Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 lutego 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 » Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1-1. Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały Właściciele nieruchomości składają deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości do Burmistrza Gminy Dobrzyca. Deklaracje, o których mowa w 1 ust. 1 i ust 2 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy w Dobrzycy pisemnie lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularzy platformy epuap lub formularzy elektronicznych udostępnionych na stronach internetowych Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca. 2. Dane zawarte w wypełnionych deklaracjach elektronicznych przesyłane są za pomocą bezpiecznych protokołów teleinformatycznych zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. 3. Deklaracje złożone drogą elektroniczną winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym łub w inny sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację deklarującego i niezmienialność (integralność) składanej deklaracji". 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

2 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII/209/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późniejszymi zmianami. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. PRZEV DDNICZĄCY RAD IEJSKIEJ WitalisFSłroiniczak

3 UZASADNIENIE do Uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowelizaq'ą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), wypełniając dyspozycję art. 6n ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W załączeniu wzór deklaraq'i dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych. Deklaracja zawiera wszystkie ustawowe elementy określone w art. 6m ust. 1. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. PRZI RA Witał DNICZĄCY WIEJSKIEJ 'ołroiniczak

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 lutego 2015r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują 1 mieszkańcy Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz ze. zm.) Składający Właściciele nieruchomości 2, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdujące się w granicach administracyjnych Gminy Dobrzyca Termin składania Termin składania w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. Organ właściwy do złożenia deklaracji Burmistrz Gminy Dobrzyca Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Urząd Miejski Gminy Dobrzyca ul. Rynek Dobrzyca B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI B.1 OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe znakiem x) pierwsza deklaracja korekta deklaracji deklaracja zmieniająca (nowa) 1 miejsce zamieszkania - to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezaleinie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi 2 Właściciel nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oznacza także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomości. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w ust.1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

5 B.2 PRZYCZYNY ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI: B.3 PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZNIENIAJĄCEJ (NOWE) zaznaczyć właściwe znakiem x: zbycie/nabycie nieruchomości zmiana danych zmiana ilości osób inne -jakie Data zaistniałej zmiany C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(odpow/edn/e zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) Właściciel Współwłaściciel jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu użytkownik wieczysty inny podmiot (jaki?) D. DANE IDENTYFIKACYJNE *dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi "dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA PEŁNA** NIP / REGON PESEL NUMER TELEFONU E. 1 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

6 E.2 ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać jeżeli jest inny niż zamieszkania) KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA F.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUC HOMOŚCI (należy wypełnić jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności) RODZAJ WSPÓŁWŁAŚCICIELA: współwłasność łączna współwłasność ułamkowa (określa udział w majątku np. w wyniku spadku, w spółkach itp.) UWAGA! Jeżeli właścicieli jest więcej niż dwóch, należy wypełnić i dołączyć załącznik. F.2 DANE WSPOŁWŁASCIELA odpowiedni IMIĘ I NAZWISKO"/ PEŁNA NAZWA" NIP/REGON PESEL NUMER TELEFONU F. 3 ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY WSPi DŁWŁASCICIELA KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU MIEJSCOWOWŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA F. 4 ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania) KRAJ WOJEWÓDZTOW POWIAT GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

7 G. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne) KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI H.1 SPOSÓB ZBIERANA ODPADÓW KOMUNALNYCH odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny* - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny wynosi złotych miesięcznie na mieszkańca. odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy mieszkaniec nie zbiera odpadów w sposób selektywny wynosi złotych miesięcznie na mieszkańca. H.2 LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 4 H.3 WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty) zł, (słownie: złotych). I. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH LISTA ZAŁĄCZNIKÓW J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ^_ '. ' (miejscowość i data) (czytelny podpis) 3 Zbieranie odpadów w sposób selektywny oznacza, że właściciel nieruchomości zbiera rocznie nie mniej niż 2 worków do selektywnego zbierania, o pojemności Faktyczna liczba osób zamieszkujących nieruchomość, w przypadku różnic z meldunkiem wypełnia się oświadczenie

8 K. ADNOTACJE ORGANU ~ ~ r Pouczenie 1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wyliczonej w rubryce H.3 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 3. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uzyska po złożeniu deklaracji. Wykaz załączników 1) Dane na temat kompostowania (należy wypełnić, jeśli dotyczy). 2) Oświadczenie o faktycznym stanie osób zamieszkałych na nieruchomości {należy wypełnić, jeśli dotyczy). 3) Informacja o współwłaścicielach

9 Załącznik do deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPOSTOWANIA A. CZY NA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ KOMPOSTOWNIK TAK NIE B. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPOSTOWNIKA Pojemność w m 3 /litrach Liczba kompostowników C. JAK CZĘSTO OPRÓŻNIAM KOMPOSTOWNIK Raz na pół roku Raz na rok Raz na 2 lata Rzadziej D. INNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI W PRZYPADKU BRAKU KOMPOSTOWNIKA: Przekazuję sąsiadom/rodzinie na ich kompostownik Przekazuję do kompostowni n Wrzucam zwierzętom, które hoduję Uwagi: (miejscowość, data) (czytelny podpis)

10 Załącznik do deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a oświadczam, że na nieruchomości położonej w (adres nieruchomości) zamieszkują osoby. Różnica między liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkałych wynika z (miejscowość, data) (czytelny podpis)

11 Załącznik do deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy INFORMACJA 0 WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli) DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI Imię i nazwisko/ Pełna nazwa współwłaściciela Liczba udziałów Pesel/ regon Nip Numer telefonu Adres A.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY A.3. ADRES DO KORESPON D ENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania) B.1. DANE IDENTYFIKACYJN E WSPÓŁWŁAŚCICIELI Imię i nazwisko/ Pełna nazwa współwłaściciela Liczba udziałów Pesel/ regon Nip Numer telefonu Adres B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY B3. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania) C.1. DANE IDENTYFIKACYJh E WSPÓŁWŁAŚCICIELI Imię i nazwisko/ Pełna nazwa współwłaściciela

12 Liczba udziałów Pesel/ regon Nip Numer telefonu Adres C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY C.3. ADRES DO KORESPON D ENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania) D.1. DANE IDENTYFIKACYJIS E WSPÓŁWŁAŚCICIELI Imię i nazwisko/ Pełna nazwa współwłaściciela Liczba udziałów Pesel/ regon Nip Numer telefonu Adres D.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY D.3. ADRES DO KORESPON D ENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania) Miejscowość, data Podpis wypełniającego PRZE VÓD DJM1CZĄCY RARYflrl EJSKIEJ rdnkzak

13 i Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 lutego 2015r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.) Składający Właściciele nieruchomości 1 na których nie zamieszkują mieszkańcy, znajdujące się w granicach administracyjnych Gminy Dobrzyca Termin składania Termin składania w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. Organ właściwy do złożenia deklaracji Burmistrz Gminy Dobrzyca Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Urząd Miejski Gminy Dobrzyca ul. Rynek Dobrzyca B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1 Właściciel nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oznacza także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

14 B.1 OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe znakiem x) pierwsza deklaracja korekta deklaracji deklaracja zmieniająca (nowa) B.3 PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZNIENIAJĄCEJ (NOWE) zaznaczyć właściwe znakiem x: zbycie/nabycie nieruchomości zmiana danych zmiana ilości osób inne -jakie Data zaistniałej zmiany C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) Właściciel Współwłaściciel jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu użytkownik wieczysty inny podmiot (jaki?) D. DANE IDENTYFIKACYJNE *dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi **dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi

15 IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA PEŁNA 1 NIP / REGON PESEL NUMER TELEFONU E. 1 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY S KŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA E.2 ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać jeżeli jest inny niż zamieszkania) KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA F.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (należy wypełnić jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności) RODZAJ WSPÓŁWŁAŚCICIELA: D współwłasność łączna współwłasność ułamkowa (określa udział w majątku np. w wyniku spadku, w spółkach itp.) UWAGA! Jeżeli właścicieli jest więcej niż dwóch, należy wypełnić i dołączyć załącznik. F.2 DANE WSPOŁWŁASCIELA odpowiedni IMIĘ I NAZWISKO"/ PEŁNA NAZWA" NIP/REGON PESEL

16 NUMER TELEFONU F. 3 ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY WSPÓŁ\ WŁAŚCICIELA KRA 1 WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA ULICA NR DOMU MIEJSCOWOWŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA NR LOKALU F. 4 ADRES DO KORESPONDENCJ (jeżeli jest inny niż zamieszkania) KRAJ WOJEWÓDZTOW POWIAT GMINA ULICA NR DOMU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA NR LOKALU G. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne) KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA ULICA NR DOMU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA NR LOKALU G. DENE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY G.1 OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ODBIERANE W SPOSÓB: selektywny zmieszany G.2 PROWADZĘ NASTĘPUJĄCY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI : w ramach, której (wypełnić właściwe): 1) średnio jest zatrudnionych pracowników 2) w szkole uczy się uczniów/studentów 3) w żłobku/przedszkolu przebywa dzieci 4) lokal handlowy ma powierzchnię 5) lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych 6) w szpitalu/internacie/hotelu/pensjonacie znajduje się łóżek 7) znajduje się ogródków działkowych

17 8) na cmentarzu o powierzchni ha 9) przebywa średnio interesantów 10) w lasach ilość miejsc dla postoju pojazdów, obiektów turystycznych, miejsc biwakowych 10) liczba miesięcy przez które inna nieruchomość jest wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe G.3 POJEMNIKI NA ODPADY Liczba pojemników: 1) 80 I szt. 2) 1201 szt. 3) 1801 szt. 4) 2401 szt. 5) szt. 6) szt. 7) szt 8) 5m J -10m J jaki szt. Stawka miesięczna za pojemnik: 1) 801/120 zł/pojemnik 2) zł/pojemnik 3) 2401 zł/pojemnik 4) zł/pojemnik 5) zł/pojemnik 6) zł/pojemnik 7) 5m J -10m J zł/pojemnik Łącznie (liczba pojemników x stawka miesięczna za pojemnik ) 1) 801/1201 2) ) ) ) ) ) 5m J -10m J I. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH LISTA ZAŁĄCZNIKÓW J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

18 (miejscowość i data) (czytelny podpis) K. ADNOTACJE ORGANU Pouczenie 1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wyliczonej w rubyce G.3 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 3. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uzyska po złożeniu deklaracji. FRZ1WOI IIN1CZĄCY N IEJSK1EJ WiUdisY łrolnkzak

19 Załącznik do deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy INFORMACJA 0 WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli) DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI Imię i nazwisko/ Pełna nazwa współwłaściciela Liczba udziałów Pesel/ regon Nip Numer telefonu Adres A.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY A.3. ADRES DO KORESPON DENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania) B.1. DANE IDENTYFIKACYJIN E WSPÓŁWŁAŚCICIELI Imię i nazwisko/ Pełna nazwa współwłaściciela Liczba udziałów Pesel/ regon Nip Numer telefonu Adres B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY B3. ADRES DO KORESPONDENCJI Geżeli jest inny niż zamieszkania) C.1. DANE IDENTYFIKACYJł E WSPÓŁWŁAŚCICIELI Imię i nazwisko/ Pełna nazwa współwłaściciela

20 Liczba udziałów Pesel/ regon Nip Numer telefonu Adres C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY C.3. ADRES DO KORESPON D ENCJI Geżeli jest inny niż zamieszkania) D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI Imię i nazwisko/ Pełna nazwa współwłaściciela Liczba udziałów Pesel/ regon Nip Numer telefonu Adres D.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY D.3. ADRES DO KORESPON D ENCJI Geżeli jest inny niż zamieszkania) Miejscowość, data Podpis wypełniającego ODN1CZĄCY -'"EJSKIEJ ołnkzak

UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 7 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- ---

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- --- POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI PESEL Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/167/13 NIP Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem.

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Załącznik do Uchwały Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 grudnia 2012 Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/320/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20.08.2014 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, pola ciemne wypełnia Urząd, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 1. Numer PESEL/REGON 2. Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania deklaracji: Organ właściwy do złożenia deklaracji: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/471/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1. PESEL/REGON / / / / / / / / / / / / Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/237/13 -WZÓR- Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Rady Gminy Sulików

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 11 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 11 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania: Termin złożenia deklaracji: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Ustawa z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Formularz DO-1 1. PESEL/REGON DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Liczba załączników 1) - - - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami Podstawa 1. Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA Wydanie drugie Mogilany, lipiec 2008 Szanowni Paostwo, oddaję do Paostwa rąk kolejne, drugie już wydanie Poradnika Interesanta. Poradnik ten został opracowany

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny IN-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo