SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, Poznań tel. (0-61) , fax (0-61) adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego na usługi zarządzania nieruchomością przy ul. Piekary 14/15 w Poznaniu NFA/ an/11

2 I. ZAMAWIAJĄCY Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, Poznań tel. (0-61) , fax (0-61) adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka Poznań Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu 64/2, 72, 73, 74, ark. mapy 41, obręb Stare Miasto, o łącznej powierzchni m 2, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/ /7, zabudowaną budynkiem 13-kondygnacyjnym (11-piętrowym) mającym łącznie 3.325,52 m 2 powierzchni użytkowej, wg następujących udziałów: Narodowy Fundusz Zdrowia (piętra VI-XI) -515/1000 części. TIME S.A. ul. Jubilerska 10, Warszawa Filia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań, wpisaną pod numerem do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (w całości opłacony) NIP (piętra IV i V, część pomieszczeń powyżej XI piętra) -180/1000 części. GRYFUS Sp. z o.o. (piętra I-III, garaże, antresola, piwnice) -305/1000 części. Wielkość udziałów w nieruchomości podczas realizacji zamówienia może ulec zmianie. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie nieruchomością położoną w Poznaniu, przy ul. Piekary 14/15, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr 64/2, 72, 73, 74, ark. Mapy 41, obręb Stare Miasto, o łącznej powierzchni 1613 m², dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/ /, zabudowaną budynkiem 13 kondygnacyjnym (11 - piętrowym) mającym łącznie 3325,52 m² powierzchni użytkowej, w którym znajdują się lokale biurowe. 2. Kod CPV i CPC. Kod CPV Kody CPC: 82201,

3 IV. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA Umowa będzie obowiązywać w okresie od dnia 1 marca 2011 r. do 28 lutego 2013 r., a jeżeli podpisanie umowy nastąpi po dacie 1 marca 2011 r., umowa zawarta zostanie na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. DOKUMENTY JAKIE WINIEN ZŁOŻYĆ WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ 1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 1) posiada licencję zarządcy nieruchomości lub zatrudnia posiadających licencje zarządców nieruchomości, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia w tym: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności co najmniej na minimalną wartości ubezpieczenia stanowiącej w złotych równowartość euro, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Uwaga: Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, że ani część, ani całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca załącza do oferty następujące dokumenty: 1) licencję zarządcy nieruchomości Wykonawcy lub osób zatrudnionych przez Wykonawcę, posiadających licencje zarządców nieruchomości. Zamawiający na podstawie treści przedłożonego dokumentu będzie badał, czy licencja wystawiona jest na Wykonawcę. W przypadku Wykonawcy zatrudniającego zarządców nieruchomości licencja oceniana będzie łącznie z treścią oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, z którego treści wynikać będzie fakt zatrudniania zarządców nieruchomości posiadających licencję. 2) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami, co najmniej na minimalną wartości ubezpieczenia stanowiącej w złotych równowartość euro. Zamawiający na podstawie polisy (innego dokumentu) stwierdzi, czy okres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami obejmuje dzień składania ofert. Zamawiający zbada wartość polisy, w celu potwierdzenia, że jej wartość jest równa lub wyższa niż wyrażona w złotych równowartość euro. 4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w niniejszym postępowaniu Wykonawca załącza do oferty następujące dokumenty: 3

4 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawierającego treści wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2, wystawiony nie wcześniej niż na 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenia osób fizycznych w tym zakresie. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczania Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami RP zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 4 Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje związane z niniejszym postępowaniem przekazywane są pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2 Dokumenty, o których mowa w pkt 1 przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3 Zamawiający wymaga, aby wszelkie dokumenty, o których mowa w pkt 1 były kierowane na adres: Narodowy Funduszu Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Grunwaldzka 158, Poznań i opatrzone nr sprawy: NFA/ an/11 z dopiskiem: dot. zarządzania nieruchomością w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15. 4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób określony w pkt

5 5 Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: a) Aleksandra Nowak - w sprawach postępowania, tel. (61) , mailto: b) Witold Jazienicki w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, tel. (61) , mailto: VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Podstawą opracowania oferty jest niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 2. Ofertę stanowi Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji) wraz ze wszystkimi dokumentami i załącznikami wymienionymi w rozdziale V pkt 3, 4 lub 5 SIWZ. 3. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim (na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem). Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane -zostaną odrzucone. 4. Oferta (Formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty i załączniki stanowiące oświadczenia Wykonawcy) winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem lub imienną pieczęcią. 5. Wszystkie strony oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ponumerowane (przyjmuje się, że strona oferty została parafowana, jeżeli został na niej złożony podpis przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, np. pod oświadczeniem) - niezapisane strony oferty mogą być nie numerowane i nie parafowane. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być również parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Zamawiający prosi, aby w przypadku, gdy sposób reprezentacji Wykonawcy nie wynika z odpisu KRS załączyć dokument, na podstawie którego można ocenić, że oferta została podpisana lub pełnomocnictwo zostało udzielone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 7. W przypadku załączenia kopii dokumentów - kopie te winny być poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty). 8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego. 10. Oferta winna znajdować się w dwóch zamkniętych, zapieczętowanych kopertach oznakowanych w następujący sposób: 1) koperta zewnętrzna: NFA/ an/11 Oferta na zarządzanie nieruchomością w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15. Ilość stron (określić ilość stron oferty)..... Nie otwierać przed otwarciem przez Komisję Przetargową. 2) koperta wewnętrzna: oprócz oznakowania jak wyżej -nazwa Wykonawcy, dokładny adres, nr telefonu, faksu, NIP, REGON. 11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 5

6 O zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. Zawiadomienie winno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach z napisem określonym w pkt 8 i oznaczonych dodatkowo napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 12. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one znajdować się w wyodrębnionej części oferty oznaczonej słowami "Tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca nie może objąć klauzulą tajności treści, które zgodnie z przepisami podawane są do wiadomości publicznej podczas czynności otwarcia ofert. 13. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę -złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 14. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. VIII. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty: 1) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) w przypadku konsorcjum informacje dotyczące: oznaczenia stron konsorcjum, oznaczenia czasu trwania konsorcjum (co najmniej czas realizacji zamówienia z okresem gwarancji oraz rękojmi), określenia zakresu działania poszczególnych stron konsorcjum, ustanowienia pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale V pkt.3 i 4 lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w rozdziale V pkt 1, IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest. związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 18 marca 2011 r. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1 Ofertę należy złożyć w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 pok. nr 104, w terminie do dnia 17 lutego 2011 r., do godz. 09:30. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 2 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2011 r. o godz. 10:00, w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. 6

7 Grunwaldzkiej 158, pok Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu kopert z ofertami. NFA/ an/11 XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W punkcie 1.1. Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać całkowitą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich kosztów wynikających z zakresu usługi i postanowień specyfikacji w okresie realizacji zamówienia, w okresie 24 miesięcy. XII. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 1 Kryteria i ich ranga w ocenie ofert. 1) cena zamówienia - 100% 2 Sposób obliczenia wartości punktowej ilość punktów = cena najniższa cena oferty badanej x 100 pkt 3 Najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną. Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana ofercie wynosi 100. XII. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY. ZAWARCIE UMOWY. 1 Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu. 2 O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu zostanie pisemnie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. 4 Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarcie umowy nastąpi w termin nie krótszym niż 5 dni, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, określonego w rozdziale IX specyfikacji z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a lub 3 a. 5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa wart. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7

8 XIII. FORMALNOŚCI JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. XIV. PROJEKT UMOWY Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w projekcie umowy -Załącznik Nr 3 do SIWZ. XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Jeżeli w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, interes prawny w uzyskaniu zamówienia Wykonawcy lub osoby trzeciej doznał lub może doznać uszczerbku, Wykonawcy lub osobie trzeciej przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy. XVI. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2 Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia XVIII. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy. 2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Załącznik Nr 3 - Projekt umowy. 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY NFA/ an/11 Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu).... NIP,, REGON Nr telefonu.., Nr faksu. Internet: Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/ Poznań adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznań 1. W związku z zamówieniem publicznym na zarządzanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15, oznaczenie sprawy NFA/ an/11, oferujemy: 1.1.Wykonanie zamówienia za cenę w wys.... zł (słownie zł..) brutto, w tym należny podatek VAT. Określona wyżej cena zawiera łączne i całkowite koszty zamówienia wynikające z zakresu usługi i postanowień specyfikacji w okresie realizacji zamówienia. 1.2.Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2013 r. lub jeżeli podpisanie umowy nastąpi po 1 marca 2011 r. w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i uznajemy się za związanych jej treścią. 2. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że usługi objęte zamówieniem będzie wykonywać licencjonowany zarządca nieruchomości nr licencji, który jest zatrudniony przez Wykonawcę 5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Oświadczamy, że oferta nie 9

10 zwiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - informacje takie zawarte są w następujących dokumentach : 6. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest... tel.. '" niepotrzebne skreślić Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 NFA/ an/11 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu).... Nr telefonu.., Nr faksu. Internet: Oświadczam, że Wykonawca: 1. posiada licencję na zarządzanie nieruchomościami nr.. lub zatrudnia pracownika. posiadającego licencję nr.. na zarządzanie nieruchomościami. 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności co najmniej na minimalną wartości ubezpieczenia stanowiącej w złotych równowartość euro 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 11

12 Projekt umowy załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o zarządzanie nieruchomością w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 Nr NFA/ WJ/2010 zawarta w dniu.., w Poznaniu, pomiędzy: Współwłaścicielami nieruchomości opisanej w 1 umowy: 1. Narodowym Funduszem Zdrowia ul. Grójecka 186, Warszawa NIP reprezentowanym przez: Elżbietę Wąsik Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu z siedzibą przy ul. Piekary 14/15, Poznao 2. TIME S.A. ul. Jubilerska Warszawa Filia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznao, wpisaną pod numerem do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (w całości opłacony) NIP reprezentowaną przez:.. 3. Gryfus Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 19, Poznao, wpisaną pod numerem.. do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości.. zł, NIP reprezentowaną przez:.. - zwanymi łącznie w treści umowy Zamawiającym, a.. ul...,.. NIP..., reprezentowana przez:. - zwanym w treści umowy Zarządcą. 12

13 Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych. 1 (przedmiot umowy) Zamawiający zleca, a Zarządca przyjmuje zarządzanie nieruchomością położoną w Poznaniu, przy ul. Piekary 14/15, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr 64/2, 72, 73, 74, ark. Mapy 41, obręb Stare Miasto, o łącznej powierzchni 1613 m², dla której Sąd Rejonowy Poznao Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/ /7, zabudowaną budynkiem 13 kondygnacyjnym (11 - piętrowym) mającym łącznie 3325,52 m² powierzchni użytkowej, w którym znajdują się lokale biurowe. 2 (oświadczenia stron) jako osoba prawna będąca licencjonowanym zarządcą nieruchomości lub zatrudniająca zarządców posiadających licencje zarządców nieruchomości, oświadcza, iż występuje przy niniejszej umowie jako przedsiębiorca, który w myśl art. 184 ust.3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzi działalnośd w zakresie zarządzania nieruchomościami, w związku z czym jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązków przewidzianych tą umową oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 2. Zarządca oświadcza, iż zarządcą nieruchomości odpowiedzialnym zawodowo za wykonywanie niniejszej umowy jest...., posiadający licencję zawodową nr.. oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 3. Narodowy Fundusz Zdrowia oświadcza, że jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości dysponującym udziałem we współwłasności w wysokości 515/ TIME S.A. oświadcza, że jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości dysponującym udziałem we współwłasności w wysokości 180/ Gryfus Sp. z o.o. oświadcza, że jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości dysponującym udziałem we współwłasności w wysokości 305/ (stan nieruchomości/dokumentacja) 1. Dokładny stan przedmiotowej nieruchomości, wykaz i stan poszczególnych elementów jej wyposażenia oraz wykaz i stan techniczny urządzeo znajdujących się w obrębie nieruchomości oraz wykaz dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy przedstawia Protokół z przejęcia nieruchomości z dnia..., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Protokół, o którym mowa w ust.1 oraz sporządzony po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy protokół przejęcia nieruchomości przez Zamawiającego - wraz z dokumentacją przekazaną mu przez Zarządcę, stanowid będą podstawę do dokonania wzajemnych rozliczeo stron po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. 3. Przedmiotowa nieruchomośd zostanie przejęta przez Zarządcę w dniu. roku, wraz z kompletem niezbędnej do wykonywania obowiązków określonych w 4 ust. 1 umowy 13

14 dokumentacji dotyczącej tej nieruchomości (technicznej, finansowo księgowej, prawnej i innej) określonej w Załączniku nr 1 do umowy. 4. Zarządca zobowiązany jest po zakooczeniu w jakikolwiek sposób niniejszej umowy do natychmiastowego zwrotu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust.3 i w Załączniku nr 1 a także wszelkiej dotyczącej przedmiotowej nieruchomości dokumentacji powstałej w toku wykonywania niniejszej umowy. 4 (zobowiązania stron umowy) 1. Do obowiązków Zarządcy należą następujące zadania związane z zarządzaniem określoną w 1 nieruchomością, których celem jest zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno finansowej nieruchomości, zapewnienie bezpieczeostwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej oraz utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem: 1) Zapewnienie i nadzór nad umowami dotyczącymi części nieruchomości przeznaczonej do używania przez wszystkich współwłaścicieli w zakresie: a) usługi sprzątania: holu, wind, w.c. dla ochrony wraz z korytarzem, piwnicy, parkingu i otoczenia budynku, b) usługi wywozu odpadów komunalnych (z wyłączeniem Gryfus Sp. z o.o.). 2) Zapewnienie, egzekwowanie i kontrola wykonywania umów oraz usług dot. eksploatacji i obsługi nieruchomości, w szczególności: a) Wykonywanie bieżącej konserwacji urządzeo i instalacji, w szczególności dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeo i urządzeo technicznych i instalacji umożliwiających korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz innych urządzeo należących do wyposażenia nieruchomości. b) Zapewnienie i nadzór nad realizacją umowy w zakresie realizacji usługi konserwacji i serwisu wind, c) Zapewnienie i nadzór nad realizacją umowy w zakresie konserwacji i serwisu systemu powiadamiania p. poż. wraz z łączem telefonicznym, d) Zapewnienie i nadzór nad realizacją umów w zakresie dostaw: ciepła, wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, e) Nadzór nad realizacją usługi ochrony budynku oraz portiersko-informacyjnej (usługę ochrony zakupują współwłaściciele), f) Zapewnienie oraz nadzór nad realizacją umowy w zakresie ubezpieczenia nieruchomości w zakresie mienia nieruchomego i odpowiedzialności cywilnej. 3) Obsługa techniczna nieruchomości: a) Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego, BHP, p. poż., dot. całej nieruchomości ; b) Realizacja wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa fakultatywnych oraz obligatoryjnych kontroli stanu technicznego: budynku, w tym przeglądów określonych w planie przeglądów na dany rok urządzeo stanowiących wyposażenie techniczne budynku c) Prowadzenie książki obiektu budowlanego (przedmiotowej nieruchomości) oraz przewidzianej prawem dokumentacji technicznej tego obiektu. 14

15 d) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji technicznej nieruchomości; e) Uaktualnianie lub sporządzanie w przypadkach określonych w przepisach prawa budowlanego dokumentacji technicznej nieruchomości; f) Organizowanie i prowadzenie, na koszt Zamawiającego, wymaganych ustawą prawo budowlane rocznych i pięcioletnich przeglądów instalacji technicznych, w tym; Wykonanie przeglądu budowlanego budynku (jednorocznych) Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej (pięcioletnich ) Wykonywanie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych (jednorocznych) g) Dokonywanie okresowej (raz na kwartał) oceny stanu technicznego obiektu i poszczególnych urządzeo oraz składanie Zamawiającemu udokumentowanych wniosków dotyczących potrzeby wykonania remontów; h) Zlecanie wykonania, za zgodą Zamawiającego i na uzgodniony z nim koszt kosztorysów inwestorskich i remontowych; i) Zapewnienie kontroli i nadzoru nad pracami remontowymi i dokonywaniem odbioru przedmiotowych prac stosownym protokołem przy udziale Zamawiającego, po uzyskaniu jego akceptacji wykonanych prac. Wszystkie umowy zawierane przez Zarządcę wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 4) Obsługa prawna nieruchomości: a) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do dochodzenia roszczeo przez Zamawiającego z tytułu należnych przychodów z nieruchomości; b) Zlecenie sporządzania na koszt Zamawiającego, ekspertyz dotyczących zagadnieo prawnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami w oparciu o art.185 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 115 poz.741) wyłącznie na odrębny wniosek Zamawiającego; c) Reprezentowanie współwłaścicieli nieruchomości przed organami administracji paostwowej i samorządowej w sprawach związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem 6 niniejszej umowy; 5) Obsługa finansowo księgowa nieruchomości: a) Opracowywanie i przedkładanie Zamawiającemu do pisemnej akceptacji propozycji rocznych planów zarządzania nieruchomością, w tym planów zaakceptowanych przez Zamawiającego remontów, modernizacji, przeglądów oraz planowanych inwestycji nie później niż do kooca 2-go miesiąca obowiązywania umowy i później do 10 marca każdego roku. Propozycja planu zarządzania na kolejny rok powinna byd uzupełniona o analizę kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości za poprzedni rok kalendarzowy z uzasadnionymi wnioskami dotyczącymi możliwości zmniejszenia tych kosztów lub bardziej racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie i eksploatację nieruchomości. b) Złożenie Zamawiającemu pisemnego sprawozdania z prowadzonego zarządu nieruchomością za okres od stycznia do grudnia minionego roku nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku. Sprawozdanie, o którym mowa w niniejszym punkcie, zawierad powinno w szczególności: 15

16 szczegółowe informacje o dochodach i wydatkach związanych z nieruchomością; rozliczenie finansowe; oświadczenie, że Zarządca wykonał swe obowiązki w danym roku zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego na ten rok planem rocznym lub w razie rozbieżności z tym planem wskazanie odstępstw od niego i ich uzasadnienie. c) Prowadzenie ewidencji kosztów: zarządu nieruchomością; przychodów z zarządzanej nieruchomości; wydatków, należności i zobowiązao związanych z nieruchomością i zarządzania nią; rozliczeo z innych tytułów związanych z nieruchomością. d) Dokonywanie zapłaty, w zakresie określonym przez Zamawiającego, należności za świadczenia związane z eksploatacją i obsługą nieruchomości. e) Wystawianie księgowych dokumentów sprzedaży (faktur VAT) dotyczących należności, o których mowa w pkt. d), dla każdego współwłaściciela w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów w nieruchomości wraz z kserokopią faktur od wykonawców świadczeo. f) Przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami prawa. g) W razie potrzeby podjęcie czynności zmierzających do odtworzenia lub zaktualizowania dokumentacji związanej z nieruchomością, na koszt Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim zakresu tych czynności. h) Zarządca zobowiązany jest do poboru pożytków i innych przychodów z nieruchomości, które pozostają w związku z wykonywaniem przez niego niniejszej umowy. Pożytki i inne przychody, o których mowa powyżej, Zarządca zobowiązany jest przekazad indywidualnie każdemu ze współwłaścicieli na wskazane przez niego konto bankowe, proporcjonalnie do wysokości udziałów w nieruchomości w terminie 14 dni od pozyskania przez Zarządcę tych pożytków lub przychodów. 6) Zapewnienie możliwości wykonywania nadzoru właścicielskiego przez Zamawiającego: a) Comiesięczne, w każdy drugi wtorek miesiąca, spotykanie się ze współwłaścicielami nieruchomości i udzielanie im wyczerpujących informacji dotyczących wykonywania usług zarządzania i administrowania nieruchomością, w formie ustnej lub pisemnej (w zależności od tego jakiej wymaga dany współwłaściciel) oraz na każdą ich prośbę wyrażoną osobiście lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległośd. b) Umożliwienie każdemu ze współwłaścicieli swobodnego wglądu do dokumentacji związanej z nieruchomością w siedzibie Zarządcy i natychmiast po zgłoszeniu takiego zamiaru przez danego współwłaściciela. c) Wykonywanie poleceo i dyspozycji Zamawiającego, związanych z zarządzaniem nieruchomością. 7) Naprawy i awarie nieruchomości: a) Prowadzenie ewidencji napraw obciążających współwłaścicieli nieruchomości. 16

17 b) Natychmiastowe usunięcie awarii w przypadku awarii części nieruchomości przeznaczonej do używania przez wszystkich współwłaścicieli lub całej nieruchomości - gdy koszt usunięcia awarii nie przekracza kwoty netto zł. c) Natychmiastowe powiadamianie o fakcie wystąpienia awarii i uzyskanie akceptacji na wydatkowanie niżej wymienionych kwot: każdemu ze Współwłaścicieli nieruchomości w przypadku awarii dotyczącej części nieruchomości przeznaczonej do używania przez wszystkich współwłaścicieli lub całej nieruchomości, gdy całkowity koszt usunięcia awarii przekroczy kwotę netto zł; danemu współwłaścicielowi (nie dotyczy Gryfus Sp. z o.o.) w przypadku awarii dot. wyłącznie części nieruchomości przyznanej mu do korzystania w sposób wyłączny, gdy koszt usunięcia awarii przekroczy kwotę netto zł; d) Usunięcie przez Zarządcę awarii, o których mowa w 4 ust.1 pkt. 7 lit. c) niniejszej umowy, należy traktowad każdorazowo jako odrębne zlecenie. W przypadku awarii, która wystąpi w częściach przyznanych do wyłącznego korzystania przez NFZ oraz TIME S.A. Zarządca zobowiązany jest do natychmiastowego jej usunięcia. Trzeciego współwłaściciela tj. Gryfus Sp. z o.o. Zarządca winien jedynie niezwłocznie poinformowad o wystąpieniu awarii dotyczącej części przyznanej mu do korzystania w sposób wyłączny i nie przystępowad do jej usunięcia. Koszty usunięcia awarii, o których mowa w 4 ust.1 pkt. 7 lit. c), pokrywają: wszyscy współwłaściciele nieruchomości (proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości) w przypadku awarii dotyczącej części nieruchomości przeznaczonej do używania przez wszystkich współwłaścicieli lub całej nieruchomości; dany współwłaściciel (w całości) w przypadku awarii dotyczącej części przyznanej mu do korzystania w sposób wyłączny(z zastrz. 4 ust. 1 pkt. 6 lit. c). e) W przypadku wystąpienia awarii dotyczącej części nieruchomości przeznaczonej do używania przez wszystkich współwłaścicieli lub całej nieruchomości, gdy koszt jej usunięcia przekroczy kwotę netto zł a także awarii, która wystąpi w częściach przeznaczonych do wyłącznego używania przez NFZ lub TIME S.A., jeżeli koszt jej usunięcia przekracza kwotę netto zł oraz awarii, która wystąpi w części przeznaczonej do wyłącznego używania przez Gryfus Sp. z o.o., Zarządca jest zobowiązany do: powiadomienia o tym fakcie współwłaścicieli, w trybie wynikającym z 4 ust.1 pkt. 7 lit. c) umowy; niezwłocznego podjęcia czynności mających na celu zapobieżenie dalszemu powiększaniu rozmiarów szkód wyrządzonych przez awarię. 2. Do obowiązków Zamawiającego należą: 1) Zapłata wynagrodzenia na rzecz Zarządcy, w wysokości i na warunkach określonych w 7 niniejszej umowy. 2) Zapewnienie niezbędnych środków finansowych na realizację rocznych planów zarządzania nieruchomością przedstawianych przez Zarządcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszej umowie. 3) Bieżąca współpraca z Zarządcą w zakresie określania priorytetów dotyczących rozwoju nieruchomości, planowanych inwestycji itp. 17

18 5 (zasady wykonywania czynności Zarządcy i ograniczenia) 1. Zarządca wykonuje czynności zarządu nieruchomością w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 2. Zarządca wykonuje polecenia i dyspozycje Zamawiającego, związane z zarządzaniem nieruchomością, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Przy wykonywaniu czynności zarządu nieruchomością w imieniu i na rachunek Zamawiającego, Zarządca zobowiązany jest dochowad szczególnej staranności właściwej dla zawodowego charakteru jego czynności, postępowad zgodnie z zasadami prawidłowego i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego rocznymi planami zarządzania nieruchomością oraz przestrzegając przepisów prawa, standardów zawodowych i zasad etyki zawodowej. 4. Z zastrzeżeniem zapisów 6 niniejszej umowy Zarządca nie ma prawa do: ustanawiania hipotek i dokonywania innych obciążeo nieruchomości, jej części lub lokali; rozporządzania nieruchomością lub jej częściami; zaciągania w imieniu Zamawiającego pożyczek, kredytów itp.; wyodrębniania własności lokali; przekazywania praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 6 (upoważnienia) 1. Zarządca upoważniony jest do reprezentowania współwłaścicieli nieruchomości, wyłącznie na podstawie dokumentów pełnomocnictwa ogólnego, sporządzonych w zwykłej formie pisemnej, przez każdego ze współwłaścicieli. 2. Do podjęcia czynności przekraczających zakres niniejszej umowy o zarządzanie lub przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uprzednia zgoda Zamawiającego wyrażona w zwykłej formie pisemnej. 3. Do czynności, o których mowa w 6 ust.2 niniejszej umowy, zaliczyd należy w szczególności: zawieranie umów najmu/dzierżawy dotyczących lokali znajdujących się w budynku; zawieranie umów najmu powierzchni dachowych lub ścian na cele reklamowe; zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości; zawieranie innych umów, których zawarcie wiąże się z wydatkowaniem środków przez współwłaścicieli; zmiana sposobu korzystania z nieruchomości; zmiana przeznaczenia części nieruchomości; nadbudowa lub przebudowa nieruchomości. 7 (wynagrodzenie) 1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zarządcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w łącznej wysokości.. zł (słownie:....), w tym należny podatek VAT. 2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie z dołu, w wysokości odpowiadającej 1/24 części kwoty określonej w ust Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Zarządcy indywidualnie przez każdego współwłaściciela (w odpowiedniej części), przelewem na rachunek bankowy Zarządcy, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez danego współwłaściciela. 18

19 4. Zgodnie z zapisami 7 ust. 2 i w związku z 4 ust. 2 pkt.1 niniejszej umowy, współwłaściciele zobowiązani są do zapłaty na rzecz Zarządcy wynagrodzenia w następującej wysokości: a) Narodowy Fundusz Zdrowia - zł brutto, w tym podatek VAT b) TIME S.A. - zł brutto, w tym podatek VAT c) Gryfus Sp. z o.o. - zł brutto, w tym podatek VAT 5. Inne należności wynikające z niniejszej umowy będą regulowane przez poszczególnych współwłaścicieli nieruchomości na podstawie odpowiednich faktur VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania danej faktury. 6. Za dzieo zapłaty uważa się dzieo obciążenia rachunku płatnika, którym w przypadku NFZ jest WOW NFZ w Poznaniu. Dane do wystawienia faktury dla NFZ. Nabywca: NFZ z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, Warszawa, NIP: Płatnik i odbiorca: WOW NFZ w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, Poznao (adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznao). 7. Dla uniknięcia wątpliwości strony oświadczają, iż odpowiedzialnośd za zapłatę wynagrodzenia Zarządcy oraz innych należności, stwierdzonych fakturami przekazywanymi współwłaścicielom przez Zarządcę, nie jest odpowiedzialnością solidarną i każdy ze współwłaścicieli odpowiada za zapłatę tylko przypadającej na niego części wynagrodzenia lub innej należności. 8. Zarządca nie może czerpad innych korzyści z zarządzania nieruchomością oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1. 8 (kary umowne) 1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Zarządcę, polegającego na niedopełnieniu (w całości lub w części) bądź przekroczeniu obowiązków określonych w postanowieniach niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo obciążyd Zarządcę karą umowną w wysokości do 30% jego miesięcznego wynagrodzenia za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 2. W przypadku nieterminowego wywiązywania się przez Zarządcę z obowiązków na niego nałożonych, określonych w umowie lub uzgodnionych na jej podstawie z Zamawiającym, zapłata 30 % kwoty należnego Zarządcy wynagrodzenia będzie wstrzymana do czasu wykonania opóźnionych zadao. 3. Przed nałożeniem kary Zamawiający jednokrotnie informuje na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e mail (wysłanej z żądaniem potwierdzenia dostarczenia wiadomości) Zarządcę o stwierdzonym uchybieniu, wzywa do złożenia wyjaśnieo i jeśli jest ono możliwe do usunięcia - określa termin do jego usunięcia (liczony od daty doręczenia pisma lub wysłania wiadomości i nie krótszy niż 5 dni roboczych). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż powstałe uchybienie nie nastąpiło z winy Zarządcy, Zamawiający odstąpi od żądania zapłaty kary umownej. 4. Zamawiający może dochodzid od Zarządcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 5. W razie opóźnienia się Zarządcy z przekazaniem Zamawiającemu należnych mu przychodów z nieruchomości Zamawiający uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia. 6. W razie opóźnienia się danego współwłaściciela nieruchomości z zapłatą należnej Zarządcy części wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi, Zarządca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za okres zwłoki. 19

20 7. W przypadku opóźnienia w opłacaniu przez Zarządcę kosztów eksploatacji nieruchomości, do opłacania których był on zobowiązany na podstawie zapisów niniejszej umowy, jest on zobligowany do pokrycia kwoty tytułem naliczonych odsetek za opóźnienie w płatności. 9 (dane kontaktowe/adresy do doręczeo) 1. W sprawach związanych z realizacją postanowieo niniejszej umowy strony komunikują się telefonicznie, pisemnie za pomocą korespondencji tradycyjnej, w wersji elektronicznej ( ) oraz przez faks. 2. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji postanowieo umowy są: a) Po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (WOW NFZ w Poznaniu):.... b) Po stronie TIME S.A.:.. c) Po stronie Gryfus Sp. z o.o.:.. d) Po stronie Zarządcy:.. 10 (czas trwania umowy) Umowa zostaje zawarta na czas określony - 24 miesiące od dnia podpisania umowy t.j. od dnia.2011 roku do dnia.2013 roku. 11 (wypowiedzenie umowy) 1. Umowa może zostad rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaniedbao realizacji zobowiązao wynikających z niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Zarządcę, a zwłaszcza z powodu nieuregulowania przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane usługi za okres dwóch miesięcy lub jakiegokolwiek przypadku nie przedstawienia przez Zarządcę w terminie rocznego planu zarządzania nieruchomością lub sprawozdania z prowadzonego zarządu nieruchomością. 2. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują uregulowania Kodeksu Cywilnego. 3. Każda ze stron może wypowiedzied niniejszą umowę za 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia. 12 (postanowienia koocowe) 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówieo publicznych i innych właściwych ustaw. 2. Spory, które mogą wynikad w trakcie realizacji umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd z siedzibą w Poznaniu. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (61) 850-60-23, fax (61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 6 października 2015 r Spółdzielnia Mieszkaniowa "Plon" ul Pawlaczyka 1, 02-790 Warszawa tel: (22) 649 30 84, 698 878 662 e-mail: biuro@smplonpl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań NIP 778-14-07-035 REGON 015447382 tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-61-02

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Specyfikacja Istotnych warunków Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Przetarg Nieograniczony ZP34/13/2010 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia OŚWIADCZENIE OFERENTA. I. Część ogólna

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia OŚWIADCZENIE OFERENTA. I. Część ogólna Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia., dnia. OŚWIADCZENIE OFERENTA I. Część ogólna W związku z postepowaniem ofertowym na wybór Oferenta dzierżawy nieruchomości PETROLOT sp. z o.o. oświadczam, że

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy ul., reprezentowaną przez Pełnomocnika, wybranego na mocy uchwały nr.. w osobie,

Bardziej szczegółowo

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Numer ogłoszenia: 146446-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w... przy ul...., dla której Sąd Rejonowy... Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Kontrola systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Kontrola systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku. FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie okresowej, pięcioletniej oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemie klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP Nr sprawy 271.26.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP DANE DOTYCZĄCE OFERENTA: NAZWA... SIEDZIBA... Numer

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej na podst. przepisów art. 11 ust. 8 ustawy, na wykonanie robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Numer ogłoszenia: 227756 2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 227876 2015 na : Remont sanitariatów w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo