47 10) Jana GieJlka, urod1j r w Kamieniu pow Kr ków, syna Józefa i Maria,nny z domu Gara, 06ta~nio UI4!1ieszk w Swl~tochłow1cach, ul Nowawiej6k1 24 I Zg 229/47 ll) F~eryka Andersa, Il!Odz 41219ll r w ChorWWie - Batory, synas?iozepana I Frand!21kl z domu Wider" ostatnio zamieszk W Chorzowie Bafory ul Kaoliny 53, I Zg 252/47 12) Jana Sclbora, urod,z r w W Pia$kach Szła cbeokich, syna Mate1I$za i Zuzanny z domu KaraŚ, OiSt&tnio u miestkw Wielkiej Dąbrówce, ul ~CJrego7 J Zg 257/47 13) Wilhelma Grregorczyka, urodz r w Cborzo w~ $yna J~f4 I Florentyny Anny z domu Brudny, <J6talnio zemlel5zk," w Ghorzowie, ut Rymera Nr 11, I ~ 258/47 14) SylWe6łra Mano~kiego, urodz 2I r w Dą ~ b~&wce Wie)klej,lIyna fran<:iazke I Kataizyny z, domu Mleri~k, <JL5tatnio um, w Wielkiej DII,hrowće ul; 3~ go Meja 140 I Zg 184/47 15) Wilhelma Kopca, urodz r w Lazlskach Dolnychpow ~ PISzczyna, L5yna Franci5Z1k81 Elżbiety zdomuia,ksy, ostatnio mm: w Lagiewnikeeh SI ul SlenkieWk;JiI 68 I Zg 271/47 Wzywa się wyżej wymienionych, aby w ~rmfnie do trzech miesięcy zgłosili L5ię do Sądu Grodzkiego w: C!JOrwwie, gdyż w,przeciwnym ralie mogą być uznani ia zmarłych Zarazem mywa lii~, os?by, które mogli ooźiellć wiadomo~d ozaginio nycit, eoby w fermi~ powyż6~yrri d~081y o tym Sądowi, ł756jm WsZ(:zę t o pos ięll)wanl~ o uznanie za zmarłych: I) Stefana StOItysek, urod~ t wwj~lkiej Dą brówce, syna Marcina I Agnieszki z domu Wieczorek, ostatnio Lam w Wielkiej D ą brów<:e ul Kościus21ki II)) I Zg 208/47 2) Emanuela Gromotka, urodz r, w Zarzeczu, um w Chropeczowie ul B ytoim ka 58 I Zg291/47 9) Jana Stu~, urodz r w, Wadowicaclt, IYIII U4 zeta I Marii Z domu Karacka, osttoio raan " Cboi"ZOwieU ul, Bytom!ka 51, I Zg ) Józefa Gt,bora, IJIOÓZ, 113:1911 r w Wielldej DIlbrów ~" syna Wawnyńca l Elźbiety II <łamu Pogod!!, oetatlllo ~ " Wielkiej Dąbrówce I Zg 294f47, li) Józefa Wiktora Luksa, \Jr<d~ le1915 f " le~liii Ikach St,6yna FrancIszka i FraJlCis2Jk1 z domu Wolny; osfet~ um w Lagiewnikach SIHuŁa łi,tjberłue 6 I Zg;296/47 12) WIktora Kon6lantynaOlolf!Wa,,urodz MU "II ChorzowIe, syna Jeilll1 I Muli ~ domu Ska;pczyk, ostrilli film W Ohor~ieI, ul Wolnołd 26 I Zg 297/47,, 13) Karola Róiań&kiego, ~ r w Niwce; pow B~zin, symfryderyka I KafarJyny ~ domu Szymaczek, oettt nio um w Swię!ochłowicach,iii, Kolejowa 22 I Zg 303/,, 14) Kurtafr~isz~ Jenczer, urod-z; 68 1~12 r w ehor», wie, 6yna, F-r~ncisi!(a i, Kęro!Iny ; z domu KowaLska, osła tille zam, ~ Chorzowie ul Powstań<:ów 15, 1 zg 306/41 15) Konstantyna Fąferek, urooz 169:1889 r w Cfsuowie pow Czarnk6w syna Romene imarcjanny z domu > BQleiyk (l,tatnlo um; w Chorzowie II, ut 3,g9M~ja 189 I Zg WzYW!3 $i~ wyżej wymlenlopych aby w termlnie do ~rzeeli mlesi~y zgl~m się do Sądu GrOdzkiego w Chorzowie gdy! w prz~iwnym razie mugą być uzna,iti fil zltliiuiyeh Zara,rem wzywa się osohy, które, mogą udzielić liiadomośc-l o u,gidioe nych, aby w termiitie, powyższym don iosły o tym S~d6wi, 2257/M GROD~KI t W CZAPLINKC1 Na wn io~k Wlodzimlerza Drozda, zamieszkałego w Cz,ap)iD ku - Rynek 3, w$zctyna sl~ postępowanie, celem uznanie za :z ma-rlą Drozd Jó~fę, lat,51 1iczllcą,c6rk~ Józefa I Ma-rii z domu Breyer, zamieszl alą ostatnio we LwowIe która QplliŚCiwsz;y, w 193lr dom ewego m~ia, nie daje:wladolfloścl () soblemia la ona zginąć w czasie nalotów w 1944 roku na nrlasto Lwów Zagirtiop~ wtywasię; aby w czasie S ~~ie<:y tgiosiła sił w tu~ Sądzie, gdy Ż w przeciwnym M,zje, moiebyć uznana u unarłą Wszystkie <JS01;ly, które mogą IlcJziełić wiadomoś<:i o za ginj~nej wloywa si~,,aby wt~rmln ie powyts-zym domósły o nich SądowLZg 1/ /M GRODZKI W OZIAtOOWJE " - - ": \ - :, Sąd Grodzki wdziałdowlews~:zł ~t~powanle o uzllan/e nas t ępującyl=h osób u %marłe na wniosek: l) Wa~y Cbry~t"zamlesz~alej w,zablnach, m~ia jej Het! ryka,chrysta,urodu:mego 20 kwietnia 1913 roku wi<lslar syna Huberta l Heleny z domu Bytner ostatnio zamlelzkałego W %1 binach, powiat Diialdowo robotnlk, powolanego do WOjska ni miecklego I wysłanego na front wschodni ostatnia wdomoł~ o jego życiu z 28 grudnia 1944 roku,,akta sprawy 2 Zg 10/47; 2) Marty Tesar, zamieszkałej w Gra!ewle powiat DzialdoWó,i męża jej Lucjana Tesara, urodzonego 5 pddziernlka 1912 roku w Boleszynie, powiat Lubawa, syna Maksa ł EmłIU z Wrzosk6w, ostatnio zamieszkałego w Koszelewach, powlat Dzlaldowo rot nika, dnia 27 lipca 1942 roku, powołanego do wojska nl~ieokie go i wysłanego do południowej Francji, skąd ostatnia wladomoś~ o jego żyelu pochodzi z 9 sierpnia 1944 roku, akta sprawy 2 Zg 28/41;,, 3) Marianny Zdrojewsklej, umieezkłej w R:os,z~ewkeen męża jej BronIsława Zdrojewskiego, ljjodzonego 7 Ustopade 1913 roku w Wąplersku, powlat Ozlałdowo syna Tomasza I Anny z Hejków, ostatnlo zamieszkałego,w Koszetewkac~ powiat D%i:ił~ dowo rolnika, dni II paźd ziernlka 1942 roku pow\)/anego d<, wojska niemieckiego I wyisł!lnego na front rosyjski, skąd ostat niawladomość o jego iychl pochod;l I 30 Ustopada 1944 roku, akf1 sprawy 2 Zg 22/47;, ~ ", 4) Heleny Chudzlńskiej, zamle6~kjllej " Myśl~ch, męża jej Alojzego ChudzlńsklE;go, urodzomgo 31 lipca 1906 roku,,; WIerzbowle powiat Nibork,sYM, LeQIlaIFranclszkl zwiśnlew,", skich, ~tatnlo umleslkełego W, Myś1ę!ach, po:wlat DziałcJ~ wo, rodotnika, ania 19 maja 1942 ro~upo:wołanego, do wojska niemieckiego i wysianego na front rosyjski, skąd ostatnia wladó mość o jego życiu pochodzi z Istyetnla1945,roku, akta sprawy 2 tg 25/47; " 5) Melanii OrłowskIej, zamieszkałej,w,koszelewka:h; męża jej Stanisława OrłowskiegQ, urodzonego,lo kwietnia 1910 roku w PonIatowle, syna Józefa I Marianny z Przybyszewskich, ostat- nio zamieszkałego w Koszelewkach powiat Działdowo robotnika, ditia 31 sierpnia 1989 roku powołanego do Wojska Polskiego, odkąd niema wiadomości o j~o życiu akta sprawy 2 Zg 23/47; Wzywa się utymienionych zagilllonych orat,wszystkie osoby, które mogą udzielić o zaginionych wladomośd, aby w tenninie trzech miesięcy logłos ili się, wzglę;1nie dó1lldli Sildowi Grodżkiemu w Działdowie, gdyż w przeciwnym,razie zostaną uznani za zmarłych, 1399/M pow Ps Z(:zyna, syna Jana l Rozetli z duinu Sqchy, 06tatnio zam w Chorzowie, ul Długa 49 I Zg 241/47, Są~ Grodzki w Działdowie w s zczął J)05t~powanIe o uznai!le 3) Henl/"yka BrQd~; urodz T "" Wielkjch na s t ę pują ::ych osób za zmarłe na wniosek: Hajdulkach syna FranChsz,ka, L Marii z domu Dlugósi; osta ł, n i o l) Wiktoru Januszewskiej, zam i eszkałej w Tuczkach, mtża um, w Chorzowie, Kw DOlna 12 IZg, 2JIJ/47 jej Anfoniego Januszewskiego, urooroneg~ 21 kwietnia 1905 r 4) Wawrzyńca Powol, urod2, 10 :8 ; 189~ r, " Paoiowech, w Odmach; powiat Ostród, : yl1a Wiktora i ĄugusŁy z: Zahlotrtyeh pow ~ ~siczy,na ; syna F r~isz~, i Ka!arzynyz domu I~ kamel ; I ostalnio umieszkalego w Tuczkach gminy Zabiny powialu dział-, ostalnjo zam w Cborzo~lle, ul Krotka L 6 r ~g, dowskiego, robotnika powołanego 18 grudnia 1943 roku do woj, 5) PawIa Adler, urodz 14,11915 r w Klein, KraU3chem, I s ~ a niemieckiego w ~rus~ i ej na~:ie i wysianego na fronl wschodpow B vle sl a A :~ syna JalM Karola i MrU z domu Stu(ker I nr do, Ł ot\l:y osta tnia \liladomosc o którym pochodzl z Gdyni 1»t11oio um, w Chorzowie II, ul Styczyń6k~go 4 I ZI 285jł7, 15 marca 1945 roku, akta sprawy 2 Zi 4147;

6 $ "MONITOR POLSKI" ~Dnia 20 maja 1947 ti Nr n 2) kty Uza~kief,żinu~~zkalej KO!lzelew~eh, m~ża jej AatccdliQ tjrarakieio, urodzpnejo 6 września 1893 r w Nagunewie powiat Lubawl, ~ynajiria, Marianny z Piotrowiczów, oitatniozami~szkałego w KoSzeiewach gminy Zabiny, powiatu azlałdow!klego, rzefnlka, powołanego 9 lutego 1941 roku przez Niem:6w na przymulow, prac~ do Królewca, skąd ostet nla wiadomość O jęeo fyelu poeh~zi z, ~ stycznia 1945 roku, akta spra- :wy 2 Zi- 19/47;, 3) Marianny Majtkowsk}~i" zamieszkałej fi Koszelewach ",łża jej J6zefa Maj,Łkowskiego, urodzonego 6 stycznia 1907 roku w Mroc2:nie, pawia t Lubawa; syna Antoniego l Rozalii z Szulców, ostatnio umieszkałeg9 w Koszelewach e-miny Zablriy po "iatu dzialdowskiego, robottnika, powolanego 26 listopada 1943 ( do wojska niemieckiego do Zegrza l wysłanego na front w nie ~l\ymbliżejkierunku ostałnia wiadomóść o jego iyc:iupocho ~zi z 28)t pca 1944 roku; akta JPrawy 2 Zg 20/47; " < na,ttpujll:ych Osób u zmarlena wniosek: l) ł:łallny $winiarskiej,żamieszkalej w Dzialdowie, ulica Lidzb~rskaNr_ 6 jej ojca Frańclszka $winiarskiego, urodzonego dn 10 mar::a 1895 rokil w Rybilie -powiat Dzlitldowo, syna Francisz; ka i franciszki z Rogoiyńskich, ostatnio iantieszkalego w NartyftIiu, gmini Iłowo powiat Dzlałdowo gdzie był robołl1ikiem ko ~e jciwym aresztowany 22 cier\v:cai941 roku w Narzymiu pn;ez GesŁapozmari rzekomo 27 czerwca 1941 roku w domu dla obiąklnych w Olsztynie akta sprawy 2 Zg 25/46: 2) Marii KlemenŁowskiej; zamieszkałej wdziiiidowie ulicói Lidzb,rska Nr 13 męża jej Bernarda K lemenłowskiego, urodzonego 5 marca 1893 roku w Radzynie powiatu grudziądzkiego, Iyfla Jina t ApoIonUi domu :PriŁz, ostatnio zamieszkałego w Dzialdówie ~ Dworzec stałego pracownika PKP który wstycz riiu;l~rokuztgiriął ak~ sprawy 2 Zg41/46; " ~/ 3y"AnrifCld1kÓW~J: ~tamre!if(:it~ : w l7tfi!łdo~; i-ułki-h~be" "- Nt>"( " m,~ lt!j Ednili~ Cid1akiF urodi<>ne:gcr:3t," pa2drier:; nika 191 rokli Warchen, powiat Kalau, syna Wojtiecha i l\a Łarzyny Ż Kucharśkieh, ostatrllo zamieszkałego w Dzialdowle ulfea Oworćowa r6g Haller!" kupci p?wołanego 22 sierpni:! 1939 roku doili baahoilti 32 iiulku piechoty W P w Oiiałdo lemtatnia wiadomosć o jego życiu z Warszawy pr,zed kapitulacj,vi939 roku; akta spra\vy 2 Zg 2/47;, 4) Miril Miarowej zamieszkałej w Działdowie, ulica L1dzbar,,ka Nr 12 m~źi jej Jakuba Miary, urodzonego dnia 22 lipca 1882 r w Bronkowie, powiat Smigiel (Schmiegel), syna Antonie io I GerŁrudy ze SŁachowskich ostatnio 2:8mieszkalego w Dzialdo\\ie przy ulicy Lidzbarsldej który w styczniu 1945 roku zalinął; akta: spi"awy2 Zg 4{l/~;, 5) Marty Petrykowsklej zamieszkalejw Lidzbarku uj; Górk nr, n1~t jei Boleslawa P~Łrykowskieg!O urodzonego,30-g{) lierpnia 1916 roku w Borkach kolo Lidzbarka, syna Jana i Julianny t Biegańskićh o!iłat nlo zainieszkełegow Lidzbarku, robotnika powołanelow!mrcu 1939 rol(lj,do Wojska Polskiego w Modlinie cdzle ostatnio widzian() go żyjącego 6 wrześnla1939 roku, akta sprawy 2 Zg 3ł /46; 6) Weroniki l\wiatkowskiej, zamieszkałej w Lidzbarku Star Miasto 24; męie iej Franciszka l\wiatkowskieg-oi uro(\zoneló2 czerwca 1905 roku w Lidz,barku syna Marelna i Anny z S! dowsklch ostatriło zamieszkałego w Lidzbarku, robotnika powołanero 6 sierpnia 1939 roku do plutonu Pionierów 9 kom!) 32 ltjłku piecholy Wojsk Polskich w Działdowie i biorącego udział w kampanii polsko niemieckiej oókąd wiadomość o jego życiu zazinęla, akta sprawy 2 ZIt 2S/46; : 7},Anny Skulowej zamieszkał~) w Lidf:barku, wybudowa, nie Jamielnik 5 męt jej Aleksandra Skuzy, urodzonega 24 lip ca 1916 roku syna AnŁoniegoi Marianny z DIlbrowskich ostatnio 2l1inlestkałego w Lidzbarku robotnika powolanego 21 marc 1939 roku, do czynnej służby w Wojsku Polskim w IT kompanii CKM 21 pulku piechoty w Warszawie i biorącego udzlal w kamplniiposko - niemieckiej, " której rzekomo poległ pod Ja blonn, I września 1939 rt\ku odkąd wiadomość o jego życiu za gin~lłakta sprawy ~ Zg 29/~ Wzywa się wymienionych zaginionych oraz wszystkie osoby, kt6re mogą ud~jeljć o zaginionych wiadomości, aby w tenninie h:ech miesięcy zglosili się względnie donieś l i Sądowi Grodzkie mu 11 Dzlaldowie, gdyi w prz~ciwnym razie zostaną uznani za zą)arjyeb 14021M!,S,o" G(odz~i W D:iaiJą:wie ~sz~ząl p(js!ę~~"vanie o uz nani-e MlłPuji&:ych osqb, za rmar!elją wniosek: 1) M~nikl Papro~kter~attIimkilłej w Żabinach, rnężd jej F Oltl1dukół PaprocKi~g9 urodzonego j w r~ eśni:l I!ID7rolm Omulu powiat Lubaw3 :syry,1 Wllldy~Lm ~ i l : r :j1{ i ;; ~ kj z Wojo:lechowskkh, (stalnio 73nlieszkalego IV ~ ;J b i i!,id l : ~ J ;:( "~ Ir : i ry p )wjatu dz j aico,," ~kielio rolnika; powolane&;o :29 n;,; Cd I g J~ "rob do wojska riiemieckiegcl osłabiła wiadomość o jego życiu z dnia 15 sryezma 1945 roku i Mlaborka akt spra\l{) 2 ZI: 12/47; 2) Marianny Romsicklej zamieszkałej w Zebinaeh m~ia jej Sianisława Romslckie go urodz 10 listopada 1912 roku \I{ l\arczmiskach, powiat PUławy syna Teodora I Teodory zl\us6w osłatnio zamlesikalego wźabinach, tejże gminy powiatu dzlaldswskiego, rolnika powolaneg03 listopada 1942 roku do wojska nh! riiieckie goiwysłanego powltkowo do walk w Norwegii ap6źn!ej na front ws=hodni ostatnia wiadomość o jego życiu z dni, 18 sierptria(944 roku akta!prawy :2 Zr 13/47; 3J Anastazji Tl1szyńskieJ umieszkalef" Zabinach, m~ża : jej Józefa Tuszynsklegourodzonego a irudnla 1908 roku Rybnie powiat Działdowo syna Józefa i Mar/anny z Rogożeńskich, ostatnio zamieszkałego w lablnach tejie gmlnypowiat-u dzialdowskiego robotnika powołsmgo ts stycznia 1943 roku do wojska niemieckiego ł wysłanego na front wschodni ostatniawiedom"ść o jego źyciu ~ 17 stycinia 1945 roku, akta sprawy 2 Zg 1447; 4) Ąnny i(upniewsklej zamieszkałej w Zabinaeh, męże jej Władyslawa l\upnlewsk~go, urodz 20 lutego 1915 roku w Rumienicy powi~t LUDawa; syria Stanisłewa I Anny z Kałczyńskich : ro 4)AI1UI1ii Kośc1ńskiej ząmleslkałej w Prusa:h męża Jej Jpzefs Kościńskiego, urodzonego 20 IIsŁopada 190łrolww Kec "ł!d~epowiał OStrÓd syna Mlchała l Anny z Rucińskich, ostatnio umieszkałego we wsi Prusach gminy Zabiny powiatu działc1ow$kieio, murarza powołanego 27 listopada 1943 roku do wo,l botnika, ostatnio zamieszkałego w Zablnach tejże gminy pow,ka nieńueckie,o i zatrudnionego przy budovinicłwie wojskowym, działdowskiegu powołinego 7 grudnia 1938 roku do el:ynnej służby w 11 pułku ułan6w Wojsk Pohskich w Ciechanowie, osłałnia ostatnia wiadomość o jegożyciljpochodzi i z wojska z dnia 8-gó ;tycznia 1945 roku akta sp:awy ZZg 26/47; wiadomość o jego życiu z dnie 25 $ierpnia 1939 roku, akła sprawy 2 Zg 15/47; 5) Wandy JÓzefowicz zamięszkałej W l\oszeiewka:h męża jej Alfonsi Józefowicza, urodronego 22 grudnia 1908 r w Gro 5) MarŁy Brejiak zamieszkałej w Zabinach, męża jej ~tanisława Brejlaks, urodzonego 23 stycznia 1915 roku w tesznle po dzic::nie powiat Nówe Miasto syna Andrzeja i Anieli 7: ~ogoiin,kich ostatnio zamieszkałego wl\osze1ewkach, gniiny Zabiny wiał Przasnysz, syna Jana i Marianny z domu Wy~ot ostatnio powiatuó"ialdowskiego, ogrodnika, powołanego 13 lipca 1939 t zamieszkałego w Zabinach tejże gminy powiatu dzialdowskiego, do Wojska Polskiego w Grudziądzu osłałnia wiadomość o jego robotnik&, powołanego 19 maja 1942 roku do wojska niemjeckiego i wysłanego na front wschodni ostatnia wiadomość o jego iyclu t 22 slerpnia 1939 roku z Brześcia nad Bugiem, akta spr~ ~y 2 Zi ~ 24J47 życlu, pocho<lzi ze szpitala z KosIin, z dnia 14 słycznia 1945 roku, Wzywa si~ zaginionych, aby się zglosili w term tnie trzymiesi~cznym od daly obwieszcienia gdyż w przeciwnym razie 6) Marty I<wiatkowskiej zamieszkal~j w2abinach, męża j-~j akta sprawy ~ ~g t6/47!,"o" IIyć uznani za zmarłych ; Wżywa się wszystkie osoby, Bernarda Kwiatkowskiego urodz 2 lutego 1906 r w Elgnowie, które mog~ udzielić wiadomości o zaginionych, aby w terminie porwiat O!trÓd(\ ~yn, JÓze! i Karoliny z domu Dudek ostatnio łowyższym doniosły Sądowi 1401 /M zamieszkalego w Zablna,ch tejże gminy, powiatu działdowskiego rolnika powolanero 28 października 1944 roku do wojska niemieckiego, ostatni wiadomość o jego życiu z dnia 8 Sąd Grodzki, ;, Działdowie v/szcząl postępo\vank o uznanie stycznia 1945 roku akła sprawy 2 Ze 1/47 cr 1898 roku w Tuszewie powiat Lubawa syna AutoDieco t Joanny z Jabłońskich, stam:ego sierżanta zawodowego 32 pułku piechoty Wo~k Polskich, ostatnio slacjonowineio w Dzlałdowiewe wrześniu 1939 roku, biorącego udział w dria- laniach wojennych przeciwko Niemcom w lułym 1940 roku aresztowaneio i przewiezionego do w;~zienia \I{ InowrocłaWiu odkąd wiadomość o jego tyciu zaginęła, akta sprlwy 2 tg; 16/46: : Wzywa sięuginionych, aby zgłosili!i~ w rermiaie trzymiesiędnym oo dały obwieszczenia, gdyż fi przeciwnym razi mogą być uznani ta zmułych Wzywa sięvi5zystkłe osoby kt6re mogą oozlelić wiadomości o zagłnionych, aby wtemiinie powyższym ~ doi:li()sły SądOfWi Grodzlclemu w Driałdowle lłoo/m Sąd Grodzki w Dzialdowie wszczął postępowanie o uznanie następujących os6b za zmarłe na wniosek: I) Stanisławy Kowalskiej zamieszkałe] VI Tuczkach, gm Zabiny, powiat Działdowo męża jej Alfonsa Kowalskiego urodzonego 15 grudnia 1913 roku tv Rumianie, powiat Lubna, syna Romana i Marianny z BoJanowskich, ostatnio przebywającego w Króicwcu skąd pochodzi ostatnia wiadomość o Jego życiu, l\owala powolanego dnia 18 maja 1943 roku do wojska niemieckiego i wysianego na front w nieznanym kierunku ostatnia wiad omość o Jego życiu z 8 stycl:nia 1944 roku, akta sprawy 2 Zg 33/47, 2) Heleny Domerackiej, zamieszkalej w Murawkach, m~ża jej Alfonsa Domerackiego urodzonego 16 lipca 1918 roku w Murawkach gminy Zabiny powiat Działdowo, syna Jana i Julianny z Tikar~kich, ostatnio zamiesl:kalego w Murawkach, robotnika powoianego 24 marca 1942 roku do wo~ka niemieckiego iwys!anego na front wschodni, ostatnia wiadomość o jego ż yciu z 4 sierpnia 1944 roku, akta sprawy 2 Zg 32/47 3) Marty Sobiesińskiej, zamieszkałej w Murawkach m~ża jej Pawła Sobiesińskiego, urodzonego 9 września 1912 roku w Wysoce, powiat Dzialdowo, syna Mariana i Marty z Dybowsk,ich ostatnio zamieszkalego w Murawkach gmina Zabiny pcwiat Dzialdowo, robotnika leśnego, dnia 26 marca 1942 roku, powołanego do wojska niemieckiego l wysłanego na, front wscho<jni ostatnia wiadomość o jego życiu z 15 stycznia 1945 roku z Leskien kolo Bartenstein, iż był ranny akta spra: \vy 2: Zg 3tj47 Wzywa się zaginioriy:h aby się zglosili w terminie trzymie sięc~nym od daty Óbwlesżczenia gdyż w przeciwnym,-azie mogą być uznaniza żmarłych Wzywa się wszystki~ osoby, które 110: g~ oozielic wiacjótt!ośd o zaginionych, aby w terminie powyhzym 4) Stanishiwy Nowackiej, zamie szka łej w Murawkach, męża doniosły SądóWi : 1404!M j~j Joz,efa Karola Nowackiego, urodzonego 4 listopada 1902 rokuw WasiJach, powiatu mlawskiego, syna Franciszka i Ańiell S~d Grodiki wdzialdowie wszc z ął posi~powanle o uznanie, z ~OzgUbdl kkh,o~fatnio zld :t!lmieszka~eg() we wsi MUra",:,kach, następwiłcych osób za ~marle na wniosek: I gm a JnY~ powiat Dzia owo, ro;nika, powołanego 24 sierp~ I) Józef Y Jablollskiej Z6I11ieazkałej ", Jeleniu m h jej Wła- nia 1939 roku do Wojska Polskiego dcl s~itala okr~gowego dyslawa Ja błońskiego, uroc:lzonego 12 lutego 1913 roku w Je- Nr,1 w Warszawie osłatnia wiadomość ii by! ranny z dnia leniu syna JanaJ Otylii z RuciilSklch ostltnio zamieszkalego 12 września 1939 roku i odesłany do szpitala w Siedlcach, akta w Jeleniu,gmł\"y Lidzbark, wid powialu dzialdowskiego, r~eź- sprawy 2 ~g ~ 29/47 nika JXI woł auego 24 ~ierpnia 1939 f" kij do WOjs~aPolskie~o l 5) Wandy psi uk zamieszkalej \li Tuczkach, męża Jej jó~efa i :we wr~~nj~ 1939 roku bior~tego udział w obronie Warszawy Psiuka; urodzonego 24 marc:a 1908 roku w Odmach, powiat odk~~ ~ ~I8d " ;"o ~g~::iy~ : : ~~!n4!! :-: a~~ ~P~il~r ~ 2<, Żf: \:~f7~: I i ~tió!h;kh :SYńa : łdaińiaj ~agdaleny :zimafeirikowskich Mtat- 2) Marlil\ozłpws!qeJ, n\tllenk4\ejw w:y,sąc,e \Tl~z,a - J~J, l mq ~ :tamtes~~1egil wci Tuctkach gmina zablny powlatd~ł-,,: " -", " 1, h - I I l Bronislawa Kozłowskiego urodzonego 13 lutego 1~12 rqku l uowo, slolarzll / dnła 27 : 1I1Łego t9~ toku powołanego do, wojw Jeleniu, gminy Lidz~aofk, wieś~ powiału dtiałdowskiego, syna ska niemieckiego do Ostrołękl i wysianego na front wschodni Bronislawa i Marii z domu Granica, ostatnio zamieszkaiegg gdzie przebywał do 9 czerwca 1944 roku, ostatnia wiadomość W Wysoce gmfriy jpowiatudzial<fowskiego, kupca powolanego o, jeg0życ! 1J pochodzi z lerenu totwy z 16 lipca 1944 roku do służby w kompanii 32pulku piechoty WOJska Polskiego; lik(2 s!yrawy 2 Zg 39/47 ostatnia w1adoinóść jego :tyciu z 2 września 1939 roku z Sar- 6) BronislawyKamińskiej, zamieszka lej w Murawkach, J!I~ nowa powiatu mławskiego akta sprawy 2 Zg 27/47, Ż8 jej Gusiawa Kami11skiego, urodzonego 13 września 190Q roku 3) TeofIli Ignaczak, zamieszkałej w l\osinach, gminy i po- w Dźwierzr:, powiat Dzialdowo, syna Edwerda - Marcina wiani działdowskieeó, męta jej Wincentego lgnaczaklj, uroozo- i, Qlylii - Augusty z Chmielewskich, ostałniozamieszkalego nego I slycmia 1902 roku w KrtPie powiatu mławskiego, syna VI M m ay;~ach, gmina Zabi ny, powiat Działdowo; robotnika Adama i Fr;Jnciszki, z Chabowskłeh ostatnio przebywającego ; eśnego ; \Xlwo;anego ł 2 października 1944 roku do wojska niew Działdowie, rolnika, aresztowanego 12 lutego 1940 roku przez mieckiego ciopillau lpo odbyciu ćwiczen skierowanego do Ra- gestapo fi Działdow!e; ~k~ wiadomość o jego życiu zaginęła, domska osłatnia wiadomość o jego życiu pochodzi z 13 stycz ekta sprawy 2; Zg nia 195 roku akta ~spr6wy 2 Zg 30/47, ) Franclsiki Blmer, zamieszkałej w Plośnicy, męża lej Wzywa si 0 zaginionych, aby się żglosili w temtinie trzy- Bronisława Eamera; urodzone~ 23 marca 1908 roku w Pło ś ni- l11iesięcznym od dalyobwieszc ie niagdyż w przeciwnymra-zie ey syna Karola i Merli z Kaczorków ostatnio zamieszkałego :n ogą -być uz!1ani za zmarłych Wzywa się wszystkie osoby w Płośnicy Łejże gminy powiaw dz1ałdowsklego, rolnika, JlG które mogą udziei:ić wi-adómości o zaginionych, aby w term/nie wołanego w 1939 roku do wojaka polskiego I w paźdlierniku powyższyii: d o niosły Sądowi 14CJ3/M 1939 roku W Mławie aresztowanego przez gestapo pod zar:wtern szpiegostwa ipruwlezionego do gestapo w Niborku,; odkądwiadomość o j~o ~yciu zaginęła akta sprawy 2 Zg 36/47 5) Marii Nowak, zamieszkałej w Płośnlcygminy Łejie po, wiatu dżiajdows\«egp, męia jej Walentego Nowaka urodzonego 11 lutego 1890 roku w Chełmoniu, powiatu wlbrzeskiego, syna Jana I ElżbieŁy z domu Buła,ostaŁnlo przebywającego za oku pacjł niemieckiej w Tyszowcach, powiatu Tomaszów Lubelski na stanowisku komend;mta posterunku pojicji polskiej, aresz towihiego ;16;"arc~ 1~43 rdku przez gestapo i wywiezjonego na Majdanek, skąd nie wrócił akta sprawy 2 Zg ) Marii Dąbrowskitj,zamleizkałej w Brodowie, męża jej AnŁoniego - Franciszka Dąbrowskiego, uroozonegó 22 kwietnia 1909 roku w Małej Ktiynowlodze, powiatu pnasnyskiego, syna Adama i Marianny z KurJickich, ostałnio zamieszkalego w BrOdówie, griliny Iłowo, powiatu dz4llldowskiego, kowala,po wolanego 28 sierpnia \939 roku do Wojska Polskiego do Modlina i biorącego ud~ial w działaniach wojennych przeciw Niem CClm, ooką~ wiadomość! o jego życiu brak, akta sprawy 2, Zg 44/47 7) Heleny KosŁewicr:, zamieszka/ej w Burkacie, gminy Fili ce, powi2tu dzialdowskiego męia jej Czesława Kostewicza lat 23, syn~ Stytriol1a ł Walerii z Jastrzębskich, -ostatnio prze bywającego w Działdo\\rie;robotnika kolejowego, dnia 8 grud -o Ilia 1940 rokljaresztowanego przez g~st4p6 w Dtiałdowil" rwy- \\ieziotiegow ~, rjeznańymbliiej kitruniw, odkąd ś:ad O jego ~ i: iij zl gj!l~ł alrła sprawy 2 tg, ) \Va tidy " Blelicklej żamieslka;~ j IV ~("J\~ y;n " ie~~ l e po \ ialu Lubawa, il11~ża jej L~ol1a Bielickiego urodzonego 29 i ru l GRODZKi W GARWOLlNIB Sąd Grod?:ki,w Ganvo:inie stosownie do art 5 dekretu l: dnia Z9sierpnia, 1945 r w spra(j;ie postępowania o uznanie u :zmar: go,i stwierdzenie zgonu (Dz Ust Nr 40 poz 226) i posta :owiet?ia Sądu z deia 8 Lutego 1947 r obwleszcl:8, że na sku!(!k wniosku Henryki Wawer, mieszkanki wsi Goclaw gminy Parysów, po\v garwoliiiskiego wzywa Władysława Wawra, syna Piotra i Marianny z Zołądków, urodzonego 30 paidzi~rnika J919r w,goclawiu, gm Parysów osłatnio zamieszkałego w Gocławiuaby w ciągu trzech miesię-cy od chwili ogłoszenia su!wił się w tymże Sądzie, ponieważ po upływie tegołer-, minu nastą,pi uznanie go za zmarłeg{) Wzywa się wszystkich, Id6rzy o życiu lub śmierci z;ginionego posiadają jakieś wiadomości, aby z3wiedomili S,!d najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie Zg 20j47, 1499/M GRODZKI W GDAlISKU Ostrowska L~cja zallli c 3 z kała w Kościerzynie, wojwód&lwo Gd~ns1<ie, w niosla o uznani e za nieży iącego m~ża jej stefana Ostro\v ~kie~o, " urodzonego dnia 3lQ1904 roku w Kościerzy nie, województwo Gdańskie, Syna Franciszka i Franciszki z Pa welskich: którybyl urzędnikiem Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdallsku i IV 1939 roku wraz z innymi urz~nikami zostlll : aieulowariy pt~l i::z ge3tapci zaginął be~ wieści, niedaj,t,,w : h, j pory o sobie żadnych wiadomości Wzywa!ię zaginionego by IV tenninie 3 miesi~cznym od d ~ lj ul,jl;mij ;i~ niniejsiego ogłoszenia z~łosil sic ", powyż-

7 Nr 72,;MONITORJ?OLSKi"::" Dnia,20 maja 1947 r,, : uym Sądzie, gdyż w przeciwnym ra,zle mqie byc uznany za ZlI1iarlego ~ Wzywa, się :wszystkie osoby, któr,e mogł udzielić wiadomości o zaginionym, by w terminie pówyższymdoniosly o tym Sądowi Grodzkiemu w Gdańsku Zg 74/ /M,(da Distenlcld z domu Tieger, zamieszkała w Gdańsku -: Wrzeszczu,! uj Grunwa~dzka 173 wniosła o uznanie za zmarłego męża jej Izaaka Distenfelda, urodzonego dnia 15 grudnia IS?(l r VI Szczurowicach, pow Brody, woj Lwowskiego, syna, Chawy RiWki i Zuni Pinkasa Winkler, ostatnio zamieszkałego we Lwo wie, który w końcu w,rześnia 1939 roku został ranny, w czasie dziala~,wojennych, a następnie ze szpitala jako ranny wojskowy wywieziony tak, że od tego czasu ślad o nim zaginął Wzywa się Izaaka Distenfelda" by w terminie trzech mie ~ięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze pol skim zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Gdańsku, gdyż w,prze- ciwnym razie może być uznany za zn~rłego Wzywa się zarazem wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, by w terminie pcwyższytn podały te wiadomości Sądowi Grodzkiemu w G:lańsku do akt Zg 90/ /M GRODZKI WODYNI Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek Łu ~fana Grabskiego, wszczął, postępowanie o uznanie" za, zmarłego brała Leóna ~ Antóniego Grabskiego, urodzonego dr1ia 23 sierpnia HI08r w Kru- szwicy, syna Stefana l Zofii z d Nieżychowskiej, ostatnio zamieszkałego w Gdyni, który od ciasu aresztowania i umieszlzerua go, na Pawiaku w Warszawie a później,w Forcie VII w Poznaniu w 1942 r zagiilął bez wieści Wzywa się zaginionego, by w terininie 3 miesięcy od daty ogl~szenia, zgłosił się w PO\vyższym Sądzie; gdyż vi razie niezgłoszenia się, może być uznany, za zmarłego Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi I Zg 2~/ /M Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek Jana Bar\lkowskłeg~ wszczął postępcwanie o uznanie za zmarłego brata Jerżego Bar:ikowskiego, urodzonego dnia I marca 1912 r w Gdyni;syna Jana j Franciszki z d Potrykus, ostatnio zamieszkałego W Gdyni, który od czasu powolania go, do wojska I wzięcia udziału we wrześniu 1939 r w walkach o ob ron~ wybrzeża, jilkoźolnierz Batalionu Marynarki Wojennej bez, wieści zaginął,,wzywa się zaginionego, by w terminie 3 miesięcy,txi daty cgłoszeniazglosi! się w powyistym Sądzie, gdyż w rui e nie 19losł<enia się, może być uznany za zmarłego WzyWa się wszystkie osoby, które mogą ud~elić wiadomości o zaginionym,,aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądo~i l Zg127i47, 1414fM GRODZKI W GRODZISKU MAZOwiECKIM Sąd Grodzki w Grodzisku Mazowieckim, wżywa Ignacego Welińsklego, syna Józefa i Franciszki z dom!!, ZjeJ1lnlak;~łż :) Wolhlskich, urodzonego,w roku,1904;, ostatnlo, zamiesz~ego w Grodzisku, przy ul Upowej Nr l, który w roku 1944zos1:ał aresztowany przez gestapo i prawdopodobnie" przez nich zamordowany, aby w terminie 3 miesi~cy stawił się do Sądu,gdyż po tym terminie Sąd uzna go za "2ll11arłego, oraz wzywa się wslystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższynl terminie doniosły o nich Są Jowl Zg; 14147, I 333JM Sąd Grodzki w Grodzisku Ma~owieckim wzywa Wincentego Kan::zewskiego, syna Boles~wa i Aurelii z d Magnuszew skie), małż K~rczewsklch, urodzonego r: w Poturzy nie, ostatnio zamieszkałego w Grodzisku Maz, ul Ki,;itiskiego 5, który został zabrany przez gestapo ł wywieziony do obozu IV Mauthausen, gdzie rzekomo 2ll11arł dnia r, aby w terminie 3 miesięcy stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w p,owyższym terminiedoniosly o nich Sądowi ~~ _ 1?/~7 l334/m " ~ĄD GRODZKI W HRUBfESZOWIE, Sąd Grodzki w Hrubieszowie na wniósekmieszkanki miasta H-rubieszow~, Katarzyny Paszkiewicz,:- wzywa uglnionego Michała Kupieckiego, urodzonego 1852, roku, syna Pawła JAna- 5t~zji z Boczków, ostątnio zamieszkałego w LipicacłJ,, gminy f,\onialycze, skąd w 1915 roku został ewakuowany Wgłą!J Ro sji i od tego czasu nie ltla o nlin żadnef Wiadomości,,a~y w terminie do dnia 9 sierpnia 1 9~7 rok~ zgloo,1!, sl~ do tego Sądu, gdyż,w przeciwnym razie moźe pyć,uznany za zmarlego Wzywa się również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w te rrni nie powyższym doniosły o nim Sądowi Zg: 29J47 I 425/M GRODZKI W INOWROCLA WIU; Janina Nowakowa z Inowroc ławia, ul św Mikołaja nr, 32 - vnio5la, o uznanie za zmarłego męża jej Igoacego Nowaka kapitaną Wojsk Polskich, urodzonego dnia 25 Upca 1891 r w Kr1!5zwicy, syna Michała i Jóiefy z, domu Wiilieckiej ostatl1io zam w Rawie Ruskiej: który, w roku 1939 zos~ł Jresztowany I odtąd vszelki ślad po nim zaginął W,?-ywa się zaginionego, by, W terminie do dnia 31 1ip~ 1947 F zgłosił si~ w Sądzie Grodzkim w Inow~oclaw1u pod " rygorem uznania go za zmarłego Wzywa się nadto wszystkie osoby, które mogii udzielić wiadomości o zaginionym, by do,niosli o tym Sądowi w terminie powyiszym :U Zg 88{47 l 559i1 Stefan~ Re~nerQw:sk~w Bąbolinie, pow Inowrocław, wnio s/a o uznanie za, zmarłego, męża jej Wł<\dysław~ Rez:merowskiego, o5,tatnio, zamieszkał,eio w Blbolinie, pqw, lnowrocław, urodzonego,dnla 121 \1909r w TorunIu, ~yna $Yłwestra i Fr~n~ cis;kl z domu Morem, który, wysłany na,przymus<\we, prace do fiiemiec, miejscowości Rheiooahlen, od dnia a ~fy cznia ł945 roku zagiiląl bez wieści ",Wzywa się wymiemonego, by, w terminie de) dnia, 31 lipca 1947 r zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Inowrocławiu pod rygorem uznania go, za zmarłego Wzywa się nadto wszystkie osoby, ktm-e mogą udzielić wiadomości II, zaginionym, by dooi051yo tym Sądowi w termime powyższym II Zi 65/47 156I/M GRODZKI W JASLE Sąd Grodzki w Jaśle na wniosek MarkusaSchwalba z Mon tevideo Urugwaju wszczął postęp6~anle ci uinanie za zmarłego Aby Schwalba, u~odzonego w Jaśle w ~oku 1880,synaBera i, Lal, który aresztowany przez, Niemcow zagl#~1 he& śladu I w lipcu 1942 rok Li,, WzyWa, się Ryswde Gra:OOw-sk\eg<l, aby do dnia 25slerpm 1947 r zgłosił się,w tu,tejszym Sąd~!e,gdyż w przedwny,11l raue mqie t)yć uznany za %l!l1arłego Równoc ześn ie, WZyv;:a:4,1t osoby, ~iada, j ącfj jalldekolwjekwiadoriloś<:i o za,gittionym; " ~b" w terminkl powyższym d<jniosły tutej<szemu Sądowi V" ~i 279/~7 ", 15771M, Eltbieta W>1wr:zyniak, ~ domuper6kh, zalj1ienkai/a w Kafo wicsoh, ul Kochanowskiego II wnios!ą do turtej6~ S,Ga o ul-nanieza zmafłego męża :swego Stanis!awaWa1wrzynlaka urod,z dn r w Ugod,ue, SY1l! Wa~zyń{:a I JedWiii z ~u I<apa~ :cmobillzowbneg ~r r do wojsika poliskle go, kt6ry przebywać, mial w Tarnopolu a potem w~ LwoWi l tam zaginą! \Vzywa się Stanisrtwe WawTtyniaka, aby do dnia 25 sierpnia 1947 r zgłoeł>ł slę w ttjtejszym, Sąd:zie, gdyż w przedwnym rauę może być, uznany za ztoor,rego R6wnocz-eśniew~ywa sie osoby, posiadają~ jakieh-01wlek, wladum<?ś<:io zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły tutejszemu Sądowi v Ze- 271/ JM Wzywa się Aby Schwalba; aby w terminie 5Ześciomiesięcz Zofi~ Krupa ~ domu Maohoń,:zarnieszkała w BytkoWie, ul_ nym Od daty ukazail1asi~ tego ogłoszenia w piśmieurzędówym chorrowls-ka 3wni<JSłacJo tutejszego ~ądu o ljlznanle ta :mar zgłosi! się vi SądzIe Grodzkim wjaśle, biuro Ńrl, gdyż, łego, męża swego Józefa KrtJlpy u rodz dnia r w Hu w przeciwnym razie, moiebyc uznany Żazmarłego : Wzywa się cie LaUiry,~ lsyna Józ~a i Roza,Hiz domu,blenek, ZlI11obi:izowa osoby, które pos iadają wiadomości o iaginionym, aby vi tym nego ,r ~ow~j6ka nłem ieck~go"gdue breł udz iał na termiriie d,onioslyo nich Sąd0V/L Zg 13/ /"\ froncłews:chall1i!n:j, a gdy vi maju 19~4 T pr,zyjecl1alnaurlop,,, leżał jako chory w szpitailu w Murckach, skąd został prtez oku", " S,ĄD qrod~ki W JELENIĘJ oorze panta ewakuowany, I od t:ej Poiy nie ~ onlrri hdnejwiado<l Sąd Grodzk-i w Jeleniej Górze w sprawie wnioskodawczyni HaMny Ostrowskiej w Dolnej - Szklarskiej: Porębie;, ulkościelna,nr Hi ci uznanie za zmarłego Tomasza Ostrowskiego,,syna Tomasza I, Józef y Kikinger, urodzonego 4 stycznia 1904 roku w Kijowie 6statnio zamieszkałego w Gzarłorysku, wzywa, się zaginionego, by igłosi! się do Sądu, w,prżeciwilymrazie może być uznany za zmarłego ~szystkie osoby mogące uclziejićwia domości o iaginionym, aby, doniosły Sądowi w terminie trzech miesięcy (Zg, 29f47) M 2229 Sąd Grodzki w Jeleniej Górze w sprawie wnioskodawcy Stanisława Wysockiego w Jeleniej GÓr~e Jasna 5 o uznanie ZGZJ1narłą Anny Wysockiej, córki Józefa Mroiowskiegol Anieli urodzonej 15 grudrrla 1889 r w Werbie, pow Włodzimierz, - Wo łyński, ostatnio zamieszkałej w Marianówce Werboniej wzywa zaginioną by zgłoslb się do Sądu w przeciwnym rulemoże byc uznaną, za ~marłą, wszystkleosqby zaś mogące udzielić wiado Il1 ości o zaginionej by o niej Sądowi doniosly w terminie trze~h miesię c y (Zg 28/47), ", M-2255 GRODZKI VI JeDRZEJOWJE, " Na wniósek Edwarda Jacha, zamieszkałego w Podehojnach, powiat J~rzejow,wszczęto postępowańie o uz"ailhi za zmarlego Ignacego Jacha, ur 15 lipca 1907 r, syna Ludwika 1 MarLlony" Woźniaków ; 6!fulnit1- " ii!nleszkałego :; 91 Podtl1ojnach; apowb\iriego Iii : sl~;pnhl ; i~ : r: :dó sł?iby wojskower,, WzYwa sę, przeto zagińioneg,o, aby W teruninie trzyni1esięcinym od ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się do tut Sądu,,wszystkich zaś, którzy mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby t tymże terminie donieśli o tym Sądowi gdyż w,przeciwnym razie Sąd rozstrzy-gnle ostatecznie o wniosku Zg 6/47 H48/M GRODZKI W KALISZU Słd Grodzki Vi KaUszu na, mocy B(t 5 1 dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r podaje do: publicznej wiadomości, iż dnia ł7 kwietnia 1947 r ran Ritter z:aolieszkaly w Ka liszu przy ulicy Dolnej Nr 19 wniósł do Slłdu podanie o uznanie za zmarłą Leonię Ritter, z domu Kowalskiej, urodzonej dnill 10 sierpnia 1910 roku w Jabłonowle, pow Kołomyja, eórkl Józefa I Anny Z Huberów małż, Kowalskich, któt~ umteszkując w Jabłonowie zostala prawdopodobnie w październiku 1943 roku z<lmordowa na pn:ezbandyukraiń~kle,gdyt od tej pory nie ma o niej żadnej wiadomości,,,,,,wzywa się z,aginioną, aby w ciągu trzech mjesf~cy od daty ul<azaniasięninłejszego, ogłoszenia w "Monitórże, Polski(n" zglosiła się w Sądzie Grodzkim w KaHszu, gdyż,wprzecivinym ratie moiebyć uznaną za zmarłą Wzywa, si~ wszystkie osoby: które mogą udzielićw,iadomości o zaginionej; aby w P,owyższym terminie doniosły o nich Sądowilg 83/47 I 762/M GRODZKI W KATOwICAOH M~,g<:lrza~ H~~k z domu Patkaz :Nowej WISi ul ~ Sro~a t,wni<jsla do tutejszego Sądu o uznanie ra zi!l16itlego męże swęgo Eryka Pawła Hos,zka, urodz 19 lipc:a 1918r:, s,ynapawla i Waleskii domu Mat\l6uzyk ~wołaneg<j 25 : 19~1 r do 5łuż by w wojt;kuniemlec~im, któryosta,tnio prrobywai we Frauen ł>ljilgunatotwi~ _", Wzywa lsię Eryka HosZlka, a,by do ąnia 31 5ierpnia, 1947 r z,giasił : się w,!jut~jszym S~d tie gdyż w przedv{n)"(11 ~a zie może być uzn;my za zl11<nłego Iłó,-,:nocreśnie wzywa, si~ osoby P<-!Siada,ją«l jakiekohviek wia<1qmości,ozaginiodyun, a:by w te minie powy~zym don iosły!utej5remu SądoWi~ v Zg 580/46 KC-393;) Anna Graoowska z domu Hutt, oramie6z-kala,w Kalowi<;-ach I Ul! Mariacka 32 wntljsła do tutejszego Sądu ouinanie za zmar-j legą męża swego Ryszarda Grabowskiego, urodz dnia roku w Gliwica(h, lsyn,a Jana i Anny z (\Qmu Gojnypowola, nego w lutym 1943 r do służby w wojsiru niem, gdzie prze- bywaj na froncie wochc<jnim i w cza<sie walk r koio I PrElil ~ioł I m~ści, Wzywa się JÓtefa KlI"Up~, a,by d9 dnia, 25 sierpnia t947 r~ zg!osil się,w tutej6zym Sądzie, gdyż w prze<:iwnymrazie moie być uznany u zmar:l~go Równocześnie wzywa się OSOby posiadające ja,kiekolwiek wiadomości o, wgi,nionym, aby w tej\mini~, powyższym doniosły tutejszemu Sądowi V Zg 220;47 157~fM Jadwiga Jóiwiak z domu, SzewiOT, zamieszkała w Katowi caoh - Lig(ci~; ul Ka,szub6~a 18 wniosła, do tu te}szęgo Sądu o uznanie ża ~mar!e,go męz>1, Bwego, Jana Jóźwi,aka, urodz, 18, r,w L(!(fzi, syna Jana i Emilii z domu Bu}nowicz,z,moo bili ZOW,lnegoz końcem sierpnia 1939 r do wojska polskiego }alko oficer rezerwy 13 pp w Ka,towkaoh, od 1940r nie daj~ cego wiadom,*i <J lsobie,, " Wzywa IS lę Jaoa Jóiwiaka, aby do dola 25 lsierpnia 1947 ~?,gl06i1 się w t utejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie, moi być uman-y za zmarłego Równocześnie w"?ywa si~ osopy,,pos iadające jakiekolwie,k, wiadomości <J za,ginionym alby vi tenm! nie powyższym doniosły t1lt~ Js~Tl1U Sądowi V ~,g 281/47, 157!/M Cecylia Zembok z domu NędUl,zaml6Stkeła w NowejWsfi ul Antoniego Nowary 8 wnloslad{i tutej6zego, SąQuou~~ :~ za Zlllęrł~gQ męiaswego Józefa Zem:boka urodz 27:10:1898 : ~ wstudzienicaoo, syne Fra~isz~ : i, JadwiglZ domu Sra n,d ye Dtrobilirowanego 26;101943, r do łl1~by,w wojsku ru~i~kim,; jednak z; powodu choroby nerwowej rostal w pamzierniku 194 roku 7Jwolniony, lecz zmobilli,rowany do okopów pod Tarn Górami, zdezerterował z początkiem stycznia 1945 r opuścił dom na rowerze j od tej pory nie ms o nim żetlnej wladomośd : Wzywa się JÓze,fa Zemboka, aby do dnia 25 &ierpnła 1947r zgłosvł się w tutejszym Sądzie, gdy t w pr,zeciwnym razie może być uznany ze zmarłego R6wnoc,ze,śnie wzywa lsię osoby, po 61adające jakiekolwiek w iadomości <J ezag~nionym, aby w tenmi~ nie powyższym doniosły tutejszemu Sądowi V Zg 286/47: 157 /1 Teresa Kornella Florek 1: domu Bra<:haczek, z~mie6zkaław, Nowej Wsi, ul I-go Maja 25 wniosk do tutej6~<j Sądu o uznanie za zmarłego męża swego Józefa K rola FI<:>rka urodz dni;i 21 września 1906 r w WiJlku powiat Katowice, syna Ja~ na i Anny KLa,ry z domu Makzyk, ostatni<j z:amieszka~ego W:, Nowej Wcs: powiat Ikatowicki, z,rnobhlrowanego IW maju, \941, fj przebywające go :na frondew6drodnim i z końcem roku 1944 zaginioneg<j w RIJJlilll,n;i Wz:yw3Się Józ~fa Karo12 Plorka, alby w Łerminie, d() dnia :n 5ier,pnia 19,47 rzgł06!ł się w tutej5zymsąd zie, gclyżw przeciwnym " ra,ziemo~e być uznany za zmarłego Równocześnie wzywol, się ~by posiadające,jakiekolwjek wiadomuści ozaginionym, aby w terminie powyiszym doniosły tutejszemu, Są dowi, V Zg 269/47 I 735/M Emilia WiUi z domu Schuhaja" umiesrkala w Nowej,W_i ulke I go Maja 28 wniosła d<j, tu!ej6zegosąd!ł o UZnanie ta z,ma1rlego " męia ~wego Jana, Wity, urodz: dnia 8 maja,1890 r w Nowej Ws:i, ~yna Pawlai Anny zoomu Mroz-ik, ostatnio,za mieszkalegow Nowej Wsi; ul Kościuszki 37, aresztowanego przez władze niemieckie w maju 1944 r i wywiezionego na, roboty przym usowekoło Gliwic, 1% końcem tego roku zaginionego Wzywa si~ JaJna W ;łę aby w terminie do dnia 31 sierpma 1947 r Z,gł06i1 sifw tutejszym Sądzie, gdyż w przeoiwriyrn, n ~ie może być UiiI1anyza zmarłego Równocześnie wzywa 6i~ osoby, posiadają<:e jakiekolwiek \Ir illdomoś<:l o zagnionym, aby w terminicpowyżlsz}l:tr doniosły tu~ejóz-emu Są<Jowi,V Zg 211f47: 1736/M Brna Ma,lurdy z domu Kopka, zamięsi: k ala w Koc hłovi leacl:1 ul Stalina 6 w,niosła do tutejszego Sądu 6 uznanie za zmarlego męż~ sweg<j Ryszarda Ja,na Malmdego, urodz dnia 3 Ii~ 1911 r w Kochłowicach, syna Franciszka i Marty z domu W~ grzyk,,651atn;0 zam ie6zka łe go w Kochlowica,eh ul Solna l, powołanego do wojlska- pojski"goi r i vi elj3lsie działań wojennych we wrześn iu 1939 r, pod TOITl2St,owem Mazowieckim zai i nione~o,

8 ł, L Apolonia Syk06z z domu S1!ykowska, zami6\zkała w Kato wiecch, ul Pal-mly 6 wnioele do tutejezego Sądu o uznarue ra &ma,rleio m~ia 6wego Henryka RoberUi Sykosza iyna Plusa i Wiklorii z domu Joswiak urodz, dnia 27 marca 1910rw Zł I~i~,oole[niu zamiesvkalego w Katowicach p1ly ul Agni~zkJ Ama,ndy zmobilizowanego w marcu 1941 r do wojska riiemie ckiego, od listopada 1943 r przebywającego tlll frone1e w&c hod liim I od tego czasu zagini<mego Wzywa 6j~ HeonrylkaRooberte Sykosza, aby w terminie do dnia 31 sierpnia 1947 r ~łq6i1 si~ w tutejmym Sądue, gdy! w przeciwnym wypadku może być uznany za zmarłego Rów ftclcześn;e v,ltywa \\\I~ osoby,; mogiłce mleć wiadomości C) zagl tlionym, aby w terminie powyżetym doniosłyl utej&zeinu Są G owi, V Zg 8ó 1 47~ I 738/M Lucje Nie<:hwiejczyk i domu KAmińskA, umieszkati w Mi chałkowicach ul Gen Sikorskiego nr 13 wniosła do ttrlej&~o Sądu o uznanie za zmanego męża sweg,o Franciszka Niechwlejezyl\a, urooz dnia , r w Bytkowie syna Józefa i Marii ~ dom\! Mańka, z,a,ginit>nego w 1945 r Wzy\~a 6i~ Franciszka Niechwiejczyka, aby w terminie do dni<! 3\ sierpnia 1947 rzgłósh sl~ w tu;tej&ym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za lmarłego RównO cześnie wzywa s i ~ osoby mogące mieć jaikiekolwlek wiadomo ścl o ze,ginlonym, aby w terminie powyższym doni06ly tultej6zemu Sadowi V Zg 231/47 \ 1739/M Emilia Gawlka z dumu Bąk, zamieszkała w Kalowicacll, ul 27 slycznia nor 32 wniosia do tutejszego Sądu o uznanie za IEmarlego męża swego Waltera GawHeę, ruroo1z roku "W Głogówku Wielkim, syna FrancIszka i Rozalii z domu Nie decb powołanego du służby w wojsku niemieckim we wneśniu 1944 r, który znajdowal się 11<II}J)ierw we Frankfu,rcienad Odrą, następnie w stycmiu \945 r brał udzial w walkach w CzechOsłowacji W ąwa się Wallera Gawłią, aby w terrnin:ie do dl1lia 31 sler pnia 1947 r zgłosi! s i ę w tuitejszym Sądżle, gdyż w przeciw nym razie może być uznany za zmarłego Równocześnie WLywe ele osoby mogące mieć ja,kiekulwiek wladomości o zaginionym, «by w terminie powyższ ym don i osły tutej<szemu Sądowi V Zg 207f47 I 740jM GROO~KI W KETRZYNIE Sąd Grodzki w KetrzYl~ie na wniosek Janiny PI~c ze k, zam W Ketr~ynle uj Ogrodowa 5, wszczął postępowanie o uzna eie Stanisława Płac~ka s Wojciecha ur w 1888 r w Sadkach, pow WNfl:yckiego -::- za z l1,!arlei o; Wob~~, p~wyi5z:gov:z~wa Ile St t,islawa Plactha, S~, Wojclecha, - -by do dnuc:3l lipca:, 194i -roku ilzłosil śię,gdyz ~ w prieciwnym razie mote by~, uznany ta zmarłego Wzywa si~ również wszystkie osoby któ- re moga udzielić wiadomości o zaginionym aby!n terminie do br doniosły o nich Sądowi Zg 8/47 I 757jM GRODZKI W KĘPNłE, Jadwiga Korczak, zamieszkala W Wyszanowie, wniosła uznanie jej męża Feliksa Korczaka robotnika, urodz,onego 22 I"udnia 1906 r w Wyszanowie i tamże zamleszkalello, syna Andrzeja I<orczaka II i Petroneli z domu Plewillsliiej Korczakowej za 2lnarłego Feliks Korczat, został w kwietniu 1941 r wy Iezlony przez okupania z Wyszanowa na roboły przymusowe do Niemiec i tam pracował do kwlełnla roku 1944 pod Bdresem Berlin, KreuzbergstrBsse 27/28 S W 61 Od kwietnia 1944 r Fe:Jks Korczak nie dał hdnego znaku swego życia Poszuki IVanIa za zaginionym pozoslaly bez skutku S~d Grodzki w Kępnie wzywa niniejszym zaginionego Fe liksa Korczaka do zgłoszenia slę w tutejszym Sądzie do osta teeznego terminu dnia 3 października 1945 r, godziny 12, fi pokoju 2, ~dyi I przeclwnym razie może być uznany za zmarłego Wszystkie osoby, które by posiadały wiadomości " pozostawaniu przy życiu i miejscu pobytu zaginionego, wzywa :;ię, aby najpóźniej, do wyznaczonego wyżej terminu doniosly o tym tutejszemu Sądowi: IV Zg 12/ M GRODZKI W KęT ACH Na wniosek Wiktorii Kap~zie, zamieszkałej w KęŁach, ul Kościuszki L 661 wszczeto w tut sądzie postępowanie o uznanie za zmarłego uilnlonelg,męża wnioskodawczyni Jana Ka I~zl~, syna Anny, brodzonego dnia r w Czańcu in WIid~ wojennego zamieszkałego oslatnio w Kęlach, klóry are ztowany przez gestapo w KtŁach r i wywieziony do obozu w Oświ~cimiu miał tam rzekomo umrzeć w dniu 29 czerwca tq42 Wzywa si~ z giniontgo Ja~ Ka~;:i~, 8yM Anny, aby w terminie do 3 mie$l~y od dnia ukazanls sio ogłoszenia zgło li! sl~ w tut Sądzie idyi w pneciwnym razie może być uzna eyza zmarłego Zarazem wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomqści o uginionym Janie Kapędzi, aby w powyższym terminie doniosły o nim Slłdovi Zg 13,47, 811 JM GRODZKI W KIELCACH S4d Cirootki w Ki~cach na skutek wniosku Henryj{a teł4j5kiei:u zatnie$zk;jłego II/ e Franc ji, Paryi: 1-10 Plac e \Ten dolne, wszczął postępowe nie o- uznanie za zrn Mł,, :;o EIi~sza Wiloera, syllć! lzaak~ Majera i Fi}mety z Bajerów : uradzo "MONITOR POLSKI" - Dnia 2& s:ja 197 Wtywa elę Ryezarda JaN Malurdego aby w terrrilnie do I nego 15 marta 1803 rolcu, ostatnio zamieszkałeeo Kielcach, d~i 31 eierpnia 1947 r zglosi! sj~ w tutejstym Sąd!z,ie gdyż który prawdopodobnie IlOStal zamordowany w dniu ~4 sierp fi przeciwtlymrbzle może być uznany za zm/ukgo Równocu śnie wzywa si~ osoby posiadające jag<iekolwiek wiedomości ui1niony\lll, aby w terminie powyżslym doniosły tutej6zemu S~d()Wi V Zg 3lJ2{ /M nia 1942 r w Klel~ehlll skutek prześladowania tyelów Sąd wzywa EII8IU Włlnera Iby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania sle niniejszego ogłoszeru zgłosił 51, fi Sądzie gdyż w przeciwnym rnie btdzie uznany za zmarłello Sąd wzywa wszystkich, którzy mogił udzieh~ wiadomości o zaginionym aby w terminie powyżsżymdorrioalyo aich Stdowi Nr Co 371/47 M-2277 Sąd Grodzki w Kleleecb llakułekwftl06ka Henryka Za gajskiego, zamieszkałeto Prancjl Pary! l 10 Place Vendome wszcz,ł post~powanie o uznam e za zmarłych: I) Dwojry I: A~ensztatów Zagajsklej córld Mendle l Ruchl - Lai z BIe sów, małżonków Ajzellsztat wrodzonej 29 Upca 1914 roku 2) Ruth :Ugajsklej córld BliaslI ł Dwojry, AJzeosztatów urodzonej 25 lipca 1934 rolro w Kielcach, zemłeszkalyeh w KieJcach którzy w ezatlle okupacji Dłemieckiej w roku 1942 zoetah zamordowani prze~ Nlemeów w culle akcji Bkwidacy )aej 2ydów w ghetcie w Kielcach Słd wzywa Dwojr,, Ajtenszta lów Zagajsk, ł Ruth Zagajsk" aby w terminie trzech mlesi~cy od dnie ukeunle 10 powyis1:ego ogłoszenia zgloslly sił w S~dzie gdy t w przeciwnym wypadku b~d, t1znane za zmarle Sąd wzywa wszystkłeh, którz,y mon udzlen~ wladomoścl o u ginlonych aby " łermłnłe Powyzszrm doniosły o nfch Sądowi Co 373/47 M-227S Sąd Grodzki w Ktelcach na \rutek wniosku Janiny K~dzlor, zamieszkałej " Brzezinach, gm Morawlei pow kieleckiego wszczął postoł)owaule o uznanie uzmarłero Władysława K~ diora syna Fioriana I Józef y z Ciel,tk6w urodzoneeo VI Nidzie gm Marawiea, dnia 19 listopada 1910 roku, który jako rezerwista zoetał powolany Dl wojn~ polsko - niemieck, 28 sierpnia 1939 r do ł p p Leg w Kie\cach i poszedł na front, biorąe udział w walkach pod Modlinem zaginął, nie dając o sobie znaku żyela Sąd wzywa Władysława K~dziore, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się powyższego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie, gdyż w przeciwnym razie b~zie uzoony za zmarłego Sąd wzywa wszystkich którzy mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich SądowI Co 394/47 M-2276 GRODZKI W KONINIE Sąd Grodzki w Koninie podaje do publicznej wiadomości, że Józefa Mlchal$ka, zamieszkała we wsi Jedlec, poczta Gołuchów, pow Jarocin, wniosła do Sądu ~rodzkiego w Koninie wniosek o uznanie za zmarłego jej łllęża Jana Miehelskiego, urodzonego 12 maja 1882 roku w Zbiersku, powiatu kaliskiego, syna Józefa i Marianny maiż Michalskich osta-tnlo zamll~szkalego we wsi Lądek gminy Grodziec, JXlW konińskiego, który w roku 1923 wyjechał do Francji I do dnia dzisiejszego nie JXlwróci! i, nie daje zftaku życia o lobie - W!ŻJ:w: się zagjnlonego, b~<w, term\piec ~zter,pmie~ęczn~j:!1, _ i Iicząe c od,dnia ogłoszenia zgł~ił, s~, w _ Me jszym > Stdzie, _ gdy~ w przeciwnym razie może być uznany Ul zmarłego Wzywa lli~ wszystkie, osoby któ~e mogą udziehć wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi (Zg 11/47 r) 1751/M Sąd Grodzki w Koninie podaje do publicznej wiadomości, że Teresa Hoszowska zamieszkała w Koninie, wnios!a do Sądu Grodzkiego w Koninie wniosek o uznanie za zmarłego jej męża Jana Hoszowskiego, urodzonego 25 marca 1906 roku w Syna wodzku WyżnYm pow Stryj syna Bazylego i Antoniny z domu ZieUnka, który w "sferpniu 1939 roku został powolany do Woj ska Polskiego j po rozbrojeniu Armil Polskiej dostał si~ na Węgry I stamtąd ~o Francji rdz,ie wcielony został do Armii Polskie} I w 1940 roku brał czynny udział w walce z Niemcami i rzekomo zaglnł Wzywa sl~ uginionego Aby w tem1inie czteromiesi~cznym od dnia wydrukowania niniejszego ogłoszenia zgłoslłsi~ w tutejszym Sądzie gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego Wzywa si~ wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o taginlonym aby w PO9yższym terminie doniosły c nich Sądowi (Zg21/47) I 752/M GRODZKr W KOIlSKICH Sąd Grodzki w Końskich wzywa Stanisława Czecha, syna Andrzeja i Marięnny z Urbańczyków urodzonego dnia 12 paź dziernika 1910 rw Ciie1zowie, gminy Gowarczów, ostatrdo za mieszkałego w Morzywole gminy GowarczóW, który będąc w Warszawie zostal aresztowany I wywieziony do Niemiec - do tej pory nie powrócił - aby w terminie 3 miesięcznym sławił si~ do Sądu, gdy! po tyln terminie S,d uzna go u zmarłego oraz wzywa w~zy~tkie osoby kłóre mogą udzielić jakich kolwiek wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie doniosły SądowI M-2201 Sąd Grodzki w Końskieh wzywa Boleslawa SzusŁaka syna Piotra i Anny i Adaehów, urodzonego IV Przyłogach, dnia 7 sierpnia 1913 r, ostatnio umieukałego w Przyłogsch, gminy Miedz\erza, Idóry powołany f 1939 r do służby wojskowej do t;1 pory nie powrócił, aby w terminie 3 miesi~znym stawi! się do Sądu, gdyż po tym terminie S~d u~na gp za zmarłego, erat wzywa wszystkie osoby, które mog, udzielić jakichkol wiek wiadomości o 2:~giniony,m, aby w powyższym terminie doniosły Sądowi M-2200 Sąd Grodzld w Końskich WZY"ą Józefa Chojnackiego, syna Mateusza i Jó~efy z Chojnackich, urodzonego dnia 28 lutego 1890 r w Służewie o ~ tatitio zamieszkałego \V Końskich, który Nr n w dnit1 2O~81943 r został aresztowany plza NIemców, wy wieziony do obow w Oświęcimiu I do tej pory me powróci!, aby w terminie 3 miesięcznym sławił sił do S,du, idy! po tym termnie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadqltlości o zaginionym, aby, powyższym terminie doniosły Sądowi M-2199 Std Orodzlri w Końskich wzywa: Jana - HIeronIme Wróble, st~ Władysława ł Anayu Swatów urodzoneio" Drutlrni, dnła 25 mii r ostatojo zamieszkałego" Drutami imlny Gowarczów który został aresztowany przez Niemców" 1944 r aby " tennloie 3 miesl~cznym stawił aio do S,du gdył po tym terminie Std uzna go za zmarłego, orel wiyw wnystkle osoby które mon udzielić jeklchkolwiek wiadomości o zagi nionym, aby w powyższym terminie donlo!!1y S!ldO-M M-2198 Sąd Grodzki w Końskich wzywa Władysława Z6r ~, Iyna FrAndszka I Heleny I: Rudników, urodzonego dnia 15 pał dziernika 1899 r w Kwasie, gminy Gowarczów, ostatnio II mieszkalego w Kwasie, gm Gowarczów kt6ry został aresztowany przez Niemców, wywieziony do obozu w Oświęcimiu l do tej pory niepowr6c:ii aby VI terminie 3-miesl~znym ste,wfl się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za IlI11Mlego oraz wzywa wszystk ie osoby które mogą udziełłć jaklehkołwiek ",iadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie donio sjy S~dowl M-2197 S,d Grodzki w Końskich wzywa Edwarda M OSZC1!yńs kleco, syna Jakuba i Józef y ze Sztander6w urodzonego dnia 23 wrze śnia 1901 r w mieście KOI1skich, ostatnio zamieszkałego fi Koń!kich, który został aresztowany przez Niemc6w " 1942 roku I do tej pory nie powrócił, aby w łermlnle 3-mleai~c2!1ym luiwfł sił do Sl!du, gdyż JXl tym terminie Sąd OZOI go za zmarlego, 0(<17 wzywa wszystkie osoby, które mogą udzle1!1! jakichkol "iek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym Łetmlnle do nijs!y Sądowi M-2196 GRODZKI W KOSZALINIE Na wniosek Wroniszewskiej Teodory, um we wli Chłopy, gm Będzino, pow K:oszalin, Sąd Grodzki VI Koszalinie wszczyna postępowenie, celem uznania za 7JITIarlego męża Jej Wroniszew skiego Stanisława, urodz dnia 22 Sienpnla 1919 roku w miej scowoścl Sza!1psko, powiat Kot1skie, z ojca Antolliego i matld BronIsławy!: d<1mu Szymachow, osuitnio prz:ebywaj,ceio w Niemczech w miejscowości Kiehl Schleswig - Hostelu w obo zie Iwocentracy jnym, gdzie prawdopodobnie rostał zamordowany przez Ni<emców, ponieważ w tej okolicyzosuił wysadzony desant wojsk angielskich Wzywa się zaginionego, by "fi ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia niniejszego z,głosil si~ w Sądzie Grodzkim w Koszalinie, gdyż w pr~eclwnym razie może być uznany za zmarłego Nadto wzywa sił wszystkie osoby, które mogą udziell~ wlado r,noś\:l ;o : za~niony, IJI!: : a~y,w ter!t1lnie wspomnianym doniosły o "kh,tl!tsą~owi,:zg: J7f41: ~,~ " 1324{M GRODZKI WKROtosZTNrE Sąd Grodzki w Krotosz,ynie zawiadamia ii wniosek Wiktorii Gospodarek, zam w Krotoszynie, ul Chlapowsklego 8 wszczęte zosiala postępowanie o uznanie za zmarłego młu jej Antoniego Gospodarka, urodzonego 12Lt903 r, w Krotoszynie, syna Adama i Rozalii z d WojtkowIak kt6ry tamieszklwał ostatnio w «rotoszynie, ul Kobylińska 3 i powołany w sierpniu 1939 r jako rezerwista do 7 baonu ł~czności w Poznaniu brai udzi 1 w działaniach wojennych z Niemca,ml i w czasie tych dzia bń zaginął Wzywa si~ zaginionego Antoniego Gospodarka, by najpóź niej w terminie ~ miesięcy od ukazania slo n;niejszego ogło szenia zgłosił się w Sądzi e Grodzkim w Krotonynie, gdyż IV przeciwnym razie może być uznany za> zmarłego Wzywa się wszystkich, którzy by o zaginionym mieli jakjpś wiadomości, by najpóźniej w podanym terminie donieśli o tym SądowI II Zg 40/ jM Sąd Grodzki w Krotoszynie uwiadamia It I!a ~nlo!ek Ma rii Lagódka, zam w Kobylinie, pow krotoszyńskiego wszczęte zostało postępowanie o uznanie za zmarłego meta jej Frsn d!zka Lagódki, urodzonego r w Zalesiu Małym syna Jana i Anny z d Matyla, który zamieszkiwał ostatojo w Kobylinie przy ul Wałowej r powołany %ostał jako rezerwista do 56 p p w Krotoszynle i bior~e udział w działaniach wojennych we wrześniu 1939 r zaginął po snnyrn nalocie niemieckim VI okolicach Bzury Wzywa się zaginionego Frilnclszka Lagódk~, h, lajp6tn!ej f terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłos!:t!nia zgłosił si~ w Sądzie Grodzkim w Krot)s~yn!~, f:dyi w przeci"my01 razie może być uznany za zmarłego Wzywa si~ wszystkich, którzy by o zag:nio"ym mieli jakieś wiadomości, bg najpóźniej w podanym terminie donieśli o tym Sqdowi li Zg 31{ jM GROD~KI W KUTNIE Sąd Grodzki w Kutnie zawiadamia, że na wniosek Józef y Korytek, zam we wsi Augustopol, gm Dąbrowice wncztte zoslalo postępowanie o stwierdzenie zgonu Feliksa Korytek syna Michała i Emilii z rugów, urodzonego dno r :<tóry w miesiącu sierpniu 1939 r został powolany do wc:> jska polskiego i brał udział w kampanii wojennej we wrześniu Wzywa si~ Korytek Feliksa, aby w przeciągu trzeeh mie sięcy od daty ukazania s ię niniejszego ogłoszenia zgłosił si~ gdyż w przeciwny m razie może by ć uznany za zmarlego, I! I

9 Nr 72 MONITOR,POLSKI" - DnIa 20 maja 1941 r 9 Wzywa sit ponadto wszystkie osoby, kt6re moi udzielić wladomośd o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły () nieh Sądowi Zg 39/ /M Sąd Grodzki w Kutnie zawiadamia, że na wniosek Limanow skiej Karoliny, zem w Kutnie, ul OIogowiecki Blok lo, wszcz~te zostało post~powanie o stwierdzenie zgonu Jej m~ia Jana Limąnowsklego, syna Jakuba i Józef y, urodzonego 20 czerwca 1901 r, który miał zginąć w walce z Nlemceml we wrrdoili 1939 r pod miejscowością Sądowa - Wisznia Wzywa sl~ Ja na limanowskiego, aby f przeci,gu trzech miesięcy od daty ukazania si~ niniejszego ogłoszenia zgłosił si~, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarlego Wzywa się pomidto wszystkie osoby, które mogą udzielić wlado mości o zaginionym, aby w terminie powyiszym don!osły o nkh SądowI Zg 188/46 I 765/M GROJ)~KI W LEZAJSKU Na wnio~k Broni z GeitZlhaI5Ów Atlas ze Szo%leCvn, WSrel\: to po6t~pow\1nioe eelern uznania za zmarłyoh: BaiJuoc;h, Geitzhalsa, Sary,Geitzba 1 s i Herscha Geitzhalsa, d~eci Abrahama i Estery z B<1oSE<:he6ów, z kt6ryeh pierwsi dwoje ZI08tal1 " 1942 T wy wie~ierji z Leiajska przez policjęniemiee ką do ZJDlorow~o miejsca stracenia w Pełkiniach, zaś trzeci ze Zbąszynia do Jednego ze zbiorowych miejóc siraeenia j tam mieli ponieść śmierć Sld w,zywe zeginiony>otl, aby zg I ooili 6:~ w cią gu lrze:h miesi~cy, gdyż w przeeiwlnym razie mogił być uznani za zmar łych,oraz wlywa w6lystkie 06<1by, k(óteby miały wiadomości ozaginiooydł, aby dqniosły o tym tut~j6z,emu Sądowi Zg ł4/ /M GRODZKI W UPNIE Sąd Grodzki w Upnie na wniosek Jadwigi Dygasiewicz, zamieszkałej w Dulsku, gm Zbójno, wzywe Jana Dygasiewieza, urodzonego w Kujawach, gm Nowogród, f;ow lipnowskiego, dnia 26 kwietnia 1909 r, syna Kazimierza i Marty li Szulców, osta tnlo zamieszkałego we wsi Grudza, gm Nowogród, zebranego przez Niemców do obozu koncentracyjnego, aby w terminie 3-mlesiecznym od daty niniejszego ogłoszenia stawił sie do Sądu, gdy! po upływie tego terminu moze być uznany za vmerłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zeglnlonym, aby w terminie powyższym doniosły o tym $~dowl (Zg 34i~7) 2111/M GRODZKI W LUBARTOWIE SlłdOrodzkl w Lubartowie na wniosek Janiny Powalka, zamieszkałej w KamIenowoli, gminy Luszawa, powluba"towskiego, wzywa nieznanego z miejsca pobytu Wacława Powałke, syna Lukasia i Eleonory z Budzyńsldch, urodzonego w dniu 6 grudnia 1913 roku w KamIenowoli, gminy Luszawa I Łamże ostatnio zamieszkałego, który dnia 14 slerpnla 1939 roku został zmobilizowany i wcielony do 50p p w K~wlu, a następnie brał udusi w wojnie polsko ~ niemieckiej aby zgłosił sl~ do Sądu wterńunie 3-mlesiecznym od daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia, gdyż po upływie, teg, terminu będzie uznany za zmarłego Wzywa się wszystkich którzy by o zaginionym mieu jakieś wiadomości, aby najpóźniej w podanym terminie donieśli o tym Sądowi Nr Zg 50/47 M-2219 Sąd Grodzki w Lubartowie na wniosek Stanisława Denki, zam w KamienowolI, gminy Lu~zawa, pow lubartowskiego, wzywa nieznanego z miejsca pobytu Wacława Denki, syna Stanisława ł Stefanii, z Kocyłów, urodzonego 17 stycznia 1924 roku w KamienowolI, gm Luszawa, powiatu łubartowsklego, który pełnił służbę milicjanta na Posterunku M Ob w Ludwinie, pow lubartówsklego, skąd w dnlu 10 grudnla 1944 roku został uprowadzony przez bandę i prawdopodobnie zamordowany, aby zgłosił si~ do S,du w terminie 3-mleslęcznym od daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia, gdyż po upływie tego terminu będzie uznany ze zmarłego Wzywasie wszystkich, którzyby o zaginionym mieli Jakieś wiadomości, aby najpóźniej w podanym terminie donieśli o tym Sądowi Nr Zg 82/47 M-2220 Sąd Grodzki w Lubartowie na wniosek Jana Białka, zam w Aotoniówee, gminy Luszawa, pow ubartowskiego, wzywa nieznanego z miejsca pobytu Jana Białka, syna Jana i Anny z Kozaków, urodzonego we wsi Antonlówka, gminy Lus2:awa, pow lubartowskiego, który będąc milicjantem na Po~terunku Milicji Obywatelskiej w t~cznej, pow lubartowskiego - w dniu 30 października 1944 r w czasie wykonywania obowiązkó\v służbowych został u~rowadzony przez bandę i prawdopodobnie zamordowany, aby zgłosił si~ do Sądu w terminie 3 mie~lęcznym od daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia, gdyż po l!plywle tego terminu będ;de uznany za zmarłego Wzywa sle wszystkich, którzyby o zaginionym mieli lakieś wiadomości, \liby najpóźniej w podanym terminie doni!śli o tym Sądowi Nr?:g 73/47 M-2221 GRODZKI W LUBAWIE P Mlnder Joanna z Wałdyk, pow Lubawa wystąpiła z wnio okiem, by męża jej Antoniego Mindera, urodz dhla 14l r w Gackach, pow Swiecie, syna Pawła i Marianny, który CIIt:ltniomieszkilł w Wałdykach, pow Lubawa i powolany IV slfrpniu 1939 r do wojska, zeginął, uznać za zmarłego Wspomnianego zaginionego wzywa się, aby w wyżej oznacwnrmsad1ie stawił si, w tenninie do dnia 30 lipca 1947 r o rolh 9 przed polt;dlliem, gdyż inaezej zostanie uznany za zmarlego Wszyscy, kt6rzy by mieli jakąś wiadcvmość o życiu lub mierci laginicnego winni o tym donieść Sądowi najpó:iniej 1 terminie PQwyższym Zg 20;47 IOI01M GRODZI(I W LABISZYNIE Sąd Grodzki w Labiszynle ogłasza, że na wniosek Zofii Grzegorzewskiej, zamil:szkalej w Jachcicach, powialu Inowrocławskiego wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego meża jej Pawła Grzegorzewskiego, urodzonego 9 września 1911 roku, syna Piotra i Anny z domu Powalisz, ostatnio zamieszkalego w Ojrzanowie, powiatu szubińskiego, powołanejzo do Wojska PolskIego (62 p p Bydgoszcz) przed wybuchem woj:ty 1939 i zaginionego w czesie działań wojennych ; :, Sąd wzywa: a) zaginionego Pawła Grzegorzewskiego, aby w terminie do dnia 15 wrzetnla 1947 r zgłosił się, gdyż w prze ciwnym razie może być uznany za żmarłego; b)ws1ystkle o~o by, które mogą udzielić wladomoścl o zaglnlonympawloe Grzegone\Vskim, aby w terminie powyższym donlo!ły o nich SądowI Zg 17/47 21~9/M Sąd Grodikl w Labiszynie ogłasza: że na wojosek Joanny Luka5zyk, zamieszkałej w BarcinIe, powiatu szubińsklego, wszczął postępowanle o uznanie za zmtrlego mfża ~j Romana Lukeszyka, urodzonego 31 lipca 1902 r, syna Wincentego I Marianny z domu Koza, ostatnio zamieszkałego Barcinie, powiatu szublńsklego, zaaresztowane,go w Barcinie, powiatu szubińsklego w pierwszych dniach peidzlerniu 1939 r przez niemiecką policję pomocnh~ząl wywiezionego w kilka dni później z piwnicy gorzelni w B<1rcinie do Bydgoszczy, gdzie wszelki ślad po nim od tej pory zagln,! Sąd wzywa: 8) zeginionego ROOlana Lukaszyka, aby terminie do dnltl II października 1947 r zgłosił sit, gdyż w ph~ciwnym razie może być uznany za zmarłego; b) wszystkie osoby, które mqgą udzielić wiadomo~1 zaginionym Romanie Lu kaszyku, aby w terminie powyższym doniosły o nich Slłdowi Zg 9/47, - 967/M Sąd Grodzki w Labiszynie ogłasza, te na wniosek Joanny Chrós!oIVskiej, mieszka/ej w Barcinie, powia tu szubińskiego wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego m~ia jej Stani- Sąd Grodzki w Lodzl, Oddzial Cywilny na podstawie att I par I Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r (Dz Ust R P Nr 40;45 poz 226) w, sprawie Nr Zg 577/47 oglasza, źe na wniosek Heleny Drużyckiej, zam w Lodzi przy ul Srebrzyńskiej Nr 87m 44, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarlego Jan" Drużyckiego, syna Stanisława i Zofii, urodzonego w Zglerzu, dnia 24 września 1902 roku Zaginiony w 1939 rokuzamieszk! wał w Lodzi, a następnie w 1943 roku zostal aresztowany i wy- wieziony do obnu w Mathausen i po dziś dzień nie ma o nim żadnej wiadomości W lwilłzku z powyższym wzywa się zegmlonego, aby w terminie 6 elu miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w łodzi, Oddział Cywilny, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego Jedrtocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą ; udiieućwia~ domości o zeglnionym, aby w terminie powyższym doniosly o nich Slłdowi 1464/M Sąd Grodzki w todzl, Oddział Cywilny na podstawie art 5 par I Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r (Dz Ust R P Nr 40/45, poz 226) w sprawie Nr, Zg 354/47 ogłasza, że na wniosek A!eks:andra Hajowego zam w Lodzi, przy ul KiJińskiego 125 m 4, w~zczęto postępowanie o uznanie za zmarłą zaginioną Michalinę Hajową, córkę Grzegorza i Rozalii maiż Kozłowskich urodz w 1912 roku w Demil, pow Brzeżany Zaginiona w rolm 1939 zamieszkiwała w DemU, pow Brzeżany, a następnie została wywieziona do Niemiec i w 1944 roku w czasie bombardowania miejscowości Danczyn została zasypana w piwnicy gruzami i od tego czasu wszelki ślad po niej zagin,!ł W zwilłzku z powyższym wzywa się za ginioną, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego Oigloszenia zgłosiła się w Sądzie Grodzkim w Lodzi, Oddział Cywilny, gdy t w przeciwnym razie może być uznana za zmarłą JednOol cześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wia domości o zaginionej, aby w terminie powyższym doniosły o nich SądowI 1486/M sława Chróstowskiego, urodzonego 24 kwietnia 1906 r, syna Sąd Grodzki w Lodzi, Oddział Cywilny na podsta~ie art Ii Wojciecha I MIchaliny z domu Wiśniewska, ostatnio zamlesz- par I Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r (Dz Ust R P Nr4 ka/ego w Barcinie, powiatu szublńskiego, powołanego do Woj- 40/45, poz 226) w sprawie Nr Zg 284/47 ogłasza, że na wnioselc ska Polskiego 61 p p Bydgoszcz 9 kompania, blorllcego udział Franciszki Bieleckiej opiekunki głównej nieletniego Adama D~ w bitwie pod Gąbinem, koło Sochaczewa w dniach między 11 branickiego, wszczęło postępowanie o uznanie za zmarłego zagi a 15 września 1939 r, rannego w czasie tej bitwy i ni~ dają- nionego Kazimierza Dobranl:klego, adwokata, urodzonego w Lo,; cego od tej pory znaku życia o sobie dzi w roku 1907 Zaginiony w 1939 roku zamieszkiwał w Lodzł Sąd wzywa: a) zaginionego Stanisława Chróstowskiego, aby a następnie w czasie wojny przebywał we Lwowie, gdzie w styczó w terminie do dnia I wrześn;a 1947 r zgłosił się, gdyż w prze- nlu 1944 roku zaginął ciwnym razie może być uznany za zmarłego; b) wszystkie oso W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby by, które mogą udzie:ić wiadomości CI zaginionym Stanisławie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia Chróst</wskim, aby w terminie powyższym doniosły o nich zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Lodzi, Oddział Cywilny, gdy z C;~dowi Zg /M w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wia- / GRODZKI W LASKU domości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły, o nich Sądowi I 1485jM Sąd Grodzki w Lasku podaje do pl,tbucznej wiadomo ci, że Janina Tosik z domu Kowalczyk, zam we wsi Kowale VI, gminy _ Sąd Grodzki w L9dZi 04dział Cywilny nap<?cisław ie, art 15 Buctek, POW lał Uclas ki 0> wys tą ph, GO SąduG rod2l~ego ~iok J; "I, par l Dekretu ~ z _dnia 29 ~~rpnla 1945 r (D;>: Ust: R, : P,Nr~ w ui"u,," WUlO!K eh! o Uznllnłe za "mar/ego m!ta jej Stanisla, 40/45, poz: 226) w sprawie Nr Zg 425/47 ogłasza, że na wniosek wa Toslka,iyna~anal Urszuli z Blaslków, urodzonego dnia Franciszki Kaczmarek w Lodzi _ Marysin III, ul Olowiana kwietnia 1908 roku we wsi Kowalew; gm Buezek, ostatnio wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego zaginionego Włata mże zamieszkałego dys!awa Kaczmarka, syna Antoniego i Katarzyny, urodzonego W związku z powyższym i na zasadzie art li 2 Dekretu w Lodzi dnia roku Zaginiony w 1939 roku zamieszki:! dnia roku fi sprawie po5t~wania o uznanie za wał w Lodzi, a następnie w maju 1944 r zostal aresztowany zmarłego i o stwierdzenie zgonu (DzUR, P Nr 40, poz 226) i osadzony w obozie w GrossRosen wzywa ele SŁanisława Tosika, aby w tennlnie 3-mlesięcznym W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby zgłosił sl~, gdyż w przeciwnym razfe b,dzle uznany za zmar-w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia łego Jednocześnie wzywa slo wszystkie osoby, które mogą zgłosił się \V S,!dzie Grodzkim w Lodzi, Oddzial Cywilny, gdy udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego Jedn<>doniosły o nich Sądowi Zg 31/ /M cześnie wzywa si~ wszystkie osoby, które mog~ udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły; GRODZKI W LODZI o nich Sądowi I 487/M Sąd Grodzki w todzi, Oddział CywUny na podstawie art 5 par 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r (Dz Ust R P Nr -«J/45, poz 226) w sprawie Nr Zg 87{47 ogłasza, że na wniosek Marli Kędzierskiej, zam w tocizl przy ul Marszałkowskiej Nr 5 m 22, wszcz~to postępowanie o uzname za zmarłego zaginionego Władysława Kędziersklego, syna Wojciecha j An toniny, urodzonego w Wolt Krysztoporsklej, pow Piotrków, dnia 23 maja 1888 roku Zaginiony w 1939 r zamieszkiwał w Lodzi przy ul Marazałkowskiej Nr 5, II następnie 9 listopada 1939 roku został aresztowany i od tego czasu wszelki ślad po nim zaginął W rwilzku z powyżs:ym wzywa się zaginionego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego pgłoszenia zgłosił si~ w Sąd%łeGroQzkim w LOIiz!, Oddział Cywilny, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego Jednoq;eśnle wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielićwia, domości o zeginionym, aby w terminie powyższym doniosly o nich Sądowi I 468/M Sąd CroUzki w Lodzi, Oddzłał Cywilny na podstawie art 5 par I D!!kretu z dnia 29 sierpnia 1945 r (Dz Ust R P Nr 40/45 poz 226) w sprawie Nr Zg 1198/46 ogłosza, że na wniosek Stefana I Anieli małż zam w Lodzi, uf Sienkiewicza 66, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłą zaginioną Kraskę Kronenberg z PerlmuŁterów, urodzoną dnia r Zaginiona w 1939 roku zamieszkiwała 111 Lodzi, a następnie w czasie Qkupacjl w Radomiu, skąd wywiezioną zostala transportem rzekomo do Treblin12: W związku z powyższym wzywa si~zaginioną, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiła slę w Sądzie Grodzkim w todzi, Oddział Cywilny, gdyż w przeciwnym razie moie być uznana za zmarłą Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby,które mogą udtie1ić lilia, domości O zaginionej, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi: I "166iM Sąd Grodzki w todzi, Oddział Cywilny na podstawie art!5 par I Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r (Dz Ust R P Nr 40j45,,poz 226) w sprawie Nr Zg 1199/46 ogłasza, że na wnlo" sek Stefana i Anieli małż Owczarek, zam Lódź, uł Sienklewicu Nr 66, wszczętopost~powanle o uznanie za zmarłego zaginionego Abrama Godela Kronenberga, syna AnseIma i Sury Baj!!, uro" dzonego w Lodzl dnia r Zaginiony w 1939 r zamieszkiwał w Lodzi, a następnie osadzony był w czasie okupacji w,obo zie Flossen~ilrgu, gdzie rzekomo zmarł W związku z powyższym wzywa s!~ zaginionego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Lodzl, Oddział Cywruny, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wia dom<>ści o zeginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi!4671M GRODZKI W MAKOWIE MAZOWIECKIM Sąd Grodzki w Makowie - Maz wzywa niewiadol1ll} z miejsca pobytu ob Janin~ Bryi, córkę Ignacego i Marii z Fabisiaków, ur 1 stycznia 1910 roku w Wólce Lanięckiej, pow Ciechanów, aresztowaną przez żandarmó\v niemieckich 24 lipca 1942 r, kt6raostatnio w roku 1943 w czerwcu pr,z!bywała VI Monachium, aby w terminie 3 miesięcy od dnia wydrukowania niniejszego obwieszczenia stawiła się w tul Sądzie, w przeciwnym razie uznana zostanie za zmarłą Zg 17/47 M-2204 GRODZKI W MIeDZYCHODZIE m Zg 10/47 Franciszka Spirydowicz, zamieszkała wsie rakowje, powiecie międz:yc)lodz:kim, wystąpiła z wl,lio~kiem o uznane za z:marłego jej iri~ża Jana Spirydowicza, urodzonego r w Cz~rwollym Borze, syna Mic!>ałai Joanny z do mu Szczerbak: ;Qstatnio~ń1ieszkalego w Sierako\vie, powiatu / \

10 ,10,J,;MONITOR POLSKI" - DlJla20 ~ maja 1947 r "! i Nr 72 mj~zyehodzkieio; który w rokl) 1989zmobilizowariyzostal do 58 pułku piechoty w Poznaniu i w czasie bitwy pod Kutnem, pod wioską Babla Góra w czasie nalotu bombowego, zaginął,, Wzywa si~ zaginionego, aby najpóźniej w : przeciągu trzech miesięcy od chwili ukazaniasi~ niniejszego ogłoszenia zgło Iii si~ W Sądzie Grodzkim w Międzycbodzie, nad Wartą pokój Nr 4 gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłego jak ł wszystkich którzy mogą udzielić wiadomości o zaginlo Dy,maby najopóżniej w wyżej za kreślonyin czas okresie donie~i o tym tutejszemu Sądowi 75?/M GRODZKI W MYSLOWICACH Sąd Grodzki w Mysłowicachobvtieszcza żewszczill poslępowanie, o uznanie nastę~jący"h osób za zmarłe: l) Z wniosku Gertrudy Szczepanek z,domu PtJ(iełko, um w SioVienicach ul Sobieskiego 2 - Jó:,:efa Szcz~pankalat 32, " iołnierza armii niemieckiej od roku 1942, z Szopienic (Zg 81/47); 2) Z wni~ku lc;fii Zabińskiej ż domu Mildnerzam wj~nowie ul Zamkowa 33 --Ludwike Zabińskiego lat 70; ewakuo~--anego dnia, r ze Szpitala Miejskiego w KatoWilacll Z Janowa (Zg 85/47);, " 3) Z wniosku Anny Molik zamiesżk w Mysłowicach ul: JalIowska 41 - Franciszka Molika, lat 38, żołnierza armil nie ~ecklej od rokui943,z, Janawa Miejskiego (Zg~ 96/47); 4) Z wniosku Anny Rusieckiej, zanl w Imielinie id Sobie Ikiego 3 - BolesłaWII Rusieck!egolaf 41: Wlę z Ola, obozu " Oświęcimiu od roku 1944 z Imielina (Zg 100/47);,5) Z wniosku Apolonii, Bednarz, z domu Rak,,zam wszopienicach uj Kra,kowske Nr 38e -Antoniego Bednorzą, ~t w, powolgnego w roku 1939 do Wojska Polskiego,z Szopienie (lg 113/47); 6) Z wniosku Lucji Betka, z domu Panasiok zem w Mysło ~lcach ul Słowackiego 10 - Józefa Setkę lat 33 żolnierza armil niemieckiej od roku 1942 z Mysło\l;;c (Zg 116/47);,7) Z wniosku Rozalii Schary, z domu Urbanczyk zam w Golewcu, gmina Chełrri Wielki - Walentego Szarego (Schary) lat 41, powołanego w roku 1939 do Wojska Polskiego z Goławca (Zg,119[47);, 8) Z wniosku Erny Galus z domu Groger zam,w Dąbrów e Mąłej ul Bytomska lo - Andrzeja Gadusa lat 33, żolnierza armiiniernieckiej z Dąbr,ówki Mah~j (Zg 134/47); 9) Z wniosku Anny Penczek z domu Herman, mm w Brze I!Clce ul Batorego Alojzego Pencikaat 34 powołane - 10 w roku 1939 do Wojska Polskiego z Brzeiinki czg 137/47); lo) Z wniosku Moniki Filia, z domu Herych zam w SzOpieflicach ul Warszawske 8 - Airloniego FiU~, lat 36 powołane IOW roku 1939 do Wojska Polskiego z SzopIenic (lg 140/47) Sąd wr-ywa wymlenionyebrigłnionych~ aby włermłnie 3 mleai~cy od daty ogłoszenia zgło!ui sle do Sądu" gdyż w prz:eciw- liym razie b~ą uważąnl za ~lt14dych Ulś08Oby które mogą ooieuć wiadomości o taginiollyeh aby w terminie powyższym doniosły o tym Sąd\:lwi 1182/M GROPZKI W NAMYSłOWIE Int Tadeusz Kalankiewlcz Namysłów, ulica Sta!ina 35 wniósł uznanie za zmarłą żorty Wandy Kalanklewlcz córki Adama Bujnickiego i lidii Dłużnowsklej U\Todzonej 3 maja 1904 T w Witebsku, ostatnio zamiestkałej w Wołkowysku przebywającej czatowo w 1944 r w Warszawie ulica Czackiego 4 Wnioskodawca ~ał że zaginiona w sierpniu 1944 r wywieziona została przez okup~n~ na przymusowe roboły i zatrudniona jako robotnica hlejowa w Wiedniu Wzywa się przeto: a) WaJldę Kalankiewicz, by w terminie miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego, zgłosiła się w tutej Izym Sądzie gdyż w przeciwnym razie mslże być uznana za zmmłą b), Każdego kto wie cokolwiek o losie ZAginionej, aby w powyższym terminie doniósł o tym Sądowi, z powolaniem s:ę Da numer sprswy IIZg 31 /47 899/M Jadwiga Korczynska, Namysłów, ul1ca Młyńską 3, wniosia uznanie za zmarłego męia Tadeu6u Rudolfa Korczyńskiego, syjla Józefa i Peuliny MikroŁ, urodzonego 15 czerwca 1912 r W Tarnopolu ostatnio, ~Jnieszkałego Y Mielnky pqdolskiej, pow Bor,sżcz6w Wnioskodawczyni podała że zaginiony we, wrześntu, 1939 r wraz z Urz~em Pocztowym w Mielnicy, wyjechał w kierunku granicy rumuńskiej; następnle przebywał w obozie jenc{jw polskich we Francji skąd pisywał listy zaś od,grudnia 1947 "rak o nim wszelkiej, wiadomoścl Wzywa sl~ przeto: A) Tadeusza Rudolfa Korczynskiego, by w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego zgłosił się w tutejszym Sądzie gdy! w przeol,yinym razie moźe być uznany za zmarłego b) Każdego kto wie cokolwiek o losie zaginionego, aby, w powyższym terminie doniósł o tym Sądowi z powołaniem alf na numer sprawy 11 Zg 28/47 9OOfł\ GRODZKI W NlEMODLlNIE Na wniosek ZUUll!1ny z Ma,tkowsklch Tomczuk, ziimieszkałej ",Diibrowie Opolskiej pow" Niemod1in, wszćz~to pried Sądem Grodzkim w Niemod\inie postępowanie celem uznania, za trilarłego jej męża Józefa Tomczuka rolnika i k~awca, urodzonego r w LitowiszCUiCh, pow Krzem1ęniec sytia Andrzeja i Mtchaliny z JampolskiCh zatllestkałego do 58i939 r w Prtymurówce pow, Krzemieniec Józef tomczuk prz~bywał w : Mo ~ skwie do marca 1941 r po czym słuch o nim zagll)ąl O$oby posiadające wiadomości o nim wzy~a si~, by przed upływem 4 miesięcy doniósly o nich tul Sądowi, z,aśzaginio~ego w1;ywa sj~ dozgłoszeni!si~ w tut S ądzie w pclwyż$~ym czasokresłe bądź w przeclwaym razie może być tiznanyu, zmarh!go, Zg, "7: 715/M GRODZKI,W, NIEPoioMICACH Ci6j Piotr: zamieszkaly w Krakowie ul Ska!eczna Nr IS \IIOO6io u manie Im ztnarlego nięża6~j &ostry zmarjej Woj ciecha Zylę, urodz 21 kwietnia 1883 r: w Slawkowic~h, pqw Kraków, ostatnio zamieszkałego w BrzeziusYnanieśL Zofii Zyla, który z dniem " wybulchu p!erw&iej~joy świalfowej ros-iei zmobilizówany ł, brai udział VI walkach, " c;asie których, d~stał!się do ciewołi,, gdzie prżebywał do dnia 15 w~ześcia 1917 r tj do dnia ostatniej od tegoż wiadomoścl Od tejpory bowiem ws~lkj ślad po nim zaginął Wojciecha Zył~wzywa si~;by, wc~scikresie 3 mie~ięcy zgłosił si~ w tułe jszym Sąd;:ie gdyż w przeciwnym razie może byc,uznany uzmar:łego Wzywa si~ osoby, mogące udzielić wiadomośc: " zagloionym aby w temtin!e powyższym doniosły o tym Sądowi Zg 6/47 ll04/m SAD CiRODZKI,WODOLANOWIE " Sąd Grodlki w OdoLaoowie,oglasm; że Augustyna Grze3iek z Chojtliika, pow; asłrów;wnioś!oao Uznallieza zmarlego jejm~ża, SteJana Grzesialą ur(l(iz w Szofme, pow Jan> cin"syna Jatlii I Stan~ławy z domu Nawrocklej ostatnio -zamieszkałego wcho}niku pow, Ostrów Wymleriiony jako żołnierz pol;ki sieśćdziesiłłego pułku ; piechot-y woslrowie - udał się wraz: Ze swym ptjłkiemwewrześniu 1939 r na front i Od tego: czasu nie dal osobie, znaku życia, Wzywa się z8ginlonego~ aby wiermirtie3 miesięcy od dat} niniejszego ogłosiehla zgłosi! się w SądzieGiOO,zkim w Odole~ nowie, gdyż, w pr~rłwnym razie może być uznany za zmarłego WzYwa się rawnid ws~lkie osoby,ktore mogą udzi~lić wieciomości o Zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o,nich Sądowi 3Zg lja7 U 381M GRODZKI W OLESNICY Sąd Grodzki w Oleśnicy na wniosek Janiny Gula w Smolnej, powt Oleśnica, wdrożył postępowanie o uznanie za ZJI1larłego jej męża Wawrzynca Gulę, syna Józefa i Pauliny z Bartosików który w roku 1940 zostałwywjez~ony na prace do Niemiec, do dni! diisiejszego nie powrócił, i wszelkie poszukiwania nie odniosły skutku \, ", Wzywa się zaginj(j~ego WawrzyńC<lGulę ażeby zgłosi! się w ciągu trzech tniesięcy od dnia ogłosze!)ia w tut Sądrie, w przeciwnym razie może być uznany Zł zmarłego Wszystkie osoby;, które mogą udzielić wiadomoścj o zagillionym wzywa si~, aby w Łentuclepowyższym doniosły o nich Sądowi Zg 6/~7 809/M GRODZKI WRAqSORZU Na zuedzieert 12 2 Dekretu z r Sąd Grodiki w Raciborzu podaje do wiadomości publicznej te wymienione niżej osoby zgłosiły w tul Sądzie wnioski o uznanie ze zmarłych:, N:, Mar~ I Tkocz, zamieszkała,; :\l(,budmkach, gmln<j, Kuini~L : Racibor$ka powiet Racibórz - jej m~ia, Leopolda Tkocza ostatnio zamieszkałego w Budziskach - który , wywiezio ny przez Ni~mców, do obozu koncentracyjnego W Buchenwaldzie; tam rzekomo w stycznm 1945 r zmarł--<lo sprawyzg 12146; 2) Malta Czogała ZClJI11ieszka~ w SjedHskaCh, ul Dąbrowskiego 10 gmina Kuźnia Racioorska, powiat Racibórz - jej męża,leona Czogały, ostatnio zamieszkałego w Siedli6kach - któ ry aresztowany przez GeS~ow 1939 r został rzekomo w <lirodze transportu z Lublina M zachód, dnia r przez SS-man6w zastrzelony - do sprawy, Zg 21 /46; 3) Marta, Ńewrzela zamieszkała w Chałupkach, powiat Racibórz - jej m~ża Józefa Newrzeli, który jako żołnierz nie miecki Ulginął rzekomo w culsie walk na froncie wschodnim od dnia do sprawy I Zg 37/47; 4) Meria Sladek zamieszkala w Chalupkach, ~,t Racibórz - jej męża, Jerzego Sładka ostatnio zamieszkałego w Chałup kach który jako żołnler; niemiecki,od dnia r na fron de wschodnim zaginąl - dj sprawy r Zg 38/47; 5)Anna Kremser, zamteszk~w, Chąłupklic!l, powi&t Radbótz -: jej1l)~ża Wiktora Kremsera 05tatnio zamieszkałego w Chałupkach : : który jako, żołnierz niemiecki podcuis walk ~ f~~nde W5chodnim od,g2:1943 r zagin~ł~o!,lrawy I Zg39/4!- Sąd wzywa: Ił) osoby wyżej, wymienl~ne, które, mają by ć uznane za zmarłe aby Iv terminie trzech miesięcy Ucząc od dnia ukazania się niniejszego ogloszęnia zgł9sily się osobiście w tut Sądzie - w przeciwnym bowiem razie nastąpi uznanie je za zmarłe; b) wszystkie inne, osoby; które mog~ udzielić wiadol1;o $d o osóbach, które mają być uznane za zlt1arłe, by, w<termi: nie powyżsźymdonioeły o lem tut Sądowi 1165!M GRODZKI W RADO,\\SKU Sąd Grodzki w Rad()mslru podaje do wiadomości że Franciszka Wójcik zatttles~ we wsi Rżejowice, gminy Przerąb, pow raqqn1su:zańskiego, wniosla do tut Sądu wniosek ouznanie jej m~ża, Stanl~law& Wójcika za zmarłego, StatOlsław\Vójdk, urodz 29 kwietnia 1916 ~ syn Wawrzyńca j Julianny; popm411io zamieszkaly we wsi Riejowice" w marcu 1939 r zostaj po"iliolanydo czynnej służby wojsko\vej do 25 p p, w cz,asie wojny na, początku wrześ~ia 1939 T W czasie, bitwy z; Niem cami " w okolica~h Kit:lc zaginął i~d lego czuu żadne (0 5~ie wia<lomosci,nie, ~a je, " Sąd Grodzki wzywa :wyżejwymienio!1egostanis!awa Wójcika, al;!y wciągu tr%ec~ miesięcy licząc : od dnia ogłcs7enia sta\), jjsi~dołoutejszego Sądu gdy i po tym t~rminie moi! hyć uznany z,a z l11:łrłego: Je4nocześnie-v! zy-\ a się wszystki;~ osoby, które by l!l1ógły udtielić jaldchkolwięk wiadomości~ Sto, ni51awie Wójciku, aby w terminie pow yższym doni06ly : nich Sąd(l)wl Zi iM SĄO : GRODZKIW,RYMANOWIE N4 "niośek Aronlł Bee;ra Atlasa zamieszkałego w Szc~eciole, ulm RejA,23/i2, wszczyna się p06t~powllf\ie o uznanie za zmarłych: I)Szymo11ć! Beera, syna MendJa i Amelii z Reichów W-odzonego w roku IsSo; 2)T~ubySeer; córk,ihelscm i Marii Atlas, urodzonej 91 r ) Mani Seer Atlas, córki Szymona i ToaI,1by, lat o~oio l ~, 4) AmaW Beer Atlas,,córki Szymona i Tauby Lat około 16, lvszystkich żamieszkałycb w J6Śliskach, a w roku 1942,wywiezionych przez NiemcÓw d~ Bełźca, orazwzrw~ si~ zaginionych aby w termin! 3-miesięcznyrn zgłosili się do Sądu, aw,szystkie osoby; maj~e o nich wiadomości, aby je podaly :sądow(o ~ciyż po uplywip 3:miesięcznego terminu mog~ być uznane za l~,rłyc~ ~ Zg 8/ /M Na wniosek Jerzego Ka~zczaka, UHtJieszkalego w MSZ8ltie, gmina Tylat~a, "; ;"~ r, yn!1 się poslępówan~ o uznanieza zmarłe go GrzegorZ!! Kaszczaka syna Jerzego i Ansta,zji zamieszkałegowms1l<j1ie, który w jesieni 1944 wstąpił do Wojska Sowiec kiego i watlczył ; na froncie niemieckim, gdzie z~ginął oraz wżywa si~ z,aginionego, aby w terminie 3-miesęc nym ~łosil sl~ do Sądu " wszyst~ie osoby maj~ce o nim wiadomości; aby je poc!aly, Sądowi gdyż po upływie3-triiesięcznego terminu możebyć UZ",,31iy ZA, zmarłego Zg n / /" GRODZKJ W RYPlNIE Sąd Grodzki w Rypinie ogłasul; że na skutek wniosku Jlłtli - nyzdziarskiej; atti w Rypinie ul Kilinskiego, W5ZCZętO pastępow,atie o uznanie za :mnarlego Wacława Ignacego Zdziarsklego syna Władysława,I Zofii - Wandy z Rokieldch urodzonego 13 sierpnie 1889 T ~ Zasadacii, oslatnio zam w Sadłowie, pow rylinskiei:o; który w październiku 1939 r aresztowany został przez Niemców i omdzony w katowni w Rypinie i tam prnrdopodobnie został umr\ordowany Wzywa się zaginionego aby w terrnłn i e 3-miesięcznym od aaty niniejszego ogłoszenia zgłosił sję lir Sądzie Grodzkim fi Rypinie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za\ zmarłego Wzywa się również wszystkich, którzy pos\ac:lają jakiekolwiek wiadomości o zeginionym, 8by w terminie powyższym, donieśli o tym Sądowi Zg 19/47 88O/M Sąd Grodzki w Rypinie 0g-1e6Ui że na wniosek Haliny Zgorzelskiej, Wll w Tonmiu ul Poniatowskit!~o 3 wszczęto postę pilwanie o uznanie za zmarłego Władysł",wa Zgorzelskieg() syna Henryka I Marii z: Borowskich urodzonego 22 marca 1910 roku w Wilnie, ostatnio zam: 91 Rypinie, który ł marca, 1939 roku zo&ł4ł zmobllizowany, później brał czynny udział w kampal1ł1 Wójennej 5 p p wwtinle w Hpcu 1940 r po za~ciu Litwy wyjeehalw głąb Rosji 1 ~d,po nim zaginął, Wtyw~ sl~ zaginion~go,lby w tellrrt}nie 3-miesięcz:nym od dały nj,njejszego ogłosz:enla zgłosił się w Sądzie Grodzkim VI Rypinie, rdyż w ptieclwtiym :razie może być uznany za zmarłego : \Vzyw~ si~ rówtlld ~ wszystldchktórzy posiadają jakiekolwiek ; wiadomości o zag1nionym, aby w "tenninie powyższym donieśli olym Sądowi Zg 17/47: 957/14 GRODZKI W SKALE Na wniosek Jana Latały zamieszkałego we wsi i gminie Mar cis~ów,,powiat Kamienio - Góra, D/SI wszczyna się PO!t~ow,inie, celem uznan\1i za zmarłą Sta,"isławy Lat!ła z domu Pabisek córki Rocha i Marianny z Muzyków urodzonej dnia 5 lipca 1912 T która w miesiącu maju 1942 r wyszla,ze swoją, siostrą ~ri_ Pabisek z rodzinnej wsi Wola - KaJinowska do ;"QsadY Skała po sprawunki a ponieważ cier, piała na uraz psychiczny nięspostrzeżenie znikła z oczu swej siostrze i więcej już się nie pokazaja i od tl!go czasu nie daje t;;dnej wiadomości o sobie, Zaginioną wzywa się, aby w culsokresie 3 miesięcy zgłosna się w Sądzie Grodzkim w Skale również wszystkie 05oby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej wzywa się, aby w tym terminie doniosły o nich Sądowi Po uplywie tego terminu Stanisła:wa ~at~ła,mole być u znana za >~~rłą:zg II~7853/M, SAD GRODZKI WSKIERNIEWICACH Władysława z Reczulskich Dołyniukowa, zajti, we wsi, Słomków, gmskiertriewka pow skierniewickiego, wniosła podanie do Sądu Grodzkiego w Skierniewicach o uznanie za zmadego jej męża Teodora Dołyniuka, urodz 12 stycznia 1914 r w Ponikwie, pow Brody, syna Matrony Dołyniuk, który Vi dniu 28 I!lerca 1943 r został aresztowany przez "gestapo" a następnle przebywał,vi obozach koncentracy jnych: Oświęcim I Hamburg - Nt!Ugoanie I ostatnia, wiadomość o Teodorze Dołynluku byle z dni!, 13 I~tego 1,944 r Przeto Sąd wzywa Teodora Dołyniuka by w terl11inie 3-m:esięcznym zgłosi! się, gdyż w przeciwnym razie może być uznanym Ul zmarłego Sąd wzywa wszrsłke,cspby mogąge udzlelić \vlaoomości o zaginionym, aby w te~minie powyższym doniosly o nich S~dowi Zg 28/47 917fM Zofia Pruska, Pf9fe~rka Pa~l stw Konserw Muzycznego IV Wzj, za"; w Łodzi, ul :Andrz~ja Nr 7 m, 15 wniosła podanie do Sądu Grodzkiego w Sltjerniewicacl1 o uznanie Ul zmarłego jej męta Bronisława pruskiego, urodz, 7 lutego la~8 roku sy!la Stanisław! i Elżbiety ~ Ma Ul rek ic h, zaruieszkajego ostatniq w O1<!iiltkll Prusy, gpl CHuchów, pow skierniewickiego który l~tał w dniu 24 sierpnia 1944 roku zaareszto;"any,przez gestapo i o,$idzony w areszcie w Jeżowie, potem w więzieniu iw,s~i~rniewicach, a po d~ óch dntach przewieziono go do, gestapo w Torltaszowie - Mol z: \Ile wrześniu 1944 r g~tapo IV Tomaszowie "az, zawiadomi/o że B ro ni sław PrU:ski zmarł 11~ serce w dniu 4 września 1944 r Od tej pory wszelki ~ Śl lad ~ jego iyelu tai/nął

11 Nr 12" c, i, Przeto Sąd wzywa Bronisława Pruskiego; by VI terminie 3mićsl~czrlymzgłoslł się; gdyż w przeciwnym razie tn()ż~być uznany za zmatłego Sąd wzywa wszystkie o~oby,mogąc~; udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższytn doniosły o nich Sądowi Zg 50/47800/M ~, " Ju1iirina Bartosiewicz z domu Załoba, zam we wsi "Słoinkeiw gm Sklernlewka, JXlw sklernlewtckiego wniosła "podanie do Sądu Grodzkiego w Skierniewicach o uznanie za zmarłego jej nięz~ Sfunisława Barlosiewicza ur 27 września ł902 r we ws!sl6rnków, pow skierniewickiego, syna Franciszka, I Cecylii Krilk;który w dniu 28 maja 1943 r zosbł ares~towany przez~esoopo, a następnie przebywał w i obozachkoneentrecy}, nyćli:ośwl~c1m i Harilburg-Neuengamme j osta-tnta wiadomo$ć o Stlinlsławie Bartosiewiczu była z dnia 13 1ThIja 1944, rok~ ph~to Sąd wzywał Stanisława Ba rtoslewicza, by w terminie 3 miesi~znym zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być u~nan~za zmarłego Sąd wzywa wszystkie osoby," mogące I udzielić wiadomoścl o zaginionym by w terminie pbwyższyllf dorjj6sly ~ o nich Sądowi, Zg 29/47 80ljM U_"," _ ł C l Janitla Mrówczyńska, zam w Pruszkowie, przy uj Kosciu-,tki 17, u Klopockiej wniosła pcjdani~ do Sądu Grodzkiego w S,kierniewlcach o uznanie za zmarłego jej ri1ęża Sylwestra MróWczyńskiego, urodz 15 grudnta 1900 L we wsi Bartnlh pow skierniewickiego, syna Wincentego i MiChaHny ze Slo jewsklch, który 4 lutego 1943 r we wsi Bartniki, gm Korabiewice pow skierniewickiego, wstał aresztowany przez ge sta1(li), i wywieziony do więzienia w Lowiezu, a następnie z tego więzi~itia wywieziony samochodem w niewiadomym " kierunku, od h:!j:pory wszelki ś:ad o nitń zaginął Prteto Sąd wzywa Sylwestra Mrówczyńsldego;, by wter-; minie: 3~miesIl;cznym zgłosi! się, gdyż w przeciwnym TM;ie,zol stanie uznany za zmarłego : Sąd wzywa wszystkie osoby,, mogą ce udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminic powyż s~ym doniosły o nich Sądowi Zg 20;47,802fM "MONITOR POLSKI" - DnIa 20 mata 1947 f GRODZKI W SULeCINte Maria Hulyra, zamieszkała w SuJ;cinie, ut Dworcowa 21, wniosła o uznanie o zmarłego meża swegp: Waw:rzjtica Hutyry, ur 14 Upca 1897 r w Rajczy, pow Zywiec, syna Karoia i Karo liny z d Sporek, zamieszkalei<) w Dasz?wle~ pow Stryj" zagi nlonego dnia 29 listopada 1944 r Sąd wtywa: I) Wawrzyńca Hutyrę d,o zgłosze~ia się w Są Q~je, 9rodzkim w Sulęcinie do dnia l września 1947 r" gdyż : w ~,przeciwnym razie mote by~ uzna:ny za, Zl11Brłego: 2) wszystkie osoby, które mogą udzieli~wladornośc1 o zaglrilonym a,by \V ter minie powyższym doniosły onłeh SądowlZg~, 38/47 884jM REJESTR H A N D~, O W y OKRJ;GOWY W WOZI Dnia 29 sierpnia ł946 roku I 30 styc~ilja 1947 roku do R~jeslru Handlowego pod Nr 567/46dziaJA wpisan~: Wydz!1ł EkQnomi~z~y Związku Uczestników WalId Zbrojnej,0,Niepodilegloś,ć i Demokrację", Łódź ul Piotrkowska, 49 Przedmiotem przedsiębiorstwa jest sprzedaż i wyrób ulatertałóvol włókienniczych oraz skup i sprzedaż zboża I ziemiopłodóvi, ~wiązek Uczestników Walki Zbrojnej o NlepodIegłośći Demokrację Zarząd stanowią: mjr, Jerzy SIeIak, mjr Wit91d Skórzewski i mjr Józef Wolicki " KC~3732 Dnia 29 sierpnia 1946 ~oku do Rejestru HaildJow~go pod Nr 569{46 dział A wpi5ano:"pak-papler;dr~k ~" Vii: K Kujawski i M, Szczepaniak", Lódt, ul Plotrkowska26 Skład papieru i tektury Karol Kujawski I Marian Szczepaniak Społb jawna Zawieranie umów, podpisywanie weksli, czeków i t p obowiązują obydwóch spólników Natomiast inne sprawy załatwia i odnośne dokumenty podpisuje każdy ze spólników samodzielnie KC-3734 Dnia 31 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handloweg,o pod Nr, 571/46 dział A wpisano: "Sklep włókienniczq -, gąlanłery jny oraz Fr~c1szka ze Starców Macie jak, zam we wsi Sloinków, gm; kapeluszy Ludomir Lipke j,s-ka", łódt, ul Plotrkows,ka nr 31, Sklerhlewka, pow skierniewickiego wniosła podanie do, Sądu Ludomir Lipke Tadeusz,Sarnociński i "ariaolkiewicz Spół,ka Gtodzklego w Skierniewicach o uznariieza, zmarłego męża jej, jawna KC-a735 Adiłma " Maciejaka, urooz 4 czerwca 1894 r, we wsisłomków; pów "skierniewick,lego, syna Walentego l Frahciszkr, Mateja,: Dnia 31 sierpnia 194ti rokudo Rejestru HąridIOWeg o pod Nr klóry w dniu 28 maja 1943 r zostal aresztowany przez gestapo 572/46 dział A wpisano: Sportex wł Wlady~ła,vCyraf1 j He-, i naśf-ępnieprzebywał w obozac!l: Oświęcimiu i Hamburg- Neue- lena Mikołajczyk", Łódź, ul Plotr kowska, 46 Wyrób i sprzeg~mrt1e fostatnia wiadomość, oad~rpie, Maci~jaku byla wdhiu dai towarów włókienniczych Wladysław CYran theiena Miko~ 16 ~aj~"" 1, 9~4, r, P, rzeto, Sąd,~Z,yw",a, A, d~a,, M,, aci, e, ja~,a,, ~, by,,,wfut ~, j1lajczyk Spółka jawna KC-3736 minie 3"nueslęcznym zgłosił snę,,gdyz w przeciwnym razfe: może : byćalżnanyzazmarłego~sąd wzy~a wsżystkie oso~y,, Dnia 31 sierpnia 1946 roku do Rejestru, Halldlowego pod Nr, rnogące,,ild;delić, wiadomości o zaginionyi11,f1,by w ter)uiriiep6: S73j46 dział A wpisano: "Ceramika" Edmund Zalewski", Lódź, wyiszyrtldonlosły o mch S~dówtZg27{ ~\ uiwó1czańska 77 Zak!adZduński Edmund Zalewski\ j((d-3737 " GRODZKI W SOSNOWCU ",, Sii,d:(jr~ki "~ Sosn~wcupa ~ci~,sj!~ę,;l~~~ ;2;ieIi~Skj~jt ąrp~ W 1 ~n,qwcij; aj; ; B1!yn~Zi18 A~a w,m<oz_l t:po&tlle~ Cł :,,u~fii~j! za ztwłt:lego męża jej, Mirosława Zięlińskieg~; ;JiYna: Ka~n1~,~: i Miro-sławy z Marczewskich, urodzone~()-15);i:ycznia 190Lr w Mi1owicach, ostatnio zamieszkałego w Sosnowcu - Milowicach, uj Bryniczna 23, który w maju 1942 r zosli:lłi przez gestajxl are ztowany, osadzony w Oświęcimiu i tam rzekomo stracony Sąd wzywa " ~glriionego, by w przeciągu ttzech mlesięcy 00 daly nińiej#~go oglosz~qie zgłosi! się, gdyz \V pmciwńyin " razie może być uznanym za zmarłego Zarazernwzy\Ja się wszystkie osoby, kt6re:mogą udzielić wiadomości o zągjclqnym, aby w ter: miniepowyższym doniosły o nl!1l ąądowi(art l, 2 I,art:a: 4 5 {S dekretu zdnia r : w: sprawie l)(istępowa~a o uzn~nle za zmafłegqi o, stwierdzenie zgonu, art l2 I dekrd<i,?"ia} rłlrawa osaboweg? Zg 181{47rJ26!~, sąl Grodzki wsos~ow~~ria wniosekhele~y Gaik~arnieszl,ajejw,So~nowcu, ul Lw~wska 3/III m 57 \Vsz~iąl, P~stęJXlwai ; nie O uznanie za zmąrłego męża jej Eugeniusza Gąlka, sytia JózefaiHeleny z Dorków, urodzonego 44 grudnta 1914r w So~ snowtu, ostatnio zamieszkałego w Sosnowcu; kłc5ry l)ęclą:cprzymusowo wywieziony na roboty do Opola" tam iwątał aresztowany, a w kwietniu 1944 r przetransportowany do obozu w Mysłowicach, skąd w sierpniu 1944 r, wywfe:dono tgo IV mewiadomym kierunku i wszelki ślad po nimzagi"ąło, " Sąd wzywa zaginionego, by w przeciągu trzeehttliesięty : od, ty niniejszego ogłoszenia zgłosił się,gdyl w przeciwnym ra ziernoze być uznanym za zmarłego Zara,zem wzywa się wszyst; Ide osoby, które mogą udzielić wiadómości o zaginionym, ab{ IV terminiepowyższyin doniosły o nich Sądowi (art, 1,2 ł,,,!l 3i 4, 5 i6 dekretu z dnta 29,8,1945 r, w 5plawie postępo wania 0 1Jznanie za zmarłego i o slwierdżenie zgonu,attd2 ~ ł dękretuz dnia 29,81945 r prawa osobowego Zg 150/47 892tM Sąd Grodzki w Sosnowcu na wniosek Jana O:szówki,ziIm; IV Sosnowcu, ul Rybna 27, wszczął postępowanie o utnanie za lliar/ą jego żony Bronisławy Olszówka, córki Szymona i Mal ::?;()riaty zwajtalów,urodzonej 31 sierpllial907 roku w Dańdówce, Ostatnio zamieszkałej w Sosnowcu, kt6ra dniii-12)ufego 1943 r, została aresztowana j osadzona w więzieniusost1?\viec; kim sliąd, została wysłana niewiadomodokąd; do tej pory nlt~ Nr :574/46 dział A wpisano: "Dom Techniczno - Handlowy, Broni- J slłw: I(fu" ~-t6ttf, a!>;plafrkówska,la c Jiłro,nisław, Kin +KCi!-3,138 Dnia 31 siefill1ia 1946 roku do Rejes-truHandlf)We~O,POd Dnia 21 kwietnia 1947 roku do Rejestru Handlowe&to pod Nr 263/47 dział B wpisano: "Komorowska ł Ska~ sp6łka z ograni ~zonąodpowiedżialnośd~\l6dź, ul Stalina 51 Sprzedaima nufaktury i galanterii Kapitał zakładowy całkowicie WplaeODY) wynosi zł J dzieli się nalooudzlaldw JXll500 zł kddy,, Zarząd spółki należywyłą<!znledo Mariana Nus,bauma 1484{M Dnia 21 kwietnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 165/it6 dzial B przy firmie Navicula" Wytwórnia Chemi:zno, Farmaceuty<:zna i Laboratorium Naukowo - DoświadcUllne, spól ka z ograniczoną od,powiedzlalnoś:ią" wpisano: Dr Lucjan Kwieciński przestał być Pfoku!entem ł481/m Dnia 15 kwietnia t947 roku do RejeStru HandlIowego pod NI 45/45 dział B przy firmie "Eswuka", Spółdzielnia W1ÓkiEmnlczo Konfekcy jna w Lodzi wpisano: Spółdzielnia została rozwiązana; likwidatorami są: Eugeniusz Borkiewici, Antoni Kłyszewski Bogusła\v Mysikowskl I 480IM ", Dnia 22 kwietnia 1947 roku do Rejestru Handlowego p,<l, Nr; 824/47 dział A wpisano: "Fabryka GiJll " Bristol", wł HenryK Le",n", ł-ódź, Ul Pogono,vsidego 40 Właścldel " tlfmryk Lewin Prokurentem firmy, jest, Mieczysław Clesiel3ki 1479/M Dnia 21 kwietnia 1947 roliu do RejesŁrtJ HaL1dlowego poi Nr 823{47 dział A wpisano:,flandel win, wódek, delikatesów i towarów kolonialnych, Bolesław B ruździóski", łódź, ul n-go ListOpada 35 Wlaśclclel BólesIew Bruździtiski1478{~ Dnia 21 kwietnia 1947 roku do Redesfiu Handlowego ppd Nr 822/47 dział A wpisano: ;,Przedsiębiorstwo Robót blacharsko" Dekarskich i wodociągowo - kanalizacyjnych; Jerzy Zarskf i S-ka", Łódź, ul Andrzeja Struga Nr 24 Spólnikami są: Jen/ii Zarski, Alfred Vogel i Ełeonora Pogod~itiska Spółka, jawna; I 477/M Dnia 21~wietnia,1947 rokll do Rejestru Handłowegopod Nr 821 ; 17 dział A wpisano:,!kartoniarnia i wytwórnia,6(tykulótv", z tektury, Frandszek Nowak I S-ka\, tódź, ul PoIuqnJow<j 28 Wyrób wszelkiego rodzaju artykułów z tektury, papieru i fibry Spółnlkami są: Franciszek Nowak, Jan Manko i mgr Bo!esła~ Paździor Spólka jawna, " 1476!M Dnie 19 Jwielnia 1947 rob do RejeStru Handlowego pod Nr 820{47dzlal!iwpisanó: Splot Leo~Dawld(jwi~zl S~~ Kon stantynów, ul MickieWicza Nr L wyrób isprzeąąż wyrobów, włókienniczyćh Spólnikami są: " Leon" Dawidowiez, JaniriaSebel, Abram $znycer, Spółka jawna " 1475{M, On~ 19 kwietnia 1947 roku do Rejestru łjandlowego pod Nr 819j47dzial, A wpisano:, "Wytw9~nia Wyrobów Dzianych "Tę; eza \Ą Kaczmarkow~, L Busiaklew\cz j S:ka", Lódi ó ul Z/łl wadzka Nr, la Spólnikami są:, Anna " - Izabela Kaczmar~zyko ~ wa; Stefania Magdzińska i,1uc~n :Bu;ia~iewicz, Spółki jaw~ 147*1Mc< ~ ""~~:r~:,:, _ 8:~ ;o I ::;"~ i; \~ >:""-~ : ~- ~ :t - : ::~;:~::dh~~: Drtia 31 s1erpnia i IJ grudnia 1946 roku \:10 &ęję&trilhąndlo~ Dnia 18 kwiet,nią 1947< ~"ku dq~ejes~ru Handlowego pod Nr wego pod" Nr?75/46 dtiał _!\ wpisano: H~r~~w!llą, Włókienni-, 818/47 dział ~ "wpisano: W~rób i sprzei:lai towar~ wł~kiennl 1zo - GalanterYJna, B Torunczyk i S-ka 19d~,I\I plolrkowska I~zych Texta,,t Arenzonl &ka:, tódi, u! LegIonów Nr3, Nr 2q, Bolesław TorUliczyk, Władysław Torulic~yk i Julian - Spólnikami są: Lejb Aren?:on, Joel Pączek : i Ka101 Zak Spółka Frąnci$zek Nowicki Spółka ja~~a,: ", KC-3739 jawna " ł473jm i Dnia 4 wf1,ęśnia 19i6 roku i 8 si~cz~ia 19t7,folw 90 ReJe~ stru Handlowego pod Nr 57~{4S dzial},)ipis8no: ", ~,Merinq~l wl H Wąsowlcz i H L Chęo::ińscy", L6d~; ul Plotrko\vska 41 Wyrób i sprzedaż artykułów włókienniczych :, H~iena - Jadwiga Ch~ińska, Lud\vik Chęciński Hałh1a Wąsowicz Spółka jawna, KC-3740 Dnia 4 września 1946 rokuj 29stycz!1ia 1947 roku do Reje- 5tru Handlowego pod Nr 577/46 dział A\lI,pisano: Dom Handlowy "Marko", wł Marian Kokot j S::ka", L6M, :ul Nawrot 28 Przedstawicielstwo różnych fłrrńoraz uikbp I sprzedaż towa rów na rachunek własny Marian Kokot i Weronika Reliszko Spółka ja\vna ; KC-3i41 Dnia 6 września 1946 roku do Reje$ttu Handlowego pod Nr 579/46 dział A wpisano: "Hurtowa Spn;e&ż"M~kłl Ziemiopło: dów 1(: Zabłocki i S-ka", Lódź, ul Legionów 5p/4" HerszTauben[e:d, Kazimierz Zablocki i Stanisław RąchwalskL, Spółka jawna KC-3742 Dnia II wrześnta 1946 roku do Re~truHand\owego pod Nr 580/46 dział A wpisano: "Hieronim Błach, i, S~ka,,,łódź, ul Zeromskiego 58 Piekarnia Hieronim Błoch b Aurelia Górska Spółka jawna, KC-3743 Dnia 21 kwietnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nt dział B wpisano: "Olimpia - ~ytw6rnia wmgazowych, rotiewnia piwa i octu, spółka z ogranlczóriąodpowfedzlalnością", Łódź ul Pozulna Nr, 4 Kapitał zakłado~y; całkowicie\v"łł1co Ily wynosi 1500,000 zl i jest,podzielony c na 150 udiialów po 10:000 zl &pólnik może posiadać większą ilość udiiałów Zarząd stanowią: Michał Czyżewski, Maria Polewska ifrań~iszka Poleska 1483/M wrócica f \vszelki ślad po niej zaginął, Sąd wzywa zaginioną, aby DI~ia 17 kwietnia 1947 roku do Rejestru Handldwego pod Nr w prziiciągutrzech miesi~cy od daty niniejszegb ogł6sieriiażgłó~ 26ł/47 dział B wpisano: "Wytwórnia Betonów ;,Urgawo", spółsila się, gdyż w; przeciwnym razie może być uznana ta zmat- ka z ograniczoną odpo\vieozia,lnośdą", łódi, ul Rzgowska, 19, Iq Zarazem wzywa się ws~ystkie ośoby, którerti6gą udzięlić, Wyrób wszelkich artykułów zbetonu dla celów,- budownictwa wia4oó1ośd o zaginionej aby w terminie powyżsiyri{doriió~ly ; I Kapitał z1kładowy; pokryty g9tówką i-wkładęm,rz~zowylll o nicn " $ądćl\vi (art I, 2, L arl 3, 4, 5 i 6 dekretu",i dnla 29,8: I "jnosi ł 50,000, zł: i podżiełony jest na 15 udz~łpw po W,OOOzl, 1945r \V sprawie postepowania ouznalli<2 za zmarłego fostwler I bidy Spó lnik l11oiemiećnieogranlcloną ilq~ć",udziałólv Z? d~etiie ;l gonu, ad 12 l dekretu z dnia 198,1945 ( prawa Gsci- : t ląd, slat1owi,r, Józef Urballiak, Sl-anisław GajeYs,ki i Rli bowego ", 69flM ~ WojCiechowski l 18:?,1" Dnia ł7 kw1etnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr~ 817/47 ; d~iaia wpisano: "Wytwórnia Bielizny "EDA:, Edward, Chojnacki i Spółka", Łódź, uj Nowomiejska 10 Spó1oik/łl1)i są: Edward Chojnacki i Jadwiga AHwasser Spółka jawna l472{m" " Dnia 16, kwiętnia l947i,~kli d~ i~ eiestrl:1 Handlowego pod,nr: 816/47 dział A wpisano:,",;alicja Klooecka i S-ka"" Lódź,ul Piotrkowska, 123 DetaHczna sprzedaż manufaktury; Spólnika misą: Alic;;ja,Kiodecka i Z~qa Wójd~k~;,S~?łk<J jjlwna,i471/m, Dnia 15 kwietnia 1947 roku t30 Rejestru Handlowego pod Nr 482/46 dział A przy firmie Wytwórnia Krawiecka W i, E: bracia S~OfU<pscy: i S~ ;ka~ wtrisano: Zarząd<:ami są: Wa:ław Sł\o~ rupsld ifrantiszeksond<t " I470/~ Dnia 22 kwietnia 1947 roku do Rejestru, Handlowego pod Nr ; 172 dzi~ł A pny firmie,;fabtykagilz "Brłs~ol" wl A Lewin_ Spadkobierca" wpisano: FiTmazoslala skreślona z rejestru 1469/M Unia 15 kwietnia 1947 roku do Rejeś!ru Handlowego pod Nr 50/45 dział A-przy firmie Fabryka Wyrobów Trykotowych i bzianyd~, R : Rogozińsld" wpisano: Firma została zlikwidował1a I 468jM DnialZ łutego la If 1946 roku do Rejestru Ha;ld:owego pod t\r, 4 /46dzia}ł D wpisano: "Cenlrala Zaopatrzenia lvlateriałowego p rzemysłu Włókienniczego", Łódź, ul 6-go Sierpnia Nr 4 Przedmiotem prz;edslębiorstwa jes~ za?pai~ywanie zakładów pracy, podporządkowanych Centralnemu Zarządowi w surowce i malerialypotttoctiicze potrzebne dla,produkcjl, n3 zasadi!:!1 wyłączności Odd7,iały w Katolvicacl1, Jeleniej Górze, Rycłib~ct{u, w Wałbrzychu iw Zie lonej Górzti :-Jacze,lnymi Dyrektorami Ś;J: Tadeusi,rla:ewiak; mgr, Karol Slmidt; : a Dyrektorem Adml" nistra~yjnoharicllowyrn Władysław Jakupięc, Leszek Sokołowski został mianowatiy Z<lstępcą Nactełnego Dyrcklora:Do iaeiąglt~ ni<l zobowiązań, zawietani-a umó\v, wystawiania pelnoiuocnicłw" i do wszystkicbczynnb8ci, wychodzącycli poza zakres! zwy:klegd zarządu, wymag~i1y j~st podpisd\vó,u; członków Dyrekcji: lub jedl;tego qłotlkfl Dyrel\cji łącznie z os~hi), Ilpowatnloną,: przez, Naczelneg~Oyrektorn do łącznego ppqpi,sywania, Prokure!1tem ilr:ny j:,ól Stanisław Augllstynlak ;?, p ril\vem łącznego ::pqdpi6j" wania l JeJnym l cz!e nkólv dyrekcji, " KB~923ł,

12 1, Dalał lipca 1946 roku do Rejeatru Handioweio pod Nr ~/46, dział A, w~no; WYtw6rn!8 Che11liczna F~nUX~_ Stefan Wolak i S-k", lódż, u La,glewnicq 6 Spólnikami są: Stefan Wolak Hanoa Uszyńska, Irena Ruszkowska i Jadwiga l<oiodziej$ka SJlÓłka jawna KC-366 Dnie t lipea 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 404/46 dział A wpisem: Wrzeciono wł Bronisław SŁawier ski Sergiusz Miecznikowski i Helena R,!czkowskA" Łódź, ul OirodQwa 4 Hurlo~-a sprzedaż galanterii i towarów tekstyl nych Spólnikami Sł: Brotrlsław Stawierski, Sergiusz Mleczni kowski i Helena R~czkowska Spółka ja<vona KC-367 Dnia l Ifpca ł946 roku do Rejeslru Handlowego pod Nr s5/46, dział A, wpisano: "Bon Ton, wl He:ena Rozwadowska" lód i; ul PlotrkowśkA 59 Sprzedaż bielizny m~kjej j dam Ildej oraz trykotaży Właścicielką przedsi~biorstwa jest Helena Rozwadowlka KC--368 pnia 2 lipca 1946 roko do Reje&Łru Handlowego pod Nr łó6/46, dział A, wpisano: "Wyrób Tkanin Meblowych i Towa IÓw Włókienniczych Aleksander Winników i Kazimierz zawadz ki" Lódź uj WólczaÓska 127 Spóinikami Sl: AleksanderWln~ Ilikaw i Kazimjerz Zawadzki Spółka jawtia KC,-369 Dnie 2 lipca 1946 ro~u do Rejeslru Handlowego pod Nr ł57/46, dzial A, wplsaoo: "Wytwórnia Chemiczna,;Biel Ten nia", \VI Inż F Gumiński" Łó4ź, ul Piotrkowska 83, Wlaści; eltlem przedsiębiorstwa jest Feliks Gumlński KC-370 D!lla 3 lipca i I J listopada t 946 roku do Rejestru Hand:o wegopod Nr 458/46, dz:ał A wpisano: HurtowniaWlók1en niczo Galariteryjna "Ruch", wł R Zaslawski i S-ka" - Łódź, ul Piotrkowska 6, Spólnik4mi są : Roman Zasławski, Wolt Her~ ling I Stanisław TewelSpółkA jawna KC-S71 On" lipca 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 59/46, dział A, wpisano: Z Goląńska i Z Ladnowski" Łódź, ut Piotrkowska 52 Handel zegarkami, blżuteril I przedmlo- łilmł sztuki Spólnikami Sl: Zenon LadnOWskl i Zofia Golańska Spółka jawoa KC-372 Dnia 5 lipca i 26 IisŁopqc roku do Rejestru Handlo weio pod Nr 460/46; dział A wpisano: Bawelniąna", \Vł A, Petiycld i S ka" lódź, uj Piotrkowska 21 Hurtoiwy handel łiliinu,fakturll, galanteńą ł konfekcjl Spólnikami są Antoni PI: trycld, Stefąlf Fłjałkowskl Anna Slama i Regina Tncinka Spółka jawna KC~373 Dnia lipca 1946 roku do Rejestru Handlowego p~ Nr 461/46 dział A, wpi5<lno: Kwiaciarńa "Zofia" wl Adach i Lu kawska", l6di ul Plotrkowske 170 Spólnikami są Zofia AdlCh MichaUłl8 LukltWska spółlce jawaa KC--374 I " Dola 15 Upca 1946 roku do Rejestru Hand!owegc pod Nr 462/45 dział Ą wpisano: "St Sawicki i S-kol" Łódź, ul Za,dzke t 1 Hu~tO-wy handeł artykułami włókienniczymi SpóJ Di\(aml Sl: Stanisław Sawkki, Jąnina Macho\\"6, Jan Wysokiń ski I Jan Fortinł Spółka jawna KC-375,,~ONłTOR POLSKI" - : Dnia 2Om<1ja 19łf r,, 1 Dola IÓ lipca i 5 grudnia ł946 roku!ło Re-JestruHandloweio 469/-«l działa, wpł~~no: "Włóktekst \, wł S Wó-jclk IS ke" Lódź,ulPiotrkowsk~ 58 Huttowe sprzedaż~tt~ kułów włókienniczych, dzianych, gumowych, skórzanych I innych prlełnys\u przetwórciego Spólnikami są: Stanisław Lewkowicz, StaDlisiaw Wójcik, Zygmunt Alblnowski i Tadeusz Kaźmierczsk " SpÓłka jawne KC-382 Dnia IO lipąa i946rokoudo Rejestru Handlowego pod Nr 471/46, działa, wpisano: W: Szczęsna I S ka" L6dź ul Na rutowicza 16 Hurtowa I detaliczna sprzedaż artykułów tyw nośclowy~h Sp6lnikaan! sl: Weronika Sz<:zęsna Eugeniusz Dy ba!skt i Irena Ostrowska ~b jawna KC-384 Dnia 10 U-pe roku do Rejestru Handlowego pod Nr 473/46, driał A, wpisano: "Zygmunt Zagajski" Hurtowa sprze daż galanterii, Lódt, ul Nowomiejska 6-4 Zygmunt Zagajoski KC-385 Dnia lo Ilpea ł946 roku do Reje;sŁro Handlowego Pod Nr 474/46, dział A, wpisllne: M Hladowsld - Hurtowa sptzedri galanterii i towarów włókienni czych", Lódż, ul Piac Zwyci~stwa, stóisko Nr 444 MIchał Hla4ov-ski KC-386 Dnia lo lipca 1~6 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 475/46 dział A, W1pisanó: Ch~midet~II", M: KuchinkAi M Bne ziński" Lódi, u1pa~łłnicka 16 Detaliczny haridel farbami, arty kuł~mi myq-arskiilji i techniczno chemlcznytn1i Spólnikami są:t\\arian Kuchinka i Mieczyelaw, Brzezlńskis"ół~ jawna KC Dna II lipca 1946 roku do Rejestru Haridiowego pod Nr 476/46,dzial A, wpisano: "Tkalnia Mechanićzna B cia Kinder man", L~ź, ul Wólczańska 216 Stanisław Gerard Kinderman I Juliusz; Kinderman Spólka jawna KC-388 Dnia 11 lipca 1946 roku do Rejestru HandlolV~go p6d Nr , dział A, wpisano: "Hurtownia Włókiennicza Stanisław Gryniewskl i S-ka", L6Qź, ul Jar3cza 6 Spólnikami Sl: Stani slaw Gtyn!ewski, Tadeusz Kolczycki, Bela Holand j Golda Kec S\>ółka jawna KC-389 Dnia 11 lipca 1946 roku do Rej~tru Handlowego pod Nr 478/-«l, dział A; wpisano: Sk~d Artykułów ~elawych Na~zyń :uchennych "Herkules", A Wojciechowska i S~ka" Lódi ul, PioŁrkowska31 Spólnikami są Anna Wojciechowska, Maria : Zofia Pasterska, Marian Bielecki i Franciszek Simoliński Spół ka jawna KC~390 Dnili 11 lipca 1~ roku do Rejestru Handlo~~go pod Nr 479/46, dz!ął Awpisano: "Hurtowa Sprze4aż Wyrobów Włó kienniczych I Ciela nterii Bieisko", Cezary Auchman I S~ka" Spó:nikatnł W Cezary Auc~an Maks Farber i Józ,ef Weins ro,,~ : SP?lka jawna KC-39ł Dnia 12 lipca 1946 rok4 do Rejeslru Handlowego pod Nr 48Of46 dział A, wpisano: Hurtownia Manufaktury i Galanterii Józef Nutkiewlcz i S ka" Lódi ul Piotrkowska 16 Spólnikami są: J6zef Nutkiewicz, Fabian Jagoda Lowa Lewin i Frymeta Uchlszajn Spółk jawna KC ":392, ~ e Da,ła29 Hpęł 1946 ; roku do Rejestru Han&<lw!i0 pod Nr 512/46, dziai A: wpisano:,h,urtownia Materiałów Biurowych i Papieru - E 0rabowiecki i I-I Słowhiski" Lódi, ul Naru towiczasa Henryk Sło~iiiski i Edward Grabowiecki Spólka jawoa, KC-424 qnia 29 ~ lt)4i) roku do Rejestru Handlowego pod Nr 514/46, dzi,! A, wpisar,o: Jadwiga Lapeta i S ka" Lódt ul Piotr~owsk8 154 Sprzedaż materiałów włókienniczych konfek cji i galanterii Jadwiga Lapela, Jerzy Lapeta Anll8 Wiechowska i l(ryslyna Saar Spółka jawlhl KC-426 Dnia 29 lipca 1946 rolru do Rejestru HenQ\owe~o ~ Nr 5Jąf46, dział A, wpis,ą,no:,~sprzedai Artykułów Galanteryjnych i Włókienniczych A Piekarek I S ka" Lódź, ul I J Listopada 37 AftlelaPie~arek i Henryka Krót Spółka jawne KC-427 Dtii~ 31 lipu 1946 r"ku do Rejestru Han&owego pod Nr 516/46, dział, A, Wiplsano:!,Hurtowa, Sprzedaż artykułów glrlanteryjno te~slylnych Zofia", w!z Skalska i S-ka" Lód" ul, Le~ionów 1 Zofia Skalska, Zbigniew Liżewski KazimierzSło:na i Pelagia S~alska Spółka j,owna lc-428 Dnie 31 upcal946 ro~u do Rej~tru Handowego pod Nr 517/:46, dzial A wpisano: "M Arbsztajn i E BeQicka" lódź ulphsudskiego62 Handel artykllłami branży spożywczej i opałowej : Mleczysla:w ArbszlaJn i Eugenie Benicka Spólka javliia I(C-429 Dnią 3 sier,pnia 1946 roku do Rejestru Hand1owego pod Nr 518/46, dział A, wpisano: "Sprzedaż Konfekcji i Ga1anterii Krzeszęwski, LaŁ,uszkiewicz i S ka" Lódź ul Piotrkowska 144 Adela Taborowska Józef Lalusi:kiewk~ i Henryk Krzeszewski Spólka jawna, KC-430 Dn~ 3 sier?n!a 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 519/46 dzia,ł A, wpisano: "Janina StuerrnerOW& j S ka" "Ca siml~, Wytwórnią periumery jno kosmetyczna Łódź ul Piotr kowska 132 Janina Stuermero~a i Aleksandra Dobosz ~ Ha nt kowa Spółka jawna KC-43 I Dn~ 3 sierpnia i 17 września 1946 roku do RejestlU Han dlowego pod Nr 520/46, dział A wpisano: Kazimierz Herbich sprzedaż hurtowa artykułów przemysłowych chemicznych, spożrwczych ziemiopłodów i ich przetworów Kazimieri Her blch KC-432 Dnia 3 sierpnia 1946 roku do Rejesiru Handlowego pod Nr 521/~, dz;ał A wpisa-oo: Guklemi~ i Piekarnia Turecka ;,805- for; Ali C~olak" Ł6dź ul PiotrkowskA 12 AU Czołak KC-433 Dnia 3 sierpllia 1945roku do Rejestru Handtiowego pqd Nr 52~/46, dział A; viplsano:"halina", ; Sprzedaż wyrobów włó ki~nnlctych; ZoUa Sklnderowa" Łódź; ul Ogrodowa 4, sklep ; 22 Zofia Skinderowa KC-434 Dnia 3 slerpńia ł946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 52~/46, dział A, wpi!ano: "Zakład Optyc~ny, wl Zofia Ordyń ska" Łódź, ul Piotrkowska 71 Zofia Ordyńska Prolrurentem -firmy je~t Tadeusz Ordyński KC-435 Dnia 5 lipce 1946 toku do Rejestru Hanqlowego pod Nr ~/46, dział A, wpisanó: "Wytwórnia Kosmetyków "Svelta", S Pomorski i S ka" Lódz, ul Pił s udsklego 31 Sp6:nikami są: Sylwin Pomorski i Joel Goidbaum Spólka jawna KC-376 Dnia 8 lipca ł946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 64/46 dział A wpisano: "Hurtownia Włókienniczo - Galante ryjna, Janina Cygler j, S-ka" Spó:nikoami są: Janina Kosińska Gustaw Leer Icko Llwszyc, Izrael Fajnsztajn, Janina Cygler i Mójsze CygIer Spółka jawna KC-377 Dnie 8 lipca 1946 róku do Rejestru Handlowego pvd Nr 465/46, dzlal A, wpisanp: Mechaniczna Wytwórnia Wyrobów Bawełnianych w Łodzi, Czesław Graczyk j S-ka" Łódź; ul Piotrkowska 278 Spólnikami są: Czesia w Gracz-yk, Mieczysław Trzcinka j Zygmunt MiJler Spółka jawna KC":"378 Dnią 10 lipca 1946 roku do Rejestru Hat;ldlowego pod Nr 466}46, dział A, wpisano: Stani~:I;3w Sęk i S-ka" ŁÓdź, ul Piotr kowska 167 Hurtowa i detaliczna sprzedaż towarów wiókien niczych, manufaktury i galanterii Spólnikami są: Stanisław Sęk, Marta Sęk, Kryslyna Lowińska i Jerzy Ornowski Spółka ~na ~~ Dnia to lipca 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 467/46, dział A, wpisano: "Hurtowa Sprzedaż Towarów Włókienniczych i Ga,:anterii, J Bltetińska i S-ka" Looi, ul No womdejska 3 Spólnikami są: Jetta Brzezińska, ~weryn Tro kerlhajm i Leon Kaszub Spólka jawna: KC-380 Dnia ło lipca 1946 roku do RejesŁfJ-! Handlowego pod ~Nr 4ę8/46, dział A, wpisano: "Dell«" Marcin Fleis<:her" Lódź, ul Wókząń~ka IZ5 Wyrób?OńClÓCh ze sztucznego jedwabiu Włoaścidelem przedsiębiorstwa jest Marcin F!eiscl1er KC-381 Dnia 10 ILpea 19ł6 roku do Rejestru Han41Qwego pod Nr 470/-«; dział A, wpisa!!o: Pasmanteńa", wl lfątnik l J Ucióski" iódź, ul Przeju:~ ~ Hurtowa sprzedaż ga~nterill to warów tekstylnych Sp61nikami są : Wiktor HutnIk i J~duriga Ucińska Spółka jawna KC,;~ Dnia 12 lipca 194fl roku do Rejestru Handlowego pod Nr 481/46 d!ial A wpisano: "Feliks Aszyk" Hurtownia i deta,licz na sprzedai manufektury, galanterii i kosmetyki Łódź, ul Nowomiejska 5 Feliks Aszyk KC-393 Dnia 12 lipca ł946 roku do Rejestru Handiowego pod Nr 482/46, dtial A wpisano: "Wytwórnia Krawiecka W i E Bracia Skorupscy i S-kij" Łódź, ut Piłsudskiego 25 Spólnikami są : Eugeniusz ~korupski, Wacław- Skorupski, SIanisIal" Sonda, Frenciszek Sonda I Fe:lcja Wo źniak Spólka jawna KC-394 Dnia 12 lip::a 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 483/46, dział A, wpisa no: "Textilia, włrysz:ard Mitłelb er g" Łódź, ul Traugutta 5 sprzedat artyku~ów bawełnianych iweł nianych Ryszard MltteJberg KC-395 Dnia 12,Hpca, 1946 roku do Rejestru Handlow~go pod Nr 484/46, dział A wpk;ano: "Hurtownia Manufaktury i Ga!anterji Zródło", wl K Starczewski i S,/(a" Lódźul Sródmiejsk;l t Spólnikami są: Karol StarczeWski, Maria Haustnanówna Halina Irena Szczucka i Eugeńiusz Starczewski Spólka jawl1a KC-396 Dnia 29 lipca 1946 roku dó Rejestru Handlówego pod Nr 510[46, działa, wpisano: "Hurtowa i d~tajiczna Sprzedaż Ma mifaktury i Galanterii, Wójcik Władyslaw i S-ka" Łódź,~ Sródmiejska 8/4 WÓjcik Władysław Kaczmarek Stanisław Pio trowska Irena i Apczyńska Zofia ~ Spólka jawna KC-422 Dnia 29 Uopca 19-«; rokou do Rejestru Haildlowego pod Nr 511/46, dział A W1llsanó: Władysław Bukowsld i S-ka" Lódż, ul PiotrkoWska 67 Kupno i spriedaż manufaktury l wszelki~go rodzaju e-ałanterli Karola Lewin i Władysław Bu k ows~:i Spółka jawi1a KC~423 Ocia 29 lipca 1546 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 513/46, oział A, \VIllMno: Pońtzocl:ia Krajowa - Hurtownia Pończoch i Wymbó\pT~kstylnych, : Bracia Krzysztofiki S-ka" tódi ul NowQmi,jska t2 Kazimierz Krzysztofik Mańan Kriysztofik, Wiktor Krzysztofik I Jozef Ot~oiriOwski SPółka jawila KC-425 Dnia 3 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 524/46, dziął A, wpisano: Mechaniczny Zakład Bednarski, Z St,pniak i S-ka" Łódź, ul Nawrot 70 Zygmunt Stępniak Franciszek Slentak Jan KUbicki i Tomasz Nichcial Sp6łka jawna KC-436 Dnia 3 sierpnia 1946 roku do Rejestru Han&owego pod Nr 325/46, dział A, wpisano: "Lódz:kie Zakłady Samochodowo Motocyklowe, "łka Motor", Inż Henryk Kaunowski j S-ka" Ł6dź, ul Kilińskiego 136 Inż Henryk Kalinow ski ł Stanislaw Kalinowski Spólka jawna KC-437 Dnia 3 sierpnia 1946 roku dcl Rljestru H?ndiowego pod Nr 526,46 dział A wpi~ano : "R Szanweber i J Jarczyński", Lódi, ul Rzgowskal Hurlowai deta:!czna sprzedaż artykułów spo żywczych, kolonialnych r im pokrewnych Ryszard SzanlVeber, JÓzef, Jarczyński, Stelan Jarczyński i Stefan Pokorski Spółka jawba; KC-43e Dnia 20 &ierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego Poci Nr 528j46"diiał A, ""pisano: Szlifiernia S z kła i Wytwórnia Luster Szkcarnia", Oleś i S-ka" Łódź, ul Południowa 36 Spólnikalmi są: I(az1mielz Oleś, Konstanty Stańczyk, Kazimierz Fiuta, Ludwik Wa-szctyk i Kaljmierz Olszewski Spółka jawna KC-440 Dnia 8 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 529/46; dział A, wpisano: "Jan Siudedd" Lódź, ul Piotrkowf-ka 44 Hurtowa I detaliczna sprzedaż papieru materiałów piśmiennych i introligatorskich Jan Siudecki K C": 44 I Dnia t sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 530/46 dti:il A, ""1i503110: "Z Kamiński i R Różycki ~ Kutno, Rychtelskiago 7 Przedmiotem przedsiębiorstwa jest skup ~przedai ziemiopłodów Sp(illikami są: Zygmunt Karmń5ki Robert i(óiy6ki Spółka iawna KC-H? DnIa \l 6!erpnia I 15 października! 946 roku do Rejestru Hatlrlklwego pqdnr 531/46, dział A wpisano: Mechaniczna Wytw6rnia Trykotaży, M Kenigutajn I S-ka" Lc5dź, ul; Pol11dniou3 2(J Sz~j! Kenigszujn, Mojźesz Kohn, Alek SkOWfoń 51d i Hel,na Rudziń5ka Spółka jaw na KC-443

13 Dnbi :5 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 527/46, dział A, wpisano: "KonwencJa", wł Zofia Joffe, spite- : daigalanterii ł manufaktury" Lódź, ul Piotrkowska 101 nt 3 Zolia i?ffe KC":"439 Dnia 10 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr ,dział A, wpisano:,sprzedaż Hurtowa Materiałów Iek, stylnych i Galantery Jnych, Franciszek Marzec i Spółki" Lódi; : ul Narutowicza 3 Spó,nikamł są : FrancIszek Marzec; : Aleksa~ def Kietoński i Mieczysław Karasiński Spółka Jawna -1 I(C-444 Dnl("12 slerpnia 1946 roku do Rejestru Handio~ego pod Nr 534/46, dzlał A, wpisano: "Wytwórnia Chemiczna "l<rogul~c; \ właśdctele R ReJnowski i J Kuczewski", Zgierz, ul P,OW 8 Spólnikarru są: RaJnhold Rejnowski I Jó~ef KuczewskI Spółka jawna KC-445,,,!, Dnla lf sierpnia 1946 roku do Rejestru Ha,ndlow~go pod Nr : 535/46~ dział A; wpisano: M Bąńczyk I Z Kupiński" Lód~, ul 11 LIstopada 74 Piekarnia, Spólnikami są: Zi~inowitKupiński i Marki Bończyk Spółka jawna KC-446 Orwa 12 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr : 536j46, dzlał A, wpisano: Wydawnictwo Władysława Bąka" Lódż,, uj Piotrkowska 153 m 4, Przedmiotem przedsięhiorstwa jest wy9l1wanle książek i hurtowa sprzedaż tychże Władysław Blik KC-447 DnlaJ3 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr ~ 537/46,, ~uał A wpisano: "Anna Grabowska", Lódź ul Na piórkow~klego 17 Sprzedaż drobnej galanteńi Amia G,abowska; KC-448 Dnia -14 sierpnia 1"946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 538/46 dział A, " wpisano: J Samplawska - wlaścicie?e J W Sa~plawska i 1 Gryger", Lódź, ul Narutowicza 29 Przed, miotem: przedsiębiorstwa jest sprzedaż artykułów i przyborów : zegarmistrzowsko jubilerskich I naprawa zegarków; Spólni~ kaml są Włodzimierz Sa~lawski I Kami4la Gryger ~Ll6łka jawna ; KC-44Q ł, ", Dnia -14 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 539/46, d:zial A, wpisano:,;edmurid Gmerek" Skup zboża I h""~ dei mąk, w KrośnIewicach", Krośniewice, ul Kłodawska 26:, Edmund Gmerek KC~45i Dnla 4 sierpnia 1946 roku do Rejestru Hand!owegO pod Nr:: 540/46, dział A, wpisano: Stanisław Gmerek,,kup zboża I prze~ tworów 2;bożowych w Krośniewicach, KrośnIewice ul Oc;trow ska 10 Stanisław Gmerek KC-451 ;, ~ I ;" : " Dnia, l6słerpnuf :1946 roku cłó : Rejesłru HaiidloWego ; pod:nf 54246, dwał ; A; \vplt!ino : "MQe e~", Wf :svfrędeka"tioka~t8~ : ~~;< wtarnlarestauracja Lódź, ul Piotrkowska 294 ; L~okad1a S~lę- : cieka 1(C-452, ;, Dnfa) O sierpnia 1946, toku do Re Jestrldiandlowego pod Nr 544{46, edilal A, wpisano: "Plon", Handel Zlemlopłodaini Ur bańskd 1- S ka" Kutno ul Kościuszki Ńt8 Władysła w Urbań ski, Stanisław Urbański, Władyslaw Si-uda l Franciszek Siuda Sp6łka :, j4wna, I(C;453 ~, o "~ _ Dnła 20 sierpnia 1946 roku 00 Rejestru Handlowego pod Nr ł 545/46,,~złał A, wpisano: Ziarnopo, stanisław Sawlcki 1 S ka"; } lódźj ul, Porudniowa 42f6 Handel zboźem i przetworami młyń skimi Stanisław Sawlcki, Moze! Danciger, Halina Kwiatkow I ska I Zofia- I(owalcauk Spólka jawna " KC-lt54,: D!lle 20 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nt 546/46" ~złał A, wpisano: "WyrobyStaJowe i Artykuły 06" spodar,tna Domowego oraz Artykuły Perfumeryjno Kosme~ tyczne, Roman LInkowskI eentrale i Hurtownia, Lódź, ul Piotrkowska 120 Oddział Lódź, ul Piotrkowska 52 Roman Link<1\llSkł K<:-455, Dnla 20 sierpnia 1946 roku do Rejestru HaridtbwegopOd : Nr 547{46, dział A, wpisano: "Mechaniczny Zakład Bednarski" Duras r Pawłowski, spólka jawna, Lódź, ul Radwańska 40 " Spólnikami SQ Teodor Duras i Jan Pawłowski Spółka jawna n" ",,,MONITOR- POLSKl~ - Dnia, 2a,nia}aJ:941 :"" " KC~456 " ;, DnIa 22 słerpnl3 ł946 roku do RejeStru Handlowego pod Nr 548/46, dział A, wpisano: "Handel iiel!l1io~łodariii ; M: Go ~ : lań ski J S-ka" Kutno, ul Sienkiewicza 4; Marian Golańsk,i Antoni WojŁasiak Spółka jawna KC-457: On13 22 sierpnia 1946 roku do Rejestru Han&owego pod Nr, ii 49/46"dżlał A, wpisano: "K Olich r S-ka, sp61ka jawn~ [(utno, ul Narutowicza 12 Skup zboża i ziemiopłodów Katol Olicki I Eugeniusz Kasperek Spółka jawna KC-4S8 23 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego "pod Dni~ Nr,550,46, dział A,wpisano: "Skup Zboża IZierniop!odow : P Perkowskl ie Kucharski" Kutno, ul Kilińskiego 7 Piotr Perkowski i Franciszek Kucharski" SpółJ<a jawna KC;459 Dn~ 22 sierpnia 1946 roku do Re jestru Handlowego, pod Nr, 551/46; dział A wpisano: "Sprzeda ź Ż"e:aza; Wyrobów Te0lT nieznych! i Naczyń Kucherinych I Zamo jski I S-kil", Looz; : ul> Plołrktl"\Vska 167 Spólnikami są: tgf\acy Zamojski i Dohrósław aan:spółka jawna ", : KC::"460, " Dnia 22 sierpnia 1946 roku do Rejest~iJ HandlOwego pod Nr 552/46, dział A, wpisano: Wytwórnia w,ody kolońskiej i arty kułów kosmetycznych, inż inż Nlnke Leon ł Michałowskl JÓ-,zef" Lódź, ul Wólc~ńska 198-2OOlilLNinke, leon ł Inż Michał6wskl Józef Spólka jawna, : KG-461 : Dnkl 22 sierpnia 1946 roku do Rejestru Hanef,1owego pod,nr <553/46, duał A, wpisano: "Wyrób chustek I J01larów włólklennkzych, Bracia "J il Goldblum" lódź,ul Upowa 43, bu dynek fabryczny, pąrter Józef Goldblum 1 Izaak Goldblum Spółka jawna,, KC-462 Dnia 22 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 554/46, dział A, wpisano: "H Piotrowski I S-ka" Brzeziny, P:ac Pierackiego 4 Skład żelaza Heriryk Piotrowski, Urban Ciemienga I Wincenty Piotrowski, Spółka jawna KC-463 D~ia 22 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod :Nr 555/46, d~ia,ł A, wpisano: "Baśka",J Szyma~wskll S ~a" Łódż ul Nowomiejska 6 Sprzedaż konfekcji, manufaktury galanterii iprżyborów sportowych, Józef Szymanowski Józef Jabłoński i Prakseda Ploszajs~a Spółka jawna ~ KC:-464 Dnia 23 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr p56/46, dział A wpisano "Mąka; Kasza I Ad: Kol, Wrońskl Franciszek", Lódź, ul 11 Ustopada 45 Wrońskl Franciszek KC-465 Dnia 23 sierpnia i 26 Hstopada 1946 roku do Rejestru Hand:owego pod Nr 557/46 dział A, wpisano: Sprzedaż galanterii, Janina Sokalska"" Lódź, ul Narutowicza 8 J4nlll$ SokaJska KC-466 Dnia 24 sierpnia 1946 roku do Rejestru HaDdlg~go pod Nr 558/46, dział A, wpisano: Sklep spożywczo kolonialny I (IWOcarnia, P Szymsiak i H Zwolińska" Lódź, ul ~Ienkiewicza 2 PiotrSzymiak I HelenaZwolińska Spółka jawna KC-467 D~la 24 sierpnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 559/46 dział A wpisano: "Zakład Stolarski, P Spławski iso Laksander", Lódź, ul Kiliń,skiego 115 Spólnikami są : PIotr Spławs\d i Stanisław Laksander spółka jawne " KC-468 Dnia 24 sierpnia 1946 roku do Rejestru Haiid:owego pod Nr 5!>0/46 dział A, wpisano: Z PieKarski :" H : (jofęblowski t S ka Handel ziemiopłodami I materiałami budowlano 018- łowylltli" : Kutno; ul 29 Ustopada 24 Zbigniew Plekarskf, Leon Piekarski i Henryk Gołębiowski Spółka jawna KC-46<l Dnia 12 czerwca 1946 roku do ReJestru Handlowego (>od NI 425/46, dział A, wpisan,o: ~,~etro :- Bracui, tł I L ~płkin I S k&~, Lóili; ul Zeromsktego 12; Hurtowa sprzedcff ro~erów i di~lt:;;;! ",, " KĆ:"342" : bnisi2 ćierwca 1946 roku do RejesłruHandk>wego pod Nr 426;46, -dzfał A, wpisano: "Wasaga, I Wida:wsid I S k"; l-ódź, ul Piłsudsklego 6\ Hurtowa sprzedaż ~yróbów wł6lhennlczych I galanteńi SpÓ:nikam~, są : dcek Wida:wski, Leon G~rifslaw Me~ nasze Wassercug i Salek Widawski Spólka jawna KC~43 Dna 13 czerwca 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr, 428/46, dział A, wpisano: "Hurtownia Włókjeriniczo-Galan teryjna, E Malkowska I S-ka" Lódź, ul Sródmlejska 28 ~ SpoI nikaml są: Ewa Małkowska i Ber GorZałczany Spółka jaw~ KC-:-3;44, Dnia 13 czerwca 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr : 430/46, działa, wpisano: ;,Jan Tomczak l S ka\- Lódź, ul In żyńierska 4, Zakup I sprzedaż trwdy ch:ewnejiżywca r~eź nego ł jego przetwdrów Spólnikami są: Jan TomcZak, Kazimierz Radziejewski, Jerzy Elert i Stanisław GajewskI Spólka jawna: I(C-345 Dnia 14 czerwca 194/) roku cio ~ejestru HariciloViegop~d Nr 431/46 dział A, wpisano:,wytwórnla Wód Oatbwych,Wo dewil", C Wallsiak I S-ka", Lódź, ul Narutowicza 41 Spólni kami są: Stanłsław Nowak I Cecylii& Wa:lsiak Spółka jawna,,, ", KC-346 DI11a 14 czerwca 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 432{46, dział A, wpisano: "Hurłowrrla towarów włókienni czych I galanteryjnych, Wincenty Bojarczuk", Lódf, ul PloŁr kowska 24 Właścicielem przi!dsirblorstwa jest Wincenty Bo jarczuk, Kc-347 Dnia 17 czerwca 1946 roku do ReJestru Handlowego pod Nr 433/46, dział A,wpIsano: "Hurtownla Włóklenn!czo Ga Lanteryjna, B Glzelewski I S-ka" L6dż, uj Piotrkowska 190 Spólnlkannisą: Bolesł<lw Glzelewskl f I(etlmlerz Olzeewski Spółka jawna KC-348 Dnia 28 stycznia 19471CJku do Rejestru Handlowego pod "lr 21 dział A phy Hrtnie,WłÓkiEnnlcza" w! Donay 1 St, Gradowska" ~sano: Firma zostaliit zlikwidowana, I(C-3686 :>,-, ::;-:- ~, - - ~ ~ _ ~ --- _- ~ : _ : Dnia I iutego 1947 roku, do, RejesŁI)J ijandlowego; pod )ilr 16/45 dział A; przy firmie Hęracia 9P;dlust, I S ka" ~plsa~9 Firma obecnle brzmi: Biuro Techniczno - liandlowe Int,B~ Waęntynowicz, TSzwaycer I S~ka dawn ~~cia ~ldlust~ Sp6lnlkami obecnie są: Tomasz S7!WaY,cer Bohdan WaJentrnowicz I StąnlsłaW Wyganowskl KC-:368ł Dnia 25 styc~nla 1947 roku do Rejestru HandlQwego pc)d Nr 49/45, 4ział A,przy finnie "Wytwórnia Chemiczna "PromW" Aleksandra Ferenzowa I S ka" wpisano; Firma obecnie,brzl11l: WytwÓ!l)ia Włosianka "Promleń", wł, Kazlmie(z olechowski" KC-3687 Dnia l lutego 1947 roku do Re jestru Handlowego pod Nr 54/45: ciiuiła" przy firmle: "Tekslyllana właśc Roman Gib61: czewski I Witold Jaroszęwski" wpisano: Firma obecnie brzmi: TextYliana w! Witóld JatOczewskl i Stefan Pilchow~ki, Ro~ rnangib8łczewskize spółki wystąpił, KC-3088 Dnl~ : 3O sty~zil~1947rok~ d6 Rejestru Handlowego pod Nr ~ 77/45, d~iałaprzy firmie "M~rge" Ch Maroko O: Gertl hauzen r" s;k~", wpisano: Firma została zlikwidowana KC-3689 Dnia 19 grudnia 1947 roku do Rejestru H?nd~owego pod,nr 112)45, dział 1\, pf~y firmie : ;,HurtoWnla Manufaktury,G~ KazJmierz i S-ka", wpisano: Spółka zos~la rozwiązana, l<c-3~9q Dnia 3Ostyc~ni& 947 rolru do Rejestru Hanqlowego pod Nr 128/45 dział A przy Hrmle: "Aniela Slaska i S ka" wpisano: Spółka zostalarozwiąuna KC-36~1 Dnia 8 stycznia 1947 roku ~o Rejestru Handlowego pod N~ 130/45, dział A, przy firmie: "Hurtoweł detaliczna sprzedał manufaktury I g~lanterii, J Kamionek i M Wesołowska" wpisano: "i Kamionek I S-kB" Hurtowa sprzedaż rnan\lfaktury I galanterii, Janlna Kamlonek, Aleksandra Kamińska I Jesźaja Kron Spólkajawna Umowy, akty, wnioski hipqteczne wek &e, " cźeki, źyra " na wekslach I czekach oraz wszelkie "lqbowl," zania f prokury podpisują dwaj którzykolwiek spólnicy pod pie~ czątką firmy KC-3692 Dnia 5 lut~go 1947 rokli do Rejestru Handlowego paą Nt 131/45; dział A, przy fłr~ie:,;serkacylich, Hurtownia WłQ~ kiennicza" wpisaqo: Firma została zlikwidowana, KC-3693 ~, - Dnia 8 lutego 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr ,~,zlał f:" przy firmie: ",Hurtownia Ga,:anterii, Manutak,,: tury I Przędiy, Miloni Kwaśnlew~kl I S-ka wpisano: Fima została zlłkwidowśna i~,, 0 KC-36S4 :w : ~ ł ;~ ~- ::~: ~:: (~,!- ~: ~:P2,~, i, ; ł " ~ ;:: : ::,:: ;: :" :::::/: ::!" ~ r, Dnia ~1 grudnia 1947 rokit do ReJesŁru Handlowego pod Nr 19~/46 d:zia},, ~,:, P~,Z!< fir~le ~,~~~ka _ Man!1f~kt~ra~ S Staw i S ka", wpl~no: Leja WaJnberg, ~e~ołkl wystąplła,,,,, : k~35~ Otli!1,25 stycznia 1947 roku do Rejest~u H~ndl~wego pod Nr 199/46, dział A, przy finmi~ Progres", Hurtowy Handel Towa- rami Tekstylny!"i i Galanterią, właśc Sidrański Lajb I Kleiberg Jakub; KC-369G ", : ", Dnia 29 stycznial!}41 roku do Rejestru ąandloweg~, pod Nr 207/46, diial A, przy firmie "Pierwszil Lódzka Hurtownia owoców I warzyw, Henryk Baranowski i S-ka", wpisano: Firma obecnie brzrrti:,:pierwsza tód:ika : Hurtownia " Owoców i Wa~ rzyw, "\lil Jahiońskii ś-ka" Henryk Baranow$ki ze ~pólki wy stąpił: Zarząd st~novlią: VJladysław Jabłoński: aw 2:astępętwie Wad~w Sakwa, któl"zy podpisują koreslpond,encję, Natof\1iast umowy hipoteczne, bankowe i wsże:kie zobowiązania poopisuj, obok Władysł<lwa Jabłońskiego illb jego zastępcy Sakwy Feliks Czekała i Ka~imierz Adainczyk " KC-3691 pod Pnii1 25 stycznia 1947 roku do Rejestru Ha~dlowego Nr 232/46, dzlal A, przy firmie: "Me~ha,ilicznaFabryka Poń- cwch "Luxus", wlaścicielkamaiia Ktzysztofik" wpisano: Firma obecnie br7)mi: Mechaniczna Fabryka Pończoch "Emka" ; _ " ~ -, ł,, wl MlIńa Krzysztofłk" " KC:-36~ę : pnia 25 stycznia 1947 roku do Rejestru HanolQwego : pod, Nr 252/4Sdział A, przy firmie "Margos, R,Gortleri S ka~:_ wpisano: Firma obecnie brzmi: "Margos Władysława Skora-,ezyńska I S ka" Czesław Jurewicz Rafał Gortler ze spółki wystąpili KC-3699 e l DJlial5,lutego 1947 roku do, R~jestru Handlowego pod~r 258/46, dział A: prz~ firmie Pracownia I(u ~ nierska I Spi:zęda~ Futer, W Kilwecki i T Wolski", wpisano: : Spólka została roz; wią~na KC-37óO Dnia 5 hitego 19~7 roku do Rejestru Handlowego podnf:,,269/46; działa~ przy firmle : "Zesp6ł Pracowników, Bran~YJ *~ Dnia 5 lutego 1947 roko do Rejestru Handlowego pod Nr : pierniczej, ąenryk Kalinka I S-ka" w,pisanó:, F,I~ 0llecT\ie " :, 19/45, dział A, przy firmie,e:kajotka - Galanteria: l artyku1y brzmi: "Zespól Pracowników Brariźy PapIerniczej Bajgeirnan podróźne, wl L Kneblewskl I I Kubaczka" wpisano: "Firma I Strauberg" Henryk Hersz Kalinka ze spółki wystąpi! obecnie, brzmi: "Ę:ka- Joilta wł J Kubactka" Leon Knpblew,- KC-;3Z01 ski ze spółki wystąpił KC-3685 : Dnia 30sfyczrifa 1941 rókudo R~jestru Hpnd,lo-wegoPod Nr 295J46, diłal A; przy firmie~hlirb~nia c Wiókiennlczą >, c;;a~ laritę~yjra Gon :: ia i" ~ S Gonćikowskl I A Zaj!łc~k!)wskj" wpisano: Sp6I,ka została rozwilludb KCL3702

14 l4 "MONITOR POLSKI" ~Dnia 20 maja 1947 r Nr 72 Oma 6 stycznia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 315/46, dział A, przy firmie "Wytwórnia Wyrobów DzIewiarsko-, Trykotowych, Bielizny i Farbiarnia Textyl", właściciele Henryk Wa~ i S-ka" wpisano: Firma została zlikwidowana_, KC~3703 Dnia 19 grudnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 319/46 dział A, przy firmie: "Stanisław Miodyńskl i Bogu mil Samarcew" wpisano: Do spółki przystąpiły Jadwiga Sa mełko i Zofia Kuszówna Zarząd spółki należy do Stanisława Miodyńskiego I Jadwigi Sęmelko KC-3704 Dnia 8 lutego 1947 roku do Rejestru Hanlfuowego pod Nr 337/46, dział A, przy firmie: Hurtowa Sprzedaż Wyrobów Włókienniczych, I Kozłowski i S ka" wpisano: Flnna zostala zlikwidowana KC~3705 Dnie 28 stycznia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 344/46, dział A, przy firmie: :FabrykaCukrów I PrzetworÓw Mlecznych - Alfa - J Mankowskl i S ka" wpisano:flnna obecnie brzmi: Fabryka Irysów I Przetworów Młecznych ;,Alfa" J Mankowskl I S-ka" Do spółki wstąpiib Ewa Kostrzewa KC-3706 Dnia 19 grudnia 1946 roku do ReJestru Iian~owego pod Nr 359/46, dział A, PrzY firmie Stanisław Grynwald i S ka" wpi sano: Firma została ~likwldowana KC~3707 Dnia 13 grudnia 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 360/46, dz,lał\a, przy firmie Segrif - J Segał I S-ka" wpi sano: Beniamin Grynwald ze śpółki wystąpił KC-3708 Dnia 11 lutego 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 374/46, dział A, przy firmie: Dr Ini Aleksander Wie:opolski l S ka" wpisano: Firma przestała istnieć wobec przej~cia jej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnośelą KC-3709 Dnia 31 grudnia 1946 roku do Rejestru Hąndlowego pod Nr 387/46, dział A, przy firmie Kresowianka Hurtownia Manu fakłury I Galanterii, Józef Birger I S ka" wpisano: Firma prze stala istnieć KC-37l0 Dnia 18 lutego 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 396/46 dział A, przy firmie: A Szydłowski i S:ką" wpisano: Borach Rubin I Icek Nuchem Wajntreter ze spółki wystąpili KC~3711 DnIa 25 stycznia 1947 roku do Rejestl"u Hand,:owego pod Nr 398/46, dzial A, przy firrnie "C Praśniewski, E Czaj~ow ski i S ka" wpisano: Do reprezentowania spółki wybrani są: Oskar Enoch, Eugeniusz Czajkowski, Kazimierz Rułkowsld, Czesław Wójtowicz I Kornel Dobrowolski; a do podpisywania ezekówplenlężnych I podpisywania sum z konta bankowego uprawnieni są Oskar Enoch I Kazimierz Rtttk()Wskl, a w,razie nieobecności spólnika Enocha prawo podpisywania ci~ków przy:ługuje Kornelowi Dobrowolskiemu lub Eugeniuszowi Czajkowskiemu KC-3712 Dnia 14 stycznia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 412/46, dzłał A, przy firmie: Hurtownia Włóklennićza Jó zef Maclaszek I S ka" wpisano: Hurtowa i deta~iczna sprzedaż artykułów włókienniczych jak równiet wszelkiego rodzaju przędzy, nici, konfekcji, galąnterii, pasmanterii, surowców i odpadków KC-3713 Dnia 16 stycznia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 417/46, dział A, przy firmie Piątka" E Nutkiewicz i S ka", WIpisano: Rubin GeJdenson, Szyja Frydland, Ghana lambert i Rywa Netka ze spółki wystąpili KC-3714 Dnia 13 stycznia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 425/46, dział A, przy firmie Merkury - Bracia U i L Ryw kies i S ka" wpisano: Do spółki przystąpii Abram Maikies KC-3715 Dnia 30 stycznia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 438[46, dział A, przy firmie: Hurtownia Włókienniczo - Galanteryjna, S Kruż ewski I /S-ka" wpisano: Wacława Borowska, Aron Romer i Abrem Krauskopf ze spółki wystąpt:i KC-3716 Dnia 5 lutego 1947 roku do Rejestru H3ndlow~go pod Nr 452/46, dział A, przy firmie: "Ąnna, Sprzeda z Konf~kcji i Ga lanterii Anna Judelewicz I S-ka" wpisano: Anna Judelewicz l Dawid Dawidowicz ze spółki wystąpili KC-3717 Dnia 13 styczoja 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 458/46, dział A, przy firmie Hurtownia WłókiennICZo Ga,:an feryjna Ruch", wf R Zasławski I S ka" w,pisano: Sprzedaż Towarów Włókienniczych l Ga:anterii Ruch", wl S Tewel I S ka" Łódź, ul Piotrkowska 21 Roman lasławski ze spółki wystąpił, KC-3718 Dnia 5 lutego 1947 roku do ~ejeslru Handiowego pod Nr 511/46 dział A, przy firmie Władysław Bukow!ki i S-ka", wpisano~ Do spółki przystąpila Karola Wikińs~a I Anna Mi chalec KC-3722 Dnia 30 stycznia 1947 roku do Rejeslru Handlowe~opod i\r 475/46, dział A, przy firmie Chemidetal - M Kuchirikai M Brzeziński" wpisano: Firma obecnie brzmi: ;Chem;dc1al 1,\ Ku chinka i A otto Olesiński" Mieczysław Brzeziński ze "półki JI)stąpil Wspólnikiem jest Adam Otto - Olesinski KC-3719 Dnia 20 stycznia J 17 lutego 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 480/46, dzlal A, przy fjnme Hurtownia Manufaktury i Galanterii, Józef Nutkiewicz I S ka" wpisano: Sprze cal: Manufaktury, Galanterii i Kapeluszy, Józef Nutklewicz Dnia 28 stycznia 1947 roku do Rejestru Handlowe~o pod Nr 487/46, działa, przy firmie Saj - I<~s, F, Kosmaczewski i S ka wpisano: Leokadia Post ze spółk1 wystąpiła KC-3721 Dnia 5 lułegol947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr " dział A, przy firmie Leon Elert i Spó!1{a Kujawska, Sp9~ jąwna, w~no: Siedziba firmy wstała przenle!>iona do lzhycy, pów: Kołó,, KC-:-3123 I S ka" Lowa Lewin i Fryuneta Llchsztajn ze, spółklwystą pili Do reprezentowania firmy upoważniony jest Józef Nutkiewiez KC-3720 Dnia 18 ~tycznia 1~47 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 552[6, dzial A, przy firmie: Wytwórnia Wody Ko-Iotlskiej i ArŁykułpw K9sinetycznych, ini: inż Ninke Leon i Michałow ski Józef wpisano: Firma obecnie brzmi: "Wytwórńia Perfumeryjno Kosmetyczna Patima", wl: Inż; Józef Michałowski" L6dź, ul Wó)(:~ń&k : inż LeOn Ninke ze &półki wystąpił, KC-3724 Dnia 3() stycznia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 15720, działa; przy firmie: "Meszek Tenenbaum" wpisano: Firma zosła!e z,llkwidowana KC-:,-3725 Dnia 3Ośtycżnlalg47 roku do Rel~st!o\i Haridlowego pod Nr 24910, dział A, przy firmie: "Elektrosan budowa aparatów elektromedycżnyth, właściciele hit M Nlsenhaus, InżM War cmwker I S ka" wpisano: Finna zńajduje się pod zarządem państwowym Kierowruklem firmy jest Edward Binl<owskl a za stępcą jego Zygmunt GarlińsIrl, którzy podpisują zobowiązania łącznie : KC-3726 Dnia 28 grudrua 1946 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 1189, dział A, przy firmie: BraciaSeidenwurm" wpisano: Fir ma obecnie brzmi: Fabryka Pończoch, Bres\BraciaSeiden wurm pod zarządem państwowym" Lódź ul Mariana No wotki 163/5 TymcZ~ym kierownikiem firmy jest Zygmunt SŁaniszewski KC-3727 Dnia 13 stycznie 1947 roku do Rejestru Hand:owego pod Nr 657, dział A, przy firmie: Stephan i Werner, wł Spadk Hermana - Edwarda Wernera" wpisano: Do zarządu powolani są: Dyr Nacz Edward Szmoniewskl i Dyr Techn Józef Kot nowski, którzy mają prawo pcxłpisywania we dwóch pod pie cięcią firmową KC-3728 Dnia 27 sierpnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 564/46, dual A, wpisano: Przedsiębiorstwo Iristalacyjno - :[ Bu~owlano T echńiczne Zaldą<ly M~haniczne Wła4y sławoór! ~ki": Lódt, ul Plotrk()Wska 88 Władyśław GórskI KC-3729 Dnia 28 sierpoja 1946 roku i 7 lutego 1947 roku do Rejestru Hand:owego pod Nr 566/46 wpisano: HurtownIa Papieru, Z KokOszko I S ka" Lódź, ul Piotrk()Wska31 Hurtowa sprze daż papierów pakowych, piśmiennych, druków oraz Innych ar~ tykułów przemysłupapierniczego Henryk Zakościel\1y i Ma ria Siemion Spółka jawna KC-3731 Dnia 29 slerpn!a, 26 Hstopada 1946 roku i 4 lutego 1947 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 568[46 wpisano: Centralny Zakład Deratyzacyjny - Madej Daniel i S ka" Łódź, ul Gdań ska 77a Sprzedaż środków deratyzacyjnych oraz dezysekcji Oddzlalw Szczecinie Macfej - Zbigniew Daniel, Jerzy Czernio chowski I Józef Kolodziejczak Spółka jawna, KC-3733 U N I E WAZNI EN re U T R A eon Y CH TYTULO W NA OKAZ JeJ EL A I WZBRONIENIE WYPlAT Wrdział l Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie ogłasza, te oa żądanie Litterera Sąd na, posiedzeniu w dniu 25 lutego 1946 r postanowił: 1) wzbronić dokonywania wy płat i wszelklchlninsakcji z 11150, akcji Spółki Ąkcyjnej Przemyslmydlarskii perfumeryjny : Fryderyk Puls wraz z talonami I kuponami według następującego wykazu: Nr Nr 1 do 24 sztuk do 55 szt 13,73 do 76 szt 4, 81 do 92 5z1 12, 95-96, szt 2, 99 do 118 szt 20, 125 do 127 szt do 155 szt 7159 do 587 szt429, 602 szt 1,672 do 675 szt do 794s~t 73, 796 do 799 sit 4, 875 d0 881 szt 7 904, 905 szt 2, 992-:"993 szt 2, 1008 do 1100 szt 93, 1146 do 1150 szt 5, 1319 "do 1350 szt 32, 1501 do 1504 szt 4, 1616 do 1629 szt 1( 1631 do 1645 szt 15,1701 do 1750 szt do 2120 szt 24, 2225 do 2364 sz1 140, ~509 do 2512 szt do 2571 szt 34, 2801 szt l,2808do 2810 szt 3, szl 2, 2856 szl l, 2880 do 2896 szt 17, 2930 do 2932 szt szt!, ;3001 do 3029 szt szt 2, 3046 do 3055 szt lo, 3070~3071 ~zt 2, 3086 do 3088 szt 3, 3090 do 3093 szt 4, 3223 do 4202 szi 980, 4204 do 4389 szi szt do 4403 szi do 5740 szt do 5768 szt dci 5771 szt 2" szt:2, 5779 szt szt sz! l 5796 d~6596 szi dl) 6634 sżt <lo 5652 szt~ 14, 6674 do 8273 sżt 1600, 8280 do 10279szt 2000,10338 l ut I, do szt 6, do szt 7, do szt 30, do sz do ut 15, szt 2, do szt do szlo 14, do szt 4, do szt 25, do szt 7, do szt 25, do szt lo, azt I szt 2, do s~t 30, do szt, 99, do szt, 34, do szt 2, do szl do szt do szt 760, do szt 62, do szt 80, do Zt 4, do szt 7~, do szt 40, do ł8082 szt II, do szt 7, do szl 2, do ! 3, do szt 16, do azt 8, 1936ą szt I 193ą9 do szt12, do szt 8, do $zt 3, SZt l, do szt 402, do W891 szt 3, do ut 30, sz! 1, do ut 42, do szt 20, szt 2, do szt 16, do szt do szt 26, do szt 4~, do szt 9, do szt II, szł 2, szt l, do szt 40,20370 $lł l, do szt do szt lo, do szt13, do szt 5, do szt do szt II, do szt 5, do szt szt 2, do szt 8, szl l szt l, szt 2, szt l, do szt 8,20819 szt l, 2083~ szt l, szt l, do szt 2, szt l, szt 1, do szt 3, do szt do szt 18, razem sztuk Wzywa się przeto wszystkich roszczących prawa do po wyższych tytułów,aby w C!ągu lat dwóch licząc od dąty pierw sz;ego ogłoszenia w,;monitorze Polskim" złożyli tytuły w Są dzie lub zgłosllislrzeciwy (N Co 344/45) 3 KC-1495 (d m)-ii Przetargi OGŁOSZENIE O PRZETARGU Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Ołsztynle ogłasza przetarg nieogranl:z:ony na: 1) budow~ wieży ciśnień żelbetowej o pojemności 100 m 3 na st Augustów; 2) budowę wieży ciśnień żelbetowej o pojemności zbiornika 250 ma nast Orneta Roboty należy traktować jako dwa oddzielne t>blekty przetargowe Z bliższymi warunkami zapoznać się można w DOKP Olsztyn Wydzial Drogowy pokój Nr 242, gdzie też są do pobra- nia ślepe kosztorysy Oferty w podwójnych kopertach (zewnętrz na zalakowana) na każdy obiekt oddzielnie skladać do skrzynki I ofert w Gmachu Dyrekcji w Olsztynie do dnia 27 maja 1947 r do godz 12 ej, o której to godzinie nastąpi otwarcie ofert Do oferty winięn, być dolt~zony kwit kasy dyrekcyjnej na wpłacenie I I wadium w wyso~osci 1 % % sumy ofertowej na każdy obi~kt,! w~ględnie dowód zwolnienia od, obowiązku wpłacenia wadium, Dnia ~ slerpnl roku do Rejestru Handlowego pod oraz odpis świade:twa przemysłowego, upoważniającego do wy Nr 565/46, dział A, Wlpisano: Sprzedaż przetworów I produk I konywania robót budowlanych Dyrekcja zastrzega sobie prawo tów rolnych orat przemysłowych Kazimierz Szustkiewicz", Je i do wo!nego wyboru oferenta względnie unieważnienia przetarg1l iów, uj piotrkowska 21 KazimlerzSzustkiewicz KC~3730 l bet podania przyczyn M 220j;! PRZET ARG NIEOGRAN1CZONY Wydział powiatowy w Garwolinie ogłasl1 przetarg nieogra niczony na wykonanie robót ziemnych, betonowych I murar skichprzy budowie Szpitala Powiatowego w ośrodku rolnym Wydziału Powiatowego w Sulbinach, odległym 3 km od Garwolina Wszelkie wy jaśnienia szczegółowe, warunki przetargu i wzór umowy, jak również ślepe kosztorysy można otrzymać za:z:wrotem kosztów w Referacie Odbudowy Wydziału Powiato wego w Garwolinie w godzinach urzędowych Oferty wraz z kwitem na wpłacone do kasy Wydziału Po wiatowego wadium w wysokości 2% od oferowanej sumy na,!eiy składać w zalakowanych k~ertach w skrzynce ofertowej Referatu Odbudowy Wydziału Powiatowego do dnia 27 maj" godz li, o której to godzinie nastąpi otwar~e ofert Wydział Powiatowy w Garwolinie zastrzega sobie prawo: l Unieważni~nia wszystkich ofert bez podania motywów 2 Wyboru ofeninła bez względu na oferowaną cenę,m,-2803 PRZET ARG NIEOGRANICZONY Państwowa Olejarnia RcUnicza Spółka Olejarska w Szamotułach og:asza przetarg nieograniczony na odbudowę iro~budo- wę budynków fabry~z11ych, obejmujący roboty ziemne murarskie, belónowe i żelbetowe, ciesie!skie blacharsko dekarskip itp Informacje i ś:epe kosztorysy można otrzymać za zwrotem kosztów, jak i projekt do wglądu, w Wydziale Technicznym Pań,slwowej O!ejarni w Szamotułach Do odbudowy przeznącz ~ się częściowo własny materiał Oferty w zalakowa,nych koper tach bez znaków firmowych z napisem: Oferta na budowę" n2 leży składać w Biurze Państwowej Olejarni do dnia 31 maja b, godz II-ta O godz 1130 nastąpi publicznie otwarcie afer Do oferty należy dołączyć zaświadczenie bankowe ozluż~ni" wadium w wysokóści I % od sumy ofertowej, złożonej do nasze dyspozycji i odpis urzędowy dowodu rejestra;:y jnego na pra w wykonywania zawodu Państwowa Oejarnia zastrzega sobie prawo całkowitego Vv v łączenia niektórych robót wyboru dowolne r;o ofercna uniew ~/ nienia przetargu bez podania powodu i pnnn<"enia jakichkowilk kosztów i odpowiedzianości z tego tytułu, cz~ó c: "\Vegokor71- stania z oert podziału rohó! n 1 ięd/v liku cfccnw nf"z z ~ n:p, szenia lub zwiększenia robół Oferta ul:jcwiązuje oferen!8 1, dnia 15 czerwca br, M 276:!

15 " Nrn "MONItOR POLSKI" Onia-20 maja" 1947 ł 15 PRZETARG NIEOGRANICZONY o Zarz4<) Mie jski w lodzi ogłasza przetarg nleogranl~zony na wykonanie drewnianej leianki oszklonej na 96 leiak6w w No- wym ~~torium w Lagiewnika:h,Prze4_rg odbędzie się dnia 29 maja 1947 roku, BUższych informacyj udziela Wydział Odbudowy, Oddztal BudQwniotwaptzy ul Piotrkowskiej Nr 64, pokój Nr 116, 1ł:P, M-2ó54 ~ ~, OGLOSZENIEO PRZETARGU NR 15, riyre~-~l~ Okręgowa Kolei Panstw~wych w Wars7i1wi~ za \1iiadamiii : o przetar~achnieogr~1i1iczonych: ", " 1) Jtlr ~yl{onanie odbudowy budynku Nr 16 nast,\vals~a Wił ~J Ptaga,;, > 2) Ni remont bloku mieszkal~ego Nr 3 na terenfe W-ar~ szlatów(hównych w Pruszkowie 3) ; ll1~ ~ reniont bloku mieszkalnego Nr A na terenie Warsz~~ tów GłÓwny,chw Pruszkowie Ofetly w za:akowanych kopertach należy skł~da~ do god~ 12-ej dnia 29 maja " 947 r do skrzynki ofertowej wwydzfale Drcgawymprzy ul Wileńskiej 2/4, gdzie w godzina\:hurzędo; wych :-tnożna otrzymać bliższe informacje oraz polikładki do składańła: of ert " ; Do : ~łerty należy dołączyć kwit na wpłacone w Kasie DY rekcjl ewadium w wysokości 2% od sumyofetowanej, ; : c,:,~ : : :M~2648 PRZETARG NIEQGRANICZONY NR 51, 52 -i: 53 Dyrekcja Odbudowy Warszawskiego WęzMł( ~IejowegÓ; WarsZ:ąwą, Al Wyzwolenia róg Sędziowskiej ogłasza " przetargi; a) Nr 51 na wykonanie tablic rozdzielczych dla hali napraw wagonów -w Pruszkowie, b) Nr 52 na dostawę części sieci trakcyjnej, c) Nr 53 na ulożenie toru na moście pod Cytadelą (II tor) Ołet-ty należy składać do skrżynki ofertowej, umieszczoiief w Biurze Dyrekcji, ad c) dnia 28 maja do -godz lo-ej, ad a) i b) dnia 29-go ma~a do godz lo-ej gdzie można otrzymać ~:epy kosztorys" i uzyskać bliższe informacje M,2759 PRZET ARG NIEOGRANICZONY,, Ur~lld Wojewódzki Sląsko - Dąbrowski ogłasza pr;etarg nle~~ ograniczony na rozbiórkę I odbudowę zniszczonego mostu żetbet~"owe~o na4 rzeką Białą Przemszą w Niwce w ciągu drog/, państw_ I(raków - Katowke_ Termin wykonania robót do dnia 30 września 1947: roku Termin składania o!ert do dnia 30 maja 1947 r godz 12-4 w Wydtlale Komunikacyjnym - Urzędu Wojewódzkiego w Kato~ wicaeh- POkój Nr :518, gdzietei można nabyć,formularze ofertowe ", -- Bllisze $zezeg~ly, -,dotyctlłće~gł<i:s ~O ~~o jll~~~~ ~ ~~~If,>#( mone są na tablicy ogłoszen Wydzlalu: ł(oniuiukacyjne_gó Otaz w SI:iskóDą~r\>wsl<im Dzienniku Wojew6<Izkiri! M-4520 PRZET ARG NIEOGRANICZONY Pr~eła:fg nieograniczony na remont budowlany ~oszar : w lucunach_ Bliższe Informacj~ 1 ślepe kosztorysy otrzymać można w RefęracieBudowlanym Wydzialu Kw~t Sud, D_ O W lod dnla20 "do22 maja 1947 r w godzinach,od 11 d~ IS;tej; Oferty zalakowane bez znaku firmy z napisem,;przefarg narob {em koszar w Luczanach" skladać do dnia 28 5:t947t~ ~L~~, ; ", / Do : of~rty należy, dolączyćkwit wpłaconego wadium 3% od, sumyofllrtowej Otwarcie ofert nastąpi r godz i l " Wydział Kwaterunkowo - Budowla ny zastrzega sobie prawo: unieważnienia przetargu bez podania powodu oraz wyboru dó: wolnego Qferenta M-:-2758 PRZETARG NIEOGRANICZONY NR1U/5--:2 Dyrekcja Okręgowa Kodei Panstwowych w Lublinie zapra sza do składania o!ert na przetaq~ Nr 1lI15-2 mi odbudowę tunelu Nr: 2 na km 268 I Warszawa - Kraków pod Miechowem, dotychczas odbudowanego prowizorycznie Roboty obejmują następują~e działy: I roboty rozbiórkowe m2 konstruk!;ji drewnianej 3000 ms murów z betonu, kamienia i cegly, II Roboty betonowe m S żelazo-beton m rob9ty murarskie m3 muru z cegły I kamlenla IV robq~y różne - naiadunkl i wyladunki: ton!,! różily!;h materlat6w, - Ro~~y powinny być rozpoczęte w ciągu ~ tygo<!ni po spi; saniu umowy, a zakoncwne w terminie do dnia I stycznia 194i,! roku Qferent powinien złożyć wadium w wysokości l % Qg~lnej,ceny ofertowej w Kasie Dyrekcji w Lublinie: ~ Ofert-!l w za ~akowanej kópercie z napisem: oferta na Odbu~ dow~ tuil~lu Nr 2 sporządzona w przepisany sposqb powinna być przed terminem rozpoczęcia przetargu włożona do skrzyn~1 ofertowej, znajdują:ej się w Dyrekcji przy Informacji Termin roz poczęcia przetargu o godz 1230 dnia 4 czerwca 1947 roku w pokoju Nr 129 Przed złożeniem oferty oferent powinielj, z:aznajomić się z Warunkami Ogólnymi przetargów wykonywania roi>ót D-14 Podkładki i warunki szczegółowe wykonania robót nabyć można w Dyrekcji, pokój Nr 129 za opłatą 200 zł : Dla obejrzenia terenu robót oferent powinieil iw~ócić się do Kierownictwa robót przy tunelu - Przez złożenie o~erty oferent stwierdza, że zainajomił się z terenem robót I miejs\:owymi warunkami pracy oraz z wszyst klml warunl(ami przetargu i wykonywania robót, I zgadza się n:1 stosowanie ich bez Ulstneżeń M 2973 PRZfT ARG NrEOORANICZONT Dyrekcje Państwowych Zakładów Samochodowych Nr 9 w Poznaniu oglasza przetarg nieograniczony I zaprasta do składania ofert pisemnych na montaż 3 ch b3raków, drewnianych składowych o wymiarach 25 X 100 m w Boiechowi~ pod Poimaniem; z tym, że ilość baraków może ulec zmianie ",~c-0ferty winny być składane w Biurze Zakupu przy III Zeylanda (Przecznica 9 m 4) do dnia 30 maja J947 r godz li tej w zalakowanych I nieprzejrżystych kopertach bez podania firmy, lecz z adnotacją:,óoferta na prace ptzetargowe Nr 10" wraz z załączonym kwitem na wpłacone wadiool w Banku Gospodarstwa Krajowego,, oddział w Poznaniu-,,-or konta 1274 w wysokości zl " Poza tym wymagany jest odpis świadectwa pnemysłowego i rejestracy jnego Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 maja 1947 r o godz 12-tej w biurze DyrekCji Państwowych Zakładów Samochodowych Nr 9 w pożnaniu, ul Zeylanda 9 m 4 Bliższych Informacji udziela Biuro ZakupU-; gd,ile in6żna uzyskać ś1epekoszlorysy za óplatą 100- zło Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru przedsiębiorcy beż wzg,~ę~u na ćenę Oraz prawo uznania, że przetarg nie dal dodatniego wyniku bez podania motyw6w M-2974 PRZET ARO NIEOGRANICZONY" o, I;ba~rzem~sł~wo - Handio~a w Gdym ~rasza ilo, ski~~nia ofert na budowę gmachu I:l;by w Gdyni u zbiegu ulic Zeromskiego i Pułaskiego Oferty w zapiecz~towanych, kopertach bez go dla oferenta; z napisem Qfertana buciow~gmachuizby Pr;zemysłowo - Handlowej w Gdyni" z ~łąc~onym kwit~m wa dialnym w wysokości 2% sumy, ofertowej, rm:eży składać w biurze Izby Przemysłowo - Handlowej w Gdyni, ul ŚWiętojańska Nr 17 II p, pokój Nr, 17 do dnia 31 maja 1947 rdo,godz Ii Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o gad z 13 Podkładki ofertowe I ślepe kosztorysy można otrzymać w biurze Izby Przemysłowo- Handlowej za zwrotem koszt9,w zll,ooo U kom- ~t Izba Przemysłowo,- Handlowa zastrzega scibiep~"";odowo nego wyboru oferenta, zmniejszenia lub wyl ączetila~ lubzmniejszenia pewnych robót względnie grupy robót oraz uńiewainie- nia przetargu bez umotywowania lub ponószenla jaklchkolwiek kosztów M:""2964 OGlOSZENiEPRZET ARdu Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Kr!łkow ie ogła sza przetarg nieograniciony,ha naprawę prżęsr3 kratowego mostu przez rzekę Czarny Dunajec pod Nowym Targiem, w km 21;554 linii Chabówka - Zakopane, Kosztorysy do wypełnienia, załączniki do ofert oraz bliższe informacje otrzymać można w Wydzlale Drogowym, DOKP w )<rako~wie ~ll,ąc Matejki 12P9kój ~Nr327; _ ; I,?:1r!_~~~jC 6t1~,9~~~~jh\~: ~~~ę~~,~tą~j[~~~ladać : na~ezf - ~~i~~~ cjalnej skrzynki ofertowe), znajdującej SIę w przedsiooku - gma~ chu D O K P, w Krakowie, Plac Matejki 12, do dnia 3 czerwca 1947 roku godz lo-ta " Otwarcie, ofett nastąpi tegoż dnia o godz 1030 " pokoju ~~~ - " Do oferty należy dołączyć kwit Kasy Dyrekcyjhej na zlożone wądium w wysokości 1,5% sumy, ofertowej Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru ofereiita bej Vfżględu na wysokość oferłyoraz unieważnienia,prietargu:, bez po: dania powodów ~ M-2994 ; PRZETARG Ubezpieczal:nia Spoleczna w Lochl oglaszaprzełarg " nieogra-, niczonyna wykonanie stu,:lni wierconej w,górnej kred,~jeo wy t" dajności 10 ł/sek w Sanatorhilll1 Ube741ieczafnLSpolecztiej wtu- szynku ", Oferty na śiepych kosztory-saeh nalety składać w Ub~zpi~ czalni Spolecznej przy ul Wólczańskiej Nr 225; w pókoju Nr 35; do dnia 28 maja br, do godz 10--eJ przed półudnl~ IN zapie~ czętowanej kopercie z napisem "Oferta na wykonanie studni w Tuszynku" Szczególowe informacje oraz ślepe kosztorysy z warunkami przetargu można otrzymać w Ubezpieczalni Społecznej, pokój Nr 35, ty~ko od godz B-mej do 9-t~lfailo Otware:: otert - nastąpi o godzinie 12-~j w ostatnim dniu oznaczonym na składanie ofert Wadium przetargowe zgodnie z obowiązującymi przeplslliilli w sumie zł należy _ żlożyć w k3sie Ubezpieczalni Spolecznej i kwit dołączyć do oferty : Ubezpieczalnia Społeczna w lodzl zastrtega sobie prawo wyboru: oferentów bez względu na cenę, e także prawo uznania: że przetarg nie dał wyników M-: X2 OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Nr7f60 Zarząd Miejski w Gdańsku oglasza przetarg nieograniczony~ na odbudowę bloku mieszkalqego przy ul Slennickiej w Gdansku Przetarg odbędżiesię dnia 28 maja r b 0 godz tj w Wydziale Technicznym Zarządu Miejskiego w, G9ańsku, przy ul 3-go Maja 9, pokój 303, gdzie oferenci mogą otrzymać hl iższe informa\:je; ś!epe kosztorysy I wzory ofert oraz warunkiogólne i techniczne wykonywania robót w godz 9-13 od dni 16-go maja 1947 roku - Oferty należy składać do godz 1030 dnia 28 nija rb: w pokoju 310 Wadium stanowi I % oferty Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, bez względu na wysokośćo~-erty, podziału robót między kilku oferentów, a takie uznania, że przetarg nie d;lłwyniku dodatniego 1r\-28Ói PRZET ARG NIEOORANICZONY Dyrek~Ja Okregu Poczt I Telegrafów w Olsztynie ogłasza niniejszym przetarg nieograniczony na wykonanie robót zdudskich, w Poczt Ośr Szkolenio~ym w Kortowie Przetarg odbędzie sie w dniu r o godz JO-eJ w Od dziale Budowlany-mDyrekcji Okr P I T w O:sztynle przj:,,1pienięinegonr 19 Do dnia r, godz 930 dopuszczalne jest sldadanic ofert pisemnych Ww:yiej wskazanym blurże oferenci mogą otrzyma! szczegółowe warunki określające Iposób skladania ofert I wediumwra~ z :podkładaml pf-zetargowymi za zwrotem kosztu orazwexelkie Jnformac Je dotyczące robót Dopuszczalne jest złożenie jako wadium obligacji PPOKw Urzędzie SkarbOwym na rachunek Dyrekcji, z tym, te właściwe pokwitowanie riałd1 dołączyć do oferty Dyrekcja Okr, P I T zastrzega sobie prawo wyboru z prze targu przedsiębior-c-y _bez wz~ędu na cenę oraż prawo uznania, że,przetarg nie dal wyniku M-2791 ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w L9dzl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót w obreble Dyrekcji a mianowicie: 1 - Mostowych! Nailiill Lód! - Ostrów Wlkp, w km 7,8 odbudowa filara mostu przez rżekę Ner, w kl11-117,7;-odbudowa dwóch przyćzółków wiaduktu naci drogą kołową Na liilli Koluszki - Skarżysko: w km 26,5 odbudowa 2 przyczólków mostu przez rzek " Czarną, W km 28,6 od-buoowa2 przyczółków mostu przez rzek~ Wolb6rkę, w km 291 oqbud9wa 2, przyczółków i filarów mostu przez rzekę PIli:ę - Na linii, Poznań - Kluczborek: w km 130,8odbudow~ 2przyczÓłk6w mostu nad StrumIeniem Na linu Kępno - Harby Nowe: w km 10,4 odbudowa 2 filarów mostu przez rzekę Prosno Malowanie, -stalowych konstrukcji most~w w obrębie Dyrek cji walił og61nej około 3000 too: II ~ BUdowlane: Budowa budynku nastawni na st t6dź Fabro kubaturze około 456 m 3 Otwilrcle of~rt odbędzie się w Wydzi~lę Drogowym DOI{P lódź dnia 4 czerwca 1,947 r_ o godz lo-ej Wadium \v wysokości I % ceny kosztorysowej na paszczeg611;le roboty należy wplacić przed przetargiem w Kasie DyrekcyjneJ I kwit dolączyć do oferty $~ępe kosztórysy, warunki skladanla ofert I wszelkie inform,; i cl~; ~~tr~rł1~~ ; rn~~~, : wr_~w~;i~lep~,bwym " Dyr~~ji pokój ~ ~h AA:3~ :, :,, ",,-,, -, ->: -, " ~ M~2656 -, PRZETARG NIEOGRANICZONY Państwowe Zakłady Przemysłu Bawelnianego Nr 12 w Lod-zi ogłaszają przetarg nieograniczony na dostawę pompy od- śrbdkowelz, silnikiem elektrycznym na napięcie 380 volt O wy dajllości 7 m sześc na godzinę dła P z P" B Nr 12, Lód!, ut Andrzeja Struga 78 " Oferty należy sklad~ć ~ kopertach zalakowa~ych do elitia 20, maja 1947 r do godz lo-tej pod wskazany adres _ Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz 12-teJ; - Dyrekcja zastrzega, sobie,,wybór oferenta _względnie całkowite unieważnienie : przetargu bez po!1nia przyczyn M":"2632, Ogloszenia instytucji publicznych OGLOSZENIE Państwowy Bank ~olny zgodnie z 91 i 92 Statutu Banku (Dz U R P; Nr IIi z 1932r;,pqz 967) ogłasza otwarcie w I<alisiti przy uj Marsz Zymierskiego 29 Oddziału Państwowego Banku Rolnego Na stanowisko Kierownika tego Oddziału powolimy : z~stal ob Grabowski ~azimierz ; 2948/"" OOlOSZENIE Państwowy Bank Rolny, zgodńie z 91 Statutu Bar(lJ (Dz U R P" Nr 117 z 1932 r, poz 967) w uzupełnieniu da,; nych,ogłoszo~ych W Nr 35 Monitora Po:skiego z dnia r, podaje do wi,lidomoścl terytorialny zasięg działalności Oddziałów Banku ", Bydgo~zczy, Gorzowie ~ Kaliszu i Koszalinie oraz zmleniony za~lęg terytorialnej dżiałalnoścl Oddziałów Banku w Poznaniu, Sztiecinie I Toruniu: l Oddział w Bydgoszczy - powiaty: bydgoski, chojnicki, sępolenski, szubiński świecki, tucholski, wyrzyski, człuchowski złotówski; _ 2 Oddzi~i w -Gorrowie ~ powiały: gorzowski, między rzecki, pilski, rzepinski skwierzynski, sujęciński, strzelęcki śwlebodzlński; 3 Oddzlal ~ Kaliszu - powiaty: jarociński, kaliski, kępiń1 ski, kolski, konińskikrotoszynskl, ostrowski, turecki; 4 Odd~ial vi Koszaliriie - powiały : białogard z ki, drawski, gryficki, kołobrze s ki, koszaliński, szciecinecki wałecki; 5 Oddział Vi poznaniu - powiaty: chodzieski, cz9fnkow ski, inl~żnieński, gost)ńskl, kośclańśki, leszczyński, miedzy-

16 16 chodzkl, mogileński, Dowotomyski, obora leki; pozdańskl, ra,wieki, średzkl śremski, lzamotulskl, wągrowiecki, w,tzeslńskl, inińskl, babimojski; gubiński, krośniellskl,wschowski I zielonogórski; ", 6 Odd~iał w Szczecinie - powiaty: cbojeński, ćh6~zczeń Iki, gryfiński, kąmieński łobez~i, my Ślib~rski nowogardlki py_ rzyckl stargardzki, szczeciński; wolińskl; 7_ Oddział w Toruniu - powiaty: brodnlckl, chehmlńskl" grudziąd zki, inowrocławski, lipnowski, lubawski: nieszawski, ry- ph1skl, torullski, wąbneski, włocławski 2949-M l j " r OGLÓS~ENIE III Uchwalą Wojewód~kieJ Rady Narodowej w Bydgo~iczy z dnia>16 października 1945 r zatwierd~onej prie~ Mipister,twa Skarbupismem z dnia2ł r Nr D II 5347 j6/4is postanowiona zostala likwidacja Komunalnej Kasy Oszczędności WOjewództwa Pomor~klego z dniem 3L121945r_ W związku ; z powyiszym w myśl ar! 60 p_ 1 rozporządze nla Prezydenta ~zeqypospo\ltej z dnia 24 p;jidziernikai934 r o komunalnych ka5ćlch oszczędności (Dz U R P Nr 95, dział IX) wzywamywszysłklch wierzycieli Kasy do zgłoszenia swych wlerzytelnqścł w chlgu sześciu miesięcy od,niniejszego ostatniego ogłoszeria Zgłqszenia wie~zytetności plseinneiustne przyjmują likwidalorzy w lokalu Kasy w Toruniu przy ul Fosa Staromiejska Nr 1 Komunalna KaSa Oszczędności Wo jewództwa Pomorski~go w To~uniu likwidatorzy: (;) Kazimierz Sobolewski (-) Brunon Omass (-l "gr Marian, Budzyńskl I 620/M Oełosz~nia OGŁOSZENIE_ prywatne Zarząd Spółki "Dom Sanitarny", sp z 0:0 podaje do wiadomości w trybie art 286,Kod Handlowego, że na mocy uchwały Walnego Zgromadienla Spólników Spółki "Dom Sarii~ łarny", sp z o, o z dnia 31 marca 1947 r zamierza się ~~ze; Jąć spółkę pod fif1!llą: Bieliźniarstwo Szpitalne, sp zoo o w War~ szawie, ul Złota /M OqtoS~ENlE Zarząd Sandomiersko Wielkopolskiej Hodowli Nasion, Spółka Akcyjna, zawia<lamia, te w dniu 17 czerwca 1947 roku Odbędzie się w Warsząwie, w kancełarii notariusza Karola HettJingera, w gmachu Hipoteki przy ulicy Kapucy,(1skhj 6, o godz 15 Na<izwyczajne,:Waltle, Zgromad~enie akcjon~riusty ~półki z na- fępllją:cy:m ;porządkiem Qbril~: I Zagajenie j wybór p rzewodnicząceg~ 2 Sprawa wynagrod~e~i~ urzędująty~h, ~złorików!{,dy NadzorczeJ, oraz zwrotu kosztów z powodu uazialu w posiedzeniach Raąy, 3 Sprawa regulaminu dla Rady Nadzorczej, 4 Wybór 5-elu członków Rądy Nadzorczej, 5 Wolne wnioski Wł~ściciele akcji imiennych i świadectw lyn\czasowy:n mah prawo uczestniczenia w Wałnym Zgromadzeniu, Jeże!1 są zapisani do księgi akcyjnejprzynajmniej na tydzień przedodbyciem Wal: nego Zgromadzenia Mj2281 II OGŁOSZENIEłIł Zarządzeniem Ministr~ Skarbu z dnia 19 października 1946 r i postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 3 lutego 1947r_ otwarto Iikwidill!ję Banku Cukrownictwa S,półki Akcy jnej w Po~naniu, Zawia~amiając o po\vytszym, wzywamyzgooniez przepisem art 149 kngeksuhandlowego wierzycie:i banku do zgłoszenia Ich wierzytelności w ciągu sześciu miesięcy od daty trzeciego ogłoszenia Wierzyciele wraz zezgłoszeniem winni przedłoiyć dowody łub dokumenty, które mogą potwierdzić zgłoszoną pre~ensję Zgłoszenia należy uskutecznić w Centrali banku w Poznaniu, ul Mlelżyńskiego 2 dla Oddziału w Gdyni oraz we Lwowie, a w, Oddziale banku w Warszawie, ul Nowogrodzka 5() (gmąch państw_ Banku Roo:nego) dla Oddziału w Warszawie Komis ja likwidacyjna Banku Cukrownictwa" Sp Akc w Poznaniu, łi Ukwidacji_ 665/lv\ OGŁOSZENIE Jako li,kwidałpr SpółkI z o o- Alr~-Zet, wzyw_jll ws,z~stkich Illużników i wien:ycieli powyższej S-ki dęzglo5zenia swych pretensji i należnoścl w tennil1ie trzech miesięcy odd,ty nlniejszego ogłoszenia AlekSiln4er Spława Nyllia,n; Cegl6:nia Swierczewo, poczta iabikowo M-;-264,3 MON~TOR POLSI<I" Dnia 20 maja 1947r ~ OGtOSZENIR Ił Zarz4d Spólki Po\skie Towarzystwo dla Handlu Węglem :,Węg loblok", Spół~a ~kcyjna w W~rszawje, niriiejszym wzywa, Akcjonarlusżóy Pomtimlonej Spółki na Walne Zgromadzenie, mające sl,ę 09być w d:nlu 21 czerwca 1947 roku o godzinie IO-ej w biurze ~pólkl prży ut Ordynackiej Nr_ ł ł w Warszawie z następującyin porządklem obrad: I) Zagajenie Zgromadzenia I wybór przewodniczącego, 2) RozpatrZenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku strat i zysków r spraw6idańzarządu I Komisji Rewizyjnej za rok 1946, oraz udzielenie pokwitowania władzom Spółki, 3) WYbory ZarZ4du I Komisji Re\vizyjnej oraz usta,lenie wy ", " nailf~złmla : dla - ty~h władz na rok 1947, 4) UpoważnienIe Z<lrządu do kupna, sprzedaży i obciąiadiłl nie~u~hom~:1 J wszelkiego innego majątku Spółki oraz zatwięrdzenie dokonanych już tranzakcji 5) WYbór pełnomocników : doz8wiera \lia umów pomiędzy Spółk~ ~ członkami Zarząd\I 6) Wolne wnioski A~ćjon;lrjl,l ~ ze Ghc~cy wziąć udział wpowyżs~!11 Wa1nym Zgromadzeniu winni ;listosowilć się do przepisu art 399 kodek, su handloweg~ M-~307 OGŁOSZt:NłE II Zar~ąd "Towarzystwo Manufaktury 6rezdeńskich Tiuli Koronek I Firanek w W;lrszawie" spóika akcyjna, zawiadamia, źe w dniu 1! czerwca Hi47 r o godzinie 13 ej w kance!arii rejenta Hettlingiera wgma~nu Hipoteki, pókó j Nr 12, od,będtle si~ walne igromadzenie akcjonariuszy z porządkiem dziennym: I Roipatrzerile sprawy dalsżej działalności spółki, 2 Rozjiiltrienie sprawy likwidacji spółki, 3 Sprawa sprzedażynieruchomóści, 4 Wybór zarządu lub likwidatorów, 5 Wolne wjiioskl W rażie 1 nie zgłoszenia się na wyznaczony termin dosłatecz,neji1ości akcjonarjuszy, o godzinie 15 tej tegoż dnia 13 czerwca b T w tymże loka!u wyz"aczasię drugi termin wa:nego zgrc; madzenia -akcjon :arioszy~ wainego przy każdej ilości ak~jona~ Musiy Zgłoszenie akcji na wa,lne zebranie przyjmuję się w kancelariirejerita Hettlingiera " 17l7/M OGŁOSZENIE II SpółkaP~d~goglcina Sp Ak~ w Pozna;Uii, u1 Wal1~i Mło dych nr 7, zawiadamia akcjonariuszów Spółki, je Zwy:zajne Walnę " Zgromaązenle oąbędziesię dnia,ł2czerwca i 947 roku o godz 19-,ej :w lok~lll Sp!,Słkl Pedagogicznej z następującym porządkiem dzie~nnyrri: I) Z~giljenie zebrahia i wybó~:,prz~wodniczącego; 2) Sprawozdanie Z;arżądu, 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej; 4) Rozpatrzef!ie I zatwierdzenie bilansu oraz rachunku strat i zysków za: rok: go~pod<irczy 1945/46; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzen:e bilansu oraz rachullku strat i zysków za : rok gos~arczy!im61-47; ~) poązial ~ysj{ów 18 1atil,\9~ ~ i ~946W;7,)Y:9,?<i~~ l-efite -pokwitqwanla?arządbwtr fladżien:ad~j; a) Wyl# ~ złonków Rady ; N~dzorczęj w miejsce ustępllj,cyt;lj; iha) Uchwala dotycząca przekszta:cenia Spółki AkcyJn:ej :na Spólkę zogfó<jpow, b), u~bwalenie odpow projektu umowy Spółki z ~gr_ I Firil1~ f>p6lkl brzmi: Spółka Pedagogiczna, Spół~a z ogr odpow ~i~zi?ą Sp6łki jest Poznali ~ 2 Przedmiot phmsiębiorstwa : Ilrooukćiil, Zakup i Sprzedaż Pomocy NauknwyCh 3 SpÓlnik może mieć większą ilość udzialów; c) Uchwała okreś iając~warb~ć akcji na Podstawie os~bllego bilansu, 10; Wo~ne wnioski, Akcjonariusze korzystają z prawa głosu n~ Wa:nym ZglOniadz/!niu, o Ile na 7 dni przed terminem Zgromadzeni;] złożyli akcje lub kwity :depozytowe w Biurze Spółki M/2617 OGŁOSZENIE Nadz\vyc~jne Walne Zebranie Akcjonariuszy firmy: Zakłady IniynieryjlJo -Bud()wlane pr Czesław Klos Sp Akc ił Warszawie ~będzie się qnia 216:1947 r o godz l4ejw kanrearh Notariu~zapliszdYQskiego w gmachu Hipotecznym p~zy u:icy Kapucyńskiej z nas\ępującym porządkiem dziennym: l) tagajenie, 2) Wy~ór przewodni~zącegp i sek(etarza, 3) Sprawozdanie Zarządy za cząs,1944 do 194Ś, 4) Przyjęcie bl:ansu otwarcia, 5) Wpłata kapitału akcyjnego przei akcjonariuszy do 100 procent; 6) Wybór zarządu Spółki, 7) Uchwa:enie budżetu Spółki za rok 6peracyjny 1947, S)\Volne w~ioski Zarząd Spółki M 2601 OGLQSZENIE III Mianowani sądownie likwidatorzy spółki akcyjnej pod flr mą: Batik Towarzystw SpÓłdzielczych Spółka Akcyjna" z siedzibą w \Varszavie ogłaszają ~ zgodnie z art 449 Kodeksu Han dlowego po raz trzeci o zarządzonym uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1946 r (Monitor Polski N52, poz 91 z dni~ 15 czerwca i946) 9t~a~ciu :iikwid~cji Spółki i, wzywają wszystkich wierzycfeii : do zgłoszenia swych wier~ytelności na piślmię w ciągu 6, irhesięcyod daty: trzeciego i os~tniego ogłoszenia, Likwidatorzy Banku Towarzystw Spółdtielcz-ych Sp ółki Akcy j nej w: H~widacjl, Bitiro: w Radomiu, ul Zeromskiego 41 Władysław Helnrich, Marian Kulczycki: KC-5963 OGLOSZENIE lu Nr 72 Zarzljtlieniem Ministra S~arbu t dn , a postanowieniem Sąd,u Okręgowego w Poznaniu z dn , otwarto likwidację Banku Kwlleckl, Potocki I Ska, Spółka Akcyjna w PozoanllJ Zawiadamiając o powyższym,,wzywamy zgodnie z przepijem erł 449 kode,ksu handlowego, wierzycieli Banku do zglo ~z~nla Ich wierzytelności w ciągu sześciu miesięcy od daty trzecie~o ogłoszenia Wieny<:iee wraz ze zgłoszeniem winni przedłożyć dowody!ub dokumenty, ~tóre mqgą potwierdzić zgłoszoną iretensję 2(gloszenle należy uskutecznić w Centrali Banku w Poznaniu Aleje Marclnkowskiego 11 " Komiłja likwidaey joa Banku Kwilecki PotockI I Ska S,półkaAkcy jna w PoznanIu w likwidaejl OGŁOSZENIE 662/M Lik\\idator &półki pod firmą Spółka Włókiennieza Sar ma ~ia", spąłka z Ograniczoną 09Powiedzialnością z ~iedzibą w Lodzl przy ul Piotrkowskiej 24, zawiadamia niniejszym, że na mocy uchwały zgromadzeniaspanik6w powyisza s!pólka znajduje się w likwidacji od dnia 1 stycznia 1947 r Wzywa się wierzycieli spółki do zg!oszenla swych wierzytelności, Likwidator S Górecki~ Łódź, uj Narutowicza /M OGŁOSZENIE Zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 21 kwietnia br Sąd Okręg o wy w Warszawie, Wydział II Handlowy, orzek! po do ~onaniu likwidacji rozwiązanie Polskiego Towarzystwa Handlu Kompensacyjnego Sp zo o w Warszawie, przy ul, Sienkiewicza 4 W związku z ctym, zgodnie z art 268 K H wzywam wierzycie:i do zgłoszenia swy~h wierzytelności w ciągu trzech miesięcy :00 daty ostatniego ogloszenia Likwidator Jan Jodko M-2602 OGLOSZENIE likwidatorzy iirmy "Przedsiębiorstwo Inż Bud Zgoda, Sp z o (l w Warszawie, Al Stalina NT 30 - zawiadamiają, że Spółka postawiona jest w stan likwidacji zdnięm 5 marca r i wzywają WIerzycieli do żgło5z~nia ewentualnych pretensji KC-4990 OGŁOSZENIE My, niżej podpisani: Stanisław Dychto I Sterail Ebenryter, likwidatorzy Firmy "Zelazo"; Sp z ogr odp Vi Pabiaftić<lch, uł Pułaskiego 8 na mocy art 268 KodekStl Handlowego, wzyi;,ramy Iliniejszym wszystkich wieqyciełi Firmy Ze,:azo", Sp z ogr oop, aby :wtemitlk! do dnia ó ",,;rzdnia 1947 roku zglosl1i $ wojepretęnsj~w siosunku do powyższej firmy_ Likwidatorzy Fmy Zelazo" Sp z o 0: w Pabianicach, ul Pułaśkiego 8 (--) St Dychto (-)S Ebenryter B08/M BILANS fa,bryki Mydeł I Perfum "Warszawskie laborałorlum Chemiczne" Spółka Akęyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 1946 roku, STAN C;ZYNNY: Mają!ekstały: Plac ; Budow~e fabryczne 1 mieszkaine 48607; Urządzenia skłepów I; Mas zyny, urządzenia i środki transportowe ; Ruchorności biu rowe, i fąbry::zne 9355(/; Majątek płynny Gotówka w kasie i Dankach 179,302,25; Papiery wartościowe 60001; Materialy ; Różni ; Odbiorcy Strata wojenne i operacyjna z 1944 r 1) : Ogółem stan cżynny złotycli groszy 83 STAN BLĘRNY: Kapiiay własne Kapitał akcyjny ; Ka;>itał zapasowy :2; Fundusz Amortyzacyjny ; Nadzwyciajne odpisy na zużycie ; Różnice z przeszjcowania zapasów,711200; Zobowiązania_ Dług hipoteczny 14Q406 postawey z 1944 r Rezerwa na podatki i~wiadzzenia socjalne ; Różni ;, Zysk 1945 r ; Zysk roku s,prawozdawczego 460:16582 Ogółem stan bierny złotych groszy 83 Rachunek Strat izysków PRZYCHOD Wpływ netto ze sprzedaży ,25 Inne wpływy 46,884,42, ROZCflPD Pensje i płace robotnicze ; Ulrzymanie fabryki ; Koszty sprzedaży ; Koszty ban- 4!oweI18:47271; Procenty 2353,05; Podatki ł ; Swiadczenia społ,eczne ,32; Amortyzacją 20,804,18; Nad zwyczajne odpisy na zużycię ,32; Zysk roku sprawoz dawczego 460,165,82 Zęrząd spółki zawiadamia pp Akcjonariuszy, że w myśl ijchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 244 r b kasa Spółki Y Warszawie przy ul Złotej 61 wypła:a od dnia 4,5 r b tylułem dywid,ndy złotych 50 od kaidej akcji, za kupon 194 ; r 1359/M PReNUMeRATA Monitora pjkie"!o" wynosi rtiesl~cznlr zł 2,lO-- NlJmer POiłdyńczJ kouttilezł, 8~ Numer ~dw6iny z;:,15- Numrry speclalnt> zł :-IO 45- CENVOGLOSZĘIiI: O zaguolonych dokumt!n t ~ ~ h U 10 zal wyraz - E~ykty, nadsyłan~ przez St,uosl(Rel ~pre\v : lnwaid~k tł : 4 za 1 wyraz - Uznanle za zmarłego," W wiersz mm i szp, (na tr 6 szp) - odlworzenir zagubionychdokument6,w rł:q ~,wier:sz: mm I SZop (n,a str 6szp l, - 111;0- )i:!łoszeol<l --ądowe zl 35 za wiersz, mm I zp (na st fi sz-p) - Pr~ela,rg,i f wszelkie i ińn ogl05zenia zł 40 za wierol mm ł szp (na slr_ 6 szp) Za tlilan/\e i układ abe:aryczny rj,1ic~a si~,!;o% Za termloowy druk ogł" "ń WyQ,<lwn, ) nie odpowiada Ogłoszenia do Monitcr~ Polskiego" naleiy kierować wylącznie do Riura O~loszeń i Reklamlol~kil A~en (li p, a~(wl) PA P w Warszawie ul Młndz Jugcislow (Pieo,ao " kie~ol,ii lub do Odrl7i,lów pl;skif) : Ą~ n(ii Pra~owP PAP WvrlaW( (j Złożono P(d",I<1l Agentja PraS(IWa PAP w Zakl Grai~:~"L"":a--,-w--w-a-S-m-o-ln-a T-ł-oc-z-o-n-o "!YI~ ",,"D-r"uk"-P~an" s-t-w~ ~""wej Nr 1" w W~zawie s-;31935 II III_

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Nr działki przed podziałem

OBWIESZCZENIE. Nr działki przed podziałem WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 roku WIŚ-III.747.3.9.2013.BG1 OBWIESZCZENIE Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 7 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński Urząd, Wydział POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko Tel. Faks e-mail, www Bydgoszcz Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Miejski ODGiK ZUD Danuta Kosieniak Zofia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 10635-10639 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - od 8.001 zł do 20.000 zł - 22 października 2002 r., - od 20.001 zł do 200.000 zł - 28 października 2002 r., - powyżej 200.001

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 24 stycznia 2013 r. minęło 40 lat od zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI r. IF-AB.7820..205.AK2 Wrocław, dnia 0 września 205 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: - - Okręg wyborczy nr obejmujący mandat. JASIŃSKI Sławomir Jacek zgłoszony przez KWW Sławomira Jasińskiego, Lista nr 7 PLADWIG Eugeniusz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr ROGACZEWSKI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty.

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty. WYBORY DO RADY POWIATU Załącznik do Protokołu Głosowania w obwodzie Kod terytorialny gminy 2 4 1 3 0 8 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa, Tworóg,

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM - 1 - WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 6 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH -1- OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2011 r. Nr 11. z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Warszawa, dnia 6 października 2011 r. Nr 11. z dnia 25 sierpnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 6 października 2011 r. Nr 11 Treść: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 54 Nr 24 z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1946 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1946 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1946 1 Zdjęcie 1 Rok 1946, 1 stycznia. Pierwsze po wojnie jasełka (zdjęcie ze zbiorów Mariana Hawryluka). Od lewej stoją: n, Stanisław Zawalski, n, n, Marian Hawryluk,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie

WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 7 listopada 0r. Gminną Komisję Wyborczą w Popowie I. Dla wyboru Rady Gminy Popówutworzono okręgów wyborczyc każdym okręgu

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z lat: 1920-1928

Historia Grabowca, zdjęcia z lat: 1920-1928 1 Zdjęcie 1 Lata 20-te XX wieku (zdjęcie do przesunięcia do innego okresu). Uczniowie ze szkolnego koła z nauczycielem (zdjęcie z kroniki szkoły). Zdjęcie 2 Lata 20-te XX wieku (po 1922 roku a przed 1936

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

W 1990 roku przywrócono w Polsce samorząd terytorialny

W 1990 roku przywrócono w Polsce samorząd terytorialny Gmina Kwilcz W 1990 roku przywrócono w Polsce samorząd terytorialny Wybrany 4 czerwca 1989 roku Senat inicjuje prace nad reformą samorządową Powołana przez wybrany 4 czerwca 1989 roku tzw. Sejm Kontraktowy

Bardziej szczegółowo

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA ND - 28 VIII SZYMBARA JAN, GODZISZ MARCIN PN-29 VIII JANIK ZBIGNIEW W-30 VIII MICHALCZYK EUGENIUSZ, MICHALCZYK MIROSŁAW ŚR -31 VIII KURCAB TERESA CZ- 1 IX PAWŁOWSKI TADEUSZ,

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania. Nazwa uzytku (rodzaj użytku)

Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania. Nazwa uzytku (rodzaj użytku) Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania Załącznik nr 8a Dane wg wypisów z rejestru gruntów Lp Powiat Gmina Nazwa obrębu Nazwa cieku Numer działki Pow. działki m2 Nazwa uzytku (rodzaj użytku) Właściciel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 września 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 września 2011 r. Projekt z dnia [14.09.2011 r.] Zatwierdzony przez Przewodniczacego RM UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję w latach 2012 2015

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r.

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. RADA GMINY -------------------------- Okręg Nr 1 BUJAKÓW (liczba głosów) Lista nr 5 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. KUŹMA Marzena Jadwiga

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam, W OJEW ODA D O L N O ŚLĄ SK I IF-AB.7820.30.2014. AK.12 (IF-AB.7820.13.2013.WS) Wrocław, dnia 9 stycznia 2015 r. OBWIESZCZENIE N a podstawie art. l i a ust. 1, art. l l f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

1. SŁADCZYK Kinga Gabriela, lat 27, zam. Kowary zgłoszona przez KWW KOWARSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 16

1. SŁADCZYK Kinga Gabriela, lat 27, zam. Kowary zgłoszona przez KWW KOWARSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kowarach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kolbuszowej przeprowadzonych w dniu

Wyniki głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kolbuszowej przeprowadzonych w dniu Wyniki głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kolbuszowej przeprowadzonych w dniu 16.11.2014 Obwód głosowania Nr 1, Okręg wyborczy Nr 1 Siedziba OKW- Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej Partyka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03

ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03 ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 14/5 o pow. 0,0263 ha obr. 116 jednostka

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1951 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1951 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1951 1 Zdjęcie 1 Rok 1951. Uczniowie 1 klasy V z nauczycielami (zdjęcie ze zbiorów Anny i Mirosława Gąska). W trzeci rzędzie stoją/siedzą od lewej: n, n, n, n, małe dziecko,

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie nr V Ns 191/10

Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Poznań, dnia 17.11.2010r. Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie z wniosku Kompanii Piwowarskiej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 3 Liczba mandatów: * 4 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI 1. Hipoteka w Hrubieszowie 1823-1972; zesp. nr 1053 2. 3409 j.a. 83,00 mb 3. Księgi hipoteczne, zbiory dokumentów, mapy majątków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891. Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891

Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891. Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891 Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891 Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891 Grono Nauczycielskie przy końcu roku szkolnego 1891 Piątkiewicz Stanisław, uczył

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2016 godz. 10:44:40 Numer KRS: 0000605181

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2016 godz. 10:44:40 Numer KRS: 0000605181 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.03.2016 godz. 10:44:40 Numer KRS: 0000605181 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niegowa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1938 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1938 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1938 1 Zdjęcie 1 Rok 1938, 26 stycznia. Od lewej stoją Weronika Ciszewska 1, Feliks Wójciuk (z pola), Zofia Surma (ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka, autor Zakład Fotograficzno-

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2014 godz. 22:51:10 Numer KRS: 0000016725

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2014 godz. 22:51:10 Numer KRS: 0000016725 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Stan na dzień 29.06.2014 godz. 22:51:10 Numer KRS: 0000016725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30 18 października niedziela 7.30 Ks. Heliodor : + Józef Wojsz greg. 7.30 Dziękcz. z pr. o Boże bł. dla Daniela Zaczka w 18 ur., oraz op. MB dla Iwony i Jana w 20 r. ślubu i p 7.30 + Kazimierz Szabłowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2015 godz. 08:34:01 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2015 godz. 08:34:01 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2015 godz. 08:34:01 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów BESKO w dniu 31.10.2014 o godz.8 00 odbędzie się na gruncie ustalenie granic działki nr:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Zespół Prawa Administracyjnego

Zespół Prawa Administracyjnego Zespół Prawa Administracyjnego Miejsce obrad zespołu Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań. SWSA Maciej Jaśniewicz Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 1.

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Lista Konkursowa M SIECHNICE

Lista Konkursowa M SIECHNICE Lista Konkursowa - 02-2015-M POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddziału PZHGP RYBNIK-2-ŚWIERKLANY z lotu gołębi MŁODYCH, odbytego z miejscowości SIECHNICE LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego 1 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt dr Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż konsumencka; 2. Sprzedaż na raty; 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2016 godz. 13:27:44 Numer KRS: 0000157580

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2016 godz. 13:27:44 Numer KRS: 0000157580 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.01.2016 godz. 13:27:44 Numer KRS: 0000157580 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Małopolska Grupa Wojewódzka IPA PROTOKÓŁ

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Małopolska Grupa Wojewódzka IPA PROTOKÓŁ Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Małopolska Grupa Wojewódzka IPA Limanowa, dnia 05.03.2012 r. PROTOKÓŁ z zebrania sprawozdawczego Zarządu Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Limanowej

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tczewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano 33. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:53:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:53:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 03:53:08 Numer KRS: 0000087684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt V CSK 10/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 grudnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSA Roman Dziczek w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo