Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009"

Transkrypt

1

2 Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009

3 Fot. K. Zar bska, P. Karski, Marek Mu enko 5 lat na scenie

4 Na weso o Na koniec dowody, e nie jesteêmy a tak powa ni, jak mog oby si wydawaç po przeczytaniu artyku ów wewnàtrz albumu!

5 SPIS TREÂCI 5-LECIE Obchody 5-lecia ZPiT SGH 4 HISTORIA Korzenie Zespo u, czyli co si dzia o przed 2004 rokiem 6 NieÊmia e wielkiego poczàtki 7 INSTRUKTORZY I OPIEKUNOWIE Uczymy si od najlepszych! 10 WYJAZDY ZAGRANICZNE P ynie Wis a, p ynie po Êwiecie 12 GALERIE Parcie na szk o 19 Kalendarium PieÊni i Taƒca Szko y G ównej Handlowej w Warszawie 20 Wyjazdy zagraniczne 22 Nie samymi próbami Spiskie harce Kacwin Garderoba ZPiT SGH 26 GARDEROBA Co Maryna w kufrze mia a iwco Jasia przyodzia a 27 Z pami tnika Outfita 29 DZIA ALNOÂå ZPiT SGH charytatywnie 18 ZPiT SGH na Uczelni i dla Uczelni 30 ZPiT SGH komercyjnie 33 KRONIKA TOWARZYSKA Kronika towarzyska, czyli kto z kim i kiedy 34 KAPELA Kapela Czardasza groç!!! 36 CODZIENNE YCIE ZESPO U Zespó od kuchni 37 Nie samymi próbami Zespó yje!!! 38 Ewolucja zespo owicza 40 Ja w Zespole 41 PODZI KOWANIA 41 ALBUM Z OKAZJI JUBILEUSZU 5-LECIA ZESPO U PIEÂNI I TA CA SZKO Y G ÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Wydawca Szko a G ówna Handlowa w Warszawie Al. Niepodleg oêci 162, Warszawa Redaktorzy Aleksandra uksza, Katarzyna Dziuban, Grzegorz Binowski Nadzór Anna Markowska Autorstwo tekstów i wspó praca Monika Jakubowska, Ewa Hoffmann-Piotrowska, Aleksandra uksza, Anna Fifowska, Bart omiej Jakubiec, Karolina Piekarska, Maciej ukasik, Micha Król, Bartosz Malanowicz, Karol Przychodzeƒ, Pawe Borowski, Katarzyna Posiada a, Katarzyna Dziuban, Grzegorz Binowski, Ma gorzata Kaczor, Magdalena Lisowska, Ewa Florek, Ma gorzata Zdrojek, Ma gorzata Kulbaka, Karol Zwierzchowski, Agnieszka Czapla, Tomasz Hoffman, Katarzyna Anklewicz, Anna Markowska, Pawe Czy yk-markiewicz, Monika Kampa Zdj cia Maciej Górski, Pawe Karski, Katarzyna Zar bska, Marek Mu enko, Adam Frankowski, Dawid Królica, Aleksandra Zagórska, Tomasz Jakubiec, pozosta e zdj cia autorstwa cz onków ZPiT SGH Sk ad Studio GEMMA pl. Konstytucji 2, Warszawa Nak ad: 1000 egz. Drodzy pracownicy Uczelni, studenci SGH, przyjaciele oraz cz onkowie ZPiT SGH, w 2004 roku w naszej Alma Mater odby a si pierwsza próba Zespo u PieÊni i Taƒca Szko y G ównej Handlowej w Warszawie. Od tego momentu mija ju 5 lat, w czasie których Zespó PieÊni i Taƒca SGH rozkocha w pi knie polskiej kultury dziesiàtki studentów, a setkom ludzi w Polsce i za granicà pokaza jej ogromne bogactwo. 13 grudnia 2009 roku na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie ZPiT SGH da Koncert Galowy z okazji Jubileuszu swojego 5-lecia. Prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH pani prof. Anna Karmaƒska, która zaszczyci a swojà obecno- Êcià ten koncert, wypowiedzia a do publicznoêci wiele ciep ych s ów pod adresem naszej grupy. To dla nas bardzo wa ne, e dzia alnoêç Zespo u jest pozytywnie postrzegana zarówno przez w adze Uczelni, jak i spo ecznoêç akademickà. Oznacza to, e zdobyliêmy Paƒstwa zaufanie oraz, e godnie reprezentujemy i promujemy SGH w kraju, jak i za granicà. Sukces ten jest zas ugà ka dego z cz onków Zespo u z osobna, a w szczególny sposób osób, bez których Zespó nie narodzi by si, a na pewno nie by by takim jakim jest: cz onków Starej Wis y, Ani Skalskiej-Toho, Marcina Winiarczyka, Marcina Króla, dr Paw a Lesiaka, Ani Markowskiej, Krysi Kowalskiej, Adama K udczyƒskiego, Jasia Makólskiego-Toho, pracowników SGH oraz naturalnie sk adów kolejnych zarzàdów studenckich. Koncert jubileuszowy by pierwszym elementem kontynuowanych w 2010 roku obchodów piàtych urodzin Zespo u. Obecnie mamy zaszczyt przedstawiç Paƒstwu kolejny wa ny punkt obchodów, jakim jest niniejszy album jubileuszowy! Mamy nadziej, e lektura tego albumu pozwoli tym z Paƒstwa, którzy znajà nas jedynie z pozycji widza, na bli sze poznanie naszej organizacji, a dla Was, drodzy zespo owicze, b dzie to rodzaj ma ej kroniki, utrwalajàcej choç cz Êç radosnych chwil sp dzonych ze swojà zespo owà Rodzinà Autorem projektu ok adki jest Katarzyna Anklewicz S owo wst pu yczymy mi ej lektury Redakcja Album jubileuszowy

6 5-lecie ZPiT SGH Wielka Rodzina Wielkiej Ró owej Niewa ne jak pi kne mielibyêmy choreografie, jak dobre warunki finansowe, ani ile koncertów rocznie byêmy dawali, Zespó nie odniós by takiego sukcesu w ciàgu 5 lat, gdyby nie ludzie. Ludzie, dla których taniec to pasja, a Zespó to najwa niejsza grupa przyjació. Co roku, podczas paêdziernikowej rekrutacji pojawiajà si kolejni studenci zasilajàcy nasze szeregi, dlatego Zespó wcià roênie w si. Przyjrzyjmy si kolejnym rocznikom ZPiT SGH Odziedziczeni po Starej WiÊle Pierwsza rekrutacja do ZPiT SGH mia a miejsce w paêdzierniku 2004 roku. Jednak kilka osób czu o si na niej pewniakami. Cz onkowie Starej Wis y z marszu stali si cz onkami ZPiT SGH. Do dzisiaj sà z nami: Gosia Toniszewska- -Zdrojek, 90% osób nie wie, jak tak naprawd ma na nazwisko. Niezwykle energiczna, àczy nowych zespo owiczów ze starymi, àczy Zespó z Instytutem G uchoniemych, àczy wszystkich po kolei w pary. Na wyjazdy zagraniczne zabiera ze sobà magicznà kul i przepowiada wszystkim przysz oêç szczególnie jej mi- osne aspekty. Zawsze ch tnie zorganizuje pokój zwierzeƒ, opowie o sobie i dowie si wszystkich szczegó- ów z ycia innych. Artur Toniszewski, czyli Kiepura. Najbardziej znany i charakterystyczny g os Zespo- u. Ch tnie opowiada nowym zespo owiczom jak to by o kiedyê, a w szczególnoêci o przygodach na Wschodzie. Na uwieƒczenie imprez, szcz Êciarze mogà us yszeç Wo g, Wo g wwyko- naniu Kiepury. Wraz z ma onkà Gosia, znani sà ze swych kaloszy. Monika Jakubowska, bardziej znana jako Kumak. Znawca polskiej historii i Warszawy oraz mi oêniczka kresów Wschodnich. Na scenie wciela si Obchody 5-lecia ZPiT SGH Katarzyna Dziuban 13 grudnia 2009 roku Zespó PieÊni i Taƒca Szko y G ównej Handlowej w Warszawie rozpoczà obchody jubileuszu 5-lecia swojej dzia alnoêci artystycznej. O przygotowaniach do wyst pu, trudnoêciach, satysfakcji i wra eniach m odych tancerzy pisze Katarzyna Dziuban ówczesny prezes ZPiT SGH. Huczne urodziny Obchody pierwszego Jubileuszu dzia- alnoêci artystycznej rozpocz liêmy 13 grudnia 2009 roku koncertem na deskach Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie. By to najwi kszy z dotychczas zorganizowanych przez Zespó koncertów. àcznie nasze poczynania na scenie oglàda o blisko 600 osób. Jak dotàd przed wi kszà publiczno- Êcià mieliêmy okazj wyst powaç tylko w trakcie festiwali zagranicznych. W tych niezapomnianych dla zespo owiczów i instruktorów dwóch godzinach wyst pu towarzyszy y nam w adze Uczelni i stolicy, pracownicy, studenci SGH oraz rodziny i przyjaciele. W koncercie, poprowadzonym przez naszà niezawodnà opiekunk z ramienia SGH Ann Markowskà, wystàpi o 100 wykonawców: muzyków, tancerzy, solistów oraz chórzystów. Zaprezentowali- Êmy najciekawszà, najbardziej widowiskowà cz Êç naszego ludowego repertuaru. Widzowie mieli okazj obejrzeç taƒce z a 8 regionów Polski, w tym premierowe wykonania: Taƒców Lubelskich, Poloneza Powitalnego, oraz Oberka. Po raz pierwszy pokazaliêmy nasze uk ady w tak licznych sk adach: Taƒce Ziemi Rzeszowskiej wykona y a 24 osoby, natomiast Zabawy dziewcz ce z Beskidu Âlàskiego zaprezentowa o 16 tancerek. ZaÊpiewaliÊmy tak e kilka ludowych piosenek z Polski i z zagranicy. Szczególny aplauz tradycyjnie zdoby y wyst py Paw a Âwieca i Marcina Króla w humorystycznej piosence lwowskiej My dwaj, oba cwaj oraz Artura Toniszewskiego, naszego nieocenionego tenora. Do taƒca i Êpiewu akompaniowa a nam 10-osobowa kapela pod kierownictwem Dariusza apiƒskiego. Szczególnie wa nym momentem koncertu by o wr czenie trzech tytu ów Cz onków Honorowych Zespo u. W uznaniu szczególnych zas ug dla zapoczàtkowania dzia alnoêci i funkcjonowania Zespo u PieÊni i Taƒca Szko y G ównej Handlowej w Warszawie wy- ej wymienionymi tytu ami zostali odznaczeni: dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, prof. dr hab. Marek Rocki, dziekan Kolegium Zarzàdzania i Finansów, prof. dr hab. Janusz Ostaszewski i by y kanclerz dr Piotr Wachowiak. Nadanie tytu ów Cz onka Honorowego ZPiT SGH dziekanowi prof. dr. hab. Markowi Rockiemu oraz by emu kanclerzowi dr. Piotrowi Wachowiakowi Godzina zero czyli goràczka zakulisowa Po miesiàcach przygotowaƒ nadszed moment koncertu. To jak wyglàda od kuchni jest szczególnie interesujàce dla osób, które nigdy nie mia y okazji znaleêç si za kulisami takiego koncertu jak nasz 13 grudnia prace nad przygotowaniem sceny na potrzeby wyst pu Zespo- u trwajà od rana. Monta yêci rozwieszajà mikrofony nad scenà oraz rozk adajà mat baletowà wypo yczonà przez Zespó od samego Mazowsza! Dzi ki tym zabiegom skórzane podeszwy butów nie Êlizgajà si gdy wywijamy obertasy, a Êpiew tancerzy w czasie wyko- Fot. A. Frankowski 4 Zespó PieÊni i Taƒca SGH

7 5-lecie ZPiT SGH nywania poszczególnych uk adów nie zginie w przestrzeni sali teatralnej. Zespo owicze pojawiajà si w teatrze ju na 7 godzin przed rozpocz ciem wyst pu, by rozpakowaç kostiumy, dopracowaç swój wizerunek sceniczny, przeprowadziç prób, przyzwyczaiç si do sceny, dopasowaç Êwiat a, nag oênienie kapeli, solistów oraz chóru i czekaç na go- Êci, którzy ju za kilka godzin majà zgromadziç si po drugiej stronie kurtyny. Mi dzy dwoma pi trami teatralnych garderób s ychaç okrzyki i nawo ywania. KtoÊ poszukuje wstà ek, ktoê zespo- owej kosmetyczki ze specyfikami do makija u scenicznego, jeszcze ktoê wo a koleg, bo przecie próba jego uk adu ju zaczyna si na scenie! Jeszcze chwila oczekiwania, ostatnie ustalenia, poprawki i o 17:00 koncertowa machina rusza szybkie przebiórki z pomocà kolegów, poêpieszne ocieranie potu z twarzy, poprawki makija u (jeêli wystarczy czasu) i gotowoêç, by wejêç na scen do kolejnego taƒca. Wszystko porozumiewajàc si tylko szeptem, poniewa mikrofony na scenie rejestrujà g oêniejsze dêwi ki. Choç ka dy z tancerzy i tancerek wychodzi na scen po kilka razy by wykonaç kolejne taƒce czy piosenki, w czasie trwania koncertu zm czenie nie jest odczuwalne. Dopada nas dopiero po zakoƒczeniu wyst pu, poniewa w jego trakcie poziom adrenaliny jest na to zbyt wysoki. W ten sposób po niespe na dwóch godzinach wszyscy wyst pujàcy zespo owicze oraz kadra Zespo u znaleêli si na scenie, by tym razem wys uchaç zbiorczych braw za ca y koncert i odebraç gratulacje m.in. od innych studenckich zespo ów ludowych z Warszawy. Ju tydzieƒ póêniej, dzi ki ogromnej yczliwoêci pracowników Zespo u Technik Multimedialnych Centrum Informatycznego SGH mieliêmy mo liwoêç obejrzenia koncertu z perspektywy widza, filmu nagranego w trakcie koncertu. Projekcja sta a si wspania ym wst pem do balu z okazji Jubileuszu 5-lecia dzia- alnoêci Zespo u, który odby si 19 grudnia 2009 roku w Klubie profesorskim Jajko. Tradycyjnie rozpocz li- Êmy polonezem. O pó nocy gromkie Sto lat towarzyszy o wprowadzeniu na sal tortu z okazji 5 urodzin Zespo u. Dzi kujemy! Drodzy zespo owicze! PoÊwi ciliêcie wiele czasu i wysi ku na prac nad programem koncertu. Próby odbywa y si trzy razy w tygodniu, po 3 godziny lub nawet po godzinach, gdy zachodzi a taka potrzeba. Oprócz tego wzi liêcie udzia w dwóch zgrupowaniach weekendowych oraz koncertowej próbie generalnej w sali widowiskowej Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wasz wysi ek si op aci. Na pewno us yszeliêcie o tym od swoich rodzin i przyjació, których zaprosiliêcie na koncert. Zarzàdowcy jeszcze przez kilka tygodni po koncercie spotykali pracowników Uczelni gratulujàcych nam pi knego wyst pu! Ogromne brawa nale à si równie naszym wspania ym instruktorom: Ani Skalskiej-Toho, Krysi Kowalskiej, Jasiowi Tatsuhiko Makólskiemu-Toho i Adamowi K udczyƒskiemu! To dzi ki Waszemu zaanga owaniu, cierpliwoêci, wiedzy i umiej tnoêciom zespo owiczom w czasie prób pracowa o si tak dobrze. Jako prezes zarzàdu ZPiT SGH chcia- abym jeszcze podzi kowaç wszystkim tym, bez których zorganizowanie koncertu i balu nie by yby mo liwe! Zainteresowani wiedzà o kim mowa. Zorganizowanie i przedstawienie tak bogatego koncertu nie by oby mo liwe, gdyby nie pomoc finansowa Uczelni oraz sponsorów Zwiàzku Artystów Wykonawców STOART, Stowarzyszenia Muzyków Rozrywkowych w Polsce STOMUR oraz firmy Partner Sp. z o.o. z Che ma. Ogromnà yczliwoêç okaza y nam równie zaprzyjaênione zespo y ludowe: Zespó Taƒca Ludowego Sanok, Ludowy Zespó Artystyczny Promni oraz Zespó PieÊni i Taƒca Politechniki Warszawskiej. Koncert Jubileuszowy odby si pod patronatem: rektora SGH prof. dr. hab. Adama Budnikowskiego, prezydent m.st. Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Patronat medialny nad wydarzeniem obj li: Gazeta SGH, Niezale ny Miesi cznik Studentów SGH MAGIEL, portale: KulturaLudowa.pl i yciewarszawy.pl oraz Polskie Radio Euro. Jeszcze raz dzi kujemy! w ró ne role raz jest tancerkà, innym razem konferansjerkà. Piotr apiƒski, dla wszystkich Heros! Rozpoznawalny z daleka po wàsie. Od lat jego ulubionym taƒcem jest krakowiak, a jak ma Êpiewaç to tylko w Âlàsku. Znawca imprezowych przyêpiewek integracyjnych, których ch tnie nauczy nowych zespo owiczów. Rekrutacja 2004 Jednych skusi baner rozwieszony na auli spadochronowej, inni dowiedzieli si od znajomych. Jedni przyszli z ciekawoêci, bo po raz pierwszy w historii w SGH tworzy si zespó taneczny, drudzy chcieli kontynuowaç taneczne pasje zapoczàtkowane w liceum. Zespó Pie- Êni i Taƒca SGH, jeszcze jako ZPiT SGH Wis a by na Uczelni nowinkà, ale rekrutacja przyciàgn a ponad 100 osób, które chcia y si dowiedzieç, co z tego b dzie A oto ekipa, która przetrwa a z Zespo em cia em bàdê duchem ju 5 lat! KrzyÊ Baƒkowski W Zespole mówià na niego Krzysztof lub Krzysiu. Pochodzi z Wisznic. Aktywnie uczestniczy w yciu Zespo u, a do emigracji w maju 2008 roku. Jego hobby poza taƒcem to maszyny rolnicze. Przyznaje, e gdyby nie próby to pewnie marnowa by czas. Najlepiej wspomina 3-dniowy powrót z Turcji autobusem bez klimatyzacji. A najgorzej? Na minut przed wej- Êciem na scen, w czasie przebiórki, uêwiadomi em sobie, e koszula nadal wisi w akademiku!!! Monika Bondara Znana jako osoê. Kreatywna i roztaƒczona warszawianka. Na obozy zabiera walizk dziwnych ubraƒ, na wszelki wypadek, jakby ktoê nie mia si w co przebraç. Inicjatorka osoê Party. Udziela zespo owiczom zaj ç z hip-hopu. Obecnie na emigracji na Wyspach. Album jubileuszowy

8 Historia Pawe Czy yk-markiewicz, Pablo, SiuÊkin, Czy yk, Czyszyk, Imprezka. Jego rodzinne miasto to Olsztyn, a pochodzi z ZPiT SGH. Przygod z folklorem zaczà, gdy jeszcze telewizorów nie by- o, ale to w Zespole nauczy si ete z pike. Zadebiutowa podczas pami tnego koncertu w Parku, na którym nikt nic nie pami ta. Mimo wielkiego doêwiadczenia i Paw owi zdarzajà si wpadki na scenie na d ugo zapami ta poczàtek Rzeszowa z dziurà w spodniach z przodu, mi dzy nogawkami Asia Gargol, w Zespole mówià na nià Gargol, Gargolinka, a kiedyê Siostra Ksero. Pochodzi z Hrubieszowa. Taƒcem ludowych zajmuje si ju 9 lat, a do Zespo u do àczy a, bo chcia a kontynuowaç swojà pasj. Jej hobby poza taƒcem to podró e i rynek kapita owy, ale przyznaje, e nie wie co by zrobi a z takà iloêcià wolnego czasu, gdyby nie chodzi a na próby. Asia i wpadki na scenie? To przede wszystkim niezapomniane wykonanie piosenki Od buczku do buczku, gdzie wi kszoêç s ów brzmia a: chi chi, ha, ha, he, he, chi. Lidka Fabrykiewicz Pochodzi z Pu tuska. Do Zespo u trafi a namówiona przez pierwszego Opiekuna Zespo u Paw a Lesiaka wówczas jej koleg z Chóru SGH. Jej debiutowi scenicznemu towarzyszy a rozpi ta i spadajàca halka! Najlepsze wspomnienie to szalone tango przy dêwi kach akordeonu w Wilnie oraz imprezy w bezkonkurencyjnym Ranczo. Zespó nauczy Lidk odpornoêci na stres, improwizacji, czytania ksià ek bez zapojki i spóênialstwa. Korzenie Zespo u, czyli co si dzia o przed 2004 rokiem Monika Jakubowska Ewa Hoffmann-Piotrowska ZPiT SGH dzia a ju 5 lat. Na dzisiejszy jego kszta t wp yw mia y wydarzenia sprzed lat kilkunastu. Jak to wszystko si zacz o? O jakich przygodach, z takim przej ciem opowiadajà cz sto nasi Oldboye Heros z Kiepurà iskàd znajà tyle rosyjskich przyêpiewek skoro u naszego wschodniego sàsiada jeszcze nie koncertowaliêmy? Si gnijmy do korzeni Stara Wis a tak si przyj o mówiç o dawnym sk adzie Zespo u, którego obecna sghowska to samoêç jest tak oczywista. Tymczasem jakim pokoleniem okreêliç Starà Wis, skoro w swym poprzednim wcieleniu Zespó trwa 13 lat? A poza tym jaka Wis a? jeêli poczàtkowo Zespó nie mia nazwy Mo e wi c chronologicznie powinno byç tak: Stary Zespó, Wis a i Zespó SGH? Zostawmy na razie terminologi i zobaczmy gdzie oraz w jakich okolicznoêciach Zespó powsta. W 1991 roku z inicjatywy cz onków Referatu Wschód Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Oddzia u Warszawskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska powsta Zespó Artystyczny. Osoby, które go tworzy y, od lat zaanga- owane by y w prac wêród Polaków na Wschodzie i chcia y w ten sposób odpowiedzieç na zapotrzebowanie rodaków na polski folklor i ojczystà kultur. Pomys odawczynià za o enia grupy tanecznej by a Ewa Hoffmann-Piotrowska. Od samego poczàtku wa nym terenem dzia alnoêci Zespo u by y Êrodowiska kresowe, które wielokrotnie zabiega y o mo liwoêç kontaktu z polskà kulturà i tradycjà. Zespó powsta niejako w odpowiedzi na te zapotrzebowania, decydujàc si koncertowaç w cz sto bardzo trudnych warunkach na terenach by ego ZSRR. Wszystkie wyjazdy z programami artystycznymi po àczone by y z dzia alnoêcià charytatywnà. Pierwszy wyjazd z jase kami do Ambasady Polskiej w Moskwie w 1991 roku przekona o potrzebie dalszej pracy. Wyst py zgromadzi y kilkaset dzieci, które wraz z rodzicami przyby y nierzadko z bardzo odleg ych zakàtków Moskiewskiego Okr gu Konsularnego. Od tego momentu, ju we wspó pracy z choreografami (Anià Skalskà i Miros awem Marcjaszem), Zespó spotyka si dwa razy w tygodniu, by podczas prób uczyç si i doskonaliç polskie ludowe i narodowe taƒce oraz piosenki. Wkrótce odwiedziliêmy z koncertami otw, Litw, Ukrain, Bia oruê. TaƒczyliÊmy tak e dla naszych rodaków w Petersburgu i we Francji. Wa nym elementem naszej aktywnoêci by wyjazd cz onków Zespo u na dalekà Syberi w 2001 roku, gdzie prowadziliêmy zaj cia dla dzieci w ramach Letniej Szko y Kultury i J zyka Polskiego. Charakter naszych wschodnich wyjazdów trudno opisaç. Wtedy, gdy prawie wszyscy jeêdzili na zachód Europy, nasz ma y Zespó odwiedza wsie i miasteczka, w których nikt nie odwa- y by si zataƒczyç. Wystarczy wspomnieç wyjazd z Jase kami do Polaków na Bia orusi w 2005 roku: zy wzruszenia w oczach babç i dziadków, radoêç wêród dzieci. Podczas wyjazdów mieszkaliêmy u naszych rodaków ze Wschodu. Ukraina tam wracaliêmy kilka razy Kamieniec Podolski, Lwów, Czortków Wsz dzie czeka a nas jednakowa, ujmujàca za serce goêcinnoêç: ciep a herbata, ciasta, uêmiech i yczliwoêç. A po koncercie t uste przyj cie akurat na kilkunastostopniowe mrozy. I wzajemnie wzmacnialiêmy si polsko- Êcià bo to nieprawda, e tylko my im Polsk dawaliêmy. Nasz repertuar rós wraz z rozwojem Zespo u. Wydaje si to niemo liwe, ale zaczynaliêmy od uk adu krakowiaka na dwie pary! W kolejnych latach sk ady by y powi kszane. Na poczàtku taƒczyliêmy tylko oberka, krakowiaka, poloneza i taƒce podhalaƒskie. W 1995 roku Stara Wis a w plenerze 6 Zespó PieÊni i Taƒca SGH

9 Historia dodaliêmy program kurpiowski, a rok póêniej taƒce narodowe. Nied ugo nasi choreografowie wzbogacili repertuar o Rzeszów i Âlàsk. Prze omowym momentem dla rozwoju Zespo u by zakup strojów do dziê stanowiàcych najwi kszà cz Êç zespo owego magazynu: kontusze, stroje u aƒskie, lubelskie, Êlàskie, opoczyƒskie, podhalaƒskie, beskidzkie, wielkopolskie. ZamówiliÊmy stroje krakowskie, kurpiowskie i rzeszowskie. Aby móc prowadziç dzia alnoêç, w 1998 roku cz onkowie-za o yciele Zespo u zawiàzali Stowarzyszenie Mi- oêników Kresów Wschodnich, dzi ki czemu uzyskaliêmy osobowoêç prawnà. Od tego czasu mo na te mówiç o Zespole PieÊni i Taƒca Wis a. Przez wiele lat Zespó nie mia swojego lokalu, miejsca prób. B àka si po ró nych salach gimnastycznych lub wyk adowych (byleby by a klepka na pod- odze). Od 2002 roku móg rozwijaç swojà dzia alnoêç na terenie Szko y G ównej Handlowej, wspó pracujàc z uczelnianym Studium Wychowania Fizycznego. Z kolei w 2004 roku ówczesny rektor prof. dr hab. Marek Rocki wyrazi poparcie dla rozpocz cia dzia- alnoêci studenckiego Zespo u przy SGH. Zespó yje swoim nowym yciem, ale nie odcina si od swych korzeni i dzi ki temu jako osiemnastolatek, obchodzi swoje 5 urodziny! NieÊmia e wielkiego poczàtki Aleksandra uksza Wydawaç by si mog o, e na tak ma- o zwiàzanej ze sztukà Uczelni jak SGH, kszta càcej przysz ych liderów bankowoêci, managerów czy analityków, trudno jest znaleêç kogoê, kto czynnie realizowa by swoje zami owania do kultury, a zw aszcza kultury ludowej. Jednak od 5 lat znajdujà si na naszej Uczelni pasjonaci polskiego folkloru taƒca i Êpiewu, którzy spotykajà si trzy razy w tygodniu, aby wspólnie sp dzaç czas na szlifowaniu naszych taƒców narodowych. Wszystko zacz o si nieêmia o W 2004 roku do ówczesnego rektora prof. dr. hab. Marka Rockiego wp ynà list, by podobnie jak na innych renomowanych uczelniach, równie przy Szkole G ównej Handlowej zaczà dzia aç Zespó PieÊni i Taƒca. Rektor wyrazi nie tylko zainteresowanie pomys em, ale te udzieli niezb dnego wsparcia by postawiç noworodka na nogi. Zespó sta si organizacjà studenckà, a pierwszym opiekunem naukowym by dr Pawe Lesiak. Ówczesny prezes Soli Deo Marcin Winiarczyk, idàc za pomys em Ani Skalskiej-Toho instruktorki i choreografki, pomóg jej zorganizowaç na naszej Uczelni pierwsze w historii spotkanie rekrutacyjne na auli spadochronowej zawis baner, który zaskakujàc samych organizatorów przyciàgnà na sal gimnastycznà ponad 100 osób! Pawe Czy yk-markiewicz wspomina ten dzieƒ s owami: Wszyscy spi li si w sobie, jak tylko prowadzàca zacz a przemawiaç. By a to Ania (znana równie jako Królowa), i z ka dym jej s owem nast powa a jak e dziwna, choç tak wyczekiwana zmiana w ka dej z czekajàcych osób wszak g os, który s yszeli by tak kojàcy i porywajàcy do dzia ania. Wszyscy stan li w najpopularniejszej figurze Êwiata tanecznego: kole, a Ania zacz a pokazywaç kroki, które nale a o powtarzaç. Z poczàtku by o mi o i przyjemnie, bo ka dy potrafi podskakiwaç jednak ju po chwili okaza o si, e poza podstawowymi krokami polki, mamy jak e rozbudowany wachlarz wariantów rzeszowskich. Na szcz Êcie wszystkich wciàgn a ju muzyka i nie przeszkadza o nikomu, e figury te sà nie do wykonania! Niemniej, w wirze obrotów i taƒców nikt nie spostrzeg uwa nego wzroku Ani, która ca y czas ocenia a profesjonalnym okiem, jaki to uk ad zataƒczymy ju za kilka miesi cy. Spotkanie to wy oni o grupk zaledwie dwudziestu studentów i absolwentów, którzy rozpocz li swojà przygod z folklorem. Andrzej Karpowicz, czyli Andriusza. Do Warszawy przyjecha z Bia egostoku. Lubi samochody z historià oraz gr na akordeonie. Nikt nigdy nie wie, czy Andrzej pojawi si na próbie, a nawet na koncercie. Zamyka oczy, gdy si budzi. Swietka Komardin, pochodzi z Sanoka, ale urodzi a si w Kazachstanie. Obecnie podbija Australi. Taƒcem ludowym zajmuje si od liceum iwwarszawie chcia- a t pasj kontynuowaç. Wtedy te dowiedzia a si, e w SGH tworzy si zespó i przyjmujà wszystkich. Stawi am si na nabór, powiedzia- am, e wczeêniej taƒczy am i na tym skoƒczy a si moja rekrutacja. Najwi kszà wpadk na scenie Swieta mia a w Turcji, gdy zamiast Êpiewaç, Êmia a si do mikrofonu przez ca ego buczka. Marcin Król, legendarny Stary Król, jest jednym z za o ycieli Zespo u. Najlepiej wspomina swój pierwszy taniec z dziubkiem, by to Polonez. W Zespole nauczy si wspó pracy z ró nymi typami osobowoêci. Inicjator grupy Oldboyów. Maciek ukasik, pochodzi z P ocka. Z Zespo em zwiàzany od samego poczàtku jego istnienia debiut Zespo u by moim debiutem wspomina. Uwa a, e znalaz si w Zespole, bo jakiê wewn trzny g os kaza mu przyjêç na pierwszà prób. Najlepsze wspomnienie Maçka to straszenie dziewczàt karaluchami w mrocznym hotelu w Maroku. Gdyby nie próby, w tym czasie uczy by si. Lubi ludzi. Album jubileuszowy

10 Historia Dominika Misiak (Ozga), warszawianka. Do Zespo u do àczy a, bo by o ma o osób i ka dy mia szans na solówk. Taƒczy od dziecka, a jej kolejne hobby to czytanie grubych, nudnych ksià- ek historycznych oraz spacery po Warszawie. Najlepiej wspomina godzin zwierzeƒ w Landwarowie na Litwie oraz 3 doby jazdy autokarem na festiwal do Turcji. Gdyby nie próby, pewnie w tym czasie gotowa- aby obiad dla m a, a tak, biedak g oduje Marcin Misiak, pochodzi z Warszawy. Do Zespo u do àczy, bo taƒczy a tam dziewczyna, którà si interesowa (obecnie ona Marcina Dominika). W zale noêci od nastroju, lubi taƒczyç dostojnego kujawiaka albo skocznego oberka. Zadebiutowa podczas koncertu w Teatrze ydowskim. Oprócz taƒca, Marcin lubi poezj Êpiewanà oraz chodzenie po górach. Ala Peresada, pochodzi z Zielonki. Ciàgle czuje si cz - Êcià Zespo u, choç par miesi cy temu przenios a si do Gdaƒska. Do àczy a do Zespo u, bo czu a, e b dzie fajnie. Najlepiej wspomina odtaƒczenie Rzeszowa z Maçkiem w kurzu na wertepach kazachskiego stepu. Najwi ksza wpadka Ali to zrobienie dziury w marokaƒskiej scenie podczas przytupu. To w Zespole nauczy a si jak udawaç, e jest o.k., gdy naprawd wszystko si wali! Karolina Piekarska vel Karolka, pochodzi z E ku. Dla niej samej nie jest do koƒca jasne, w jaki sposób wylàdowa a wzespole. Najlepiej wspomina integracj w 317 i imprezy w Ranczo. Jej hobby to psychologia, wi c nie dziwne, e w Zespole nauczy a si troszk o sobie i o innych. Uwa a, e jej najwi ksza wpadka sceniczna, to po- 8 Grunt to dobry management, czyli polska kultura ludowa w r kach esgiehowców W ciàgu 5 lat Zespó sta si jednà z najpr niej dzia ajàcych i najbardziej rozpoznawalnych organizacji studenckich na Uczelni. Organizacja prób, koncertów oraz wyjazdów zagranicznych dla tak licznej, energicznej grupy to nie lada wyzwanie. Promocja naszej marki na Uczelni, w Polsce i za granicà wymaga znajomoêci odpowiednich narz dzi marketingowych i skutecznego zarzàdzania. W 2004 roku nowi zespo- owicze wnieêli do ZPiT SGH doêwiadczenie nabyte w innych uczelnianych organizacjach studenckich. Ju na poczàtku 2005 roku, odby o si pierwsze Walne Zgromadzenie, na którym podj to decyzj, e corocznie w ramach wyborów wy oniony zostanie zarzàd, który sprawowaç b dzie w adz wykonawczà. Jak w ka dej dobrze zarzàdzanej firmie, na czele stoi prezes, który koordynuje ca à prac, nakreêla cele i kierunki dzia- ania Zarzàdu. Poza nim pracuje: sekretarz czyli osoba od spraw bie- àcych. To na jego barkach spoczywa zmaganie si z wszelkà biurokracjà i praca nad wszelkimi formularzami, podaniami i wnioskami, skarbnik dba o stabilnoêç finansowà Zespo u, negocjuje bud et, czuwa nad wydatkami oraz nad wp ywami do zespo owej kasy, cz onek zarzàdu ds. Informacji i Promocji (PR) zajmuje si kreowaniem wizerunku Zespo u na Uczelni oraz poza jej murami. Wspó praca z mediami, sponsorami oraz dbanie o kontakty z festiwalami zagranicznymi to g ównie jego zadania, cz onek zarzàdu ds. Zasobów Ludzkich (HR) organizuje obozy kondycyjne, przygotowuje paêdziernikowà kampani rekrutacyjnà oraz dba o szeroko poj tà integracj zespo owiczów. Dzia alnoêç w zarzàdzie to prawdziwa szko a ycia wymaga du o kreatywnoêci, cierpliwoêci i poêwi cenia niekiedy jest to praca na ca y etat. A jakie jest wynagrodzenie? Przede wszystkim nabyte doêwiadczenie oraz niesamowita satysfakcja po ka dym zorganizowanym koncercie czy festiwalu zagranicznym. Ostatnie lata przynios y potrzeb wy onienia kolejnych, pozarzàdowych funkcji. Naszymi strojami, ich przygotowaniem do koncertów zajmuje si tzw. outfit manager. Krok po kroku Ju rok 2005 przynosi pierwsze sceniczne debiuty Zespo u przede wszystkim dla w adz i pracowników Uczelni. Powstaje logo Zespo u oraz Statut, który stanowi od tej pory formalnà podstaw funkcjonowania ZPiT SGH. Wtedy te Zespó otrzymuje siedzib w budynku przy ul. WiÊniowej. Pierwszy rok dzia alnoêci Zespo u uwieƒczony zostaje profesjonalnym koncertem niepodleg oêciowym w Teatrze ydowskim w Warszawie. Rok 2006 to rok wa ny zarówno dla Uczelni, jak i dla Zespo u. JesteÊmy bowiem zapraszani na liczne, presti owe uroczystoêci zwiàzane z obchodami 100-lecia SGH na otwarcie obchodów w Galerii Porczyƒskich, Konferencj Rektorów Akademickich Szkó Polskich czy Zjazd Absolwentów. Na sta e wpisuje si równie tradycja kol dowania podczas uczelnianych Wigilii rektorskiej, Soli Deo, zaprzyjaênionych katedr czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zespó wychodzi wkrótce poza mury Uczelni i w maju 2006 roku organizuje pierwszy charytatywny koncert w Instytucie G uchoniemych im. J. Falkowskiego w Warszawie. Jest to koncert dla dzieci z kilku warszawskich domów dziecka i wychowanków Instytutu. Liczne próby oraz wielkie zaanga owanie Zarzàdu skutkuje zaproszeniem Zespo u na Mi dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Aksehir. Ca y autokar zespo owiczów wyje d a do Turcji w lipcu 2006 roku. Od tamtej pory Zespó jeszcze bardziej nabiera impetu kontynuowane sà tradycje koncertów bo onarodzeniowych, charytatywnych, jesteêmy na ka dym istotnym wydarzeniu na Uczelni. KoncertowaliÊmy dla 500-osobowej widowni w Sali Kinowej Wojskowej Akademii Technicznej, kilkakrotnie na deskach Teatru ydowskiego oraz Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa. Zespó doceniajà równie studenci SGH corocznie jeste- Êmy zapraszani do uczestnictwa w Dniach Sportu w SGH oraz na Bal Po owinkowy, by polonezem rozpoczàç zabaw. Na sta e w grafik najwa niejszych wydarzeƒ wpisa y si wyjazdy na mi dzynarodowe festiwale folklorystyczne. W 2007 roku odwiedziliêmy Maroko oraz Lwów, rok póêniej Ka- Z Grupà MoCarta, listopad 2005 Zespó PieÊni i Taƒca SGH

11 Historia zachstan, Hiszpani oraz Wilno. Natomiast rok 2009 przyniós nam uczestnictwo w festiwalu na W grzech. Zespo owà tradycjà sta y si weekendowe obozy kondycyjne poczàtkowo w Ryni, Wildze, a obecnie w Pu awach. Z roku na rok Zespó nabiera impetu i si y. Obecnie zrzesza ponad 80 tancerzy i chórzystów, i szybko si rozwija zarówno artystycznie, jak i organizacyjnie. Zarzàd II kadencja: styczeƒ listopad 2006 Prezes: Marcin Król Sekretarz: Micha Delegacz Skarbnik: Joanna Gargol PR: Maciej ukasik HR: Aleksandra uksza, Pawe Âwiec Zarzàd IV kadencja: grudzieƒ 2007 listopad 2008 Prezes: Micha Król Sekretarz: Bart omiej Jakubiec Skarbnik: Anna Fifowska PR: Pawe Pe ka HR: Swiet ana Sosnowska Zarzàd VI kadencja: grudzieƒ 2009 do dziê Prezes: Grzegorz Binowski Sekretarz: Katarzyna Anklewicz Skarbnik: Ma gorzata Kaczor PR: Pawe Borowski HR: Agnieszka Czapla Album jubileuszowy 2010 Zarzàd I kadencja: luty grudzieƒ 2005 Prezes: Andrzej Karpowicz Sekretarz: Maciej ukasik Skarbnik: Joanna Gargol PR: Marcin Król HR: Lidia Fabrykiewicz Zarzàd III kadencja: grudzieƒ 2006 listopad 2007 Prezes: Aleksandra uksza Sekretarz: Pawe Âwiec Skarbnik: Ewa Winiarczyk PR: Agata P telska HR: Bartosz Malanowicz Zarzàd V kadencja: grudzieƒ 2008 listopad 2009 Prezes: Katarzyna Dziuban Sekretarz: Monika Kampa Skarbnik: Magdalena Lisowska PR: Paulina K opotek HR: ukasz Strzeszkowski Êlizg przy Spiszu podczas koncertu w auli g ównej oraz solo A na zielonym koncercie w Turcji. Pawe Piotrowski, w Zespole mówi si do niego po nazwisku. Do Warszawy przyjecha z Ostro ki. Taƒcem ludowym zajmuje si od dziecka, ale to w ZPiT SGH nauczy si parcia na szk o. Gdyby nie chodzi na próby, najprawdopodobniej w tym czasie biega by. Najmilej wspomina wyjazd do Maroka, a za najwi kszà wpadk uwa a Êpiewanie ze Êciàgawkà w r ku. Ewa Winiarczyk, dla Zespo u ewa i Winniczek! W swoim rodzinnym Janowie Lubelskim zorganizowa a dla zespo owiczów niezapomniane Summer University. Do taƒczenia i Êpiewania zosta a zach cona przez swojego brata Marcina, który zaanga owa si w za o enie zespo u w SGH. Najwi ksza wpadka Ewy? Mia am przygod z chustà rzeszowskà zsun a mi si podczas taƒca i wisia a komicznie na szyi. W akcie rozpaczy wyrzuci am jà w ty sceny i koƒcowe U!HA! zasta o mnie z go à g owà. Âpiewajà, e nie ma kr gos upa. Kinga Szmyd (Zajàc), jej rodzinne strony to Odrzywó. Jak trafi a do Zespo u? Pawe Piotrowski dostrzeg mnie na swojej prywatnej rekrutacji! Najlepiej wspominam poderwanie na strój opoczyƒski grupy fotografujàcych Chiƒczyków i bogu ducha winnych o nierzy w Warszawie, na co ma dowody. W Zespole Kinga nauczy a si prasowania w powietrzu. A jej najwi ksza wpadka to kroki beskidzkie w polonezie! Przez jakiê czas byli z nami równie : Beata Zientara, Marcin Winiarczyk, Micha Delegacz, Agnieszka S omka. 9

12 Instruktorzy i opiekunowie Rekrutacja 2005 Po roku dzia alnoêci Zespo u w Êwiat posz a fama, e jest mi o, e rodzinnie, e sà niez e imprezy i fajne taƒce w kolorowych strojach Oto na kogo to podzia a o: Ró a Ca ka, pochodzi ze Szczecina. Do Zespo u do àczy a, namówiona przez Czy yka i Ani Markowskà. Lubi wszelkie formy ruchu, na pierwszym miejscu jest taniec, ale w kr gu zainteresowaƒ Ró- y sà tak e narty, y wy, agle czy joga. Jednak to w Zespole nauczy a si lataç! Chodzi oczywiêcie o wszelkie oberkowe podniesienia. Poza tym Ró a uwa a, e dzi ki przygodzie w ZPiT SGH pokocha a ludowizn i nabra a wi kszego szacunku do polskiej kultury. Marysia Dobek, w Zespole zwana MaryÊ. Tak wspomina poczàtki do àczy am, bo: Emilka Korytkowska, którà pozna am na stypendium w Budapeszcie, powiedzia a, e sà tu fajne ch opaki z akcentem na Czy yka. Jej hobby oprócz taƒca to W gry i wszystko co z nimi zwiàzane. Najlepiej wspomina oglàdanie Bollywood w drodze do Turcji oraz swoje wystàpienie po w giersku na scenie. Przemek Iskrzak, zespo owy solista. Lubi wszelkie powietrzne akrobacje. Znany ze swego poczucia humoru i r czników na próbach. Iwona Kotowska, vel Mariolka, do Warszawy przyjecha a z Kluczkowic. Gdyby nie liczne próby, w koƒcu uporzàdkowa aby rzeczy w mieszkaniu. W Zespole nauczy a si rytmicznego chodzenia, a jej ulubiony taniec to Âlàsk. Najlepiej wspomina swojà najwi kszà scenicznà wpadk. 5 minut przed koncertem w Turcji okaza o Uczymy si od najlepszych! Anna Fifowska Bart omiej Jakubiec Taniec jest jak napad na bank, liczy si ka da sekunda. Twyla Tharp Wydawaç by si mog o, i aby stworzyç dobrze prezentujàcy si zespó ludowy, wystarczy tylko znaleêç dobrych tancerzy oraz wymyêliç ciekawe choreografie. Nic bardziej mylnego. Potrzeba tak e najwa niejszego czynnika ludzi, którzy tych tancerzy znajdà, wyszkolà i stworzà te choreografie, ludzi którzy bacznym okiem obserwujà prawid owy przebieg prób i rozwój Zespo u oraz stojà za stworzeniem wyjàtkowej zespo owej atmosfery. aden zespó ludowy nie mo e istnieç bez tych wyjàtkowych osób, jakimi sà instruktorzy oraz kierownicy artystyczni. Nie inaczej jest w ZPiT SGH. Za tym, co obecnie prezentuje Zespó stoi g boki profesjonalizm, wieloletnie doêwiadczenie sceniczne oraz praca instruktorska. Nasi opiekunowie to grupa fachowców, którzy majà za sobà wiele godzin sp dzonych na próbach, mnóstwo wyjazdów zagranicznych i przede wszystkim pasj do kultury ludowej. A oto krótka charakterystyka ka dego z nich. Anna Skalska-Toho Jest zwiàzana z Zespo em od samego poczàtku. Wieloletnia tancerka, a z czasem instruktorka oraz choreograf Zespo u PieÊni i Taƒca Politechniki Warszawskiej. Kontakt z taƒcem ludowym rozpocz a jeszcze jako dziecko w Zespole PieÊni i Taƒca Varsovia Ma e Mazowsze. Ukoƒczy a Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z zakresu taƒca ludowego. Zanim trafi a do SGH by a za o ycielkà oraz choreografem Zespo u Wis a zrzeszajàcego cz onków Stowarzyszenia Mi oêników Kresów Wschodnich. Choç trudno w to uwierzyç, dzia alnoêç artystyczna Ani trwa ju 30 lat! Ani mo na okreêliç jako choreografa z krwi i koêci. Cechuje jà niezwyk y zmys estetyczny oraz szczegó owoêç, przez co nasze uk ady rewelacyjnie prezentujà si na scenie. Dzi ki swojej charyzmie oraz niespotykanemu podejêciu do ludzi, potrafi zach ciç do taƒca nawet najbardziej oporne osoby. Jan Tatsuhiko Makólski-Toho Chocia urodzi si w Polsce, to wi kszoêç swojego ycia sp dzi w Japonii. Tam, podczas spotkania z przedstawicielami Zespo u PieÊni i Taƒca Politechniki Warszawskiej, przebywajàcymi na festiwalu w Kraju Kwitnàcej WiÊni zacz o si jego zainteresowanie polskà kulturà ludowà. W Japonii tak e po raz pierwszy zobaczy wyst p Zespo u Mazowsze. Fascynacja ta przerodzi a si w konkretne plany powrotu do Polski, po àczone z zamiarem studiowania na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów JaÊ zaanga owa si w dzia- alnoêç Zespo u Politechniki Warszawskiej i ukoƒczy Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z zakresu taƒca ludowego. Co wi cej, podobnie jak jego ona Ania Skalska-Toho, taƒczy w Zespole Wis a. I choç z wykszta cenia jest biologiem, obecnie JaÊ àczy tanecznà pasj z yciem zawodowym. Od 2002 roku jest chórzystà i tancerzem Paƒstwowego Zespo u Ludowego PieÊni i Taƒca Mazowsze. JaÊ to najwi kszy dyplomata wêród kadry instruktorskiej nigdy nie wytyka b dów wprost, ale zawsze z uêmiechem na twarzy mówi: Dobrze, to mo e spróbujemy czegoê innego. Jest zawsze sympatyczny, przyjacielski i cierpliwy. Zapytany o to, czego yczy Zespo owi, powiedzia : DoÊwiadczania mi ych chwil i wspomnieƒ, rozwoju osobistego i artystycznego oraz wielu wyjazdów zagranicznych. 10 Zespó PieÊni i Taƒca SGH

13 Instruktorzy i opiekunowie Adam K udczyƒski Niewàtpliwa per a wêród instruktorów taƒca. Osoby z tyloma tytu ami i doêwiadczeniem mo na ze Êwiecà szukaç. W latach Adam by tancerzem Teatru Wielkiego w Warszawie, a póêniej do 2007 roku solistà, instruktorem oraz baletmistrzem Paƒstwowego Zespo u Ludowego Pie- Êni i Taƒca Mazowsze. Wraz onà Danutà (tak e tancerkà Mazowsza) odznaczony 6 listopada 2000 roku przez Prezydenta RP Srebrnym Krzy em Zas ugi. Absolwent Ogólnokszta càcej Szko y Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Adam wyró nia si niez omnym charakterem oraz niezwyk à sprawnoêcià fizycznà. Jako emerytowany tancerz nadal jest w stanie zrobiç seri 100 pompek bez odpoczynku, przez co wzbudza zazdroêç wêród naszych zespo owych ch opaków oraz szybsze bicie serca i zachwyt ze strony dziewczyn. Jest nie tylko wspania ym pedagogiem, ale przede wszystkim szarmanckim, ciep ym i cierpliwym cz owiekiem. AdaÊ niejednokrotnie podkreêla, e cieszy si, i na naszej Uczelni znaleêli si m odzi ludzie, których pasjà jest taniec ludowy. SpoÊród ca ego czasu, jaki sp dzi z nami, najmilej wspomina wyjazdy zagraniczne, podczas których Zespó reprezentowa kraj na arenie mi dzynarodowej. Krystyna Kowalska Nasz najbardziej wszechstronny instruktor. JeÊli trzeba zagra na akordeonie, stworzy choreografi, a nawet z nami zataƒczy. Jednak jej podstawowym zadaniem jest dbanie o poziom wokalny Zespo u. Swà dzia alnoêç artystycznà zaczyna a jeszcze jako ma a dziewczynka w warszawskim dzieci cym Zespole Folklorystycznym Lazurki, gdzie obecnie jest kierownikiem wokalnym. Krysia ukoƒczy a Akademi Muzycznà im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzycznej o specjalnoêci Dyrygentura Chóralna, szko muzycznà II stopnia im. J. Elsnera w Warszawie ze specjalizacjà w zakresie prowadzenia zespo ów muzycznych oraz Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z zakresu taƒca ludowego. W Zespole jest lubiana nie tylko dzi ki zaj ciom ze Êpiewu, ale tak e niezwyk ym rozgrzewkom, które prowadzi podczas zgrupowaƒ wyjazdowych, oraz zami owaniu do taƒców regionu spiskiego, którym zara a ca y Zespó! Zapytana o zalety dzia alnoêci w zespole ludowym mówi: Lata sp dzone w Zespole to naprawd niezapomniane chwile! Jest to, owszem, ci ka praca, ale tak e szalone imprezy w akademikach i klubach, fantastyczne wyjazdy i nieprzespane noce na zgrupowaniach, zespo owe sympatie, czyli mi osne wzloty i upadki, koncerty te wi ksze i te mniejsze, a przede wszystkim niezapomniani przyjaciele. Anna Markowska Ania obj a funkcj opiekuna Zespo u z ramienia Uczelni wraz z odejêciem dr Paw a Lesiaka w 2006 roku. Jest jednak z Zespo em zwiàzana od samego poczàtku pojawienia si pomys u utworzenia tego typu jednostki w SGH. Dobra dusza Zespo u, niezastàpiona we wszelkich kontaktach na Uczelni i poza nià! Jej zapa i energia niejednokrotnie inspirowa y wszystkich zespo owiczów do wyt onej pracy, aby po niej us yszeç o kolejnym wielkim sukcesie Zespo u na arenie mi dzynarodowej! O swojej roli w Zespole mówi: We wszystkim ich wspieram, pomagam, radz, odpowiadam za finanse, zawieranie umów i egzekwowanie wykonanej pracy. Jestem przy wszystkich wa nych rozmowach, a tak e s u pomocà w innych, czasem yciowych sprawach nie zwiàzanych z Zespo em. Prowadz koncerty, wyje d am na festiwale, jestem z nimi w trudach podró y i Êwi towaniu kolejnych sukcesów. Jestem ich najwi kszà fankà i przyjacielem zarazem i wiem, e oni to czujà. Ania jest urodzonà artystkà o pi knym g osie i niesamowitej umiej tnoêci opowiadania. Prowadzàc koncerty naszego Zespo u, niejednokrotnie potrafi a zaczarowaç publicznoêç! Swojà przygod z taƒcem ludowym zacz a w Zespole Bartek, si, e nie wzi am z hotelu fartucha od stroju beskidzkiego. W dodatku na tym samym koncercie zgubi am jednego buta. Micha Król, Królcio, pochodzi z Sanoka. Do Zespo u wciàgnà go straszy brat. Najlepiej wspomina zy wzruszenia na scenie Pa acu M odzie y we Lwowie. Poza taƒcem, hobby Micha a to praca na rzecz Zespo u. Najwi ksza wpadka Micha a to spektakularny upadek Lajkonika z okrzykiem na ustach, po którym zadr eli wszyscy i nawet kapela przesta a graç. Dzi ki dzia alnoêci w Zarzàdzie, nauczy si kierowaç wielkà grupà. Gdyby nie próby, najprawdopodobniej szybko zosta by szczurem. Za co Zespo owi serdecznie dzi kuje. Gosia Kulbaka, pochodzi z Lublina. W liceum posz a na jubileuszowy koncert Promnych i stwierdzi a, e te chce taƒczyç w takich fajnych wdziankach. W Zespole zadebiutowa a podczas koncertu niepodleg oêciowego w Teatrze ydowskim. Ulubiony taniec Gosi to polka beznoge. Z suità rzeszowskà zwiàzana jest te najwi ksza wpadka Gosi: Podczas jednej z polek odwin y mi si koƒce chusty i wyglàda am jak Myszka Miki. W Zespole (a raczej w 05) nauczy a si cierpliwoêci. Ania Kurach, warszawianka. To, e jest w Zespole zawdzi cza Marcinowi Misiakowi. SiedzieliÊmy razem w komisji wyborczej. Nie pami tam, co to by y za wybory mo liwe, e do Sejmu i Senatu. Pami tam za to sal, stó z zielonym obrusem i Pi knà naszà Polsk ca à, nuconà pod nosem przez Marcina. Ania najlepiej wspomina bal u Króla Maroka. A najwi kszà wpadk zaliczy a w Casablance, gdy zapomnia a tekstu piosenki jako niejedna! Album jubileuszowy

14 Wyjazdy zagraniczne Ola uksza, bia ostoczanka. Zwana ukszankà lub Siostrà Ksero. Do przyjêcia do Zespo u namówi jà na matematyce Marcin Król. Lubi robiç kangura i kup pan kur. Dla Gazetki Jubileuszowej rzuci a prac. Gospodarz Zespo owych imprez i Sylwestra na Bacha. Poza taƒcem uwielbia j zyki obce. Najlepiej wspomina organizacj wyjazdu do Maroka. Taniec brzucha w jej wykonaniu poderwa (nie)jednego drecha. Bartek Malanowicz, czyli Melan ze Âwi tokrzyskiego. Jak trafi do Zespo u? Przypadkiem wszed em na sal, gdzie trwa a rekrutacja, zadajàc pytanie, czy to lektorat z j zyka niemieckiego?. adnej imprezy nie pami ta, ale ze Lwowa ma kilka zdj ç pokazujàcych, e si dobrze bawi. Mimo wszystko uwa a, e Zespó nauczy go ycia. Ulubiony taniec Bartka to Krakowiak. Agata P telska, reprezentantka Zespo u podczas konkursu Miss SGH. Znana ze swych rudych, bujnych w osów. Ma liczne pasje, liczne prace i projekty dobrze, e wêród nich znalaz o si miejsce na Zespó. Dorota PydyÊ (Rakfalska), pochodzi z KraÊnika. Do àczy- a do Zespo u, bo chcia a si sprawdziç w taƒcu. W Zespole nauczy am si obrotów o 360 stopni w danym rytmie WczeÊniej nie wiedzia am, e to mo liwe. Wszystkie swe wpadki wymaza a z pami ci. który wywodzi si z Zespo u Politechniki Warszawskiej. Aktualnie pracuje w SGH jako Mened er Kultury. Poza pracà na Uczelni jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Muzyków Rozrywkowych w Polsce i Wiceprzewodniczàcà Zwiàzku Artystów Wykonawców STOART. Nikt nie wyobra a sobie Zespo u bez Ani! Z pewnoêcià wszystkim zapad y w pami ci s ynne s owa wypowiadane przez nià przy ka dej nadarzajàcej si okazji: ZPiT SGH zawsze pi kni i m odzi! Dr Pawe Lesiak Absolwent i pracownik naukowy SGH. Jest adiunktem w Zak adzie Mi dzynarodowych Obrotów Us ugowych (Kolegium Gospodarki Âwiatowej, Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich). Dr Lesiak by pierwszym Opiekunem Zespo u z ramienia Uczelni w latach Pomaga zaistnieç formujàcej si grupie w Êwiadomo- Êci w adz, pracowników i studentów SGH. Znany ze swojego zami owania do Êpiewu i charakterystycznego g osu. P ynie Wis a, p ynie po Êwiecie bo któ z nas nie lubi przygód Dla nas przygodà jest ka dy koncert w stolicy, pod stolicà, w kraju, a przede wszystkim za granicà. Ju na uwieƒczenie pierwszego roku dzia alnoêci, z dwoma flagami Polski i SGH, pojechaliêmy promowaç kultur narodowà do Turcji! Nasz pierwszy mi dzynarodowy festiwal folklorystyczny by niesamowitym prze yciem, a przede wszystkim dobrà zabawà, która pozostawi a mnóstwo pi knych wspomnieƒ. Z apaliêmy bakcyla wspólnego podró owania i od tamtej pory wyjazdy zagraniczne na sta e wpisa y si w grafik wakacyjnych koncertów. W u aƒskich strojach jedliêmy kolacj u Króla Maroka, wzruszaliêmy do ez Poloni na Ukrainie i Litwie, wyst powaliêmy na kazachskim stepie. Pali o nas te andaluzyjskie s oƒce, a ch odzi o hiszpaƒskie wino, Êpiewem i taƒcem udowadnialiêmy, e Polak, W gier dwa bratanki. ZdobyliÊmy kilka wyró nieƒ, a za ka dym razem ogromne brawa. To g ównie one motywujà do jeszcze ci szej pracy i wi kszego zaanga owania. TURCJA, Aksehir lipiec 2006 Anna Markowska Na festiwal do Aksehir w Turcji ZPiT SGH wyjecha 1 lipca 2006 roku, na zaproszenie organizacji folklorystycznej Harman Folk z Istambu u. Dla Turków by to ju 47 festiwal, dla nas natomiast pierwszy. Wyst powaliêmy z dziewi cioosobowà kapelà, pod kierownictwem Darka apiƒskiego. Dzi ki profesjonalnej ekipie reporterskiej, Ani i Maçkowi Górskiemu, mamy z wyjazdu Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego wiele godzin filmów i ponad 3000 zdj ç. KoncertowaliÊmy w ró nych miejscach miasta: na profesjonalnej estradzie, w parku, na ulicy, na placu pod pomnikiem Atatürka. Sympati Turków zaskarbiliêmy sobie Êpiewajàc na koniec ka dego koncertu popularnà tureckà piosenk Dere Gere. Fot. M. Górski Fot. M. Górski 12 Zespó PieÊni i Taƒca SGH

15 Wyjazdy zagraniczne Oto jak ten wyjazd wspomina Karolina Piekarska: Z naszego pierwszego festiwalu zachowa am w pami ci kilka obrazów. Najpierw z podró y do Turcji, czyli: pierwszà z trzech (!) nocy w autokarze przy Êpiewie i akompaniamencie kapeli, Êpiàcego Andrzeja z pó otwartymi oczami oraz bezcenne do- Êwiadczenie, e z paszportem i znajomoêcià j zyka nie zginiemy w obcym kraju! Moje wspomnienia z Turcji zawierajà te obrazy upad ego Lajkonika i chichrajàcà si na scenie Asi ze MAROKO, Meknes, Casablanca kwiecieƒ 2007 Aleksandra uksza Jak to wyglàda o od kuchni? By a to pierwsza wyprawa Zespo u samolotem. Na lotnisko pojechaliêmy bezpoêrednio po koncercie dla w adz Uczelni w Klubie Park! PoÊpiech, taksówki, check-in trupów i byliêmy na pok adzie LOT-u. Potem wspomnienia sypià si jak z r kawa opró nienie zapasów ywieniowo- alkoholowych w samolocie, odsprzedanie Maçka dla Laily, Polskie Kwiaty w Casablance, parcie na szk o, któremu ka dy pr dzej czy póêniej uleg, Rzeszów zataƒczony na prywatnej imprezie u Gubernatora, no i oczywiêci SilWuPle! mówi Ola uksza. Swietà. Opowiadajàc o Turcji, nie sposób te nie wspomnieç o roleksach Maçka, Krzysztofa i ukasza, o popularnoêci w lokalnych gazetach, o spotkaniach z zespo ami z innych krajów i oczywiêcie o jednej z pierwszych par w Zespole Dziubkach. Voila! Wspomnieƒ jest pewnie tyle, ile nas by- o w Turcji. I mam nadziej, e nikt nie b dzie mia nic przeciwko, jeêli podsumuj nasz pierwszy festiwal w dwóch dobrze nam znanych s owach grejt sakses! Nasza wyprawa na kontynent afrykaƒski rozpocz a si od szcz Êliwego trafu nasza zespo owiczka Ala Peresada lecia a w jednym samolocie z Konsulem Generalnym Polski w Casablance. Ze znanym sobie uêmiechem opowiedzia a Panu W odzimierzowi Leszczyƒskiemu o barwnym oraz weso ym Zespole i przekaza a mu kontakt do ówczesnego Zarzàdu ZPiT W pa acu króla Maroka, Muhameda VI SGH. Na rezultaty nie trzeba by o d ugo czekaç. Wkrótce stanowiliêmy najwa niejszy element oprawy artystycznej Mi dzynarodowego Salonu Rolniczego w Meknes. Jako, e jest to jedno z najwa niejszych wydarzeƒ gospodarczych w kraju, na powitanie zostaliêmy zaproszeni na kolacj z Królem Maroka! MieliÊmy wówczas okazj spróbowaç najbardziej wyszukanych, regionalnych przysmaków. To w Maroku, gdy byliêmy eskortowani ze sceny przez policj ochraniajàcà nas przed wielbicielami s owiaƒskiej kultury i urody, poznaliêmy prawdziwy smak s awy. Jako ulubiona grupa muzyczna Gubernatora Regionu Meknes (w aêciciela niezliczonej iloêci wielb àdów), zostaliêmy zaproszeni na wycieczk do prawdziwego Maroka, czyli z pa acu mozaiki i luksusu przenieêliêmy si w Êwiat nies ychanego ubóstwa. Po kilku wyst pach, które znakomicie zaznaczy y obecnoêç polskiej delegacji na targach, udaliêmy si do Casablanki, gdzie we wspó pracy z Konsulatem Generalnym zorganizowaliêmy koncert w teatrze dla marokaƒskiej Polonii. Na koncert przyby o wiele wa nych osób, m.in. ambasador Polski w Maroku pani Joanna Wroniecka, a tak e gubernator Mahamed Fauzi, dr Omar El Hajjami, prezes Marokaƒskiego Towarzystwa Mi oêników Fryderyka Chopina oraz sam pan W odzimierz Leszczyƒski Konsul Generalny. A co utkwi o w pami ci Maçka ukasika: spodziewaliêmy si egzotycznej przygody, ale to co nas spotka- o, przeros o nasze najêmielsze wyobra enia. W koƒcu nie ka dy mo e pochwaliç si obecnoêcià na kolacji u króla afrykaƒskiego kraju. Zabrano nas w rejony dalekie od turystycznych tras. TrafiliÊmy do górskiej wioski, gdzie byliêmy goszczeni przez miejscowych. Takich rzeczy nie mo e zaoferowaç nawet najlepsze biuro podró y. W zamian oczekiwano od nas tylko taƒca.... Ania Strzeszkowska, do Warszawy przyjecha a z Buska Zdroju. Do Zespo u do àczy a, bo s ysza a o mi ej atmosferze tam panujàcej oraz chcia a nauczyç si taƒczyç. Najwi ksze prze ycie na scenie spotka o Ani we Lwowie: Nie mog am znaleêç na scenie swojego partnera, który w tym czasie próbowa w kulisach wcisnàç za ma- e r kawiczki od Ksi stwa. Najlepsze wspomnienie to impreza po egnalna Krzysia w stylu Disco Polo oraz osoê Party w Pu awach. To w Zespole Ania nauczy a si malowaç i szybko przebieraç. Pawe Âwiec, Âwiecu do Warszawy przyjecha z Milejowa Wielkiego. Najlepiej wspomina m skie rozmowy z Micha em Królem przy basenie hotelu Zaki z Meknes w Maroko, gdy dooko a s ychaç by o g os imamów nawo ujàcych z pobliskich minaretów do mod ów o 4 nad ranem. W Zespole nauczy si imprezowaç do bia ego rana. Co by robi, gdyby nie próby z ZPiT SGH? chodzi bym na próby Warszawianki! Osoby, które równie z nami si bawi y to: Justyna Fik, Joanna Kurowska, Olga Samsel. Rekrutacja 2006 Ten rok akademicki przyniesie nam kolejne zagraniczne wyjazdy, obozy kondycyjno-integracyjne, wiele koncertów oraz fantastycznà atmosfer na próbach. Daj si skusiç na niepowtarzalnà muzycznà przygod. te s owa widnia y na ulotkach zach cajàcych do przyj- Êcia na rekrutacj. Zobaczmy kto si skusi Pawe Borowski, w Zespole znany jako Borys lub Borowik z om y. Najlepszy kraulista Polski!!! Na rekrutacj obieca przyjêç w zamian za numer telefonu Oli. W Zespole nauczy si, e w baletkach mo na si nieêle bawiç. Album jubileuszowy

16 Wyjazdy zagraniczne Gdyby nie próby, w tym czasie uczy by si, mia same piàtki, ale nie mia kolegów ani kole anek. Najlepiej wspomina degustacje lokalnych trunków z kazachskimi policjantami i odêpiewanie Sto lat dla przypadkowej W gierki. Najwi ksza wpadka sceniczna wywali em si na scenie w Maroko podczas Âlàska. Anna Fifowska, czyli Fifo, Fifi, Fifarafa, zdecydowa a si na do àczenie do Zespo u dzi ki Gosi Kulbace, która zaciàgn a jà na jeden z zespo owych koncertów. Ania najlepiej wspomina imprez po zakoƒczeniu kadencji Zarzàdu, w którego sk ad wchodzi a i w aêciwie wszystko to, co si z nim wiàza o spotkania Zarzàdowe w Kampanii Piwnej i w Grosiku, niekoƒczàce si dyskusje o nast pnych koncertach i planach wyjazdowych. W Zespole nauczy a si szybkiego przyswajania tekstów piosenek (czyli ostatnie chwile przed go live ). Ewa Florek, jak wielu zespo owiczów, przyjecha a do Warszawy z Sanoka. Natomiast jako jedyna studiuje po o nictwo na WUM-ie. To ona by a przy narodzinach zespo owej Marysi! Przygod z folklorem rozpocz a ju w liceum, a do naszego Zespo u do àczy- a, bo nie mog am ju wytrzymaç marudzenia Micha a K. przyjdê, przyjdê musia am przyjêç. Oprócz du ych zdolnoêci, Ewie uda- o si zaprezentowaç na scenie pokaz latajàcych chust opoczyƒskich i rozerwane korale. Wystajàca halka w oberku to standard. Tomasz Hoffman, vel Hoffik, pochodzàcy z Pionkowa Mistrz Kalambur. KiedyÊ jego hobby by a siatkówka i y wy, ale teraz w pe ni poêwi ci si Zespo- owi. Ma 110% frekwencji na próbach. Do Zespo u trafi, bo szuka zaj cia i przyjació. Najlepiej wspominam taƒce z ab dziem na stepie w Kazachstanie. Hoffik to niestru- 14 UKRAINA, Lwów listopad 2007 Anna Markowska Owacje na stojàco, zy wzruszenia to reakcja lwowskiej publicznoêci na koncercie Polska to jest wielka rzecz w wykonaniu ZPiT SGH. Nasz Zespó goêci we Lwowie na zaproszenie prezesa Zarzàdu G ównego Towarzystwa Kultury Polskiej pana Emila Legowicza. WystàpiliÊmy w widowisku patriotycznym z okazji 89 rocznicy odzyskania niepodleg oêci Polski. WÊród licznie przyby- ych rodaków nie tylko ze Lwowa, na widowni obecny by Konsul Generalny Polski, ambasador Wies aw Osuchowicz, wicekonsul Marcin Zieniewicz. Specjalnie dla naszych gospodarzy przygotowaliêmy kilka piosenek lwowskich. Szczególnie oklaskiwani byli Szczepcio i Toƒ- Wizja Szyldwacha na scenie Pa acu M odzie y we Lwowie cio w piosence My dwaj, oba cwaj, a dech w piersiach wstrzyma nasz Banderas, czyli Bartek Jakubiec z Gitarà kupionà we Lwowie. W programie wyst powa y tak e inne zespo y: Dzieci cy Zespó PieÊni i Taƒca z Ukrainy, chór Echo i Orkiestra Mandolinistów LeÊne Kwiaty. Jednak to ZPiT SGH, by gwiazdà wieczoru. Micha Król: Wspominam wyjazd do Lwowa jako najbardziej rozêpiewany wyjazd na jakim by em, a by em na wszystkich. Pami tam, e próba generalna okaza- a si byç niez à klapà, ale na koncercie za- ÊpiewaliÊmy, e a hucza o. Wyst powali- Êmy nie tylko na scenie. Mieszkaƒcy podziwiali nasze spontaniczne popisy wokalne równie na rynku pod Czarnà Kamienicà, na Kopcu Unii Lubelskiej, a na ulicy yczakowskiej poszed ca y repertuar, w àcznie z taƒcem. Âmiertelnie zm czeni odpoczywaliêmy w Operze, gdzie arty- Êci wstrzymali czasoprzestrzeƒ.... A oto jak ten wyjazd wspomina Bartek Malanowicz: Dowiedziawszy si o wyjeêdzie do Lwowa bardzo si ucieszy em. Po miesiàcach ci kich przygotowaƒ nadszed dzieƒ wyjazdu. Jak zwykle spod Wielkiej Ró owej. Ju w autokarze du o si dzia o. KAZACHSTAN, Taraz maj 2008 Micha Król Zaproszenie na I Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki Folklorystycznej Wielki Szlak Jedwabny od Sto- ecznej Estrady przysz o w trakcie próby generalnej w Teatrze ydowskim, tu przed g ównym koncertem Tradycyjnie pad o pytanie: po ile wódka?. Na szcz Êcie kierowca, Pan Tadzio wie wszystko i od razu udzieli odpowiedzi. Po dojeêdzie na miejsce legliêmy w ó kach. O poranku zacz liêmy zwiedzaç Lwów. Od mojego ostatniego pobytu nic si tam nie zmieni o. Dominujàcà na ulicach markà samochodu jest ada. Warto zaznaczyç, i cz Êç z nich zdecydowanie nadaje si na stron Dodatkowà atrakcjà sà trolejbusy oraz historyczne tramwaje, które poruszajà si po niesamowicie krzywych torach z zawrotnà pr dkoêcià 15 km/h. Wra enia lepsze ni na rollercoasterze! Nie liczàc ma ego incydentu z udzia em szefa kapeli, celników i umywalki, droga powrotna up ywa a w spokojnej atmosferze. Mam nadziej, e ju nied ugo znowu b d mia mo liwoêç odwiedzenia tego pi knego miasta. Parada rozpoczynajàca festiwal Zespó PieÊni i Taƒca SGH

17 Wyjazdy zagraniczne wiosennym w Warszawie, na zaledwie trzy tygodnie przed rozpocz ciem festiwalu. Za sprawà Aigerim Abdrakhanovej, Kazaszki w naszych szeregach, wizyta w Ambasadzie Kazachstanu przynios a protektorat paƒstwowej placówki, obietnice wszelkiej pomocy, darmowe wizy i jak si okaza o ju na miejscu równie wiele innych atrakcji. Nasz zespo owy specjalista od biletów lotniczych Âwiec, u ywajàc chyba wszystkich swoich wdzi ków, wynegocjowa w biurze Aerosvitu ceny biletów, które uda o si w pe ni pokryç przez dofinansowanie obiecane przez Sto ecznà Estrad. WylecieliÊmy z Ok cia do Almaty z mi dzylàdowaniem w Kijowie, który zwiedziliêmy ju wczesnym rankiem. Uroki poznawania tego miasta spot gowa a na pozór normalna przeja d ka sto ecznym metrem oraz nerwowe, aczkolwiek szcz Êliwe poszukiwania pewnego portfela i paszportu po kijowskich zajezdniach autobusowych. Potem sz o ju lekko. Almaty przyj y nas ciep o, s onecznie i bardzo smacznie za sprawà rodziców naszej Ajkoszy (Aige- Fot. M. Górski rim). Pod eskortà policji udaliêmy si w 9-godzinnà podró autokarem do miasta Taraz. Po drodze obserwowaliêmy pi kne krajobrazy po udniowych gór i niekoƒczàcej si równiny na pó nocy. Dla goêci przygotowano miasteczko festiwalowe na samym Êrodku dzikiego stepu. Bacznie chroniony przez przyjazny i weso y policyjny oddzia obóz znajdowa si 30 km za miastem i liczy sobie 38 jurt, czyli tradycyjnych kazachskich namiotów. W miasteczku zamieszka o 320 uczestników festiwalu z 11 krajów, organizatorzy i rzàdowi oficjele. Pierwszego dnia obóz odwiedzi o kilka ekip telewizyjnych. PotaƒczyliÊmy dla nich, wzniecajàc tumany kurzu, zaêpiewaliêmy przed kamerami nasz szlagier, Sz a dzieweczka do laseczka po kazachsku, udzieliliêmy kilku wywiadów i wys uchaliêmy w zauroczeniu koncertu regionalnego zespo u. Po wieczornych wiadomoêciach zna ju nas ca y kraj. B dàc jedynym zespo em z Europy, staliêmy si naturalnym reprezentantem ca ego Starego Kontynentu, a nasza Aikosza z dnia na dzieƒ uros a do rangi bohatera narodowego, o którego bi y si wszystkie telewizje i gazety. Po po udniu odby a si 4 kilometrowa parada ulicami miasta zwieƒczona dumnym pochodem po murawie stadionu, gdzie odby a si oficjalna ceremonia otwarcia festiwalu rozmachem przypominajàca otwarcie olimpiady, zaê wieczorem zacz a si integracja. Tutejsi poeci wyêpiewali przy ognisku o urodzie naszych kobiet, ch opcy poznawali lokalnà kultur spo ywania mleka z wielb àda. Odby si pojedynek ososia i ab dzia. Postronni mówili, e rybka wygra a, ale ja tam wiem, e ab dê z owi serce jednego z naszych. TaƒczyliÊmy na wielu scenach, a organizatorzy przygotowali dla nas jeszcze wi cej atrakcji, dni mija y szybko, a al by o odje d aç. Podró powrotna i awaria autokaru przysporzy a nam troch stresu. Szcz Êliwie zdà yliêmy na samolot. Gdybym mia podsumowaç wyjazd do Kazachstanu w dwóch s owach powiedzia bym, e dawa o baranem, ale obawiam si, e treêç kryjàcà si w tych s owach zrozumiejà tylko Ci, którzy tam byli. Chcia bym prze yç to jeszcze raz. Ten wyjazd spad na nas troch jak grom z jasnego nieba. Wymaga od wszystkich naprawd szybkiej reakcji, poniewa praktycznie dwa tygodnie po otrzymaniu propozycji znaleêliêmy si w jednym z najwi kszych paƒstw Êwiata! Na festiwalu stanowiliêmy nie lada atrakcj, byliêmy bowiem jedynym zespo em spoza Azji. Choç wi kszoêç z nas poczàtkowo sceptycznie podchodzi a do pomys u mieszkania na stepie, to myêl, e dzisiaj nikt z nas nie zamieni by mo liwoêci spania w prawdziwej jurcie na pokój w hotelu. Co wi cej, nigdy nie zapomn tego stresu czy uda si naprawiç autokar i zdà yç na samolot do Polski, czy nie? Niewàtpliwe, to jeden z najbardziej egzo- dzony organizator zespo owych imprez Bal Maskowy w Sabinkach trudno zapomnieç. KiedyÊ na scenie zgubi partnerk ale zrobi to z wdzi kiem godnym Mistera SGH Bartek Jakubiec, Banderas z Weremowic ko o Che ma. Choç to nie art, w Zespole pojawi si 1 kwietnia, dajàc si wczeêniej wciàgnàç w podst pnà intryg i zasadzk. Nieroz àczny atrybut gitara kupiona we Lwowie. Jego hobby, oprócz taƒca, to motoryzacja, rajdy samochodowe i sztuki walki, ale to dla Zespo u zdecydowa si Êciàç swoje d ugie w osy. Najlepiej wspomina Janów Lubelski Summer University i Sylwester w Zajkach. Magda Makuch, pochodzi z Kielc. Do Zespo u do àczy a, bo kocha taniec i gdyby nie próby, pewnie szuka aby innych okazji do taƒczenia. Zadebiutowa a podczas koncertu w Wojskowej Akademii Technicznej. Jej ulubiony taniec to oberek, choç do perfekcji mi jeszcze daleko. Nie Êpiewa robi szpagat. Magda Lisowska, pochodzi z Che ma. Najbardziej lubi taƒce góralskie. W Zespole znana jako solistka Doliny i skarbnik. Najlepiej wspomina rozciàganie z Krysià w Pu awach i nocne Êpiewanie we Lwowie. Twierdzi, e w Zespole nauczy a si trzymaç wyprostowanà postaw i adnie Êpiewaç. Kilka poêlizgów w Beskidzie na W grzech i spadajàca halka w Hiszpanii to najwi ksze wpadki Magdy. Gdyby nie próby, najprawdopodobniej w tym czasie robi aby karier. Svietlana Sosnovska, pochodzi ze Lwowa. Taƒcem ludowym zajmuje si praktycznie od przedszkola, a do ZPiT SGH do àczy a, bo chcia a Album jubileuszowy

18 Wyjazdy zagraniczne kontynuowaç swojà pasj. Uwa a, e w Zespole nauczy a si asertywnoêci. Mimo du ego talentu, na scenie zdarzajà si czasem niespodzianki. Na koncercie niepodleg o- Êciowym Swieta zahaczy a g owà o flag i niemal spad a ca a dekoracja! Oprócz taƒca, jej hobby to tae- -kwon-do i shopping. Darek Chodkiewicz, pochodzi z Celestynowa. Do Zespo u trafi, poniewa taniec ludowy jest bardziej towarzyski ni sam taniec towarzyski. Swojà przygod z folklorem rozpoczà w aênie w ZPiT SGH. Ulubiony taniec Darka to taki, którego nie musi taƒczyç na scenie. Jego hobby to motoryzacja, a gdyby nie Zespó, Darek w tym czasie pilnie by si uczy finansów i rachunkowoêci. Najlepiej wspomina go- ÊcinnoÊç s u b mundurowych w kazachskim stepie, a za najlepsze imprezy uwa a te organizowane w Grosiku. Byli z nami równie : Przemek Loranc, ukasz Szatko, Marta W odarz, Dzeni. Rekrutacja 2007 Has em rekrutacji by o równanie: taniec + Êpiew + znajomi + zaliczenie WF-u + wyjazdy: Polska i Êwiat. Wynik tego równania to: Aigierim Abdrakhmanova, Ajkosza, pochodzi z Kazachstanu. W ada pi knà polszczyznà. Trafi a do nas chcàc poznaç polskà kultur. Taƒczy od ma ej Ajkoszy. Tylko ona taƒczy kazachskie taƒce w stroju Êlàskim tak pi knie. GoÊci a Zespó w swoim domu w Alma Aty, a jej rodzice zdo ali przygotowaç wi kszy obiad ni mogliêmy zjeêç! Sylwia Borkowska, dla Adama Kasia. Pochodzi z Warszawy, ale wiele lat prze- y a w Radomiu. Taƒcem ludowym zajmuje si od 11 lat. Do Zespo u do àczy a, bo nogi same rwa y si do taƒca, gdy uszy s ysza y oberka, mazura czy rzeszowskiego uginaƒca. Najlepiej tycznych wyjazdów czy bowiem cz sto mamy okazj jechaç pod eskortà policji lub obserwowaç zza szyb autokaru przeje d ajàce obok czo gi? Karol Przychodzeƒ. Pawe Borowski wspomina: Wyjazd do Kazachstanu zaliczam do kategorii: niewiarygodne. Pojawiajàce mi si w g owie obrazy wszechstepu, mijajàcej nas poboczem kolumny czo gów czy podró y przez ca y Kazachstan z eskortà policyjnà sà jak HISZPANIA, Jaén lipiec 2008 Pawe Pe ka z filmu Speed graniczà z absurdem. Z pewnoêcià wiele z tamtejszych przygód pozosta oby do koƒca ycia w sferze marzeƒ. Niecodziennie przecie mieszka si w kilkunastoosobowych jurtach w samym Êrodku stepu iwyst puje na stadionie przed kilkunastotysi cznà publicznoêcià. O dziwo, z tamtego wyjazdu zapad a mi tak- e w pami ç degustacja lokalnych trunków z funkcjonariuszami w radiowozie milicyjnym. Festiwal pod patronatem Mi dzynarodowej Rady Stowarzyszeƒ Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF) mo na okreêliç w kilku s owach: perfekcyjnie przygotowany, niemi osiernie wymagajàcy, z bardzo podnios à atmosferà oraz z najlepszymi zespo ami z ca ego Êwiata. Wyjazd taki by dla nas wielkim wyzwaniem i wyró nieniem, gdy po ponad trzech latach Wycieczka do Grenady, z Alhambrà w tle dzia alnoêci otrzymaliêmy ju zaproszenie na festiwal tej rangi, co wi cej, nie b dàc cz onkiem CIOFF! Hiszpania by a tak e ogromnà szansà na pokazanie si na arenie mi dzynarodowej oraz okazjà do nawiàzania kontaktów z zespo ami z Irlandii, Paragwaju, Argentyny i oczywiêcie Hiszpanii. G ównym miastem organizujàcym festiwal Folk del Mundo by o malownicze miasto Jaén po o one w skàpanej s oƒcem Andaluzji. Festiwale CIOFF nie odbywajà si przewa nie w jednym mieêcie, dlatego nasze koncerty mo na by o oglàdaç ka dego wieczoru w ró nych, nie zawsze blisko po o onych miejscowoêciach. Miejscem, które podczas pobytu na festiwalu zastàpi o nam dom, by hotel, a póêniej bardzo elegancki i przytulny akademik w miejscowoêci Baéza, uznawanej za per architektury renesansu oraz wpisanej na list Êwiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Organizatorzy festiwalu zapewnili nam wy ywienie i nocleg, a w adze naszej Uczelni wyrazi y zgod na dofinansowanie cz Êci kosztów wyjazdu. To g ównie dzi ki ich wsparciu nasz Zespó mia mo liwoêç reprezentowaç Polsk oraz Szko G ównà Handlowà na arenie mi dzynarodowej. Przyjazna atmosfera, wyêmienite jedzenie serwowane w eleganckiej restauracji, zapierajàce dech w piersiach widoki, koncerty w idealnych warunkach, yczliwa widownia Êpiewajàca z nami hiszpaƒskie piosenki, oraz duma, gdy z g oêników s ychaç melodi Mazurka Dàbrowskiego sprawi y, e jeszcze teraz na wspomnienie Hiszpanii na ustach ka dego cz onka Zespo u, który tam by, pojawia si szczery, ciep y uêmiech. Monika Kampa: Moja pe na wra eƒ przygoda z festiwalami zacz a si w samolocie do Madrytu. By to jednak tylko wst p do wspania ej, hiszpaƒskiej fiesty. Codzienne koncerty na mniejszych oraz wi kszych scenach da y mnie, zespo owej Êwie ynce, nieêle popaliç, ale ju po kilku wyst pach i niezliczonej liczbie prób poczu am wreszcie, co to jest zabawa na scenie. Co wi cej organizatorzy zadbali o to, abyêmy nie nudzili si wieczorami! Prawdziwe szaleƒstwo z cz onkami zespo ów z Paragwaju, Hiszpanii czy Irlandii zaczyna o si dopiero póênym wieczorem. Najlepiej wspominam mojà hiszpaƒskà imprez urodzinowà, kiedy to bawiliêmy si w rytmach kolejnych zespo ów. Taƒce pod andaluzyjskimi gwiazdami, zataƒczony Kraków w rytmie Reksia, krwawe walki byków, a przede wszystkim t osza amiajàcà, goràcà, hiszpaƒskà atmosfer, z jakà przyj to nas na wypasionym Folk del Mundo. 16 Zwyci zcy!!

19 Wyjazdy zagraniczne LITWA, Wilno listopad 2008 Micha Król Na Litw wybraliêmy si na zaproszenie Domu Polskiego w Wilnie z naszym patriotycznym programem Polska to jest wielka rzecz. By to najliczniejszy wyjazd w dziejach Zespo u pojecha o a 69 osób! Przedsi wzi cie nie dosz oby do skutku, gdyby nie wsparcie naszej Uczelni, Wspólnoty Polskiej i samej jej prezes pani Agnieszki Boguckiej. MieliÊmy zaplanowane trzy koncerty, spotkania z Polakami oraz Na scenie Domu Polskiego w Wilnie objazdowà wycieczk po najwa niejszych zabytkach kultury polskiej. ZwiedziliÊmy Sanktuarium Maryjne oraz zamek ksià cy na wyspie w Trokach, barokowy KoÊció Êw. Piotra i Paw a, uczestniczyliêmy we mszy Êw. celebrowanej z Ostrej Bramy, odwiedziliêmy Cmentarz na Rossie, a wieczorem spacerowaliêmy po ulicach miasta. Wyst py patriotyczne sà zawsze bardzo specyficzne, publicznoêç odbiera je niezwykle emocjonalnie. Czasami my m odzi nie zdajemy sobie sprawy z t sknoty za krajem ojczystym, z t sknoty za polskim j zykiem, jaka doskwiera na co dzieƒ naszym s uchaczom, którzy mieszkajà za granicà. Idea krzewienia polskiej kultury leg a u podstaw ZPiT Wis a, z którego si bezpoêrednio wywodzimy. Takie spotkania z rodakami sà wi c dla nas swoistymi powrotami do korzeni. W Landwarowie koncertowaliêmy dla miejscowej Polonii w lokalnej Êwietlicy, by zaraz po wyst pie sp dziç troch czasu na bezpoêrednich rozmowach. W Wilnie daliêmy dwa koncerty, pierwszy w Domu Polskim w Wilnie, a drugi w Szkole Âredniej im. Szymona Konarskiego. Wyst p w szkole jest szczególnie pami tny. Przepe niona po brzegi sala patrzy a na nas z wielkim zaciekawieniem, a my wznieêliêmy si na wy yny naszych umiej tnoêci, grzmiàc i tupiàc donoênie, wprawiajàc naszà m odà publicznoêç wnieskrywany zachwyt, bo przecie Polska to jest wielka rzecz! Kasia Posiada a: Moje wspomnienia z wyjazdu do Wilna By to mój pierwszy zagraniczny wyjazd z Zespo- em. D uga, rozêpiewana, ze znikomà iloêcià snu podró autokarem. Na miejscu bardzo zimno by listopad. Codziennie koncert, dwa mniejsze i g ówny dla Polonii w Wilnie. Nieprzespane noce. Niezapomniana impreza ostatniego wieczoru, czyli taƒce do bia- ego rana przy akompaniamencie kapeli. W poniedzia ek po owej zabawie, z samego rana koncert, ju ostatni, przed po udniem wyruszaliêmy do W GRY sierpieƒ 2009 Katarzyna Dziuban Warszawy. Polska szko a w Wilnie, my zm czeni, ale jak zawsze dajemy z siebie wszystko i najwspanialsza widownia jakà mo na tylko mieç, dzieciaki tak klaska y, e chyba nawet po naszych rodzinach nie moglibyêmy spodziewaç si takiego aplauzu, no i okrzyk hurra z ust jednego ch opczyka bezcenne. Bartek Malanowicz: nie liczàc ma ego incydentu z udzia em szefa kapeli, r czników i poszukiwania ich w aêcicieli, droga powrotna przebiega a w spokojnej atmosferze. Wyjazd na IX Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivál by ju siódmym wyjazdem zagranicznym Zespo u. GoÊcili- Êmy w Gyöngyös niewielkim miasteczku po o onym wêród Gór Matra, na obszarze okr gu winiarskiego o tej samej nazwie. W czasie szeêciu dni festiwalowych towarzyszy o nam a dziewi ç innych zespo ów pochodzàcych z Francji, Hiszpanii, Cypru, Turcji, Indonezji, Wenezueli, Chorwacji oraz samych W gier. DaliÊmy 7 wyst pów, g ównie na deptaku miejskim oraz festiwalowej scenie g ównej. wspomina udzia wraz z Ewà, Zuzià, Asià i Marysià w Festiwalu Piosenki Mi osnej i Byç Mo e Erotycznej oraz mi dzynarodowe gotowanie ruskich pierogów w kuchni w gierskiej. Kasia Dziuban, w Zespole znana jako Prezes lub Prezesowa de luxe. Kolejna Sanoczanka. Do przyjêcia na rekrutacj przekona jà Micha Król, który opowiada jej o Zespole 9,5 h w drodze z Sanoka do Warszawy. Najlepiej wspomina sesj plenerowà na Spiszu i imprezy w 106. Poza taƒcem interesuje si fotografià i lubi podró owaç. Co wola aby zapomnieç? Podczas jednej z uczelnianych Wigilii zapomnia am zwrotk kol dy, którà Êpiewa am solo. Ale publicznoêç by a wyrozumia a. Katarzyna Gil, pochodzi z Wroc awia. Do Zespo u do àczy a, bo uwielbia taƒczyç. W ZPiT SGH zadebiutowa a podczas koncertu niepodleg oêciowego we Lwowie. Najlepiej wspomina Mini-- Playback Show na obozie w Pu awach i wyst p Karola P. w roli Amy Winehouse. Gdyby nie próby, najprawdopodobniej zacz aby trzeci kierunek. Najwi ksza sceniczna wpadka Kasi to pomylenie zwrotek w solówce na jednym z koncertów w Hiszpanii. Oprócz taƒca, jej hobby to kino. Monika Kampa, czyli Monia lub Moniak. W swojej rodzimej Gdyni goêci a ju zlot zespo owiczów. O istnieniu Szczególnie Imprezowego Zespo u Tanecznego dowiedzia a si jeszcze przed rozpocz ciem studiów w SGH. Monia najlepiej wspomina nocne manewry, sp yw Dunajcem, uk ad krakowski w aran acji sanocko-gdyƒskiej, jestem hardkorem i koszulki made in Kacwin. To w Zespole nauczy a si imprezowaç do wschodu s oƒca oraz Êpiewaç i taƒczyç w ró nych dziwnych miejscach. Najwi ksza wpadka wy o y am si jak d uga na próbie generalnej w DGW. 17

20 Wyjazdy zagraniczne Paulina K opotek, pochodzi z ukowa. Do Zespo u do àczy- a, bo chcia a nauczyç si nowych taƒców. Nie myêla am o ludowych, ale Ola uksza namówi a mnie na standzie, bym jednak przysz a na rekrutacj. W Zespole nauczy a si przebieraç w 3 minuty. Najlepsze wspomnienia wià e z przygotowaniami do festiwalu na W grzech. Uwa a, e najwi ksza wpadka na scenie jest jeszcze przed nià! Kasia Lenart, pochodzi z Wroc awia. Razem z Karolem Zwierzchowskim pe ni a funkcj Outfita w ramach K&K. Cz onkini i wspó za o- ycielka Grupy KaÊ rekrutacji Pawe Pe ka, pochodzi z Borowiny k. Pu aw. W Zespole znany pod pseudonimem Pe ka. Cz owiek z bujnà przesz oêcià i wyobraênià. Swojà przygod z taƒcem ludowym zaczà w zespole PowiÊle ju w 1997 roku. Mimo martwicy ja owej koêci, z którà boryka si przez pó roku, taƒca nie porzuci i do àczy do ZPiT SGH. Na wyjazdach zagranicznych bawi si... najlepiej. Ewa upiƒska (Zachar ewska), czyli Zachar, M. B. Zachar ewska. Nosi a si z zamiarem do àczenia do Zespo u od poczàtku roku akademickiego 2008, o czym poinformowa a Jasia Makólskiego-Toho, swojego koleg z Mazowsza i m a kole anki Ani Skalskiej-Toho. Zadebiutowa a na koncercie we Lwowie Êpiewajàc piosenk Kalina. Najlepiej wspomina wyjazd do Hiszpanii w lipcu 2008 i zabaw integracyjnà z zespo ami z Argentyny, Irlandii i Paragwaju. Oprócz taƒca pasjonujà jà motocykle. Od 2009 roku nie uczestniczy aktywnie w yciu Zespo u, gdy zosta a szcz Êliwà mamà Pawe ka. Serca W grów podbi o nasze wykonanie w gierskiej piosenki Tavaszi szél vizet áraszt. W oczach niejednego W gra pojawia y si zy wzruszenia, do których przyznawali si w rozmowach z naszà w adajàcà j zykiem w gierskim zespo owiczkà Marysià Dobek. Organizatorzy festiwalu starali si dostarczaç nam wielu wra eƒ, dzi ki temu uczestniczyliêmy w warsztatach tanecznych prowadzonych przez zespo y innych krajów festiwalowych, degustacjach win z lokalnych winnic, wycieczkach do Budapesztu i nad jezioro Sástó, degustacji potraw z krajów goêci festiwalowych czy turnieju p ywackim. Przy aplauzie ca ego Zespo u nasza reprezentacja w sk adzie: GrzeÊ Binowski, Pawe Borowski, Ewa Florek, Tomek Hoffman, Monika Kampa oraz Gosia Zdrojek w pi knym stylu pokona a dru yny z innych krajów! Na koniec wyjazdu odwiedziliêmy jeszcze znane w gierskie kurorty: Miszkolc Topolk oraz Eger. GrzeÊ Binowski: Lengyel Magyar két jó barát. Wyjazd z Zespo em na mój pierwszy festiwal na W gry by wspania ym prze yciem. By em pewien, e b dzie si dzia o nie pomyli em si ani troch, Êwietna zabawa non stop!!! Zachwyci a mnie egzotyka niektórych grup. Unikatowe stroje i taƒce np. artystów z Wenezueli czy Indonezji wywar y na mnie niesamowite wra enie. Urzek y mnie hiszpaƒskie senioritki, rodem z filmów o Zorro oraz rewelacyjne sztuczki, które przy pomocy sierpów wykonywali na scenie Cypryjczycy. Równie nasz Zespó zaskarbi sobie sympati W grów, otrzymujàc solidne brawa po ka dym wyst pie. Z przyjemnoêcià wspominam wycieczk do Budapesztu, gry, konkursy, parady, imprezy i nauk taƒca, które wype nia y nam ca e dnie i noce. Starsza pani w okienku, najlepszy kraulista Polski, rewelacyjny bis piosenki w gierskiej, przebój Piaska Êpiewany przy ka dej mo liwej okazji, strumienie wina i inne wspomnienia natychmiast przywo ujà uêmiech na mojej twarzy. Ciekawe, gdzie pojedziemy nast pnym razem.... ZPiT SGH charytatywnie W 2006 roku w Zespole pojawi si pomys, by zataƒczyç dla dzieci. Kogo jak nie najm odszych, najbardziej cieszà pi kne kolorowe stroje i postacie niemal jak z bajek. PostanowiliÊmy podzieliç si tanecznà radoêcià i energià z wychowankami domów dziecka oraz Instytutu G uchoniemych im. J. Falkowskiego w Warszawie. To w aênie tam, 31 maja 2006 roku daliêmy maluchom pierwszy prezent na Dzieƒ Dziecka, w postaci godzinnego koncertu, po àczonego z naukà o strojach z poszczególnych regionów Polski. Zespó PieÊni i Taƒca dla dzieci g uchoniemych? Mo e wydawaç si dziwne, ale by o pi knie. Koncert by niemy, bez przyêpiewek, a radoêç publicznoêci nieopisana, wyra ona w ciszy i w swojej ciszy donoênie ha aêliwa! Podopieczni Instytutu nauczyli si tego dnia wiàzaç pasy opoczyƒskie i skakaç ho ubce, posmakowali wedlowskich przysmaków, a my nauczyliêmy si od nich podstaw j zyka migowego. Pierwszym s owem by o dzi kuj. Wdzi cznoêç maluszków wycisn a z nas zy wzruszenia, zabawom nie by o koƒca. I tak zrodzi a si tradycja i przyjaêƒ pomi dzy Zespo em a Instytutem potocznie zwanym przez nas Instytutem Falka. Z czasem wyst py w Instytucie zwyk o si okreêlaç folklorem na weso o. Zdarzy o si nawet, e niektórzy nasi cz onkowie wyst powali z m odzie à z Falka na scenie Teatru Polskiego. Przyjaêƒ trwa, a dzieci czekajà na nast pne koncerty, które na sta e wpisa y si do kalendarza wyst pów Zespo u. Ju nie mo emy si doczekaç kolejnego! 18 Zespó PieÊni i Taƒca SGH

Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Zespół Pieśni i Tańca SGH działa przy Szkole Głównej Handlowej od 2004 roku. Przez ponad 10 lat istnienia rozsławił polską kulturę ludową w

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie.

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz pierwszy przystąpił do akcji charytatywnej

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń!

Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń! Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń! Pałac Ostrogskich, w którym mieści się Muzeum Fryderyka Chopina, jest jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7)

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach poza przedszkolnych w ramach programu,,muzyka jako profilaktyka. Celem zajęć jest: - zaspakajanie naturalnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 - LUTY 2010 R.

KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 - LUTY 2010 R. KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 - LUTY 2010 R. Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych Wiadomości. Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. śyczymy miłej lektury III PRZEGLĄD KOLĘD

Bardziej szczegółowo

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na kimś dobre wrażenie. Przestrzeganie tych kilku wskazówek

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 2 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 2 Temat 1 Poziom 2 jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Zarówno prezencja, jak i umiejętność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku W tym roku, 28 lutego, odbył się na kłobuckiej ziemi - po raz drugi - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Tegoroczna impreza przyciągnęła

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/100,xx-lecie-sekcji-polskiej-miedzynarodowego-stowar ZYSZENIA-POLICJI-05102012.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015 Cele i zadania: Celem działania Samorządu Szkolnego jest: - pomoc w planowianiu życia i pracy szkoły; - kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów; - organizowanie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Samorząd uczniowski to

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

ODPOCZYWAJ ZDROWO I ŚWIADOMIE!

ODPOCZYWAJ ZDROWO I ŚWIADOMIE! ZDROWO I ŚWIADOMIE! Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND 04-369 Warszawa, ul. Kickiego 2 lok. U2 tel./fax: 22 671 51 77 e-mail: hippoland@hippoland.pl www.hippoland.pl NIP: 113-22-58-003,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Jestem rodziną zastępczą dla brata

Jestem rodziną zastępczą dla brata Jestem rodziną zastępczą dla brata Bohaterką reportażu jest Karolina, młoda, urocza dziewczyna, która postanowiła zostać rodziną zastępczą dla swojego brata Kacpra. Zdecydowała się na takie rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Nasza Galeria zaprasza wszystkie dzieci i rodziców na moc atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Całe wydarzenie odbywa się równocześnie

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Luty 1998 r. Rada Miasta Puławy otrzymuje od władz niemieckiego miasta Stendal i Prezydenta Lekkoatletycznego Związku Sportowego Stendaler

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Szkolne Nowinki Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Szkolnej Gazetki pod tytułem Szkolne Nowinki. Jest on wynikiem

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Po 13 godzinach spędzonych w autokarze szczęśliwie dotarliśmy do Silvolde. Po drodze doświadczaliśmy iście marcowej pogody od śnieżyc i temperatur -11 o C do pięknej

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci Marta Galewska-Kustra, Elżbieta i Witold Szwajkowscy czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci ilustracje Joanna Kłos NaSza KSięGarNia Copyright by Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2014 Text by Marta

Bardziej szczegółowo

Szkoła, w której bujają w obłokach

Szkoła, w której bujają w obłokach Szkoła, w której bujają w obłokach Napisano dnia: 2015-12-18 21:31:50 Młody człowiek w wieku 15-16 lat kończy gimnazjum i tak naprawdę musi zadecydować o swojej przyszłości, musi wybrać szkołę ponadgimnazjalną.

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE INDYWIDUALNYCH POST PÓW REINTEGRACJI SPO ECZNEJ UCZESTNIKÓW PROGRAMU NARZ DZIA MONITORINGU

MONITOROWANIE INDYWIDUALNYCH POST PÓW REINTEGRACJI SPO ECZNEJ UCZESTNIKÓW PROGRAMU NARZ DZIA MONITORINGU Miros aw Starzyƒski MONITOROWANIE INDYWIDUALNYCH POST PÓW REINTEGRACJI SPO ECZNEJ UCZESTNIKÓW PROGRAMU NARZ DZIA MONITORINGU Przyj ty do realizacji we wrzeêniu 2004 r. Program Druga szansa zak ada, e po

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza na zajęcia w Klubie SUPER MAMA. Klub to miejsce przyjazne mamom, to przestrzeń spotkań, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. To miejsce, w którym można porozmawiać

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim. Prezes Aleksandra Kubiak,e-mail: alekskubiak@interia.pl. V-ce prezes Kinga Komorowska e-mail: agnik1313@interia.pl

Kto jest kim. Prezes Aleksandra Kubiak,e-mail: alekskubiak@interia.pl. V-ce prezes Kinga Komorowska e-mail: agnik1313@interia.pl Kto jest kim Prezes Aleksandra Kubiak,e-mail: alekskubiak@interia.pl V-ce prezes Kinga Komorowska e-mail: agnik1313@interia.pl Sekretarz Wiktor Budzisz,e-mail: sicklunatic@inetria.pl Z zyciastudenckiegokola

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

W MSW o wsparciu dla repatriantów

W MSW o wsparciu dla repatriantów Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 17 listopada 2015, 21:30 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 28 maja 2015 W MSW o wsparciu dla repatriantów Dobre praktyki w przyjmowaniu i integracji

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie 12, 199-202

Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie 12, 199-202 Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Studia Lednickie 12, 199-202 2013 Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Muzeum Pierwszych Piastów

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo