Program. Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program. Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny"

Transkrypt

1 Seminarium Nowelizacja ustawy o BFG i rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów w zakresie ujednolicenia zasad gwarantowania depozytów zgodnie ze standardami UE Działalność pomocowa Warszawa, październik 2011 r. 1

2 Program Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Zagregowany Profil Klienta zakres i struktura danych zawartych w systemie wyliczania - na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania [ ] Wnioski z pierwszych kontroli przeprowadzonych przez BFG na podstawie art. 38 g ust. 3 ustawy o BFG Nowa Dyrektywa Dyskusja - pytania 2

3 Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie 3

4 Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Podstawowym celem instytucji gwarantowania depozytów jest wypłata depozytów zgromadzonych na rachunkach bankowych, w sytuacji gdy nastąpi niedostępność depozytów w wyniku zawieszenia działalności banku. Systemy gwarantowania depozytów działają aby ochronić deponentów w przypadku zawieszenia działalności banku, a przez to zadbać o stabilność systemu bankowego 4

5 Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Historia gwarantowania depozytów na świecie Pierwsza instytucja gwarancyjna na świecie powstała w Stanach Zjednoczonych w 1933 r. jako następstwo Wielkiego Kryzysu. W Europie pierwszy system gwarancyjny powstał w Niemczech w 1966 r. 5

6 Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 94/19/EC z 30 maja 1994 r. - najważniejszy dokument dla powstawania europejskich systemów gwarantowania. Zgodnie z tą dyrektywą we wszystkich krajach UE muszą istnieć systemy gwarantowania depozytów obejmujące banki z poszczególnych krajów. 6

7 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 7

8 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny W Polsce wprowadzenie norm europejskich nastąpiło poprzez powołanie do życia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego co nastąpiło Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 8

9 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Art. 21 ustawy o BFG*: Celem obowiązkowego systemu gwarantowania jest zapewnienie deponentom wypłaty aty,, do wysokości określonej ustawą, środków w gwarantowanych w razie ich niedostępno pności. * tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm. wprowadzonymi: ustawą z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. Nr 144, poz. 1176), ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 140, poz. 943), ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1724). 9

10 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów implementacja Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (z późn. zm.) weszła w życie 17 lutego 1995 r. art. 7 ust. 1: minimalny poziom gwarancji EUR, art. 7 ust. 4: stopa pokrycia co najmniej 90%. Poziom gwarancji 10

11 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od dnia: r r r r r r r r. gwarantowane w 100% gwarantowane w 90 % równowartość w złotych przekraczające EURO, EURO* EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające 5000 EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO** Do wyliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. art. 23 ust. 3 ustawy o BFG * Z dniem 1 stycznia 1999 r. wyraz ECU zastąpiono wyrazem EURO (podstawa: art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe Dz. U. nr 160, poz. 1063). ** do 27 listopada 2008 r. (ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o BFG oraz zmianie innych ustaw Dz. U. Nr 209, poz. 1315). 11

12 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Termin spełnienia świadczenia gwarancyjnego Stan prawny obowiązujący w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 18 września 2009 r. Art. 22 ust. 3, 5, 6 ustawy o BFG: w terminie 30 dni od otrzymania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wypłaty środków gwarantowanych, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia niedostępności środków, sąd prowadzący postępowanie upadłościowe może, na wniosek Zarządu Funduszu, przedłużyć termin wypłat nie dłużej niż o trzy miesiące, sąd może, na kolejny wniosek Zarządu Funduszu, przedłużyć termin wypłat środków gwarantowanych o następne trzy miesiące, jednak nie więcej niż dwukrotnie. 12

13 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Przyczyny zmian w europejskim systemie gwarantowania depozytów KRYZYS FINANSOWY Wnioski Komisji Europejskiej Przywrócenie zaufania do sektora finansowego i jego właściwe funkcjonowanie. Zwiększenie stabilności rynków finansowych. Zwiększenie poziomu gwarancji. Uniknięcie niekorzystnych skutków konkurencji między krajami członkowskimi. Zmiany w systemie gwarantowania depozytów Nowelizacja Dyrektywy 94/19/WE (marzec 2009 r.) podwyższenie limitu do 50 tys. euro, a następnie jego harmonizacja na poziomie 100 tys. euro, skrócenie okresu wypłat do 20 dni roboczych, zniesienie udziału własnego deponenta, zwiększenie obowiązków informacyjnych Projektowana nowelizacja Dyrektywy (projekt Komisji Europejskiej) dalsze skrócenie okresu wypłat do 7 dni kalendarzowych, uproszczenie zasad gwarantowania, harmonizacja zasad finansowania systemów gwarantowania depozytów, wsparcie solidarnościowe, system goszczący jako agent płatniczy. 13

14 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Zmiany w europejskim systemie gwarantowania depozytów Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty Termin implementacji do 30 czerwca 2009 r. podwyższenie poziomu gwarancji do wysokości euro, rezygnacja z udziału własnego deponenta (koasekuracji), skrócenie okresu, o który może być przedłużony termin wypłaty, rozszerzenie obowiązków informacyjnych banków wobec klientów odnośnie systemu gwarantowania depozytów. Termin implementacji do 31 grudnia 2010 r. podwyższenie limitu gwarancji do wysokości euro, skrócenie okresu niedostępności środków dla deponentów do 20 dni roboczych. Kluczowa zmiana systemowa 14

15 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny I etap realizacji dyrektywy 2009/14/WE w Polsce - podwyższenie minimalnej wysokości pokrycia oraz zniesienie udziału własnego ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw od 28 listopada 2008 r. Art. 23 ust. 1 ustawy o BFG Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania (..) do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową do dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych euro w 100%. 15

16 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny I etap realizacji dyrektywy 2009/14/WE w Polsce - skrócenie okresu, o który może być przedłużony termin wypłaty: ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe od 19 września 2009 r. Art. 22 ust. 2 i 5 ustawy o BFG: 2. Świadczenie pieniężne ( ) jest wypłacane w złotych ( ) w terminie 30 dni od otrzymania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wypłaty środków gwarantowanych, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia niedostępności środków ( ). ( ) 5. ( ) sąd prowadzący postępowanie upadłościowe może, na wniosek Zarządu Funduszu, przedłużyć termin wypłat nie dłużej niż o 10 dni roboczych. 16

17 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny I etap realizacji dyrektywy 2009/14/WE w Polsce wprowadzenie obowiązku informacyjnego wobec klienta: ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe nałożyła na banki obowiązek informacyjny wobec klienta bank krajowy - obowiązek informacyjny określony został w art. 38b ustawy o BFG Art. 38b ust. 1 ustawy o BFG Podmioty objęte systemem gwarantowania są obowiązane do informowania osób korzystających z jego usług o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w sposób, w jaki są podawane informacje o świadczonych usługach Art. 38b ust. 2 ustawy o BFG Informacje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania nie mogą być wykorzystywane w celach reklamowych i powinny być ograniczone wyłącznie do informacji o przynależności do systemu gwarantowania i jego podstawowych zasadach funkcjonowania oddziały banków zagranicznych - obowiązek informacyjny określony został w art. 40a ust. 1a i 1b ustawy - Prawo bankowe oddziały instytucji kredytowej - obowiązek informacyjny określony został w art. 48o ustawy - Prawo bankowe 17

18 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny II etap realizacji dyrektywy 2009/14/WE w Polsce - nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 grudnia 2010 r. podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 30 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 1724) 18

19 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 19

20 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw* podwyższenie - od 31 grudnia 2010 r. kwoty środków gwarantowanych do wysokości równowartości w złotych euro w 100%, skrócenie terminu wypłaty do 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, z możliwością przedłużenia na wniosek Zarządu BFG, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych, * zmiany zostały wprowadzone do: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. 20

21 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Nowelizacja ustawy o BFG odejście od procedury upadłości i wyłączenie zarządcy/syndyka z procesu wypłat środków gwarantowanych, nowa procedura wypłat z wykorzystaniem infrastruktury zawieszonego banku lub banku-agenta agenta, obowiązek wprowadzenia w bankach systemów wyliczania pozwalających na generowanie na bieżąco list deponentów zawierających dane niezbędne do dokonania wypłat. odstąpienie od kompensacji wierzytelności przysługujących wzajemnie deponentowi i bankowi, rozszerzenie kręgu podmiotów objętych gwarancjami ( duże przedsiębiorstwa ). 21

22 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Porównanie stanów prawnych sprzed i po nowelizacji ustawy o BFG Dzień spełnienia warunku gwarancji poprzednio: - po nowelizacji ustawy o BFG: art. 2 pkt 4 ustawy o BFG: dzień wydania postanowienia o ogłoszenie upadłości banku art. 2 pkt 4a ustawy o BFG: w przypadku banku krajowego dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego ( ) oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 22

23 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Sposób przeprowadzania wypłat Art. 159 ustawy Prawo bankowe: 1. W okresie zawieszenia działalności bank: a) nie reguluje swoich zobowiązań, z wyjątkiem związanych z ponoszeniem uzasadnionych kosztów i nie prowadzi działalności bankowej poza windykacją należności (.). Spełnienie warunku gwarancji (zawieszenie działalności banku, powołanie zarządu komisarycznego, wystąpienie do sądu o ogłoszenie upadłości) Zarząd komisaryczny sporządza listę deponentów w oparciu o system wyliczania (art.26g ust.1 ustawy o BFG). (Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności do BFG) Zarząd komisaryczny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, przekazuje BFG listę deponentów. (art. 26i ust.1 ustawy o BFG) 23

24 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Sposób prowadzenia wypłat Wydzielenie danych na liście deponentów w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ich poprawności. (art.26i ust. 2 ustawy o BFG) Przesłanie do zarządu komisarycznego celem potwierdzenia. Lista wypłat Zarząd BFG podejmuje decyzję kto, w imieniu i na rzecz Funduszu, dokona wypłat środków gwarantowanych. (art.26j ust. 1 ustawy o BFG) Przekazanie listy wypłat zawierającej dane niezbędne do dokonywania wypłat. (art. 26j ust. 2 ustawy o BFG) Zarząd komisaryczny Bank agent (w oparciu o umowę) 24

25 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Sposób prowadzenia wypłat Zarząd Funduszu w drodze uchwały określa (art. 26l ust.1 ustawy o BFG): 1) informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego realizowane będą wypłaty środków gwarantowanych, 2) sposób dokonywania wypłat, w tym zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta, 3) kwotę przekazaną na wypłatę środków gwarantowanych, 4) wysokość kwot obowiązkowych wpłat banków oraz termin ich wniesienia. Publikacja uchwały Zarządu BFG w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym (art. 26l ust. 3 ustawy o BFG) 25

26 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Odbiór środków gwarantowanych po zakończeniu wypłat przez zarząd komisaryczny / bank agenta Środki gwarantowane, po które deponenci nie zgłoszą się w trakcie prowadzonych przez zarząd komisaryczny czy bank-agent wypłat, mogą być odebrane w terminie późniejszym bezpośrednio od BFG. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. (art. 23 ust.5 ustawy o BFG) 26

27 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania art. 2 pkt 3 ustawy o BFG art. 2b ust. 2 ustawy o BFG na zasadzie dobrowolności banki krajowe w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, oddziały banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, o ile nie są uczestnikami systemu gwarantowania środków pieniężnych albo system gwarantowania, w którym uczestniczą nie zapewnia gwarantowania środków pieniężnych co najmniej w zakresie i wysokości określonej w ustawie, oddział instytucji kredytowej, w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w przypadku gdy kwota środków gwarantowanych przez system jego państwa macierzystego jest niższa niż określona w ustawie, może, w celu podwyższenia tej kwoty do wysokości określonej ustawą, przystąpić do obowiązkowego systemu gwarantowania. W praktyce nie występują przesłanki do przystąpienia do systemu oddziału instytucji kredytowej (jednolity system gwarancji) 27

28 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania banki krajowe Lista banków objętych polskim systemem gwarantowania depozytów jest dostępna na Bank krajowy Bank krajowy z kapitałem zagranicznym Komentarz Banki krajowe to zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe banki mające siedzibę na terenie RP, utworzone jako odrębne osoby prawne, tutaj zarejestrowane,, posiadające licencję polskiego nadzoru bankowego, bez względu na formę prawną ich działalności: banki państwowe (art ustawy), banki spółdzielcze (art. 20 ustawy), banki w formie spółki akcyjnej (art ustawy). Pochodzenie kapitału i akcjonariuszy nie ma znaczenia. Istotne jest pod rządami prawa jakiego kraju został utworzony. Jeżeli ma siedzibę w Polsce, został utworzony jako odrębna osoba prawna, otrzymał licencję polskiego nadzoru bankowego, został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jest objęty gwarancjami polskiego systemu gwarantowania. 28

29 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Podstawowe pojęcia systemu gwarantowania depozytów Podmiot stosunku gwarancji (art. 22 ust. 1 ustawy o BFG) BFG DEPONENT 29

30 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów implikacje dla Zagregowanego Profilu Klienta (ZPK) Art. 49 ust. 3 ustawy Prawo bankowe Definicja deponenta (art. 2 pkt.1 ustawy o BFG) osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, o ile posiada posiadające zdolność prawną, z szkolna kasa oszczędnościowa, pracownicza kasa zapomogowopożyczkowa, będące stroną imiennego rachunku bankowego lub wynikającą czynności bankowych wierzytelność do banku Art. 55 ust. 1 ustawy Prawo bankowe Art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe oraz osoba, która przedstawiła rachunki stwierdzające poniesienie przez nią kosztów pogrzebu deponenta, zapisobiercy. o ile ich wierzytelności stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji 30

31 Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja deponenta ZPKID Unikalny identyfikator klienta w ramach banku nadawany przez bank xs:string tak Np. modulo lub inny dowolny numer nadany przez bank. Poza unikalnością tego numeru nie ma dodatkowych warunków technicznych nakładanych na ten identyfikator. TypKlienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika TypKlienta. xs:string tak Słownik wartości dla parametru odzwierciedla klasyfikację klientów banku wg ich statusu prawnego, stosowaną w definicji deponenta (art. 2 pkt 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). W przypadku spółki cywilnej należy podać oznaczenie JO (Uwaga: w odróżnieniu od przypadku, gdy posiadaczami wierzytelności są wspólnicy spółki cywilnej). 31

32 Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja deponenta Słownik wartości dla typu "TypKlienta" Opis osoba fizyczna (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną szkolne kasy oszczędnościowe pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe inne Wartość OF OP JO SKO PKZP INNE 32

33 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym definicja deponenta Wyłączenia spod gwarancji (art. 2 pkt 1 ustawy o BFG) osoby prawne a) Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna), b) banki: krajowe i zagraniczne oraz oddziały instytucji kredytowych, c) podmioty działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), d) podmioty działające na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), e) podmioty działające na podstawie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (narodowe fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające), f) podmioty działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (fundusze i towarzystwa inwestycyjne, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych), g) podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (otwarte i pracownicze fundusze emerytalne, powszechne i pracownicze towarzystwa emerytalne), h) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, 33

34 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym definicja deponenta Wyłączenia spod gwarancji osoby fizyczne Właściciele Inne podmioty osoby fizyczne i) osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi, j) członkowie zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji. 34

35 Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja deponenta StatusKlienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika StatusKlienta. xs:string tak Parametr określa status klienta banku w świetle definicji deponenta (art. 2 pkt 1 ustawy o BFG), tj. czy posiada status deponenta lub nie. Słownik wartości dla parametru odpowiada wprost przepisom ustawowym. Wartości parametru wskazują, czy dany klient jest deponentem w rozumieniu ustawy o BFG ( D ), czy też jest wyłączony spod gwarancji (pozostałe wartości słownika). Poszczególne wartości ND* niosą informację, z jakiego tytułu następuje wyłączenie spod gwarancji. W szczególności wartość NDInne przypisywana jest podmiotom, które nie są deponentami w rozumieniu ustawy o BFG a ich wyłączenie nie wynika z katalogu wykazanego w art. 2 pkt 1 lit. a k ustawy o BFG, lecz z klasyfikacji TypKlienta = Inne (np. tak oznaczane będą jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz nieposiadające zdolności prawnej). Gdy klientowi można przypisać dwie wartości ze słownika np. Skarbowi Państwa posiadającemu pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ (NDa i NDi), w takim przypadku wystarczy wskazać jedno z nich. 35

36 Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja deponenta Słownik wartości dla typu "StatusKlienta Opis Deponent Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. b ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. c ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. e ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. h ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. i ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. j ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. k ustawy o BFG Pozostali niedeponenci Wartość D NDa NDb NDc NDd NDe NDf NDg NDh NDi NDj NDk NDInne 36

37 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Środki gwarantowane Ochronie systemu gwarantowania depozytów podlegają (art. 2 pkt 2 ustawy o BFG): środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych: (art. 5 ust.1 i 2 ustawy - Prawo bankowe) w walucie polskiej i walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez ten bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, wierzytelności do banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji (art. 55 ust.1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe) do wysokości określonej ustawą, tj. do równowartości w złotych euro w 100%. (art. 23 ust. 1 ustawy o BFG) 37

38 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym definicja depozytu Środki gwarantowane z wyłączeniem: papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelność pieniężną, listów zastawnych, środków zdeponowanych na rachunku uznanym w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący z przestępstwa, w części co do której orzeczono przepadek 38

39 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym definicja depozytu rachunki bankowe Rozdział 3 ustawy Prawo bankowe Rachunki bankowe (wyciąg) Art Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych: 1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, 2) rachunki lokat terminowych, 3) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, 4) rachunki powiernicze. 2. Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: 1) osób prawnych, 2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, 3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. 3. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: 1) osób fizycznych, 2) szkolnych kas oszczędnościowych, 3) pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Art. 51. Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych albo kilku jednostek samorządu terytorialnego (rachunek wspólny). 39

40 Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja depozytu Wierzytelnosci Dane dotyczące wierzytelności klienta tak Środki zgromadzone na rachunkach niewykorzystywanych w związku z działalnością gospodarczą, których posiadaczem jest osoba fizyczna, i na rachunkach otwartych dla tej osoby w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, wykazuje się jako środki należące do jednej osoby fizycznej. Wierzytelnosc tak NumerRach unku Numer rachunku xs:string tak W przypadku rachunków bankowych powinien to być numer NRB. W przypadku braku nadanego NRB należy wskazać nr rachunku technicznego. Kwota Kwota wierzytelności srg:money tak Wykazywany jest kapitał kwoty wierzytelności, tzn. łącznie z odsetkami skapitalizowanymi zgodnie z umową. W przypadku wierzytelności będącej wierzytelnością z tytułu rachunku wspólnego, przy każdym współwłaścicielu rachunku, pola Kwota i Odsetki należy wykazać w pełnej wysokości. 40

41 KwotaDyspozycji Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja depozytu Kwota, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo Bankowe srg:money tak Należy wskazać łączną kwotę dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, o której mowa w art. 56 ust. 1 Prawa bankowego, ustanowionych do rachunku. Kwota dyspozycji powinna być wykazywana do każdego rachunku wg stanu na dany dzień. Kwota dyspozycji wykazywana w ZPK nie powinna uwzględniać ograniczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 2 Prawa bankowego. W przypadku nie ustanowienia dyspozycji wkładem jako wartość parametru należy wykazać 0. W sytuacji braku wymagalności kwot z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci nie należy wykazywać danych osobowych zapisobiercy. Jeżeli kwota dyspozycji stała się wymagalna (bank powziął informację o śmierci klienta), zapisobiercę wykazuje się jako odrębnego deponenta, a jego wierzytelność z tytułu dyspozycji oznacza się wskazując wartość parametru StatusWierzytelnosci jako G3. Wierzytelność wykazywana jako G3 powinna uwzględniać limit, o którym mowa w art. 56 ust. 2 Prawa bankowego. 41

42 Odsetki Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja depozytu Odsetki naliczone zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o BFG srg:money tak Wartość odsetek naliczonych od ostatniej kapitalizacji do daty, na którą sporządzany jest ZPK. Należy wykazywać kwoty odsetek należnych klientowi z uwzględnieniem w szczególności przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku wierzytelności będącej wierzytelnością z tytułu rachunku wspólnego, przy każdym współwłaścicielu rachunku, pola Kwota i Odsetki należy wykazać w pełnej wysokości. Uwagi Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności xs:string nie Parametr bez ograniczenia w zakresie formatu i wielkości - ma charakter awaryjny na wypadek potrzeby przekazania dodatkowych informacji o kliencie. Co do zasady pole nie będzie wypełniane. ZablokowanieS rodkow Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 26s ust. 1 ustawy o BFG. Tak=1; nie=0 xs:boolean tak 42

43 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Wypłata środków gwarantowanych Jeżeli deponent zgromadził oszczędności w kilku bankach, to w przypadku spełnienia warunku gwarancji w odniesieniu do tych banków, kwoty środków gwarantowanych zostają wyliczone deponentowi oddzielnie w każdym banku do wysokości limitu, czyli do równowartości w złotych euro. Środki gwarantowane wypłacane są w złotych wypłacane są w złotych bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w banku. 43

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z 34 PMiZP_2012 z dn. 14.06.2012 Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Załącznik do Uchwały Nr 179/2014 Zarządu SBL w Złotowie z dnia 24.11.2014 r. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Spółdzielczym Banku Ludowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO i PKZP w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, sierpień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. Bank BPH S.A. ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80 175 Gdańsk www.bph.pl marzec 2015 r. Spis treści Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych Kobierzyce, kwiecień 2015r. 1 Spis treści Rozdział Postanowienia ogólne...4 Definicje i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie. Jarocin, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 65/2013 Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego z dnia 23 maja 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 65/2013 Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego z dnia 23 maja 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 65/2013 Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego z dnia 23 maja 2013 r. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 201 /2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Załącznik nr 1 do Uchwały 201 /2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały 201 /2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Bytowie

w Banku Spółdzielczym w Bytowie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO I PKZP w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 2 do Uchwały nr 81/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 17.07.2013r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Więcbork Nr 12/IX/2012 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 110/2014 z dnia 05.11.2014 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Kowal, styczeń 2015 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Wprowadzony uchwałą Zarządu Nr 65/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: uchwałą Zarządu Nr 31/2015 z dnia 30 marca 2015 r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 24/08/2010 r. W którym momencie bank powinien zarejestrować przyznany kredyt o równowartości co najmniej 15 000 euro, w momencie przyznania kredytu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo