OPIS PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO"

Transkrypt

1 OPIS PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Tytuł projektu: PI EIPD nowa jakość doradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nazwa projektodawcy: Point Sp. z o.o. Projekt realizowany przez: Lider: Point Sp. z o.o. Partner: Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL /11-01 Biuro projektu: Point Sp. z o.o. ul. Energetyczna Wrocław tel Wrocław luty 2015 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt: EIPD nowa jakość doradztwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 I. Nazwa produktu finalnego: Program EIPD, udostępniony poprzez stronę internetową Program EIPD, to ogólnodostępny poprzez platformę internetową pakiet kluczowych narzędzi, niezbędnych do prowadzenia nowoczesnego i cyklicznego doradztwa zawodowego, opartego na tworzeniu osobistej wizji kariery zawodowej, tj. Indywidualnego Planu Działania, a także do efektywnego współdziałania specjalistów rynku pracy: doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego (dawniej liderów klubów pracy) oraz pośredników pracy. Ideą naczelną, przy opracowaniu produktu finalnego, było zapewnienie i podniesienie jakości indywidualnego i kompleksowego wsparcia osobom w wieku do 25. roku życia, poprzez pomoc w osiągnięciu przez te osoby możliwie najlepszego poziomu dostosowania edukacyjno-zawodowego, w kontekście ich wejścia na otwarty rynek pracy, pozyskania i utrzymania zatrudnienia. II. Elementy składające się na produkt finalny. Zgodnie z zapisami Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego, EIPD obejmuje wszystkie założone moduły/podprodukty, związane z zadaniami specjalistów rynku pracy. Dzięki programowi w obrębie jednego, zintegrowanego narzędzia, udostępniono odbiorcom, doradcom zawodowym, specjalistom ds. rozwoju zawodowego (dawniej liderom klubów pracy) oraz pośrednikom pracy: - Formularz IPD - rozbudowany moduł programu, służący gromadzeniu i przetwarzaniu informacji na temat zainteresowań, zdolności, umiejętności, preferencji zawodowych, cech osobowościowych, wartości, doświadczeń edukacyjnych i zawodowych odbiorcy. Zwieńczeniem modułu IPD jest cel i strategia działania edukacyjno-zawodowego w formie zapisu cyfrowego, które określone zostają na podstawie zgromadzonych danych i rozmowy z doradcą zawodowym. Formularz IPD wyposażony jest w szereg gotowych list, ułatwiających określenie odpowiednich cech i wartości. Bardzo ważną cechą modułu IPD jest funkcja nadpisywania danych, dzięki której możliwa jest cykliczna aktualizacja planu działań, wynikająca z realizacji strategii rozwoju edukacyjno-zawodowego przez odbiorcę. Dzięki przechowywaniu efektów wszystkich spotkań doradczych z każdym odbiorcą, moduł IPD pozwala na zachowanie procesowego i ciągłego charakteru doradztwa zawodowego.

3 - Generator CV - intuicyjny i przyjazny dla użytkownika moduł programu, który pozwala w wygodny sposób wprowadzić dane dotyczące kompetencji, historii edukacyjno-zawodowej oraz inne dane osobowe zgodnie ze standardem Europass. Przyjęty standard zapewnia jednolitość, przejrzystość i czytelność prezentowania kwalifikacji i kompetencji i jest zgodny z wytycznymi w stosunku do wszystkich państw UE, zgodnie z Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych. - Generator listu motywacyjnego - intuicyjny moduł programu bardzo przyjazny, zwłaszcza dla młodego użytkownika, mało wprawionego w tworzenie tekstów o podobnym charakterze. Pozwala na utworzenie listu motywacyjnego, dostosowanego do charakteru pracy, o jaką ubiega się odbiorca. Generator zawiera listy podpowiedzi odpowiednich zwrotów, szczegółowo konsultowanych zarówno z doradcami zawodowymi jak i odbiorcami doradztwa pod kątem ich czytelności, przydatności i adekwatności do oczekiwań pracodawcy. - Narzędzie diagnostyczne IPOZ - kwestionariusz Inwentarz Podstawowych Orientacji Zawodowych jest cyfrowym narzędziem do diagnozy podstawowych orientacji zawodowych, badającym metawymiary orientacji zawodowych. Moduł ten został zwalidowany na podstawie badań około 900 osób do 25. roku życia, o profilu zgodnym z odbiorcami EIPD. Autorem kwestionariusza jest członek zespołu ekspertów EIPD, dr Zbigniew Piskorz. - Rekomendację zawodową odbiorcy - dokument zawierając kluczowe informacje na temat odbiorcy, w tym opinię doradcy zawodowego, mogące przyczynić się do zdobycia przez niego zatrudnienia. - Bazę danych pracodawców - narzędzie pomocnicze zawierające dane teleadresowe potencjalnych pracodawców. - Bazę danych szkół i placówek edukacyjnych - narzędzie pomocnicze zawierające dane teleadresowe potencjalnych szkół i placówek edukacyjnych, w których odbiorcy mogą realizować strategię rozwoju edukacyjnego. - Bazę punktów wsparcia (Młodzieżowych Centrów Kariery, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, Punktów Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowych Punktów Pracy.). - Informatory i poradniki z istotnymi wskazówkami dla osób poszukujących pracy.

4 - Odnośnik do serwisu młodzieżowych biur pracy służący promowaniu ofert pracy oraz usług z zakresu pośrednictwa pracy. Na produkt finalny składają się następujące elementy: 1. Oprogramowanie EIPD służące cyfrowemu opracowywaniu IPD wraz z generatorem CV, generatorem listu motywacyjnego i rekomendacją zawodową odbiorcy, udostępnione użytkownikom na stronie internetowej 2. Wskazówki dotyczące warunków technicznych użytkowania oprogramowania. 3. Instrukcja obsługi programu dla użytkowników w wersji tradycyjnej. 4. Instrukcja obsługi programu dla użytkowników w wersji e-learningowej. 5. Program szkolenia dla D.Z. z zakresu obsługi EIPD. Produkt jest dedykowany wszystkim podmiotom, których działalność obejmuje szeroko rozumianą aktywizację zawodową osób do 25. roku życia, w szczególności Ochotniczym Hufcom Pracy. Pozostaje w pełni zgodny z założeniami Strategii wdrażania zarówno w kontekście użytkowników jak i odbiorców. Jego główną funkcją jest wspieranie specjalistów rynku pracy w świadczeniu usług na rzecz osób do 25. roku życia, z różnych przyczyn zagrożonych marginalizacją społeczno-zawodową, w szczególności z powodu bezrobocia. III. Problem, na który odpowiada innowacja Brak uczestnictwa w rynku pracy i idące za tym ubóstwo, są jednymi z najsilniej działających czynników ryzyka w zakresie wykluczenia społecznego. Ekskluzja społeczna i związana z tym niemożność pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym działa szczególnie mocno w przypadku osób do 25. roku życia, które dopiero wkraczają w życie i może powodować wysokie koszty społeczne. Wiele mówi się o straconym pokoleniu zagrożenie wykluczeniem młodych ze względu na bezrobocie znajduje obraz w statystykach. "Stopa bezrobocia młodzieży wyniosła w IV kwartale 2013 r. 27,3% i przeszło 2,5-krotnie przewyższała wartość charakteryzującą populację w wieku produkcyjnym (9,9%). Wskaźnik stopy bezrobocia młodych jest najwyższy w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi ludności. (...) Należy dodać, że jakkolwiek wskaźnik bezrobocia młodzieży pozostaje zdecydowanie wyższy niż ludności w wieku produkcyjnym, to Polska nie stanowi tu wyjątku. Wysoką stopę bezrobocia młodzieży, często 2-krotnie przekraczającą wskaźniki dla osób w wieku

5 produkcyjnym notuje się we wszystkich niemal krajach UE." 1 Analiza obszarów oddziaływania różnych podmiotów, świadczących usługi z zakresu aktywizacji zawodowej osób do 25. roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym, wskazuje na Ochotnicze Hufce Pracy jako instytucję wyróżniającą się ogromnym potencjałem. Ogólnopolski zasięg, rozbudowana siatka jednostek oraz wczesne docieranie do młodzieży zagrożonej marginalizacją, umożliwiają skuteczną realizację działań zapobiegających przedwczesnemu wypadaniu młodzieży z systemu oświaty oraz przygotowujących do wejścia na otwarty rynek pracy. W związku z powyższym działania projektowe zostały skupione na identyfikowaniu niedoskonałości i tworzeniu rozwiązań wspierających działania tej właśnie instytucji. Przeprowadzona w pierwszej fazie realizacji projektu pogłębiona analiza sytuacji problemowej wskazała na wymienione poniżej obszary deficytowe. Przytoczone poniżej dane/informacje pochodzą z Raportu z badań zrealizowanych w ramach projektu EIPD nowa jakość doradztwa (Wrocław, luty 2012 r.). 1. Brak narzędzi umożliwiających realizację zasady ciągłości, cykliczności doradztwa w czasie oraz jego procesowego charakteru. Zasada ciągłości i cykliczności doradztwa zawodowego jest istotna dla 80% ankietowanych doradców zawodowych. Mimo to jedynie 2% spośród ankietowanych doradców miało możliwość częstego stosowania zasady ciągłości doradztwa w praktyce. 36% miało taką sposobność rzadko, 36% bardzo rzadko, ponad 25% - nigdy. Najczęstszym powodem nie korzystania lub rzadkiego korzystania z zasady ciągłości i cykliczności doradztwa jest brak dostępu do wcześniej wypracowanych danych, materiałów, wskazówek, planów i strategii działania. Doradcy, którzy starali się stosować zasadę ciągłości napotykali jednak na trudności związane z brakiem jednolitych standardów przygotowania opinii przez doradców (86% wskazań), trudność z przechowywaniem papierowych wersji kwestionariuszy (62% wskazań) i odczytaniem materiałów/kwestionariuszy (48%). 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej "Sytuacja na rynku pracy osób młodych w roku 2013" w oparciu o opracowanie "Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski w IV kwartale 2013 r., GUS, Warszawa r.

6 Możliwość wykorzystania podczas sesji doradztwa danych i wskazówek, wypracowanych wcześniej, znacznie usprawnia pracę doradców. Ułatwia to bowiem przygotowanie do spotkania z klientem (tego zdania jest 92% badanych), pozwala obserwować ewentualne zmiany preferencji zawodowych klienta (opinia 92% ankietowanych), daje możliwość weryfikacji postępów realizacji Indywidualnego Planu Działania (96% wskazań) i oszczędza czas (88% odpowiedzi). Warto zauważyć, że idea ciągłości i cykliczności doradztwa wpisana jest wprost m.in. w stosowanie narzędzia IPD. Metodologia IPD stwarza ramy świadczenia pomocy doradczej o charakterze procesowym, a nie incydentalnym w postaci np. jednorazowego spotkania z doradcą. Tymczasem mimo, że 20% ankietowanych doradców deklarowało stosowanie tej metody, to tylko 2% miało możliwość realizacji idei ciągłości i cykliczności doradztwa w praktyce. 2. Brak narzędzia umożliwiającego współpracę pomiędzy specjalistami/jednostkami powołanymi do aktywizacji zawodowej młodzieży (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubów pracy). Podczas przeprowadzonych badań, doradcy zawodowi mocno podnosili kwestię braku możliwości współpracy pomiędzy różnymi instytucjami czy specjalistami powołanymi do aktywizacji zawodowej i edukacyjnej. Brak jest narzędzi w tym zakresie, a jakikolwiek przepływ informacji jest możliwy jedynie podczas nieformalnych rozmów specjalistów bądź w formie nieścisłych przekazów ustnych, dotyczących efektów spotkania z innym specjalistą rynku pracy, które otrzymuje doradca podczas rozmowy z klientem. W wyniku przeprowadzonych badań, zdiagnozowano niedoskonałości, polegające na niskim przepływie informacji na temat odbiorców między doradcami zawodowymi, liderami klubów pracy (obecnie specjalistami ds. rozwoju zawodowego) oraz pośrednikami pracy. Z reguły na każdym poziomie wsparcia wymienieni specjaliści rozpoczynają pracę z odbiorcą "od zera". W opinii pośredników pracy, współpraca pomiędzy doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy i liderami klubów pracy ma bardzo duży (75% wskazań) lub duży (25% wskazań) wpływ na zdobycie zatrudnienia przez podopiecznych Ochotniczych Hufców Pracy (ankietowano 86% pośredników pracy OHP na Dolnym Śląsku). Jak

7 wskazywali pośrednicy kompleksowa współpraca i indywidualne podejście do każdego klienta jest bardzo ważne i może mieć duży wpływ na zdobycie zatrudnienia. Pomoc, porady, wskazówki z pewnością są ważne z punktu widzenia niedoświadczonego człowieka, najczęściej młodego, Kompleksowe, całościowe wsparcie zwiększa profesjonalność usługi. Pośrednicy pracy jako jeden główny powód nie korzystania z materiałów wypracowanych z klientem przez doradcę zawodowego wskazali brak dostępu do tych materiałów. 3. Brak narzędzi zapewniających trwałość doradztwa zarówno na poziomie doradcy zawodowego (kumulowania danych, zapisywanie i archiwizowanie cyfrowe) oraz uczestnika (stały dostęp do archiwizowanego cyfrowo IPD, materiałów informacyjnych oraz dokumentów aplikacyjnych). Przeprowadzone badania wskazały, że nie wszyscy uczestnicy doradztwa zawodowego otrzymywali materiały i inne produkty wypracowane w ramach doradztwa (72% badanych otrzymało informacje dotyczące metod poszukiwania pracy, 60% - opinię w jakich obszarach zainteresowań zawodowych może szukać pracy, 57% - charakterystykę własnej osoby i strategię rozwoju edukacyjno-zawodowego, 56% - źródła informacji o ofertach pracy). Spora część osób - 33% - nie otrzymała jednak żadnych materiałów. Tym trudniej zatem młodzieży podążać odpowiednią ścieżką rozwoju edukacyjno-zawodowego czy też dokonywać cyklicznej weryfikacji tej ścieżki. Doradcy zawodowi w badaniu ankietowym wskazali, że podczas sesji doradztwa najczęściej tworzą z klientami m.in. CV i list motywacyjny (po 94%), 62% tworzy IPD. Warto jednak zauważyć, że powyższe materiały nie zawsze są przekazywane klientowi (jedynie 58% przekazuje klientowi wzory dokumentów aplikacyjnych, a 10% - kopie IPD). Realizator projektu, opracowując koncepcję produktu i rozwijając jego wersję finalną, skupiał działania na doskonaleniu funkcjonalności EIPD, służących niwelowaniu wskazanych wyżej problemów. Biorąc pod uwagę współczesny rozwój technologii cyfrowych i możliwości jakie stwarzają w zakresie przetwarzania danych, utrwalania danych, dostępu do danych w chmurze, wymiany informacji oraz eliminowania barier geograficznych, ich wykorzystanie daje nowe szanse kształtowania ścieżek edukacyjno-zawodowych, w szczególności osób młodych, przyczyniając się tym samym do zwiększenia szans utrzymania zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

8 Jak wskazują wyniki testowania produktu, rozwiązanie powyższych problemów miało wpływ na ograniczenie głównego problemu projektu, który został zdefiniowany jako niedostateczne przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy osób w wieku lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Innowacyjność produktu Innowacyjność opracowanego w ramach projektu rozwiązania występuje przede wszystkim w wymiarze formy wsparcia. EIPD jest odpowiedzią na konieczność doskonalenia stosowanych form wsparcia, w celu podnoszenia ich skuteczności i efektywności. Produkt wytworzony w ramach projektu służy ujednoliceniu zakresu wsparcia oferowanego przez doradców zawodowych oraz ujednoliceniu zakresu otrzymywanych przez odbiorcę informacji. Ponadto w dłuższej perspektywie czasu zapewnia zachowanie trwałości, ciągłości i cykliczności usług doradczych. W pełni realizuje więc ideę procesowego charakteru doradztwa zawodowego. Funkcjonalność programu umożliwia również wymianę między specjalistami rynku pracy informacji na temat uczestników/odbiorców korzystających z ich usług, w tym pozwala na wykorzystanie przez pośredników pracy rekomendacji zawodowych odbiorców, opracowanych przez doradców. Służy więc wzmacnianiu współpracy między poszczególnymi specjalistami oraz zwiększaniu skuteczności oferowanej przez nich pomocy. Innowacyjność występuje także: - w wymiarze odbiorcy - EIPD jest w pełni dostępnym, kompleksowym, cyfrowym narzędziem, opracowanym pod kątem potrzeb i oczekiwań osób w wieku lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu bezrobocia. Stanowi nową propozycję, umożliwiając młodym osobom stały dostęp do indywidualnych planów działań, w tym planów rozwoju edukacyjno-zawodowego oraz generatorów dokumentów aplikacyjnych. Służy dzięki temu wzmacnianiu ich samodzielności, motywacji do kontynuowania nauki oraz przygotowaniu do zdobycia zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy. Za pośrednictwem EIPD upowszechniane są również informacje na temat działalności jednostek OHP, wspierających młodych ludzi na otwartym rynku pracy. Produkt zapewnia trwałość, indywidualizm i kompleksowość usług na poziomie odbiorcy.

9 - w wymiarze problemu - innowacyjny charakter EIPD w zakresie rozwiązywania znanego problemu niedostatecznego przygotowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do funkcjonowania na otwartym rynku pracy, polega na udoskonalaniu narzędzi i metody pracy doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego (dawniej liderów klubów pracy) oraz pośredników pracy. EIPD to narzędzie umożliwiające ich wzajemne korzystanie z efektów pracy z odbiorcą. Specjaliści ds. rozwoju zawodowego, dzięki informacjom zawartym w EIPD, mogą dostosować ofertę zajęć indywidualnych i grupowych, adekwatnie do potrzeb uczestnika. Pośrednicy pracy otrzymują szybką i pełną informację na temat potencjału i preferencji odbiorcy oraz rekomendację zawodową - narzędzie wspierające ich działania w zakresie doboru ofert pracy i promowania odbiorców u potencjalnych pracodawców. Program wspiera indywidualizację oraz kompleksowość świadczonych usług. Skuteczność produktu Rola doradztwa zawodowego w wyborze ścieżki zawodowej i edukacyjnej młodych osób, a także w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu jest bezsprzeczna. Jest to pogląd powszechnie propagowany w literaturze przedmiotu, podzielany również przez samych doradców zawodowych. Doradztwo zawodowe jest ważne w przygotowaniu odbiorców do wyboru zawodu, w podnoszeniu motywacji do nauki i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, a także w przygotowaniu do zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Skuteczność wypracowanego produktu w grupie 40 odbiorców testujących, reprezentujących nieuczące się i niepracujące (nieaktywne zawodowo lub bezrobotne) osoby w wieku do 25. roku życia, była mierzona głównie poprzez monitoring zmiany statusu na rynku pracy. W wyniku wsparcia, udzielonego przy zastosowaniu EIPD, osiągnięto efektywność zatrudnieniową na poziomie 63%, a efektywność utrzymania w zatrudnieniu w wysokości: - 33% w stosunku do ogólnej liczby odbiorców testujących w tej kategorii; - 52% w stosunku do liczby osób doprowadzonych do zatrudnienia. Uzyskane efekty należy uznać za wysoce satysfakcjonujące.

10 Ponadto w grupie odbiorców testujących zdecydowanie wzrosła wiedza i umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy i rozwoju zawodowego, co powinno procentować także w przyszłości. Możliwy był także do zaobserwowania przyrost kompetencji społecznych odbiorców testujących w zakresie współpracy, komunikatywności, asertywności i nastawienia na rozwój. Podobne korzyści w zakresie wzrostu wiedzy i umiejętności osiągnięto w grupie 40 odbiorców testujących, reprezentujących uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W obu grupach osiągnięto również bardzo wysokie przyrosty wiedzy z zakresu planowania ścieżki zawodowej i edukacyjnej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo 8 uczniów pierwszych klas zdobyło zatrudnienie krótkoterminowe, mimo iż w założeniach projektu nie planowano osiągnięcia efektu zatrudnieniowego w tej grupie odbiorców testujących. Można więc uznać ten rezultat za wartość dodaną projektu. Wyniki badań w grupie użytkowników testujących EIPD wskazują z kolei, że efektywność pracy z serwisem EIPD jest wyższa niż w przypadku stosowania metod tradycyjnych. Większość specjalistów oceniła, że wykorzystanie w pracy serwisu EIPD pozwoliło oszczędzić czas oraz, że stosowanie EIPD usprawniło organizację pracy. Zdecydowana większość użytkowników testujących oceniła, że serwis usprawnia przekazywanie informacji o odbiorcach (klientach) pomiędzy specjalistami rynku pracy oraz współpracę specjalistów rynku pracy. Ponad połowa użytkowników oceniła, że wykorzystanie EIPD przyczyniło się do większej skuteczności wsparcia udzielanego przez specjalistów rynku pracy. Znaczna większość użytkowników oceniła, że wykorzystanie EIPD podnosi jakość usług specjalistów rynku pracy, Efektywność ekonomiczna produktu Koszty utrzymania EIPD w wariancie przewidującym wykorzystanie dostępnych zasobów realizatorów projektu obejmą średnio: 1. Domena - około 123 zł brutto rocznie. 2. Hosting i serwer dedykowany (Virtual Private Server)- około 0 zł brutto rocznie (zapewnione przez wykonawcę oprogramowania w ramach gwarancji). 3. Wynagrodzenie administratora merytorycznego - 0 zł rocznie (w ramach własnych zasobów).

11 4. Wynagrodzenie administratora technicznego - 0 zł rocznie (zapewnione przez wykonawcę oprogramowania w ramach gwarancji). 5. Dodatkowe koszty (szyfrowanie ssl, zmiany konfiguracji, rozbudowa EIPD, itp.) - około 3500 zł brutto rocznie. W sumie 3623 zł brutto rocznie Przedstawione powyżej koszty utrzymania serwisu zostały zabezpieczone przez okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru finalnej wersji produktu, poprzez zapisy w umowie z wykonawcą: - gwarantujące utrzymywanie oprogramowania na serwerze wykonawcy; - zapewniające poprawne działania oprogramowania; - gwarantujące niezwłoczne usuwanie pojawiających się usterek; - zapewniające serwisowanie oprogramowania. Po okresie gwarancyjnym, koszty utrzymania produktu mogą kształtować się na następującym poziomie: 1. Domena - około 123 zł brutto rocznie. 2. Hosting i serwer dedykowany (Virtual Private Server)- około zł brutto rocznie. 3. Wynagrodzenie administratora merytorycznego zł brutto rocznie 4. Wynagrodzenie administratora technicznego zł brutto rocznie 5. Dodatkowe koszty (szyfrowanie ssl, zmiany konfiguracji, rozbudowa EIPD, itp.) - ok zł brutto rocznie. W sumie zł brutto rocznie Szacując koszty zaniechania, można wziąć pod uwagę miesięczne koszty budżetu państwa ponoszone z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, zarejestrowanych w urzędach pracy osób w wieku do 25. roku życia bez prawa do zasiłku (58,78 zł/osobę). Biorąc po uwagę tylko województwo dolnośląskie wg stanu na grudzień 2014 roku, liczba zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy osób do 25. roku życia wyniosła osób. W związku z czym miesięczny koszt z tytułu składki zdrowotnej wyniósł około 910 tys. zł. Szacując na jego podstawie koszty roczne otrzymujemy kwotę około 11 mln zł.

12 Potrzeba wdrożenia produktu Potrzeba wprowadzenia produktu jest aktualna. Sytuacja na rynku pracy osób do 25 roku życia w okresie realizacji projektu nie uległa zmianie. Ponadto zgodnie z przyjętymi politykami Unii Europejskiej, państwa członkowskie są zobowiązane wzmacniać pomoc oferowaną młodym osobom, w szczególności pozostającym bez zatrudnienia i poza systemem edukacji. Position Paper Poland, dokument określający obszary wykorzystywania przez Polskę funduszy unijnych w latach , wśród głównych celów dla Polski, wynikających ze Strategii Europa 2020, wymienia obniżenie odsetka osób wcześnie kończących naukę. Ponadto wśródwyzwań dla Polski do 2020 roku wskazuje konieczność skupienia działań na problemie pogarszającej się sytuacji młodzieży na rynkach pracy. Potrzeba wprowadzenia produktu wynika również stąd, iż specjalistom rynku pracy nadal brakuje narzędzia wspierającego ich współpracę oraz zapewniającego trwałość i cykliczność oferowanych usług. Okres testowania produktu nie wpłynął na zmianę zapotrzebowania w zakresie poszukiwanych rozwiązań w zasięgu kraju i regionu. Produkt uzupełnia lukę brakujących narzędzi dedykowanych użytkownikom. Wspiera indywidualizację i kompleksowość świadczonych usług oraz podnosi ich jakość, na co zwracali uwagę specjaliści testujący produkt. IV. Użytkownicy, którzy mogący zastosować innowację. Bardzo ważnym czynnikiem determinującym zatrudnianie, jest objęcie kompleksowym wsparciem osób przygotowywanych do wejścia na rynek pracy. Doświadczenia, wynikające z realizacji projektu "EIPD - nowa jakość doradztwa" oraz innych projektów innowacyjnych, testujących nowe formy aktywizacji zawodowej, wskazują, że efektywność zatrudnieniowa jest ściśle powiązana ze stopniem indywidualizacji i kompleksowości świadczonych usług. Im bardziej usługa jest zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb i oczekiwań odbiorców oraz im większa jest współpraca specjalistów rynku pracy, tym większe są szanse doprowadzenia do zatrudnienia.

13 EIPD, jako informatyczne narzędzie dostępne poprzez sieć internetową, wspiera współpracę między doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego oraz innymi specjalistami, udzielającymi wsparcia odbiorcy. Umożliwia wymianę informacji na temat odbiorcy, zapewnia trwałość i ciągłość w czasie usług doradczych. Daje więc możliwość współpracy w długim okresie czasowym specjalistom rynku pracy, zatrudnionym w różnych instytucjach, organizacjach czy podmiotach komercyjnych (np. agencjach zatrudnienia). Do grona użytkowników produktu można zaliczyć: a) Ochotnicze Hufce Pracy - specjaliści rynku pracy (doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, pośrednicy pracy) zatrudnieni głównie w: - Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży, - Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej, - Młodzieżowych Centrach Kariery, - Młodzieżowych Biurach Pracy, - Punktach Pośrednictwa Pracy; b) powiatowe urzędy pracy (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy); c) organizacje pozarządowe (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy); d) podmioty realizujące zadania agencji zatrudnienia bądź agencji doradztwa personalnego (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy); e) Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (doradcy zawodowi); f) Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne (doradcy zawodowi); g) Szkolne Ośrodki Kariery (doradcy zawodowi). V. Działania / nakłady / zmiany konieczne do zastosowania/wdrożenia innowacji W fazie intensyfikacji działań upowszechniających, realizowane będą działania włączające w ujęciu horyzontalnym oraz wertykalnym. Istotnymi atutami produktu są: jego funkcjonalność, prostota, intuicyjność oraz "gotowość do użycia". Sprzyjać to może włączaniu produktu w praktykę specjalistów rynku pracy, w tym m.in. doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz pośredników pracy.

14 Cyfrowa forma stosowanych w produkcie narzędzi pozwala na ograniczanie kosztów administracyjnych i organizacyjnych, związanych z udzielaniem wsparcia i archiwizacją dokumentacji. Może to być istotnym argumentem dla osób na kierowniczych stanowiskach, przemawiającym za powszechnym wdrożeniem aplikacji w jednostkach, instytucjach czy organizacjach. Jedynym kosztem wdrożenia produktu będzie nakład czasowy związany z koniecznością zapoznania się z aplikacją. W przypadku niektórych użytkowników, konieczne może być podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu użytkowania komputera, przetwarzania tekstów oraz przeglądania stron internetowych i komunikacji. Dotychczasowe doświadczenia we współpracy ze specjalistami rynku pracy wskazują jednak, że posiadają oni wystarczające umiejętności z zakresu ICT, umożliwiające efektywną pracę z programem. Włączenie produktu może więc zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o nakłady czasowe i organizacyjne, bez konieczności ponoszenia kosztów finansowych. EIPD spełnia wszystkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Jest zbiorem danych zgłoszonym do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest realizator projektu. Wdrożenie produktu nie wymaga również żadnych zmian w obowiązującym prawie. Jest gotowym do zastosowania narzędziem. VI. Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników. Produkt finalny został udostępniony pod adresem internetowym Jest on w pełni dostępny dla wszystkich użytkowników i odbiorców, zainteresowanych korzystaniem z jego zasobów i funkcji. Rejestracja użytkowników odbywa się automatycznie, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Do dyspozycji użytkowników pozostaje instrukcja obsługi programu w wersji tradycyjnej oraz e- learningowej. Produkt będzie upowszechniany w czasie prezentacji, szkoleń, konferencji oraz bezpośrednich spotkań. Ponadto Beneficjent zapewni dostęp do wszystkich elementów produktu finalnego poprzez publikację ich na własnej stronie internetowej.

15 Trwałość produktu została zagwarantowana na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, poprzez zapisy w umowie z wykonawcą: - gwarantujące utrzymywanie oprogramowania na serwerze wykonawcy; - zapewniające poprawne działania oprogramowania; - gwarantujące niezwłoczne usuwanie pojawiających się usterek; - zapewniające serwisowanie oprogramowania. VII. Zmiany w zakresie strategii upowszechniania. Efektywna realizacja działań upowszechniających nie wymaga wprowadzania zmian merytorycznych w zakresie strategii upowszechniania produktu. VIII. Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki Efektywna realizacja działań mainstreamingowych nie wymaga wprowadzania zmian merytorycznych w zakresie strategii włączania produktu do głównego nurtu polityki. IX. Załączniki 1. Wskazówki dotyczące warunków technicznych użytkowania oprogramowania 2. Instrukcja obsługi programu dla użytkowników w wersji tradycyjnej. 3. Instrukcja obsługi programu dla użytkowników w wersji e-learningowej - opis działania. 4. Program szkolenia z zakresu obsługi EIPD. 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej. 6. Raport z ewaluacji zewnętrznej. Imię, nazwisko, funkcja i podpis osoby/-ób składającej/-ych opis:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku +50 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01

Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01 Nazwa projektodawcy: Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie Tytuł projektu: PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - partnerstwo na rynku pracy Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01 1 I. Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Krzysztof B. Matusiak, Marzena Mażewska Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Warszawa, październik 2004 Recenzja: dr Karol

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo