Od wydawcy Wprowadzenie DZIA I. PODSTAWY PRAWNE... 23

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od wydawcy... 17. Wprowadzenie... 19 DZIA I. PODSTAWY PRAWNE... 23"

Transkrypt

1 Od wydawcy Wprowadzenie DZIA I. PODSTAWY PRAWNE Rozdzia³ 1. Przepisy reguluj¹ce wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ród³a prawa Zakres regulacji przepisów prawa budowlanego Zawartoæ ustawy Prawo budowlane Przepisy ustawy Prawo budowlane dotycz¹ce samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zakres regulacji rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 27 Rozdzia³ 2. Przepisy reguluj¹ce projektowanie, budowanie i eksploatacjê obiektów budowlanych Identyfikacja pojêcia przepisy Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane Przepisy z zakresu budownictwa a przepisy ustawy Prawo budowlane Przepisy techniczno-budowlane Procedura odstêpstwa od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadaæ obiekty budowlane i ich usytuowanie w przypadku projektowania nowych obiektów budowlanych Odstêpstwo od przepisów techniczno-budowlanych Postêpowanie w sprawie odstêpstwa od przepisów techniczno-budowlanych Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie Ogólny wykaz zagadnieñ Warunki stosowania przepisów rozporz¹dzenia Odstêpstwo od warunków technicznych w przypadku planowania ich nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu u ytkowania Przestrzeganie zasad wiedzy technicznej w czasie projektowania, budowania i eksploatacji obiektu budowlanego Zasady wiedzy technicznej Obligatoryjnoæ stosowania norm powo³anych w przepisach prawa Rozdzia³ 3. Organy administracji publicznej w³aciwe w sprawach robót i obiektów budowlanych System organów administracji publicznej Nadzór budowlany jako administracja zespolona Relacje miêdzy organami administracji publicznej Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów nadzoru budowlanego

2 3.2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów administracji architektoniczno-budowlanej Podstawowe obowi¹zki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego Zadania organów nadzoru budowlanego Wspó³praca organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego Organy administracji publicznej w³aciwe w sprawach obiektów i robót budowlanych na szczeblu powiatowym Administracja architektoniczno-budowlana Nadzór budowlany Organy administracji publicznej w³aciwe w sprawach obiektów i robót budowlanych na szczeblu wojewódzkim Administracja architektoniczno-budowlana Nadzór budowlany Dzia³alnoæ kontrolna organów administracji publicznej Wprowadzenie Dzia³alnoæ kontrolna organów administracji architektoniczno-budowlanej Dzia³alnoæ kontrolna organów nadzoru budowlanego Rozdzia³ 4. Regulacje prawne procesu budowlanego Informacje wprowadzaj¹ce Podstawowe informacje dotycz¹ce procesu budowlanego Pojêcie procesu budowlanego Cel procesu budowlanego Obiekty budowlane jako przedmioty procesu budowlanego Podmioty procesu budowlanego Metody realizacji inwestycji Proces budowlany inwestycyjny realizowany na podstawie przepisów specustaw Wprowadzenie Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Problem samowoli budowlanych Istota samowoli budowlanej Konsekwencje prawne Przes³anki legalizacji Przypadek obiektu budowlanego bêd¹cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowê Przypadek obiektu budowlanego bêd¹cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zg³oszenia Przypadek prowadzenia robót budowlanych Zmiana sposobu u ytkowania obiektu budowlanego lub jego czêci Rozdzia³ 5. Roboty budowlane Klasyfikacja prawna Klasyfikacja wed³ug danych GUS Definicje robót budowlanych wed³ug ustawy Prawo budowlane Remont Odbudowa obiektu

3 3.3. Przebudowa obiektu Rozbudowa obiektu Nadbudowa obiektu Rozbiórka obiektu Uwarunkowania prawne realizacji robót budowlanych Wymagania prawa budowlanego dotycz¹ce prowadzenia robót budowlanych Pozwolenie na budowê Wymagania formalne dotycz¹ce zg³oszenia robót budowlanych Co nale y rozumieæ pod pojêciem wykonania okrelonych czynnoci, o których mowa w art. 51 ust. 1. pkt 2 ustawy Prawo budowlane? Przy³¹cza do obiektów budowlanych budowlanych Pojêcie przy³¹cza Zasady budowy Budowa przy³¹czy przy budowie nowego obiektu budowlanego Budowa przy³¹cza w przypadku istniej¹cego obiektu budowlanego nieposiadaj¹cego przy³¹cza okrelonego rodzaju lub wymagaj¹cego rozbudowy istniej¹cego przy³¹cza DZIA II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Rozdzia³ 6. Wymagania dotycz¹ce obiektów budowlanych Grupy wymagañ Wymagania techniczne dotycz¹ce projektowania i budowania obiektu budowlanego Wymagania techniczne dotycz¹ce eksploatacji obiektu budowlanego Rozdzia³ 7. Ogólna charakterystyka wymagañ podstawowych dotycz¹cych obiektów budowlanych ród³a wymagañ podstawowych Bezpieczeñstwo konstrukcji Informacje ogólne Podstawy projektowania konstrukcji Bezpieczeñstwo po arowe Informacje ogólne Polskie Normy przeznaczone do projektowania konstrukcji obiektów budowlanych nara onych na po ar Warunki bezpieczeñstwa po arowego Uzgodnienie projektu budowlanego potwierdzaj¹ce zgodnoæ zawartych w nim rozwi¹zañ z wymaganiami ochrony przeciwpo arowej Bezpieczeñstwo u ytkowania Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony rodowiska Istota wymagania Kontrola spe³nienia wymagañ Ochrona przed ha³asem i drganiami Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja u ytkowania energii Istota wymagania

4 7.2. Przepisy prawa Wymagania dotycz¹ce odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji u ytkowania energii wdro one do przepisów prawa budowlanego (w I etapie) Ustawa z dnia r. o charakterystyce energetycznej budynków Wprowadzenie Zasadnicze zagadnienia regulowane przepisami ustawy Zasady sporz¹dzania wiadectw charakterystyki energetycznej na podstawie przepisów ustawy Przepisy karne dotycz¹ce sporz¹dzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynków Czy sporz¹dzanie wiadectw charakterystyki energetycznej budynków stanowi pe³nienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie? Rozdzia³ 8. Charakterystyka pozosta³ych wymagañ dotycz¹cych obiektów budowlanych Zapewnienie warunków u ytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu Dostêp do us³ug telekomunikacyjnych Zapewnienie utrzymania w³aciwego stanu technicznego Zapewnienie niezbêdnych warunków do korzystania z obiektów u ytecznoci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe³nosprawne, w szczególnoci poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich Zapewnienie niezbêdnych warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy Wymagania ogólne Ogólne przepisy bhp Sprawdzanie projektów budowlanych pod k¹tem zapewnienia niezbêdnych warunków bhp Zapewnienie ochrony ludnoci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej Zapewnienie ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ Zapewnienie odpowiedniego usytuowania obiektu na dzia³ce budowlanej Zapewnienie poszanowania, wystêpuj¹cych w obszarze oddzia³ywania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostêpu do drogi publicznej Zapewnienie warunków bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia osób przebywaj¹cych na terenie budowy DZIA III. UPRAWNIENIA BUDOWLANE UZYSKIWANIE Rozdzia³ 9. Uprawnienia budowlane Historia uprawnieñ budowlanych w Polsce Zakres uprawnieñ budowlanych wydanych na podstawie wczeniejszych przepisów Podstawowe informacje dotycz¹ce uprawnieñ budowlanych po wprowadzeniu zmian ustaw¹ z dnia r. o u³atwieniu dostêpu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Regulacje prawne Rodzaj i zakres uprawnieñ budowlanych

5 3.3. Rodzaje uprawnieñ budowlanych (specjalnoci) Zakres udzielanych uprawnieñ budowlanych Wymagania konieczne do spe³nienia dla uzyskania uprawnieñ budowlanych w specjalnociach okrelonych w art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo budowlane Wykaz wykszta³cenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalnoci Praktyka zawodowa Wymagania Dokumentowanie praktyki zawodowej Wniosek o nadanie uprawnieñ budowlanych Kwalifikowanie i weryfikacja posiadanego wykszta³cenia oraz praktyki zawodowej Kierowanie praktyk¹ zawodow¹ Czynnoci do których uprawniaj¹ uprawnienia budowlane w okrelonych specjalnociach Wprowadzenie Specjalnoæ architektoniczna Specjalnoæ konstrukcyjno-budowlana Specjalnoæ in ynieryjna mostowa Specjalnoæ in ynieryjna drogowa Specjalnoæ in ynieryjna kolejowa Specjalnoæ in ynieryjna hydrotechniczna Specjalnoæ in ynieryjna wyburzeniowa Specjalnoæ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych Specjalnoæ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych Specjalnoæ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych i elektroenergetycznych Uprawnienia do sporz¹dzania projektów zagospodarowania terenu lub dzia³ki Informacje Prezesa Krajowej Rady IARP Pe³nienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez technika i mistrza Aktualne uregulowania prawa Zawody zwi¹zane z budownictwem Aktualne uwarunkowania zwi¹zane z uzyskiwaniem tytu³u technika lub mistrza oraz uzyskiwaniem dyplomów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe na poziomie technika Podstawowe informacje o dzia³alnoci PIIB oraz IARP w zakresie nadawania uprawnieñ budowlanych W³aciwoæ Izb Samorz¹du Zawodowego architektów oraz in ynierów budownictwa w zakresie nadawania uprawnieñ budowlanych Dzia³alnoæ IARP na rzecz osób staraj¹cych siê o uzyskanie uprawnieñ budowlanych Dzia³alnoæ PIIB na rzecz osób staraj¹cych siê o uzyskanie uprawnieñ budowlanych Procedury postêpowania w sprawie nadania uprawnieñ budowlanych

6 8.1. Procedura postêpowania w sprawie nadania uprawnieñ budowlanych przez Okrêgowe Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Okrêgowe Izby In ynierów Budownictwa Rozdzia³ 10. Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane Ogólne informacje Szczegó³owe zasady dotycz¹ce egzaminów na uprawnienia budowlane wynikaj¹ce z przepisów rozporz¹dzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Tryb przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane przez Okrêgowe Izby Samorz¹du Zawodowego Postêpowanie o nadanie uprawnieñ budowlanych Nadawanie uprawnieñ budowlanych w innej specjalnoci lub w innym zakresie ni posiadane Egzaminy dla osób ukaranych Wyniki egzaminów Terminy egzaminów Rozdzia³ 11. Specjalizacje techniczno-budowlane Rodzaje specjalizacji Wymagania konieczne do spe³nienia dla uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej Tryb uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanej DZIA IV. WYKONYWANIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE Rozdzia³ 12. Pe³nienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli pañstw UE w Polsce Przepisy reguluj¹ce wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli pañstw UE Przypadki, w jakich mo liwe jest pe³nienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli pañstw UE w Polsce Zasady wykonywania us³ug transgranicznych przez architektów i in ynierów budownictwa Warunki wykonywania us³ug transgranicznych Ogólne zasady wykonywania (wiadczenia) us³ug transgranicznych Procedury umo liwiaj¹ce wiadczenie us³ug transgranicznych w zakresie pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie rodki odwo³awcze w procedurze umo liwiaj¹cej wiadczenie us³ug transgranicznych w budownictwie Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej Ogólne zasady postêpowania wnioskodawcy Procedura uznawania przez Polsk¹ Izbê In ynierów Budownictwa kwalifikacji do wykonywania zawodu in yniera budownictwa

7 4.3. rodki odwo³awcze od decyzji o uznaniu kwalifikacji lub decyzji o odmowie uznania kwalifikacji przez Krajow¹ Radê Izby In ynierów Budownictwa Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta Rozdzia³ 13. Samodzielne funkcje techniczne Wprowadzenie Dzia³alnoæ uznawana za samodzieln¹ funkcjê techniczn¹ w budownictwie Ogólne wymagania dotycz¹ce osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Kto mo e wykonywaæ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie? Rys historyczny Zakres uprawnieñ budowlanych Uwarunkowania wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Ogólne zasady wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Centralne rejestry osób prowadzone przez G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Podstawa prawna prowadzenia centralnych rejestrów Których osób dotycz¹ centralne rejestry? Kiedy osoba wykonuj¹ca samodzieln¹ funkcjê techniczn¹ w budownictwie musi siê legitymowaæ decyzj¹ GINB o wpisie do centralnego rejestru osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane? Kiedy jest wydawane zawiadczenie o wpisie do centralnego rejestru osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane? Udostêpnienie informacji wpisanych do centralnego rejestru osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane Rozdzia³ 14. Zawody zaufania publicznego Pojêcie zawodu zaufania publicznego Kryterium decyduj¹ce o zaliczeniu danego zawodu do grupy zawodów zaufania publicznego Samorz¹d zawodowy i jego rola w systemie reprezentowania interesów okrelonych grup zawodowych Samorz¹dy zawodowe architektów oraz in ynierów budownictwa Identyfikacja samorz¹dów zawodowych Zadania Izb Samorz¹dów Zawodowych Jednostki organizacyjne samorz¹dów zawodowych Organy Izb Samorz¹du Zawodowego Podstawowe dokumenty Izb Samorz¹du Zawodowego Istota zawodów architekta i in yniera budownictwa Pojêcia architektura i budownictwo Na czym polega wykonywanie zawodu architekta oraz in yniera budownictwa? Aktualne problemy zawodów regulowanych w Polsce Ograniczenie liczby zawodów regulowanych

8 6.2. Zmiany prawne wprowadzone przepisami ustawy z dnia r. o u³atwieniu dostêpu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. 383 DZIA V. PROCESY BUDOWLANE Rozdzia³ 15. Inwestycyjny proces budowlany Wprowadzenie Uczestnicy inwestycyjnego procesu budowlanego Inwestor jako podstawowy podmiot inwestycyjnego procesu budowlanego Pojêcie inwestora Podstawowe obowi¹zki i uprawnienia inwestora, wynikaj¹ce z przepisów ustawy Prawo budowlane Projektant w inwestycyjnym procesie budowlanym Informacje ogólne Obowi¹zki i uprawnienia projektanta Projekt budowlany Wykorzystanie tzw. projektów gotowych jako projektów architektoniczno-budowlanych Nadzór autorski w inwestycyjnym procesie budowlanym Kierownik budowy w procesie budowlanym Obowi¹zki i uprawnienia kierownika budowy Plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia na budowie Uprawnienia kierownika budowy Uwarunkowania w³aciwej realizacji samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy Odpowiedzialnoæ za organizacjê i przebieg budowy Pe³nienie funkcji kierownika budowy Dziennik budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym Zasady powo³ywania inspektora nadzoru inwestorskiego Obligatoryjne ustanowienie inspektora Dobrowolne ustanowienie inspektora Podstawowe obowi¹zki inspektora Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego Mo liwoæ wykonywania przez jedn¹ osobê ró nych funkcji technicznych na tej samej budowie Wymagania dotycz¹ce osób kieruj¹cych robotami budowlanymi oraz wykonuj¹cych nadzór inwestorski przy obiektach zabytkowych Rozdzia³ 16. Eksploatacyjny proces budowlany Wprowadzenie Obszary dzia³alnoci osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w eksploatacyjnym procesie budowlanym Okresowe kontrole obiektów budowlanych wynikaj¹ce z przepisów ustawy Prawo budowlane Cel okresowych kontroli obiektów budowlanych Rodzaje i zakres okresowych kontroli Czas i czêstotliwoæ przeprowadzania okresowych kontroli

9 3.4. Dokumentowanie okresowych kontroli Podjêcie stosownych dzia³añ naprawczych Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych Wprowadzenie Osoby upowa nione do dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli przewodów kominowych Obowi¹zki osoby dokonuj¹cej okresowej kontroli Problemy zwi¹zane z dokonywaniem okresowych kontroli Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji Wprowadzenie Obowi¹zek kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w u ytkowanych budynkach Osoby uprawnione do dokonywania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku Wymagania dotycz¹ce zawartoci protoko³u z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji Zasady weryfikacji protoko³ów z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji Przepisy karne zwi¹zane z naruszeniem zasad dokonywania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji DZIA VI. DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE Rozdzia³ 17. Diagnostyka techniczna obiektu budowlanego Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeñstwa obiektów budowlanych Zagro enia bezpieczeñstwa obiektów budowlanych Przyczyny wyst¹pienia zagro eñ bezpieczeñstwa obiektów budowlanych Cel i etapy diagnostyki technicznej obiektu budowlanego lub jego czêci Zakres diagnostyki technicznej obiektu budowlanego Formy dzia³añ diagnostycznych w procesie eksploatacji obiektu budowlanego Klasyfikacja opracowañ technicznych dotycz¹cych stanu obiektów budowlanych Koniecznoæ wykonywania opracowañ technicznych w zakresie robót i obiektów budowlanych Opracowania techniczne w zakresie obiektów budowlanych Procedura oceny stanu konstrukcji istniej¹cego obiektu budowlanego Wymagany zakres dzia³añ Inwentaryzacja konstrukcji obiektu budowlanego Badanie rzeczywistej jakoci materia³ów konstrukcji Metody naprawcze stosowane w obiektach budowlanych Opracowania techniczne jako dowody w postêpowaniach administracyjnych i s¹dowych Osoby reprezentuj¹ce organy nadzoru budowlanego nie wykonuj¹ samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

10 14. Korzystanie z ocen i ekspertyz technicznych przez organy nadzoru budowlanego Osoby wykonuj¹ce opracowania techniczne dotycz¹ce stanu technicznego obiektów budowlanych Doskonalenie zawodowe osób wykonuj¹cych opracowania techniczne w zakresie obiektów budowlanych Etyka zawodowa podczas wykonywania opracowañ technicznych Rozdzia³ 18. Rzeczoznawstwo budowlane po deregulacji Funkcja rzeczoznawcy Rzeczoznawstwo budowlane w Polsce ród³a rzeczoznawstwa budowlanego Formy rzeczoznawstwa budowlanego Regulacje prawne Aktualna rola rzeczoznawcy budowlanego w gospodarce Tytu³ rzeczoznawcy budowlanego w hierarchii zawodowej Usytuowanie prawne Ocena rodowiska zawodowego dotycz¹ca obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych Problem powo³ywania rzeczoznawców budowlanych do pe³nienia funkcji bieg³ych s¹dowych Postêpowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytu³u rzeczoznawcy budowlanego W³aciwoæ Izb Samorz¹du Zawodowego architektów oraz in ynierów budownictwa w zakresie nadawania tytu³u rzeczoznawców budowlanych Schemat postêpowania kwalifikacyjnego Wniosek o nadanie tytu³u rzeczoznawcy budowlanego Potwierdzenie odbycia co najmniej 10-letniej praktyki zawodowej Potwierdzenie posiadania znacz¹cego dorobku praktycznego Dokumentowanie praktyki oraz znacz¹cego dorobku praktycznego Specjalnoci budowlane i zakres rzeczoznawstwa DZIA VII. ODPOWIEDZIALNOÆ PRAWNA I OBOWI ZKOWE UBEZPIECZENIA Rozdzia³ 19. Odpowiedzialnoæ prawna uczestników inwestycyjnego procesu budowlanego Wprowadzenie Odpowiedzialnoæ cywilna Zakres odpowiedzialnoci cywilnej Odpowiedzialnoæ cywilnoprawna osób wykonuj¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Podstawy prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Odpowiedzialnoæ karna uczestników inwestycyjnego procesu budowlanego Osoby podlegaj¹ce odpowiedzialnoci karnej Regulacje ustawy Prawo budowlane w zakresie odpowiedzialnoci karnej

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 68 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 30 wrzeœnia 2009 r. STATUT Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą",

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo budowlane 1)

USTAWA. Prawo budowlane 1) DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 243 POZ. 1623 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.156.1118 2006.10.27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 41 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.665 art. 1 2007.08.19 zm. Dz.U.2007.88.587 art. 3 2007.09.18 zm. Dz.U.2007.127.880 art. 11 2007.12.29 zm.wyn.z Dz.U.2007.247.1844

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kolor czerwony przepisy, które utraciłyby moc obowiązującą na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. Kolor niebieski przepisy, które zostałyby wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej jako ci informacji pochodz cych z rachunkowo ci w wietle planowanej deregulacji us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych

Zapewnienie wysokiej jako ci informacji pochodz cych z rachunkowo ci w wietle planowanej deregulacji us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Katarzyna WIETLA Krzysztof JONAS Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zapewnienie wysokiej jako ci informacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo