OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 341/08/11 Mielec, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy Mielec wraz z jego wdrożeniem,dostawa niezbędnego serwera oraz świadzenie uslug nadzoru autorskiego nad dostarczonym systemem Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz z p. zm.) Gmina Mielec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Mielec ul. Jadernych 7 Kod Mielec do II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: drogą pocztową lub odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Mielec ul. Jadernych 7, Mielec pokój nr 28 SIWZ jest nieodpłatna. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy Mielec wraz z jego wdrożeniem,dostawa niezbędnego serwera oraz świadzenie uslug nadzoru autorskiego nad dostarczonym systemem - Dostarczenie,konfiguracja i uruchomienie serwera - Obsługa planowania i œledzenia bud etu gminy - Obsluga finansowo ksiêgowa bud etu gminy i jednostek samorzadu terytorialnego - Kasa Urzędu - Ewidencja i naliczanie podatków od nieruchomoœci, rolnego i leśnego łącznego zobowiązania podatkowego od œrodkow transportowych, od posiadania psów - Ksiêgowosæ podatkowa i windykacja nalżnośi - Ewidencja ludnoœci - Ewidencja działalnści gospodarczej - Obsluga procesu wydawania i rozliczania zezwoleñ na sprzedaz alkoholu - Gospodarka œrodkami trwa³ymi i wyposażeniem - Rejestr umów

2 - Informacja o œrodowisku - Kadry - place - System informowania kierownictwa - Ewidencja dróg gminnych - Obsługa zamowieñ publicznych - Moduł do administrowania systemem i użytkownikami - Gospodarka mieniem komunalnym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wspólny Słownik Zamówień: CPV , , , , , , V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2008 VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiąjący nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1. Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena dostawy 30 (Cena obejmuje koszt dostawy i instalacji serwera, systemu operacyjnego serwera, systemu zarządzania bazami danych, licencji na oprogramowanie stacji roboczych przy założeniu jednoczesnego użytkowanie oprogramowania przez 30 użytkowników oraz instalację i wdrożenie tego oprogramowania. Koszty dojazdu ponosi Wykonawca) Ocena tego kryterium zostanie wyliczona z wzoru: Najnizsza_zaproponowana cena_dostawy 30 Cena_zaproponowana_przez_Oferenta 2. Koszt nadzoru autorskiego za 1 miesiąc - 30 (Nadzór autorski obejmuje:

3 - zapewnienie wsparcia technicznego (świadczonego z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość) dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania, - usuwanie ewentualnych błędów w oprogramowaniu, - dostosowywanie oprogramowania w przypadku zmiany przepisów prawa - dostarczanie ulepszonych wersji oprogramowania) Ocena tego kryterium zostanie wyliczona z wzoru: Najnizszy_zaproponowany_koszt_nadzoru Koszt_nadzoru_zaproponowany_przez_Oferenta Doświadczenie oferenta - 20 (Zamawiający podczas oceny doświadczenia weźmie pod uwagę ilość ilość zakończonych wdrożeń w ciągu ostatnich dwóch lat obejmujących co najmniej połowę z modułów wyszczególnionych w pkt III.3.) Ocena tego kryterium zostanie wyliczona z wzoru: Ilosc_wdrozen_jakie_wykonal_oferent Ilosc_wdrozen_oferenta_z_największym_doswiadczeniem Koszt roboczogodziny prac szkoleniowych 20 (koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca) Najnizszy_zaproponowany koszt roboczogodziny Koszt_roboczogodziny_Oferenta 2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: do godz

4 w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7 Kod Mielec Sekretariat Urzędu Gminy w Mielcu XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: , o godz w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7 Kod Mielec Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna nie dotyczy XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr96173data ogłoszenia w BZP rok Kierownik Zamawiającego 341/08/11

5 Mielec, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Gminy Mielec wraz z jego wdrożeniem,dostawa niezbędnego serwera oraz świadzenie uslug nadzoru autorskiego nad dostarczonym systemem I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Mielec ul. Jadernych 7 Kod Mielec do II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560). Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz z p. zm) 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz.610), III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Gminy wraz z jego wdrożeniem, dostawą niezbędnego serwera oraz świadczeniem usług nadzoru autorskiego nad dostarczonym systemem. 1. Dostarczenie serwera wraz z systemem operacyjnym o parametrach: 2. Dostarczenie i instalacja środowiska pracy wdrażanego Systemu (Systemu Zarządzania Bazami danych). 3. Dostarczenie i wdrożenie Systemu dla 30 jednoczesnych użytkowników wraz z dokumentacją techniczną oraz wersji instalacyjnych Systemu na nośniku informacji.

6 4. Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi podsystemów. 5. Przeniesienie danych z obecnie eksploatowanych systemów (format dbf) do nowej bazy danych. 6. Świadczenie usług nadzoru. Ad. 1 Wymagane minimalne parametry serwera: Serwer dwuprocesorowy wyposażony w dwa procesory klasy QC X x 4 M/1333 Płyta główna - SFF SAS/SATA, ilo2, 2x2GB, P400/512 BBWC, RPS, RF, DVDRW Obsługująca dyski w standardzie SAS w wersji HOT SWAP 8 dysków po 146 GB 10K SAS 2,5 Hot Plug Hard Drive, karta sieciowa: zintegrowana min. 2x Gigabit Ethernet PCI: min. 6 slotów; 1x PCI-Express x8(x4 electrical) hh, 2x PCI-Express x8 full, 2x PCI-X 64-bit 133 MHZ 3.3v full, 1x PCI 32-bit 33 MHz 5.0v hh Porty: min. 4xUSB (2 przód, 2 tył); 2x serial; 1x parallel; 1x klawiatura; 1x mysz; 2x ethernet; 1x monitor; 1 port zarządzania Pamięć operacyjna w standardzie 8 GB RAM Zasilanie: min 2 x 830W w standardzie HOT SWAP Obudowa typu RACK MS Windows 2003 Enterprise Edition -1 szt (5 licencji) MS Windows CAL User Pack (licencje dostępowe do WS) 6 szt. x 5 = 30 Gwarancja On Site Next Businness Day na 3 lata Konsola (LCD monitor 17 ) kvm 8 portów 1U 19 komplet nośników do sprzętu i oprogramowania

7 Ad. 2 Środowisko pracy Systemu (System Zarządzania Bazami Danych) winno zostać zainstalowane na dostarczonym serwerze i być dostosowane do wymagań oferowanego Systemu. Ad. 3 Dostawca Systemu utworzy struktury danych niezbędne do funkcjonowania Systemu oraz zainstaluje i skonfiguruje aplikacje Systemu na stacjach roboczych informacji przy czym: System musi pracować w oparciu o dostarczoną bazę SQL. System musi posiadać graficzny interfejs użytkownika. System musi pracować w środowisku Windows. System musi być w pełni zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w momencie wdrożenia (Ustawa o rachunkowości, Ordynacja podatkowa, Ustawa o ochronie danych, innymi aktami prawnymi określającymi zasady funkcjonowania urzędu). Pod pojęciem wdrożenia rozumie się wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu z wyjątkiem szkolenia użytkowników (instalacja, konfiguracja połączeń, ustalenie parametrów początkowych, ustalenie zawartości słowników) Dostawa i zakończenie wdrożenia systemu nastąpi zgodnie z pkt. IV SIWZ Ad. 4 Wykonawca przeszkoli użytkowników Systemu w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się Systemem. Terminy i zakres szkoleń będą ustalane na bieżąco podczas wdrożenia i rozliczanie na podstawie protokołów szkoleń wg stawki godzinowej przedstawionej w ofercie przetargowej. Ad. 5 Wykonawca Systemu przeniesie do Systemu dane z obecnie eksploatowanych systemów obejmujące: mieszkańców podatników przedmioty opodatkowania stawki podatków

8 Ad. 6 Usługi nadzoru autorskiego nad wdrożonym systemem obejmują: zapewnienie wsparcia technicznego (świadczonego z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość) dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania, usuwanie ewentualnych błędów w oprogramowaniu, dostosowywanie oprogramowania w przypadku zmiany przepisów prawa, dostarczanie ulepszonych wersji oprogramowania, i będą świadczone przez okres 10 lat od zakończenia wdrożenia. - Ewentualne błędy w oprogramowaniu będą klasyfikowane w sposób następujący: - błędy I stopnia błędy uniemożliwiające eksploatacje oprogramowania ( obejmują np. zawieszenie się aplikacji lub wykonanie zasadniczych funkcji w sposób nieprawidłowy. ( usuwane będą w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia ) - błędy II stopnia błędy umożliwiające funkcjonowanie oprogramowania z opóżnieniami ( zasadnicze funkcje będą funkcjonować prawidłowo natomiast błędnie będą działać funkcje pomocnicze ) usuwanie błędów nastąpi w terminie 7 dni roboczych W przypadku zmian przepisów prawa oprogramowanie zostanie dopasowane do nowych wymagań. Uwaga: wszelkie koszty dojazdu związane z dostawą i wdrożeniem Systemu oraz szkoleniem użytkowników ponosi Wykonawca. Zamawiający poniesie tylko koszty w wysokości określonej w ofercie przetargowej. System o którym mowa w pkt. 3 powinien zawierać moduły zapewniające realizacje nw. zadań: 1. Obsługa planowania i śledzenia budżetu gminy. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz z późn. zm.), ustawa z

9 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 112 poz. 761). Wykonanie (księgowanie) budżetu gminy musi być zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity (Dz. U z Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142 poz z 2006r.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z dnia 26 lipca 2000 r.), współpraca z programem Bestia) W szczególności moduł powinien zapewniać: 1. Obsługę danych dla poszczególnych dysponentów budżetowych z możliwością przydzielania uprawnień do danych budżetowych dysponentów dla poszczególnych użytkowników programu. 2. Ewidencję dokumentów wg rzeczywistej kolejności rejestrowania danych budżetowych, tj.: 2.1. Projekt budżetu; uchwała budżetowa, układ wykonawczy budżetu, zmiany budzetowe 2.2. Plan dochodów / wydatków budżetowych; 2.3. Uruchomienia procedur zamówień publicznych; 2.4. Dokumenty związane z zaangażowaniem; 2.5. Dokumenty dotyczące zawieranych umów; 2.6. Rejestracja dokumentów rozliczeniowych; 2.7. Rozliczenia z kontrahentami - płatności. 3. Dane budżetowe powinny być ewidencjonowane wg klasyfikacji budżetowej jak i równolegle w tzw. układzie zadaniowym z zachowaniem zasady jednokrotnego

10 wprowadzania dokumentów, z możliwością przypisywania wielu pozycji (paragrafów) klasyfikacji budżetowej do danego zadania. 4. Możliwość przeglądania i grupowania danych na dowolnych poziomach struktury klasyfikacji budżetowej (dział - rozdział - paragraf - pozycja) lub na dowolnych poziomach struktury układu zadaniowego. 5. Możliwość przedstawienia w kartotece budżetowej bieżących podsumowań na wielu poziomach grupowania danych. 6. Prezentację danych w postaci graficznej, z możliwością swobodnego określania zakresu ujmowanych na wykresach danych i dowolnego sposobu ich konfigurowania; w szczególności wydruk umożliwiający sumaryczną analizę zmian budżetu w układzie plan pierwotny, ogółem zwiększenia, ogółem zmniejszenia oraz plan po zmianach; także w układzie wykonawczym w postaci umożliwiającej stworzenie załącznika do np. Zarządzenia wójta, czy uchwały Rady Gminy. 7. Prezentacji danych, wg stanu na dowolny dzień roku kalendarzowego. 8. Prognozowanie wykonania budżetu w czasie na podstawie terminów realizacji umów i dokumentów rozliczeniowych. 9. Możliwość określania tzw. transz i harmonogramów podczas prognozowania wykonania budżetu dla pozycji, których realizacja odbywać się będzie ratalnie. 10. Tworzenie projektu planu budżetowego na rok następny w oparciu o dane planu, wykonania lub prognoz wykonania budżetu z roku bieżącego z uwzględnieniem procentowego wskaźnika wzrostu. Moduł w oparciu o dane wprowadzone w innych modułach winien ponadto zapewnić kontrolę zaangażowania a w szczególności: 1. Kontrolować przekroczenia planu w danej klasyfikacji budżetowej. 2. Stwarzać możliwość wprowadzania nr zaangażowania - ewentualnie sam chronologicznie nadawać numer. 3. Stwarzać możliwość wprowadzania w umowie/wniosku kilku klasyfikacji budżetowych. 4. Kontrolować, aby kwota harmonogramu była zgodna z kwotą ogólną umowy. W przypadku, gdy umowa dotyczy kilku klasyfikacji lub jest umową wieloletnią system powinien także sprawdzać czy zaangażowanie umowy( w klasyfikacjach lub latach przyszłych) jest zgodne z globalną kwotą umowy. 5. Stwarzać możliwość przeglądania listy zaangażowanych umów wg: nr zaangażowania, klasyfikacji budżetowej, kontrahenta, kwoty umowy, nr umowy.

11 6. mieć także możliwość wygenerowania zastawienia/wydruku umów na konkretny dzień lub w konkretnej klasyfikacji budżetowej zawierającego: 6.1. Zaangażowanie umowy, 6.2. Dotychczasowe wykorzystanie, 6.3. Ile środków w ramach umowy pozostało do wykorzystania. 7. winien podpowiadać klasyfikację budżetową wynikającą z umowy, na jaką kwotę umowa jest zaangażowana, ile środków już wykorzystano i ile pozostało do wykorzystaniakontrola przekroczeń w ramach umowy. 8. Umożliwiać przeglądanie wprowadzonych dokumentów np.: wg klasyfikacji budżetowej, w stosunku do konkretnej umowy. 9. Zapewniać możliwość wygenerowania na dowolny dzień wg klasyfikacji budżetowej zestawienia budżetu wg: 9.1. Plan(1), 9.2. Zaangażowanie (2), 9.3. Wykorzystanie(3), 9.4. Ile środków pozostało do wykorzystania w ramach zaangażowanych dowodów (2-3), 9.5. Ile środków pozostało do zaangażowania w ramach budżetu (1-2). 10. Posiadać słowniki: 10.1.Źródeł finansowania, 10.2.Osób lub wydziałów odpowiedzialnych za dany dowód zaangażowania, 10.3.Typów dowodów zaangażowania np. wniosek o zaangażowanie, umowa. 11. Możliwość zestawienia/wydruku umów zaangażowanych, które nie zostały w całości wykorzystane. 12. Możliwość wprowadzania aneksów do dowodów zaangażowania tj. zmian: 12.1.Klasyfikacji budżetowej umowy, 12.2.Kwoty umowy/wniosku, 12.3.Harmonogramu umowy, w tym umów wieloletnich, 12.4.Osoby odpowiedzialnej, 12.5.Przedmiot umowy-opis. 13. Możliwość całkowitego rozliczenia umowy/wniosku, co automatycznie będzie przekładać się na zmniejszenie zaangażowania w danej klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu. 14. Możliwość angażowania umów wieloletnich, z podziałem na lata, a także możliwość wprowadzania do tych umów aneksów, np. Zmieniających kwoty zaangażowania lat przyszłych jak i roku bieżącego.

12 15. Sygnalizowanie wprowadzenia umowy lub wydatku, które spowodują przekroczenie odpowiednio w stosunku do planu lub umowy. 16. Możliwość wygenerowania zestawienia/wydruku zawierającego umowy, które zaangażowane są na lata przyszłe, z podziałem na lata, kwoty, klasyfikację budżetową. 17. W stosunku do umów wieloletnich w przypadku rozpoczęcia nowego roku system powinien automatycznie zaangażować umowy roku ubiegłego na bieżący roku, (w tym możliwość wprowadzania wszelkich korekt), lub dawać możliwość wprowadzenia dowodów ręcznie. Przy czym przy automatycznym przeniesieniu system powinien automatycznie nadać chronologicznie nr zaangażowania dowodów w nowym roku lub stworzyć możliwość nadania tych numerów ręcznie. 18. W przypadku wprowadzenia wydatku i nie powiązaniu go z umową/wnioskiem system powinien oznaczyć ten dowód księgowy, w celu monitowania konieczności uzupełnienia dowodu zaangażowania we wprowadzonej fakturze (wydatku) w terminie późniejszym. 19. Możliwość wygenerowania zestawienia wydatków wprowadzonych, a nie powiązanych z konkretnymi dowodami zaangażowania. 2. Obsługa finansowo-księgową budżetu gminy i jednostek samorządu terytorialnego. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz 694 z późn. zmianami.), zarządzenie Ministra Finansów Nr 46 z dnia 01 sierpnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142 poz z 2006r.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z 2006 r. z późn. zm.). ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z 2004 r. z późn. zm.). W szczególności moduł powinien zapewniać:

13 1. Automatyczną ewidencję syntetyczną (konta księgi głównej) na podstawie analitycznych zapisów na kontach księgowych i na kontach klasyfikacji budżetowej z zachowanie zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów. 2. Zdefiniowanie kont pozabilansowych i prowadzenie osobnej ewidencji obrotów i sald dla tych kont. 3. Rejestrowanie dokumentów z następnego miesiąca bez zamknięcia poprzedniego. 4. Możliwość zaksięgowania dokumentu na kilka różnych klasyfikacji budżetowych. 5. Wgląd w dokumenty zarejestrowane i sumowanie zarejestrowanych operacji oraz uzyskiwanie zestawień bez potrzeby wcześniejszego zamknięcia okresu poprzedniego. 6. Prowadzanie analiz i generowanie wydruków w wersji dla dokumentów już zaksięgowanych oraz zaksięgowanych i wprowadzonych. 7. Sporządzanie rejestrów podatku VAT. 8. Możliwość tworzenia sprawozdawczości budżetowej (RB) bezpośrednio na podstawie dekretów z kont księgowych; na koniec miesiąca i symulację na każdy dzień w roku. 9. Możliwość tworzenia sprawozdawczości finansowej( bilans, rachunek zysku i strat, zmiany funduszu ) 10. Automatyczne dekretowanie danych pochodzących z systemów dziedzinowych, np.: ST, wyposażenie, płace, magazyn, rejestr umów (zaangażowanie); fakturowanie, rejestry VAT, budżet, itp. 11. Prowadzenie dzienników cząstkowych. 12. Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami z podziałem na rozliczonych i nierozliczonych w tym windykację należności oraz naliczanie odsetek wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgodnienie sald, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe. 13. Możliwość generowania przelewów w wersji elektronicznej oraz możliwość uzyskiwania wydruków na oryginalnych formularzach. 14. Przeglądanie stanów i obrotów kont oraz zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych, a także z klasyfikacją budżetową (narastająco w dowolnie zdefiniowanym przedziale czasu oraz miesięcznie). 15. Wydruk kont syntetycznych. 16. Wskazywanie procentowe wykorzystanie budżetu oraz ostrzegać o jego przekroczeniu podczas księgowania. 17. Ostrzeżenia przed dwukrotnym wprowadzeniem tego samego dokumentu.

14 18. Pełen dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych. 19. Automatyczną dekretację powtarzalnych dokumentów finansowych wraz z możliwością definiowania tych automatów. 20. Stosowanie podpowiedzi co do klasyfikacji i kontrahenta. 21. Informacja o wysokości planu budżetu w danej klasyfikacji. 22. Powtarzalność zapisu. 23. Wydruk raportu dziennego obrotów. 24. Możliwość wstępnego księgowania, wprowadzania, a następnie korekty i uzgodnienia salda rachunku banków. 25. Wydruk z klasyfikacją i opisem operacji, wydruk syntetyczny. 26. Zamykanie kont na koniec roku i przenoszenie do bilansu otwarcia. Wydruki wszystkich opcji (kwoty, konta pojedynczo i zestawienia). 27. Pracę w kolejnym roku bez zamknięcia starego. 28. Kontrola konta 201 kontrahenci rozliczeni / kontrahenci nierozliczeni, wydruki. 29. Wyszukiwanie dokumentów wprowadzanych po nr umowy, faktury, kwoty, lub nr ewidencyjnym zaangażowania lub według klasyfikacji budżetowej 30. Możliwość naliczania odsetek zarówno podatkowych jak i ustawowych. 3. Kasa urzędu. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 76 poz. 333) w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa, rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania finansami jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. 122 poz z 2000 r.) oraz ww. ustawą o rachunkowości oraz rozp. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont.

15 Moduł powinien zapewniać: 1. Rejestrację, księgowanie wpłat i wypłat. 2. Wystawianie dokumentów KP, KW, zawiadomień księgowych. 3. Obsługa list wypłat. 4. Rozliczanie zaliczek wraz z regulacją zobowiązań w stosunku do kontrahentów. 5. Raporty na podstawie dokonanych wpłat i wypłat. 6. Wyszukanie wszystkich zobowiązań pieniężnych z kartoteki osoby fizycznej lub prawnej (np.: podatek od nieruchomości, spłatę pożyczki, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów itp.), z podziałem na należność główną i odsetki. 7. Zapis (księgowanie) wpłat na karcie kontowej podatnika związanej ze wskazanym rodzajem należności, z podziałem na należność główną i odsetki. 8. Obsługę wyciągów bankowych. 9. Możliwość naliczania odsetek zarówno podatkowych jak i ustawowych. 10. Współpracę z systemami ewidencyjnymi i windykacyjnymi oraz systemem finansowoksięgowy. 4. Ewidencja i naliczanie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, łącznego zobowiązania podatkowego, od środków transportowych, od posiadania psów. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 121 z 2006 r. poz. 844 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm), ustawa z dnia 30 października 2003 o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz z późn. zm.), ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późn. zm.). W szczególności moduł powinien zapewniać: 1. Ewidencję podatku rolnego z uwzględnieniem podziału na nieruchomości rolne o powierzchni do 1 ha. 2. Wprowadzanie danych dotyczących podatników z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic. 3. Prowadzenie ewidencji stawek podatkowych.

16 4. Aktualizację danych o podatnikach miejscowych danymi z ewidencji ludności lub kartoteki kontrahentów. 5. Sygnalizowanie istnienia podatnika w ewidencji podatkowej, podczas próby ponownego jego wprowadzenia, nawet wówczas, gdy występuje tylko jako współwłaściciel wraz z podaniem co najmniej jego identyfikatora w tej ewidencji. 6. Wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji gruntów oraz podpowiedzią rodzaju podatku w zależności od prowadzonych składników podatku. 7. Możliwość prowadzenia ewidencji podatników oraz przedmiotów opodatkowania ustawowo zwolnionych z podatku raporty. 8. Obliczanie wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 9. Drukowanie decyzji wymiarowych z możliwością zawężenia drukowania do przypadków, gdzie wymiar podatku jest większy od O oraz z możliwością oddzielnego drukowania decyzji dla podatników miejscowych i zamiejscowych. 10. Możliwość drukowania blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz blankietów umożliwiających wpłaty podatku w kasie urzędu lub w banku, na poczcie. 11. Wprowadzanie potwierdzeń odbioru decyzji. 12. Możliwość drukowania list wysyłkowych (np. dla osób roznoszących) wraz z możliwością grupowego wprowadzania potwierdzeń odbioru decyzji. 13. Prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów. 14. Możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek. 15. Możliwość drukowania zapisów na kartach kontowych wg zadanych kryteriów. 16. Możliwość dokonywania zmian decyzji ustalających wymiar podatku, wydawanie i drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku. 17. Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, upomnień i tytułów wykonawczych z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych decyzji, postanowień, upomnień. 18. Prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku. 19. Rejestrację udostępniania danych osobowych. 20. Możliwość automatycznego przenoszenia danych związanych z przedmiotem opodatkowania w przypadku zmiany właściciela. 21. Wyróżnianie (kolorem, znacznikiem) w ewidencji podatników czynnych i nieczynnych.

17 22. Możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień. 23. Możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień. 24. Współpracę z podsystemem ewidencja ludności, platformą IPE-PN (w formacie xml), ewidencją gruntów, budynków i lokali. W zakresie podatku od środków transportowych moduł powinien zapewniać: 1. Wprowadzanie danych o podatnikach - osobach fizycznych, prawnych i nie posiadających osobowości prawnej. 2. Wprowadzenie aktualnych stawek podatku na podstawie uchwały rady. 3. Wprowadzanie danych o pojazdach na podstawie deklaracji DT-1 i załączników DT-1/a z możliwością weryfikacji kwot podatku wpisanych przez podatnika z kwotami wynikającymi z uchwały rady. 4. Wprowadzanie danych o pojazdach nie opodatkowanych w roku bieżącym, na których figurują zaległości. 5. Wprowadzanie sald BO oraz rat podatku za lata ubiegłe dla zaległości dla pojazdów. 6. Zapis wymiaru podatku za rok bieżący na karty kontowe pojazdów. 7. Wprowadzanie zmian w ciągu roku na podstawie złożonych deklaracji, zapis przypisów i odpisów podatku na kartach kontowych pojazdów. 8. Wprowadzanie przypisów i odpisów kwotowych za lata ubiegłe. 9. Wprowadzanie umorzeń i odroczeń terminów płatności podatku. 10. Możliwość czasowego wy rejestrowa nią pojazdu - zwalniającą od naliczeń. 11. Księgowanie zaległych i bieżących wpłat z automatyczną podpowiedzią należności głównej, odsetek, kosztów i opłaty prolongacyjnej, z zachowaniem księgowania na najdawniejszą zaległość lub na wybrane pojazdy na podstawie dyspozycji wpłaty. 12. Możliwość analizy wpłat za wybrany okres z podziałem na osoby fizyczne i prawne, z wyszczególnieniem należności głównej, odsetek, kosztów i opłaty prolongacyjnej dla wybranych pojazdów, lub zbiorczo dla podatników. 13. Możliwość analizy sald i zaległości z odsetkami na wybrany dzień dla wybranych pojazdów, lub zbiorczo dla podatników. 14. Możliwość uzyskania danych dla sprawozdania rb-27s. 15. Tworzenie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.

18 16. Prowadzenie ewidencji korespondencji w tym postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązanie podatkowe, upomnień oraz tytułów wykonawczych, postanowień o zapoznaniu się z dowodami w sprawie oraz wezwań. 17. Możliwość wydrukowania wszystkich rodzajów pism, w tym postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązanie podatkowe, upomnień, tytułów wykonawczych, decyzji o umorzeniu, odroczeniu itp. 18. Możliwość korekty drukowanych decyzji i ich zapamiętania w formie skorygowanej. 19. Uzyskanie zestawień podatników z możliwością wyboru tylko tych, którzy nie złożyli deklaracji. 20. Uzyskanie zestawień pojazdów z podziałem na poszczególne kategorie podatkowe. 21. Możliwość projektowania formy wydruków przez użytkownika. 22. Możliwość generowania prognozy przypisu dla wszystkich pojazdów oraz tylko dla tych, którzy złożyli deklarację. 23. Możliwość tworzenia raportu utraconych korzyści z tytułu zastosowanych ulg 5. Księgowość podatkowa i windykacja należności. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających: ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 229 z 2005 r. poz z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późn. zm.), ustawą z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 872) przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawą Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm.). W szczególności moduł powinien zapewniać: 1. Wprowadzanie sald BO z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe. 2. Księgowanie wpłat z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie. 3. Możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, itp. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty. 4. Możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego. 5. Możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów.

19 6. Wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej. 7. Drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty. 8. Możliwość wydzielenia zaległości dotyczących przedsiębiorców (także z podziałem na PKD). 9. Prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów. 10. Prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązania podatkowe, zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych. 11. Uzyskanie danych do sprawozdania Rb-27s. 12. Możliwość tworzenia raportu utraconych korzyści z tytułu zastosowanych ulg (także w rozbiciu na przedmiot opodatkowania). 13. Ewidencję należności i odsetek z tytułu podatku z podziałem na lata, w których były wymagalne. 14. Ewidencję zapłat podatku i odsetek z podziałem na lata, w których zostały uiszczone. 15. W zakresie windykacji: 15.1.Wystawianie wezwań do zapłaty pojedynczo lub w zestawie, z uwzględnieniem typu należności jakiej dotyczy wezwanie, wraz z podaniem jej szczegółowych parametrów ( np. opis nieruchomości jakiej zaległość dotyczy) oraz terminu płatności Możliwość selektywnego wystawiania wezwań (np. z pominięciem tych opłat, do których było wystawione wezwanie w ubiegłym miesiącu) - wydruk Rejestr wezwań do zapłaty - wydruk Rejestr spraw skierowanych do Wydziału Prawnego - wydruk Rejestr spraw skierowanych do egzekucji - wydruk Możliwość sporządzenia rejestru dłużników i podsumowania kwoty zaległości wydruk. 6. Ewidencja ludności. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających: ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. Nr 139 poz. 993 z 2006 r.) - wymagana homologacja. Podsystem powinien zapewnić sporządzanie rejestru wyborców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia 2001r. w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 88 poz. 962 z 2001r.)

20 W szczególności podsystem powinien zapewniać: 1. Generowanie i drukowanie zestawień GUS i formularzy D-W1, D-W2, D-W3. 2. Zestawienia ilości mieszkańców z podziałem na roczniki, ulice i płeć. 3. Generowanie zestawienia na określony dzień roku. 4. Rejestr Wyborców umożliwiający wydruk następujących zestawień: 4.1. Wydruk listy osób bez przypisanych okręgów wyborczych i obwodów głosowania Wydruk listy osób ze statusem wyborczym nadanym/zmienionym w dniach: Wydruk Informacji o stanie rejestru wyborców w stałych okręgach i obwodach" liczba mieszkańców i liczba wyborców Wydruk Informacji o stanie rejestru wyborców w gminie/mieście" Wydruk list wyborczych, pozbawionych praw (sąd). 5. Ewidencję przedpoborowych - umożliwiającą: 5.1. Generowanie list mieszkańców w wieku przedpoborowym i wysyłanie ich do WKU Obsługa list i wezwań przedpoborowych i poborowych Rejestr przedpoborowych zameldowanych na pobyt czasowy i zawiadomienie do innej gminy o ujęciu ich w wykazie. 6. Rejestrację zdarzeń i informacji: 6.1. Rejestr udzielanych informacji: co i komu i o kim przekazano z uwzględnieniem płatnych i bezpłatnych Rejestr wydawanych zaświadczeń z uwzględnieniem płatnych i bezpłatnych Rejestr zaświadczeń dotyczących utraty dokumentów tożsamości Rejestr pism i zaświadczeń dotyczących dowodów osobistych Rejestr spraw dotyczących postępowania w zakresie zameldowania i wymeldowania oraz egzekucji obowiązku meldunkowego Rejestr wniosków, decyzji dotyczących zmian nazwisk, imion, ustalenia brzmienia lub pisowni nazwisk, imion. 7. Ewidencja działalności gospodarczej. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz z późni. zmianami, ewidencja podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskiej)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 r. System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. I. Wykaz ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

(wszystkie programy firmy RADIX pracują pod systemem MS DOS i występują w najnowszych wersjach na dzień przetargu )

(wszystkie programy firmy RADIX pracują pod systemem MS DOS i występują w najnowszych wersjach na dzień przetargu ) załącznik 1 Załącznik nr l SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAW Charakterystyka systemu. Całość dostawy składać się będzie z: 1. Zakupu kompleksowego oprogramowania które obejmuje następujące moduły: a. Podatki Gminne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wilczyn, 2011-10-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.14.2011 Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2011 w kwocie 370.000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych Rejestr zbiorów Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lp Nazwa 1. Zbiór odbiorców usług 2. Zbiór pracowniczych kadrowopłacowych Oznaczenie administratora (adres siedziby numer ) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl http://www.muzeum.slupsk.pl MUZEUM REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Zadania Referatu Podatkowego

Zadania Referatu Podatkowego Zadania Referatu Podatkowego określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z 1) Rozpatrywanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów księgowych

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów księgowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/F/2000 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 stycznia 2000r. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ II stopnia podziału Symbole klasyfikacyjne III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału Hasła klasyfikacyjne 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 300 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT Rozliczenia z budżetem państwa WARSZAWA 2009 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT Rozliczenia z budżetem państwa Stan na dzień 1 maja 2008

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Stolno na 2011 rok zgodnie z uchwałą nr VII/51/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. został

Stolno na 2011 rok zgodnie z uchwałą nr VII/51/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. został Stolno: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Numer ogłoszenia: 219338-2011; data zamieszczenia: 27.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1 Przedmiot zamówienia stanowi: 1) Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego Systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie działającego w

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo