KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2007) 178 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie końcowe Komisji Europejskiej w sprawie zasadności utrzymania wymogów dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej nałożonych na pośredników na podstawie prawa wspólnotowego PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. Wymogi dotyczące ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej nałożone na pośredników na podstawie prawa wspólnotowego Artykuł 4 dyrektywy IMD Artykuły 7 i 8 przeredagowanej dyrektywy CAD Kontekst Uzasadnienie wymogów dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej w kontekście prowadzonych polityk Ochrona konsumentów Korzyści dla usługodawców i rynków Argumenty przeciwko wymogom dotyczącym ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej Ukierunkowane konsultacje z państwami członkowskimi i właściwymi organami Publiczne konsultacje dotyczące projektu sprawozdania Wyniki konsultacji Wnioski PL 2 PL

3 WPROWADZENIE Na mocy art. 65 ust. 6 dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID markets in financial instruments directive) Komisja jest zobowiązana do złożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania w sprawie zasadności utrzymania wymogów dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, nałożonych na pośredników na podstawie prawa wspólnotowego. 1. WYMOGI DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ NAŁOŻONE NA POŚREDNIKÓW NA PODSTAWIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które ma pokrywać, w całości lub częściowo, kwoty do wypłacenia stronom trzecim przez klientów branżowych w ramach odszkodowania lub w wyniku wynegocjowanej ugody, jako rekompensata za straty poniesione w wyniku działań, błędów lub zaniechań klienta branżowego, które miały miejsce podczas prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Na mocy prawa wspólnotowego niektórzy pośrednicy inwestycyjni i wszyscy pośrednicy ubezpieczeniowi muszą posiadać takie ubezpieczenie jako warunek wstępny do świadczenia przez nich usług. Odpowiednie wymogi zostały określone w dwóch dyrektywach: dyrektywie 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (dyrektywa IMD insurance intermediation directive) dyrektywie 2006/49/WE w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (wersja przeredagowana) 1 (przeredagowana dyrektywa CAD capital adequacy directive) W kolejnych sekcjach szczegółowo przedstawiono wymogi dotyczące ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej określone w tych dyrektywach. 1 Przepis, o którym mowa, wynika z art. 3 ust. 4b (nowy) dyrektywy 93/6/WE, dodanego art. 67 MiFID. PL 3 PL

4 Streszczenie wymogów dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej oraz wymogów kapitałowych dla poszczególnych rodzajów pośredników Pośrednik ubezpieczeniowy Pośrednik inwestycyjny Pośrednik inwestycyjny będący jednocześnie pośrednikiem ubezpieczeniowym PII covering the whole territory of the Community with a level of indemnity of at least EUR 1,000,000 for a single claim and, in aggregate, EUR 1,500,000 per year. Jeden z następujących wymogów: a) kapitał założycielski w wysokości EUR; b) ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej obejmujące całe terytorium Wspólnoty lub inne porównywalne gwarancje odnoszące się do odpowiedzialności wynikającej z zaniedbań zawodowych, o sumie ubezpieczenia w wysokości co najmniej EUR dla pojedynczego roszczenia i EUR rocznie dla wszystkich roszczeń łącznie; c) połączenie kapitału założycielskiego oraz ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej w formie skutkującej poziomem pokrycia równorzędnym do ustalonego w lit. a) lub b). Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej obejmujące całe terytorium Wspólnoty, o sumie ubezpieczenia w wysokości co najmniej EUR dla pojedynczego roszczenia i EUR rocznie dla wszystkich roszczeń łącznie. + Jeden z następujących wymogów: a) kapitał założycielski w wysokości EUR; b) ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej obejmujące całe terytorium Wspólnoty lub inne porównywalne gwarancje odnoszące się do odpowiedzialności wynikającej z zaniedbań zawodowych, o sumie ubezpieczenia w wysokości co najmniej EUR dla pojedynczego roszczenia i EUR rocznie dla wszystkich roszczeń łącznie; c) połączenie kapitału założycielskiego oraz ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej w formie skutkującej poziomem pokrycia równorzędnym do ustalonego w lit. a) lub b) Artykuł 4 dyrektywy IMD Artykuł 4 ust. 3 dyrektywy IMD określa minimalną sumę ubezpieczenia zarówno w stosunku do pojedynczego roszczenia, jak i do wszystkich roszczeń łącznie. PL 4 PL

5 Wszyscy pośrednicy ubezpieczeniowi muszą posiadać ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej obejmujące całe terytorium Wspólnoty lub inną porównywalną gwarancję odpowiedzialności wynikającej z zaniedbania zawodowego, o sumie ubezpieczenia w wysokości co najmniej EUR w stosunku do pojedynczego roszczenia oraz EUR rocznie w stosunku do wszystkich roszczeń łącznie (o ile takie ubezpieczenie lub porównywalna gwarancja nie zostały już przewidziane przez zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji lub inny zakład, w którego imieniu działa pośrednik ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny, lub w którego imieniu pośrednik ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny jest upoważniony do działania, lub taki zakład, który ponosi pełną odpowiedzialność za działania pośrednika). Pośrednik, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i tego, czy prowadzi działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim, musi spełnić ten wymóg, aby zostać zarejestrowanym i móc prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w UE. Jednakże wymóg ten określa minimalne sumy ubezpieczenia (a zatem państwa członkowskie mogą nakładać dodatkowe wymogi na mocy prawa krajowego). Dyrektywa IMD nie zawiera przepisów pozwalających państwom członkowskim na zwalnianie przedsiębiorstw z wymogu posiadania ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej (poza możliwością posiadania przez przedsiębiorstwo porównywalnych gwarancji ); zwłaszcza zasoby kapitałowe nie są dopuszczone jako alternatywa dla takiego ubezpieczenia Artykuły 7 i 8 przeredagowanej dyrektywy CAD Z szeregu przepisów wymagających od przedsiębiorstw inwestycyjnych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy MiFID, utrzymywania różnych poziomów kapitału założycielskiego, art. 7 i 8 przeredagowanej dyrektywy CAD nakładają wymogi dotyczące ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej lub kapitału założycielskiego na przedsiębiorstwa inwestycyjne, dopuszczone na mocy dyrektywy MiFID do świadczenia wyłącznie usług doradztwa inwestycyjnego lub usług otrzymywania i przekazywania zleceń od inwestorów, bez zarządzania aktywami klientów (pośrednicy MiFID). Przedsiębiorstw tych nie dotyczą wymogi w zakresie kapitału założycielskiego, które mają na ogół zastosowanie do przedsiębiorstw inwestycyjnych, określone w art. 5 lub 9 przeredagowanej dyrektywy CAD, a nałożone na nie wymogi kapitałowe są znacznie niższe, ponieważ uzupełniają je wymogi w zakresie ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, które nie dotyczą innych przedsiębiorstw inwestycyjnych. Artykuł 7 ma zastosowanie do tych pośredników MiFID, którzy nie prowadzą również działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Przedsiębiorstwa te muszą posiadać: (a) (b) kapitał założycielski w wysokości EUR; albo ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej obejmujące całe terytorium Wspólnoty lub inne, porównywalne gwarancje odnoszące się do odpowiedzialności wynikającej z zaniedbań zawodowych, o sumie ubezpieczenia w wysokości co najmniej EUR dla pojedynczego roszczenia i EUR rocznie dla wszystkich roszczeń łącznie; albo PL 5 PL

6 (c) połączenie kapitału założycielskiego oraz ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej w formie skutkującej poziomem pokrycia równorzędnym do ustalonego w lit. a) lub b). Wymogi dotyczące ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej określone w lit. b) są rzecz jasna identyczne z wymogami nałożonymi na pośredników ubezpieczeniowych na mocy dyrektywy IMD. Jednakże przeredagowana dyrektywa CAD pozwala na większą elastyczność: możliwy jest wybór pomiędzy kapitałem założycielskim, ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia działalności zawodowej lub ich kombinacją. Artykuł 8 ma zastosowanie do tych pośredników MiFID, którzy są także zarejestrowani jako pośrednicy ubezpieczeniowi zgodnie z dyrektywą IMD. Poza spełnieniem wymogów dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, określonych w art. 4 ust. 3 dyrektywy IMD, przedsiębiorstwa te muszą także posiadać: (a) (b) (c) kapitał założycielski w wysokości EUR; albo ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej obejmujące całe terytorium Wspólnoty lub inne, porównywalne gwarancje odnoszące się do odpowiedzialności wynikającej z zaniedbań zawodowych, o sumie ubezpieczenia w wysokości co najmniej EUR dla pojedynczego roszczenia i EUR dla wszystkich roszczeń łącznie; albo połączenie kapitału założycielskiego oraz ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej w formie skutkującej poziomem pokrycia równorzędnym do ustalonego w lit. a) lub b). Ponieważ nie upłynął jeszcze termin transpozycji tych wymogów, w chwili obecnej przedsiębiorstwa inwestycyjne nie są objęte żadnym z wymogów dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej nałożonych na mocy prawa wspólnotowego. Jednakże mogą one podlegać porównywalnym wymogom nałożonym na mocy prawa krajowego, w związku z czym wszelkie uwagi dotyczące oddziaływania analogicznych wymogów krajowych będą istotne dla niniejszego projektu sprawozdania. Przeredagowana dyrektywa CAD, podobnie jak dyrektywa IMD, umożliwia państwom członkowskim nakładanie wymogów bardziej restrykcyjnych niż określone w tej dyrektywie Kontekst Jak określono powyżej, wymogi dotyczące ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, które mają zastosowanie do pośredników ubezpieczeniowych na mocy dyrektywy IMD, różnią się od wymogów, które stosuje się do pośredników MiFID na mocy przeredagowanej dyrektywy CAD. Dyrektywa IMD wymaga, aby wszyscy pośrednicy ubezpieczeniowi posiadali ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej o określonej minimalnej sumie ubezpieczenia na pokrycie roszczeń wynikających z zaniedbań zawodowych, podczas gdy pośrednicy MiFID są objęci systemem umożliwiającym połączenie ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej i minimalnego kapitału założycielskiego. 2 Motyw 8: Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustanowienia przepisów bardziej restrykcyjnych, aniżeli te przewidziane w niniejszej dyrektywie. PL 6 PL

7 Sporządzony przez Komisję pierwotny wniosek dotyczący obowiązującej już obecnie dyrektywy MiFID 3 nakładał na przedsiębiorstwa, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego lub usługi otrzymywania i przekazywania zleceń od klientów, ale nie zarządzają środkami pieniężnymi lub papierami wartościowymi klienta, obowiązek posiadania ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej o pokryciu w wysokości wymaganej na mocy dyrektywy IMD dla pośredników ubezpieczeniowych, bez alternatywnej możliwości spełnienia wymogów kapitałowych. Jednakże podczas negocjacji prowadzonych w Radzie niektóre państwa członkowskie zgłosiły swoje obawy. Miały one dwojaki charakter: zmiany rynkowe mogłyby ograniczyć dostępność ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej dla doradców inwestycyjnych; oraz propozycje te mogłyby wprowadzić nadmierne obciążenia dla przedsiębiorstw prowadzących jednocześnie działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego i pośrednictwa ubezpieczeniowego. W związku z powyższym wniosek Komisji został zmieniony przez współprawodawców. Po pierwsze, wprowadzono większą elastyczność umożliwiając przedsiębiorstwom posiadanie albo ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej o określonej sumie ubezpieczenia, albo określonego minimalnego kapitału założycielskiego, albo też kombinacji tych dwóch opcji. Po drugie, został opracowany specjalny system dla przedsiębiorstw inwestycyjnych, które są również zarejestrowane jako pośrednicy ubezpieczeniowi na mocy dyrektywy IMD. Przedsiębiorstwa te muszą spełnić wymogi art. 4 ust. 3 dyrektywy IMD w odniesieniu do rodzajów działalności związanych z pośrednictwem oraz, dodatkowo, w odniesieniu do świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego muszą utrzymywać kapitał założycielski na poziomie co najmniej EUR lub ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej o sumie ubezpieczenia wynoszącej co najmniej połowę kwoty wymaganej na mocy dyrektywy IMD lub też połączenie tych dwóch wymogów. Oznacza to, że nadal muszą zostać spełnione wymogi dotyczące ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej nałożone na mocy dyrektywy IMD, niezależnie od wysokości kapitału przedsiębiorstwa. Uważając, że w ten sposób wymogi dotyczące ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej określone w dyrektywie MiFID różniłyby się od wymogów określonych dyrektywie IMD, niektóre państwa członkowskie przekonywały podczas negocjacji w Radzie, że dyrektywa MiFID powinna wprowadzić zmiany do dyrektywy IMD, tak aby pośrednicy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mogli korzystać z dostępnej dla doradców inwestycyjnych opcji zastąpienia, w całości lub częściowo, wymogów dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej wymogami kapitałowymi. Zmiana ta nie została przyjęta, ale w zamian współprawodawcy wprowadzili klauzulę dotyczącą przeglądu. Celem przeglądu jest ustalenie, w oparciu o dowody oddziaływania na rynek w państwach członkowskich, czy połączone wymogi są proporcjonalne do celów właściwej ochrony konsumenta i czy przedsiębiorstwa działające zarówno w całej EOG, jak i na poszczególnych rynkach krajowych, doświadczają szczególnych trudności lub ponoszą nadzwyczajne koszty 3 COM (2002) 625 wersja ostateczna, art. 11 ust. 2 PL 7 PL

8 przy uzyskiwaniu wymaganego ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, które powinny być uwzględnione podczas przeglądu skuteczności tego systemu. 2. UZASADNIENIE WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ W KONTEKŚCIE PROWADZONYCH POLITYK Wymogi dotyczące ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej są środkiem ochrony konsumenta, którego celem jest zapewnienie, aby roszczenia klienta wobec przedsiębiorstwa inwestycyjnego lub pośrednika mogły zostać zaspokojone w sytuacji, gdy dochód lub kapitał przedsiębiorstwa lub pośrednika nie wystarczyłby do pokrycia jego zobowiązania wobec klienta. Stanowią one również cenne narzędzie regulacyjne, które pozwala przedsiębiorstwom inwestycyjnym na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej przy względnie niskim kapitale podstawowym. Zapobiega to powstaniu zbyt wysokiej bariery wejścia, prowadzącej do wykluczenia z rynku mniejszych przedsiębiorstw. Ta kwestia ma szczególne znaczenie w kontekście takich rodzajów działalności jak pośrednictwo ubezpieczeniowe lub doradztwo inwestycyjne, którymi zajmuje się wiele małych przedsiębiorstw Ochrona konsumentów Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej wyraźnie chroni konsumentów poprzez podwyższenie kwoty środków dostępnych na zaspokojenie roszczeń wynikających z otrzymania błędnej porady lub z innego rodzaju wykroczeń zawodowych. Na przykład dyrektywa MiFID po raz pierwszy definiuje świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego jako usługę podstawową (w dyrektywie IMD była to usługa dodatkowa). Ubezpieczenie to jest narzędziem przydatnym dla zapewnienia właściwego zarządzania ryzykiem związanym ze świadczeniem tej usługi Korzyści dla usługodawców i rynków Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej jest korzystne również dla przedsiębiorstw. W rzeczywistości wiele przedsiębiorstw posiada odpowiednią polisę nawet wówczas, gdy nie są do tego zobowiązane na mocy przepisów, lub też posiada pokrycie wyższe, niż jest to określone w przepisach. Można z niego spłacać duże i nieoczekiwane roszczenia odszkodowawcze i tym samym chronić aktywa przedsiębiorstwa. Zazwyczaj obejmuje ono zarówno odpowiedzialność prawną, jak i koszty obrony, których kwota jest w niektórych przypadkach tak wysoka, że może zagrozić wypłacalności przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej może być szczególnie korzystne dla mniejszych przedsiębiorstw, dla których posiadanie wysokich kapitałów własnych może być trudne lub niepożądane ze względu na ich strukturę. Jego działanie może się też łączyć z działaniem sił rynkowych, poprzez wykorzystanie rynku ubezpieczeń handlowych dla ułatwienia utrzymania wypłacalności przedsiębiorstw świadczących ważne usługi detaliczne, takie jak doradztwo inwestycyjne. Co więcej, obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej jest przydatnym narzędziem regulacyjnym, które może stanowić uzupełnienie wymogów kapitałowych i systemu rekompensat dla inwestorów. Wymóg posiadania odpowiedniej polisy może mieć dalsze korzystne efekty regulacyjne poprzez zachęcenie przedsiębiorstw do PL 8 PL

9 ulepszenia ich działań w zakresie oceny ryzyka i jego kontroli, ponieważ przedsiębiorstwa o niższym profilu ryzyka będą dążyły do obniżenia stawek premii i zwiększenia dostępności pokrycia. Ponadto w ogólnym interesie podmiotów, których dotyczą regulacje, leży, aby przedsiębiorstwa posiadały ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, tak aby ograniczyć w ten sposób roszczenia zgłaszane względem systemów rekompensat dla inwestorów 4. Przedsiębiorstwo, które nie posiada wystarczających zasobów, mogłoby nie być w stanie zaspokoić wysuniętych względem niego uzasadnionych roszczeń i ostatecznie stać się niewypłacalne. To z kolei mogłoby prowadzić do roszczeń kierowanych pod adresem systemu rekompensat dla inwestorów, który musiałby być zasilony przez pozostałe przedsiębiorstwa uczestniczące w nim w ramach określonej grupy składek. Im większa byłaby ilość roszczeń wysuwanych pod adresem takich systemów, tym wyższa byłaby składka sektorowa pobierana w celu ich pokrycia. Ponieważ takie składki nie są uzależnione od ryzyka, koszty rekompensaty mogą w sposób nieproporcjonalny przypadać głównie na istniejące od dawna i dobrze zarządzane przedsiębiorstwa, które w większości finansują ten system. Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej ma na celu zmniejszenie tego rodzaju dysproporcji w zakresie finansowania Argumenty przeciwko wymogom dotyczącym ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej Pierwszym i najczęściej wysuwanym argumentem przeciwko ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności zawodowej jest fakt, że może ono tworzyć problem określany jako pokusa nadużycia. Oznacza to, że ubezpieczenie takie może zmieniać zachowanie podmiotów ubezpieczonych w sposób, który zwiększa prawdopodobieństwo lub wielkość roszczeń. W teorii przedsiębiorstwa, które uzyskały ochronę ubezpieczeniową, nie mają już takich bodźców finansowych do unikania działań lub zaniedbań zawodowych, które mogą skutkować powstaniem roszczenia. Innym argumentem wysuwanym przeciwko daleko idącym wymogom dotyczącym tego ubezpieczenia jest fakt, że na rynku ubezpieczeniowym brakuje lub może zabraknąć zdolności do zapewnienia odpowiedniego ubezpieczenia zwiększonej liczbie przedsiębiorstw. Zarzuca się, że gdy ustalano limity określone w dyrektywie IMD, rynek posiadał większą zdolność w tej dziedzinie niż ma to miejsce obecnie lub będzie miało w przyszłości. Sytuację mogłyby utrudnić wymogi określone w dyrektywie MiFID dla przedsiębiorstw prowadzących oba rodzaje działalności i istnieje obawa, że połączenie wymogów mogłoby nadmiernie obciążyć rynek, a niektóre przedsiębiorstwa mogłyby nie być w stanie utrzymać wymaganego poziomu ochrony ubezpieczeniowej. Inna związana z tym obawa dotyczy kosztu ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej. Wraz ze zwiększeniem liczby przedsiębiorstw zobowiązanych do posiadania odpowiedniej polisy pojawia się ryzyko, że zwiększenie popytu spowoduje wzrost ceny tego ubezpieczenia, co wykluczy z rynku niektóre przedsiębiorstwa świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego i stworzy barierę dla wejścia na rynek nowych przedsiębiorstw. 4 W przypadku powstania straty, ubezpieczyciel zaspokaja roszczenie zgodnie z warunkami polisy PII, a przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zapłacenia kwoty nieobjętej polisą PII ze swoich własnych zasobów. W przypadku ich wyczerpania, przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne. Wówczas wszystkie uzasadnione roszczenia są zaspokajane z odpowiedniego systemu rekompensat dla inwestorów. Ponieważ jednak system ten ma ograniczenia, część strat pozostaje niezrekompensowana konsumentom. PL 9 PL

10 W szczególności stwierdzono, że dyrektywa IMD wymaga wysokiego poziomu ubezpieczenia, który przewyższa poziom, jaki w normalnych warunkach posiadałaby większość małych przedsiębiorstw. Ponadto wymogi te mają charakter ogólny i nie są dostosowane do profilu ryzyka poszczególnych przedsiębiorstw. Sceptycy apelują również o odpowiednie uznanie roli, jaką dla pośredników ubezpieczeniowych odgrywa kapitał własny. Może on ułatwić sfinansowanie przez przedsiębiorstwo nieoczekiwanych strat lub uzupełnienie braków w ochronie ubezpieczeniowej na podstawie ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, a w szczególności może być przydatny przy finansowaniu udziału w kosztach pokrycia szkody (tj. pierwszej kwoty roszczenia, która musi zostać wypłacona przez przedsiębiorstwo z jego własnych środków). W istocie w art. 7 i 8 przeredagowanej dyrektywy CAD uznano, że kapitał lub połączenie ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej i kapitału mogą służyć osiągnięciu tego samego celu z zakresu ochrony konsumenta co ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej. Możliwość wykorzystania środków finansowych w celu uzupełnienia polisy ubezpieczeniowej może dać przedsiębiorstwom większą elastyczność, ułatwić ogólne utrzymanie odpowiedniego poziomu zasobów i zapewnienie odpowiedniej ochrony na podstawie ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej również w trudnej sytuacji rynkowej. 3. UKIERUNKOWANE KONSULTACJE Z PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI I WŁAŚCIWYMI ORGANAMI W marcu 2006 r. służby DG ds. Rynku Wewnętrznego przekazały państwom członkowskim i ich właściwym organom kwestionariusz z prośbą o udzielenie informacji dotyczących stosowania ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej na mocy dyrektywy IMD i przeredagowanej dyrektywy CAD. Otrzymano 19 odpowiedzi 5. Zostały one opracowane i opublikowane jako część projektu sprawozdania w dniu 14 sierpnia 2006 r. Sądzimy, że otrzymanie niepełnej liczby odpowiedzi było spowodowane faktem, że w tym czasie wiele państw członkowskich dopiero co dokonało transpozycji dyrektywy IMD i że nie upłynął jeszcze termin transpozycji wielu przepisów przeredagowanej dyrektywy CAD. Z tych samych powodów, z dostępnych odpowiedzi jasno wynika, że państwa członkowskie mają w zasadzie niewiele doświadczenia i dostępnych danych, na których mogłyby oprzeć odpowiednią ocenę oddziaływania systemu wprowadzonego na mocy tych dyrektyw w odniesieniu do przedsiębiorstw i ochrony, jaką oferuje on konsumentom. Ponadto trudno jest przewidzieć, jaki wpływ będzie miał on na pośredników MiFID, którzy prowadzą również działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na mocy dyrektywy IMD. Wydaje się, że stosowne dane, które pozwoliłyby na przeprowadzenie odpowiedniej oceny, będą dostępne dopiero na początku 2008 r. Szczegółowe odpowiedzi udzielone przez państwa członkowskie, jak również ich podsumowanie, które stanowi część projektu sprawozdania, zostały już opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Komisji 6. 5 Odpowiedzi udzieliły następujące kraje: Austria, Cypr, Republika Czeska, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Malta, Niderlandy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo. Belgia, Dania, Niemcy, Włochy, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg i Portugalia nie dostarczyły odpowiedzi. 6 PL 10 PL

11 4. PUBLICZNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU SPRAWOZDANIA Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o wyrażenie opinii na temat projektu sprawozdania do dnia 31 października 2006 r. Zalecono, aby respondenci najpierw zgłaszali uwagi ogólne, a następnie udzielali odpowiedzi na konkretne pytania. Uwagi zgłosiło 7 organizacji. Jedna z nich, prowadząca działalność w całej Europie, przedstawiła wspólną odpowiedź w imieniu stowarzyszeń pośredników ubezpieczeniowych z 14 państw członkowskich. Z pozostałych organizacji 4 miały swoją siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, jedna w Niemczech i jedna w Austrii. Organizacje te reprezentowały różne sektory branży ubezpieczeniowej (brokerów, agentów ubezpieczeniowych, ubezpieczycieli), jedna z nich reprezentowała niezależnych doradców finansowych, a jedną był organ regulacyjny. Sekcja ta podsumowuje najważniejsze wyniki publicznych konsultacji Wyniki konsultacji Należy zauważyć, że wszyscy respondenci zgodzili się, że ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej jest skuteczną formą ochrony inwestorów, a większość z nich uznała, że ubezpieczenie to nie mogłoby zostać w pełni zastąpione wymogami kapitałowymi. Jednakże opinie respondentów były podzielone co do tego, czy obecny system regulacji w zakresie tego ubezpieczenia jest odpowiednim środkiem ochrony inwestorów. Niektórzy z nich opowiadali się za wprowadzeniem surowszych wymogów dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, podczas gdy inni skłaniali się za przyjęciem bardziej elastycznego podejścia, dostosowanego do rozmiaru i profilu ryzyka poszczególnych przedsiębiorstw. Zdaniem dwóch respondentów, przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość uzupełnić lub całkowicie zastąpić ochronę w postaci ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej wymogami kapitałowymi, tak aby zapewnić, że niemożność wykupienia odpowiedniej polisy w przystępnej cenie nie doprowadzi do upadłości pośredników. Jeden z respondentów, reprezentujący agentów ubezpieczeniowych, określił wymogi dotyczące ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej jako duże i niepotrzebne obciążenie, które zmusza ubezpieczycieli do przenoszenia kosztów tego ubezpieczenia na swoich agentów. Dwóch respondentów zaapelowało do Komisji o przeprowadzenie kolejnego przeglądu sytuacji, gdy dyrektywy będą już w pełni obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich, tak aby umożliwić dokonanie pełniejszej oceny. 5. WNIOSKI Analiza informacji dostarczonych przez państwa członkowskie i zainteresowane strony w odpowiedzi na dwie rundy konsultacji, przeprowadzona w oparciu o skąpe dowody dostępne w chwili obecnej, sugeruje, że względy polityczne, które uzasadniały wprowadzenie wymogów dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej w prawie 7 Bardziej szczegółowe podsumowanie odpowiedzi udzielonych na konkretne pytania jest dostępne na stronie: PL 11 PL

12 wspólnotowym, pozostają aktualne, oraz że nie ma wystarczających dowodów aby stwierdzić, że wymogi te nie są już stosowne. Jednak widać też wyraźnie, że jest jeszcze zbyt wcześnie na przeprowadzenie wyczerpującej oceny wpływu tych wymogów na usługodawców i konsumentów. System stworzony na podstawie dyrektywy IMD funkcjonuje w państwach członkowskich od niedawna, państwa te nie mają też jeszcze żadnych doświadczeń w zakresie stosowania nowych wymogów dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej wobec przedsiębiorstw inwestycyjnych na mocy przeredagowanej dyrektywy CAD. Właściwa ocena zasadności utrzymania tych wymogów nie może zostać przeprowadzona bez zgromadzenia większej ilości danych oraz praktycznych doświadczeń, które będą dostępne dopiero w chwili, gdy wymogi określone w przeredagowanej dyrektywie CAD zostaną wdrożone i będą stosowane w państwach członkowskich przez co najmniej jeden rok. Wówczas właściwe może okazać się przeprowadzenie dalszych badań, czy wymogi dotyczące ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej i wymogi kapitałowe mogą być stosowane zastępczo. W związku z powyższym Komisja będzie w dalszym ciągu obserwowała sytuację, tak by wykryć oznaki świadczące o niewłaściwym funkcjonowaniu rynku. PL 12 PL

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 19.1.2005 COM(2005) 4 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej Republikę Cypryjską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007 IP/07/584 Bruksela, dnia 27 r. april 2007 Bezpieczeństwo drogowe: europejski program działań nadal przynosi dobre wyniki - cel, jakim jest uratowanie życia 25 000 osób na drogach w Europie, może zostać

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA

BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA GRAS SAVOYE BROKER UBEZPIECZENIOWY BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIESIĘCIOLETNIA W KONTEKSCIE FRANCUSKICH I POLSKICH MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZANIA Dokument poufny - nie rozpowszechniać FRANCUSKI

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące zobowiązań ukrytych o potencjalnym wpływie na budżety publiczne

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące zobowiązań ukrytych o potencjalnym wpływie na budżety publiczne KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.6.2015 r. COM(2015) 314 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące zobowiązań ukrytych o potencjalnym wpływie na budżety publiczne PL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 12 marca 2009 Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego Dr Anna Jarosz-Friis Komisja Europejska, DG ds. Konkurencji, COMP

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Poz. 1450 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2015 r. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Węgier do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193

Bardziej szczegółowo

Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy?

Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy? Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy? Od momentu, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej coraz częściej podróżujemy i korzystamy z usług zagranicznych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

Rafał Rudzki, Biuro Bezpieczeństwa KDPW S.A.

Rafał Rudzki, Biuro Bezpieczeństwa KDPW S.A. Konferencja Rafał Rudzki, Biuro Bezpieczeństwa KDPW S.A. Warszawa, 17 października 2007 roku Bezpieczeństwo rynków finansowych Basel II / Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) Capital Requirements Directive (CRD)

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Warunki mieszkaniowe ludności w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Warunki mieszkaniowe ludności w poszczególnych krajach Unii Europejskiej Nieprzeciekający dach, brak wilgoci w mieszkaniu, prysznic, wanna to podstawowe wymagania, które zgodnie z opinią większości bezsprzecznie powinna spełniać nieruchomość mieszkaniowa, bez względu na standard.

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296/2 1.12.2004 Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilające zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. (2004/C 296/02) (Niniejsza publikacja jest oparta na informacjach

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością stosowania wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia KOMISJA EUROPEJSKA MEMO Bruksela, dnia 13 lipca 2012 r. Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57

5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57 5.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337/57 DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenie instalacji solarnych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa w zakresie konstrukcji oraz serwisu programu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE I KONSULTACJE 1

STRESZCZENIE I KONSULTACJE 1 STRESZCZENIE I KONSULTACJE 1 I. STRESZCZENIE Badanie sektora ubezpieczeń gospodarczych ma na celu analizę produktów i usług ubezpieczeniowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r.

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Ubezpieczenia majątkowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 2 Czym

Bardziej szczegółowo

LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c.

LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c. LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c. artykuł uchylony 1. Osoba wykonująca czynności agencyjne albo czynności brokerskie jest obowiązana doskonalić umiejętności zawodowe przez odbywanie raz

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.7.2012 r. COM(2012) 385 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych.

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2005 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 DYREKTYWA RADY 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Wspólne Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych Stanowisko na posiedzenie Rady Ministrów,

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo