ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA EKOLOGIA W PRZEMYŚLE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Podziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL /13 zawartej pomiędzy Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy k/rzeszowa, Świlcza 145 B, Świlcza a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności Zamawiający Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Świlcza 145 B Świlcza KRS: NIP , REGON Tel: (17) Fax: (17) Adres strony internetowej Zamawiającego: I. Postanowienia ogólne 1. W związku z realizacją Projektu pn. ZIELONA PRODUKCJA EKOLOGIA W PRZEMYŚLE, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Podziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL /13 zawartej pomiędzy Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy k/rzeszowa, Świlcza 145 B, Świlcza a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi cateringowej i/lub wynajmu sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach w/w Projektu w zakresie przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym. 2. Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności. 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (dotyczących realizacji przez Wykonawcę jednej lub obydwu ze wskazanych w punkcie II pkt 1 a, 1 b usług). Postępowanie może zakończyć się wyborem kilku Wykonawców. Złożenie oferty na więcej niż jedną usługę nie wymaga złożenia odrębnych formularzy ofertowych na każdą z nich.

2 II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usługi cateringowej; b. świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej; w ramach projektu pn. ZIELONA PRODUKCJA EKOLOGIA W PRZEMYŚLE, realizowanego przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy k/rzeszowa, Świlcza 145 B, Świlcza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Podziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA- POKL / Grupa docelowa wsparcia: a. przedsiębiorcy z sektora MŚP mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ich pracownicy w rozumieniu Kodeksu Pracy (art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.). Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) przyjęto, że za pracowników będą uznawane następujące osoby: pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.); osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy; właściciele pełniący funkcje kierownicze; wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. b. Wsparciem zostaną objęci przedsiębiorcy branży produkcyjnej (PKD, Sekcja C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE). 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): a Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków b Usługi dostarczania posiłków c Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.

3 4. Zakres zadań Wykonawcy obejmować będzie: A. w ramach części 1 a: usługa cateringowa: 1. Wykonawca zapewnia przygotowanie i dostawę cateringu dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu ZIELONA PRODUKCJA EKOLOGIA W PRZEMYŚLE (zwanego dalej projektem ) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Podziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA- POKL /13 zawartej pomiędzy Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy k/rzeszowa, Świlcza 145 B, Świlcza a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Catering będzie świadczony w miejscu realizacji szkoleń, na terenie województwa podkarpackiego dla 1 grupy szkoleniowej, przewidzianej w projekcie. Grupa szkoleniowa będzie liczyła 18 osób. Wymiar szkolenia dla jednej grupy szkoleniowej wynosi 20 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe po 10 godzin dydaktycznych). Godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. Łącznie Wykonawca zapewnia catering dla 18 uczestników szkolenia. Catering świadczony będzie każdego dnia szkolenia. Łączna liczba dni świadczenia cateringu w czasie szkoleń wynosi 2 dni szkoleniowe, po 10 godzin dydaktycznych (20 godzin dydaktycznych). 3. Catering powinien być zapewniony w godzinach określonych w Szczegółowym harmonogramie danego szkolenia r. 4. Usługa cateringowa dla uczestników szkoleń składa się z: a. przerwy kawowej obejmującej dostarczenie i podanie kawy, herbaty, śmietanki do kawy, cukru, zimnych napojów (woda mineralna gazowana i niegazowana, sok: min. 2 smaki) oraz drobnych przekąsek w postaci: ciastek, paluszków serwis kawowy serwowany jest każdego dnia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia (18 osobowa grupa szkoleniowa) b. posiłku obiadowego obejmującego dostarczenie i podanie ciepłego posiłku składającego się z zupy oraz drugiego dania posiłek obiadowy serwowany jest każdego dnia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia (18 osobowa grupa szkoleniowa). 5. Wykonawca w trakcie serowania posiłków zapewnia zastawę stołową (naczynia szklane, porcelanowe lub porcelitowe oraz sztućce ze stali nierdzewnej, serwetki jednorazowe, papierowe, składane dla każdego uczestnika). 6. Wykonawca zapewnia obsługę całego zamówienia (wydanie posiłku, utrzymywanie porządku w miejscu serowania posiłków, nadzór nad wykonaniem usługi i organizacją cateringu, zapewnienie zastawy, sprzątanie (m.in. wywóz naczyń/śmieci). B. w ramach części 1 b: usługa wynajmu sali szkoleniowej: 1. Wykonawca zapewnia wynajem sali szkoleniowej na terenie województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu ZIELONA PRODUKCJA EKOLOGIA W PRZEMYŚLE (zwanego dalej projektem ) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Podziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL /13 zawartej pomiędzy Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy k/rzeszowa, Świlcza 145 B, Świlcza a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

4 2. Wykonawca zapewnia udostępnienie sali szkoleniowej, o której mowa w pkt 1 dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 18 osób. Wymiar szkolenia dla jednej grupy szkoleniowej liczącej 18 osób wynosi 20 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. Łącznie wymiar godzin najmu sali szkoleniowej wynosi: 20 godzin dydaktycznych. Wynajmujący udostępnia salę szkoleniową przez 2 dni (10 godzin dydaktycznych dziennie/8 godzin zegarowych) w terminie r. 3. Sala szkoleniowa powinna spełniać następujące warunki: a. powierzchnia sali gwarantująca optymalne warunki do prowadzenia zajęć szkoleniowych w grupach 18 osobowych, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniające odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe; b. stoły i krzesła w ilości wystarczającej dla wszystkich uczestników danego szkolenia: w sali szkoleniowej znajduje się min. 18 stanowisk plus stanowisko dla trenera umożliwiających odbycie zajęć teoretycznych; powierzchnia sali umożliwia takie ustawienie stanowisk, by zapewniać swobodne przejście między stanowiskami; c. budynek, w którym znajduje się sala posiada zaplecze sanitarne; 4. odpowiednie oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie; 5. ogrzewanie oraz dostęp do źródeł prądu; 6. wyposażenie: ekran, flipchart, projektor multimedialny; 5. Miejsce realizacji usług: a. usługa cateringu i/lub wynajmu sali szkoleniowej realizowana będzie na terenie województwa podkarpackiego. 6. Termin realizacji usług: a. usługa cateringu i/lub wynajmu sali szkoleniowej realizowana będzie zgodnie z Szczegółowym harmonogramem realizacji danego szkolenia, w ramach projektu, w dniach r. Szczegółowy harmonogram realizacji danego szkolenia, który będzie określał dokładne terminy oraz godziny wynajmu sali szkoleniowej oraz terminy i godziny świadczenia usługi cateringu Zmawiający przekaże Wykonawcy przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Szczegółowego harmonogramu realizacji danego szkolenia, o czym poinformuje wybranego Wykonawcę. 7. Forma współpracy: a. usługi realizowane będą na podstawie umowy cywilno-prawnej. III. Warunki udziału w postępowaniu: 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające poniżej określone warunki:

5 a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu pkt 2, według formuły spełnia/ nie spełnia na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Z treści oświadczenia Wykonawcy mającego na celu potwierdzenie spełniania warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. IV. Informacje na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 1. Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42,poz. 275 z późn. zm.) tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (Ograniczenie powyższe dotyczy również wszelkich wzajemnych sytuacji faktycznych jak i prawnych między Zamawiającym a Wykonawcą, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, a przepis art. 6c ust. 2 pkt 4 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy traktować jako przykładowe takie wyliczenie). 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. V. Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych określonych w punkcie III, zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu). 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w zastosowanym kryterium oceny ofert.

6 VI. Kryteria oceny oferty 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego. 2. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: A. w ramach części 1 a: usługa cateringowa: całkowita cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1a usługa cateringowa waga 100 %; Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1a usługa cateringowa otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1a usługa cateringowa. Wzór: najniższa oferowana całkowita cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1a usługa cateringowa wynikająca ze złożonych ofert Liczba punktów = x 100 punktów całkowita cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1a usługa cateringowa wskazana w badanej ofercie Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto jaką Wykonawcy zadeklarowali za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1a usługa cateringowa (Catering dla 1 grupy szkoleniowej, liczącej 18 osób. Łącznie Wykonawca zapewnia catering dla 18 uczestników szkoleń. Catering świadczony będzie każdego dnia szkolenia. Łączna liczba dni świadczenia cateringu w czasie szkoleń wynosi 2 dni szkoleniowe, po 10 godzin dydaktycznych (20 godzin dydaktycznych). Godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w przyjętym kryterium wynosi 100 pkt. B. w ramach części 1 b: usługa wynajmu sali szkoleniowej: całkowita cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1b usługa wynajmu sali szkoleniowej waga 100 %;

7 Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1b usługa wynajmu sali szkoleniowej otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1b usługa wynajmu sali szkoleniowej. Wzór: najniższa oferowana całkowita cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1b usługa wynajmu sali szkoleniowej wynikająca ze złożonych ofert Liczba punktów = x 100 punktów całkowita cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1b usługa wynajmu sali szkoleniowej wskazana w badanej ofercie Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto jaką Wykonawcy zadeklarowali za realizację całego przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1b usługa wynajmu sali szkoleniowej (Wykonawca zapewnia udostępnienie sali szkoleniowej, dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 18 osób. Łącznie wymiar godzin najmu sali szkoleniowej wynosi: 20 godzin dydaktycznych. Wynajmujący udostępnia salę szkoleniową przez 2 dni (10 godzin dydaktycznych dziennie/8 godzin zegarowych). Wymiar szkolenia dla jednej grupy szkoleniowej liczącej 18 osób wynosi 20 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w przyjętym kryterium wynosi 100 pkt. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów, w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia: część 1a usługa cateringu lub 1 b usługa wynajmu sal szkoleniowych. 4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo w sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta ma wyższą wartość niż budżet projektu na realizację zadania będącego przedmiotem zamówienia do podjęcia indywidualnych negocjacji z Wykonawcą który uzyska największą liczbę punktów lub prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w

8 stosunku do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny. VII. Wymogi dotyczące sporządzenia oferty: 1. Oferta cenowa na świadczenie usługi cateringu i/lub wynajmu sali szkoleniowej powinna zawierać koszt brutto wykonania całej usługi, w ramach poszczególnych części. Podana przez Wykonawcę cena brutto powinna stanowić całkowity koszt przeprowadzenia całego przedmiotu zamówienia w ramach części 1a lub 1b 2. W cenie usługi wskazanej zgodnie z kryteriami oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert (jeśli dotyczy) oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. 3. Ceny ofert muszą być wyrażone w złotych polskich. 4. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie (ewentualnie ustalone na drodze negocjacji przeprowadzonych przez Zamawiającego) będą obowiązywały przez cały okres ważności umowy (tj. do r.) i nie będą podlegały zwiększeniu. VIII. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Ofertę sporządzić należy na wzorze Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. c. Oświadczenie o dysponowaniu salą szkoleniową, na potrzeby realizacji szkoleń, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. d. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

9 IX. Okres związania ofertą: 1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. X. Termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy składać do dnia r. do godz W przypadku ofert przesłanych drogą poczty tradycyjnej będzie decydowała data oraz godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 3. W przypadku złożenia oferty drogą poczty tradycyjnej lub osobiście ofertę należy przekazać w zaklejonej kopercie zawierającej dopisek: Oferta na świadczenie usługi cateringowej i/lub wynajmu sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu ZIELONA PRODUKCJA EKOLOGIA W PRZEMYŚLE. W przypadku złożenia oferty drogą poczty elektronicznej w tytule wiadomości należy umieścić dopisek Oferta na świadczenie usługi cateringowej i/lub wynajmu sali szkoleniowej. 4. Termin otwarcia ofert: r. do godz Wszelkie informacje na temat przedmiotowego zapytania ofertowego udzielane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapytania proszę przesyłać na adres: 6. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną. Zamawiający gwarantuje udzielenie odpowiedzi, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do dnia r. do godz. 12:00. XI. Tryb przekazania oferty: 1. Oferta powinna być przekazana: a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego (Biurze Projektu): Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Świlcza 145 B Świlcza b. faxem na numer: c. pocztą elektroniczną: w formie scanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy na adres: d. pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego (Biura Projektu): Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Świlcza 145 B Świlcza

10 XII. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy wzór; 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wzór; 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym wzór; 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o dysponowaniu salą szkoleniową na potrzeby realizacji szkoleń wzór.

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Warszawa, 25.02.2014r. Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Zapewnienie sal szkoleniowych oraz usługi cateringowej dla uczestników i uczestniczek szkoleń na terenie całej Polski w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: Warszawa, dn. 12 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.skrzydladlabiznesu.pl Poznań, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na wybór dostawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo