Karpacki Fundusz Solarny -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karpacki Fundusz Solarny -"

Transkrypt

1 Nowy Sącz 26 luty 2010 Instytut Karpacki Zasady funkcjonowania Programu Karpacki Fundusz Solarny - REGULAMIN Programu KFS Zasady funkcjonowania Programu Karpacki Fundusz Solarny (PKFS) i udzielania dotacji zostały przygotowane przez Zarząd Instytutu Karpackiego w zgodzie z jego statutem. Program Karpacki Fundusz Solarny 1

2 1 Definicje PKFS Program Karpacki Fundusz Solarny uruchomiony przez Instytut Karpacki Beneficjent gospodarstwo domowe uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie System solarny całość elementów układu solarnego Dotacja pienięŝna kwota przekazana Beneficjentowi po zakończeniu instalacji systemu solarnego Pakiet Systemów Solarnych rozwiązania konkretnych firm wytwarzające i oferujące systemy solarne wybrane przez Instytut Karpacki Operator Techniczny firma wyłoniona przez Instytut Karpacki, która odpowiada za stronę technicznowykonawczą PKFS, z którą Beneficjent podpisze Umowę Instalacyjną Wykonawca firma zaakceptowana przez Operatora Technicznego i Instytut Karpacki wykonująca montaŝ instalacji solarnych w gospodarstwach solarnych w ramach PKFS Wniosek pisemna deklaracja uczestnictwa w PKFS składana przez Beneficjenta. Umowa Instalacyjna umowa podpisywana pomiędzy gospodarstwami domowymi uczestniczącymi w Programie KFS a Operatorem Technicznym; regulująca warunki montaŝu, gwarancji i kwestii płatności. 2 Podstawa prawna Instytut Karpacki uruchamia Program Karpacki Fundusz Solarny na podstawie statutu fundacji. KPFS jest zgodny z następującymi celami statutu: 1. Kreowania inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych w Karpatach i na pozostałych obszarach górskich. 2. Popularyzowania ekologii i idei zrównowaŝonego rozwoju. Zasady funkcjonowania PKFS zostały przyjęte uchwałą zarządu z dnia 26 lutego Postanowienia ogólne 1. Celem działania PKFS jest wspieranie rozwoju ekologicznych źródeł energii na terenie polskich Karpat, a poprzez to przyczynianie się do rozwoju ekoenergetyki, popularyzację wykorzystania energii słonecznej jako optymalnego, odnawialnego źródła energii. Celem PKFS jest takŝe zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych. 2. Kwota środków przeznaczonych na dotacje wynikać będzie z wielkości środków jakimi dysponować będzie PKFS. Źródłami finansowania PKFS będą darowizny osób fizycznych i przedsiębiorstw, a takŝe dotacje przyznane przez fundusze strukturalne UE i inne fundusze pomocowe zajmujące się promowanie solarnych źródeł energii. Planowana wielkość Funduszu umoŝliwi udzielenie dotacji dla minimum 300 gospodarstw domowych. 3. Zachowując zasadę zrównowaŝonego rozwoju i mając na względzie duŝe zainteresowanie Programem KFS wśród mieszkańców innych gmin, ograniczeniu podlega liczba gospodarstw prywatnych biorących udział w Programie KFS. W gminie objętej Programem KFS dofinansowane zostanie do 25 gospodarstw. 4. Liczba zestawów solarnych podlegających dofinansowaniu uzaleŝniona jest od liczby mieszkańców wyraŝających chęć uczestnictwa w programie KFS oraz wysokości wnioskowanych kwot o dofinansowanie. Program Karpacki Fundusz Solarny 2

3 5. Istnieje moŝliwość wnioskowania o zwiększenie liczby gospodarstw prywatnych ubiegających się o dofinansowanie w danej gminie. KaŜdorazowo wniosek będzie rozpatrzony przez Instytut Karpacki % kwoty uzyskanego finansowania zewnętrznego (darowizn na cel Funduszu) zostanie przekazana na dotacje dla systemów solarnych instalowanych przez mieszkańców gmin karpackich; pozostałe 3% przekazane zostanie na koszty obsługi PKFS. 4 Beneficjenci uprawnieni do korzystania z dotacji 1. Beneficjentami są osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa domowe posiadające budynek, w którym istnieje moŝliwość instalacji systemu solarnego. 2. Beneficjentem moŝe zostać takie gospodarstwo, którego dochód na mieszkańca w 2009 nie przekraczał 5 tysięcy złotych brutto miesięcznie. 3. Beneficjentami mogą być w pierwszej kolejności mieszkańcy gmin karpackich. 5 Poziom udzielania dotacji 1. Dotacja nie moŝe być wyŝsza niŝ 30% wartości zainstalowanego systemu solarnego. 2. Po podpisaniu umowy instalacyjnej sumowany jest koszt zestawu solarnego i koszt audytu wstępnego i od tej kwoty naliczana jest 30 % dotacja. Dotacji nie podlegają koszty montaŝu zestawu solarnego. 6 Warunki udzielania dotacji 1. Dotacja określona zostanie na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Beneficjentem a Operatorem Technicznym, która opracowana będzie po wstępnym audycie. 2. Dotacja naliczana będzie do całości kosztów zakupu zestawu solarnego poniesionych przez gospodarstwo domowe bez kosztów montaŝu systemu. 3. Warunkiem udzielenia dotacji jest dokonanie całości płatności na rzecz Operatora Technicznego i wypełnienie pozostałych wymogów zawartych w Istnieje moŝliwość sprzedaŝy ratalnej zestawu solarnego. 7 Zasady i kroki ubiegania się o datację 1. Właściciel, bądź współwłaściciel gospodarstwa domowego wypełnia wniosek o udzielenie dotacji (zał.nr1) i zgłoszenie wykonania audytu wstępnego (zał.nr.2). 2. Wypełniony poprawnie wniosek i zgłoszenie wykonania audytu wstępnego zostaną przesłane: a) na adres pocztowy: Instytut Karpacki Ul. Polna 5; Nowy Sącz b) osobiście na spotkaniu informacyjnym. 3. Gospodarstwo domowe po dokonaniu audytu wstępnego podpisuje umowę z Operatorem Technicznym na zakup określonego w umowie sprzętu i wykonywanie prac instalacyjnych. Program Karpacki Fundusz Solarny 3

4 4. Gospodarstwo domowe wpłaca 20% zaliczki całkowitych kosztów sprzętu i instalacji określonej w umowie na konto Operatora Technicznego wskazane w umowie lub poprzez transakcję gotówkową. 5. Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych systemu solarnego gospodarstwo domowe dokonuje płatności na konto Operatora Technicznego wskazane w umowie. 6. Po potwierdzeniu przez Operatora Technicznego faktu finalizacji instalacji systemu solarnego i płatności na jego rzecz - Instytut Karpacki przekaŝe do 30 dni roboczych dotacje na wskazane przez Beneficjenta we wniosku konto bankowe. 7. Wszelkie kwestie wątpliwe nieujęte w dokumencie rozpatrywane będą kaŝdorazowo przez Instytut Karpacki bądź Operatora Technicznego. Zasady dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie 1. Ocena wniosków polegać będzie na ocenie formalnej 8 2. Wnioski, które nie będą miały wypełnionych wszystkich wymaganych punktów zostaną odrzucone. 3. Wnioski wypełnione nieczytelnie bądź dwuznacznie zostaną odrzucone. 4. O pozytywnym rozpatrzeniu złoŝonego wniosku kaŝdy wnioskodawca zostanie powiadomiony. 9 Pakiet Systemów Solarnych PKFS 1. Finansowaniem objęte będą rozwiązania technologiczne wyłącznie firm rekomendowanych przez ekspertów Instytutu. 2. W pakiecie znajdować się będą rozwiązania zamkniętej liczby firm, około pięciu firm, określone zgodnie z kryteriami: a) komplementarności technologicznej rozwiązań, b) najlepszej relacji cena-jakość. 3. Nie jest moŝliwe otrzymanie dotacji na urządzenia wytwarzane przez firmy spoza Pakietu Systemów Solarnych. 4. Lista systemów w ramach Pakietu prezentowana będzie w materiałach informacyjnych. 10 Operator Techniczny 1. Operator Techniczny, to firma wyłoniona przez Instytut Karpacki, która zajmować się będzie: informacją techniczną, audytami wdroŝeniowymi, montaŝem, a takŝe kwestiami prawno-finansowymi. 2. Operator Techniczny podpisywać będzie z uczestnikami Umowy Instalacyjne. 3. Operator Techniczny odpowiadać będzie za zainstalowanie systemu solarnego do 45 dni roboczych od momentu złoŝenia wniosku, podpisaniu umowy instalacyjnej i wpłaceniu zaliczki. 4. Operator Techniczny pobierać będzie płatności w formie przelewów lub transakcji gotówkowych od uczestników Programu KFS. 5. Operator Techniczny przekazywać będzie informacje do Instytutu Karpackiego o konieczności przekazania dotacji uczestnikowi Programu KFS. 6. Nad sprawnością i rzetelnością wykonywanych instalacji przez wykonawcę czuwa Operator Techniczny. Jednostką nadrzędną jest organizator Programu KFS Instytut Karpacki. Wszelakie wnioski i uwagi co do działania wykonawcy naleŝy składać do Operatora Technicznego lub do biura Programu KFS w Instytucie Karpackim. 7. Wyłącznie firmy montaŝowe zaakceptowane przez Operatora Technicznego i Instytut Karpacki maja prawo do montaŝu instalacji w ramach PKFS. Program Karpacki Fundusz Solarny 4

5 8. Nie jest moŝliwe sfinansowanie prac wykonywanych przez firmy lub osoby nie związane Programem KFS. 11 Audyt wstępny 1. Uczestnik PKFS podpisuje umowę po dokonaniu audytu wstępnego. 2. Audyt wstępny jest płatny. 3. Koszt audytu jest niezmienny i wynosi 100 zł brutto (słownie: sto złotych) dla kaŝdego gospodarstwa domowego. 4. Koszt audytu wstępnego podlega dofinansowaniu 30 % po podpisaniu umowy instalacyjnej. 5. Po podpisaniu umowy instalacyjnej sumowany jest koszt zestawu solarnego i koszt audytu wstępnego i od tej kwoty naliczana jest 30 % dotacja. 6. W przypadku nie podpisania umowy instalacyjnej koszt audytu jest bezzwrotny i nie podlega dofinansowaniu. Program Karpacki Fundusz Solarny 5

6 Załącznik nr 1. WNIOSEK o udział w Programie Karpacki Fundusz Solarny DANE BENEFICJENTA: 1. Nazwisko i imię Adres Seria i nr dowodu osobistego Numer telefonu: a) stacjonarny b) komórkowy... c) Obecnie stosowane źródło ciepła:. 6. Stosowane paliwo Wybrany model kolektora (podać ilość osób w gospodarstwie) Nazwa wykonawcy (firmy dostarczającej i instalującej) 9. Przewidywany termin realizacji (kwartał/rok) 10. Przewidywana w przyszłości kolejna instalacja związana z inwestycjami ekoenergetycznymi: a) pompa ciepła (tak/nie)... b) piec na biomasę (tak/nie)... c) rozszerzenie instalacji solarnej (tak/nie)... d) termoizolacja (tak/nie)... e) system wentylacji (tak/nie) Numer konta bankowego, na które naleŝy przelać kwotę dotacji: W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada konta bankowego istnieje moŝliwość pomniejszenia o 30% (dotacja) całości kosztów zakupu zestawu solarnego. Oświadczam, iŝ znam treść Zasad Funkcjonowania Karpackiego Funduszu Solarnego oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. Ponadto oświadczam Ŝe: 1. Dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 2. Średnie dochody mieszkańca przypadające na 1/os za poprzedni rok (2009) nie przekraczały średniorocznie 5tys. zł brutto. 3. Ja, niŝej podpisany legitymując się dowodem osobistym seria, jako uczestnik Programu Karpacki Fundusz Solarny, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) wyraŝam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Karpacki. 4. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby PKFS, tj. w celu realizacji programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a takŝe w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych dotyczących innych usług i programów mogących zainteresować składającego oświadczenie. 5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Instytut Karpacki, z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Polnej 5, który powierza (zgodnie z art. 31 ustawy) przetwarzanie danych osobowych uczestników programu Operatorowi. Przyjmuję zatem do wiadomości, Ŝe dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane w celu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego oświadczenia. 6. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.... (podpis) Program Karpacki Fundusz Solarny 6

7 Załącznik nr 2. ZGŁOSZENIE na wykonanie audytu wstępnego WyraŜam chęć na wykonanie audytu wstępnego dotyczącego sposobu montaŝu kolektorów słonecznych w programie KFS Imię... nazwisko... adres... nazwa gminy... tel. kontaktowy... Informacje wstępne: liczba mieszkańców gospodarstwa domowego... wybór zestawu... firma... cena katalogowa... cena po dofinansowaniu... Postanowienia ogólne: 1. W ramach audytu określona zostanie zdolność oraz sposób montaŝu kolektorów słonecznych. 2. Audyt będzie podstawą do określenia dokładnej ceny montaŝu zestawu. 3. Termin montaŝu ustalony będzie indywidualnie po wykonaniu audytu i podpisaniu umowy zgodnie z regulaminem KFS. 4. Wszelkie inne kwestie dotyczące dofinansowania zakupu kolektorów słonecznych zawarte są w regulaminie programu KFS. 5. Audyt jest płatny. 6. Koszt audytu jest niezmienny i wynosi 100 zł brutto (sto złotych) dla kaŝdego gospodarstwa domowego. 7. Koszt audytu wstępnego podlega dofinansowaniu 30 % po podpisaniu umowy instalacyjnej. 8. Po podpisaniu umowy instalacyjnej sumowany jest koszt zestawu solarnego i koszt audytu wstępnego i od tej kwoty naliczana jest 30 % dotacja. 9. W przypadku nie podpisania umowy instalacyjnej koszt audytu jest bezzwrotny i nie podlega dofinansowaniu. 10. Termin audytu ustalony będzie telefonicznie lub na spotkaniu informacyjnym. Data wykonania audytu... Miejsce wykonania audytu... Data i miejsce... Podpis osoby odbierającej zgłoszenie Podpis osoby wyraŝającej chęć wykonania audytu Program Karpacki Fundusz Solarny 7

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice.

URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice. Wydanie z dn. 14.07.2015 r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice. Ogólny opis: Dotacja do inwestycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... zawarta w dniu pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 4/76/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2010 r. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik XIII.7 Beneficjent zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Narodowy Instytut Muzealnictwa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego "Regulamin Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Okres kwalifikowania wydatków

Okres kwalifikowania wydatków INTERPRETACJE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM OPERYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Zakres obowiązywania wytycznych Pytanie: Kto powinien dokonywać interpretacji postanowień programów pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 3 Czasopisma

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 3 Czasopisma PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 3 Czasopisma I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDśET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. Podmiotem Dominującym wobec GRUPA śywiec S.A. jest Brau Union AG z siedzibą w Linz (Austria) W ramach Oferty Zakupu Akcji GRUPA śywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo