Trendy rozwoju kapitału ludzkiego wyniki badań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trendy rozwoju kapitału ludzkiego wyniki badań"

Transkrypt

1 Trendy rozwoju kapitału ludzkiego wyniki badań Firma Certes przeprowadziła badania bezpośrednie nabywców szkoleń oraz rynku szkoleniowego. Śledząc otoczenie nabywców istotne było dla nas uzyskanie informacji na temat rodzaju i formy zaspakajanych potrzeb użytkowników szkoleń. Potrzeba zdobywania wiedzy i uczęszczania na szkolenia może wynikać zarówno z motywatorów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Ludzie korzystają ze szkoleń, coachingów i doradztwa z chęci rozwoju osobistego, zawodowego, prestiżu (motywator wewnętrzny), dla awansu (motywator zewnętrzny) itp. Niestety, często uczestnictwo wynika z czynników zewnętrznych firma kazała iść na szkolenie. Motywator i świadomość potrzeby wpływa na przebieg szkolenia. Uczestnicy, którzy przyszli na szkolenie z przymusu są mniej otwarci, niekiedy ironiczni wręcz przeszkadzający. Istotna jest też świadomość, że ludzie poszukujący wiedzy mogą wybrać różne drogi rozwoju - szkolenia zewnętrzne, szkolenia wewnętrzne, coaching, studia podyplomowe, kursy a czasami nawet samonaukę - książka, biblioteka, Internet, znajomi itp. Wiedza na temat użytkowników naszych produktów, ich potrzeb, motywatorów do skorzystania z usług firmy Certes jest bardzo ważna w budowaniu nowej strategii oraz pracy nad wzrostem jakości prowadzonych usług. Przeprowadziliśmy 3 rodzaje badań rynku i wśród klientów: Ankiety badania rynku 122 osoby; Ankiety satysfakcji klientów szkoleń komercyjnych, z ostatnich 3 lat (próba 1072 osoby); Ankiety satysfakcji klientów szkoleń dofinansowanych z 3 projektów zamkniętych (próba 1540 osób). Cele ankiety 1 (rynku): Sprawdzenie zależności między wielkością firmy, branżą i lokalizacją, a liczbą i rodzajem wykonywanych szkoleń w celu lepszego dopasowania oferty. Zdiagnozowanie czynników i kryteriów decydujących o wyborze dostawcy usług szkoleniowych/ofert. Potwierdzenie tendencji rozwoju szkoleń wewnętrznych. Szukanie niszy rynkowej/grup docelowych. Zbadanie skutecznych źródeł i sposobów zdobywania klientów. Wyznaczenie kierunku rozwoju produktów. 1

2 Cele ankiety 2 i 3 (obecnych klientów): Ocena satysfakcji klientów z przeprowadzonych usług. Poszukiwanie kluczowych czynników sukcesu. Badanie rynku Badanie ankietowe z zakresu: Analiza rynku i odbiorców usług szkoleniowych zostało przeprowadzone na próbie liczącej 122 jednostki. Narzędziem badawczym była opracowana przez zespół projektowy firmy Certes ankieta, którą zamieściliśmy na portalu Zebrane wyniki pochodzą z czternastu województw kraju, przy czym 64% badanych posiada lokalizację siedziby przedsiębiorstwa w województwie mazowieckim. Wśród badanych odbiorców usług szkoleniowych znaleźli się przedstawiciele kluczowych dla rynku szkoleniowego branż, mianowicie: Handel/Dystrybucja (25,41%) Farmaceutyka (11,48%) Usługi (10,66%) Przemysł (10,66%) IT/telekomunikacja (5,74%) Bankowość (4,10%) Banki/ubezpieczenia (4,10%) Transport/Logistyka/Spedycja (3,28%) Media/Reklama/PR (2,46%) Administracja publiczna (2,46%) oraz inne (19,67%). Liczba pracowników zatrudnionych w grupie przedsiębiorstw biorących udział w badaniu została pogrupowana wg następującego klucza: pracowników pracowników pracowników pracowników i więcej pracowników 2

3 Wykres 1. Liczba pracowników zatrudnionych w ankietowanym przedsiębiorstwie!"#$%&'()&#*+,"-.+'+'$&/)01,"*,23'()$415"6%"*)5/+"4'!"#"$"!%&"!%#'$"!'&" )(%"+",+-./0" '1&" (%#$$"!)&"!%%#)'$"!*&" Blisko 50% respondentów reprezentowało przedsiębiorstwa liczące 250 i więcej pracowników. Liczebności pracowników w pozostałych wyodrębnionych przedziałach kształtują się na podobnym (od 10% do 16%) poziomie. Odpowiedzi na pytania ankiety udzielały osoby, które w przedsiębiorstwach są odpowiedzialne za zagadnienia dotyczące szkoleń i rozwoju pracowników: menadżerowie HR, menadżerowie działów lub pionów, a także osoby zarządzające jednostkami gospodarczymi, czyli właściciele firm, prezesi lub dyrektorzy zarządzający. Ich zadaniem jest dobór szeroko rozumianej oferty szkoleniowej, która zabezpieczy potrzeby zgłaszane przez pracowników, ponieważ jak wynika z odpowiedzi to właśnie pracownicy w 75% sami zgłaszają takie zapotrzebowanie. Głównym źródłem poszukiwania dostawców szkoleń jest, dla 34 % badanych, rekomendacja innych osób. W 27 % Internet stanowi o sposobie wyboru firmy, zaś 22% spośród ankietowanych udało się przekonać do wyboru poprzez otrzymanie bezpośredniej oferty ze strony firm szkoleniowych. Po dokładnym rozpoznaniu rynku i dokonaniu wyboru dostawcy szkoleń, ankietowani w 87% przypadków wykazali zadowolenie z finalnej oferty przedstawionej i realizowanej przez wyselekcjonowanego dostawcę. 3

4 Kluczowe czynniki jakie decydują o wyborze dostawcy usług szkoleniowych przedstawia wykres poniżej. Wykres 2. Kluczowe czynniki decydujące o wyborze dostawcy szkoleń!"#$%&'()$%*++,-,).($*.#/0$()&)'*1&2%().&345'$*)3%-&"(6)!"# $"# %!"# %$"# &!"# &$"# '()(*+,-.#/0*1+,*1234(#5*,6*(/7)#839,:04;,)12<# =,-);(>23,4(#9(>*(#+*040*89(# F+*(921B4(#204(# ;+5L# M4+0*(9+1)4(#/0+,>19(#839,:0N# E30+0:4,-.#;#+0*/;4,),-.# O18,9;#5,3;,/#,I8PA6;#9:;04+(# E04,/,)(4(#/(*9(# M440#QB(9;0RS# Wyniki przesądzają o tym, że trzema podstawowymi determinantami wyboru dostawcy usług szkoleniowych są następujące czynniki: Zawartość merytoryczna programów szkoleniowych ( 23,31%) Doświadczona kadra trenerska (19,11%) Doświadczenie firmy oferującej szkolenie/referencje klientów (14,69%). Atrakcyjna cena ma znaczenie w około 13% przypadków. Przedsiębiorstwa najczęściej inwestują w szkolenia managementu, specjalistów, sił sprzedaży i obsługę klienta. Wielkość kosztu jednego dnia szkoleniowego jaki skłonny jest ponieść pracodawca oscyluje w 44% przypadków w przedziale 1500 zł zł. Również znaczna, bo 34% grupa respondentów przeznacza od 2500 zł 4500 zł za dzień szkoleniowy, a blisko 19% - od 4500 zł 6000 zł. Taki rozkład oznacza, że koszt jednodniowego szkolenia plasuje się w dość rozpiętym przedziale pomiędzy 1500 zł a 6000 zł. Zależność pomiędzy wielkością firmy a kosztem przeznaczanym na jeden dzień szkoleniowy nie potwierdza się. Zatem zależy on w głównej mierze 4

5 od kondycji finansowej spółki. Szczegółowy rozkład budżetów za jeden dzień szkoleniowy przedstawia się następująco: Tabela 1. Koszt jednego dnia szkoleniowego Koszt 1 dnia szkolenia Udział procentowy 1500 zł zł 44,26% 2500 zł zł 33,61% 4500 zł zł 18,85% 6000 zł zł 2,46% powyżej 9000 zł 0,82% Dla porównania, roczny budżet szkoleniowy obrazuje tabela poniżej. Szczegółowa analiza wyników potwierdza istnienie zależności pomiędzy rocznym budżetem, a wielkością firmy. Im większe przedsiębiorstwo tym większy roczny budżet szkoleniowy. Tabela 2. Roczny budżet szkoleniowy Roczny budżet szkoleniowy Udział procentowy 0 zł zł 35,25% zł zł 27,87% zł zł 14,75% zł zł 13,11% zł zł 4,92% powyżej zł 4,10% Działania rozwojowe skierowane do pracowników mogą przybierać różne formy. Mogą to być szkolenia zamknięte, organizowane tylko na potrzeby pracowników danej firmy, szkolenia otwarte, organizowane dla szerokiego grona odbiorców z różnych instytucji. Gros firm preferuje szkolenia wewnętrzne prowadzone przez trenera wewnętrznego z własnej organizacji, inne w celu ograniczenia kosztów stosują coraz bardziej popularny - e-learning. 5

6 W polu zainteresowania badań ankietowych znalazły się również preferowane przez przedsiębiorstwa formy wspierania rozwoju pracowników. Wyniki obrazuje poniższy wykres. Wykres 3. Formy działań wspierających rozwój pracowników!"#$%&'()*+*,&-./)0#*123%34&#"(-51&/#*3"-6)75-& *&' (&' )*&' )(&'!*&'!(&' 54E9>9LAM5'!*#(!&' )+#(,&' P:236;454<' )*#-,&' Q443'RM6053ST'!#+)&' Obserwuje się stały trend organizowania szkoleń otwartych, zamkniętych i wewnętrznych z 1,5% przewagą szkoleń zamkniętych nad otwartymi. Bardzo silny jest udział szkoleń wewnętrznych i co ciekawe coraz bardziej przybierający na znaczeniu około 13% udział coachingu. Do trzech głównych czynników, które decydują o wyborze pomiędzy otwartą i zamkniętą formą szkoleń należą: Aktualna potrzeba, np. zmiany przepisów prawa lub zdiagnozowane luki kompetencyjne Kwalifikacje trenera Na trzeciej równorzędnej pozycji znajduje się przekonująca oferta szkolenia oraz jego cena. Nie bez znaczenia dla analizy rynku są pozostałe determinanty przedstawione na wykresie 4. 6

7 Wykres 4. Czynniki decydujące o wyborze szkolenia otwartego lub zamkniętego!"#$$%&%'()*#(+,-*)'.'/#0.1")'2"&.3)$%4'.5/415)6.'3+0'"47&$%85)6.' (&' %&' "(&' "%&' $(&' $%&'!(&'!%&' $(#)*&' G DHC1'5I86/1'>7.5283<1' "%#((&' J831'>7.5283<1' "%#((&' *#+)&' *#(+&' $#%(&' $#%(&' "#,,&' O338'PD1.<8QR' $#")&' Podczas analizy czynnika decydującego o wyborze szkolenia otwartego bądź zamkniętego odbiorcy mniejszą wagę przywiązują do materiałów szkoleniowych, rozpoznawalnego nazwiska prowadzącego i miejsca szkolenia. Choć na przykład w jednakowym stopniu preferują dwudniowe szkolenia w ośrodku szkoleniowo - wypoczynkowym, jak i jednodniowe we własnej siedzibie. Korzystało z nich w obu przypadkach po około 40% badanych. Znacznie mniejszy, bo 17% udział miały kilkudniowe spotkania w instytucji szkoleniowej i zupełnie marginalny-wielodniowe kursy w ośrodkach szkoleniowo - wypoczynkowych. Wniosek jest taki, że firmy nie są gotowe na wyłączenie swoich pracowników z ich codziennych zadań na kilka kolejno następujących po sobie dni. Rozkład ilości szkoleń zamkniętych finansowanych przez pracodawcę został zobrazowany na wykresie 5. 7

8 Wykres 5. Rozkład ilości szkoleń zamkniętych w skali roku!"#$%&'()#"*+&(,-)./01234&5&'),"/&6#)7& 6(789*:$51$%&'()*2$!!/$ 3!"51$%&'()*2$ 4/$!!"31$%&'()*2$ 4/$!"#$%&'()*+,-$ #./$ 0"!1$%&'()*2$ #0/$ Powyżej 50 szkoleń zamkniętych dla grupy swoich pracowników rocznie realizuje 11% firm, 39% respondentów przewiduje od 1-3 szkoleń rocznie, nieco mniej 34% finansuje od 4-10 szkoleń rocznie. Tematyka szkoleń ma bardzo rozbudowany zakres. Zgodnie z oczekiwaniami największy udział stanowią szkolenia handlowe i obsługi klienta oraz ze względu na uregulowania prawne również szkolenia BHP, prawne i finansowo księgowe. Zbiorcze zestawienie odpowiedzi obrazuje Wykres 6. 8

9 Wykres 6. Zakres tematyczny szkoleń!"#$%&'(%)"(*+,-*'&,#./%0' Y005'>F/<65SH'!#-)&' Y0Z3BP/=E?C05' %#*%&' WXJ' "#",&' N/BCO1C/065'>8=B/=5;6?C05#'AB3F5<=/P6#'CP6/0O#'4651CO#'6=AGH'!!#!-&' <3P:06</?F/#'/85B=E403UV#'8C=:</'AB5C50=/?F6#'C/BCO1C/065'?C/85P#'6=AGH'!!#,"&' JBCE4T1C=43' +#+"&' N/431345R7B/0D345'>F/<65SH'!*#!"&' N/BCO1C/065'C/837/P6'2:1C<6P6'>.Q#'<65B34/065'C58A395P#'P3=E4/?F/#'6=AGH'!*#)$&' JB/405'6'<86K;343LM0/08345'!!#)%&' *&' "&' )&' $&' (&'!*&'!"&'!)&' Wśród trzech dominujących odpowiedzi na pytanie o ulubione metody zdobywania wiedzy i umiejętności z opcją zaznaczenia maksymalnie 3 metod ankietowani wytypowali: studium przypadków, ćwiczenia grupowe i gry symulacyjne. Do przemijających, statycznych metod z niskim 5% odsetkiem należą wykłady i prezentacje na forum, zaś sympozja i konferencje ewidentnie na polskim gruncie się nie przyjęły. 9

10 Wykres 7. Preferowane metody zdobywania wiedzy i umiejętności!"#$#"%&'(#)*#+%,-).,%/-&'(0')&0#,.-)0)1*0#23+(%450),%& +%& ',%& '+%&!,%&!+%& ),%& -./012& &!"#"$%& :91;5<=12&>4/3?9<& '"#!$%& E?2;F1=>GB<=.?41=>& ''#$$%& H0>4692=1<&48C& (#$)%& :91;5<=12&1=06910/2C=<& *#'!%& I67J206& +#*'%& K4<5<=.2;D<&=2&L?4/B& +#',%& -6B3?5D2#&7?=L<4<=;D<& "#,(%& M==<&ND271<OP&,#+'%& Wyniki ankiety pozwoliły zidentyfikować także ograniczenia uczestnictwa pracowników w szkoleniach. Są to ograniczenia finansowe i czasowe przejawiające się w braku zastępstw i natłoku obowiązków. W obu ograniczeniach był to 47% udział. Chcąc dowiedzieć się: 1. Czego brakuje w ofertach firm szkoleniowych? 2. Co można zrobić, by podwyższyć efektywność szkoleń? 3. Jakie szkolenia mogą wzbogacić ofertę tematyczną? zastosowaliśmy pytania otwarte. W kwestii braków w ofercie zwrócono uwagę na: 1. Niedokładną analizę potrzeb szkoleniowych, co skutkuje niedopasowaną ofertą 2. Brak follow-up 10

11 3. Niedopasowanie case study do specyfiki firmy 4. Brak indywidualnych ofert szytych na miarę 5. Niedostateczną ilość nowych, aktywnych metod szkoleniowych 6. Konieczność zatrudniania kompetentnych trenerów praktyków z doświadczeniem w biznesie Aby podwyższyć efektywność szkoleń należy się dostosować do powyższych punktów i zniwelować wskazane braki. Natomiast oferta tematyczna została określona jako wystarczająca. Certes na szeroką skalę wykorzystuje na dzień dzisiejszy fundusze unijne, stąd zasadne stało się zadanie pytania: Czy korzystają Państwo z dofinansowania do szkoleń ze środków EFS? Odpowiedzi kształtowały się następująco: Tak - 46,51% Nie 34,11% Zamierzamy skorzystać w przyszłości 19,38% Okazuje się, że około 54% ankietowanych nie korzysta ze środków unijnych lub zamierza skorzystać w przyszłości. Główne wnioski z analizy rynku i odbiorców usług szkoleniowych Zebrane wyniki pochodzą w 64% z województwa mazowieckiego, więc są najbardziej miarodajne w obrębie tego obszaru. 49% respondentów zatrudnia 250 i więcej pracowników. Głównym źródłem poszukiwania dostawców szkoleń jest rekomendacja innych osób, Internet oraz bezpośrednia oferta ze strony firm szkoleniowych. Podstawowe czynniki decydujące o wyborze dostawcy usług szkoleniowych to: Zawartość merytoryczna programów szkoleniowych ( 23,31%) Doświadczona kadra trenerska (19,11%) Doświadczenie firmy oferującej szkolenie/referencje klientów (14,69%) Atrakcyjna cena (13% ). Przedsiębiorstwa najczęściej inwestują w szkolenia managementu, specjalistów, sił sprzedaży i obsługę klienta. Koszt jednego dnia szkoleniowego wacha się w przedziale 1500 zł-4500 zł, budżet roczny zł. Im większa firma tym wyższy budżet roczny na szkolenia. 11

12 Formuła szkoleń zamkniętych i wewnętrznych kształtuje się na podobnym około 26% poziomie, zaś szkolenia otwarte pozostają na poziomie 20%. Czynniki przesądzające o wyborze pomiędzy otwartą i zamkniętą formą szkolenia: Aktualna potrzeba, np. zmiany przepisów prawa lub zdiagnozowane luki kompetencyjne Kwalifikacje trenera Przekonująca oferta szkolenia Cena Preferowane są dwudniowe szkolenia w ośrodku szkoleniowo wypoczynkowym oraz jednodniowe we własnej siedzibie. Około 73% respondentów deklaruje finansowanie od 1-3 szkoleń zamkniętych w ciągu roku lub od Studium przypadków, ćwiczenia grupowe i gry symulacyjne zaliczono do ulubionych metod zdobywania wiedzy i umiejętności. Zgodnie z oczekiwaniami największy udział stanowią szkolenia handlowe i obsługi klienta oraz ze względu na uregulowania prawne również szkolenia BHP, prawne i finansowo księgowe. W ofercie firm szkoleniowych brakuje przede wszystkim kompleksowego podejścia, czyli dogłębnego diagnozowania potrzeb, doboru merytoryki, doświadczonych trenerów z praktyką w biznesie, follow up. Badanie satysfakcji klientów szkoleń komercyjnych Drugie badanie dotyczyło uczestników szkoleń zamkniętych; prowadzonych średnio w grupach 12 osobowych w środowisku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Szkolenia były szyte na miarę, dla wyznaczonych grup docelowych: managerów, sprzedawców, kupców, telesprzedawców i innych. Ankieta zawiera następujące zagadnienia: 1. Profesjonalizm trenera a. Zajęcia prowadzi w sposób jasny i komunikatywny 12

13 b. Potrafi odpowiedzieć na wszystkie zadawane pytania c. Potrafi zaktywizować i skupić uwagę całej grupy d. zna zarówno teorię, jaki i praktykę poruszanych zagadnień e. stosuje ciekawe ćwiczenia i przykłady f. posiada wysoką kulturę osobistą 2. Ocena realizowanego programu szkolenia pod katem: a. Zawartości merytorycznej b. Zrozumiałości c. przydatności w pracy zawodowej d. jakości przygotowanych materiałów 3. Pytanie czy szkolenie spełniło oczekiwanie klienta 4. Co najbardziej podobało się w szkoleniu 5. Co należałoby zmienić lub rozszerzyć w szkoleniu 6. Pytanie czy chciałby kontynuować szkolenia. Jeśli tak z jakiego zakresu? Wyniki zebrano w zbiorczej tabeli. Tabela 3. Wyniki ankiety dot. szkoleń komercyjnych Profesjonalizm trenera zdecydowanie tak tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie zajęcia prowadzi w sposób jasny i komunikatywny potrafi odpowiedzieć na wszystkie zadawane pytania potrafi zaktywizować i skupić uwagę całej grupy zna zarówno teorię, jaki i praktykę poruszanych zagadnień 844(79%) 187(17%) (69%) 274(26%) (69%) 273(25%) (73%) 235(22%) stosuje ciekawe ćwiczenia i przykłady 730(68%) 277(26%) posiada wysoką kulturę osobistą 942(88%) 122(11%)

14 Jak oceniam program szkolenia pod względem bardzo dobrze dobrze Średnio słabo bardzo słabo zawartości merytorycznej 685(64%) 333(31%) zrozumiałości 768(72%) 275(26%) przydatności w pracy zawodowej jakości przygotowanych materiałów Niniejsze szkolenie spełniło moje oczekiwania w stopniu 632(59%) 379(35%) (62%) 349(33%) w bardzo nie spełniło zadowolony przeciętnie niewielkim zadowolony oczekiwań stopniu 626(58,4%) 391(36,47%) 46(4,29%) 5(0,47%) 4(0,37%) W szkoleniu najbardziej podobało mi się: Atmosfera Możliwość dyskusji Styl, miejsce, organizacja Umiejętność zaangażowania grupy Przykłady stosowane w praktyce i dopasowane do specyfiki firmy Sposób prowadzenia zajęć Konsekwencja w realizacji programu Doświadczenie i wiedza trenera Ćwiczenia w grupach i scenki 5. Uważam, że należałoby zmienić: Wydłużyć czas szkolenia Spersonalizować warsztaty Przykłady nagrań sytuacji organizacyjnych Więcej czasu na bloki tematyczne Więcej przerw Za dużo informacji na dwa dni Liczebność grup-mniejsze Miejsce prowadzenia Mniej zadań 14

15 6. Program szkolenia można rozszerzyć o: Więcej przykładów ćwiczeń praktycznych Wolne wnioski Więcej na temat motywacji pracowników Pogłębić poruszane zagadnienia Filmy z przykładowymi scenkami Psychologię 7. Czy chciałbyś kontynuować szkolenia? Z jakiego zakresu? Tak zaawansowane techniki negocjacji, asertywność, coaching, znajomości produktu, marketingu, typologii klienta, savoir-vivre Wnioski Ankiety zebrane od uczestników szkoleń zorganizowanych przez firmę Certes dla klientów komercyjnych jednoznacznie pokazały bardzo wysoki poziom oferowanych usług zarówno w aspekcie doboru trenera oraz programu szkolenia, co w efekcie przełożyło się na bardzo wysoki stopień spełnienia oczekiwań z odbytego szkolenia. Spośród 1072 osób ankietowanych aż 95% odpowiedziało zdecydowanie tak lub tak na pytania dotyczące szeroko rozumianego profesjonalizmu trenerów. Pod tym hasłem oceniano: jasny i komunikatywny sposób prowadzenia zajęć, umiejętność udzielania odpowiedzi na pytania od uczestników, umiejętność aktywizowania i skupiania uwagi grupy, znajomość zarówno teorii jak i praktyki poruszanych zagadnień, zastosowanie ciekawych ćwiczeń i przykładów jak i kulturę osobistą trenera. Spośród 95% odpowiedzi przeciętnie 70% stanowiła odpowiedź zdecydowanie tak. Najlepiej oceniono jasny i komunikatywny sposób prowadzenia zajęć, który w zdecydowanie pozytywny sposób określiło 80% uczestników. Jeszcze wyżej, bo 88% odpowiedzi zdecydowanie tak udzielono oceniając kulturę osobistą prowadzącego. Ankietowani w ilości 64% zdecydowanie pozytywnie ocenili zawartość merytoryczną programu szkoleń, 72% ocenia bardzo dobrze zrozumiałość programu, natomiast jakość przygotowanych materiałów szkoleniowych zebrała 62% ocen 5 w skali od 1 do 5. Ogólna ocena zawartości merytorycznej to 95% wypowiedzi zdecydowanie tak i tak. Oceniając stopień spełnienia oczekiwań z odbytego szkolenia 58% uczestników jest bardzo zadowolonych, 36,50% jest zadowolonych, 4,20% ocenia go jako przeciętny. Dla 0,47% 15

16 ankietowanych szkolenie w niewielkim stopniu spełniło oczekiwania, zaś dla 0,37% - nie spełniło ich oczekiwań. Wykres 8. Stopień spełnienia oczekiwań ze szkolenia *%#%%&'!"#$%&'()$&*+%&+%,(#-.&/%0,'(.&()./#1&+%,( )%#%%&'!"#$%&'!%#%%&' $%#%%&' ()#$*&' (%#%%&' +%#%%&' -%#%%&' %#%%&' $#+,&' %#$*&' %#(*&'!' $' (' +' -'./012' ' W szkoleniu najbardziej podobała się uczestnikom atmosfera, styl prowadzenia zajęć, doświadczenie i wiedza trenera, ćwiczenia w grupach, które dały możliwość dyskusji i jednocześnie uwidoczniły umiejętność prowadzącego do zaangażowania grupy przy zachowaniu konsekwencji w realizacji przewidzianego programu. W elementach do zmiany głównie wskazywano przeładowanie programu, postulowano zwiększenie ilości ćwiczeń praktycznych, ilości przerw, zmniejszenie liczebności grupy, większe spersonalizowanie warsztatów oraz zmianę miejsca szkolenia. Większość ankietowanych chciałaby kontynuować szkolenia. Wśród tematów zasługujących na uwagę znalazły się zaawansowane techniki negocjacji, coaching, asertywność, marketing, typologia klienta, a nawet savoir-vivre. 16

17 Badanie satysfakcji klientów szkoleń dofinansowanych EFS Trzecie badanie dotyczyło uczestników szkoleń dofinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, prowadzonych (EFS), w grupach od osób i zorganizowanych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wyniki pochodzą z trzech projektów. Grupa ankietowanych liczyła 1540 osób. Zakres tematyczny szkoleń był rozbudowany. Ankieta została podzielona na sześć zagadnień. 1. Ogólna ocena szkolenia a. Program szkolenia ułożony był w sposób logiczny i spójny b. Omawiane tematy były dla mnie interesujące c. Mój udział w szkoleniu z zawodowego punktu widzenia uważam za pożyteczny Wykres 9. Ogólna ocena szkolenia +!"!!#$!"#$%&'()*%&'+,-($*%.&' *!"!!#$ )!"!!#$ (!"!!#$ C10>8076$D610D<$=<:<$E50$1786$87D6-629BFA6$ 9>0;01$30$?.;<D6A37<$ &!"!!#$ %!"!!#$!"!!#$ %$ &$ '$ ($ )$ Wykres pokazuje bardzo wysoką ogólną ocenę szkoleń we wszystkich badanych aspektach, ze szczególnym naciskiem na wysoki poziom uznania za logiczny i spójnie ułożony program szkoleń. 17

18 2. Forma prowadzenia zajęć a. Prezentowane tematy były przystępnie tłumaczone b. Zajęcia były prowadzone z entuzjazmem c. Uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania d. Podawane przykłady były zgodne ze specyfikacją mojej pracy e. Ćwiczenia były przydatne i angażujące do aktywnego udziału w szkoleniu Wykres 9. Forma prowadzenia zajęć!"#$%&'#"(%)*+,-%&*%./0& )$ ($ '$ &$ %$!"!!#$ %!"!!#$ &!"!!#$ '!"!!#$ (!"!!#$ )!"!!#$ *!"!!#$ +!"!!#$,!"!!#$ F:3234<B/543$<3H5<7$6787$9:27D<K9403$<8?H512B43$ Zdaniem 78% respondentów zajęcia są prowadzone z entuzjazmem. Prezentowane tematy są dla 82% tłumaczone na najwyższym możliwym poziomie. Niestety prezentowane przykłady nie są tak dobrze ocenione w kontekście zgodności ze specyfiką pracy, czy branży. 3. Materiały szkoleniowe a. Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas ćwiczeń były przydatne w zdobywaniu wiedzy b. Materiały szkoleniowe były dobrej jakości 18

19 Wykres 10. Materiały szkoleniowe!"#$%&"'()*+,-.$/&-0$) *!"!!#$ )!"!!#$ (!"!!#$ '!"!!#$ &!"!!#$ %!"!!#$!"!!#$ %$ &$ '$ ($ )$ +,-86?,>5$/012387?248$=5>5$:2=68A$A,12B;?$ Połowa ankietowanych uczestników szkoleń ocenia jakość materiałów szkoleniowych na 5 punktów, a ich przydatność w zdobywaniu wiedzy o 3 procent mniej. 4. Organizacja szkolenia a. Otrzymałem informacje o miejscu i terminie szkolenia w odpowiednim czasie b. Miejsce szkolenia było dobrze wybrane (zakwaterowanie) c. Sala szkoleniowa sprzyjała pracy d. Posiłki i obsługa w miejscu szkolenia odpowiadały mi 19

20 Wykres 11. Organizacja szkolenia!"#$%&'$()$*+',-./%&$* )$ ($ '$ &$ %$!"!!#$ %!"!!#$ &!"!!#$ '!"!!#$ (!"!!#$ )!"!!#$ *!"!!#$ B.78-97$-:0,;7<.4$1?/,$=,1A:7$5?1A4<7$C:4054D7A,54<.7E$ FDA:?64/76$.<G,A6987$,$ $.$D7A6.<.7$-:0,;7<.4$5$,=>,5.7=<.6$9:4-.7$ Nieodłącznym elementem, który rzutuje na ogólną ocenę i postrzeganie organizatora szkoleń jest także sam sposób jego organizacji. Sposób rozumiany jako dobór odpowiedniego miejsca, w odpowiednim czasie przekazane informacje o miejscu i terminie. Te czynniki oceniono na 5 w 49% przypadków. Sala szkoleniowa i posiłki ocenione zostały nieco gorzej odpowiednio na poziomie 38% i 44%. 5. Efekt szkolenia a. Czy zgodzisz się ze zdaniem, że po tym szkoleniu mogę wykonywać swoją pracę lepiej niż to robiłem dotychczas Tak 97,66% Nie 0,39% Nie wiem 1,95% b. Czy zgodzisz się ze zdaniem, że poziom mojej wiedzy z tego zakresu wzrósł w stosunku do posiadanego przed rozpoczęciem szkolenia Tak 98,96% Nie 0,45% 20

21 Nie wiem 0,58% 6. Oceń swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie tematu szkolenia (w skali 1-7) Wykres 12. Skala ocen!"#$#%&'()% )!"!!#$ *)"!!#$ *!"!!#$ **"'+#$ &)"!!#$ &!"!!#$ &*"&*#$ ')"!!#$ '!"!!#$ %)"!!#$ %)"(&#$ %!"!!#$ )"!!#$!"!!#$!"!!#$!"%&#$ '"&(#$ %$ '$ &$ *$ )$,$ ($ &"%)#$ -./0/$1234$ Ostateczny efekt szkolenia oraz poziom wiedzy i umiejętności z przyswajanego zagadnienia powinien być najbardziej miarodajną, choć nieco uogólnioną oceną. 98% naszych respondentów jest zdania, że jest w stanie lepiej wykonywać swoją pracę teraz niż przed szkoleniem, a 99% deklaruje wzrost poziomu wiedzy. 7. Wymień o co uzupełnił(a) byś szkolenie 8. Jakie inne umiejętności lub jaka wiedza pomogły by ci w lepszym wykonywaniu Twojej pracy i jakie inne tematy szkoleń byłyby dla ciebie szczególnie interesujące? W odpowiedzi na dwa ostatnie pytania otwarte sugestie uczestników są następujące: szkolenia należy uzupełnić w większą liczbę ćwiczeń praktycznych, zwłaszcza tych, które mają odniesienie do branży lub specyfiki danej firmy wzbogacenie szkolenia o prezentacje multimedialne i warsztaty wydłużenie czasu szkolenia, gdyż materiał jest zbyt obszerny 21

22 Szczególne zainteresowanie wzbudzają szkolenia z zakresu: pracy w zespole, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, asertywności, technik negocjacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania emocjami, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz komunikacji interpersonalnej. Wnioski Analiza wyników ankiet zarówno badających preferencje rynku usług szkoleniowych jak i ankiet satysfakcji obecnie obsługiwanych przez Certes klientów komercyjnych i wspieranych dotacjami unijnymi pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski: 1. Głównym źródłem poszukiwania dostawców szkoleń jest rekomendacja innych osób, Internet oraz bezpośrednia oferta docierająca z firm szkoleniowych. 2. Kluczowymi czynnikami decydującymi o wyborze oferty szkoleniowej są: zawartość merytoryczna programów, doświadczona kadra trenerska i doświadczenie firmy oferującej szkolenie. 3. Badanie rynku pokazuje, że oczekiwany koszt jednego dnia szkoleniowego może oscylować w zakresie 1500, ,00PLN, natomiast budując roczną ofertę dla klienta trzeba mieć świadomość, że 35% badanych może przeznaczyć na ten cel maksymalnie ,00PLN, zaś 28% ma budżet w granicach , ,00PLN. 4. Uwaga przedstawicieli rynku odbiorców usług szkoleniowych skupia się w 27,5% na szkoleniach zamkniętych, co stanowi dla Certes jako firmy oferującej tą formułę szkoleń znakomity potencjał. Warto również posiadać w swoim wachlarzu ofertę dla zaspokojenia kolejnych 20% rynku, który jest zainteresowany szkoleniami otwartymi. 5. Czas jaki firmy są skłonne zarezerwować jednorazowo na odbycie szkolenia to jeden lub dwa dni. 6. Wśród metod zdobywania wiedzy i umiejętności, które przekładają się na sposób prowadzenia zajęć preferowane są studia przypadków, ćwiczenia grupowe oraz gry symulacyjne. Do przemijających już metod należą wykłady, prezentacje na forum czy konferencje. 7. Oferta szkoleniowa powinna być poprzedzona dokładną analizą potrzeb szkoleniowych danej organizacji, która spowoduje zbudowanie oferty szytej na miarę. Zastosowanie nowych, aktywnych metod szkoleniowych, case study dopasowanych do specyfiki firmy/branży oraz zatrudnienie kompetentnych trenerów-praktyków z doświadczeniem w biznesie spowoduje 22

23 właściwą realizację przedsięwzięcia zgodnie z oczekiwaniami klienta. Konieczne jest wprowadzenie do oferty follow-up. Wyniki ankiet satysfakcji obsługiwanych klientów pozwoliły wyznaczyć kluczowe czynniki sukcesu. Certes współpracuje na co dzień z trenerami, którzy prowadzą zajęcia w sposób jasny, ciekawy i komunikatywny, znają zarówno teorię jak i praktykę poruszanych zagadnień. Zajęcia prowadzą z entuzjazmem, angażując całą grupę do aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach. Podają przykłady związane ze specyfiką pracy i udzielają wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Program szkoleń ma bogatą zawartość merytoryczną, jest zrozumiały i przydatny w pracy zawodowej. Materiały szkoleniowe charakteryzują się wysoką jakością, bogatą zawartością merytoryczną. 50% klientów bardzo dobrze ocenia organizację szkolenia, czyli dopływ informacji organizacyjnych do uczestników, dobór miejsca szkolenia i sali oraz posiłków i obsługi. Autorzy: Ewa Rosik Dyrektor Projektów Szkoleniowych, trener CERTES Sp. z o.o. Norbert Ogłaza Prezes Zarządu CERTES Sp. z o.o. 23

24 24

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT. dla firmy Centrum BRD z ankiet szkoleniowych. realizowanych w ramach projektu. Pierwsza pomoc to łatwe dla służb mundurowych 01.03 31.

RAPORT. dla firmy Centrum BRD z ankiet szkoleniowych. realizowanych w ramach projektu. Pierwsza pomoc to łatwe dla służb mundurowych 01.03 31. RAPORT dla firmy Centrum BRD z ankiet szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Pierwsza pomoc to łatwe dla służb mundurowych 01.03 31.03 2009 CERTES Sp. z o.o. Szkolenia, Doradztwo, Konsultacje Coaching,

Bardziej szczegółowo

Analiza badań ankietowych

Analiza badań ankietowych Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych w Krasnobrodzie w

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej

Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej Ankieta została przeprowadzona 17 maja 2013 r. Ocenie podlegały m.in. sposób prowadzenia warsztatów, wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Outplacement Wyniki ankiety

Outplacement Wyniki ankiety Outplacement Wyniki ankiety Informacje o ankiecie CEL przeprowadzenia ankiety: Zweryfikowanie oczekiwań klientów wobec programów outplacement Ankieta została przeprowadzona w dniach 1 kwietnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza analiza badań ankietowych

Zbiorcza analiza badań ankietowych Zbiorcza analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

RAPORT. dla firmy Centrum BRD z ankiet szkoleniowych. realizowanych w ramach projektu. Pierwsza pomoc to łatwe dla służb mundurowych 01.08 30.

RAPORT. dla firmy Centrum BRD z ankiet szkoleniowych. realizowanych w ramach projektu. Pierwsza pomoc to łatwe dla służb mundurowych 01.08 30. RAPORT dla firmy Centrum BRD z ankiet szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Pierwsza pomoc to łatwe dla służb mundurowych 01.08 30.09 2009 CERTES Sp. z o.o. Szkolenia, Doradztwo, Konsultacje Coaching,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 Opracowanie raportu: Zawartość WPROWADZENIE DO RAPORTU... 3 IA OCENA OFERTY KURSU I NARZĘDZI MERYTORYCZNYCH4 Wykres 1. Ocena

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa - rodzice

Grupa docelowa - rodzice Wyniki badań ankietowych badania przeprowadzone przed wdrożeniem projektu Z seksem za pan brat problematyka okresu dojrzewania i dorastania" Grupa docelowa - rodzice Na 37 osób uczestniczących w spotkaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli raport z badań w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie Opracowanie: Halina Rembowska Małgorzata Borowczyk Anna Kostka Adam Lis Karol Trawiński

Bardziej szczegółowo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta Warsztaty DORADCA KLIENTA Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres:

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: LOGO FIRMY Program szkolenia Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: Szkolenie certyfikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 1 Zarządzanie jakością usług szkoleniowych 1. Celem niniejszej polityki zarządzania jakością jest zapewnienie najwyższej jakości i ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych i warsztatu

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP

ECK EUREKA. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP ECK EUREKA tel. 8 748 94 34 fax 8 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych Czym jest RUR? Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) będzie internetową bazą zawierającą informacje nt. usług (m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki ANKIETA: Badanie potrzeb szkoleniowych w obszarze zakupów Czas trwania: 25.03 20.04.2015 Wysłano zapytań: 1380 Otrzymano odpowiedzi: 56 Podsumowanie ankiety Pyt. 1. Czy Pani/Pana organizacja podnosi kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Dzięki szkoleniu uczestnik jest przygotowany

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna kadra - szkolenia dla pracowników branż handlowej, transportowej i finansowej Strona1 Szanowni Państwo, Dzisiaj największy wpływ na sukces funkcjonowania oraz wartość mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Projekt Pomorski Port Edukacji i Praktyki Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w

Bardziej szczegółowo

Protokół z realizacji projektu

Protokół z realizacji projektu Protokół z realizacji projektu Warsztaty Young Crew Poland 29 listopada 2008 Politechnika Poznańska Organizatorzy: Young Crew Poland Stowarzyszenie Project Management Polska Sporządzili: Małgorzata Łubińska

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Prowadzący zmianę, Kierownik działu, Mechanik działowy lub pracownik Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Raport po wykonanym badaniu ankietowym Ocena trenera po szkoleniu

Raport po wykonanym badaniu ankietowym Ocena trenera po szkoleniu Raport po wykonanym badaniu ankietowym Ocena trenera po szkoleniu () Zlecający: XXXX Sp. z o.o. Termin rozpoczęcia badania: 2007-11-06 Termin zakończenia badania: 2007-11-13 Liczba respondentów: 11 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9%

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9% Załącznik 11b) Raport Diagnoza potrzeb szkoleniowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego Opis badania: 1. Diagnozę przeprowadzono w terminie styczeń marzec 2005 roku. 2. Badaniem

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z realizacji konferencji pt. Urząd otwarty na innowacje, dotyczącej rezultatów oraz planów dalszych prac w projekcie: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny pracownik kluczowy publicznych służb zatrudnienia DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest propozycją

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych

Kwestionariusz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych Kwestionariusz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych Tak, jestem zainteresowany zakupem szkolenia zamkniętego, przygotowanego indywidualnie dla mojej Firmy, według wytycznych zamieszczonych w poniższym kwestionariuszu.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW KOMISJA DS. BADAŃ SPOŁECZNYCH I OPINII Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Luty 2014 Raport Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Spis treści Spis treści... Wprowadzenie... O badaniu... Grupa docelowa...

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Raport ewaluacyjny numer 1 Projekt Ja-Młody Obywatel jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z VI fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2014 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór sukces w selekcji. Ocena kompetencji

Trafny wybór sukces w selekcji. Ocena kompetencji Trafny wybór sukces w selekcji Ocena kompetencji Rekrutacja i selekcja Assessment / Developement Centre Szkolenia Bussines Coaching Badania wskaźników HR Analiza danych Benchmarking HR Budowanie systemu

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Średnia ocena: 3,47. Średnia ocena: 3,41. Średnia ocena: 3,13. Średnia ocena: 3,42. Średnia ocena: 3,35.

A N K I E T A. Średnia ocena: 3,47. Średnia ocena: 3,41. Średnia ocena: 3,13. Średnia ocena: 3,42. Średnia ocena: 3,35. A N K I E T A Poniżej przedstawiamy Państwu ankietę oraz jej wyniki. Podczas KPM 2008 w Poznaniu zebraliśmy 51. wypełnionych ankiet. Poniżej, na czerwono, przedstawiamy wyniki ankiety. Wypełnione ankiety,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wizerunek kobiety. Czego możesz się nauczyć? Szkolenie przygotuje Cię do: Jak możesz wykorzystać szkolenie?

Wizerunek kobiety. Czego możesz się nauczyć? Szkolenie przygotuje Cię do: Jak możesz wykorzystać szkolenie? Wizerunek kobiety Czego możesz się nauczyć? Wielu badaczy i praktyków tematu jest zgodnych, iż obecnie żyjemy w świecie wizerunkowym. Każda aktywność przekłada się na określone postrzeganie nas przez otoczenie.

Bardziej szczegółowo