Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych. I. Dlaczego funkcjonariusze publiczni powinni się ubezpieczyć?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych. I. Dlaczego funkcjonariusze publiczni powinni się ubezpieczyć?"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych. I. Dlaczego funkcjonariusze publiczni powinni się ubezpieczyć? Ustawą z dnia ustawa z dnia ( Dz.U. z 2011 Nr 34 poz.173) wprowadzono szczególną zasadę odpowiedzialności materialnej za podejmowane decyzje i za bezczynność w ich podjęciu. Odpowiedzialność dotyczy tych pełniących funkcje publiczne, ale i innych urzędników, którzy w ramach obowiązków pracowniczych uczestniczą w podejmowaniu decyzji lub wykonują czynności związane procesem decyzyjnym. W tak określonym zakresie odpowiedzialności urzędników nie chroni kodeks pracy. Ustawa jest przepisem specjalnym, co oznacza, że urzędnicy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie w oparciu o jej przepisy i w granicach przez nią określonych, czyli maksymalnie do wysokości -12 miesięcznego wynagrodzenia. Niebezpieczeństwo zapłaty tak wysokiego odszkodowania rodzi nie sam fakt podjęcia decyzji, ale podjęcie jej z rażącym naruszeniem prawa. Jest prawdą, że dotychczas uznanie decyzji za wydaną z rażącym naruszeniem prawa nie było częstym zjawiskiem. Teraz ulegnie to jednak zmianie, ponieważ sądy dokonujące kontroli decyzji, mają obowiązek z urzędu badać czy nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Każde odwołanie od decyzji to takie zagrożenie. Jak wskazują statystyki ilość odwołań i skarg nie maleje. Wzrost świadomości, jaki i wzrost tzw. roszczeniowości powoduje, że do sądów trafi z roku na rok co raz więcej pozwów z żądaniami odszkodowań. Tylko ubezpieczenie OC jest realną obroną przed ryzykiem finansowym związanym z wykonywaniem funkcji i pracą. W rozlicznych przypadkach zawodowych taki system ubezpieczenia funkcjonuje z powodzeniem od lat. Teraz przyszedł czas na urzędników- każdy, kto chce spokojnie pracować i podejmować decyzje, nie pod presją niebagatelnych strat finansowych, powinien zawrzeć odpowiednia umowę ubezpieczenia OC. II. Dlaczego oferta STU Ergo Hestia S.A jest najkorzystniejsza? 1.Bo ma najkorzystniejszy stosunek ceny do zakresu ochrony ubezpieczeniowej. W Hestii jest pięć wariantów sumy gwarancyjnej do wyboru ze składką roczną wielokrotnie niższą niż składki w konkurencyjnych produktach. 5 lat ochrony w Hestii kosztuje mniej niż 1 rok w TUiR ALLIANZ Polska S.A., HDI- Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. a przecież w tych zakładach ubezpieczeń też trzeba płacić składkę. Każda przerwa w zapłacie składki to przerwa w ochronie ubezpieczeniowej.

2 2.Bo zapewnią najwyższą gwarancję kwotowo. Każdy zakład ubezpieczenia gwarantuje wypłatę odszkodowania do ustalonej sumy. Sumę wybiera urzędnik, przystępując do ubezpieczenia. Suma gwarancyjna jest do wyczerpania czyli wypłata każdego odszkodowania umniejsza sumę. Gdy się ona wyczerpie urzędnik musi płacić sam. Tylko Hestia daje urzędnikom możliwość uzupełniania sumy. Zatem w Hestii po wypłacie jednego czy dwóch odszkodowań ubezpieczony urzędnik nie musi obawiać się kolejnych roszczeń. 3.Bo oparta jest na jasnych i rzetelnych kryteriach. Tylko oferta Hestii zawiera precyzyjne określenie wszystkich pojęć używanych w warunkach umowy ubezpieczenia. Inni ubezpieczyciele twierdzą, że odpowiadają za decyzje, które zostały podjęte w okresie ubezpieczenia, ale nie precyzują, co to oznacza podjęcie decyzji czy jest to podpis pod przygotowaniem treści decyzji czy cały proces decyzyjny, który może trwać przecież w sposób ciągły nawet kilka miesięcy. W Hestii ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zgłoszone w okresie ubezpieczenia roszczenia, czyli wystąpienie prokuratora z wnioskiem obciążającym danego urzędnika. Data wystąpienia- to kryterium jednoznaczne, precyzyjne wskazujące, czym jest wypadek ubezpieczeniowy, objęty ochroną zakładu ubezpieczeń. 4.Bo każde roszczenie traktuje jako samodzielnie, bez ograniczania wysokości wypłaty. W Hestii wypadkiem ubezpieczeniowym jest roszczenie zgłoszone do urzędnika przez prokuratora. Każde roszczenie jest samodzielne. W przypadku TUiR ALLIANZ Polska S.A. czy HDI-Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., gdzie wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie czy zaniechanie, decyzje płynące z tego samego działania są traktowane jako jedność. Na przykład na skutek błędnej interpretacji danego przepisu urzędnik wyda 15 błędnych decyzji. W TUiR ALLIANZ Polska SA i HDI-Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. te 15 decyzji to jedna szkoda, za którą ubezpieczyciel urzędnikowi może wypłacić tylko jedno odszkodowanie, ograniczone sumą gwarancyjną. W Hestii każda decyzja jest traktowana samodzielnie czyli każda decyzja to odrębne roszczenie, za które urzędnikowi należy się ochrona ubezpieczeniowa do wysokości sumy. 5.Bo jako jedyna udziela realnej ochrony ubezpieczeniowej. Ci, którzy odpowiadają w ramach umowy ubezpieczenia za działania i zaniechania, zapominają, iż do umowy ubezpieczenia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, które w sposób szczególny określają przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia( art.819 1

3 k.c.), gdzie termin przedawnienia wyznacza wymagalność, czyli prawna i faktyczna możliwość zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia. Jeżeli wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie to świadomość nieprawidłowość tego działania czy zaniechania wyznacza wymagalność. Już moment samego złożenia odwołania czy zaskarżenia decyzji w I instancji powoduje, że urzędnik ją wydający ma podstawy przypuszczać, że wydana przez niego decyzja miała za podstawę nieprawidłowe działanie czy zaniechanie. Skoro tak, to po jego stronie powstaje wymagalność tzn. że ma od tego momentu tylko trzy lata czasu na zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń swoich roszczeń i ubieganie się o ochronę ubezpieczeniową. Nie może czekać czy sąd wyda prawomocny wyrok stwierdzający niewłaściwość decyzji, nie może czekać co zrobi jego pracodawca i prokurator, bo wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie i sama możność jego nieprawidłowości już rodzi ryzyko ubezpieczeniowe, o którym powinien być w odpowiednim czasie powiadomiony ubezpieczyciel bo inaczej ma prawo wskazać, że roszczenia są przedawnione. Ten odpowiedni czas to 3 lata od działania czy zaniechania. Jeśli średnio sądowe postepowanie sprawdzające decyzję urzędniczą trwa od 5 do 7 lat (http://archiwum.rp.pl/artykul/ _wygrana_w_sadzie nie_konczy_sprawy.html) to łatwo sobie wyobrazić jak wielu urzędników będzie zaskoczonych po otrzymaniu wezwania od prokuratora, a potem informacji, że przedawnienie roszczenia z umowy ubezpieczenia biegnie tak szczególnym trybem i że ich ochrona z polisy się zdezaktualizowała. Na ten mechanizm przedawnienia nie ma wpływu fakt kontynuowania umowy ubezpieczenia. Można więc co roku płacić coraz wyższe składki zakładowi ubezpieczeń, a potem i tak otrzymać odmowę względem decyzji, która podjęło się kilka lat wcześniej. Jedynie przyjęcie, że udziela się ochrony za wypadek w postaci zgłoszenia roszczenia przez prokuratora chroni przed tym mechanizmem. Nie bez powodu zresztą wszyscy członkowie zarządów spółek kapitałowych, zawierając ubezpieczenia OC członków władz, zawsze ubezpieczają się z zastrzeżeniem, że wypadkiem ubezpieczeniowym jest zgłoszenie roszczenia, a nie moment podejmowania błędnej decyzji. Hestia, przyjmując w umowie, że wypadkiem ubezpieczeniowym jest zgłoszenie roszczenia powoduje, że urzędnik nie musi obawiać się przedawnienia. W tej bowiem koncepcji umowy, wymagalność powstała dopiero w momencie gdy ubezpieczony urzędnik otrzyma od prokuratora zawiadomienie o wysuwanym względem niego roszczeniu odszkodowawczym. Od tego momentu urzędnik ma 3 lata na zgłoszenie się do

4 STU Ergo Hestia SA - czyli ma realną ochronę ubezpieczeniową wtedy, gdy jej rzeczywiście potrzebuje. 6.Bo nie limituje ochrony ubezpieczeniowej pod względem osoby, której decyzja dotyczy. W Hestii tylko urzędnik, który umyślnie wydał decyzje z rażącym naruszeniem prawa musi spodziewać się odmowy wypłaty odszkodowania. W ofercie TUiR ALLIANZ Polska S.A., HDI- Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. działanie i zaniechanie urzędnika podjęte w stosunku do osób bliskich nie jest objęte ochroną. Ubezpieczycieli CI wymieniają, kto jest osobą bliską np. wstępni, zstępni, powinowaci. W małych ośrodkach, gdzie jeden urząd obsługuje wszystkich mieszkańców o takie zależności rodzinne nie trudno. Dlaczego miałaby one powodować inną oceną zakresu ochrony ubezpieczeniowej? Skąd przekonanie, że decyzje względem bliskich będą częściej nietrafne niż w innych przypadkach, a ci bliscy bardziej żądni odszkodowań niż pozostali?trzeba także zaznaczyć, że w TUiR ALLIANZ Polska S.A., HDI- Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. także nie płacą za szkody wyrządzone umyślnie. III. Dlaczego warto skorzystać z oferty Stowarzyszenia Ubezpieczonych Ochrona Przyszłości Przy zachowaniu wszystkich pozytywnych cech oferty STU Ergo Hestia program ubezpieczeniowy gdzie Stowarzyszenie jest ubezpieczającym ma dodatkowe walory. Wszyscy urzędnicy przystępujący do programu Stowarzyszenia do dnia uzyskują ochronę od Pozostali natomiast od dnia przystąpienia i opłacenia składki. Inne oferty, nawet Hestii, zawierają zapisy, na mocy których ta ochrona jest skuteczna względem ubezpieczonych z opóźnieniem np. od następnego miesiąca po opłaceniu składki. Stowarzyszenie w oparciu o autorski program ubezpieczeniowy, zapewnia swoim członkom stabilność i pewność ochrony ubezpieczeniowej przez 24 miesiące, a potem z opcją automatycznego przedłużenia na kolejne lata. Wszystkie programy, nawet oferowane przez branżowe związki zawodowe, są oparte na umowie zawartej jedynie na 1 rok, bez gwarancji nie tylko niezmienności warunków, w tym składki, ale kontynuacji umowy w ogóle. Do Stowarzyszenia może należeć każdy funkcjonariusz publiczny, każdy urzędniknawet pojedyncza osoba z danego urzędu. Przystępując do Stowarzyszenia i do prowadzonego przez niego programu ubezpieczeniowego jako członek danej grupy

5 zyskuje automatycznie przywileje zastrzeżone tylko dla tej formy ubezpieczenia i może z nich w pełni korzystać, nie będąc uzależnionym od decyzji współpracowników. W wielu programach ubezpieczeniowych jest zastrzeżona minimalna liczebność grupy albo minimalna ilość pracowników danego urzędu, by z ochrony móc faktycznie skorzystać. Urzędnik może więc złożyć deklarację przystąpienia, mieć przekonanie, że jego decyzje już są chronione, gdy w rzeczywistości deklaracja wraz ze składką może być mu zwrócona nawet po kilku tygodniach. Stowarzyszenie wszystkim członkom oferuje ochronę nie tylko od momentu przystąpienia, ale nawet z okresem wyprzedzenia. Dzięki Stowarzyszeniu unika się wszelkiego konfliktu interesów. W przypadku gdy zapadnie ustalenie, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, do prokuratora z wnioskiem o obłożenie urzędnika zobowiązaniem odszkodowawczym występuje jego pracodawca. Pracodawca nie może więc być ubezpieczającym. W programie Stowarzyszenia to Stowarzyszenie jest ubezpieczającym, uwalniając pracodawcę od połączenia strony umowy i strony reprezentującej poszkodowanego tj. Skarb Państwa oraz od ryzyka przepływów finansowych związanych z zapłatą składki. Członkowie Stowarzyszenia płacą składkę na konto Stowarzyszenia. Tylko w razie wyraźnej woli grupy członków i akceptacji pracodawcy, składka może być potrącana z wynagrodzenia przez pracodawcę Stowarzyszenie, poprzez współpracę z brokerem ubezpieczeniowym zapewnia swoim członkom stałą i bezpośrednią opiekę profesjonalnego pośrednika ubezpieczeniowego, którego działania są gwarancją uzyskania ochrony ubezpieczeniowej bez ryzyka pomyłki w sposobie wypełniania deklaracji czy zapłacie składki. Broker, działając na miejscu, będzie też służył pomocą urzędnikowi w przypadku konieczności zgłoszenia szkody lub rozwiązania innych problemów powstałych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Broker pomoże także gdy ubezpieczony urzędnik będzie chciał zmienić sumę ubezpieczenia, bo np. zmienił stanowisko albo otrzymał inne wynagrodzenie. Tylko propozycja Stowarzyszenia zapewnia możliwość zmiany sumy gwarancyjnej czyli urealnienie ochrony ubezpieczeniowej względem poziomu wynagrodzenia, które jest wykładnikiem wartości odszkodowania Stowarzyszenie swoim członkom zapewnia ochronę prawną i wtedy gdy prokurator wystąpi z wnioskiem o zapłatę i w ewentualnym sporze z zakładem ubezpieczeń. W razie potrzeby Stowarzyszenie może swojego członka reprezentować w

6 postępowaniu sądowym, przyjmując na siebie ciężar procesu. Stowarzyszenie zapewnia wszystkim swoim członkom dostęp do informacji prawnej i ubezpieczeniowej poprzez portal internetowy prowadzony tylko na potrzeby Stowarzyszenia. Portal będzie zawierał np. informacje dotyczące spraw toczących się przeciwko urzędnikom. Będzie tez płaszczyzną wymiany poglądów w kwestiach ważkich dla członków Stowarzyszenia. Portal będzie również świadczył doraźną pomoc prawna. Poza możliwością włączenia się do programu ubezpieczenia OC funkcjonariuszy publicznych członkowie Stowarzyszenia będą też mogli korzystać z innych programów ubezpieczeniowych dotyczących również ryzyk życia codziennego na warunkach niedostępnych w formie ubezpieczeń indywidulanych.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity)

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) pomiędzy: HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM Kod: I-ocŻP-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET UPRAWNIENIA KONSUMENTA REGULACJE PRAWNE A PRAKTYKA RYNKOWA Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ

RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 I. WSTĘP... 5 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych - dla użytkowników serwisu internetowego podatki.biz Niniejsze ubezpieczenie skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/139

Kancelaria Sejmu s. 1/139 Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 art. 13 zm. Dz.U.04.96.959 art. 88 2005.06.13 zm. Dz.U.05.83.719 art. 69 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.08.17 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.10.24

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

I. Odpowiedzialność cywilna członków organów spółek kapitałowych ubezpieczenie Directors and Officers (D&O)

I. Odpowiedzialność cywilna członków organów spółek kapitałowych ubezpieczenie Directors and Officers (D&O) I. Odpowiedzialność cywilna członków organów spółek kapitałowych ubezpieczenie Directors and Officers (D&O) Sebastian Sikorski Spis treści. Wprowadzenie... Geneza ubezpieczenia D&O... D&O w Polsce....

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu Drukuj 1) Dualizm systemów prawnych Z dniem 11 lutego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/115 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo