(Przed-)/Ostatnia mila dobre praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Przed-)/Ostatnia mila dobre praktyki"

Transkrypt

1 (Przed-)/Ostatnia mila dobre praktyki Piotr Marciniak (KIKE) KFS "Następny krok" Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

2 Kilka słów o KIKE: organizacja skupiająca gł. lokalnych ISP/WISP z całego kraju; świadczących usługi dostępu do Internetu w oparciu o technologięethernet we własnych sieciach LAN, MAN i WLAN; realizujących obecnie równieżpełne spektrum usług działających w sieciach IP (VoIP, IPTV, monitoring, transmisja danych, hosting, i in.).

3 ISP/WISP w pigułce (technika): przede wszystkim Ethernet; od dekady szerokopasmowe i symetryczne 100 Mb lub 1 Gb w lokalu abonenta; coraz szybsze sieci radiowe (nie tylko WiFi); intensywne inwestycje w sieci światłowodowe (od szkieletu regionalnego po dostęp); 3Play i pełna interaktywnośćsieci ethernetowych platformą usług przyszłości.

4 ISP/WISP w pigułce (formalnie): 2-3 tys. aktywnych operatorów lokalnych; przeszło milion (?) abonentów; zasięg kilka milionów HP, szczególnie na terenach wiejskich; wykorzystywanie dofinansowania (POIG, RPO); coraz powszechniejsze wykorzystywanie ofert ramowych TP.

5 Dlaczego nie tylko "Ostatnia", ale i "Przedostatnia Mila"? Powód jest prosty: Nie można świadczyćszerokopasmowych usług internetowych w najnowocześniej nawet sieci, o ile nie jest powiązana równie szerokopasmowo z innymi sieciami/internetem.

6 Świętokrzyskie 2010 r.

7 Białe plamy stan aktualny. Lista opublikowana przez UKE w grudniu 2011 r. obejmuje blisko 55 tys. miejscowości, gł. wsi.

8 Każda inwestycja jest inna: Wieśwsi nie równa od zwartej zabudowy przedmieśćpo rozproszonązabudowęw geograficznie urozmaiconym terenie; WISP szansą na rozbudowę przyczółka sieci; Częsty nacisk instytucji i operatorów na FTTx/xPON za wszelkącenę(?); Różne nastawienie samorządów oraz dysponentów terenu i obiektów do inwestycji PT.

9 "Białe plamy" problem modernizacji sieci WISP. WISP szansąna efektywnąi szybkąbudowęsieci na terenach słabo zurbanizowanych; WISP szansąna rozbudowęprzyczółka sieci do dalszej rozbudowy; Niestety zasada dofinansowań: "tylko na nowych abonentów" oznacza brak możliwości modernizacji własnejsieci WISP do poziomu FTTx ze wsparciem środków pomocowych.

10 Inwestycje w sieci światłowodowe. Najlepsze, najszybsze medium telekomunikacyjne. "Pojemne" transmisyjnie stały wzrost przepływności na włóknach oraz technologie zwielokrotniania transmisji na pojedynczym włóknie fizycznym. Dielektryczne=neutralne możliwośćinstalacji w każdym "sąsiedztwie". Doziemnie i na słupach. "Resurs" liczony w dziesiątkach lat.

11 Sieci światłowodowe problem prawa drogi. Istniejąca kanalizacja kablowa TP ROI. Każda inna kanalizacja brak zasad dostępu. Inwestycje doziemne koszty projektów, problem pozyskania zgód dysponentów nieruchomości. Inwestycje na podbudowie słupowej brak ofert analogicznych do ROI, opór przed "wpuszczeniem" PT na różnego typu słupy.

12 Sieci światłowodowe problem prawa drogi. Istniejąca kanalizacja kablowa TP ROI. Każda inna kanalizacja brak zasad dostępu. Inwestycje doziemne koszty projektów, problem pozyskania zgód dysponentów nieruchomości. Inwestycje na podbudowie słupowej brak ofert analogicznych do ROI, opór przed "wpuszczeniem" PT na różnego typu słupy.

13 Sieci światłowodowe problemy. Projekty i geodezja koszty + czas. Uzgodnienia z dysponentami nieruchomości w praktyce wykonalne jedynie dla niewielkiej liczby gestorów. Problem rezerwacji i blokad WT w związku z innymi inwestycjami. Problem dostępu do infrastruktury innej, niż TP.

14 Sieci światłowodowe Kanały Technologiczne (KT). Ucieleśnienie idei synergii inwestycji. Rozwiązanie prawa drogi. Skrócenie procedur. Maksymalna redukcja kosztów. Rozwiązanie problemu gwarancji dla prac wykonanych w pasie drogowym. Możliwe do zastosowania wzdłużcałych odcinków dróg lub wyłącznie np. w formie przepustów przy pracach punktowych.

15 Przykład przebudowy skrzyżowańdróg wojewódzkich z uwzględnieniem KT.

16 Wycena jednostki obmiarowej dla własnej inwestycji w kanalizację światłowodową: Ułożenie 1 mb linii kablowej obejmuje: - wytyczenie rowów dla kabli - wyznaczenie obrysu rowu - wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkład wzdłuż w wykopu - wyrównanie dna gotowego wykopu - ułożenie rur osłonowych w wykopie - wykonanie połączeń elementów - uszczelnienie połączeń oraz wylotów - nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 10cm - zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami grubości co 20cm - ubicie ręczne i mechaniczne warstw gruntu - rozplantowanie nadmiaru gruntu - załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe oraz wywiezienie i wyładowanie - badania szczelności, obsługa geodezyjna; - niższe (lub brak) kosztów zajęcia pasa drogowego.

17 Wycena jednostki obmiarowej dla inwestycji w kanalizację przy okazji prac drogowych: Ułożenie 1 mb linii kablowej obejmuje: - wytyczenie rowów dla kabli - wyznaczenie obrysu rowu - wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkład wzdłuż w wykopu - wyrównanie dna gotowego wykopu - ułożenie rur osłonowych w wykopie - wykonanie połączeń elementów - uszczelnienie połączeń oraz wylotów - nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 10cm - zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami grubości co 20cm - ubicie ręczne i mechaniczne warstw gruntu - rozplantowanie nadmiaru gruntu - załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe oraz wywiezienie i wyładowanie - badania szczelności, obsługa geodezyjna; - niższe (lub brak) kosztów zajęcia pasa drogowego.

18 Przykład dowiązania do kanalizacji systemu sterowania ruchem.

19 KT wybrane aspekty prawne.

20 Art. 39. ust.6 i 6a Ustawy z o drogach publicznych: Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym: 1. dróg krajowych, 2. pozostałych dróg publicznych, chyba, że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego Stan dróg publicznych w Polsce (wg GDDKiA Kraków) ) drogi krajowe km -co stanowi 5%, drogi wojewódzkie km -co stanowi 7% drogi powiatowe km -co stanowi 33%, drogi gminne km -co stanowi 55%

21 Art. 4 pkt 15a) Ustawy z Kanałtechnologiczny ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: urządzeńinfrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu kołowego, linii telekomunikacyjnychwraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Art. 16 Ustawy 3. Jeżeli inwestycjąniedrogowąjest KT, istnieje możliwośćjego przekazania zarządcy drogi wraz z ustanowieniem na rzecz przekazującego inwestora prawa do korzystania z części kanału. 4. KT musi odpowiadać warunkom technicznym określonych w odrębnych przepisach i być zgodny z decyzją (zezwoleniem) wydanym przez Zarządcędrogi. Art. 39 ust. 1a Przepisu zabraniającego umieszczania w pasie drogowym urządzeńprzedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego nie stosuje siędo umieszczania, konserwacji, przebudowy budowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej (w rozumieniu PT) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeńzwiązanych z ich eksploatacją ( jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają). Zarządca drogi może odmówićzgody na umieszczenie tylko wówczas jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub też np. utratę uprawnień wynikających z gwarancji. Zarządca drogi ma 65 dni na wydanie decyzji

22 W świetle w/w definicji KT służyćwięc mogąlokalizacji w pasie drogowym dowolnych inwestycji liniowych realizowanych przez inwestorów prywatnych i publicznych. Założenie to jest słuszne w kontekście planowania i budowy przepustów technologicznych przy realizacji najtrudniejszych/najbardziej wrażliwych inwestycji np. węzłów autostradowych, czy kolejowych. Jednak charakter inwestycji nietelekomunikacyjnych ma często swoiste wymagania dotyczące ciągłości, nadzoru i rozbudowy np. sieci gazowych, energetycznych, czy wodociągowych. Instalacje te korzystają ponadto z odrębnych uregulowań.

23 Wątpliwości dot. budowy KT ze strony inwestorów drogowych: Projekt nie przewiduje To sąna PEWNO jakieśduże KOSZTY. To skomplikuje projekt. Zakaz czerpania pożytków w okresie realizacji i trwałości inwestycji z dofinansowaniem EU lub problem z rozliczeniem pożytków. Realizujemy tylko inwestycje punktowe, niepowiązane ze sobą odcinki, które nie pozwalają na budowę istotnych fragmentów sieci. Nie będzie chętnych.

24 Wątpliwości dot. budowy KT ze strony PT dot. głównie nieznanych kosztów: Obowiązek deklaracji "w ciemno" (bez znajomości kosztów) dla dróg niekrajowych. Art. 39 pkt. 5 UoDP: "Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel"-potencjalne prace, a więc i koszty tego typu są nieznane na etapie deklaracji. Brak zwyczaju wspólnego planowania inwestycji na poziomie średnioterminowym przez administracjęi PT.

25 Wnioski dot. dobrych praktyk.

26 Efektywne zabezpieczenie prawa drogi oraz dostęp do istniejącej infrastruktury możliwej do wykorzystania dla linii telekomunikacyjnych sąkluczowe dla szybkiego rozwoju sieci szerokopasmowych. Umowy ramowe TP oraz normy zakładowe TP sąw zasadzie jedynym istniejącym, a więc i głównym punktem odniesienia do zastosowania w kontekście słupów, linii energetycznych, kolejowych i in.

27 Należy pamiętać, że nie ma sieci dostępowej, bez gminnej / powiatowej sieci szkieletowodystrybucyjnej. Należy zezwolićna wyodrębnianie kosztów budowy sieci szkieletowych w kosztach projektu i udzielaćim dofinansowania (wyłącznie) na terenach bez tej infrastruktury wg danych SIPS przy równoczesnym uzależnieniu dofinansowania w/w sieci od ich dostępności dla podmiotów trzecich.

28 W zakresie dofinansowań na budowę sieci: koniecznośćoceny technologii budowy sieci w kontekście obszaru inwestycyjnego, bez presji światłowodowej; możliwośćrealizacji projektów etapami (inwestycje trwają niekiedy latami); możliwość"upgrade'u" sieci wraz ze wzrostem popytu i potrzeb; wprowadzenie ułatwień/elastyczności w łączeniu inwestycji sieciowych i drogowych; Realizacja i rozliczenia muszą stać się przyjazne!

29 Realizacja i rozliczenia projektów dofinansowywanych muszą stać się wreszcie przyjazne! Harmonogramy i założenia projektów, a problemy z pozyskaniem zgód na lokalizacjęinfrastruktury telco (w tym długi czas oczekiwania na decyzje i uchwały urzędów). Trudności w pozyskaniu wymaganych zabezpieczeńna realizację projektów. "Jedno okienko" do zgłoszenia przyłącza dziśta procedura trwa często przeszło półroku z uwagi na ilość potrzebnych uzgodnień.

30 Należy dążyć do maksymalnej synergii inwestycji. KT dobry kierunek, wymagający jednak dodefiniowania przeznaczenia KT, jako infrastruktury pasywnej i obowiązkowego elementu uzbrojenia dróg z przeznaczeniem dla telekomunikacji. Obowiązek budowania KT przy okazji inwestycji nie tylko w obszarze dróg krajowych, ale wszystkich dróg publicznych i inwestycji kolejowych. To nie jest kosztowne, ani trudne!

31 Dlaczego KT dla telekomunikacji? Bo pozwala na to charakter sieci telco. Bo wymagania przestrzenne (przekrój kabli) jest wielokrotnie niższy, niż innych instalacji. Bo światłowody sąbezpieczne i wzajemnie neutralne. Bo nie ma innego sposobu (i ten jest dobry!) na realizacjęplanów szerokopasmowych, a synergia inwestycji drogowych i telco jest inwestycyjnie opcją najtańszą i najefektywniejszą.

32 Więcej współpracy PT i administracji publicznej. Inwestycje telekomunikacyjne: należy postrzegaćjako obowiązkowy element uzbrojenia terenu; wspomagają rozwój regionalny; sąwarunkiem lokalizacji nowych i efektywnego działania jużobecnych na danym terenie przedsiębiorstw; są coraz bardziej niezbędne mieszkańcom; stanowią element systemów bezpieczeństwa.

33 Podziękowania za udostępnienie materiałów do prezentacji: KIGEiT Eugeniusz Gaca NowoNET Michał Matuszewski

34 Dziękuję za uwagę Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Gmina Rudna PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY dla budowy infrastruktury dostępu do Internetu w Gminie Rudna realizowanej w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak Fundacja

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 Eugeniusz Gaca - KIGEiT Przewodniczący Grupy Roboczej ds. procesów i barier inwestycyjnych Memorandum MAiC 1) Omówienie zakresu

Bardziej szczegółowo

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno sieci światłowodowych, miedzianych jak i radiowych. Naszą

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. agenda Godz. 10:00 Godz. 10:10 Godz. 10:40 Cyfryzacji Godz. 11:10 Godz. 11:40 Godz. 12:00 Godz.

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.06.2011 r. Sygn. UKE: DHRT-WORK-6002-4/11(6) ID KIKE: 320-241-3194/11

Warszawa, 15.06.2011 r. Sygn. UKE: DHRT-WORK-6002-4/11(6) ID KIKE: 320-241-3194/11 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Nie taki WiMAX straszny

Nie taki WiMAX straszny Nie taki WiMAX straszny Mini poradnik dla samorządów Przygotował zespół TELE-COM sp. z o.o. Jawornicka 8 60-968 Poznań tel. 61 86 89 017 Słowniczek internet szerokopasmowy Komisja Europejska za usługę

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora

Bardziej szczegółowo

Ryzyka projektowe związane z przygotowaniem i realizacją budowy infrastruktury sieci szerokopasmowych

Ryzyka projektowe związane z przygotowaniem i realizacją budowy infrastruktury sieci szerokopasmowych Ryzyka projektowe związane z przygotowaniem i realizacją budowy infrastruktury sieci szerokopasmowych Sebastian Mikołajczyk SPRINT S.A. Warszawa 21.05.2013 r. Nie będę mówił o Teorii dot. ryzyka Definicjach

Bardziej szczegółowo