Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r."

Transkrypt

1 Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności; 2. Przedstawienie porządku obrad; 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia r.; 4. Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym; 5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym; 6. Informacja o pracach komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym; 7. Informacje o oświadczeniach majątkowych; 8. Interpelacje radnych; 9. Wręczenie nagrody i stypendiów sportowych; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/400/2013 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2014; 11. Podjęcie uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych; 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice; 14. Podjęcie uchwały udzielenia dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Pawłowice; 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Pawłowice; 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok; 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ; 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 2012 r. Nr XXI/261/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; 19. Wolne głosy i wnioski; 20. Zakończenie obrad.

2 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/400/2013 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice uchwala: Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Zmienia się załącznik nr 5 Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2014, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 7 Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rok 2014, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 486B84E EDB-B BD9DF7. Projekt Strona 1

3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pawłowice z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,55 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,55 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,77 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,77 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna zmniejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 486B84E EDB-B BD9DF7. Projekt Strona 1

4 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 700, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Id: 486B84E EDB-B BD9DF7. Projekt Strona 2

5 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Pawłowice z dnia r. WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU Dz. Rozdział Nazwa zadania Kwota Dotacja przedmiotowa Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno ściekowej i wodociągowej realizuje zakład budżetowy Dotacja podmiotowa Dotacja celowa , , Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie , , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego udział w bieżącym utrzymaniu dróg , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo - rowerowego ul. Świerczewskiego i ul. Pszczyńska z DW , , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych , , Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej porozumienie z Starostwem Pszczyńskim , , Wpłata na fundusz celowy Policji realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy , ,00 Wpłata na fundusz celowy Policji pokrywanie wydatków inwestycyjnych Wpłata na fundusz celowy PSP Pszczyna pokrywanie wydatków inwestycyjnych Dotacja celowa dla gminy Strumień udział w bieżącym utrzymaniu przedszkoli , , , , , ,00 Id: 486B84E EDB-B BD9DF7. Projekt Strona 1

6 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego zakup sprzętu dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju , , Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi porozumienie z j.s.t , , Dotacja celowa dla powiatu porozumienie na wydatki bieżące dla DPS , , Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury , , Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną , , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zadanie realizuje zakład budżetowy GOS , , ,00 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne , ,00 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dz. Rozdział Nazwa zadania Kwota Dotacja przedmiotowa Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice , , Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych , , Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP , ,00 Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dotacja dla jednostki OSP , , Realizacja zadań z oświaty dotacja dla niepublicznych przedszkoli , , Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia 5 000, , Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez Stowarzyszenia i Fundacje , , Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 niepubliczny żłobek , , Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska dotacje Id: 486B84E EDB-B BD9DF7. Projekt Strona 2

7 dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice , , , , Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia , , Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice , ,00 DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego: - zadania bieżące - zadania majątkowe , , , , , , , , , ,00 Id: 486B84E EDB-B BD9DF7. Projekt Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Pawłowice z dnia r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NA 2014 ROK I Stan środków na początek roku ,00 II Przychody ogółem ,00 w tym: - przychody własne ,00 z tego: dz ,00 dz ,00 Suma bilansowa ( I + II ) ,00 III Wydatki ogółem ,00 w tym: - wydatki bieżące ,00 - wydatki inwestycyjne ,00 IV Stan środków na koniec roku ,00 Suma bilansowa ( III + IV ) ,00 Id: 486B84E EDB-B BD9DF7. Projekt Strona 1

9 Uzasadnienie Uzasadnienie do projektu uchwały zmiany w budżecie i WPF sesja - październik Przeniesienia środków między działami: - - zwiększenie środków w Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dotację dla niepublicznych przedszkoli (od m-ca IX nowe oddziały w szkołach podstawowych nowe zadanie zwrot za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli z naszej gminy głównie do gminy Strumień) i zwiększenie środków na wydatki bieżące w szkołach; - - zmniejszenie środków w Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł (zwrot z PUP Pszczyna za prace społecznie użyteczne, zmniejszenie środków na wynagrodzenia i zasiłki) - - zmniejszenie środków w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 zł (remont odwodnienia budynku komunalnego w Golasowicach wykonano bez zlecenia firmie zewnętrznej pokryto materiał) 1. Zmiana planu finansowego GZWiK (zmiana wydatków między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi oraz zmiana stanu środków obrotowych). Id: 486B84E EDB-B BD9DF7. Projekt Strona 1

10 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice uchwala 1. Określić roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pawłowice: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m² powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,58 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,29 zł od 1 m² powierzchni, za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem dr z wyłączeniem gruntów określonych w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych 0,11 zł od 1 m² powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,07 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,02 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej Racje Gminne. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXI/382/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. Id: F6C5AB7E-54EB-4748-A4E8-8AF9B03BD19A. Projekt Strona 1

11 Uzasadnienie Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Wysokość stawek nie może jednak przekroczyć maksymalnych stawek ustalonych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Górne granice stawek kwotowych określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. przedmiotowy wskaźnik wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %). W związku z powyższym, przedkłada się projekt uchwały z propozycją wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok uwzględniającą wzrost średnio o około 0,4% w stosunku do roku Mając powyższe na względzie uzasadnione jest podjęcie uchwały, która określi nowe stawki podatku, bowiem pozostawienie dotychczas obowiązujących stawek podatku od nieruchomości spowodowałoby negatywne skutki dla budżetu gminy. Id: F6C5AB7E-54EB-4748-A4E8-8AF9B03BD19A. Projekt Strona 1

12 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jendolity Dz.U. z 2013, poz z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice uchwala Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pawłowice, w wysokości 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości. 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł od mieszkańca nieruchomości. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr XXIX/363/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 4. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2013 r. poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2014 r. poz Id: 62A1079D-48C6-4C14-824F-186E5B2B20CD. Projekt Strona 1

13 Uzasadnienie Na podstawie przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice wyłoniono wykonawcą realizującego przedmiotowe zadanie w okresie 1 lipca 2014r czerwca 2015r. Koszt odbioru odpadów w I, II oraz III sektorze Gminy wynosi odpowiednio: 6,09 zł brutto, 6,29 zł brutto oraz 6,09 zł brutto. Mając na uwadze fakt, iż obecna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych wynosi 5,00 zł od mieszkańca, konieczne jest zwiększenie tejże stawki do kwoty pozwalającej na finansowanie systemu odbioru odpadów. Po dokonaniu analizy finansowej, uwzględniającej bieżące oraz szacunkowe przyszłe wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej oraz bieżące oszczędności (z okresu r r.) w systemie odbioru odpadów zdecydowano o zmianie stawki opłaty na 7,00 zł w przypadku segregowania odpadów oraz 14,00 zł, jeżeli odpady oddawane będą wyłącznie jako odpady zmieszane. Termin wejścia w życie nowych stawek ustalono na 1 stycznia 2015 roku, dzieki czemu pierwszym terminem wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowych stawkach będzie 15 kwietnia 2015r. Id: 62A1079D-48C6-4C14-824F-186E5B2B20CD. Projekt Strona 1

14 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia r. w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 400a ust.1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 1232 z późn. zm. 2 ), po zgłoszeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice uchwala 1. Udzielić dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice. 2. Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji określa Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice będący załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Okres obowiązywania niniejszej Uchwały wyznacza się od dnia r. do dnia r. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2013 r. poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2014 r. poz ] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 1238, Dz.U. z 2013 r. poz. 21, Dz.U. z 2013 r. poz. 888, Dz.U. z 2014 r. poz. 40, Dz.U. z 2014 r. poz. 47, Dz.U. z 2014 r. poz. 457, Dz.U. z 2014 r. poz. 1101, Dz.U. z 2014 r. poz Id: 7F6508C0-71A9-463F-ACC0-109F61F56EB6. Projekt Strona 1

15 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pawłowice z dnia r. Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice Celem dotacji jest poprawa jakości powietrza w gminie Pawłowice poprzez ograniczenie zanieczyszczenia ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz wzrost wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. 2. Warunkiem uzyskania dotacji jest uzyskanie efektu ekologicznego poprzez rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku dokonanej inwestycji. 3. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji do następujących rodzajów inwestycji: 1) wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła lub 2) wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła z jednoczesnym montażem układu solarnego lub pompy ciepła lub 3) montażu układu solarnego lub pompy ciepła. 4. Do korzystania z dotacji na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są podmioty i jednostki wymienione w art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), będące właścicielami mieszkań lub budynków jednorodzinnych mieszkalnych na terenie gminy Pawłowice, zwane dalej Wnioskodawcą. 5. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Wnioskodawcy spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotacja przyznawana jest i rozliczana w danym roku budżetowym. 6. W przypadku jeżeli Wnioskodawca złoży wniosek o dotację dotyczącą inwestycji służących ochronie powietrza realizowanej w nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stanowić ona będzie pomoc de minimis w zależności od zakresu prowadzonej działalności: a) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407 /2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. L. 352 z r.) b) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. L. 352 z r.) c) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z r.). 7. Wnioski rozpatruje merytorycznie, formalnie i rachunkowo Komisja powołana przez Wójta Gminy. Warunki ubiegania się i wysokość dotacji według rodzaju inwestycji Dotacja do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła w nieruchomości może być przyznana: 1) do wymiany starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak: a) kocioł gazowy, b) kocioł węglowy z automatycznym dozowaniem paliwa (tzw. kocioł z podajnikiem) posiadający atest energetyczno-emisyjny, c) kocioł olejowy, d) przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła, e) pompa ciepła, f) źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w budynku), Id: 7F6508C0-71A9-463F-ACC0-109F61F56EB6. Projekt Strona 1

16 g) źródła ciepła przeznaczonego specjalnie do spalania paliw odnawialnych (biomasy) np.: drewna, słomy, h) wkłady kominkowe jeśli są jedynym źródłem ciepła w budynku, 2) wyłącznie do źródeł ciepła zamontowanych w budynkach oddanych do użytkowania przed 2010 rokiem, 3) jeżeli nowe ekologiczne źródło ciepła służy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Pawłowice. 2. Dotacja do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła z jednoczesnym montażem układu solarnego lub pompy ciepła w nieruchomości, może być przyznana: 1) do wymiany starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła wymienione w 2 ust. 1 pkt 1, 2) wyłącznie do źródeł ciepła zamontowanych w budynkach oddanych do użytkowania przed rokiem 2010, 3) jeżeli nowe ekologiczne źródło ciepła służy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Pawłowice, 4) jeżeli zamontowany układ solarny lub pompa ciepła służy do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Pawłowice, 3. Dotacja do montażu układu solarnego lub pompa ciepła w nieruchomości, może być przyznana: 1) jeżeli zamontowany układ solarny lub pompa ciepła służy do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Pawłowice, 2) pod warunkiem, że budynek wyposażony jest w ekologiczne źródło ciepła wymienione w 2 ust. 1 pkt 1, spełniające warunki niniejszego Regulaminu, Wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania dotacji spełniający warunki wymienione w 2, którzy otrzymali dofinansowanie w latach poprzednich do inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji mogą ubiegać się drugi raz o dofinansowanie na ten sam budynek jednorodzinny lub mieszkanie pod warunkiem, że zdemontują stare źródło ciepła i zamontują wyłącznie jedno z następujących źródeł ciepła: 1) kocioł gazowy, 2) przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła, 3) pompa ciepła, 4) źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w budynku). 2. Dotacja Wnioskodawcom wymienionym w 3 ust. 1 może być udzielona w wypadku, gdy spełnione są pozostałe warunki niniejszego Regulaminu. 3. Wnioskodawcy uprawnieni do dofinansowania spełniający warunki wymienione w 2, którzy otrzymali dofinansowanie w latach poprzednich do inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji nie będą mogli otrzymać drugi raz dofinansowania, jeśli nie spełniają warunków wymienionych w 3 ust. 1 i Dotację na poszczególne rodzaje inwestycji wymienione w 2, o których mowa w niniejszym Regulaminie przyznaje się tylko raz na ten sam budynek mieszkalny za wyjątkiem ujętym w 3 ust Warunkiem uzyskania dotacji jest całkowita likwidacja wszystkich tradycyjnych palenisk, pieców w budynku mieszkalnym nie spełniających warunków niniejszego Regulaminu. 2. Dotacji nie podlegają: 1) zakupy kotłów przenośnych, pieców akumulacyjnych i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, 2) zakupy kotłów na paliwo stałe posiadające wyłącznie komorę zasypową z rusztem, 3) zakupy układów solarnych lub pomp ciepła, jeżeli są zamontowane w budynku mieszkalnym, w którym zamontowane źródła ciepła nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę. Id: 7F6508C0-71A9-463F-ACC0-109F61F56EB6. Projekt Strona 2

URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice.

URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice. Wydanie z dn. 14.07.2015 r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice. Ogólny opis: Dotacja do inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną, UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia

3. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gmina Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459)

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) brzmienie pierwotne (od 2009-03-19) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo