ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. upublicznione dnia 1 lutego 2012 r. na stronie internetowej oraz dotyczy projektu AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego realizowanego przez Fundację Europa + w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL A91/11-00 z dnia r. NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH ZAMAWIAJACY: Fundacja Europa + z siedzibą w Brzeznej 1, Podegrodzie, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP , REGON Strona internetowa: Tel./fax OZNACZENIE PROJEKTU: AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, nr projektu: POKL A91/11 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wynajem 2 dziesięcioosobowych sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem na terenie Województwa Małopolskiego, miasto Nowy Sącz. Łączna liczba godzin najmu 4197 godzin, w tym 1399 w roku 2012, 1399 w roku 2013 oraz 1399 w roku a) Łączna ilość dni szkoleniowych 531, w tym 177 w 2012 r. 177 w 2013 r. oraz 177 w 2014 r. b) Budynek powinien być w dobrym stanie technicznym; c) Każda sala szkoleniowa dla minimum 10 słuchaczy + 1 trenera (min. 2 metry kwadratowe na 1 osobę, dostęp do światła dziennego), której wyposażenie zapewnia możliwość prowadzenia notatek, wyposażona w stół i krzesła z oparciem oraz w sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran, flipchart); d) Przynajmniej jedna sala dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo /lokal zlokalizowany na parterze wraz z niezbędnymi podjazdami, jeżeli są niezbędne; lokal zlokalizowany na piętrze w budynku z windą o wielkości umożliwiającej swobodną komunikację wózkiem wraz z podjazdami, jeżeli są niezbędne/; e) Dni i godziny wynajmu sal soboty, niedziele do godz ; f) Sale z możliwością skorzystania z usług cateringowych /w osobnym pomieszczeniu lub dodatkowy stół w sali szkoleniowej do rozłożenia zastawy stołowej/; g) Wykonawca w ramach opłat za wynajem ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku oraz zapewnić podstawowe środki higieny /mydło w łazienkach, papier toaletowy, ręczniki papierowe jednorazowe/;

2 h) Sale powinny spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia; i) Bezpłatny parking dla minimum 5 samochodów /zlokalizowany nie dalej niż 500 m od budynku/; j) Bezpłatny dostęp do sanitariów i szatni; k) Wykonawca obowiązany będzie do oznaczenia sali informacjami promocyjnymi, dotyczącymi projektu, np. plakat, pająk informacyjny w widocznym miejscu. CPV usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. 4. TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Weekendy (soboty i niedziele) począwszy od dnia 03 marca 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. (sobota niedziela, godziny od ). 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień; b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 6. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań. Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że: Zarząd Zamawiającego tworzą: Alina Plata, Jolanta Drzewiecka Plesnar. 7. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Cena 100% Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru: Liczba punktów = najniższa cena oferty/cena badanej oferty 100%

3 Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego formularza. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT i skalkulowana za jedną godzinę wynajmu oraz podliczona zbiorczo dla całości zamówienia. UWAGA: Zamawiający wskazuje, że cena oferty jest ceną brutto, zawierającą ewentualny podatek VAT. Zamawiający ma skalkulowane we wniosku o dofinansowanie projektu Akademia Organizacji Pozarządowych koszty na poziomie brutto na cały okres trwania projektu. Ewentualne zmiany podatku VAT muszą być skalkulowane przez Wykonawcę w cenie oferty brutto, która nie może ulec zmianie przez cały okres trwania projektu. Cena brutto musi być stała. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 16 lutego 2012 r. do godz w biurze projektu przy ul. Barbackiego 89A, Nowy Sącz, I piętro osobiście lub pocztą tradycyjną lub kurierem. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy: OFERTA NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH nie otwierać przed 16 lutego 2012 r. godz W przypadku braku takiej informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lutego 2012 r. o godz w biurze projektu Akademia Organizacji Pozarządowych przy ul. Barbackiego 89A, Nowy Sącz. Oferta winna zawierać: 1. Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 4. Aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sadowego oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Oferta nie spełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone z zastrzeżeniem Wykonawcy, pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne. W pozostałym aniżeli oferta (i jej uzupełnienie) zakresie, w niniejszym postępowaniu dopuszczalna jest forma elektroniczna i faksu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu , osoba wyznaczona do kontaktów: Pani Magdalena Migacz. W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert. Powodem odrzucenie oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet Projektu, którego wysokość będzie podana publicznie bezpośrednio przed otwarciem ofert. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 4. Wzór umowy r. Alina Plata (data i podpis Zamawiającego)

5 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ do Fundacji Europa +, Brzezna 1, Podegrodzie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/AOP/5.4.2/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. /nazwa i adres Wykonawcy/ numer telefonu..numer faksu REGON..NIP. 1. Oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: Oferta na wynajem sal szkoleniowych w ramach Projektu Akademia Organizacji Pozarządowych, POKL A91/11 Lp. Nazwa usługi Planowana liczba godzin Miejsce 1. Wynajem 2 sal 4197 Nowy Sącz szkoleniowych o łącznej powierzchni min 44 m2 Cena brutto za 1 godzinę Cena brutto za wynajem sal na 4197 godzin (cena oferty) Cena oferty musi obejmować wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z właściwych przepisów), a także uwzględniać ewentualne zmiany w stawce VAT cena brutto jest stała. Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. UWAGA! CENY ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. 2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6 3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru. 4. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY: Imię i nazwisko.stanowisko Numer telefonu:. nr faksu... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

7 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych i osobowych. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu Akademia Organizacji Pozarządowych zapytanie ofertowe nr 1/AOP/5.4.2/2012 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

8 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu Akademia Organizacji Pozarządowych zapytanie ofertowe nr 1/AOP/5.4.2/2012 Ja/my niżej podpisany/i (imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) działających w imieniu i na rzecz: (nazwa Wykonawcy) Oświadczam/y, że: a) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia. b) Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

9 Załącznik nr 4 UMOWA Nr.. zawarta w dniu. roku w Nowym Sączu pomiędzy: Fundacją Europa + z siedzibą w Brzeznej, adres: Brzezna 1, Podegrodzie, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, i w rejestrze przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP , REGON , zwaną dalej Najemcą, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Alinę Platę, a zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wynajmującym niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności o treści następującej: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności do pomieszczeń, których dotyczy niniejsza umowa, znajdujących się w budynku przy ulicy. w Nowym Sączu. 2. Wynajmujący wynajmuje sale szkoleniowe (na warunkach określonych niniejszą umową w celu realizacji szkoleń w ramach projektu pn. Akademia Organizacji Pozarządowych Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) dla grup 10- osobowych, spełniające warunki zamieszczone w zapytaniu ofertowym, zlokalizowane przy ul... w Nowym Sącz. Szczegółowy harmonogram szkoleń przedkładany będzie comiesięcznie począwszy od marca 2012 roku. 3. Wynajmujący oświadcza, że posiadany przez niego, a wskazany w ust. 1 tytuł prawny do nieruchomości jest wolny od jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń, które uniemożliwiłyby zawarcie i realizację umowy. 4. Wynajmujący mocą niniejszej umowy oddaje lokal w budynku, o którym mowa w ust 1, do używania przez Najemcę, dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności szkoleniowej. 5. Lokal, będący przedmiotem najmu, jest lokalem o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 44 m Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu, a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, centralnego ogrzewania, sanitariatów, osobnego pomieszczenia do korzystania z cateringu lub osobnego stołu w sali szkoleniowej, minimum 5 miejsc parkingowych. 2 ZOBOWIĄZANIA NAJEMCY 1. Najemca będzie korzystał z Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. wyłącznie do celów szkoleniowych. 2. Najemca posiada prawo do wykorzystywania Lokalu oraz udostępnionych miejsc parkingowych, w godzinach organizacji szkoleń, o których mowa w ust. 1, od soboty do niedzieli, a także w nagłych przypadkach spowodowanych względami obiektywnymi poza wyznaczonymi dniami i wymiarem godzinowym. 3. Najemca jest uprawiony do bezpłatnego oznakowania informacjami dotyczącymi realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 4. Najemca bez zgody Wynajmującego nie może dokonywać żadnych zmian, ani przeróbek w przedmiotowym lokalu. 5. Najemca zobowiązuje się respektować wszystkie przepisy organizacyjne i porządkowe obowiązujące w Budynku, a w szczególności wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa obiektów budowlanych i osób. 6. W przypadku uszkodzenia Lokalu bez udziału Najemcy, którego usunięcie wchodzi w zakres zobowiązań Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany powiadomić na piśmie pod rygorem nieważności Wynajmującego w ciągu trzech dni roboczych od zaistnienia tego rodzaju uszkodzeń. W przeciwnym wypadku Najemca może zostać obciążony kosztami wydatków związanych z usunięciem wyżej wymienionych szkód. 7. Najemca jest zobowiązany do wykonywania napraw w czasie i w zakresie uzgodnionym z Wynajmującym w zakresie określonym w art. 681 Kodeksu Cywilnego. Najemca może również zlecić Wynajmującemu wykonanie tych czynności za uzgodnionym wcześniej wynagrodzeniem. 8. Najemca zobowiązuje się do zwrócenia przedmiotu najmu wraz z wyposażeniem po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji. 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek wyposażenia, znajdującego się w Lokalu. 4 ZOBOWIAZANIA WYNAJMUJĄCEGO 1. Prawa i obowiązki Wynajmującego będą pełnione w imieniu Wynajmującego przez wyznaczonego przez niego pracownika Administracji. 2. Wynajmujący przekaże Najemcy Lokal w stanie nadającym się do wykorzystywania jako sale szkoleniowe. Przekazanie Lokalu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, opisującym standardy oraz listę wyposażenia będącego własnością Wynajmującego, przekazywanego wraz z lokalem Najemcy. Strony potwierdzają okoliczność faktycznego korzystania przez Najemcę z Lokalu. 3. Wynajmujący ma prawo kontroli Lokalu w obecności Najemcy podczas normalnych godzin pracy, po uprzednim powiadomieniu Najemcy, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych lub awaryjnych, celem zagwarantowania bezpieczeństwa i właściwego wykorzystania Lokalu. 4. Wynajmujący zapewnia: 4.1 Odpowiednie funkcjonowanie wszystkich urządzeń technicznych w Lokalu, a w szczególności jest zobowiązany do zapewnienia: - odpowiedniego funkcjonowania i konserwacji systemów elektroenergetycznych; - konserwacji opraw świetlnych i urządzeń we wspólnie użytkowanych pomieszczeniach; - konserwacji i napraw wszystkich zamków, ram i zamknięć, będących integralną częścią wspólnie użytkowanych pomieszczeń w Lokalu; - obsługi i konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych; - dokonania wszelkich przeglądów wymaganych prawem budowlanym oraz ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych; - zachowania porządku i czystości we wspólnie użytkowanych pomieszczeniach, na zewnątrz i wewnątrz Budynku oraz w wynajmowanych salach szkoleniowych będących przedmiotem umowy. 4.2 Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia pomieszczeń i zasilania urządzeń, będących częścią wyposażenia Lokalu. 4.3 Nadzór nad bieżącymi naprawami i renowacjami urządzeń Lokalu, wymienionych w niniejszym ustępie. 5. Wynajmujący nie będzie odpowiedzialny materialnie w przypadku nie wykonania zobowiązań wymienionych w 4 niniejszej Umowy, jeżeli spowodowane zostały przez siłę wyższą, tj. siłę wyższą wywołaną katastrofalnymi działaniami przyrody, aktami władzy ustawodawczej i wykonawczej lub zaburzeniami życia zbiorowego. 6. W przypadku wyrządzenia szkody Najemcy, w szczególności z powodu braku dopływu energii elektrycznej, dostarczania wody ciepłej i zimnej, ogrzewania, wentylacji lub połączeń telefonicznych Wynajmujący po stwierdzeniu takich sytuacji podejmie wszystkie czynności niezbędne do usunięcia ich przyczyn.

11 5 WYNAGRODZENIE 1. Za korzystanie z przedmiotu najmu Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w kwocie.. zł brutto (słownie:..złotych brutto) za każdą godzinę szkolenia. Łączna liczba godzin szkoleń 4197, w tym: w 2012 roku: 1399 godzin, w 2013 roku: 1399 godzin, w 2014 roku: 1399 godzin. 2. Strony ustalają, że maksymalny koszt wynajmu sal szkoleniowych, zgodnie z ofertą Wynajmującego wyniesie..zł, (słownie:..złotych) brutto. 3. Płatność będzie dokonywana przelewem bankowym na rachunek wskazany w fakturze w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. 4. Opłata wskazana w ust. 1 obejmuje koszty takich świadczeń, jak: koszt zużytej energii elektrycznej, doprowadzenia wody zimnej i ciepłej, koszt wywozu nieczystości oraz koszt energii cieplnej. 5. Kwota wymieniona w ust. 1 jest kwotą brutto powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług VAT, wynikającą z obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT przepisów. 6. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6 CZAS TRWANIA UMOWY 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, począwszy od 03 marca 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku. 2. Umowa może zostać wypowiedziana pisemnie, z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Nowym Sączu. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Wynajmujący Najemca

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.skrzydladlabiznesu.pl Poznań, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu ROSSMANN SDP Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź Tel.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.08.2013r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo