Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM"

Transkrypt

1 STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM w BĘDZINIE UL. TOPOLOWA 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

2 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. 1. Ogół Właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości położnych w Będzinie przy ul. Topolowej 6, 8, 10, 12, 14, 16 i 18 tworzy Wspólnotę Mieszkaniową". 2. Nieruchomości, o których mowa w ustępie 1, oznaczone są geodezyjnie jako działka nr 247/173 oraz działka nr 247/113 obręb Będzin. 3. Dla nieruchomości, o których mowa w ustępie 1, Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgi wieczyste o nr KA1B/ /2 i nr KA1B/ /1. 4. Wspólnota Mieszkaniowa decyduje w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej. 5. Niniejszy Statut określa zasady działalności Wspólnoty Mieszkaniowej. 6. Niniejszy Statut określa obowiązki Zarządcy, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Z 2000r. Nr 80, poz. 903 późn. zm. ) zwanej dalej Ustawą". 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 1. Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej. 2. Wspólnota Mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 3. Wspólnota Mieszkaniowa posiada zdolność sądową. Może pozywać i być pozywana. 4. Wspólnota Mieszkaniowa posiada NIP: oraz Regon: Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o właścicielu lokalu, należy przez to rozumieć również właściciela dwóch lub większej liczby lokali, a także ogół współwłaścicieli lokalu stanowiącego współwłasność. 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o zarządzie Wspólnoty, należy przez to rozumieć Zarządcę TBS DOMBUD Sp. z o.o. (obecnie TBM DOMBUD Sp. z o.o.), któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w akcie notarialnym Rep. A nr 9840/2010 z dnia r. w sposób określony w art. 18 ust. 1 Ustawy. 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o zarządzie nieruchomością wspólną, należy przez to rozumieć zarządzanie nieruchomością wspólną. 4. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o kosztach zarządu nieruchomością wspólną, należy przez to rozumieć koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Rozdział II Własność lokalu i współwłasność nieruchomości wspólnej 4 1. Nieruchomość położona w Będzinie przy ul. Topolowej 6, 8, 10, 12, 14, 16 i 18 składa się z 85 lokali i nieruchomości wspólnej. 2

3 2. Lokale, o których mowa w ust. 1, to 82 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 5493,60 m 2 oraz 3 lokale użytkowe o powierzchni łącznej 562,25 m 2. Sumaryczna powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych i lokali użytkowych wraz z powierzchnią przynależną (komórki lokatorskie) - wynosi 6381,29 m Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku właścicieli lokali: grunt, części budynku, które nie stanowią własności właścicieli lokali: fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne (nośne i konstrukcyjne), dach, klatka schodowa, zadaszenia przed wejściami, przewody kominowe i wentylacyjne oraz inne pomieszczenia i części budynku, instalacje znajdujące się w obrębie lokalu na odcinkach przed głównym licznikiem (zaworem) danego lokalu, a także na odcinkach obsługujących inne lokale i nieruchomość wspólną do granicy eksploatacji Właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. 2. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali, wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. 3. Wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej przypisane do poszczególnych lokali, wpisane są w aktach notarialnych. Rozdział III Prawa i obowiązki właściciela lokalu 6 1. Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. 2. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. 2. W takim samym stosunku jak w ust. 1 właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. 3. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada Wspólnota Mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. 3

4 8 1. Właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem swojego lokalu. 2. Właściciel lokalu jest obowiązany utrzymać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu nieruchomością wspólną, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych właścicieli lokali oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra Właściciel ma obowiązek złożenia do dokumentacji Wspólnoty kopii dokumentu poświadczającego jego prawo własności lokalu. 2. Właściciel lokalu ma obowiązek składania Zarządcy oświadczeń o liczbie osób zamieszkujących lub stale przebywających w lokalu oraz liczbie zatrudnionych, jeśli lokal wykorzystywany jest do prowadzenia działalności gospodarczej Na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej składają się w szczególności: a) wydatki na usuwanie awarii, bieżącą konserwację i remonty; b) opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości w części dotyczącej nieruchomości wspólnej; c) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno - prawne, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali; d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości; e) wydatki na odśnieżanie, utrzymanie terenów zielnych; 2. Na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, właściciel lokalu uiszcza zaliczki na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. 3. Na koszty utrzymania lokalu składają się w szczególności opłaty za: a) wodę b) odprowadzenie ścieków c) gospodarowanie odpadami komunalnymi 4. Opóźnienie wpłaty zaliczki powoduje naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę. 5. Należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym bez względu na ich wysokość Jeżeli właściciel lokalu zalega powyżej 6 miesięcy z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Wspólnota Mieszkaniowa może żądać egzekucji należności oraz zaniechania naruszeń na drodze sądowej. 2. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego Należności pobrane w formie zaliczek należy księgować zgodnie z przeznaczeniem. 4

5 2. Pobrane zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną należy rozliczyć z każdym właścicielem lokalu na koniec roku kalendarzowego nie później niż do 31 marca roku następnego. 3. Zasady rozliczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną należy stosować także do zaliczek pobranych od właścicieli na wydatki związane z utrzymaniem ich lokali, tj. opłaty za: wodę i odprowadzenie ścieków i odpadów komunalnych oraz inne. 4. Zarządca tylko za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej może kwoty wpłacone na określony cel przekazać na inne potrzeby. 5. W razie nadwyżki powstałej po rozliczeniu zaliczek wpłacanych przez właściciela lokalu na pokrycie kosztów utrzymania lokalu, nadwyżka ta może być zwrócona lub zaliczona na poczet przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem lokalu albo tylko za zgodą właściciela lokalu przeznaczona na inne cele. Właściciel lokalu może, przypadającą mu zgodnie z udziałem w nieruchomości wspólnej część powstałej nadwyżki, przeznaczyć na inne cele, składając w tej sprawie indywidualne oświadczenie woli. 6. Zarządca prowadzi pełną księgowość. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy Na żądanie Zarządcy właściciel lokalu jest obowiązany zezwolić na wstęp do swojego lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. 2. Szkody spowodowane wejściem do lokalu na żądanie Zarządcy pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa. 3. Szkody powstałe w lokalu na skutek awarii, będącej następstwem złego funkcjonowania części budynku lub urządzeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa. 4. Zwrotu poniesionej szkody Wspólnota Mieszkaniowa może dochodzić od osób odpowiedzialnych za powstanie szkody. 5. Szkody powstałe w następstwie źle działających części budynku lub urządzeń, których utrzymanie należy do właściciela lokalu, pokrywa właściciel (albo w jego imieniu osoba, która przyjęła ubezpieczenie ryzyka takiej szkody). 6. Właściciel lokalu, który umożliwi wejście do pomieszczeń nieruchomości wspólnej osobie nie mającej do tego uprawnień, poniesie odpowiedzialność za szkody jakie ta osoba spowoduje albo do powstania jakich się przyczyni Osoba fizyczna, będąca właścicielem lokalu, może działać w sprawach Wspólnoty Mieszkaniowej przez pełnomocnika, którym może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. 2. Osoba prawna, będąca właścicielem lokalu, działa w sprawach Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez swojego prawnego reprezentanta lub wyznaczonego przezeń pełnomocnika. Reprezentantem lub pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna. 3. Jeżeli lokal mieszkalny stanowi współwłasność łączną, jego współwłaściciele w sprawach nieruchomości wspólnej reprezentują się wzajemnie bez pełnomocnictwa. Jeżeli lokal mieszkalny stanowi współwłasność w częściach ułamkowych, jego współwłaściciele w sprawach nieruchomości wspólnej powinni działać razem, osobiście bądź poprzez udzielenie pełnomocnictwa jednemu z nich lub osobie trzeciej. 4. Pełnomocnicy, o których mowa w ustępach 1 i 2, muszą dysponować pisemnym upoważnieniem, podpisanym przez właścicieli lokalu lub ich prawnego reprezentanta. W upoważnieniu musi być określony zakres pełnomocnictwa i termin jego ważności. 5. Pełnomocnictwo do czynności prawnych, które wymagają formy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego. 5

6 Rozdział IV Ogół Właścicieli lokali 15 Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. Ogół właścicieli lokali podejmuje decyzje we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, w szczególności w sprawach takich jak: 1. uchwalenie statutu Wspólnoty Mieszkaniowej i dokonywanie zmian w tym statucie; 2. uchwalenie regulaminów; 3. zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną; 4. podjęcie uchwały dotyczącej utworzenia funduszu celowego; 5. uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną oraz uchwał stanowiących o prowadzeniu robót lub usług; 6. ustalenie wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną; 7. zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej; 8. udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego; 9. udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej; 10. dokonanie podziału nieruchomości wspólnej; 11. nabycie nieruchomości; 12. wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16 Ustawy; 13. połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu; 14. powiększenie lub zmniejszenie majątku Wspólnoty Mieszkaniowej; 15. oddanie w najem pomieszczenia lub innej części budynku wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej; 16. przyjmowanie sprawozdania Zarządcy z jego działalności i udzielanie mu absolutorium; 17. udzielanie Zarządcy pełnomocnictwa szczególnego w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu; 18. ustalenie zwiększonego obciążenia właścicieli lokali użytkowych na rzecz nieruchomości wspólnej; 19. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na częściach budynku wchodzących w skład nieruchomości wspólnej (sieć telefoniczna, kablowa i inne); Właściciele udzielają Zarządcy pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej następujących czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu: wyrażenie zgody na czasowe wejście na teren nieruchomości przez osoby trzecie w związku z koniecznością wykonania prac inwestycyjnych, remontowych lub innych; 6

7 Rozdział V Zarząd Nieruchomości Wspólnej 17 Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. 1. Sposób zarządu nieruchomością wspólną we Wspólnocie został określony w akcie notarialnym Rep. A nr 9840/2010 r. z dnia r. zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, poprzez powierzenie zarządu nieruchomością wspólną Spółce TBS DOMBUD Sp. z o.o. w Katowicach (obecnie TBM DOMBUD Sp. z o.o.), na czas nieokreślony. 2. Zarządca przygotowuje projekty dokumentów na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej. 3. Zarządca kieruje sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą Mieszkaniową, a poszczególnymi właścicielami lokali. Do obowiązków Zarządcy należą czynności zwykłego zarządu. 4. Czynności zwykłego zarządu Zarządca podejmuje samodzielnie. 5. Do czynności zwykłego zarządu zalicza się w szczególności: 1. opracowywanie projektów uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej; 2. wykonywanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej; 3. organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej; 4. zbieranie głosów właścicieli lokali dla podjęcia uchwał podczas zebrania lub w trybie indywidualnego zbierania głosów; 5. zawiadamianie właścicieli lokali o treści uchwał podjętych podczas zebrania lub w trybie indywidualnego zbierania głosów; 6. udzielanie każdemu współwłaścicielowi nieruchomości wspólnej informacji oraz udostępnianie dokumentów dotyczących zarządu nieruchomością wspólną; 7. przedstawianie właścicielom lokali na ich corocznym zebraniu sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego; 8. przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną; 9. zawiadamianie właścicieli lokali o wysokości naliczonych im zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną; 10. prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej; 11. wzywanie osób, które bez zgody Zarządcy weszły do pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, do ich opuszczenia, a w razie oporu - wzywanie policji; 12. zawiadamianie organów ścigania o uszkodzeniu części budynku lub urządzeń albo kradzieży dokonanej na szkodę Wspólnoty Mieszkaniowej; 13. współpraca z władzami i urzędami oraz udzielanie odpowiedzi na pisma dotyczące spraw Wspólnoty Mieszkaniowej; 14. rejestrowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w odpowiednich urzędach i aktualizowanie jej danych; 15. przyjmowanie wniosków od właścicieli lokali oraz nadawanie im stosownego biegu; 16. zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, w tym negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na ich dostawę, a także egzekwowanie i kontrola wykonania zawartych umów; 17. dokonywanie rozliczeń należności od właścicieli lokali za dostarczone im media oraz innych należności; 18. prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej; 7

8 19. prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, zgodnie z uchwałą właścicieli lokali określającą zakres i sposób tej ewidencji; 20. utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz otoczenia budynku, w tym zapewnienie wywozu nieczystości stałych; 21. podejmowanie decyzji w sprawie usunięcia awarii w częściach budynku lub urządzeniach wchodzących w skład nieruchomości wspólnej; 22. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów budowlanych, przepisów przeciwpożarowych oraz innych przepisów odnoszących się do właścicieli lokali i zarządców; 23. prowadzenie książki obiektu budowlanego dla wyżej wymienionych nieruchomości; 24. wykonywanie lub zlecanie wykonania remontów w drodze konkursu ofert oraz nadzór nad wykonaniem zleconych prac i ich końcowy odbiór; 25. kontrola przebiegu robót i usług prowadzonych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej; 26. bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej, a w szczególności: dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, zimnej wody i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej oraz usuwanie skutków awarii na nieruchomości wspólnej; 27. opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali; 28. zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej; 29. pobór i windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej oraz występowanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądem w sprawach o ich zapłatę; 30. pobór i windykacja udziałów w kosztach remontów i zarządu nieruchomością wspólną należnych od poszczególnych właścicieli lokali, a także zaliczek na pokrycie tych kosztów oraz opłat za media dostarczane do lokali, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali; 31. dochodzenie sądowe w postępowaniu upominawczym należności z tytułu kosztów zarządu; 32. dokonywanie rozliczeń i zapłaty za roboty lub usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczone na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej; 33. przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzania takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami prawa; 34. dokonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną Do podjęcia przez Zarządcę czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 16, potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca Zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów 8

9 stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. 2. Przekazanie pełnomocnictwa innej osobie, w określonej sprawie wymienionej w ustępie 1, może nastąpić tylko za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażoną w uchwale. 19 Prawo kontroli Zarządcy, w tym nieograniczonego wglądu we wszystkie dokumenty Wspólnoty Mieszkaniowej służy każdemu właścicielowi lokalu Zarządca za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej może zlecić innej osobie, posiadającej uprawnienia, zastępstwo inwestycyjne w zakresie robót określonych uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej. 2. Zarządca, stosownie do obowiązujących przepisów, ustala terminy przeglądów technicznych części budynku i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej. 3. Prowadzenie przeglądów technicznych zleca się osobom posiadającym uprawnienia. 4. Zlecenie przeglądów technicznych może być prowadzone łącznie z przeglądami w lokalach właścicieli po zawarciu umowy między właścicielami, a osobą dokonującą przeglądu Zarządca otwiera dla Wspólnoty Mieszkaniowej rachunek bankowy oraz może dysponować środkami zgromadzonymi na tym rachunku. 2. W celu obsługi funduszu remontowego prowadzony jest odrębny rachunek bankowy. 3. Wpłaty należności na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej powinny być dokonywane na jej rachunek bankowy. 4. Wypłaty z konta bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej powinny być przekazywane na konto bankowe odbiorcy Zarządca jest zobowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz przechowywać dokumentację techniczną budynku. 2. Zarządca obowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z jej opracowaniem lub aktualizacją szczególnie, jeżeli były właściciel nie wyda dokumentacji technicznej budynku. Rozdział VI Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Decyzje Wspólnoty Mieszkaniowej, dotyczące spraw nieruchomości wspólnej, podejmowane są w formie uchwały. Uchwała jest aktem woli Wspólnoty Mieszkaniowej odnoszącym skutek w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej. 2. Uchwały podejmowane są bądź na zebraniu, bądź w trybie indywidualnego zbierania głosów, albo częściowo na zebraniu, częściowo w trybie indywidualnego zbierania głosów. 3. Projekty uchwał sporządza Zarządca lub właściciele lokali, którzy przedstawiają je Zarządcy. 9

10 4. Projekty uchwał zgłoszone do Zarządcy przez właścicieli lokali dysponujących łącznie ponad 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej oraz projekty uchwał Zarządcy muszą być poddane pod głosowanie w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, chyba, że wnioskodawcy zaproponują późniejszy termin głosowania. 5. W razie braku zgody wymaganej większości Ogółu Właścicieli Lokali Zarządca może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, którego orzeczenie zastąpi uchwałę Ogółu Właścicieli Lokali Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali liczoną według wielkości udziałów. 2. W razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali, Zarządca może zażądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli lokali Uchwała podjęta: b) podczas zebrania wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, c) w trybie indywidualnego zbierania głosów lub na zebraniu i w trybie indywidualnego zbierania głosów wchodzi w życie w dniu, w którym za uchwałą oddano większość głosów, d) w uchwale można określić inny termin wejścia jej w życie Głosowanie odbywa się przez złożenie czytelnego podpisu na karcie do głosowania. 2. Właściciel lokalu może głosować: za uchwałą, przeciw uchwale lub może wstrzymać się od głosu. 3. Karta do głosowania musi zawierać: a) imię i nazwisko b) nr lokalu c) liczbę udziałów (jak w akcie notarialnym) d) miejsce na podpis: za uchwałą przeciw uchwale wstrzymał się 4. Pełnomocnik jest zobowiązany złożyć pełnomocnictwo na ręce komisji skrutacyjnej przed głosowaniem w imieniu właściciela, bądź właścicieli, których jest pełnomocnikiem. 5. O treści uchwały podjętej z udziałem głosów zebranych w trybie indywidualnego zbierania głosów każdy właściciel lokalu powinien zostać zawiadomiony na piśmie. 6. Uchwałę podjętą podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej podpisuje przewodniczący zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej oraz członkowie komisji skrutacyjnej. 7. Uchwałę podjętą z udziałem głosów zebranych w trybie indywidualnego zbierania głosów podpisują osoby zbierające głosy Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. 10

11 2. Uchwałę zaskarżyć można w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia jej na zebraniu albo od dnia powiadomienia wyłączającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów lub obu trybach. 3. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy. 4. Ogół Właścicieli Lokali po zapoznaniu ich z treścią zarzutów, które podniesiono w zaskarżeniu uchwały, może wstrzymać wykonanie uchwały do czasu zakończenia sprawy przez sąd (jeśli sąd wcześniej nie wstrzyma jej wykonania). 5. Każda uchwała może być przez Wspólnotę Mieszkaniową zmieniona lub uchylona. Skutki zmiany lub uchylenia powstają od dnia wejścia w życie nowej uchwały. 6. Uchwała staje się prawomocna, gdy nie zostanie zaskarżona w terminie, o którym mowa w ustępie Uchwała upoważniająca Zarządcę do zawarcia umowy z bankiem na zaciągnięcie kredytu w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej może być podjęta po przedstawieniu Wspólnocie Mieszkaniowej na jaki cel ma być podjęty kredyt, jaka jest jego wysokość, warunki spłaty i wysokość odsetek od kredytu oraz wysokość kar umownych przy braku jego spłaty w terminie oraz kosztów uzyskania kredytu Uchwała o zmianie sposobu zarządu nieruchomością wspólną musi być zaprotokołowana przez notariusza, a jej postanowienia wpisane do księgi wieczystej. Rozdział VII Zebranie ogółu właścicieli lokali Zebranie Ogółu Właścicieli Lokali zwołuje: a) Zwyczajne - Zarządca do dnia 31 marca każdego roku; b) Nadzwyczajne - Zarządca z własnej inicjatywy lub na wniosek Właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej; 2. Gdy Zarządca nie zwoła zebrania zwyczajnego w terminie, o którym mowa w ust. 1 zebranie może zwołać właściciel lokalu. 3. Gdy Zarządca w terminie 30 dni nie zwoła zebrania na wniosek właścicieli lokali, zebranie mogą zwołać wnioskodawcy. 4. Właściciel lokalu lub właściciele lokali, którzy zwołali zebranie w trybie ust 2 lub 3 mogą żądać od Wspólnoty Mieszkaniowej zwrotu kosztów organizacji zebrania. 5. O zebraniu zwyczajnym Zarządca zawiadamia każdego właściciela lokalu w następujący sposób: Na 21 dni przed planowanym zebraniem każdy właściciel zostaje powiadomiony o planowanym terminie zebrania oraz projekcie porządku obrad; Do dziesiątego dnia przed planowanym zebraniem właściciele lokali zgłaszają Zarządowi propozycje dotyczące zmian w porządku zebrania; 11

12 Zarządca zawiadamia właścicieli lokali na piśmie przesyłając: a) Zawiadomienie zawierające dzień, godzinę i miejsce zebrania; b) Projekt porządku zebrania; c) Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego w roku ubiegłym; d) Projekt uchwały w sprawie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną; e) Pozostałe projekty uchwał; f) Zawiadomienie o zebraniu może być dostarczane również osobiście do właścicieli lokali. Oprócz zawiadomienia listownego lub osobistego, Zarządca ogłasza o terminie i porządku obrad zebrania na tablicy ogłoszeń. 6. Wymogi wymienione w ust. 5 obowiązują także inne osoby zwołujące zebranie zwyczajne. 7. Przedmiotem zebrania zwyczajnego powinny być w szczególności: Sprawozdanie Zarządcy; Ocena pracy Zarządcy; Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenie absolutorium Zarządcy; Uchwalenie rocznego planu gospodarczego i opłat na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości; Uchwalenie maksymalnej kwoty, do której Zarząd może zaciągać zobowiązania Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządcy lub właściciel lokalu. 2. Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji skrutacyjnej, innych osób funkcyjnych, wniosków i porządku zebrania odbywa się przez podniesienie rąk, większością obecnych na zebraniu. 3. O podjęciu uchwały, o której mowa w 31 ust. 2, decyduje większość głosów oddanych za uchwałą, liczona według wielkości udziałów. 4. Przebieg zebrania protokołuje protokolant. 5. Przewodniczący zebrania podaje do wiadomości obecnych projekt porządku zebrania, wnioski w sprawie porządku zebrania, które wpłynęły. Właściciele lokali zgłaszają wnioski ustnie, a następnie przewodniczący podaje kolejno wnioski i projekt porządku zebrania pod głosowanie. O zmianach w porządku zebrania decydują właściciele lokali obecni na zebraniu. 6. Uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego, protokolanta, komisji skrutacyjnej, innych osób funkcyjnych i porządku zebrania wpisuje się do protokołu zebrania. Protokół zebrania podpisuje protokolant i przewodniczący zebrania. 7. Uchwały dotyczące spraw nieruchomości wspólnej, podjęte na zebraniu lub w trybie indywidualnego zbierania głosów, albo na zebraniu i w trybie indywidualnego zbierania głosów, wypisane są na kartach, do których dołączony jest wykaz właścicieli uprawnionych do głosowania z ich podpisami świadczącymi o oddaniu głosów. Przechowuje się je w zbiorze podjętych uchwał. 8. Przechowywaniu w tym zbiorze podlegają też uchwały spisane przez notariusza. 9. Protokoły zebrań, listy obecności na zebraniu, uchwały podjęte na zebraniu i poza zebraniem oraz wykazy głosujących są dostępne dla właścicieli lokali i ich pełnomocników. 12

13 Rozdział VIII Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. Gospodarka i finanse wspólnoty mieszkaniowej Wspólnota Mieszkaniowa gospodaruje nieruchomością wspólną oraz prowadzi rozliczenia z właścicielami lokali i innymi podmiotami dotyczące kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, 2. Środki finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej są przechowywane na rachunkach bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej. Dysponentem tych rachunków jest Zarządca Wspólnota Mieszkaniowa może prowadzić działalność gospodarczą, a w szczególności: a) nabywać świadczenia i usługi oraz sprzedawać je po kosztach własnych właścicielom lokali; b) obsługiwać za wynagrodzeniem rozliczenia z tytułu umów zawartych bezpośrednio między właścicielami lokali a dostawcami świadczeń i usług; c) udostępniać na zasadach handlowych składniki nieruchomości wspólnej oraz składniki majątku Wspólnoty Mieszkaniowej; d) sprzedawać towary i usługi odbiorcom zewnętrznym. 2. Przychody z działalności gospodarczej Wspólnoty Mieszkaniowej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów. Rozdział IX Przepisy porządkowe Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o właścicielu lokalu, należy przez to rozumieć również najemcę tego lokalu, z zastrzeżeniem ustępu 2 oraz wszystkie osoby przebywające stale lub czasowo na terenie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej. 2. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za najemcę swojego lokalu i pełnoletnie osoby stale z nim zamieszkujące. Odpowiedzialność za zwierzęta ponoszą ich właściciele. 3. Właściciel lokalu jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu lub uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej właściciel lokalu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł, a w przypadku rażącego naruszenia bądź powtarzającego się naruszenia do zapłaty 500 zł na konto Wspólnoty Mieszkaniowej. 2. Zarządca, w przypadkach uporczywych i złośliwych, wnosi do właściwych organów o odpowiednie ukaranie. 13

14 36 1. Właściciel lokalu jest zobowiązany utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Właściciel lokalu jest także zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją nieruchomość wspólną. 2. Osoby dokonujące remontów i napraw są obowiązane przeprowadzić je tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie z nieruchomości innym użytkownikom. Pozostali użytkownicy a zwłaszcza bezpośrednio narażeni na negatywne skutki remontów, powinni być o nich uprzedzeni z należytym wyprzedzeniem; gruz i inne odpady z prac remontowych podlegają niezwłocznemu wywozowi na koszt osoby przeprowadzającej remont; ewentualne wyłączenia na czas remontu instalacji wodno- kanalizacyjnych, gazowych lub dopływu energii elektrycznej wymagają zgody Zarządcy i mogą być przeprowadzone pod nadzorem konserwatora zatrudnionego przez Wspólnotę Mieszkaniową, pod warunkiem wcześniejszego uprzedzenia pozostałych użytkowników Obsługą instalacji na nieruchomości wspólnej zajmują się wyłącznie oznaczone instytucje oraz konserwatorzy zatrudnieni przez Wspólnotę Mieszkaniową. Wchodzenie osób postronnych do pomieszczeń z instalacjami wspólnymi, samowolne włączanie i wyłączanie instalacji, jej naprawianie - chyba, że sytuacja wymaga bezzwłocznego działania, posiadanie, dorabianie i udostępnianie kluczy do instalacji na nieruchomości wspólnej jest surowo zabronione. 2. Pracownicy firm sprawujących nadzór nad instalacjami mogą wchodzić na teren budynku (poza awariami) wyłącznie za wiedzą Zarządcy. Zarządca określa wzór i wydaje dokument, który upoważnia do wejścia na teren nieruchomości wspólnej. 3. Utrudnianie lub uniemożliwianie wypełniania obowiązków zawodowych osobom działającym w imieniu lub na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej jest surowo zabronione Obowiązkiem każdego właściciela lokalu jest współdziałanie z Zarządem, a zwłaszcza niezwłoczne powiadamianie Zarządcy o wszelkich zauważonych uszkodzeniach lub niesprawności instalacji, drzwi, zamków, dachu itp. 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od Spożywanie alkoholu na terenie nieruchomości wspólnej jest niedozwolone, 4. Właściciel lokalu jest obowiązany dbać o czystość powierzchni i pomieszczeń wspólnych, okien i drzwi swojego lokalu. 5. Usuwanie z lokalu tzw. przedmiotów gabarytowych jest dozwolone tylko w terminach podanych w ogłoszeniu. 6. Użytkownik balkonu lub tarasu jest obowiązany dbać o czystość i estetyczny wygląd. Zabrania się wykorzystywania go jako spiżarni lub magazynu. 7. Umieszczanie reklam na nieruchomości jest dozwolone po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu i podpisaniu umowy w sprawie opłat za reklamę. Zasilenie reklamy w energię elektryczną z nieruchomości wspólnej jest dozwolone za zgodą Zarządcy i pod warunkiem uiszczania opłat. 8. Osoba likwidująca reklamę na nieruchomości ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego estetyki budynku. 9. Prawo wywieszania ogłoszeń na temat spraw Wspólnoty Mieszkaniowej w miejscach do tego przeznaczonych ma Zarządca oraz wszyscy członkowie Wspólnoty. 14

15 10. Właściciel lokalu, który jest właścicielem zwierzęcia domowego, zobowiązany jest do sprzątania jego odchodów oraz naprawienia innych szkód spowodowanych przez jego zwierzę domowe. Zakazuje się wyprowadzania zwierząt na trawniki wokół budynku. 11. Wychodzenie na dach wymaga zgody Zarządcy. 12. Instalowanie na dachu lub elewacji budynku jakichkolwiek przedmiotów wymaga zgody Zarządcy. 13. Odpady komunalne należy wyrzucać wyłącznie do pojemników do tego celu przeznaczonych, zapewniając właściwą ich segregację zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Będzina. 14. Zabrania się odprowadzania do kanalizacji ścieków nie odpowiadających normom ustalonym przez odbiorcę ścieków. 15. Pozostawianie nie zamkniętych drzwi wejściowych do domu i na klatki schodowe oraz wpuszczanie na posesję osób o niesprawdzonej tożsamości jest surowo zabronione. 16. Właściciel lokalu zobowiązany jest przestrzegać znaków drogowych i innych oznaczeń umieszczonych przez Zarządcę na terenie nieruchomości wspólnej Statut Wspólnoty Mieszkaniowej Górki Małobądzkie Centrum został przyjęty dnia 01 kwietnia 2013 r. uchwałą właścicieli lokali nr 6/ Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia. 15

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. par.1......

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. par.1...... REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia ogólne par.1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości...... tworzy Wspólnotę Mieszkaniową w oparciu o Ustawę o własności lokali

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Gryfinie przy ulicy... nr... Rozdział I Przepisy ogólne

S T A T U T. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Gryfinie przy ulicy... nr... Rozdział I Przepisy ogólne S T A T U T Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Gryfinie przy ulicy... nr... Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Wspólnotę Mieszkaniową tworzy ogół Właścicieli, których lokale wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. KS. WITOLDA 21

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. KS. WITOLDA 21 STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. KS. WITOLDA 21 1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości tworzą Wspólnotę Mieszkaniową zgodnie z Ustawą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w... przy ul...., dla której Sąd Rejonowy... Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

Statut Wspólnoty Mieszkaniowej Galileo - Poznań ul. Kazimierza Wielkiego 5

Statut Wspólnoty Mieszkaniowej Galileo - Poznań ul. Kazimierza Wielkiego 5 Załącznik do uchwały nr 6/2009 Statut Wspólnoty Mieszkaniowej Galileo - Poznań ul. Kazimierza Wielkiego 5 Przepisy ogólne 1 1. Wspólnota Mieszkaniowa Galileo zwana dalej Wspólnotą, z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r.

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r. UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r. pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości, położonej w Swarzędzu (62-020) ul. posiadającą numery NIP: oraz REGON: w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, położoną w Zielonej Górze przy ul.., którą Zarząd Wspólnoty w osobach: reprezentuje 1....

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali

USTAWA z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 marca 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 29, poz. 355. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy ul., reprezentowaną przez Pełnomocnika, wybranego na mocy uchwały nr.. w osobie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF I. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie, o ile z treści regulaminu nie wynika co innego, jest mowa o właścicielach

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej dla nieruchomości położonej w Krakowie przy reprezentowanym przez następujące osoby: a), b), c), zwanym

Bardziej szczegółowo

Ustawa o własności lokali

Ustawa o własności lokali Ustawa o własności lokali Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388 USTAWA. z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388 USTAWA. z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388 USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 2004

Bardziej szczegółowo

Co można zyskać, uczestnicząc w rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Co można zyskać, uczestnicząc w rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej Co można zyskać, uczestnicząc w rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej 67 stron wyjaśnień, porad, przepisów Jakie prawa i obowiązki mają właściciele lokali w dużych wspólnotach Jakie czynności przekraczają

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ PRZY UL.... zawarta w dniu... pomiędzy WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ przy ul.... w Gdyni reprezentowaną przez Zarząd w osobach:......... zwaną w dalszej części umowy "Wspólnotą"

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI www.fdnieruchomosci.pl NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI Zarządzanie Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych to praca z ludźmi i dla ludzi, to umiejętność słuchania i wychodzenia naprzeciw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu PROGRAM SZKOLENIA Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu 8 godzin edukacyjnych 1. Cel istnienia wspólnoty mieszkaniowej; - zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia w Gdańsku

zawarta dnia w Gdańsku wzór (duża wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia w Gdańsku Umowę zawierają: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości, położonej w, którą reprezentuje Zarząd powołany uchwałą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu...2013r. w Łodzi pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr...

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... Wzór ( mała wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia..w Gdańsku pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul w Gdańsku, którą reprezentują właściciele lokali w osobach: a....zam. Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 4 STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Załącznik do uchwały nr 4 STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Załącznik do uchwały nr 4 STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Budynku MEANDER w Piasecznie Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Wspólnota Mieszkaniowa budynku MEANDER, określana dalej także jako WSPÓLNOTA, jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Ustawa o własności lokali. z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388) tj. z dnia 8 sierpnia 2000 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 903)

Ustawa o własności lokali. z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388) tj. z dnia 8 sierpnia 2000 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 903) Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388) tj. z dnia 8 sierpnia 2000 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 903) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1168, Dz.U. 2004 Nr 141, poz. 1492) Rozdział

Bardziej szczegółowo

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul.

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Progresline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty, wybrany na mocy uchwały.. r. w

Bardziej szczegółowo

1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul..., obejmującej działkę Nr..., księga wieczysta Nr... wprowadzony uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr... z dnia... Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

STATUT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STATUT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. MYŚLIWSKA 21 w Rybniku, określone dalej jako Wspólnota, są zrzeszeniem ogółu Właścicieli lokali przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI NR 13 NA OSIEDLU LOTNICTWA POLSKIEGO W POZNANIU

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI NR 13 NA OSIEDLU LOTNICTWA POLSKIEGO W POZNANIU STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI NR 13 NA OSIEDLU LOTNICTWA POLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 13 na Osiedlu Lotnictwa Polskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta dnia... w Zabrzu pomiędzy

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta dnia... w Zabrzu pomiędzy Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta dnia... w Zabrzu pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości położoną w Zabrzu przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd w składzie:... zwaną dalej Wspólnotą"

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. 1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości przy ul...

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. 1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości przy ul... REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości przy ul... w tworzy Wspólnotę Mieszkaniową w oparciu o Ustawę z dnia 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/13/056 Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu 17.11.2015 r. roku w Krakowie pomiędzy: Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. Wspólnotą Mieszkaniową Czarnogórska 10, 10B, 10C w Krakowie, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa. W dniu... w Świebodzicach pomiędzy :

Umowa. W dniu... w Świebodzicach pomiędzy : Umowa W dniu... w Świebodzicach pomiędzy : 1) Wspólnotą Mieszkaniową przy ul...., w Świebodzicach (NIP, REGON)... w imieniu której występują osoby:...zam.... legitymujący się dowodem osobistym seria...nr......zam....

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2015 r. Poz. 1892 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OGRODY MICKIEWICZA 36VA

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OGRODY MICKIEWICZA 36VA Załącznik do uchwały nr 22/2010 z dnia 23.11.2010r właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 36VA w Pułtusku STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OGRODY MICKIEWICZA 36VA Pułtusk, 2010r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Nieruchomościami

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Nieruchomościami Zapewniamy Państwu pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. ADMIKOR S.C. zobowiązuje się do obsługi nieruchomości w sposób, który zapewni jej prawidłowe i zgodne

Bardziej szczegółowo

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ My, Właściciele lokali wyodrębnionych oraz PKP S.A. jako właściciel lokali nie wyodrębnionych (objętych umowami najmu) w nieruchomości przy Roździeńskiego 98 w Katowicach, w celu zapewnienia właściwego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ PRAWO SĄSIEDZKIE W NIERUCHOMOŚCI ATRIUM I. Definicje Jeśli w regulaminie mowa o: 1. Właścicielach mieszkań, najemcach i ich gościach rozumie się - osoby

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zasad reprezentowania Gminy Miejskiej Bolesławiec w budynkach wspólnot mieszkaniowych, z jej udziałem we własności

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki właścicieli lokali

Prawa i obowiązki właścicieli lokali Prawa i obowiązki właścicieli lokali Właściciel lokalu ma prawo do współ korzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Jednocześnie zobowiązany jest do uczestniczenia w kosztach zarządu

Bardziej szczegółowo

STATUT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WARSZAWIE (02-657), PRZY UL. WIELICKIEJ 36, 38, 40 i 42

STATUT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WARSZAWIE (02-657), PRZY UL. WIELICKIEJ 36, 38, 40 i 42 STATUT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WARSZAWIE (02-657), PRZY UL. WIELICKIEJ 36, 38, 40 i 42 (każda ze wspólnot oraz każda z nieruchomości dalej odpowiednio jako Wspólnota i Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI NR 13 NA OSIEDLU LOTNICTWA POLSKIEGO W POZNANIU

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI NR 13 NA OSIEDLU LOTNICTWA POLSKIEGO W POZNANIU STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI NR 13 NA OSIEDLU LOTNICTWA POLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 13 na Osiedlu Lotnictwa Polskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowa o administrowanie Nieruchomością. zawarta w dniu. 2009 roku w Krakowie pomiędzy:

Wzór umowa o administrowanie Nieruchomością. zawarta w dniu. 2009 roku w Krakowie pomiędzy: Wzór umowa o administrowanie Nieruchomością. zawarta w dniu. 2009 roku w Krakowie pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową położonej w Krakowie przy ul. reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w osobach: 1..

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnoty Mieszkaniowej na Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomością Wspólną

Oferta dla Wspólnoty Mieszkaniowej na Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomością Wspólną Oferta dla Wspólnoty Mieszkaniowej na Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomością Wspólną Szanowni Państwo, Działając jako Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina z siedzibą w Poznaniu niniejszym zwracamy

Bardziej szczegółowo

pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową zlokalizowaną w przy ul. reprezentowaną przez: 2. zamieszkały w przy ul.

pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową zlokalizowaną w przy ul. reprezentowaną przez: 2. zamieszkały w przy ul. UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. W zawarta w Mysłowicach w dniu 2012 roku pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową zlokalizowaną w przy ul. reprezentowaną przez: 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Małe i duże wspólnoty... 3 Udział w nieruchomości wspólnej... 4 Prawa i obowiązki właścicieli lokali... 6 Czym różni się zarząd od zarządcy... 7 Zwykły zarząd i czynności przekraczające zwykły

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi Pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Złotoryi Al. Miła 2, wpisanym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 11/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY ZARZĄDU I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA" sp. z o.o. zwany dalej Zarządem działa na podstawie: - Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z 15.09.2000 r. - Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, poniżej wskazano pełną listę czynności związanych z obsługą nieruchomości.

Szanowni Państwo, poniżej wskazano pełną listę czynności związanych z obsługą nieruchomości. Pełna lista czynności związanych z obsługą Wspólnoty Szanowni Państwo, poniżej wskazano pełną listę czynności związanych z obsługą nieruchomości. W przypadku zainteresowania ofertą oraz spotkaniem w tej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością Zarządzanie nieruchomością Mieszkaniową/ Usługową/ Komercyjną OFERTA DLA DEWELOPERÓW Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA POWIERZENIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA POWIERZENIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul..., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Umowa o Administrowanie Nieruchomością Wspólną. 1. P...,zam... Wrocław ul... 2. P...,zam... Wrocław ul...

Umowa o Administrowanie Nieruchomością Wspólną. 1. P...,zam... Wrocław ul... 2. P...,zam... Wrocław ul... Umowa o Administrowanie Nieruchomością Wspólną Zawarta we Wrocławiu, w dniu... pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul...., w imieniu której działa Zarząd Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo.

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. Regulamin w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin ustalony został między innymi w celu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże członkom oraz osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ 1. Zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową 2. Rodzaje kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową 3. Zasady wnoszenia opłat przez właścicieli lokali 4. Zasady rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO nieruchomości przy ul. Mrągowskiej 78-88 we Wrocławiu, działka nr ewid. 148, wprowadzony uchwałą WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ nr 5 z dnia 14.05.2013 r. 1 Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza jako organ statutowy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU 1 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową położoną w Warszawie przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w osobach: 1....;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42 mieszkaniowa 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 Strona 1 z 2 KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ w 2017 r. w ujęciu analitycznym Nazwa operacji KOSZTY BIEŻĄCE - SALDO POCZĄTKOWE w dniu 1 I 2017 r. ZALICZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU PGNiG SA

REGULAMIN ZARZĄDU PGNiG SA REGULAMIN ZARZĄDU PGNiG SA I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną uchwalenia Regulaminu Zarządu PGNiG SA zwanego dalej Regulaminem jest 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki. 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo