Scenariusze innowacyjnego rozwoju publicznego transportu pasażerskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze innowacyjnego rozwoju publicznego transportu pasażerskiego"

Transkrypt

1 Iouri Semenov Politechnika Szczecińska Scenariusze innowacyjnego rozwoju publicznego transportu pasażerskiego I. Wstęp Transport jest tą dziedziną gospodarki, dla której nie ma zamiany. Ta teza warunkuje konieczność badań i analizy jego stanu obecnego oraz opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla podwyższenia jakości usług transportowych. W szczególności dotyczy to transportu miejskiego, skierowanego na świadczenie publicznych usług transportowych. II. Zasady rozwoju publicznego transportu miejskiego Z punktu widzenia autora rozwój tej gałęzi transportu powinien odbywać się wg następujących zasad: 1. Zasada swobody wyboru i dostępności różnych grup społecznych do korzystania z usług publicznego transportu miejskiego. Zasada ta może być realizowana wg następujących technik innowacyjnych: 1.1. Finansowej. Skierowana na uelastycznienie wykorzystania różnych źródeł dochodu transportu publicznego, za pomocą np. regulacji cen biletów wg poziomu dobrobytu różnych grup społecznych Informatycznej. Skierowana na ułatwienie dostępu do informacji różnym grupom społecznym, na przykład odnośnie rozkładów jazdy, warunków podróży itp. ze szczególnym uwzględnieniem osób z wadami słuchu, wzroku itp. Możliwym rozwiązaniem może być innowacyjny system ADC (Automatic Data Collection), wykorzystywany do bezpośredniego wprowadzenia informacji w systemy komputerowe za pomocą mikroprocesorowych urządzeń kontrolujących np. MCD (Microprocessor-Controlled Device) Funkcjonalnej. Skierowana na dostosowanie jednostek przewozowych do potrzeb osób w podeszłym wieku, dzieci, inwalidów poruszających się na wózkach inwalidzkich itp. Stosunek do poczucia bezpieczeństwa transportu Tabela 1. Ocena ważności poczucia bezpieczeństwa różnych grup społecznych W zależności od płci klientów usług transportu publicznego (%) W zależności od wieku klientów usług transportu publicznego (%) publicznego Mężczyzny kobiety Priorytetowy Nie priorytetowy Nie mam zdania Ogółem Źródło: EORG - European Opinion Research Group Autumn 2002 Średni (%) 2. Zasada jakości usług przewozowych dla różnych grup społecznych korzystających z publicznego transportu miejskiego. Zasada ta może być realizowana wg następujących technik innowacyjnych: 2.1. Technicznej. Skierowana na dostosowanie jednostek przewozowych do rozmaitych systemów preferencji klientów, na przykład odnośnie oczekiwanego poziomu komfortu, możliwości korzystania z dodatkowych usług, np. Cyber Tran (Cybernetic Transportation), autor John Dearien /USA/ nowy typ transportu miejskiego. Pojazd jest zdalnie sterowany za pomocą komputera, może osiągać prędkość do 240 km / godz. transportuje pasażerów. Masa załadowanego pojazdu wynosi 4.5 tony.

2 2.2. Technologicznej. Skierowana na dostosowanie jednostek przewozowych do rozmaitych wymagań klientów, np. odnośnie marszruty i czasu podróży, możliwości podróżowania z bagażem, domowymi zwierzętami itp. 3. Zasada bezpieczeństwa środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Skierowana na ochronę życia i zdrowia zarówno osób podróżujących, jak i osób mieszkających na obszarze oddziaływań transportu oraz ochronę środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Konieczność uwzględnienia tej zasady uzasadnia się wynikami badań przeprowadzonych EORG, które przedstawione w Tabeli 1. Zasada ta może być realizowana wg następujących technik innowacyjnych: 3.1. Technicznej. Skierowana na tworzenie i wdrożenie jednostek transportowych o podwyższonej niezawodności, z napędem na odnawialnych źródłach energii itp. Na przykład, w Sacramento /Kalifornia, Stany Zjednoczone/ już za kilka lat mają się pojawić na rynku jednostki transportowe napędzane wodorem. Tego typu pojazdy pracują ciszej, a produktami ubocznymi są jedynie para wodna i ciepło. Od 2003 roku w Kalifornii zaczęło obowiązywać prawo zachęcające do korzystania z wodorowych samochodów Technologicznej. Skierowana na tworzenie i wdrożenie nowych strategii przewozowych, w tym wahadłowych, dowozowych itp. oraz nowych technologii infrastrukturalnych Organizacyjnej. Skierowana na tworzenie i wdrożenie nowych metod zarządzania procesami transportowymi, w tym unimodalnych, bimodalnych oraz multimodalnych. Możliwym rozwiązaniem może być innowacyjny system automatycznie sterowanych środków transportu, tak zwanych AGV (Automated Guided Vehicle), wyposażonych w elektromagnetyczne, optyczne albo inne systemy sterowania oraz systemy zapobiegania kolizjom, wyboru marszruty, pozycjonowania itp. Konieczność uwzględnienia tej zasady uzasadnia się wynikami badań przeprowadzonych przez EENA (European Emergency Number Association Brussels 8/4/2003), według których: 65% Europejczyków odczuwa lęk przy podróżowaniem transportem publicznym i mają ku temu powody. Tylko 20% Europejczyków nie odczuwa stresu podróżując do innych krajów UE. Obawy przed podróżowaniem transportem publicznym w największym stopniu odczuwają: Osoby w wieku powyżej 65 lat w związku z obawami przed nagłym pogorszeniu stanu zdrowia. Kobiety (15-35 lat) w związku z obawami przed napadami, gwałtem itp. Dzieci (5-15 lat) w związku z obawami przed agresją, napadami, porwaniem itp. Przeciętne przyczyny obaw przed podróżowaniem do innych krajów przedstawia Tabela. 2. Tabela 2. Przyczyny obaw przed podróżowaniem transportem publicznym N Przyczyny Udział (%) 1 Znikome obawy przed podróżowaniem Wyraźne obawy przed podróżowaniem Ε brak zdolności przystosowania się do nowych rodzajów ryzyka, którymi cechuje się inny kraj Ε brak znajomości języka innego kraju Ε brak informacji o możliwości i regułach postępowania przy zaistniałych zagrożeniach Ε zależność od tradycji i obyczajów innego kraju Ε różnica w systemach sygnalizacji, regułach ruchu drogowego itp Ε inne Źródło: EENA - European Emergency Number Association Annual Report, Brussels 8/4/2003

3 III. Aspekty scenariuszy rozwoju publicznego transportu miejskiego Przed podjęciem decyzji odnośnie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w systemy publicznego transportu koniecznie trzeba opracować możliwe scenariusze rozwoju zdarzeń, które powinni uwzględniać różne aspekty gospodarczo społeczne. Wg tych aspektów może być zaproponowane tworzenie trzech grup scenariuszy: A. Przestrzennego zagospodarowania terenów miast oraz ich okolic. Przewiduje kreowanie scenariuszy: racjonalizacji istniejącej infrastruktury miejskiej; tworzenie korytarzy dla przejazdów jednostek transportu publicznego; utworzenie jednolitej infrastruktury z podmiejskimi wioskami w miarę ich rozwoju. B. innowacyjnego rozwoju jednostek transportu publicznego. Przewiduje kreowanie trzech następnych scenariuszy: BB1, tj. innowacyjnego rozwoju jednostek transportu kołowego, np. autobusów itp.; BB2, tj. innowacyjnego rozwoju jednostek kolejowych, np. tramwajów, metro itp.; BB3, tj. innowacyjnego rozwoju jednostek transportu kołowego oraz kolejowego. Podejście do oceny poziomu możliwego ryzyka lub szanse zyskowności inwestowania w rozwój publicznego transportu pasażerskiego wg różnych scenariuszy przedstawiono na rys.1. Segment usług transportowych Scenariusze historyczne Opisują dynamikę przeszłych zdarzeń w innowacyjnego rozwoju jednostek transportu publicznego Scenariusze probabilistyczne Opisują probabilistyczne długoterminowe oraz krótkoterminowe trajektorie rozwoju jednostek transportu publicznego Poziom możliwego ryzyka/szanse rozwoju transportu 90% 80% 70% 60% Scenariusz historyczny B 3 Scenariusz probabilistyczny (optymistyczny) B 3 Δ r B1,2,3 Δ s B1,2,3 Δ s B1,2,3 50% 40% 30% 20% 10% 0 Scenariusz historyczny B 1 Scenariusz historyczny B 2 Scenariusz probabilistyczny (neutralny) B 1 Scenariusz probabilistyczny (pesymistyczny) B Rys. 1. Graficzne przedstawienie scenariuszy innowacyjnego rozwoju jednostek transportu miejskiego. Δr ryzyko inwestowania w rozwój innowacyjny jednostek transportu publicznego; Δs szanse zyskowności inwestowania w rozwój innowacyjny jednostek transportu publicznego. Źródło: Opracowanie własne Fig. 1. Graphic presentation of innovative development s scenarios for urban vehicles Δr investment risk in innovative development of urban vehicles. Δs chances of the profit from innovative development s investment of urban vehicles. Source: Authors research.

4 C. Doskonalenia struktury usług świadczonych klientom transportu publicznego. Przewiduje kreowanie scenariuszy z uwzględnieniem zmian systemów preferencji konsumentów usług transportowych, wewnętrznych kosztów transportu publicznego, zewnętrznych kosztów transportu. Przeanalizujmy tę grupę scenariuszy. 1. Zmiany systemu preferencji konsumentów usług transportowych. Przy tym w podstawę scenariusza optymistycznego trzeba zakładać zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z usług transportu publicznego. Taka zmiana ma wiele zalet. Najistotniejsza z nich związana jest z tworzeniem nowych miejsc pracy, obniżeniem kongestii na drogach miast itp. 2. Zmiany wewnętrznych kosztów transportu publicznego. Związane z wahaniami kosztów paliw, wzrostami kosztów pracy i kosztów napraw środków transportowych itp. 3. Zmiany zewnętrznych kosztów transportu, których podwyższenie hamuje rozwój gospodarczy, poprzez negatywne oddziaływanie na środowisko egzystencji społeczeństwa w miejscach jego zamieszkania. Jedną z najbardziej cierpiących z tego powodu grup społecznych są mieszkańcy dużych miast a w szczególności osoby, mieszkające wzdłuż głównych tras transportowych. 3.1.Scenariusze uwzględniające trendy zmian liczby pasażerów transportu miejskiego Cele modelowania scenariuszy Scenariusze tego typu tworzą się z uwzględnieniem opinii, że rozwój transportu publicznego jest rezultatem zmian w strukturach ekonomicznych. Takie zmiany stwarzają lub hamują: zmiany w systemach preferencji konsumentów usług transportu publicznego, na przykład wymagań do warunków i czasu podróży, itp. Polepszenie tych warunków oraz obniżenie czasu trwania podróży w szczególności dotyczy przejazdów do miejsc: pracy, bo ma to duży wpływ na zdolność pracownika do odpowiedniego spełniania swoich obowiązków; szpitali, przychodni, poradni medycznych itp., bo ma to duży wpływ na poziom dostępności usług zdrowotnych różnych grup społecznych. odpoczynku, rozrywki itp., bo ma to duży wpływ na poziom życia różnych grup społecznych. wzrost zapotrzebowania na usługi transportu publicznego; kreowanie nowych potoków podróżujących pomiędzy regionami miasta. Do głównych celów modelowania scenariuszy wg zmian liczby pasażerów transportu publicznego można zaliczyć: prognoza oddziaływań innowacji na polepszenie jakości usług świadczonych przez tą gałąź transportu; analiza czynników, wpływających na akceptacją przez pasażerów innowacji w transporcie publicznym; identyfikacja zagrożeń oraz szanse dla skuteczności wdrożenia innowacyjnych rozwiązań; oszacowanie akceptowanego poziomu ryzyka niepowodzenia inwestowania projektów innowacyjnych w system transportu publicznego itp Baza informacyjna scenariuszy Przy opracowaniu scenariuszy trzeba uwzględnić oddziaływania proponowanych rozwiązań innowacyjnych na zmiany cech transportu publicznego, które mogą dotyczyć różnych rodzajów przejazdów pasażerów. Wg

5 Sustainable Mobility Manifesto (2002) w transportowo stabilnym społeczeństwie można wyodrębnić następujące rodzaje przejazdów do: 1. miejsc pracy; 2. miejsc edukacji; 3. centrów konsumpcji; 4. struktur urzędniczych; 5. placówek zdrowotnych itp.; 6. ośrodków kulturalnych, sportowych itp.; Oprócz tego: 1. przejazdy okazyjne; 2. przejazdy w celach turystycznych; 3. przejazdy tranzytowe (np. terminal pasażerski portu morskiego dworzec kolejowy) itp. Są one bezpośrednim odzwierciedleniem mobilności różnych grup społecznych, struktury gospodarczej miasta oraz jego historii, poziomu rozwoju infrastruktury transportu publicznego, organizacji logistyki itp. Przy wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań trzeba koniecznie opracować, co najmniej optymistyczny i pesymistyczny scenariusz rozwoju zdarzeń, biorąc pod uwagę, jaki wpływ wywoła ta innowacja na każdy z powyżej wymienionych strumieni pasażerskich Scenariusze uwzględniające trendy zmian zewnętrznych kosztów transportu Cele modelowania scenariuszy Transport publiczny odgrywa istotną rolę w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju. Równocześnie jego działalność wywołuje szereg negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, co wpływa na obniżenie poziomu akceptowalności transportu przez społeczeństwo. Świadomość rozmiarów zagrożeń ze strony transportu i potrzeba zahamowania tych negatywnych tendencji została ujęta w różnych dokumentach Wspólnoty Europejskiej. W tych dokumentach stwierdza się, że kierunki europejskiej polityki transportowej powinny być podporządkowane nadrzędnym celom strategicznym: wspierania zasady zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju Unii Europejskiej; zrównoważonej mobilności różnych grup społecznych każdego kraju Unii Europejskiej; ułatwionemu dostępu do usług różnych gałęzi transportu w szczególności transportu miejskiego. Oznacza to, że transport powinien dążyć do zaspokojenia zgłaszanych przez gospodarkę i społeczeństwo potrzeb przy najniższych kosztach społecznych nazywanych zewnętrznymi kosztami transportu. Zaleca się uwzględnienie w polityce transportowej państw Unii Europejskiej upodmiotowienie tych kosztów wg zasady sprawca płaci, która oferuje prawidłowy sposób podejścia do problemów środowiska i wyrównania warunków konkurencji międzygałęziowej bez naruszenia podstaw gospodarki rynkowej Baza informacyjna scenariuszy Przy opracowaniu scenariuszy należy uwzględnić oddziaływania proponowanych rozwiązań innowacyjnych na zmiany kosztów zewnętrznych transportu. Dlatego musi być stworzona baza informacyjna zawierająca wyniki badań przeprowadzonych w różnych krajach europejskich. Wg nich koniecznie trzeba uwzględniać koszty zewnętrzne transportu. Do źródeł powstania kosztów zewnętrznych transportu można zaliczyć:

6 Wypadki, jako negatywne skutki nieprzestrzegania reguł ruchu drogowego, niskiego poziomu profesjonalizmu kierowców itp. Hałas, jako negatywny skutek niskiej sprawności środków transportu publicznego, poruszanie się po drogach miejskich ciężarówek, nieprzestrzegania zalecanej prędkości ruchu, itp. Spaliny, jako negatywne skutki tankowania jednostek transportu miejskiego paliwem niskogatunkowym, wykorzystanie w pojazdach katalizatorów zużytych itp. Zmiany klimatu, jako negatywnych skutków funkcjonowania systemu transportu publicznego. Zmiany w przyrodzie i krajobrazie, jako negatywnych skutków budowy i eksploatacji infrastruktury transportowej. Koszty kongestii, jako negatywnych skutków nieprawidłowej organizacji ruchu transportowego, złego stanu dróg, braku obwodnic itp. Zajmowanie terenów przez infrastrukturę transportową, jako negatywnych skutków budowy dróg, linii tramwajowych, przystanków itp. Rodzaj kosztów Tabela 3. Koszty zewnętrzne transportu Średni koszt ( / 1000 pkm) Autobusy Samochody osobowe Kraj A B C D E Razem A B C D E Razem Austria Belgia Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Norwegia Portugalia Szwajcaria Szwecja W. Brytania Włochy Średni A. - Powypadkowe koszty zewnętrzne transportu B. - Koszty zewnętrzne transportu związane z hałasem transportowym C. - Koszty zewnętrzne transportu związane z zanieczyszczeniem środowiska D. - Koszty zewnętrzne transportu związane ze zmianami klimatu E. - Koszty zewnętrzne transportu związane ze zmianami przyrody i krajobrazu Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bruinsma F. (2001): Social Costs of Land Use Claims for transport Infrastructure. ENECE Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe and North America. UN Economic Communication for Europe, Geneva, July 2001.; European Environment Agency (EEA)/ EUROSTAT (2001), Towards a Transport and Environment Reporting Mechanism, TERM 2001, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.

7 W Tabeli 3 zostały przedstawione dane dotyczące średnio rocznych kosztów zewnętrznych transportu w państwach UE-15 oraz Norwegii i Szwajcarii za ostatnie dziesięciolecie XX wieku. Z analizy tej tabeli wynika, że autobusowy transport jest bardziej bezpieczny i mniej kosztowny dla społeczeństwa niż przejazdy samochodami osobowymi Koszty zewnętrzne transportu miejskiego Koszty zewnętrzne powypadkowe. Wypadki transportowe stanowią jedną z wielu kategorii efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu i powodujących koszty zewnętrzne powypadkowe. Ich udział w całkowitym koszcie społecznym transportu jest bardzo wysoki. Można wyodrębnić, co najmniej cztery rodzaje kosztów zewnętrznych, powstających w wyniku wypadków transportowych, które wymagają uwzględnienia przy modelowaniu scenariuszowym, w tym: Szacunkowa wartość odszkodowania, która stanowi ekwiwalent uśrednionych strat ponoszonych przez ofiarę wypadku lub jego rodzinę. Potencjalne straty ekonomiczne w przedsiębiorstwach, których pracownicy zostali ofiarami wypadków. Koszt opieki medycznej, który stanowi wartość wydatków poniesionych na leczenie osób rannych. Koszty administracyjne, które są nie pokrytymi przez przewoźnika (nakłady policji, administracji, sądów). Wartość szacunkowa kosztów powypadkowych w UE wynosi 2.5% PKB. Przy tym, koszty opieki medycznej oraz koszty administracyjne $14 mld, oraz koszty strat ekonomiczne w przedsiębiorstwach wynoszą $ 28 mld 1. Koszty zewnętrzne związane z hałasem. Kolejną kategorią zewnętrznych efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu i powodujących koszty zewnętrzne jest hałas. Efekt ten jest ujmowany w wielu badaniach jako jedno z najuciążliwszych oddziaływań transportu na zdrowie społeczeństwa. Pogarszająca się sytuacja dotycząca poziomu hałasu i wielkości populacji narażonej na uciążliwości z tym związane, wymusiły na producentach środków transportu publicznego podjęcie działań zmierzających do obniżenia poziomu tej kategorii efektów zewnętrznych. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie projektowania i produkcji pojazdów, jak i poprawa w planowaniu infrastruktury transportowej miast zaczęły odgrywać znaczącą rolę w ograniczeniu emisji hałasu. Aby ograniczyć do minimum poziom hałasu, rządy większości krajów ustanowiły maksymalne normy jego emisji dla poszczególnych środków transportowych. Próg, powyżej którego określa się uciążliwość hałasu, został ustalony na 65 db. Powyżej tej wielkości uważa się, że jest on zagrożeniem dla zdrowia. Istotnym problemem analizy tej kategorii efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu jest precyzyjne mierzenie rzeczywistą emisję hałasu (ze względu na źródło, warunki ruchu pojazdów, zasięg oddziaływań, porę dnia itp.). Oszacowanie kosztów zewnętrznych związanych z hałasem transportowym może być przeprowadzone wg różnych metod, jedną, z których jest metoda unikania. Przy jej zastosowaniu bierze się pod uwagę koszty następujących działań prewencyjnych: W zakresie redukcji poziomu hałasu: izolacja przeciwdźwiękowa budynków; budowa ekranów przeciwdźwiękowych itp. W zakresie redukcji hałasu u źródła: 1 Sustanaible Transport Pricing and Charges: Principles and Issues, UN, 2001.

8 udoskonalenie konstrukcji pojazdów wg norm wibroakustycznych; izolacja silników pojazdów; opracowanie nowych technologii do produkcji opon; ulepszenie materiałów do budowy nawierzchni dróg oraz technologii ich budowy itp. W zakresie regulacji ruchu: restrykcje wobec ruchu ciężkich pojazdów kołowych; budowa obwodnic aglomeracji miejskich; zmiany tras przewozowych (np. wykluczenie dla ruchu Starówek miast) itp. Wdrożone w ostatnich latach w transport miejski rozwiązania innowacyjne dają możliwość obniżenia poziomu hałasu do 85%, źródłem pochodzenia którego są jednostki transportu kołowego. Jednak nadal koszty zewnętrzne związane z hałasem wynoszą 0.1% PKB UE 2. Koszty zewnętrzne związane z zanieczyszczeniem powietrza. Następną kategorią negatywnych efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu i powodujących koszty zewnętrzne transportu jest zanieczyszczenie powietrza. Efekt ten trzeba brać pod uwagę przy modelowaniu wszystkich scenariuszy wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i oceny ich oddziaływań na środowisko naturalne i społeczeństwo. Łatwo zauważyć, że transport drogowy ma największy udział w ogólnej emisji szkodliwych związków do otoczenia. W szczególności dotyczy to dużych miast, których drogami poruszają się setki,tysiące a nawet miliony pojazdów drogowych. Pomimo podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia emisji szkodliwych substancji poprzez instalowanie katalizatorów, stosowanie bardziej restrykcyjnych standardów, zmiany technologiczne ukierunkowane na obniżenie zużycia paliwa, emisja zanieczyszczeń jest nadal bardzo ważnym problemem ekologicznym. Biorąc pod uwagę także fakt, iż 50% podróży w Europie to przewozy na odległość do 5 km, czyli od strony emisji przeważa tu emisja tzw. zimnego silnika. W związku z tym ilość emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji jest jeszcze wyższa. Koszty zewnętrzne związane ze zmianami klimatu. Ze wszystkich kategorii negatywnych efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu i powodujących koszty zewnętrzne, najmniej rozpoznany jest jego wpływ na zmiany klimatu. W celu oceny tego wpływu uwzględnia się obecnie tylko emisję dwutlenku węgla. Według różnych badań, szkody powodowane emisją jednej tony tej substancji szacuje się na poziomie od 70 do 200. Zwykle w obliczeniach w odniesieniu do zmian klimatycznych przyjmuje się kwotę średnią 135. Koszty zewnętrzne związane ze zmianami przyrody i krajobrazu. Można wyodrębnić dwa rodzaje wpływów infrastruktury transportowej na przyrodę i krajobraz. Pierwszy związany jest z samym istnieniem infrastruktury, a drugi z jej eksploatacją. Przy szacowaniu kosztów zewnętrznych transportu przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na następujące negatywne efekty towarzyszące jego funkcjonowaniu: Ubożenie ekosystemu. Infrastruktura transportowa powoduje degradację ekosystemu w miastach. W szczególności dotyczy to terenów, przez które przebiegają drogi samochodowe, linii tramwajowe itp. Zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych. Chodzi tu głównie o substancje toksyczne powstające w wyniku korozji zarówno środków transportu, jak i różnych obiektów infrastruktury. Mają one negatywny wpływ na rozwój flory i fauny. Te i inne związki chemiczne zanieczyszczają także gleby w pobliżu dróg, metro itp. 2 Sustanaible Transport Pricing and Charges: Principles and Issues, UN, 2001.

9 Zniekształcenie krajobrazu. Przy modelowaniu scenariuszy wdrożenia innowacyjnych rozwiązań transportowych, trzeba koniecznie ocenić ich możliwy wpływ na krajobraz i przyrodę, ponieważ budowa infrastruktury transportowej w oczywisty sposób powoduje zmiany naturalnego krajobrazu. Przede wszystkim takie zmiany są związane ze zwiększeniem taboru jednostek transportu publicznego, potrzebującego rozwoju elementów infrastruktury transportowej: Elementów liniowych, w tym, np. poszerzenie istniejących dróg samochodowych, itp. Elementów punktowych, w tym, np. budowę nowych przystanków tramwajowych, stacji metro itp. Na początku XXI wieku największa powierzchnia infrastrukturalna przepadała na jednego pasażera transportu samochodowego. Podział powierzchni infrastrukturalnej wykorzystywanej w celu świadczenia usług transportu publicznego w krajach UE-15 i Środkowo-Wschodniej Europy przedstawiony na rys UE-15 ŚWE samochode osobowe autobusy tramwaje piesi Rys. 2. Powierzchnia przepadająca na jednego konsumenta usług transportowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hanson, M. (1992), Automobile subsidies and land use, American Planning Association Journal, Vol. 58 N 1, Winter; Quinet, E. (1994), The social costs of transport: evaluation and links with internalization policies, in Button, K., Internalizing the Social Costs of Transport, OECD, Paris. Fig. 2 Required road space by mode per urban passenger Source: Author s research on basis: Hanson, M. (1992), Automobile subsidies and land use, American Planning Association Journal, Vol. 58 N 1, Winter; Quinet, E. (1994), The social costs of transport: evaluation and links with internalization policies, in Button, K., Internalizing the Social Costs of Transport, OECD, Paris. Koszty zewnętrzne związane ze kongestią. Zjawisko kongestii coraz częściej jest wymieniane, jako jedno z podstawowych kategorii negatywnych efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu i powodujących jego koszty zewnętrzne. Straty czasu i związane z tym koszty dla każdego z użytkowników transportu są kosztami prywatnymi. Jednak skutki tego zjawiska są odczuwane przez całe społeczeństwo i gospodarkę, prowadzą do strat czasu produkcyjnego, energii oraz zwiększają emisję hałasu i szkodliwych substancji w związku z ciągłą zmianą prędkości poruszania i niepłynnym ruchem pojazdów. Najpoważniejszy problem z kosztami kongestii występuje w transporcie drogowym, w szczególności w dużych miastach. Wg danych Komisji Europejskiej całkowity koszt kongestii w transporcie drogowym wynosi ponad 120 mld euro. Najwyższe straty są w godzinach szczytu, co na przykładzie wyników badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii potwierdzą dane tabeli 4.

10 Elementy infrastruktury transportu pasażerskiego Tabela 4. Koszty kongestii Udział w koszcie kongestii (%) Udział w ruchu transportu (%) Autostrady Ulice w centrum dużych miast (godziny szczytu) Ulice w centrum dużych miast (poza godzinami szczytu) Ulice poza centrum dużych miast (godziny szczytu) Ulice poza centrum dużych miast (poza godzinami szczytu) Ulice małych miast (godziny szczytu) Ulice małych miast (poza godzinami szczytu) Pozostały obszar zurbanizowany Pozamiejskie drogi dwupasmowe Inne drogi główne pozamiejskie Pozostałe drogi pozamiejskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Quinet, E. (1994), The social costs of transport: evaluation and links with internalization policies, in Button, K., Internalizing the Social Costs of Transport, OECD, Paris.Bruinsma F. (2001): Social Costs of Land Use Claims for transport Infrastructure. Modelowanie scenariuszowe rozwoju transportu pasażerskiego z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych dało możliwość sprecyzowania jego wpływów na pozytywne zmiany w gospodarce. Wyniki tego modelowania przedstawiono na rys.3. Poziom efektywności transportu z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych (%PKB) Publiczny transport pasażerski Prywatny transport pasażerski Poziom inwestowania (% 2.75 PKB) Rys. 3. Ocena scenariuszowa wpływu poziomu inwestowania transportu na pozytywne zmiany w gospodarce z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych transportu Źródło: Opracowanie własne Fig. 3. Scenario assessment of investments level s impacts on positive changes in national economy with consideration of transport s social costs Source: Author s research

11 Wnioski 1. Przy inwestowaniu w transport pasażerski na poziome mniej niż 1 1.2% PKB negatywny wpływ prywatnego transportu pasażerskiego na zmiany w gospodarce jest razy mniejszy niż publicznego transportu pasażerskiego. Ten fakt jest związany z tym, że przy niewystarczającym inwestowaniu transportu ze strony państwa brak środków finansowych uzupełnia się ze środków prywatnych właścicieli samochodów osobowych. 2. Przy inwestowaniu w transport pasażerski na poziome mniej niż % PKB wpływy publicznego i prywatnego transportu pasażerskiego na zmiany w gospodarce wahają się prawie w tych samych granicach. 3. Przy inwestowaniu w transport pasażerski na poziome powyższej 2.0% PKB uwzględnienie kosztów zewnętrznych transportu pasażerskiego pokazuje na przewagę publicznych środków transportu nad prywatnymi. Acknowledgment This work was supported by the State Committee for Scientific Research, Poland BW/2004. Literatura 1. Briassoulis H. Sustainable development and its indicators, Journal of Environmental Planning & Management, Vol. 44, Issue 3, Bruinsma F.: Social Costs of Land Use Claims for transport Infrastructure, De La Barra T.: Improved logit formulations for integrated land use, transport and environmental models. In: Lundqvist, L., Mattson, L.-G. and Kim, T.J. (eds.): Network Infrastructure and the Urban Environment: Recent Advances in Land-Use/Transportation Modelling. Berlin/Heidelberg/New York: Springer, Duchatea H. et al.: Impact of Transport Schemes on Mobility and Land Use in the Brussels Area, Paper from the Conference "Externalities in the Urban Transport: Assessing and Reducing the Impacts", Milan, October 27th-29th, FEEM & Scuola Superiore Enrico Mattei, EC, Regional Policy Directorate General: The New Programming Period : methodological working paper 3: Indicators for Monitoring and Evaluation: An Indicative Methodology, Brussels, European Environment Agency (EEA)/ EUROSTAT (2001), Towards a Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM), TERM 2001, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg. 7. ENECE Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe and North America. UN Economic Communication for Europe, geneva, July 2001.Hillman M. World Transport Policy & Practice 2/ Hanson M. Automobile subsidies and land use, American Planning Association Journal, Vol. 58 No. 1, Winter, Hoejer M.: Urban transport, information technology and sustainable development, RIT, Sweden, Lee D.: An Efficient Transportation and Land Use System, National Transportation Research Center, Cambridge, MA, Litman T. Land use impact costs of transportation, World Transport Policy & Practice, Vol. 1 No. 4, Quinet E. The social costs of transport: evaluation and links with internalization policies, in Button, K., Internalizing the Social Costs of Transport, OECD, Paris, Organisation for economic cooperation and development: Report on Indicators for the Integration of Environmental concerns into Transport Policies, ref. ENV/EPOC/SE (98)1/Final, 1999.

12 14. Rozporządzanie Komisji (WE) NR 2121/98 z dnia 2 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 i (WE) nr 12/98 w odniesieniu do wymaganych dla pasażerskich przewozów autobusowych i autokarowych, Sadl K.U. Leuven The use of indicators for integrated spatial and mobility planning in european cities, Spatial Applications Division Leuven, Belgium, Semenov I. N. Strategy of economic policy on transport market, Proc. 2 nd European Transport Congress, Semenov I. N. : Nonequilibrium model of investment process on the transport market s innovative segment, Transactions of the UAS, Semenov I. N.: Innovation s influence on transport systems competitiveness in view of the market uncertainty, Proc. International Conference The Transport of the 21 st Century, PW, PAN, Sustainable Mobility Manifesto (2002) Italia Institute for Sustainable Development translation by Claudia Carrescia, ISSI, Rome, Sept Sustanaible Transport Pricing and Charges: Principles and Issues, UN, Woropay M., Landowski B.: Simulation model for maintenance process of passenger transport vehicles operated within urban areas. Quarterly: Archives of transport, Vol. 14, Issue 1, Warsaw Zagrożdżon B.: Konkurencja regulowana na rynku publicznej komunikacji miejskiej, Proc. Konferencji TRANSLOG, 2002 Streszczenie W artykule przedstawiono podejście scenariuszowe, które skierowane jest na rozstrzygnięcie problemu podwyższenia efektywności działalności innowacyjnej w transporcie miejskim. Omówiono zasady rozwoju publicznego transportu miejskiego. Pokazano, że przy kreowaniu scenariuszy należy uwzględniać możliwe zmiany system preferencji konsumentów usług transportowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych kosztów transportu. Summary The paper presents the scenarios approach to the problem decision of efficiency increase for innovative public transport activity. Principles of urban transport s development are discussed. It is shown, that at a creation of scenarios it is necessary to take into account possible changes in end-users preferences, internal and social costs of the public transport.

ECOTALE FINAL CONFERENCE

ECOTALE FINAL CONFERENCE ECOTALE FINAL CONFERENCE P o z n a ń, 1 4. 0 5. 2 0 1 4 Koszty zewnętrzne transportu jako obszar społecznej odpowiedzialności firm Finalna konferencja Projektu ECOTALE Koszty społeczne i środowiskowe w

Bardziej szczegółowo

Koszty zewnętrzne w polskim transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego i wypadków. Poznań, 14 maja 2014 roku

Koszty zewnętrzne w polskim transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego i wypadków. Poznań, 14 maja 2014 roku Koszty zewnętrzne w polskim transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego i wypadków. Poznań, 14 maja 2014 roku Udział w transporcie ładunków Polska 2012 rok 2,850,25 12,6 : Samochody

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS RYNEK SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W POLSCE Konieczność poszanowania dóbr limitowanych w transporcie - obserwujemy ciągły przyrost emisji

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014. www.balticbiogasbus.eu 1

More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014. www.balticbiogasbus.eu 1 More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014 1 Autobusy napędzane biometanem i eco-driving dr inż. Wojciech Gis, ITS mgr Mikołaj Krupiński, ITS Jonas Forsberg, Biogas Öst dr inż. Jerzy Waśkiewicz, ITS dr inż.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w transporcie drogowym w UE

Bezpieczeństwo w transporcie drogowym w UE Bogdan Marczyk 1, Sebastian Kot 2 Politechnika Częstochowska Bezpieczeństwo w transporcie drogowym w UE Wprowadzenie W Unii Europejskiej transport samochodowy jest podstawowym zarówno w transporcie towarów,

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Tomasz Herodowicz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Struktura

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Warszawa, 23 lutego 2010 r. 1 Transport kolejowy przyjazny środowisku i zasadzie zrównowaŝonego rozwoju Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020 Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Warszawa, 24.06.2013 Warszawa, 24.06.2013 Agenda Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej

Bardziej szczegółowo

Planowanie Gospodarki Niskoemisyjnej proekologiczne rozwiązania w transporcie. Marcin Cholewa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Planowanie Gospodarki Niskoemisyjnej proekologiczne rozwiązania w transporcie. Marcin Cholewa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Planowanie Gospodarki Niskoemisyjnej proekologiczne rozwiązania w transporcie Marcin Cholewa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Praca naukowa finansowana ze środków NCBiR w ramach

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r.

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. TRANSPORT ZRÓWNOWA WNOWAśONY ONY Działania zmierzające do transportu zrównowaŝonego: 1) Wprowadzanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii polskich kierowców dotyczące progów zwalniających

Badanie opinii polskich kierowców dotyczące progów zwalniających STOWARZYSZENIE INTEGRACJI STOŁECZNEJ KOMUNIKACJI ul. Mroczna 5/23, 01-456 Warszawa Badanie opinii polskich kierowców dotyczące progów zwalniających Jan Jakiel Warszawa, wrzesień 2005 r. 1 We wrześniu 2005

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving Ekojazda Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving jest nurtem edukacyjnym i świadomość zainicjowanym w celu dostarczenia użytkownikom dróg porad i zasad, które pokazują, że regularne przeglądy pojazdu połączone ze

Bardziej szczegółowo

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Warszawa, 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje w sektorze transportowym

Eko-innowacje w sektorze transportowym Eko-innowacje w sektorze transportowym Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i Suchorzewski Konsulting Konferencja Innowacje w przemyśle a ochrona klimatu Warszawa, 28 maja 2009 Transport

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

NVG w Świecie i w Polsce

NVG w Świecie i w Polsce Sprzężony Gaz Ziemny do Napędu pojazdów komunikacji masowej NVG w Świecie i w Polsce Dr inż.. Jan Sas Wydział Zarządzania AGH Kraków 12 października 2000 r. 1 CNG LNG LPG NGV (Compressed Natural Gas) gaz

Bardziej szczegółowo

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii ENERGIA a ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT Michał Wolny Warszawa, 7 października 2010 r. Czym jest ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT? Zmniejsza transport szkodliwy

Bardziej szczegółowo

dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni

dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni 1. Wprowadzenie 2. Zrównoważony rozwój transportu i spójność terytorialna

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki planowania transportu w świetle doświadczeń projektu ELTIS+

Nowe kierunki planowania transportu w świetle doświadczeń projektu ELTIS+ Nowe kierunki planowania transportu w świetle doświadczeń projektu ELTIS+ dr Marcin Wołek, prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Katedra Rynku Transportowego, Uniwersytet Gdański warsztaty promocyjne Zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Emapa Transport Europa. Opis produktu

Emapa Transport Europa. Opis produktu Emapa Transport Europa Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Moduły funkcjonalne... 4 3. Zasoby mapowe... 4 4. Porównaj i wybierz... 5 5.

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Marketing międzynarodowy Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Agenda Analiza szans na rynkach międzynarodowych 3 sposoby wchodzenia na rynek międzynarodowy Marketing mix standaryzacja czy adaptacja 3 sposoby

Bardziej szczegółowo

Rola transportu drogowego w kreowaniu zrównoważonej gospodarki w Polsce

Rola transportu drogowego w kreowaniu zrównoważonej gospodarki w Polsce dr Urszula Motowidlak Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Zakład Logistyki Rola transportu drogowego w kreowaniu zrównoważonej gospodarki w Polsce Białowieża, 4-6 grudnia 2013 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA SPOSOBEM NA PODWYŻSZENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ mgr Justyna Matusiak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Transport publiczny Wprowadzenie, historia cz. 2

Transport publiczny Wprowadzenie, historia cz. 2 Transport publiczny Wprowadzenie, historia cz. 2 Dr inŝ. Marcin Kiciński Marcin.Kicinski@put.poznan.pl Wprowadzenie Zarys historyczny transportu publicznego Ok. 1600 r. Londyn: usługi taksówkowe 1662 r.

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Ilona Buttler

WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Ilona Buttler WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Ilona Buttler KILKA LICZB Ruch w miastach odpowiada za 40 % emisji CO2 i 70 % emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych przez transport

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r.

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Obecne umiejscowienie PKP PLK S.A. na rynku Urząd Transportu Kolejowego Wykonawcy robót, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w gospodarce Polski

Transport drogowy w gospodarce Polski KOMSTA Henryk 1 DROŹDZIEL Paweł 2 CABAN Jacek 3 Transport drogowy w gospodarce Polski WSTĘP Transport należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki Polski. Rozwój ten widać

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej) Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

Co elektromobilność może zaoferować Twojemu miastu i jego mieszkańcom. Małgorzata Durda, Volvo Polska

Co elektromobilność może zaoferować Twojemu miastu i jego mieszkańcom. Małgorzata Durda, Volvo Polska S Co elektromobilność może zaoferować Twojemu miastu i jego mieszkańcom Małgorzata Durda, Volvo Polska Globalne czynniki wpływające na społeczeństwo Wzrost liczby ludności i urbanizacja Zmiany klimatu

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu 1. Opis produktu Emapa Transport+ Europa to unikalny program przeznaczony głównie dla działów transportu, dystrybucji, sprzedaży i kontrolingu. Wytycza trasy, z uwzględnieniem utrudnień (wysokości i nośności

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce dr Jędrzej Gadziński mgr Janusz Górny Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Transport. Koszty zewnętrzne w transporcie. Infrastruktura i fundusze europejskie. Kielce, 14 maja 2015 roku

Transport. Koszty zewnętrzne w transporcie. Infrastruktura i fundusze europejskie. Kielce, 14 maja 2015 roku Transport. Koszty zewnętrzne w transporcie. Infrastruktura i fundusze europejskie. Kielce, 14 maja 2015 roku Transport odpowiada w UE za 6,4% PKB, w Polsce 10,4% Transport zatrudnia w UE 10 mln pracowników

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Zdefiniowanie problemu System Transportowy Człowiek Środowisko Środki transportu

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work)

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Dane techniczne o projekcie Realizacja w latach 2011-2013 Finansowanie z Programu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OSTRÓDA, 30.05-1.06.2012 r. Jonathan Erskine Dyrektor Wykonawczy Sieci European Health Property Network

OSTRÓDA, 30.05-1.06.2012 r. Jonathan Erskine Dyrektor Wykonawczy Sieci European Health Property Network OSTRÓDA, 30.05-1.06.2012 r. Jonathan Erskine Dyrektor Wykonawczy Sieci European Health Property Network Sieć European Health Property Network (EuHPN) Misja EuHPN Naszym celem jest promocja lepszych standardów

Bardziej szczegółowo

Janusz Piechociński Kwiecień 2012. Kolejowe Stawki Dostępu

Janusz Piechociński Kwiecień 2012. Kolejowe Stawki Dostępu Janusz Piechociński Kwiecień 2012 Kolejowe Stawki Dostępu Udział poszczególnych gałęzi transportu w rynku przewozów pasażerskich w krajach UE w roku 2009 (wg pracy przewozowej) Transport autobusow y 8,04%

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW P o z n a ń 1 7. 0 4. 2 0 1 3 r. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych Dania Strategia Energetyczna 2050 w 2050 r. Dania nie wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CH4LLENGE - Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska

PROJEKT CH4LLENGE - Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska PROJEKT CH4LLENGE - Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska CH4LLENGE - Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

APPLICATION OF ACOUSTIC MAPS IN THE ANALYSIS OF ACOUSTIC SCREENS EFFICIENCY ON THE SECTION OF NATIONAL ROAD NO.94 IN DĄBROWA GÓRNICZA

APPLICATION OF ACOUSTIC MAPS IN THE ANALYSIS OF ACOUSTIC SCREENS EFFICIENCY ON THE SECTION OF NATIONAL ROAD NO.94 IN DĄBROWA GÓRNICZA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 73 Nr kol. 1861 Anna OSMÓLSKA, Bogusław ŁAZARZ, Piotr CZECH WYKORZYSTANIE MAP AKUSTYCZNYCH W ANALIZIE SKUTECZNOŚCI EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Czas wypełnienia ankiety: 5-10 min.

Czas wypełnienia ankiety: 5-10 min. CIRCE Niniejsza ankieta została opracowana na potrzeby projektu SWIP (Nowe innowacyjne, rozwiązania, elementy i narzędzia dla upowszechnienia energetyki wiatrowej na obszarach miejskich i podmiejskich).

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU Wytyczne wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu przez

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY WOKÓŁ ZAPEWNIANIA ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ

DYLEMATY WOKÓŁ ZAPEWNIANIA ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DYLEMATY WOKÓŁ ZAPEWNIANIA ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ Monika Bak, Uniwersytet Gdański II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23-25 maja 2012 r. Struktura prezentacji: Czy państwo

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY WPROWADZENIE 2 Marcin Foltyński Instytut Logistyki i Magazynowania 6 x 1,5 godziny Zajęcia odbywają się zgodnie z planem Aktywność Kolokwium WPROWADZENIE 3 PYTANIA??? WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 8 grudnia 2010 roku, Hotel SOFITEL Victoria, Warszawa 1 Rynek gazu w Europie Środkowej. Polska na przecięciu tras przesyłu gazu Północ-Południe i

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy

Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy Wyzwania Warszawy związane z polityką klimatyczną Dostosowanie gospodarki do zaostrzających

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ.

ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ. II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Katowice, dn. 17 marca 2015 r. ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ. MOBILITY MANAGEMENT (MM) Dr inż. arch. Tadeusz Kmieć, Eniwersytet Ekonomiczny w Katowicach EPOMM is the European

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka transportowa w Berlinie i rola roweru

Nowa polityka transportowa w Berlinie i rola roweru Nowa polityka transportowa w Berlinie i rola roweru Dr. Jürgen Murach Senat Berliński Wydział Rozwoju Miasta Berlin miasto komunikacji publicznej Historia berlińskich systemów komunikacyjnych 1846 Autobusy

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Policy pathways for reducing transport carbon emissions in Estonia Mari Jüssi SEI Tallinn mari@seit.ee TraCit Workshop Kraków 17.5.

Policy pathways for reducing transport carbon emissions in Estonia Mari Jüssi SEI Tallinn mari@seit.ee TraCit Workshop Kraków 17.5. Policy pathways for reducing transport carbon emissions in Estonia Mari Jüssi SEI Tallinn mari@seit.ee TraCit Workshop Kraków 17.5.2011 Programy redukcji emisji CO2 w Estonii Mari Jüssi SEI Tallinn mari@seit.ee

Bardziej szczegółowo

nowe trendy mobilności w regionach Europy

nowe trendy mobilności w regionach Europy E-pojazdy nowe trendy mobilności w regionach Europy Marek Drożdż Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Partnerzy programu Polska Holandia Hiszpania Wielka Brytania Szwecja Włochy Małopolska

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA, Załącznik 02 karta nr 1

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA, Załącznik 02 karta nr 1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA, Załącznik 02 karta nr 1 O 01. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii Programy oceny zasobów źródeł odnawialnych wraz z budową punktów pomiarowych,

Bardziej szczegółowo