Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233"

Transkrypt

1 KANCELARIA BROKERSKA MODUS Sp. z o.o. DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

2 PRZEDSTAWIENIE KANCELARII BROKERSKIEJ MODUS Kancelaria Brokerska Modus jest kontynuacją działalności brokerskiej Leokadii Trębskiej prowadzonej od 1997roku. Misją działania Kancelarii jest: 1. Tworzenie i opracowywania nowych ponad standardowych projektów ubezpieczeniowych dedykowanych do wybranych Partnerów biznesu i grup zawodowych. 2. Zapewnienie swoim Partnerom bezpiecznej ochrony ubezpieczeniowej gwarantującej wypłatę odszkodowań w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. 3. Stworzenie Partnerom kompleksowej obsługi i komfortu poczucia,że są otoczeni stałą opieką i pomocą przy wystąpieniu przykrych zdarzeń. 4. Wnikliwe dokonywanie oceny zagrożeń oraz rodzaju ryzyka ubezpieczeniowego. 5. Negocjowanie warunków umów ubezpieczenia z Ubezpieczycielami z ukierunkowaniem na jak najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej przy relatywnie najniższej składce. 6. Prowadzenie doradztwa w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem bezpieczeństwa ich realizacji i wiarygodności Ubezpieczyciela. 7. Pośredniczenie w zawieraniu umów pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym. 8. Sprawowane nadzoru i prowadzenie stałego monitoringu nad realizacją zawartych umów ubezpieczeniowych. 9. Czuwanie nad prawidłowością przebiegu likwidacji szkód i dochodzeniem

3 WSPÓLPRACA Z ZARZĄDEM GŁÓWNYM PZŁ Kancelaria Brokerska MODUS współpracuje z Polskim Związkiem Łowieckim od 2003 roku. W tym czasie zostało przygotowanych kilka projektów bezpośrednio związanych z oczekiwaniami myśliwych i realizacją statutowych zadań Związku. Na bieżąco sprawowana jest pomoc przy zgłaszaniu szkód i dochodzeniu roszczeń. W zakresie podpisanej umowy o współpracy obejmującej wcześniej prezentowany zakres usługi, strony nie ponoszą wobec siebie żadnych kosztów, zatem PZŁ nie wypłaca żadnych środków finansowych brokerowi. Kancelaria Brokerska ponosi cywilno-prawną odpowiedzialność za swoje działania i zobowiązania. Kancelaria posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe na poziomie EURO. Kancelaria Brokerska spełnia rolę instytucji publicznego zaufania.

4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych TU Allianz Polska SA

5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. 1. Ubezpieczający- POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI (PZŁ) ZARZĄD GŁÓWNY. 2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) PZŁ wskazani w dokumencie ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel- TU Allianz Polska S.A.

6 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA: 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ, jako dzierżawców obwodów łowieckich / zarządców tych obwodów, odpowiedzialnych za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych, w zakresie takim, w jakim statuują ją obowiązujące przepisy prawa/. 2. Zakres ubezpieczenia szkoda rzeczowa: uszkodzenie lub zniszczenie płodów lub upraw rolnych przez zwierzynę tj. jelenie, daniele, sarny, łosie i dziki spowodowane jednym wypadkiem ubezpieczeniowym. 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Suma gwarancyjna: limit odpowiedzialności TU ALLIANZ SA (na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) do wyboru spośród wariantów: I suma gwarancyjna w kwocie zł II suma gwarancyjna w kwocie zł III suma gwarancyjna w kwocie zł IV suma gwarancyjna w kwocie zł V suma gwarancyjna w kwocie zł VI suma gwarancyjna w kwocie zł VII suma gwarancyjna w kwocie zł VIII suma gwarancyjna w kwocie zł

8 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. UDZIAŁY WŁASNE I FRANSZYZE Udział własny/ franszyza Ubezpieczonego w każdej szkodzie rzeczowej wynosi : 1. w wariancie Iszym sumy gwarancyjnej 5.000,00zł - Brak udziału własnego i franszyzy 2. w wariancie II-III sumy gwarancyjnej ,00zł i ,00zł dla pierwszych trzech zgłoszonych szkód brak udziału własnego/franszyzy dla kolejnych szkód udział własny/franszyza wynosi 200,00zł 3. w wariantach IV i V sumy gwarancyjnej ,00zł i ,00zł dla pierwszych trzech zgłoszonych szkód brak udziału własnego/franszyzy dla kolejnych szkód udział własny/franszyza 500,00zł 4. w pozostałych wariantach sumy gwarancyjnej dla pierwszych trzech zgłoszonych szkód brak udziału własnego/franszyzy dla kolejnych szkód udział własny/franszyza wynosi 800,00zł

9 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Składka ubezpieczeniowa: 1. Składka roczna ustalana jest na poziomie 60% sumy gwarancyjnej, w każdym wariancie, wybranym przez OHZ PZŁ lub Koło Łowieckie. Koła Łowieckie składkę wpłacają do Zarządu Okręgowego PZŁ. 2. Składka opłacana jest przez Koła Łowieckie na konto Zarządu Okręgowego PZŁ i jest rozłożona na 2 raty. 3. Pierwsza rata płatna w wysokości ½ składki nie później niż do dnia rozpoczęcia ochrony, druga rata płatna w terminie do upływu sześciomiesięcznego okresu ubezpieczenia. 4. W przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej istnieje możliwość 3-krotnego doubezpieczenia, w każdym okresie ubezpieczenia.

10 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Doubezpieczenie Przy pierwszym doubezpieczeniu składka wynosi 65% dokupowanej sumy gwarancyjnej a udział własny wynosi odpowiednio: dla wariantu I i II 500 zł dla wariantu III i IV 800 zł dla pozostałych wariantów 1000 zł Przy drugim doubezpieczeniu - składka wynosi 75% dokupowanej sumy gwarancyjnej a udział własny wynosi odpowiednio: dla wariantu I i II 800 zł dla wariantu III i IV 950 zł dla pozostałych wariantów 1100 zł Przy trzecim doubezpieczeniu składka wynosi 85% dokupowanej sumy gwarancyjnej a udział własny wynosi odpowiednio: dla wariantu I i II 950 zł dla wariantu III i IV 1100 zł dla pozostałych wariantów 1300 zł

11 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Przykład I. Koło Łowieckie wypłaca średnio zł z tytułu szkód łowieckich ilość szkód 20 Wykupione ubezpieczenie z SU zł Składka z tytułu ubezpieczenia zł x 60% = zł płatna w II ratach po 6.000zł Z tytułu likwidacji szkód wypłata dla Koła Łowieckiego 40zł x 20 = 800zł Potrącenia z tytułu udziału własnego/franszyzy 17 x 200zł = 3.400zł Ogółem wypłaty z Towarzystwa Ubezpieczeniowego: zł + 800zł 3.400zł = zł Koszty poniesione przez Koło Łowieckie: ,00zł Zysk dla Koła Łowieckiego: ,00zł ,00zł = 5.400zł

12 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 1. W związku z art. 48 Prawa Łowieckiego odszkodowanie nie przysługuje: 2. Osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych, 3. Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym rejonie, określonego przez Zarząd Województwa, 4. Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, 5. Za szkody nie przekraczające 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy, 6. Za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, 7. Za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

13 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Procedury przystępowania do ubezpieczenia: 1. Do grupowej umowy ubezpieczenia przystępują dobrowolnie Koła Łowieckie lub OHZ PZŁ za pośrednictwem Ubezpieczającego - ZARZĄD GŁÓWNY PZŁ. 2. Listę zbiorczą Kół Łowieckich i OHZ PZŁ sporządza Zarząd Główny PZŁ i przekazuje ją do Ubezpieczyciela do w każdym roku. 3. Ubezpieczyciel po otrzymaniu listy oraz opłaceniu pierwszej raty składki wystawi polisy ubezpieczeniowe na każde Koło Łowieckie lub OHZ, które zostaną dostarczone za pośrednictwem pracownika Zarządu Głównego PZŁ.

14 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. LIKWIDACJA SZKÓD 1. Oględziny w terenie oraz wycenę szkód prowadzą Koła Łowieckie oraz OHZ PZŁ sporządzając stosowne protokoły szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami wskazaniymi przez TU Allianz Polska S.A. 2. Koła Łowieckie oraz OHZ PZŁ prześlą TU Allianz Polska S.A. listę osób tzw. likwidatorów dokonujących oględzin miejsca szkody oraz szacowania jej wysokości, wykonujących czynności w imieniu i na rzecz TU Allianz Polska S.A. w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz procedur określonych przez TU Allianz Polska S.A. 3. TU Allianz Polska S.A. zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji i pomocy lub przeszkolenia likwidatorów dokonujących oględzin miejsca szkody w zakresie procedur likwidacji szkód obowiązujących w TU Allianz Polska S.A. 4. Koło Łowieckie oraz OHZ PZŁ dokonując ostatecznego szacowania szkód, po zatwierdzeniu przez TU Allianz Polska S.A. kwoty odszkodowania, dokonuje wypłaty odszkodowania poszkodowanemu. 5. OHZ PZŁ oraz Koło Łowieckie otrzymuje środki pieniężne na wypłatę odszkodowań wraz z wynagrodzeniem za obsługę likwidacyjną w wysokości 40,00zł za każdą zgłoszoną szkodę, najpóźniej w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez TU Allianz Polska S.A. protokołu ostatecznego szacowania szkód wraz ze wskazanymi przez Ubezpieczyciela dokumentami. 6. TU Allianz wydziela w swojej strukturze oddzielny zespół ds. obsługi szkód łowieckich, odpowiedzialny za szkolenia, nadzór, sprawny przebieg czynności likwidacyjnych i terminową wypłatę odszkodowań.

15 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY 1. Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Allianz Polska o każdym wypadku ubezpieczeniowym, który może spowodować zgłoszenie wobec niego roszczenia. 2. Jeżeli Ubezpieczony powziął informację o dochodzeniu roszczeń wobec niego lub wniesieniu powództwa, zobowiązany jest on poinformować o tym niezwłocznie TU Allianz Polska S.A. 3. Ubezpieczony może udzielić pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego, osobie wskazanej przez Allianz Polska jeżeli spór ten będzie prowadzony za zgodą TU Allianz Polska S.A. 4. Koszty procesu prowadzonego przez pełnomocnika ustanowionego w uzgodnieniu z TU Allianz ponosi Ubezpieczyciel i koszty te nie obciążają wykupionej sumy gwarancyjnej.

16 Kontakty i bezpośrednia współpraca Obsługę programów prowadzi: Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o. Biuro w Warszawie ul. Gwiaździsta 15 lok 233 Biuro w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 2 Tel/Fax: 046/ Osoby odpowiedzialne: Leokadia Trębska tel kom: 603/ Ireneusz Piasecki tel kom: 609/ Rafał Trębski tel kom:609/

17 Dziękujemy za uwagę! Biura: Warszawa, ul. Gwiaździsta 15 lok 233 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2

Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233 KANCELARIA BROKERSKA MODUS Sp. z o.o. DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233 UBEZPIECZENIA DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 STOSOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA GOTHAER TU S.A. I. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity)

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) pomiędzy: HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/11 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2011 r. do 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW PZŁ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW (Tekst jednolity) zawarta w dniu 4.03.2OO5

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/15 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja lipiec 2015)

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja lipiec 2015) Wielkopolska Izba Rolnicza ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, tel. +61 847 84 80, fax +61 842 04 52 e-mail: wirpoz@wir.org.pl, www.wir.org.pl SZKODY ŁOWIECKIE - poradnik dla rolników (aktualizacja lipiec

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) Obowiązują od 1 kwietnia 2012 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Definicje... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo