Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM"

Transkrypt

1 STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM w BĘDZINIE UL. TOPOLOWA 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

2 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. 1. Ogół Właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości położnych w Będzinie przy ul. Topolowej 6, 8, 10, 12, 14, 16 i 18 tworzy Wspólnotę Mieszkaniową". 2. Nieruchomości, o których mowa w ustępie 1, oznaczone są geodezyjnie jako działka nr 247/173 oraz działka nr 247/113 obręb Będzin. 3. Dla nieruchomości, o których mowa w ustępie 1, Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgi wieczyste o nr KA1B/ /2 i nr KA1B/ /1. 4. Wspólnota Mieszkaniowa decyduje w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej. 5. Niniejszy Statut określa zasady działalności Wspólnoty Mieszkaniowej. 6. Niniejszy Statut określa obowiązki Zarządcy, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Z 2000r. Nr 80, poz. 903 późn. zm. ) zwanej dalej Ustawą". 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 1. Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej. 2. Wspólnota Mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 3. Wspólnota Mieszkaniowa posiada zdolność sądową. Może pozywać i być pozywana. 4. Wspólnota Mieszkaniowa posiada NIP: oraz Regon: Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o właścicielu lokalu, należy przez to rozumieć również właściciela dwóch lub większej liczby lokali, a także ogół współwłaścicieli lokalu stanowiącego współwłasność. 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o zarządzie Wspólnoty, należy przez to rozumieć Zarządcę TBS DOMBUD Sp. z o.o. (obecnie TBM DOMBUD Sp. z o.o.), któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w akcie notarialnym Rep. A nr 9840/2010 z dnia r. w sposób określony w art. 18 ust. 1 Ustawy. 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o zarządzie nieruchomością wspólną, należy przez to rozumieć zarządzanie nieruchomością wspólną. 4. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o kosztach zarządu nieruchomością wspólną, należy przez to rozumieć koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Rozdział II Własność lokalu i współwłasność nieruchomości wspólnej 4 1. Nieruchomość położona w Będzinie przy ul. Topolowej 6, 8, 10, 12, 14, 16 i 18 składa się z 85 lokali i nieruchomości wspólnej. 2

3 2. Lokale, o których mowa w ust. 1, to 82 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 5493,60 m 2 oraz 3 lokale użytkowe o powierzchni łącznej 562,25 m 2. Sumaryczna powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych i lokali użytkowych wraz z powierzchnią przynależną (komórki lokatorskie) - wynosi 6381,29 m Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku właścicieli lokali: grunt, części budynku, które nie stanowią własności właścicieli lokali: fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne (nośne i konstrukcyjne), dach, klatka schodowa, zadaszenia przed wejściami, przewody kominowe i wentylacyjne oraz inne pomieszczenia i części budynku, instalacje znajdujące się w obrębie lokalu na odcinkach przed głównym licznikiem (zaworem) danego lokalu, a także na odcinkach obsługujących inne lokale i nieruchomość wspólną do granicy eksploatacji Właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. 2. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali, wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. 3. Wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej przypisane do poszczególnych lokali, wpisane są w aktach notarialnych. Rozdział III Prawa i obowiązki właściciela lokalu 6 1. Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. 2. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. 2. W takim samym stosunku jak w ust. 1 właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. 3. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada Wspólnota Mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. 3

4 8 1. Właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem swojego lokalu. 2. Właściciel lokalu jest obowiązany utrzymać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu nieruchomością wspólną, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych właścicieli lokali oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra Właściciel ma obowiązek złożenia do dokumentacji Wspólnoty kopii dokumentu poświadczającego jego prawo własności lokalu. 2. Właściciel lokalu ma obowiązek składania Zarządcy oświadczeń o liczbie osób zamieszkujących lub stale przebywających w lokalu oraz liczbie zatrudnionych, jeśli lokal wykorzystywany jest do prowadzenia działalności gospodarczej Na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej składają się w szczególności: a) wydatki na usuwanie awarii, bieżącą konserwację i remonty; b) opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości w części dotyczącej nieruchomości wspólnej; c) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno - prawne, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali; d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości; e) wydatki na odśnieżanie, utrzymanie terenów zielnych; 2. Na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, właściciel lokalu uiszcza zaliczki na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. 3. Na koszty utrzymania lokalu składają się w szczególności opłaty za: a) wodę b) odprowadzenie ścieków c) gospodarowanie odpadami komunalnymi 4. Opóźnienie wpłaty zaliczki powoduje naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę. 5. Należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym bez względu na ich wysokość Jeżeli właściciel lokalu zalega powyżej 6 miesięcy z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Wspólnota Mieszkaniowa może żądać egzekucji należności oraz zaniechania naruszeń na drodze sądowej. 2. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego Należności pobrane w formie zaliczek należy księgować zgodnie z przeznaczeniem. 4

5 2. Pobrane zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną należy rozliczyć z każdym właścicielem lokalu na koniec roku kalendarzowego nie później niż do 31 marca roku następnego. 3. Zasady rozliczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną należy stosować także do zaliczek pobranych od właścicieli na wydatki związane z utrzymaniem ich lokali, tj. opłaty za: wodę i odprowadzenie ścieków i odpadów komunalnych oraz inne. 4. Zarządca tylko za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej może kwoty wpłacone na określony cel przekazać na inne potrzeby. 5. W razie nadwyżki powstałej po rozliczeniu zaliczek wpłacanych przez właściciela lokalu na pokrycie kosztów utrzymania lokalu, nadwyżka ta może być zwrócona lub zaliczona na poczet przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem lokalu albo tylko za zgodą właściciela lokalu przeznaczona na inne cele. Właściciel lokalu może, przypadającą mu zgodnie z udziałem w nieruchomości wspólnej część powstałej nadwyżki, przeznaczyć na inne cele, składając w tej sprawie indywidualne oświadczenie woli. 6. Zarządca prowadzi pełną księgowość. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy Na żądanie Zarządcy właściciel lokalu jest obowiązany zezwolić na wstęp do swojego lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. 2. Szkody spowodowane wejściem do lokalu na żądanie Zarządcy pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa. 3. Szkody powstałe w lokalu na skutek awarii, będącej następstwem złego funkcjonowania części budynku lub urządzeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa. 4. Zwrotu poniesionej szkody Wspólnota Mieszkaniowa może dochodzić od osób odpowiedzialnych za powstanie szkody. 5. Szkody powstałe w następstwie źle działających części budynku lub urządzeń, których utrzymanie należy do właściciela lokalu, pokrywa właściciel (albo w jego imieniu osoba, która przyjęła ubezpieczenie ryzyka takiej szkody). 6. Właściciel lokalu, który umożliwi wejście do pomieszczeń nieruchomości wspólnej osobie nie mającej do tego uprawnień, poniesie odpowiedzialność za szkody jakie ta osoba spowoduje albo do powstania jakich się przyczyni Osoba fizyczna, będąca właścicielem lokalu, może działać w sprawach Wspólnoty Mieszkaniowej przez pełnomocnika, którym może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. 2. Osoba prawna, będąca właścicielem lokalu, działa w sprawach Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez swojego prawnego reprezentanta lub wyznaczonego przezeń pełnomocnika. Reprezentantem lub pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna. 3. Jeżeli lokal mieszkalny stanowi współwłasność łączną, jego współwłaściciele w sprawach nieruchomości wspólnej reprezentują się wzajemnie bez pełnomocnictwa. Jeżeli lokal mieszkalny stanowi współwłasność w częściach ułamkowych, jego współwłaściciele w sprawach nieruchomości wspólnej powinni działać razem, osobiście bądź poprzez udzielenie pełnomocnictwa jednemu z nich lub osobie trzeciej. 4. Pełnomocnicy, o których mowa w ustępach 1 i 2, muszą dysponować pisemnym upoważnieniem, podpisanym przez właścicieli lokalu lub ich prawnego reprezentanta. W upoważnieniu musi być określony zakres pełnomocnictwa i termin jego ważności. 5. Pełnomocnictwo do czynności prawnych, które wymagają formy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego. 5

6 Rozdział IV Ogół Właścicieli lokali 15 Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. Ogół właścicieli lokali podejmuje decyzje we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, w szczególności w sprawach takich jak: 1. uchwalenie statutu Wspólnoty Mieszkaniowej i dokonywanie zmian w tym statucie; 2. uchwalenie regulaminów; 3. zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną; 4. podjęcie uchwały dotyczącej utworzenia funduszu celowego; 5. uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną oraz uchwał stanowiących o prowadzeniu robót lub usług; 6. ustalenie wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną; 7. zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej; 8. udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego; 9. udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej; 10. dokonanie podziału nieruchomości wspólnej; 11. nabycie nieruchomości; 12. wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16 Ustawy; 13. połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu; 14. powiększenie lub zmniejszenie majątku Wspólnoty Mieszkaniowej; 15. oddanie w najem pomieszczenia lub innej części budynku wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej; 16. przyjmowanie sprawozdania Zarządcy z jego działalności i udzielanie mu absolutorium; 17. udzielanie Zarządcy pełnomocnictwa szczególnego w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu; 18. ustalenie zwiększonego obciążenia właścicieli lokali użytkowych na rzecz nieruchomości wspólnej; 19. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na częściach budynku wchodzących w skład nieruchomości wspólnej (sieć telefoniczna, kablowa i inne); Właściciele udzielają Zarządcy pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej następujących czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu: wyrażenie zgody na czasowe wejście na teren nieruchomości przez osoby trzecie w związku z koniecznością wykonania prac inwestycyjnych, remontowych lub innych; 6

7 Rozdział V Zarząd Nieruchomości Wspólnej 17 Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. 1. Sposób zarządu nieruchomością wspólną we Wspólnocie został określony w akcie notarialnym Rep. A nr 9840/2010 r. z dnia r. zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, poprzez powierzenie zarządu nieruchomością wspólną Spółce TBS DOMBUD Sp. z o.o. w Katowicach (obecnie TBM DOMBUD Sp. z o.o.), na czas nieokreślony. 2. Zarządca przygotowuje projekty dokumentów na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej. 3. Zarządca kieruje sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą Mieszkaniową, a poszczególnymi właścicielami lokali. Do obowiązków Zarządcy należą czynności zwykłego zarządu. 4. Czynności zwykłego zarządu Zarządca podejmuje samodzielnie. 5. Do czynności zwykłego zarządu zalicza się w szczególności: 1. opracowywanie projektów uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej; 2. wykonywanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej; 3. organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej; 4. zbieranie głosów właścicieli lokali dla podjęcia uchwał podczas zebrania lub w trybie indywidualnego zbierania głosów; 5. zawiadamianie właścicieli lokali o treści uchwał podjętych podczas zebrania lub w trybie indywidualnego zbierania głosów; 6. udzielanie każdemu współwłaścicielowi nieruchomości wspólnej informacji oraz udostępnianie dokumentów dotyczących zarządu nieruchomością wspólną; 7. przedstawianie właścicielom lokali na ich corocznym zebraniu sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego; 8. przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną; 9. zawiadamianie właścicieli lokali o wysokości naliczonych im zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną; 10. prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej; 11. wzywanie osób, które bez zgody Zarządcy weszły do pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, do ich opuszczenia, a w razie oporu - wzywanie policji; 12. zawiadamianie organów ścigania o uszkodzeniu części budynku lub urządzeń albo kradzieży dokonanej na szkodę Wspólnoty Mieszkaniowej; 13. współpraca z władzami i urzędami oraz udzielanie odpowiedzi na pisma dotyczące spraw Wspólnoty Mieszkaniowej; 14. rejestrowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w odpowiednich urzędach i aktualizowanie jej danych; 15. przyjmowanie wniosków od właścicieli lokali oraz nadawanie im stosownego biegu; 16. zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, w tym negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na ich dostawę, a także egzekwowanie i kontrola wykonania zawartych umów; 17. dokonywanie rozliczeń należności od właścicieli lokali za dostarczone im media oraz innych należności; 18. prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej; 7

8 19. prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, zgodnie z uchwałą właścicieli lokali określającą zakres i sposób tej ewidencji; 20. utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz otoczenia budynku, w tym zapewnienie wywozu nieczystości stałych; 21. podejmowanie decyzji w sprawie usunięcia awarii w częściach budynku lub urządzeniach wchodzących w skład nieruchomości wspólnej; 22. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów budowlanych, przepisów przeciwpożarowych oraz innych przepisów odnoszących się do właścicieli lokali i zarządców; 23. prowadzenie książki obiektu budowlanego dla wyżej wymienionych nieruchomości; 24. wykonywanie lub zlecanie wykonania remontów w drodze konkursu ofert oraz nadzór nad wykonaniem zleconych prac i ich końcowy odbiór; 25. kontrola przebiegu robót i usług prowadzonych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej; 26. bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej, a w szczególności: dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, zimnej wody i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej oraz usuwanie skutków awarii na nieruchomości wspólnej; 27. opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali; 28. zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej; 29. pobór i windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej oraz występowanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądem w sprawach o ich zapłatę; 30. pobór i windykacja udziałów w kosztach remontów i zarządu nieruchomością wspólną należnych od poszczególnych właścicieli lokali, a także zaliczek na pokrycie tych kosztów oraz opłat za media dostarczane do lokali, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali; 31. dochodzenie sądowe w postępowaniu upominawczym należności z tytułu kosztów zarządu; 32. dokonywanie rozliczeń i zapłaty za roboty lub usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczone na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej; 33. przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzania takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami prawa; 34. dokonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną Do podjęcia przez Zarządcę czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 16, potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca Zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów 8

9 stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. 2. Przekazanie pełnomocnictwa innej osobie, w określonej sprawie wymienionej w ustępie 1, może nastąpić tylko za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażoną w uchwale. 19 Prawo kontroli Zarządcy, w tym nieograniczonego wglądu we wszystkie dokumenty Wspólnoty Mieszkaniowej służy każdemu właścicielowi lokalu Zarządca za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej może zlecić innej osobie, posiadającej uprawnienia, zastępstwo inwestycyjne w zakresie robót określonych uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej. 2. Zarządca, stosownie do obowiązujących przepisów, ustala terminy przeglądów technicznych części budynku i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej. 3. Prowadzenie przeglądów technicznych zleca się osobom posiadającym uprawnienia. 4. Zlecenie przeglądów technicznych może być prowadzone łącznie z przeglądami w lokalach właścicieli po zawarciu umowy między właścicielami, a osobą dokonującą przeglądu Zarządca otwiera dla Wspólnoty Mieszkaniowej rachunek bankowy oraz może dysponować środkami zgromadzonymi na tym rachunku. 2. W celu obsługi funduszu remontowego prowadzony jest odrębny rachunek bankowy. 3. Wpłaty należności na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej powinny być dokonywane na jej rachunek bankowy. 4. Wypłaty z konta bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej powinny być przekazywane na konto bankowe odbiorcy Zarządca jest zobowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz przechowywać dokumentację techniczną budynku. 2. Zarządca obowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z jej opracowaniem lub aktualizacją szczególnie, jeżeli były właściciel nie wyda dokumentacji technicznej budynku. Rozdział VI Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Decyzje Wspólnoty Mieszkaniowej, dotyczące spraw nieruchomości wspólnej, podejmowane są w formie uchwały. Uchwała jest aktem woli Wspólnoty Mieszkaniowej odnoszącym skutek w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej. 2. Uchwały podejmowane są bądź na zebraniu, bądź w trybie indywidualnego zbierania głosów, albo częściowo na zebraniu, częściowo w trybie indywidualnego zbierania głosów. 3. Projekty uchwał sporządza Zarządca lub właściciele lokali, którzy przedstawiają je Zarządcy. 9

10 4. Projekty uchwał zgłoszone do Zarządcy przez właścicieli lokali dysponujących łącznie ponad 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej oraz projekty uchwał Zarządcy muszą być poddane pod głosowanie w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, chyba, że wnioskodawcy zaproponują późniejszy termin głosowania. 5. W razie braku zgody wymaganej większości Ogółu Właścicieli Lokali Zarządca może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, którego orzeczenie zastąpi uchwałę Ogółu Właścicieli Lokali Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali liczoną według wielkości udziałów. 2. W razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali, Zarządca może zażądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli lokali Uchwała podjęta: b) podczas zebrania wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, c) w trybie indywidualnego zbierania głosów lub na zebraniu i w trybie indywidualnego zbierania głosów wchodzi w życie w dniu, w którym za uchwałą oddano większość głosów, d) w uchwale można określić inny termin wejścia jej w życie Głosowanie odbywa się przez złożenie czytelnego podpisu na karcie do głosowania. 2. Właściciel lokalu może głosować: za uchwałą, przeciw uchwale lub może wstrzymać się od głosu. 3. Karta do głosowania musi zawierać: a) imię i nazwisko b) nr lokalu c) liczbę udziałów (jak w akcie notarialnym) d) miejsce na podpis: za uchwałą przeciw uchwale wstrzymał się 4. Pełnomocnik jest zobowiązany złożyć pełnomocnictwo na ręce komisji skrutacyjnej przed głosowaniem w imieniu właściciela, bądź właścicieli, których jest pełnomocnikiem. 5. O treści uchwały podjętej z udziałem głosów zebranych w trybie indywidualnego zbierania głosów każdy właściciel lokalu powinien zostać zawiadomiony na piśmie. 6. Uchwałę podjętą podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej podpisuje przewodniczący zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej oraz członkowie komisji skrutacyjnej. 7. Uchwałę podjętą z udziałem głosów zebranych w trybie indywidualnego zbierania głosów podpisują osoby zbierające głosy Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. 10

11 2. Uchwałę zaskarżyć można w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia jej na zebraniu albo od dnia powiadomienia wyłączającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów lub obu trybach. 3. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy. 4. Ogół Właścicieli Lokali po zapoznaniu ich z treścią zarzutów, które podniesiono w zaskarżeniu uchwały, może wstrzymać wykonanie uchwały do czasu zakończenia sprawy przez sąd (jeśli sąd wcześniej nie wstrzyma jej wykonania). 5. Każda uchwała może być przez Wspólnotę Mieszkaniową zmieniona lub uchylona. Skutki zmiany lub uchylenia powstają od dnia wejścia w życie nowej uchwały. 6. Uchwała staje się prawomocna, gdy nie zostanie zaskarżona w terminie, o którym mowa w ustępie Uchwała upoważniająca Zarządcę do zawarcia umowy z bankiem na zaciągnięcie kredytu w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej może być podjęta po przedstawieniu Wspólnocie Mieszkaniowej na jaki cel ma być podjęty kredyt, jaka jest jego wysokość, warunki spłaty i wysokość odsetek od kredytu oraz wysokość kar umownych przy braku jego spłaty w terminie oraz kosztów uzyskania kredytu Uchwała o zmianie sposobu zarządu nieruchomością wspólną musi być zaprotokołowana przez notariusza, a jej postanowienia wpisane do księgi wieczystej. Rozdział VII Zebranie ogółu właścicieli lokali Zebranie Ogółu Właścicieli Lokali zwołuje: a) Zwyczajne - Zarządca do dnia 31 marca każdego roku; b) Nadzwyczajne - Zarządca z własnej inicjatywy lub na wniosek Właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej; 2. Gdy Zarządca nie zwoła zebrania zwyczajnego w terminie, o którym mowa w ust. 1 zebranie może zwołać właściciel lokalu. 3. Gdy Zarządca w terminie 30 dni nie zwoła zebrania na wniosek właścicieli lokali, zebranie mogą zwołać wnioskodawcy. 4. Właściciel lokalu lub właściciele lokali, którzy zwołali zebranie w trybie ust 2 lub 3 mogą żądać od Wspólnoty Mieszkaniowej zwrotu kosztów organizacji zebrania. 5. O zebraniu zwyczajnym Zarządca zawiadamia każdego właściciela lokalu w następujący sposób: Na 21 dni przed planowanym zebraniem każdy właściciel zostaje powiadomiony o planowanym terminie zebrania oraz projekcie porządku obrad; Do dziesiątego dnia przed planowanym zebraniem właściciele lokali zgłaszają Zarządowi propozycje dotyczące zmian w porządku zebrania; 11

12 Zarządca zawiadamia właścicieli lokali na piśmie przesyłając: a) Zawiadomienie zawierające dzień, godzinę i miejsce zebrania; b) Projekt porządku zebrania; c) Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego w roku ubiegłym; d) Projekt uchwały w sprawie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną; e) Pozostałe projekty uchwał; f) Zawiadomienie o zebraniu może być dostarczane również osobiście do właścicieli lokali. Oprócz zawiadomienia listownego lub osobistego, Zarządca ogłasza o terminie i porządku obrad zebrania na tablicy ogłoszeń. 6. Wymogi wymienione w ust. 5 obowiązują także inne osoby zwołujące zebranie zwyczajne. 7. Przedmiotem zebrania zwyczajnego powinny być w szczególności: Sprawozdanie Zarządcy; Ocena pracy Zarządcy; Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenie absolutorium Zarządcy; Uchwalenie rocznego planu gospodarczego i opłat na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości; Uchwalenie maksymalnej kwoty, do której Zarząd może zaciągać zobowiązania Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządcy lub właściciel lokalu. 2. Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji skrutacyjnej, innych osób funkcyjnych, wniosków i porządku zebrania odbywa się przez podniesienie rąk, większością obecnych na zebraniu. 3. O podjęciu uchwały, o której mowa w 31 ust. 2, decyduje większość głosów oddanych za uchwałą, liczona według wielkości udziałów. 4. Przebieg zebrania protokołuje protokolant. 5. Przewodniczący zebrania podaje do wiadomości obecnych projekt porządku zebrania, wnioski w sprawie porządku zebrania, które wpłynęły. Właściciele lokali zgłaszają wnioski ustnie, a następnie przewodniczący podaje kolejno wnioski i projekt porządku zebrania pod głosowanie. O zmianach w porządku zebrania decydują właściciele lokali obecni na zebraniu. 6. Uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego, protokolanta, komisji skrutacyjnej, innych osób funkcyjnych i porządku zebrania wpisuje się do protokołu zebrania. Protokół zebrania podpisuje protokolant i przewodniczący zebrania. 7. Uchwały dotyczące spraw nieruchomości wspólnej, podjęte na zebraniu lub w trybie indywidualnego zbierania głosów, albo na zebraniu i w trybie indywidualnego zbierania głosów, wypisane są na kartach, do których dołączony jest wykaz właścicieli uprawnionych do głosowania z ich podpisami świadczącymi o oddaniu głosów. Przechowuje się je w zbiorze podjętych uchwał. 8. Przechowywaniu w tym zbiorze podlegają też uchwały spisane przez notariusza. 9. Protokoły zebrań, listy obecności na zebraniu, uchwały podjęte na zebraniu i poza zebraniem oraz wykazy głosujących są dostępne dla właścicieli lokali i ich pełnomocników. 12

13 Rozdział VIII Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. Gospodarka i finanse wspólnoty mieszkaniowej Wspólnota Mieszkaniowa gospodaruje nieruchomością wspólną oraz prowadzi rozliczenia z właścicielami lokali i innymi podmiotami dotyczące kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, 2. Środki finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej są przechowywane na rachunkach bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej. Dysponentem tych rachunków jest Zarządca Wspólnota Mieszkaniowa może prowadzić działalność gospodarczą, a w szczególności: a) nabywać świadczenia i usługi oraz sprzedawać je po kosztach własnych właścicielom lokali; b) obsługiwać za wynagrodzeniem rozliczenia z tytułu umów zawartych bezpośrednio między właścicielami lokali a dostawcami świadczeń i usług; c) udostępniać na zasadach handlowych składniki nieruchomości wspólnej oraz składniki majątku Wspólnoty Mieszkaniowej; d) sprzedawać towary i usługi odbiorcom zewnętrznym. 2. Przychody z działalności gospodarczej Wspólnoty Mieszkaniowej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów. Rozdział IX Przepisy porządkowe Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o właścicielu lokalu, należy przez to rozumieć również najemcę tego lokalu, z zastrzeżeniem ustępu 2 oraz wszystkie osoby przebywające stale lub czasowo na terenie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej. 2. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za najemcę swojego lokalu i pełnoletnie osoby stale z nim zamieszkujące. Odpowiedzialność za zwierzęta ponoszą ich właściciele. 3. Właściciel lokalu jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu lub uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej właściciel lokalu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł, a w przypadku rażącego naruszenia bądź powtarzającego się naruszenia do zapłaty 500 zł na konto Wspólnoty Mieszkaniowej. 2. Zarządca, w przypadkach uporczywych i złośliwych, wnosi do właściwych organów o odpowiednie ukaranie. 13

14 36 1. Właściciel lokalu jest zobowiązany utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Właściciel lokalu jest także zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją nieruchomość wspólną. 2. Osoby dokonujące remontów i napraw są obowiązane przeprowadzić je tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie z nieruchomości innym użytkownikom. Pozostali użytkownicy a zwłaszcza bezpośrednio narażeni na negatywne skutki remontów, powinni być o nich uprzedzeni z należytym wyprzedzeniem; gruz i inne odpady z prac remontowych podlegają niezwłocznemu wywozowi na koszt osoby przeprowadzającej remont; ewentualne wyłączenia na czas remontu instalacji wodno- kanalizacyjnych, gazowych lub dopływu energii elektrycznej wymagają zgody Zarządcy i mogą być przeprowadzone pod nadzorem konserwatora zatrudnionego przez Wspólnotę Mieszkaniową, pod warunkiem wcześniejszego uprzedzenia pozostałych użytkowników Obsługą instalacji na nieruchomości wspólnej zajmują się wyłącznie oznaczone instytucje oraz konserwatorzy zatrudnieni przez Wspólnotę Mieszkaniową. Wchodzenie osób postronnych do pomieszczeń z instalacjami wspólnymi, samowolne włączanie i wyłączanie instalacji, jej naprawianie - chyba, że sytuacja wymaga bezzwłocznego działania, posiadanie, dorabianie i udostępnianie kluczy do instalacji na nieruchomości wspólnej jest surowo zabronione. 2. Pracownicy firm sprawujących nadzór nad instalacjami mogą wchodzić na teren budynku (poza awariami) wyłącznie za wiedzą Zarządcy. Zarządca określa wzór i wydaje dokument, który upoważnia do wejścia na teren nieruchomości wspólnej. 3. Utrudnianie lub uniemożliwianie wypełniania obowiązków zawodowych osobom działającym w imieniu lub na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej jest surowo zabronione Obowiązkiem każdego właściciela lokalu jest współdziałanie z Zarządem, a zwłaszcza niezwłoczne powiadamianie Zarządcy o wszelkich zauważonych uszkodzeniach lub niesprawności instalacji, drzwi, zamków, dachu itp. 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od Spożywanie alkoholu na terenie nieruchomości wspólnej jest niedozwolone, 4. Właściciel lokalu jest obowiązany dbać o czystość powierzchni i pomieszczeń wspólnych, okien i drzwi swojego lokalu. 5. Usuwanie z lokalu tzw. przedmiotów gabarytowych jest dozwolone tylko w terminach podanych w ogłoszeniu. 6. Użytkownik balkonu lub tarasu jest obowiązany dbać o czystość i estetyczny wygląd. Zabrania się wykorzystywania go jako spiżarni lub magazynu. 7. Umieszczanie reklam na nieruchomości jest dozwolone po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu i podpisaniu umowy w sprawie opłat za reklamę. Zasilenie reklamy w energię elektryczną z nieruchomości wspólnej jest dozwolone za zgodą Zarządcy i pod warunkiem uiszczania opłat. 8. Osoba likwidująca reklamę na nieruchomości ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego estetyki budynku. 9. Prawo wywieszania ogłoszeń na temat spraw Wspólnoty Mieszkaniowej w miejscach do tego przeznaczonych ma Zarządca oraz wszyscy członkowie Wspólnoty. 14

15 10. Właściciel lokalu, który jest właścicielem zwierzęcia domowego, zobowiązany jest do sprzątania jego odchodów oraz naprawienia innych szkód spowodowanych przez jego zwierzę domowe. Zakazuje się wyprowadzania zwierząt na trawniki wokół budynku. 11. Wychodzenie na dach wymaga zgody Zarządcy. 12. Instalowanie na dachu lub elewacji budynku jakichkolwiek przedmiotów wymaga zgody Zarządcy. 13. Odpady komunalne należy wyrzucać wyłącznie do pojemników do tego celu przeznaczonych, zapewniając właściwą ich segregację zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Będzina. 14. Zabrania się odprowadzania do kanalizacji ścieków nie odpowiadających normom ustalonym przez odbiorcę ścieków. 15. Pozostawianie nie zamkniętych drzwi wejściowych do domu i na klatki schodowe oraz wpuszczanie na posesję osób o niesprawdzonej tożsamości jest surowo zabronione. 16. Właściciel lokalu zobowiązany jest przestrzegać znaków drogowych i innych oznaczeń umieszczonych przez Zarządcę na terenie nieruchomości wspólnej Statut Wspólnoty Mieszkaniowej Górki Małobądzkie Centrum został przyjęty dnia 01 kwietnia 2013 r. uchwałą właścicieli lokali nr 6/ Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia. 15

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul.

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Progresline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr...

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... Wzór ( mała wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia..w Gdańsku pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul w Gdańsku, którą reprezentują właściciele lokali w osobach: a....zam. Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Załącznik nr 7 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Budynki, ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo