Scenariusze innowacyjnego rozwoju publicznego transportu pasażerskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze innowacyjnego rozwoju publicznego transportu pasażerskiego"

Transkrypt

1 Iouri Semenov Politechnika Szczecińska Scenariusze innowacyjnego rozwoju publicznego transportu pasażerskiego I. Wstęp Transport jest tą dziedziną gospodarki, dla której nie ma zamiany. Ta teza warunkuje konieczność badań i analizy jego stanu obecnego oraz opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla podwyższenia jakości usług transportowych. W szczególności dotyczy to transportu miejskiego, skierowanego na świadczenie publicznych usług transportowych. II. Zasady rozwoju publicznego transportu miejskiego Z punktu widzenia autora rozwój tej gałęzi transportu powinien odbywać się wg następujących zasad: 1. Zasada swobody wyboru i dostępności różnych grup społecznych do korzystania z usług publicznego transportu miejskiego. Zasada ta może być realizowana wg następujących technik innowacyjnych: 1.1. Finansowej. Skierowana na uelastycznienie wykorzystania różnych źródeł dochodu transportu publicznego, za pomocą np. regulacji cen biletów wg poziomu dobrobytu różnych grup społecznych Informatycznej. Skierowana na ułatwienie dostępu do informacji różnym grupom społecznym, na przykład odnośnie rozkładów jazdy, warunków podróży itp. ze szczególnym uwzględnieniem osób z wadami słuchu, wzroku itp. Możliwym rozwiązaniem może być innowacyjny system ADC (Automatic Data Collection), wykorzystywany do bezpośredniego wprowadzenia informacji w systemy komputerowe za pomocą mikroprocesorowych urządzeń kontrolujących np. MCD (Microprocessor-Controlled Device) Funkcjonalnej. Skierowana na dostosowanie jednostek przewozowych do potrzeb osób w podeszłym wieku, dzieci, inwalidów poruszających się na wózkach inwalidzkich itp. Stosunek do poczucia bezpieczeństwa transportu Tabela 1. Ocena ważności poczucia bezpieczeństwa różnych grup społecznych W zależności od płci klientów usług transportu publicznego (%) W zależności od wieku klientów usług transportu publicznego (%) publicznego Mężczyzny kobiety Priorytetowy Nie priorytetowy Nie mam zdania Ogółem Źródło: EORG - European Opinion Research Group Autumn 2002 Średni (%) 2. Zasada jakości usług przewozowych dla różnych grup społecznych korzystających z publicznego transportu miejskiego. Zasada ta może być realizowana wg następujących technik innowacyjnych: 2.1. Technicznej. Skierowana na dostosowanie jednostek przewozowych do rozmaitych systemów preferencji klientów, na przykład odnośnie oczekiwanego poziomu komfortu, możliwości korzystania z dodatkowych usług, np. Cyber Tran (Cybernetic Transportation), autor John Dearien /USA/ nowy typ transportu miejskiego. Pojazd jest zdalnie sterowany za pomocą komputera, może osiągać prędkość do 240 km / godz. transportuje pasażerów. Masa załadowanego pojazdu wynosi 4.5 tony.

2 2.2. Technologicznej. Skierowana na dostosowanie jednostek przewozowych do rozmaitych wymagań klientów, np. odnośnie marszruty i czasu podróży, możliwości podróżowania z bagażem, domowymi zwierzętami itp. 3. Zasada bezpieczeństwa środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Skierowana na ochronę życia i zdrowia zarówno osób podróżujących, jak i osób mieszkających na obszarze oddziaływań transportu oraz ochronę środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Konieczność uwzględnienia tej zasady uzasadnia się wynikami badań przeprowadzonych EORG, które przedstawione w Tabeli 1. Zasada ta może być realizowana wg następujących technik innowacyjnych: 3.1. Technicznej. Skierowana na tworzenie i wdrożenie jednostek transportowych o podwyższonej niezawodności, z napędem na odnawialnych źródłach energii itp. Na przykład, w Sacramento /Kalifornia, Stany Zjednoczone/ już za kilka lat mają się pojawić na rynku jednostki transportowe napędzane wodorem. Tego typu pojazdy pracują ciszej, a produktami ubocznymi są jedynie para wodna i ciepło. Od 2003 roku w Kalifornii zaczęło obowiązywać prawo zachęcające do korzystania z wodorowych samochodów Technologicznej. Skierowana na tworzenie i wdrożenie nowych strategii przewozowych, w tym wahadłowych, dowozowych itp. oraz nowych technologii infrastrukturalnych Organizacyjnej. Skierowana na tworzenie i wdrożenie nowych metod zarządzania procesami transportowymi, w tym unimodalnych, bimodalnych oraz multimodalnych. Możliwym rozwiązaniem może być innowacyjny system automatycznie sterowanych środków transportu, tak zwanych AGV (Automated Guided Vehicle), wyposażonych w elektromagnetyczne, optyczne albo inne systemy sterowania oraz systemy zapobiegania kolizjom, wyboru marszruty, pozycjonowania itp. Konieczność uwzględnienia tej zasady uzasadnia się wynikami badań przeprowadzonych przez EENA (European Emergency Number Association Brussels 8/4/2003), według których: 65% Europejczyków odczuwa lęk przy podróżowaniem transportem publicznym i mają ku temu powody. Tylko 20% Europejczyków nie odczuwa stresu podróżując do innych krajów UE. Obawy przed podróżowaniem transportem publicznym w największym stopniu odczuwają: Osoby w wieku powyżej 65 lat w związku z obawami przed nagłym pogorszeniu stanu zdrowia. Kobiety (15-35 lat) w związku z obawami przed napadami, gwałtem itp. Dzieci (5-15 lat) w związku z obawami przed agresją, napadami, porwaniem itp. Przeciętne przyczyny obaw przed podróżowaniem do innych krajów przedstawia Tabela. 2. Tabela 2. Przyczyny obaw przed podróżowaniem transportem publicznym N Przyczyny Udział (%) 1 Znikome obawy przed podróżowaniem Wyraźne obawy przed podróżowaniem Ε brak zdolności przystosowania się do nowych rodzajów ryzyka, którymi cechuje się inny kraj Ε brak znajomości języka innego kraju Ε brak informacji o możliwości i regułach postępowania przy zaistniałych zagrożeniach Ε zależność od tradycji i obyczajów innego kraju Ε różnica w systemach sygnalizacji, regułach ruchu drogowego itp Ε inne Źródło: EENA - European Emergency Number Association Annual Report, Brussels 8/4/2003

3 III. Aspekty scenariuszy rozwoju publicznego transportu miejskiego Przed podjęciem decyzji odnośnie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w systemy publicznego transportu koniecznie trzeba opracować możliwe scenariusze rozwoju zdarzeń, które powinni uwzględniać różne aspekty gospodarczo społeczne. Wg tych aspektów może być zaproponowane tworzenie trzech grup scenariuszy: A. Przestrzennego zagospodarowania terenów miast oraz ich okolic. Przewiduje kreowanie scenariuszy: racjonalizacji istniejącej infrastruktury miejskiej; tworzenie korytarzy dla przejazdów jednostek transportu publicznego; utworzenie jednolitej infrastruktury z podmiejskimi wioskami w miarę ich rozwoju. B. innowacyjnego rozwoju jednostek transportu publicznego. Przewiduje kreowanie trzech następnych scenariuszy: BB1, tj. innowacyjnego rozwoju jednostek transportu kołowego, np. autobusów itp.; BB2, tj. innowacyjnego rozwoju jednostek kolejowych, np. tramwajów, metro itp.; BB3, tj. innowacyjnego rozwoju jednostek transportu kołowego oraz kolejowego. Podejście do oceny poziomu możliwego ryzyka lub szanse zyskowności inwestowania w rozwój publicznego transportu pasażerskiego wg różnych scenariuszy przedstawiono na rys.1. Segment usług transportowych Scenariusze historyczne Opisują dynamikę przeszłych zdarzeń w innowacyjnego rozwoju jednostek transportu publicznego Scenariusze probabilistyczne Opisują probabilistyczne długoterminowe oraz krótkoterminowe trajektorie rozwoju jednostek transportu publicznego Poziom możliwego ryzyka/szanse rozwoju transportu 90% 80% 70% 60% Scenariusz historyczny B 3 Scenariusz probabilistyczny (optymistyczny) B 3 Δ r B1,2,3 Δ s B1,2,3 Δ s B1,2,3 50% 40% 30% 20% 10% 0 Scenariusz historyczny B 1 Scenariusz historyczny B 2 Scenariusz probabilistyczny (neutralny) B 1 Scenariusz probabilistyczny (pesymistyczny) B Rys. 1. Graficzne przedstawienie scenariuszy innowacyjnego rozwoju jednostek transportu miejskiego. Δr ryzyko inwestowania w rozwój innowacyjny jednostek transportu publicznego; Δs szanse zyskowności inwestowania w rozwój innowacyjny jednostek transportu publicznego. Źródło: Opracowanie własne Fig. 1. Graphic presentation of innovative development s scenarios for urban vehicles Δr investment risk in innovative development of urban vehicles. Δs chances of the profit from innovative development s investment of urban vehicles. Source: Authors research.

4 C. Doskonalenia struktury usług świadczonych klientom transportu publicznego. Przewiduje kreowanie scenariuszy z uwzględnieniem zmian systemów preferencji konsumentów usług transportowych, wewnętrznych kosztów transportu publicznego, zewnętrznych kosztów transportu. Przeanalizujmy tę grupę scenariuszy. 1. Zmiany systemu preferencji konsumentów usług transportowych. Przy tym w podstawę scenariusza optymistycznego trzeba zakładać zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z usług transportu publicznego. Taka zmiana ma wiele zalet. Najistotniejsza z nich związana jest z tworzeniem nowych miejsc pracy, obniżeniem kongestii na drogach miast itp. 2. Zmiany wewnętrznych kosztów transportu publicznego. Związane z wahaniami kosztów paliw, wzrostami kosztów pracy i kosztów napraw środków transportowych itp. 3. Zmiany zewnętrznych kosztów transportu, których podwyższenie hamuje rozwój gospodarczy, poprzez negatywne oddziaływanie na środowisko egzystencji społeczeństwa w miejscach jego zamieszkania. Jedną z najbardziej cierpiących z tego powodu grup społecznych są mieszkańcy dużych miast a w szczególności osoby, mieszkające wzdłuż głównych tras transportowych. 3.1.Scenariusze uwzględniające trendy zmian liczby pasażerów transportu miejskiego Cele modelowania scenariuszy Scenariusze tego typu tworzą się z uwzględnieniem opinii, że rozwój transportu publicznego jest rezultatem zmian w strukturach ekonomicznych. Takie zmiany stwarzają lub hamują: zmiany w systemach preferencji konsumentów usług transportu publicznego, na przykład wymagań do warunków i czasu podróży, itp. Polepszenie tych warunków oraz obniżenie czasu trwania podróży w szczególności dotyczy przejazdów do miejsc: pracy, bo ma to duży wpływ na zdolność pracownika do odpowiedniego spełniania swoich obowiązków; szpitali, przychodni, poradni medycznych itp., bo ma to duży wpływ na poziom dostępności usług zdrowotnych różnych grup społecznych. odpoczynku, rozrywki itp., bo ma to duży wpływ na poziom życia różnych grup społecznych. wzrost zapotrzebowania na usługi transportu publicznego; kreowanie nowych potoków podróżujących pomiędzy regionami miasta. Do głównych celów modelowania scenariuszy wg zmian liczby pasażerów transportu publicznego można zaliczyć: prognoza oddziaływań innowacji na polepszenie jakości usług świadczonych przez tą gałąź transportu; analiza czynników, wpływających na akceptacją przez pasażerów innowacji w transporcie publicznym; identyfikacja zagrożeń oraz szanse dla skuteczności wdrożenia innowacyjnych rozwiązań; oszacowanie akceptowanego poziomu ryzyka niepowodzenia inwestowania projektów innowacyjnych w system transportu publicznego itp Baza informacyjna scenariuszy Przy opracowaniu scenariuszy trzeba uwzględnić oddziaływania proponowanych rozwiązań innowacyjnych na zmiany cech transportu publicznego, które mogą dotyczyć różnych rodzajów przejazdów pasażerów. Wg

5 Sustainable Mobility Manifesto (2002) w transportowo stabilnym społeczeństwie można wyodrębnić następujące rodzaje przejazdów do: 1. miejsc pracy; 2. miejsc edukacji; 3. centrów konsumpcji; 4. struktur urzędniczych; 5. placówek zdrowotnych itp.; 6. ośrodków kulturalnych, sportowych itp.; Oprócz tego: 1. przejazdy okazyjne; 2. przejazdy w celach turystycznych; 3. przejazdy tranzytowe (np. terminal pasażerski portu morskiego dworzec kolejowy) itp. Są one bezpośrednim odzwierciedleniem mobilności różnych grup społecznych, struktury gospodarczej miasta oraz jego historii, poziomu rozwoju infrastruktury transportu publicznego, organizacji logistyki itp. Przy wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań trzeba koniecznie opracować, co najmniej optymistyczny i pesymistyczny scenariusz rozwoju zdarzeń, biorąc pod uwagę, jaki wpływ wywoła ta innowacja na każdy z powyżej wymienionych strumieni pasażerskich Scenariusze uwzględniające trendy zmian zewnętrznych kosztów transportu Cele modelowania scenariuszy Transport publiczny odgrywa istotną rolę w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju. Równocześnie jego działalność wywołuje szereg negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, co wpływa na obniżenie poziomu akceptowalności transportu przez społeczeństwo. Świadomość rozmiarów zagrożeń ze strony transportu i potrzeba zahamowania tych negatywnych tendencji została ujęta w różnych dokumentach Wspólnoty Europejskiej. W tych dokumentach stwierdza się, że kierunki europejskiej polityki transportowej powinny być podporządkowane nadrzędnym celom strategicznym: wspierania zasady zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju Unii Europejskiej; zrównoważonej mobilności różnych grup społecznych każdego kraju Unii Europejskiej; ułatwionemu dostępu do usług różnych gałęzi transportu w szczególności transportu miejskiego. Oznacza to, że transport powinien dążyć do zaspokojenia zgłaszanych przez gospodarkę i społeczeństwo potrzeb przy najniższych kosztach społecznych nazywanych zewnętrznymi kosztami transportu. Zaleca się uwzględnienie w polityce transportowej państw Unii Europejskiej upodmiotowienie tych kosztów wg zasady sprawca płaci, która oferuje prawidłowy sposób podejścia do problemów środowiska i wyrównania warunków konkurencji międzygałęziowej bez naruszenia podstaw gospodarki rynkowej Baza informacyjna scenariuszy Przy opracowaniu scenariuszy należy uwzględnić oddziaływania proponowanych rozwiązań innowacyjnych na zmiany kosztów zewnętrznych transportu. Dlatego musi być stworzona baza informacyjna zawierająca wyniki badań przeprowadzonych w różnych krajach europejskich. Wg nich koniecznie trzeba uwzględniać koszty zewnętrzne transportu. Do źródeł powstania kosztów zewnętrznych transportu można zaliczyć:

6 Wypadki, jako negatywne skutki nieprzestrzegania reguł ruchu drogowego, niskiego poziomu profesjonalizmu kierowców itp. Hałas, jako negatywny skutek niskiej sprawności środków transportu publicznego, poruszanie się po drogach miejskich ciężarówek, nieprzestrzegania zalecanej prędkości ruchu, itp. Spaliny, jako negatywne skutki tankowania jednostek transportu miejskiego paliwem niskogatunkowym, wykorzystanie w pojazdach katalizatorów zużytych itp. Zmiany klimatu, jako negatywnych skutków funkcjonowania systemu transportu publicznego. Zmiany w przyrodzie i krajobrazie, jako negatywnych skutków budowy i eksploatacji infrastruktury transportowej. Koszty kongestii, jako negatywnych skutków nieprawidłowej organizacji ruchu transportowego, złego stanu dróg, braku obwodnic itp. Zajmowanie terenów przez infrastrukturę transportową, jako negatywnych skutków budowy dróg, linii tramwajowych, przystanków itp. Rodzaj kosztów Tabela 3. Koszty zewnętrzne transportu Średni koszt ( / 1000 pkm) Autobusy Samochody osobowe Kraj A B C D E Razem A B C D E Razem Austria Belgia Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Norwegia Portugalia Szwajcaria Szwecja W. Brytania Włochy Średni A. - Powypadkowe koszty zewnętrzne transportu B. - Koszty zewnętrzne transportu związane z hałasem transportowym C. - Koszty zewnętrzne transportu związane z zanieczyszczeniem środowiska D. - Koszty zewnętrzne transportu związane ze zmianami klimatu E. - Koszty zewnętrzne transportu związane ze zmianami przyrody i krajobrazu Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bruinsma F. (2001): Social Costs of Land Use Claims for transport Infrastructure. ENECE Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe and North America. UN Economic Communication for Europe, Geneva, July 2001.; European Environment Agency (EEA)/ EUROSTAT (2001), Towards a Transport and Environment Reporting Mechanism, TERM 2001, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.

7 W Tabeli 3 zostały przedstawione dane dotyczące średnio rocznych kosztów zewnętrznych transportu w państwach UE-15 oraz Norwegii i Szwajcarii za ostatnie dziesięciolecie XX wieku. Z analizy tej tabeli wynika, że autobusowy transport jest bardziej bezpieczny i mniej kosztowny dla społeczeństwa niż przejazdy samochodami osobowymi Koszty zewnętrzne transportu miejskiego Koszty zewnętrzne powypadkowe. Wypadki transportowe stanowią jedną z wielu kategorii efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu i powodujących koszty zewnętrzne powypadkowe. Ich udział w całkowitym koszcie społecznym transportu jest bardzo wysoki. Można wyodrębnić, co najmniej cztery rodzaje kosztów zewnętrznych, powstających w wyniku wypadków transportowych, które wymagają uwzględnienia przy modelowaniu scenariuszowym, w tym: Szacunkowa wartość odszkodowania, która stanowi ekwiwalent uśrednionych strat ponoszonych przez ofiarę wypadku lub jego rodzinę. Potencjalne straty ekonomiczne w przedsiębiorstwach, których pracownicy zostali ofiarami wypadków. Koszt opieki medycznej, który stanowi wartość wydatków poniesionych na leczenie osób rannych. Koszty administracyjne, które są nie pokrytymi przez przewoźnika (nakłady policji, administracji, sądów). Wartość szacunkowa kosztów powypadkowych w UE wynosi 2.5% PKB. Przy tym, koszty opieki medycznej oraz koszty administracyjne $14 mld, oraz koszty strat ekonomiczne w przedsiębiorstwach wynoszą $ 28 mld 1. Koszty zewnętrzne związane z hałasem. Kolejną kategorią zewnętrznych efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu i powodujących koszty zewnętrzne jest hałas. Efekt ten jest ujmowany w wielu badaniach jako jedno z najuciążliwszych oddziaływań transportu na zdrowie społeczeństwa. Pogarszająca się sytuacja dotycząca poziomu hałasu i wielkości populacji narażonej na uciążliwości z tym związane, wymusiły na producentach środków transportu publicznego podjęcie działań zmierzających do obniżenia poziomu tej kategorii efektów zewnętrznych. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie projektowania i produkcji pojazdów, jak i poprawa w planowaniu infrastruktury transportowej miast zaczęły odgrywać znaczącą rolę w ograniczeniu emisji hałasu. Aby ograniczyć do minimum poziom hałasu, rządy większości krajów ustanowiły maksymalne normy jego emisji dla poszczególnych środków transportowych. Próg, powyżej którego określa się uciążliwość hałasu, został ustalony na 65 db. Powyżej tej wielkości uważa się, że jest on zagrożeniem dla zdrowia. Istotnym problemem analizy tej kategorii efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu jest precyzyjne mierzenie rzeczywistą emisję hałasu (ze względu na źródło, warunki ruchu pojazdów, zasięg oddziaływań, porę dnia itp.). Oszacowanie kosztów zewnętrznych związanych z hałasem transportowym może być przeprowadzone wg różnych metod, jedną, z których jest metoda unikania. Przy jej zastosowaniu bierze się pod uwagę koszty następujących działań prewencyjnych: W zakresie redukcji poziomu hałasu: izolacja przeciwdźwiękowa budynków; budowa ekranów przeciwdźwiękowych itp. W zakresie redukcji hałasu u źródła: 1 Sustanaible Transport Pricing and Charges: Principles and Issues, UN, 2001.

8 udoskonalenie konstrukcji pojazdów wg norm wibroakustycznych; izolacja silników pojazdów; opracowanie nowych technologii do produkcji opon; ulepszenie materiałów do budowy nawierzchni dróg oraz technologii ich budowy itp. W zakresie regulacji ruchu: restrykcje wobec ruchu ciężkich pojazdów kołowych; budowa obwodnic aglomeracji miejskich; zmiany tras przewozowych (np. wykluczenie dla ruchu Starówek miast) itp. Wdrożone w ostatnich latach w transport miejski rozwiązania innowacyjne dają możliwość obniżenia poziomu hałasu do 85%, źródłem pochodzenia którego są jednostki transportu kołowego. Jednak nadal koszty zewnętrzne związane z hałasem wynoszą 0.1% PKB UE 2. Koszty zewnętrzne związane z zanieczyszczeniem powietrza. Następną kategorią negatywnych efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu i powodujących koszty zewnętrzne transportu jest zanieczyszczenie powietrza. Efekt ten trzeba brać pod uwagę przy modelowaniu wszystkich scenariuszy wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i oceny ich oddziaływań na środowisko naturalne i społeczeństwo. Łatwo zauważyć, że transport drogowy ma największy udział w ogólnej emisji szkodliwych związków do otoczenia. W szczególności dotyczy to dużych miast, których drogami poruszają się setki,tysiące a nawet miliony pojazdów drogowych. Pomimo podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia emisji szkodliwych substancji poprzez instalowanie katalizatorów, stosowanie bardziej restrykcyjnych standardów, zmiany technologiczne ukierunkowane na obniżenie zużycia paliwa, emisja zanieczyszczeń jest nadal bardzo ważnym problemem ekologicznym. Biorąc pod uwagę także fakt, iż 50% podróży w Europie to przewozy na odległość do 5 km, czyli od strony emisji przeważa tu emisja tzw. zimnego silnika. W związku z tym ilość emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji jest jeszcze wyższa. Koszty zewnętrzne związane ze zmianami klimatu. Ze wszystkich kategorii negatywnych efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu i powodujących koszty zewnętrzne, najmniej rozpoznany jest jego wpływ na zmiany klimatu. W celu oceny tego wpływu uwzględnia się obecnie tylko emisję dwutlenku węgla. Według różnych badań, szkody powodowane emisją jednej tony tej substancji szacuje się na poziomie od 70 do 200. Zwykle w obliczeniach w odniesieniu do zmian klimatycznych przyjmuje się kwotę średnią 135. Koszty zewnętrzne związane ze zmianami przyrody i krajobrazu. Można wyodrębnić dwa rodzaje wpływów infrastruktury transportowej na przyrodę i krajobraz. Pierwszy związany jest z samym istnieniem infrastruktury, a drugi z jej eksploatacją. Przy szacowaniu kosztów zewnętrznych transportu przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na następujące negatywne efekty towarzyszące jego funkcjonowaniu: Ubożenie ekosystemu. Infrastruktura transportowa powoduje degradację ekosystemu w miastach. W szczególności dotyczy to terenów, przez które przebiegają drogi samochodowe, linii tramwajowe itp. Zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych. Chodzi tu głównie o substancje toksyczne powstające w wyniku korozji zarówno środków transportu, jak i różnych obiektów infrastruktury. Mają one negatywny wpływ na rozwój flory i fauny. Te i inne związki chemiczne zanieczyszczają także gleby w pobliżu dróg, metro itp. 2 Sustanaible Transport Pricing and Charges: Principles and Issues, UN, 2001.

9 Zniekształcenie krajobrazu. Przy modelowaniu scenariuszy wdrożenia innowacyjnych rozwiązań transportowych, trzeba koniecznie ocenić ich możliwy wpływ na krajobraz i przyrodę, ponieważ budowa infrastruktury transportowej w oczywisty sposób powoduje zmiany naturalnego krajobrazu. Przede wszystkim takie zmiany są związane ze zwiększeniem taboru jednostek transportu publicznego, potrzebującego rozwoju elementów infrastruktury transportowej: Elementów liniowych, w tym, np. poszerzenie istniejących dróg samochodowych, itp. Elementów punktowych, w tym, np. budowę nowych przystanków tramwajowych, stacji metro itp. Na początku XXI wieku największa powierzchnia infrastrukturalna przepadała na jednego pasażera transportu samochodowego. Podział powierzchni infrastrukturalnej wykorzystywanej w celu świadczenia usług transportu publicznego w krajach UE-15 i Środkowo-Wschodniej Europy przedstawiony na rys UE-15 ŚWE samochode osobowe autobusy tramwaje piesi Rys. 2. Powierzchnia przepadająca na jednego konsumenta usług transportowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hanson, M. (1992), Automobile subsidies and land use, American Planning Association Journal, Vol. 58 N 1, Winter; Quinet, E. (1994), The social costs of transport: evaluation and links with internalization policies, in Button, K., Internalizing the Social Costs of Transport, OECD, Paris. Fig. 2 Required road space by mode per urban passenger Source: Author s research on basis: Hanson, M. (1992), Automobile subsidies and land use, American Planning Association Journal, Vol. 58 N 1, Winter; Quinet, E. (1994), The social costs of transport: evaluation and links with internalization policies, in Button, K., Internalizing the Social Costs of Transport, OECD, Paris. Koszty zewnętrzne związane ze kongestią. Zjawisko kongestii coraz częściej jest wymieniane, jako jedno z podstawowych kategorii negatywnych efektów towarzyszących funkcjonowaniu transportu i powodujących jego koszty zewnętrzne. Straty czasu i związane z tym koszty dla każdego z użytkowników transportu są kosztami prywatnymi. Jednak skutki tego zjawiska są odczuwane przez całe społeczeństwo i gospodarkę, prowadzą do strat czasu produkcyjnego, energii oraz zwiększają emisję hałasu i szkodliwych substancji w związku z ciągłą zmianą prędkości poruszania i niepłynnym ruchem pojazdów. Najpoważniejszy problem z kosztami kongestii występuje w transporcie drogowym, w szczególności w dużych miastach. Wg danych Komisji Europejskiej całkowity koszt kongestii w transporcie drogowym wynosi ponad 120 mld euro. Najwyższe straty są w godzinach szczytu, co na przykładzie wyników badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii potwierdzą dane tabeli 4.

10 Elementy infrastruktury transportu pasażerskiego Tabela 4. Koszty kongestii Udział w koszcie kongestii (%) Udział w ruchu transportu (%) Autostrady Ulice w centrum dużych miast (godziny szczytu) Ulice w centrum dużych miast (poza godzinami szczytu) Ulice poza centrum dużych miast (godziny szczytu) Ulice poza centrum dużych miast (poza godzinami szczytu) Ulice małych miast (godziny szczytu) Ulice małych miast (poza godzinami szczytu) Pozostały obszar zurbanizowany Pozamiejskie drogi dwupasmowe Inne drogi główne pozamiejskie Pozostałe drogi pozamiejskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Quinet, E. (1994), The social costs of transport: evaluation and links with internalization policies, in Button, K., Internalizing the Social Costs of Transport, OECD, Paris.Bruinsma F. (2001): Social Costs of Land Use Claims for transport Infrastructure. Modelowanie scenariuszowe rozwoju transportu pasażerskiego z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych dało możliwość sprecyzowania jego wpływów na pozytywne zmiany w gospodarce. Wyniki tego modelowania przedstawiono na rys.3. Poziom efektywności transportu z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych (%PKB) Publiczny transport pasażerski Prywatny transport pasażerski Poziom inwestowania (% 2.75 PKB) Rys. 3. Ocena scenariuszowa wpływu poziomu inwestowania transportu na pozytywne zmiany w gospodarce z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych transportu Źródło: Opracowanie własne Fig. 3. Scenario assessment of investments level s impacts on positive changes in national economy with consideration of transport s social costs Source: Author s research

11 Wnioski 1. Przy inwestowaniu w transport pasażerski na poziome mniej niż 1 1.2% PKB negatywny wpływ prywatnego transportu pasażerskiego na zmiany w gospodarce jest razy mniejszy niż publicznego transportu pasażerskiego. Ten fakt jest związany z tym, że przy niewystarczającym inwestowaniu transportu ze strony państwa brak środków finansowych uzupełnia się ze środków prywatnych właścicieli samochodów osobowych. 2. Przy inwestowaniu w transport pasażerski na poziome mniej niż % PKB wpływy publicznego i prywatnego transportu pasażerskiego na zmiany w gospodarce wahają się prawie w tych samych granicach. 3. Przy inwestowaniu w transport pasażerski na poziome powyższej 2.0% PKB uwzględnienie kosztów zewnętrznych transportu pasażerskiego pokazuje na przewagę publicznych środków transportu nad prywatnymi. Acknowledgment This work was supported by the State Committee for Scientific Research, Poland BW/2004. Literatura 1. Briassoulis H. Sustainable development and its indicators, Journal of Environmental Planning & Management, Vol. 44, Issue 3, Bruinsma F.: Social Costs of Land Use Claims for transport Infrastructure, De La Barra T.: Improved logit formulations for integrated land use, transport and environmental models. In: Lundqvist, L., Mattson, L.-G. and Kim, T.J. (eds.): Network Infrastructure and the Urban Environment: Recent Advances in Land-Use/Transportation Modelling. Berlin/Heidelberg/New York: Springer, Duchatea H. et al.: Impact of Transport Schemes on Mobility and Land Use in the Brussels Area, Paper from the Conference "Externalities in the Urban Transport: Assessing and Reducing the Impacts", Milan, October 27th-29th, FEEM & Scuola Superiore Enrico Mattei, EC, Regional Policy Directorate General: The New Programming Period : methodological working paper 3: Indicators for Monitoring and Evaluation: An Indicative Methodology, Brussels, European Environment Agency (EEA)/ EUROSTAT (2001), Towards a Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM), TERM 2001, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg. 7. ENECE Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe and North America. UN Economic Communication for Europe, geneva, July 2001.Hillman M. World Transport Policy & Practice 2/ Hanson M. Automobile subsidies and land use, American Planning Association Journal, Vol. 58 No. 1, Winter, Hoejer M.: Urban transport, information technology and sustainable development, RIT, Sweden, Lee D.: An Efficient Transportation and Land Use System, National Transportation Research Center, Cambridge, MA, Litman T. Land use impact costs of transportation, World Transport Policy & Practice, Vol. 1 No. 4, Quinet E. The social costs of transport: evaluation and links with internalization policies, in Button, K., Internalizing the Social Costs of Transport, OECD, Paris, Organisation for economic cooperation and development: Report on Indicators for the Integration of Environmental concerns into Transport Policies, ref. ENV/EPOC/SE (98)1/Final, 1999.

12 14. Rozporządzanie Komisji (WE) NR 2121/98 z dnia 2 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 i (WE) nr 12/98 w odniesieniu do wymaganych dla pasażerskich przewozów autobusowych i autokarowych, Sadl K.U. Leuven The use of indicators for integrated spatial and mobility planning in european cities, Spatial Applications Division Leuven, Belgium, Semenov I. N. Strategy of economic policy on transport market, Proc. 2 nd European Transport Congress, Semenov I. N. : Nonequilibrium model of investment process on the transport market s innovative segment, Transactions of the UAS, Semenov I. N.: Innovation s influence on transport systems competitiveness in view of the market uncertainty, Proc. International Conference The Transport of the 21 st Century, PW, PAN, Sustainable Mobility Manifesto (2002) Italia Institute for Sustainable Development translation by Claudia Carrescia, ISSI, Rome, Sept Sustanaible Transport Pricing and Charges: Principles and Issues, UN, Woropay M., Landowski B.: Simulation model for maintenance process of passenger transport vehicles operated within urban areas. Quarterly: Archives of transport, Vol. 14, Issue 1, Warsaw Zagrożdżon B.: Konkurencja regulowana na rynku publicznej komunikacji miejskiej, Proc. Konferencji TRANSLOG, 2002 Streszczenie W artykule przedstawiono podejście scenariuszowe, które skierowane jest na rozstrzygnięcie problemu podwyższenia efektywności działalności innowacyjnej w transporcie miejskim. Omówiono zasady rozwoju publicznego transportu miejskiego. Pokazano, że przy kreowaniu scenariuszy należy uwzględniać możliwe zmiany system preferencji konsumentów usług transportowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych kosztów transportu. Summary The paper presents the scenarios approach to the problem decision of efficiency increase for innovative public transport activity. Principles of urban transport s development are discussed. It is shown, that at a creation of scenarios it is necessary to take into account possible changes in end-users preferences, internal and social costs of the public transport.

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Redaktor

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 29 marca 2011 r. (29.03) (OR. en) 8333/11 TRANS 102 MAR 48 AVIATION 74 ENV 247 ENER 72 IND 39 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r. Opracowane dla Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Materiały pisane PORTAL Informacja dla Czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny 5-2007 Zeszyt 5 (23) DWUMIESIĘCZNK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Instytut na rzecz Ekorozwoju Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Raport 2/2001 pod redakcją Wojciecha Stodulskiego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością

Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością Katarzyna Nosal 1 Wiesław Starowicz 2 Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykuł

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Strefowanie ruchu droga do poprawy jakości życia w Warszawie? dr inż. Andrzej Brzeziński Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Od Autora: Podczas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, grudzień 2013 r. Strona 0 z 109 Spis treści Wykaz skrótów......3 1. Wstęp... 3 1.1. Ujęcie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Ewa Płaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki Ekonomicznej ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA

Bardziej szczegółowo

JAKA KOLEJ DLA POLSKI?

JAKA KOLEJ DLA POLSKI? JAKA KOLEJ DLA POLSKI? Założenia wizji i strategii rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce Marzec 2012 2 JAKA KOLEJ DLA POLSKI? Opracowanie raportu: House of Solutions International Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czy istnieją granice wzrostu popytu na przewozy? Sławomir Dorosiewicz...5

SPIS TREŚCI. Czy istnieją granice wzrostu popytu na przewozy? Sławomir Dorosiewicz...5 Zeszyty naukowe SPIS TREŚCI Czy istnieją granice wzrostu popytu na przewozy? Sławomir Dorosiewicz...5 Konsekwencje regulacji technicznych i operacyjnych w transporcie drogowym Agnieszka Guranowska - Merkisz...21

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Acquis communautaire AGTC

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 739 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 17

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 739 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 17 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 739 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 17 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVIII NR B-120 ISSN O860-6366 ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Jędrzejewska ZESZYTY PROBLEMOWE GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2006 Centrum Techniki

Bardziej szczegółowo