VMware View 4. Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VMware View 4. Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A"

Transkrypt

1 VMware View 4 Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A

2 WPROWADZENIE VMware vsphere to najbardziej kompletna w branýy, skalowalna i wydajna platforma wirtualizacyjna zapewniaj¹ca us³ugi infrastrukturalne i aplikacyjne potrzebne organizacjom do dostarczania swojej technologii informacyjnej jako us³ugi. U ywana przez ponad klientów ³¹cznie z tymi z listy Fortune Global 100 i dyktuj¹ca trendy od ponad dekady w wiod¹cej w bran y, platforma vsphere zapewnia niezrównan¹ wydajnoœæ i mo liwoœci kontroli. Kluczowekorzyści Wydajnoœæ poprzez utylizacjê i automatyzacjê Umo liwia uzyskanie wspó³czynnika konsolidacji równego 15:1 lub wiêkszego, tym samym poprawia wspó³czynnik wykorzystania sprzêtu z poziomu 5-15 procent do 80 procent lub wiêcej - bez strat dla wydajnoœci. Radykalne obni enie kosztów IT Zmniejszenie wydatków kapita³owych o 70 procent oraz kosztów operacyjnych o 30 procent w celu uzyskania ni szych kosztów infrastruktury IT od 20 do 30 procent dla ka dej aplikacji obs³ugiwanej przez platformê vsphere. Wydajnoœæ i kontrola Umo liwia szybkie reagowanie na zmieniaj¹ce siê potrzeby biznesowe bez strat dla bezpieczeñstwa i dostarcza bezobs³ugow¹ infrastrukturê z wbudowan¹ dostêpnoœci¹, skalowalnoœci¹ i wydajnoœci¹ dla wszystkich aplikacji posiadaj¹cych krytyczne znaczenie dla biznesu obs³ugiwanych przez vsphere. Dowolnoœæ wyboru Umo liwia korzystanie ze wspólnej, opartej na tych samych standardach platformy w celu wykorzystywania istniej¹cych zasobów IT wraz z us³ugami IT kolejnej generacji oraz usprawnia dzia³anie platformy vsphere poprzez protoko³y API z rozwi¹zaniami z ekosystemu globalnego wiod¹cych dostawców technologii. WyzwaniastojąceprzedIT sąwyzwaniamidlabiznesu W dzisiejszym œrodowisku w tak du ym stopniu uzale nionym od technologii, wydajnoœæ biznesu zale y od wydajnoœci IT. Dla wielu organizacji potencjalna wartoœæ biznesowa IT znalaz³a siê jednak dos³ownie w pu³apce, poniewa tradycyjne infrastruktury IT s¹ zbyt sztywne, kosztowne i z³o one, aby sprostaæ wyzwaniom przed jakimi stoj¹ organizacje. Wiêkszoœæ organizacji IT przeznacza od 70 do 80 procent swojego czasu i bud etu na cele zwi¹zane tylko z tym, aby "posiadaæ infrastrukturê IT, pozostawiaj¹c zbyt ma³o czasu na innowacje lub wspieranie strategicznych dla biznesu inicjatyw. Poniewa u ytkownicy wymagaj¹ szybszych czasów odpowiedzi, a zarz¹d ¹da ni szych kosztów, organizacje potrzebuj¹ lepszej strategii. Technologia Cloud Computing : Nowy model dla IT Aby organizacje mog³y przekszta³ciæ swoje infrastruktury IT z centrum kosztów w strategiczne aktywa napêdzaj¹ce biznes, potrzebne by³o zastosowanie nowego modelu: Cloud Computing. Przetwarzanie poza sieci¹ lokaln¹ (ang. Cloud Computing) to podejœcie do IT wykorzystuj¹ce wydajne buforowanie zasobów w celu stworzenia infrastruktury wirtualnej na ¹danie i samozarz¹dzanej, która mo e byæ przypisywana w sposób dynamiczny jako us³uga. Takie podejœcie oddziela aplikacje i informacje od z³o onej infrastruktury sprzêtowej, dziêki czemu organizacje IT mog¹ skupiaæ siê na potrzebach biznesowych i strategicznych innowacjach. Oprogramowanie VMware zapewnia pragmatyczn¹ œcie kê do technologii typu Cloud Jako globalny lider w technologiach wirtualizacji, firma VMware zwróci³a siê w stronê technologii Cloud Computing, która mo e obs³ugiwaæ wspó³czesne aplikacje oraz us³ugi IT oparte na technologii Cloud, które bêd¹ dostêpne w przysz³oœci. Wspó³pracuj¹c z liderami bran y, VMware pomaga organizacjom wszystkich wielkoœci pozbyæ siê ograniczeñ narzucanych przez tradycyjne IT i zrewolucjonizowaæ sposób w jaki IT obs³uguje biznes. / 2

3 UżywanieplatformyvSphere Oprogramowanie VMware vsphere to rozwi¹zanie klasy Enterprise u ywane przez ponad organizacji ró nej wielkoœci w celu konsolidacji i optymalizacji istniej¹cych zasobów IT, poprawy ci¹g³oœci biznesu, usprawnienia operacji IT i dostarczania IT jako us³ugi. Skonsolidowany i zoptymalizowany sprzêt IT Oprogramowanie vsphere umo liwia dzia³om IT opóÿnienie realizacji drogich i niszcz¹cych projektów rozszerzenia centrów danych, umo liwiaj¹c konsolidacjê 15 lub wiêcej maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym bez strat dla wydajnoœci lub przepustowoœci danych. U ytkownicy wykorzystuj¹ równie platformê vsphere do tworzenia wydajnych, wielo-rdzeniowych klastrów maszyn wirtualnych, które mog¹ po³¹czyæ wiele fizycznych serwerów w celu obs³ugi nawet najbardziej wymagaj¹cych aplikacji. Oprócz tego, oprogramowanie vsphere zmniejsza z³o onoœæ zarz¹dzana sprzêtem poprzez wszechstronn¹ wirtualizacjê serwera, pamiêci oraz sprzêtu sieciowego. Klienci vsphere mog¹ ci¹æ wydatki kapita³owe przeznaczane na IT œrednio o wiêcej ni 70 procent oraz koszty operacyjne IT o ponad 30 procent. Poprawa ci¹g³oœci biznesu Oprogramowanie vsphere pomaga organizacjom zmniejszaæ kosztown¹ i z³o on¹ ci¹g³oœæ biznesow¹ oraz u³atwia usuwanie skutków awarii z mo liwoœciami IT i warstwow¹ ochron¹ przed przestojami lub utrat¹ danych. vsphere eliminuje planowane przestoje oraz okienka konserwacyjne dziêki migracji maszyn wirtualnych i pamiêci dzielonych. Platforma vsphere pomaga równie minimalizowaæ nieplanowe przestoje z funkcj¹ prze³¹czania awaryjnego niezale n¹ od sprzêtu dla maszyn wirtualnych oraz tolerancj¹ b³êdów zapewniaj¹cych odpornoœæ na wiêkszoœæ krytycznych aplikacji. Oprócz tego organizacje mog¹ wykorzystywaæ mo liwoœci tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii oprogramowania vsphere dla maszyn wirtualnych w celu zabezpieczenia przed utrat¹ danych, z wbudowan¹ funkcj¹ deduplikacji danych w celu zredukowania wymagañ dla przechowywania danych. Usprawnianie operacji IT vsphere obni a ogólne wydatki operacyjne i radykalnie upraszcza zarz¹dzanie du ym, rozproszonym geograficznie œrodowiskiem, jakoœci¹ i produktywnoœci¹ œrodowisk IT wykorzystuj¹cych ró norodne aplikacje, systemy operacyjne i platformy sprzêtowe. Platforma vsphere upraszcza równie dostarczanie us³ug IT i zapewnia jednolite zabezpieczenie wszystkich poziomów us³ug niezale nie od infrastruktury fizycznej lub aktualnej lokalizacji us³ug, co tym samym umo liwia personelowi IT przesuwanie obci¹ eñ aplikacyjnych z jednej infrastruktury wirtualnej na inn¹ bez potrzeby ponownej konfiguracji kastomizacji procedur lub konfiguracji. IT jako us³uga VMware vsphere jest jedyn¹ platform¹ wirtualizacyjn¹, daj¹c¹ klientowi mo liwoœæ czerpania korzyœci z technologii Cloud Computing z równoczesnym zachowaniem bezpieczeñstwa, zgodnoœci i kompletnej kontroli nad zasobami korporacyjnymi. Oprogramowanie VMware vsphere oddziela obci¹ enia serwera od sprzêtu w celu utworzenia pojedynczego zbioru zasobów, które dzia³y IT mog¹ dynamicznie przypisywaæ w odpowiedzi na zmieniaj¹ce siê warunki biznesowe. Dziêki szerokiemu zakresowi mo liwoœci zarz¹dzania i automatyzacji, takimi jak zautomatyzowane buforowanie zasobów, zautomatyzowana alokacja zasobów, oparta na rolach administracja, bezobs³ugowa infrastruktura oraz samoobs³ugowe portale dla u ytkowników koñcowych, platforma vsphere dynamicznie przystosowuje zasoby IT do potrzeb biznesowych organizacji, dostarczaj¹c IT jako us³ugê. Poprzez zaadoptowanie vsphere jako platformy IT-as-a-service (IT jako us³uga), organizacje uzyskaj¹ mo liwoœæ przekszta³cenia IT z centrum kosztów w strategiczne rozwi¹zanie oszczêdzaj¹ce energiê - ludzk¹, finansow¹ i œrodowiskow¹. / 3

4 Najbardziejkompletna platformawirtualizacji VMware vsphere jest najbardziej kompletnà platform¹ wirtualizacji w bran y, z us³ugami infrastrukturalnymi, które przekszta³caj¹ sprzêt IT w wysoce wydajn¹ dzielon¹ platformê obliczeniow¹ oraz us³ugi aplikacyjne pomagaj¹ce organizacjom IT zapewniaæ najwy szy poziom dostêpnoœci, bezpieczeñstwa i skalowalnoœci. Us³ugi infrastrukturalne vcompute Platforma vsphere zapewnia stabiln¹ warstwê wirtualizacji umo liwiaj¹c¹ organizacjom tworzenie wielordzeniowych maszyn wirtualnych oraz klastrów maszyn wirtualnych ³¹cz¹cych ró ne platformy sprzêtowe. vsphere mo e zwiêkszyæ wydajnoœæ aplikacji o prawie 50 procent z dynamicznym, zautomatyzowanym, opartym na procedurach przypisywaniem zasobów oraz pomóc klientom ci¹æ koszty zu ycia energii o prawie 55 procent, dziêki mo liwoœciom zarz¹dzania energi¹ elektryczn¹, która w sposób ci¹g³y w pe³ni automatyczny optymalizuje zu ycie energii przez sprzêt serwerowy. Bezpieczeñstwo Bezpieczeñstwo IT jest z natury bardziej z³o one w œrodowiskach wirtualnych. vsphere upraszcza bezpieczeñstwo i zgodnoœæ poprzez wprowadzanie procedur na poziomie aplikacji w obrêbie stref logicznych w dzielonym œrodowisku, zachowuj¹c równoczeœnie segmentacjê sieci u ytkowników i danych wra liwych. Skalowalnoœæ vsphere umo liwia uzyskanie wydajnoœci cloud-scale z funkcj¹ centralnego zarz¹dzania dla tysiêcy wirtualnych maszyn i setek hostów. vsphere zapewnia równie doskona³¹ wydajnoœæ dla aplikacji warstwy 1 takich firm jak Microsoft, Oracle, SAP oraz innych wiod¹cych dostawców oprogramowania. Architektura otwarta Od ponad dekady VMware opracowuje otwarte, oparte na standardach podejœcie do wirtualizacji umo liwiaj¹ce klientom wykorzystanie istniej¹cych narzêdzi i infrastruktury podczas adoptowania aplikacji nowej generacji. vsphere zawiera równie z³o ony zbiór protoko³ów API s³u ¹cych do tworzenia narzêdzi i rozwi¹zañ do ulepszania i poszerzania mo liwoœci pamiêci, sieci, bezpieczeñstwa i zarz¹dzania. vstorage vsphere pomaga obni yæ koszty przechowywania danych do 50 procent, umo liwiaj¹c administratorom odk³adanie na póÿniej zakupu nowych pamiêci do momentu, gdy bêd¹ one rzeczywiœcie potrzebne oraz umo liwia równie rozszerzenie pojemnoœci pamiêci maszyny wirtualnej. vnetwork VMware vsphere zapewnia widzialnoœæ, kontrolê i skalowalnoœæ sieci maszyn wirtualnych umo liwiaj¹c administratorom wyjœcie poza konfiguracjê sieci dla ka dego hosta i wdra anie procedury sieci dla maszyn wirtualnych podczas ich migracji z danego serwera na inny. Us³ugi aplikacyjne Dostêpnoœæ vsphere pomaga organizacjom IT zapewniæ ci¹g³oœæ biznesow¹ oraz zabezpieczaæ przed utrat¹ danych z zapewnieniem zawsze w³¹czonych funkcji takich jak automatyczne prze³¹czanie po awarii, konserwacja bez przestojów, tolerancja awarii maszyny wirtualnej oraz taniego zabezpieczenia danych. VMware vsphere zapewnia najbardziej kompletny zestaw dostêpnych us³ug infrastrukturalnych i aplikacyjnych. / 4

5 Najlepszaplatformadla infrastrukturtypucloud VMware vsphere jest najlepszà platform¹ do tworzenia prywatnych, publicznych i hybrydowych infrastruktur typu Cloud oraz jedynym rozwi¹zaniem wirtualizacyjnym, oferuj¹cym ewolucyjn¹ œcie kê do technologii Cloud Computing. Poprzez zaadoptowanie platformy vsphere klienci mog¹ unikaæ rozwi¹zañ typu rip-and-replace na korzyœæ wspólnej platformy, któr¹ mog¹ u ywaæ do pragmatycznego przejœcia do rozwi¹zañ i us³ug opartych na technologii typu Cloud. Prywatne infrastruktury typu Cloud vsphere umo liwia organizacjom przekszta³cenie ich istniej¹cych centrów danych w prywatne infrastruktury typu Cloud, które mog¹ bardziej wydajnie zarz¹dzaæ istniej¹cymi aplikacjami, a tak e elastycznymi us³ugami IT nowej generacji. Mo liwoœci takie jak buforowanie zasobów oraz dynamiczna alokacja zasobów, centralne zarz¹dzanie i automatyzacja, a tak e samoobs³ugowy portal dla u ytkowników koñcowych pomagaj¹ obni yæ koszty i zwiêkszyæ elastycznoœæ zapewniaj¹c równoczeœnie bezpieczeñstwo, zgodnoœæ i pe³n¹ kontrolê nad zasobami IT. vsphere pomaga równie administratorom IT usprawniaæ czynnoœci operacyjne w celu ulepszenia SLA, zwiêkszenia produktywnoœci i uwolnienia czasu dla bardziej strategicznych inicjatyw. Poprzez adoptowanie vsphere jako platformy typu Cloud, zespo³y IT mog¹ dostarczaæ us³ugi IT w bardziej elastyczny i wydajny sposób automatyzuj¹c kluczowe procesy takie jak zarz¹dzanie systemem oraz dostarczaniem aplikacji. Publiczne infrastruktury typu Cloud Partnerzy VMware posiadaj¹cy setki dostawców hostingu i us³ug w celu umo liwienia kompatybilnej infrastruktury typu Cloud z wizj¹ umo liwienia dostêpu do us³ug IT wykorzystuj¹cych jedn¹ wspóln¹ platformê. Poprzez zaoferowanie klientom wolnego wyboru otwartych standardów oraz miêdzyoperacyjnoœci aplikacji, VMware oferuje najlepszy wybór dla organizacji poszukuj¹cych rozszerzenia mo liwoœci IT lub migracji aplikacji do publicznych infrastruktur typu Cloud. Wspólna platforma do zarz¹dzania i infrastruktury zapewnia widzialnoœæ buforowanych zasobów wraz z elastycznoœci¹ w celu zapewnienia najwy szego poziomu us³ug dla aplikacji. Dziêki ró norodnoœci wiod¹cych dostawców us³ug typu Cloud organizacje mog¹ korzystaæ z us³ug VMware Virtualized, w sk³ad których wchodz¹ gotowe oferty produkcyjne na ¹danie, oferty realizacji p³atnoœci. Hybrydowe infrastruktury typu Cloud Koncepcja VMware odnoœnie technologii Cloud Computing polega na po³¹czeniu zasobów zewnêtrznych z dostêpnymi zasobami wewnêtrznymi umo liwiaj¹c klientom tworzenie hybrydowych infrastruktur typu Cloud, które mog¹ rozprzestrzeniaæ siê w sposób spójny na wiele po³¹czonych miêdzy sob¹ infrastruktur typu Cloud zarówno prywatnych, jak i publicznych. Model umo liwi organizacjom w sposób automatyczny uzyskiwanie pe³nych korzyœci z technologii Cloud Computing poprzez wykorzystanie strategicznych zasobów zewnêtrznych i wewnêtrznych do przechowywania danych, hostingu aplikacji oraz usuwania skutków awarii z zachowaniem pe³nej kontroli na infrastruktur¹ IT. Klienci adoptuj¹cy prywatne lub publiczne rozwi¹zania na platformie vsphere bêd¹ posiadaæ najlepsz¹ pozycjê do wykorzystania hybrydowego modelu Cloud, gdy stanie siê on modelem g³ównym. VMware vsphere to wydajna platforma dla prywatnych, publicznych i hybrydowych infrastruktur typu Cloud. / 5

6 Najważniejszespółkiozasięgi światowym,którewybrały VMware 100 procent spó³ek z listy Fortune procent spó³ek z listy Fortune procent spó³ek z listy Fortune procent spó³ek z listy Fortune Global procent spó³ek z listy Fortune Global procent spó³ek z FTSE 100 (Wielka Brytania) 95 procent spó³ek z DAX 100 (Niemcy) 100 procent spó³ek z CAC 40 (Francja) 87 procent spó³ek z MIB 30 (W³ochy) 91 procent spó³ek z IBEX 35 (Hiszpania) 94 procent spó³ek z ASX 100 (Australia/Newa Zelandia) 83 procent spó³ek z Nikkei 225 (Japonia) Klienci,którzypomyślnie wdrożyliplatformęvsphere Campbell Clinic Campbell Clinic jest œwiatowym liderem w medycynie sportowej, ortopedii, wymianie stawów i rehabilitacji. Od chwili wdro enia platformy VMware vsphere, klinika zredukowa³a koszty sprzêtowe, zu ycia energii i klimatyzacji o ponad dolarów ulepszaj¹c równoczeœnie wydajnoœæ i dostêpnoœæ swoich aplikacji Warstwy 1. Financial Technologies India Ltd. Financial Technologies India Ltd. (FTIL) posiada i obs³uguje 10 miêdzynarodowych instytucji finansowych w Afryce, Indiach, na Bliskim Wschodzie i w po³udniowo-wschodniej Azji. W celu wspierania szybkiego i znacz¹cego wzrostu, FTIL wdro y³a platformê vsphere w celu maksymalizacji swoich ju istniej¹cych nieruchomoœci i infrastruktury, uzyskuj¹c wskaÿnik konsolidacji 50:1 wykorzystuj¹c do tego celu aplikacje Microsoft i SAP w swoim œrodowisku produkcyjnym. Marshall University Marshall University (MU) jest najstarsz¹ instytucj¹ publiczn¹ nauczania wy szego w Zachodniej Wirginii i posiada oko³o studentów. Dzia³ IT uniwersytetu wdro y³ w roku 2004 technologiê VMware posiadaj¹c w tej chwili zwirtualizowane oko³o 82 procent swojego œrodowiska IT. Celem uczeni jest wirtualizacja ca³ej infrastruktury IT. Southwestern/Great American Za³o ona w roku 1855 spó³ka Southwestern/Great American Inc. Prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ w wielu dziedzinach, do których nale y sprzeda bezpoœrednia, dzia³alnoœæ wydawnicza, zdobywanie funduszy dla szkó³, szkolenia sprzeda owe oraz rekrutacja. Od kilku lat spó³ka polega na technologii VMware do obs³ugi swojej infrastruktury SAP posiadaj¹c równoczeœnie wdro on¹ procedurê "VMware first" i wykorzystuje maszyny wirtualne jako urz¹dzenia domyœlne podczas obs³ugi nowych aplikacji na swoim serwerze. great_american SonicWALL SonicWALL Inc. jest liderem w bran y zarz¹dzania bezpieczeñstwem z rozwi¹zaniami takimi jak zapory ogniowe (firewalls), urz¹dzenia VPN oraz subskrypcje bezpieczeñstwa. Przy u yciu platformy vsphere spó³ka Sonic WALL posiada zwirtualizowane 95% swoje infrastruktury serwerowej, co zapewnia jej wiarygodnoœæ u jej klientów. / 6

7 WersjeplatformyvSphere VMware vsphere Essentials Wersja opracowana w szczególnoúci dla œrodowisk IT posiadaj¹cych mniej ni 20 fizycznych serwerów. Oprogramowanie zapewnia uzyskanie wirtualizacji klasy Enterprise z funkcjami zintegrowanego zarz¹dzania i ci¹g³oœci biznesowej. VMware vsphere Standard Jest to podstawowe rozwi¹zanie do podstawowej konsolidacji kosztów sprzêtowych dla obs³ugiwanych aplikacji przyspieszaj¹c równoczeœnie wdro enie aplikacji. VMware vsphere Advanced Jest to strategiczne rozwi¹zanie do konsolidacji, zabezpieczaj¹ce wszystkie aplikacje przed planowymi i nieplanowymi przestojami, zapewniaj¹ce doskona³¹ dostêpnoœæ aplikacji. VMware vsphere Enterprise oraz Enterprise Plus Te wersje zawieraj¹ pe³en zakres funkcjonalnoœci niezbêdnych do przekszta³cania centrum danych w niezwykle uproszczone œrodowiska typu cloud computing zapewniaj¹c elastyczne i niezawodne us³ugi IT nowej generacji Porównanie poszczególnych wersji VMware vsphere KONSOLIDACJA DOSTÆPNOŒÆ AUTOMATYCZNA ALOKACJA ZASOBÓW UPROSZCZONE OPERACJE IT Optymalizacja istniejàcej infrastruktury poprzez przekszta³canie systemów fizycznych w maszyny wirtualne Essentials*? Zapewnia wysokà dostêpnoœæ, usuwani skutków awarii oraz umo liwianie migracji dla aplikacji Zapewnia bezobsùugowe wyrównywanie obci¹ eñ oraz migracjê pamiêci (Storage vmotion) Zaawansowane szablony konfiguracji sieci (przeù¹cznik sieci rozproszonej) i hosta (profile hosta) dla oszczêdnoœci OpEx. Essentials Plus*?? Standard**?? Advanced**?? Enterprise**??? Enterprise Plus**???? * Wszystkie wersje vsphere Essentials zawierajà wersjê VMware vcenter Server do zarz¹dzania centralnego. ** Wersja VMware vcenter Server (licencjonowana oddzielnie) jest wymagana dla wszystkich wersji vsphere. / 7

8 Dodatkoweprodukty irozszerzeniavsphere VMware vcenter Server vcenter Server zapewnia skonsolidowane usùugi zarz¹dzania dla ca³ej infrastruktury wirtualnej oraz posiada wiele funkcjonalnoœci platformy vsphere, takich jak np. migracja. vcenter Server mo e zarz¹dzaæ tysi¹cami maszyn wirtualnych w ró nych lokalizacjach oraz usprawniaæ administracjê. Uwaga: platforma vcenter jest wymaganym elementem kompletnej implementacji vsphere i jest licencjonowana oddzielnie na podstawie liczby instancji. Klienci mog¹ równie zainstalowaæ VCenter Server dla wersji Essentials jako do³¹czony komponent zestawu vsphere Essentials Kits. VMware Data Recovery oprogramowanie dostêpne jako modu³ rozszerzeñ wraz z wersj¹ vsphere Standard. Jest ono traktowane jako rozszerzenie licencji VMware vsphere Standard. Cisco Nexus 1000V Prze³¹cznik sieciowy zintegrowany z platform¹ vsphere zapewniaj¹cy us³ugi sieciowe. Dostêpny jako rozszerzenie wersji vsphere Enterprise Plus. Wsparcie i serwis VMware oferuje globalne us³ugi subskrypcji i wsparcia (Subscription and Support) dla wszystkich klientów VMware vsphere. Dla klientów potrzebuj¹cych dodatkowych us³ug, VMware oferuje równie profesjonalne umowy serwisowe dotycz¹ce najlepszych praktyk biznesowych oraz pomocy odnoœnie implementacji platformy vsphere. Praktyczneporady Aby dowiedzieæ siê, która wersja lub zestaw vsphere jest w³aœciwy dla organizacji, prosimy o odwiedzenie naszego sklepu on-line pod adresem: purchaseoptions.html Zarejestrowani klienci VMware vsphere lub VMware Infrastructure 3 mog¹ odwiedziæ nasze centrum aktualizacji vsphere Upgrade Center w celu okreœlenia odpowiedniej aktualizacji oprogramowania: Dla organizacji rozpoczynaj¹cych przygodê z wirtualizacj¹, VMware oferuje pakiety vsphere Acceleration Kits zawieraj¹ce oprogramowanie VMware vsphere wraz z serwerem VMware vcenter Server dostêpne z 30% rabatem: VMware oferuje równie oprogramowanie vsphere Essentials Kits dla biur i sprzedawców hurtowych. Zestawy te s¹ opracowane dla œrednich przedsiêbiorstw zainteresowanych wirtualizacj¹ mniejszych infrastruktur i zapewniaj¹ kompletne, zintegrowane rozwi¹zania dla lepszej elastycznoœci biznesowej oraz ci¹g³oœci we wszystkich lokalizacjach zdalnych. Dodatkoweinformacje Jeœli s¹ Pañstwo zainteresowani dodatkowymi informacjami o produkcie, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: W celu uzyskania informacji dotycz¹cych specyfikacji produktu oraz wymagañ systemowych, prosimy zapoznaæ siê z dokumentacj¹ VMware vsphere. VMware Sales Manager Marcin Zieliñski, tel.: +48/ , VMware Sales Manager Izabella Bochacka, tel.: +48/ , VMware Sales and Technical Specialist Artur Rosiñski, tel.: +48/ , Dystrybutor Avnet Sp. z o. o. wraz z Partnerem Avnet Sp. z o.o., ul. Iùýecka 26, Warszawa, tel.: +48 (22) , fax: +48 (22) , Copyright 2010 VMware, Inc. Wszystkie prawa zastrzeýone. Niniejszy produkt jest chroniony prawami autorskimi U.S.A. i miêdzynarodowymi prawami autorskimi, a tak e prawami w³asnoœci intelektualnej. Produkty VMware s¹ chronione jednym lub wiêcej patentami, których lista jest dostêpna pod adresem VMware jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym VMware, Inc. w USA oraz/lub w innych jurysdykcjach. Wszystkie inne znaki oraz nazwy wymienione w tym dokumencie mog¹ byæ znakami towarowymi ich odpowiednich w³aœcicieli. Nr pozycji: VMW_10Q2_BRO_VSPHERE_4_1_USLET_EN_R6

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie usług poczty elektronicznej oraz komunikacji błyskawicznej w oparciu o rozwiązania firmy Microsoft na platformie

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager

Tivoli Storage Manager Tivoli Tivoli Storage Manager Tivoli Storage Manager jest podstawowym produktem z grupy Tivoli Storage Management, s³u ¹cym do zarz¹dzania i ochrony danych. Jest now¹ wersj¹ produktu IBM znanego wczeœniej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą i usługami IT

Zarządzanie infrastrukturą i usługami IT Zarządzanie infrastrukturą i usługami IT Strategią Betacom jest wspieranie swoich Klientów w osiąganiu sukcesu. Realizujemy to poprzez dostarczanie rozwiązań dla działów IT, które pomogą zoptymalizować

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY 85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 147 tel. 52 36 04 300, fax 52 36 04 341 e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl www.pup.bydgoszcz.pl Załącznik nr 7 do SIWZ Znak : PUP-OA-2510-06/JG/12

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

VMware View 4. Zbudowane dla Pulpitów

VMware View 4. Zbudowane dla Pulpitów Spis treœci Przekszta³cenie Zarz¹dzania Pulpitem i zapewnienie najlepszego Doœwiadczenia U ytkownika 3 Jak dzia³a VMware View? 3 Jakie s¹ korzyœci z VMware View? 3 Co zawiera VMware View 4? 4 Platforma

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

System gastronomiczny izzyrest

System gastronomiczny izzyrest System gastronomiczny izzyrest Zasady licencjonowania: Ilość licencji to maksymalna ilość jednocześnie pracujących programów tj. równocześnie podłączonych do bazy danych np. mając zakupioną licencję na

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM.

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. Job Trainings jest częścią Grupy Job. Nasze działania z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

DIRECTVIEW Rozwiàzania do zarzàdzania informacjami. Zarzàdzanie rosnàcà iloêcià informacji o pacjentach

DIRECTVIEW Rozwiàzania do zarzàdzania informacjami. Zarzàdzanie rosnàcà iloêcià informacji o pacjentach Zarzàdzanie rosnàcà iloêcià informacji o pacjentach DIRECTVIEW Rozwiàzania do zarzàdzania informacjami DIRECTVIEW Rozwiàzania do zarzàdzania informacjami W aêciwe informacje we w aêciwym miejscu, o w aêciwym

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015 Mrowino, dnia 13 stycznia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Studio Kubiak i Wspólnicy sp.j. Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 779-10-17-146 Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015 W związku z realizacją projektu:

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl Office 365 dla firm Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest adresowany.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Możliwości publikacji zbiorów danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej z zastosowaniem komponentów GUGiK

Możliwości publikacji zbiorów danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej z zastosowaniem komponentów GUGiK Możliwości publikacji zbiorów danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej z zastosowaniem komponentów GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii Publikacja danych art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Zielona Góra: dostawa oprogramowania komputerowego wraz z usługami Numer ogłoszenia: 184272-2013; data zamieszczenia: 10.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

element bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT

element bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT Beyond.pl Infrastruktura IT dla rozwoju biznesu Zapasowe centrum danych jako element bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT Beyond.pl infrastruktura IT dla rozwoju biznesu Beyond.pl dostarcza pełen

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA Wp³yw wdro eia Zitegrowaego Systemu Iformatyczego a przewagê kokurecyj¹ Grupy LOTOS SA Warszawa, 22 listopada 2004 r. Tadeusz Rogaczewski, Szef Biura Zarz¹dzaia Iformatyk¹ Warszawa, 22 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju SPRAWOZDANIE z podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju Warszawa, dnia 28.08.2009 r. 1. A. Część ogólna 1. Skład delegacji Paweł Sobieszczuk Naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów Biura Informatyki UKE;

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC Tomasz Krzymowski Radca ministra Departament e-państwa 2 marca 2016 r. Celem przedsiewzięcia jest

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Zarzàdzanie kadrami

Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Zarzadz kadr 6/4/02 11:38 AM Page 1 E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Internetowe rozwiàzania dla firm Zarzadz kadr 6/4/02 11:38 AM Page 2 Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Internetowe rozwiàzania

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ A Zamawiający wdraża obecnie środowisko wirtualne w oparciu o rozwiązanie firmy VMware. Eksploatowane dotychczas przestarzałe serwery działają na oprogramowaniu Microsoft

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego Grant badawczy KBN Agenda Wstęp Założenia Funkcjonalność Cele badawcze i utylitarne Urządzenia w projekcie Proponowany zakres współpracy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część III 1. Przedmiotem zamówienia dla Części III - jest zakup wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Zamawiającego (numer konta w systemie producenta

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych (tekst jednolity z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo