Program. Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program. Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny"

Transkrypt

1 Seminarium Nowelizacja ustawy o BFG i rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów w zakresie ujednolicenia zasad gwarantowania depozytów zgodnie ze standardami UE Działalność pomocowa Warszawa, październik 2011 r. 1

2 Program Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Zagregowany Profil Klienta zakres i struktura danych zawartych w systemie wyliczania - na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania [ ] Wnioski z pierwszych kontroli przeprowadzonych przez BFG na podstawie art. 38 g ust. 3 ustawy o BFG Nowa Dyrektywa Dyskusja - pytania 2

3 Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie 3

4 Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Podstawowym celem instytucji gwarantowania depozytów jest wypłata depozytów zgromadzonych na rachunkach bankowych, w sytuacji gdy nastąpi niedostępność depozytów w wyniku zawieszenia działalności banku. Systemy gwarantowania depozytów działają aby ochronić deponentów w przypadku zawieszenia działalności banku, a przez to zadbać o stabilność systemu bankowego 4

5 Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Historia gwarantowania depozytów na świecie Pierwsza instytucja gwarancyjna na świecie powstała w Stanach Zjednoczonych w 1933 r. jako następstwo Wielkiego Kryzysu. W Europie pierwszy system gwarancyjny powstał w Niemczech w 1966 r. 5

6 Cele i zadania systemów gwarantowania depozytów na świecie Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 94/19/EC z 30 maja 1994 r. - najważniejszy dokument dla powstawania europejskich systemów gwarantowania. Zgodnie z tą dyrektywą we wszystkich krajach UE muszą istnieć systemy gwarantowania depozytów obejmujące banki z poszczególnych krajów. 6

7 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 7

8 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny W Polsce wprowadzenie norm europejskich nastąpiło poprzez powołanie do życia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego co nastąpiło Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 8

9 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Art. 21 ustawy o BFG*: Celem obowiązkowego systemu gwarantowania jest zapewnienie deponentom wypłaty aty,, do wysokości określonej ustawą, środków w gwarantowanych w razie ich niedostępno pności. * tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm. wprowadzonymi: ustawą z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. Nr 144, poz. 1176), ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 140, poz. 943), ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1724). 9

10 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów implementacja Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (z późn. zm.) weszła w życie 17 lutego 1995 r. art. 7 ust. 1: minimalny poziom gwarancji EUR, art. 7 ust. 4: stopa pokrycia co najmniej 90%. Poziom gwarancji 10

11 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od dnia: r r r r r r r r. gwarantowane w 100% gwarantowane w 90 % równowartość w złotych przekraczające EURO, EURO* EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające 5000 EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO przekraczające EURO, a nieprzekraczające EURO** Do wyliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. art. 23 ust. 3 ustawy o BFG * Z dniem 1 stycznia 1999 r. wyraz ECU zastąpiono wyrazem EURO (podstawa: art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe Dz. U. nr 160, poz. 1063). ** do 27 listopada 2008 r. (ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o BFG oraz zmianie innych ustaw Dz. U. Nr 209, poz. 1315). 11

12 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Termin spełnienia świadczenia gwarancyjnego Stan prawny obowiązujący w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 18 września 2009 r. Art. 22 ust. 3, 5, 6 ustawy o BFG: w terminie 30 dni od otrzymania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wypłaty środków gwarantowanych, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia niedostępności środków, sąd prowadzący postępowanie upadłościowe może, na wniosek Zarządu Funduszu, przedłużyć termin wypłat nie dłużej niż o trzy miesiące, sąd może, na kolejny wniosek Zarządu Funduszu, przedłużyć termin wypłat środków gwarantowanych o następne trzy miesiące, jednak nie więcej niż dwukrotnie. 12

13 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Przyczyny zmian w europejskim systemie gwarantowania depozytów KRYZYS FINANSOWY Wnioski Komisji Europejskiej Przywrócenie zaufania do sektora finansowego i jego właściwe funkcjonowanie. Zwiększenie stabilności rynków finansowych. Zwiększenie poziomu gwarancji. Uniknięcie niekorzystnych skutków konkurencji między krajami członkowskimi. Zmiany w systemie gwarantowania depozytów Nowelizacja Dyrektywy 94/19/WE (marzec 2009 r.) podwyższenie limitu do 50 tys. euro, a następnie jego harmonizacja na poziomie 100 tys. euro, skrócenie okresu wypłat do 20 dni roboczych, zniesienie udziału własnego deponenta, zwiększenie obowiązków informacyjnych Projektowana nowelizacja Dyrektywy (projekt Komisji Europejskiej) dalsze skrócenie okresu wypłat do 7 dni kalendarzowych, uproszczenie zasad gwarantowania, harmonizacja zasad finansowania systemów gwarantowania depozytów, wsparcie solidarnościowe, system goszczący jako agent płatniczy. 13

14 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Zmiany w europejskim systemie gwarantowania depozytów Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty Termin implementacji do 30 czerwca 2009 r. podwyższenie poziomu gwarancji do wysokości euro, rezygnacja z udziału własnego deponenta (koasekuracji), skrócenie okresu, o który może być przedłużony termin wypłaty, rozszerzenie obowiązków informacyjnych banków wobec klientów odnośnie systemu gwarantowania depozytów. Termin implementacji do 31 grudnia 2010 r. podwyższenie limitu gwarancji do wysokości euro, skrócenie okresu niedostępności środków dla deponentów do 20 dni roboczych. Kluczowa zmiana systemowa 14

15 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny I etap realizacji dyrektywy 2009/14/WE w Polsce - podwyższenie minimalnej wysokości pokrycia oraz zniesienie udziału własnego ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw od 28 listopada 2008 r. Art. 23 ust. 1 ustawy o BFG Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania (..) do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową do dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych euro w 100%. 15

16 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny I etap realizacji dyrektywy 2009/14/WE w Polsce - skrócenie okresu, o który może być przedłużony termin wypłaty: ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe od 19 września 2009 r. Art. 22 ust. 2 i 5 ustawy o BFG: 2. Świadczenie pieniężne ( ) jest wypłacane w złotych ( ) w terminie 30 dni od otrzymania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wypłaty środków gwarantowanych, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia niedostępności środków ( ). ( ) 5. ( ) sąd prowadzący postępowanie upadłościowe może, na wniosek Zarządu Funduszu, przedłużyć termin wypłat nie dłużej niż o 10 dni roboczych. 16

17 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny I etap realizacji dyrektywy 2009/14/WE w Polsce wprowadzenie obowiązku informacyjnego wobec klienta: ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe nałożyła na banki obowiązek informacyjny wobec klienta bank krajowy - obowiązek informacyjny określony został w art. 38b ustawy o BFG Art. 38b ust. 1 ustawy o BFG Podmioty objęte systemem gwarantowania są obowiązane do informowania osób korzystających z jego usług o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w sposób, w jaki są podawane informacje o świadczonych usługach Art. 38b ust. 2 ustawy o BFG Informacje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania nie mogą być wykorzystywane w celach reklamowych i powinny być ograniczone wyłącznie do informacji o przynależności do systemu gwarantowania i jego podstawowych zasadach funkcjonowania oddziały banków zagranicznych - obowiązek informacyjny określony został w art. 40a ust. 1a i 1b ustawy - Prawo bankowe oddziały instytucji kredytowej - obowiązek informacyjny określony został w art. 48o ustawy - Prawo bankowe 17

18 Historia gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny II etap realizacji dyrektywy 2009/14/WE w Polsce - nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 grudnia 2010 r. podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 30 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 1724) 18

19 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 19

20 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw* podwyższenie - od 31 grudnia 2010 r. kwoty środków gwarantowanych do wysokości równowartości w złotych euro w 100%, skrócenie terminu wypłaty do 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, z możliwością przedłużenia na wniosek Zarządu BFG, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych, * zmiany zostały wprowadzone do: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. 20

21 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Nowelizacja ustawy o BFG odejście od procedury upadłości i wyłączenie zarządcy/syndyka z procesu wypłat środków gwarantowanych, nowa procedura wypłat z wykorzystaniem infrastruktury zawieszonego banku lub banku-agenta agenta, obowiązek wprowadzenia w bankach systemów wyliczania pozwalających na generowanie na bieżąco list deponentów zawierających dane niezbędne do dokonania wypłat. odstąpienie od kompensacji wierzytelności przysługujących wzajemnie deponentowi i bankowi, rozszerzenie kręgu podmiotów objętych gwarancjami ( duże przedsiębiorstwa ). 21

22 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Porównanie stanów prawnych sprzed i po nowelizacji ustawy o BFG Dzień spełnienia warunku gwarancji poprzednio: - po nowelizacji ustawy o BFG: art. 2 pkt 4 ustawy o BFG: dzień wydania postanowienia o ogłoszenie upadłości banku art. 2 pkt 4a ustawy o BFG: w przypadku banku krajowego dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego ( ) oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 22

23 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Sposób przeprowadzania wypłat Art. 159 ustawy Prawo bankowe: 1. W okresie zawieszenia działalności bank: a) nie reguluje swoich zobowiązań, z wyjątkiem związanych z ponoszeniem uzasadnionych kosztów i nie prowadzi działalności bankowej poza windykacją należności (.). Spełnienie warunku gwarancji (zawieszenie działalności banku, powołanie zarządu komisarycznego, wystąpienie do sądu o ogłoszenie upadłości) Zarząd komisaryczny sporządza listę deponentów w oparciu o system wyliczania (art.26g ust.1 ustawy o BFG). (Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności do BFG) Zarząd komisaryczny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, przekazuje BFG listę deponentów. (art. 26i ust.1 ustawy o BFG) 23

24 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Sposób prowadzenia wypłat Wydzielenie danych na liście deponentów w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ich poprawności. (art.26i ust. 2 ustawy o BFG) Przesłanie do zarządu komisarycznego celem potwierdzenia. Lista wypłat Zarząd BFG podejmuje decyzję kto, w imieniu i na rzecz Funduszu, dokona wypłat środków gwarantowanych. (art.26j ust. 1 ustawy o BFG) Przekazanie listy wypłat zawierającej dane niezbędne do dokonywania wypłat. (art. 26j ust. 2 ustawy o BFG) Zarząd komisaryczny Bank agent (w oparciu o umowę) 24

25 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Sposób prowadzenia wypłat Zarząd Funduszu w drodze uchwały określa (art. 26l ust.1 ustawy o BFG): 1) informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego realizowane będą wypłaty środków gwarantowanych, 2) sposób dokonywania wypłat, w tym zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta, 3) kwotę przekazaną na wypłatę środków gwarantowanych, 4) wysokość kwot obowiązkowych wpłat banków oraz termin ich wniesienia. Publikacja uchwały Zarządu BFG w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym (art. 26l ust. 3 ustawy o BFG) 25

26 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Odbiór środków gwarantowanych po zakończeniu wypłat przez zarząd komisaryczny / bank agenta Środki gwarantowane, po które deponenci nie zgłoszą się w trakcie prowadzonych przez zarząd komisaryczny czy bank-agent wypłat, mogą być odebrane w terminie późniejszym bezpośrednio od BFG. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. (art. 23 ust.5 ustawy o BFG) 26

27 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania art. 2 pkt 3 ustawy o BFG art. 2b ust. 2 ustawy o BFG na zasadzie dobrowolności banki krajowe w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, oddziały banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, o ile nie są uczestnikami systemu gwarantowania środków pieniężnych albo system gwarantowania, w którym uczestniczą nie zapewnia gwarantowania środków pieniężnych co najmniej w zakresie i wysokości określonej w ustawie, oddział instytucji kredytowej, w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w przypadku gdy kwota środków gwarantowanych przez system jego państwa macierzystego jest niższa niż określona w ustawie, może, w celu podwyższenia tej kwoty do wysokości określonej ustawą, przystąpić do obowiązkowego systemu gwarantowania. W praktyce nie występują przesłanki do przystąpienia do systemu oddziału instytucji kredytowej (jednolity system gwarancji) 27

28 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania banki krajowe Lista banków objętych polskim systemem gwarantowania depozytów jest dostępna na Bank krajowy Bank krajowy z kapitałem zagranicznym Komentarz Banki krajowe to zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe banki mające siedzibę na terenie RP, utworzone jako odrębne osoby prawne, tutaj zarejestrowane,, posiadające licencję polskiego nadzoru bankowego, bez względu na formę prawną ich działalności: banki państwowe (art ustawy), banki spółdzielcze (art. 20 ustawy), banki w formie spółki akcyjnej (art ustawy). Pochodzenie kapitału i akcjonariuszy nie ma znaczenia. Istotne jest pod rządami prawa jakiego kraju został utworzony. Jeżeli ma siedzibę w Polsce, został utworzony jako odrębna osoba prawna, otrzymał licencję polskiego nadzoru bankowego, został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jest objęty gwarancjami polskiego systemu gwarantowania. 28

29 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Podstawowe pojęcia systemu gwarantowania depozytów Podmiot stosunku gwarancji (art. 22 ust. 1 ustawy o BFG) BFG DEPONENT 29

30 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów implikacje dla Zagregowanego Profilu Klienta (ZPK) Art. 49 ust. 3 ustawy Prawo bankowe Definicja deponenta (art. 2 pkt.1 ustawy o BFG) osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, o ile posiada posiadające zdolność prawną, z szkolna kasa oszczędnościowa, pracownicza kasa zapomogowopożyczkowa, będące stroną imiennego rachunku bankowego lub wynikającą czynności bankowych wierzytelność do banku Art. 55 ust. 1 ustawy Prawo bankowe Art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe oraz osoba, która przedstawiła rachunki stwierdzające poniesienie przez nią kosztów pogrzebu deponenta, zapisobiercy. o ile ich wierzytelności stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji 30

31 Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja deponenta ZPKID Unikalny identyfikator klienta w ramach banku nadawany przez bank xs:string tak Np. modulo lub inny dowolny numer nadany przez bank. Poza unikalnością tego numeru nie ma dodatkowych warunków technicznych nakładanych na ten identyfikator. TypKlienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika TypKlienta. xs:string tak Słownik wartości dla parametru odzwierciedla klasyfikację klientów banku wg ich statusu prawnego, stosowaną w definicji deponenta (art. 2 pkt 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). W przypadku spółki cywilnej należy podać oznaczenie JO (Uwaga: w odróżnieniu od przypadku, gdy posiadaczami wierzytelności są wspólnicy spółki cywilnej). 31

32 Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja deponenta Słownik wartości dla typu "TypKlienta" Opis osoba fizyczna (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną szkolne kasy oszczędnościowe pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe inne Wartość OF OP JO SKO PKZP INNE 32

33 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym definicja deponenta Wyłączenia spod gwarancji (art. 2 pkt 1 ustawy o BFG) osoby prawne a) Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna), b) banki: krajowe i zagraniczne oraz oddziały instytucji kredytowych, c) podmioty działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), d) podmioty działające na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), e) podmioty działające na podstawie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (narodowe fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające), f) podmioty działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (fundusze i towarzystwa inwestycyjne, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych), g) podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (otwarte i pracownicze fundusze emerytalne, powszechne i pracownicze towarzystwa emerytalne), h) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, 33

34 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym definicja deponenta Wyłączenia spod gwarancji osoby fizyczne Właściciele Inne podmioty osoby fizyczne i) osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi, j) członkowie zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji. 34

35 Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja deponenta StatusKlienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika StatusKlienta. xs:string tak Parametr określa status klienta banku w świetle definicji deponenta (art. 2 pkt 1 ustawy o BFG), tj. czy posiada status deponenta lub nie. Słownik wartości dla parametru odpowiada wprost przepisom ustawowym. Wartości parametru wskazują, czy dany klient jest deponentem w rozumieniu ustawy o BFG ( D ), czy też jest wyłączony spod gwarancji (pozostałe wartości słownika). Poszczególne wartości ND* niosą informację, z jakiego tytułu następuje wyłączenie spod gwarancji. W szczególności wartość NDInne przypisywana jest podmiotom, które nie są deponentami w rozumieniu ustawy o BFG a ich wyłączenie nie wynika z katalogu wykazanego w art. 2 pkt 1 lit. a k ustawy o BFG, lecz z klasyfikacji TypKlienta = Inne (np. tak oznaczane będą jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz nieposiadające zdolności prawnej). Gdy klientowi można przypisać dwie wartości ze słownika np. Skarbowi Państwa posiadającemu pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ (NDa i NDi), w takim przypadku wystarczy wskazać jedno z nich. 35

36 Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja deponenta Słownik wartości dla typu "StatusKlienta Opis Deponent Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. b ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. c ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. e ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. h ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. i ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. j ustawy o BFG Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. k ustawy o BFG Pozostali niedeponenci Wartość D NDa NDb NDc NDd NDe NDf NDg NDh NDi NDj NDk NDInne 36

37 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Środki gwarantowane Ochronie systemu gwarantowania depozytów podlegają (art. 2 pkt 2 ustawy o BFG): środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych: (art. 5 ust.1 i 2 ustawy - Prawo bankowe) w walucie polskiej i walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez ten bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, wierzytelności do banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji (art. 55 ust.1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe) do wysokości określonej ustawą, tj. do równowartości w złotych euro w 100%. (art. 23 ust. 1 ustawy o BFG) 37

38 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym definicja depozytu Środki gwarantowane z wyłączeniem: papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelność pieniężną, listów zastawnych, środków zdeponowanych na rachunku uznanym w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący z przestępstwa, w części co do której orzeczono przepadek 38

39 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym definicja depozytu rachunki bankowe Rozdział 3 ustawy Prawo bankowe Rachunki bankowe (wyciąg) Art Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych: 1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, 2) rachunki lokat terminowych, 3) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, 4) rachunki powiernicze. 2. Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: 1) osób prawnych, 2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, 3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. 3. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: 1) osób fizycznych, 2) szkolnych kas oszczędnościowych, 3) pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Art. 51. Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych albo kilku jednostek samorządu terytorialnego (rachunek wspólny). 39

40 Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja depozytu Wierzytelnosci Dane dotyczące wierzytelności klienta tak Środki zgromadzone na rachunkach niewykorzystywanych w związku z działalnością gospodarczą, których posiadaczem jest osoba fizyczna, i na rachunkach otwartych dla tej osoby w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, wykazuje się jako środki należące do jednej osoby fizycznej. Wierzytelnosc tak NumerRach unku Numer rachunku xs:string tak W przypadku rachunków bankowych powinien to być numer NRB. W przypadku braku nadanego NRB należy wskazać nr rachunku technicznego. Kwota Kwota wierzytelności srg:money tak Wykazywany jest kapitał kwoty wierzytelności, tzn. łącznie z odsetkami skapitalizowanymi zgodnie z umową. W przypadku wierzytelności będącej wierzytelnością z tytułu rachunku wspólnego, przy każdym współwłaścicielu rachunku, pola Kwota i Odsetki należy wykazać w pełnej wysokości. 40

41 KwotaDyspozycji Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja depozytu Kwota, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo Bankowe srg:money tak Należy wskazać łączną kwotę dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, o której mowa w art. 56 ust. 1 Prawa bankowego, ustanowionych do rachunku. Kwota dyspozycji powinna być wykazywana do każdego rachunku wg stanu na dany dzień. Kwota dyspozycji wykazywana w ZPK nie powinna uwzględniać ograniczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 2 Prawa bankowego. W przypadku nie ustanowienia dyspozycji wkładem jako wartość parametru należy wykazać 0. W sytuacji braku wymagalności kwot z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci nie należy wykazywać danych osobowych zapisobiercy. Jeżeli kwota dyspozycji stała się wymagalna (bank powziął informację o śmierci klienta), zapisobiercę wykazuje się jako odrębnego deponenta, a jego wierzytelność z tytułu dyspozycji oznacza się wskazując wartość parametru StatusWierzytelnosci jako G3. Wierzytelność wykazywana jako G3 powinna uwzględniać limit, o którym mowa w art. 56 ust. 2 Prawa bankowego. 41

42 Odsetki Zagregowany Profil Klienta (ZPK) definicja depozytu Odsetki naliczone zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o BFG srg:money tak Wartość odsetek naliczonych od ostatniej kapitalizacji do daty, na którą sporządzany jest ZPK. Należy wykazywać kwoty odsetek należnych klientowi z uwzględnieniem w szczególności przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku wierzytelności będącej wierzytelnością z tytułu rachunku wspólnego, przy każdym współwłaścicielu rachunku, pola Kwota i Odsetki należy wykazać w pełnej wysokości. Uwagi Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności xs:string nie Parametr bez ograniczenia w zakresie formatu i wielkości - ma charakter awaryjny na wypadek potrzeby przekazania dodatkowych informacji o kliencie. Co do zasady pole nie będzie wypełniane. ZablokowanieS rodkow Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 26s ust. 1 ustawy o BFG. Tak=1; nie=0 xs:boolean tak 42

43 Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów - na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Wypłata środków gwarantowanych Jeżeli deponent zgromadził oszczędności w kilku bankach, to w przypadku spełnienia warunku gwarancji w odniesieniu do tych banków, kwoty środków gwarantowanych zostają wyliczone deponentowi oddzielnie w każdym banku do wysokości limitu, czyli do równowartości w złotych euro. Środki gwarantowane wypłacane są w złotych wypłacane są w złotych bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w banku. 43

Uwagi szczegółowe. Nazwa Opis Typ Wymagane Dodatkowe wyjaśnienia. Lista deponentów. Klienci

Uwagi szczegółowe. Nazwa Opis Typ Wymagane Dodatkowe wyjaśnienia. Lista deponentów. Klienci stan prawny od 24 czerwca 2015 r. Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta (zmiany w stosunku do dokumentu z dnia 24.07.2012 r. zaznaczono czcionką w kolorze zielonym) Uwagi ogólne Rozstrzygnięcie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej stan prawny od 9 października 2016 r. Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Uwagi ogólne Pomimo oznaczenia danych, jako niewymaganych kasa ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta banków oraz oddziałów banków zagranicznych

Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta banków oraz oddziałów banków zagranicznych stan prawny od 09 października 2016 r. Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta banków oraz oddziałów banków zagranicznych Uwagi ogólne Pomimo oznaczenia danych, jako niewymaganych bank ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Vademecum. zawierające tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego. z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Vademecum. zawierające tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego. z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Vademecum zawierające tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów Wstęp Depozyty gromadzone w Banku, tak

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1469

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1469 Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1469 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wymogów dla systemów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW mgr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.umcs.pl/pl/addres-bookemployee,3416,pl.html SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym

Bardziej szczegółowo

Zasady gwarantowania depozytów

Zasady gwarantowania depozytów Zasady gwarantowania depozytów Depozyty gromadzone w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). BFG to instytucja chroniąca

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Roszczenia z tytułu gwarancji depozytów przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Roszczenia z tytułu gwarancji depozytów przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Informacja dotycząca trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów.

Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów. Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów. Szanowni Państwo Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu (dalej Bank) są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 308/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 10 czerwca 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 10 czerwca 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 10 czerwca 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NADARZYNIE REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NADARZYNIE REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA Załącznik nr 2 do uchwały nr 308/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NADARZYNIE REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/11 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania (podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O UCZESTNICTWIE W OBOWIĄZKOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW I ZASADACH JEGO FUNKCJONOWANIA

I. INFORMACJA O UCZESTNICTWIE W OBOWIĄZKOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW I ZASADACH JEGO FUNKCJONOWANIA I. INFORMACJA O UCZESTNICTWIE W OBOWIĄZKOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW I ZASADACH JEGO FUNKCJONOWANIA Bank Zachodni WBK SA jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku

Duma Przedsiębiorcy 1/5. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 21 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Wypłata środków i działalność pomocowa BFG

Wypłata środków i działalność pomocowa BFG Wypłata środków i działalność pomocowa BFG Cel działalności BFG Podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek.

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek. Depozyty i BFG Umowa o prowadzenie rachunku depozytowego Ma charakter cywilnoprawny. Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie Regulamin prowadzenia rachunku integralna częśd umowy Obowiązkowo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 101/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 26 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 1198 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 września 2016 r.

Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz. 1642 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych

Bardziej szczegółowo

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się zmianę dotychczasowego 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw 1)2)

Ustawa. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw 1)2) Projekt z dnia 24 czerwca 2010 r. Ustawa z dnia o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw 1)2) Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia r.

Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia r. Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia 17.12.2011 r.) lp. opis zmiany przed zmianą po zmianie podstawa prawna i faktyczna

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Druk nr 720 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku elokata24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:...

UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:... UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:...* Numer rachunku... Wzór podpisu Posiadacza rachunku Wzór podpisu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 13 stycznia 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW W POLSCE

SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW W POLSCE Masz to jak w banku. Pewne jak w banku. SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW W POLSCE 1. Wstęp Bezpośrednim powodem tworzenia systemów gwarantowania depozytów jest ochrona konsumentów usług bankowych zwanych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów

- o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-131-10 Druk nr 3554 Warszawa, 26 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

BFG - DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA I WYPŁATA ŚRODKÓW

BFG - DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA I WYPŁATA ŚRODKÓW BFG - DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA I WYPŁATA ŚRODKÓW AGENDA: o BFG INFORMACJE WSTĘPNE PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJA REALIZOWANE DZIAŁANIA o DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA DLA BANKÓW CELE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 105/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 19 maja 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 19 maja 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 19 maja ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. (według stanu na dzień 5 września 2013 r.) 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw"

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Projekt z dniu 8 grudnia 2011 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw" Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady działalności banków w Polsce

Ogólne zasady działalności banków w Polsce Ogólne zasady działalności banków w Polsce Pojęcie, ogólna charakterystyka i źródła prawa bankowego Prawo bankowe w szerokim rozumieniu obejmuje ogół przepisów prawnych dotyczących tworzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. BFG organizacja gwarancji

Prawo bankowe. BFG organizacja gwarancji Prawo bankowe BFG organizacja gwarancji Bankowy Fundusz Gwarancyjny Po co gwarancje dla depozytariuszy? Co gwarancja wypłaty depozytów oznacza dla klientów banków? Czy warto aby bank należał do systemu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3434)

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3434) Druk nr 3804 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25% Duma Przedsiębiorcy 1/16 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 30 października 2015 r. i obowiązująca do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH Tabela oferty ów dla Produktów Hipotecznych z dnia 15 marca 2017 r. I. WSTĘP 1. Tabela oferty ów wraz z Regulaminem ów określają warunki obniżenia Marży Podstawowej, Prowizji Przygotowawczej oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50% Duma Przedsiębiorcy 1/14 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 9 lutego 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/18 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/ Oprocentowanie. LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku

Duma Przedsiębiorcy 1/ Oprocentowanie. LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku Duma Przedsiębiorcy 1/10 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 12 lutego 2016 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 40/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 13 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR 40/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 19 października 2015 r. z dnia 2015 r.

Projekt z dnia 19 października 2015 r. z dnia 2015 r. 1 Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie terminu uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy produkt strukturyzowany Elita Europy Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. obowiązuje od 17 września 2015 r. ) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 16 listopada 2012 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo