RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011

2

3 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II Kraków RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011

4 LIST PREZES MPEC S.A. W KRAKOWIE Szanowni Państwo, Raport, który mają Państwo przed sobą, przedstawia przedsiębiorstwo, powstałe prawie 60 lat temu, aby służyć mieszkańcom Krakowa i Skawiny. Naszym priorytetem niezmiennie pozostaje niezawodna i bezawaryjna dostawa ciepła dla Klientów, w ilościach przez nich oczekiwanych, sieciami i urządzeniami, które staramy się utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Na koniec 2011 roku eksploatowaliśmy 779,4 km sieci ciepłowniczej, w tym 417,7 km sieci preizolowanej. Warto przypomnieć, że 20 lat temu sieć preizolowana wybudowana była tylko na długości 2 km. System ciepłowniczy z roku na rok staje się coraz mniej awaryjny. W dużej mierze to efekt przeprowadzonej w latach wymianie 132 km wyeksploatowanych sieci kanałowych z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia na nowe rurociągi wykonane w technologii preizolowanej. Wymiana tych sieci była wówczas możliwa dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, Spółka w każdym roku modernizuje z własnych środków najbardziej zagrożone awarią odcinki sieci. Cieszy nas bardzo, że począwszy od 2008 roku zauważalny jest wyraźny wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej przez odbiorców. To znaczy, że firma dynamicznie się rozwija i jest atrakcyjnym dostawcą energii. W okresie ostatnich 4 lat wystąpił przyrost per saldo mocy odbieranej o łączną wartość 110 MW (tylko w roku 2011 o 30 MW). Przyrost ten to głównie efekt realizowanych w dużym zakresie nowych podłączeń do miejskiej sieci cieplnej. Podłączenie nowych odbiorców ciepła pozostaje jednym z głównych zadań każdego planu przedsiębiorstwa. W 2011 roku podłączono do miejskiej sieci cieplnej 80 nowych budynków. Wymagało to budowy 6,5 km nowej sieci cieplnej oraz zamontowania 88 węzłów wymiennikowych. Na przyszłe lata wyodrębniliśmy 16 nowych obszarów, w których będziemy rozbudowywać sieć cieplną. Wśród nich są rejony o największym zapotrzebowaniu na ciepło jak Opatkowice (47 MW), czy Bronowice Wielkie (36,8 MW). W sumie przewidywane zapotrzebowanie na ciepło we wszystkich 16 rozpoznanych rejonach wynosi ponad 300 MW. Aby móc ogrzewać nowe budynki należy wybudować ok. 30 km nowej sieci. Planujemy, że w ciągu pięciu najbliższych lat podłączymy do miejskiej sieci cieplnej ok. 370 budynków o łącznej mocy 160 MW. Systematycznie wzrasta udział ciepłej wody użytkowej w sprzedaży ogółem, osiągając w roku ubiegłym poziom prawie 11%. Zawdzięczać to można programowi rozwoju ciepłej wody użytkowej, polegającemu na podłączaniu do miejskiego zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej w istniejących budynkach, w których obecnie woda ta podgrzewana jest przy użyciu piecyków gazowych. Przeprowadzone analizy dowiodły, że oferta spółki pozostaje konkurencyjna cenowo w stosunku do ciepłej wody użytkowej uzyskiwanej z gazowych bądź elektrycznych piecyków łazienkowych. W omawianym roku w ramach programu podłączono kolejne 33 budynki o łącznym zapotrzebowaniu mocy 5,3 MW. Istotną sprawą było zawarcie umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Na Kozłówce, która zdecydowała się na kompleksowe rozwiązanie. W wyniku tej umowy od 2017 roku w 43 budynkach 10 tysięcy mieszkańców pozyskiwać będą ciepłą wodę użytkową z udziałem sieci miejskiej. Bardzo ważnym projektem są też inwestycje ekologiczne, mające na celu zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza z pieców węglowych. Zakres, w jakim realizujemy ten projekt, zależy od samych mieszkańców, którzy podejmują decyzję o zmianie rodzaju ogrzewania. Najbliższe lata zamierzamy poświęcić pracy nad udoskonaleniem naszej oferty dla Odbiorców poprzez dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej, program ciepłej wody użytkowej oraz likwidację źródeł niskiej emisji. Równocześnie dokładać będziemy wszelkich starań, aby utrzymać wzrost cen ciepła na niewysokim poziomie, który od wielu lat jest zbliżony do poziomu inflacji. Dziękuję za zaufanie Odbiorcom korzystającym z naszych usług. Wszystkim Pracownikom Spółki dziękuję za zaangażowanie i profesjonalną obsługę Klientów. Z poważaniem, Zdzisława Głód Prezes Zarządu MPEC S.A.

5 LETTER OF THE PRESIDENT OF MPEC S.A W KRAKOWIE Ladies and Gentlemen, The report, which you have before you, presents the enterprise, established nearly 60 years ago to serve the residents of Krakow and Skawina. Our priority constantly remains to be reliable and trouble-free heat supply for customers in the quantities they expect, using networks and devices, which we try to maintain in good condition. At the end of 2011 we operated km o district heating network, including km of pre-insulated one. It is worth to recall, that 20 years ago, only 2 km of pre-insulated network was operational. Heating system is showing less and less defect ratio every year. To big extent it is an effect of, undertaken in years , replacement of 132 km of depleted channel network from the 60 s and 70 s of last century to the new pipelines constructed in the pre-insulated technology. Replacing these networks was possible thanks to a grant from the European Union. Apart from this and each year, the Company upgrades the most vulnerable sections of the network, using its own recourses. We are extremely pleased, that starting from 2008 there is a noticeable increase in demand for the public thermal power. This means that the company is developing dynamically and is an attractive energy supplier. In the last four years there was a net increase in received power by a total value of 110 MW (in 2011 only, about 30 MW). This increase is mainly the effect of, implemented in a large range, new connections to the district heating network. Connection of new consumers of heat remains one of the main tasks of any business plan. In new buildings were connected to the district heating network of. It required construction of 6.5 kilometers of new network and installing o 88 heat exchanger knots. For the future we identified 16 new areas in which we will expand our heat network. Among these are the areas of greatest requirement for heat as Opatkowice (47 MW) or Bronowice Wielkie (36.8 MW). Total projected demand for heat in all 16 identified regions is more than 300 MW. In order to be able to heat new buildings, about 30 km of new network needs to be built. Over the next five years we plan to connect to the district heating network about 370 buildings with a total capacity of 160 MW. The share of hot water in total sales is steadily increasing reaching last year a level of almost 11%. It may be thanks to the development program of domestic warm water, which leads to connections of domestic warm water systems in existing buildings, where the water is currently heated with gas stoves, to the municipal hot water system. Analysis showed that the company s offer remains competitive with domestic hot water obtained from gas or electric bathroom stoves. In the year of the program we connected another 33 buildings with a total power demand of 5.3 MW. The important issue was to reach an agreement with Housing Co- -operative Na Kozłówce which decided or an comprehensive solution. As a result of this agreement, as of 2017, 10 thousand people in 43 buildings will acquire domestic hot water using municipal network. Environmental investments aimed at reducing low emissions of air pollutants from coal-fired furnaces are also very important projects. The extent to which we realize this project depends on residents themselves, who decide on the change of the type of heating. The coming years are planned to be spent working on improving our offer to customers through the further development of the district heating network, domestic hot water program and the elimination of low-emission sources. At the same time we will use our best endeavors to maintain heat prices increase on low level, which for many years has been close to the level of inflation. Thank you to Customers for trusting our services. Thank you to all company employees for dedication and professional service to clients Sincerely, Zdzisława Głód President of the Management Board of MPEC S.A. W Krakowie

6 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie to głownie dystrybutor energii cieplnej na terenie miasta Krakowa i Skawiny. Dostarczana klientom energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji i innych specyficznych potrzeb technologicznych, jak np. podgrzewanie płyt boisk piłkarskich. Zakres usług Spółki obejmuje: przesyłanie i dystrybucję nośnika ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej, produkcję ciepłej wody i pary w ponad stu kotłowniach lokalnych i jednej osiedlowej, remonty i modernizacje sieci i urządzeń ciepłowniczych, przyłączanie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej, prowadzenie i współudział w inwestycjach ekologicznych i energooszcznych, produkcję kompaktowych węzłów ciepłownczych dla instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wentylacji i klimatyzacji. MPEC S.A. w Krakowie jest przedsiębiorstwem stosującym najnowsze technologie i rozwiązania organizacyjne. Efektem systematycznie prowadzonej modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego jest sprawna dostawa energii cieplnej dla odbiorców oraz poprawa stanu powietrza w mieście. Otrzymane Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, nagroda Panteon Polskiej Ekologii oraz Światowa Nagroda Klimatyczna dla Miejskich Systemów Energii Cieplnej, przyznawana pod patronatem Międzynarodowej Agencji Energii, świadczą o tym, że działania firmy prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ograniczającego ingerencję w środowisko naturalne. Aspekty te znajdują odzwierciedlenie w misji Spółki. MISJA SPÓŁKI Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez niezawodne zapewnienie oczekiwanego przez nich komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz optymalnej temperatury ciepłej wody. Działając na rynku ciepłowniczym nasze przedsiębiorstwo jest firmą kompleksowo i fachowo obsługującą klientów, zawsze dbającą o jakość oraz ochronę środowiska naturalnego.

7 Municipal Heating Company SA (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.) in Krakow is mainly a distributor of thermal energy in the city of Krakow and Skawina. Thermal energy supplied to customers is being used for heating, domestic hot water systems, air conditioning, ventilation and other specific technological needs, such as heating of football pitches. Company s scope of services includes: transmission and distribution of heat carrier in the district heating network, production of hot water and steam in over a hundred of local and one neighborhood boiler plants, repairs and modernization of district heating networks and devices, connecting new customers to the municipal heating network, leading and participation in environmental and energy-saving investments, production of compact substations for a central heating system, hot water (DHW), ventilation and air conditioning. MPEC S.A. w Krakowie is a modern enterprise applying cutting-edge technologies and organisational solutions. The systematically conducted modernisation of the minicipal heating system results in an efficient supply of heat energy for consumers and the improvement of the condition of city s air. The Certifiate for a Company of Cleaner Production, certificates ISO 9001 and ISO 14001, Pantheon of Polish Ecology prize as well as World Climate Award for Urban Thermal Energy Systems, granted under the auspices of the International Energy Agency prove that the undertakings of the company lead to sustainable development that limits the interference with the natural environment. These aspects are reflected in the company s mission. COMPANY S MISSION The mission of Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie is to meet customers expectations by providing them reliably with the expected heating comfort in rooms and the optimum temperature of domestic hot water. Acting on the market of heating services, our enterprise is a company of professional and comprehensive service, always taking care of quality and security of heat supply and environmental protection.

8 STATUT SPÓŁKI MPEC S.A. w Krakowie zostało utworzone w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową Spółkę Akcyjną Miasta Kraków aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 1993 roku (Rep. A Nr 6425/93), zawierającym akt przekształcenia oraz statut Spółki. Przekształcenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.). Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział VI Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 31 grudnia 1993 roku wykreślono MPEC w Krakowie z rejestru przedsiębiorstw państwowych i w tym samym dniu wpisano do Rejestru Handlowego jako Spółkę Akcyjną. W wyniku przekształcenia utworzona Spółka przejęła wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego. Dnia 30 października 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr Aktem Notarialnym z dnia 28 sierpnia 1996 roku (Nr Rep. A 6711/96) Miasto Kraków, jako jedyny akcjonariusz Spółki, wniosło w charakterze aportu 100 % akcji Spółki do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. W dniu 25 września 1996 roku została zawarta umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej pomiędzy KHK S.A. jako spółką dominującą a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. jako spółkami zależnymi (Nr Rep. A 7609/96). Spółka działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MPEC S.A. w Krakowie uchwałą Nr 3/MPEC/2006 z dnia 9 maja 2006 roku, z wprowadzoną zmianą w zakresie PKD uchwałą Nr 16/MPEC/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku. COMPANY S STATUS MPEC SA Krakow has been created by transforming a municipal enterprise into one- -man joint-stock company of the City of Krakow with notarial deed of 30 December 1993 (Rep. No. A 6425/93), containing the transformation act and Company Statute. Transformation was made on the basis of Article 5 paragraph 1 p. 1 of the Act of 13 th of July 1990 on the privatization of state-owned enterprises (Journal of Laws of 1990 No. 51, item. 298, and later amendements). By the decision of the District Court for Kraków-Sródieście, Division VI of Economy and Registry of 31 st of December 1993, MPEC Krakow has been removed from the register of state enterprises and on the same day entered into the Commercial Register as a joint stock company. As a result of the transformation created Company acquired all rights and obligations of the former state enterprise. On 30 th of October 2001, the Company has been entered into the National Court Register under no By the notarial Act dated 28 th of August 1996 (Rep. No. A 6711/96) the City of Krakow, as the sole shareholder of the Company, has presented an in-kind contribution of 100% shares of the Company to the Krakowski Holding Komunalny S.A. On 25 th of September 1996 an agreement on the establishment of the Capital Tax Group has been made between KHK S.A as a parent company and Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. and Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. as subsidiaries (Rep. No. A 7609/96). The company operates under the statute approved by the Extraordinary General Meeting of MPEC SA Krakow with a resolution No. 3/MPEC/2006 of 9 th of May 2006, incorporating the change in the PKD Resolution No. 16/MPEC/2009 of 12 November 2009.

9 WŁADZE SPÓŁKI Walne Zgromadzenie Funkcję Walnego Zgromadzenia wykonuje Prezydent Miasta Krakowa. Rada Nadzorcza W 2011 roku w skład Rady Nadzorczej do końca czerwca wchodzili: Ryszard Borowiecki... Przewodniczący RN Jan Choczaj... V-ce Przewodniczący RN Krzysztof Pytel... Sekretarz RN Andrzej Matyja... Członek RN Piotr Brożek... Członek RN Ryszard Stelmachowski... Członek RN Od dnia Radę Nadzorczą tworzą: Franciszek Gaik... Przewodniczący RN Jan Choczaj... V-ce Przewodniczący RN Piotr Brożek... Sekretarz RN Andrzej Matyja... Członek RN Jacek Rzeszutek... Członek RN Jan Sady... Członek RN Skład Zarządu W 2011 roku Zarząd MPEC S.A. w Krakowie tworzyli: Zdzisława Głód... Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Marek Mazurek... Członek Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacji Witold Warzecha... Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju COMPANY S GOVERNING BODIES General Shareholders Meeting The function of the General Shareholders Meeting is exercised by the Mayor of Krakow. Supervisory Board In 2010 the composition of the Supervisory Board was as follows: Ryszard Borowiecki... Chairman of the Supervisory Board Jan Choczaj... Vice-Chairman of the Supervisory Krzysztof Pytel... Secretary of the Supervisory Board Andrzej Matyja... Member the Supervisory Board Piotr Brożek... Member the Supervisory Board Ryszard Stelmachowski... Member the Supervisory Board As of The Supervisory Board is as follows: Franciszek Gaik... Chairman of the Supervisory Board Jan Choczaj... Vice-Chairman of the Supervisory Piotr Brożek... Secretary of the Supervisory Board Andrzej Matyja... Member the Supervisory Board Jacek Rzeszutek... Member the Supervisory Board Jan Sady... Member the Supervisory Board Management Board In 2011 The Management Board was as follows: Zdzisława Głód... President of the Management Board Managing Director Marek Mazurek... Member of the Management Board Operation Director Witold Warzecha... Member of the Management Board Development Director Zdzisława Głód Prezes Zarządu President of the Management Board Marek Mazurek Członek Zarządu Member of the Management Board Witold Warzecha Członek Zarządu Member of the Management Board

10 SCHEMAT ORGANIZACYJNY MPEC S.A. W KRAKOWIE ZARZĄD PREZES ZARZĄDU D /DYREKTOR GENERALNY/ CZŁONEK ZARZĄDU P /DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI/ ZEP Wschód PW ZEP Zachód PZ ZEP Północ PN ZEP Południe PP Zakład Utrzymania Ruchu PR Wydział Dyspozycji Mocy PRD Wydział AKPiA PRA Wydział Elektryczny PRE Wydział Łączności PRŁ Biuro Informatyki PC Biuro Infrastruktury Technicznej PT Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży PS Dział Obsługi Klienta PSK Dział Sprzedaży PSS Dział Uzgadniania Dokumentacji Technicznej PD CZŁONEK ZARZĄDU R /DYREKTOR DS. ROZWOJU/ Biuro Marketingu i Realizacji Inwestycji RM Dział ds. Nowych Klientów RMK Dział Terenowo- -Prawny RMP Dział ds. Warunków Technicznych RMW Dział Realizacji Inwestycji RMI Dział ds. Systemów Ogrzewania RMO Zakład Administracji i Logistyki RA Dział Logistyki RAG Dział Zaplecza i Gospodarki Samochodowej RAZ Dział Modernizacji Węzłów Cieplnych i Kotłowni RAW Zakład Robót Inżynieryjno- Budowlanych RB Dyrektor ds. Ekonomicznych E Biuro Rachunkowości EF Dział Finansowy EFF Dział Księgowości Materiałowej i Inwentarzowej EFM Dział Księgowości Finansowej EFK Dział Planowania i Kontrolingu EFP Dział Windykacji i Rozliczeń EW Dział Zamówień EB Dyrektor Jednostki Realizującej Projekt DJ Dział Prawno-Administracyjno- Finansowy DJP Dział Zamówień i Modernizacji DJZ Biuro Polityki Personalnej DP Dział ds. Pracowniczych DPP Dział Rachuby DPR Biuro Organizacji i Promocji DO Biuro Zarządu DB Biuro Zarządzania Projektami DA Zespół Radców Prawnych DR Kontroler Zakładowy DK Dział BHP DH

11 ORGANIZATION CHART OF MPEC SA W KRAKOWIE BOARD PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD D /MANAGING DIRECTOR/ MEMBER OF THE BOARD P /OPERATION DIRECTOR/ ZEP East PW ZEP West PZ ZEP North PN ZEP South PP Meintenence Plant PR Power Dispatch Department PRD Control & Instrument Department PRA Electrical Department PRE Communication Department PRŁ IT Office PC Technical Infrastructure Office PT Customer Service and Sales Office PS Customer Service Division PSK Sales Division PSS MEMBER OF THE BOARD R /DEVELOPMENT DIRECTOR/ Marketing and Investments Perf. Office RM New Customers Division RMK Field & Legal Division RMP Technical Requirements Division RMW Investment Accomplishing Division RMI Heating System Division RMO Administration & Logistics Plant RA Logistics Division RAG Back Facilities and Vehicle Management Division RAZ Substation and Boiler-House Modernisation Division RAW Engineering and Building Works Plant RB Economic Dyrektor ds. Director Ekonomicznych E E Accounting Office EF Financial Office EFF Materials and Stocks Accounting Division EFM Financial Accounting Division EFK Planning & Controlling Division EFP Debt Recovery & Settlement Division EW Orders Division EB Director of the Project Unit DJ Legal & Administration & Financial Division DJP Orders & Modernisation Division DJZ Employees Affairs Division DP Employees Affairs Division DPP Computing Division DPR Organizational and Promotion Division DO Office of the Management Board DB Project Management Office DA Team of Legal Advisors DR Plant Inspector DK OH&S Division DH Technical Documentation Division PD

12 MPEC S.A. W KRAKOWIE Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oparta jest na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w dostawie energii cieplnej do mieszkań, przedsiębiorstw oraz instytucji na terenie Krakowa i Skawiny z wykorzystaniem najnowszych technologii stosowanych w ciepłownictwie. Oferta MPEC S.A. w Krakowie, w połączeniu z cenami pozostającymi na niezmiennie niskim poziomie, powoduje, że jest konkurencyjna w stosunku do innych nośników energii. Możliwość podawania wody grzewczej przez cały rok, bezpieczna i ciągła dostawa czynnika pozwala zaspokajać praktycznie każde potrzeby rynku i klienta. Wszystkie te uwarunkowania powodują, że można pozytywnie reagować na otoczenie rynkowe, a dowodem na to jest ciągle zwiększająca się ilość odbiorców i poziom ich zadowolenia. Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej dociera do odbiorców z trzech źródeł obcych, tj. Elektrociepłowni Kraków S.A., Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A., jak również z własnych kotłowni gazowych i olejowych. MPEC SA W KRAKOWIE Activities of Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. are based on many years of experience in the supply of thermal energy to homes, businesses and institutions in Cracow and Skawina using the latest technologies used in heating. The offer of MPEC S.A. w Krakowie combined with the prices which remain on an invariably low level is competitive in comparison with other energy carriers. The ability to provide heating water throughout the whole year, safe and continuous supply of the medium allows practically all needs of the market and of a customer to be satisfied. All these considerations cause that a positive reaction to the market environment is possible, which is evidenced by a constantly growing number of customers along with their constantly high satisfaction level. Heat from municipal heat distribution network reaches customers from three outside sources, that is, Elektrociepłownia Kraków S.A., Elektrownia Skawina S.A. and Arcelor- Mittal Poland S.A, as well as from own oil and gas boilers. Struktura dostawców MPEC S.A. w Krakowie (wg mocy zamówionej, stan na r.) The structure of suppliers of MPEC SA w Krakowie (by ordered power output, as of ) 72,3% EC Kraków S.A. 3,5% ArcelorMittal Poland S.A. 24,2% E Skawina S.A.

13 MPEC S.A. w Krakowie na koniec 2011 roku świadczyło usługi dostawy energii cieplnej dla ponad odbiorców. Energię tę dostarczano do ponad obiektów zlokalizowanych na terenie Krakowa, Skawiny, Woli Radziszowskiej, Krzęcina, Zelczyny, Miechowa, Radziszowa i Polanki Hallera. Wśród odbiorców MPEC S.A. w Krakowie można wyróżnić sześć grup, tj.: wspólnoty mieszkaniowe i budownictwo komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, oświata, służba zdrowia, podmioty gospodarcze, odbiorcy indywidualni. Udział poszczególnych mediów w strukturze mocy zamówionej przez odbiorców obrazuje poniższy lewy wykres. Struktura odbiorców MPEC S.A. w Krakowie (wg mocy zamówionej, stan na r.) The structure of customers of MPEC SA w Krakowie (by ordered power output, as of ) 12,72% Oświata Education 4,11% Służba Zdrowia Health Service 2,33% Odbiorcy Indywidualni Individual customers 29,13% Bud. Komunalne + Wspólnoty Mieszkaniowe Municipal buildings and Housing Communities At the end of 2011, MPEC S.A. w Krakowie rendered services of heat energy supply to over customers. The energy was supplied to facilities located in Krakow, Skawina, Wola Radziszowska, Krzęcin, Zelczyna, Miechów, Radziszów and Polanka Hallera. The customers of MPEC SA w Krakowie can be divided into six groups, namely: residential communities and municipal construction, housing co-operatives, education, health services, business entities, individual customers. The share of individual media in the structure of power ordered by customers is shown on below graph. Struktura nośników wg mocy zamówionej przez odbiorców MPEC S.A. (stan na r.) The structure of carriers according to power output ordered by customers of MPEC SA (as of ) 0,87% Woda technologiczna Process water 10,99% C.W.U. Domestic hot water 4,65% Wentylacja Ventilation 1,36% Klimatyzacja Air conditioning 0,06% Para Steam 22,11% Podmioty Gospodarcze Business entities 29,60% Spółdzielnie Mieszkaniowe Housing Co-operatives 82,07% C.O. Central Heating

14 PODSTAWOWE WIELKOŚCI TECHNICZNE Systematycznie przybywa nam liczba odbiorców, rośnie liczba ogrzewanych obiektów, a od kilku lat, po okresie spadku zapotrzebowywanej mocy związanej z termomodernizacji budynków, ponownie wzrasta zapotrzebowanie mocy odbiorców. BASIC TECHNICAL FIGURES The number of our customers and heated buildings systematically grows, and for several years, after a period of decline associated with thermal modernization of buildings, the power demand of customers has been increasing again. Liczba obiektów Number of objects Liczba odbiorców Number of customers

15 Zapotrzebowanie mocy odbiorców w latach [MW] Power demand of customers [in MW], ,9 1609,2 1608,7 1592,4 1588,4 1544,2 1525,0 1462,7 1462,4 1470,1 1511,4 1541,8 1571,

16 W wyniku naszych działań strategicznych i marketingowych wzrasta długość eksploatowanej sieci ciepłowniczej. As a result of our strategic and marketing activities the length of operated heating network increases. Długość eksploatowanej sieci cieplnej ogółem [km] Lenght of operated network [in km] 779,4 764,4 768,6 757,9 745,

17 Działania modernizacyjne prowadzone w szerokim zakresie wymian istniejących sieci kanałowych, węzłów cieplnych, wyeksploatowanych urządzeń ciepłowniczych powiązane z automatyzacją systemu, prowadzi niezmiennie do coraz bardziej niezawodnej dostawy czynnika grzewczego do zasilanych obiektów. Modernization activities for the exchange of existing channel networks, heating nods, old and depleted equipment, related to the automation of the system, invariably lead to more reliable supply of heating medium to powered objects. Długość sieci preizolowanej [km] Length of pre-insulated network [in km] Modernizacja węzłów cieplnych [sztuk] Modernization of substations 357,8 363,7 417, ,8 310,

18 PROJEKTY STRATEGICZNE Program podłączenia nowych odbiorców Podłączenie nowych odbiorców ciepła pozostaje niezmiennie priorytetowym zadaniem kolejnych planów przedsiębiorstwa. To zadanie związane jest przede wszystkim z procesem pozyskiwania klientów, a co za tym idzie z przyłączaniem do systemu ciepłowniczego nowopowstałych obiektów. Z uwagi na specyficzny charakter tej grupy zadań MPEC S.A. w Krakowie zainteresowane jest podłączeniem każdego klienta, który wyrazi taką wolę, jednakże przy spełnieniu określonych warunków techniczno-ekonomicznych. Poszczególne przedsięwzięcia polegają na wykonaniu nowych sieci odgałęźnych i przyłączeniowych. Niektóre z inwestycji wymagają również wymian odcinków istniejących sieci ciepłowniczych celem zwiększenia ich przepustowości. Zadania tego typu rozszerzają rynek usług przedsiębiorstwa nie tylko o przyłączenia kolejnych obiektów podłączeniu podlegają większe obszary Krakowa i Skawiny. Część realizowanych przyłączy cieplnych nosi znamiona sieci rozwojowych, ponieważ istnieje możliwość dostawy ciepła do kolejnych lokalizacji. STRATEGIC PROJECTS New connections program Connection of new heat consumers remains the priority task of enterprises consecutive plans. This task is primarily associated with the process of acquiring customers, and thus with the connection of new built objects to the heating system. Due to the specific nature of this group of tasks MPEC SA Krakow is interested in connecting every customer who expresses such wish, however, under certain technical and economic conditions. Individual projects include building new connector networks and junction boxes. Some of the investments also require replacement of the existing district heating networks in order to increase their capacity. Such tasks extend the market for services not only by connecting new individual buildings, but also whole areas of Krakow and Skawina. Some connections create an opportunity for developement, whenever necessary, and whenever it is possible to supply heat to the next location. Podłączenie nowych odbiorców [MW] Connections of new customers [in MW] 46,40 48,22 38,38 27,96 27,

19 Program ciepłej wody użytkowej Rok 2011 to kolejny rok obowiązującego Porozumienia o współpracy w sprawie zwiększenia dostawy ciepła na cele ciepłej wody użytkowej dla odbiorców miejskiego systemu ciepłowniczego zawartego w dniu 12 maja 2004 roku pod patronatem Prezydenta miasta Krakowa pomiędzy MPEC S.A. w Krakowie a Elektrociepłownią Kraków S.A. i Elektrownią Skawina S.A. Program ten podlegał prezentacjom medialnym, był też przedmiotem seminariów oraz szeregu spotkań z zainteresowanymi stronami, głównie zarządami spółdzielni mieszkaniowych i zarządcami budynków. Dodatkowo, w celu zachęcenia klientów do korzystania z programu przedsiębiorstwo stosuje promocyjny sposób rozliczeń za ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w pierwszym roku dostaw. Przeprowadzone analizy dowiodły, że nawet bez zastosowania powyższej promocji, oferta Spółki pozostaje konkurencyjna cenowo w stosunku do ciepłej wody użytkowej uzyskiwanej z gazowych bądź elektrycznych piecyków łazienkowych. Efekty tych działań w roku ubiegłym to likwidacja piecyków gazowych bądź przestarzałych kotłowni lokalnych oraz modernizacja układów ciepłej wody użytkowej w kolejnych budynkach w Krakowie. Hot domestic water program The year 2011 was another year of the existing Cooperation agreement on increasing the heat supply for the purposes of domestic hot water for customers of municipal heating system, made on 12 th of May 2004 under the patronage of the Mayor of Krakow, between MPEC SA Krakow and CHP Kraków SA and Skawina SA. This program was a subject to media presentations, and was also the topic of seminars and series of meetings with interested parties, especially managing boards of housing associations and managers of buildings. Additionally, in order to encourage customers to use the program, company uses promotional billing for domestic hot water in the first year of supply. The analyzes showed that even without this promotion, the Company s offer remains competitive to the hot water obtained from gas or electric bathroom stoves. The effects of these activities in the last year are: elimination of gas stoves or obsolete local gas boilers and upgrading local domestic hot water systems in new buildings in Krakow Zapotrzebowanie odbiorców ciepłą wodą użytkową [MW] Public demand for domestic hot water [in MW] 171,50 139,40 153,10 120,73 114,

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A.

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. Rok 2008 to rok, w którym firma Mota- Engil Polska S.A. umacniała zaufanie do polityki modernizacji, którą jednocześnie

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Kraków, czerwiec 2012 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Kraków, maj 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PREZESA FOREWORD WŁADZE SPÓŁKI COMPANY S GOVERNING AUTHORITIES DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY S ACTIVITY

SŁOWO PREZESA FOREWORD WŁADZE SPÓŁKI COMPANY S GOVERNING AUTHORITIES DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY S ACTIVITY Annual Report 1 4 8 22 26 34 38 SŁOWO PREZESA FOREWORD WŁADZE SPÓŁKI COMPANY S GOVERNING AUTHORITIES DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY S ACTIVITY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MANAGEMENT QUALITY SYSTEM INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo