Od wydawcy Wprowadzenie DZIA I. PODSTAWY PRAWNE... 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od wydawcy... 17. Wprowadzenie... 19 DZIA I. PODSTAWY PRAWNE... 23"

Transkrypt

1 Od wydawcy Wprowadzenie DZIA I. PODSTAWY PRAWNE Rozdzia³ 1. Przepisy reguluj¹ce wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ród³a prawa Zakres regulacji przepisów prawa budowlanego Zawartoæ ustawy Prawo budowlane Przepisy ustawy Prawo budowlane dotycz¹ce samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zakres regulacji rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 27 Rozdzia³ 2. Przepisy reguluj¹ce projektowanie, budowanie i eksploatacjê obiektów budowlanych Identyfikacja pojêcia przepisy Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane Przepisy z zakresu budownictwa a przepisy ustawy Prawo budowlane Przepisy techniczno-budowlane Procedura odstêpstwa od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadaæ obiekty budowlane i ich usytuowanie w przypadku projektowania nowych obiektów budowlanych Odstêpstwo od przepisów techniczno-budowlanych Postêpowanie w sprawie odstêpstwa od przepisów techniczno-budowlanych Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie Ogólny wykaz zagadnieñ Warunki stosowania przepisów rozporz¹dzenia Odstêpstwo od warunków technicznych w przypadku planowania ich nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu u ytkowania Przestrzeganie zasad wiedzy technicznej w czasie projektowania, budowania i eksploatacji obiektu budowlanego Zasady wiedzy technicznej Obligatoryjnoæ stosowania norm powo³anych w przepisach prawa Rozdzia³ 3. Organy administracji publicznej w³aciwe w sprawach robót i obiektów budowlanych System organów administracji publicznej Nadzór budowlany jako administracja zespolona Relacje miêdzy organami administracji publicznej Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów nadzoru budowlanego

2 3.2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów administracji architektoniczno-budowlanej Podstawowe obowi¹zki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego Zadania organów nadzoru budowlanego Wspó³praca organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego Organy administracji publicznej w³aciwe w sprawach obiektów i robót budowlanych na szczeblu powiatowym Administracja architektoniczno-budowlana Nadzór budowlany Organy administracji publicznej w³aciwe w sprawach obiektów i robót budowlanych na szczeblu wojewódzkim Administracja architektoniczno-budowlana Nadzór budowlany Dzia³alnoæ kontrolna organów administracji publicznej Wprowadzenie Dzia³alnoæ kontrolna organów administracji architektoniczno-budowlanej Dzia³alnoæ kontrolna organów nadzoru budowlanego Rozdzia³ 4. Regulacje prawne procesu budowlanego Informacje wprowadzaj¹ce Podstawowe informacje dotycz¹ce procesu budowlanego Pojêcie procesu budowlanego Cel procesu budowlanego Obiekty budowlane jako przedmioty procesu budowlanego Podmioty procesu budowlanego Metody realizacji inwestycji Proces budowlany inwestycyjny realizowany na podstawie przepisów specustaw Wprowadzenie Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Problem samowoli budowlanych Istota samowoli budowlanej Konsekwencje prawne Przes³anki legalizacji Przypadek obiektu budowlanego bêd¹cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowê Przypadek obiektu budowlanego bêd¹cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zg³oszenia Przypadek prowadzenia robót budowlanych Zmiana sposobu u ytkowania obiektu budowlanego lub jego czêci Rozdzia³ 5. Roboty budowlane Klasyfikacja prawna Klasyfikacja wed³ug danych GUS Definicje robót budowlanych wed³ug ustawy Prawo budowlane Remont Odbudowa obiektu

3 3.3. Przebudowa obiektu Rozbudowa obiektu Nadbudowa obiektu Rozbiórka obiektu Uwarunkowania prawne realizacji robót budowlanych Wymagania prawa budowlanego dotycz¹ce prowadzenia robót budowlanych Pozwolenie na budowê Wymagania formalne dotycz¹ce zg³oszenia robót budowlanych Co nale y rozumieæ pod pojêciem wykonania okrelonych czynnoci, o których mowa w art. 51 ust. 1. pkt 2 ustawy Prawo budowlane? Przy³¹cza do obiektów budowlanych budowlanych Pojêcie przy³¹cza Zasady budowy Budowa przy³¹czy przy budowie nowego obiektu budowlanego Budowa przy³¹cza w przypadku istniej¹cego obiektu budowlanego nieposiadaj¹cego przy³¹cza okrelonego rodzaju lub wymagaj¹cego rozbudowy istniej¹cego przy³¹cza DZIA II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Rozdzia³ 6. Wymagania dotycz¹ce obiektów budowlanych Grupy wymagañ Wymagania techniczne dotycz¹ce projektowania i budowania obiektu budowlanego Wymagania techniczne dotycz¹ce eksploatacji obiektu budowlanego Rozdzia³ 7. Ogólna charakterystyka wymagañ podstawowych dotycz¹cych obiektów budowlanych ród³a wymagañ podstawowych Bezpieczeñstwo konstrukcji Informacje ogólne Podstawy projektowania konstrukcji Bezpieczeñstwo po arowe Informacje ogólne Polskie Normy przeznaczone do projektowania konstrukcji obiektów budowlanych nara onych na po ar Warunki bezpieczeñstwa po arowego Uzgodnienie projektu budowlanego potwierdzaj¹ce zgodnoæ zawartych w nim rozwi¹zañ z wymaganiami ochrony przeciwpo arowej Bezpieczeñstwo u ytkowania Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony rodowiska Istota wymagania Kontrola spe³nienia wymagañ Ochrona przed ha³asem i drganiami Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja u ytkowania energii Istota wymagania

4 7.2. Przepisy prawa Wymagania dotycz¹ce odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji u ytkowania energii wdro one do przepisów prawa budowlanego (w I etapie) Ustawa z dnia r. o charakterystyce energetycznej budynków Wprowadzenie Zasadnicze zagadnienia regulowane przepisami ustawy Zasady sporz¹dzania wiadectw charakterystyki energetycznej na podstawie przepisów ustawy Przepisy karne dotycz¹ce sporz¹dzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynków Czy sporz¹dzanie wiadectw charakterystyki energetycznej budynków stanowi pe³nienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie? Rozdzia³ 8. Charakterystyka pozosta³ych wymagañ dotycz¹cych obiektów budowlanych Zapewnienie warunków u ytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu Dostêp do us³ug telekomunikacyjnych Zapewnienie utrzymania w³aciwego stanu technicznego Zapewnienie niezbêdnych warunków do korzystania z obiektów u ytecznoci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe³nosprawne, w szczególnoci poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich Zapewnienie niezbêdnych warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy Wymagania ogólne Ogólne przepisy bhp Sprawdzanie projektów budowlanych pod k¹tem zapewnienia niezbêdnych warunków bhp Zapewnienie ochrony ludnoci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej Zapewnienie ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ Zapewnienie odpowiedniego usytuowania obiektu na dzia³ce budowlanej Zapewnienie poszanowania, wystêpuj¹cych w obszarze oddzia³ywania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostêpu do drogi publicznej Zapewnienie warunków bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia osób przebywaj¹cych na terenie budowy DZIA III. UPRAWNIENIA BUDOWLANE UZYSKIWANIE Rozdzia³ 9. Uprawnienia budowlane Historia uprawnieñ budowlanych w Polsce Zakres uprawnieñ budowlanych wydanych na podstawie wczeniejszych przepisów Podstawowe informacje dotycz¹ce uprawnieñ budowlanych po wprowadzeniu zmian ustaw¹ z dnia r. o u³atwieniu dostêpu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Regulacje prawne Rodzaj i zakres uprawnieñ budowlanych

5 3.3. Rodzaje uprawnieñ budowlanych (specjalnoci) Zakres udzielanych uprawnieñ budowlanych Wymagania konieczne do spe³nienia dla uzyskania uprawnieñ budowlanych w specjalnociach okrelonych w art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo budowlane Wykaz wykszta³cenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalnoci Praktyka zawodowa Wymagania Dokumentowanie praktyki zawodowej Wniosek o nadanie uprawnieñ budowlanych Kwalifikowanie i weryfikacja posiadanego wykszta³cenia oraz praktyki zawodowej Kierowanie praktyk¹ zawodow¹ Czynnoci do których uprawniaj¹ uprawnienia budowlane w okrelonych specjalnociach Wprowadzenie Specjalnoæ architektoniczna Specjalnoæ konstrukcyjno-budowlana Specjalnoæ in ynieryjna mostowa Specjalnoæ in ynieryjna drogowa Specjalnoæ in ynieryjna kolejowa Specjalnoæ in ynieryjna hydrotechniczna Specjalnoæ in ynieryjna wyburzeniowa Specjalnoæ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych Specjalnoæ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych Specjalnoæ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych i elektroenergetycznych Uprawnienia do sporz¹dzania projektów zagospodarowania terenu lub dzia³ki Informacje Prezesa Krajowej Rady IARP Pe³nienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez technika i mistrza Aktualne uregulowania prawa Zawody zwi¹zane z budownictwem Aktualne uwarunkowania zwi¹zane z uzyskiwaniem tytu³u technika lub mistrza oraz uzyskiwaniem dyplomów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe na poziomie technika Podstawowe informacje o dzia³alnoci PIIB oraz IARP w zakresie nadawania uprawnieñ budowlanych W³aciwoæ Izb Samorz¹du Zawodowego architektów oraz in ynierów budownictwa w zakresie nadawania uprawnieñ budowlanych Dzia³alnoæ IARP na rzecz osób staraj¹cych siê o uzyskanie uprawnieñ budowlanych Dzia³alnoæ PIIB na rzecz osób staraj¹cych siê o uzyskanie uprawnieñ budowlanych Procedury postêpowania w sprawie nadania uprawnieñ budowlanych

6 8.1. Procedura postêpowania w sprawie nadania uprawnieñ budowlanych przez Okrêgowe Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Okrêgowe Izby In ynierów Budownictwa Rozdzia³ 10. Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane Ogólne informacje Szczegó³owe zasady dotycz¹ce egzaminów na uprawnienia budowlane wynikaj¹ce z przepisów rozporz¹dzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Tryb przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane przez Okrêgowe Izby Samorz¹du Zawodowego Postêpowanie o nadanie uprawnieñ budowlanych Nadawanie uprawnieñ budowlanych w innej specjalnoci lub w innym zakresie ni posiadane Egzaminy dla osób ukaranych Wyniki egzaminów Terminy egzaminów Rozdzia³ 11. Specjalizacje techniczno-budowlane Rodzaje specjalizacji Wymagania konieczne do spe³nienia dla uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej Tryb uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanej DZIA IV. WYKONYWANIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE Rozdzia³ 12. Pe³nienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli pañstw UE w Polsce Przepisy reguluj¹ce wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli pañstw UE Przypadki, w jakich mo liwe jest pe³nienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli pañstw UE w Polsce Zasady wykonywania us³ug transgranicznych przez architektów i in ynierów budownictwa Warunki wykonywania us³ug transgranicznych Ogólne zasady wykonywania (wiadczenia) us³ug transgranicznych Procedury umo liwiaj¹ce wiadczenie us³ug transgranicznych w zakresie pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie rodki odwo³awcze w procedurze umo liwiaj¹cej wiadczenie us³ug transgranicznych w budownictwie Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej Ogólne zasady postêpowania wnioskodawcy Procedura uznawania przez Polsk¹ Izbê In ynierów Budownictwa kwalifikacji do wykonywania zawodu in yniera budownictwa

7 4.3. rodki odwo³awcze od decyzji o uznaniu kwalifikacji lub decyzji o odmowie uznania kwalifikacji przez Krajow¹ Radê Izby In ynierów Budownictwa Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta Rozdzia³ 13. Samodzielne funkcje techniczne Wprowadzenie Dzia³alnoæ uznawana za samodzieln¹ funkcjê techniczn¹ w budownictwie Ogólne wymagania dotycz¹ce osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Kto mo e wykonywaæ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie? Rys historyczny Zakres uprawnieñ budowlanych Uwarunkowania wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Ogólne zasady wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Centralne rejestry osób prowadzone przez G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Podstawa prawna prowadzenia centralnych rejestrów Których osób dotycz¹ centralne rejestry? Kiedy osoba wykonuj¹ca samodzieln¹ funkcjê techniczn¹ w budownictwie musi siê legitymowaæ decyzj¹ GINB o wpisie do centralnego rejestru osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane? Kiedy jest wydawane zawiadczenie o wpisie do centralnego rejestru osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane? Udostêpnienie informacji wpisanych do centralnego rejestru osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane Rozdzia³ 14. Zawody zaufania publicznego Pojêcie zawodu zaufania publicznego Kryterium decyduj¹ce o zaliczeniu danego zawodu do grupy zawodów zaufania publicznego Samorz¹d zawodowy i jego rola w systemie reprezentowania interesów okrelonych grup zawodowych Samorz¹dy zawodowe architektów oraz in ynierów budownictwa Identyfikacja samorz¹dów zawodowych Zadania Izb Samorz¹dów Zawodowych Jednostki organizacyjne samorz¹dów zawodowych Organy Izb Samorz¹du Zawodowego Podstawowe dokumenty Izb Samorz¹du Zawodowego Istota zawodów architekta i in yniera budownictwa Pojêcia architektura i budownictwo Na czym polega wykonywanie zawodu architekta oraz in yniera budownictwa? Aktualne problemy zawodów regulowanych w Polsce Ograniczenie liczby zawodów regulowanych

8 6.2. Zmiany prawne wprowadzone przepisami ustawy z dnia r. o u³atwieniu dostêpu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. 383 DZIA V. PROCESY BUDOWLANE Rozdzia³ 15. Inwestycyjny proces budowlany Wprowadzenie Uczestnicy inwestycyjnego procesu budowlanego Inwestor jako podstawowy podmiot inwestycyjnego procesu budowlanego Pojêcie inwestora Podstawowe obowi¹zki i uprawnienia inwestora, wynikaj¹ce z przepisów ustawy Prawo budowlane Projektant w inwestycyjnym procesie budowlanym Informacje ogólne Obowi¹zki i uprawnienia projektanta Projekt budowlany Wykorzystanie tzw. projektów gotowych jako projektów architektoniczno-budowlanych Nadzór autorski w inwestycyjnym procesie budowlanym Kierownik budowy w procesie budowlanym Obowi¹zki i uprawnienia kierownika budowy Plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia na budowie Uprawnienia kierownika budowy Uwarunkowania w³aciwej realizacji samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy Odpowiedzialnoæ za organizacjê i przebieg budowy Pe³nienie funkcji kierownika budowy Dziennik budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym Zasady powo³ywania inspektora nadzoru inwestorskiego Obligatoryjne ustanowienie inspektora Dobrowolne ustanowienie inspektora Podstawowe obowi¹zki inspektora Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego Mo liwoæ wykonywania przez jedn¹ osobê ró nych funkcji technicznych na tej samej budowie Wymagania dotycz¹ce osób kieruj¹cych robotami budowlanymi oraz wykonuj¹cych nadzór inwestorski przy obiektach zabytkowych Rozdzia³ 16. Eksploatacyjny proces budowlany Wprowadzenie Obszary dzia³alnoci osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w eksploatacyjnym procesie budowlanym Okresowe kontrole obiektów budowlanych wynikaj¹ce z przepisów ustawy Prawo budowlane Cel okresowych kontroli obiektów budowlanych Rodzaje i zakres okresowych kontroli Czas i czêstotliwoæ przeprowadzania okresowych kontroli

9 3.4. Dokumentowanie okresowych kontroli Podjêcie stosownych dzia³añ naprawczych Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych Wprowadzenie Osoby upowa nione do dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli przewodów kominowych Obowi¹zki osoby dokonuj¹cej okresowej kontroli Problemy zwi¹zane z dokonywaniem okresowych kontroli Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji Wprowadzenie Obowi¹zek kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w u ytkowanych budynkach Osoby uprawnione do dokonywania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku Wymagania dotycz¹ce zawartoci protoko³u z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji Zasady weryfikacji protoko³ów z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji Przepisy karne zwi¹zane z naruszeniem zasad dokonywania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji DZIA VI. DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE Rozdzia³ 17. Diagnostyka techniczna obiektu budowlanego Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeñstwa obiektów budowlanych Zagro enia bezpieczeñstwa obiektów budowlanych Przyczyny wyst¹pienia zagro eñ bezpieczeñstwa obiektów budowlanych Cel i etapy diagnostyki technicznej obiektu budowlanego lub jego czêci Zakres diagnostyki technicznej obiektu budowlanego Formy dzia³añ diagnostycznych w procesie eksploatacji obiektu budowlanego Klasyfikacja opracowañ technicznych dotycz¹cych stanu obiektów budowlanych Koniecznoæ wykonywania opracowañ technicznych w zakresie robót i obiektów budowlanych Opracowania techniczne w zakresie obiektów budowlanych Procedura oceny stanu konstrukcji istniej¹cego obiektu budowlanego Wymagany zakres dzia³añ Inwentaryzacja konstrukcji obiektu budowlanego Badanie rzeczywistej jakoci materia³ów konstrukcji Metody naprawcze stosowane w obiektach budowlanych Opracowania techniczne jako dowody w postêpowaniach administracyjnych i s¹dowych Osoby reprezentuj¹ce organy nadzoru budowlanego nie wykonuj¹ samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

10 14. Korzystanie z ocen i ekspertyz technicznych przez organy nadzoru budowlanego Osoby wykonuj¹ce opracowania techniczne dotycz¹ce stanu technicznego obiektów budowlanych Doskonalenie zawodowe osób wykonuj¹cych opracowania techniczne w zakresie obiektów budowlanych Etyka zawodowa podczas wykonywania opracowañ technicznych Rozdzia³ 18. Rzeczoznawstwo budowlane po deregulacji Funkcja rzeczoznawcy Rzeczoznawstwo budowlane w Polsce ród³a rzeczoznawstwa budowlanego Formy rzeczoznawstwa budowlanego Regulacje prawne Aktualna rola rzeczoznawcy budowlanego w gospodarce Tytu³ rzeczoznawcy budowlanego w hierarchii zawodowej Usytuowanie prawne Ocena rodowiska zawodowego dotycz¹ca obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych Problem powo³ywania rzeczoznawców budowlanych do pe³nienia funkcji bieg³ych s¹dowych Postêpowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytu³u rzeczoznawcy budowlanego W³aciwoæ Izb Samorz¹du Zawodowego architektów oraz in ynierów budownictwa w zakresie nadawania tytu³u rzeczoznawców budowlanych Schemat postêpowania kwalifikacyjnego Wniosek o nadanie tytu³u rzeczoznawcy budowlanego Potwierdzenie odbycia co najmniej 10-letniej praktyki zawodowej Potwierdzenie posiadania znacz¹cego dorobku praktycznego Dokumentowanie praktyki oraz znacz¹cego dorobku praktycznego Specjalnoci budowlane i zakres rzeczoznawstwa DZIA VII. ODPOWIEDZIALNOÆ PRAWNA I OBOWI ZKOWE UBEZPIECZENIA Rozdzia³ 19. Odpowiedzialnoæ prawna uczestników inwestycyjnego procesu budowlanego Wprowadzenie Odpowiedzialnoæ cywilna Zakres odpowiedzialnoci cywilnej Odpowiedzialnoæ cywilnoprawna osób wykonuj¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Podstawy prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Odpowiedzialnoæ karna uczestników inwestycyjnego procesu budowlanego Osoby podlegaj¹ce odpowiedzialnoci karnej Regulacje ustawy Prawo budowlane w zakresie odpowiedzialnoci karnej

11 3.3. Procedura postêpowania karnego Odpowiedzialnoæ zawodowa Osoby podlegaj¹ce odpowiedzialnoci zawodowej Wystêpki i wykroczenia Kary z tytu³u pope³nienia czynów powoduj¹cych odpowiedzialnoæ zawodow¹ w budownictwie Procedury postêpowania w sprawie odpowiedzialnoci zawodowej w budownictwie Wpis do centralnego rejestru ukaranych i skrelenie z rejestru ukaranych Przedawnienie mo liwoci karania z tytu³u odpowiedzialnoci zawodowej w budownictwie Zatarcie kary na³o onej z tytu³u odpowiedzialnoci zawodowej w budownictwie Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna osób sprawuj¹cych funkcje techniczne w budownictwie ROZDZIA 20. Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Wprowadzenie Obowi¹zek zawarcia umowy Zakres obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej Ochrona zapewniana przez obowi¹zkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej Suma gwarancyjna Obowi¹zek ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej Obowi¹zki ubezpieczyciela Obowi¹zki ubezpieczaj¹cego Przedawnienie roszczeñ z umowy ubezpieczenia BIBLIOGRAFIA Reklamy ksi¹ ek Nowe warunki techniczne Pytania i testy Prawo budowlane Przepisy techniczno-budowlane

SPIS TRECI. Przedmowa Wprowadzenie TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]... 77

SPIS TRECI. Przedmowa Wprowadzenie TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]... 77 SPIS TRECI Przedmowa.................................... 5 Wprowadzenie................................. 17 TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]............ 77 Rozdzia³

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI. Przedmowa Wprowadzenie TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]... 75

SPIS TRECI. Przedmowa Wprowadzenie TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]... 75 SPIS TRECI Przedmowa.................................... 5 Wprowadzenie................................. 17 TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]............ 75 Rozdzia³

Bardziej szczegółowo

Adam Bary³ka, Jerzy Bary³ka

Adam Bary³ka, Jerzy Bary³ka Adam Bary³ka, Jerzy Bary³ka podstawy prawne wymagania techniczne uzyskiwanie uprawnieñ budowlanych wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych proces budowlany diagnostyka techniczna rzeczoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Adam Bary³ka, Jerzy Bary³ka

Adam Bary³ka, Jerzy Bary³ka Adam Bary³ka, Jerzy Bary³ka podstawy prawne wymagania techniczne uzyskiwanie uprawnieñ budowlanych wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych proces budowlany diagnostyka techniczna rzeczoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 1 Prawo budowlane cz.2 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Dz.U.2006.156.1118 2 Rozdział 2, Art. 12-16 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uwaŝa się działalność

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla dwóch zadań inwestycyjnych w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB Numer ogłoszenia: 114810-2012; data zamieszczenia: 12.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov. Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykazskrótów... Literatura...

Spis treœci. Wykazskrótów... Literatura... Spis Przedmowa treœci... Wykazskrótów... Literatura... XI XIII XV A. Tekst ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414).. 1 B. Komentarz.... 87 Rozdzia³ I. Przepisy ogólne... 89 Art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy praktyka zawodowa może być dokumentowana w oświadczeniach?

1. Od kiedy praktyka zawodowa może być dokumentowana w oświadczeniach? I/ PRAKTYKA ZAWODOWA 1. Od kiedy praktyka zawodowa może być dokumentowana w oświadczeniach? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY Miejsce Informacja Wymagane dokumenty: Opłaty Termin załatwienia sprawy Tryb odwoławczy Starostwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 234663-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 234663-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2013-11-07 10:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Warszawa: Konserwacja instalacji elektrycznej, hydraulicznej i centralnego ogrzewania na Bazach w Rejonie w BoŜej Woli. Numer ogłoszenia: 107091-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej.

Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej. "Konstrukcje budowlane. Nowe wymagania, technologie i materiały - przykłady rozwiązań w praktyce". Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 lipca 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 lipca 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dr inż. Adam BARYŁKA Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 1. Źródła prawa Do źródeł prawa regulujących

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzk.wroc.pl Wrocław: Usługa opracowania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje.

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje. Szkolenie ABI, ADO - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Danych Osobowych kurs oraz warsztaty wraz z umiejętnością przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji. Moduł I 8 godz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33. Ełk: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych polegających na wykonaniu pomieszczeń bloku operacyjnego łącznie z dostosowaniem zaplecza technicznego i komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury

Szanowny Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury P- 0712-0062(1)/08 Warszawa, dnia 17 września 2008 r. Szanowny Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury W imieniu środowiska projektantów i wykonawców budowlanych, Polska Izba InŜynierów Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P

K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P l.dz. 494/KRIA/2012/w K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P Warszawa, 8 listopada 2012r. Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 7790000, faks 022 7895102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 7790000, faks 022 7895102. POŚ.271.28.2015 Józefów: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SIKORSKIEGO Z PRZEPOMPOWNIĄ Numer ogłoszenia: 171906-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308

Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308 Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308 Osoba odpowiedzialna: mgr inż. arch. Marzena Zawartka mgr inż. Ewa Rzepka-Kulik Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XIII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO. Zespół d/s rozstrzygnięć administracyjnych

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XIII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO. Zespół d/s rozstrzygnięć administracyjnych ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XIII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO Zespół d/s rozstrzygnięć administracyjnych A. Propozycje rozstrzygnięć poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w budynkach A, B i C Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy:

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy: Prawo jazdy I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w Starostwie Powiatowym w Oławie (pokój 208) wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wykonanie Muchoborskiego Ogrodu Dzieci dla

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Nr... Przedmiot umowy

Nr... Przedmiot umowy Umowa o usługę nadzoru budowlanego /projekt/ Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy: Biblioteką Publiczną NIP REGON.z siedzibą ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa reprezentowaną przez: Annę Adamczyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawia:

POSTANOWIENIE. postanawia: POSTANOWIENIE z dnia 31 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski wobec cofnięcia w dniu 31 października 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Świadectwo energetyczne szkolenie i egzamin

Świadectwo energetyczne szkolenie i egzamin dr Włodzimierz Berdychowski Budownictwo Świadectwo energetyczne szkolenie i egzamin Copyright 2011 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno, woj. Nowe Warpno: Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie Numer ogłoszenia: 346994-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub budynku.

WNIOSEK o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub budynku. Piaseczno, dnia.. (Nazwisko i imię właścicieli oraz adres zamieszkania zgodny z miejscem obecnego zameldowania inwestora) (Numer telefonu) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie ul. Chyliczkowska

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 126 8125 Poz. 1069 USTAWA. z dnia 5 lipca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 126 8125 Poz. 1069 USTAWA. z dnia 5 lipca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 126 8125 Poz. 1069 1069 USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. DZIA I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

System awansu zawodowego nauczycieli

System awansu zawodowego nauczycieli System awansu zawodowego nauczycieli Realizowany jest od dnia 6 kwietnia 2000 r tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola okresowa, co najmniej raz w roku ( roczna") - art. 62, ust. 1, pkt. 1 Pb

1. Kontrola okresowa, co najmniej raz w roku ( roczna) - art. 62, ust. 1, pkt. 1 Pb OPINIA PRAWNA dot. interpretacji zapisów art. 62 ust. 1 pkt 1 w przedmiocie kontroli okresowych Obowiązkiem każdego właściciela i zarządcy obiektu budowlanego jest utrzymywanie i użytkowanie go zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gmina Włoszczowa 29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14 tel. 041 394 26 69 fax: 041 394 23 39 www.gmina-wloszczowa.pl e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.

Gmina Włoszczowa 29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14 tel. 041 394 26 69 fax: 041 394 23 39 www.gmina-wloszczowa.pl e-mail: poczta@gmina-wloszczowa. Gmina Włoszczowa 29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14 tel. 041 394 26 69 fax: 041 394 23 39 www.gmina-wloszczowa.pl e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl PUŚ.I.0341-1-14/09 Wzór.. Pełna nazwa oferenta lub

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K ... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) (Adres zameldowania) Dyrektor POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Przemyślu W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.rzeszow.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.rzeszow.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.rzeszow.pl/ Rzeszów: Instalacje elektryczne i teletechniczne oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Artykuły i publikacje Wyciąg z Dziennika Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 12. kwietnia 2002, Korespondencja urzędowa

Artykuły i publikacje Wyciąg z Dziennika Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 12. kwietnia 2002, Korespondencja urzędowa Skrócona analiza stanu prawnego na temat przyłączenia kotłów wyposaŝonych w palniki wentylatorowe do wspólnym kanału spalinowego lub wspólnego systemu powietrzno-spalinowego. Artykuły i publikacje Wyciąg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Bo ena Domañska-Skorupa

Bo ena Domañska-Skorupa Budownictwo VERLAG DASHÖFER Bo ena Domañska-Skorupa D OKUMENTAC JA EK SPLOATAC JI I REMONTU BUDYNKU Praktyczne formularze wraz z komentarzem Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-71-4 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ - WYCIĄG Z OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156. póz. 1118) Art. 14. 1. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Wykaz skrótów................................................ 11 Wprowadzenie................................................. 13 Rozdział 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (D.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB 6 października 2011 r. Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez pana Zbigniewa Dzierżewicza, z wyjątkiem tematyki dotyczącej grupy 10, przekazanej przez pana Andrzeja Myśliwca. TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/52( KNZ/25/15 )/15/GK Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Zadanie nr 1 Wykonanie projektu pn. Przebuwa istniejącego budynku auli szkolnej i zaadaptowanie istniejącego budynku pod potrzeby hali sportowej - uzyskanie pozwolenia na buwę

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. Przygotował: Robert Lenarcik Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/57/2014 - Usługa wykonania okresowych pomiarów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo