Trendy rozwoju kapitału ludzkiego wyniki badań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trendy rozwoju kapitału ludzkiego wyniki badań"

Transkrypt

1 Trendy rozwoju kapitału ludzkiego wyniki badań Firma Certes przeprowadziła badania bezpośrednie nabywców szkoleń oraz rynku szkoleniowego. Śledząc otoczenie nabywców istotne było dla nas uzyskanie informacji na temat rodzaju i formy zaspakajanych potrzeb użytkowników szkoleń. Potrzeba zdobywania wiedzy i uczęszczania na szkolenia może wynikać zarówno z motywatorów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Ludzie korzystają ze szkoleń, coachingów i doradztwa z chęci rozwoju osobistego, zawodowego, prestiżu (motywator wewnętrzny), dla awansu (motywator zewnętrzny) itp. Niestety, często uczestnictwo wynika z czynników zewnętrznych firma kazała iść na szkolenie. Motywator i świadomość potrzeby wpływa na przebieg szkolenia. Uczestnicy, którzy przyszli na szkolenie z przymusu są mniej otwarci, niekiedy ironiczni wręcz przeszkadzający. Istotna jest też świadomość, że ludzie poszukujący wiedzy mogą wybrać różne drogi rozwoju - szkolenia zewnętrzne, szkolenia wewnętrzne, coaching, studia podyplomowe, kursy a czasami nawet samonaukę - książka, biblioteka, Internet, znajomi itp. Wiedza na temat użytkowników naszych produktów, ich potrzeb, motywatorów do skorzystania z usług firmy Certes jest bardzo ważna w budowaniu nowej strategii oraz pracy nad wzrostem jakości prowadzonych usług. Przeprowadziliśmy 3 rodzaje badań rynku i wśród klientów: Ankiety badania rynku 122 osoby; Ankiety satysfakcji klientów szkoleń komercyjnych, z ostatnich 3 lat (próba 1072 osoby); Ankiety satysfakcji klientów szkoleń dofinansowanych z 3 projektów zamkniętych (próba 1540 osób). Cele ankiety 1 (rynku): Sprawdzenie zależności między wielkością firmy, branżą i lokalizacją, a liczbą i rodzajem wykonywanych szkoleń w celu lepszego dopasowania oferty. Zdiagnozowanie czynników i kryteriów decydujących o wyborze dostawcy usług szkoleniowych/ofert. Potwierdzenie tendencji rozwoju szkoleń wewnętrznych. Szukanie niszy rynkowej/grup docelowych. Zbadanie skutecznych źródeł i sposobów zdobywania klientów. Wyznaczenie kierunku rozwoju produktów. 1

2 Cele ankiety 2 i 3 (obecnych klientów): Ocena satysfakcji klientów z przeprowadzonych usług. Poszukiwanie kluczowych czynników sukcesu. Badanie rynku Badanie ankietowe z zakresu: Analiza rynku i odbiorców usług szkoleniowych zostało przeprowadzone na próbie liczącej 122 jednostki. Narzędziem badawczym była opracowana przez zespół projektowy firmy Certes ankieta, którą zamieściliśmy na portalu Zebrane wyniki pochodzą z czternastu województw kraju, przy czym 64% badanych posiada lokalizację siedziby przedsiębiorstwa w województwie mazowieckim. Wśród badanych odbiorców usług szkoleniowych znaleźli się przedstawiciele kluczowych dla rynku szkoleniowego branż, mianowicie: Handel/Dystrybucja (25,41%) Farmaceutyka (11,48%) Usługi (10,66%) Przemysł (10,66%) IT/telekomunikacja (5,74%) Bankowość (4,10%) Banki/ubezpieczenia (4,10%) Transport/Logistyka/Spedycja (3,28%) Media/Reklama/PR (2,46%) Administracja publiczna (2,46%) oraz inne (19,67%). Liczba pracowników zatrudnionych w grupie przedsiębiorstw biorących udział w badaniu została pogrupowana wg następującego klucza: pracowników pracowników pracowników pracowników i więcej pracowników 2

3 Wykres 1. Liczba pracowników zatrudnionych w ankietowanym przedsiębiorstwie!"#$%&'()&#*+,"-.+'+'$&/)01,"*,23'()$415"6%"*)5/+"4'!"#"$"!%&"!%#'$"!'&" )(%"+",+-./0" '1&" (%#$$"!)&"!%%#)'$"!*&" Blisko 50% respondentów reprezentowało przedsiębiorstwa liczące 250 i więcej pracowników. Liczebności pracowników w pozostałych wyodrębnionych przedziałach kształtują się na podobnym (od 10% do 16%) poziomie. Odpowiedzi na pytania ankiety udzielały osoby, które w przedsiębiorstwach są odpowiedzialne za zagadnienia dotyczące szkoleń i rozwoju pracowników: menadżerowie HR, menadżerowie działów lub pionów, a także osoby zarządzające jednostkami gospodarczymi, czyli właściciele firm, prezesi lub dyrektorzy zarządzający. Ich zadaniem jest dobór szeroko rozumianej oferty szkoleniowej, która zabezpieczy potrzeby zgłaszane przez pracowników, ponieważ jak wynika z odpowiedzi to właśnie pracownicy w 75% sami zgłaszają takie zapotrzebowanie. Głównym źródłem poszukiwania dostawców szkoleń jest, dla 34 % badanych, rekomendacja innych osób. W 27 % Internet stanowi o sposobie wyboru firmy, zaś 22% spośród ankietowanych udało się przekonać do wyboru poprzez otrzymanie bezpośredniej oferty ze strony firm szkoleniowych. Po dokładnym rozpoznaniu rynku i dokonaniu wyboru dostawcy szkoleń, ankietowani w 87% przypadków wykazali zadowolenie z finalnej oferty przedstawionej i realizowanej przez wyselekcjonowanego dostawcę. 3

4 Kluczowe czynniki jakie decydują o wyborze dostawcy usług szkoleniowych przedstawia wykres poniżej. Wykres 2. Kluczowe czynniki decydujące o wyborze dostawcy szkoleń!"#$%&'()$%*++,-,).($*.#/0$()&)'*1&2%().&345'$*)3%-&"(6)!"# $"# %!"# %$"# &!"# &$"# '()(*+,-.#/0*1+,*1234(#5*,6*(/7)#839,:04;,)12<# =,-);(>23,4(#9(>*(#+*040*89(# F+*(921B4(#204(# ;+5L# M4+0*(9+1)4(#/0+,>19(#839,:0N# E30+0:4,-.#;#+0*/;4,),-.# O18,9;#5,3;,/#,I8PA6;#9:;04+(# E04,/,)(4(#/(*9(# M440#QB(9;0RS# Wyniki przesądzają o tym, że trzema podstawowymi determinantami wyboru dostawcy usług szkoleniowych są następujące czynniki: Zawartość merytoryczna programów szkoleniowych ( 23,31%) Doświadczona kadra trenerska (19,11%) Doświadczenie firmy oferującej szkolenie/referencje klientów (14,69%). Atrakcyjna cena ma znaczenie w około 13% przypadków. Przedsiębiorstwa najczęściej inwestują w szkolenia managementu, specjalistów, sił sprzedaży i obsługę klienta. Wielkość kosztu jednego dnia szkoleniowego jaki skłonny jest ponieść pracodawca oscyluje w 44% przypadków w przedziale 1500 zł zł. Również znaczna, bo 34% grupa respondentów przeznacza od 2500 zł 4500 zł za dzień szkoleniowy, a blisko 19% - od 4500 zł 6000 zł. Taki rozkład oznacza, że koszt jednodniowego szkolenia plasuje się w dość rozpiętym przedziale pomiędzy 1500 zł a 6000 zł. Zależność pomiędzy wielkością firmy a kosztem przeznaczanym na jeden dzień szkoleniowy nie potwierdza się. Zatem zależy on w głównej mierze 4

5 od kondycji finansowej spółki. Szczegółowy rozkład budżetów za jeden dzień szkoleniowy przedstawia się następująco: Tabela 1. Koszt jednego dnia szkoleniowego Koszt 1 dnia szkolenia Udział procentowy 1500 zł zł 44,26% 2500 zł zł 33,61% 4500 zł zł 18,85% 6000 zł zł 2,46% powyżej 9000 zł 0,82% Dla porównania, roczny budżet szkoleniowy obrazuje tabela poniżej. Szczegółowa analiza wyników potwierdza istnienie zależności pomiędzy rocznym budżetem, a wielkością firmy. Im większe przedsiębiorstwo tym większy roczny budżet szkoleniowy. Tabela 2. Roczny budżet szkoleniowy Roczny budżet szkoleniowy Udział procentowy 0 zł zł 35,25% zł zł 27,87% zł zł 14,75% zł zł 13,11% zł zł 4,92% powyżej zł 4,10% Działania rozwojowe skierowane do pracowników mogą przybierać różne formy. Mogą to być szkolenia zamknięte, organizowane tylko na potrzeby pracowników danej firmy, szkolenia otwarte, organizowane dla szerokiego grona odbiorców z różnych instytucji. Gros firm preferuje szkolenia wewnętrzne prowadzone przez trenera wewnętrznego z własnej organizacji, inne w celu ograniczenia kosztów stosują coraz bardziej popularny - e-learning. 5

6 W polu zainteresowania badań ankietowych znalazły się również preferowane przez przedsiębiorstwa formy wspierania rozwoju pracowników. Wyniki obrazuje poniższy wykres. Wykres 3. Formy działań wspierających rozwój pracowników!"#$%&'()*+*,&-./)0#*123%34&#"(-51&/#*3"-6)75-& *&' (&' )*&' )(&'!*&'!(&' 54E9>9LAM5'!*#(!&' )+#(,&' P:236;454<' )*#-,&' Q443'RM6053ST'!#+)&' Obserwuje się stały trend organizowania szkoleń otwartych, zamkniętych i wewnętrznych z 1,5% przewagą szkoleń zamkniętych nad otwartymi. Bardzo silny jest udział szkoleń wewnętrznych i co ciekawe coraz bardziej przybierający na znaczeniu około 13% udział coachingu. Do trzech głównych czynników, które decydują o wyborze pomiędzy otwartą i zamkniętą formą szkoleń należą: Aktualna potrzeba, np. zmiany przepisów prawa lub zdiagnozowane luki kompetencyjne Kwalifikacje trenera Na trzeciej równorzędnej pozycji znajduje się przekonująca oferta szkolenia oraz jego cena. Nie bez znaczenia dla analizy rynku są pozostałe determinanty przedstawione na wykresie 4. 6

7 Wykres 4. Czynniki decydujące o wyborze szkolenia otwartego lub zamkniętego!"#$$%&%'()*#(+,-*)'.'/#0.1")'2"&.3)$%4'.5/415)6.'3+0'"47&$%85)6.' (&' %&' "(&' "%&' $(&' $%&'!(&'!%&' $(#)*&' G DHC1'5I86/1'>7.5283<1' "%#((&' J831'>7.5283<1' "%#((&' *#+)&' *#(+&' $#%(&' $#%(&' "#,,&' O338'PD1.<8QR' $#")&' Podczas analizy czynnika decydującego o wyborze szkolenia otwartego bądź zamkniętego odbiorcy mniejszą wagę przywiązują do materiałów szkoleniowych, rozpoznawalnego nazwiska prowadzącego i miejsca szkolenia. Choć na przykład w jednakowym stopniu preferują dwudniowe szkolenia w ośrodku szkoleniowo - wypoczynkowym, jak i jednodniowe we własnej siedzibie. Korzystało z nich w obu przypadkach po około 40% badanych. Znacznie mniejszy, bo 17% udział miały kilkudniowe spotkania w instytucji szkoleniowej i zupełnie marginalny-wielodniowe kursy w ośrodkach szkoleniowo - wypoczynkowych. Wniosek jest taki, że firmy nie są gotowe na wyłączenie swoich pracowników z ich codziennych zadań na kilka kolejno następujących po sobie dni. Rozkład ilości szkoleń zamkniętych finansowanych przez pracodawcę został zobrazowany na wykresie 5. 7

8 Wykres 5. Rozkład ilości szkoleń zamkniętych w skali roku!"#$%&'()#"*+&(,-)./01234&5&'),"/&6#)7& 6(789*:$51$%&'()*2$!!/$ 3!"51$%&'()*2$ 4/$!!"31$%&'()*2$ 4/$!"#$%&'()*+,-$ #./$ 0"!1$%&'()*2$ #0/$ Powyżej 50 szkoleń zamkniętych dla grupy swoich pracowników rocznie realizuje 11% firm, 39% respondentów przewiduje od 1-3 szkoleń rocznie, nieco mniej 34% finansuje od 4-10 szkoleń rocznie. Tematyka szkoleń ma bardzo rozbudowany zakres. Zgodnie z oczekiwaniami największy udział stanowią szkolenia handlowe i obsługi klienta oraz ze względu na uregulowania prawne również szkolenia BHP, prawne i finansowo księgowe. Zbiorcze zestawienie odpowiedzi obrazuje Wykres 6. 8

9 Wykres 6. Zakres tematyczny szkoleń!"#$%&'(%)"(*+,-*'&,#./%0' Y005'>F/<65SH'!#-)&' Y0Z3BP/=E?C05' %#*%&' WXJ' "#",&' N/BCO1C/065'>8=B/=5;6?C05#'AB3F5<=/P6#'CP6/0O#'4651CO#'6=AGH'!!#!-&' <3P:06</?F/#'/85B=E403UV#'8C=:</'AB5C50=/?F6#'C/BCO1C/065'?C/85P#'6=AGH'!!#,"&' JBCE4T1C=43' +#+"&' N/431345R7B/0D345'>F/<65SH'!*#!"&' N/BCO1C/065'C/837/P6'2:1C<6P6'>.Q#'<65B34/065'C58A395P#'P3=E4/?F/#'6=AGH'!*#)$&' JB/405'6'<86K;343LM0/08345'!!#)%&' *&' "&' )&' $&' (&'!*&'!"&'!)&' Wśród trzech dominujących odpowiedzi na pytanie o ulubione metody zdobywania wiedzy i umiejętności z opcją zaznaczenia maksymalnie 3 metod ankietowani wytypowali: studium przypadków, ćwiczenia grupowe i gry symulacyjne. Do przemijających, statycznych metod z niskim 5% odsetkiem należą wykłady i prezentacje na forum, zaś sympozja i konferencje ewidentnie na polskim gruncie się nie przyjęły. 9

10 Wykres 7. Preferowane metody zdobywania wiedzy i umiejętności!"#$#"%&'(#)*#+%,-).,%/-&'(0')&0#,.-)0)1*0#23+(%450),%& +%& ',%& '+%&!,%&!+%& ),%& -./012& &!"#"$%& :91;5<=12&>4/3?9<& '"#!$%& E?2;F1=>GB<=.?41=>& ''#$$%& H0>4692=1<&48C& (#$)%& :91;5<=12&1=06910/2C=<& *#'!%& I67J206& +#*'%& K4<5<=.2;D<&=2&L?4/B& +#',%& -6B3?5D2#&7?=L<4<=;D<& "#,(%& M==<&ND271<OP&,#+'%& Wyniki ankiety pozwoliły zidentyfikować także ograniczenia uczestnictwa pracowników w szkoleniach. Są to ograniczenia finansowe i czasowe przejawiające się w braku zastępstw i natłoku obowiązków. W obu ograniczeniach był to 47% udział. Chcąc dowiedzieć się: 1. Czego brakuje w ofertach firm szkoleniowych? 2. Co można zrobić, by podwyższyć efektywność szkoleń? 3. Jakie szkolenia mogą wzbogacić ofertę tematyczną? zastosowaliśmy pytania otwarte. W kwestii braków w ofercie zwrócono uwagę na: 1. Niedokładną analizę potrzeb szkoleniowych, co skutkuje niedopasowaną ofertą 2. Brak follow-up 10

11 3. Niedopasowanie case study do specyfiki firmy 4. Brak indywidualnych ofert szytych na miarę 5. Niedostateczną ilość nowych, aktywnych metod szkoleniowych 6. Konieczność zatrudniania kompetentnych trenerów praktyków z doświadczeniem w biznesie Aby podwyższyć efektywność szkoleń należy się dostosować do powyższych punktów i zniwelować wskazane braki. Natomiast oferta tematyczna została określona jako wystarczająca. Certes na szeroką skalę wykorzystuje na dzień dzisiejszy fundusze unijne, stąd zasadne stało się zadanie pytania: Czy korzystają Państwo z dofinansowania do szkoleń ze środków EFS? Odpowiedzi kształtowały się następująco: Tak - 46,51% Nie 34,11% Zamierzamy skorzystać w przyszłości 19,38% Okazuje się, że około 54% ankietowanych nie korzysta ze środków unijnych lub zamierza skorzystać w przyszłości. Główne wnioski z analizy rynku i odbiorców usług szkoleniowych Zebrane wyniki pochodzą w 64% z województwa mazowieckiego, więc są najbardziej miarodajne w obrębie tego obszaru. 49% respondentów zatrudnia 250 i więcej pracowników. Głównym źródłem poszukiwania dostawców szkoleń jest rekomendacja innych osób, Internet oraz bezpośrednia oferta ze strony firm szkoleniowych. Podstawowe czynniki decydujące o wyborze dostawcy usług szkoleniowych to: Zawartość merytoryczna programów szkoleniowych ( 23,31%) Doświadczona kadra trenerska (19,11%) Doświadczenie firmy oferującej szkolenie/referencje klientów (14,69%) Atrakcyjna cena (13% ). Przedsiębiorstwa najczęściej inwestują w szkolenia managementu, specjalistów, sił sprzedaży i obsługę klienta. Koszt jednego dnia szkoleniowego wacha się w przedziale 1500 zł-4500 zł, budżet roczny zł. Im większa firma tym wyższy budżet roczny na szkolenia. 11

12 Formuła szkoleń zamkniętych i wewnętrznych kształtuje się na podobnym około 26% poziomie, zaś szkolenia otwarte pozostają na poziomie 20%. Czynniki przesądzające o wyborze pomiędzy otwartą i zamkniętą formą szkolenia: Aktualna potrzeba, np. zmiany przepisów prawa lub zdiagnozowane luki kompetencyjne Kwalifikacje trenera Przekonująca oferta szkolenia Cena Preferowane są dwudniowe szkolenia w ośrodku szkoleniowo wypoczynkowym oraz jednodniowe we własnej siedzibie. Około 73% respondentów deklaruje finansowanie od 1-3 szkoleń zamkniętych w ciągu roku lub od Studium przypadków, ćwiczenia grupowe i gry symulacyjne zaliczono do ulubionych metod zdobywania wiedzy i umiejętności. Zgodnie z oczekiwaniami największy udział stanowią szkolenia handlowe i obsługi klienta oraz ze względu na uregulowania prawne również szkolenia BHP, prawne i finansowo księgowe. W ofercie firm szkoleniowych brakuje przede wszystkim kompleksowego podejścia, czyli dogłębnego diagnozowania potrzeb, doboru merytoryki, doświadczonych trenerów z praktyką w biznesie, follow up. Badanie satysfakcji klientów szkoleń komercyjnych Drugie badanie dotyczyło uczestników szkoleń zamkniętych; prowadzonych średnio w grupach 12 osobowych w środowisku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Szkolenia były szyte na miarę, dla wyznaczonych grup docelowych: managerów, sprzedawców, kupców, telesprzedawców i innych. Ankieta zawiera następujące zagadnienia: 1. Profesjonalizm trenera a. Zajęcia prowadzi w sposób jasny i komunikatywny 12

13 b. Potrafi odpowiedzieć na wszystkie zadawane pytania c. Potrafi zaktywizować i skupić uwagę całej grupy d. zna zarówno teorię, jaki i praktykę poruszanych zagadnień e. stosuje ciekawe ćwiczenia i przykłady f. posiada wysoką kulturę osobistą 2. Ocena realizowanego programu szkolenia pod katem: a. Zawartości merytorycznej b. Zrozumiałości c. przydatności w pracy zawodowej d. jakości przygotowanych materiałów 3. Pytanie czy szkolenie spełniło oczekiwanie klienta 4. Co najbardziej podobało się w szkoleniu 5. Co należałoby zmienić lub rozszerzyć w szkoleniu 6. Pytanie czy chciałby kontynuować szkolenia. Jeśli tak z jakiego zakresu? Wyniki zebrano w zbiorczej tabeli. Tabela 3. Wyniki ankiety dot. szkoleń komercyjnych Profesjonalizm trenera zdecydowanie tak tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie zajęcia prowadzi w sposób jasny i komunikatywny potrafi odpowiedzieć na wszystkie zadawane pytania potrafi zaktywizować i skupić uwagę całej grupy zna zarówno teorię, jaki i praktykę poruszanych zagadnień 844(79%) 187(17%) (69%) 274(26%) (69%) 273(25%) (73%) 235(22%) stosuje ciekawe ćwiczenia i przykłady 730(68%) 277(26%) posiada wysoką kulturę osobistą 942(88%) 122(11%)

14 Jak oceniam program szkolenia pod względem bardzo dobrze dobrze Średnio słabo bardzo słabo zawartości merytorycznej 685(64%) 333(31%) zrozumiałości 768(72%) 275(26%) przydatności w pracy zawodowej jakości przygotowanych materiałów Niniejsze szkolenie spełniło moje oczekiwania w stopniu 632(59%) 379(35%) (62%) 349(33%) w bardzo nie spełniło zadowolony przeciętnie niewielkim zadowolony oczekiwań stopniu 626(58,4%) 391(36,47%) 46(4,29%) 5(0,47%) 4(0,37%) W szkoleniu najbardziej podobało mi się: Atmosfera Możliwość dyskusji Styl, miejsce, organizacja Umiejętność zaangażowania grupy Przykłady stosowane w praktyce i dopasowane do specyfiki firmy Sposób prowadzenia zajęć Konsekwencja w realizacji programu Doświadczenie i wiedza trenera Ćwiczenia w grupach i scenki 5. Uważam, że należałoby zmienić: Wydłużyć czas szkolenia Spersonalizować warsztaty Przykłady nagrań sytuacji organizacyjnych Więcej czasu na bloki tematyczne Więcej przerw Za dużo informacji na dwa dni Liczebność grup-mniejsze Miejsce prowadzenia Mniej zadań 14

15 6. Program szkolenia można rozszerzyć o: Więcej przykładów ćwiczeń praktycznych Wolne wnioski Więcej na temat motywacji pracowników Pogłębić poruszane zagadnienia Filmy z przykładowymi scenkami Psychologię 7. Czy chciałbyś kontynuować szkolenia? Z jakiego zakresu? Tak zaawansowane techniki negocjacji, asertywność, coaching, znajomości produktu, marketingu, typologii klienta, savoir-vivre Wnioski Ankiety zebrane od uczestników szkoleń zorganizowanych przez firmę Certes dla klientów komercyjnych jednoznacznie pokazały bardzo wysoki poziom oferowanych usług zarówno w aspekcie doboru trenera oraz programu szkolenia, co w efekcie przełożyło się na bardzo wysoki stopień spełnienia oczekiwań z odbytego szkolenia. Spośród 1072 osób ankietowanych aż 95% odpowiedziało zdecydowanie tak lub tak na pytania dotyczące szeroko rozumianego profesjonalizmu trenerów. Pod tym hasłem oceniano: jasny i komunikatywny sposób prowadzenia zajęć, umiejętność udzielania odpowiedzi na pytania od uczestników, umiejętność aktywizowania i skupiania uwagi grupy, znajomość zarówno teorii jak i praktyki poruszanych zagadnień, zastosowanie ciekawych ćwiczeń i przykładów jak i kulturę osobistą trenera. Spośród 95% odpowiedzi przeciętnie 70% stanowiła odpowiedź zdecydowanie tak. Najlepiej oceniono jasny i komunikatywny sposób prowadzenia zajęć, który w zdecydowanie pozytywny sposób określiło 80% uczestników. Jeszcze wyżej, bo 88% odpowiedzi zdecydowanie tak udzielono oceniając kulturę osobistą prowadzącego. Ankietowani w ilości 64% zdecydowanie pozytywnie ocenili zawartość merytoryczną programu szkoleń, 72% ocenia bardzo dobrze zrozumiałość programu, natomiast jakość przygotowanych materiałów szkoleniowych zebrała 62% ocen 5 w skali od 1 do 5. Ogólna ocena zawartości merytorycznej to 95% wypowiedzi zdecydowanie tak i tak. Oceniając stopień spełnienia oczekiwań z odbytego szkolenia 58% uczestników jest bardzo zadowolonych, 36,50% jest zadowolonych, 4,20% ocenia go jako przeciętny. Dla 0,47% 15

16 ankietowanych szkolenie w niewielkim stopniu spełniło oczekiwania, zaś dla 0,37% - nie spełniło ich oczekiwań. Wykres 8. Stopień spełnienia oczekiwań ze szkolenia *%#%%&'!"#$%&'()$&*+%&+%,(#-.&/%0,'(.&()./#1&+%,( )%#%%&'!"#$%&'!%#%%&' $%#%%&' ()#$*&' (%#%%&' +%#%%&' -%#%%&' %#%%&' $#+,&' %#$*&' %#(*&'!' $' (' +' -'./012' ' W szkoleniu najbardziej podobała się uczestnikom atmosfera, styl prowadzenia zajęć, doświadczenie i wiedza trenera, ćwiczenia w grupach, które dały możliwość dyskusji i jednocześnie uwidoczniły umiejętność prowadzącego do zaangażowania grupy przy zachowaniu konsekwencji w realizacji przewidzianego programu. W elementach do zmiany głównie wskazywano przeładowanie programu, postulowano zwiększenie ilości ćwiczeń praktycznych, ilości przerw, zmniejszenie liczebności grupy, większe spersonalizowanie warsztatów oraz zmianę miejsca szkolenia. Większość ankietowanych chciałaby kontynuować szkolenia. Wśród tematów zasługujących na uwagę znalazły się zaawansowane techniki negocjacji, coaching, asertywność, marketing, typologia klienta, a nawet savoir-vivre. 16

17 Badanie satysfakcji klientów szkoleń dofinansowanych EFS Trzecie badanie dotyczyło uczestników szkoleń dofinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, prowadzonych (EFS), w grupach od osób i zorganizowanych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wyniki pochodzą z trzech projektów. Grupa ankietowanych liczyła 1540 osób. Zakres tematyczny szkoleń był rozbudowany. Ankieta została podzielona na sześć zagadnień. 1. Ogólna ocena szkolenia a. Program szkolenia ułożony był w sposób logiczny i spójny b. Omawiane tematy były dla mnie interesujące c. Mój udział w szkoleniu z zawodowego punktu widzenia uważam za pożyteczny Wykres 9. Ogólna ocena szkolenia +!"!!#$!"#$%&'()*%&'+,-($*%.&' *!"!!#$ )!"!!#$ (!"!!#$ C10>8076$D610D<$=<:<$E50$1786$87D6-629BFA6$ 9>0;01$30$?.;<D6A37<$ &!"!!#$ %!"!!#$!"!!#$ %$ &$ '$ ($ )$ Wykres pokazuje bardzo wysoką ogólną ocenę szkoleń we wszystkich badanych aspektach, ze szczególnym naciskiem na wysoki poziom uznania za logiczny i spójnie ułożony program szkoleń. 17

18 2. Forma prowadzenia zajęć a. Prezentowane tematy były przystępnie tłumaczone b. Zajęcia były prowadzone z entuzjazmem c. Uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania d. Podawane przykłady były zgodne ze specyfikacją mojej pracy e. Ćwiczenia były przydatne i angażujące do aktywnego udziału w szkoleniu Wykres 9. Forma prowadzenia zajęć!"#$%&'#"(%)*+,-%&*%./0& )$ ($ '$ &$ %$!"!!#$ %!"!!#$ &!"!!#$ '!"!!#$ (!"!!#$ )!"!!#$ *!"!!#$ +!"!!#$,!"!!#$ F:3234<B/543$<3H5<7$6787$9:27D<K9403$<8?H512B43$ Zdaniem 78% respondentów zajęcia są prowadzone z entuzjazmem. Prezentowane tematy są dla 82% tłumaczone na najwyższym możliwym poziomie. Niestety prezentowane przykłady nie są tak dobrze ocenione w kontekście zgodności ze specyfiką pracy, czy branży. 3. Materiały szkoleniowe a. Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas ćwiczeń były przydatne w zdobywaniu wiedzy b. Materiały szkoleniowe były dobrej jakości 18

19 Wykres 10. Materiały szkoleniowe!"#$%&"'()*+,-.$/&-0$) *!"!!#$ )!"!!#$ (!"!!#$ '!"!!#$ &!"!!#$ %!"!!#$!"!!#$ %$ &$ '$ ($ )$ +,-86?,>5$/012387?248$=5>5$:2=68A$A,12B;?$ Połowa ankietowanych uczestników szkoleń ocenia jakość materiałów szkoleniowych na 5 punktów, a ich przydatność w zdobywaniu wiedzy o 3 procent mniej. 4. Organizacja szkolenia a. Otrzymałem informacje o miejscu i terminie szkolenia w odpowiednim czasie b. Miejsce szkolenia było dobrze wybrane (zakwaterowanie) c. Sala szkoleniowa sprzyjała pracy d. Posiłki i obsługa w miejscu szkolenia odpowiadały mi 19

20 Wykres 11. Organizacja szkolenia!"#$%&'$()$*+',-./%&$* )$ ($ '$ &$ %$!"!!#$ %!"!!#$ &!"!!#$ '!"!!#$ (!"!!#$ )!"!!#$ *!"!!#$ B.78-97$-:0,;7<.4$1?/,$=,1A:7$5?1A4<7$C:4054D7A,54<.7E$ FDA:?64/76$.<G,A6987$,$ $.$D7A6.<.7$-:0,;7<.4$5$,=>,5.7=<.6$9:4-.7$ Nieodłącznym elementem, który rzutuje na ogólną ocenę i postrzeganie organizatora szkoleń jest także sam sposób jego organizacji. Sposób rozumiany jako dobór odpowiedniego miejsca, w odpowiednim czasie przekazane informacje o miejscu i terminie. Te czynniki oceniono na 5 w 49% przypadków. Sala szkoleniowa i posiłki ocenione zostały nieco gorzej odpowiednio na poziomie 38% i 44%. 5. Efekt szkolenia a. Czy zgodzisz się ze zdaniem, że po tym szkoleniu mogę wykonywać swoją pracę lepiej niż to robiłem dotychczas Tak 97,66% Nie 0,39% Nie wiem 1,95% b. Czy zgodzisz się ze zdaniem, że poziom mojej wiedzy z tego zakresu wzrósł w stosunku do posiadanego przed rozpoczęciem szkolenia Tak 98,96% Nie 0,45% 20

21 Nie wiem 0,58% 6. Oceń swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie tematu szkolenia (w skali 1-7) Wykres 12. Skala ocen!"#$#%&'()% )!"!!#$ *)"!!#$ *!"!!#$ **"'+#$ &)"!!#$ &!"!!#$ &*"&*#$ ')"!!#$ '!"!!#$ %)"!!#$ %)"(&#$ %!"!!#$ )"!!#$!"!!#$!"!!#$!"%&#$ '"&(#$ %$ '$ &$ *$ )$,$ ($ &"%)#$ -./0/$1234$ Ostateczny efekt szkolenia oraz poziom wiedzy i umiejętności z przyswajanego zagadnienia powinien być najbardziej miarodajną, choć nieco uogólnioną oceną. 98% naszych respondentów jest zdania, że jest w stanie lepiej wykonywać swoją pracę teraz niż przed szkoleniem, a 99% deklaruje wzrost poziomu wiedzy. 7. Wymień o co uzupełnił(a) byś szkolenie 8. Jakie inne umiejętności lub jaka wiedza pomogły by ci w lepszym wykonywaniu Twojej pracy i jakie inne tematy szkoleń byłyby dla ciebie szczególnie interesujące? W odpowiedzi na dwa ostatnie pytania otwarte sugestie uczestników są następujące: szkolenia należy uzupełnić w większą liczbę ćwiczeń praktycznych, zwłaszcza tych, które mają odniesienie do branży lub specyfiki danej firmy wzbogacenie szkolenia o prezentacje multimedialne i warsztaty wydłużenie czasu szkolenia, gdyż materiał jest zbyt obszerny 21

22 Szczególne zainteresowanie wzbudzają szkolenia z zakresu: pracy w zespole, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, asertywności, technik negocjacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania emocjami, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz komunikacji interpersonalnej. Wnioski Analiza wyników ankiet zarówno badających preferencje rynku usług szkoleniowych jak i ankiet satysfakcji obecnie obsługiwanych przez Certes klientów komercyjnych i wspieranych dotacjami unijnymi pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski: 1. Głównym źródłem poszukiwania dostawców szkoleń jest rekomendacja innych osób, Internet oraz bezpośrednia oferta docierająca z firm szkoleniowych. 2. Kluczowymi czynnikami decydującymi o wyborze oferty szkoleniowej są: zawartość merytoryczna programów, doświadczona kadra trenerska i doświadczenie firmy oferującej szkolenie. 3. Badanie rynku pokazuje, że oczekiwany koszt jednego dnia szkoleniowego może oscylować w zakresie 1500, ,00PLN, natomiast budując roczną ofertę dla klienta trzeba mieć świadomość, że 35% badanych może przeznaczyć na ten cel maksymalnie ,00PLN, zaś 28% ma budżet w granicach , ,00PLN. 4. Uwaga przedstawicieli rynku odbiorców usług szkoleniowych skupia się w 27,5% na szkoleniach zamkniętych, co stanowi dla Certes jako firmy oferującej tą formułę szkoleń znakomity potencjał. Warto również posiadać w swoim wachlarzu ofertę dla zaspokojenia kolejnych 20% rynku, który jest zainteresowany szkoleniami otwartymi. 5. Czas jaki firmy są skłonne zarezerwować jednorazowo na odbycie szkolenia to jeden lub dwa dni. 6. Wśród metod zdobywania wiedzy i umiejętności, które przekładają się na sposób prowadzenia zajęć preferowane są studia przypadków, ćwiczenia grupowe oraz gry symulacyjne. Do przemijających już metod należą wykłady, prezentacje na forum czy konferencje. 7. Oferta szkoleniowa powinna być poprzedzona dokładną analizą potrzeb szkoleniowych danej organizacji, która spowoduje zbudowanie oferty szytej na miarę. Zastosowanie nowych, aktywnych metod szkoleniowych, case study dopasowanych do specyfiki firmy/branży oraz zatrudnienie kompetentnych trenerów-praktyków z doświadczeniem w biznesie spowoduje 22

23 właściwą realizację przedsięwzięcia zgodnie z oczekiwaniami klienta. Konieczne jest wprowadzenie do oferty follow-up. Wyniki ankiet satysfakcji obsługiwanych klientów pozwoliły wyznaczyć kluczowe czynniki sukcesu. Certes współpracuje na co dzień z trenerami, którzy prowadzą zajęcia w sposób jasny, ciekawy i komunikatywny, znają zarówno teorię jak i praktykę poruszanych zagadnień. Zajęcia prowadzą z entuzjazmem, angażując całą grupę do aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach. Podają przykłady związane ze specyfiką pracy i udzielają wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Program szkoleń ma bogatą zawartość merytoryczną, jest zrozumiały i przydatny w pracy zawodowej. Materiały szkoleniowe charakteryzują się wysoką jakością, bogatą zawartością merytoryczną. 50% klientów bardzo dobrze ocenia organizację szkolenia, czyli dopływ informacji organizacyjnych do uczestników, dobór miejsca szkolenia i sali oraz posiłków i obsługi. Autorzy: Ewa Rosik Dyrektor Projektów Szkoleniowych, trener CERTES Sp. z o.o. Norbert Ogłaza Prezes Zarządu CERTES Sp. z o.o. 23

24 24

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych 14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych Chcesz się szkolić? Zwróć na to uwagę W dzisiejszych czasach, gdzie obserwujemy ciągły rozwój usług szkoleniowych, pojawia się coraz więcej firm oferujących

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Ewaluacja osiągnięcia celów projektu SPORZL-2.3a-2-06-014/0051 Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin, dnia 29 czerwca 2007 roku 1. Cele projektu We wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU Warszawa, czerwiec 2011 Spis treści: CZĘŚĆ I. OPIS CELÓW PROJEKTU ORAZ DZIAŁAŃ PODDANYCH EWALUACJI 3 1.1. Cele, organizacja i realizacja

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Opracowanie Jacek Żyro Rybnik 21 Analiza ankiet osób zamierzających rozpocząć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo