PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013"

Transkrypt

1 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 zawarta w dniu.. w Lubinie pomiędzy: Firmą Market ABC B. Piekarz, W. Piekarz Spółka Jawna z siedzibą w Lubinie przy ul. Kościuszki 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod nr , Regon: , NIP: , reprezentowaną przez: 1. Bożena Piekarz Współwłaściciel 2. Władysław Piekarz - Współwłaściciel zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a, do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wydział Gospodarczy pod nr, lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Wydział. pod numerem ewidencyjnym:. Regon:.., NIP: , posiadającym kapitał zakładowy w wysokości.... zł (wpłacony.), reprezentowanym przez: ,., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie Zam.RPOWD/2/2013 1

2 PRZEDMIOT UMOWY W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie. 1. Roboty budowlane obejmują następujące części zadania inwestycyjnego: a) Roboty budowlane w zakresie rozbudowy Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie: roboty rozbiórkowe i ziemne łącznika B. 2. Roboty budowlane obejmują wykonanie pełnego zakresu prac dla danej części zadania. 3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy został określony w Zapytaniu Ofertowym oraz dokumentacji technicznej tzn. projektach architektoniczno budowlanych oraz wykonawczych, przedmiarze robót oraz harmonogramie rzeczowo finansowy robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Roboczych, bieżących uzgodnień i ustaleń na budowie dokonywać będą: a. ze strony Zamawiającego: Władysław Piekarz lub inna osoba upoważniona, b. ze strony Wykonawcy: Kierownik Budowy lub inna upoważniona osoba 2 PODWYKONAWCY 1. Roboty określone w 1 realizowane będą przez: a. Wykonawcę... w zakresie pełnym 2. Dopuszcza się możliwość wykonania robót przez Podwykonawcę za pisemną zgodą Zamawiającego. 3. Przed dopuszczeniem Podwykonawcy na teren budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletne kopie umów z Podwykonawcami, oraz podpisane aneksy w terminie trzech dni od daty ich podpisania 4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców przez Wykonawcę, Zamawiający przy rozliczaniu robót, wymagał będzie potwierdzeń rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, za fakturowany zakres robót. 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Umowa obowiązuje od dnia Termin realizacji robót: a) Przekazanie placu budowy: b) Zakończenie robót:

3 3. Termin realizacji robót ulega zmianie (ulega przedłużeniu o termin trwania poniższych okoliczności) w następujących przypadkach: a) wstrzymania budowy przez organy administracji lub uchylenia lub nie wydania niezbędnych do prowadzenie prac orzeczeń administracyjnych lub orzeczeń wydawanych przez inne służby, b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, którą to okoliczność potwierdza Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy, c) wstrzymania robót przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego tj. w momencie nie wywiązywania się przez Zamawiającego z jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy i przepisów prawa, w szczególności z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, d) braku zawarcia przez strony umowy o dodatkowe roboty budowlane, które nie pozwoliłyby na realizację dalszych etapów budowy, e) zmiany lub doprecyzowania dokumentacji projektowej, f) wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających prowadzenie prac na budowie, 4. Strony uznają działanie siły wyższej wtedy, kiedy bezpośrednio działa na proces wykonawczy robót budowlanych i uniemożliwia albo poważnie utrudnia wykonawstwo. 5. O zaistnieniu i zakończeniu siły wyższej mającej wpływ na normalne prowadzenie inwestycji Strony będą się niezwłocznie informować. 6. Zachowanie uzgodnionego w umowie terminu wykonania robót wynikających z przedmiotu umowy (na równi z jakością) jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy niespowodowane działalnością Wykonawcy a mające, zdaniem Wykonawcy, wpływ na termin zakończenia robót muszą być zgłoszone Zamawiającemu w terminie nie później niż 3 dni po zdarzeniu. 4 WARTOŚĆ UMOWY wynagrodzenie Wykonawcy. 1. Wartość ryczałtowa robót, o których mowa w 1 wynosi:.,-zł netto słownie:. zł) 2. Kwota powyższa nie zawiera podatku VAT, który będzie naliczany bezpośrednio w fakturach, w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów. 3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać waloryzacji ani aktualizacji. Wykonawca niniejszym gwarantuje, że wynagrodzenie to jest całkowite i ostateczne. 4. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie niżej wymienione elementy wziął pod uwagę przy ustalaniu ceny ryczałtowej wymienionej w ust. 1 i nie wnosi do nich zastrzeżeń, a w szczególności: a. iż po zapoznaniu się z planami, przekrojami, rzutami pionowymi, szczegółami wykonawstwa, kosztorysowymi opisami technicznymi robót, uzyskał informacje na temat wszystkich elementów, które budziły wątpliwości i niejasności, b. dokonał dokładnej wizji lokalnej miejsca, gdzie mają być prowadzone Roboty Budowlane i po zapoznaniu się z ich warunkami, uwzględniając konieczność adaptacji

4 terenu na plac budowy, sąsiednich posesji i konstrukcji, dokonał oceny wszystkich warunków związanych z realizacją robót i po całkowitym i dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami fizycznymi i utrudnieniami związanymi z miejscem prowadzenia robót, z dostępem, dojazdem, topografią i rodzajem gruntu, 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, zobowiązuje się do dochowania należytej staranności, realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i stosowania w procesie budowlanym wysokiej jakości materiałów posiadających stosowne atesty. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z kompletnym projektem budowlanym i zakresem rzeczowym robót, co do których nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, iż określony zakres rzeczowy robót jest kompletny i pozwoli na sprawną budowę przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz prawem budowlanym. 5 ROZLICZENIE ROBÓT 1. Rozliczanie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi każdorazowo po wykonaniu elementów robót i dokonaniu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, na podstawie faktury VAT, 2. Strony dopuszczają faktury częściowe proporcjonalne do procentowego zaawansowania robót. Przy czym suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umownej. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu elementów robót wymienionych w 1 ust 1, w oparciu o protokół wykonania i odbioru elementów robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego inspektora nadzoru. 3. Załącznikiem do każdej faktury będzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół wykonania i odbioru robót, 4. Rozliczenie końcowe nastąpi po dokonaniu ostatecznego odbioru robót na podstawie faktury końcowej, 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę, na zakres robót wykonany przez Podwykonawcę a fakturowany przez Wykonawcę, przed dokonaniem płatności faktury. 6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego w formie potwierdzenia przelewu bankowego o dokonaniu płatności na rzecz Podwykonawcy. W przypadku braku ww. potwierdzeń Zamawiający ma prawo wstrzymać z następnych faktur (częściowych lub końcowej) kwotę należną Podwykonawcy, wynikającą z faktur Podwykonawcy przyjętych przez Wykonawcę, do czasu rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą i przedłożenia Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Po upływie 14 dni od daty wstrzymania należności Zamawiający może złożyć wstrzymaną kwotę do depozytu sądowego. 7. Wykonawca w treści faktury oprócz nazwy zadania, tj. Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie wpisywał będzie numer zlecenia lub umowy (nr ZAM.RPOWD/2/2013), stanowiących podstawę do realizacji robót. 8. Zamawiający nie jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z jakiegokolwiek tytułu z wierzytelnościami Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia, jedynie w przypadku wystąpienia kar za zwlokę w wykonaniu umowy strony ustalają, że kwota ich będzie mogła być potrącona z faktury końcowej rozliczającej przedmiotowy etap prac.

5 9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem, na konto Wykonawcy. 10. Strony ustalają, że termin zapłaty faktury będzie wynosił: 21 dni od daty otrzymania faktury wraz załącznikiem, o którym mowa w ust. 3, przy czym za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 11. W przypadku nie uregulowania należności w terminie Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej. 12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym w myśl przepisów o podatku VAT, o numerze identyfikacyjnym: Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym w myśl przepisów o podatku VAT, o numerze identyfikacyjnym: ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych wykraczających poza zakres rzeczowy, który nie został przewidziany w dniu podpisania umowy, określony w 1, oraz zakres finansowy określony w 4, a także w przypadku wystąpienia robót niezbędnych do wykonania przy realizacji zadania określonego w 1. Wykonawca zgłosi pisemnie ich zakres i koszt oraz przedstawi do akceptacji kosztorys wykonawczy robót. 2. Pisemne potwierdzenie zakresu i kosztu robót dodatkowych wymienionych w 5 ust 1 przez Zamawiającego będzie jedyną podstawą do sporządzenia przez strony Protokołu Konieczności Robót Dodatkowych. 3. Wykonawca może, nie narażając się na odpowiedzialność, odmówić wykonania robót dodatkowych do czasu podpisania stosownego protokołu konieczności przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisania aneksu do niniejszej umowy lub złożenia odrębnego zlecenia. 4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie ich przez inną firmę Podwykonawczą wynajętą przez Zamawiającego, w sytuacji kiedy nie będzie w stanie wykonać tych pracy w najniższej cenie rynkowej oferowanej przez inne firmy, przeanalizowanej i ustalonej przez obie strony. 7 REALIZACJA UMOWY 1. Wykonawca wszystkie prace wykona własnymi siłami lub zlecając prace Podwykonawcom. Zlecenie jakichkolwiek robót Podwykonawcom może nastąpić tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego zgodnie z Zamawiający wyznacza na stanowisko: a) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego...., 3. Zamawiający uprawniony jest do zmiany inspektora nadzoru w każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku jego ustanowienia Zamawiający

6 powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w terminie 3 dni. Powołanie Inspektora Nadzoru bądź jego zmiana nie wymaga zmiany umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że kierownikiem robót będzie:.. Wykonawca oświadcza, że kierownik budowy posiada stosowne uprawnienia wymagane zgodnie z prawem budowlanym w zakresie Robót Budowlanych oraz że przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy pisemne oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania Robotami Budowlanymi. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Odmowa Zamawiającego zmiany tej osoby musi być racjonalnie uzasadniona. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad pracą swoich pracowników oraz zapewnia, że zatrudnieni pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i umiejętności techniczne do wykonania prac objętych umową, w tym prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przy oczyszczaniu terenów oraz prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 6. Wykonawca zapewni niezbędne szkolenia BHP i ppoż. pracownikom zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co potwierdzone zostanie wymaganymi protokołami (dziennikami) szkoleń stanowiskowych. 7. Wykonawca w ramach ustalonej wartości robót, zorganizuje i urządzi Plac Budowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, przepisami BHP, przepisami o Ruchu Drogowym, przepisami przeciwpożarowymi. 8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy plac budowy przed kradzieżą. 9. Zamawiający nie odpowiada za materiały, sprzęt itp. składowane przez Wykonawcę na placu budowy. 10. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zapasowe materiały tylko w strefie wydzielonych prac. Ponadto wszystkie zbędne materiały, odpady i sprzęt zostaną usunięte na bieżąco przez Wykonawcę poza teren budowy. 11. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie podczas realizacji przedmiotu umowy przepisów BHP i przeciwpożarowych. 12. Wykonawca przedłoży kopie odpowiednich umów w Firmach Ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz od szkód, które mogą zaistnieć w związku z różnymi zdarzeniami losowymi związanymi z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania niniejszej umowy posiadać ubezpieczenie standardowe budowlane, w tym odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe, rzeczowe lub straty finansowe powstałe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Kwota ubezpieczenia w tym zakresie nie może być mniejsza niż 20% wartości brutto umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Inwestorowi kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.

7 13. Wykonawca usunie wszelkie szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zleconych robót. Szkody powinny zostać protokolarnie potwierdzone przez Wykonawcę i Zamawiającego. 14. Zamawiający ma prawo po wcześniejszym pisemnym upomnieniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do poprawienia niezgodnego z umową wykonania prac, przerwać roboty wykonywane niezgodnie ze zleceniem i sztuką budowlaną. Zamawiający w takim przypadku powiadomi o swojej decyzji Wykonawcę w formie pisemnej, a obie strony w terminie 7 dni od daty zawiadomienia powinny ustalić stan zaawansowania robót oraz ich wartość. Zamawiający pokryje należność za wykonane i odebrane prace do chwili przerwania robót w wysokości faktycznie poniesionych i uzasadnionych kosztów przez Wykonawcę. Roboty wykonane niezgodnie ze zleceniem i sztuką budowlaną, oraz nieodebrane przez przedstawiciela Zamawiającego nie podlegają zapłacie. 15. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po wcześniejszym pisemnym upomnieniu wyznaczeniu dodatkowego terminu i zlecić roboty innej firmie, w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z zakresem, przestrzegając technologii i standardów wykonania robót ustalonych z Zamawiającym i opisanych w Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu umowy niezbędne materiały oraz sprzęt co wkalkulowano w kwotę ogólną umowy. 17. Koszty bezpośrednie związane z wytwarzaniem, transportem, oraz utylizacją odpadów powstających przy realizacji umowy ponosi Wykonawca. 18. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren o powierzchni około 500 m2 na zorganizowanie zaplecza budowy, w zakresie niezbędnym do wykonania robót objętych umową, które wykona Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, 19. Zamawiający zapewni Wykonawcy w uzgodnionym miejscu możliwość podłączenia zasilania placu budowy w energię elektryczną. 8 ODBIÓR ROBÓT 1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanych robót, po sprawdzeniu ich należytego wykonania. 2. Strony ustalają następujące odbiory techniczne robót: a) Odbiory częściowe elementów robót, b) Odbiór końcowy przedmiotu umowy, c) Odbiór w przypadku odstąpienia od umowy. 3. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych sporządzany będzie odrębny protokół. Odbioru, który powinien zawierać ustalenia dokonane w toku odbioru, ewentualne wady, usterki wykonanych robót i terminy ich usunięcia wskazane przez Zamawiającego. 4. Odbiorów dokonują uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikowych, odbiorów częściowych i końcowych wpisów do dziennika budowy. Wpisy zostaną dokonane z wyprzedzeniem umożliwiającym Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie robót.

8 Ponadto Wykonawca będzie potwierdzał Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie informacji telefonicznej, oraz odrębnym pismem, 6. Zamawiający przystąpi do odbioru robót określonych w ust.2, lit: a i lit: b, w ciągu 2 dni od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 7. Jeżeli w toku odbiorów częściowych, o których mowa w ust 2 lit a i b, ujawnione zostaną wady, możliwe do usunięcia, niewymuszające przerwania dalszych prac, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 3 dni robocze, o ile jest to możliwe z przyczyn technologicznych licząc od daty odbioru, oraz wstrzyma wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy do dnia usunięcia wad potwierdzonego stosownym protokołem, 8. Wykonawca z zakresu wykonanych przez siebie robót, zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi wszelkich dokumentów odbiorów i protokołów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz wymaganych do uzyskania pozwolenia na odbiór i użytkowanie obiektu wydawanych przez Nadzór Budowlany, w tym: a) Materiałowe tj., certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne b) Dokumentację powykonawczą w tym: inwentaryzację powykonawczą, rysunki z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót. 9. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru. 10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentacji odbiorowej zgodnie z ust W przypadku odstąpienia od umowy, strony dokonają odbioru robót (inwentaryzacji robót), który nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zawiadomienia drugiej strony o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia przerwanych robót, a kosztami zabezpieczenia zostanie obciążona strona, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy. 12. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych sporządzany będzie odrębny protokół odbioru, który powinien zawierać ustalenia dokonane w toku odbioru, ewentualne wady, usterki wykonanych robót i terminy ich usunięcia wskazane przez Zamawiającego. 13. Jeżeli w trakcie czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone istotne wady, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 14. W przypadku stwierdzenia w trakcie prac odbiorowych wad, usterek i niedoróbek nadających się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru robót i uzgodnić z Wykonawcą termin usunięcia w/w wad. W takim przypadku wykaz wad wraz z terminami ich usunięcia stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 15. W przypadku stwierdzenia w trakcie prac odbiorowych istotnych wad, usterek i niedoróbek nienadających się do usunięcia Zamawiający może: a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości odpowiedniej do wielkości wady i jej wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy w przypadku gdy użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu umowy jest możliwe - pomimo stwierdzonych wad. b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, w przypadku gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności, oraz wystąpi o kary i ewentualnie o odszkodowania dodatkowe.

9 16. Brak stawiennictwa którejkolwiek ze stron na odbiór robót uprawnia drugą stronę do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru. 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, w formie: pieniądza, częściowymi wpłatami, w terminie 21 dni od zakończenia każdego etapu prac i rozliczenia tych prac fakturą częściową. ( 5% wartości każdego etapu prac) lub poręczenia bankowego albo gwarancji bankowej. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 3. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, w formie pieniądza, (wpłata na konto Zamawiającego) Zamawiający złoży zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku, w ING Banku a) Zabezpieczenie, zwracane Wykonawcy w całości lub w częściach (70% i 30%) jest powiększone o uzyskane od rachunku bankowego odsetki, naliczone od dnia następującego po dniu wpłaty kaucji (zaksięgowaniu) na celowym rachunku bankowym Spółki do dnia poprzedzającego dzień przekazania na rachunek bankowy Wykonawcy. b) Wpłacone zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zabezpieczenia wraz z naliczonymi odsetkami podlega zwrotowi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i / lub uznania przez zamawiającego za należycie wykonaną (protokolarnym odbiorem). c) Pozostałe 30 % wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i podlega zawrotowi wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. d) Roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji będą realizowane przez dokonanie potrącenia należności (z tytułu nienależytego wykonania umowy) z kwoty kaucji zatrzymanej wraz z otrzymanymi odsetkami bankowymi. Oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu wymaga formy pisemnej. e) Wykonawca może zmieniać formy wniesionego zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. Zmiana taka może nastąpić za pisemnym porozumieniem pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego (forma pieniężna zamieniona na niepieniężną i odwrotnie). 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginały dwóch gwarancji/poręczeń bankowych na łączną wartość 5% wartości umowy 5. Przedmiotowe gwarancje/poręczenia bankowe lub ubezpieczeniowe wystawione winny być w następujący sposób:

10 a) gwarancja/poręczenie bankowe lub ubezpieczeniowe opiewające na kwotę stanowiącą 70% z 5% ceny brutto; okres na jaki wnoszone jest przedmiotowe zabezpieczenie musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres realizacji zadania, zakończony protokolarnym odbiorem zamówienia uznanego za należycie wykonane, b)gwarancja/poręczenie bankowe lub ubezpieczeniowe opiewające na kwotę stanowiącą 30% z 5% ceny brutto; okres na jaki wnoszone jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres, jaki obejmuje rękojmia za wady lub gwarancja jakości. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci niepieniężnej (oryginały dokumentów w postaci papierowej wystawione przez uprawnione do ich wystawienia instytucje), sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem powinny zawierać w swej treści: a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji Zamawiającego, gwaranta/banku udzielającego gwarancji oraz wskazania ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją oraz dokładne określenie nazwy zamówienia, c) kwotę zabezpieczenia, d) termin ważności gwarancji, e) gwarant przyjmuje nieodwołalną i osobistą gwarancję, f) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 6 musi być wystawiona przez jeden z akceptowanych przez Zamawiającego banków bądź towarzystw ubezpieczeniowych. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać następujące oświadczenie gwaranta: 8. Jeżeli w toku realizacji umowy z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy ma on odpowiednio prawo domagania się zwrotu części zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia lub obowiązek uzupełnienia wniesionego zabezpieczenia w terminie 14 dni od wezwania. 9. Gwarancja/poręczenie bankowe zostaną zwrócone/zwolnione przez Zamawiającego w terminach o których mowa w ust. 5 lit a i lit. b. 10 GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty objęte umową. 11 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych do kruszenia gruntu skalistego. Do obowiązków Wykonawcy należy:

11 1.Wykonanie zakresu prac objętych umową zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, z należytą starannością, oraz obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i przeciwpożarowych, w sposób niepowodujący zagrożenia ludzi i mienia, 2.Realizacja robót przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenia, oraz niezbędne doświadczenie w wykonywaniu poszczególnych robót objętych umową, przy użyciu maszyn i urządzeń posiadających aktualne dopuszczenia stosownych urzędów krajowych. 3.Po zakończeniu robót przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy, 4. Dostarczenie certyfikatów i dopuszczeń do stosowania, na zakupione, dostarczone i zamontowane materiały, wymagające w/w dokumentów - zgodnie z ustawą o badaniach i certyfikacji oraz ustawą Prawo ochrony środowiska. 12 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Przekazać Wykonawcy protokolarnie front robót, 2. Wskazać punkt poboru energii elektrycznej na placu budowy, 3. Dokonać odbiorów częściowych robót i końcowego przedmiotu Umowy zgodnie z Wywiązać się z płatności związanych z niniejszą umową. 13 KARY UMOWNE Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar umownych w niżej wymienionych przypadkach i wysokościach: 1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary za: a) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto b) zwłoka w wykonywaniu umowy, w wysokości 0, 15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki licząc od terminu zakończenia robót określonego umową, a datą odbioru końcowego robót objętych umową, c) zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji / rękojmi w wysokości 0, 15 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, do czasu ich usunięcia, potwierdzonego stosownym protokółem spisanym przez Strony umowy, d) nie przestrzeganie przez Wykonawcę zapisu 7 ust. od 4 do 10 w wysokości 500 zł za każde uchybienie obowiązkom. 2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary za: a. odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,

12 b. opóźnienie w udostępnieniu frontu robót, w wysokości 0, 15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, c. opóźnienie w odbiorze robót, w wysokości 0, 15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje poniesionej szkody, strona uprawniona może dochodzić odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Strony dążyć będą do rozstrzygania wszelkich spraw spornych przede wszystkim drogą wzajemnych uzgodnień, co nie pozbawia Stron umowy prawa do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Spory sądowe rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo