PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013"

Transkrypt

1 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 zawarta w dniu.. w Lubinie pomiędzy: Firmą Market ABC B. Piekarz, W. Piekarz Spółka Jawna z siedzibą w Lubinie przy ul. Kościuszki 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod nr , Regon: , NIP: , reprezentowaną przez: 1. Bożena Piekarz Współwłaściciel 2. Władysław Piekarz - Współwłaściciel zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a, do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wydział Gospodarczy pod nr, lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Wydział. pod numerem ewidencyjnym:. Regon:.., NIP: , posiadającym kapitał zakładowy w wysokości.... zł (wpłacony.), reprezentowanym przez: ,., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie Zam.RPOWD/2/2013 1

2 PRZEDMIOT UMOWY W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie. 1. Roboty budowlane obejmują następujące części zadania inwestycyjnego: a) Roboty budowlane w zakresie rozbudowy Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie: roboty rozbiórkowe i ziemne łącznika B. 2. Roboty budowlane obejmują wykonanie pełnego zakresu prac dla danej części zadania. 3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy został określony w Zapytaniu Ofertowym oraz dokumentacji technicznej tzn. projektach architektoniczno budowlanych oraz wykonawczych, przedmiarze robót oraz harmonogramie rzeczowo finansowy robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Roboczych, bieżących uzgodnień i ustaleń na budowie dokonywać będą: a. ze strony Zamawiającego: Władysław Piekarz lub inna osoba upoważniona, b. ze strony Wykonawcy: Kierownik Budowy lub inna upoważniona osoba 2 PODWYKONAWCY 1. Roboty określone w 1 realizowane będą przez: a. Wykonawcę... w zakresie pełnym 2. Dopuszcza się możliwość wykonania robót przez Podwykonawcę za pisemną zgodą Zamawiającego. 3. Przed dopuszczeniem Podwykonawcy na teren budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletne kopie umów z Podwykonawcami, oraz podpisane aneksy w terminie trzech dni od daty ich podpisania 4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców przez Wykonawcę, Zamawiający przy rozliczaniu robót, wymagał będzie potwierdzeń rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, za fakturowany zakres robót. 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Umowa obowiązuje od dnia Termin realizacji robót: a) Przekazanie placu budowy: b) Zakończenie robót:

3 3. Termin realizacji robót ulega zmianie (ulega przedłużeniu o termin trwania poniższych okoliczności) w następujących przypadkach: a) wstrzymania budowy przez organy administracji lub uchylenia lub nie wydania niezbędnych do prowadzenie prac orzeczeń administracyjnych lub orzeczeń wydawanych przez inne służby, b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, którą to okoliczność potwierdza Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy, c) wstrzymania robót przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego tj. w momencie nie wywiązywania się przez Zamawiającego z jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy i przepisów prawa, w szczególności z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, d) braku zawarcia przez strony umowy o dodatkowe roboty budowlane, które nie pozwoliłyby na realizację dalszych etapów budowy, e) zmiany lub doprecyzowania dokumentacji projektowej, f) wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających prowadzenie prac na budowie, 4. Strony uznają działanie siły wyższej wtedy, kiedy bezpośrednio działa na proces wykonawczy robót budowlanych i uniemożliwia albo poważnie utrudnia wykonawstwo. 5. O zaistnieniu i zakończeniu siły wyższej mającej wpływ na normalne prowadzenie inwestycji Strony będą się niezwłocznie informować. 6. Zachowanie uzgodnionego w umowie terminu wykonania robót wynikających z przedmiotu umowy (na równi z jakością) jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy niespowodowane działalnością Wykonawcy a mające, zdaniem Wykonawcy, wpływ na termin zakończenia robót muszą być zgłoszone Zamawiającemu w terminie nie później niż 3 dni po zdarzeniu. 4 WARTOŚĆ UMOWY wynagrodzenie Wykonawcy. 1. Wartość ryczałtowa robót, o których mowa w 1 wynosi:.,-zł netto słownie:. zł) 2. Kwota powyższa nie zawiera podatku VAT, który będzie naliczany bezpośrednio w fakturach, w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów. 3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać waloryzacji ani aktualizacji. Wykonawca niniejszym gwarantuje, że wynagrodzenie to jest całkowite i ostateczne. 4. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie niżej wymienione elementy wziął pod uwagę przy ustalaniu ceny ryczałtowej wymienionej w ust. 1 i nie wnosi do nich zastrzeżeń, a w szczególności: a. iż po zapoznaniu się z planami, przekrojami, rzutami pionowymi, szczegółami wykonawstwa, kosztorysowymi opisami technicznymi robót, uzyskał informacje na temat wszystkich elementów, które budziły wątpliwości i niejasności, b. dokonał dokładnej wizji lokalnej miejsca, gdzie mają być prowadzone Roboty Budowlane i po zapoznaniu się z ich warunkami, uwzględniając konieczność adaptacji

4 terenu na plac budowy, sąsiednich posesji i konstrukcji, dokonał oceny wszystkich warunków związanych z realizacją robót i po całkowitym i dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami fizycznymi i utrudnieniami związanymi z miejscem prowadzenia robót, z dostępem, dojazdem, topografią i rodzajem gruntu, 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, zobowiązuje się do dochowania należytej staranności, realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i stosowania w procesie budowlanym wysokiej jakości materiałów posiadających stosowne atesty. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z kompletnym projektem budowlanym i zakresem rzeczowym robót, co do których nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, iż określony zakres rzeczowy robót jest kompletny i pozwoli na sprawną budowę przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz prawem budowlanym. 5 ROZLICZENIE ROBÓT 1. Rozliczanie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi każdorazowo po wykonaniu elementów robót i dokonaniu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, na podstawie faktury VAT, 2. Strony dopuszczają faktury częściowe proporcjonalne do procentowego zaawansowania robót. Przy czym suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umownej. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu elementów robót wymienionych w 1 ust 1, w oparciu o protokół wykonania i odbioru elementów robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego inspektora nadzoru. 3. Załącznikiem do każdej faktury będzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół wykonania i odbioru robót, 4. Rozliczenie końcowe nastąpi po dokonaniu ostatecznego odbioru robót na podstawie faktury końcowej, 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę, na zakres robót wykonany przez Podwykonawcę a fakturowany przez Wykonawcę, przed dokonaniem płatności faktury. 6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego w formie potwierdzenia przelewu bankowego o dokonaniu płatności na rzecz Podwykonawcy. W przypadku braku ww. potwierdzeń Zamawiający ma prawo wstrzymać z następnych faktur (częściowych lub końcowej) kwotę należną Podwykonawcy, wynikającą z faktur Podwykonawcy przyjętych przez Wykonawcę, do czasu rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą i przedłożenia Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Po upływie 14 dni od daty wstrzymania należności Zamawiający może złożyć wstrzymaną kwotę do depozytu sądowego. 7. Wykonawca w treści faktury oprócz nazwy zadania, tj. Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie wpisywał będzie numer zlecenia lub umowy (nr ZAM.RPOWD/2/2013), stanowiących podstawę do realizacji robót. 8. Zamawiający nie jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z jakiegokolwiek tytułu z wierzytelnościami Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia, jedynie w przypadku wystąpienia kar za zwlokę w wykonaniu umowy strony ustalają, że kwota ich będzie mogła być potrącona z faktury końcowej rozliczającej przedmiotowy etap prac.

5 9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem, na konto Wykonawcy. 10. Strony ustalają, że termin zapłaty faktury będzie wynosił: 21 dni od daty otrzymania faktury wraz załącznikiem, o którym mowa w ust. 3, przy czym za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 11. W przypadku nie uregulowania należności w terminie Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej. 12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym w myśl przepisów o podatku VAT, o numerze identyfikacyjnym: Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym w myśl przepisów o podatku VAT, o numerze identyfikacyjnym: ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych wykraczających poza zakres rzeczowy, który nie został przewidziany w dniu podpisania umowy, określony w 1, oraz zakres finansowy określony w 4, a także w przypadku wystąpienia robót niezbędnych do wykonania przy realizacji zadania określonego w 1. Wykonawca zgłosi pisemnie ich zakres i koszt oraz przedstawi do akceptacji kosztorys wykonawczy robót. 2. Pisemne potwierdzenie zakresu i kosztu robót dodatkowych wymienionych w 5 ust 1 przez Zamawiającego będzie jedyną podstawą do sporządzenia przez strony Protokołu Konieczności Robót Dodatkowych. 3. Wykonawca może, nie narażając się na odpowiedzialność, odmówić wykonania robót dodatkowych do czasu podpisania stosownego protokołu konieczności przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisania aneksu do niniejszej umowy lub złożenia odrębnego zlecenia. 4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie ich przez inną firmę Podwykonawczą wynajętą przez Zamawiającego, w sytuacji kiedy nie będzie w stanie wykonać tych pracy w najniższej cenie rynkowej oferowanej przez inne firmy, przeanalizowanej i ustalonej przez obie strony. 7 REALIZACJA UMOWY 1. Wykonawca wszystkie prace wykona własnymi siłami lub zlecając prace Podwykonawcom. Zlecenie jakichkolwiek robót Podwykonawcom może nastąpić tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego zgodnie z Zamawiający wyznacza na stanowisko: a) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego...., 3. Zamawiający uprawniony jest do zmiany inspektora nadzoru w każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku jego ustanowienia Zamawiający

6 powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w terminie 3 dni. Powołanie Inspektora Nadzoru bądź jego zmiana nie wymaga zmiany umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że kierownikiem robót będzie:.. Wykonawca oświadcza, że kierownik budowy posiada stosowne uprawnienia wymagane zgodnie z prawem budowlanym w zakresie Robót Budowlanych oraz że przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy pisemne oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania Robotami Budowlanymi. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Odmowa Zamawiającego zmiany tej osoby musi być racjonalnie uzasadniona. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad pracą swoich pracowników oraz zapewnia, że zatrudnieni pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i umiejętności techniczne do wykonania prac objętych umową, w tym prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przy oczyszczaniu terenów oraz prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 6. Wykonawca zapewni niezbędne szkolenia BHP i ppoż. pracownikom zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co potwierdzone zostanie wymaganymi protokołami (dziennikami) szkoleń stanowiskowych. 7. Wykonawca w ramach ustalonej wartości robót, zorganizuje i urządzi Plac Budowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, przepisami BHP, przepisami o Ruchu Drogowym, przepisami przeciwpożarowymi. 8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy plac budowy przed kradzieżą. 9. Zamawiający nie odpowiada za materiały, sprzęt itp. składowane przez Wykonawcę na placu budowy. 10. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zapasowe materiały tylko w strefie wydzielonych prac. Ponadto wszystkie zbędne materiały, odpady i sprzęt zostaną usunięte na bieżąco przez Wykonawcę poza teren budowy. 11. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie podczas realizacji przedmiotu umowy przepisów BHP i przeciwpożarowych. 12. Wykonawca przedłoży kopie odpowiednich umów w Firmach Ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz od szkód, które mogą zaistnieć w związku z różnymi zdarzeniami losowymi związanymi z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania niniejszej umowy posiadać ubezpieczenie standardowe budowlane, w tym odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe, rzeczowe lub straty finansowe powstałe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Kwota ubezpieczenia w tym zakresie nie może być mniejsza niż 20% wartości brutto umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Inwestorowi kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.

7 13. Wykonawca usunie wszelkie szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zleconych robót. Szkody powinny zostać protokolarnie potwierdzone przez Wykonawcę i Zamawiającego. 14. Zamawiający ma prawo po wcześniejszym pisemnym upomnieniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do poprawienia niezgodnego z umową wykonania prac, przerwać roboty wykonywane niezgodnie ze zleceniem i sztuką budowlaną. Zamawiający w takim przypadku powiadomi o swojej decyzji Wykonawcę w formie pisemnej, a obie strony w terminie 7 dni od daty zawiadomienia powinny ustalić stan zaawansowania robót oraz ich wartość. Zamawiający pokryje należność za wykonane i odebrane prace do chwili przerwania robót w wysokości faktycznie poniesionych i uzasadnionych kosztów przez Wykonawcę. Roboty wykonane niezgodnie ze zleceniem i sztuką budowlaną, oraz nieodebrane przez przedstawiciela Zamawiającego nie podlegają zapłacie. 15. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po wcześniejszym pisemnym upomnieniu wyznaczeniu dodatkowego terminu i zlecić roboty innej firmie, w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z zakresem, przestrzegając technologii i standardów wykonania robót ustalonych z Zamawiającym i opisanych w Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu umowy niezbędne materiały oraz sprzęt co wkalkulowano w kwotę ogólną umowy. 17. Koszty bezpośrednie związane z wytwarzaniem, transportem, oraz utylizacją odpadów powstających przy realizacji umowy ponosi Wykonawca. 18. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren o powierzchni około 500 m2 na zorganizowanie zaplecza budowy, w zakresie niezbędnym do wykonania robót objętych umową, które wykona Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, 19. Zamawiający zapewni Wykonawcy w uzgodnionym miejscu możliwość podłączenia zasilania placu budowy w energię elektryczną. 8 ODBIÓR ROBÓT 1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanych robót, po sprawdzeniu ich należytego wykonania. 2. Strony ustalają następujące odbiory techniczne robót: a) Odbiory częściowe elementów robót, b) Odbiór końcowy przedmiotu umowy, c) Odbiór w przypadku odstąpienia od umowy. 3. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych sporządzany będzie odrębny protokół. Odbioru, który powinien zawierać ustalenia dokonane w toku odbioru, ewentualne wady, usterki wykonanych robót i terminy ich usunięcia wskazane przez Zamawiającego. 4. Odbiorów dokonują uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikowych, odbiorów częściowych i końcowych wpisów do dziennika budowy. Wpisy zostaną dokonane z wyprzedzeniem umożliwiającym Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie robót.

8 Ponadto Wykonawca będzie potwierdzał Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie informacji telefonicznej, oraz odrębnym pismem, 6. Zamawiający przystąpi do odbioru robót określonych w ust.2, lit: a i lit: b, w ciągu 2 dni od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 7. Jeżeli w toku odbiorów częściowych, o których mowa w ust 2 lit a i b, ujawnione zostaną wady, możliwe do usunięcia, niewymuszające przerwania dalszych prac, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 3 dni robocze, o ile jest to możliwe z przyczyn technologicznych licząc od daty odbioru, oraz wstrzyma wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy do dnia usunięcia wad potwierdzonego stosownym protokołem, 8. Wykonawca z zakresu wykonanych przez siebie robót, zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi wszelkich dokumentów odbiorów i protokołów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz wymaganych do uzyskania pozwolenia na odbiór i użytkowanie obiektu wydawanych przez Nadzór Budowlany, w tym: a) Materiałowe tj., certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne b) Dokumentację powykonawczą w tym: inwentaryzację powykonawczą, rysunki z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót. 9. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru. 10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentacji odbiorowej zgodnie z ust W przypadku odstąpienia od umowy, strony dokonają odbioru robót (inwentaryzacji robót), który nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zawiadomienia drugiej strony o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia przerwanych robót, a kosztami zabezpieczenia zostanie obciążona strona, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy. 12. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych sporządzany będzie odrębny protokół odbioru, który powinien zawierać ustalenia dokonane w toku odbioru, ewentualne wady, usterki wykonanych robót i terminy ich usunięcia wskazane przez Zamawiającego. 13. Jeżeli w trakcie czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone istotne wady, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 14. W przypadku stwierdzenia w trakcie prac odbiorowych wad, usterek i niedoróbek nadających się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru robót i uzgodnić z Wykonawcą termin usunięcia w/w wad. W takim przypadku wykaz wad wraz z terminami ich usunięcia stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 15. W przypadku stwierdzenia w trakcie prac odbiorowych istotnych wad, usterek i niedoróbek nienadających się do usunięcia Zamawiający może: a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości odpowiedniej do wielkości wady i jej wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy w przypadku gdy użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu umowy jest możliwe - pomimo stwierdzonych wad. b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, w przypadku gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności, oraz wystąpi o kary i ewentualnie o odszkodowania dodatkowe.

9 16. Brak stawiennictwa którejkolwiek ze stron na odbiór robót uprawnia drugą stronę do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru. 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, w formie: pieniądza, częściowymi wpłatami, w terminie 21 dni od zakończenia każdego etapu prac i rozliczenia tych prac fakturą częściową. ( 5% wartości każdego etapu prac) lub poręczenia bankowego albo gwarancji bankowej. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 3. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, w formie pieniądza, (wpłata na konto Zamawiającego) Zamawiający złoży zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku, w ING Banku a) Zabezpieczenie, zwracane Wykonawcy w całości lub w częściach (70% i 30%) jest powiększone o uzyskane od rachunku bankowego odsetki, naliczone od dnia następującego po dniu wpłaty kaucji (zaksięgowaniu) na celowym rachunku bankowym Spółki do dnia poprzedzającego dzień przekazania na rachunek bankowy Wykonawcy. b) Wpłacone zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zabezpieczenia wraz z naliczonymi odsetkami podlega zwrotowi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i / lub uznania przez zamawiającego za należycie wykonaną (protokolarnym odbiorem). c) Pozostałe 30 % wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i podlega zawrotowi wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. d) Roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji będą realizowane przez dokonanie potrącenia należności (z tytułu nienależytego wykonania umowy) z kwoty kaucji zatrzymanej wraz z otrzymanymi odsetkami bankowymi. Oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu wymaga formy pisemnej. e) Wykonawca może zmieniać formy wniesionego zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. Zmiana taka może nastąpić za pisemnym porozumieniem pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego (forma pieniężna zamieniona na niepieniężną i odwrotnie). 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginały dwóch gwarancji/poręczeń bankowych na łączną wartość 5% wartości umowy 5. Przedmiotowe gwarancje/poręczenia bankowe lub ubezpieczeniowe wystawione winny być w następujący sposób:

10 a) gwarancja/poręczenie bankowe lub ubezpieczeniowe opiewające na kwotę stanowiącą 70% z 5% ceny brutto; okres na jaki wnoszone jest przedmiotowe zabezpieczenie musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres realizacji zadania, zakończony protokolarnym odbiorem zamówienia uznanego za należycie wykonane, b)gwarancja/poręczenie bankowe lub ubezpieczeniowe opiewające na kwotę stanowiącą 30% z 5% ceny brutto; okres na jaki wnoszone jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres, jaki obejmuje rękojmia za wady lub gwarancja jakości. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci niepieniężnej (oryginały dokumentów w postaci papierowej wystawione przez uprawnione do ich wystawienia instytucje), sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem powinny zawierać w swej treści: a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji Zamawiającego, gwaranta/banku udzielającego gwarancji oraz wskazania ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją oraz dokładne określenie nazwy zamówienia, c) kwotę zabezpieczenia, d) termin ważności gwarancji, e) gwarant przyjmuje nieodwołalną i osobistą gwarancję, f) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 6 musi być wystawiona przez jeden z akceptowanych przez Zamawiającego banków bądź towarzystw ubezpieczeniowych. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać następujące oświadczenie gwaranta: 8. Jeżeli w toku realizacji umowy z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy ma on odpowiednio prawo domagania się zwrotu części zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia lub obowiązek uzupełnienia wniesionego zabezpieczenia w terminie 14 dni od wezwania. 9. Gwarancja/poręczenie bankowe zostaną zwrócone/zwolnione przez Zamawiającego w terminach o których mowa w ust. 5 lit a i lit. b. 10 GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty objęte umową. 11 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych do kruszenia gruntu skalistego. Do obowiązków Wykonawcy należy:

11 1.Wykonanie zakresu prac objętych umową zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, z należytą starannością, oraz obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i przeciwpożarowych, w sposób niepowodujący zagrożenia ludzi i mienia, 2.Realizacja robót przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenia, oraz niezbędne doświadczenie w wykonywaniu poszczególnych robót objętych umową, przy użyciu maszyn i urządzeń posiadających aktualne dopuszczenia stosownych urzędów krajowych. 3.Po zakończeniu robót przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy, 4. Dostarczenie certyfikatów i dopuszczeń do stosowania, na zakupione, dostarczone i zamontowane materiały, wymagające w/w dokumentów - zgodnie z ustawą o badaniach i certyfikacji oraz ustawą Prawo ochrony środowiska. 12 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Przekazać Wykonawcy protokolarnie front robót, 2. Wskazać punkt poboru energii elektrycznej na placu budowy, 3. Dokonać odbiorów częściowych robót i końcowego przedmiotu Umowy zgodnie z Wywiązać się z płatności związanych z niniejszą umową. 13 KARY UMOWNE Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar umownych w niżej wymienionych przypadkach i wysokościach: 1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary za: a) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto b) zwłoka w wykonywaniu umowy, w wysokości 0, 15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki licząc od terminu zakończenia robót określonego umową, a datą odbioru końcowego robót objętych umową, c) zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji / rękojmi w wysokości 0, 15 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, do czasu ich usunięcia, potwierdzonego stosownym protokółem spisanym przez Strony umowy, d) nie przestrzeganie przez Wykonawcę zapisu 7 ust. od 4 do 10 w wysokości 500 zł za każde uchybienie obowiązkom. 2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary za: a. odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,

12 b. opóźnienie w udostępnieniu frontu robót, w wysokości 0, 15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, c. opóźnienie w odbiorze robót, w wysokości 0, 15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje poniesionej szkody, strona uprawniona może dochodzić odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Strony dążyć będą do rozstrzygania wszelkich spraw spornych przede wszystkim drogą wzajemnych uzgodnień, co nie pozbawia Stron umowy prawa do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Spory sądowe rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2014

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2014 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr l.dz... / 2015..., NIP..., REGON...,... z siedzibą w..., przy ul..., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem KRS..., NIP..., REGON...

UMOWA nr l.dz... / 2015..., NIP..., REGON...,... z siedzibą w..., przy ul..., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem KRS..., NIP..., REGON... UMOWA nr l.dz... / 2015 zawarta w dniu.. w... pomiędzy:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:... zwaną dalej Inwestorem, a... z siedzibą w..., przy ul...., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 Załącznik nr 12 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... 2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... /2015

WZÓR UMOWY Nr... /2015 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2015r. WZÓR UMOWY Nr... /2015 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/13/2013 z 10 maj 2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/13/2013 z 10 maj 2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/13/2013 z 10 maj 2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/6 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr.

WZÓR UMOWY Umowa nr. WZÓR UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 4 do SIWZ W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wojewodą Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r.

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r. U M O W A Nr PT.2370.5.2013 zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Łąkowa 6/8 NIP 732-17-93-108 REGON 472072264, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu...2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (03-461), ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr..

Załącznik nr 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr.. Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr.. zawarta w Tomaszkowicach w dniu. 2013r pomiędzy: Gminą Biskupice, Tomaszkowice 455, 32 020 Wieliczka, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: mgr Henryka Gawora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze z siedziba przy ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, NIP 929-10-77-985,

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 UMOWA Nr.. na dostosowanie 2 pracowni specjalistycznych zgodnie z przetargiem nieograniczonym przeprowadzonym przez Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

5. Obowiązki Wykonawcy

5. Obowiązki Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE PN 1/2016 W dniu... w Potoczku, pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku NIP 862-10-07-586, REGON 00009778, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j) U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR......

PROJEKT UMOWY NR...... Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY NR... W dniu.. w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Adama Jaskulskiego -Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

wykonania Przedmiotu umowy przypadnie w sobotę lub inny dzień wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po tym dniu.

wykonania Przedmiotu umowy przypadnie w sobotę lub inny dzień wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po tym dniu. Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy zamawiającym, reprezentowaną przez: Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M OWY. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto... zł w tym podatek VAT 8 % tj... zł. słownie /...

WZÓR U M OWY. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto... zł w tym podatek VAT 8 % tj... zł. słownie /... WZÓR U M OWY Zawarta w dniu...r. w Kowarach pomiędzy Gminą Kowary- Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych reprezentowany przez 1. Dyrektora mgr Annę Perłowską 2. Główną Księgową mgr inż. Barbarę Kiełek

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA PRZEDMIOT UMOWY 1 UMOWA zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy : TARGI KIELCE S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - zwaną Zamawiającym, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. załącznik nr 11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Publiczne Przedszkole Nr 1 Jarzębinka, ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowane przez: Dyrektora Annę Walczak,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY WZÓR UMOWY UMOWA nr... Umowa została zawarta dnia. r. w... pomiędzy:..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK zawarta w dniu... 2015 r. w Garwolinie pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Garwolinie, NIP 826-18-05-801 reprezentowanym przez Andrzeja Korysia- Powiatowego Lekarza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia roku pomiędzy :

UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia roku pomiędzy : UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia. 2012 roku pomiędzy : Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce w imieniu, której działa: 1. Ks. Stanisław Słowik - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Miastem Poznań - Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny 61-867 Poznań ul. Garbary 24 NIP 209-00-01-440 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A - wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Rokocinie, 83-200 Starogard Gd. reprezentowanym przez:

U M O W A - wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Rokocinie, 83-200 Starogard Gd. reprezentowanym przez: Zał. Nr 4 U M O W A - wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Rokocinie, 83-200 Starogard Gd. reprezentowanym przez: Irenę Macińską - Dyrektora Domu zwanym w dalszej części Zamawiającym

Bardziej szczegółowo