UMOWA zawarta w dniu...w...pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA zawarta w dniu...w...pomiędzy"

Transkrypt

1 UMOWA zawarta w dniu...w...pomiędzy I. Zakładem Usług Mieszkaniowych sp. z o.o. w Kwidzynie zarejestrowanym w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją , posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wniesiony kapitał zakładowy zł, NIP , reprezentowanym przez: 1. prezesa Michała Leszczyńskiego nr licencji v - ce prezesa Wiesławę Łaszcz nr licencji 1839 lub 3. prokurenta Marcina Leszczyńskiego nr licencji zwanym dalej zarządcą, który oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w/w osoby reprezentujące spółkę posiadają na podstawie świadectw licencji zawodowych o numerach jak wyżej uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami, oraz indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami a II. Właścicielami lokali zamieszkującymi w budynku położonym w...przy ul....działającymi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości zabudowanej budynkiem j.w., zwanymi i wymienionymi dalej właścicielami przy udziale reprezentującego ich zarządu w osobach: o następującej treści: 1 1. Właściciele powierzają, a zarządca przyjmuje z dniem... w zarządzanie i administrowanie wraz obsługę prawną, nieruchomość zabudowaną. budynkiem... o powierzchni użytkowej...położoną w...przy ul... na działce nr... w obrębie... dla której jest prowadzona księga wieczysta nr...za wynagrodzenie miesięczne dotyczące zarządzania i prowadzenia gospodarki finansowej wspólnoty...zł/m 2 pow. użytkowej lokali. 2 Do obowiązków zarządcy należy zapewnienie w imieniu i na rzecz wspólnoty następujących usług: 1. Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości na nieruchomości wspólnej w zakresie: A/ Usług porządkowych, które obejmują: - sprzątanie klatek schodowych, a/ zamiatanie i mycie podłóg raz w tygodniu, b/ usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, c/ mycie szyb okiennych i drzwiowych w klatce schodowej dwa razy w roku, - zbieranie złomów, porzuconych sprzętów, gruzu i wysypanych z pojemników innych odpadów, - prowadzenie innych prac na wniosek współwłaścicieli obejmujących: a/ wyrównywanie kolein, b/ wycinanie chwastów i krzewów,

2 c/ obcinanie zbędnych lub uciążliwych gałęzi drzew. B/ Pielęgnacja zieleni obejmuje cięcie trawy na trawnikach przynależnych do nieruchomości i ich rekultywację w wypadkach wystąpienia takiej konieczności. C/ Odśnieżanie i likwidacja skutków zimy obejmuje: - odgarnianie śniegu z dojść do budynków gdy warstwa śniegu przekracza 2 cm, - skuwanie zlodowaceń na schodach, - posypywaniem zlodowaceń piaskiem. 2. Ubezpieczenie budynku od pożaru, wybuchu gazu, upadku statku powietrznego, uderzenia pioruna i odpowiedzialności cywilnej. 3. Organizacja i wykonywanie remontów tj: A. Wykonywanie wszelkich prac, napraw i wymian na częściach wspólnych w zakresie ujętym w planie rocznym lub na dodatkowe zlecenie podpisane przez przedstawicieli(a) wspólnoty. B. Usuwanie awarii i wykonywanie przeglądów tj: a/ usuwanie nagłych uszkodzeń dachu, b/ usuwanie niesprawności pionów - kanalizacyjnego, gazowego, wodociągowego, c/ usuwanie niesprawności instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości, d/ zabezpieczanie urządzeń i instalacji w częściach wspólnych w przypadku niemożliwości natychmiastowego usunięcia awarii, e/ zarządzanie stanem technicznym instalacji co i cwu za dodatkowym wynagrodzeniem, f/ naprawa innych niesprawności zgłoszonych bezpośrednio przez poszczególnych właścicieli. g/ zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości poprzez wykonywanie przeglądów szczelności instalacji gazowej i odbiorników za dodatkowym wynagrodzeniem, h/ wykonywanie przeglądów sprawności instalacji elektrycznej i odgromowej, i) wykonywanie przeglądów przewodów kominowych, j) zarządzanie stanem technicznym nieruchomości poprzez wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku i jego elementów za dodatkowym wynagrodzeniem. 4. Zapewnienie w imieniu i na rzecz wspólnoty następujących dostaw i usług : a/ dostawy energii elektrycznej do części wspólnej nieruchomości i na potrzeby oświetlenia zewnętrznego, b/ dostawy zimnej wody, c/ dostawy ciepłej wody, d/ odprowadzenie ścieków, e/ wywozu nieczystości stałych, f/ dostawy gazu, g/ utrzymania sprawności przewodów kominowych, h/ dostawy ciepła na potrzeby c.o. i/ zarządzania instalacją c.o.i c.w.u. - za dodatkowym wynagrodzeniem, j/ rozliczenia kosztów rodzajowych. 5. Dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy. 6. Składanie zarządowi wspólnoty rocznego sprawozdania z działalności wobec wspólnoty. 7. Zwoływanie zebrania ogółu właścicieli co najmniej raz w roku. 8. Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku. 9. Organizowanie zebrań wspólnoty, przygotowywanie planów gospodarczych i projektów uchwał Remonty o których mowa w 2 zarządca wykonywać będzie na podstawie planu remontów zatwierdzonego przez zebranie właścicieli lub zlecenia podpisanego przez przedstawicieli (a) właścicieli. 2. Awarie o których mowa w 2 zarządca wykonywać będzie na podstawie zgłoszeń właścicieli lokali. 3. W przypadku braku środków na przeprowadzenie czynności o których mowa w ust 1 i 2 nin., zarządca może odmówić jego wykonania uzależniając przeprowadzenie tych czynności od uzupełnienia środków przez właścicieli.

3 4 Ponadto na podstawie niniejszej umowy zarządca upoważniony jest do: 1. Zawarcia w imieniu i na rzecz właścicieli umów o dostawę: - wody, - energii elektrycznej na oświetlenie części wspólnych, - energii cieplnej dla potrzeb c.o, - ciepłej wody. - gazu 2. Zawarcia w zależności od potrzeb w imieniu właścicieli umów o: - założenie rachunku bankowego - odprowadzenie ścieków, - sprzątanie klatek schodowych, - wywozu nieczystości, - pielęgnację zieleni, - odśnieżanie chodników, likwidowanie skutków zimy, - utrzymanie porządku na posesji, - wykonywanie remontów, usuwanie skutków awarii, - dzierżawę gruntów oraz najem lub dzierżawy pomieszczeń przynależnych objętych współwłasnością po uzyskaniu po uzyskaniu zgody większości współwłaścicieli liczoną większością udziałów we współwłasności. 3. Dokonywanie rozliczeń z tytułu umów o których mowa w pkt. 1 i Dochodzenie na drodze sądowej należnych od właścicieli opłat na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz stanowiących ich własność lokali w zakresie objętym niniejszą umową, a także przypadających z nieruchomości wspólnej pożytków, które winno być podjęte wobec zaległości 3-miesięcznych.Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego obciążają wspólnotę do czasu wyegzekwowania od dłużnika należnych opłat. Po wyegzekwowaniu od dłużnika należnych opłat oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych, zostaną one zwrócone wspólnocie. 5. Dysponowania rachunkiem bankowym wspólnoty w zakresie uiszczania jej zobowiązań za otrzymywane świadczenia i usługi Właściciele uczestniczą w kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej płacąc zaliczki, a także ponoszą wydatki i płacą zaliczki związane z otrzymywanymi świadczeniami i usługami przeznaczonymi dla lokali i przypadających im powierzchni gruntów niezabudowanych,w formie miesięcznych zaliczek w wysokości ustalonej na zebraniu. 2. Wysokości zaliczek o których mowa w ust. 1 obliczone będą: a/ proporcjonalne do powierzchni użytkowej lokali stanowiących odrębną własność zajmowanych przez poszczególnych właścicieli obliczonej w m 2, b/ według ilości zamieszkałych osób, c/ według zużycia mediów z poprzedniego okresu rozliczeniowego opartych na odczytach liczników, d/ według ustalonych ryczałtów. 3. Analogicznie do sposobu naliczenia zaliczek będą rozliczane koszty, za wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi uchwałami 4. Na pokrycie kosztów o których mowa w ust. 1-2 właściciele lokali uiszczać będą zaliczki w formie bieżących opłat płatne z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto Wspólnoty 6 1. W przypadku zmian cen przez dostawców za usługi takie jak zimna woda, elektryczność, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, i innych, opłaty obciążające właścicieli ulegną zmianie. 2. O zmianie wysokości opłat o których mowa w ust. 1 zarządca niezwłocznie zawiadomi właścicieli przy czym opłaty w zmienionej wysokości obowiązywać będą począwszy od dnia w którym nastąpiła zmiana. 3. Zmiana wysokości opłat nie stanowi zmiany warunków umowy.

4 7 1. Nie wykorzystane przez Wspólnotę zgromadzone środki na fundusz remontowy lokowane będą po okresie rozliczeniowym na rachunku bankowym terminowym w kwocie pomniejszonej o sumę zadłużeń poszczególnych członków wspólnoty. 2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności o których mowa w 5 przez poszczególnych właścicieli, zarządca w celu zapewnienia płynności finansowej wspólnoty, jest uprawniony do pobierania należnych od tych właścicieli opłat w ostatnim dniu miesiąca za który należności przypadają, z kwoty przeznaczonej na remonty i awarie. 3. Pokrycie należności wynikłych ze zwłoki w zapłacie opłat powoduje naliczanie odsetek od należnych zaliczek i zwiększenie o wpłacone odsetki funduszu remontowego wspólnoty w momencie uregulowania należności przez dłużnika Należności o których mowa w 5 ust.1 rozliczane będą w/g faktycznie poniesionych przez właścicieli kosztów zgodnie z 5 ust Wysokość wynagrodzenia za wykonanie nin. umowy korygowana będzie corocznie na dzień o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS za poprzedni rok. 3. W przypadku powstania różnic pomiędzy opłatami faktycznie uiszczonymi przez właścicieli lokali, a wysokością należności rozliczoną zgodnie z ust. 1, nadwyżki powstałe z tego tytułu zostaną zaliczone poszczególnym właścicielom na poczet przyszłych należności z tego tytułu. Rozliczenia dokonywane będą raz do roku, a o jego wyniku zarządca powiadomi zainteresowanych na piśmie. W przypadku powstania niedopłaty z tego tytułu poszczególni właściciele zobowiązani są uregulować tą niedopłatę w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nieuregulowania tych należności określonym terminie stosuje się 7 ust.2. Przypisu tego nie stosuje się do nadwyżek opłat na remonty i awarie do których stosuje się 7 ust W przypadku zbycia lokalu przez właściciela, zarządca dokona rozliczenia zaliczek i kosztów przypadających na ten lokal na dzień określony aktem notarialnym. Zgromadzony fundusz na rzecz Wspólnoty nie podlega zwrotowi w przypadku zbycia 9 Do obowiązków zarządcy ponadto należy: 1. Sprawdzanie prawidłowości sporządzonych rachunków lub faktur wystawianych przez dostawców lub zleceniobiorców i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 2. Zarządzanie opomiarowaniem poboru wody za dodatkowym wynagrodzeniem. 3. Wydawanie każdemu z właścicieli książeczek opłat. 4. Usuwanie awarii o których mowa w 2 ust.3 w dniu zgłoszenia o ile ono nastąpi do godz lub w dniu następnym po godz w przypadku zgłoszenia po godz Udostępnianie właścicielom wszelkich informacji i zapewnianie wglądu do dokumentów związanych z wykonywaniem umowy i prowadzeniem rozliczeń z tego tytułu. 6. Składanie dwa razy do roku zarządowi wspólnoty informacji o zaleganiu w opłatach w przypadkach wystąpienia u poszczególnych właścicieli lokali zaległości przekraczających 3 okresy płatności. 7. Dokonywanie kontroli prawidłowości wykonania usług przez osoby trzecie zatrudnione przez zarządcę w imieniu i na rzecz właścicieli. 10 Do obowiązków właścicieli należy: 1. Informowanie zarządcy o każdej zmianie okoliczności, które maja wpływ na wykonanie czynności określonych umową. 2. Składanie u zarządcy listy osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach oraz kopii aktów notarialnych sprzedaży lokali. 3. Przekazywanie zarządcy wszelkiej dokumentacji technicznej dot. nieruchomości będącej w posiadaniu właścicieli.

5 11 Dodatkowe postanowienia umowy: 1.W przypadku wystąpienia przez okres dłuższy niż 30 dni zadłużenia opłat, o których mowa w 5 w wysokości przekraczającej połowę miesięcznych należności od wszystkich właścicieli, zarządca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca. 2. W przypadku zainstalowania w poszczególnych lokalach indywidualnych wodomierzy, rozliczanie wody następować będzie na podstawie wskazań tych urządzeń wg obowiązujących zasad. Brak dostępu do wodomierza indywidualnego powodować będzie rozliczenie według zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego W przypadku rozliczania poszczególnych lokali z wodomierzy indywidualnych odczyty wodomierzy wyposażonych w moduł radiowy będą dokonywane co pół roku w wyznaczonym na ten cel dniu, w obecności przedstawiciela zarządcy.. 3. Usuwanie awarii bez względu na wartość robót nie wymaga uzyskania przez zarządcę zgody współwłaścicieli. 4. W czynnościach odbioru wykonania remontów uczestniczą współwłaściciele lub ich przedstawiciele, przy czym zarządca ma obowiązek powiadomić wspólnotę o terminie odbioru przynajmniej na 48 godz. przed wyznaczonym terminem odbioru, poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku. 5. Przychody z części wspólnej nieruchomości zaliczane będą na zwiększenie funduszu remontowego wspólnoty. 6. Rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów najmu lub dzierżawy dot. części wspólnej nieruchomości, wymaga zgody większości współwłaścicieli 7. Właściciel w przypadku zbywania lokalu zobowiązany jest do powiadomienia zarządcy i wspólnoty przed dokonaniem transakcji zbycia. 8. Przez zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi rozumie się: a) ubezpieczenie budynku w zakresie podstawowym (od zdarzeń losowych) oraz od odpowiedzialności cywilnej, b) zapewnienie na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wykonywania remontów, c) usuwanie awarii i niesprawności powstałych w instalacjach budynku w częściach wspólnych, d) zarządzanie stanem technicznym nieruchomości i zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkowania poprzez dokonywanie okresowych kontroli zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego, e) zapewnienie dostaw mediów takich jak: wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wywozu nieczystości stałych i płynnych, sprzątania klatek schodowych oraz usług bankowych, f) zarządzanie i prowadzenie gospodarki finansowej wspólnoty mieszkaniowej, g) zarządzanie instalacją c.o. i c.w.u., h) zarządzanie opomiarowaniem poboru wody, i) zapewnienie wykonywania usług, j) zawieranie umów z dostawcami i usługodawcami w imieniu wspólnot mieszkaniowych, k) windykowanie w imieniu wspólnot mieszkaniowych zobowiązań Umowę zawarto na czas nieokreślony. 2. Umowę można rozwiązać za 1 - miesięcznym okresem wypowiedzenia z zastrzeżeniem 11 pkt Wszelkie inne sprawy nieporuszone w niniejszej umowie reguluje kodeks cywilny. 14 Umowę sporządzono w... jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

6 15 Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. Podpisy właścicieli lokali Podpisy członków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej: Podpisy osób reprezentujących zarządcę: 1. 2.

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul.

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Progresline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr...

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... Wzór ( mała wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia..w Gdańsku pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul w Gdańsku, którą reprezentują właściciele lokali w osobach: a....zam. Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. zarządzania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej na 2014 rok. ADMINISTRATOR s.j. Aleksandra i Janusz Kamińscy

OFERTA. zarządzania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej na 2014 rok. ADMINISTRATOR s.j. Aleksandra i Janusz Kamińscy OFERTA zarządzania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej na 2014 rok ADMINISTRATOR s.j. Aleksandra i Janusz Kamińscy www.administrator.gda.pl biuro@administrator.gda.pl biuro Gdańsk: 80-319 Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Urząd Miasta Poręba 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1 Regon: 000990451 NIP: 649-15-31-878 Tel.: (032) 677 13 55 Znak: PZ-341/03/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO

KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO Załącznik Nr 4 do umowy o zarządzanie nieruchomościami nr ZP.272..2012 z dn... KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO Czynności zarządzania I. Czynności prawne. II. Obsługa administracyjna budynku i mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Procedura zawierania umów załącznik nr 18 zawarta w dniu... pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: str. 1/6 UMOWA NR.. O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta dnia... w Ełku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19-300 Ełk ul. Suwalska

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu Kod nabywcy: Kod posesji: UMOWA Nr KW/ /13 o zaopatrzenie w wodę zawarta dnia..w Raciborzu pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 47-400 Racibórz przy

Bardziej szczegółowo

Twój Dom pod dobrą opieką i Zarządca pod ręką. Prezentacja firmy oraz oferta zarządzania i administrowania wspólnotą mieszkaniową

Twój Dom pod dobrą opieką i Zarządca pod ręką. Prezentacja firmy oraz oferta zarządzania i administrowania wspólnotą mieszkaniową Twój Dom pod dobrą opieką i Zarządca pod ręką Prezentacja firmy oraz oferta zarządzania i administrowania wspólnotą mieszkaniową Firma doświadczenie profesjonalizm Działamy od 2001 roku Kompleksowo obsługujemy

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. zwana w dalszej części,,umową", zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy:

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. zwana w dalszej części,,umową, zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy: UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zwana w dalszej części,,umową", zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu, Plac Polski 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo