SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, Poznań tel. (0-61) , fax (0-61) adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego na usługi zarządzania nieruchomością przy ul. Piekary 14/15 w Poznaniu NFA/ an/11

2 I. ZAMAWIAJĄCY Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, Poznań tel. (0-61) , fax (0-61) adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka Poznań Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu 64/2, 72, 73, 74, ark. mapy 41, obręb Stare Miasto, o łącznej powierzchni m 2, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/ /7, zabudowaną budynkiem 13-kondygnacyjnym (11-piętrowym) mającym łącznie 3.325,52 m 2 powierzchni użytkowej, wg następujących udziałów: Narodowy Fundusz Zdrowia (piętra VI-XI) -515/1000 części. TIME S.A. ul. Jubilerska 10, Warszawa Filia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań, wpisaną pod numerem do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (w całości opłacony) NIP (piętra IV i V, część pomieszczeń powyżej XI piętra) -180/1000 części. GRYFUS Sp. z o.o. (piętra I-III, garaże, antresola, piwnice) -305/1000 części. Wielkość udziałów w nieruchomości podczas realizacji zamówienia może ulec zmianie. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie nieruchomością położoną w Poznaniu, przy ul. Piekary 14/15, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr 64/2, 72, 73, 74, ark. Mapy 41, obręb Stare Miasto, o łącznej powierzchni 1613 m², dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/ /, zabudowaną budynkiem 13 kondygnacyjnym (11 - piętrowym) mającym łącznie 3325,52 m² powierzchni użytkowej, w którym znajdują się lokale biurowe. 2. Kod CPV i CPC. Kod CPV Kody CPC: 82201,

3 IV. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA Umowa będzie obowiązywać w okresie od dnia 1 marca 2011 r. do 28 lutego 2013 r., a jeżeli podpisanie umowy nastąpi po dacie 1 marca 2011 r., umowa zawarta zostanie na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. DOKUMENTY JAKIE WINIEN ZŁOŻYĆ WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ 1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 1) posiada licencję zarządcy nieruchomości lub zatrudnia posiadających licencje zarządców nieruchomości, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia w tym: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności co najmniej na minimalną wartości ubezpieczenia stanowiącej w złotych równowartość euro, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Uwaga: Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, że ani część, ani całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca załącza do oferty następujące dokumenty: 1) licencję zarządcy nieruchomości Wykonawcy lub osób zatrudnionych przez Wykonawcę, posiadających licencje zarządców nieruchomości. Zamawiający na podstawie treści przedłożonego dokumentu będzie badał, czy licencja wystawiona jest na Wykonawcę. W przypadku Wykonawcy zatrudniającego zarządców nieruchomości licencja oceniana będzie łącznie z treścią oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, z którego treści wynikać będzie fakt zatrudniania zarządców nieruchomości posiadających licencję. 2) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami, co najmniej na minimalną wartości ubezpieczenia stanowiącej w złotych równowartość euro. Zamawiający na podstawie polisy (innego dokumentu) stwierdzi, czy okres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami obejmuje dzień składania ofert. Zamawiający zbada wartość polisy, w celu potwierdzenia, że jej wartość jest równa lub wyższa niż wyrażona w złotych równowartość euro. 4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w niniejszym postępowaniu Wykonawca załącza do oferty następujące dokumenty: 3

4 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawierającego treści wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2, wystawiony nie wcześniej niż na 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenia osób fizycznych w tym zakresie. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczania Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami RP zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 4 Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje związane z niniejszym postępowaniem przekazywane są pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2 Dokumenty, o których mowa w pkt 1 przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3 Zamawiający wymaga, aby wszelkie dokumenty, o których mowa w pkt 1 były kierowane na adres: Narodowy Funduszu Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Grunwaldzka 158, Poznań i opatrzone nr sprawy: NFA/ an/11 z dopiskiem: dot. zarządzania nieruchomością w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15. 4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób określony w pkt

5 5 Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: a) Aleksandra Nowak - w sprawach postępowania, tel. (61) , mailto: b) Witold Jazienicki w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, tel. (61) , mailto: VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Podstawą opracowania oferty jest niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 2. Ofertę stanowi Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji) wraz ze wszystkimi dokumentami i załącznikami wymienionymi w rozdziale V pkt 3, 4 lub 5 SIWZ. 3. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim (na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem). Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane -zostaną odrzucone. 4. Oferta (Formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty i załączniki stanowiące oświadczenia Wykonawcy) winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem lub imienną pieczęcią. 5. Wszystkie strony oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ponumerowane (przyjmuje się, że strona oferty została parafowana, jeżeli został na niej złożony podpis przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, np. pod oświadczeniem) - niezapisane strony oferty mogą być nie numerowane i nie parafowane. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być również parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Zamawiający prosi, aby w przypadku, gdy sposób reprezentacji Wykonawcy nie wynika z odpisu KRS załączyć dokument, na podstawie którego można ocenić, że oferta została podpisana lub pełnomocnictwo zostało udzielone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 7. W przypadku załączenia kopii dokumentów - kopie te winny być poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty). 8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego. 10. Oferta winna znajdować się w dwóch zamkniętych, zapieczętowanych kopertach oznakowanych w następujący sposób: 1) koperta zewnętrzna: NFA/ an/11 Oferta na zarządzanie nieruchomością w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15. Ilość stron (określić ilość stron oferty)..... Nie otwierać przed otwarciem przez Komisję Przetargową. 2) koperta wewnętrzna: oprócz oznakowania jak wyżej -nazwa Wykonawcy, dokładny adres, nr telefonu, faksu, NIP, REGON. 11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 5

6 O zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. Zawiadomienie winno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach z napisem określonym w pkt 8 i oznaczonych dodatkowo napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 12. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one znajdować się w wyodrębnionej części oferty oznaczonej słowami "Tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca nie może objąć klauzulą tajności treści, które zgodnie z przepisami podawane są do wiadomości publicznej podczas czynności otwarcia ofert. 13. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę -złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 14. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. VIII. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty: 1) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) w przypadku konsorcjum informacje dotyczące: oznaczenia stron konsorcjum, oznaczenia czasu trwania konsorcjum (co najmniej czas realizacji zamówienia z okresem gwarancji oraz rękojmi), określenia zakresu działania poszczególnych stron konsorcjum, ustanowienia pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale V pkt.3 i 4 lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w rozdziale V pkt 1, IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest. związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 18 marca 2011 r. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1 Ofertę należy złożyć w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 pok. nr 104, w terminie do dnia 17 lutego 2011 r., do godz. 09:30. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 2 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2011 r. o godz. 10:00, w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. 6

7 Grunwaldzkiej 158, pok Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu kopert z ofertami. NFA/ an/11 XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W punkcie 1.1. Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać całkowitą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich kosztów wynikających z zakresu usługi i postanowień specyfikacji w okresie realizacji zamówienia, w okresie 24 miesięcy. XII. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 1 Kryteria i ich ranga w ocenie ofert. 1) cena zamówienia - 100% 2 Sposób obliczenia wartości punktowej ilość punktów = cena najniższa cena oferty badanej x 100 pkt 3 Najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną. Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana ofercie wynosi 100. XII. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY. ZAWARCIE UMOWY. 1 Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu. 2 O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu zostanie pisemnie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. 4 Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarcie umowy nastąpi w termin nie krótszym niż 5 dni, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, określonego w rozdziale IX specyfikacji z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a lub 3 a. 5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa wart. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7

8 XIII. FORMALNOŚCI JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. XIV. PROJEKT UMOWY Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w projekcie umowy -Załącznik Nr 3 do SIWZ. XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Jeżeli w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, interes prawny w uzyskaniu zamówienia Wykonawcy lub osoby trzeciej doznał lub może doznać uszczerbku, Wykonawcy lub osobie trzeciej przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy. XVI. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2 Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia XVIII. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy. 2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Załącznik Nr 3 - Projekt umowy. 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY NFA/ an/11 Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu).... NIP,, REGON Nr telefonu.., Nr faksu. Internet: Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/ Poznań adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznań 1. W związku z zamówieniem publicznym na zarządzanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15, oznaczenie sprawy NFA/ an/11, oferujemy: 1.1.Wykonanie zamówienia za cenę w wys.... zł (słownie zł..) brutto, w tym należny podatek VAT. Określona wyżej cena zawiera łączne i całkowite koszty zamówienia wynikające z zakresu usługi i postanowień specyfikacji w okresie realizacji zamówienia. 1.2.Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2013 r. lub jeżeli podpisanie umowy nastąpi po 1 marca 2011 r. w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i uznajemy się za związanych jej treścią. 2. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że usługi objęte zamówieniem będzie wykonywać licencjonowany zarządca nieruchomości nr licencji, który jest zatrudniony przez Wykonawcę 5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Oświadczamy, że oferta nie 9

10 zwiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - informacje takie zawarte są w następujących dokumentach : 6. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest... tel.. '" niepotrzebne skreślić Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 NFA/ an/11 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu).... Nr telefonu.., Nr faksu. Internet: Oświadczam, że Wykonawca: 1. posiada licencję na zarządzanie nieruchomościami nr.. lub zatrudnia pracownika. posiadającego licencję nr.. na zarządzanie nieruchomościami. 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności co najmniej na minimalną wartości ubezpieczenia stanowiącej w złotych równowartość euro 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 11

12 Projekt umowy załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o zarządzanie nieruchomością w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 Nr NFA/ WJ/2010 zawarta w dniu.., w Poznaniu, pomiędzy: Współwłaścicielami nieruchomości opisanej w 1 umowy: 1. Narodowym Funduszem Zdrowia ul. Grójecka 186, Warszawa NIP reprezentowanym przez: Elżbietę Wąsik Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu z siedzibą przy ul. Piekary 14/15, Poznao 2. TIME S.A. ul. Jubilerska Warszawa Filia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznao, wpisaną pod numerem do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (w całości opłacony) NIP reprezentowaną przez:.. 3. Gryfus Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 19, Poznao, wpisaną pod numerem.. do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości.. zł, NIP reprezentowaną przez:.. - zwanymi łącznie w treści umowy Zamawiającym, a.. ul...,.. NIP..., reprezentowana przez:. - zwanym w treści umowy Zarządcą. 12

13 Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych. 1 (przedmiot umowy) Zamawiający zleca, a Zarządca przyjmuje zarządzanie nieruchomością położoną w Poznaniu, przy ul. Piekary 14/15, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr 64/2, 72, 73, 74, ark. Mapy 41, obręb Stare Miasto, o łącznej powierzchni 1613 m², dla której Sąd Rejonowy Poznao Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/ /7, zabudowaną budynkiem 13 kondygnacyjnym (11 - piętrowym) mającym łącznie 3325,52 m² powierzchni użytkowej, w którym znajdują się lokale biurowe. 2 (oświadczenia stron) jako osoba prawna będąca licencjonowanym zarządcą nieruchomości lub zatrudniająca zarządców posiadających licencje zarządców nieruchomości, oświadcza, iż występuje przy niniejszej umowie jako przedsiębiorca, który w myśl art. 184 ust.3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzi działalnośd w zakresie zarządzania nieruchomościami, w związku z czym jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązków przewidzianych tą umową oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 2. Zarządca oświadcza, iż zarządcą nieruchomości odpowiedzialnym zawodowo za wykonywanie niniejszej umowy jest...., posiadający licencję zawodową nr.. oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 3. Narodowy Fundusz Zdrowia oświadcza, że jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości dysponującym udziałem we współwłasności w wysokości 515/ TIME S.A. oświadcza, że jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości dysponującym udziałem we współwłasności w wysokości 180/ Gryfus Sp. z o.o. oświadcza, że jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości dysponującym udziałem we współwłasności w wysokości 305/ (stan nieruchomości/dokumentacja) 1. Dokładny stan przedmiotowej nieruchomości, wykaz i stan poszczególnych elementów jej wyposażenia oraz wykaz i stan techniczny urządzeo znajdujących się w obrębie nieruchomości oraz wykaz dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy przedstawia Protokół z przejęcia nieruchomości z dnia..., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Protokół, o którym mowa w ust.1 oraz sporządzony po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy protokół przejęcia nieruchomości przez Zamawiającego - wraz z dokumentacją przekazaną mu przez Zarządcę, stanowid będą podstawę do dokonania wzajemnych rozliczeo stron po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. 3. Przedmiotowa nieruchomośd zostanie przejęta przez Zarządcę w dniu. roku, wraz z kompletem niezbędnej do wykonywania obowiązków określonych w 4 ust. 1 umowy 13

14 dokumentacji dotyczącej tej nieruchomości (technicznej, finansowo księgowej, prawnej i innej) określonej w Załączniku nr 1 do umowy. 4. Zarządca zobowiązany jest po zakooczeniu w jakikolwiek sposób niniejszej umowy do natychmiastowego zwrotu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust.3 i w Załączniku nr 1 a także wszelkiej dotyczącej przedmiotowej nieruchomości dokumentacji powstałej w toku wykonywania niniejszej umowy. 4 (zobowiązania stron umowy) 1. Do obowiązków Zarządcy należą następujące zadania związane z zarządzaniem określoną w 1 nieruchomością, których celem jest zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno finansowej nieruchomości, zapewnienie bezpieczeostwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej oraz utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem: 1) Zapewnienie i nadzór nad umowami dotyczącymi części nieruchomości przeznaczonej do używania przez wszystkich współwłaścicieli w zakresie: a) usługi sprzątania: holu, wind, w.c. dla ochrony wraz z korytarzem, piwnicy, parkingu i otoczenia budynku, b) usługi wywozu odpadów komunalnych (z wyłączeniem Gryfus Sp. z o.o.). 2) Zapewnienie, egzekwowanie i kontrola wykonywania umów oraz usług dot. eksploatacji i obsługi nieruchomości, w szczególności: a) Wykonywanie bieżącej konserwacji urządzeo i instalacji, w szczególności dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeo i urządzeo technicznych i instalacji umożliwiających korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz innych urządzeo należących do wyposażenia nieruchomości. b) Zapewnienie i nadzór nad realizacją umowy w zakresie realizacji usługi konserwacji i serwisu wind, c) Zapewnienie i nadzór nad realizacją umowy w zakresie konserwacji i serwisu systemu powiadamiania p. poż. wraz z łączem telefonicznym, d) Zapewnienie i nadzór nad realizacją umów w zakresie dostaw: ciepła, wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, e) Nadzór nad realizacją usługi ochrony budynku oraz portiersko-informacyjnej (usługę ochrony zakupują współwłaściciele), f) Zapewnienie oraz nadzór nad realizacją umowy w zakresie ubezpieczenia nieruchomości w zakresie mienia nieruchomego i odpowiedzialności cywilnej. 3) Obsługa techniczna nieruchomości: a) Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego, BHP, p. poż., dot. całej nieruchomości ; b) Realizacja wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa fakultatywnych oraz obligatoryjnych kontroli stanu technicznego: budynku, w tym przeglądów określonych w planie przeglądów na dany rok urządzeo stanowiących wyposażenie techniczne budynku c) Prowadzenie książki obiektu budowlanego (przedmiotowej nieruchomości) oraz przewidzianej prawem dokumentacji technicznej tego obiektu. 14

15 d) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji technicznej nieruchomości; e) Uaktualnianie lub sporządzanie w przypadkach określonych w przepisach prawa budowlanego dokumentacji technicznej nieruchomości; f) Organizowanie i prowadzenie, na koszt Zamawiającego, wymaganych ustawą prawo budowlane rocznych i pięcioletnich przeglądów instalacji technicznych, w tym; Wykonanie przeglądu budowlanego budynku (jednorocznych) Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej (pięcioletnich ) Wykonywanie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych (jednorocznych) g) Dokonywanie okresowej (raz na kwartał) oceny stanu technicznego obiektu i poszczególnych urządzeo oraz składanie Zamawiającemu udokumentowanych wniosków dotyczących potrzeby wykonania remontów; h) Zlecanie wykonania, za zgodą Zamawiającego i na uzgodniony z nim koszt kosztorysów inwestorskich i remontowych; i) Zapewnienie kontroli i nadzoru nad pracami remontowymi i dokonywaniem odbioru przedmiotowych prac stosownym protokołem przy udziale Zamawiającego, po uzyskaniu jego akceptacji wykonanych prac. Wszystkie umowy zawierane przez Zarządcę wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 4) Obsługa prawna nieruchomości: a) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do dochodzenia roszczeo przez Zamawiającego z tytułu należnych przychodów z nieruchomości; b) Zlecenie sporządzania na koszt Zamawiającego, ekspertyz dotyczących zagadnieo prawnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami w oparciu o art.185 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 115 poz.741) wyłącznie na odrębny wniosek Zamawiającego; c) Reprezentowanie współwłaścicieli nieruchomości przed organami administracji paostwowej i samorządowej w sprawach związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem 6 niniejszej umowy; 5) Obsługa finansowo księgowa nieruchomości: a) Opracowywanie i przedkładanie Zamawiającemu do pisemnej akceptacji propozycji rocznych planów zarządzania nieruchomością, w tym planów zaakceptowanych przez Zamawiającego remontów, modernizacji, przeglądów oraz planowanych inwestycji nie później niż do kooca 2-go miesiąca obowiązywania umowy i później do 10 marca każdego roku. Propozycja planu zarządzania na kolejny rok powinna byd uzupełniona o analizę kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości za poprzedni rok kalendarzowy z uzasadnionymi wnioskami dotyczącymi możliwości zmniejszenia tych kosztów lub bardziej racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie i eksploatację nieruchomości. b) Złożenie Zamawiającemu pisemnego sprawozdania z prowadzonego zarządu nieruchomością za okres od stycznia do grudnia minionego roku nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku. Sprawozdanie, o którym mowa w niniejszym punkcie, zawierad powinno w szczególności: 15

16 szczegółowe informacje o dochodach i wydatkach związanych z nieruchomością; rozliczenie finansowe; oświadczenie, że Zarządca wykonał swe obowiązki w danym roku zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego na ten rok planem rocznym lub w razie rozbieżności z tym planem wskazanie odstępstw od niego i ich uzasadnienie. c) Prowadzenie ewidencji kosztów: zarządu nieruchomością; przychodów z zarządzanej nieruchomości; wydatków, należności i zobowiązao związanych z nieruchomością i zarządzania nią; rozliczeo z innych tytułów związanych z nieruchomością. d) Dokonywanie zapłaty, w zakresie określonym przez Zamawiającego, należności za świadczenia związane z eksploatacją i obsługą nieruchomości. e) Wystawianie księgowych dokumentów sprzedaży (faktur VAT) dotyczących należności, o których mowa w pkt. d), dla każdego współwłaściciela w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów w nieruchomości wraz z kserokopią faktur od wykonawców świadczeo. f) Przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami prawa. g) W razie potrzeby podjęcie czynności zmierzających do odtworzenia lub zaktualizowania dokumentacji związanej z nieruchomością, na koszt Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim zakresu tych czynności. h) Zarządca zobowiązany jest do poboru pożytków i innych przychodów z nieruchomości, które pozostają w związku z wykonywaniem przez niego niniejszej umowy. Pożytki i inne przychody, o których mowa powyżej, Zarządca zobowiązany jest przekazad indywidualnie każdemu ze współwłaścicieli na wskazane przez niego konto bankowe, proporcjonalnie do wysokości udziałów w nieruchomości w terminie 14 dni od pozyskania przez Zarządcę tych pożytków lub przychodów. 6) Zapewnienie możliwości wykonywania nadzoru właścicielskiego przez Zamawiającego: a) Comiesięczne, w każdy drugi wtorek miesiąca, spotykanie się ze współwłaścicielami nieruchomości i udzielanie im wyczerpujących informacji dotyczących wykonywania usług zarządzania i administrowania nieruchomością, w formie ustnej lub pisemnej (w zależności od tego jakiej wymaga dany współwłaściciel) oraz na każdą ich prośbę wyrażoną osobiście lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległośd. b) Umożliwienie każdemu ze współwłaścicieli swobodnego wglądu do dokumentacji związanej z nieruchomością w siedzibie Zarządcy i natychmiast po zgłoszeniu takiego zamiaru przez danego współwłaściciela. c) Wykonywanie poleceo i dyspozycji Zamawiającego, związanych z zarządzaniem nieruchomością. 7) Naprawy i awarie nieruchomości: a) Prowadzenie ewidencji napraw obciążających współwłaścicieli nieruchomości. 16

17 b) Natychmiastowe usunięcie awarii w przypadku awarii części nieruchomości przeznaczonej do używania przez wszystkich współwłaścicieli lub całej nieruchomości - gdy koszt usunięcia awarii nie przekracza kwoty netto zł. c) Natychmiastowe powiadamianie o fakcie wystąpienia awarii i uzyskanie akceptacji na wydatkowanie niżej wymienionych kwot: każdemu ze Współwłaścicieli nieruchomości w przypadku awarii dotyczącej części nieruchomości przeznaczonej do używania przez wszystkich współwłaścicieli lub całej nieruchomości, gdy całkowity koszt usunięcia awarii przekroczy kwotę netto zł; danemu współwłaścicielowi (nie dotyczy Gryfus Sp. z o.o.) w przypadku awarii dot. wyłącznie części nieruchomości przyznanej mu do korzystania w sposób wyłączny, gdy koszt usunięcia awarii przekroczy kwotę netto zł; d) Usunięcie przez Zarządcę awarii, o których mowa w 4 ust.1 pkt. 7 lit. c) niniejszej umowy, należy traktowad każdorazowo jako odrębne zlecenie. W przypadku awarii, która wystąpi w częściach przyznanych do wyłącznego korzystania przez NFZ oraz TIME S.A. Zarządca zobowiązany jest do natychmiastowego jej usunięcia. Trzeciego współwłaściciela tj. Gryfus Sp. z o.o. Zarządca winien jedynie niezwłocznie poinformowad o wystąpieniu awarii dotyczącej części przyznanej mu do korzystania w sposób wyłączny i nie przystępowad do jej usunięcia. Koszty usunięcia awarii, o których mowa w 4 ust.1 pkt. 7 lit. c), pokrywają: wszyscy współwłaściciele nieruchomości (proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości) w przypadku awarii dotyczącej części nieruchomości przeznaczonej do używania przez wszystkich współwłaścicieli lub całej nieruchomości; dany współwłaściciel (w całości) w przypadku awarii dotyczącej części przyznanej mu do korzystania w sposób wyłączny(z zastrz. 4 ust. 1 pkt. 6 lit. c). e) W przypadku wystąpienia awarii dotyczącej części nieruchomości przeznaczonej do używania przez wszystkich współwłaścicieli lub całej nieruchomości, gdy koszt jej usunięcia przekroczy kwotę netto zł a także awarii, która wystąpi w częściach przeznaczonych do wyłącznego używania przez NFZ lub TIME S.A., jeżeli koszt jej usunięcia przekracza kwotę netto zł oraz awarii, która wystąpi w części przeznaczonej do wyłącznego używania przez Gryfus Sp. z o.o., Zarządca jest zobowiązany do: powiadomienia o tym fakcie współwłaścicieli, w trybie wynikającym z 4 ust.1 pkt. 7 lit. c) umowy; niezwłocznego podjęcia czynności mających na celu zapobieżenie dalszemu powiększaniu rozmiarów szkód wyrządzonych przez awarię. 2. Do obowiązków Zamawiającego należą: 1) Zapłata wynagrodzenia na rzecz Zarządcy, w wysokości i na warunkach określonych w 7 niniejszej umowy. 2) Zapewnienie niezbędnych środków finansowych na realizację rocznych planów zarządzania nieruchomością przedstawianych przez Zarządcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszej umowie. 3) Bieżąca współpraca z Zarządcą w zakresie określania priorytetów dotyczących rozwoju nieruchomości, planowanych inwestycji itp. 17

18 5 (zasady wykonywania czynności Zarządcy i ograniczenia) 1. Zarządca wykonuje czynności zarządu nieruchomością w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 2. Zarządca wykonuje polecenia i dyspozycje Zamawiającego, związane z zarządzaniem nieruchomością, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Przy wykonywaniu czynności zarządu nieruchomością w imieniu i na rachunek Zamawiającego, Zarządca zobowiązany jest dochowad szczególnej staranności właściwej dla zawodowego charakteru jego czynności, postępowad zgodnie z zasadami prawidłowego i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego rocznymi planami zarządzania nieruchomością oraz przestrzegając przepisów prawa, standardów zawodowych i zasad etyki zawodowej. 4. Z zastrzeżeniem zapisów 6 niniejszej umowy Zarządca nie ma prawa do: ustanawiania hipotek i dokonywania innych obciążeo nieruchomości, jej części lub lokali; rozporządzania nieruchomością lub jej częściami; zaciągania w imieniu Zamawiającego pożyczek, kredytów itp.; wyodrębniania własności lokali; przekazywania praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 6 (upoważnienia) 1. Zarządca upoważniony jest do reprezentowania współwłaścicieli nieruchomości, wyłącznie na podstawie dokumentów pełnomocnictwa ogólnego, sporządzonych w zwykłej formie pisemnej, przez każdego ze współwłaścicieli. 2. Do podjęcia czynności przekraczających zakres niniejszej umowy o zarządzanie lub przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uprzednia zgoda Zamawiającego wyrażona w zwykłej formie pisemnej. 3. Do czynności, o których mowa w 6 ust.2 niniejszej umowy, zaliczyd należy w szczególności: zawieranie umów najmu/dzierżawy dotyczących lokali znajdujących się w budynku; zawieranie umów najmu powierzchni dachowych lub ścian na cele reklamowe; zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości; zawieranie innych umów, których zawarcie wiąże się z wydatkowaniem środków przez współwłaścicieli; zmiana sposobu korzystania z nieruchomości; zmiana przeznaczenia części nieruchomości; nadbudowa lub przebudowa nieruchomości. 7 (wynagrodzenie) 1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zarządcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w łącznej wysokości.. zł (słownie:....), w tym należny podatek VAT. 2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie z dołu, w wysokości odpowiadającej 1/24 części kwoty określonej w ust Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Zarządcy indywidualnie przez każdego współwłaściciela (w odpowiedniej części), przelewem na rachunek bankowy Zarządcy, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez danego współwłaściciela. 18

19 4. Zgodnie z zapisami 7 ust. 2 i w związku z 4 ust. 2 pkt.1 niniejszej umowy, współwłaściciele zobowiązani są do zapłaty na rzecz Zarządcy wynagrodzenia w następującej wysokości: a) Narodowy Fundusz Zdrowia - zł brutto, w tym podatek VAT b) TIME S.A. - zł brutto, w tym podatek VAT c) Gryfus Sp. z o.o. - zł brutto, w tym podatek VAT 5. Inne należności wynikające z niniejszej umowy będą regulowane przez poszczególnych współwłaścicieli nieruchomości na podstawie odpowiednich faktur VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania danej faktury. 6. Za dzieo zapłaty uważa się dzieo obciążenia rachunku płatnika, którym w przypadku NFZ jest WOW NFZ w Poznaniu. Dane do wystawienia faktury dla NFZ. Nabywca: NFZ z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, Warszawa, NIP: Płatnik i odbiorca: WOW NFZ w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, Poznao (adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznao). 7. Dla uniknięcia wątpliwości strony oświadczają, iż odpowiedzialnośd za zapłatę wynagrodzenia Zarządcy oraz innych należności, stwierdzonych fakturami przekazywanymi współwłaścicielom przez Zarządcę, nie jest odpowiedzialnością solidarną i każdy ze współwłaścicieli odpowiada za zapłatę tylko przypadającej na niego części wynagrodzenia lub innej należności. 8. Zarządca nie może czerpad innych korzyści z zarządzania nieruchomością oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1. 8 (kary umowne) 1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Zarządcę, polegającego na niedopełnieniu (w całości lub w części) bądź przekroczeniu obowiązków określonych w postanowieniach niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo obciążyd Zarządcę karą umowną w wysokości do 30% jego miesięcznego wynagrodzenia za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 2. W przypadku nieterminowego wywiązywania się przez Zarządcę z obowiązków na niego nałożonych, określonych w umowie lub uzgodnionych na jej podstawie z Zamawiającym, zapłata 30 % kwoty należnego Zarządcy wynagrodzenia będzie wstrzymana do czasu wykonania opóźnionych zadao. 3. Przed nałożeniem kary Zamawiający jednokrotnie informuje na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e mail (wysłanej z żądaniem potwierdzenia dostarczenia wiadomości) Zarządcę o stwierdzonym uchybieniu, wzywa do złożenia wyjaśnieo i jeśli jest ono możliwe do usunięcia - określa termin do jego usunięcia (liczony od daty doręczenia pisma lub wysłania wiadomości i nie krótszy niż 5 dni roboczych). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż powstałe uchybienie nie nastąpiło z winy Zarządcy, Zamawiający odstąpi od żądania zapłaty kary umownej. 4. Zamawiający może dochodzid od Zarządcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 5. W razie opóźnienia się Zarządcy z przekazaniem Zamawiającemu należnych mu przychodów z nieruchomości Zamawiający uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia. 6. W razie opóźnienia się danego współwłaściciela nieruchomości z zapłatą należnej Zarządcy części wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi, Zarządca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za okres zwłoki. 19

20 7. W przypadku opóźnienia w opłacaniu przez Zarządcę kosztów eksploatacji nieruchomości, do opłacania których był on zobowiązany na podstawie zapisów niniejszej umowy, jest on zobligowany do pokrycia kwoty tytułem naliczonych odsetek za opóźnienie w płatności. 9 (dane kontaktowe/adresy do doręczeo) 1. W sprawach związanych z realizacją postanowieo niniejszej umowy strony komunikują się telefonicznie, pisemnie za pomocą korespondencji tradycyjnej, w wersji elektronicznej ( ) oraz przez faks. 2. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji postanowieo umowy są: a) Po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (WOW NFZ w Poznaniu):.... b) Po stronie TIME S.A.:.. c) Po stronie Gryfus Sp. z o.o.:.. d) Po stronie Zarządcy:.. 10 (czas trwania umowy) Umowa zostaje zawarta na czas określony - 24 miesiące od dnia podpisania umowy t.j. od dnia.2011 roku do dnia.2013 roku. 11 (wypowiedzenie umowy) 1. Umowa może zostad rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaniedbao realizacji zobowiązao wynikających z niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Zarządcę, a zwłaszcza z powodu nieuregulowania przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane usługi za okres dwóch miesięcy lub jakiegokolwiek przypadku nie przedstawienia przez Zarządcę w terminie rocznego planu zarządzania nieruchomością lub sprawozdania z prowadzonego zarządu nieruchomością. 2. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują uregulowania Kodeksu Cywilnego. 3. Każda ze stron może wypowiedzied niniejszą umowę za 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia. 12 (postanowienia koocowe) 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówieo publicznych i innych właściwych ustaw. 2. Spory, które mogą wynikad w trakcie realizacji umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd z siedzibą w Poznaniu. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo