Obwieszczenia Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obwieszczenia. 4476 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego..."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2005 r. Nr 153 * Treść: Poz: Decyzje Str Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2005 r. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Hutę Pokój S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2005 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach... Informacje 4469 Informacja Urzędu Regulacji Energetyki o podmiotach ubiegających się o koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną przedsiębiorcy Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2005 r. stwierdzających wygaśnięcie decyzji, którymi udzielono przedsiębiorcy Huta Pokój S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Obwieszczenia 4472 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Wodzisławskiego Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Cieszyńskiego Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 19 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2005 r Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składach rad Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składach rad... Ogłoszenia 4478 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków... Rozporządzenia 4480 Rozporządzenie Nr 8/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

2 Województwa Œl¹skiego Nr Rozporządzenie Nr 60/05 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnącego na terenie miasta Wojkowice Uchwały Rad Gmin 4482 Uchwała nr XXXVIII/315/2005 Rady Gminy w Brennej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVII/308/05 Rady Gminy w Brennej z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczącej określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych Uchwała nr L/956/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 obowiązujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza oraz zwolnień z podatku od nieruchomości Uchwała nr L/958/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/930/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnienia od tego podatku w 2006 roku Uchwała Nr 270/XXVII/05 Rady Gminy Dębowiec z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 163/XVIII/04 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów na obszarze gminy Dębowiec Uchwała Nr XXXIII/293/2005 Rady Gminy w Istebnej z dnia 12 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Istebna osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu Uchwała Nr XXXI/285/05 Rady Gminy w Jeleśni z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych Uchwała Nr LII/1078/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice Uchwała Nr 203/XXX/2005 r. Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Koniecpol Uchwała Nr 209/XXX/2005 r. Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu Uchwała Nr 351/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na 2006 rok Uchwała Nr XXX/240/05 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wymiaru zatrudnienia dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach na terenie gminy Krupski Młyn Uchwała Nr XXXV/354/2005 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2006 rok Uchwała Nr XXXVIII/201/05 Rady Gminy w Lipowej z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków Uchwała Nr XXX/318/05 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli na 2006 rok Uchwała Nr XXXVIII/303/2005 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznania i wypłacania Uchwała Nr XXXVIII/310/2005 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy Uchwała Nr XXXVI/272/05 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość nagród Uchwała Nr XXIII/165/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia samorzą

3 Województwa Œl¹skiego Nr dowej instytucji kultury pn,,gminna Biblioteka Publiczna w Pankach i nadania jej statutu Uchwała Nr XXIII/166/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach i nadania jej statutu Uchwała Nr 192/XXX/05 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej Uchwała Nr 193/XXX/05 Rady Gminy Poczesnej z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej Uchwała Nr 200/XXXI/05 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Poczesna na rok Uchwała Nr 202/XXXI/05 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych Uchwała Nr 204/XXXV/2005 Rady Gminy Popów z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2006 roku Uchwała Nr 205/XXXV/2005 Rady Gminy Popów z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Popów wprowadzonego Uchwałą Nr 163/XXVI/2005 Rady Gminy Popów Uchwała Nr 207/XXXV/2005 Rady Gminy Popów z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego Uchwałą Nr 107/XVIII/2004 Rady Gminy Popów z dnia 29 czerwca 2004 r Uchwała Nr 201(XXXIV)2005 Rady Gminy Poraj z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 154(XXVII) Rady Gminy Poraj z dnia 2 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poraj Uchwała Nr 114/XXI/05 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Uchwała Nr 120/XXI/05 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Uchwała Nr XXXI/308/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku Uchwała Nr XXXI/310/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę publicznych szkół i gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy Uchwała Nr 637/XXXIX/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na zalewie Elektrowni Rybnik Uchwała Nr 638/XXXIX/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Rybnika w 2006 roku Uchwała Nr 640/XXXIX/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Uchwała Nr 801/XLVI/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 28/IV/02 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Uchwała Nr 802/XLVI/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

4 Województwa Œl¹skiego Nr Poz do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Uchwała Nr 833/XLVII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 802/XLVI/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Uchwała Nr 0150/XLI/778/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXXIII/618/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy Uchwała Nr XXXIX/362/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok Uchwała Nr XLI/338/2005 Rady Miasta Wisły z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców zgłaszających wykonywanie działalności gospodarczej z opłaty stałej, za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Uchwała Nr XLVII/595/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Uchwała Nr XXXV/379/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela Uchwały Rad Powiatów 4524 Uchwała Nr 290/XXXI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego rzeczy i zwierząt PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OKA (3)/2005/599/V/KR Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r. DECYZJA Na podstawie art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 169, poz oraz z 2003 r. Nr 130, poz i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz i Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362), umarzam postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, wszczęte na wniosek Huty Pokój Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej (zwanej w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem ). UZASADNIENIE Pismem z dnia 7 listopada 2005 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla ciepła. Następnie pismem z dnia 28 listopada 2005 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, którymi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji Prezesem URE ) udzielił mu koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła. Decyzjami z dnia 15 grudnia 2005 r. nr WCC/ 88A/599/W/OKA/2005/KR i nr PCC/119A/599/W/OKA/ 2005/KR Prezes URE stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 25 września 1998 r., nr WCC/88/599/U/OT-7/98/BH na wytwarzanie ciepła oraz z dnia 30 września 1998 r., nr PCC/119/599/U/OT-7/98/BH na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

5 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 4465, 4466 W myśl art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne jedynie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje są zobowiązane przedkładać ustalone taryfy do zatwierdzenia Prezesowi URE, zaś Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono mu koncesji i wniosek ten Prezes URE rozpatrzył pozytywnie. Z uwagi na powyższe taryfa ustalona przez Przedsiębiorstwo nie podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Art ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. W powyższej sprawie inne strony nie występują a umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła nie jest sprzeczne z interesem społecznym. W związku z powyższym postanowiłem jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie sądu ochrony konkurencji i konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe- tyczne oraz art pkt 1 i art Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ul. Owocowa 6a, Katowice. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Otrzymuje: Huta Pokój S.A. ul. Niedurnego 78, Ruda Śląska, Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Dorota Kozioł 4466 Katowice, dnia 16 grudnia 2005 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OKA (5)/2005/168/V/RZ/Zmd DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 października 2005 r. uzupełnionego pismami z dnia: 7 listopada 2005 r. i 10 listopada 2005 r. przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: , zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem postanawiam zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2005 r., Nr OKA (11)/2005/168/V/RZ, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

6 Województwa Œl¹skiego Nr Poz UZASADNIENIE Pismem z dnia 17 października 2005 r., Przedsiębiorstwo posiadające koncesje: na wytwarzanie ciepła z dnia 17 września 1998 r., nr WCC/51/168/U/3/98/RW, z późniejszymi zmianami; na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 17 września 1998 r., nr PCC/54/168/U/3/98/RW, z późniejszymi zmianami; na obrót ciepłem z dnia 17 września 1998 r., nr OCC/19/168/U/3/98/RW, z późniejszymi zmianami; wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE ) z dnia 29 kwietnia 2005 r., Nr OKA (11)/2005/168/V/RZ. Przedsiębiorstwo w uzasadnieniu wniosku podało, że przyczyną zmiany taryfy dla ciepła jest rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem ciepła w dwóch własnych, nowo zrealizowanych źródłach ciepła w Dąbrowie Górniczej. W związku z powyższym konieczne jest wyodrębnienie nowej grupy odbiorców o symbolu: KLD, a tym samym dokonanie stosownej zmiany w zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie dla ciepła. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zmianie decyzji zatwierdzającej wyżej wymienioną taryfę dla ciepła nie sprzeciwiają się przepisy szczególne. Ponadto, za powyższą zmianą przemawia interes społeczny oraz słuszny interes strony, albowiem wnioskowana zmiana taryfy dla ciepła jest konieczna ze względu na rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na eksploatacji źródeł ciepła, zasilających nowych odbiorców ciepła, których zakwalifikowanie do jednej z istniejących już grup taryfowych nie jest możliwe. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art pkt 1 i art Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części (art Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ul. Owocowa 6a, Katowice. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, zmiana taryfy dla ciepła zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 4. W myśl art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa może zostać wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Dorota Kozioł Otrzymują: 1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 2, 2. Wojewoda Śląski. 3. Wojewoda Małopolski. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SPÓŁKA AKCYJNA Al. J. Piłsudskiego Dąbrowa Górnicza ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA Niniejsza zmiana taryfy stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2005 r. nr OKA (5)/2005/168/V/RZ/Zmd W taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA (11)/2005/168/V/RZ z dnia 29 kwietnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany

7 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 4466, 4467 I. W CZĘŚCI III CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE wprowadza się nową grupę odbiorców o podanym niżej symbolu i jej charakterystyce oraz zmienia się liczbę porządkową grup odbiorców z dotychczasowej odpowiednio na Lp. 10 KLD Odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z lokalnych źródeł ciepła eks- ploatowanych przez PEC, zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Gołonoskiej i Górnej. II. W CZĘŚCI IV RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT wprowadza się nową treść pkt o podanym niżej brzmieniu oraz zmienia się numerację z dotychczasowej odpowiednio na : Dla odbiorców w grupie KLD PEC stosuje stawki opłat: Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Wartość netto Wartość brutto 1 Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/mw 6353, ,89 2 Stawka opłaty za ciepło Zł/GJ 35,19 42,93 III. Treść pozostałych części taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA (11)/2005/168/V/RZ z dnia 29 kwietnia 2005 r. pozostaje bez zmian. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Dorota Kozioł 4467 Katowice, dnia 22 grudnia 2005 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OKA (10)/2005/676/V/PS DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682). po rozpatrzeniu wniosku zawartego w piśmie z dnia 26 września 2005 r., uzupełnionego w dniach: 28 października 2005 r., 18 listopada 2005 r., 2 grudnia 2005 r. i 13 grudnia 2005 r. przedsiębiorstwa energetycznego Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, posiadającego numer w rejestrze przedsiębiorców: , zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 stycznia 2007 r. UZASADNIENIE Na podstawie art ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła z dnia 9 października 1998 r., nr WCC/210/676/

8 Województwa Œl¹skiego Nr Poz U/OT-2/98/HM ze zmianą z dnia 7 grudnia 2005 r., nr WCC/210A/676/W/OKA/2005/JL oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 9 października 1998 r., nr PCC/220/676/U/OT-2/98/HM, ze zmianą z dnia 28 sierpnia 2002 r., nr PCC/220A/676/W/OKA/2002/RK, w dniu 27 września 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego w dalszej części decyzji Prezesem URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art ustawy Prawo energetyczne. W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji rozporządzeniem taryfowym. Załączona do niniejszej decyzji taryfa dla ciepła nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w 7 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia taryfowego, gdyż w okresie jej obowiązywania Przedsiębiorstwo nie przewiduje przyłączenia nowych odbiorców. W taryfie zamieszczony jest natomiast zapis, że jeżeli wystąpi taka potrzeba, Przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy w tym zakresie i wystąpi do Prezesa URE o jej zatwierdzenie. Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy ( 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie odbiorców. Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne oraz art pkt 1 i art Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części (art Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ul. Owocowa 6a, Katowice. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Dorota Kozioł Otrzymują: 1. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A. ul. Mechaników Gliwice, 2. Wojewoda Śląski ZAKŁADY MECHANICZNE BUMAR-ŁABĘDY S.A Gliwice, ul. Mechaników 9 TARYFA DLA CIEPŁA Niniejsza Taryfa Stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 22 grudnia 2005 r. OKA (10)/2005/676/V/PS Część I Objaśnienie pojęć zawartych w taryfie

9 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 1. Przedsiębiorstwo energetyczne Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S. A., z siedzibą w Gliwicach podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, 2. Odbiorca każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. 3. Źródło ciepła połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła. 4. Sieć ciepłownicza połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródła ciepła do węzłów cieplnych. 5. Obiekt budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, 6. Zamówiona moc cieplna ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 7. Układ pomiarowo-rozliczeniowy dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła. 8. Nielegalne pobieranie ciepła pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. Część II Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą zaopatrzenia w ciepło w zakresie: wytwarzania ciepła w jednym źródle ciepła, zgodnie z udzieloną koncesją nr WCC/210/676/U/OT-2/98/ HM z dnia 9 października 1998 r. wraz z późniejszą zmianą nr WCC/210A/676/W/OKA/2005/JL z dnia 7 grudnia 2005 r. przesyłania i dystrybucji ciepła dwoma sieciami ciepłowniczymi określonymi jako: sieć ciepłownicza co. i sieć ciepłownicza c.t., zgodnie z udzieloną koncesją nr PCC/220/676/U/OT-2/98/HM z dnia 9 października 1998 r. wraz z późniejszą zmianą nr PCC/220A/676/W/OKA/2002/RK z dnia 28 sierpnia 2002 r. Część III Podział odbiorców na grupy Wszyscy odbiorcy zaopatrywani są w ciepło wytworzone w źródle ciepła należącym do przedsiębiorstwa energetycznego. Podziału odbiorców na grupy dokonano w zależności od sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest dostarczane. Według powyższego kryterium podzielono odbiorców na następujące grupy: L.p. Symbol grupy Opis (charakterystyka) grup odbiorców 1 A.1 Odbiorcy, pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej co., w której nośnikiem ciepła jest gorąca woda. Źródło ciepła i sieć ciepłownicza są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne. 2 B.1 Odbiorcy, pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej c. t., w której nośnikiem ciepła jest gorąca woda. Źródło ciepła i sieć ciepłownicza są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne. 1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie A.1: Część IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

10 Województwa Œl¹skiego Nr Poz L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Wartość netto Wartość brutto* 1 Cena za zamówioną moc cieplną Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/mw zł/mw/m-c 19168, , , ,79 2 Cena ciepła zł/gj 23,12 28,21 3 Cena nośnika ciepła zł/m 3 16,80 20,50 4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/mw zł/mw/m-c 4521,61 376, ,36 459,70 5 Stawka opłaty zmiennej za usługiprzesyłowe zł/gj 8,67 10,58 *) ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie B.1: L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Wartość netto Wartość brutto* 1 Cena za zamówioną moc cieplną Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/mw zł/mw/m-c 19168, , , ,79 2 Cena ciepła zł/gj 23,12 28,21 3 Cena nośnika ciepła zł/m 3 16,80 20,50 4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/mw zł/mw/m-c 17339, , , ,89 5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/gj 5,32 6,49 *) ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie. Część V Zasady ustalania cen i stawek opłat Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz i Nr 203, poz oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie

11 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 4467, 4468 ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902). Część VI Warunki stosowania cen i stawek opłat 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751). 2. W przypadkach: niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, nielegalnego poboru ciepła, stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902). 3. Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat, przy zachowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku nr 54, poz. 535 ze zm.). Część VII Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców o podwyżce cen i stawek opłat za dostarczane ciepło w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Dorota Kozioł 4468 Katowice, dnia 23 grudnia 2005 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OKA (15)/2005/345/V/CW DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz i Nr 203 poz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 września 2005 r. uzupełnionego pismami z dnia 17 października 2005 r., 18 listopada 2005 r., 5 grudnia 2005 r., 12 grudnia 2005 r. oraz z dnia 19 grudnia 2005 r. przedsiębiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach posiadającego: 1) numer w rejestrze przedsiębiorców: , 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): , zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 maja 2007 r. UZASADNIENIE Na podstawie art ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła z dnia 12 listopada 1998 r., nr WCC/546/345/U/

12 Województwa Œl¹skiego Nr Poz OT-2/98/BM ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 12 listopada 1998 r., nr PCC/573/ 345/U/OT-2/98/BM ze zmianami, w dniu 21 września 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art ustawy Prawo energetyczne. W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji rozporządzeniem taryfowym. Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy ( 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie odbiorców. Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne oraz art pkt 1 i art Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części (art Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ul. Owocowa 6a, Katowice. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z upoważnienia p.o. Zastępcy Dyrektora Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Monika Gawlik Otrzymują: 1. Pan Stanisław Dziurdzia pełnomocnik, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Miodowa Tarnowskie Góry, 2. Wojewoda Śląski. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach Tarnowskie Góry ul. Miodowa 1 TARYFA DLA CIEPŁA Niniejsza Taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 23 grudnia 2005 r. OKA (15)/2005/345/V/CW Spis treści Część I Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. Część III

13 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Podział odbiorców na grupy. Część IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. Część V Zasady ustalania cen i stawek opłat. Część VI Warunki stosowania cen i stawek opłat. Część VII Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat. Część I Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: przedsiębiorstwo energetyczne Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach, ul. Miodowa 1 podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła; odbiorca każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym; źródło ciepła połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; lokalne źródło ciepła zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie; sieć ciepłownicza połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; przyłącze odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach; węzeł cieplny połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; grupowy węzeł cieplny węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; instalacja odbiorcza połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; zewnętrzna instalacja odbiorcza odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach; obiekt budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; układ pomiarowo-rozliczeniowy dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła; zamówiona moc cieplna ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; nielegalne pobieranie ciepła pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy; B. Użyte w taryfie skróty oznaczają: ustawa ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362), rozporządzenie taryfowe rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), rozporządzenie przyłączeniowe rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751), Źródła ciepła zlokalizowane w Tarnowskich Górach: Ciepłownia Osiedle Przyjaźń własne źródło ciepła, zlokalizowane przy ul. Zagórskiej.

14 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Kotłownia Osiedle Lasowice własne źródło ciepła, zlokalizowane przy ul. Andersa. Kotłownia lokalna koksowa Ek 9 własne źródło ciepła, zlokalizowane przy ul. Sobieskiego 15. Kotłownia lokalna gazowa G 2 własne źródło ciepła, zlokalizowane przy ul. Strzeleckiej 29. Kotłownia lokalna gazowa G 4 własne źródło ciepła, zlokalizowane przy ul. Bytomskiej 17. Część II Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą zaopatrując w ciepło odbiorców na terenie gminy Tarnowskie Góry. Działalność ta obejmuje: wytwarzanie ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/546/345/ U/OT-2/98/BM, zmienioną decyzjami: z dnia 10 października 2001 r. Nr WCC/546A/345/W/3/2001/ MJ, z dnia 13 lutego 2002 r. Nr WCC/546B/345/ W/3/2002/MJ, z dnia 16 września 2002 r. Nr WCC/ 546C/345/W/OKA/2002/KR, z dnia 12 lutego 2004 r. Nr WCC/546D/345/W/ OKA/2003/CW, z dnia 04 listopada 2004 r. Nr WCC/546E/345/W/OKA/2004/KR oraz z dnia 18 listopada 2005r. Nr WCC/546F/345/ W/OKA/2005/CW. przesyłanie i dystrybucję ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. Nr PCC/573/345/U/OT-2/98/BM, zmienioną decyzjami z dnia 13 lutego 2002 r. Nr PCC/573A/ 345/W/3/2002/MJ, z dnia 3 czerwca 2002 r. Nr PCC/573B/345/W/OKA/2002/KR, z dnia 4 listopada 2004 r. Nr PCC/573C/345/W/OKA/2004/KR oraz z dnia 18 listopada 2005 r. Nr PCC/573D/345/ W/ OKA/2005/CW. Część III Podział odbiorców na grupy Grupa A odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Ciepłownia Osiedle Przyjaźń, dostarczane jest bezpośrednio ze źródła ciepła. Grupa A 1 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Ciepłownia Osiedle Przyjaźń, dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne. Grupa A 2 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Ciepłownia Osiedle Przyjaźń, dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, Grupa A 3 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Ciepłownia Osiedle Przyjaźń, dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne. Grupa C1 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Ciepłownia Osiedle Lasowice, dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne. Grupa Ek 9 odbiorcy, do których ciepło jest dostarczane bezpośrednio z kotłowni lokalnej koksowej Ek 9. Grupa G 2 odbiorcy, do których ciepło jest dostarczane bezpośrednio z kotłowni lokalnej gazowej G 2. Grupa G 4 odbiorcy, do których ciepło jest dostarczane bezpośrednio z kotłowni lokalnej gazowej G 4. Część IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 4.1. Ceny i stawki opłat: Grupa odbiorców A Jednostka NETTO BRUTTO* roczna zł/mw 53424, ,46 Cena za zamówioną moc cieplną rata miesięczna zł/mw/m-c 4452, ,45 Cena ciepła zł/gj 17,29 21,09 Cena nośnika ciepła zł/m 3 9,04 11,03 * Ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

15 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Grupa odbiorów A 1 Jednostka NETTO BRUTTO* Cena za zamówioną moc cieplną roczna zł/mw 53424, ,46 rata miesięczna z/w/m-c 4452, ,45 Cena ciepła zł/gj 17,29 21,09 Cena nośnika ciepła zł/m 3 9,04 11,03 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe roczna zł/mw 10421, ,25 rata miesięczna zł/mw/m-c 868, ,52 zł/gj 4,21 5,14 * Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. Grupa odbiorów A 2 Jednostka NETTO BRUTTO* Cena za zamówioną moc cieplną roczna zł/mw 53424, ,46 rata miesięczna zł/mw/m-c 4452, ,45 Cena ciepła zł/gj 17,29 21,09 Cena nośnika ciepła zł/m 3 9,04 11,03 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe roczna zł/mw , ,74 rata miesięczna zł/mw/m-c 1 230, ,15 zł/gj 5,45 6,65 * Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. Grupa odbiorów A 3 Jednostka NETTO BRUTTO* Cena za zamówioną moc cieplną roczna zł/mw 53424, ,46 rata miesięczna zł/mw/m-c 4452, ,45 Cena ciepła zł/gj 17,29 21,09 Cena nośnika ciepła zł/m 3 9,04 11,03 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe roczna zł/mw 17652, ,49 rata miesięczna zł/mw/m-c 1471, ,71 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/gj 5,67 6,92 * Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%

16 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Grupa odbiorów C 1 Jednostka NETTO BRUTTO* Cena za zamówioną moc cieplną roczna zł/mw 62508, ,30 rata miesięczna zł/mw/m-c 5209, ,03 Cena ciepła zł/gj 18,45 22,51 Cena nośnika ciepła zł/m 3 11,15 13,60 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe roczna zł/mw 16002, ,48 rata miesięczna zł/mw/m-c 1333, ,96 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/gj 5,27 6,43 * Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. Grupa odbiorów Ek 9 Jednostka NETTO BRUTTO* Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/mw 7625, ,59 Stawka opłaty za ciepło zł/gj 31,04 37,87 * stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. Grupa odbiorów G 2 Jednostka NETTO BRUTTO* Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/mw 7214, ,12 Stawka opłaty za ciepło zł/gj 29,31 35,76 * stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. Grupa odbiorów G 4 Jednostka NETTO BRUTTO* Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/mw 6013, ,41 Stawka opłaty za ciepło zł/gj 33,86 41,31 * stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22% Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Opłaty za przy łączenie do sieci określa się zgodnie z 35 rozporządzenia taryfowego. L.p. Średnica przyłącza DN(mm) Stawka opłaty netto (zł/mb) , , , ,00

17 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 4468, 4469, 4470 Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zastosowanie znajduje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami). Część V Zasady ustalania cen i stawek opłat Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7, 44 i 45 ustawy oraz z rozporządzeniem taryfowym. d. nielegalnego poboru ciepła, stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami). Część VII Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat Część VI Warunki stosowania cen i stawek opłat 6.1 Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 6.2 W przypadkach: a. niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, c. udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 4469 INFORMACJA 7.1 Ceny i stawki opłat ustalone w mniejszej taryfie, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 7.2 Każdorazowo o podwyżce cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, odbiorcy zostaną poinformowani przez przedsiębiorstwo energetyczne w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki. p.o. Zastępcy Dyrektora Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Monika Gawlik Urzędu Regulacji Energetyki o podmiotach ubiegających się o koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 31 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362), informuje, że przedsiębiorca PLANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Komorowickiej 110, Bielsko - Biała, ubiega się o koncesję na wytwarzanie ciepła oraz o koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z upoważnienia DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Dorota Kozioł 4470 INFORMACJA o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/210A/676/W/OKA/2005/JL W dniu 7 grudnia 2005 r. na wniosek przed- siębiorcy: Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY

18 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 4470, 4471 Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Mechaników 9, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła. Uzasadnienie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Koncesjonariuszowi decyzją z dnia 9 października 1998 r., nr WCC/210/676/U/OT-2/98/HM, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 30 października 2008 r. We wniosku z dnia 18 października 2005 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę ww. koncesji poprzez uwzględnienie zmiany ilości eksploatowanych kotłów parowych. Koncesjonariusz wyraził również zgodę na zamieszczenie w decyzji koncesyjnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru w rejestrze 4471 INFORMACJA przedsiębiorców, zamiast numeru REGON, co związane jest ze zmianą brzmienia art. 37 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zmianami). Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił swoją decyzję w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą Katowicach Dorota Kozioł o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/88A/599/W/OKA/2005/KR i Nr PCC/119A/599/W/OKA/2005/KR W dniu 15 grudnia 2005 r. na wniosek przedsiębiorcy Huta Pokój Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził wygaśnięcie decyzji, którymi udzielono ww. Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucje ciepła. Uzasadnienie: Decyzją z dnia 25 września 1998 r., Nr WCC/88/ 599/U/OT-7/98/BH Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 30 września 2008 r. oraz decyzją z dnia 30 września 1998 r., Nr PCC/119/599/U/OT-7/98/BH koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 30 września 2008 r. Pismem z dnia 28 listopada 2005 r., Przedsiębiorca wniósł, o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono mu koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, stwierdzając: Obecnie jedynym odbiorcą produkowanego okresowo przez nas ciepła jest Stalmag Sp. z o.o., której moc zamówiona wynosi 1,0 MW. Materiał dowodowy zebrany w trakcie toczącego się równolegle przed Prezesem URE postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorcę, potwierdza fakt, że łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5MW. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552), która weszła w życie w dniu 3 maja 2005 r., prowadzona obecnie przez przedsiębiorcę działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu ciepła oraz na przesyłaniu i dystrybucji ciepła nie wymaga uzyskania koncesji. W świetle art pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682), organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. W związku z powyższym uznając, że przesłanki z art pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego są spełnione Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził wygaśnięcie ww. decyzji. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą Katowicach Dorota Kozioł

19 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 4472, 4473, OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Bielsku-Białej z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Wodzisławskiego Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz ze zmianami) Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości: Rada Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 października 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Antoniego Motyczka wybranego w okręgu wyborczym nr 6 z listy nr 10 KWW Niezależna Inicjatywa Powiatowa. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Kazimierz Grzywacz kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji wyborczej. KOMISARZ WYBORCZY w Bielsku-Białej Ryszard Brygier 4473 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Cieszyńskiego Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz ze zmianami) Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości: Rada Powiatu Cieszyńskiego w dniu 24 października 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Tadeusza Kopcia wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 9 KWW Cieszyńska Inicjatywa Społeczna. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Ryszard Macura kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji wyborczej. KOMISARZ WYBORCZY w Bielsku-Białej Ryszard Brygier 4474 OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 19 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2005 r.

20 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 4474, 4475 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159 poz z 2003 r. ze zm.) Komisarz Wyborczy w Katowicach podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2005 r. I. Dane ogólne Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bobrowniki przeprowadzono w okręgu wyborczym nr 2, w którym wybierano 1 radnego spośród 5 kandydatów zgłoszonych na 5 listach kandydatów. Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach głosowania. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła W głosowaniu wzięło udział 375 wyborców, co stanowi 17,78% uprawnionych do głosowania. II. Wyniki wyborów Ogólna liczba głosów oddanych 375. Głosów ważnych oddano 371 tj. 98,93% ogólnej liczby głosów oddanych. Głosów nieważnych oddano 4 tj. 1,07% głosów oddanych. Radną została wybrana Jolanta Nowak z listy nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców Jolanty Nowak. Mandat w okręgu został obsadzony. KOMISARZ WYBORCZY W KATOWICACH Mieczysław Brzdąk 4475 OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składach rad Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159, poz z 2003 r. ze zm.) Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości 1. Rada Miejska w Gliwicach w dniu 20 października 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Jadwigi Rudnickiej wybranej w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Prawo, Sprawiedliwość, Rodzina Inicjatywa Samorządowa. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Tadeusz Urban kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 2. Rada Miejska w Gliwicach w dniu 20 października 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Ewy Więckowskiej wybranej w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 10 Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Paweł Marzec kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 3. Rada Miejska w Gliwicach w dniu 20 października 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Aleksandra Chłopka wybranego w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Prawo, Sprawiedliwość, Rodzina Inicjatywa Samorządowa. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Marek Kopała kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 4. Rada Miasta Katowice w dniu 24 października 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Sośnierza wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 15 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Wyborcza Andrzeja Sośnierza. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnej w tym okręgu objęła Ewa Kołodziej kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. 5. Rada Miasta Katowice w dniu 24 października 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Marka Wójcika wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 15 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Wyborcza Andrzeja Sośnierza. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnej w tym okręgu objęła Beata Drzazga (d. Nowak) kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. 6. Rada Miasta Katowice w dniu 24 października 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa Mikuły wybranego w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 19 Komitet Wyborczy

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/78 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 984. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/164 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/169 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 11 września 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007 ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007 Łódź, 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. DEFINICJE...4 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo