SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM. Warszawa, kwiecień 2011 r.

2 Spis treści 1. Wymagania ogólne Definicje pojęć użytych w opisie Koncepcja Elektronicznego Systemu Zarządzania Czynnościami Metrologicznymi (E- SUM) Podstawowe założenia systemu i planowany sposób jego realizacji Zakres organizacyjny systemu Regulacje prawne Model procesów biznesowych Podmioty biorące udział w przebiegach procesów biznesowych w ramach E-SUM Rejestracja Klientów GUM i zakładanie kont internetowych (KI) Rejestracja Klientów Formularz rejestracji Klienta Formularz rejestracji Klienta i założenia konta internetowego (dla firm i instytucji) Przebieg procesu wzorcowania Realizacja usługi wzorcowania dla Klientów zewnętrznych (spoza Głównego Urzędu Miar) Realizacja usługi wzorcowania z wykorzystaniem konta internetowego Realizacja usługi wzorcowania wg tradycyjnego modelu Realizacja usługi wzorcowania na własne potrzeby (w ramach GUM) Realizacja usług wzorcowania dla organów terenowej Administracji Miar Przebieg procesu ekspertyzy Realizacja usługi ekspertyzy Przebieg procesu wytworzenia materiału odniesienia Realizacja usługi wytworzenia materiału odniesienia z wykorzystaniem konta internetowego Realizacja usługi wytworzenia materiału odniesienia wg tradycyjnego modelu Dodatkowe funkcje E-SUM Dodatkowe usługi elektroniczne udostępnione poprzez KI Dodatkowe funkcjonalności modułu E-OBSŁUGA_WEWNĘTRZNA Rejestracja i monitoring zdarzeń oraz statusów terminów Pomoc systemu Pomoc kontekstowa Pomoc podręczna Przykładowe schematy Aktualne zasoby informatyczne GUM dedykowane dla E-SUM Wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ciągłości działania systemu oraz technologii Spis rysunków Spis formularzy

3 1. Wymagania ogólne Struktura systemu Dostarczony w ramach zamówienia system powinien mieć strukturę modułową (tj. moduł E-OBSŁUGA_WEWNĘTRZNA i moduł E-USŁUGI), równocześnie taką, która umożliwi Zamawiającemu w dalszej perspektywie rozszerzenie jego funkcjonowania na jednostki terenowe Administracji Miar (AM) oraz pozostałe komórki organizacyjne GUM. System powinien zostać zbudowany w oparciu o technologie Microsoft Office SharePoint i Microsoft SharePoint Internet Sites. Termin realizacji zamówienia Zamówienie powinno być zrealizowane do 15 grudnia 2011 r. Harmonogram realizacji zamówienia W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia, w którym określi terminy wykonania poszczególnych zadań/etapów, uwzględniając chronologiczny zarys realizacji E-SUM przedstawiony przez Zamawiającego w rozdziale 3.2. niniejszego załącznika do SIWZ. Ponadto, analiza przedwdrożeniowa zostanie przekazana Zamawiającemu nie później niż 2 tygodnie po przekazaniu harmonogramu realizacji zamówienia natomiast szkolenia zostaną zrealizowane nie później niż do dnia 15 listopada 2011 r. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do końcowego odbioru przez wyznaczonych do tego pracowników Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu kody źródłowe i pełną dokumentację systemu. 3

4 Miejsce dostawy Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do Głównego Urzędu Miar, Warszawa, ul. Elektoralna 2. Warunki gwarancji Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony E-SUM, której okres rozpocznie się od następnego dnia po protokolarnym odbiorze całego zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia awarii i błędów E-SUM. Czas reakcji serwisowej, oznaczający rozpoczęcie działań zmierzających do wykonania odpowiednich ww. czynności i poinformowanie o nich wyznaczonych do administrowania E-SUM pracowników Zamawiającego, oraz czas usunięcia awarii i błędów (zdefiniowanych w rozdziale 2) będą zgodne z warunkami określonymi w poniższej tabeli: maksymalny czas rozpoczęcia prac od momentu otrzymania zgłoszenia [godz.] Awaria krytyczna Błąd krytyczny Błąd niekrytyczny szacunkowy maksymalny czas usunięcia [godz.]

5 W przypadku wystąpienia błędu niekrytycznego strony mogą uzgodnić inny termin jego usunięcia. Godziny będą liczone od chwili zgłoszenia reklamacji przez ww. pracowników telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przez godziny robocze rozumie się godz od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała dostarczenia przez Wykonawcę infrastruktury sprzętowej, dostarczony sprzęt będzie również objęty gwarancją Wykonawcy, zgodną z warunkami dotyczącymi E-SUM. Przeniesienie autorskich praw majątkowych 1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dostarczonego E-SUM na niżej wymienionych polach eksploatacji: 1) korzystanie na dowolnej liczbie stanowisk (serwerów/komputerów) zgodnie z potrzebami Zamawiającego; 2) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 3) dokonywanie przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w E-SUM, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 4) zwielokrotnianie E-SUM i dokumentacji systemu oraz udostępnianie ich osobom trzecim na potrzeby udzielania i realizacji zamówień publicznych związanych z modyfikacją systemu, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych 3. Wykonawca będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na dokonywanie opracowań programu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami i korzystanie z nich. 5

6 4. Wykonawca upoważni Zamawiającego do wykonywania przysługujących Wykonawcy osobistych praw autorskich do E-SUM. 5. Całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia, musi obejmować również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do E-SUM. 6. Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć, że posiada prawo do sprzedaży E-SUM, w tym także przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, na zasadach określonych w ust. 1 i 2 oraz przejmuje w tym zakresie wszelką odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich. 6

7 2. Definicje pojęć użytych w opisie 1) elektroniczna faktura faktura wystawiana, przesyłana i przechowywana w formie elektronicznej (może nie istnieć w tradycyjnej formie papierowej ). Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę. Faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane: a) bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub b) poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych; 2) obraz elektronicznej faktury to nie faktura elektroniczna w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), jak również nie tradycyjna faktura w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90, poz. 756), to jedynie możliwość zapoznania się drogą elektroniczną z treścią faktury; 3) płatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa 7

8 podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu; 4) użytkownik obiektu badań to osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna używająca przyrząd pomiarowy, którego dotyczy usługa metrologiczna świadczona przez GUM; 5) odbiorca dokumentu usługi to osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna upoważniona do odbioru dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi metrologicznej; 6) raport zestawienie informacji sporządzone wg określonych kryteriów stanowiące informację zarządczą dla potrzeb osób lub organów pełniących funkcje kierownicze; 8) E-SUM elektroniczny system zarządzania czynnościami metrologicznymi, 9) E-OBSŁUGA_WEWNĘTRZNA wewnętrzny system zarządzania czynnościami metrologicznymi; 10) E-USŁUGI - portal internetowy umożliwiający firmom i instytucjom komunikację z Głównym Urzędem Miar za pośrednictwem sieci WWW; 11) Potwierdzenie zawarcia umowy (PZU) podpisany przez Klienta dokument potwierdzający jego wolę realizacji umowy wzorcowania lub ekspertyzy poprzez konto internetowe; 8

9 12) cennik zbiór informacji dotyczących zakresu realizowanych przez GUM usług wzorcowania i wytworzenia certyfikowanych materiałów odniesienia wraz z ich cenami; 13) aktywacja usługi rozpoczęcie realizacji usługi uzależnione od dostarczenia lub udostępnienia obiektu badań i przysłania podpisanego przez upoważnioną osobę formularza PZU; 14) usługa niestandardowa usługa nie ujęta w cenniku; 15) obiekt badań przyrząd lub materiał, którego dotyczy realizowana usługa; 16) laboratorium wiodące laboratorium do którego system przyporządkował dany obiekt badań w przypadku, gdy czynności metrologiczne realizowane będą w kilku laboratoriach; 17) dokument usługi dokument potwierdzający wykonanie usługi tj. świadectwo: wzorcowania, ekspertyzy oraz wytworzenia certyfikowanego materiału odniesienia; 18) awaria krytyczna zaprzestanie pracy E-SUM; 19) błąd krytyczny - zaprzestanie wykonywania przez E-SUM co najmniej jednej z funkcji opisanych w niniejszym załączniku; 20) błąd niekrytyczny błąd innego rodzaju aniżeli błąd krytyczny. 9

10 3. Koncepcja Elektronicznego Systemu Zarządzania Czynnościami Metrologicznymi (E-SUM) 3.1. Podstawowe założenia systemu i planowany sposób jego realizacji E-SUM to rozwiązanie informatyczne zbudowane w oparciu o technologie Microsoft Office SharePoint i Microsoft SharePoint Internet Sites, którego zadaniem będzie realizacja potrzeb informacyjnych i informatycznych Urzędu w zakresie wspomagania: - procesu zarządzania realizacją usług metrologicznych, oraz - procesu obsługi Klienta poprzez zawieranie wybranych usług metrologicznych drogą elektroniczną. Zadania Elektronicznego Systemu Zarządzania Czynnościami Metrologicznymi będą realizowane za pomocą dwóch zintegrowanych modułów, wykorzystujących wspólną platformę systemową serwera aplikacji i jedną wspólna bazę danych, tj.: Modułu E-OBSŁUGA_WEWNĘTRZNA wspomagającego realizację usług metrologicznych - Wewnętrznego systemu zarządzania usługami metrologicznymi; Modułu E-USŁUGI - portalu internetowego umożliwiającego zainteresowanym podmiotom komunikację z Urzędem za pośrednictwem sieci WWW. Podstawowe założenia: 1) system będzie pozwalał na uwierzytelnianie się użytkowników zintegrowane z usługą Microsoft Active Directory oraz będzie umożliwiał autoryzację dostępu do danych; 10

11 2) Językiem obowiązującym w komunikacji z systemem jest język Polski; 3) Oprogramowanie powinno stosować jasne, przejrzyste i zwięzłe komunikaty o błędach oraz posiadać system podpowiedzi (kod specyfikacja błędu). Dokumentacja użytkownika powinna zawierać pełna listę skomentowanych komunikatów o błędach; 4) Oprogramowanie powinno być jednolite graficznie; 5) Oprogramowanie powinno być przejrzyście zaprojektowane i poruszanie się po nim powinno być możliwie intuicyjne; 6) System powinien umożliwiać sporządzanie zestawień, analiz, wydruków, raportów z danych zawartych we wszystkich obszarach funkcjonowania; 7) Każda funkcja powinna być wykonywana przez uprawnionego użytkownika zgodnie z przewidzianymi rolami; 8) Baza danych powinna być zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem przez osoby nieuprawnione. Chronologiczny zarys realizacji E-SUM: Przekazanie zamawiającemu analizy przedwdrożeniowej zawierającej opracowanie modelu logicznego E-SUM (z uwzględnieniem analizy i uszczegółowienia wymagań funkcjonalnych i technicznych E-SUM); Opracowanie E-SUM zgodnie z wykonaną analizą przedwdrożeniową; Ewentualny zakup oraz dostarczenie infrastruktury sprzętowej niezbędnej do uruchomienia E-SUM; Konfiguracja platformy sprzętowej oraz instalacja oprogramowania (systemy operacyjne, baza danych) niezbędnych dla działania E-SUM; Instalacja i konfiguracja E SUM; Przeprowadzenie szkoleń wskazanej grupy Administratorów E-SUM (3 osoby); 11

12 Przeprowadzenie szkoleń wskazanej grupy użytkowników E-SUM (ok. 25 osób), którzy przeszkolą (przekażą wiedzę) docelowej grupie użytkowników wewnętrznych 1 ; Przeprowadzenie testów wytworzonego oprogramowania w środowisku testowym u zamawiającego okres próbny; Uruchomienie E-SUM z uwzględnieniem okresu przejściowego Zakres organizacyjny systemu Poniższy diagram przedstawia komórki organizacyjne GUM oraz podmioty spoza GUM, które będą wykorzystywały E-SUM. Elektroniczny System Zarządzania Czynnościami Metrologicznymi (E-SUM) Moduł E-USŁUGI Moduł E- OBSŁUGA_WEWNĘTRZNA Firmy i instytucje Biuro Administracyjne/ Punkt Obsługi Klienta (POK) Zakłady metrologiczne 1-5/ laboratoria metrologiczne Biuro Budżetowe Rysunek 1. Zakres organizacyjny E-SUM 1 Administratorom zostanie przekazana metodyka szkoleniowa wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej. 2 Okres przejściowy zakłada wcześniejsze uruchomienie rejestracji Klientów przy obecnym sposobie rejestracji zleceń. 12

13 3.3. Regulacje prawne Do przepisów regulujących funkcjonowanie E-SUM zaliczamy w szczególności: 1) ustawę z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.), 2) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 3) ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 4) ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.), 5) ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.), 6) ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.), 7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), 8) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119). 13

14 4. Model procesów biznesowych 4.1. Podmioty biorące udział w przebiegach procesów biznesowych w ramach E-SUM W procesie realizacji usług uczestniczą: - Klient; - Dyrektor Zakładu Metrologicznego; - Sekretariat Zakładu Metrologicznego; - Kierownik Laboratorium; - Pracownik laboratorium (właściwy pracownik); - Pracownik Biura Budżetowego; - Kierownik Punktu Obsługi Klienta; - Pracownik Punktu Obsługi Klienta Rejestracja Klientów GUM i zakładanie kont internetowych (KI) Rejestracja Klientów Każdy Klient zlecający GUM wykonanie usług metrologicznych zostanie zarejestrowany w bazie danych E-SUM. Klienci zlecający GUM wykonanie usług metrologicznych realizowanych na podstawie umów cywilno-prawnych będą rejestrowani w systemie na podstawie złożonych formularzy. Taka rejestracja będzie jednorazowa tj. system powinien uniemożliwić ponowną rejestrację tego samego podmiotu. Rozróżniamy dwa rodzaje formularzy umożliwiających zarejestrowanie Klienta: - Formularz rejestracji Klienta (każdego podmiotu) dla Klientów, których obsługa będzie się odbywała w sposób tradycyjny (papierowy) dostępny do 14

15 pobrania w POK (w wersji papierowej) lub ze strony internetowej GUM (jako dokument elektroniczny w formacie.pdf); - Formularz rejestracji Klienta i założenia konta internetowego elektroniczny formularz dla Klientów, których obsługa będzie się odbywała w sposób elektroniczny z użyciem portalu internetowego GUM Formularz rejestracji Klienta Formularz rejestracji Klienta przewidziany jest dla każdego podmiotu, który nie będzie chciał korzystać z modułu E-USŁUGI, jak również dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Formularz będzie zawierał komplet podstawowych informacji niezbędnych do sprawnej obsługi Klienta, tj.: - pełna nazwa Klienta; - nazwa miasta; - kod pocztowy; - nazwa ulicy, numer budynku i lokalu; - charakter podmiotu (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, jednostka budżetowa lub inna forma organizacyjno-prawna); - czy Klient jest zwolniony z podatku VAT (TAK, jestem płatnikiem VAT lub NIE, nie jestem płatnikiem VAT); - dane osoby/osób upoważnionych do zawierania umów (nazwisko, imię, pełniona funkcja, adres , nr telefonu, nr faksu). Jeżeli jako charakter podmiotu wybrano: - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej to niezbędne jest określenie NIP, - jednostka budżetowa to niezbędne jest określenie NIP i opcjonalnie REGON, 15

16 - inna forma organizacyjno prawna to niezbędne jest określenie NIP, KRS/EDG lub oznaczenie powołany na podstawie prawa oraz opcjonalnie REGON. Przykładowy formularz rejestracji Klienta znajduje się w formularzu F_1. Wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę formularz wraz ze stosownymi pełnomocnictwami 3 powinien zostać przesłany do GUM. Jeżeli nie ma wątpliwości co do danych podanych na formularzu, to pracownik POK rejestruje Klienta wprowadzając jego dane ręcznie (przepisując) do systemu Formularz rejestracji Klienta i założenia konta internetowego (dla firm i instytucji) Generowanie formularza rejestracji Klienta i założenia konta internetowego jest dostępne dla wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i będzie się odbywało drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu. Podczas próby zarejestrowania podmiotu już zarejestrowanego system powinien poinformować Klienta, że dany podmiot został już zarejestrowany a dodania nowego użytkownika KI może dokonać jedna z osób już posiadających konto. Powyższa informacja powinna zawierać dane kontaktowe wymienionych osób. Podczas generowania formularza system poprosi Klienta o podanie podstawowych danych: - pełna nazwa Klienta; - nazwa miasta; 3 Jeżeli możliwość zawierania umów przez osobę/osoby podane na formularzu wniosku o rejestrację Klienta nie wynika bezpośrednio ze sposobu reprezentacji określonego w KRS lub w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Klient powinien dołączyć do formularza stosowne pełnomocnictwa. 16

17 - kod pocztowy; - nazwa ulicy, numer budynku i lokalu; - charakter podmiotu (jednostka budżetowa lub inna forma organizacyjnoprawna); - czy Klient jest zwolniony z podatku VAT (TAK, jestem płatnikiem VAT lub NIE, nie jestem płatnikiem VAT); - dane osoby/osób do obsługi KI (imię, nazwisko, stanowisko, adres , nr telefonu). W przypadku tej osoby/osób wymagane jest podanie adresu wysyłki loginu i hasła (tj. nazwa miasta, kod pocztowy, nazwa ulicy, numer budynku, numer lokalu,) (rysunek 2). Na formularzu powinna znaleźć się także informacja, że dla osób, dla których możliwość zawierania umów nie wynika bezpośrednio z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej wymagane jest dostarczenie stosownych pełnomocnictw. 17

18 Rysunek 2. Przykładowy elektroniczny formularz rejestracji Klienta i założenia konta internetowego. 18

19 Zestaw danych wprowadzany do elektronicznego formularza dzielimy na dwie grupy: 1. Dane, których (ewentualna) zmiana będzie się odbywała za pośrednictwem administratora systemu lub upoważnionej osoby na wniosek Klienta (przekazany w wersji papierowej lub dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym). Do tego typu danych należą: - nazwa Klienta (firmy/instytucji), - charakter podmiotu, - NIP, - KRS/EDG/Powołany na podstawie prawa, - REGON, - nazwisko i imię osoby/osób do obsługi KI (dodatkowo wymagane będzie dostarczenie stosownych upoważnień). 2. Dane, które Klient GUM może edytować i zmieniać po zalogowaniu do KI. Do tego typu danych należą: - czy Klient jest zwolniony z podatku VAT, - hasło do logowania system powinien wymusić zmianę hasła podczas pierwszego logowania oraz w przypadku jego utraty udostępniać mechanizm np. generowania hasła tymczasowego, - nr telefonu, adres , stanowisko osoby/osób do obsługi KI, - adres siedziby (miejsca zamieszkania). Po zatwierdzeniu przez Klienta wprowadzonych danych (poprzez przycisk np. Akceptuj >> ), system podda walidacji wprowadzone dane. W przypadku wystąpienia błędów (np. nie wypełnienia wymaganych pól), system powinien wyświetlić komunikat o błędach oraz wskazać odpowiednie pola do uzupełnienia. 19

20 Jeżeli nie wystąpiły błędy, system wyświetli stronę z regulaminem oraz przyciskami umożliwiającymi: - akceptację regulaminu i wygenerowanie wypełnionego danymi formularza rejestracji Klienta i założenia konta internetowego (np. poprzez przycisk Akceptuj regulamin i generuj formularz ); - pobranie regulaminu w formie dokumentu.pdf (np. poprzez przycisk Pobierz regulamin Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Główny Urząd Miar ; - pobranie formularza w formacie.pdf (formularz F_2) (np. poprzez przycisk Pobierz formularz Zgoda na wystawianie, przechowywanie i udostępnianie elektronicznej faktury przez Główny Urząd Miar ; - umożliwiającym powrót do formularza założenia konta (np. poprzez przycisk Cofnij ). Na ww. stronie powinna znajdować się informacja, że do poprawnego przebiegu procesu rejestracji Klienta i założenia KI niezbędne jest dostarczenie do GUM podpisanego przez upoważnioną osobę Formularza rejestracji Klienta i założenia konta internetowego 4 (zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Główny Urząd Miar ) oraz Zgodą na wystawianie, udostępnianie i przechowywanie elektronicznej faktury przez GUM. Naciśnięcie przykładowego przycisku Akceptuj regulamin i generuj formularz spowoduje: - rejestrację informacji wprowadzonych do formularza założenia konta internetowego w bazie danych GUM; - wygenerowanie dokumentu w formacie.pdf zawierającego (automatycznie wypełniony danymi) formularz rejestracji Klienta i założenia konta internetowego oraz zgodę na wystawianie, udostępnianie i przechowywanie elektronicznej faktury przez GUM; 4 Dopuszcza się dostarczenie elektronicznej wersji formularza podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 20

21 - wysłanie przez system na podany adres Klienta listu elektronicznego zawierającego informację o zarejestrowaniu danych Klienta, konieczności dostarczenia wymaganych dokumentów oraz adresie strony internetowej z której można pobrać regulamin. System powinien umożliwić pracownikowi POK zatwierdzenie danych wprowadzonych przez Klienta (za pośrednictwem portalu internetowego) do systemu poprzez aktywację konta internetowego Klienta. Aktywacja następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego pola. Aktywowanie konta pozwala na wygenerowanie z systemu (dla każdej z osób upoważnionych przez Klienta do obsługi konta internetowego) loginu 5 i hasła. O tym zdarzeniu system poinformuje Klienta em. Dane podane we wniosku o rejestrację i założenie konta internetowego będą przechowywane w bazie danych E-SUM i będą wykorzystywane przez system podczas generowania potwierdzenia zawarcia umowy (PZU), elektronicznej faktury, szablonów świadectw, czy powiadomień o stanie realizacji usługi. System powinien umożliwić administratorowi systemu usunięcie danego konta na wniosek Klienta (np. złożony za pośrednictwem systemu). W przypadku firm i instytucji, które zostały zarejestrowane w systemie na podstawie formularza rejestracji Klienta (rozdział ), powinna być możliwość założenia i aktywowania konta w portalu internetowym GUM przez pracownika POK poprzez wprowadzenie do systemu pozostałych danych wymaganych do założenia KI. 5 Login będzie się składał z dwóch członów: numeru id Klienta (przydzielanego przez E-SUM) oraz kolejnego numeru osoby wskazanej przez Klienta jako Osoba do obsługi konta internetowego. 21

22 4.3. Przebieg procesu wzorcowania Realizacja usługi wzorcowania dla Klientów zewnętrznych (spoza Głównego Urzędu Miar) Realizacja usługi wzorcowania z wykorzystaniem konta internetowego Funkcje konta internetowego Moduł E-USŁUGI (portal internetowy) powinien udostępniać firmom i instytucjom (za pośrednictwem konta internetowego) następujące funkcjonalności E-SUM: - składanie zamówień; - przeglądanie ofert; - przeglądanie zawartych umów; - generowanie z systemu wypełnionego danymi formularza potwierdzenia zawarcia umowy; - generowanie elektronicznego obrazu faktury; - pobieranie elektronicznej faktury podpisanej bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym; - podgląd stanu realizacji usługi; - przeglądanie historii zamówień, ofert, umów i wystawionych faktur; - zarządzanie książką adresową płatników; - zarządzanie książką adresową użytkowników obiektów badań; - zarządzanie książką adresową odbiorców dokumentów usług; - wyświetlenie i akceptacja aneksu do umowy; 22

23 - przeglądanie listy obiektów, na których zostały zrealizowane usługi (tzw. magazyn obiektów badań) z możliwością bezpośredniego dodania danego obiektu do koszyka obiektów badań na formularzu zamówienia; - panel rejestracji i monitoringu zdarzeń oraz statusów terminów Składanie zamówienia Złożenie zamówienia drogą elektroniczną inicjuje proces zawierania umów. Złożenie zamówienia będzie się odbywało poprzez uruchomienie odpowiedniego przycisku (np. Nowe zamówienie ) z poziomu KI. Możliwość uruchomienia przycisku będzie uzależniona od terminowości spłat należności za usługi już zrealizowane przez GUM na rzecz danego Klienta (tzn. w przypadku przekroczenia terminu płatności system wyświetli Klientowi informację, że automatycznie zostają naliczane odsetki, a po przekroczeniu terminu płatności o 2 tygodnie możliwość składania zamówień zostanie automatycznie zablokowana, przy czym po odnotowaniu spłaty należności nastąpi automatyczne odblokowanie. Możliwość zdjęcia blokady przed spłatą należności będzie dostępna dla administratora systemu lub upoważnionej osoby). Kliknięcie przycisku Nowe zamówienie spowoduje wyświetlenie elektronicznego formularza (rysunek 3). Formularz powinien pozwolić użytkownikowi na: - przeglądanie listy wybranych w ramach zamówienia obiektów badań ( koszyk obiektów badań 6 ), - zarządzanie koszykiem obiektów badań poprzez odpowiedni panel umożliwiający dodawanie, usuwanie i edytowanie wybranych obiektów, - wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących zamówienia w pole np. Uwagi. 6 Koszyk obiektów badań - to zbiór wybranych przez Klienta obiektów. Dodatkowo po wskazaniu kursorem pozycji wyświetli się (wyskakująca) informacja o szczegółach usługi. 23

24 Rysunek 3. Przykładowy elektroniczny formularz przedstawiający koszyk obiektów badań. Zarządzanie koszykiem obiektów badań w ramach systemu powinno się odbywać poprzez przyciski: - Dodaj obiekt badań - używany w celu dodania nowego obiektu badań do koszyka; - Edytuj- przycisk staje się aktywny po dodaniu pierwszego obiektu; - Usuń- usuwa zaznaczony obiekt. 24

25 Po kliknięciu przycisku Dodaj obiekt badań zostanie wyświetlony kolejny elektroniczny formularz, w którym użytkownik zostanie poproszony o określenie: 1) Charakterystyki usługi, w tym: - rodzaju usługi tj. wzorcowanie, wytworzenie materiału odniesienia, ekspertyza (wybierana z listy); - dziedziny pomiarowej (wybierana z listy); - poddziedziny pomiarowej (wybierana z listy); - nazwy obiektu badań (wybierana z listy); - zakresu usługi; - liczby obiektów (domyślnie 1); - (opcjonalnie) numeru fabrycznego obiektu i nazwy wytwórcy/producenta (liczba pól zgodna z zadeklarowana liczbą obiektów dla danej usługi); 2) Danych opcjonalnych, w tym: - uwag (pole tekstowe, w którym użytkownik może podać np. dodatkowe informacje dotyczące usługi lub specjalne oczekiwania związane z jej realizacją, model/typ, zakres pomiarowy obiektu badań, klasa dokładności, numer poprzedniego dokumentu usługi, proponowanego terminu dostarczenia lub udostępnienia obiektu, liczba punktów pomiarowych, czy dostarczenie obiektu badań jest możliwe); - dołączenie pliku (np. z ilustracją obiektu badań). Listy rozwijane będą zasilane danymi z cennika. Dodatkowo lista rozwijana nazwa obiektu powinna umożliwić wybór pozycji inny obiekt dla wszystkich z rodzajów usług. Wybranie pozycji inny obiekt powoduje wymuszenie użycia trybu manualnego do opisania zakresu usługi. 25

26 Pola list powinny być dynamicznie filtrowane (tzn. np. wybór poddziedziny pomiarowej powinien automatycznie uzupełnić pole zakład metrologiczny i laboratorium metrologiczne). Klient powinien mieć możliwość edytowania wprowadzonego zamówienia do momentu wygenerowania oferty przez GUM. Zmiany te będą widoczne w koncie właściwego pracownika GUM oraz zostanie on poinformowany wiadomością , wygenerowaną przez system. Przykładową organizację ww. elektronicznego formularza przedstawia rysunek 4. 26

27 Rysunek 4. Przykładowy elektroniczny formularz pozwalający na dodanie obiektu do Koszyka obiektów badań. 27

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez R e j e s t r D ł u ż n i k ó w E R I F B I G S. A. Strona 1 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przesyłania faktur VAT, w formie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 22.10.2014 r. Nr 5/2014 Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. (zwana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki:

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: 1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: - Internet Explorer 7.0 i wyższej - Mozilla Firefox 3.5 i wyższej - Opera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi zakładki Platforma druku CAD online. Zakładka umożliwia automatyczne składanie i śledzenie stanu realizacji zamówień.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL)

Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL) Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL) Instrukcja Użytkownika Publicznego Wydanie 1 zmiana 0 NIP: 5252259585 REGON: 015336777 KRS: 0000155328 DUNS: 367459273 WYKAZ WPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo