Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC"

Transkrypt

1 Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ I OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA :Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO. 1.Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie integralną część oferty Wykonawcy po wypełnieniu lub uzupełnieniu miejsc do tego wskazanych przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca załącza niniejszy Opis zaparafowany w prawym dolnym rogu na każdej stronie i podpisany we wskazanym miejscu. Na żadnej stronie nie może być jakichkolwiek skreśleń lub poprawek chyba,że wyraził na nie zgodę Zamawiający. 2. Należy dokładnie zapoznać się z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. 3. Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie Wykonawcy powinna być podana za okres trwania zamówienia - tj. od Cena zawarta w ofercie Wykonawcy ma być podana z uwzględnieniem wszystkich zapisów szczególnych (klauzule) wg stosownego złącznika 2OC (formularza ofertowego) do SIWZ. Wykonawca przyjmuje, że cena oferty - składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci ratalnej wg poniższego harmonogramu za dany okres odpowiedzialności : 6 rat z uwzględnieniem poniższego; - pierwsza płatność z zadania 1 i 2 do , następne co dwa miesiące i do ostatniego dnia danego miesiąca w którym ma nastąpić płatność kolejnej raty. Wykonawca zobowiązuje się, że w razie szkody nie będzie potrącał z należnego odszkodowania rat pozostałych do opłacenia całkowitej składki, ani nie uzależni wypłaty odszkodowania od opłacenia tych rat. 4. Do zadania 2 będą miały zastosowanie klauzule poszerzające ochronę: klauzule obligatoryjne(o). Klauzule te wymagane są przez Zamawiającego. Brak którejkolwiek powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 5. Dla celów precyzyjnego dookreślenia i dalszego stosowania przyjmuje się następujące znaczenie określeń: 1)Zamawiający /Ubezpieczający/ Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 2)Wykonawca /Ubezpieczyciel II. WYMAGANY ZAKRES OCHRONY Zadanie 1: ubezpieczenie obowiązkowe - -ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego - podmiotu wykonującego działalność leczniczą- CPV Zadanie 2 : ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia - na warunkach komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę. CPV DANE DO OCENY RYZYKA OC ; 1) Nazwa podmiotu: pełna: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy skrócona: SP ZOZ w Świdnicy 2) Adres siedziby: Świdnica, ul. Leśna ) Dane dotyczące rozpoczęcia działalności przez podmiot: Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 32/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 20 sierpnia 1998 r. z późn. zm. Data rozpoczęcia działalności: r. Aktualny organ założycielski: Starostwo Powiatowe w Świdnicy. 4) Forma organizacyjno-prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 1 z 13

2 5) Dane dotyczące rejestracji podmiotu: 5.1) Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez Wojewodę Dolnośląskiego: data wpisu: r. księga rejestrowa nr ) Rejestr stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: data wpisu: r. nr KRS: ) Organ założycielski: Starostwo Powiatowe w Świdnicy. 6) kod PKD/EKD wraz z nazwą prowadzonej działalności: PKD 2007: 8610Z działalność szpitali, PKD 2004: 8511Z szpitalnictwo. Rodzaj prowadzonej działalności: świadczenie usług medycznych, lecznictwo szpitalne, wynajem nieruchomości i urządzeń osobom trzecim, a w tym : dzierżawa lub wynajem pomieszczeń i obiektów szpitala osobom trzecim na prowadzenie działalność gospodarczej np. pomieszczeń na świadczenie usług żywienia pacjentów; na postawienie automatów z napojami, itp. Nie prowadzi się innych rodzajów działalności niż w/wymienione. Planowany przychód w roku: ,00 PLN, w tym; - ze świadczenia usług medycznych : 97,41%, - reszta z pozostałej działalności tj. dzierżawa lub wynajem pomieszczeń, itp.: 2,59. Zamawiający ma zawarte umowy tzw. depozytu ( w wyniku przetargu) na wyroby medyczne NALEŻĄCE DO OSÓB TRZECICH. Wyroby te są przechowywane w Szpitalu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego na danym oddziale szpitala ( np. kardiologicznym, ortopedycznym, wewnętrznym ) i tam pobierane na bieżąco do wykonywania świadczeń medycznych. Mienie przechowywane jest na ryzyku Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada między innymi za rozszczelnienie opakowań, przeterminowanie. Ubezpieczający jest: administratorem zakładu opieki zdrowotnej. Tytuły prawne użytkowania mienia nieruchomego i ruchomego : a) budynków, budowli : nieodpłatne użytkowanie b) mienie ruchome (infrastruktura medyczna,urządzenia medyczne, wyposażenie) - własność Posiadane certyfikaty: Certyfikat Szpitala Akredytowanego przez Ministra Zdrowia (kontynuacja akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia); aktualnie tylko ok. 111 szpitali w Polsce posiada akredytację według zaostrzonych kryteriów wprowadzonych przez Ministra Zdrowia, w tym tylko 5 (wliczając SP ZOZ w Świdnicy) w województwie dolnośląskim; Certyfikat ISO 9001:2008 Systemu zarządzania jakością z lipca 2012 r. (kontynuacja certyfikatu 2009 r. oraz ISO 9001:2000 z 2006 r.); Certyfikat ISO 14001:2004 Systemu zarządzania środowiskowego z lipca 2012 r. (kontynuacja certyfikatu 2009 r.); Certyfikat PN-N-18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, z lipca 2012 r.; Certyfikat HACCP Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (nr 256/QAP/2012) z marca 2010 r., ważny do 31 marca 2015 r. Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Świdnicy (nr 95/2012) z dnia r. Certyfikat zgodności przyznany Szkole Rodzenia w SP ZOZ w Świdnicy przez Wojewodę Dolnośląskiego, ważny do r. oraz obowiązujący do r. aktualnie nie certyfikowany System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (wdrożony i funkcjonujący od sierpnia 2009 r.). SP ZOZ w Świdnicy poniósł duże nakłady oraz inwestycje i jako jeden z pierwszych szpitali w województwie dolnośląskimi i pierwszy szpital w byłym woj. wałbrzyskim uzyskał ww. certyfikaty. Posiadane przez Placówkę wyróżnienia, osiągnięcia lub inne : Ranking najlepszych szpitali w Polsce wg Rzeczpospolitej - SP ZOZ w Świdnicy uzyskał : w 2012 r. 8 miejsce pierwsza dziesiątka w kategorii: Zabiegowe szpitale publiczne wielopecjalistyczne i onkologiczne, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku, dodatkowo w podrankingu Jakość opieki zdrowotnej - 10 miejsce pierwsza dziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali w woj. dolnośląskim; w 2011 r. 8 miejsce pierwsza dziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2010 r. 13 miejsce złota pięćdziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2009 r. 12 miejsce złota pięćdziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2008 r. 12 miejsce złota pięćdziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2007 r. 21 miejsce złota pięćdziesiątka, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 2 z 13

3 w 2006 r miejsce złota pięćdziesiątka, 2 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2005 r miejsce złota pięćdziesiątka, 4 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku; w 2004 r miejsce złota setka, 3 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku. Narodowy Ranking szpitali na placówkę przyjazną dla pacjenta Gazety Super Express pod patronatem Ministra Zdrowia - SP ZOZ w Świdnicy uzyskał : w 2008 r. 2 miejsce w Polsce, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku. SP ZOZ w Świdnicy uczestniczy w prestiżowych międzynarodowych projektach : MARQuIS (Methods for Assessing Response to Quality Improvement Strategies) prowadzonym przez European Hospital and Healthcare Federation; PATH (Performance Assessment Tool for quality Improvement in Hospitals) program Światowej Organizacji Zdrowia; program OPTY-NEURON-ESAC, w ramach którego prowadzony jest rejestr zakażeń szpitalnych metodą czynną i bierną w pilotażowej grupie szpitali polskich. SP ZOZ w Świdnicy uczestniczył w Ogólnopolskim Programie PROMEDINET - Program Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym; SP ZOZ w Świdnicy współpracuje z Agencją Oceny Technologii Medycznych w zakresie wyceny procedur; Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Czyste ręce Plus dla Ciebie ; SP ZOZ w Świdnicy uzyskał zaszczytne miejsce wśród dwudziestu najlepszych szpitali w Polsce, wyróżnionych w specjalnościach: okulistyka, laryngologia, ginekologia i położnictwo, chirurgia. W ramach przedsięwzięć organizowanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy: Oddział noworodkowy zajął I miejsce w południowej części Polski, a II miejsce w Polsce za przesiewowe badania słuchu u noworodków. Inne sukcesy : 2012 rok: Certyfikat dla Centralnej Sterylizatornii - Prawidłowy sposób postępowania z instrumenta-rium chirurgicznym i systemami motorowymi"; Certyfikat dotyczący profilaktyki zakażeń szpitalnych - Czyste ręce Plus dla Ciebie ; Profesjonalista Forbes 2012, Zawód Zaufania Publicznego, kategoria lekarz - dla Lekarza Kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej (dr n. med. Ewa Kilar) rok: Nagroda Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich dla najlepszych ludzi wolnych zawodów - Statuetka Przedsiębiorczości dla Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (lek. Ireneusz Babiak); Certyfikat międzynarodowy Polmikro dla Laboratorium Mikrobiologicznego zakład Diagnostyki laboratoryjnej; Panteon Administracji Polskiej w kategorii Świadczenie usług medycznych najwyższej jakości; 2010 rok: Nominacja w kategorii: Działalność na Rzecz Pacjenta w IV edycji Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia dla psychologa zatrudnionego w SP ZOZ w Świdnicy (Stefania Radecka-Gazda) Nagroda Świdnicki Neptun w kategorii Osobowość Roku 2009 dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy rok: Nagroda gospodarcza Świdnicki Gryf w kategorii Innowacyjność ; Ranking Pulsu Medycyny - Dyrektor SP ZOZ w Świdnicy znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób w służbie zdrowia; Nominacja w X edycji ogólnopolskiego konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny w kategorii Zdrowie publiczne - Menedżer Zdrowia dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy. Statuetka Orła Medycyny dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; Lekarz Kierujący Oddziałem Gastroenterologicznym (Andrzej Zając) został pierwszym mistrzem w I Mistrzostwach Świdnicy w golfa; 2008 rok: 2 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie w zarządzaniu szpitalami OSOZ dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy 2007 rok: Statuetka Laureata Przedsiębiorczości w kategorii Zarządzanie przyznanej przez kapitułę Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy; Nominacja w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny w kategorii Zdrowie publiczne - Menedżer Zdrowia dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy rok; SP ZOZ w Świdnicy zajął trzecią pozycję na Dolnym Śląsku w Projekcie Rodzić po Ludzku ; Nominacja w VI edycji ogólnopolskiego konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny w kategorii Zdrowie publiczne - Menedżer Zdrowia dla Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy; CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 3 z 13

4 SP ZOZ w Świdnicy w rankingu tygodnika Wprost zakwalifikował się do setki najlepszych szpitali w Polsce, oraz uzyskał zaszczytne miejsce wśród dwudziestu najlepszych szpitali w Polsce, wyróżnionych w specjalnościach: okulistyka, laryngologia, ginekologia i położnictwo, chirurgia. Dyrektor SP ZOZ w Świdnicy został nominowany na Osobowość Roku 2003 w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia pod patronatem Ministra Zdrowia. Pracownicy SP ZOZ w Świdnicy są typowani przez pacjentów jako najlepsi fachowcy w Polsce, a tym samym uzyskują wysokie noty w prestiżowych miesięcznikach np. Twój Styl. Inne osiągnięcia - SP ZOZ w Świdnicy należy do: Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Kluby i stowarzyszenia działające przy SP ZOZ w Świdnicy lub ściśle współpracujące: Stowarzyszenie Amazonki, Towarzystwo Opieki nad chorymi ze stomią, Stowarzyszenie przyjaciół chorych Hospicjum, Fundacja Reanimacja Dziecięca, Fundacja Pomóżmy Naszym Pacjentom, Stowarzyszenie dzieci chorych Serce. Fundacja Dr Clown, Liga Kobiet Polskich. Inne programy i akcje z udziałem SP ZOZ w Świdnicy: - przystąpił do akcji Szpital z Sercem, - przystąpił do akcji Szpital Przyjazny Dziecku, - uczestnictwo w akcji Rodzić po ludzku, - akcja walki z korupcja w służbie zdrowia Stop korupcji - organizowana przez Newsweek, wspierana przez Ministerstwo Zdrowia. - programy badawcze z dziedziny onkologii i reumatologii. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Świdnicy uczestniczy w Międzynarodowych i Krajowych badaniach jakości RANDOX International Quality Assessment Scheme, gdzie uzyskuje wysokie noty. Certyfikuje go General Clinical Chemistry Programme RIQAS, Laboratorium Mikrobiologiczne, znajdujące się w strukturze Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Świdnicy, jest certyfikowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej: - uzyskało bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii, - uczestniczyło w zewnętrznych badaniach kontroli jakości i zostało członkiem Europejskiego Systemu Antymikrobowego Nadzoru. Kształcenie kadr medycznych: 1) SP ZOZ w Świdnicy posiada zgodę Zakładu Akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w następujących zakresach: gastroenterologia: staże lekarskie i specjalizacje dla lekarzy (jedyny ośrodek powiatowy w Polsce uzyskał akredytację oraz został wpisany na listę Ministerstwa Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w dziedzinie gastroenterologii.); neurologia: staże lekarskie i specjalizacje dla lekarzy; chirurgia ogólna: specjalizacje dla lekarzy; choroby wewnętrzne: specjalizacje dla lekarzy; okulistyka: specjalizacje dla lekarzy; pediatria: specjalizacje dla lekarzy; ginekologia i położnictwo: specjalizacje dla lekarzy; ortopedia i traumatologia narządu ruchu: specjalizacje dla lekarzy; kardiologia: specjalizacje dla lekarzy; reumatologia: specjalizacje dla lekarzy; anestezjologia i intensywna terapia: specjalizacje dla lekarzy; neonatologia: specjalizacje dla lekarzy. 2) SP ZOZ w Świdnicy został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych (jako jedyny w byłym województwie wałbrzyskim). 3) W rankingu szpitali prowadzących Staże Podyplomowe 2006 roku zajął 3 pozycję na Dolnym Śląsku. Jako jeden z niewielu szpitali powiatowych w Polsce kładzie nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta pomieszczenia, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 4 z 13

5 Kod część VIII stacjonarnych dziennych RAZEM Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 B) Dane dotyczące działalności medycznej : - SP ZOZ w Świdnicy - liczba łóżek według stanu na dzień 24 października 2012r. Liczba łóżek L.p. Nazwa Oddziału 1. Regionalny Szpital Specjalistyczny Latawiec w Świdnicy 4100 Oddział Kardiologiczny Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Gastroenterologiczny Oddział Otolaryngologiczny Oddział Neurologiczny Pododdział Udarowy 16 - Oddział Onkologii Klinicznej łóżka chemioterapii dziennej Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym Szpitalny Oddział Ratunkowy Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Pododdział Ginekologiczny 30 - Pododdział Położniczy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka Pododdział Fizjologii Noworodka 14 - Pododdział Patologii Noworodka 6 - Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym ŁĄCZNA LICZBA ŁÓŻEK Razem: noworodkowych + 6 dziennych (chemioterapia) = 368 łóżek Rodzaj operacji/ zabiegów wykonywanych w jednostce: charakterystyczne dla lecznictwa specjalistycznego, SP ZOZ w Świdnicy stosuje eksperymentalne metody leczenia: programy badawcze (ubezpieczone) CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 5 z 13

6 RAZEM Kontrakty całościowe Kontrakty dyżurowe Umowy zlecenia Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 Informacja o osobach zatrudnionych w SP ZOZ w Świdnicy: L.p. Grupa zawodowa Osoby zatrudnione (według stanu na dzień r.) Ilość osób w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej w tym na podstawie umowy o pracę Ilość osób Etaty 1. Lekarze ,9 2. Pielęgniarki Położne Ratownicy medyczni ,0 5. Inny wyższy personel , Technicy Sekretarki medyczne Opiekunki medyczne Salowe i sanitariusze Obsługa ,5 11. Administracja ,683 RAZEM ,477 Ad.1 Do liczby lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wliczono 20 rezydentów i 3 stażystów. Ad.5. W grupie: Inny wyższy personel medyczny ujęto: diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów. Ad.11 W grupie administracja 3 osoby pełnią funkcje o charakterze administracyjnym lub/i związane z zarządzaniem jednostką (wymienić stanowiska): dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy. Przybliżona planowana liczba pacjentów, jakim zostanie udzielona usługa medyczna w 2012 r.: a) w lecznictwie otwartym (poradnie specjalistyczne): ok w tym pacjentów: finansowanych tylko przez NFZ: prawie 99% pacjentów, komercyjnych tzn. ponoszących w 100% koszty leczenia: do 1% ogółu pacjentów. Podstawową działalnością jaką prowadzi Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy jest szpitalnictwo. Dodatkowo przy oddziałach szpitalnych działają poradnie specjalistyczne, w których wykonywane są świadczenia medyczne przez lekarzy i pielęgniarki z oddziałów szpitalnych. Lp. Nazwa Poradni Liczba porad udzielonych w 2011 roku Średnia* dzienna liczba godzin pracy Liczba** lekarzy zatrudnionych w poradni 1. Poradnia Onkologiczna , Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc , Poradnia Genetyczna 134 jedna sobota w miesiącu 5 godz Poradnia Okulistyczna , Poradnia Ginekologiczno- Położnicza 924 4, Poradnia Reumatologiczna 346 2, Poradnia Medycyna Pracy ,0 1 Razem: X X * Średnia dzienna liczba godzin pracy poradni została wyliczona w następujący sposób: łączna liczba godzin pracy danej poradni w tygodniu podzielona przez liczbę 5 dni (roboczych). ** Lekarze ujęci także w ogólnej liczbie zatrudnionych lekarzy. W 2012 roku w ramach poradni specjalistycznych zostało udzielonych łącznie porad dla pacjentów. Informacja dodatkowa: od r. uruchomiono dwie kolejne poradnie specjalistyczne: Poradnię Chirurgiczną i Poradnię Chorób Naczyń. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 6 z 13

7 b) w lecznictwie zamkniętym (oddziały szpitalne): w tym pacjentów; finansowanych przez NFZ: ok pacjentów komercyjnych tzn. ponoszących w 100% koszty leczenia: ok. 200 pacjentów (finansowanych z innych źródeł niż NFZ). W 2011 roku w ramach leczenia szpitalnego zostało zrealizowanych łącznie hospitaliza-cji, w tym finansowanych przez NFZ, 296 finansowanych z innych źródeł niż NFZ. - Placówka zawiera umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz następujących podmiotów : 1) Narodowy Fundusz Zdrowia - ogółem 6 umów, w tym: 2 umowy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistyczne, 1 umowa świadczenia z zakresu programów profilaktycznych, 3 umowy z zakresu lecznictwa stacjonarnego. 2) Inne podmioty - ogółem 145 umów, w tym: Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ): umowy dotyczące RTG, TK, USG, endoskopii, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii grup krwi, badania z zakresu: neurologii, w tym EEG i EMG, oraz z zakresu: okulistyki, otolaryngologii i reumatologii; prywatne praktyki lekarskie, itp.: umowy dotyczące RTG, USG, endoskopia, diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologia, EEG, badania z zakresu: neurologii, okulistyki, reumatologii, pobieranie krwi pępowinowej; jednostki samorządu terytorialnego: umowy dotyczące RTG, USG, EEG, EMG, endoskopii, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii; inne Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SPZOZ): umów dotyczące RTG, USG, endoskopia, laboratorium, mikrobiologia, EEG, EMG, okulistyki, reumatologii, czynności związane z procedurą pobrania narządów; inni (np. pracodawcy itp.) badania okresowe i wstępne dla pracowników. c) Podwykonawcy w zakresie świadczenia usług medycznych to : -personel medyczny-dane wg tabeli powyżej oraz dla tych specjalności lekarskich, których nie ma w szpitalu (np. konsultacje neurochirurgiczne), -usługa żywienia pacjentów, -usługi pralnicze ; -usługi serwisu sprzętu medycznego; -zlecane usługi badań medycznych (a w tym np.: rezonans, badania histopatologiczne, densymetryczne, scyntygrafia) oraz inne zlecane wg potrzeb. SP ZOZ w Świdnicy posiada pełną i nowoczesną bazę diagnostyczną i leczniczą, dostosowaną do bieżących potrzeb, która podlega stałym procesom unowocześniania. W lokalizacji przy ul. Leśnej bardzo wysoki standard udzielania świadczeń medycznych. - SP ZOZ w Świdnicy wynajmuje swoje pomieszczenia i bazę sprzętową w celu prowadzenia praktyk lekarskich bądź też innych usług medycznych lub pozamedycznych na zasadzie dzierżawy, umowy najmu. - Nie wystąpiły przypadki zarażenia się pracowników chorobami zakaźnymi od pacjentów. - SP ZOZ w Świdnicy nie płacił w ciągu ostatnich 5 lat odszkodowań swoim pracownikom z tytułu dodatkowego roszczenia pracownika wobec pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (roszczenia formułowane na drodze cywilnej). Personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B. Są opracowane pisemne procedury ograniczania, unikania zagrożeń w zakresie nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych, biologicznych, radioaktywnych, znajdujących się w placówce. - SP ZOZ w Świdnicy prowadzi bieżący monitoring zakażeń szpitalnych, w ramach którego odpowiednio, zgodnie z wytycznymi, zgłasza zakażenia szpitalne/choroby zakaźne i krwiopochodne do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. - SP ZOZ w Świdnicy posiada centralną sterylizatornię, w ramach której prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji. SP ZOZ w Świdnicy posiada automatyczne myjnie-dezynfektory oraz sterylizatory, jak również automatyczną myjnię-dezynfektor do endoskopów. Cały personel systematycznie poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcji, a w tym postępowanie z materiałem biologicznym, postępowanie z odpadami, dekontaminacja narzędzi, sprzętów i pomieszczeń, przygotowanie materiałów do sterylizacji i postępowanie z materiałem sterylnym, izolacja chorych, postępowanie z bielizną, postępowanie poekspozycyjne, monitorowanie procedur medycznych, rejestracja zakażeń szpitalnych oraz czynników alarmowych. - Informacja o wprowadzonych procedurach wewnętrznych ograniczających ryzyko zakażeń : stosowane są rękawice i sprzęt jednorazowy, maski, fartuchy, okulary, środki dezynfekujące, segregacja i utylizacja odpadów medycznych. Ponadto wprowadzono w szpitalu procedury dotyczące tematów: dezynfekcji, sterylizacji, utrzymania czystości, postępowanie w wybranych sytuacjach z pacjentami, sprzętem i materiałami medycznymi, wykonywaniem wybranych zabiegów, badań, bezpieczeństwa w trakcie transportu, bezpieczeństwa personelu i pacjentów pod względem epidemiologicznym wszystkie procedury mają na celu ograniczenie ryzyka zakażeń. - Pacjenci chorzy zakaźnie oraz zakażeni lub skolonizowani drobnoustrojami alarmowymi są poddawani izolacji. Prowadzi się działania zapobiegające możliwości ograniczenia roszczeń pacjentów: np. wywiad z pacjentem dotyczący np.: szczepienia przeciwko żółtaczce typu B, informacji o przebytych chorobach, leczeniach, pobytach w szpitalu, urazach, itp. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 7 z 13

8 - SP ZOZ w Świdnicy nie prowadzi na własne ryzyko żywienia dla pacjentów - ma zawarte umowy na świadczenie usług gastronomicznych przez INNE podmioty, wyłonione w drodze przetargu. Są opracowane pisemne procedury unikania, ograniczania zakażeń w tym zakresie. - Placówka prowadzi własną Aptekę Szpitalną. Korzysta się głównie z gotowych leków i środków medycznych. Leki cytostatyczne wykonywane są w satelitarnych pomieszczeniach apteki, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wykonywania świadczeń onkologicznych, przez personel posiadający odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie, pod nadzorem uprawnionego farmaceuty zatrudnionego w Aptece Szpitalnej. - W SP ZOZ w Świdnicy została opracowana i wdrożona procedura PA/PP/01 Sposób zabezpieczenia rzeczy należących do pacjenta w depozycie szpitalnym. -W SP ZOZ w Świdnicy pracują wolontariusze zawierane są w tym celu stosowne umowy z organizacjami i stowarzyszeniami np.: Fundacja Dr Clown, Stowarzyszenie Amazonki, Liga Kobiet Polskich. W 2011 roku liczba wolontariuszy współpracujących z SP ZOZ w Świdnicy nie przekroczyła 50 osób (podobnie w latach poprzednich) Szacowana liczba osób współpracujących w ramach wolontariatu w 2012 roku - do 50 osób. II. SZKODOWOŚĆ SP ZOZ w Świdnicy. 1. Szkodowość w zakresie OC medycznym : a. w latach : Ubezpieczyciel SP ZOZ w Świdnicy wypłacał odszkodowania za szkody powstałe we wcześniejszym okresie (lata ), głównie za szkody osobowe powstałe w Szpitalu w Świebodzicach, który był w strukturach SP ZOZ w Świdnicy do r. (potem odrębny podmiot). b. w okresie : wobec SP ZOZ w Świdnicy zgłoszono 5 roszczeń z tytułu szkód na osobie powództwa zostały oddalone przez Sąd. c. w 2009 roku - wypłacono kwotę ,00 zł (ugoda sądowa) odszkodowania za szkody za ww. okres wymieniony w ppkt a) tj. szkoda w Szpitalu w Świebodzicach (w 2002 r. w Oddziale Chirurgii Ogólnej). Ubezpieczyciel regresje kwotę ugody do sprawcy 2 lekarzy, którzy w związku z tą sprawą zostali skazani prawomocnym wyrokiem Sądu Karnego d. w 2010 roku zgłoszono 3 roszczenia z tytułu szkód na osobie. Wszystkie roszczenia zostały oddalone przez Ubezpieczyciela. e. w 2011 roku zgłoszono 9 roszczeń z tytułu szkód na osobie, w tym 1 z tytułu NNW. Wszystkie roszczenia zostały oddalone przez Ubezpieczyciela. Aktualnie w toku postępowania sądowego jest 1 sprawa z powództwa cywilnego, która została rozpatrzona przez Ubezpieczyciela i uznana za roszczenie niezasadne. f. w 2012 r., do dnia roku zgłoszono 10 roszczeń z tytułu szkód na osobie, z tego 7 roszczeń zostało oddalonych przez Ubezpieczyciela.W toku są 3 postępowania, przy czym w toku postępowania sądowego są 3 sprawy z powództwa cywilnego. Na powyższe sprawy w toku, ubezpieczyciel utworzył stosowne rezerwy. 2. Szkodowość w zakresie OC inna (pozamedyczna) : brak IV. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU i parametrów merytorycznych ochrony ubezpieczeniowej. AD. ZADANIE 1: 1.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych 2. Zakres ubezpieczenia: zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dziennik Ustaw Nr 293 z dnia grudnia 2011r., poz. 1729) 3. Suma gwarancyjna (minimalna) ubezpieczenia zgodnie z w/w rozporządzeniem - równowartość w złotych wynosi: na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia / na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia w okresie rocznym. AD. ZADANIE 2: Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia na warunkach komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę. 1. SUMA GWARANCYJNA zł. 2. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Zamawiającego w związku z: - posiadanym, zarządzanym, administrowanym i użytkowanym mieniem we wszystkich lokalizacjach działalności oraz w związku prowadzoną działalnością leczniczą. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 8 z 13

9 Rodzaj ubezpieczonych szkód : a)szkoda osobowa - szkoda będąca następstwem zdarzenia polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę, b) szkoda rzeczowa - szkodę będącą następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, c) szkoda w postaci utraconych korzyści, 3.Zakres ubezpieczenia: ochrona ubezpieczeniowa w zakresie w/w odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku ze zdarzeniem powstałym w okresie ubezpieczenia, które spowoduje szkodę związaną z prowadzoną działalnością, posiadanym i administrowanym mieniem ruchomym i nieruchomym, a Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę, niezależnie od liczby poszkodowanych (szkoda seryjna).ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli pierwszy z wypadków powodujących szkody traktowane jako szkoda seryjna, miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności będzie stosował przy naliczaniu odszkodowania tylko jeden raz wysokość franszyzy lub udziału własnego, które zastosował w umowie ubezpieczenia bez względu na liczbę poszkodowanych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego termin przedawnienia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi on odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym, a taką osobą lub podmiotem który skierował taką osobę do ubezpieczonego a w tym: wolontariusze, stażyści, studenci szkół medycznych, lekarze, personel medyczny zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, itp. W zakresie ochrony znajduje się pokrycie szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa. W szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej ma obejmować co najmniej następujące szkody : wyrządzone osobom trzecim na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej ; Zastrzeżenie; Wykonawca nie będzie wymagał wzorców umów kontraktowych przed zawarciem umowy ubezpieczenia. polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania czynności medycznych lub w mieniu oddanym do depozytu szpitalnego (mienie przechowywane na podstawie wystawionego przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego przyjęcie na przechowanie )- na jedno i wszystkie zdarzenia podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia. szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego pracowników funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem- jednostką służby zdrowia(delikt) - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej powstałe w następstwie działania urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, gazowych lub rządzeń związanych z dostarczaniem lub przetwarzaniem energii elektrycznej - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej powstałe w mieniu Pracowników, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia. rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną Pracodawcy za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu wypadku przy pracy wobec swoich pracowników, bez względu na podstawę ich zatrudnienia - podlimit do ,00 zł powstałe w ruchomościach, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innej formy korzystania z rzeczy cudzej -- na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej. wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego ( z prawem regresu ) - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej. związane z działaniem i używaniem urządzeń i aparatury medyczne j na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej, wyrządzone w związku z przeniesieniem choroby zakaźnej i zakażeń -wykaz chorób zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach) na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej zł w okresie ubezpieczenia. wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego -osoby świadczące pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności: wolontariuszy, studentów lub uczniów odbywających praktyki zawodowe, stażystów - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej. wyrządzone w pojazdach osób trzecich i pracowników, pozostawionych na miejscach postojowych wyznaczonych w obrębię nieruchomości Zamawiającego, o ile odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający się - podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. wyrządzone w środowisku naturalnym podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 9 z 13

10 Zastrzeżenie: - w/w zakres służy jedynie na dookreśleniu szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych, a które są objęte ochroną ubezpieczeniową we wzorcu umowy Wykonawcy(OWU), - w okresie trwania umowy Zamawiający ma w każdym czasie prawo do dokonania podwyższenia sumy gwarancyjnej i limitów odpowiedzialności na zdarzenie, na warunkach stawek zastosowanych w umowie ubezpieczenia. Ponadto ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa przynajmniej : koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą ubezpieczyciela, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody, pokrycia kosztów postępowania ugodowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z przedmiotowym roszczeniem, pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą, pokrycia kosztów sądowych, w tym odsetek od zasądzonej należności spornej. 4.Wysokość franszyz i udziałów własnych, a)udział własny Zamawiającego w szkodzie rzeczowej do 5% i nie więcej niż 500zł, b)udział własny Zamawiającego w szkodzie na osobie 0%, c)franszyza integralna maksymalnie do 400zł, d)franszyza redukcyjna brak z zastrzeżeniem poniżej : franszyza redukcyjna w OC pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 5.Klauzule do włączenia : 5.1 Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego -TABELA akceptacji klauzul dla Części I do Zadania 2 - klauzule wymagane do : Zadanie 2 nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. 5.2 Klauzule fakultatywne (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla CZĘŚCI I do Zadania Treść WSZYSTKICH klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul dla CZĘŚCI I ====================================================================================== Zbiorcze zestawieniu klauzul dla CZĘŚCI I TREŚĆ : Klauzule obligatoryjne(o)- zadanie 2 1.Klauzula prolongacyjna O Brak opłaty składki lub jej raty w ciągu kolejnych 14 dni przypadających po dniu będącym terminem jej płatności nie może być podstawą odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy. W przypadku braku wpłaty składki lub jej raty w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do uregulowania płatności. Ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od 15 dnia przypadającego po wyznaczonym przez niego w wezwaniu dodatkowym terminie płatności, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania w/w wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiając o tym na piśmie. W przypadku dokonania wpłaty zaległej składki lub jej raty w ustalonym wyżej terminie, odpowiedzialność i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia zostaje zachowana bez żadnych przerw. 2.Klauzula stempla bankowego O - zadanie 2 Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 3. Klauzula jurysdykcji O zadanie 2 Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 10 z 13

11 4.Klauzula czasu ochrony- O -zadanie 2 Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień klauzuli prolongacyjnej. 5. Klauzula sądu polubownego- O-zadanie 2 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że spory wynikłe z istnienia i stosowania przedmiotowej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. 6. Klauzula rozliczenia składki O- dla zadania 2, Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. na zasadzie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 7. Klauzula zrzeczenia się prawa regresu zadanie 2 Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaconego odszkodowania, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik na umowę o pracę lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie wolontariatu, stażu, praktyki. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 8.Klauzula automatycznego udzielenia ochrony dla każdej nowej lokalizacji prowadzonej działalności O Z zastrzeżeniem OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgadniają, że każda nowa lokalizacja ubezpieczonej działalności Ubezpieczającego oraz nowe miejsce prowadzenia tej działalności( w tym użytkowania mienia), są automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile Ubezpieczający dokona zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od daty powstania w/w zmiany. TREŚĆ -Klauzule fakultatywne (F) )- zadanie 2 1.Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (F) dla zadania 2 Określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w wymaganym terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w określonym w umowie ubezpieczenia terminie, uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. 2.Klauzula ograniczeń dla dokumentacji szkody- (F) dla zadania 2 W przypadku zgłoszenia szkody/ roszczenia i w celu jej dalszego rozpatrywania ubezpieczyciel będzie wymagał wyłącznie takich dokumentów i informacji od ubezpieczającego/ubezpieczonego, których ten jest w posiadaniu i które może pozyskać, lub których opracowanie lub przygotowanie jest wykonalne i nie wiąże się z trudnościami lub kosztami niewspółmiernie wysokimi do wartości szkody /roszczenia. Oznacza to także, że ubezpieczyciel nie będzie żądał i nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od dostarczenia/wykonania ekspertyz, analiz czy opracowań, których ubezpieczający/ubezpieczony nie ma obowiązku posiadania, lub których opracowanie jest kosztowne i/lub czasochłonne, jeśli nie są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz do wykazania faktu i wysokości szkody. 3. Klauzula dokonania oględzin szkody - (F) dla zadania 2, Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają,że oględziny szkody rzeczowej ubezpieczyciel wykona najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin oględzin szkody przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie wyżej określonym. W przypadku braku dokonania oględzin w /w terminie, Ubezpieczający dokonuje czynności naprawy uszkodzonego przedmiotu i przedstawia własne rozliczenie szkody. 4.Klauzula błędów i przeoczenia F do zadania 2 Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się co następuję: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia pomimo, że ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujący wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, iż działanie to nie nosi znamion umyślnego niedbalstwa. 5. Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej- F do zadania 2 W przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia lub jej podlimitu uzgadnia się co następuje: ubezpieczyciel wyrazi zgodę na automatyczne odnowienie wyczerpanego pierwotnego limitu lub sumy gwarancyjnej CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 11 z 13

12 stosując stawkę dotychczas obowiązującą i wyliczy składkę za okres wnioskowanej ochrony w systemie pro rata temporis i bez stosowania składki minimalnej. ================================================================================= 5. Załączniki dla CZĘŚCI I OC 5.1. TABELA akceptacji klauzul dla do Zadań 2 - DLA CZĘŚCI I OC 5.2. Załącznik 2 OC - formularz ofertowy - DLA CZĘŚCI I OC 5.3. Załącznik 3 OC - warunki umowne z wykonawcą/projekt DLA CZĘŚCI I OC.. Data i podpis, pieczęć Wykonawcy CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 12 z 13

13 TABELA akceptacji klauzul dla do Zadania 2 - CZĘŚĆ I - OC - stanowi załącznik do Oferty Wykonawcy. klauzule wymagane - obligatoryjne (O) oraz klauzule fakultatywne (F) L.p. Nazwa klauzuli Zadanie 2 K L A U Z U L E O B L I G A T O R Y J N E (o) - W Y M A G A N E Klauzula obligatoryjna Wymóg AKCEPTACJA WYKONAWCY 1. Prolongacyjna TAK TAK 2. Stempla bankowego TAK TAK 3. Jurysdykcji TAK TAK 4. Czasu ochrony TAK TAK 5. Sądu polubownego TAK TAK 6. Okolicznościowa TAK TAK 7. Rozliczania składek TAK TAK 8. Klauzula automatycznego udzielenia ochrony dla każdej nowej lokalizacji działalności TAK TAK K L A U Z U L E F A K U L T A T Y W N E P O D L E G A J Ą C E O C E N I E Lp. Klauzula fakultatywna stanowisko Ubezpieczyciela w sprawie włączenia do ochrony ubezpieczeniowej klauzul FAKULTATYWNYCH - NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ i zaparafować PRZY DANEJ KLAUZULI maksymalna punktacja za włączenie danej klauzuli: Zgoda na treść wg SIWZ 1. Niezawiadomienia w terminie o TAK/NIE 5 pkt szkodzie 2. Ograniczeń dla dokumentacji TAK/NIE 3 pkt szkody 3. Dokonania oględzin szkody TAK/NIE 2 pkt 4. Błędów i przeoczenia TAK/NIE 10pkt 5. Klauzula automatycznego TAK/NIE 10pkt odnowienia sumy gwarancyjnej maksymalna suma punktów do uzyskania przez Wykonawcę 30 pkt 1. Ilość klauzul FAKULTATYWNYCH zaakceptowanych wg treści SIWZ:... 2.Ilość klauzul FAKULTATYWNYCH nie włączonych do ochrony przez Wykonawcę :.... Data i podpis, pieczęć Wykonawcy CZĘŚĆ I OC ubezpieczenia Strona 13 z 13

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET Załącznik Nr 1/B do SIWZ CZĘŚĆ II - PAKIET II - KOMUNIKACJA - UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo