RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011

2

3 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II Kraków RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011

4 LIST PREZES MPEC S.A. W KRAKOWIE Szanowni Państwo, Raport, który mają Państwo przed sobą, przedstawia przedsiębiorstwo, powstałe prawie 60 lat temu, aby służyć mieszkańcom Krakowa i Skawiny. Naszym priorytetem niezmiennie pozostaje niezawodna i bezawaryjna dostawa ciepła dla Klientów, w ilościach przez nich oczekiwanych, sieciami i urządzeniami, które staramy się utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Na koniec 2011 roku eksploatowaliśmy 779,4 km sieci ciepłowniczej, w tym 417,7 km sieci preizolowanej. Warto przypomnieć, że 20 lat temu sieć preizolowana wybudowana była tylko na długości 2 km. System ciepłowniczy z roku na rok staje się coraz mniej awaryjny. W dużej mierze to efekt przeprowadzonej w latach wymianie 132 km wyeksploatowanych sieci kanałowych z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia na nowe rurociągi wykonane w technologii preizolowanej. Wymiana tych sieci była wówczas możliwa dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, Spółka w każdym roku modernizuje z własnych środków najbardziej zagrożone awarią odcinki sieci. Cieszy nas bardzo, że począwszy od 2008 roku zauważalny jest wyraźny wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej przez odbiorców. To znaczy, że firma dynamicznie się rozwija i jest atrakcyjnym dostawcą energii. W okresie ostatnich 4 lat wystąpił przyrost per saldo mocy odbieranej o łączną wartość 110 MW (tylko w roku 2011 o 30 MW). Przyrost ten to głównie efekt realizowanych w dużym zakresie nowych podłączeń do miejskiej sieci cieplnej. Podłączenie nowych odbiorców ciepła pozostaje jednym z głównych zadań każdego planu przedsiębiorstwa. W 2011 roku podłączono do miejskiej sieci cieplnej 80 nowych budynków. Wymagało to budowy 6,5 km nowej sieci cieplnej oraz zamontowania 88 węzłów wymiennikowych. Na przyszłe lata wyodrębniliśmy 16 nowych obszarów, w których będziemy rozbudowywać sieć cieplną. Wśród nich są rejony o największym zapotrzebowaniu na ciepło jak Opatkowice (47 MW), czy Bronowice Wielkie (36,8 MW). W sumie przewidywane zapotrzebowanie na ciepło we wszystkich 16 rozpoznanych rejonach wynosi ponad 300 MW. Aby móc ogrzewać nowe budynki należy wybudować ok. 30 km nowej sieci. Planujemy, że w ciągu pięciu najbliższych lat podłączymy do miejskiej sieci cieplnej ok. 370 budynków o łącznej mocy 160 MW. Systematycznie wzrasta udział ciepłej wody użytkowej w sprzedaży ogółem, osiągając w roku ubiegłym poziom prawie 11%. Zawdzięczać to można programowi rozwoju ciepłej wody użytkowej, polegającemu na podłączaniu do miejskiego zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej w istniejących budynkach, w których obecnie woda ta podgrzewana jest przy użyciu piecyków gazowych. Przeprowadzone analizy dowiodły, że oferta spółki pozostaje konkurencyjna cenowo w stosunku do ciepłej wody użytkowej uzyskiwanej z gazowych bądź elektrycznych piecyków łazienkowych. W omawianym roku w ramach programu podłączono kolejne 33 budynki o łącznym zapotrzebowaniu mocy 5,3 MW. Istotną sprawą było zawarcie umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Na Kozłówce, która zdecydowała się na kompleksowe rozwiązanie. W wyniku tej umowy od 2017 roku w 43 budynkach 10 tysięcy mieszkańców pozyskiwać będą ciepłą wodę użytkową z udziałem sieci miejskiej. Bardzo ważnym projektem są też inwestycje ekologiczne, mające na celu zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza z pieców węglowych. Zakres, w jakim realizujemy ten projekt, zależy od samych mieszkańców, którzy podejmują decyzję o zmianie rodzaju ogrzewania. Najbliższe lata zamierzamy poświęcić pracy nad udoskonaleniem naszej oferty dla Odbiorców poprzez dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej, program ciepłej wody użytkowej oraz likwidację źródeł niskiej emisji. Równocześnie dokładać będziemy wszelkich starań, aby utrzymać wzrost cen ciepła na niewysokim poziomie, który od wielu lat jest zbliżony do poziomu inflacji. Dziękuję za zaufanie Odbiorcom korzystającym z naszych usług. Wszystkim Pracownikom Spółki dziękuję za zaangażowanie i profesjonalną obsługę Klientów. Z poważaniem, Zdzisława Głód Prezes Zarządu MPEC S.A.

5 LETTER OF THE PRESIDENT OF MPEC S.A W KRAKOWIE Ladies and Gentlemen, The report, which you have before you, presents the enterprise, established nearly 60 years ago to serve the residents of Krakow and Skawina. Our priority constantly remains to be reliable and trouble-free heat supply for customers in the quantities they expect, using networks and devices, which we try to maintain in good condition. At the end of 2011 we operated km o district heating network, including km of pre-insulated one. It is worth to recall, that 20 years ago, only 2 km of pre-insulated network was operational. Heating system is showing less and less defect ratio every year. To big extent it is an effect of, undertaken in years , replacement of 132 km of depleted channel network from the 60 s and 70 s of last century to the new pipelines constructed in the pre-insulated technology. Replacing these networks was possible thanks to a grant from the European Union. Apart from this and each year, the Company upgrades the most vulnerable sections of the network, using its own recourses. We are extremely pleased, that starting from 2008 there is a noticeable increase in demand for the public thermal power. This means that the company is developing dynamically and is an attractive energy supplier. In the last four years there was a net increase in received power by a total value of 110 MW (in 2011 only, about 30 MW). This increase is mainly the effect of, implemented in a large range, new connections to the district heating network. Connection of new consumers of heat remains one of the main tasks of any business plan. In new buildings were connected to the district heating network of. It required construction of 6.5 kilometers of new network and installing o 88 heat exchanger knots. For the future we identified 16 new areas in which we will expand our heat network. Among these are the areas of greatest requirement for heat as Opatkowice (47 MW) or Bronowice Wielkie (36.8 MW). Total projected demand for heat in all 16 identified regions is more than 300 MW. In order to be able to heat new buildings, about 30 km of new network needs to be built. Over the next five years we plan to connect to the district heating network about 370 buildings with a total capacity of 160 MW. The share of hot water in total sales is steadily increasing reaching last year a level of almost 11%. It may be thanks to the development program of domestic warm water, which leads to connections of domestic warm water systems in existing buildings, where the water is currently heated with gas stoves, to the municipal hot water system. Analysis showed that the company s offer remains competitive with domestic hot water obtained from gas or electric bathroom stoves. In the year of the program we connected another 33 buildings with a total power demand of 5.3 MW. The important issue was to reach an agreement with Housing Co- -operative Na Kozłówce which decided or an comprehensive solution. As a result of this agreement, as of 2017, 10 thousand people in 43 buildings will acquire domestic hot water using municipal network. Environmental investments aimed at reducing low emissions of air pollutants from coal-fired furnaces are also very important projects. The extent to which we realize this project depends on residents themselves, who decide on the change of the type of heating. The coming years are planned to be spent working on improving our offer to customers through the further development of the district heating network, domestic hot water program and the elimination of low-emission sources. At the same time we will use our best endeavors to maintain heat prices increase on low level, which for many years has been close to the level of inflation. Thank you to Customers for trusting our services. Thank you to all company employees for dedication and professional service to clients Sincerely, Zdzisława Głód President of the Management Board of MPEC S.A. W Krakowie

6 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie to głownie dystrybutor energii cieplnej na terenie miasta Krakowa i Skawiny. Dostarczana klientom energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji i innych specyficznych potrzeb technologicznych, jak np. podgrzewanie płyt boisk piłkarskich. Zakres usług Spółki obejmuje: przesyłanie i dystrybucję nośnika ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej, produkcję ciepłej wody i pary w ponad stu kotłowniach lokalnych i jednej osiedlowej, remonty i modernizacje sieci i urządzeń ciepłowniczych, przyłączanie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej, prowadzenie i współudział w inwestycjach ekologicznych i energooszcznych, produkcję kompaktowych węzłów ciepłownczych dla instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wentylacji i klimatyzacji. MPEC S.A. w Krakowie jest przedsiębiorstwem stosującym najnowsze technologie i rozwiązania organizacyjne. Efektem systematycznie prowadzonej modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego jest sprawna dostawa energii cieplnej dla odbiorców oraz poprawa stanu powietrza w mieście. Otrzymane Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, nagroda Panteon Polskiej Ekologii oraz Światowa Nagroda Klimatyczna dla Miejskich Systemów Energii Cieplnej, przyznawana pod patronatem Międzynarodowej Agencji Energii, świadczą o tym, że działania firmy prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ograniczającego ingerencję w środowisko naturalne. Aspekty te znajdują odzwierciedlenie w misji Spółki. MISJA SPÓŁKI Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez niezawodne zapewnienie oczekiwanego przez nich komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz optymalnej temperatury ciepłej wody. Działając na rynku ciepłowniczym nasze przedsiębiorstwo jest firmą kompleksowo i fachowo obsługującą klientów, zawsze dbającą o jakość oraz ochronę środowiska naturalnego.

7 Municipal Heating Company SA (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.) in Krakow is mainly a distributor of thermal energy in the city of Krakow and Skawina. Thermal energy supplied to customers is being used for heating, domestic hot water systems, air conditioning, ventilation and other specific technological needs, such as heating of football pitches. Company s scope of services includes: transmission and distribution of heat carrier in the district heating network, production of hot water and steam in over a hundred of local and one neighborhood boiler plants, repairs and modernization of district heating networks and devices, connecting new customers to the municipal heating network, leading and participation in environmental and energy-saving investments, production of compact substations for a central heating system, hot water (DHW), ventilation and air conditioning. MPEC S.A. w Krakowie is a modern enterprise applying cutting-edge technologies and organisational solutions. The systematically conducted modernisation of the minicipal heating system results in an efficient supply of heat energy for consumers and the improvement of the condition of city s air. The Certifiate for a Company of Cleaner Production, certificates ISO 9001 and ISO 14001, Pantheon of Polish Ecology prize as well as World Climate Award for Urban Thermal Energy Systems, granted under the auspices of the International Energy Agency prove that the undertakings of the company lead to sustainable development that limits the interference with the natural environment. These aspects are reflected in the company s mission. COMPANY S MISSION The mission of Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie is to meet customers expectations by providing them reliably with the expected heating comfort in rooms and the optimum temperature of domestic hot water. Acting on the market of heating services, our enterprise is a company of professional and comprehensive service, always taking care of quality and security of heat supply and environmental protection.

8 STATUT SPÓŁKI MPEC S.A. w Krakowie zostało utworzone w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową Spółkę Akcyjną Miasta Kraków aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 1993 roku (Rep. A Nr 6425/93), zawierającym akt przekształcenia oraz statut Spółki. Przekształcenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.). Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział VI Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 31 grudnia 1993 roku wykreślono MPEC w Krakowie z rejestru przedsiębiorstw państwowych i w tym samym dniu wpisano do Rejestru Handlowego jako Spółkę Akcyjną. W wyniku przekształcenia utworzona Spółka przejęła wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego. Dnia 30 października 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr Aktem Notarialnym z dnia 28 sierpnia 1996 roku (Nr Rep. A 6711/96) Miasto Kraków, jako jedyny akcjonariusz Spółki, wniosło w charakterze aportu 100 % akcji Spółki do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. W dniu 25 września 1996 roku została zawarta umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej pomiędzy KHK S.A. jako spółką dominującą a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. jako spółkami zależnymi (Nr Rep. A 7609/96). Spółka działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MPEC S.A. w Krakowie uchwałą Nr 3/MPEC/2006 z dnia 9 maja 2006 roku, z wprowadzoną zmianą w zakresie PKD uchwałą Nr 16/MPEC/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku. COMPANY S STATUS MPEC SA Krakow has been created by transforming a municipal enterprise into one- -man joint-stock company of the City of Krakow with notarial deed of 30 December 1993 (Rep. No. A 6425/93), containing the transformation act and Company Statute. Transformation was made on the basis of Article 5 paragraph 1 p. 1 of the Act of 13 th of July 1990 on the privatization of state-owned enterprises (Journal of Laws of 1990 No. 51, item. 298, and later amendements). By the decision of the District Court for Kraków-Sródieście, Division VI of Economy and Registry of 31 st of December 1993, MPEC Krakow has been removed from the register of state enterprises and on the same day entered into the Commercial Register as a joint stock company. As a result of the transformation created Company acquired all rights and obligations of the former state enterprise. On 30 th of October 2001, the Company has been entered into the National Court Register under no By the notarial Act dated 28 th of August 1996 (Rep. No. A 6711/96) the City of Krakow, as the sole shareholder of the Company, has presented an in-kind contribution of 100% shares of the Company to the Krakowski Holding Komunalny S.A. On 25 th of September 1996 an agreement on the establishment of the Capital Tax Group has been made between KHK S.A as a parent company and Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. and Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. as subsidiaries (Rep. No. A 7609/96). The company operates under the statute approved by the Extraordinary General Meeting of MPEC SA Krakow with a resolution No. 3/MPEC/2006 of 9 th of May 2006, incorporating the change in the PKD Resolution No. 16/MPEC/2009 of 12 November 2009.

9 WŁADZE SPÓŁKI Walne Zgromadzenie Funkcję Walnego Zgromadzenia wykonuje Prezydent Miasta Krakowa. Rada Nadzorcza W 2011 roku w skład Rady Nadzorczej do końca czerwca wchodzili: Ryszard Borowiecki... Przewodniczący RN Jan Choczaj... V-ce Przewodniczący RN Krzysztof Pytel... Sekretarz RN Andrzej Matyja... Członek RN Piotr Brożek... Członek RN Ryszard Stelmachowski... Członek RN Od dnia Radę Nadzorczą tworzą: Franciszek Gaik... Przewodniczący RN Jan Choczaj... V-ce Przewodniczący RN Piotr Brożek... Sekretarz RN Andrzej Matyja... Członek RN Jacek Rzeszutek... Członek RN Jan Sady... Członek RN Skład Zarządu W 2011 roku Zarząd MPEC S.A. w Krakowie tworzyli: Zdzisława Głód... Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Marek Mazurek... Członek Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacji Witold Warzecha... Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju COMPANY S GOVERNING BODIES General Shareholders Meeting The function of the General Shareholders Meeting is exercised by the Mayor of Krakow. Supervisory Board In 2010 the composition of the Supervisory Board was as follows: Ryszard Borowiecki... Chairman of the Supervisory Board Jan Choczaj... Vice-Chairman of the Supervisory Krzysztof Pytel... Secretary of the Supervisory Board Andrzej Matyja... Member the Supervisory Board Piotr Brożek... Member the Supervisory Board Ryszard Stelmachowski... Member the Supervisory Board As of The Supervisory Board is as follows: Franciszek Gaik... Chairman of the Supervisory Board Jan Choczaj... Vice-Chairman of the Supervisory Piotr Brożek... Secretary of the Supervisory Board Andrzej Matyja... Member the Supervisory Board Jacek Rzeszutek... Member the Supervisory Board Jan Sady... Member the Supervisory Board Management Board In 2011 The Management Board was as follows: Zdzisława Głód... President of the Management Board Managing Director Marek Mazurek... Member of the Management Board Operation Director Witold Warzecha... Member of the Management Board Development Director Zdzisława Głód Prezes Zarządu President of the Management Board Marek Mazurek Członek Zarządu Member of the Management Board Witold Warzecha Członek Zarządu Member of the Management Board

10 SCHEMAT ORGANIZACYJNY MPEC S.A. W KRAKOWIE ZARZĄD PREZES ZARZĄDU D /DYREKTOR GENERALNY/ CZŁONEK ZARZĄDU P /DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI/ ZEP Wschód PW ZEP Zachód PZ ZEP Północ PN ZEP Południe PP Zakład Utrzymania Ruchu PR Wydział Dyspozycji Mocy PRD Wydział AKPiA PRA Wydział Elektryczny PRE Wydział Łączności PRŁ Biuro Informatyki PC Biuro Infrastruktury Technicznej PT Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży PS Dział Obsługi Klienta PSK Dział Sprzedaży PSS Dział Uzgadniania Dokumentacji Technicznej PD CZŁONEK ZARZĄDU R /DYREKTOR DS. ROZWOJU/ Biuro Marketingu i Realizacji Inwestycji RM Dział ds. Nowych Klientów RMK Dział Terenowo- -Prawny RMP Dział ds. Warunków Technicznych RMW Dział Realizacji Inwestycji RMI Dział ds. Systemów Ogrzewania RMO Zakład Administracji i Logistyki RA Dział Logistyki RAG Dział Zaplecza i Gospodarki Samochodowej RAZ Dział Modernizacji Węzłów Cieplnych i Kotłowni RAW Zakład Robót Inżynieryjno- Budowlanych RB Dyrektor ds. Ekonomicznych E Biuro Rachunkowości EF Dział Finansowy EFF Dział Księgowości Materiałowej i Inwentarzowej EFM Dział Księgowości Finansowej EFK Dział Planowania i Kontrolingu EFP Dział Windykacji i Rozliczeń EW Dział Zamówień EB Dyrektor Jednostki Realizującej Projekt DJ Dział Prawno-Administracyjno- Finansowy DJP Dział Zamówień i Modernizacji DJZ Biuro Polityki Personalnej DP Dział ds. Pracowniczych DPP Dział Rachuby DPR Biuro Organizacji i Promocji DO Biuro Zarządu DB Biuro Zarządzania Projektami DA Zespół Radców Prawnych DR Kontroler Zakładowy DK Dział BHP DH

11 ORGANIZATION CHART OF MPEC SA W KRAKOWIE BOARD PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD D /MANAGING DIRECTOR/ MEMBER OF THE BOARD P /OPERATION DIRECTOR/ ZEP East PW ZEP West PZ ZEP North PN ZEP South PP Meintenence Plant PR Power Dispatch Department PRD Control & Instrument Department PRA Electrical Department PRE Communication Department PRŁ IT Office PC Technical Infrastructure Office PT Customer Service and Sales Office PS Customer Service Division PSK Sales Division PSS MEMBER OF THE BOARD R /DEVELOPMENT DIRECTOR/ Marketing and Investments Perf. Office RM New Customers Division RMK Field & Legal Division RMP Technical Requirements Division RMW Investment Accomplishing Division RMI Heating System Division RMO Administration & Logistics Plant RA Logistics Division RAG Back Facilities and Vehicle Management Division RAZ Substation and Boiler-House Modernisation Division RAW Engineering and Building Works Plant RB Economic Dyrektor ds. Director Ekonomicznych E E Accounting Office EF Financial Office EFF Materials and Stocks Accounting Division EFM Financial Accounting Division EFK Planning & Controlling Division EFP Debt Recovery & Settlement Division EW Orders Division EB Director of the Project Unit DJ Legal & Administration & Financial Division DJP Orders & Modernisation Division DJZ Employees Affairs Division DP Employees Affairs Division DPP Computing Division DPR Organizational and Promotion Division DO Office of the Management Board DB Project Management Office DA Team of Legal Advisors DR Plant Inspector DK OH&S Division DH Technical Documentation Division PD

12 MPEC S.A. W KRAKOWIE Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oparta jest na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w dostawie energii cieplnej do mieszkań, przedsiębiorstw oraz instytucji na terenie Krakowa i Skawiny z wykorzystaniem najnowszych technologii stosowanych w ciepłownictwie. Oferta MPEC S.A. w Krakowie, w połączeniu z cenami pozostającymi na niezmiennie niskim poziomie, powoduje, że jest konkurencyjna w stosunku do innych nośników energii. Możliwość podawania wody grzewczej przez cały rok, bezpieczna i ciągła dostawa czynnika pozwala zaspokajać praktycznie każde potrzeby rynku i klienta. Wszystkie te uwarunkowania powodują, że można pozytywnie reagować na otoczenie rynkowe, a dowodem na to jest ciągle zwiększająca się ilość odbiorców i poziom ich zadowolenia. Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej dociera do odbiorców z trzech źródeł obcych, tj. Elektrociepłowni Kraków S.A., Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A., jak również z własnych kotłowni gazowych i olejowych. MPEC SA W KRAKOWIE Activities of Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. are based on many years of experience in the supply of thermal energy to homes, businesses and institutions in Cracow and Skawina using the latest technologies used in heating. The offer of MPEC S.A. w Krakowie combined with the prices which remain on an invariably low level is competitive in comparison with other energy carriers. The ability to provide heating water throughout the whole year, safe and continuous supply of the medium allows practically all needs of the market and of a customer to be satisfied. All these considerations cause that a positive reaction to the market environment is possible, which is evidenced by a constantly growing number of customers along with their constantly high satisfaction level. Heat from municipal heat distribution network reaches customers from three outside sources, that is, Elektrociepłownia Kraków S.A., Elektrownia Skawina S.A. and Arcelor- Mittal Poland S.A, as well as from own oil and gas boilers. Struktura dostawców MPEC S.A. w Krakowie (wg mocy zamówionej, stan na r.) The structure of suppliers of MPEC SA w Krakowie (by ordered power output, as of ) 72,3% EC Kraków S.A. 3,5% ArcelorMittal Poland S.A. 24,2% E Skawina S.A.

13 MPEC S.A. w Krakowie na koniec 2011 roku świadczyło usługi dostawy energii cieplnej dla ponad odbiorców. Energię tę dostarczano do ponad obiektów zlokalizowanych na terenie Krakowa, Skawiny, Woli Radziszowskiej, Krzęcina, Zelczyny, Miechowa, Radziszowa i Polanki Hallera. Wśród odbiorców MPEC S.A. w Krakowie można wyróżnić sześć grup, tj.: wspólnoty mieszkaniowe i budownictwo komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, oświata, służba zdrowia, podmioty gospodarcze, odbiorcy indywidualni. Udział poszczególnych mediów w strukturze mocy zamówionej przez odbiorców obrazuje poniższy lewy wykres. Struktura odbiorców MPEC S.A. w Krakowie (wg mocy zamówionej, stan na r.) The structure of customers of MPEC SA w Krakowie (by ordered power output, as of ) 12,72% Oświata Education 4,11% Służba Zdrowia Health Service 2,33% Odbiorcy Indywidualni Individual customers 29,13% Bud. Komunalne + Wspólnoty Mieszkaniowe Municipal buildings and Housing Communities At the end of 2011, MPEC S.A. w Krakowie rendered services of heat energy supply to over customers. The energy was supplied to facilities located in Krakow, Skawina, Wola Radziszowska, Krzęcin, Zelczyna, Miechów, Radziszów and Polanka Hallera. The customers of MPEC SA w Krakowie can be divided into six groups, namely: residential communities and municipal construction, housing co-operatives, education, health services, business entities, individual customers. The share of individual media in the structure of power ordered by customers is shown on below graph. Struktura nośników wg mocy zamówionej przez odbiorców MPEC S.A. (stan na r.) The structure of carriers according to power output ordered by customers of MPEC SA (as of ) 0,87% Woda technologiczna Process water 10,99% C.W.U. Domestic hot water 4,65% Wentylacja Ventilation 1,36% Klimatyzacja Air conditioning 0,06% Para Steam 22,11% Podmioty Gospodarcze Business entities 29,60% Spółdzielnie Mieszkaniowe Housing Co-operatives 82,07% C.O. Central Heating

14 PODSTAWOWE WIELKOŚCI TECHNICZNE Systematycznie przybywa nam liczba odbiorców, rośnie liczba ogrzewanych obiektów, a od kilku lat, po okresie spadku zapotrzebowywanej mocy związanej z termomodernizacji budynków, ponownie wzrasta zapotrzebowanie mocy odbiorców. BASIC TECHNICAL FIGURES The number of our customers and heated buildings systematically grows, and for several years, after a period of decline associated with thermal modernization of buildings, the power demand of customers has been increasing again. Liczba obiektów Number of objects Liczba odbiorców Number of customers

15 Zapotrzebowanie mocy odbiorców w latach [MW] Power demand of customers [in MW], ,9 1609,2 1608,7 1592,4 1588,4 1544,2 1525,0 1462,7 1462,4 1470,1 1511,4 1541,8 1571,

16 W wyniku naszych działań strategicznych i marketingowych wzrasta długość eksploatowanej sieci ciepłowniczej. As a result of our strategic and marketing activities the length of operated heating network increases. Długość eksploatowanej sieci cieplnej ogółem [km] Lenght of operated network [in km] 779,4 764,4 768,6 757,9 745,

17 Działania modernizacyjne prowadzone w szerokim zakresie wymian istniejących sieci kanałowych, węzłów cieplnych, wyeksploatowanych urządzeń ciepłowniczych powiązane z automatyzacją systemu, prowadzi niezmiennie do coraz bardziej niezawodnej dostawy czynnika grzewczego do zasilanych obiektów. Modernization activities for the exchange of existing channel networks, heating nods, old and depleted equipment, related to the automation of the system, invariably lead to more reliable supply of heating medium to powered objects. Długość sieci preizolowanej [km] Length of pre-insulated network [in km] Modernizacja węzłów cieplnych [sztuk] Modernization of substations 357,8 363,7 417, ,8 310,

18 PROJEKTY STRATEGICZNE Program podłączenia nowych odbiorców Podłączenie nowych odbiorców ciepła pozostaje niezmiennie priorytetowym zadaniem kolejnych planów przedsiębiorstwa. To zadanie związane jest przede wszystkim z procesem pozyskiwania klientów, a co za tym idzie z przyłączaniem do systemu ciepłowniczego nowopowstałych obiektów. Z uwagi na specyficzny charakter tej grupy zadań MPEC S.A. w Krakowie zainteresowane jest podłączeniem każdego klienta, który wyrazi taką wolę, jednakże przy spełnieniu określonych warunków techniczno-ekonomicznych. Poszczególne przedsięwzięcia polegają na wykonaniu nowych sieci odgałęźnych i przyłączeniowych. Niektóre z inwestycji wymagają również wymian odcinków istniejących sieci ciepłowniczych celem zwiększenia ich przepustowości. Zadania tego typu rozszerzają rynek usług przedsiębiorstwa nie tylko o przyłączenia kolejnych obiektów podłączeniu podlegają większe obszary Krakowa i Skawiny. Część realizowanych przyłączy cieplnych nosi znamiona sieci rozwojowych, ponieważ istnieje możliwość dostawy ciepła do kolejnych lokalizacji. STRATEGIC PROJECTS New connections program Connection of new heat consumers remains the priority task of enterprises consecutive plans. This task is primarily associated with the process of acquiring customers, and thus with the connection of new built objects to the heating system. Due to the specific nature of this group of tasks MPEC SA Krakow is interested in connecting every customer who expresses such wish, however, under certain technical and economic conditions. Individual projects include building new connector networks and junction boxes. Some of the investments also require replacement of the existing district heating networks in order to increase their capacity. Such tasks extend the market for services not only by connecting new individual buildings, but also whole areas of Krakow and Skawina. Some connections create an opportunity for developement, whenever necessary, and whenever it is possible to supply heat to the next location. Podłączenie nowych odbiorców [MW] Connections of new customers [in MW] 46,40 48,22 38,38 27,96 27,

19 Program ciepłej wody użytkowej Rok 2011 to kolejny rok obowiązującego Porozumienia o współpracy w sprawie zwiększenia dostawy ciepła na cele ciepłej wody użytkowej dla odbiorców miejskiego systemu ciepłowniczego zawartego w dniu 12 maja 2004 roku pod patronatem Prezydenta miasta Krakowa pomiędzy MPEC S.A. w Krakowie a Elektrociepłownią Kraków S.A. i Elektrownią Skawina S.A. Program ten podlegał prezentacjom medialnym, był też przedmiotem seminariów oraz szeregu spotkań z zainteresowanymi stronami, głównie zarządami spółdzielni mieszkaniowych i zarządcami budynków. Dodatkowo, w celu zachęcenia klientów do korzystania z programu przedsiębiorstwo stosuje promocyjny sposób rozliczeń za ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w pierwszym roku dostaw. Przeprowadzone analizy dowiodły, że nawet bez zastosowania powyższej promocji, oferta Spółki pozostaje konkurencyjna cenowo w stosunku do ciepłej wody użytkowej uzyskiwanej z gazowych bądź elektrycznych piecyków łazienkowych. Efekty tych działań w roku ubiegłym to likwidacja piecyków gazowych bądź przestarzałych kotłowni lokalnych oraz modernizacja układów ciepłej wody użytkowej w kolejnych budynkach w Krakowie. Hot domestic water program The year 2011 was another year of the existing Cooperation agreement on increasing the heat supply for the purposes of domestic hot water for customers of municipal heating system, made on 12 th of May 2004 under the patronage of the Mayor of Krakow, between MPEC SA Krakow and CHP Kraków SA and Skawina SA. This program was a subject to media presentations, and was also the topic of seminars and series of meetings with interested parties, especially managing boards of housing associations and managers of buildings. Additionally, in order to encourage customers to use the program, company uses promotional billing for domestic hot water in the first year of supply. The analyzes showed that even without this promotion, the Company s offer remains competitive to the hot water obtained from gas or electric bathroom stoves. The effects of these activities in the last year are: elimination of gas stoves or obsolete local gas boilers and upgrading local domestic hot water systems in new buildings in Krakow Zapotrzebowanie odbiorców ciepłą wodą użytkową [MW] Public demand for domestic hot water [in MW] 171,50 139,40 153,10 120,73 114,

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T

R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T 2014 2 014 40 Spis treści List Pani Prezes...3 Misja Spółki...6 Statut Spółki...8 Władze Spółki...9 Schemat organizacyjny...10 Kadry...12 MPEC S.A. w Krakowie...14 Najważniejsze cele działalności Spółki...18

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEM CIEPŁOWNICZY MIASTA KRAKOWA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEM CIEPŁOWNICZY MIASTA KRAKOWA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 3 ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEM CIEPŁOWNICZY MIASTA KRAKOWA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ma ponad 55 lat doświadczenia na rynku. Zaprojektowany i eksploatowany system ciepłowniczy

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Basic Technical Figures 12. Key Projects 15. Human Resources 20. Tariff for Heat 22

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Basic Technical Figures 12. Key Projects 15. Human Resources 20. Tariff for Heat 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja spółki 4 Statut spółki 6 Władze spółki 7 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 8 Usługi MPEC S.A. w Krakowie 10

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja Spółki 4 Statut Spółki 6 Władze Spółki 7 Kadry 8 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 10 Usługi MPEC S.A. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Oticon Polska Production (OPP)

Oticon Polska Production (OPP) (OPP) Krzysztof Kowalski General Manager 24 September 2008 Krzysztof Kowalski Biography General Manager Education Technical University of Szczecin, Electromechanical Engineering West Pomeranian Business

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo