SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego."

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_ostrodzki Ostróda: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w latach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, Ostróda, woj. warmińsko mazurskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w latach II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu /12

2 Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w latach , zgodnie z postanowieniami 3 siwz, programem ubezpieczenia (zał. nr 3 do siwz), wykazem majątku i innych danych dotyczących Zamawiającego (tabele 1 8) stanowiącym zał. nr 4 do siwz oraz projektem umowy stanowiącym odpowiednio zał. nr 2a i 2b do siwz, w zakresie: 1) Część 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego, w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jn.: a) Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, e) Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, f) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, g) Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. 2) Część 2 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych jn.: a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych b) Ubezpieczenie autocasco, c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, d) Ubezpieczenie assistance. 2. Usługi ubezpieczenia objęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 1, obejmują następujące jednostki: 1) Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, NIP: , REGON: ; 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, Ostróda, ul. Grunwaldzka 62A, NIP: , REGON: ; 3) Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, Ostróda, ul. Drwęcka 2, NIP: , REGON: ; 4) Zespół Szkół Licealnych w Morągu, Morąg, ul. 11 Listopada 7, NIP: , REGON: ; 5) Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie, Ostróda, ul. Sportowa 1, NIP: , REGON: ; 6) Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, Ostróda, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, NIP: , REGON: ; 7) Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, Ostróda, ul. Czarnieckiego 69, NIP: , REGON: ; 8) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, Morąg, ul. Kujawska 1, NIP: , REGON: ; 9) Dom dla Dzieci i Młodzieży Promyk w Morągu, Morąg, ul. Żeromskiego 19,NIP: , REGON: ; 10) Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie, Ostróda, ul. Sportowa 1, NIP: , REGON: ; 11) Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku, Szyldak, ul. Gdańska 14, NIP: , REGON: ; 12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, NIP: , REGON: ; 13) Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, NIP: , REGON: ; 14) Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Ostródzie, Ostróda, ul. Grunwaldzka 14, NIP: , REGON: ; 15) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szymanowie, Morąg, Szymanowo 2, NIP: , REGON: ; 16) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Morągu, Morąg, ul. Leśna 6, NIP: , REGON: ; 17) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ostródzie, Ostróda, ul. Sportowa 1, NIP: , REGON: ; 18) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Miłakowie, Miłakowo, ul. Olsztyńska 9A, NIP: , REGON: ; 19) Dom dla Dzieci im. Sybiraków /12

3 w Szymonowie, Szymonowo, Szymonowo 14, NIP: , REGON: ; 20) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie, Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, NIP: , REGON: ; 21) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie, Ostróda, ul. Drwęcka 2, NIP: , REGON: ; 22) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie, Ostróda, ul. Grunwaldzka 50, NIP: , REGON: , zgodnie z programem ubezpieczenia stanowiącym zał. nr 3 do siwz; wykazem majątku i innych danych dotyczących Zamawiającego (tabele 1 8) stanowiącym zał. nr 4 do siwz oraz projektem umowy stanowiącym odpowiednio zał. nr 2a i 2b do siwz. 3. Inne postanowienia: 1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na obydwie części objęte przedmiotem zamówienia lub na wybraną część. 2) Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Toruń, ul. Szosa Chełmińska 164 (dalej Broker Ubezpieczeniowy), który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2. Broker Ubezpieczeniowy pośredniczył będzie w zawarciu umowy z wybranym wykonawcą oraz sprawował będzie nadzór nad prawidłową jej realizacją. 3) Zamawiający wymaga, aby Zamawiający oraz jednostki wyszczególnione w ust. 2, nie były zobowiązane do pokrywania strat wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013r. poz. 950, z późn. zm.). 4) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie i na warunkach określonych w siwz oraz w złożonej ofercie. 5) Zamawiający wymaga, aby za podstawę do ustalenia wysokości każdego odszkodowania Wykonawca przyjął wartości określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez odnoszenia ich do wartości nowej danego środka trwałego. 6) Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń objętych przedmiotem zamówienia. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy będą miały zastosowanie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami siwz, złożoną ofertą oraz zawartą umową. 7) Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje niezmienność zaoferowanych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów, które będą miały wpływ na warunki realizacji zawartej umowy. Zmiana warunków realizacji przedmiotu zamówienia jw., wymaga aneksu do umowy. 8) Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia, bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul obligatoryjnych wymienionych w programie ubezpieczenia stanowiącym zał. nr 3 do siwz oznaczonych w zakresie części 1 numerami od 1 do 36; w zakresie części 2 oznaczonych numerami od 1 do 4, zostanie uznane za niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i /12

4 polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późń. zm.) II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dotyczy części 1 i 2: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, tj.: zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013r. poz. 950, z późn. zm.) i/ lub zezwolenie Ministra Finansów na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004r.), i/lub uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca rozpoczął działalność ubezpieczeniową przed dniem r.), i/lub uprawnienia i/lub zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę. Spełnianie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o którym mowa w 6 ust. 1 (zał. nr 1a do siwz) oraz dokumentu, o którym mowa w 6 ust. 1 pkt 1 siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp /12

5 III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dotyczy części 1 i 2: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/ nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o którym mowa w 6 siwz ust. 1 (zał. nr 1a do siwz). Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dotyczy części 1 i 2: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących dysponowania potencjałem technicznym. Spełnianie powyższego warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o którym mowa w 6 ust. 1 siwz (zał. nr 1a do siwz). Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dotyczy części 1 i 2: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnianie powyższego warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o którym mowa w 6 ust. 1 siwz (zał. nr 1a do siwz). Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dotyczy części 1 i 2: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej. Spełnianie powyższego warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, o którym mowa w 6 ust. 1 siwz (zał. nr 1a do siwz). Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA /12

6 SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz). 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców /12

7 wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do siwz. 3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 Cena 80 2 Zaakceptowanie klauzul dodatkowych fakultatywnych 20 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz warunki dokonania tych zmian określono w projekcie umowy (odpowiednio do wybranej części zał. nr 2a i 2b do siwz). Część 1: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności /12

8 Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w siwz zapisami klauzuli warunków i taryf; 4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli w przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w siwz zapisami klauzuli warunków i taryf; 5) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku przekształcenia, połączenia lub wyodrębniania) składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z określonymi w siwz zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. 6) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 7) zmiany zaoferowanego zakresu i warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów, które będą miały wpływ na zakres i warunki realizacji zawartej umowy; 8) zmiana wartości przedmiotu zamówienia (ceny ofertowej) w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów, które będą miały wpływ na wartość przedmiotu zamówienia, w szczególności ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT; 9) zmiany postanowień umowy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w pkt 1 9, mogą również następować wskutek działania siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej, o której mowa w pkt 9, Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane, oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1 5, będą stosowne polisy, bądź aneksy do polis już obowiązujących, wystawione przez Wykonawcę. Zmiany umowy, o których mowa w pkt 6 9, wymagają aneksu podpisanego przez Strony umowy. Część 2: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 1 marca 2017r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 28 lutego 2018r. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf; 3) zmiany wysokości składki w /12

9 ubezpieczeniach komunikacyjnych związane z koniecznością zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez Zamawiającego, w przypadku orzeczenia decyzją sądu przepadku na rzecz Zamawiającego pojazdów, które są zarejestrowane i nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz z późn. zm.). W takim przypadku składka za ubezpieczenie OC p.p.m., na tego rodzaju pojazdy będzie rozłożona przez Wykonawcę na minimum cztery raty bez dodatkowej zwyżki składki, a po demontażu i wyrejestrowaniu lub dalszej odsprzedaży takiego pojazdu (jeśli nowy nabywca wypowie ubezpieczenie OC p.p.m.) Zamawiający uzyska zwrot niewykorzystanej składki za to ubezpieczenie od Wykonawcy w ciągu 30 dni od przekazania Wykonawcy informacji o wyrejestrowaniu lub sprzedaży pojazdu wraz z dokumentami potwierdzającymi wyrejestrowanie lub sprzedaż pojazdu; 4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku przekształcenia, połączenia lub wyodrębniania) składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z określonymi w siwz zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej; 5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 6) zmiany zaoferowanego zakresu i warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów, które będą miały wpływ na zakres i warunki realizacji zawartej umowy; 7) zmiana wartości przedmiotu zamówienia (ceny ofertowej) w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów, które będą miały wpływ na wartość przedmiotu zamówienia, w szczególności ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT; 8) zmiany postanowień umowy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w pkt 1 7, mogą również następować wskutek działania siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej, o której mowa w pkt 7, Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane, oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1 4, będą stosowne polisy, bądź aneksy do polis już obowiązujących, wystawione przez Wykonawcę. Zmiany umowy, o których mowa w pkt 5 8, wymagają aneksu podpisanego przez Strony umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Ostródzie Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, Biuro Zamówień Publicznych pok Opłata za siwz w wersji papierowej 0,30 PLN/1 str. form. A 4 + koszt przesyłki /12

10 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój 218 (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Termin wykonania zamówienia: 1) Część 1 od dnia 2 marca 2015r. do dnia 1 marca 2017r. Zbiorcza polisa obejmującą majątkowe ubezpieczenia wspólne oraz ubezpieczenia poszczególnych jednostek wyszczególnionych w 3 ust. 2 siwz, wystawiana będzie na dwa okresy roczne (12 miesięczne), tj.: a) od dnia 2 marca 2015r. do dnia 1 marca 2016r. b) od dnia 2 marca 2016r. do dnia 1 marca 2017r. Każdej jednostce, o której mowa w 3 ust. 2 siwz, zostanie wystawiony certyfikat potwierdzający udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wynikającym z polisy wspólnej. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych majątkowych po podpisaniu umowy. 2) Część 2 od dnia 2 marca 2015r. do dnia 1 marca 2017r. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych wystawiane będą na dwa okresy roczne (12 miesięczne) określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załączniku nr 4 do siwz (tabela nr 4). Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne (12 miesięczne) zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 1 marca 2017r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 28 lutego 2018r. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, dla których bezwzględnie wymagana jest forma pisemna. 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do r. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie /12

11 internetowej, zamieści ją także na tej stronie. 9. Jeśli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego, w zakresie ubezpieczeń majątkowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Część 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego, w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jn.: a) Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, e) Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, f) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, g) Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, zgodnie z postanowieniami 3 siwz, programem ubezpieczenia (zał. nr 3 do siwz), wykazem majątku i innych danych dotyczących Zamawiającego (tabele 1 8) stanowiącym zał. nr 4 do siwz oraz projektem umowy stanowiącym odpowiednio zał. nr 2a do siwz. Termin wykonania: od dnia 2 marca 2015r. do dnia 1 marca 2017r. Zbiorcza polisa obejmującą majątkowe ubezpieczenia wspólne oraz ubezpieczenia poszczególnych jednostek wyszczególnionych w 3 ust. 2 siwz, wystawiana będzie na dwa okresy roczne (12 miesięczne), tj.: a) od dnia 2 marca 2015r. do dnia 1 marca 2016r. b) od dnia 2 marca 2016r. do dnia 1 marca 2017r. Każdej jednostce, o której mowa w w 3 ust. 2 siwz, zostanie wystawiony certyfikat potwierdzający udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wynikającym z polisy wspólnej. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych majątkowych po podpisaniu umowy.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: /12

12 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena Zaakceptowanie klauzul dodatkowych fakultatywnych 20 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jn.: a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych b) Ubezpieczenie autocasco, c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, d) Ubezpieczenie assistance. zgodnie z postanowieniami 3 siwz, programem ubezpieczenia (zał. nr 3 do siwz), wykazem majątku i innych danych dotyczących Zamawiającego (8 tabel) stanowiącym zał. nr 4 do siwz) oraz projektem umowy stanowiącym odpowiednio zał. nr 2b do siwz. Termin wykonania: od dnia 2 marca 2015r. do dnia 1 marca 2017r. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych wystawiane będą na dwa okresy roczne (12 miesięczne) określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załączniku nr 4 do siwz (tabela nr 4). Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakce trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne (12 miesięczne) zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 1 marca 2017r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 28 lutego 2018r.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena Zaakceptowanie klauzul dodatkowych fakultatywnych /12

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Trzebnica: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 134.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l... 1 z 6 2013-09-19 08:29 Mińsk Mazowiecki: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-15 08:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo