VMware View 4. Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VMware View 4. Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A"

Transkrypt

1 VMware View 4 Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A

2 WPROWADZENIE VMware vsphere to najbardziej kompletna w branýy, skalowalna i wydajna platforma wirtualizacyjna zapewniaj¹ca us³ugi infrastrukturalne i aplikacyjne potrzebne organizacjom do dostarczania swojej technologii informacyjnej jako us³ugi. U ywana przez ponad klientów ³¹cznie z tymi z listy Fortune Global 100 i dyktuj¹ca trendy od ponad dekady w wiod¹cej w bran y, platforma vsphere zapewnia niezrównan¹ wydajnoœæ i mo liwoœci kontroli. Kluczowekorzyści Wydajnoœæ poprzez utylizacjê i automatyzacjê Umo liwia uzyskanie wspó³czynnika konsolidacji równego 15:1 lub wiêkszego, tym samym poprawia wspó³czynnik wykorzystania sprzêtu z poziomu 5-15 procent do 80 procent lub wiêcej - bez strat dla wydajnoœci. Radykalne obni enie kosztów IT Zmniejszenie wydatków kapita³owych o 70 procent oraz kosztów operacyjnych o 30 procent w celu uzyskania ni szych kosztów infrastruktury IT od 20 do 30 procent dla ka dej aplikacji obs³ugiwanej przez platformê vsphere. Wydajnoœæ i kontrola Umo liwia szybkie reagowanie na zmieniaj¹ce siê potrzeby biznesowe bez strat dla bezpieczeñstwa i dostarcza bezobs³ugow¹ infrastrukturê z wbudowan¹ dostêpnoœci¹, skalowalnoœci¹ i wydajnoœci¹ dla wszystkich aplikacji posiadaj¹cych krytyczne znaczenie dla biznesu obs³ugiwanych przez vsphere. Dowolnoœæ wyboru Umo liwia korzystanie ze wspólnej, opartej na tych samych standardach platformy w celu wykorzystywania istniej¹cych zasobów IT wraz z us³ugami IT kolejnej generacji oraz usprawnia dzia³anie platformy vsphere poprzez protoko³y API z rozwi¹zaniami z ekosystemu globalnego wiod¹cych dostawców technologii. WyzwaniastojąceprzedIT sąwyzwaniamidlabiznesu W dzisiejszym œrodowisku w tak du ym stopniu uzale nionym od technologii, wydajnoœæ biznesu zale y od wydajnoœci IT. Dla wielu organizacji potencjalna wartoœæ biznesowa IT znalaz³a siê jednak dos³ownie w pu³apce, poniewa tradycyjne infrastruktury IT s¹ zbyt sztywne, kosztowne i z³o one, aby sprostaæ wyzwaniom przed jakimi stoj¹ organizacje. Wiêkszoœæ organizacji IT przeznacza od 70 do 80 procent swojego czasu i bud etu na cele zwi¹zane tylko z tym, aby "posiadaæ infrastrukturê IT, pozostawiaj¹c zbyt ma³o czasu na innowacje lub wspieranie strategicznych dla biznesu inicjatyw. Poniewa u ytkownicy wymagaj¹ szybszych czasów odpowiedzi, a zarz¹d ¹da ni szych kosztów, organizacje potrzebuj¹ lepszej strategii. Technologia Cloud Computing : Nowy model dla IT Aby organizacje mog³y przekszta³ciæ swoje infrastruktury IT z centrum kosztów w strategiczne aktywa napêdzaj¹ce biznes, potrzebne by³o zastosowanie nowego modelu: Cloud Computing. Przetwarzanie poza sieci¹ lokaln¹ (ang. Cloud Computing) to podejœcie do IT wykorzystuj¹ce wydajne buforowanie zasobów w celu stworzenia infrastruktury wirtualnej na ¹danie i samozarz¹dzanej, która mo e byæ przypisywana w sposób dynamiczny jako us³uga. Takie podejœcie oddziela aplikacje i informacje od z³o onej infrastruktury sprzêtowej, dziêki czemu organizacje IT mog¹ skupiaæ siê na potrzebach biznesowych i strategicznych innowacjach. Oprogramowanie VMware zapewnia pragmatyczn¹ œcie kê do technologii typu Cloud Jako globalny lider w technologiach wirtualizacji, firma VMware zwróci³a siê w stronê technologii Cloud Computing, która mo e obs³ugiwaæ wspó³czesne aplikacje oraz us³ugi IT oparte na technologii Cloud, które bêd¹ dostêpne w przysz³oœci. Wspó³pracuj¹c z liderami bran y, VMware pomaga organizacjom wszystkich wielkoœci pozbyæ siê ograniczeñ narzucanych przez tradycyjne IT i zrewolucjonizowaæ sposób w jaki IT obs³uguje biznes. / 2

3 UżywanieplatformyvSphere Oprogramowanie VMware vsphere to rozwi¹zanie klasy Enterprise u ywane przez ponad organizacji ró nej wielkoœci w celu konsolidacji i optymalizacji istniej¹cych zasobów IT, poprawy ci¹g³oœci biznesu, usprawnienia operacji IT i dostarczania IT jako us³ugi. Skonsolidowany i zoptymalizowany sprzêt IT Oprogramowanie vsphere umo liwia dzia³om IT opóÿnienie realizacji drogich i niszcz¹cych projektów rozszerzenia centrów danych, umo liwiaj¹c konsolidacjê 15 lub wiêcej maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym bez strat dla wydajnoœci lub przepustowoœci danych. U ytkownicy wykorzystuj¹ równie platformê vsphere do tworzenia wydajnych, wielo-rdzeniowych klastrów maszyn wirtualnych, które mog¹ po³¹czyæ wiele fizycznych serwerów w celu obs³ugi nawet najbardziej wymagaj¹cych aplikacji. Oprócz tego, oprogramowanie vsphere zmniejsza z³o onoœæ zarz¹dzana sprzêtem poprzez wszechstronn¹ wirtualizacjê serwera, pamiêci oraz sprzêtu sieciowego. Klienci vsphere mog¹ ci¹æ wydatki kapita³owe przeznaczane na IT œrednio o wiêcej ni 70 procent oraz koszty operacyjne IT o ponad 30 procent. Poprawa ci¹g³oœci biznesu Oprogramowanie vsphere pomaga organizacjom zmniejszaæ kosztown¹ i z³o on¹ ci¹g³oœæ biznesow¹ oraz u³atwia usuwanie skutków awarii z mo liwoœciami IT i warstwow¹ ochron¹ przed przestojami lub utrat¹ danych. vsphere eliminuje planowane przestoje oraz okienka konserwacyjne dziêki migracji maszyn wirtualnych i pamiêci dzielonych. Platforma vsphere pomaga równie minimalizowaæ nieplanowe przestoje z funkcj¹ prze³¹czania awaryjnego niezale n¹ od sprzêtu dla maszyn wirtualnych oraz tolerancj¹ b³êdów zapewniaj¹cych odpornoœæ na wiêkszoœæ krytycznych aplikacji. Oprócz tego organizacje mog¹ wykorzystywaæ mo liwoœci tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii oprogramowania vsphere dla maszyn wirtualnych w celu zabezpieczenia przed utrat¹ danych, z wbudowan¹ funkcj¹ deduplikacji danych w celu zredukowania wymagañ dla przechowywania danych. Usprawnianie operacji IT vsphere obni a ogólne wydatki operacyjne i radykalnie upraszcza zarz¹dzanie du ym, rozproszonym geograficznie œrodowiskiem, jakoœci¹ i produktywnoœci¹ œrodowisk IT wykorzystuj¹cych ró norodne aplikacje, systemy operacyjne i platformy sprzêtowe. Platforma vsphere upraszcza równie dostarczanie us³ug IT i zapewnia jednolite zabezpieczenie wszystkich poziomów us³ug niezale nie od infrastruktury fizycznej lub aktualnej lokalizacji us³ug, co tym samym umo liwia personelowi IT przesuwanie obci¹ eñ aplikacyjnych z jednej infrastruktury wirtualnej na inn¹ bez potrzeby ponownej konfiguracji kastomizacji procedur lub konfiguracji. IT jako us³uga VMware vsphere jest jedyn¹ platform¹ wirtualizacyjn¹, daj¹c¹ klientowi mo liwoœæ czerpania korzyœci z technologii Cloud Computing z równoczesnym zachowaniem bezpieczeñstwa, zgodnoœci i kompletnej kontroli nad zasobami korporacyjnymi. Oprogramowanie VMware vsphere oddziela obci¹ enia serwera od sprzêtu w celu utworzenia pojedynczego zbioru zasobów, które dzia³y IT mog¹ dynamicznie przypisywaæ w odpowiedzi na zmieniaj¹ce siê warunki biznesowe. Dziêki szerokiemu zakresowi mo liwoœci zarz¹dzania i automatyzacji, takimi jak zautomatyzowane buforowanie zasobów, zautomatyzowana alokacja zasobów, oparta na rolach administracja, bezobs³ugowa infrastruktura oraz samoobs³ugowe portale dla u ytkowników koñcowych, platforma vsphere dynamicznie przystosowuje zasoby IT do potrzeb biznesowych organizacji, dostarczaj¹c IT jako us³ugê. Poprzez zaadoptowanie vsphere jako platformy IT-as-a-service (IT jako us³uga), organizacje uzyskaj¹ mo liwoœæ przekszta³cenia IT z centrum kosztów w strategiczne rozwi¹zanie oszczêdzaj¹ce energiê - ludzk¹, finansow¹ i œrodowiskow¹. / 3

4 Najbardziejkompletna platformawirtualizacji VMware vsphere jest najbardziej kompletnà platform¹ wirtualizacji w bran y, z us³ugami infrastrukturalnymi, które przekszta³caj¹ sprzêt IT w wysoce wydajn¹ dzielon¹ platformê obliczeniow¹ oraz us³ugi aplikacyjne pomagaj¹ce organizacjom IT zapewniaæ najwy szy poziom dostêpnoœci, bezpieczeñstwa i skalowalnoœci. Us³ugi infrastrukturalne vcompute Platforma vsphere zapewnia stabiln¹ warstwê wirtualizacji umo liwiaj¹c¹ organizacjom tworzenie wielordzeniowych maszyn wirtualnych oraz klastrów maszyn wirtualnych ³¹cz¹cych ró ne platformy sprzêtowe. vsphere mo e zwiêkszyæ wydajnoœæ aplikacji o prawie 50 procent z dynamicznym, zautomatyzowanym, opartym na procedurach przypisywaniem zasobów oraz pomóc klientom ci¹æ koszty zu ycia energii o prawie 55 procent, dziêki mo liwoœciom zarz¹dzania energi¹ elektryczn¹, która w sposób ci¹g³y w pe³ni automatyczny optymalizuje zu ycie energii przez sprzêt serwerowy. Bezpieczeñstwo Bezpieczeñstwo IT jest z natury bardziej z³o one w œrodowiskach wirtualnych. vsphere upraszcza bezpieczeñstwo i zgodnoœæ poprzez wprowadzanie procedur na poziomie aplikacji w obrêbie stref logicznych w dzielonym œrodowisku, zachowuj¹c równoczeœnie segmentacjê sieci u ytkowników i danych wra liwych. Skalowalnoœæ vsphere umo liwia uzyskanie wydajnoœci cloud-scale z funkcj¹ centralnego zarz¹dzania dla tysiêcy wirtualnych maszyn i setek hostów. vsphere zapewnia równie doskona³¹ wydajnoœæ dla aplikacji warstwy 1 takich firm jak Microsoft, Oracle, SAP oraz innych wiod¹cych dostawców oprogramowania. Architektura otwarta Od ponad dekady VMware opracowuje otwarte, oparte na standardach podejœcie do wirtualizacji umo liwiaj¹ce klientom wykorzystanie istniej¹cych narzêdzi i infrastruktury podczas adoptowania aplikacji nowej generacji. vsphere zawiera równie z³o ony zbiór protoko³ów API s³u ¹cych do tworzenia narzêdzi i rozwi¹zañ do ulepszania i poszerzania mo liwoœci pamiêci, sieci, bezpieczeñstwa i zarz¹dzania. vstorage vsphere pomaga obni yæ koszty przechowywania danych do 50 procent, umo liwiaj¹c administratorom odk³adanie na póÿniej zakupu nowych pamiêci do momentu, gdy bêd¹ one rzeczywiœcie potrzebne oraz umo liwia równie rozszerzenie pojemnoœci pamiêci maszyny wirtualnej. vnetwork VMware vsphere zapewnia widzialnoœæ, kontrolê i skalowalnoœæ sieci maszyn wirtualnych umo liwiaj¹c administratorom wyjœcie poza konfiguracjê sieci dla ka dego hosta i wdra anie procedury sieci dla maszyn wirtualnych podczas ich migracji z danego serwera na inny. Us³ugi aplikacyjne Dostêpnoœæ vsphere pomaga organizacjom IT zapewniæ ci¹g³oœæ biznesow¹ oraz zabezpieczaæ przed utrat¹ danych z zapewnieniem zawsze w³¹czonych funkcji takich jak automatyczne prze³¹czanie po awarii, konserwacja bez przestojów, tolerancja awarii maszyny wirtualnej oraz taniego zabezpieczenia danych. VMware vsphere zapewnia najbardziej kompletny zestaw dostêpnych us³ug infrastrukturalnych i aplikacyjnych. / 4

5 Najlepszaplatformadla infrastrukturtypucloud VMware vsphere jest najlepszà platform¹ do tworzenia prywatnych, publicznych i hybrydowych infrastruktur typu Cloud oraz jedynym rozwi¹zaniem wirtualizacyjnym, oferuj¹cym ewolucyjn¹ œcie kê do technologii Cloud Computing. Poprzez zaadoptowanie platformy vsphere klienci mog¹ unikaæ rozwi¹zañ typu rip-and-replace na korzyœæ wspólnej platformy, któr¹ mog¹ u ywaæ do pragmatycznego przejœcia do rozwi¹zañ i us³ug opartych na technologii typu Cloud. Prywatne infrastruktury typu Cloud vsphere umo liwia organizacjom przekszta³cenie ich istniej¹cych centrów danych w prywatne infrastruktury typu Cloud, które mog¹ bardziej wydajnie zarz¹dzaæ istniej¹cymi aplikacjami, a tak e elastycznymi us³ugami IT nowej generacji. Mo liwoœci takie jak buforowanie zasobów oraz dynamiczna alokacja zasobów, centralne zarz¹dzanie i automatyzacja, a tak e samoobs³ugowy portal dla u ytkowników koñcowych pomagaj¹ obni yæ koszty i zwiêkszyæ elastycznoœæ zapewniaj¹c równoczeœnie bezpieczeñstwo, zgodnoœæ i pe³n¹ kontrolê nad zasobami IT. vsphere pomaga równie administratorom IT usprawniaæ czynnoœci operacyjne w celu ulepszenia SLA, zwiêkszenia produktywnoœci i uwolnienia czasu dla bardziej strategicznych inicjatyw. Poprzez adoptowanie vsphere jako platformy typu Cloud, zespo³y IT mog¹ dostarczaæ us³ugi IT w bardziej elastyczny i wydajny sposób automatyzuj¹c kluczowe procesy takie jak zarz¹dzanie systemem oraz dostarczaniem aplikacji. Publiczne infrastruktury typu Cloud Partnerzy VMware posiadaj¹cy setki dostawców hostingu i us³ug w celu umo liwienia kompatybilnej infrastruktury typu Cloud z wizj¹ umo liwienia dostêpu do us³ug IT wykorzystuj¹cych jedn¹ wspóln¹ platformê. Poprzez zaoferowanie klientom wolnego wyboru otwartych standardów oraz miêdzyoperacyjnoœci aplikacji, VMware oferuje najlepszy wybór dla organizacji poszukuj¹cych rozszerzenia mo liwoœci IT lub migracji aplikacji do publicznych infrastruktur typu Cloud. Wspólna platforma do zarz¹dzania i infrastruktury zapewnia widzialnoœæ buforowanych zasobów wraz z elastycznoœci¹ w celu zapewnienia najwy szego poziomu us³ug dla aplikacji. Dziêki ró norodnoœci wiod¹cych dostawców us³ug typu Cloud organizacje mog¹ korzystaæ z us³ug VMware Virtualized, w sk³ad których wchodz¹ gotowe oferty produkcyjne na ¹danie, oferty realizacji p³atnoœci. Hybrydowe infrastruktury typu Cloud Koncepcja VMware odnoœnie technologii Cloud Computing polega na po³¹czeniu zasobów zewnêtrznych z dostêpnymi zasobami wewnêtrznymi umo liwiaj¹c klientom tworzenie hybrydowych infrastruktur typu Cloud, które mog¹ rozprzestrzeniaæ siê w sposób spójny na wiele po³¹czonych miêdzy sob¹ infrastruktur typu Cloud zarówno prywatnych, jak i publicznych. Model umo liwi organizacjom w sposób automatyczny uzyskiwanie pe³nych korzyœci z technologii Cloud Computing poprzez wykorzystanie strategicznych zasobów zewnêtrznych i wewnêtrznych do przechowywania danych, hostingu aplikacji oraz usuwania skutków awarii z zachowaniem pe³nej kontroli na infrastruktur¹ IT. Klienci adoptuj¹cy prywatne lub publiczne rozwi¹zania na platformie vsphere bêd¹ posiadaæ najlepsz¹ pozycjê do wykorzystania hybrydowego modelu Cloud, gdy stanie siê on modelem g³ównym. VMware vsphere to wydajna platforma dla prywatnych, publicznych i hybrydowych infrastruktur typu Cloud. / 5

6 Najważniejszespółkiozasięgi światowym,którewybrały VMware 100 procent spó³ek z listy Fortune procent spó³ek z listy Fortune procent spó³ek z listy Fortune procent spó³ek z listy Fortune Global procent spó³ek z listy Fortune Global procent spó³ek z FTSE 100 (Wielka Brytania) 95 procent spó³ek z DAX 100 (Niemcy) 100 procent spó³ek z CAC 40 (Francja) 87 procent spó³ek z MIB 30 (W³ochy) 91 procent spó³ek z IBEX 35 (Hiszpania) 94 procent spó³ek z ASX 100 (Australia/Newa Zelandia) 83 procent spó³ek z Nikkei 225 (Japonia) Klienci,którzypomyślnie wdrożyliplatformęvsphere Campbell Clinic Campbell Clinic jest œwiatowym liderem w medycynie sportowej, ortopedii, wymianie stawów i rehabilitacji. Od chwili wdro enia platformy VMware vsphere, klinika zredukowa³a koszty sprzêtowe, zu ycia energii i klimatyzacji o ponad dolarów ulepszaj¹c równoczeœnie wydajnoœæ i dostêpnoœæ swoich aplikacji Warstwy 1. Financial Technologies India Ltd. Financial Technologies India Ltd. (FTIL) posiada i obs³uguje 10 miêdzynarodowych instytucji finansowych w Afryce, Indiach, na Bliskim Wschodzie i w po³udniowo-wschodniej Azji. W celu wspierania szybkiego i znacz¹cego wzrostu, FTIL wdro y³a platformê vsphere w celu maksymalizacji swoich ju istniej¹cych nieruchomoœci i infrastruktury, uzyskuj¹c wskaÿnik konsolidacji 50:1 wykorzystuj¹c do tego celu aplikacje Microsoft i SAP w swoim œrodowisku produkcyjnym. Marshall University Marshall University (MU) jest najstarsz¹ instytucj¹ publiczn¹ nauczania wy szego w Zachodniej Wirginii i posiada oko³o studentów. Dzia³ IT uniwersytetu wdro y³ w roku 2004 technologiê VMware posiadaj¹c w tej chwili zwirtualizowane oko³o 82 procent swojego œrodowiska IT. Celem uczeni jest wirtualizacja ca³ej infrastruktury IT. Southwestern/Great American Za³o ona w roku 1855 spó³ka Southwestern/Great American Inc. Prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ w wielu dziedzinach, do których nale y sprzeda bezpoœrednia, dzia³alnoœæ wydawnicza, zdobywanie funduszy dla szkó³, szkolenia sprzeda owe oraz rekrutacja. Od kilku lat spó³ka polega na technologii VMware do obs³ugi swojej infrastruktury SAP posiadaj¹c równoczeœnie wdro on¹ procedurê "VMware first" i wykorzystuje maszyny wirtualne jako urz¹dzenia domyœlne podczas obs³ugi nowych aplikacji na swoim serwerze. great_american SonicWALL SonicWALL Inc. jest liderem w bran y zarz¹dzania bezpieczeñstwem z rozwi¹zaniami takimi jak zapory ogniowe (firewalls), urz¹dzenia VPN oraz subskrypcje bezpieczeñstwa. Przy u yciu platformy vsphere spó³ka Sonic WALL posiada zwirtualizowane 95% swoje infrastruktury serwerowej, co zapewnia jej wiarygodnoœæ u jej klientów. / 6

7 WersjeplatformyvSphere VMware vsphere Essentials Wersja opracowana w szczególnoúci dla œrodowisk IT posiadaj¹cych mniej ni 20 fizycznych serwerów. Oprogramowanie zapewnia uzyskanie wirtualizacji klasy Enterprise z funkcjami zintegrowanego zarz¹dzania i ci¹g³oœci biznesowej. VMware vsphere Standard Jest to podstawowe rozwi¹zanie do podstawowej konsolidacji kosztów sprzêtowych dla obs³ugiwanych aplikacji przyspieszaj¹c równoczeœnie wdro enie aplikacji. VMware vsphere Advanced Jest to strategiczne rozwi¹zanie do konsolidacji, zabezpieczaj¹ce wszystkie aplikacje przed planowymi i nieplanowymi przestojami, zapewniaj¹ce doskona³¹ dostêpnoœæ aplikacji. VMware vsphere Enterprise oraz Enterprise Plus Te wersje zawieraj¹ pe³en zakres funkcjonalnoœci niezbêdnych do przekszta³cania centrum danych w niezwykle uproszczone œrodowiska typu cloud computing zapewniaj¹c elastyczne i niezawodne us³ugi IT nowej generacji Porównanie poszczególnych wersji VMware vsphere KONSOLIDACJA DOSTÆPNOŒÆ AUTOMATYCZNA ALOKACJA ZASOBÓW UPROSZCZONE OPERACJE IT Optymalizacja istniejàcej infrastruktury poprzez przekszta³canie systemów fizycznych w maszyny wirtualne Essentials*? Zapewnia wysokà dostêpnoœæ, usuwani skutków awarii oraz umo liwianie migracji dla aplikacji Zapewnia bezobsùugowe wyrównywanie obci¹ eñ oraz migracjê pamiêci (Storage vmotion) Zaawansowane szablony konfiguracji sieci (przeù¹cznik sieci rozproszonej) i hosta (profile hosta) dla oszczêdnoœci OpEx. Essentials Plus*?? Standard**?? Advanced**?? Enterprise**??? Enterprise Plus**???? * Wszystkie wersje vsphere Essentials zawierajà wersjê VMware vcenter Server do zarz¹dzania centralnego. ** Wersja VMware vcenter Server (licencjonowana oddzielnie) jest wymagana dla wszystkich wersji vsphere. / 7

8 Dodatkoweprodukty irozszerzeniavsphere VMware vcenter Server vcenter Server zapewnia skonsolidowane usùugi zarz¹dzania dla ca³ej infrastruktury wirtualnej oraz posiada wiele funkcjonalnoœci platformy vsphere, takich jak np. migracja. vcenter Server mo e zarz¹dzaæ tysi¹cami maszyn wirtualnych w ró nych lokalizacjach oraz usprawniaæ administracjê. Uwaga: platforma vcenter jest wymaganym elementem kompletnej implementacji vsphere i jest licencjonowana oddzielnie na podstawie liczby instancji. Klienci mog¹ równie zainstalowaæ VCenter Server dla wersji Essentials jako do³¹czony komponent zestawu vsphere Essentials Kits. VMware Data Recovery oprogramowanie dostêpne jako modu³ rozszerzeñ wraz z wersj¹ vsphere Standard. Jest ono traktowane jako rozszerzenie licencji VMware vsphere Standard. Cisco Nexus 1000V Prze³¹cznik sieciowy zintegrowany z platform¹ vsphere zapewniaj¹cy us³ugi sieciowe. Dostêpny jako rozszerzenie wersji vsphere Enterprise Plus. Wsparcie i serwis VMware oferuje globalne us³ugi subskrypcji i wsparcia (Subscription and Support) dla wszystkich klientów VMware vsphere. Dla klientów potrzebuj¹cych dodatkowych us³ug, VMware oferuje równie profesjonalne umowy serwisowe dotycz¹ce najlepszych praktyk biznesowych oraz pomocy odnoœnie implementacji platformy vsphere. Praktyczneporady Aby dowiedzieæ siê, która wersja lub zestaw vsphere jest w³aœciwy dla organizacji, prosimy o odwiedzenie naszego sklepu on-line pod adresem: purchaseoptions.html Zarejestrowani klienci VMware vsphere lub VMware Infrastructure 3 mog¹ odwiedziæ nasze centrum aktualizacji vsphere Upgrade Center w celu okreœlenia odpowiedniej aktualizacji oprogramowania: Dla organizacji rozpoczynaj¹cych przygodê z wirtualizacj¹, VMware oferuje pakiety vsphere Acceleration Kits zawieraj¹ce oprogramowanie VMware vsphere wraz z serwerem VMware vcenter Server dostêpne z 30% rabatem: VMware oferuje równie oprogramowanie vsphere Essentials Kits dla biur i sprzedawców hurtowych. Zestawy te s¹ opracowane dla œrednich przedsiêbiorstw zainteresowanych wirtualizacj¹ mniejszych infrastruktur i zapewniaj¹ kompletne, zintegrowane rozwi¹zania dla lepszej elastycznoœci biznesowej oraz ci¹g³oœci we wszystkich lokalizacjach zdalnych. Dodatkoweinformacje Jeœli s¹ Pañstwo zainteresowani dodatkowymi informacjami o produkcie, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: W celu uzyskania informacji dotycz¹cych specyfikacji produktu oraz wymagañ systemowych, prosimy zapoznaæ siê z dokumentacj¹ VMware vsphere. VMware Sales Manager Marcin Zieliñski, tel.: +48/ , VMware Sales Manager Izabella Bochacka, tel.: +48/ , VMware Sales and Technical Specialist Artur Rosiñski, tel.: +48/ , Dystrybutor Avnet Sp. z o. o. wraz z Partnerem Avnet Sp. z o.o., ul. Iùýecka 26, Warszawa, tel.: +48 (22) , fax: +48 (22) , Copyright 2010 VMware, Inc. Wszystkie prawa zastrzeýone. Niniejszy produkt jest chroniony prawami autorskimi U.S.A. i miêdzynarodowymi prawami autorskimi, a tak e prawami w³asnoœci intelektualnej. Produkty VMware s¹ chronione jednym lub wiêcej patentami, których lista jest dostêpna pod adresem VMware jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym VMware, Inc. w USA oraz/lub w innych jurysdykcjach. Wszystkie inne znaki oraz nazwy wymienione w tym dokumencie mog¹ byæ znakami towarowymi ich odpowiednich w³aœcicieli. Nr pozycji: VMW_10Q2_BRO_VSPHERE_4_1_USLET_EN_R6

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

Sybase SQL Anywhere Studio

Sybase SQL Anywhere Studio Sybase SQL Anywhere Studio Firma Sybase Inc. jest jednym z najwiêkszych na œwiecie, niezale nych dostawców oprogramowania. Umo liwia korporacjom prowadzenie e-biznesu oraz dostêp do informacji bez wzglêdu

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo