ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L Lublin, dn r. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: Licencja na niezależność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy zaprasza do złożenia ofert na wynajem sali szkoleniowej i sali gimnastycznej w celu realizacji kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony przewidzianego w ramach projektu. Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 47, Szczecin REGON: , NIP: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej i sali gimnastycznej w celu realizacji kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej przewidzianego w ramach projektu w ramach realizacji projektu: Licencja na niezależność zgodnie z poniższą specyfikacją: Zamówienie Część I Sala szkoleniowa na kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej Część II Sala gimnastyczna Minimalne obligatoryjne wymagania dotyczące sal sala musi być wyposażona w minimum 16 stanowisk (15 dla uczestników + 1 prowadzący) - stół + krzesło; sala wyposażona w laptop, rzutnik, tablicę typu flip-chart z papierem i pisakami; sala musi spełniać wszystkie wymogi BHP, sanitarne i przeciwpożarowe określone przepisami prawa; miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej oraz dostęp do WC i urządzeń sanitarnych, w tym samym budynku w którym jest sala szkoleniowej; dostępność każdej z sal min. na 15 minut przed i po szkoleniu; Oferent zapewnia miejsce wyposażone w czajnik bezprzewodowy, stolik, pozwalające na przygotowanie przerw kawowych i obiadowych oraz na spożycie posiłku; Miejsce realizacji zajęć: Kraśnik sala wyposażona w maty/materace niezbędne do przeprowadzenia zajęć z samoobrony dla 15 uczestników + 1 prowadzący; Łączna liczba godz. dydakt. wynajmu 1 grupa x 150 godz. 1 grupa x 60 godz.

2 na zajęcia samoobrony Samoobrona i techniki interwencji w ramach kursu kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej sala musi spełniać wszystkie wymogi BHP, sanitarne i przeciwpożarowe określone przepisami prawa; miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej wraz z możliwością zmiany odzieży na sportową w odrębnych pomieszczeniach dla kobiet i mężczyzn; dostęp do WC i urządzeń sanitarnych w bliskiej odległości od sali gimnastycznej; dostępność każdej z sal min. na 15 minut przed i po szkoleniu; Oferent zapewnia miejsce wyposażone w czajnik bezprzewodowy, stolik, pozwalające na przygotowanie przerw kawowych i obiadowych oraz na spożycie posiłku; Miejsce realizacji zajęć: Kraśnik 2. Sale powinny znajdować się w budynku łatwo dostępnym dla osób dojeżdżających na szkolenie środkami komunikacji publicznej, w pobliżu obiektu powinien znajdować się bezpłatny parking dostępny dla osób dojeżdżających na szkolenie. 3. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: wywóz śmieci po podawanych podczas zajęć posiłkach; opiekę nad salami (w tym: otwarcie i zamknięcie sal) sprawowaną bezpośrednio przez oferenta lub osobę przez niego wyznaczoną. III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Szkolenia będą odbywać się w dni robocze w godzinach (od 8 do max 9 godz. dydaktycznych dziennie). 2. Zaplanowane terminy realizacji grupy szkoleniowej: lipiec-sierpień Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu realizacji szkoleń ze względu na przebieg rekrutacji w projekcie. IV. INFORMACJE DODATKOWE 1. Godzina dydaktyczna liczy 45 minut. Do czasu szkolenia nie wlicza się przerw kawowych i obiadowych. 2. W przypadku składania oferty na wynajem sali szkoleniowej i sali gimnastycznej Zamawiający wymaga od Oferenta jednoczesnego dysponowania 1 salą szkoleniową i 1 salą gimnastyczną. 3. Szczegółowy termin szkolenia zostanie przedstawiony Oferentowi, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 4. Oferent zapewnia, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. 5. Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za usługę uzależniona jest od posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu, pochodzących z dotacji na realizację projektu. W związku z tym Oferent oświadcza, że w przypadku opóźnień związanych z zapłatą za zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. Oferty cząstkowe pozostaną bez rozpatrzenia. 7. Oferent może złożyć jedną ofertę, nie dopuszcza się złożenia kilku ofert przez jednego Oferenta.

3 8. W przypadku złożenia kilku Ofert Zamawiający pozostawi wszystkie złożone oferty bez rozpatrzenia. 9. Zamawiający podpisze umowy z Oferentami, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów. W przypadku odnowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów. 10. Zamawiający przedkłada na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć zapotrzebowanie na sale. W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn niezależnych od Biura Projektu, Zamawiający zastrzega, iż w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów w związku z wynajmem sal. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wybór Wykonawcy odbędzie się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy spełniają następujące warunki formalne: nie posiadają powiązań kapitałowych i osobowych z InBIT Sp. z o.o. (zał. nr 2); są uprawnieni do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia; dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający po wybraniu ofert spełniających warunki formalne dokona ich oceny w oparciu o następujące kryteria: LP. KRYTERIUM OCENY Waga % Część I Cena za 1 godzinę dydakt. brutto za sale szkoleniowa w zł. Część II Cena za 1 godzinę dydakt. brutto za sale gimnastyczna w zł. 100 % 100 % Waga punktowa 100 punktów 100 punktów 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena za 1 godz. dydakt. brutto w części I i II otrzyma najtańsza oferta według wzoru: Oferta najkorzystniejsza cenowo otrzyma w tym kryterium po 100 punktów za Cena za 1 godzinę dydakt. brutto za sale szkoleniowa w zł + Cena za 1 godzinę dydakt. brutto za sale gimnastyczna w zł. Łącznie max. 200 pkt. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o sumę obu części zamówienia. Cena za 1 godzinę dydakt. brutto za sale szkoleniowa w zł suma Cena za 1 godzinę dydakt. brutto za sale gimnastyczna w zł Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej złożonej oferty przewyższy kwotę w danej części zamówienia lub całości, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku nie podjęcia negocjacji przez Oferenta, Zamawiający zaprosi do negocjacji kolejnego Oferenta, którego oferta kolejno uzyskała najwyższą liczbę punktów. 3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5 VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. 3. Do formularza ofertowego należy dołączyć: załącznik nr 2 Oświadczenie własne Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oferenta z Zamawiającym; aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 4. Oferta powinna być czytelna, podpisana i złożona w języku polskim. 5. Oferty niekompletne zostaną odrzucone. VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Projektu InBIT Lublin, ul. 3 Maja 8/3, Lublin do dnia r. do godziny Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Oferta na wynajem sal na potrzeby realizacji projektu Licencja na niezależność. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i/lub indywidualnego spotkania w Biurze Projektu. W przypadku uznania (w toku wyjaśnień), że złożona oferta nie jest zgodna z przedmiotem zamówienia i charakterystyką podaną w formularzu ofertowym, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy z wybranym Oferentem. 4. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji zaoferowanych przez Oferenta sal celem sprawdzenia w/w wymogów. W razie zamiaru wykonania wizytacji Oferent ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu jej dokonania. W razie uniemożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia jakości sal oferta Oferenta będzie podlegać odrzuceniu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w całości bez podania przyczyny. 7. Dane kontaktowe dla Oferentów: tel. 81/ , Lublin (20-078), ul. 3 Maja 8/3. Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 - Formularz ofertowy Nr 2 Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

6 Potwierdzam otrzymanie powyższego zapytania ofertowego Pieczęć firmowa oferenta miejscowość i data Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dn. 16.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu ROSSMANN SDP Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź Tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: nr sprawy 6/HABITAT/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wynajem sal szkoleniowych z wyżywieniem i noclegiem w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: Kod CPV 55300000-3 Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo