OPIS PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO"

Transkrypt

1 OPIS PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Tytuł projektu: PI EIPD nowa jakość doradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nazwa projektodawcy: Point Sp. z o.o. Projekt realizowany przez: Lider: Point Sp. z o.o. Partner: Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL /11-01 Biuro projektu: Point Sp. z o.o. ul. Energetyczna Wrocław tel Wrocław luty 2015 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt: EIPD nowa jakość doradztwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 I. Nazwa produktu finalnego: Program EIPD, udostępniony poprzez stronę internetową Program EIPD, to ogólnodostępny poprzez platformę internetową pakiet kluczowych narzędzi, niezbędnych do prowadzenia nowoczesnego i cyklicznego doradztwa zawodowego, opartego na tworzeniu osobistej wizji kariery zawodowej, tj. Indywidualnego Planu Działania, a także do efektywnego współdziałania specjalistów rynku pracy: doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego (dawniej liderów klubów pracy) oraz pośredników pracy. Ideą naczelną, przy opracowaniu produktu finalnego, było zapewnienie i podniesienie jakości indywidualnego i kompleksowego wsparcia osobom w wieku do 25. roku życia, poprzez pomoc w osiągnięciu przez te osoby możliwie najlepszego poziomu dostosowania edukacyjno-zawodowego, w kontekście ich wejścia na otwarty rynek pracy, pozyskania i utrzymania zatrudnienia. II. Elementy składające się na produkt finalny. Zgodnie z zapisami Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego, EIPD obejmuje wszystkie założone moduły/podprodukty, związane z zadaniami specjalistów rynku pracy. Dzięki programowi w obrębie jednego, zintegrowanego narzędzia, udostępniono odbiorcom, doradcom zawodowym, specjalistom ds. rozwoju zawodowego (dawniej liderom klubów pracy) oraz pośrednikom pracy: - Formularz IPD - rozbudowany moduł programu, służący gromadzeniu i przetwarzaniu informacji na temat zainteresowań, zdolności, umiejętności, preferencji zawodowych, cech osobowościowych, wartości, doświadczeń edukacyjnych i zawodowych odbiorcy. Zwieńczeniem modułu IPD jest cel i strategia działania edukacyjno-zawodowego w formie zapisu cyfrowego, które określone zostają na podstawie zgromadzonych danych i rozmowy z doradcą zawodowym. Formularz IPD wyposażony jest w szereg gotowych list, ułatwiających określenie odpowiednich cech i wartości. Bardzo ważną cechą modułu IPD jest funkcja nadpisywania danych, dzięki której możliwa jest cykliczna aktualizacja planu działań, wynikająca z realizacji strategii rozwoju edukacyjno-zawodowego przez odbiorcę. Dzięki przechowywaniu efektów wszystkich spotkań doradczych z każdym odbiorcą, moduł IPD pozwala na zachowanie procesowego i ciągłego charakteru doradztwa zawodowego.

3 - Generator CV - intuicyjny i przyjazny dla użytkownika moduł programu, który pozwala w wygodny sposób wprowadzić dane dotyczące kompetencji, historii edukacyjno-zawodowej oraz inne dane osobowe zgodnie ze standardem Europass. Przyjęty standard zapewnia jednolitość, przejrzystość i czytelność prezentowania kwalifikacji i kompetencji i jest zgodny z wytycznymi w stosunku do wszystkich państw UE, zgodnie z Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych. - Generator listu motywacyjnego - intuicyjny moduł programu bardzo przyjazny, zwłaszcza dla młodego użytkownika, mało wprawionego w tworzenie tekstów o podobnym charakterze. Pozwala na utworzenie listu motywacyjnego, dostosowanego do charakteru pracy, o jaką ubiega się odbiorca. Generator zawiera listy podpowiedzi odpowiednich zwrotów, szczegółowo konsultowanych zarówno z doradcami zawodowymi jak i odbiorcami doradztwa pod kątem ich czytelności, przydatności i adekwatności do oczekiwań pracodawcy. - Narzędzie diagnostyczne IPOZ - kwestionariusz Inwentarz Podstawowych Orientacji Zawodowych jest cyfrowym narzędziem do diagnozy podstawowych orientacji zawodowych, badającym metawymiary orientacji zawodowych. Moduł ten został zwalidowany na podstawie badań około 900 osób do 25. roku życia, o profilu zgodnym z odbiorcami EIPD. Autorem kwestionariusza jest członek zespołu ekspertów EIPD, dr Zbigniew Piskorz. - Rekomendację zawodową odbiorcy - dokument zawierając kluczowe informacje na temat odbiorcy, w tym opinię doradcy zawodowego, mogące przyczynić się do zdobycia przez niego zatrudnienia. - Bazę danych pracodawców - narzędzie pomocnicze zawierające dane teleadresowe potencjalnych pracodawców. - Bazę danych szkół i placówek edukacyjnych - narzędzie pomocnicze zawierające dane teleadresowe potencjalnych szkół i placówek edukacyjnych, w których odbiorcy mogą realizować strategię rozwoju edukacyjnego. - Bazę punktów wsparcia (Młodzieżowych Centrów Kariery, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, Punktów Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowych Punktów Pracy.). - Informatory i poradniki z istotnymi wskazówkami dla osób poszukujących pracy.

4 - Odnośnik do serwisu młodzieżowych biur pracy służący promowaniu ofert pracy oraz usług z zakresu pośrednictwa pracy. Na produkt finalny składają się następujące elementy: 1. Oprogramowanie EIPD służące cyfrowemu opracowywaniu IPD wraz z generatorem CV, generatorem listu motywacyjnego i rekomendacją zawodową odbiorcy, udostępnione użytkownikom na stronie internetowej 2. Wskazówki dotyczące warunków technicznych użytkowania oprogramowania. 3. Instrukcja obsługi programu dla użytkowników w wersji tradycyjnej. 4. Instrukcja obsługi programu dla użytkowników w wersji e-learningowej. 5. Program szkolenia dla D.Z. z zakresu obsługi EIPD. Produkt jest dedykowany wszystkim podmiotom, których działalność obejmuje szeroko rozumianą aktywizację zawodową osób do 25. roku życia, w szczególności Ochotniczym Hufcom Pracy. Pozostaje w pełni zgodny z założeniami Strategii wdrażania zarówno w kontekście użytkowników jak i odbiorców. Jego główną funkcją jest wspieranie specjalistów rynku pracy w świadczeniu usług na rzecz osób do 25. roku życia, z różnych przyczyn zagrożonych marginalizacją społeczno-zawodową, w szczególności z powodu bezrobocia. III. Problem, na który odpowiada innowacja Brak uczestnictwa w rynku pracy i idące za tym ubóstwo, są jednymi z najsilniej działających czynników ryzyka w zakresie wykluczenia społecznego. Ekskluzja społeczna i związana z tym niemożność pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym działa szczególnie mocno w przypadku osób do 25. roku życia, które dopiero wkraczają w życie i może powodować wysokie koszty społeczne. Wiele mówi się o straconym pokoleniu zagrożenie wykluczeniem młodych ze względu na bezrobocie znajduje obraz w statystykach. "Stopa bezrobocia młodzieży wyniosła w IV kwartale 2013 r. 27,3% i przeszło 2,5-krotnie przewyższała wartość charakteryzującą populację w wieku produkcyjnym (9,9%). Wskaźnik stopy bezrobocia młodych jest najwyższy w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi ludności. (...) Należy dodać, że jakkolwiek wskaźnik bezrobocia młodzieży pozostaje zdecydowanie wyższy niż ludności w wieku produkcyjnym, to Polska nie stanowi tu wyjątku. Wysoką stopę bezrobocia młodzieży, często 2-krotnie przekraczającą wskaźniki dla osób w wieku

5 produkcyjnym notuje się we wszystkich niemal krajach UE." 1 Analiza obszarów oddziaływania różnych podmiotów, świadczących usługi z zakresu aktywizacji zawodowej osób do 25. roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym, wskazuje na Ochotnicze Hufce Pracy jako instytucję wyróżniającą się ogromnym potencjałem. Ogólnopolski zasięg, rozbudowana siatka jednostek oraz wczesne docieranie do młodzieży zagrożonej marginalizacją, umożliwiają skuteczną realizację działań zapobiegających przedwczesnemu wypadaniu młodzieży z systemu oświaty oraz przygotowujących do wejścia na otwarty rynek pracy. W związku z powyższym działania projektowe zostały skupione na identyfikowaniu niedoskonałości i tworzeniu rozwiązań wspierających działania tej właśnie instytucji. Przeprowadzona w pierwszej fazie realizacji projektu pogłębiona analiza sytuacji problemowej wskazała na wymienione poniżej obszary deficytowe. Przytoczone poniżej dane/informacje pochodzą z Raportu z badań zrealizowanych w ramach projektu EIPD nowa jakość doradztwa (Wrocław, luty 2012 r.). 1. Brak narzędzi umożliwiających realizację zasady ciągłości, cykliczności doradztwa w czasie oraz jego procesowego charakteru. Zasada ciągłości i cykliczności doradztwa zawodowego jest istotna dla 80% ankietowanych doradców zawodowych. Mimo to jedynie 2% spośród ankietowanych doradców miało możliwość częstego stosowania zasady ciągłości doradztwa w praktyce. 36% miało taką sposobność rzadko, 36% bardzo rzadko, ponad 25% - nigdy. Najczęstszym powodem nie korzystania lub rzadkiego korzystania z zasady ciągłości i cykliczności doradztwa jest brak dostępu do wcześniej wypracowanych danych, materiałów, wskazówek, planów i strategii działania. Doradcy, którzy starali się stosować zasadę ciągłości napotykali jednak na trudności związane z brakiem jednolitych standardów przygotowania opinii przez doradców (86% wskazań), trudność z przechowywaniem papierowych wersji kwestionariuszy (62% wskazań) i odczytaniem materiałów/kwestionariuszy (48%). 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej "Sytuacja na rynku pracy osób młodych w roku 2013" w oparciu o opracowanie "Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski w IV kwartale 2013 r., GUS, Warszawa r.

6 Możliwość wykorzystania podczas sesji doradztwa danych i wskazówek, wypracowanych wcześniej, znacznie usprawnia pracę doradców. Ułatwia to bowiem przygotowanie do spotkania z klientem (tego zdania jest 92% badanych), pozwala obserwować ewentualne zmiany preferencji zawodowych klienta (opinia 92% ankietowanych), daje możliwość weryfikacji postępów realizacji Indywidualnego Planu Działania (96% wskazań) i oszczędza czas (88% odpowiedzi). Warto zauważyć, że idea ciągłości i cykliczności doradztwa wpisana jest wprost m.in. w stosowanie narzędzia IPD. Metodologia IPD stwarza ramy świadczenia pomocy doradczej o charakterze procesowym, a nie incydentalnym w postaci np. jednorazowego spotkania z doradcą. Tymczasem mimo, że 20% ankietowanych doradców deklarowało stosowanie tej metody, to tylko 2% miało możliwość realizacji idei ciągłości i cykliczności doradztwa w praktyce. 2. Brak narzędzia umożliwiającego współpracę pomiędzy specjalistami/jednostkami powołanymi do aktywizacji zawodowej młodzieży (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubów pracy). Podczas przeprowadzonych badań, doradcy zawodowi mocno podnosili kwestię braku możliwości współpracy pomiędzy różnymi instytucjami czy specjalistami powołanymi do aktywizacji zawodowej i edukacyjnej. Brak jest narzędzi w tym zakresie, a jakikolwiek przepływ informacji jest możliwy jedynie podczas nieformalnych rozmów specjalistów bądź w formie nieścisłych przekazów ustnych, dotyczących efektów spotkania z innym specjalistą rynku pracy, które otrzymuje doradca podczas rozmowy z klientem. W wyniku przeprowadzonych badań, zdiagnozowano niedoskonałości, polegające na niskim przepływie informacji na temat odbiorców między doradcami zawodowymi, liderami klubów pracy (obecnie specjalistami ds. rozwoju zawodowego) oraz pośrednikami pracy. Z reguły na każdym poziomie wsparcia wymienieni specjaliści rozpoczynają pracę z odbiorcą "od zera". W opinii pośredników pracy, współpraca pomiędzy doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy i liderami klubów pracy ma bardzo duży (75% wskazań) lub duży (25% wskazań) wpływ na zdobycie zatrudnienia przez podopiecznych Ochotniczych Hufców Pracy (ankietowano 86% pośredników pracy OHP na Dolnym Śląsku). Jak

7 wskazywali pośrednicy kompleksowa współpraca i indywidualne podejście do każdego klienta jest bardzo ważne i może mieć duży wpływ na zdobycie zatrudnienia. Pomoc, porady, wskazówki z pewnością są ważne z punktu widzenia niedoświadczonego człowieka, najczęściej młodego, Kompleksowe, całościowe wsparcie zwiększa profesjonalność usługi. Pośrednicy pracy jako jeden główny powód nie korzystania z materiałów wypracowanych z klientem przez doradcę zawodowego wskazali brak dostępu do tych materiałów. 3. Brak narzędzi zapewniających trwałość doradztwa zarówno na poziomie doradcy zawodowego (kumulowania danych, zapisywanie i archiwizowanie cyfrowe) oraz uczestnika (stały dostęp do archiwizowanego cyfrowo IPD, materiałów informacyjnych oraz dokumentów aplikacyjnych). Przeprowadzone badania wskazały, że nie wszyscy uczestnicy doradztwa zawodowego otrzymywali materiały i inne produkty wypracowane w ramach doradztwa (72% badanych otrzymało informacje dotyczące metod poszukiwania pracy, 60% - opinię w jakich obszarach zainteresowań zawodowych może szukać pracy, 57% - charakterystykę własnej osoby i strategię rozwoju edukacyjno-zawodowego, 56% - źródła informacji o ofertach pracy). Spora część osób - 33% - nie otrzymała jednak żadnych materiałów. Tym trudniej zatem młodzieży podążać odpowiednią ścieżką rozwoju edukacyjno-zawodowego czy też dokonywać cyklicznej weryfikacji tej ścieżki. Doradcy zawodowi w badaniu ankietowym wskazali, że podczas sesji doradztwa najczęściej tworzą z klientami m.in. CV i list motywacyjny (po 94%), 62% tworzy IPD. Warto jednak zauważyć, że powyższe materiały nie zawsze są przekazywane klientowi (jedynie 58% przekazuje klientowi wzory dokumentów aplikacyjnych, a 10% - kopie IPD). Realizator projektu, opracowując koncepcję produktu i rozwijając jego wersję finalną, skupiał działania na doskonaleniu funkcjonalności EIPD, służących niwelowaniu wskazanych wyżej problemów. Biorąc pod uwagę współczesny rozwój technologii cyfrowych i możliwości jakie stwarzają w zakresie przetwarzania danych, utrwalania danych, dostępu do danych w chmurze, wymiany informacji oraz eliminowania barier geograficznych, ich wykorzystanie daje nowe szanse kształtowania ścieżek edukacyjno-zawodowych, w szczególności osób młodych, przyczyniając się tym samym do zwiększenia szans utrzymania zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

8 Jak wskazują wyniki testowania produktu, rozwiązanie powyższych problemów miało wpływ na ograniczenie głównego problemu projektu, który został zdefiniowany jako niedostateczne przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy osób w wieku lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Innowacyjność produktu Innowacyjność opracowanego w ramach projektu rozwiązania występuje przede wszystkim w wymiarze formy wsparcia. EIPD jest odpowiedzią na konieczność doskonalenia stosowanych form wsparcia, w celu podnoszenia ich skuteczności i efektywności. Produkt wytworzony w ramach projektu służy ujednoliceniu zakresu wsparcia oferowanego przez doradców zawodowych oraz ujednoliceniu zakresu otrzymywanych przez odbiorcę informacji. Ponadto w dłuższej perspektywie czasu zapewnia zachowanie trwałości, ciągłości i cykliczności usług doradczych. W pełni realizuje więc ideę procesowego charakteru doradztwa zawodowego. Funkcjonalność programu umożliwia również wymianę między specjalistami rynku pracy informacji na temat uczestników/odbiorców korzystających z ich usług, w tym pozwala na wykorzystanie przez pośredników pracy rekomendacji zawodowych odbiorców, opracowanych przez doradców. Służy więc wzmacnianiu współpracy między poszczególnymi specjalistami oraz zwiększaniu skuteczności oferowanej przez nich pomocy. Innowacyjność występuje także: - w wymiarze odbiorcy - EIPD jest w pełni dostępnym, kompleksowym, cyfrowym narzędziem, opracowanym pod kątem potrzeb i oczekiwań osób w wieku lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu bezrobocia. Stanowi nową propozycję, umożliwiając młodym osobom stały dostęp do indywidualnych planów działań, w tym planów rozwoju edukacyjno-zawodowego oraz generatorów dokumentów aplikacyjnych. Służy dzięki temu wzmacnianiu ich samodzielności, motywacji do kontynuowania nauki oraz przygotowaniu do zdobycia zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy. Za pośrednictwem EIPD upowszechniane są również informacje na temat działalności jednostek OHP, wspierających młodych ludzi na otwartym rynku pracy. Produkt zapewnia trwałość, indywidualizm i kompleksowość usług na poziomie odbiorcy.

9 - w wymiarze problemu - innowacyjny charakter EIPD w zakresie rozwiązywania znanego problemu niedostatecznego przygotowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do funkcjonowania na otwartym rynku pracy, polega na udoskonalaniu narzędzi i metody pracy doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego (dawniej liderów klubów pracy) oraz pośredników pracy. EIPD to narzędzie umożliwiające ich wzajemne korzystanie z efektów pracy z odbiorcą. Specjaliści ds. rozwoju zawodowego, dzięki informacjom zawartym w EIPD, mogą dostosować ofertę zajęć indywidualnych i grupowych, adekwatnie do potrzeb uczestnika. Pośrednicy pracy otrzymują szybką i pełną informację na temat potencjału i preferencji odbiorcy oraz rekomendację zawodową - narzędzie wspierające ich działania w zakresie doboru ofert pracy i promowania odbiorców u potencjalnych pracodawców. Program wspiera indywidualizację oraz kompleksowość świadczonych usług. Skuteczność produktu Rola doradztwa zawodowego w wyborze ścieżki zawodowej i edukacyjnej młodych osób, a także w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu jest bezsprzeczna. Jest to pogląd powszechnie propagowany w literaturze przedmiotu, podzielany również przez samych doradców zawodowych. Doradztwo zawodowe jest ważne w przygotowaniu odbiorców do wyboru zawodu, w podnoszeniu motywacji do nauki i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, a także w przygotowaniu do zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Skuteczność wypracowanego produktu w grupie 40 odbiorców testujących, reprezentujących nieuczące się i niepracujące (nieaktywne zawodowo lub bezrobotne) osoby w wieku do 25. roku życia, była mierzona głównie poprzez monitoring zmiany statusu na rynku pracy. W wyniku wsparcia, udzielonego przy zastosowaniu EIPD, osiągnięto efektywność zatrudnieniową na poziomie 63%, a efektywność utrzymania w zatrudnieniu w wysokości: - 33% w stosunku do ogólnej liczby odbiorców testujących w tej kategorii; - 52% w stosunku do liczby osób doprowadzonych do zatrudnienia. Uzyskane efekty należy uznać za wysoce satysfakcjonujące.

10 Ponadto w grupie odbiorców testujących zdecydowanie wzrosła wiedza i umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy i rozwoju zawodowego, co powinno procentować także w przyszłości. Możliwy był także do zaobserwowania przyrost kompetencji społecznych odbiorców testujących w zakresie współpracy, komunikatywności, asertywności i nastawienia na rozwój. Podobne korzyści w zakresie wzrostu wiedzy i umiejętności osiągnięto w grupie 40 odbiorców testujących, reprezentujących uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W obu grupach osiągnięto również bardzo wysokie przyrosty wiedzy z zakresu planowania ścieżki zawodowej i edukacyjnej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo 8 uczniów pierwszych klas zdobyło zatrudnienie krótkoterminowe, mimo iż w założeniach projektu nie planowano osiągnięcia efektu zatrudnieniowego w tej grupie odbiorców testujących. Można więc uznać ten rezultat za wartość dodaną projektu. Wyniki badań w grupie użytkowników testujących EIPD wskazują z kolei, że efektywność pracy z serwisem EIPD jest wyższa niż w przypadku stosowania metod tradycyjnych. Większość specjalistów oceniła, że wykorzystanie w pracy serwisu EIPD pozwoliło oszczędzić czas oraz, że stosowanie EIPD usprawniło organizację pracy. Zdecydowana większość użytkowników testujących oceniła, że serwis usprawnia przekazywanie informacji o odbiorcach (klientach) pomiędzy specjalistami rynku pracy oraz współpracę specjalistów rynku pracy. Ponad połowa użytkowników oceniła, że wykorzystanie EIPD przyczyniło się do większej skuteczności wsparcia udzielanego przez specjalistów rynku pracy. Znaczna większość użytkowników oceniła, że wykorzystanie EIPD podnosi jakość usług specjalistów rynku pracy, Efektywność ekonomiczna produktu Koszty utrzymania EIPD w wariancie przewidującym wykorzystanie dostępnych zasobów realizatorów projektu obejmą średnio: 1. Domena - około 123 zł brutto rocznie. 2. Hosting i serwer dedykowany (Virtual Private Server)- około 0 zł brutto rocznie (zapewnione przez wykonawcę oprogramowania w ramach gwarancji). 3. Wynagrodzenie administratora merytorycznego - 0 zł rocznie (w ramach własnych zasobów).

11 4. Wynagrodzenie administratora technicznego - 0 zł rocznie (zapewnione przez wykonawcę oprogramowania w ramach gwarancji). 5. Dodatkowe koszty (szyfrowanie ssl, zmiany konfiguracji, rozbudowa EIPD, itp.) - około 3500 zł brutto rocznie. W sumie 3623 zł brutto rocznie Przedstawione powyżej koszty utrzymania serwisu zostały zabezpieczone przez okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru finalnej wersji produktu, poprzez zapisy w umowie z wykonawcą: - gwarantujące utrzymywanie oprogramowania na serwerze wykonawcy; - zapewniające poprawne działania oprogramowania; - gwarantujące niezwłoczne usuwanie pojawiających się usterek; - zapewniające serwisowanie oprogramowania. Po okresie gwarancyjnym, koszty utrzymania produktu mogą kształtować się na następującym poziomie: 1. Domena - około 123 zł brutto rocznie. 2. Hosting i serwer dedykowany (Virtual Private Server)- około zł brutto rocznie. 3. Wynagrodzenie administratora merytorycznego zł brutto rocznie 4. Wynagrodzenie administratora technicznego zł brutto rocznie 5. Dodatkowe koszty (szyfrowanie ssl, zmiany konfiguracji, rozbudowa EIPD, itp.) - ok zł brutto rocznie. W sumie zł brutto rocznie Szacując koszty zaniechania, można wziąć pod uwagę miesięczne koszty budżetu państwa ponoszone z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, zarejestrowanych w urzędach pracy osób w wieku do 25. roku życia bez prawa do zasiłku (58,78 zł/osobę). Biorąc po uwagę tylko województwo dolnośląskie wg stanu na grudzień 2014 roku, liczba zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy osób do 25. roku życia wyniosła osób. W związku z czym miesięczny koszt z tytułu składki zdrowotnej wyniósł około 910 tys. zł. Szacując na jego podstawie koszty roczne otrzymujemy kwotę około 11 mln zł.

12 Potrzeba wdrożenia produktu Potrzeba wprowadzenia produktu jest aktualna. Sytuacja na rynku pracy osób do 25 roku życia w okresie realizacji projektu nie uległa zmianie. Ponadto zgodnie z przyjętymi politykami Unii Europejskiej, państwa członkowskie są zobowiązane wzmacniać pomoc oferowaną młodym osobom, w szczególności pozostającym bez zatrudnienia i poza systemem edukacji. Position Paper Poland, dokument określający obszary wykorzystywania przez Polskę funduszy unijnych w latach , wśród głównych celów dla Polski, wynikających ze Strategii Europa 2020, wymienia obniżenie odsetka osób wcześnie kończących naukę. Ponadto wśródwyzwań dla Polski do 2020 roku wskazuje konieczność skupienia działań na problemie pogarszającej się sytuacji młodzieży na rynkach pracy. Potrzeba wprowadzenia produktu wynika również stąd, iż specjalistom rynku pracy nadal brakuje narzędzia wspierającego ich współpracę oraz zapewniającego trwałość i cykliczność oferowanych usług. Okres testowania produktu nie wpłynął na zmianę zapotrzebowania w zakresie poszukiwanych rozwiązań w zasięgu kraju i regionu. Produkt uzupełnia lukę brakujących narzędzi dedykowanych użytkownikom. Wspiera indywidualizację i kompleksowość świadczonych usług oraz podnosi ich jakość, na co zwracali uwagę specjaliści testujący produkt. IV. Użytkownicy, którzy mogący zastosować innowację. Bardzo ważnym czynnikiem determinującym zatrudnianie, jest objęcie kompleksowym wsparciem osób przygotowywanych do wejścia na rynek pracy. Doświadczenia, wynikające z realizacji projektu "EIPD - nowa jakość doradztwa" oraz innych projektów innowacyjnych, testujących nowe formy aktywizacji zawodowej, wskazują, że efektywność zatrudnieniowa jest ściśle powiązana ze stopniem indywidualizacji i kompleksowości świadczonych usług. Im bardziej usługa jest zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb i oczekiwań odbiorców oraz im większa jest współpraca specjalistów rynku pracy, tym większe są szanse doprowadzenia do zatrudnienia.

13 EIPD, jako informatyczne narzędzie dostępne poprzez sieć internetową, wspiera współpracę między doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego oraz innymi specjalistami, udzielającymi wsparcia odbiorcy. Umożliwia wymianę informacji na temat odbiorcy, zapewnia trwałość i ciągłość w czasie usług doradczych. Daje więc możliwość współpracy w długim okresie czasowym specjalistom rynku pracy, zatrudnionym w różnych instytucjach, organizacjach czy podmiotach komercyjnych (np. agencjach zatrudnienia). Do grona użytkowników produktu można zaliczyć: a) Ochotnicze Hufce Pracy - specjaliści rynku pracy (doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, pośrednicy pracy) zatrudnieni głównie w: - Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży, - Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej, - Młodzieżowych Centrach Kariery, - Młodzieżowych Biurach Pracy, - Punktach Pośrednictwa Pracy; b) powiatowe urzędy pracy (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy); c) organizacje pozarządowe (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy); d) podmioty realizujące zadania agencji zatrudnienia bądź agencji doradztwa personalnego (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy); e) Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (doradcy zawodowi); f) Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne (doradcy zawodowi); g) Szkolne Ośrodki Kariery (doradcy zawodowi). V. Działania / nakłady / zmiany konieczne do zastosowania/wdrożenia innowacji W fazie intensyfikacji działań upowszechniających, realizowane będą działania włączające w ujęciu horyzontalnym oraz wertykalnym. Istotnymi atutami produktu są: jego funkcjonalność, prostota, intuicyjność oraz "gotowość do użycia". Sprzyjać to może włączaniu produktu w praktykę specjalistów rynku pracy, w tym m.in. doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz pośredników pracy.

14 Cyfrowa forma stosowanych w produkcie narzędzi pozwala na ograniczanie kosztów administracyjnych i organizacyjnych, związanych z udzielaniem wsparcia i archiwizacją dokumentacji. Może to być istotnym argumentem dla osób na kierowniczych stanowiskach, przemawiającym za powszechnym wdrożeniem aplikacji w jednostkach, instytucjach czy organizacjach. Jedynym kosztem wdrożenia produktu będzie nakład czasowy związany z koniecznością zapoznania się z aplikacją. W przypadku niektórych użytkowników, konieczne może być podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu użytkowania komputera, przetwarzania tekstów oraz przeglądania stron internetowych i komunikacji. Dotychczasowe doświadczenia we współpracy ze specjalistami rynku pracy wskazują jednak, że posiadają oni wystarczające umiejętności z zakresu ICT, umożliwiające efektywną pracę z programem. Włączenie produktu może więc zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o nakłady czasowe i organizacyjne, bez konieczności ponoszenia kosztów finansowych. EIPD spełnia wszystkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Jest zbiorem danych zgłoszonym do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest realizator projektu. Wdrożenie produktu nie wymaga również żadnych zmian w obowiązującym prawie. Jest gotowym do zastosowania narzędziem. VI. Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników. Produkt finalny został udostępniony pod adresem internetowym Jest on w pełni dostępny dla wszystkich użytkowników i odbiorców, zainteresowanych korzystaniem z jego zasobów i funkcji. Rejestracja użytkowników odbywa się automatycznie, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Do dyspozycji użytkowników pozostaje instrukcja obsługi programu w wersji tradycyjnej oraz e- learningowej. Produkt będzie upowszechniany w czasie prezentacji, szkoleń, konferencji oraz bezpośrednich spotkań. Ponadto Beneficjent zapewni dostęp do wszystkich elementów produktu finalnego poprzez publikację ich na własnej stronie internetowej.

15 Trwałość produktu została zagwarantowana na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, poprzez zapisy w umowie z wykonawcą: - gwarantujące utrzymywanie oprogramowania na serwerze wykonawcy; - zapewniające poprawne działania oprogramowania; - gwarantujące niezwłoczne usuwanie pojawiających się usterek; - zapewniające serwisowanie oprogramowania. VII. Zmiany w zakresie strategii upowszechniania. Efektywna realizacja działań upowszechniających nie wymaga wprowadzania zmian merytorycznych w zakresie strategii upowszechniania produktu. VIII. Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki Efektywna realizacja działań mainstreamingowych nie wymaga wprowadzania zmian merytorycznych w zakresie strategii włączania produktu do głównego nurtu polityki. IX. Załączniki 1. Wskazówki dotyczące warunków technicznych użytkowania oprogramowania 2. Instrukcja obsługi programu dla użytkowników w wersji tradycyjnej. 3. Instrukcja obsługi programu dla użytkowników w wersji e-learningowej - opis działania. 4. Program szkolenia z zakresu obsługi EIPD. 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej. 6. Raport z ewaluacji zewnętrznej. Imię, nazwisko, funkcja i podpis osoby/-ób składającej/-ych opis:

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH Broszura informacyjna opracowana w ramach projektu @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE APUS ROBERT MELLER,

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY Warszawa, 23-24.10.2013 r. Urszula Kowalska Dyrektor Biura Rynku Pracy Komenda Główna OHP 1 Ochotnicze Hufce Pracy Państwowa jednostka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CompSecur Sp. z o. o., Centrum Szkoleniowe CompLearn ul. Piłsudskiego 74/309b, 50 020 Wrocław tel. +48 71 722 80 38, fax. +48 71 722 80 39 e mail: info@compsecur.pl; www.compsecur.pl KRS: 0000303601, REGON:

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Doradca zawodowy w szkole

Doradca zawodowy w szkole Doradca zawodowy w szkole Poradnictwo zawodowe w szkole Na skutek niezmiernie szybkich przemian gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są dzisiaj wszystkie słabe punkty poradnictwa zawodowego dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Warszawski System Doradztwa Zawodowego Warszawski System Doradztwa Zawodowego Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak skutecznie diagnozować i rozwijać kompetencje zawodowe z wykorzystaniem produktu finalnego w postaci modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych Ewa Ziarkowska - Hordyj Gdańsk 12.09.2014

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/293/2010. Rady Miejskiej w Ostródzie. z dnia 19 lutego 2010 roku

UCHWAŁA Nr L/293/2010. Rady Miejskiej w Ostródzie. z dnia 19 lutego 2010 roku UCHWAŁA Nr L/293/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013 realizowanego w ramach projektu systemowego Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14marca 2012 rok Proces certyfikacji Niezbędna część produktu innowacyjnego Certyfikacja jako narzędzie włączania produktu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17)

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 583 02 42 mck.mielec@ohp.pl ppp.mielec@ohp.pl Ochotnicze Hufce Pracy w swojej działalności nawiązują do Ochotniczych Drużyn Roboczych (1932 rok) oraz do Junackich

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Krajowa Instytucja Wspomagajàca Program Operacyjny Operacyjny Kapita Ludzki Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Instytucja Wspomagajàca Centrum Wspomagajàca Projektów Europejskich Centrum Projektów Europejskich EMPOWERMENT W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/25093/2014

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/25093/2014 Warszawa, 18.04.2014 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/25093/2014 W związku z realizacją projektu PI Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W kwietniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kuźnia przyszłych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Działalność i zadania Podstawy prawne Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania INNOWACJE 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych FUNDACJA NIESIEMY POMOC SPECTRUM PI Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL.05.04.02-00-C58/11 Biuro projektu: 81-381 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo Projekt POKL.06.01.01-30-043/13 Aktywni na nowo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia REGULAMIN UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH załącznik do Uchwały nr 32/XI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2016 roku KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH Działanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Ewaluacja zewnętrzna projektu i produktu Alicja Zajączkowska PrePost Consulting Warszawa, 18.06.2015 WYKONAWCA EWALUACJI PrePost Consulting

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowany jest przez Wnioskodawcę

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE 1 Oś priorytetowa Działanie 8. Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria merytoryczne LP Nazwa kryterium Źródło

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo