Oddział w Bielsku Białej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział w Bielsku Białej"

Transkrypt

1 Oddział w Bielsku Białej ul. 3-go Maja Bielsko Biała tel. (0 33) fax (0 33) ZAŁĄCZNIK DO POLISY SERIA AA NR Z OKRESEM UBEZPIECZENIA OD DO POSTANOWIENIA UBEZPIECZAJĄCY: ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM z siedzibą w : Sierosław, ul. Leśna Tarnowo Podgórne UBEZPIECZONY: CZŁONKOWIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM, legitymujące się zawodem: lekarza; mgr rehabilitacji; mgr fizjoterapii mgr wf licencjata fizjoterapii technika fizjoterapii z ukończonym kursem lub kontynuujący kurs terapii manualnej w modelu holistycznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym i złoŝonym egzaminem przed komisją PTTMMH, oraz pielęgniarki, połoŝnej / personel pomocniczy / OKRES UBEZPIECZENIA: PODSTAWA UBEZPIECZENIA świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz lekarzy dentystów zatwierdzone uchwałą nr 27/2006 z dnia r, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu TU INTER Polska nr 37/2006 z dnia r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu zatwierdzone uchwałą nr 36/2003 z dnia r. i wprowadzone w Ŝycie z dniem r./dotyczy zawodów : fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej/ Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: , NIP: Kapitał zakładowy wynosi 121,2 mln, jest w pełni zarejestrowany i opłacony Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-śYCIE Polska S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: , NIP: Kapitał zakładowy wynosi 38 mln zł, jest w pełni zarejestrowany i opłacony ul. Marynarska 19 A Warszawa infolinia:

2 Szczególne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych zatwierdzone uchwałą nr 36/2003 z dnia r i wprowadzone w Ŝycie z dniem r. z późniejszymi zmianami./ dotyczy zawodów: fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej/ świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i połoŝne zatwierdzone uchwałą nr 28/2006 z dnia r, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu TU INTER Polska nr 37/2006 z dnia r. POSTANOWIENIA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OC CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM (PTTMMH) ZWIĄZANEJ Z WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH LEKARZA, FIZJOTERAPEUTY BĄDŹ SPECJALISTY REHABILITACJI RUCHOWEJ W RAMACH TERAPII MANUALNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI / POŁOśNEJ WSTĘP Stosowanie badania i leczenia manualnego, czyli badania i leczenia kręgosłupa przy pomocy rąk terapeuty, było znane juŝ w StaroŜytności. Podobnie jak wiele dziedzin współczesnej medycyny, powyŝszy sposób leczenia wywodzi się z medycyny ludowej, w której "nastawianie kręgów" czy "nastawianie kości" było powszechnie stosowane. Podstawy szkolenia specjalistów w tej dziedzinie medycyny niekonwencjonalnej stworzyli Amerykanie. Szkoły osteopatii i chiroterapii w USA istnieją do dzisiaj i mają status uczelni wyŝszych, nadających stopnie naukowe doktorów osteopatii (D.O.) lub doktorów chiropraktyki (D.C.). Istnieją one równolegle z systemem wyŝszego szkolnictwa medycznego, a sam sposób leczenia stał się w ostatnich latach uznawany zarówno przez lekarzy akademickich reprezentujących medycynę konwencjonalną, jak i instytucje ubezpieczeniowe w USA. Doświadczenia obu tych kierunków medycyny posłuŝyły w ostatnich dziesięcioleciach niektórym ośrodkom medycyny w Europie do stworzenia naukowych, akademickich podstaw medycznych tej wiedzy. Na tej bazie w wielu krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowej, a takŝe w Australii i Azji, powstała i rozwinęła się dziedzina medycyny nazwana medycyną manualną lub terapią manualną. Model holistyczny terapii manualnej wyrósł z tych kierunków i wzbogacił tą dziedzinę o część psychologiczną. Posiada swoją własną koncepcję teoretyczną badania, diagnozy oraz terapii. W Polsce leczeniem manualnym zajmują się zarówno osoby bez oficjalnych kwalifikacji jak i z kwalifikacjami uznawanymi przez PTTMMH. Kwalifikowaną medycyną (terapią) manualną uznawaną przez PTTMMH zajmują się zarówno lekarze jak i fizjoterapeuci. TERMINOLOGIA 1. Medycyna manualna - obejmuje diagnozowanie i leczenie zaburzeń funkcjonalnych w obrębie narządu ruchu (mięśni, powięzi, ścięgien, torebek stawowych, więzadeł, okostnej, skóry, tkanki podskórnej). Medycyna manualna zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń funkcjonalnych w obrębie narządu ruchu. Korzysta z dorobku teoretycznego jak i praktycznego następujących nauk/metod, które moŝna ująć historycznie następująco: chiropraktyka, osteopatia i wywodzące się z nich medycyna czaszkowo-krzyŝowa, terapia manualna w modelu holistycznym (tmmh), PNF, metoda Mc Kenzi ego, neuromobilizacje i in. W ostatnich dziesięcioleciach ukształtował się i rozpowszechnił w Polsce model holistyczny terapii manualnej dr. Rakowskiego. Wspomniany dorobek teoretyczny i praktyczny posiada wiele wspólnych obszarów diagnozowania i leczenia, dlatego przedmiotem ubezpieczenia nie powinna być któraś z wspomnianych wyŝej nauk i metod, lecz całość działań z tego zakresu, które określiliśmy medycyną manualną. 2. Fizykoterapia jest jedną z metod fizjoterapii. Jest formą leczenia wykorzystującą bodźce fizykalne takie, jak: prąd elektryczny, ciepło i zimno, światło, ultradźwięki, pola magnetyczne, wodę w postaci natrysków i kąpieli a takŝe zabiegi wykonywane rękami, jak np. masaŝ.

3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, specjalistów rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii w ramach medycyny manualnej, fizjoterapii, homeopatii, akupunktury oraz przez pielęgniarki/połoŝne Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego oraz osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w tym za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych), wraz ze szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia słuŝącego do wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczającego oraz osoby objęte ubezpieczeniem. INTER Polska ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody powstałe w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Ubezpieczającego oraz osoby objęte ubezpieczeniem, na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej. przy czym ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczających wykonujących świadczenia zdrowotne w placówkach, w której są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, obejmuje tylko i wyłącznie tzw. roszczenia regresowe pracodawcy w wymiarze ograniczonym przez Kodeks pracy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takŝe odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego oraz osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania czynności pierwszej pomocy. Ochrona ubezpieczeniowa rozciąga się takŝe na odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego oraz osób objętych ubezpieczeniem za szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierŝawionych od osób trzecich, słuŝących wyłącznie dla celów wykonywania czynności zawodowych, objętych ochroną ubezpieczeniową (odpowiedzialność cywilna najemcy). Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które wystąpiły na terytorium RP. 2. Zakres czynności zawodowych obejmuje: czynności wykonywane w medycynie manualnej, rehabilitacji, fizykoterapii oraz leczeniu homeopatycznym i akupunkturze. Koncepcja modelu holistycznego terapii manualnej, techniki badawcze, techniki zabiegowe, procedury postępowania leczniczego zostały opisane i opublikowane w TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM nr 1, wyd. CTM, Poznań, październik 2001 r. Badanie i mobilizacje per rectum - opisano w kwartalniku MEDYCYNA MANUALNA Tom VI nr 3 i 4 / Głogów. Igłoterapia punktów spustowych - opisano w kwartalniku MEDYCYNA MANUALNA Tom I nr 4/1997. Stegna Gdańska 3. Stosowane zabiegi, techniki: zabiegi biomechaniczne: mobilizacje czynne, mobilizacje bierne, mobilizacje bierne z impulsem (manipulacje); zabiegi odruchowe: igłoterapia, mobilizacje per rectum, mobilizacje uciskowe, akupresura, elektroakupresura i inne techniki słowne i pozasłowne: przekaz werbalny oraz przekaz niewerbalny techniki według ICD 9 o 93,6 leczenie osteopatyczne o 93,67 leczenie osteopatyczne inne o 93,17 mobilizacje i manipulacje o 93,171 mobilizacje stawów o 93,172 mobilizacje w obrębie stawów akupunktura leczenie homeopatyczne. SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność ubezpieczeniową na zasadzie zdarzeń zaszłych. Ochrona ubezpieczeniowa zdarzeń zaszłych INTER Polska udziela ochrony ubezpieczeniowej z tyt. zdarzeń powodujących szkodę zaszłych w okresie ubezpieczenia zgłoszonych po raz pierwszy na piśmie do INTER Polska w ustawowym okresie zgłaszania roszczeń odszkodowawczych z odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego.

4 2. Warianty ubezpieczenia WARIANT I _ LEKARZE SKŁADKA / JEDNORAZOWA w zł SUMA GWARANCYJNA w EURO na kaŝde zdarzenie na wszystkie zdarzenia na kaŝde zdarzenie na wszystkie zdarzenia WARIANT II _ FIZJOTERAPEUTA, SPECJALISTA REHABILITACJI RUCHOWEJ SKŁADKA / JEDNORAZOWA w zł SUMA GWARANCYJNA w złotych na kaŝde zdarzenie na wszystkie zdarzenia na kaŝde zdarzenie na wszystkie zdarzenia WARIANT III _ PIELĘGNIARKA I POŁOśNA / personel pomocniczy / SKŁADKA / JEDNORAZOWA/ SUMA GWARANCYJNA w EURO na kaŝde zdarzenie na wszystkie zdarzenia na kaŝde zdarzenie na wszystkie zdarzenia 65 40

5 OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI regulują świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz lekarzy dentystów zatwierdzone uchwałą nr 27/2006 z dnia r, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu TU INTER Polska nr 37/2006 z dnia r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu zatwierdzone uchwałą nr 36/2003 z dnia r. i wprowadzone w Ŝycie z dniem r../dotyczy zawodów : fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej/ Szczególne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych zatwierdzone uchwałą nr 36/2003 z dnia r i wprowadzone w Ŝycie z dniem r. z późniejszymi zmianami././dotyczy zawodów : fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej/ świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i połoŝne zatwierdzone uchwałą nr 28/2006 z dnia r, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu TU INTER Polska nr 37/2006 z dnia r. za wyjątkiem wprowadzonych zmian w postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywanego Zawodu zatwierdzonych uchwałą nr 36/2003 z dnia r. a mających zastosowanie w sprawach nie uregulowanych Szczególnymi Warunkami Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych Zatwierdzonych uchwałą nr 36/2003 z dnia r /dotyczy zawodów: fizjoterapeuta, personel pomocniczy/ o następującej treści: $ 4 pkt.15 wynikające z lub będące w związku z jakąkolwiek chorobą lub zaburzeniem funkcjonowania organizmu ludzkiego jak równieŝ ze zmniejszeniem wartości mienia, jeŝeli zostało to spowodowane przez oddziaływanie pola lub promieniowania elektromagnetycznego jakiegokolwiek rodzaju, włącznie z emisją pola lub promieniowania elektromagnetycznego przez przesyłowe linie energetyczne lub przez jakiekolwiek produkty napędzane energią elektryczną z wyłączeniem magnetoterapii ;. $ 4 pkt.17 wynikające z oddziaływania promieni laserowych lub maserowych, z wyłączeniem laserów biostymulujących /lasery klasy 3B/ a takŝe Wyłączenia odpowiedzialności będą miały miejsce w przypadkach diagnozowania i leczenia nie stosowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym a więc powstałego w wyniku eksperymentalnych środków lub metod leczenia, rehabilitacji w ramach eksperymentu medycznego Podpis Ubezpieczającego Podpis przedstawiciela TU INTER Polska SA Bielsko Biała, dnia

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER VISION

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER VISION Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER VISION OWU vision 61/2012 4.0 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA LEKARZY

UBEZPIECZENIA LEKARZY BIULETYN INFORMACYJNY 1 Koleżanki i Koledzy Tradycyjnie, w Wasze ręce trafia specjalny numer Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w całości poświęcony ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia medical assistance, zwanych dalej OWU, BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) Niniejsze Warunki ubezpieczenia obowiązujące od 1 lipca 2014 r. stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 2. DEFINICJE... str. 2 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... str. 3 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA... str.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia OWU dgosp 24/2009 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OWU HiLife, Umowy ubezpieczenia Hilife oraz OWU Ochrona Plus dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Wyciąg z OWU HiLife, Umowy ubezpieczenia Hilife oraz OWU Ochrona Plus dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Raiffeisen Leasing Polska S.A. Wyciąg z OWU HiLife, Umowy ubezpieczenia Hilife oraz OWU Ochrona Plus dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Raiffeisen Leasing Polska S.A. v. - 2014.10.02 - POLAK Ewa - WERSJA NIE PRZEZNACZONA DO OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie podróży zagranicznej. Jasne i Proste. Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie podróży zagranicznej. Jasne i Proste. Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia Podróż Radość Ubezpieczenie podróży zagranicznej Jasne i Proste Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A., TUiR Warta SA i AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2015

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2 Dobrowolne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE AH-GTC/16/7/2012/ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE AH-GTC/16/7/2012/ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE AH-GTC/16/7/2012/ASSISTANCE dla uczestników Programu Assistance organizowanego przez ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO Spis treści I POSTANOWIENIA WSPÓLNE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK 2 INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA DEFINICJE 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE SZKOLNE III (182) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo