Uchwała Nr LV/572/09 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr LV/572/09 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych."

Transkrypt

1 Uchwała Nr LV/572/09 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych. Data utworzenia Numer aktu 572 Kadencja Kadencja Uchwała Nr LV/572/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.); art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.); art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.y: Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm) Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje: 1 Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Ustala się wzory formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny zgodnie z załącznikami: 1) wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości załącznik nr 2 do uchwały, 2) wzór formularza deklaracji na podatek rolny załącznik nr 3 do uchwały, 3) wzór formularza deklaracji na podatek leśny załącznik nr 4 do uchwały. 3 Traci moc Uchwała Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach i deklaracji podatkowych na podatek rolny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. 5

2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/572/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2009 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 844 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz ze zm.). Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami lub współposiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami lub współposiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13 B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI (zaznaczyć właściwą pozycję) informacja składana po raz pierwszy zmiana uprzednio złożonej informacji Data C. DANE IDENTYFIKACYJNE RODZAJ WŁASNOŚCI, POSIADANIA ( zaznaczyć właściwą pozycję) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8. współposiadacz zależny

3 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 844 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz ze zm.). Miejsce (adres) położenia przedmiotów opodatkowania oraz nr działek. Nr KW, Nazwa i adres siedziby sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Nr Kw Lp Nazwisko i imię Imiona rodziców PESEL NIP Adresy zamieszkania Kod i poczta Ad 1 Ad 2 Ad 3 I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW: 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków... m2 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych...,... ha 3. pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego... m2 D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI: 1. budynków mieszkalnych powyżej 2,20 m o wysokości w świetle o wysokości w świetle pomiędzy 1,40 2,20 m... m2... m2

4 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 844 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz ze zm.). 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o wysokości w świetle powyżej 2,20 m... m2... m2.. 1,40 2,20 m o wysokości w świetle pomiędzy Rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej i data rozpoczęcia PKD 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym powyżej 2,20 m 1,40 2,20 m o wysokości w świetle o wysokości w świetle pomiędzy..... m2... m2 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 1,40 2,20 m powyżej 2,20 m o wysokości w świetle o wysokości w świetle pomiędzy..... m2... m2 5. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków o wysokości w świetle powyżej 2,20 m... m2 1,40 2,20 m o wysokości w świetle pomiędzy... m2 6. gospodarczych (stajni, stodół, obór) lub ich części służących wyłącznie działalności rolniczej a położonych na gruntach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, z wyjątkiem powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pomieszczeń przeznaczonych na garaż o wysokości w świetle powyżej 2,20 m o wysokości w świetle pomiędzy 1,40 2,20 m..... m2... m2 7. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o wysokości w świetle powyżej 2,20 m o wysokości w świetle pomiędzy 1,40 2,20 m..... m2... m2 D.3 BUDOWLE według wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust zł E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH Budynki zwolnione: m2 powierzchnia..... m2 powierzchnia..... Podstawa zwolnienia :.. Grunty zwolnione: powierzchnia..... m2 Podstawa zwolnienia :..

5 II. PODATEK ROLNY F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Klasy użytków Powierzchnia gruntu w ha fizycznych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) wynikające z ewidencji gruntów Orne (R) Sady (S) Użytki zielone Rolne zabudowane (B Zadrzewione i zakrzewione Ogółem (Ps, Ł) R) I II III X X IIIa X IIIb X IV X X IVa X IVb X V VI VIz Razem Grunty pod stawami: - zarybione (czym) - nie zarybione Rowy RAZEM G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE INNEJ GMINY: Nazwa Gminy Powierzchnia gruntu w ha fizycznych Powierzchnia gruntu w ha przeliczeniowych H. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM Grunty zwolnione: klasa i powierzchnia... ha Podstawa zwolnienia :.

6 Grunty zwolnione: klasa i powierzchnia... ha Podstawa zwolnienia :. Grunty zwolnione: klasa i powierzchnia... ha Podstawa zwolnienia :. III. PODATEK LEŚNY I. POWIERZCHNIA LASU: (w ha fizycznych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) 1. grunty lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody, parków narodowych... ha 2. pozostałe grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy... ha J. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM Podstawa zwolnienia:. Powierzchnia lasów zwolnionych.. ha.. Podstawa zwolnienia:. Powierzchnia lasów zwolnionych..ha.. K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość, oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.... (miejscowość, data)... Podpis podatnika L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

7 Uwagi organu podatkowego: Data i podpis sprawdzającego formularz:... Objaśnienia do informacji o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych Użyte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2002r. Nr 9, poz. 84 z póżn.zm.) określenia oznaczają: 1. Budynek obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 2. Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, suteryny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50% a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię te pomija się. 3. Budowla obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Podstawę opodatkowania dla budowli stanowi ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika. 4. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne. 5. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 1. Pieczęć nagłówkowa Podatnika Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/572/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2009 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA... ROK

8 2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r, Nr 121, poz. 844 ze zm.) Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektywów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 3. Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13 B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycje)?1. właściciel?2. współwłaściciel?3. posiadacz samoistny?4. współposiadacz samoistny?5. użytkownik wieczysty?6. współużytkownik wieczysty?7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)?8. współposiadacz zależny 7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek Nr KW oraz nazwa i adres siedziby sądu: KW Nr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach 9. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracje : 10. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 11. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ** 12. Nr konta bankowego podatnika 13. Identyfikator REGON* / Numer PESEL ** : 14. Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD 15. Adres do korespondencji (Uwaga: Należy wypełnić, jeżeli jest inny niż podany w części B2): B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

9 16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat 19. Gmina 20. Ulica 21. Numer domu / numer lokalu 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 25. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)?1. deklaracja na dany rok?2. korekta deklaracji rocznej?3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego?4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku?5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 26. Data powstania lub zaistnienia zmiany obowiązku podatkowego, którego dotyczy niniejsza deklaracja (rok-miesiąc-dzień) : E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA Lp Przedmiot opodatkowania Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku D.1 BUDOWLE 1. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków zł. 0,1 % 2. Pozostałe budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zł. 2 % D.2 GRUNTY 3. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Powierzchnia gruntów: m2 4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych Powierzchnia gruntów: ha 5. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego a) pierwsze 800 m2 Powierzchnia gruntów: m2 b) powyżej 800 m m2 D.3 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 6. Budynki mieszkalne lub ich części: Powierzchnia użytkowa: a) o wysokości w świetle pomiędzy 1,40 m 2,20 m m2 b) o wysokości w świetle powyżej 2,20 m m2 7. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Powierzchnia użytkowa: gospodarczej wyłącznie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków a) o wysokości w świetle pomiędzy 1,40 m 2,20 m m2 b) o wysokości w świetle powyżej 2,20 m m2

10 8. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Powierzchnia użytkowa: a) o wysokości w świetle pomiędzy 1,40 m 2,20 m m2 b) o wysokości w świetle powyżej 2,20 m m2 9. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych a) o wysokości w świetle pomiędzy 1,40 m 2,20 m Powierzchnia użytkowa: m2 b) o wysokości w świetle powyżej 2,20 m m2 10. Pozostałe budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej a) o wysokości w świetle pomiędzy 1,40 m 2,20 m Powierzchnia użytkowa: m2 b) o wysokości w świetle powyżej 2,20 m m2 11. Budynki gospodarcze (stajnie, stodoły, obory) lub ich części służące wyłącznie działalności rolniczej a położone na gruntach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, z wyjątkiem powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pomieszczeń przeznaczonych na garaże Powierzchnia użytkowa: a) o wysokości w świetle pomiędzy 1,40 m 2,20 m m2 b) o wysokości w świetle powyżej 2,20 m m2 12. Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Powierzchnia użytkowa: a) o wysokości w świetle pomiędzy 1,40 m 2,20 m b) o wysokości w świetle powyżej 2,20 m m m2 E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 27. Kwota podatku (obliczona proporcjonalnie do ilości miesięcy w których istnieje obowiązek podatkowy) (należy zaokrąglić do pełnych złotych) F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH 28. Powierzchnia budynków zwolnionych 29. Podstawa prawna zwolnienia:.. m Powierzchnia gruntów zwolnionych 31. Podstawa prawna zwolnienia:..... m2

11 G. UWAGI I WYJAŚNIENIA H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ DEKLARACJĘ I OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODATNIKA Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 32. Imię i nazwisko 33. Telefon kontaktowy 34. Data wypełnienia 35. Podpis (pieczęć) osoby wypełniającej 36. Imię 37. Nazwisko 38. Data 39. Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 40.Adnotacje i uwagi: 41. Data wprowadzenia do systemu 42. Podpis sprawdzającego deklaracje u POUCZENIE: Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. Łączna kwota podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia Tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 2 1 pkt 1, art. 3 1 i art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. Z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.) Objaśnienia do informacji o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych

12 Użyte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2002r. Nr 9, poz. 84 z póżn.zm.) określenia oznaczają: 1. Budynek obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 2. Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, suteryny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50% a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię te pomija się. 3. Budowla obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Podstawę opodatkowania dla budowli stanowi ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika. 4. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne. 5. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin za złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 1. Pieczęć nagłówkowa Podatnika Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/572/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2009 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA... ROK 2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatkach rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969, ze zm.) Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 3. Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także spółki nie mające osobowości prawnej do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13 B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

13 B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8. współposiadacz zależny 7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek. 8. Nr KW oraz nazwa i adres siedziby sądu: KW Nr.. Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach 9. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracje 10. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 11. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wskazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** 12. Nr konta bankowego podatnika 13. Identyfikator REGON* / Numer PESEL ** 14. Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD 15. Adres do korespondencji: B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat 19. Gmina 20. Ulica 21. Numer domu / numer lokalu 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 25. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. deklaracja na dany rok 2. korekta deklaracji rocznej 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

14 D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ( z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) Grunty rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych przekraczających hektar fizyczny lub hektar przeliczeniowy podlegają opodatkowaniu wg ilości hektarów przeliczeniowych wg stawki stanowiącej równowartość 2,5 q żyta/ 1 ha przel. Grunty rolne o łącznej powierzchni nieprzekraczającej jednego hektara przeliczeniowego i fizycznego podlegają opodatkowaniu wg powierzchni ogółem (wynikającej z zapisów rejestrów ewidencji gruntów) wg stawki stanowiącej równowartość 5,00 q żyta/ 1 ha fiz. Klasy użytków Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Liczba hektarów Stawka z Wymiar podatku wynikające z ewidencji gruntów i budynków (łącznie z zabudowanymi) Ogółem Zwolnione z podatku rolnego Podlegające przeliczeniu na Powierzchnia Podstawa zwolnienia hektary przeliczeniowe przeliczeniowych stanowiących podstawę opodatkowania 1 hektara (przeliczeniowego lub fizycznego) w zł, gr rolnego w zł Grunty orne I II IIIa IIIb IVa IVb V X VI X VIz X Sady I II IIIa IIIb IVa IVb V X VI X VIz X Użytki zielone I II III IV

15 V X VI X VIz X Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na użytkach rolnych I II IIIa III IIIb IVa IV IVb V X VI X VIz X Grunty pod stawami a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) c) grunty pod stawami niezarybionymi Rowy Razem E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY Kwota podatku * (Kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych) F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ DEKLARACJĘ I OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODATNIKA Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 26. Imię i nazwisko 27. Telefon kontaktowy 28. Data wypełnienia 29. Podpis (pieczęć) osoby wypełniającej 30. Imię 31. Nazwisko

16 32. Data 33. Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 34. Uwagi i adnotacje: 35. Data wprowadzenia do systemu 36. Podpis sprawdzającego deklaracje u POUCZENIE: * Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. Łączna kwota podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia Tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 2 1 pkt 1, art. 3 1 i art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. Z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.) 1. Pieczęć nagłówkowa Podatnika Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/572/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2009 r. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY NA... ROK

17 2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. 3. Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Lasów Państwowych a także spółki nie mające osobowości prawnej do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13 B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycje) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8. współposiadacz zależny 7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 8. Nazwa i adres siedziby sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach KW Nr. 9. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 10. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 11. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wskazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** 12. Nr konta bankowego podatnika 13. Identyfikator REGON* / Numer PESEL ** 14. Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD 15. Adres do korespondencji (należy wypełnić jeżeli jest inny niż w części B.2): B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat 19. Gmina 20. Ulica 21. Numer domu / numer lokalu 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA Wydanie drugie Mogilany, lipiec 2008 Szanowni Paostwo, oddaję do Paostwa rąk kolejne, drugie już wydanie Poradnika Interesanta. Poradnik ten został opracowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny IN-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Liczba załączników 1) - - - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami Podstawa 1. Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 7 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego Pytanie nr 1: Czy na fakturze VAT dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany kod CN oleju

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- ---

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- --- POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI PESEL Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/167/13 NIP Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, pola ciemne wypełnia Urząd, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 1. Numer PESEL/REGON 2. Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo