Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC"

Transkrypt

1 Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ I OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA :Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO. 1.Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie integralną część oferty Wykonawcy po wypełnieniu lub uzupełnieniu miejsc do tego wskazanych przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca załącza niniejszy Opis zaparafowany w prawym dolnym rogu na każdej stronie i podpisany we wskazanym miejscu. Na żadnej stronie nie może być jakichkolwiek skreśleń lub poprawek chyba,że wyraził na nie zgodę Zamawiający. 2. Należy dokładnie zapoznać się z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. 3. Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie Wykonawcy powinna być podana za okres trwania zamówienia - tj. od Cena zawarta w ofercie Wykonawcy ma być podana z uwzględnieniem wszystkich zapisów szczególnych (klauzule) wg stosownego złącznika 2OC (formularza ofertowego) do SIWZ. Wykonawca przyjmuje, że cena oferty - składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci ratalnej wg poniższego harmonogramu za dany okres odpowiedzialności : 6 rat z uwzględnieniem poniższego; - pierwsza płatność z zadania 1 i 2 do , następne co dwa miesiące i do ostatniego dnia danego miesiąca w którym ma nastąpić płatność kolejnej raty. Wykonawca zobowiązuje się, że w razie szkody nie będzie potrącał z należnego odszkodowania rat pozostałych do opłacenia całkowitej składki, ani nie uzależni wypłaty odszkodowania od opłacenia tych rat. 4. Do zadania 2 będą miały zastosowanie klauzule poszerzające ochronę: klauzule obligatoryjne(o). Klauzule te wymagane są przez Zamawiającego. Brak którejkolwiek powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 5. Dla celów precyzyjnego dookreślenia i dalszego stosowania przyjmuje się następujące znaczenie określeń: 1)Zamawiający /Ubezpieczający/ Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 2)Wykonawca /Ubezpieczyciel II. WYMAGANY ZAKRES OCHRONY Zadanie 1: ubezpieczenie obowiązkowe - -ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego - podmiotu wykonującego działalność leczniczą- CPV Zadanie 2 : ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia - na warunkach komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę. CPV DANE DO OCENY RYZYKA OC ; 1) Nazwa podmiotu: pełna: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy skrócona: SP ZOZ w Świdnicy 2) Adres siedziby: Świdnica, ul. Leśna ) Dane dotyczące rozpoczęcia działalności przez podmiot: Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 32/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 20 sierpnia 1998 r. z późn. zm. Data rozpoczęcia działalności: r. Aktualny organ założycielski: Starostwo Powiatowe w Świdnicy. 4) Forma organizacyjno-prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 1 z 13

2 5) Dane dotyczące rejestracji podmiotu: 5.1) Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez Wojewodę Dolnośląskiego: data wpisu: r. księga rejestrowa nr ) Rejestr stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: data wpisu: r. nr KRS: ) Organ założycielski: Starostwo Powiatowe w Świdnicy. 6) kod PKD/EKD wraz z nazwą prowadzonej działalności: PKD 2007: 8610Z działalność szpitali, PKD 2004: 8511Z szpitalnictwo. Rodzaj prowadzonej działalności: świadczenie usług medycznych, lecznictwo szpitalne, wynajem nieruchomości i urządzeń osobom trzecim, a w tym : dzierżawa lub wynajem pomieszczeń i obiektów szpitala osobom trzecim na prowadzenie działalność gospodarczej np. pomieszczeń na świadczenie usług żywienia pacjentów; na postawienie automatów z napojami, itp. Nie prowadzi się innych rodzajów działalności niż w/wymienione. Planowany przychód w roku: ,00 PLN, w tym; - ze świadczenia usług medycznych : 97,41%, - reszta z pozostałej działalności tj. dzierżawa lub wynajem pomieszczeń, itp.: 2,59. Zamawiający ma zawarte umowy tzw. depozytu ( w wyniku przetargu) na wyroby medyczne NALEŻĄCE DO OSÓB TRZECICH. Wyroby te są przechowywane w Szpitalu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego na danym oddziale szpitala ( np. kardiologicznym, ortopedycznym, wewnętrznym ) i tam pobierane na bieżąco do wykonywania świadczeń medycznych. Mienie przechowywane jest na ryzyku Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada między innymi za rozszczelnienie opakowań, przeterminowanie. Ubezpieczający jest: administratorem zakładu opieki zdrowotnej. Tytuły prawne użytkowania mienia nieruchomego i ruchomego : a) budynków, budowli : nieodpłatne użytkowanie b) mienie ruchome (infrastruktura medyczna,urządzenia medyczne, wyposażenie) - własność Posiadane certyfikaty: Certyfikat Szpitala Akredytowanego przez Ministra Zdrowia (kontynuacja akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia); aktualnie tylko ok. 111 szpitali w Polsce posiada akredytację według zaostrzonych kryteriów wprowadzonych przez Ministra Zdrowia, w tym tylko 5 (wliczając SP ZOZ w Świdnicy) w województwie dolnośląskim; Certyfikat ISO 9001:2008 Systemu zarządzania jakością z lipca 2012 r. (kontynuacja certyfikatu 2009 r. oraz ISO 9001:2000 z 2006 r.); Certyfikat ISO 14001:2004 Systemu zarządzania środowiskowego z lipca 2012 r. (kontynuacja certyfikatu 2009 r.); Certyfikat PN-N-18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, z lipca 2012 r.; Certyfikat HACCP Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (nr 256/QAP/2012) z marca 2010 r., ważny do 31 marca 2015 r. Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Świdnicy (nr 95/2012) z dnia r. Certyfikat zgodności przyznany Szkole Rodzenia w SP ZOZ w Świdnicy przez Wojewodę Dolnośląskiego, ważny do r. oraz obowiązujący do r. aktualnie nie certyfikowany System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (wdrożony i funkcjonujący od sierpnia 2009 r.). SP ZOZ w Świdnicy poniósł duże nakłady oraz inwestycje i jako jeden z pierwszych szpitali w województwie dolnośląskimi i pierwszy szpital w byłym woj. wałbrzyskim uzyskał ww. certyfikaty. Posiadane przez Placówkę wyróżnienia, osiągnięcia lub inne : Ranking najlepszych szpitali w Polsce wg Rzeczpospolitej - SP ZOZ w Świdnicy uzyskał : w 2012 r. 8 miejsce pierwsza dziesiątka w kategorii: Zabiegowe szpitale publiczne wielopecjalistyczne i onkologiczne, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku, dodatkowo w podrankingu Jakość opieki zdrowotnej - 10 miejsce pierwsza dziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali w woj. dolnośląskim; w 2011 r. 8 miejsce pierwsza dziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2010 r. 13 miejsce złota pięćdziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2009 r. 12 miejsce złota pięćdziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2008 r. 12 miejsce złota pięćdziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2007 r. 21 miejsce złota pięćdziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 2 z 13

3 w 2006 r miejsce złota pięćdziesiątka, 2 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2005 r miejsce złota pięćdziesiątka, 4 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2004 r miejsce złota setka, 3 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku. Narodowy Ranking szpitali na placówkę przyjazną dla pacjenta Gazety Super Express pod patronatem Ministra Zdrowia - SP ZOZ w Świdnicy uzyskał : w 2008 r. 2 miejsce w Polsce, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku. SP ZOZ w Świdnicy uczestniczy w prestiżowych międzynarodowych projektach : MARQuIS (Methods for Assessing Response to Quality Improvement Strategies) prowadzonym przez European Hospital and Healthcare Federation; PATH (Performance Assessment Tool for quality Improvement in Hospitals) program Światowej Organizacji Zdrowia; program OPTY-NEURON-ESAC, w ramach którego prowadzony jest rejestr zakażeń szpitalnych metodą czynną i bierną w pilotażowej grupie szpitali polskich. SP ZOZ w Świdnicy uczestniczył w Ogólnopolskim Programie PROMEDINET - Program Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym; SP ZOZ w Świdnicy współpracuje z Agencją Oceny Technologii Medycznych w zakresie wyceny procedur; Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Czyste ręce Plus dla Ciebie ; SP ZOZ w Świdnicy uzyskał zaszczytne miejsce wśród dwudziestu najlepszych szpitali w Polsce, wyróżnionych w specjalnościach: okulistyka, laryngologia, ginekologia i położnictwo, chirurgia. W ramach przedsięwzięć organizowanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy: Oddział noworodkowy zajął I miejsce w południowej części Polski, a II miejsce w Polsce za przesiewowe badania słuchu u noworodków. Inne sukcesy : 2012 rok: Certyfikat dla Centralnej Sterylizatornii - Prawidłowy sposób postępowania z instrumenta-rium chirurgicznym i systemami motorowymi"; Certyfikat dotyczący profilaktyki zakażeń szpitalnych - Czyste ręce Plus dla Ciebie ; Profesjonalista Forbes 2012, Zawód Zaufania Publicznego, kategoria lekarz - dla Lekarza Kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej (dr n. med. Ewa Kilar) rok: Nagroda Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich dla najlepszych ludzi wolnych zawodów - Statuetka Przedsiębiorczości dla Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (lek. Ireneusz Babiak); Certyfikat międzynarodowy Polmikro dla Laboratorium Mikrobiologicznego zakład Diagnostyki laboratoryjnej; Panteon Administracji Polskiej w kategorii Świadczenie usług medycznych najwyższej jakości; 2010 rok: Nominacja w kategorii: Działalność na Rzecz Pacjenta w IV edycji Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia dla psychologa zatrudnionego w SP ZOZ w Świdnicy (Stefania Radecka-Gazda) Nagroda Świdnicki Neptun w kategorii Osobowość Roku 2009 dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy rok: Nagroda gospodarcza Świdnicki Gryf w kategorii Innowacyjność ; Ranking Pulsu Medycyny - Dyrektor SP ZOZ w Świdnicy znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób w służbie zdrowia; Nominacja w X edycji ogólnopolskiego konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny w kategorii Zdrowie publiczne - Menedżer Zdrowia dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy. Statuetka Orła Medycyny dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; Lekarz Kierujący Oddziałem Gastroenterologicznym (Andrzej Zając) został pierwszym mistrzem w I Mistrzostwach Świdnicy w golfa; 2008 rok: 2 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie w zarządzaniu szpitalami OSOZ dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy 2007 rok: Statuetka Laureata Przedsiębiorczości w kategorii Zarządzanie przyznanej przez kapitułę Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy; Nominacja w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny w kategorii Zdrowie publiczne - Menedżer Zdrowia dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy rok; SP ZOZ w Świdnicy zajął trzecią pozycję na Dolnym Śląsku w Projekcie Rodzić po Ludzku ; Nominacja w VI edycji ogólnopolskiego konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny w kategorii Zdrowie publiczne - Menedżer Zdrowia dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy; CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 3 z 13

4 SP ZOZ w Świdnicy w rankingu tygodnika Wprost zakwalifikował się do setki najlepszych szpitali w Polsce, oraz uzyskał zaszczytne miejsce wśród dwudziestu najlepszych szpitali w Polsce, wyróżnionych w specjalnościach: okulistyka, laryngologia, ginekologia i położnictwo, chirurgia. Dyrektor SP ZOZ w Świdnicy został nominowany na Osobowość Roku 2003 w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia pod patronatem Ministra Zdrowia. Pracownicy SP ZOZ w Świdnicy są typowani przez pacjentów jako najlepsi fachowcy w Polsce, a tym samym uzyskują wysokie noty w prestiżowych miesięcznikach np. Twój Styl. Inne osiągnięcia - SP ZOZ w Świdnicy należy do: Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Kluby i stowarzyszenia działające przy SP ZOZ w Świdnicy lub ściśle współpracujące: Stowarzyszenie Amazonki, Towarzystwo Opieki nad chorymi ze stomią, Stowarzyszenie przyjaciół chorych Hospicjum, Fundacja Reanimacja Dziecięca, Fundacja Pomóżmy Naszym Pacjentom, Stowarzyszenie dzieci chorych Serce. Fundacja Dr Clown, Liga Kobiet Polskich. Inne programy i akcje z udziałem SP ZOZ w Świdnicy: - przystąpił do akcji Szpital z Sercem, - przystąpił do akcji Szpital Przyjazny Dziecku, - uczestnictwo w akcji Rodzić po ludzku, - akcja walki z korupcja w służbie zdrowia Stop korupcji - organizowana przez Newsweek, wspierana przez Ministerstwo Zdrowia. - programy badawcze z dziedziny onkologii i reumatologii. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Świdnicy uczestniczy w Międzynarodowych i Krajowych badaniach jakości RANDOX International Quality Assessment Scheme, gdzie uzyskuje wysokie noty. Certyfikuje go General Clinical Chemistry Programme RIQAS, Laboratorium Mikrobiologiczne, znajdujące się w strukturze Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Świdnicy, jest certyfikowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej: - uzyskało bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii, - uczestniczyło w zewnętrznych badaniach kontroli jakości i zostało członkiem Europejskiego Systemu Antymikrobowego Nadzoru. Kształcenie kadr medycznych: 1) SP ZOZ w Świdnicy posiada zgodę Zakładu Akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w następujących zakresach: gastroenterologia: staże lekarskie i specjalizacje dla lekarzy (jedyny ośrodek powiatowy w Polsce uzyskał akredytację oraz został wpisany na listę Ministerstwa Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w dziedzinie gastroenterologii.); neurologia: staże lekarskie i specjalizacje dla lekarzy; chirurgia ogólna: specjalizacje dla lekarzy; choroby wewnętrzne: specjalizacje dla lekarzy; okulistyka: specjalizacje dla lekarzy; pediatria: specjalizacje dla lekarzy; ginekologia i położnictwo: specjalizacje dla lekarzy; ortopedia i traumatologia narządu ruchu: specjalizacje dla lekarzy; kardiologia: specjalizacje dla lekarzy; reumatologia: specjalizacje dla lekarzy; anestezjologia i intensywna terapia: specjalizacje dla lekarzy; neonatologia: specjalizacje dla lekarzy. 2) SP ZOZ w Świdnicy został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych (jako jedyny w byłym województwie wałbrzyskim). 3) W rankingu szpitali prowadzących Staże Podyplomowe 2006 roku zajął 3 pozycję na Dolnym Śląsku. Jako jeden z niewielu szpitali powiatowych w Polsce kładzie nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta pomieszczenia, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 4 z 13

5 Kod część VIII stacjonarnych dziennych RAZEM Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 B) Dane dotyczące działalności medycznej : - SP ZOZ w Świdnicy - liczba łóżek według stanu na dzień 24 października 2012r. Liczba łóżek L.p. Nazwa Oddziału 1. Regionalny Szpital Specjalistyczny Latawiec w Świdnicy 4100 Oddział Kardiologiczny Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Gastroenterologiczny Oddział Otolaryngologiczny Oddział Neurologiczny Pododdział Udarowy 16 - Oddział Onkologii Klinicznej łóżka chemioterapii dziennej Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym Szpitalny Oddział Ratunkowy Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Pododdział Ginekologiczny 30 - Pododdział Położniczy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka Pododdział Fizjologii Noworodka 14 - Pododdział Patologii Noworodka 6 - Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym ŁĄCZNA LICZBA ŁÓŻEK Razem: noworodkowych + 6 dziennych (chemioterapia) = 368 łóżek Rodzaj operacji/ zabiegów wykonywanych w jednostce: charakterystyczne dla lecznictwa specjalistycznego, SP ZOZ w Świdnicy stosuje eksperymentalne metody leczenia: programy badawcze (ubezpieczone) CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 5 z 13

6 RAZEM Kontrakty całościowe Kontrakty dyżurowe Umowy zlecenia Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 Informacja o osobach zatrudnionych w SP ZOZ w Świdnicy: L.p. Grupa zawodowa Osoby zatrudnione (według stanu na dzień r.) Ilość osób w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej w tym na podstawie umowy o pracę Ilość osób Etaty 1. Lekarze ,9 2. Pielęgniarki Położne Ratownicy medyczni ,0 5. Inny wyższy personel , Technicy Sekretarki medyczne Opiekunki medyczne Salowe i sanitariusze Obsługa ,5 11. Administracja ,683 RAZEM ,477 Ad.1 Do liczby lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wliczono 20 rezydentów i 3 stażystów. Ad.5. W grupie: Inny wyższy personel medyczny ujęto: diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów. Ad.11 W grupie administracja 3 osoby pełnią funkcje o charakterze administracyjnym lub/i związane z zarządzaniem jednostką (wymienić stanowiska): dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy. Przybliżona planowana liczba pacjentów, jakim zostanie udzielona usługa medyczna w 2012 r.: a) w lecznictwie otwartym (poradnie specjalistyczne): ok w tym pacjentów: finansowanych tylko przez NFZ: prawie 99% pacjentów, komercyjnych tzn. ponoszących w 100% koszty leczenia: do 1% ogółu pacjentów. Podstawową działalnością jaką prowadzi Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy jest szpitalnictwo. Dodatkowo przy oddziałach szpitalnych działają poradnie specjalistyczne, w których wykonywane są świadczenia medyczne przez lekarzy i pielęgniarki z oddziałów szpitalnych. Lp. Nazwa Poradni Liczba porad udzielonych w 2011 roku Średnia* dzienna liczba godzin pracy Liczba** lekarzy zatrudnionych w poradni 1. Poradnia Onkologiczna , Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc , Poradnia Genetyczna 134 jedna sobota w miesiącu 5 godz Poradnia Okulistyczna , Poradnia Ginekologiczno- Położnicza 924 4, Poradnia Reumatologiczna 346 2, Poradnia Medycyna Pracy ,0 1 Razem: X X * Średnia dzienna liczba godzin pracy poradni została wyliczona w następujący sposób: łączna liczba godzin pracy danej poradni w tygodniu podzielona przez liczbę 5 dni (roboczych). ** Lekarze ujęci także w ogólnej liczbie zatrudnionych lekarzy. W 2012 roku w ramach poradni specjalistycznych zostało udzielonych łącznie porad dla pacjentów. Informacja dodatkowa: od r. uruchomiono dwie kolejne poradnie specjalistyczne: Poradnię Chirurgiczną i Poradnię Chorób Naczyń. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 6 z 13

7 b) w lecznictwie zamkniętym (oddziały szpitalne): w tym pacjentów; finansowanych przez NFZ: ok pacjentów komercyjnych tzn. ponoszących w 100% koszty leczenia: ok. 200 pacjentów (finansowanych z innych źródeł niż NFZ). W 2011 roku w ramach leczenia szpitalnego zostało zrealizowanych łącznie hospitaliza-cji, w tym finansowanych przez NFZ, 296 finansowanych z innych źródeł niż NFZ. - Placówka zawiera umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz następujących podmiotów : 1) Narodowy Fundusz Zdrowia - ogółem 6 umów, w tym: 2 umowy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistyczne, 1 umowa świadczenia z zakresu programów profilaktycznych, 3 umowy z zakresu lecznictwa stacjonarnego. 2) Inne podmioty - ogółem 145 umów, w tym: Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ): umowy dotyczące RTG, TK, USG, endoskopii, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii grup krwi, badania z zakresu: neurologii, w tym EEG i EMG, oraz z zakresu: okulistyki, otolaryngologii i reumatologii; prywatne praktyki lekarskie, itp.: umowy dotyczące RTG, USG, endoskopia, diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologia, EEG, badania z zakresu: neurologii, okulistyki, reumatologii, pobieranie krwi pępowinowej; jednostki samorządu terytorialnego: umowy dotyczące RTG, USG, EEG, EMG, endoskopii, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii; inne Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SPZOZ): umów dotyczące RTG, USG, endoskopia, laboratorium, mikrobiologia, EEG, EMG, okulistyki, reumatologii, czynności związane z procedurą pobrania narządów; inni (np. pracodawcy itp.) badania okresowe i wstępne dla pracowników. c) Podwykonawcy w zakresie świadczenia usług medycznych to : -personel medyczny-dane wg tabeli powyżej oraz dla tych specjalności lekarskich, których nie ma w szpitalu (np. konsultacje neurochirurgiczne), -usługa żywienia pacjentów, -usługi pralnicze ; -usługi serwisu sprzętu medycznego; -zlecane usługi badań medycznych (a w tym np.: rezonans, badania histopatologiczne, densymetryczne, scyntygrafia) oraz inne zlecane wg potrzeb. SP ZOZ w Świdnicy posiada pełną i nowoczesną bazę diagnostyczną i leczniczą, dostosowaną do bieżących potrzeb, która podlega stałym procesom unowocześniania. W lokalizacji przy ul. Leśnej bardzo wysoki standard udzielania świadczeń medycznych. - SP ZOZ w Świdnicy wynajmuje swoje pomieszczenia i bazę sprzętową w celu prowadzenia praktyk lekarskich bądź też innych usług medycznych lub pozamedycznych na zasadzie dzierżawy, umowy najmu. - Nie wystąpiły przypadki zarażenia się pracowników chorobami zakaźnymi od pacjentów. - SP ZOZ w Świdnicy nie płacił w ciągu ostatnich 5 lat odszkodowań swoim pracownikom z tytułu dodatkowego roszczenia pracownika wobec pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (roszczenia formułowane na drodze cywilnej). Personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B. Są opracowane pisemne procedury ograniczania, unikania zagrożeń w zakresie nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych, biologicznych, radioaktywnych, znajdujących się w placówce. - SP ZOZ w Świdnicy prowadzi bieżący monitoring zakażeń szpitalnych, w ramach którego odpowiednio, zgodnie z wytycznymi, zgłasza zakażenia szpitalne/choroby zakaźne i krwiopochodne do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. - SP ZOZ w Świdnicy posiada centralną sterylizatornię, w ramach której prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji. SP ZOZ w Świdnicy posiada automatyczne myjnie-dezynfektory oraz sterylizatory, jak również automatyczną myjnię-dezynfektor do endoskopów. Cały personel systematycznie poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcji, a w tym postępowanie z materiałem biologicznym, postępowanie z odpadami, dekontaminacja narzędzi, sprzętów i pomieszczeń, przygotowanie materiałów do sterylizacji i postępowanie z materiałem sterylnym, izolacja chorych, postępowanie z bielizną, postępowanie poekspozycyjne, monitorowanie procedur medycznych, rejestracja zakażeń szpitalnych oraz czynników alarmowych. - Informacja o wprowadzonych procedurach wewnętrznych ograniczających ryzyko zakażeń : stosowane są rękawice i sprzęt jednorazowy, maski, fartuchy, okulary, środki dezynfekujące, segregacja i utylizacja odpadów medycznych. Ponadto wprowadzono w szpitalu procedury dotyczące tematów: dezynfekcji, sterylizacji, utrzymania czystości, postępowanie w wybranych sytuacjach z pacjentami, sprzętem i materiałami medycznymi, wykonywaniem wybranych zabiegów, badań, bezpieczeństwa w trakcie transportu, bezpieczeństwa personelu i pacjentów pod względem epidemiologicznym wszystkie procedury mają na celu ograniczenie ryzyka zakażeń. - Pacjenci chorzy zakaźnie oraz zakażeni lub skolonizowani drobnoustrojami alarmowymi są poddawani izolacji. Prowadzi się działania zapobiegające możliwości ograniczenia roszczeń pacjentów: np. wywiad z pacjentem dotyczący np.: szczepienia przeciwko żółtaczce typu B, informacji o przebytych chorobach, leczeniach, pobytach w szpitalu, urazach, itp. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 7 z 13

8 - SP ZOZ w Świdnicy nie prowadzi na własne ryzyko żywienia dla pacjentów - ma zawarte umowy na świadczenie usług gastronomicznych przez INNE podmioty, wyłonione w drodze przetargu. Są opracowane pisemne procedury unikania, ograniczania zakażeń w tym zakresie. - Placówka prowadzi własną Aptekę Szpitalną. Korzysta się głównie z gotowych leków i środków medycznych. Leki cytostatyczne wykonywane są w satelitarnych pomieszczeniach apteki, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wykonywania świadczeń onkologicznych, przez personel posiadający odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie, pod nadzorem uprawnionego farmaceuty zatrudnionego w Aptece Szpitalnej. - W SP ZOZ w Świdnicy została opracowana i wdrożona procedura PA/PP/01 Sposób zabezpieczenia rzeczy należących do pacjenta w depozycie szpitalnym. -W SP ZOZ w Świdnicy pracują wolontariusze zawierane są w tym celu stosowne umowy z organizacjami i stowarzyszeniami np.: Fundacja Dr Clown, Stowarzyszenie Amazonki, Liga Kobiet Polskich. W 2011 roku liczba wolontariuszy współpracujących z SP ZOZ w Świdnicy nie przekroczyła 50 osób (podobnie w latach poprzednich) Szacowana liczba osób współpracujących w ramach wolontariatu w 2012 roku - do 50 osób. II. SZKODOWOŚĆ SP ZOZ w Świdnicy. 1. Szkodowość w zakresie OC medycznym : a. w latach : Ubezpieczyciel SP ZOZ w Świdnicy wypłacał odszkodowania za szkody powstałe we wcześniejszym okresie (lata ), głównie za szkody osobowe powstałe w Szpitalu w Świebodzicach, który był w strukturach SP ZOZ w Świdnicy do r. (potem odrębny podmiot). b. w okresie : wobec SP ZOZ w Świdnicy zgłoszono 5 roszczeń z tytułu szkód na osobie powództwa zostały oddalone przez Sąd. c. w 2009 roku - wypłacono kwotę ,00 zł (ugoda sądowa) odszkodowania za szkody za ww. okres wymieniony w ppkt a) tj. szkoda w Szpitalu w Świebodzicach (w 2002 r. w Oddziale Chirurgii Ogólnej). Ubezpieczyciel regresje kwotę ugody do sprawcy 2 lekarzy, którzy w związku z tą sprawą zostali skazani prawomocnym wyrokiem Sądu Karnego d. w 2010 roku zgłoszono 3 roszczenia z tytułu szkód na osobie. Wszystkie roszczenia zostały oddalone przez Ubezpieczyciela. e. w 2011 roku zgłoszono 9 roszczeń z tytułu szkód na osobie, w tym 1 z tytułu NNW. Wszystkie roszczenia zostały oddalone przez Ubezpieczyciela. Aktualnie w toku postępowania sądowego jest 1 sprawa z powództwa cywilnego, która została rozpatrzona przez Ubezpieczyciela i uznana za roszczenie niezasadne. f. w 2012 r., do dnia roku zgłoszono 10 roszczeń z tytułu szkód na osobie, z tego 7 roszczeń zostało oddalonych przez Ubezpieczyciela.W toku są 3 postępowania, przy czym w toku postępowania sądowego są 3 sprawy z powództwa cywilnego. Na powyższe sprawy w toku, ubezpieczyciel utworzył stosowne rezerwy. 2. Szkodowość w zakresie OC inna (pozamedyczna) : brak IV. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU i parametrów merytorycznych ochrony ubezpieczeniowej. AD. ZADANIE 1: 1.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych 2. Zakres ubezpieczenia: zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dziennik Ustaw Nr 293 z dnia grudnia 2011r., poz. 1729) 3. Suma gwarancyjna (minimalna) ubezpieczenia zgodnie z w/w rozporządzeniem - równowartość w złotych wynosi: na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia / na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia w okresie rocznym. AD. ZADANIE 2: Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia na warunkach komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę. 1. SUMA GWARANCYJNA zł. 2. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Zamawiającego w związku z: - posiadanym, zarządzanym, administrowanym i użytkowanym mieniem we wszystkich lokalizacjach działalności oraz w związku prowadzoną działalnością leczniczą. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 8 z 13

9 Rodzaj ubezpieczonych szkód : a)szkoda osobowa - szkoda będąca następstwem zdarzenia polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę, b) szkoda rzeczowa - szkodę będącą następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, c) szkoda w postaci utraconych korzyści, 3.Zakres ubezpieczenia: ochrona ubezpieczeniowa w zakresie w/w odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku ze zdarzeniem powstałym w okresie ubezpieczenia, które spowoduje szkodę związaną z prowadzoną działalnością, posiadanym i administrowanym mieniem ruchomym i nieruchomym, a Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę, niezależnie od liczby poszkodowanych (szkoda seryjna).ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli pierwszy z wypadków powodujących szkody traktowane jako szkoda seryjna, miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności będzie stosował przy naliczaniu odszkodowania tylko jeden raz wysokość franszyzy lub udziału własnego, które zastosował w umowie ubezpieczenia bez względu na liczbę poszkodowanych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego termin przedawnienia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi on odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym, a taką osobą lub podmiotem który skierował taką osobę do ubezpieczonego a w tym: wolontariusze, stażyści, studenci szkół medycznych, lekarze, personel medyczny zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, itp. W zakresie ochrony znajduje się pokrycie szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa. W szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej ma obejmować co najmniej następujące szkody : wyrządzone osobom trzecim na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej ; Zastrzeżenie; Wykonawca nie będzie wymagał wzorców umów kontraktowych przed zawarciem umowy ubezpieczenia. polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania czynności medycznych lub w mieniu oddanym do depozytu szpitalnego (mienie przechowywane na podstawie wystawionego przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego przyjęcie na przechowanie )- na jedno i wszystkie zdarzenia podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia. szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego pracowników funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem- jednostką służby zdrowia(delikt) - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej powstałe w następstwie działania urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, gazowych lub rządzeń związanych z dostarczaniem lub przetwarzaniem energii elektrycznej - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej powstałe w mieniu Pracowników, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia. rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną Pracodawcy za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu wypadku przy pracy wobec swoich pracowników, bez względu na podstawę ich zatrudnienia - podlimit do ,00 zł powstałe w ruchomościach, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innej formy korzystania z rzeczy cudzej -- na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej. wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego ( z prawem regresu ) - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej. związane z działaniem i używaniem urządzeń i aparatury medyczne j na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej, wyrządzone w związku z przeniesieniem choroby zakaźnej i zakażeń -wykaz chorób zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach) na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej zł w okresie ubezpieczenia. wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego -osoby świadczące pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności: wolontariuszy, studentów lub uczniów odbywających praktyki zawodowe, stażystów - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej. wyrządzone w pojazdach osób trzecich i pracowników, pozostawionych na miejscach postojowych wyznaczonych w obrębię nieruchomości Zamawiającego, o ile odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający się - podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. wyrządzone w środowisku naturalnym podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 9 z 13

10 Zastrzeżenie: - w/w zakres służy jedynie na dookreśleniu szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych, a które są objęte ochroną ubezpieczeniową we wzorcu umowy Wykonawcy(OWU), - w okresie trwania umowy Zamawiający ma w każdym czasie prawo do dokonania podwyższenia sumy gwarancyjnej i limitów odpowiedzialności na zdarzenie, na warunkach stawek zastosowanych w umowie ubezpieczenia. Ponadto ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa przynajmniej : koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą ubezpieczyciela, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody, pokrycia kosztów postępowania ugodowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z przedmiotowym roszczeniem, pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą, pokrycia kosztów sądowych, w tym odsetek od zasądzonej należności spornej. 4.Wysokość franszyz i udziałów własnych, a)udział własny Zamawiającego w szkodzie rzeczowej do 5% i nie więcej niż 500zł, b)udział własny Zamawiającego w szkodzie na osobie 0%, c)franszyza integralna maksymalnie do 400zł, d)franszyza redukcyjna brak z zastrzeżeniem poniżej : franszyza redukcyjna w OC pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 5.Klauzule do włączenia : 5.1 Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego -TABELA akceptacji klauzul dla Części I do Zadania 2 - klauzule wymagane do : Zadanie 2 nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. 5.2 Klauzule fakultatywne (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla CZĘŚCI I do Zadania Treść WSZYSTKICH klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul dla CZĘŚCI I ====================================================================================== Zbiorcze zestawieniu klauzul dla CZĘŚCI I TREŚĆ : Klauzule obligatoryjne(o)- zadanie 2 1.Klauzula prolongacyjna O Brak opłaty składki lub jej raty w ciągu kolejnych 14 dni przypadających po dniu będącym terminem jej płatności nie może być podstawą odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy. W przypadku braku wpłaty składki lub jej raty w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do uregulowania płatności. Ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od 15 dnia przypadającego po wyznaczonym przez niego w wezwaniu dodatkowym terminie płatności, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania w/w wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiając o tym na piśmie. W przypadku dokonania wpłaty zaległej składki lub jej raty w ustalonym wyżej terminie, odpowiedzialność i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia zostaje zachowana bez żadnych przerw. 2.Klauzula stempla bankowego O - zadanie 2 Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 3. Klauzula jurysdykcji O zadanie 2 Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 10 z 13

11 4.Klauzula czasu ochrony- O -zadanie 2 Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień klauzuli prolongacyjnej. 5. Klauzula sądu polubownego- O-zadanie 2 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że spory wynikłe z istnienia i stosowania przedmiotowej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. 6. Klauzula rozliczenia składki O- dla zadania 2, Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. na zasadzie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 7. Klauzula zrzeczenia się prawa regresu zadanie 2 Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaconego odszkodowania, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik na umowę o pracę lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie wolontariatu, stażu, praktyki. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 8.Klauzula automatycznego udzielenia ochrony dla każdej nowej lokalizacji prowadzonej działalności O Z zastrzeżeniem OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgadniają, że każda nowa lokalizacja ubezpieczonej działalności Ubezpieczającego oraz nowe miejsce prowadzenia tej działalności( w tym użytkowania mienia), są automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile Ubezpieczający dokona zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od daty powstania w/w zmiany. TREŚĆ -Klauzule fakultatywne (F) )- zadanie 2 1.Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (F) dla zadania 2 Określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w wymaganym terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w określonym w umowie ubezpieczenia terminie, uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. 2.Klauzula ograniczeń dla dokumentacji szkody- (F) dla zadania 2 W przypadku zgłoszenia szkody/ roszczenia i w celu jej dalszego rozpatrywania ubezpieczyciel będzie wymagał wyłącznie takich dokumentów i informacji od ubezpieczającego/ubezpieczonego, których ten jest w posiadaniu i które może pozyskać, lub których opracowanie lub przygotowanie jest wykonalne i nie wiąże się z trudnościami lub kosztami niewspółmiernie wysokimi do wartości szkody /roszczenia. Oznacza to także, że ubezpieczyciel nie będzie żądał i nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od dostarczenia/wykonania ekspertyz, analiz czy opracowań, których ubezpieczający/ubezpieczony nie ma obowiązku posiadania, lub których opracowanie jest kosztowne i/lub czasochłonne, jeśli nie są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz do wykazania faktu i wysokości szkody. 3. Klauzula dokonania oględzin szkody - (F) dla zadania 2, Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają,że oględziny szkody rzeczowej ubezpieczyciel wykona najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin oględzin szkody przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie wyżej określonym. W przypadku braku dokonania oględzin w /w terminie, Ubezpieczający dokonuje czynności naprawy uszkodzonego przedmiotu i przedstawia własne rozliczenie szkody. 4.Klauzula błędów i przeoczenia F do zadania 2 Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się co następuję: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia pomimo, że ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujący wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, iż działanie to nie nosi znamion umyślnego niedbalstwa. 5. Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej- F do zadania 2 W przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia lub jej podlimitu uzgadnia się co następuje: ubezpieczyciel wyrazi zgodę na automatyczne odnowienie wyczerpanego pierwotnego limitu lub sumy gwarancyjnej CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 11 z 13

12 stosując stawkę dotychczas obowiązującą i wyliczy składkę za okres wnioskowanej ochrony w systemie pro rata temporis i bez stosowania składki minimalnej. ================================================================================= 5. Załączniki dla CZĘŚCI I OC 5.1. TABELA akceptacji klauzul dla do Zadań 2 - DLA CZĘŚCI I OC 5.2. Załącznik 2 OC - formularz ofertowy - DLA CZĘŚCI I OC 5.3. Załącznik 3 OC - warunki umowne z wykonawcą/projekt DLA CZĘŚCI I OC.. Data i podpis, pieczęć Wykonawcy CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 12 z 13

13 TABELA akceptacji klauzul dla do Zadania 2 - CZĘŚĆ I - OC - stanowi załącznik do Oferty Wykonawcy. klauzule wymagane - obligatoryjne (O) oraz klauzule fakultatywne (F) L.p. Nazwa klauzuli Zadanie 2 K L A U Z U L E O B L I G A T O R Y J N E (o) - W Y M A G A N E Klauzula obligatoryjna Wymóg AKCEPTACJA WYKONAWCY 1. Prolongacyjna TAK TAK 2. Stempla bankowego TAK TAK 3. Jurysdykcji TAK TAK 4. Czasu ochrony TAK TAK 5. Sądu polubownego TAK TAK 6. Okolicznościowa TAK TAK 7. Rozliczania składek TAK TAK 8. Klauzula automatycznego udzielenia ochrony dla każdej nowej lokalizacji działalności TAK TAK K L A U Z U L E F A K U L T A T Y W N E P O D L E G A J Ą C E O C E N I E Lp. Klauzula fakultatywna stanowisko Ubezpieczyciela w sprawie włączenia do ochrony ubezpieczeniowej klauzul FAKULTATYWNYCH - NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ i zaparafować PRZY DANEJ KLAUZULI maksymalna punktacja za włączenie danej klauzuli: Zgoda na treść wg SIWZ 1. Niezawiadomienia w terminie o TAK/NIE 5 pkt szkodzie 2. Ograniczeń dla dokumentacji TAK/NIE 3 pkt szkody 3. Dokonania oględzin szkody TAK/NIE 2 pkt 4. Błędów i przeoczenia TAK/NIE 10pkt 5. Klauzula automatycznego TAK/NIE 10pkt odnowienia sumy gwarancyjnej maksymalna suma punktów do uzyskania przez Wykonawcę 30 pkt 1. Ilość klauzul FAKULTATYWNYCH zaakceptowanych wg treści SIWZ:... 2.Ilość klauzul FAKULTATYWNYCH nie włączonych do ochrony przez Wykonawcę :.... Data i podpis, pieczęć Wykonawcy CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 13 z 13

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC /po zmianach/

CZĘŚĆ I OC /po zmianach/ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ I OC /po zmianach/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA :Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 298/2014/N/Jarocin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Adresy

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO

Opis przedmiotu zamówienia I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Nazwa zakładu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 5 do SIWZ do SIWZ nr SPZOZ/PN/83/2011 Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku Adres: Ul. 800-Lecia 26, 38-500 Sanok INFORMACJE DO OCENY RYZYKA ZOZ ma kontrakt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2 Dobrowolne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 1 1. Do umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza zastosowanie mają ogólne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne Szpitala

Jednostki organizacyjne Szpitala III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitala

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. Z O.O. w Strzelinie znak sprawy 6/2014/OC_M/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony): WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Mikołaja Kopernika 43 00-328 Warszawa PKD: 8610

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 82/02/04/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-9/11 zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia):

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): Załącznik nr 1 Numer Sprawy: 28/2013 Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): 1. Działalność ZOZ Łączna liczba pacjentów w ostatnim roku 10276 Liczba łóżek w leczeniu szpitalnym 241 Liczba łóżek

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia samolotu i śmigłowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/130/2015 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl/ Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2565 UCHWAŁA NR XVIII/142/2012 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wrocław, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2565 UCHWAŁA NR XVIII/142/2012 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2565 UCHWAŁA NR XVIII/142/2012 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Gmina Tarnów Opolski nr sprawy ZPE.271.06.2016 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Ubezpieczający, Ubezpieczony Adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ...

FORMULARZ OFERTOWY ... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /email...... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY GENERALNEJ

WZÓR UMOWY GENERALNEJ WZÓR UMOWY GENERALNEJ Niniejsza umowa została zawarta dnia., w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Numer sprawy: ZP/11/2014 Załącznik nr 1A do SIWZ INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. Księdza Bosko 5 08-300 Sokołów Podlaski Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ A. Ubezpieczający: Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r. Strona 1 z 8 Wrocław, 25.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WAUG1059/2015

PROGRAM WAUG1059/2015 PROGRAM WAUG1059/2015 Zawarty w dniu 08.12.2015 r. pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 10 do SIWZ 2/2015/N/Katowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH

Załącznik nr 9 do siwz UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH Załącznik nr 9 do siwz zawarta w dniu... 2014 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej Nr 1 w Szczecinie którą reprezentuje: Ryszard Słoka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USŁUGA UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USŁUGA UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USŁUGA UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM I. UBEZPIECZAJĄCY Szpital Ogólny w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu r. pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu r. pomiędzy: POROZUMIENIE zawarte w dniu 9.01.2012 r. pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II Nr 24, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIX Wydział

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału. Adres. Telefon/Fax. E mail

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału. Adres. Telefon/Fax. E mail WNIOSKOPOLISA Seria PLC nr Wnioskopolisa ubezpieczenia Podmiotów Leczniczych CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 00 997 lub 22 333 77 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 7:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo