OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Celem podejmowanych przez Wykonawcę działań, jest zorganizowanie i przeprowadzenie pakietu działań edukacyjno informacyjnych współfinansowanych w ramach RPO WŚL w zakresie objętym projektem pn. Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych (zwanego dalej także Projektem) skierowanych w szczególności do osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego (zwane dalej także JST), sektor B+R oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw (zwanych dalej także MŚP.) a w tym opracowanie w jedną, zbiorczą publikację materiałów szkoleniowych wykorzystywanych podczas szkoleń i seminariów. II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usług organizacji w tym przygotowanie, przeprowadzenie i obsługa 8 szkoleń doradczych (zwanych dalej także szkoleniami), 4 seminariów warsztatowych (zwanych dalej także seminariami), 1 konferencji wraz z innymi usługami im towarzyszącymi, a w tym dla każdego ze szkoleń, seminariów oraz konferencji: 1. dokonanie wyboru odpowiednich prelegentów, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki, która ma być poruszana podczas szkoleń, seminariów i konferencji, 2. przeprowadzenie rekrutacji uczestników w tym prowadzenie działań zmierzających do pozyskania uczestników, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji na potrzeby zgłoszenia udziału uczestników (m.in. karty zgłoszeniowej, kart informacyjnych), 3. zapewnienie pomieszczeń konferencyjnych, seminaryjnych i szkoleniowych wraz z niezbędnymi powierzchniami wspólnymi oraz pozostałymi pomieszczeniami, 4. zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych i konferencji wraz z niezbędną obsługą, 5. zapewnienie wyposażenia sali lub sal w których przeprowadzane będą szkolenia doradcze, seminaria warsztatowe i konferencja a także sprzętu technicznego wraz z niezbędną obsługą; 6. każdorazowo opracowanie, przygotowanie materiałów dla uczestników szkoleń, seminariów i konferencji na podstawie prezentacji, przygotowanie identyfikatorów w miękkiej foli zabezpieczającej dla uczestników szkoleń, seminariów i konferencji, programu i innych materiałów sporządzonych przez Wykonawcę lub dostarczonych przez Zamawiającego, wydrukowanie ich w kolorze jako materiały odpowiednio na szkolenie, seminarium lub konferencję (przedział pomiędzy kartek, druk dwustronny), zszycie, konfekcjonowanie w torby lub teczki, otrzymane od Zamawiającego, dystrybucja przygotowanych zestawów materiałów wśród uczestników przed rozpoczęciem danego szkolenia, seminarium lub konferencji, 7. opracowanie i realizacja scenografii oraz oznaczeń na potrzeby szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, 8. każdorazowo transport publikacji, broszur, elementów wizualizacji sporządzonych przez Wykonawcę lub dostarczonych przez Zamawiającego a także niezbędnego sprzętu technicznego, 9. przeprowadzenie działań mających na celu uzyskanie ocen uczestników o przeprowadzonych szkoleniach i seminariach w tym w szczególności przygotowanie ankiet 1

2 ewaluacyjnych w porozumieniu z Zamawiającym, rozdanie i zebranie ankiet od uczestników, sporządzenie w oparciu o dane zawarte w ankietach raportu ewaluacyjnego, 10. zapewnienie dostępu do bezprzewodowego internetu dla potrzeb organizowanych szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji, w szczególności dla prelegentów. 11. opracowanie w jedną, zbiorczą publikację materiałów szkoleniowych wykorzystywanych podczas szkoleń i seminariów. Publikacja ma stanowić kompendium wiedzy w zakresie objętym tematyką przedmiotu zamówienia oraz wydruk tej publikacji w liczbie 500 egzemplarzy. W przypadku, w którym pewne zadania lub usługi Wykonawcy nie zostały doprecyzowane w ramach SIWZ a w szczególności w ramach niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz treści umowy, stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się wykonać to zadanie zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu cywilnego, mając na uwadze wskazania Zamawiającego a także zgodnie z najwyższymi standardami a także wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy w sposób, jaki w największym stopniu realizuje to cele danego zadania lub usługi. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji CPV: CPV: usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów; CPV: usługi w zakresie organizowania seminariów, CPV: usługi szkoleniowe, CPV: seminaria szkoleniowe, CPV: usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, CPV: usługi drukowania i powiązane. III. Termin wykonania zamówienia 1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia r.Terminy realizacji poszczególnych zadań oraz usług, wskazane zostały w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Terminy realizacji poszczególnych szkoleń, seminariów i konferencji określone w Załączniku nr 7 są terminami orientacyjnymi. Dokładny termin każdego ze szkoleń, seminariów lub konferencji będzie każdorazowo przedmiotem odrębnych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Każdorazowo dokładna data każdego szkolenia, seminarium lub konferencji zostanie uzgodniona najpóźniej w terminie 14 dni roboczych przed planowaną datą realizacji. IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymagania ogólne Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca: 1) Jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji konferencji a także każdego szkolenia i seminarium, w celu zapewnienia jego jak najwyższej efektywności. 2) Jest zobowiązany do informowania Zamawiającego drogą mailową o aktualnym stanie realizacji przedmiotu zamówienia oraz o ewentualnych problemach w realizacji zamówienia. 3) Jest zobowiązany do realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 4) Jest zobowiązany do działania z dochowaniem najwyższej staranności i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 5) Jest zobowiązany do świadczenia usług gastronomicznych zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). 6) Jest zobowiązany do przestrzegania i działania zgodnie z zasadami wizualizacji 2

3 wymaganej przez Zamawiającego. 7) Odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec wszelkich podmiotów w tym swoich podwykonawców współpracujących z nim przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia. 8) Odpowiada za wydanie Zamawiającemu pisemnych pozwoleń na wykorzystanie i upowszechnianie znaków, nazwy i wizerunku obiektu udostępnionego na potrzeby szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji na zdjęciach oraz innych materiałach promocyjnych, w tym w nagraniach audio-video zrealizowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego przed, w trakcie i po szkoleniach doradczych, seminariach warsztatowych oraz konferencji, z możliwością ich retransmisji w TV i w sieci Internet. 9) Odpowiada za kompleksowe przygotowanie miejsca w którym odbywać się będzie szkolenie, seminarium i konferencja (sali oraz powierzchni wspólnych w tym innych pomieszczeń wykorzystywanych do i w związku z organizacją szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji) jak również stałe, bieżące utrzymywanie w nich porządku i czystości. 10) Zezwala Zamawiającemu na udział podczas szkoleń seminariów i konferencji również podmiotów zewnętrznych świadczących na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Projektu (w tym np.: obsługi fotograficznej, obsługi prasowej, rejestracji uczestników, itp.). 11) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat zarówno od uczestników jak i od podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Zamawiającego związanych ze szkoleniami doradczymi, seminariami warsztatowymi oraz konferencją. 12) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób do kontaktów roboczych z Zamawiającym i do koordynacji przebiegu zaplanowanych działań. 13) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji wszystkich projektów graficznych jakich wytworzenie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia. 14) Wszystkie projekty graficzne o których mowa w cz. IV pkt. 1 ppkt. 13 powinny mieć zachowaną jednakową linie graficzną i kolorystyczną, tak aby stanowiły spójną całość. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekty graficzne oraz pozostałe elementy przedmiotu zamówienia zgodnie z WYTYCZNYMI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI opublikowanymi na stronie internetowej RPO WŚL tj. www. rpo.slaskie.pl 15) Wykonawca nie zapewnia uczestnikom zakwaterowania, kosztów kolacji i śniadań, ani nie zwraca kosztów dojazdu uczestników na szkolenie. Wykonawca nie jest także uprawniony do pobierania od uczestników jakichkolwiek opłat w związku z uczestnictwem w szkoleniach, seminariach oraz w konferencji. 2. Podstawowe założenia dotyczące organizacji szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji. 2.1 Ogólne zasady dotyczące organizacji szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji. Rozpoczynając seminarium / szkolenie/ konferencję Wykonawca zobowiązany do poinformowania jego uczestników o jego współfinansowaniu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pozyskanych w ramach RPO WŚL Każde seminarium warsztatowe, szkolenie doradcze oraz konferencja będzie trwało nie dłużej niż 1 dzień i nie krócej niż 7 godzin zegarowych (wliczając przerwy i posiłki), organizowane winny być wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każde seminarium, szkolenie i konferencja rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 9:00. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania graficznego karty zgłoszeniowej (w tym interaktywny formularz zgłoszeniowy PDF) wraz z wersją papierową (dołączaną do zaproszeń wysyłanych pocztą lub faxem) i przekazania do akceptacji Zamawiającemu. 3

4 Wykonawca przygotuje i przekaże do akceptacji Zamawiającemu w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy: a. szczegółowy program seminariów/ szkoleń/konferencji, b. harmonogram seminariów/szkoleń wraz z nazwiskami prelegentów, wskazaniem sali szkoleniowej, proponowanymi technikami ich przeprowadzania (metodyki), c. materiały szkoleniowe ( w tym na seminaria, szkolenia i konferencję), d. wzór zaproszeń, e. wzór formularzy zgłoszeniowych, f. wzór ankiety ewaluacyjnej, g. wzór zaświadczenia o ukończeniu seminarium/szkolenia/uczestnictwa w konferencji, h. wzory materiałów wizualizacyjnych, które będą użyte podczas szkolenia, seminarium i konferencji. Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych w lit. a do h materiałów w ciągu 10 dni roboczych od ich przekazania przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy przedstawione materiały będą wymagały korekty, Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawienia według wskazań Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest dysponować wszystkimi ostatecznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiającego materiałami, wykonanymi w odpowiedniej ilości, na co najmniej 7 dni, przed terminem pierwszego szkolenia, pierwszego seminarium lub konferencji, w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi pierwsze. Jeżeli te same materiały służą zarówno do przeprowadzenia szkolenia lub seminarium lub konferencji, Wykonawca zobowiązany jest je przygotować najpóźniej na 7 dni przed pierwszym wydarzeniem, na którym materiały te mają być użyte. Wykonawca Zobowiązany jest do przechowywania wskazanych w niniejszym akapicie materiałów, oraz do ich transportu na i z miejsca odbycia odpowiednio szkolenia, seminarium, konferencji. Materiały pozostałe Wykonawcy po przeprowadzeniu wszystkich szkoleń, seminariów oraz konferencji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dostarczając je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2.2 Wymagania dotyczące szkoleń doradczych. Szkolenia doradcze, będą pełniły funkcję zbieżną z seminariami, jednak dadzą możliwość pracy w mniejszych grupach, co za tym idzie skupienia się na dokładniejszym rozwiązaniu problemów podczas nich omawianych. Szkolenia doradcze powinny być prowadzone w formie wykładów, ewentualne odstępstwa od tej zasady winny być skonsultowane i akceptowane przez Zamawiającego. Termin realizacji: szkolenia doradcze rozpoczną się nie później niż w III kwartale 2012 r i zakończą nie później niż w I kwartale 2014 r. Zakres tematyczny seminariów warsztatowych: tematyka szkoleń ma na celu zapoznanie uczestników z procedurą formalno-prawną i administracyjną, wskazanie jak proces rewitalizacji terenów zdegradowanych podnosi wartość przyrodniczą terenu, jak go wykorzystać ponownie z pożytkiem dla środowiska i lokalnych społeczności, sposobami i technologiami w aspekcie zgodności z MPZP, propozycjami scenariuszy rozwiązań urbanistycznych przy racjonalnym nakładzie kosztów. Uczestnicy dowiedzą się jak zaktualizować kondycję obszaru (jakie badania terenu należy przeprowadzić, aby właściwie przystąpić do dalszych działań, nie powielać błędów popełnionych przez innych (wymiana doświadczeń). W ramach każdego z 8 organizowanych szkoleń doradczych, poruszona powinna być następująca tematyka: a) Rola JST w procesach rewitalizacji, b) Procesy rewitalizacyjne w aspekcie przyrodniczym, c) Procesy rewitalizacyjne w aspekcie urbanistycznym, d) Przygotowanie terenów poprzemysłowych do funkcji gospodarczych (szanse, zagrożenia), e) Formy organizacyjno-prawne działalności operatora rewitalizacji, f) Szanse i zagrożenia dotyczące współpracy w ramach działań rewitalizacyjnych w 4

5 konwencji partnerstwa publiczno-prywatnego, g) Finansowanie procesów rewitalizacji, h) Procesy rewitalizacyjne w aspekcie społecznym, i) Funkcja operatora procesu rewitalizacji, j) Partnerstwo publiczno-prawne w procesach rewitalizacji, k) Ścieżki dostępu do źródeł pomocowych (UE, WFOŚ, PARP nie tylko w zakresie rewitalizacji). Obsługa szkoleń doradczych: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 2 wykwalifikowanych prelegentów do przeprowadzenia każdego szkolenia oraz co najmniej 1 osoby do obsługi każdego ze szkoleń. Wymagania co do uczestników: w każdym ze szkoleń doradczych powinno uczestniczyć 30 osób, przy czym ta sama osoba, nie może uczestniczyć w więcej niż jednym szkoleniu doradczym, co przy 8 szkoleniach daje łącznie 240 uczestników. Wymagania co do sali szkoleniowej: sala na 30 uczestników (szkolenia doradcze), w ustawieniu zaproponowanym przez Wykonawcę (krzesła i stoły/ławki/pulpity dla uczestników) miejsce dla 2 prelegentów, miejsce dla przedstawiciela Zamawiającego. 2.3 Wymagania dotyczące seminariów warsztatowych Seminaria warsztatowe będą miały na celu zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi problematyki terenów zdegradowanych, zastosowaniem możliwych wariantów kooperacji i scenariuszy współpracy pomiędzy JST, sektorem B+R oraz MŚP. Zastosowane winny być prezentacje typu case-study (studia przypadków) oraz zapewniona powinna być możliwość przeprowadzenia dyskusji w ramach omawianych tematów w tym poprzez wspólne wyciąganie wniosków i propozycji usprawnień wybranych problemów. Seminaria warsztatowe powinny być prowadzone w formie wykładów, przy czym powinny być prowadzone także z wykorzystaniem co najmniej następujących technik: studia przypadku, dyskusje oraz ewentualnie inne techniki zaproponowane przez Wykonawcę w szczegółowym programie szkoleń. Termin realizacji: Seminaria warsztatowe rozpoczną się nie później niż w IV kwartale 2012 r. i zakończą nie później niż w I kwartale 2014 r. Zakres tematyczny seminariów warsztatowych: w ramach każdego z 4 organizowanych seminariów warsztatowych, poruszona powinna być tematyka mająca na celu zapoznanie uczestników z następującymi zagadnieniami: a) Uwarunkowania prawne w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych, b) Technologie rewitalizacji i scenariusze zagospodarowania terenów zdegradowanych w aspekcie ekonomicznym, technicznym oraz efektów, które można przy ich zastosowaniu uzyskać, c) Możliwości inwestycyjne na terenach poprzemysłowych, d) Instrumenty wsparcia procesów rewitalizacji, e) Ścieżki dostępu do źródeł pomocowych w tym instrument finansowania JESSICA, f) Uregulowania ustawowe obejmujące bezpośrednio i w sposób kompleksowy (z instrumentami finansowymi włącznie) problematykę terenów poprzemysłowych, w tym rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenów, które przestały pełnić funkcje gospodarcze. Obsługa seminariów warsztatowych: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, co najmniej 2 wykwalifikowanych prelegentów do przeprowadzenia każdego seminarium oraz co najmniej 2 osób do obsługi technicznej seminarium. Wymagania co do uczestników: w każdym z seminariów warsztatowych powinno uczestniczyć 50 osób, przy czym ta sama osoba, nie może uczestniczyć w więcej niż jednym seminarium warsztatowym, co przy 4 seminariach daje łącznie 200 uczestników. 5

6 Wymagania co do sali seminaryjnej: sala na 50 uczestników (seminaria warsztatowe), w ustawieniu zaproponowanym przez Wykonawcę (krzesła i stoły/ławki/pulpity dla uczestników), miejsce dla prelegentów, miejsce dla przedstawiciela Zamawiającego. 2.4 Wymagania dotyczące konferencji Konferencja będzie miała charakter podsumowujący dla przebiegu całego projektu. Zaprezentowany zostanie na niej dorobek merytoryczny wykonanych działań edukacyjno informacyjnych współfinansowanych w ramach RPO WŚL w zakresie objętym projektem pn. Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych (w tym w szczególności wnioski pochodzące z przeprowadzonych seminariów warsztatowych, szkoleń doradczych a także wyniki zleconych odrębnie przez Zamawiającego w ramach realizowanego projektu ekspertyz tematycznych). Zakres tematyczny konferencji zaprezentuje prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty procesów rewitalizacji. Termin realizacji: Konferencja zostanie zorganizowana po zakończeniu wszystkich seminariów i szkoleń, jednakże nie później niż w II kwartale 2014 r. Zakres tematyczny konferencji obejmuje prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty rewitalizacji w tym: a) prawne aspekty zagospodarowania nieruchomości poprzemysłowych, b) stymulacja rozwoju poprzez rewitalizacje terenów poprzemysłowych, c) ekonomiczne aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych, d) omówienie wyników ekspertyz, które powstały w wyniku realizacji projektu, e) dyskusja nad nowoczesnymi i innowacyjnymi działaniami wykorzystywanymi w procesie rewitalizacji terenów problemowych ukierunkowana na aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne. Obsługa konferencji: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 6 wykwalifikowanych prelegentów oraz co najmniej 2 osób do obsługi technicznej konferencji. Wymagania co do uczestników: w konferencji uczestniczyć powinno 100 osób. Wymagania co do sali konferencyjnej: W przypadku sali do przeprowadzenia konferencji, wykonawca uwzględni podział sali na dwie części: widownię i podium. W części przeznaczonej dla widowni Wykonawca zapewni miejsca siedzące dla 100 osób w układzie teatralnym, w podziale na sekcje ułatwiające uczestnikom przemieszczanie się i zajmowanie miejsc, a także podawanie uczestnikom mikrofonów przez obsługę. Wykonawca usytuuje podium w taki sposób, aby było dobrze widoczne z każdego miejsca sali. Określając wielkość podium Wykonawca musi wziąć pod uwagę wymóg jednoczesnego swobodnego przebywania na nim do 2 osób. Podium powinno spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnić bezpieczny udźwig przebywających na nim osób, sprzętu i elementów scenografii. Wykonawca wyposaży podium w mównicę z mikrofonem stacjonarnym, ustawioną w taki sposób, aby przemawiający był widoczny z każdego punktu sali oraz mógł być filmowany; Aranżacja mebli na podium powinna umożliwiać ustawienie przed prelegentami ekranów płaskich, na których będą mogli oglądać wyświetlane na ekranach prezentacje. Sala konferencyjna w szczególności powinna być wyposażona w: - przynajmniej 1 ekran, o wielkości umożliwiającej widoczność prezentowanych treści z każdego miejsca sali konferencyjnej, które będą służyły od wyświetlania realizowanych prezentacji i/lub widoku z sali konferencyjnej, osoby prowadzącej prezentację. - pozostałe elementy wymienione w pkt IV Rekrutacja uczestników 3.1 Docelowymi grupami uczestników seminariów, szkoleń i konferencji, są w szczególności 6

7 przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, sektora B+R oraz sektora MŚP a także obecni i potencjalni członkowie Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych, a także pozostali zainteresowani zagadnieniami rewitalizacji. Rekrutacja powinna rozpocząć się na co najmniej 40 dni przed terminem odpowiednio szkolenia, seminarium i konferencji. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, informować o liczbie uczestników zarejestrowanych na dane seminarium, szkolenie lub konferencję. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku, do mailowego oraz pisemnego poinformowania Zamawiającego, jeżeli w terminie 10 dni przed terminem odpowiednio każdego szkolenia, seminarium i konferencji, Wykonawca nie zapewnił zrekrutowania co najmniej 80 % uczestników a także w terminie 3 dni przed terminem odpowiednio każdego szkolenia, seminarium i konferencji, jeżeli Wykonawca nie zapewnił zrekrutowania co najmniej 100 % uczestników na to szkolenie, seminarium lub konferencję. Powiadomienie Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia 100% obsadzenia liczby uczestników na każde z organizowanych szkoleń, seminariów i konferencji. W przypadku w którym całość lub część uczestników szkolenia, seminarium lub konferencji zrekrutowanych zostało w drodze uzupełniających działań podejmowanych przez Zamawiającego a nie Wykonawcę, nawet w przypadku, gdy zapewniony został udział 100% uczestników w szkoleniu, seminarium lub konferencji, uznaje się że Wykonawca przeprowadził szkolenie w sposób niewłaściwy, co uprawnia Zamawiającego do naliczenia odpowiedniej kary umownej zastrzeżonej w treści umowy zawartej z Wykonawcą. 3.2 Uczestnicy odpowiednio szkoleń, seminariów i konferencji rekrutowani winni być w pierwszej kolejności, ze wskazanej w cz. IV pkt 3.1 grupy docelowej. Zamawiający przekaże Wykonawcy podstawową listę potencjalnych uczestników zawierającą dane kontaktowe obecnych Partnerów Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych w tym potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych, JST, sektora B+R oraz pozostałych osób lub podmiotów, które mogą być zainteresowane zagadnieniami rewitalizacji. 3.3 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rekrutacji uczestników w tym do przygotowania na podstawie wskazań Zamawiającego, projektu graficznego zaproszeń do udziału w szkoleniu, seminarium, konferencji i po akceptacji Zamawiającego do wysłania zaproszeń do udziału potencjalnym uczestnikom za pośrednictwem poczty oraz faxem. Rekrutacja prowadzona będzie również za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line zamieszczonego na stronie internetowej Wykonawcy w formie interaktywnego formularza zgłoszeniowego. Nie może być to jednak jedyna forma prowadzonej rekrutacji (np. fax albo skan wydrukowanego i podpisanego formularza). Zamawiający umieści także na swojej stronie internetowej informacje o organizowanych szkoleniach, seminariach i konferencji oraz link, za pomocą którego nastąpi przekierowanie do strony Wykonawcy na której uczestnicy będą mogli dokonać elektronicznego zgłoszenia swojego udziału. 3.4 W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z cz. IV pkt. 3.2, pozostanie pewna liczba wolnych miejsc, Wykonawca może skierować ofertę uczestnictwa do innych, niż wskazanych podmiotów i osób. W przypadku, gdy na szkolenia, seminaria i konferencje zgłosi się większa liczba chętnych niż liczba wolnych miejsc, należy uwzględnić równowagę pomiędzy reprezentantami poszczególnych instytucji (np. nie jest dopuszczalna sytuacja, gdy jedną instytucję reprezentuje wiele osób, a dla innej zabrakło miejsc na szkoleniu). W jednej grupie szkoleniowej lub seminaryjnej nie mogą uczestniczyć przedstawiciele tylko jednej instytucji. 3.5 Wykonawca zapewni możliwość uczestniczenia w szkoleniach i seminariach i konferencji pracownikom Zamawiającego w celach kontrolnych, którzy uprawnieni są do otrzymywania takich samych świadczeń jak uczestnicy w szczególności otrzymają materiały szkoleniowe, zapewnione zostaną dla nich usługi gastronomiczne itp. Terminy uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego ustalane będą na bieżąco, przy czym każdorazowo w szkoleniu, seminarium lub konferencji weźmie udział co najmniej jeden przedstawiciel Zamawiającego. 3.6 Zapis cz. IV pkt. 3.5 nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do zgłoszenia wskazanych przez siebie osób jako uczestników szkoleń, seminariów lub konferencji. 3.7 Przez zarejestrowanego uczestnika szkolenia, seminarium i konferencji należy rozumieć osobę, która zgłosiła swój udział oraz była obecna na szkoleniu, seminarium, konferencji, co potwierdziła wpisem na liście obecności uczestników. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności wpisów na liście obecności uczestników ze stanem rzeczywistym. 7

8 Każda lista obecności będzie zawierała informację o temacie, terminie, miejscu szkolenia oraz o osobach przeprowadzających szkolenie (imię i nazwisko). 3.8 Wykonawca w procesie rekrutacji przede wszystkim: a) będzie prowadził elektroniczną bazę zarejestrowanych uczestników zawierającą dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, instytucja, adres i numer telefonu służbowego, b) będzie monitorował na bieżąco aktualność zgłoszeń oraz w razie potrzeby dokona właściwych aktualizacji, c) poinformuje osoby zgłaszające się na seminaria/szkolenia/ konferencję o zakwalifikowaniu (lub niezakwalifikowaniu) zgłaszającego oraz przekaże wszystkie niezbędne informacje związane z organizacją szkoleń, lokalizacją sali szkoleniowej, sposobem dojazdu, itp. 3.9 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji ciążących na nim obowiązków, jako na administratorze danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych a w tym zakresie zobowiązany jest także do uzyskania od wszystkich uczestników szkoleń, seminariów oraz konferencji zgody, na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie zebranych danych osobowych w celach związanych z realizacją Projektu. 4. Miejsce organizacji szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji. 4.1 Wszystkie szkolenia i seminaria powinny odbywać się w jednym miejscu przy czym w różnym czasie. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji konferencji w innym miejscu niż organizacja szkoleń i seminariów. 4.2 Miejsce przeprowadzenia szkoleń, seminariów, konferencji: konferencja, a także seminaria i szkolenia odbywać się będą w salach szkoleniowo-konferencyjnych mieszczących się w ośrodkach szkoleniowych/hotelach odpowiadających standardem hotelowi co najmniej 3- gwiazdkowemu w rozumieniu przepisów 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006, Nr 22, poz. 169), zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego w promieniu maksymalnie 25 km od siedziby Zamawiającego. 5. Wymagania dotyczące powierzchni służących do przeprowadzenia szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji Wymagania dotyczące sal, w których przeprowadzane są szkolenia, seminaria oraz konferencja: a) sala powinna zapewniać możliwość dziennego oświetlenia ( nie dotyczy sali, w której ma się odbyć konferencja), b) sala powinna by klimatyzowana, c) sala powinna być wyposażona w sprzęt multimedialny: laptop, rzutnik multimedialny, flipchart, zestaw mazaków, d) na sali powinien być zapewniony jeden mikrofon dla prelegentów a w przypadku konferencji, powinien być zapewniony dodatkowy przynajmniej jeden mikrofon mobilny, 5.2. Dla potrzeb organizacji szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji Wykonawca oprócz powierzchni sal, udostępni także powierzchnię niezbędną dla zorganizowania Punktu Rejestracyjnego i Informacyjnego, zaplecze sanitarne, oraz szatnie. Wielkość powierzchni wskazanej w zdaniu poprzednim powinna być adekwatna do liczby uczestników oraz gwarantować możliwość ich swobodnego przemieszczania się Wszystkie ww. elementy powierzchni szkoleniowej, seminaryjnej oraz konferencyjnej powinny być ze sobą dobrze skomunikowane Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i porządku Wykonawca odpowiada za zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc siedzących, ich ustawienie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, oraz zapewnienie sieci elektrycznej 8

9 zapewniającej bezpieczne działanie przewidzianego do podłączenia wyposażenia technicznego Oznakowanie sal: Wykonawca oznaczy czytelnie sale w sposób ułatwiający uczestnikom poruszanie się po niej, dokona oznakowania ciągów komunikacyjnych (kierunkowskazy) do sal w których odbywać się będzie szkolenie, seminarium lub konferencja Szatnia/-nie: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji łatwo dostępną/ne oraz dobrze oznakowaną/ne szatnię/nie Punkt Rejestracyjny i Informacyjny: Wykonawca zapewni organizację Punktu Rejestracyjnego i Informacyjnego składającego się z jednego stanowiska w pobliżu sal, w których będą odbywały się szkolenia i seminaria oraz w pobliżu sali konferencyjnej. Punkt Rejestracyjny i Informacyjny Wykonawca wyposaży w ladę recepcyjną lub połączone ze sobą stoły na minimum 2 stanowiska rejestracyjne oraz w źródło zasilania, umożliwiające podłączenie wyposażenia technicznego (w tym przenośne komputery i drukarkę). W ramach Punktu Rejestracyjnego i Informacyjnego Wykonawca zapewni obsługę procesu rejestracji uczestników, wydawania materiałów szkoleniowych i innych materiałów zapewnionych przez Zamawiającego, udzielanie informacji uczestnikom konferencji w szczególności informacji organizacyjnych dotyczących planu szkolenia, seminarium lub konferencji. Wykonawca zapewni także dodatkową powierzchnię na wyposażenie techniczne, materiały dla uczestników, elementy wizualizacji (np. ścianka, roll-upy). Wykonawca we własnym zakresie opracuje ogólny wzór identyfikatorów na szkolenia, seminaria i konferencje. Wydrukuje je i umieści w miękkiej folii zabezpieczającej w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników poszczególnych wydarzeń. Zamawiający dostarczy Wykonawcy odpowiednio wcześniej smycze reklamowe, na których będzie umieszczony identyfikator przygotowany przez Wykonawcę. 6. Wymagania Zamawiającego w zakresie wyposażenia technicznego 6.1 Na potrzeby realizacji szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji Wykonawca zapewni niezbędne wyposażenie techniczne, w tym: urządzenia nagłaśniające i oświetleniowe, dostosowane do charakteru i potrzeb odpowiednio dla organizowanych szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji wraz z obsługą. 6.2 Wykonawca zapewni nagłośnienie sali w taki sposób, aby dźwięk był dobrze słyszalny w każdym jej punkcie oraz jej oświetlenie. 6.3 Wykonawca zabezpieczy elementy techniczne wprowadzane przez niego do przestrzeni konferencyjnej, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników i nie naruszały estetyki miejsca i wydarzeń. 6.4 Wykonawca zapewni obsługę wyposażenia technicznego/serwis techniczny w czasie trwania szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji oraz w czasie przygotowań, przynajmniej w wymiarze: 2-osobowa stała obsługa techniczna. 6.5 Wykonawca skoordynuje działania serwisu technicznego urządzeń. 6.6 Wykonawca niezwłocznie usunie usterki dostarczonego wyposażenia technicznego i wymieni materiały eksploatacyjne, takie jak papier, toner, jeśli zajdzie taka potrzeby. 7. Wymagania Zamawiającego w zakresie dostępu do Internetu dla uczestników szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji. Zamawiający wymaga, aby w dniu szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji, sale w których są organizowane, objęte były zasięgiem bezprzewodowej sieci z dostępem do Internetu, zabezpieczonej hasłem udostępnianym uczestnikom na ich życzenie. Informacja o takiej możliwości powinna być widoczna w Punkcie Rejestracyjnym i Informacyjnym. 8. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów szkoleniowych 8.1 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przygotowania oraz powielenia materiałów szkoleniowych, które przekazane zostaną uczestnikom szkoleń, seminariów oraz konferencji, przed ich rozpoczęciem. 9

10 8.2 Wszystkie przygotowywane materiały szkoleniowe powinny mieć zachowaną jednakową linie graficzną i kolorystyczną, tak aby zrealizowane materiały stanowiły spójną całość oraz zawierać elementy wizualizacji uzgodnione z Zamawiającym. 8.3 Wykonawca przekaże wykonane materiały szkoleniowe Zamawiającemu także na płycie CD lub innej formie elektronicznej ustalonej z Zamawiającym. 9. Wymagania Zamawiającego dotyczące zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, seminarium, konferencji. 9.1 Wykonawca na podstawie wskazań Zamawiającego, zobowiązany jest do opracowania projektu graficznego oraz treści zaświadczenia o ukończeniu seminarium, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenia uczestnictwa w konferencji. 9.2 Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania wskazanych w ust. 1 zaświadczeń w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników danego seminarium, szkolenia lub konferencji oraz zobowiązany jest do wręczenia tych zaświadczeń uczestnikom, po zakończeniu odpowiednio seminarium, szkolenia lub konferencji. 9.3 Zaświadczenia powinny zajmować jedną stronę formatu min. A5 oraz powinny być wydrukowane w kolorze na papierze o gramaturze min. 180 g/m Wymagania dotyczące ewaluacji szkoleń i seminariów 10.1 Wykonawca na podstawie wskazań Zamawiającego, zobowiązany jest do opracowania ankiety ewaluacyjnej. Ankieta ewaluacyjna powinna umożliwić uczestnikowi dokonanie oceny przynajmniej następujących elementów: program i metody szkoleniowe, zdobycie nowej wiedzy przez uczestnika, przydatność seminarium/szkolenia, zgodność materiałów szkoleniowych z programem, kompetencje prelegentów, stopień realizacji programu, organizację seminarium/szkolenia, słabe i mocne strony seminarium / szkolenia. Pytania w ankiecie ewaluacyjnej, powinny umożliwiać przy najmniej dokonanie ocen zagadnień wskazanych w zdaniu poprzednim za pomocą punktów od 1 do Po zakończeniu każdego z seminariów oraz szkoleń, Wykonawca zobowiązany jest do rozdania uczestnikom ankiety ewaluacyjnej oraz ich zebrania po ich wypełnieniu przez uczestników. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zwrotu ankiet ewaluacyjnych na poziomie co najmniej 70% dla każdego z organizowanych szkoleń doradczych oraz seminariów warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz przedstawienia Zamawiającemu raportu ewaluacyjnego, zawierającego pełną analizę ocen uczestników seminariów i szkoleń nie później niż 5 dni roboczych po przeprowadzeniu każdego z seminariów i szkolenia Po zakończeniu każdego z seminarium i szkolenia Wykonawca przekaże ankiety Zamawiającemu. Jeżeli średnia ocen, wyliczona zgodnie ze wzorem: Sp > 3 Lu Gdzie: Sp - suma punktów uzyskanych łącznie przez wszystkich uczestników, odpowiednio albo szkolenia albo seminarium Lu liczba uczestników albo szkolenia albo seminarium Zamawiający uzna seminarium / szkolenie za nienależyte wykonanie Umowy. 11. Opracowanie i realizacja scenografii oraz oznaczeń 11.1 Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji uzgodniony z Zamawiającym projekt scenografii i aranżacji sali do przeprowadzania szkoleń doradczych, seminariów warsztatowych oraz konferencji w terminie 5 dni przed rozpoczęciem odpowiednio szkolenia, seminarium i konferencji Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sali w której odbywać się będą szkolenia, 10

11 seminaria oraz konferencja, poprzez wskazania nazwy organizatora, tematu seminarium oraz obowiązującego zestawu znaków graficznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSS), Województwa Śląskiego, Unii Europejskiej (w kolejności tutaj podanej), podpis w postaci Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata oraz opcjonalnie hasło programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Wytycznych o których mowa w cz IV pkt 1 ppkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia na obszarze powierzchni szkoleniowych w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą szeregu elementów wizualizacji w postaci m.in.: banerów, plakatów, roll-up-ów, stojaków wystawienniczych, ścianek i kierunkowskazów w sposób nie powodujący uszkodzeń powierzchni, na których będą one zamieszczane. 12. Usługi gastronomiczne wraz z obsługą 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom każdego z seminariów warsztatowych, szkoleń doradczych oraz konferencji, prelegentom i przedstawicielom Zamawiającego usług gastronomicznych wraz z obsługą. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania usług gastronomicznych przy uwzględnieniu maksymalnej ilości uczestników (w tym prelegentów oraz przedstawicieli Zamawiającego) jaka przewidywana jest odpowiednio dla seminariów warsztatowych, szkoleń doradczych, konferencji 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: a) w przypadku seminariów warsztatowych 2 przerw kawowych po min. 10 min. oraz jedną przerwę na lunch trwającą maksymalnie 40 minut, b) w przypadku szkoleń doradczych 2 przerw kawowych po min. 10 min. oraz jedną przerwę na lunch trwającą maksymalnie 40 minut, c) w przypadku konferencji 2 przerw kawowych po min. 10 min. oraz jedną przerwę na lunch trwającą maksymalnie 40 minut, 3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia rozkładu przerw w ramach seminariów warsztatowych, szkoleń doradczych i konferencji w porozumieniu z Zamawiającym i przy jego akceptacji. 4. W ramach przerwy kawowej Wykonawca zapewni: wybór herbat, kawę, cytrynę do herbaty, mleko do kawy i/lub herbaty, cukier i słodzik, zimne napoje: w tym wodę gazowaną i niegazowaną, soki owocowe, wybór ciastek oraz owoców. 5. W ramach lunchu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: dwudaniowego obiadu (zupa, danie główne) a także napoje w tym kawa, herbata, soki, woda. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaproponuje co najmniej 3 warianty menu lunchu. 6. Ostateczna zawartość menu lunchu i przerwy kawowej zostanie uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego z wyprzedzeniem 20 dni przed rozpoczęciem odpowiednio seminarium warsztatowego, szkolenia doradczego, konferencji. 7. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania przez Wykonawcę naczyń jednorazowych, naczyń wykonanych z plastiku lub innych tworzyw sztucznych. 8. Wykonawca, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zapewni niezbędną do prawidłowej realizacji usługi gastronomicznej liczbę pracowników obsługi. Wykonawca gwarantuje, iż określona przez niego liczba pracowników pozwoli na zapewnienie sprawnego i zgodnego z wysokimi standardami przebiegu procesu serwowania posiłków dla odpowiedniej liczby osób. 9. Miejsce lub sala do wydawania posiłków powinny znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu niż sala szkoleniowa, seminaryjna lub konferencyjna, ulokowanym przy sali w której odbywa się odpowiednio szkolenie, seminarium lub konferencja, ewentualnie w najbliższej odległości przy czym w ramach tego samego budynku. 13. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1. Zapewnienie uczestnikom przyborów biurowych (długopis, notes co najmniej formatu A5). 2. Zebranie danych kontaktowych uczestników (imię, nazwisko, telefon służbowy, , nazwa instytucji, stanowisko) i przekazanie tych danych Zamawiającemu po zakończeniu cyklu szkoleń. Wykonawca powinien uzyskać zgodę uczestników na przetwarzanie danych osobowych. 11

12 14. Wymagania dotyczące publikacji materiałów szkoleniowych Wszystkie materiały szkoleniowe, które będą przygotowane przez Wykonawcę i wykorzystywane w trakcie trwania szkoleń, seminariów po zakończeniu wszystkich szkoleń i seminariów, w terminie 30 dni od ich zakończenia, zostaną przez Wykonawcę opracowane w jedną, zbiorczą publikację stanowiącą kompendium wiedzy z zakresu tematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych i wydrukowane w liczbie 500 egzemplarzy. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania materiałów szkoleniowych w jedną publikację. W ramach tego działania Wykonawca będzie zobowiązany do: 1. Opracowanie tekstu z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień poruszanych na szkoleniach i seminariach, skład, korekta i łamanie tekstu, opracowanie projektu okładki a także wydruk publikacji. Wymagania techniczne publikacji : - format minimum B5 maksimum A4, - objętość publikacji w granicach 150 stron, - okładka miękka, foliowana (matowa), gramatura papieru min. 220 g/m 2 - druk dwustronny ( Zamawiający przewiduje wydruk 2/3 objętości jako wydruk czarno-biały oraz 1/3 objętości publikacji jako wydruk kolorowy), - papier offsetowy o gramaturze w przedziale g/ m 2. - nakład 500 egzemplarzy, Publikacja winna mieć jednolity charakter (klejona bądź zszyta nićmi) 2. Wykonawca najpóźniej do r. przedstawi konspekt publikacji do akceptacji przez Zamawiającego. 3. Opracowana publikacja winna zawierać oznaczenia uzgodnione z Zamawiającym w tym w szczególności spełniać wymagania wskazane w WYTYCZNYCH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI opublikowanych na stronie internetowej RPO WŚL tj 12

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 30.04.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 22.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/49/Łódź Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal, zakwaterowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/109/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 4.08.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/48/Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 23.01.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Numer sprawy: KZp.2730.12.14 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie praktycznych szkoleń grupowych wspierających wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PSS. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PSS. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu I Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa Warszawa, dn. 19.12.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PSS 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 285495-2010 z dnia 2010-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu seminariów (1-dniowych oraz 3-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia l.p. Wymagania. Opis wymagań. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (OSÓB Minimum 99 osób: 1. SZKOLONYCH) do przeszkolenia/ilość

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku.

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku. dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: (usługi w zakresie organizacji imprez)

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: (usługi w zakresie organizacji imprez) Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi organizacji serii spotkań Innowacyjny Mikser, poświęconych innowacjom społecznych i generowaniu pomysłów na innowacje dla osób/instytucji zainteresowanych rozwijaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Rozeznanie rynku Opis przedmiotu zamówienia I Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia pt. Warsztat dla kontrolerów dla maksymalnie 15 pracowników Wydziału Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/98/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 15.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/129/Żory Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 17.12.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE Warszawa, 01 październik 2009 r. UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i w załączonym dokumentach stanowią informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 1 dniowego stacjonarnego szkolenia zamkniętego z zakresu standardów i zasad etycznych przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich ul. Anny Jagiellonki 14/1 35-623 Rzeszów NIP 813-321-79-55 REGON 691780540 Rzeszów, 18.01.2012r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych Regulamin szkoleń otwartych 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Łukasz Pulter z siedzibą we Wrocławiu 50-008, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 21.03.2011r. AT GROUP S.A. ul. Chopina 10 44-100 Gliwice

Gliwice, 21.03.2011r. AT GROUP S.A. ul. Chopina 10 44-100 Gliwice ul. Chopina 10 Gliwice, 21.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (Usługa hotelowa, wyżywienie, wynajem sali szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1.4 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. IV Oznaczenie części Nazwa zadania Maksymalna liczba uczestników szkolenia Miejsce szkolenia CZĘŚĆ IV Akredytowane szkolenie ITIL Foundation

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 22.05.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły: GWI.271.60.2011 Tychy, dnia 20-10-2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego ze środków UE - Program

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 Nr sprawy POIG 2014/6 Reda, dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 W związku z realizacją przez Gminę Miasto Reda projektu Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ I. Zasady ogólne Podstawą organizacji szkoleń jest Plan Szkolenia. W terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 2. Nazwa Firmy..., siedziba..., REGON..., NIP... reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. 2. Nazwa Firmy..., siedziba..., REGON..., NIP... reprezentowanym przez: Załącznik nr 2. WZÓR UMOWY zawarta dnia..., w Bielinach, pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, NIP: 657-269-35-04 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.51.2013 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: 1.1. warsztatów umiejętności psychospołecznych - część I przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 Dotyczy projektu: Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP (UDA-POKL.02.01.02-00-001/10) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ- V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ- V SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ- V Zał. nr 1.5 do siwz Oznaczenie części Nazwa zadania Maksymalna liczba uczestników szkolenia Miejsce szkolenia CZĘŚĆ V Programowanie Aplikacji Internetowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/130/Warszawa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 14.01.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 2. Rodzaj zamówienia: wynajęcie sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkolenia w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Wynajem sali konferencyjnej w celach szkoleniowych, wraz z obsługą gastronomiczną dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 15738-2012; data zamieszczenia: 17.01.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szkolenie wraz z egzaminem PRINCE2 - poziom Fundation 2. Szkolenie wraz

Bardziej szczegółowo

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły,

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 tel. /+42/ 663 33 90 90-051 Łódź fax /+42/ 663 33 91 www.lodzkie.pl zp.info@lodzkie.pl ZP.272.58.2014 Łódź, dn. 18.07.2014

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 27.09.2011 Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do umowy nr. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00 Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 08 maja 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej na organizację

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/133/Warszawa_MS_IV/V Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 20.02.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 dniowego spotkania pod nazwą Forum liderów obszarów wiejskich województwa łódzkiego. Forum musi się odbyć w hotelu/ośrodku/centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia w projekcie Beton wiąże nasze kompetencje ich rozwój naszą strategią na

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych

UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

WZP/WIS/U-332-22/13. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

WZP/WIS/U-332-22/13. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Człowiek najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dotyczy organizacji 20 jednodniowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 05/PK/8.1.1/POKL/2012

Zapytanie ofertowe Nr 05/PK/8.1.1/POKL/2012 Szczecin, dn. 04.07.2012 r. Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ul. Mieszka I 61 C 71-011 Szczecin Zapytanie ofertowe Nr 05/PK/8.1.1/POKL/2012 Zamówienie nie podlega procedurom ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWYCH )

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWYCH ) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 15.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia DOPS/ZP/252-6/2014 Załącznik nr 4a i/lub 4b i/lub 4c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług hotelowo restauracyjnych w podziale na zadania: Zadanie 1- Usługa hotelowo-restauracyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.07.2014 r.

Warszawa, 15.07.2014 r. Warszawa, 15.07.2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/100/KSKN usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Ostróda, dnia 21.02.2013 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzona w dniu 21.02.2013 r. przez Dyrektora Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Genexo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 26), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodrąb, dnia 28.04.2015 r. W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, dnia 15.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Kierujący zapytanie Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Zwany dalej Zamawiającym Zapraszamy do składania

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi Łódź, dnia 27 grudnia 2011 r. Zapytanie ofertowe Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ATUM Sp. z o.o.

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ATUM Sp. z o.o. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ATUM Sp. z o.o. Regulamin określa formę, zakres, zasady świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ATUM Sp. z o.o., warunki zawierania umów,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4 Nowy Sącz 27.08.2012 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE NR WC.4 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Olsztyn,07.06.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-7/2013 W związku z realizacją przez: Visimind Ltd sp. z o.o. projektu

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami.

Umowa. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami. Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, NIP 542 303 15 36, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/04/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/04/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/04/1 UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i załączonym dokumentach stanowią informacje poufne w rozumieniu art. 72 1 kodeksu cywilnego. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/ /2012 zawarta w dniu..2012 roku w Warszawie. dla części 1-4

UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/ /2012 zawarta w dniu..2012 roku w Warszawie. dla części 1-4 Strona1 UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/ /2012 zawarta w dniu..2012 roku w Warszawie dla części 1-4 pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo