WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 287 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 3362 Nr 24/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej UCHWAŁY RADY POWIATU 3363 Nr 77/XIII/07 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego na 2008 r. wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 3364 Nr X/65/07 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnej granicy opłat za usuwanie odpadów komunalnych Nr 69/XII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Nr XXII/227/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata UCHWAŁY RAD GMIN: 3367 Nr X/88/07 Rady Gminy Narewka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej Nr X/89/07 Rady Gminy Narewka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Nr XII/100/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Nr XII/68/07 Rady Gminy Zawady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Zawady oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych Nr 69/XII/07 Rady Gminy Zambrów z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania realizowaną w formie posiłku

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr X/57/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ZARZĄDZENIE 3373 Nr 296/07 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Łomży na rok POROZUMIENIA: 3374 z dnia 14 listopada 2007 r. zawarte pomiędzy Gminą Białystok a Gminą Tykocin w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Tykocin z dnia 5 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Starostą Zambrowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kołaki Kościelne Szumowo Zambrów Miasta Zambrów z dnia 5 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Starostą Zambrowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Rutki ANEKS 3377 Nr 1 z dnia 16 listopada 2007 r. do porozumienia Nr 07/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże INFORMACJE: 3378 Starosty Grajewskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starosty Sejneńskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonania modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębów: Butwieć i Stanowisko gminy Giby powiatu sejneńskiego województwa podlaskiego Starosty Zambrowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków ROZPORZĄDZENIE NR 24/07 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226 poz oraz z 2007 r. Nr 107 poz. 732 i Nr 140 poz. 982) na wniosek Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zarządza się co następuje: 1. Wprowadza się zakaz przebywania na niżej wymienionych odcinkach pasa drogi granicznej położonych w:

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) Gminie Mielnik - na całej długości; 2) Gminie Nurzec Stacja - na całej długości; 3) Gminie Czeremcha - na całej długości; 4) Gminie Kleszczele - na całej długości; 5) Gminie Dubicze Cerkiewne - od znaku granicznego nr 1425 do znaku granicznego nr 1439; 6) Gminie Białowieża - od znaku granicznego nr 1470 do znaku granicznego nr 1498; 7) Gminie Narewka: a) od znaku granicznego nr 1503 do znaku granicznego nr 1519 b) od znaku granicznego nr 1533 do znaku granicznego nr 1535; 8) Gminie Michałowo - od znaku granicznego nr 1541 do brzegu rzeki granicznej Istoczanka (rejon znaku granicznego nr 1563); 9) Gminie Gródek: a) od znaku granicznego nr 1583 do znaku granicznego nr 1587 b) od znaku granicznego nr 1590 do znaku granicznego nr 1592; 10) Gminie Krynki - od znaku granicznego nr 1617 do znaku granicznego nr 1641; 11) Gminie Szudziałowo - od znaku granicznego nr 1644 do znaku granicznego nr 1660; 12) Gminie Sokółka - na całej długości; 13) Gminie Kuźnica - na całej długości; 14) Gminie Nowy Dwór - na całej długości; 15) Gminie Lipsk - na całej długości; 16) Gminie Płaska: a) od znaku granicznego 1746 do śluzy Kurzyniec (rejon znaku granicznego 1764) b) od brzegu rzeki Czarna Hańcza (rejon znaku granicznego 1769) do brzegu jeziora granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 1773) c) od brzegu jeziora granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 1774) do brzegu jeziora granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 1776) d) od brzegu jeziora granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 1777) do brzegu jeziora granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 1779); 17) Gminie Giby - od brzegu jeziora granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 1780) do brzegu rzeki granicznej Marycha (rejon znaku granicznego nr 1789). 2. Traci moc rozporządzenie Nr 22/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 marca 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 68 poz. 911). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 21 grudnia 2007 roku. Wojewoda Podlaski Maciej Żywno

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR 77/XIII/07 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego na 2008r. wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 200 poz Nr 214 poz z 2003 r. Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. w Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674; zm. w Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz i Nr 220 poz z 2007 r. Nr 17 poz. 95 Nr 80 poz. 542 Nr 102 poz. 689 Nr 158 poz Nr 176 poz i Nr 191 poz. 1369) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. w Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) Rada Powiatu w Augustowie uchwala co następuje: 1. Uchwala się na 2008 r. regulamin określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zwany dalej Regulaminem. 2. Regulamin określa w szczególności: ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; 2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat; 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze; 5) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Karcie Nauczyciela należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 2) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.);

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) szkole należy przez to rozumieć szkołę zespół szkół placówkę oświatową albo placówkę opiekuńczo wychowawczą dla której organem prowadzącym jest Powiat Augustowski; 4) nauczycielu należy przez to rozumieć również wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych o których mowa w pkt 3; 5) dyrektorze lub wicedyrektorze należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa w pkt 3; 6) klasie należy przez to rozumieć także oddział; 7) grupie należy przez to rozumieć grupę uczniów która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na zajęciach określonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami; 8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin o którym mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia; 9) dodatku należy przez to rozumieć kwotę przysługującego dodatku zaokrąglonego do pełnych złotych w ten sposób że kwotę do 049 złotych pomija się a kwotę 050 złotych zaokrągla się do pełnego złotego Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. ROZDZIAŁ 2 DODATEK MOTYWACYJNY Tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości zgodnej z uchwałą budżetową Powiatu Augustowskiego na 2008 r. i wynoszący: 1) 40 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu przypadające na jeden etat dyrektora szkoły; 2) 3 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu przypadające na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela z wyłączeniem dyrektora szkoły. 2. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego ma charakter uznaniowy i uzależnione jest od przepracowania w szkole co najmniej 1 roku. 3. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż: a) 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela b) 50 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora. 4. Dodatek motywacyjny może być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryteriów o których mowa w ust. 5.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego w wysokości do 5 % wynagrodzenia zasadniczego uwzględnia się następujące kryteria: 1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone wynikami klasyfikacji lub promocji oraz efektami egzaminów zewnętrznych; 2) osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkursach turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z realizowanym procesem dydaktycznym; 3) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; 4) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację planowanie własnej przyszłości pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych; 5) skuteczne przeciwdziałanie agresji patologiom i uzależnieniom; 6) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich potrzeb w szczególności w stałej współpracy z rodzicami właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną; 7) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole; 8) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych; 9) udział w komisjach egzaminacyjnych o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniow i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 10) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych; 11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły. 6. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego w wysokości od 6 % do 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uwzględnia się kryteria ujęte w ust. 5 a ponadto: 1) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi; 2) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym; 3) inicjowanie i współorganizowanie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży; 4) propagowanie osiągnięć szkoły na forum regionalnym i centralnym; 5) przygotowywanie i realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 7. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora poza warunkami wymienionymi w ust. 5 i 6 odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów a w szczególności: 1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej; 3) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań samokształceniu i doskonaleniu zawodowym; 4) przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 5) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców; 6) pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 7) promocja szkoły na zewnątrz; 8) motywowanie nauczycieli i innych pracowników do podnoszenia jakości pracy; 9) umiejętne wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu rozwoju szkoły; 10) inicjowanie działań w zakresie organizacji i udziału w konkursach i imprezach o charakterze ponadszkolnym; 11) kształtowanie postaw wychowawczo - patriotycznych z aktywnym uczestnictwem w uroczystościach o charakterze narodowym regionalnym i społecznym; 12) troska o estetykę otoczenia szkoły Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok. 2. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania warunków o których mowa w 5 dla nauczycieli ustala dyrektor a w stosunku do dyrektora Zarząd Powiatu w Augustowie. 3. Dodatek motywacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. ROZDZIAŁ 3 DODATKI FUNKCYJNE Nauczycielowi któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z Tabelą nr 1.

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Tabela nr 1 Dodatki funkcyjne przysługujące nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze Lp. Stanowisko kierownicze 1. 1) dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej: a) do 8 oddziałów b) od 9 do 16 oddziałów c) 17 i więcej oddziałów 2) wicedyrektor szkoły Procentowa stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym do 30% do 40% do 50% do 30% 2. dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej do 40% 3. dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego do 40% 4. dyrektor zespołu placówek młodzieżowych do 40% 5. kierownik szkolenia praktycznego do 30% 6. dyrektor rodzinnego domu dziecka do 40% 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Zarząd Powiatu w Augustowie a dla nauczyciela w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze dyrektor szkoły. 8. Nauczycielowi któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu. 9. Nauczycielowi któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu za każdego nauczyciela powierzonego opiece Nauczycielowi któremu powierzono sprawowanie funkcji nauczyciela -konsultanta przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu. 2. Wysokość dodatku o którym mowa w ust. 1 ustala dyrektor szkoły Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. ROZDZIAŁ 4 DODATKI ZA WARUNKI PRACY Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela. 2. Wysokość dodatku o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od: 1) stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych zajęć 2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach o których mowa w ust Wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach ustala się zgodnie z Tabelą nr 2. Tabela nr 2 Dodatki za pracę w trudnych warunkach Lp. Procentowa stawka Za prowadzenie przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego 1. praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa 5% 2. zajęć dydaktycznych w szkole przysposabiającej do pracy 10% 3. zajęć rewalidacyjno wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim 15% zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych oraz prowadzenie 4. indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 15% zajęć grupowych i indywidualnych wynikających z realizacji zadań diagnostycznych terapeutycznych doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i 5. dziećmi niepełnosprawnymi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębo-kim z zaburzeniami zachowania zagrożonymi niedostosowaniem społecz-nym 10% uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradni psy-chologicznopedagogicznej 6. zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5% Za pracę w warunkach uciążliwych z zastrzeżeniem ust. 2 uznaje się realizowanie zajęć wymienionych w 13 i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych o których mowa w 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (Dz. U. Nr 17 poz. 162) uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16. roku życia u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn o których mowa w 32 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328).

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach określonych w ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy zwiększony o 5 % ich wynagrodzenia zasadniczego. 15. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie zrealizowane w takich warunkach godziny zajęć. 16. Dodatek za warunki pracy ustala: 1) dyrektorowi Zarząd Powiatu w Augustowie 2) nauczycielowi dyrektor szkoły. 17. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. ROZDZIAŁ 5 DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela. 2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa 7 rozporządzenia. 3. Dodatek przysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 2) za dany miesiąc jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 4. Dodatek przysługuje za dni za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. ROZDZIAŁ 6 WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i dodzinę doraźnego zastępstwa oblicza się z zastrzeżeniem ust. 2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz warunki pracy jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela o której mowa w ust. 1 i 2 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 416 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób że czas zajęć do 05 godziny pomija się a co najmniej 05 godziny liczy się za pełną godzinę. 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 5. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie zrealizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i innych przyczyn w tym zwłaszcza w związku z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy chorobą dziecka nauczanego indywidualnie trwającą nie dłużej niż tydzień uzgodnionym z dyrektorem udziałem nauczyciela w formach doskonalenia zawodowego określonych w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli rekolekcjami traktuje się jako godziny faktycznie odbyte pod warunkiem że w tych godzinach nauczyciel będzie świadczył prace na rzecz szkoły zlecone przez dyrektora. 20. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 21. Nauczycielowi realizującemu dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe. 22. Dyrektorowi oraz innym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin doraźnych zastępstw. 23. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. ROZDZIAŁ 7 WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYPŁACANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD Sposób podziału środków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze określa odrębna uchwała. 2. Wysokość nagrody dyrektora ustala dyrektor - ze środków pozostających w jego dyspozycji w wysokości od 35 % do 70 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym.

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wysokość nagrody Starosty Augustowiego ustala Zarząd Powiatu w Augustowie - ze środków pozostających w dyspozycji tego organu w wysokości od 80 % do 100 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. 4. Nagrody wypłacane są w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być również wypłacane w czasie uroczystości z okazji obchodów jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy nagroda wypłacana jest w dniu poprzedzającym ten dzień. ROZDZIAŁ 8 NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY Nauczycielowi o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości: 1) do 3 osób w rodzinie 10 % 2) powyżej 3 osób w rodzinie 12 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 1) małżonka; 2) rodziców nauczyciela pozostającego na jego wyłącznym utrzymaniu; 3) pozostających na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18. roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia; 4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia; 5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów. 4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny: 1) nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora 2) dyrektor otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Zarząd Powiatu w Augustowie. W przypadku niepowiadmonienia o zmianie uprawnionych członków rodziny nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem zamieszkującemu z nim stale przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę który będzie im wypłacał ten dodatek.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę. 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 26. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy a także w okresach: 1) niewykonywania pracy za którą przysługuje wynagrodzenie; 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej przeszkolenia wojskowego okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa na czas określony dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa ta była zawarta; 4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami. 2. Wysokość dodatku dla nauczycieli ustala dyrektor a dla dyrektora Zarząd Powiatu w Augustowie. 3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. ROZDZIAŁ 9 PRZEPISY KOŃCOWE 28. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie. 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Powiatu Roman Krzyżopolski

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR X/65/07 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnej granicy opłat za usuwanie odpadów komunalnych Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 236 poz Nr 180 poz z 2006 r. Nr 144 poz. 1042) uchwala się co następuje: 1. 1 Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli lub użytkowników nieruchomości z terenu gminy za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez jednostki wywozowe: 1) za odbiór i składowanie odpadów z gospodarstw domowych opłata miesięczna w wysokości 275 zł netto nagromadzonych przez jednego mieszkańca; 2) za składowanie na wysypisku gminnym odpadów dostarczanych we własnym zakresie przez mieszkańców gminy w wysokości 2725 zł netto za 1 m 3 (13625 zł netto za 1 t); 3) za usuwanie odpadów z posesji położonych na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych jako tereny letniskowe lub rekreacyjne w wysokości zł netto rocznie; 4) za odbiór i składowanie 1 m 3 odpadów od użytkowników lokali użytkowych obiektów handlowych magazynowych i gastronomicznych ustala się górną stawkę w wysokości 4792 zł netto; 5) za odbiór 1 m 3 folii (tworzyw sztucznych) 2000 zł netto. 2. Za składowanie 1 m 3 odpadów dostarczonych na wysypisko spoza terenu gminy ustala się stawkę w wysokości 5000 zł netto ( zł netto za 1 t). 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr II/12/06 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnej granicy opłat za usuwanie odpadów komunalnych. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Duda 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE L 194 z ) 2) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR 69/XII/07 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 Nr 191 poz Nr 245 poz Nr 249 poz z 2007 r. Nr 109 poz. 747) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz Nr 216 poz z 2005 r. Nr 143 poz Nr 164 poz Nr 179 poz z 2006 r. Nr 245 poz Nr 249 poz. 1825) uchwala się co następuje: 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały; 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 1) określa się wzór informacji o gruntach (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 1) określa się wzór informacji o lasach (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Traci moc Uchwała Nr 12/II/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej Krystyna Olędzka

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 69/XII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2007 r. IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 2. Rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zm.). Składający: Termin składania: Miejsce składania: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Ciechanowca ul. Mickiewicza Ciechanowiec B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 6. Nazwisko 7. Pierwsze imię drugie imię 8. Identyfikator REGON 2. Numer PESEL Pola należy wypełnić w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 10. Data urodzenia 11. Imię ojca 12. Imię matki D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 33. Kraj 44. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania w (ha) 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 23. zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1) Pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego położone na terenach przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjne - ogółem 4. Pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI ha Podstawa opodatkowania w 1. Mieszkalne - ogółem od 140 do 220 m 28. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 220 m 29. o wysokości: 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 30. mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem - od 140 do 220 m 31. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 220 m 32. o wysokości: 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem - od 140 do 220 m 34. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 220 m 35. o wysokości: 4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem - od 140 do 220 m 37. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 220 m 38. o wysokości:

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Pozostałe w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 39. pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego położonych na terenach przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjne ogółem - od 140 do 220 m 40. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 220 m 41. o wysokości: 6. Pozostałe w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m 44. E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa opodatkowania w zł* Budowle zł F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU Grunty Tytuł prawny zwolnienia powierzchnia w Budynki lub ich części powierzchnia użytkowa w Budowle wartość w zł G. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU Należy podać oddzielnie dla każdego przedmiotu opodatkowania: - położenie przedmiotu opodatkowania (adres) gruntu budynku budowli - identyfikatory geodezyjne działek budynków i lokali - numer księgi wieczystej i nazwę sądu - dla budowli liniowych oraz położonych na obszarze dwóch lub więcej gmin podatnik powinien podać oprócz wartości także ich długość na terenie gminy 50.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 51. Imię 52. Nazwisko 53. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 54. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 55. Uwagi organu podatkowego 56. Data (dzień - miesiąc - rok) 57. Podpis przyjmującego formularz *Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) podstawy opodatkowania kwoty podatków odsetki za zwłokę opłaty prolongacyjne oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 2) Niepotrzebne skreślić.

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 69/XII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2007 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późniejszymi zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Ciechanowca ul. Mickiewicza Ciechanowiec B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa. 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 7. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię drugie imię ** 9. Identyfikator REGON 10. Numer PESEL ** Pola wypełnia osoba fizyczna w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 12. Imię ojca 13. Imię matki D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY. z dnia 30 grudnia 2008r.

UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY. z dnia 30 grudnia 2008r. UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/221/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjęjeżeli go obowiązuje... Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/131/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 10 listopada 2011 r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA /zakładu pracy-podatnika/ POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Rok DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.). Formularz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40),

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)* niepotrzebne skreślić... Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XI.69.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. DR 1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

3. Rok ... 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

3. Rok ... 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO .1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. IR-1.3. Rok INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r. Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Rozdział I Postanowienia ogólne

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Rozdział I Postanowienia ogólne U C H W A Ł A Nr XXXIX/268/09 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art.54 ust. 3 i 7 oraz art.

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce 1. Rok Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.dz.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015r. 1.Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Organ podatkowy: IN-1 INFORMACJA W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. 1. Identyfikator podatkowy 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy * Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XIV/130/2011 z dnia 30 listopada 2011 DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna: Art.. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU. z dnia 24 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2015 r. Poz. 1654 UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer ewidencyjny EP Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/728/13 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 28 listopada 2013r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok INRL-1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/94/2012 Rady Gminy Drelów z dnia 28 września 2012 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/217/2013 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/217/2013 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/217/2013 RADY MEJSKEJ W SYCOWE z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Załącznik Nr 1 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Na 2. Rok... Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXXI/293/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/151/14 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 4 marca 2014 r.

Białystok, dnia 11 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/151/14 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 4 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XXIV/151/14 RADY GMINY KLUKOWO z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK

DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika - - - DR DEKLARACJA NA

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ PODATNIKA IR-1... 2. NR DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/93/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu. 3. Rok

2. Nr dokumentu. 3. Rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Lubrzy Nr X/66/2007 z dnia 23.10.2007 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej Podatnika: 2. Nr dokumentu... Numer Identyfikacji Podatkowej Współwłaściciela:... DL-1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia r. Projekt z dnia 13 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZENNK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 6571 UCHWAŁA NR 15//2014 RADY GMNY KONOPSKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/275/2014 RADY GMINY PIONKI. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XLV/275/2014 RADY GMINY PIONKI. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XLV/275/2014 RADY GMINY PIONKI z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1 2. Numer telefonu kontaktowego (dane nieobowiązkowe) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika składającego informację prowadzącego działalność gospodarczą... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Rok... Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok... WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DYŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/103/2011 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/103/2011 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/103/2011 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XIV/136/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. Rok 2011

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr do Uchwały Nr Rady Gminy Szczaniec z dnia 2015 r. 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 309 UCHWAŁA Nr III/14/10 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XXXV/236/05 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 28 listopada 2012 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r. Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 5827 UCHWAŁA NR XVII/130/15 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/15

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: 1. Rok Ustawa z

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatkowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika... Nr dokumentu Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/117/08 Rady Gminy Bełżec z dnia 25 listopada 2008r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Rok... Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 622 UCHWAŁA NR XIV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 622 UCHWAŁA NR XIV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 216 r. Poz. 622 UCHWAŁA NR XIV.13.216 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 21 marca 216 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 16 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 16 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Nowe Miasto Lubawskie Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Nowe Miasto Lubawskie Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych K A R T A I N F O R M A C Y J N A Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych URZĄD GMINY Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Nowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r

UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIV/94/2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/63/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/63/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR /63/15 RADY MEJSKEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IN - 1 3. Rok INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

DR-1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 8 grudnia 2015 r.

DR-1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 8 grudnia 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2661 UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek

Bardziej szczegółowo

*dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 2.Rok

*dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 2.Rok 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację * _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ Załącznik nr 4 do uchwały nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014r. *dotyczy podatników nieobjętych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia r. Projekt. ES.H.P. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjęjeżeli go obowiązuje... Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/131/11 Rady z dnia 10 listopada 2011 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... Podstawa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni XII/100/2015 z dnia 25 listopada 2015 r DN 1 DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2 Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

2. Rok ... 12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu / Numer lokalu

2. Rok ... 12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu / Numer lokalu 1.Numer dentyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/159/2005 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 listopada 2005 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NERUCHOMOŚC na 2. Rok...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 1 2. Numer telefonu kontaktowego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/840/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów

Bardziej szczegółowo

1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/236/09 Rady Gminy Dywity z dnia 28 kwietnia 2009 roku. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 76/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA 76/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA 76/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dn 19 listopada 2015r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Numer dentyfikacji Podatkowej podatnika ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY GMINY POKÓJ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/471/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 22 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/471/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 22 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/471/13 RADY MEJSKEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Załącznik nr 3 do uchwały nr III/28/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości rolnym i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy NIP */ numer PESEL podatnika**... Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/122/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 25.11.2015 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY SŁUPIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY SŁUPIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY SŁUPIA z dnia 16 grudnia 2014 r w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kwilcz Nr XV/95 /2015 z dnia 27 listopada 2015 r Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/481/2014 RADY GMINY PSARY. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/481/2014 RADY GMINY PSARY. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/481/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2015 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015 r. IN 1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo