OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 341/08/11 Mielec, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy Mielec wraz z jego wdrożeniem,dostawa niezbędnego serwera oraz świadzenie uslug nadzoru autorskiego nad dostarczonym systemem Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz z p. zm.) Gmina Mielec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Mielec ul. Jadernych 7 Kod Mielec do II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: drogą pocztową lub odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Mielec ul. Jadernych 7, Mielec pokój nr 28 SIWZ jest nieodpłatna. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy Mielec wraz z jego wdrożeniem,dostawa niezbędnego serwera oraz świadzenie uslug nadzoru autorskiego nad dostarczonym systemem - Dostarczenie,konfiguracja i uruchomienie serwera - Obsługa planowania i œledzenia bud etu gminy - Obsluga finansowo ksiêgowa bud etu gminy i jednostek samorzadu terytorialnego - Kasa Urzędu - Ewidencja i naliczanie podatków od nieruchomoœci, rolnego i leśnego łącznego zobowiązania podatkowego od œrodkow transportowych, od posiadania psów - Ksiêgowosæ podatkowa i windykacja nalżnośi - Ewidencja ludnoœci - Ewidencja działalnści gospodarczej - Obsluga procesu wydawania i rozliczania zezwoleñ na sprzedaz alkoholu - Gospodarka œrodkami trwa³ymi i wyposażeniem - Rejestr umów

2 - Informacja o œrodowisku - Kadry - place - System informowania kierownictwa - Ewidencja dróg gminnych - Obsługa zamowieñ publicznych - Moduł do administrowania systemem i użytkownikami - Gospodarka mieniem komunalnym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wspólny Słownik Zamówień: CPV , , , , , , V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2008 VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiąjący nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1. Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena dostawy 30 (Cena obejmuje koszt dostawy i instalacji serwera, systemu operacyjnego serwera, systemu zarządzania bazami danych, licencji na oprogramowanie stacji roboczych przy założeniu jednoczesnego użytkowanie oprogramowania przez 30 użytkowników oraz instalację i wdrożenie tego oprogramowania. Koszty dojazdu ponosi Wykonawca) Ocena tego kryterium zostanie wyliczona z wzoru: Najnizsza_zaproponowana cena_dostawy 30 Cena_zaproponowana_przez_Oferenta 2. Koszt nadzoru autorskiego za 1 miesiąc - 30 (Nadzór autorski obejmuje:

3 - zapewnienie wsparcia technicznego (świadczonego z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość) dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania, - usuwanie ewentualnych błędów w oprogramowaniu, - dostosowywanie oprogramowania w przypadku zmiany przepisów prawa - dostarczanie ulepszonych wersji oprogramowania) Ocena tego kryterium zostanie wyliczona z wzoru: Najnizszy_zaproponowany_koszt_nadzoru Koszt_nadzoru_zaproponowany_przez_Oferenta Doświadczenie oferenta - 20 (Zamawiający podczas oceny doświadczenia weźmie pod uwagę ilość ilość zakończonych wdrożeń w ciągu ostatnich dwóch lat obejmujących co najmniej połowę z modułów wyszczególnionych w pkt III.3.) Ocena tego kryterium zostanie wyliczona z wzoru: Ilosc_wdrozen_jakie_wykonal_oferent Ilosc_wdrozen_oferenta_z_największym_doswiadczeniem Koszt roboczogodziny prac szkoleniowych 20 (koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca) Najnizszy_zaproponowany koszt roboczogodziny Koszt_roboczogodziny_Oferenta 2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: do godz

4 w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7 Kod Mielec Sekretariat Urzędu Gminy w Mielcu XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: , o godz w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7 Kod Mielec Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna nie dotyczy XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr96173data ogłoszenia w BZP rok Kierownik Zamawiającego 341/08/11

5 Mielec, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Gminy Mielec wraz z jego wdrożeniem,dostawa niezbędnego serwera oraz świadzenie uslug nadzoru autorskiego nad dostarczonym systemem I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Mielec ul. Jadernych 7 Kod Mielec do II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560). Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz z p. zm) 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz.610), III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Gminy wraz z jego wdrożeniem, dostawą niezbędnego serwera oraz świadczeniem usług nadzoru autorskiego nad dostarczonym systemem. 1. Dostarczenie serwera wraz z systemem operacyjnym o parametrach: 2. Dostarczenie i instalacja środowiska pracy wdrażanego Systemu (Systemu Zarządzania Bazami danych). 3. Dostarczenie i wdrożenie Systemu dla 30 jednoczesnych użytkowników wraz z dokumentacją techniczną oraz wersji instalacyjnych Systemu na nośniku informacji.

6 4. Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi podsystemów. 5. Przeniesienie danych z obecnie eksploatowanych systemów (format dbf) do nowej bazy danych. 6. Świadczenie usług nadzoru. Ad. 1 Wymagane minimalne parametry serwera: Serwer dwuprocesorowy wyposażony w dwa procesory klasy QC X x 4 M/1333 Płyta główna - SFF SAS/SATA, ilo2, 2x2GB, P400/512 BBWC, RPS, RF, DVDRW Obsługująca dyski w standardzie SAS w wersji HOT SWAP 8 dysków po 146 GB 10K SAS 2,5 Hot Plug Hard Drive, karta sieciowa: zintegrowana min. 2x Gigabit Ethernet PCI: min. 6 slotów; 1x PCI-Express x8(x4 electrical) hh, 2x PCI-Express x8 full, 2x PCI-X 64-bit 133 MHZ 3.3v full, 1x PCI 32-bit 33 MHz 5.0v hh Porty: min. 4xUSB (2 przód, 2 tył); 2x serial; 1x parallel; 1x klawiatura; 1x mysz; 2x ethernet; 1x monitor; 1 port zarządzania Pamięć operacyjna w standardzie 8 GB RAM Zasilanie: min 2 x 830W w standardzie HOT SWAP Obudowa typu RACK MS Windows 2003 Enterprise Edition -1 szt (5 licencji) MS Windows CAL User Pack (licencje dostępowe do WS) 6 szt. x 5 = 30 Gwarancja On Site Next Businness Day na 3 lata Konsola (LCD monitor 17 ) kvm 8 portów 1U 19 komplet nośników do sprzętu i oprogramowania

7 Ad. 2 Środowisko pracy Systemu (System Zarządzania Bazami Danych) winno zostać zainstalowane na dostarczonym serwerze i być dostosowane do wymagań oferowanego Systemu. Ad. 3 Dostawca Systemu utworzy struktury danych niezbędne do funkcjonowania Systemu oraz zainstaluje i skonfiguruje aplikacje Systemu na stacjach roboczych informacji przy czym: System musi pracować w oparciu o dostarczoną bazę SQL. System musi posiadać graficzny interfejs użytkownika. System musi pracować w środowisku Windows. System musi być w pełni zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w momencie wdrożenia (Ustawa o rachunkowości, Ordynacja podatkowa, Ustawa o ochronie danych, innymi aktami prawnymi określającymi zasady funkcjonowania urzędu). Pod pojęciem wdrożenia rozumie się wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu z wyjątkiem szkolenia użytkowników (instalacja, konfiguracja połączeń, ustalenie parametrów początkowych, ustalenie zawartości słowników) Dostawa i zakończenie wdrożenia systemu nastąpi zgodnie z pkt. IV SIWZ Ad. 4 Wykonawca przeszkoli użytkowników Systemu w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się Systemem. Terminy i zakres szkoleń będą ustalane na bieżąco podczas wdrożenia i rozliczanie na podstawie protokołów szkoleń wg stawki godzinowej przedstawionej w ofercie przetargowej. Ad. 5 Wykonawca Systemu przeniesie do Systemu dane z obecnie eksploatowanych systemów obejmujące: mieszkańców podatników przedmioty opodatkowania stawki podatków

8 Ad. 6 Usługi nadzoru autorskiego nad wdrożonym systemem obejmują: zapewnienie wsparcia technicznego (świadczonego z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość) dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania, usuwanie ewentualnych błędów w oprogramowaniu, dostosowywanie oprogramowania w przypadku zmiany przepisów prawa, dostarczanie ulepszonych wersji oprogramowania, i będą świadczone przez okres 10 lat od zakończenia wdrożenia. - Ewentualne błędy w oprogramowaniu będą klasyfikowane w sposób następujący: - błędy I stopnia błędy uniemożliwiające eksploatacje oprogramowania ( obejmują np. zawieszenie się aplikacji lub wykonanie zasadniczych funkcji w sposób nieprawidłowy. ( usuwane będą w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia ) - błędy II stopnia błędy umożliwiające funkcjonowanie oprogramowania z opóżnieniami ( zasadnicze funkcje będą funkcjonować prawidłowo natomiast błędnie będą działać funkcje pomocnicze ) usuwanie błędów nastąpi w terminie 7 dni roboczych W przypadku zmian przepisów prawa oprogramowanie zostanie dopasowane do nowych wymagań. Uwaga: wszelkie koszty dojazdu związane z dostawą i wdrożeniem Systemu oraz szkoleniem użytkowników ponosi Wykonawca. Zamawiający poniesie tylko koszty w wysokości określonej w ofercie przetargowej. System o którym mowa w pkt. 3 powinien zawierać moduły zapewniające realizacje nw. zadań: 1. Obsługa planowania i śledzenia budżetu gminy. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz z późn. zm.), ustawa z

9 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 112 poz. 761). Wykonanie (księgowanie) budżetu gminy musi być zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity (Dz. U z Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142 poz z 2006r.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z dnia 26 lipca 2000 r.), współpraca z programem Bestia) W szczególności moduł powinien zapewniać: 1. Obsługę danych dla poszczególnych dysponentów budżetowych z możliwością przydzielania uprawnień do danych budżetowych dysponentów dla poszczególnych użytkowników programu. 2. Ewidencję dokumentów wg rzeczywistej kolejności rejestrowania danych budżetowych, tj.: 2.1. Projekt budżetu; uchwała budżetowa, układ wykonawczy budżetu, zmiany budzetowe 2.2. Plan dochodów / wydatków budżetowych; 2.3. Uruchomienia procedur zamówień publicznych; 2.4. Dokumenty związane z zaangażowaniem; 2.5. Dokumenty dotyczące zawieranych umów; 2.6. Rejestracja dokumentów rozliczeniowych; 2.7. Rozliczenia z kontrahentami - płatności. 3. Dane budżetowe powinny być ewidencjonowane wg klasyfikacji budżetowej jak i równolegle w tzw. układzie zadaniowym z zachowaniem zasady jednokrotnego

10 wprowadzania dokumentów, z możliwością przypisywania wielu pozycji (paragrafów) klasyfikacji budżetowej do danego zadania. 4. Możliwość przeglądania i grupowania danych na dowolnych poziomach struktury klasyfikacji budżetowej (dział - rozdział - paragraf - pozycja) lub na dowolnych poziomach struktury układu zadaniowego. 5. Możliwość przedstawienia w kartotece budżetowej bieżących podsumowań na wielu poziomach grupowania danych. 6. Prezentację danych w postaci graficznej, z możliwością swobodnego określania zakresu ujmowanych na wykresach danych i dowolnego sposobu ich konfigurowania; w szczególności wydruk umożliwiający sumaryczną analizę zmian budżetu w układzie plan pierwotny, ogółem zwiększenia, ogółem zmniejszenia oraz plan po zmianach; także w układzie wykonawczym w postaci umożliwiającej stworzenie załącznika do np. Zarządzenia wójta, czy uchwały Rady Gminy. 7. Prezentacji danych, wg stanu na dowolny dzień roku kalendarzowego. 8. Prognozowanie wykonania budżetu w czasie na podstawie terminów realizacji umów i dokumentów rozliczeniowych. 9. Możliwość określania tzw. transz i harmonogramów podczas prognozowania wykonania budżetu dla pozycji, których realizacja odbywać się będzie ratalnie. 10. Tworzenie projektu planu budżetowego na rok następny w oparciu o dane planu, wykonania lub prognoz wykonania budżetu z roku bieżącego z uwzględnieniem procentowego wskaźnika wzrostu. Moduł w oparciu o dane wprowadzone w innych modułach winien ponadto zapewnić kontrolę zaangażowania a w szczególności: 1. Kontrolować przekroczenia planu w danej klasyfikacji budżetowej. 2. Stwarzać możliwość wprowadzania nr zaangażowania - ewentualnie sam chronologicznie nadawać numer. 3. Stwarzać możliwość wprowadzania w umowie/wniosku kilku klasyfikacji budżetowych. 4. Kontrolować, aby kwota harmonogramu była zgodna z kwotą ogólną umowy. W przypadku, gdy umowa dotyczy kilku klasyfikacji lub jest umową wieloletnią system powinien także sprawdzać czy zaangażowanie umowy( w klasyfikacjach lub latach przyszłych) jest zgodne z globalną kwotą umowy. 5. Stwarzać możliwość przeglądania listy zaangażowanych umów wg: nr zaangażowania, klasyfikacji budżetowej, kontrahenta, kwoty umowy, nr umowy.

11 6. mieć także możliwość wygenerowania zastawienia/wydruku umów na konkretny dzień lub w konkretnej klasyfikacji budżetowej zawierającego: 6.1. Zaangażowanie umowy, 6.2. Dotychczasowe wykorzystanie, 6.3. Ile środków w ramach umowy pozostało do wykorzystania. 7. winien podpowiadać klasyfikację budżetową wynikającą z umowy, na jaką kwotę umowa jest zaangażowana, ile środków już wykorzystano i ile pozostało do wykorzystaniakontrola przekroczeń w ramach umowy. 8. Umożliwiać przeglądanie wprowadzonych dokumentów np.: wg klasyfikacji budżetowej, w stosunku do konkretnej umowy. 9. Zapewniać możliwość wygenerowania na dowolny dzień wg klasyfikacji budżetowej zestawienia budżetu wg: 9.1. Plan(1), 9.2. Zaangażowanie (2), 9.3. Wykorzystanie(3), 9.4. Ile środków pozostało do wykorzystania w ramach zaangażowanych dowodów (2-3), 9.5. Ile środków pozostało do zaangażowania w ramach budżetu (1-2). 10. Posiadać słowniki: 10.1.Źródeł finansowania, 10.2.Osób lub wydziałów odpowiedzialnych za dany dowód zaangażowania, 10.3.Typów dowodów zaangażowania np. wniosek o zaangażowanie, umowa. 11. Możliwość zestawienia/wydruku umów zaangażowanych, które nie zostały w całości wykorzystane. 12. Możliwość wprowadzania aneksów do dowodów zaangażowania tj. zmian: 12.1.Klasyfikacji budżetowej umowy, 12.2.Kwoty umowy/wniosku, 12.3.Harmonogramu umowy, w tym umów wieloletnich, 12.4.Osoby odpowiedzialnej, 12.5.Przedmiot umowy-opis. 13. Możliwość całkowitego rozliczenia umowy/wniosku, co automatycznie będzie przekładać się na zmniejszenie zaangażowania w danej klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu. 14. Możliwość angażowania umów wieloletnich, z podziałem na lata, a także możliwość wprowadzania do tych umów aneksów, np. Zmieniających kwoty zaangażowania lat przyszłych jak i roku bieżącego.

12 15. Sygnalizowanie wprowadzenia umowy lub wydatku, które spowodują przekroczenie odpowiednio w stosunku do planu lub umowy. 16. Możliwość wygenerowania zestawienia/wydruku zawierającego umowy, które zaangażowane są na lata przyszłe, z podziałem na lata, kwoty, klasyfikację budżetową. 17. W stosunku do umów wieloletnich w przypadku rozpoczęcia nowego roku system powinien automatycznie zaangażować umowy roku ubiegłego na bieżący roku, (w tym możliwość wprowadzania wszelkich korekt), lub dawać możliwość wprowadzenia dowodów ręcznie. Przy czym przy automatycznym przeniesieniu system powinien automatycznie nadać chronologicznie nr zaangażowania dowodów w nowym roku lub stworzyć możliwość nadania tych numerów ręcznie. 18. W przypadku wprowadzenia wydatku i nie powiązaniu go z umową/wnioskiem system powinien oznaczyć ten dowód księgowy, w celu monitowania konieczności uzupełnienia dowodu zaangażowania we wprowadzonej fakturze (wydatku) w terminie późniejszym. 19. Możliwość wygenerowania zestawienia wydatków wprowadzonych, a nie powiązanych z konkretnymi dowodami zaangażowania. 2. Obsługa finansowo-księgową budżetu gminy i jednostek samorządu terytorialnego. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz 694 z późn. zmianami.), zarządzenie Ministra Finansów Nr 46 z dnia 01 sierpnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142 poz z 2006r.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z 2006 r. z późn. zm.). ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z 2004 r. z późn. zm.). W szczególności moduł powinien zapewniać:

13 1. Automatyczną ewidencję syntetyczną (konta księgi głównej) na podstawie analitycznych zapisów na kontach księgowych i na kontach klasyfikacji budżetowej z zachowanie zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów. 2. Zdefiniowanie kont pozabilansowych i prowadzenie osobnej ewidencji obrotów i sald dla tych kont. 3. Rejestrowanie dokumentów z następnego miesiąca bez zamknięcia poprzedniego. 4. Możliwość zaksięgowania dokumentu na kilka różnych klasyfikacji budżetowych. 5. Wgląd w dokumenty zarejestrowane i sumowanie zarejestrowanych operacji oraz uzyskiwanie zestawień bez potrzeby wcześniejszego zamknięcia okresu poprzedniego. 6. Prowadzanie analiz i generowanie wydruków w wersji dla dokumentów już zaksięgowanych oraz zaksięgowanych i wprowadzonych. 7. Sporządzanie rejestrów podatku VAT. 8. Możliwość tworzenia sprawozdawczości budżetowej (RB) bezpośrednio na podstawie dekretów z kont księgowych; na koniec miesiąca i symulację na każdy dzień w roku. 9. Możliwość tworzenia sprawozdawczości finansowej( bilans, rachunek zysku i strat, zmiany funduszu ) 10. Automatyczne dekretowanie danych pochodzących z systemów dziedzinowych, np.: ST, wyposażenie, płace, magazyn, rejestr umów (zaangażowanie); fakturowanie, rejestry VAT, budżet, itp. 11. Prowadzenie dzienników cząstkowych. 12. Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami z podziałem na rozliczonych i nierozliczonych w tym windykację należności oraz naliczanie odsetek wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgodnienie sald, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe. 13. Możliwość generowania przelewów w wersji elektronicznej oraz możliwość uzyskiwania wydruków na oryginalnych formularzach. 14. Przeglądanie stanów i obrotów kont oraz zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych, a także z klasyfikacją budżetową (narastająco w dowolnie zdefiniowanym przedziale czasu oraz miesięcznie). 15. Wydruk kont syntetycznych. 16. Wskazywanie procentowe wykorzystanie budżetu oraz ostrzegać o jego przekroczeniu podczas księgowania. 17. Ostrzeżenia przed dwukrotnym wprowadzeniem tego samego dokumentu.

14 18. Pełen dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych. 19. Automatyczną dekretację powtarzalnych dokumentów finansowych wraz z możliwością definiowania tych automatów. 20. Stosowanie podpowiedzi co do klasyfikacji i kontrahenta. 21. Informacja o wysokości planu budżetu w danej klasyfikacji. 22. Powtarzalność zapisu. 23. Wydruk raportu dziennego obrotów. 24. Możliwość wstępnego księgowania, wprowadzania, a następnie korekty i uzgodnienia salda rachunku banków. 25. Wydruk z klasyfikacją i opisem operacji, wydruk syntetyczny. 26. Zamykanie kont na koniec roku i przenoszenie do bilansu otwarcia. Wydruki wszystkich opcji (kwoty, konta pojedynczo i zestawienia). 27. Pracę w kolejnym roku bez zamknięcia starego. 28. Kontrola konta 201 kontrahenci rozliczeni / kontrahenci nierozliczeni, wydruki. 29. Wyszukiwanie dokumentów wprowadzanych po nr umowy, faktury, kwoty, lub nr ewidencyjnym zaangażowania lub według klasyfikacji budżetowej 30. Możliwość naliczania odsetek zarówno podatkowych jak i ustawowych. 3. Kasa urzędu. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 76 poz. 333) w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa, rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania finansami jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. 122 poz z 2000 r.) oraz ww. ustawą o rachunkowości oraz rozp. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont.

15 Moduł powinien zapewniać: 1. Rejestrację, księgowanie wpłat i wypłat. 2. Wystawianie dokumentów KP, KW, zawiadomień księgowych. 3. Obsługa list wypłat. 4. Rozliczanie zaliczek wraz z regulacją zobowiązań w stosunku do kontrahentów. 5. Raporty na podstawie dokonanych wpłat i wypłat. 6. Wyszukanie wszystkich zobowiązań pieniężnych z kartoteki osoby fizycznej lub prawnej (np.: podatek od nieruchomości, spłatę pożyczki, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów itp.), z podziałem na należność główną i odsetki. 7. Zapis (księgowanie) wpłat na karcie kontowej podatnika związanej ze wskazanym rodzajem należności, z podziałem na należność główną i odsetki. 8. Obsługę wyciągów bankowych. 9. Możliwość naliczania odsetek zarówno podatkowych jak i ustawowych. 10. Współpracę z systemami ewidencyjnymi i windykacyjnymi oraz systemem finansowoksięgowy. 4. Ewidencja i naliczanie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, łącznego zobowiązania podatkowego, od środków transportowych, od posiadania psów. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 121 z 2006 r. poz. 844 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm), ustawa z dnia 30 października 2003 o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz z późn. zm.), ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późn. zm.). W szczególności moduł powinien zapewniać: 1. Ewidencję podatku rolnego z uwzględnieniem podziału na nieruchomości rolne o powierzchni do 1 ha. 2. Wprowadzanie danych dotyczących podatników z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic. 3. Prowadzenie ewidencji stawek podatkowych.

16 4. Aktualizację danych o podatnikach miejscowych danymi z ewidencji ludności lub kartoteki kontrahentów. 5. Sygnalizowanie istnienia podatnika w ewidencji podatkowej, podczas próby ponownego jego wprowadzenia, nawet wówczas, gdy występuje tylko jako współwłaściciel wraz z podaniem co najmniej jego identyfikatora w tej ewidencji. 6. Wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji gruntów oraz podpowiedzią rodzaju podatku w zależności od prowadzonych składników podatku. 7. Możliwość prowadzenia ewidencji podatników oraz przedmiotów opodatkowania ustawowo zwolnionych z podatku raporty. 8. Obliczanie wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 9. Drukowanie decyzji wymiarowych z możliwością zawężenia drukowania do przypadków, gdzie wymiar podatku jest większy od O oraz z możliwością oddzielnego drukowania decyzji dla podatników miejscowych i zamiejscowych. 10. Możliwość drukowania blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz blankietów umożliwiających wpłaty podatku w kasie urzędu lub w banku, na poczcie. 11. Wprowadzanie potwierdzeń odbioru decyzji. 12. Możliwość drukowania list wysyłkowych (np. dla osób roznoszących) wraz z możliwością grupowego wprowadzania potwierdzeń odbioru decyzji. 13. Prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów. 14. Możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek. 15. Możliwość drukowania zapisów na kartach kontowych wg zadanych kryteriów. 16. Możliwość dokonywania zmian decyzji ustalających wymiar podatku, wydawanie i drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku. 17. Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, upomnień i tytułów wykonawczych z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych decyzji, postanowień, upomnień. 18. Prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku. 19. Rejestrację udostępniania danych osobowych. 20. Możliwość automatycznego przenoszenia danych związanych z przedmiotem opodatkowania w przypadku zmiany właściciela. 21. Wyróżnianie (kolorem, znacznikiem) w ewidencji podatników czynnych i nieczynnych.

17 22. Możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień. 23. Możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień. 24. Współpracę z podsystemem ewidencja ludności, platformą IPE-PN (w formacie xml), ewidencją gruntów, budynków i lokali. W zakresie podatku od środków transportowych moduł powinien zapewniać: 1. Wprowadzanie danych o podatnikach - osobach fizycznych, prawnych i nie posiadających osobowości prawnej. 2. Wprowadzenie aktualnych stawek podatku na podstawie uchwały rady. 3. Wprowadzanie danych o pojazdach na podstawie deklaracji DT-1 i załączników DT-1/a z możliwością weryfikacji kwot podatku wpisanych przez podatnika z kwotami wynikającymi z uchwały rady. 4. Wprowadzanie danych o pojazdach nie opodatkowanych w roku bieżącym, na których figurują zaległości. 5. Wprowadzanie sald BO oraz rat podatku za lata ubiegłe dla zaległości dla pojazdów. 6. Zapis wymiaru podatku za rok bieżący na karty kontowe pojazdów. 7. Wprowadzanie zmian w ciągu roku na podstawie złożonych deklaracji, zapis przypisów i odpisów podatku na kartach kontowych pojazdów. 8. Wprowadzanie przypisów i odpisów kwotowych za lata ubiegłe. 9. Wprowadzanie umorzeń i odroczeń terminów płatności podatku. 10. Możliwość czasowego wy rejestrowa nią pojazdu - zwalniającą od naliczeń. 11. Księgowanie zaległych i bieżących wpłat z automatyczną podpowiedzią należności głównej, odsetek, kosztów i opłaty prolongacyjnej, z zachowaniem księgowania na najdawniejszą zaległość lub na wybrane pojazdy na podstawie dyspozycji wpłaty. 12. Możliwość analizy wpłat za wybrany okres z podziałem na osoby fizyczne i prawne, z wyszczególnieniem należności głównej, odsetek, kosztów i opłaty prolongacyjnej dla wybranych pojazdów, lub zbiorczo dla podatników. 13. Możliwość analizy sald i zaległości z odsetkami na wybrany dzień dla wybranych pojazdów, lub zbiorczo dla podatników. 14. Możliwość uzyskania danych dla sprawozdania rb-27s. 15. Tworzenie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.

18 16. Prowadzenie ewidencji korespondencji w tym postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązanie podatkowe, upomnień oraz tytułów wykonawczych, postanowień o zapoznaniu się z dowodami w sprawie oraz wezwań. 17. Możliwość wydrukowania wszystkich rodzajów pism, w tym postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązanie podatkowe, upomnień, tytułów wykonawczych, decyzji o umorzeniu, odroczeniu itp. 18. Możliwość korekty drukowanych decyzji i ich zapamiętania w formie skorygowanej. 19. Uzyskanie zestawień podatników z możliwością wyboru tylko tych, którzy nie złożyli deklaracji. 20. Uzyskanie zestawień pojazdów z podziałem na poszczególne kategorie podatkowe. 21. Możliwość projektowania formy wydruków przez użytkownika. 22. Możliwość generowania prognozy przypisu dla wszystkich pojazdów oraz tylko dla tych, którzy złożyli deklarację. 23. Możliwość tworzenia raportu utraconych korzyści z tytułu zastosowanych ulg 5. Księgowość podatkowa i windykacja należności. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających: ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 229 z 2005 r. poz z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późn. zm.), ustawą z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 872) przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawą Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm.). W szczególności moduł powinien zapewniać: 1. Wprowadzanie sald BO z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe. 2. Księgowanie wpłat z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie. 3. Możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, itp. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty. 4. Możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego. 5. Możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów.

19 6. Wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej. 7. Drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty. 8. Możliwość wydzielenia zaległości dotyczących przedsiębiorców (także z podziałem na PKD). 9. Prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów. 10. Prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązania podatkowe, zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych. 11. Uzyskanie danych do sprawozdania Rb-27s. 12. Możliwość tworzenia raportu utraconych korzyści z tytułu zastosowanych ulg (także w rozbiciu na przedmiot opodatkowania). 13. Ewidencję należności i odsetek z tytułu podatku z podziałem na lata, w których były wymagalne. 14. Ewidencję zapłat podatku i odsetek z podziałem na lata, w których zostały uiszczone. 15. W zakresie windykacji: 15.1.Wystawianie wezwań do zapłaty pojedynczo lub w zestawie, z uwzględnieniem typu należności jakiej dotyczy wezwanie, wraz z podaniem jej szczegółowych parametrów ( np. opis nieruchomości jakiej zaległość dotyczy) oraz terminu płatności Możliwość selektywnego wystawiania wezwań (np. z pominięciem tych opłat, do których było wystawione wezwanie w ubiegłym miesiącu) - wydruk Rejestr wezwań do zapłaty - wydruk Rejestr spraw skierowanych do Wydziału Prawnego - wydruk Rejestr spraw skierowanych do egzekucji - wydruk Możliwość sporządzenia rejestru dłużników i podsumowania kwoty zaległości wydruk. 6. Ewidencja ludności. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających: ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. Nr 139 poz. 993 z 2006 r.) - wymagana homologacja. Podsystem powinien zapewnić sporządzanie rejestru wyborców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia 2001r. w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 88 poz. 962 z 2001r.)

20 W szczególności podsystem powinien zapewniać: 1. Generowanie i drukowanie zestawień GUS i formularzy D-W1, D-W2, D-W3. 2. Zestawienia ilości mieszkańców z podziałem na roczniki, ulice i płeć. 3. Generowanie zestawienia na określony dzień roku. 4. Rejestr Wyborców umożliwiający wydruk następujących zestawień: 4.1. Wydruk listy osób bez przypisanych okręgów wyborczych i obwodów głosowania Wydruk listy osób ze statusem wyborczym nadanym/zmienionym w dniach: Wydruk Informacji o stanie rejestru wyborców w stałych okręgach i obwodach" liczba mieszkańców i liczba wyborców Wydruk Informacji o stanie rejestru wyborców w gminie/mieście" Wydruk list wyborczych, pozbawionych praw (sąd). 5. Ewidencję przedpoborowych - umożliwiającą: 5.1. Generowanie list mieszkańców w wieku przedpoborowym i wysyłanie ich do WKU Obsługa list i wezwań przedpoborowych i poborowych Rejestr przedpoborowych zameldowanych na pobyt czasowy i zawiadomienie do innej gminy o ujęciu ich w wykazie. 6. Rejestrację zdarzeń i informacji: 6.1. Rejestr udzielanych informacji: co i komu i o kim przekazano z uwzględnieniem płatnych i bezpłatnych Rejestr wydawanych zaświadczeń z uwzględnieniem płatnych i bezpłatnych Rejestr zaświadczeń dotyczących utraty dokumentów tożsamości Rejestr pism i zaświadczeń dotyczących dowodów osobistych Rejestr spraw dotyczących postępowania w zakresie zameldowania i wymeldowania oraz egzekucji obowiązku meldunkowego Rejestr wniosków, decyzji dotyczących zmian nazwisk, imion, ustalenia brzmienia lub pisowni nazwisk, imion. 7. Ewidencja działalności gospodarczej. Wymagana zgodność z następującymi aktami prawnymi i realizacja funkcji i zadań z nich wynikających ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz z późni. zmianami, ewidencja podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskiej)

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAWIERA NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY: KSAT2000i Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze

WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze 1 Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 34/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. LP nazwa sztuk Partner 1 ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box (lub równoważna)

ZAPYTANIE OFERTOWE. LP nazwa sztuk Partner 1 ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box (lub równoważna) ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania w ramach projektu My się zmian nie boimy, nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-024/012-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo