WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 287 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 3362 Nr 24/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej UCHWAŁY RADY POWIATU 3363 Nr 77/XIII/07 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego na 2008 r. wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 3364 Nr X/65/07 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnej granicy opłat za usuwanie odpadów komunalnych Nr 69/XII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Nr XXII/227/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata UCHWAŁY RAD GMIN: 3367 Nr X/88/07 Rady Gminy Narewka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej Nr X/89/07 Rady Gminy Narewka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Nr XII/100/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Nr XII/68/07 Rady Gminy Zawady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Zawady oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych Nr 69/XII/07 Rady Gminy Zambrów z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania realizowaną w formie posiłku

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr X/57/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ZARZĄDZENIE 3373 Nr 296/07 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Łomży na rok POROZUMIENIA: 3374 z dnia 14 listopada 2007 r. zawarte pomiędzy Gminą Białystok a Gminą Tykocin w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Tykocin z dnia 5 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Starostą Zambrowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kołaki Kościelne Szumowo Zambrów Miasta Zambrów z dnia 5 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Starostą Zambrowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Rutki ANEKS 3377 Nr 1 z dnia 16 listopada 2007 r. do porozumienia Nr 07/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże INFORMACJE: 3378 Starosty Grajewskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starosty Sejneńskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonania modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębów: Butwieć i Stanowisko gminy Giby powiatu sejneńskiego województwa podlaskiego Starosty Zambrowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków ROZPORZĄDZENIE NR 24/07 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226 poz oraz z 2007 r. Nr 107 poz. 732 i Nr 140 poz. 982) na wniosek Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zarządza się co następuje: 1. Wprowadza się zakaz przebywania na niżej wymienionych odcinkach pasa drogi granicznej położonych w:

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) Gminie Mielnik - na całej długości; 2) Gminie Nurzec Stacja - na całej długości; 3) Gminie Czeremcha - na całej długości; 4) Gminie Kleszczele - na całej długości; 5) Gminie Dubicze Cerkiewne - od znaku granicznego nr 1425 do znaku granicznego nr 1439; 6) Gminie Białowieża - od znaku granicznego nr 1470 do znaku granicznego nr 1498; 7) Gminie Narewka: a) od znaku granicznego nr 1503 do znaku granicznego nr 1519 b) od znaku granicznego nr 1533 do znaku granicznego nr 1535; 8) Gminie Michałowo - od znaku granicznego nr 1541 do brzegu rzeki granicznej Istoczanka (rejon znaku granicznego nr 1563); 9) Gminie Gródek: a) od znaku granicznego nr 1583 do znaku granicznego nr 1587 b) od znaku granicznego nr 1590 do znaku granicznego nr 1592; 10) Gminie Krynki - od znaku granicznego nr 1617 do znaku granicznego nr 1641; 11) Gminie Szudziałowo - od znaku granicznego nr 1644 do znaku granicznego nr 1660; 12) Gminie Sokółka - na całej długości; 13) Gminie Kuźnica - na całej długości; 14) Gminie Nowy Dwór - na całej długości; 15) Gminie Lipsk - na całej długości; 16) Gminie Płaska: a) od znaku granicznego 1746 do śluzy Kurzyniec (rejon znaku granicznego 1764) b) od brzegu rzeki Czarna Hańcza (rejon znaku granicznego 1769) do brzegu jeziora granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 1773) c) od brzegu jeziora granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 1774) do brzegu jeziora granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 1776) d) od brzegu jeziora granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 1777) do brzegu jeziora granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 1779); 17) Gminie Giby - od brzegu jeziora granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 1780) do brzegu rzeki granicznej Marycha (rejon znaku granicznego nr 1789). 2. Traci moc rozporządzenie Nr 22/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 marca 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 68 poz. 911). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 21 grudnia 2007 roku. Wojewoda Podlaski Maciej Żywno

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR 77/XIII/07 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego na 2008r. wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 200 poz Nr 214 poz z 2003 r. Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. w Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674; zm. w Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz i Nr 220 poz z 2007 r. Nr 17 poz. 95 Nr 80 poz. 542 Nr 102 poz. 689 Nr 158 poz Nr 176 poz i Nr 191 poz. 1369) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. w Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) Rada Powiatu w Augustowie uchwala co następuje: 1. Uchwala się na 2008 r. regulamin określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zwany dalej Regulaminem. 2. Regulamin określa w szczególności: ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; 2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat; 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze; 5) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Karcie Nauczyciela należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 2) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.);

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) szkole należy przez to rozumieć szkołę zespół szkół placówkę oświatową albo placówkę opiekuńczo wychowawczą dla której organem prowadzącym jest Powiat Augustowski; 4) nauczycielu należy przez to rozumieć również wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych o których mowa w pkt 3; 5) dyrektorze lub wicedyrektorze należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa w pkt 3; 6) klasie należy przez to rozumieć także oddział; 7) grupie należy przez to rozumieć grupę uczniów która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na zajęciach określonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami; 8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin o którym mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia; 9) dodatku należy przez to rozumieć kwotę przysługującego dodatku zaokrąglonego do pełnych złotych w ten sposób że kwotę do 049 złotych pomija się a kwotę 050 złotych zaokrągla się do pełnego złotego Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. ROZDZIAŁ 2 DODATEK MOTYWACYJNY Tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości zgodnej z uchwałą budżetową Powiatu Augustowskiego na 2008 r. i wynoszący: 1) 40 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu przypadające na jeden etat dyrektora szkoły; 2) 3 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu przypadające na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela z wyłączeniem dyrektora szkoły. 2. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego ma charakter uznaniowy i uzależnione jest od przepracowania w szkole co najmniej 1 roku. 3. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż: a) 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela b) 50 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora. 4. Dodatek motywacyjny może być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryteriów o których mowa w ust. 5.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego w wysokości do 5 % wynagrodzenia zasadniczego uwzględnia się następujące kryteria: 1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone wynikami klasyfikacji lub promocji oraz efektami egzaminów zewnętrznych; 2) osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkursach turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z realizowanym procesem dydaktycznym; 3) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; 4) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację planowanie własnej przyszłości pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych; 5) skuteczne przeciwdziałanie agresji patologiom i uzależnieniom; 6) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich potrzeb w szczególności w stałej współpracy z rodzicami właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną; 7) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole; 8) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych; 9) udział w komisjach egzaminacyjnych o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniow i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 10) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych; 11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły. 6. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego w wysokości od 6 % do 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uwzględnia się kryteria ujęte w ust. 5 a ponadto: 1) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi; 2) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym; 3) inicjowanie i współorganizowanie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży; 4) propagowanie osiągnięć szkoły na forum regionalnym i centralnym; 5) przygotowywanie i realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 7. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora poza warunkami wymienionymi w ust. 5 i 6 odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów a w szczególności: 1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej; 3) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań samokształceniu i doskonaleniu zawodowym; 4) przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 5) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców; 6) pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 7) promocja szkoły na zewnątrz; 8) motywowanie nauczycieli i innych pracowników do podnoszenia jakości pracy; 9) umiejętne wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu rozwoju szkoły; 10) inicjowanie działań w zakresie organizacji i udziału w konkursach i imprezach o charakterze ponadszkolnym; 11) kształtowanie postaw wychowawczo - patriotycznych z aktywnym uczestnictwem w uroczystościach o charakterze narodowym regionalnym i społecznym; 12) troska o estetykę otoczenia szkoły Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok. 2. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania warunków o których mowa w 5 dla nauczycieli ustala dyrektor a w stosunku do dyrektora Zarząd Powiatu w Augustowie. 3. Dodatek motywacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. ROZDZIAŁ 3 DODATKI FUNKCYJNE Nauczycielowi któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z Tabelą nr 1.

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Tabela nr 1 Dodatki funkcyjne przysługujące nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze Lp. Stanowisko kierownicze 1. 1) dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej: a) do 8 oddziałów b) od 9 do 16 oddziałów c) 17 i więcej oddziałów 2) wicedyrektor szkoły Procentowa stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym do 30% do 40% do 50% do 30% 2. dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej do 40% 3. dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego do 40% 4. dyrektor zespołu placówek młodzieżowych do 40% 5. kierownik szkolenia praktycznego do 30% 6. dyrektor rodzinnego domu dziecka do 40% 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Zarząd Powiatu w Augustowie a dla nauczyciela w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze dyrektor szkoły. 8. Nauczycielowi któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu. 9. Nauczycielowi któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu za każdego nauczyciela powierzonego opiece Nauczycielowi któremu powierzono sprawowanie funkcji nauczyciela -konsultanta przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu. 2. Wysokość dodatku o którym mowa w ust. 1 ustala dyrektor szkoły Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. ROZDZIAŁ 4 DODATKI ZA WARUNKI PRACY Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela. 2. Wysokość dodatku o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od: 1) stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych zajęć 2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach o których mowa w ust Wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach ustala się zgodnie z Tabelą nr 2. Tabela nr 2 Dodatki za pracę w trudnych warunkach Lp. Procentowa stawka Za prowadzenie przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego 1. praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa 5% 2. zajęć dydaktycznych w szkole przysposabiającej do pracy 10% 3. zajęć rewalidacyjno wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim 15% zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych oraz prowadzenie 4. indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 15% zajęć grupowych i indywidualnych wynikających z realizacji zadań diagnostycznych terapeutycznych doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i 5. dziećmi niepełnosprawnymi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębo-kim z zaburzeniami zachowania zagrożonymi niedostosowaniem społecz-nym 10% uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradni psy-chologicznopedagogicznej 6. zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5% Za pracę w warunkach uciążliwych z zastrzeżeniem ust. 2 uznaje się realizowanie zajęć wymienionych w 13 i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych o których mowa w 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (Dz. U. Nr 17 poz. 162) uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16. roku życia u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn o których mowa w 32 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328).

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach określonych w ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy zwiększony o 5 % ich wynagrodzenia zasadniczego. 15. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie zrealizowane w takich warunkach godziny zajęć. 16. Dodatek za warunki pracy ustala: 1) dyrektorowi Zarząd Powiatu w Augustowie 2) nauczycielowi dyrektor szkoły. 17. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. ROZDZIAŁ 5 DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela. 2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa 7 rozporządzenia. 3. Dodatek przysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 2) za dany miesiąc jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 4. Dodatek przysługuje za dni za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. ROZDZIAŁ 6 WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i dodzinę doraźnego zastępstwa oblicza się z zastrzeżeniem ust. 2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz warunki pracy jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela o której mowa w ust. 1 i 2 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 416 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób że czas zajęć do 05 godziny pomija się a co najmniej 05 godziny liczy się za pełną godzinę. 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 5. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie zrealizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i innych przyczyn w tym zwłaszcza w związku z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy chorobą dziecka nauczanego indywidualnie trwającą nie dłużej niż tydzień uzgodnionym z dyrektorem udziałem nauczyciela w formach doskonalenia zawodowego określonych w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli rekolekcjami traktuje się jako godziny faktycznie odbyte pod warunkiem że w tych godzinach nauczyciel będzie świadczył prace na rzecz szkoły zlecone przez dyrektora. 20. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 21. Nauczycielowi realizującemu dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe. 22. Dyrektorowi oraz innym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin doraźnych zastępstw. 23. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. ROZDZIAŁ 7 WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYPŁACANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD Sposób podziału środków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze określa odrębna uchwała. 2. Wysokość nagrody dyrektora ustala dyrektor - ze środków pozostających w jego dyspozycji w wysokości od 35 % do 70 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym.

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wysokość nagrody Starosty Augustowiego ustala Zarząd Powiatu w Augustowie - ze środków pozostających w dyspozycji tego organu w wysokości od 80 % do 100 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. 4. Nagrody wypłacane są w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być również wypłacane w czasie uroczystości z okazji obchodów jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy nagroda wypłacana jest w dniu poprzedzającym ten dzień. ROZDZIAŁ 8 NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY Nauczycielowi o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości: 1) do 3 osób w rodzinie 10 % 2) powyżej 3 osób w rodzinie 12 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 1) małżonka; 2) rodziców nauczyciela pozostającego na jego wyłącznym utrzymaniu; 3) pozostających na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18. roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia; 4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia; 5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów. 4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny: 1) nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora 2) dyrektor otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Zarząd Powiatu w Augustowie. W przypadku niepowiadmonienia o zmianie uprawnionych członków rodziny nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem zamieszkującemu z nim stale przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę który będzie im wypłacał ten dodatek.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę. 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 26. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy a także w okresach: 1) niewykonywania pracy za którą przysługuje wynagrodzenie; 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej przeszkolenia wojskowego okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa na czas określony dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa ta była zawarta; 4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami. 2. Wysokość dodatku dla nauczycieli ustala dyrektor a dla dyrektora Zarząd Powiatu w Augustowie. 3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. ROZDZIAŁ 9 PRZEPISY KOŃCOWE 28. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie. 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Powiatu Roman Krzyżopolski

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR X/65/07 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnej granicy opłat za usuwanie odpadów komunalnych Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 236 poz Nr 180 poz z 2006 r. Nr 144 poz. 1042) uchwala się co następuje: 1. 1 Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli lub użytkowników nieruchomości z terenu gminy za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez jednostki wywozowe: 1) za odbiór i składowanie odpadów z gospodarstw domowych opłata miesięczna w wysokości 275 zł netto nagromadzonych przez jednego mieszkańca; 2) za składowanie na wysypisku gminnym odpadów dostarczanych we własnym zakresie przez mieszkańców gminy w wysokości 2725 zł netto za 1 m 3 (13625 zł netto za 1 t); 3) za usuwanie odpadów z posesji położonych na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych jako tereny letniskowe lub rekreacyjne w wysokości zł netto rocznie; 4) za odbiór i składowanie 1 m 3 odpadów od użytkowników lokali użytkowych obiektów handlowych magazynowych i gastronomicznych ustala się górną stawkę w wysokości 4792 zł netto; 5) za odbiór 1 m 3 folii (tworzyw sztucznych) 2000 zł netto. 2. Za składowanie 1 m 3 odpadów dostarczonych na wysypisko spoza terenu gminy ustala się stawkę w wysokości 5000 zł netto ( zł netto za 1 t). 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr II/12/06 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnej granicy opłat za usuwanie odpadów komunalnych. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Duda 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE L 194 z ) 2) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR 69/XII/07 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 Nr 191 poz Nr 245 poz Nr 249 poz z 2007 r. Nr 109 poz. 747) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz Nr 216 poz z 2005 r. Nr 143 poz Nr 164 poz Nr 179 poz z 2006 r. Nr 245 poz Nr 249 poz. 1825) uchwala się co następuje: 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały; 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 1) określa się wzór informacji o gruntach (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 1) określa się wzór informacji o lasach (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Traci moc Uchwała Nr 12/II/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej Krystyna Olędzka

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 69/XII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2007 r. IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 2. Rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zm.). Składający: Termin składania: Miejsce składania: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Ciechanowca ul. Mickiewicza Ciechanowiec B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 6. Nazwisko 7. Pierwsze imię drugie imię 8. Identyfikator REGON 2. Numer PESEL Pola należy wypełnić w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 10. Data urodzenia 11. Imię ojca 12. Imię matki D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 33. Kraj 44. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania w (ha) 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 23. zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1) Pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego położone na terenach przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjne - ogółem 4. Pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI ha Podstawa opodatkowania w 1. Mieszkalne - ogółem od 140 do 220 m 28. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 220 m 29. o wysokości: 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 30. mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem - od 140 do 220 m 31. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 220 m 32. o wysokości: 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem - od 140 do 220 m 34. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 220 m 35. o wysokości: 4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem - od 140 do 220 m 37. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 220 m 38. o wysokości:

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Pozostałe w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 39. pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego położonych na terenach przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjne ogółem - od 140 do 220 m 40. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 220 m 41. o wysokości: 6. Pozostałe w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m 44. E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa opodatkowania w zł* Budowle zł F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU Grunty Tytuł prawny zwolnienia powierzchnia w Budynki lub ich części powierzchnia użytkowa w Budowle wartość w zł G. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU Należy podać oddzielnie dla każdego przedmiotu opodatkowania: - położenie przedmiotu opodatkowania (adres) gruntu budynku budowli - identyfikatory geodezyjne działek budynków i lokali - numer księgi wieczystej i nazwę sądu - dla budowli liniowych oraz położonych na obszarze dwóch lub więcej gmin podatnik powinien podać oprócz wartości także ich długość na terenie gminy 50.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 51. Imię 52. Nazwisko 53. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 54. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 55. Uwagi organu podatkowego 56. Data (dzień - miesiąc - rok) 57. Podpis przyjmującego formularz *Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) podstawy opodatkowania kwoty podatków odsetki za zwłokę opłaty prolongacyjne oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 2) Niepotrzebne skreślić.

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 69/XII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2007 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późniejszymi zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Ciechanowca ul. Mickiewicza Ciechanowiec B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa. 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 7. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię drugie imię ** 9. Identyfikator REGON 10. Numer PESEL ** Pola wypełnia osoba fizyczna w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 12. Imię ojca 13. Imię matki D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA Wydanie drugie Mogilany, lipiec 2008 Szanowni Paostwo, oddaję do Paostwa rąk kolejne, drugie już wydanie Poradnika Interesanta. Poradnik ten został opracowany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2008 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁA RADY POWIATU 2068 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XIX/23/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny IN-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo