Załącznik 1 do Umowy Komisu LazyBox.pl Lista przekazanych przez Komitenta przedmiotów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 1 do Umowy Komisu LazyBox.pl Lista przekazanych przez Komitenta przedmiotów"

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 Załącznik 1 do Umowy Komisu Lista przekazanych przez Komitenta przedmiotów Towar (kategoria, marka) Stan (N-nowy, U-używany) Dodatkowe informacje o przedmiocie (np. wady, usterki) Cena minimalna, za którą zostanie sprzedany przedmiot [zł]* * Pozostawienie pustego pola w tabeli oznacza pozostawienie decyzji Komisantowi.

2 Strona 2 z 5 Towar (kategoria, marka) Stan (N-nowy, U-używany) Dodatkowe informacje o przedmiocie (np. wady, usterki) Cena minimalna, za którą zostanie sprzedany przedmiot [zł]* * Pozostawienie pustego pola w tabeli oznacza pozostawienie decyzji Komisantowi. Na własną odpowiedzialność przekazuję Komisantowi paczkę przedmiotów, bez deklaracji dokładnej zawartości. (Zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz wymieniać wszystkich przekazywanych Komisantowi przedmiotów. Komisant po odebraniu paczki prześle Ci listę przedmiotów do akceptacji). Proszę o przekazanie. % kwoty należnej mi ze sprzedaży moich przedmiotów na rzeczy instytucji charytatywnej.. (W nie wskazania konkretnej instytucji charytatywnej i zaznaczenia pola wyboru dokona wyboru instytucji). Zamawiam odbiór osobisty (cena 20 zł). (Koszt odliczany od zysku ze sprzedaży dla Zleceniodawcy). Oświadczam, że jestem właścicielem albo współwłaścicielem powyższych przedmiotów, lub jestem upoważniony do sprzedaży tych przedmiotów przez właściciela lub współwłaścicieli, i że po Transakcji nie będę rościł wobec ani Nabywcy żadnych praw związanych zanych z wyzbyciem się własności przedmiotu i zrzekam się wszelkich roszczeń tak wobec, jak i wobec Nabywcy z tym związanych. Podpis Komisanta ()

3 Strona 3 z 5 Załącznik 2 do Umowy Komisu Dane Komitenta Imię i Nazwisko Adres Numer telefonu Seria i numer dowodu osobistego Numer konta bankowego, na który ma zostać przelana kwota dla Komitenta Dane do przelewu bankowego (Imię i nazwisko, adres posiadacza konta) Adres, na który mają zostać odesłane nie sprzedane rzeczy Wyrażam am zgodę na otrzymywanie od i jego Partnerów informacji o charakterze marketingowym (np. na temat promocji, konkursów).. Podpis Komisanta ()

4 Strona 4 z 5 Zawarta w dniu...pomiędzy współwłaścicielem serwisu, zamieszkałymi w Warszawie, zwanym w treści umowy "Komisantem", a zamieszkałym w... przy ul... legitymującym się dowodem osobistym... zwanym w treści umowy "Komitentem", o następującej treści: Komisant - rola w jakiej występują 1..., właściciele serwisu, polegająca na pośrednictwie handlowym; zwani dalej również Zleceniobiorcą lub Sprzedającym. Komitent - osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem rzeczy lub ruchomości oddanej w komis, będąca zleceniodawcą w umowie komisu, zwana dalej również Zleceniodawcą. Umowa komisu - pisemne lub ustne porozumienie się dwóch lub więcej stron w celu ustalenia wzajemnych praw i obowiązków, na podstawie którego Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz Zleceniodawcy, lecz w imieniu własnym. Nabywca - osoba (fizyczna lub prawna) nabywająca dobra materialne lub usługi od Sprzedającego. Przedmiot - rzecz, co do której Komitent ma prawo własności, i który, na podstawie Umowy komisu, przekazuje Komisantowi w celu sprzedaży. Platforma Sprzedażowa - platforma handlowa on-line będąca serwisem ogłoszeniowym lub aukcyjnym, w ramach której dokonywane są Transakcje zgodnie z regulaminem danej Platformy Sprzedażowej. Transakcja - czynność zachodząca pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą, prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży, w tym umowy sprzedaży na odległość, pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą. 2 Umowa określa warunki współpracy Stron w zakresie: oferowania rzeczy ruchomych (Przedmiotów) przekazanych Komisantowi przez Komitenta do sprzedaży Nabywcom, w tym również za pośrednictwem internetowych Platform Sprzedażowych o charakterze ogłoszeniowym lub aukcyjnym; odebrania od Nabywcy zapłaty za sprzedane Przedmioty; rozliczenia pomiędzy Komisantem a Komitentem. Komisant w imieniu własnym, lecz na rzecz Komitenta, złoży ofertę sprzedaży, zawrze i wykona umowę oraz przyjmie zapłatę za sprzedane Przedmioty, w zamian za należne jej wynagrodzenie prowizyjne. 3 Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej we własnym imieniu otrzymanych od Komitenta Przedmiotów wymienionych w Załączniku 1 do niniejszej Umowy. 4 Komitent oświadcza, że Przedmioty, o których mowa w 3, stanowią jego wyłączną własność i nie są obciążone prawami osób trzecich oraz że są wolne od wad fizycznych i prawnych. Zleceniodawca odpowiada za stan techniczny, sprawność i bezpieczeństwo rzeczy przekazanych do sprzedaży komisowej oraz ponosi wobec Nabywcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi wg art Kodeksu Cywilnego. W zastrzeżeń prawnych ze strony organów sądowych Państwa oraz podmiotów lub osób trzecich, co do prawa sprzedaży przez Komisanta przekazanych mu przez Komitenta Przedmiotów, Komitent zobowiązuje się ściśle współpracować z Komisantem w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, a jednocześnie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną i majątkową w sytuacji, gdy prawa osób trzecich zostaną w związku z jego działaniem naruszone oraz pokryje wszelkie koszty, jakie z związku z tym zostaną nałożone i/lub poniesione przez Komisanta. 5 Komisant ma prawo odmówić przyjęcia Przedmiotu od Komitenta, jeśli obrót danym Przedmiotem jest zakazany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stan Przedmiotu (wiek, stopień zużycia, czystość itp.) powoduje, że jego wartość jest zdaniem Komisanta zbyt niska lub z innych powodów, o których Komisant poinformuje Komitenta za pośrednictwem wiadomości . W ciągu 7 dni od wysłania przez Komisanta w/w wiadomości , Komitent podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania z nie przyjętymi do sprzedaży Przedmiotami i informuje o niej Komisanta za pośrednictwem wiadomości . W nie poinformowania Komisanta przez Komitenta o swojej decyzji we wskazanym wyżej terminie, Komisant ma prawo sam zadecydować o dalszym postępowaniu z tymi Przedmiotami. 6 Strony umowy określają cenę minimalną każdego Przedmiotu, o którym mowa w 3 na wartość określoną w tabeli w Załączniku 1 do niniejszej Umowy, w kolumnie Cena minimalna, za którą zostanie sprzedany przedmiot. W nie określenia w umowie lub Załączniku 1 do umowypowyższej ceny dla dowolnego z Przedmiotów, o których mowa w 3, Komisant ma prawdo zdecydować o cenie, za którą zostanie sprzedany dany Przedmiot. 7 Od chwili przyjęcia Przedmiotów, o których mowa w 3, Komisant ponosi ryzyko ich uszkodzenia, utraty lub zniszczenia. Komisant zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć oddane do sprzedaży komisowej Przedmioty od ryzyka kradzieży z włamaniem, ognia i innych zdarzeń losowych. 8 Komitent ma prawo do rezygnacji ze sprzedaży przekazanych Komisantowi Przedmiotów, dopóki nie zostanie złożona żadna oferta kupna danego Przedmiotu. O swojej rezygnacji Komitent informuje Komisanta za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres Komisant ma 48h na odniesienie się do prośby Komitenta. Jeśli w tym czasie zostanie złożona oferta kupna danego Przedmiotu, Komisant ma prawo go sprzedać. Jednocześnie Komisant dołoży wszelkich starań, aby wycofać ze sprzedaży Przedmiot, o którym mowa powyżej. 9 Wysokość należnej Komisantowi prowizji zależy od ostatecznej ceny kupna każdego Przedmiotu z osobna i jest określona w poniższej tabeli: Kwota sprzedaży >1000 zł danego 100 zł 500 zł 1000 zł Przedmiotu Prowizja LazyBox Opłata za odbiór osobisty paczki przez LazyBox wyboru takiej opcji transportu) Odesłanie niesprzedanych rzeczy do Zamawiającego wyboru opcji odesłania przedmiotów) Przesłanie niesprzedanych rzeczy do instytucji charytatywnej wyboru takiej opcji przez Zamawiającego) Odzież 50%, Pozostałe kategorie 40% Prowizj a nie mniej niż 10 zł 30% 25% 20 zł / kurs kuriera 20 zł / karton 20 zł / karton prowizja ustalana indywidual nie

5 Strona 5 z 5 10 Komisant nie dokonuje ani wydania ani wysyłki Przedmiotów do Nabywcy przed otrzymaniem od Nabywcy zapłaty za kupiony przedmiot. W sytuacji zawarcia za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej Transakcji pomiędzy Komisantem a Nabywcą i braku zapłaty przez Nabywcę kwoty za zakupiony Przedmiot, przedmiot ten nie zostanie mu ani wydany ani wysłany, i tym samym nie powstaje prawo Komitenta do żądania od Komisanta zapłaty za ten Przedmiot. W zaistnienia powyższej sytuacji, Komitent i Komisant wspólnie podejmuję decyzję, co do dalszego postępowania z tym Przedmiotem. 11 Odpowiedzialność Komisanta wobec Nabywcy ogranicza się do prawidłowego zaadresowania przesyłki oraz właściwego jej zapakowania, w wysyłki za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. 12 Komisant przekaże Komitentowi towi kwotę należną za sprzedaż Przedmiotów Komitenta w terminie 21 dni od daty wysłania danego Przedmiotu do Nabywcy pod warunkiem, że Nabywca nie odstąpi od Transakcji zawartej na odległość i nie zwróci przedmiotu do Komisanta. Powyższy termin wypłaty należności może ulec wydłużeniu w zgłoszenia naruszenia postanowień Regulaminu danejplatformy Sprzedażowej lub w odstąpienia od Transakcji przez Nabywcę lub innego sporu Nabywcy z Komisantem, w szczególności w związku zku z niezgodnością Przedmiotu z zadeklarowanym przez Komitenta stanem. 13 Komisant potrąca prowizję za sprzedane Przedmioty oraz koszty sprzedaży określone w tabeli w 9 z przekazywanej Komitentowi kwoty. 14 W, gdy powierzone do sprzedania Przedmioty określone w 3Umowy nie zostaną sprzedane w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia sprzedaży, Komisant kontaktuje się z Komitentem za pośrednictwem adresu wskazanego w Załączniku 2 do niniejszej Umowy, w celu ustalenia dalszego postępowania z nie sprzedanymiprzedmiotami. W nie poinformowania Komisanta przez Komitenta o swojej decyzji w ciągu 7 dniu od daty wysłania wiadomości , Komisant ma prawo sam dysponować Przedmiotami może zadecydować o dalszym magazynowaniu, wyrzuceniu bądź przekazaniu Przedmiotów na cele charytatywne. 15 Korzystanie z usług Komisanta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Komisantowi na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami) w celu świadczenia usług przez Komisanta na rzecz Komitenta. Komisant nie publikuje danych osobowych Komitenta i nie przekazuje ich osobom trzecim, chyba że jest to wymagane regulaminem danej Platformy Sprzedażowej lub gdy informacje te muszą być ujawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie ostatecznego i prawomocnego orzeczenia właściwego organu państwa lub organu samorządowego. 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy aneksu. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Komisanta. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki do umowy stanowiące integralną część umowy: Załącznik 1 - Lista przekazanych przez Komitenta przedmiotów Załącznik 2 - Dane Komitenta. Podpis Komisanta ()

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Konto IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy VI. Usługi dodane VII.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo