Nr 3/31 marzec GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 3 (31) MARZEC 2001 r. ISSN Fot. Mirosław Wieczorkiewicz zwiastun fotoreportażu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 3/31 marzec 2001. GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 3 (31) MARZEC 2001 r. ISSN 1425-7386. Fot. Mirosław Wieczorkiewicz zwiastun fotoreportażu"

Transkrypt

1 Nr 3/31 marzec 2001 Publikacja współfinansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej PHARE CBC Die Ausgabe wurde vom Programm PHARE CBC der Europäischen Union finanziert. ISSN Fot. Mirosław Wieczorkiewicz To jeszcze nie są wiosenne porządki, ale zwiastun fotoreportażu z dwóch najstarszych gorzowskich ogólniaków, który zamieszczamy na stronie 2. 1

2 Licealia w II LO Zdjęcia: Mirosław Wieczorkiewicz Tydzień UNESCO w I LO 2

3 XLVIII, XLIX sesja Rady Miejskiej Giełda polityczna Na giełdzie samochodowej przy ul. Szczecińskiej krzyżują się interesy miasta, syndyka masy upadłościowej Ursusa, zakładowej Solidarności i około trzystu bezrobotnych, trudno więc się dziwić, że każda decyzja związana z giełdą, budzi ogromne emocje i przeradza się w sprawę polityczną. Tak też było podczas dwóch sesji Rady Miejskiej, na których rozpatrywana była zmiana poborcy opłaty targowej na giełdzie. W toku pięciogodzinnej dyskusji radni AWS optowali za tym, aby decyzję w sprawie giełdy odłożyć do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, kto ma prawo najmu terenu. Radni SLD zwracali uwagę, że proces sądowy może potrwać bardzo długo, że miasto nie jest stroną sporu między syndykiem a Solidarnością i nie powinno się w ten spór mieszać, a jedynie zadbać o interes kasy miejskiej, by wpływała do niej opłata targowa z giełdy. Radni Unii Wolności zwracali uwagę na to, że na giełdzie - choćby na samym poborze opłaty targowej - powinni zarabiać gorzowianie, a nie firma ze Szczecina. W debacie tej głos zabrali: Mirosław Rawa, Anna Szulc, Arkadiusz Marcinkiewicz, Cezary Symonowicz, Roman Jabłoński, Jerzy S. Hrybacz, Jerzy Z. Hrybacz, Pierwszej giełdzie po zmianie poborcy opłaty targowej towarzyszyły duże emocje, ale obyło się bez zadymy. Zdjęcia Mirosław Wieczorkiewicz Obszar zajmowany przez giełdę samochodową nie jest własnością miasta, lecz syndyka masy upadłościowej Ursusa, który jako jedyny może nim rozporządzać. Ponieważ syndyk wypowiedział Solidarności z Ursusa umowę na korzystanie z tego terenu i zawarł umowę ze spółką Novex-Security ze Szczecina na prowadzenie giełdy, Zarząd Miasta przygotował projekt uchwały, w którym zaproponował z dniem 31 stycznia rozwiązanie umowy z Komisją Zakładową Solidarności na prowadzenie targowiska i powierzenie tego zadania spółce Novex-Security. Logika wydawała się oczywista ktoś musi dla miasta pobierać opłatę targową na giełdzie, więc najlepiej, aby to robił ten, kto prowadzi giełdę. Jednak z takim tokiem rozumowania nie zgadzali się członkowie - już nie Komisji Zakładowej, ale Komisji Międzyzakładowej Solidarności, powstałej po upadku Ursusa. 24 stycznia przybyli oni licznie na sesję i poprzez oklaski bądź gwizdy wyrażali swoją opinię w toku debaty. Ryszard Sadowy, przewodniczący MK Solidarności, poinformował radnych, że związek ma umowę na sporny teren do końca 2005 roku i dlatego nie zgadza się z decyzją syndyka o zmianie prowadzącego giełdę, toteż wytoczył mu proces. Nikt nie ma zastrzeżeń do sposobu prowadzenia giełdy przez Solidarność. Giełda przynosi rocznie tys. zł dochodu, z tego około 1/3 jako opłata targowa - trafia do kasy miejskiej, około 200 tys. zł pozostaje na działalność statutową Solidarności. R. Sadowy zwrócił uwagę, że komisja, którą kieruje, skupia około 300 członków, w większości bezrobotnych z Ursusa. Dzięki giełdzie od 15 do 30 osób ma pracę, ponadto dochody z giełdy pozwalają na udzielanie zapomóg bezrobotnym. Jacek Guzikowski, Elżbieta Rafalska z AWS; Ewa Piekarz, Wiktor Kulisz, Mieczysław Rzeszewski, Tadeusz Jankowski z SLD oraz Józef T. Finster i Zbigniew A. Luboiński z Unii Wolności. Wniosek radnych AWS, aby odłożyć decyzję w sprawie giełdy do czasu rozstrzygnięć sądowych został odrzucony. Nie został również przyjęty projekt uchwały przedłożony przez Zarząd Miasta. Ewa Piekarz (SLD) złożyła wniosek, aby rada zobowiązała Zarząd Miasta do wystąpienia do syndyka, aby ten, w drodze przetargu, wyłonił prowadzącego giełdę z Gorzowa. Większość radnych opowiedziała się za takim rozwiązaniem. * * * Na sesję 31 stycznia, której tematem była ponownie giełda, przybyło około stu związkowców z Solidarności. Zarząd Miasta przedłożył projekt uchwały, w której prowadzenie giełdy powierza Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. W uzasadnieniu podano, że OSiR będzie tylko inkasentem opłaty targowej i że takie rozwiązanie zostało uzgodnione z syndykiem masy upadłościowej do czasu ewentualnego przejęcia przez miasto hotelu i terenu giełdy. Klub radnych AWS i tym razem podtrzymał swoje stanowisko, aby nie podejmować decyzji do czasu rozstrzygnięć sądowych. Ryszard Sadowy skonkludował nowy projekt uchwały jako zmianę idącą w kierunku zabierania biednym i dawania bogatym. Przedstawił również protest 104 handlujących na targowisku obok giełdy samochodowej, którzy czują się rugowani z atrakcyjnych miejsc handlowych przez powstające supermarkety, wystąpił też w obronie mieszkańców hotelu Metalowiec, którzy otrzymali od syndyka wypowiedzenia z zajmowanych lokali. Wiceprezydent Mariusz Guzenda zapewnił, że nikt nie wyrzuci mieszkańców hotelu na bruk; wyjaśnił, że wypowiedzenia to konieczność formalna, aby miasto w zamian za długi Ursusa mogło przejąć hotel Metalowiec i docelowo zrobić w nim mieszkania. Kto będzie najemcą terenu giełdy, jest sprawą decyzji syndyka a nie miasta, miasto ma obowiązek tylko zapewnić sprawny pobór opłaty targowej tłumaczyli wiceprezydenci Andrzej Korski i Tadeusz Jankowski i apelowali, aby odróżnić prowadzenie giełdy od poboru opłaty. Debata była tak burzliwa, chwilami zagrażająca naruszeniem dóbr osobistych oraz złamaniem regulaminu Rady Miejskiej, że jej przewodniczący, Jakub Derech-Krzycki zmuszony był zwołać konwent, by zdyscyplinować radnych. Ostatecznie w głosowaniu imiennym głosami SLD - poborcą opłaty targowej na giełdzie ustalony został Ośrodek Sportu i Rekreacji. Radni AWS byli przeciwni tej decyzji, radni Unii Wolności wstrzymali się od głosu. (df) 3

4 Z prac Zarządu Miasta 29 stycznia l Zarząd Miasta zapoznał się ze sprawozdaniem z obrotu nieruchomościami za 2000 rok przygotowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. l Powołany przez Zarząd Miasta zespół rozpatrywał możliwość zakupienia przez miasto hotelu Metalowiec przy ul. Szczecińskiej 25 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Propozycję taką złożył miastu syndyk masy upadłości gorzowskiego Ursusa. W ocenie rzeczoznawcy hotel wymaga gruntownego remontu a przekształcenie go w budynek z mieszkaniami socjalnymi to koszt złotych. Poważną przeszkodą jest też zapis w planie zagospodarowania przestrzennego o zakazie lokalizacji budynków mieszkalnych na tym terenie. Miasto potrzebuje tanich mieszkań w nagłych wypadkach, takich jak katastrofy budowlane, pożary domów itp., kiedy natychmiast należy znaleźć lokum dla poszkodowanych. Zespół zasugerował Zarządowi Miasta odkupienie hotelu z utrzymaniem obecnej funkcji, ale pod warunkiem, że miasto przejmie też teren giełdy samochodowej. Dochody z giełdy służyłyby do pokrycia kosztów modernizacji i eksploatacji obiektu. Administrowaniem giełdą i hotelem mógłby się zająć Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dodatkowo zespół proponuje zakupienie działki wraz z hotelem kontenerowym. Hotel nadaje się jedynie do rozbiórki, ale na kontenery już są chętni a wybetonowany plac pod obiektem może posłużyć jako parking dla tirów. Kierowcy tirów mogliby korzystać z tanich noclegów w hotelu Metalowiec. Zarząd postanowił podpisać z syndykiem umowę przedwstępną, w której zawarty będzie warunek odkupienia hotelu wraz z giełdą. l Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z O.O. przedstawiło Zarządowi Miasta do zaakceptowania plan inwestycyjny na 2001 rok. Zamierzenia inwestycyjne PWiK opiewają na złotych. 67% planowanych pieniędzy na inwestycje stanowią roboty i zakupy związane z produkcją i siecią wodną, a 21% z oczyszczalnią ścieków. Znaczna kwota przeznaczona zostanie na zakup ujęcia wody w Baczynie. Plan inwestycyjny został już przyjęty przez Radę Nadzorczą spółki. l Zarząd Miasta podpisał z Wojewodą Lubuskim porozumienie w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Chodzi o zawieranie umów z zakładami opieki zdrowotnej na przeprowadzanie, dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej, badań specjalistycznych, obserwacji poborowych i pokrywanie kosztów tych badań. Umowa zobowiązuje mia- Wreszcie mamy pogodę Po wielu listach w sprawie umieszczenia nazwy Gorzów Wielkopolski na mapie pogody wreszcie Telewizja Polska uległa i jest! 26 stycznia po Wiadomościach w TVP 1 po raz pierwszy na planszy pogody pojawiła się nazwa miasta Gorzów Wlkp. Jest to efekt starań zarówno mieszkańców, jak i władz samorządowych. Dla wielu jest to sukces, dla niektórych rzecz normalna, jednakże pojawienie się nazwy na mapce jest elementem promocji miasta, ukazującym atut, jakim jest jego położenie. Prognoza pogody emitowana jest w czasie największej oglądalności telewizji w Polsce. Ponadto prowadzona jest transmisja przez telewizję Polonia, a zatem jesteśmy widoczni zarówno w Polsce, jak poza jej granicami. Czy jest to sukces? W pewnej mierze na pewno tak! (pk) Certyfikaty językowe Fot. Paweł Kochanowski The European Language Certificate jest niezależnym międzynarodowym dowodem znajomości języka obcego i zdobyć go można w naszym mieście. Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Biznesu jest jedynym w województwie lubuskim punktem egzaminacyjnym, uprawnionym przez International Certificate Conference (ICC) oraz Uniwersytet Łódzki do przeprowadzania egzaminów ze znajomości języka angielskiego i niemieckiego potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem. 27 stycznia 2001 r. Wyższa Szkoła Biznesu po raz pierwszy samodzielnie zorganizowała egzamin ICC dla swoich studentów. W celu zapoznania z formą egzaminu oraz promowania języków obcych w naszym regionie zaprosiliśmy zainteresowanych do wzięcia udziału w egzaminach próbnych ICC po raz pierwszy w roku ubiegłym oraz 17 lutego br. Co roku na przełomie lutego i marca będą organizowane takie egzaminy próbne, natomiast w czerwcu i lutym egzaminy prawdziwe. Najbliższy termin egzaminu na certyfikat z języka angielskiego i niemieckiego zaplanowano na 9 czerwca Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, faxem lub bezpośrednio w Dziekanacie WSB do końca kwietnia. Koszt egzaminu na I stopień wynosi 280 zł, na II stopień 320 zł. Przy zgłoszeniu należy wpłacić 100 zł zaliczki na poczet egzaminu, a resztę przed egzaminem. Wpłaty należy dokonywać na konto WSB: PEKAO S.A. II Oddział Gorzów lub w dziekanacie uczelni. Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed wejściem na egzamin. Izabela Wojciechowska Centrum Języków Obcych WSB tel./fax (095) * * * Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie informuje, iż zawarła porozumienie z gorzowską spółką AUDIT Doradztwo Personalne w zakresie m.in. przygotowywania studentów WSB do wejścia na lokalny rynek pracy i promowania najlepszych studentów WSB poprzez przyjmowanie ich do Banku Danych Osobowych AUDIT-u. Arleta Terpiłowska 4

5 Dzień Pamięci i Pojednania Fot. Ryszard Siedlecki Nowinki w rozkładach Fot. Ryszard Siedlecki GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 3 (31) MARZEC 2001 r. Tradycyjnie już od kilku lat władze miasta obchodzą 30 stycznia każdego roku Gorzowski Dzień Pamięci i Pojednania. Dzień ten obchodzony jest wspólnie z byłymi mieszkańcami miasta, żyjącymi obecnie w Niemczech, w mieście partnerskim Gorzowa Herfordzie a skupionymi w Stowarzyszeniu Landsberczyków (Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg Warthe Stadt und Land e.v.). Stałym elementem tego święta jest wspólne składanie wiązanek kwiatów pod kamieniem pamiątkowym, położonym na terenie dawnego cmentarza niemieckiego w Parku Kopernika i na Cmentarzu Wojennym przy ul. Walczaka, w miejscu spoczynku żołnierzy z różnych stron Europy poległych podczas wojny. Dzień ten za każdym razem skłania do refleksji. Dla byłej, niemieckiej społeczności dawnego Landsberga nad Wartą, jest to czas smutku i rozstania się z miejscem dzieciństwa w 1945 r. Dzisiejszym mieszkańcom data ta kojarzyć się może z początkiem nowej historii w dziejach miasta. Bez wątpienia jednak to, iż w dniu tym dochodzi do spotkania byłych i obecnych mieszkańców Gorzowa, świadczy o głębokiej przemianie, jaka dokonała się w stosunkach polskoniemieckich w ostatnim czasie. Wspólnie rozmyśla się o kartach historii, które zawierają tragiczne zdarzenia dla obu społeczności, bo przecież nie wolno w tym dniu zapominać również o tym, iż wielu mieszkańców, którzy przybyli do miasta w 1945 roku zostało zmuszonych do opuszczenia swoich stron rodzinnych. W tym roku w Gorzowskim Dniu Pamięci i Pojednania w holu Łaźni Miejskiej odsłonięto popiersie jednego z inicjatorów jej budowy Maxa Bahra - o czym można dowiedzieć się z polsko-niemieckiej tabliczki informacyjnej umieszczonej na postumencie. Jest to kolejne wspólne przedsięwzięcie polsko-niemieckie. Można sądzić, iż wiele osób przechodzących obok tego popiersia, uświadomi sobie, że oba napisy - polski i niemiecki - umieszczone na tej tabliczce, są świadectwem, że oba narody żyją w przyjaźni, tworząc nowe karty historii. Jacek Jeremicz MZK Gorzów przypomina, że od 18 stycznia 2001 roku uruchomiony jest w dni robocze dodatkowy kurs na linii 202 o godz z Osiedla Staszica oraz o z ZM Ursus. Od 27 stycznia 2001 uległy zmianie rozkłady jazdy sobotnie i niedzielno-świąteczne linii tramwajowych nr 1, 2, 3. Rozkłady jazdy z nowymi godzinami odjazdów są umieszczone na słupkach przystankowych Z dniem 1 lutego 2001 roku uległy zmianie rozkłady jazdy linii 101,109 (szczegóły zmian w rozkładach jazdy na przystankach) oraz linii 113 w dni robocze z Wawrowa (przesunięcie z 6:07 na 6:09). Z dniem 10 lutego 2001 roku została dokonana zmiana w rozkładach jazdy na dni robocze (poniedziałek - piątek) linii 103, 203 w kierunku Myśliborska - Strażacka - Os.Poznańskie. Zmiany te miały na celu poprawę regularności kursowania wyżej wymienionych linii oraz linii 100 na wspólnym odcinku od Chrobrego do Zagrodowej. Jednocześnie przypominamy, że rozkłady jazdy gorzowskiej komunikacji miejskiej można znaleźć: - pod internetowym adresem - w telegazecie GTV na stronie 400, - pod numerem informacyjnym TP SA rozkłady jazdy tramwajów, a także autobusów ( z wybranych przystanków ) można zamówić z bezpłatną dostawą do domu pod nr telefonu Leszek Stodolniak kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży MZK Gorzów, tel Z prac Zarządu Miasta sto do refundowania zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń, wypłacanych lekarzom i pielęgniarkom. Na pokrycie kosztów zadań przejętych przez miasto wojewoda będzie przekazywał dotacje celową. l Rada Miejska zatwierdzi zmiany w statucie Związku Celowego Gmin. Związek zmienia nazwę na Związek Celowy Gmin Mikroregion Gorzowski 6. Związek właściwie od początku swej działalności funkcjonuje z drugim członem nazwy MG- 6. Pełna nazwa została przyjęta już po złożeniu dokumentów związanych z procedurą rejestracyjną. Przyjęcie przez radę uchwały w sprawie pełnej nazwy związku jest formalnością. Dopełniono jej na sesji 21 lutego. l Wydział Kontroli i Analiz przedstawił Zarządowi Miasta informację o swej działalności w II półroczu 2000 roku. Wydział kontroluje działalność wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta. l Zarząd Miasta podpisał porozumienia z Polskim Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Autystycznych i Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo. Zgodnie z treścią podpisanych dokumentów miasto zobowiązuje się do finansowania usług, które świadczą stowarzyszenia swoim podopiecznym. Stowarzyszenia m.in. zapewniają opiekę socjalną, terapię pedagogiczną, logopedyczną, wspierają społecznie rodziny i najbliższe otoczenie. Miasto przekazuje na rzecz stowarzyszeń 60 złotych miesięcznie na każdego podopiecznego. l Kolejne porozumienie podpisane z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo polega na wsparciu finansowym jego usług świadczonych osobom zamieszkałym w hostelu - środowiskowym domu samopomocy społecznej. Stowarzyszenie zapewnia lokum, wyżywienie i całodobową opiekę nad osobami upośledzonymi umysłowo, pozbawionymi opieki ze strony bliskich. Miasto zobowiązuje się do finansowego wsparcia kwotą 610 złotych na jedną osobę przyjętą do hostelu, jednak pomoc swą ogranicza do 10 podopiecznych. l Zarząd Miasta zaakceptował podział dotacji dla stowarzyszeń realizujących przedsięwzięcia kulturalne, jaki przygotował Wydział Kultury. O pomoc od miasta starało się 18 stowarzyszeń, a do podziału było złotych. l Podobne zestawienie przedstawił Zarządowi Wydział Sportu i Turystyki, który dzielił pieniądze dla stowarzyszeń kultury fizycznej. Przyznano 51 dotacji na ogólną kwotę złotych. l Zarząd Miasta zapoznał się z informacją dotyczącą sytuacji Powiatowego Urzędu Pracy. Na koniec 2000 roku było tam zarejestrowanych bezrobotnych, 5

6 Z prac Zarządu Miasta prawie więcej niż na początku ubiegłego roku. W powiecie grodzkim bezrobocie sięga 12,4% a w powiecie ziemskim 20,5%. Połowa bezrobotnych to mieszkańcy wsi. Urząd dysponuje małą ilością ofert pracy, w 2000 roku było ich 1.696, o mniej niż w 1999 roku. Krajowy Urząd Pracy przysyła coraz mniej pieniędzy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Powiatowy Urząd Pracy nie ma też wystarczającej ilości środków finansowych na własne potrzeby do tego stopnia, że nie płaci rachunków za energię elektryczną. Z budżetu państwa nie przychodzą też pieniądze na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Gorzowski ZUS z tego tytułu zajął konto budżetowe PUPowi. Podobnych problemów jest więcej a wniosek jest jeden przekazanie samorządom powiatowym zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu nie zostało odpowiednio zabezpieczone przez państwo finansowo. 5 lutego l Zarząd Miasta zapoznał się z projektem dokumentu pt. Strategia mieszkalnictwa miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Dokument jest integralną częścią Strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Część analityczną strategii mieszkalnictwa, oceniającą sytuację mieszkaniową w Gorzowie, opracowała firma Urbecon, działająca na zlecenie LGPP (Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego), na podstawie szczegółowych badań ankietowych przeprowadzonych wśród podmiotów i instytucji związanych z mieszkalnictwem oraz mieszkańców naszego miasta. W oparciu o wyniki tych badań zaproponowano 4 cele główne strategii: dostępność finansową mieszkań, poprawę warunków mieszkaniowych, poprawę podaży mieszkań i reformę sektora mieszkaniowego. Prawidłowo realizowana polityka miasta powinna zapewnić stały przyrost mieszkań i stworzyć potencjalne możliwości poprawy dostępności i warunków mieszkaniowych dla wszystkich grup społecznych w Gorzowie. Po poprawkach dokument został skierowany do Rady Miejskiej. l Zarząd Miasta rozpatrywał protesty i zarzuty, jakie mieszkańcy miasta wnieśli do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do publicznego wglądu były wystawione dwa projekty: jeden dotyczący obszaru ul. Pomorskiej i Parku Kopernika oraz drugi dotyczący terenów poligonowych. Mieszkańcy ulic Pomorskiej i Walczaka protestują przeciwko przebiciu Parku Kopernika trasą średnicową. Obawiają się nadmiernego hałasu, drgań i zanieczyszczeń powietrza spalinami. Uważają też, że wycięcie drzew zniszczy park, nasze dziedzictwo kulturo- 6 Przeciw nieuczciwym Jak pomagać konsumentom, nie mając do dyspozycji własnych rzeczoznawców, jak realizować funkcje edukacyjne, jak radzić sobie z ogromem zadań przy szczupłej obsadzie biur to tylko niektóre z problemów, nad którymi zastanawiali się rzecznicy konsumentów z województwa lubuskiego oraz ze Szczecina, Bydgoszczy i Poznania, którzy 31 stycznia spotkali się w Gorzowie. Miasto Gorzów - Mariola Piasecka, tel. (0-95) lub ;obsługuje konsumentów zamieszkałych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Powiat gorzowski - Mieczysław Studencki, tel ; obsługuje konsumentów zamieszkałych w gminach: Kostrzyn, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Witnica. Powiat krośnieński - obowiązki rzecznika pełni Agnieszka Nosewicz, tel. (0-68) ; obsługuje konsumentów zamieszkałych w gminach: Gubin, Borowice, Bytnica, Dąbie, Krosno Odrzańskie, Maszewo. Powiat międzyrzecki - Adam Furmanek, tel. (0-95) w. 32; obsługuje konsumentów zamieszkałych w gminach: Międzyrzecz, Bledzew, Przytoczna, Pszczew, Trzciel. Powiat nowosolski - obowiązki rzecznika pełni Justyna Pawlak, tel. (0-68) ; obsługuje konsumentów zamieszkałych w gminach: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko, Sława, Szlichtyngowa, Wschowa. Powiat słubicki - Roman Siemiński, tel. (0-95) w. 210; obsługuje konsumentów zamieszkałych w gminach: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice. Organizatorem regionalnego spotkania rzeczników była Mariola Piasecka, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie, jego celem wymiana informacji, doświadczeń i form współpracy. Ponieważ instytucja rzecznika jest stosunkowo nowa, ciągle kształtuje się sposób jej funkcjonowania. Rzecznicy, mimo iż ciągle szkoleni teoretycznie, sami uważają, że najwięcej nauczą się od siebie. Podczas dyskusji w Gorzowie ocenili oni poziom ochrony interesów konsumentów, dzielili się swoimi doświadczeniami i wyjaśnieniami związanymi z interpretacją przepisów budzących wątpliwości, wymienili informacje o przedsiębiorstwach naruszających interesy konsumentów. Okazuje się, że ciągle problemem numer jeden, jest problem butów oraz brak własnych rzeczoznawców, którzy pomogliby konsumentom, zwracającym się z zastrzeżeniami co do jakości nie tylko butów, ale w ogóle towarów i usług. Rzecznicy szeroko współpracują z innymi instytucjami nastawionymi na ochronę interesów konsumentów, jak Inspekcja Handlowa, Federacja Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dobre efekty przynosi także współpraca między samymi rzecznikami, ponieważ dzięki niej możliwe jest wyłapywanie nieuczciwych przedsiębiorców, którzy przemieszczają się z jednego województwa do drugiego (np. sprawę gorzowską prowadzą obecnie organa w Bydgoszczy). Podczas spotkania rzecznicy wymienili informacje na temat przedsiębiorców stosujących nieuczciwe praktyki handlowe, reklamę wprowadzającą w błąd oraz reklamę sprzeczną z przepisami prawa. Uwagę zwrócili też na zagadnienia sprzedaży towarów w systemie argentyńskim, praktykę zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów na odległość, w szczególności umów poza lokalem zawieranych łącznie z umową kredytową. Sporo uwagi rzecznicy poświęcili kwestiom edukacji, którą mają obowiązek W związku z tym, że do rzecznika konsumentów w Gorzowie często zwracają się osoby z innych miejscowości z terenu województwa informujemy, że w każdym powiecie działa taki rzecznik. Poniżej zamieszczamy pełny ich wykaz. Rzecznicy konsumentów województwa lubuskiego Powiat strzelecko-drezdenecki - Elżbieta Sidor, tel. (0-95) lub w. 34, obsługuje konsumentów zamieszkałych w gminach: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn. Powiat sulęciński - Agnieszka Bartosik, tel. (0-95) w. 108; obsługuje konsumentów zamieszkałych w gminach: Krzeszyce, Lubniewice, Słońsk, Sulęcin, Torzym. Powiat świebodziński - Marianna Chodor, tel. (0-68) wew. 115; obsługuje konsumentów zamieszkałych w gminach: Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin, Zbąszynek. Powiat zielonogórski - Michał Potocki, tel. (0-68) ; obsługuje konsumentów zamieszkałych w gminach: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra. Powiat żagański - Maria Łukiewska, tel. (0-68) ; obsługuje konsumentów zamieszkałych w gminach: Gozdnica, Żagań, Brzeżnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki. Powiat żarski - Mariusz Kniat, tel. (0-68) w. 212; obsługuje konsumentów zamieszkałych w gminach: Łęknica, Żary, Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice.

7 realizować, co jednak przy bardzo skromnej obsadzie etatowej biur jest trudne. Poza tym w tej dziedzinie nie ma ani tradycji, ani też na razie żadnych wypracowanych form czy programów. W Gorzowie edukacja konsumentów prowa- Cel konkursu Edukacja i popularyzowanie problematyki konsu menckiej wśród młodzieży szkół średnich. Organizacja konkursu 1) W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich miasta Gorzowa Wlkp. 2) Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 28 lutego 2001 roku. 3) Zgłoszenia liczby osób chętnych przyjmuje: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców w Gorzowie Wlkp. ul. Orląt Lwowskich 1; Gorzów Wlkp. tel. (0 95 ) , tel./fax. (0 95) od poniedziałku do piątku w godzinach 9 15 od dyrektorów szkół lub osób przez nich wyznaczonych. 4) Konkurs odbywać się będzie w 2 etapach: I. eliminacje szkolne test pisemny, II. finał miejski konkursu. 5) Przeprowadzenie I etapu konkursu będzie przebie gać w sposób następujący: ogólna informacja o konkursie zostanie przesłana dyrektorom szkół średnich, a następnie dyrektorzy otrzymają regulamin konkursu; do dyrektorów szkół będą skierowane materiały z pełnym zakresem zagadnień obowiązujących przy przeprowadzaniu testu pisemnego oraz finału ustnego; eliminacje szkolne w formie testu pisemnego będą przeprowadzone w szkołach w terminie od praktykom dzona jest przez rzecznika za pośrednictwem mediów oraz poprzez konkurs wiedzy konsumenckiej dla młodzieży. W Bydgoszczy opracowany został program edukacyjny dla szkół, ale na razie nie jest on wdrożony. Liczba spraw, jakie wpływają do rzeczników konsumentów dowodzi, że instytucja ta jest bardzo potrzebna i że edukacja w zakresie prawa konsumenckiego powinna być rozwijana. (df) Regulamin konkursu wiedzy konsumenckiej marca 2001 roku (testy w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników konkursu zosta ną dostarczone dyrektorom szkół); czas trwania testu został określony na 45 minut; test pisemny jest testem wyboru tzn. polega na przyporządkowaniu tylko jednej prawidłowej odpo wiedzi postawionemu pytaniu; za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać 1 punkt; maksymalna liczba punktów wynosi 30; po przeprowadzeniu testów i ich sprawdzeniu, wyniki należy zgłosić w Biurze Rzecznika Konsu mentów i Spraw Mieszkanców do 31 marca 2001 r.; z każdej szkoły wyłonić należy 3 osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów (dwie pierw sze osoby stanowią reprezentację szkoły, trzeci zawodnik jest rezerwowy); nad prawidłowością przebiegu I etapu będzie czuwał dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona. Do II etapu będą zakwalifikowane z każdej ze szkół po 2 osoby oraz osoba rezerwowa, które otrzymają największą liczbę punktów będą one reprezentować swoją szkołę w finale miejskim. Finał miejski odbędzie się 27 kwietnia 2001 roku przed komisją konkursową, której skład zostanie poda ny w terminie późniejszym. Finał odbędzie się w jednej z gorzowskich szkół. O szczegółowych warunkach II etapu konkursu dyrektorzy szkół zostaną poinformowa ni odrębnie. Organizatorzy zapewniają wartościowe nagrody oraz wyróżnienia, w tym dwa rowery. Fot. Mirosław Wieczorkiewicz Z prac Zarządu Miasta we. Obawy o swe bezpieczeństwo mają mieszkańcy domów pomiędzy jezdniami ulicy Pomorskiej; zwłaszcza tych, których okna i drzwi skierowane są do ulicy. Zarząd Miasta zobowiązał wiceprezydenta Andrzeja Korskiego do zorganizowania spotkań z mieszkańcami ulicy Pomorskiej i przekonania ich do nowych rozwiązań komunikacyjnych. Zarząd jest przekonany, że wybudowanie ronda na ulicy Walczaka i przeprowadzenie drogi przez park spowoduje zwiększenie przepustowości ulicy Pomorskiej a tym samym zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza w tym rejonie. Zarząd chce zaproponować mieszkańcom najbardziej zagrożonych domów wymianę okien na dźwiękoszczelne i wybudowanie ekranów ochronnych wzdłuż ulicy. Wycinka drzew w parku będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Protesty i zarzuty do planu przestrzennego poligonów złożyło wiele podmiotów i osób prywatnych. Właścicielom ogrodów działkowych nie podoba się usytuowanie drogi na ich terenie, sklep mini- Mal nie chce konkurencji w postaci planowanej budowy dużego centrum handlowego, Agencja Mienia Wojskowego protestuje przeciwko przeznaczeniu terenu będącego w jej dyspozycji pod budowę kościoła itp. Ostateczną decyzję w sprawie odrzucenia bądź przyjęcia protestów i zarzutów podejmie Rada Miejska. l Zarząd Miasta kierując się opiniami Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Centrum Edukacji Artystycznej przedłużył na następne 5 lat pełnienie funkcji dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ulicy Teatralnej w Gorzowie Lechowi Serpinie. l Zarząd Miasta skierował do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu pracowników samorządowych placówek oświatowych. Jest to wymóg rozporządzenia Rady Ministrów z lipca ubiegłego roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Projekt podobnej uchwały dotyczy pracowników Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. l Firma Stolbud w Gorzowie wniosła o wyrażenie zgody na umieszczenie reklamy w pasie drogowym ulicy Walczaka. Ustawa o drogach dopuszcza umieszczenie tego rodzaju obiektów w odległości 10 metrów od krawędzi jezdni. Tylko w uzasadnionych wypadkach odległość ta może być mniejsza. Wizja lokalna, jaką przeprowadził Wydział Dróg i Transportu Publicznego, wykazała możliwość umieszczenia reklamy w odległości 8 metrów. Zarząd Miasta wyraził zgodę. 7

8 Z prac Zarządu Miasta l Zarząd Miasta powrócił do sprawy powołania w Gorzowie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zespół roboczy rozpatrujący kolejne lokalizacje CPR zwrócił uwagę na obiekt byłego Szpitala Dziecięcego przy ulicy Walczaka. Po przeprowadzeniu rekonesansu okazało się, że budynek główny przy niewielkich nakładach finansowych spełniałby rolę siedziby centrum i wszystkich służb współdziałających w sytuacjach kryzysowych, czyli Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Sztabu Miejskiego Komendy Policji, Straży Miejskiej. Obiekt nie jest własnością miasta. Zespół proponuje, aby Zarząd Miasta wystąpił do Marszałka Województwa Lubuskiego z prośbą o przekazanie byłego szpitala na cel CPR. 12 lutego l Zarząd Miasta skierował do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na remont substancji mieszkaniowej. Proponuje się, by w 2001 roku stawka ta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynosiła 6,35 złotych na metr kwadratowy. ZGM ma w swej administracji blisko 395 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych. Planowana kwota dotacji (powierzchnia pomnożona przez proponowaną stawkę) to złotych. l Zarząd Miasta zapoznał się z rozliczeniem dotacji eksploatacyjnej oraz analizą wykonanych przez Miejski Zakład Komunikacji przewozów za ostatni kwartał ubiegłego roku. Wskaźnik niezawodności wykonania przewozów w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku jest bardzo wysoki - prawie 99,80%. Niewłaściwe świadczenie usług jest karane pomniejszeniem dotacji, jaką MZK otrzymuje od miasta. l Wydział Dróg i Transportu Publicznego zaproponował Zarządowi Miasta zakupienie wiat przystankowych z przeznaczeniem na ulice Zawarcia i Zakanala. Postulaty w tej sprawie składają mieszkańcy tych dzielnic i rzeczywiście mało jest tam utwardzonych peronów przystankowych i wiat. Podstawową przeszkodą ustawiania wiat w tych dzielnicach było to, że ulice mają bardziej wiejski niż miejski charakter. Są wąskie, pozbawione chodników i szerokich poboczy. Nie można było instalować tam wiat wycofywanych z centrum miasta ze względu na ich wymiary. Zakupione wiaty mają być małe o wymiarach 3 m długości i 70 cm szerokości. Koszt jednej wiaty wraz z montażem wyniesie 5000 złotych. Pierwsze 4 staną na ulicy Strażackiej i jedna na rozwidleniu z ulicą Wylotową. 8 Jedyną szansą rehabilitacja Lubuski Oddział Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni ma od niedawna swoją siedzibę w MCK Zawarcie. Chorzy i ich opiekunowie spotykają się tam w każdą pierwsza sobotę miesiąca o godzinie 15. Przewodniczy oddziałowi Joanna Sornat, tel. (0-95) Istotą funkcjonowania TZChM jest stworzenie osobom chorym i ich rodzinom poczucia bezpieczeństwa, wzajemnej więzi i pomocy; poczucia, ze wszystkie te osoby tworzą własną społeczność i mogą na siebie nawzajem liczyć. Nie ma w TZChM wybranej grupy osób zdrowych, silnych, dysponujących nadmiarem czasu i energii, każdy dla siebie musi znaleźć miejsce i zadanie. Jeden ma możliwość i umie załatwić sprawy w urzędach, drugi ma znajomego właściciela hurtowni spożywczej, u którego załatwi nieodpłatnie słodycze na spotkanie Fot. archiwum dzieci, trzeci przewiezie kogoś lub coś samochodem, czwarty upiecze ciasto na spotkanie, piąty ma znajomego lekarza, którego namówi na wygłoszenie pogadanki, szósty napisze wiersz i przeczyta go, siódmy namaluje obraz, wystawi go na aukcji i zdobędzie pieniądze, ósmy poprowadzi sprawy organizacyjne, dziewiąty zorganizuje grupę wsparcia psychologicznego. Każdy coś umie, każdy coś może. Jak dotąd, jedynym środkiem na przedłużenie sprawności ruchowej chorych neuromięśniowo jest właściwie prowadzona rehabilitacja. Oddział pomaga m.in. w załatwianiu skierowań na turnusy rehabilitacyjne, spełniające wymogi stawiane przy tym schorzeniu. Pomaga też załatwić wiele innych spraw, wskazuje np. publikacje i rozprowadza materiały informacyjne na temat chorób mięśni. Dla chcących wspomóc chorych neuromięśniowo często bez możliwości samodzielnego poruszania się lub poruszających się na wózkach inwalidzkich (wśród nich jest wiele dzieci) podajemy numer rachunku Lubuskiego Oddziału TZChM: PEKAO S.A. I O/Gorzów Wincenty Zdzitowiecki członek TZChM Dar dla Hospicjum W niedzielę, 11 lutego, w gorzowskim teatrze odbył się koncert kabaretu muzycznego Grupa MoCarta, nazwany darem serca dla Hospicjum św. Kamila w Gorzowie. Podczas koncertu 31 darczyńcom wręczono Złoty Znaczek Miłosiernego Samarytanina. Następnego dnia, w poniedziałek, 12 lutego, na ulicach miasta pojawili się ochotnicy z puszkami, którzy zbierali od mieszkańców datki dla hospicjum. Zbiórka uliczna przyniosła ,54 zł. Grażyna Wojciechowska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, działająca jako wolontariuszka na rzecz Hospicjum św. Kamila, kwestując w czołowych firmach naszego miasta, potrafiła zachęcić kwiat gorzowskiego biznesu do darowizn dla hospicjum. Wpłaty wahają się od 1000 do 4000 zł, w sumie wynoszą prawie zł. Oprócz tego na drugie zł opiewają darowizny rzeczowe firm, darowizny w formie usług, np. budowlanych, remontowych, itp. oraz deklaracje różnorodnej pomocy. (df) Dar dla Amazonek Gorzowskie Amazonki pod koniec listopada wystosowały apel do ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie działań stowarzyszenia, które pomaga w rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobietom po amputacji piersi. Bal sylwestrowy zorganizowany w sali Urzędu Miejskiego przez Grażynę Wojciechowską, wiceprzewodniczącą rady Miejskiej i Ryszarda Knecia, sekretarza UM, powiązany został z celem charytatywnym. Bilety były drogie po 500 zł od pary ale cel szczytny. Dochód z balu wyniósł zł. Czek na zł Grażyna Wojciechowska wręczyła Gorzowskim Amazonkom 29 stycznia podczas spotkania noworocznego stowarzyszenia z Jakubem Derech-Krzyckim, przewodniczącym Rady Miejskiej i sekretarzem Ryszardem Kneciem. Pozostałe zł przekazano na leczenie raka gorzowskiego maturzysty. (df)

9 Piękno dla Zdrowia Prezydent Tadeusz Jędrzejczak objął patronat nad konkursem Polska Dziewczyna 2001, organizowanym przez Polski Festiwal Piękności i Narodową Koalicję do Walki z Rakiem w ramach wspólnej akcji Kobieta Kobiecie. Piękno dla Zdrowia. Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości zagrożenia rakiem piersi wśród polskich kobiet. Koncert regionalny i wybory najpiękniejszej Lubuszanki odbędą się 27 kwietnia o godz w Teatrze im. J. Osterwy. - Po raz pierwszy w długoletniej historii podobnych przedsięwzięć powtarza podczas wszystkich regionalnych konferencji prasowych Marek Wysocki, generalny dyrektor Polskiego Festiwalu Piękności zostanie połączona formuła zabawy i rozrywki z charytatywnym i edukacyjnym posłaniem na rzecz wszystkich kobiet polskich. Wraz z Narodową Koalicją do Walki z Rakiem oraz Akademią Piękna, w myśl hasła przewodniego: Kobieta kobiecie. Piękno dla zdrowia, wkraczając w nowe tysiąclecie chcemy uporządkować i uszlachetnić wszystko to, co w swoim charakterze utożsamia się z pojęciem piękna. Nie tylko piękna postrzeganego jako atrybut kobiety, ale również piękna dla zdrowia, stąd też w 14 polskich miastach w czasie trwania regionalnych konkursów prowadzona będzie akcja edukacyjna, a także wykonane zostaną badania mammograficzne kobiet. W konkursie mogą brać udział dziewczęta w wieku lat, z obywatelstwem polskim, ale mogą być mężatkami i mieć dzieci. Dziewczyna Regionu automatycznie przechodzi do półfinałów ogólnopolskich, zaś pozostałe laureatki wezmą jeszcze udział w eliminacjach ogólnopolskich, które odbędą się 9 czerwca w Warszawie. Półfinały będą miały formę wielkich koncertów z udziałem gwiazd, a zorganizowane zostaną 30 czerwca w Koszalinie i 14 lipca w Polanicy Zdrój. Finał zaplanowano na 12 października w Sali Kongresowej. W tydzień po finale odbędzie się w 14 polskich miastach coroczny Marsz Życia i Nadziei, w którym wezmą udział wszystkie uczestniczki tegorocznej edycji konkursu Polska Dziewczyna. Zajęcia przygotowawcze finalistek prowadzone będą w ramach Akademii Piękna, którą poprowadzą: Andrzej Pągowski (plastyk), Juliusz Machulski (reżyser filmowy), Krystyna Janda (aktorka), Katarzyna Skrzynecka (aktorka), Roman Paszke (żeglarz), Xymena Zaniewska (scenograf), Robert Korzeniowski (mistrz olimpijski), Małgorzata Walewska (mezzosopran), Włodzimierz Wapiński (konsultant medialny), Marek Czudowski (fotografik), Zbigniew Mazurek (producent filmowy), Jan Machulski (aktor). Relacje z zajęć pokazywać będzie Program 1 TVP. Przyjęcie patronatu na konkursem regionalnym przez Prezydenta Miasta Gorzowa oznacza, że miasto dofinansuje bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet podczas trwania koncertu oraz pomoże w wydrukowaniu zaproszeń oraz zakupie diademu i szarf dla najpiękniejszych. Pierwsze castingi dla kandydatek odbyły się już w Zielonej Górze i Słubicach, kolejny odbędzie się 4 marca o godz w Pałacyku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie. Kandydatki Fot. Mirosław Wieczorkiewicz Z prac Zarządu Miasta l Od kwietnia do końca czerwca tego roku prowadzony będzie remont mostu na Kłodawce w ciągu ulicy Chrobrego. Wymaga to oczywiście zatrzymania ruchu tramwajowego linii nr 2 i 3. Wydział Dróg i Transportu ocenia, że niezbędny jest w tym rejonie remont torowiska. Wydział ma do dyspozycji kwotę złotych. Nie starczy to na wyremontowanie całych torów na ulicach Chrobrego i Mieszka I. Zarząd Miasta wybrał jeden z zaproponowanych przez wydział wariantów remontów torowiska. Postanowiono przeznaczyć pieniądze na remont 900 metrów torowiska na odcinku od ulicy Borowskiego do ulicy Roosvelta. Trzeba tam wymienić szyny na odcinku 510 metrów. Niezbędne też będzie wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni ulicy. l Zarząd Miasta podpisał umowę o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty mieszczą się w Gorzowie przy ulicy Walczaka i prowadzą zajęcia dla 20 uczestników. Terapia odbywa się w pracowniach gospodarstwa domowego, krawieckiej, plastyczno stolarskiej, muzycznej, komputerowej, czytania i pisania i rehabilitacji. Zarząd Miasta zobowiązał się do dofinansowywania kosztów działalności warsztatów z otrzymywanych na ten cel środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. l Zarząd Miasta postanowił wystosować do Ministra Finansów wezwanie o zapłatę kwoty, którą sam musiał zaangażować na realizację Karty Nauczyciela. Wezwanie musi poprzedzić uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie. W przypadku braku reakcji na wezwanie ze strony Ministra Finansów zarząd skieruje sprawę niedoszacowanej subwencji oświatowej do sądu. Jolanta Cieśla powinny zaprezentować się w dowolnym stroju przygotowanym przez siebie oraz w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym i w butach na wysokich obcasach. Oprócz tego muszą być przygotowane do wypełnienia ankiety personalnej, zawierającej również pytania o zainteresowania i wymiary oraz do rozmowy z jurorami. - Szukamy dziewczyny nie tylko pięknej podkreśla Janina Nowak, organizatorka regionalnego konkursu na Ziemi Lubuskiej ale również mądrej i inteligentnej. Dlatego kandydatki muszą się nastawić, że pytania mogą być dość podchwytliwe. Dziewczęta oceniać będzie dziewięcioosobowe jury pod przewodnictwem Janiny Nowak, w którym zasiadają po cztery osoby z Gorzowa i Zielonej Góry, reprezentujące różne dziedziny życia. (df) 9

10 CENTRUM SPORTOW Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne, którego budowa rozpoczęła się 16 października 2000 roku, a zakończona zostanie 31 marca 2002 roku, jest największą tego typu inwestycją w powojennej historii Gorzowa. Inwestycją drogą (47 mln zł), ale też o dużym znaczeniu społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, sportowym i turystycznym. Co się będzie mieściło w tym kompleksie, jaki będzie program działalności centrum? Odpowiedzi na te pytania nie są jeszcze do końca sprecyzowane, choć oczywiście zasadnicze elementy są znane, bo zawierają się w samym projekcie. Obiekt, wyłaniający się z ziemi w Parku Słowiańskim, składać się będzie z trzech zasadniczych kompleksów sportowych: basenów, lodowiska i kręgielni. Dwa ostatnie obiekty oddane zostaną do użytku najprawdopodobniej już we wrześniu tego roku. Całe Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne zajmie powierzchnię m 2, z tego prawie m 2 przypadać będzie na drogi dojazdowe, chodniki, utwardzone place i parkingi, a m 2 zajmą trawniki i zieleńce. Zaplanowano 102 miejsca parkingowe, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i 4 dla autobusów. Przewiduje się, że pracę tu znajdzie 56 osób będą to ratownicy, instruktorzy, trenerzy, technicy, szatniarze, portierzy, sprzątaczki, recepcjoniści, pracownicy administracji. Na raz we wszystkich obiektach centrum będzie mogło przebywać około 800 osób. Przyjmuje się, że na jednym torze będzie mogło grać 6-8 osób. Sterowanie grą będzie automatyczne (uruchamiane zarówno czasowo, jak i za pomocą żetonów). W strefie rzutów ulokowano siedzenia dla graczy oraz pulpity sterujące grą i ekrany wyświetlające stan gry z punktacją. Uzupełnieniem kręgielni będzie sala z dwoma stołami bilardowymi oraz bar z niewielką salą konsumpcyjną, gdzie przewiduje się podawanie napojów, drinków alkoholowych oraz prostych przekąsek. Maszynownia kręgielni będzie w pełni zautomatyzowana, bezobsługowa. Całą obsługę kręgielni stanowić będą tylko dwie osoby na jednej zmianie. Jednocześnie w pomieszczeniach kręgielni przebywać będzie mogło maksimum 80 osób. Obiekt ma być czynny przez 11 godzin dziennie, od godziny do Lodowisko Płytę sztucznego lodowiska zlokalizowano w miejscu istniejącej wcześniej płyty boiska, zaś budynek zaplecza pomiędzy lodowiskiem a ciągiem pieszojezdnym, biegnącym wzdłuż skarpy kortów tenisowych. Lodowisko będzie miało wymiary 24x46 m, powierzchnia płyty ma mieć 1073 m 2, będzie ono otwarte, zadaszone jednak wiatą. Ze względu na wymiary tafli, lodowisko będzie miało charakter wyłącznie rekreacyjny, więc o odradzaniu się w Gorzowie hokeja raczej nie będzie mowy. Możliwe natomiast będzie uprawianie jazdy figurowej na lodzie. W bandzie zaprojektowano cztery wejścia dla łyżwiarzy: dwa główne od strony budynku, dwa drugorzędne od strony trybuny i jedno dla urządzenia czyszczącego lód. Zakłada się, że jednorazowo na lodowisku będzie mogło przebywać 80 łyżwiarzy. Trybuna od strony ulicy Słowiańskiej również będzie miała wyłącznie rekreacyjny charakter. Nie przewiduje się sprzedaży biletów i obserwacji zawodów sportowych. Funkcjonowanie lodowiska przewidywane jest po 14 godzin dziennie ( ) od października do marca (przy temperaturze poniżej 18 st.c). Przez pozostałą część roku płyta będzie wykorzystywana jako wrotkowisko, tor dla deskorolek, boiska letnich gier zespołowych. Zaplecze lodowiska mieścić się będzie w tym samym budynku, co kręgielnia, jednak funkcjonować będzie całkowicie odrębnie. Jedynie zaplecze kuchenne dla baru lodowiska i baru kręgielni będzie wspólne. W hallu głównym mieścić się będą kasy i sanitariaty, dalej przechodzić się będzie do wypożyczalni i ostrzalni łyżew, do przebieralni z szatnią depozytową (220 wieszaków) i do tzw. szatni ciepłych z zamykanymi szafkami (12 dla pań, 12 dla panów), z zapleczem sanitarnym, gdzie możliwe będzie pełne przebranie się i wzięcie natrysku. Przewidziana została również szatnia z zapleczem sanitarnym dla osób niepełnosprawnych (12 miejsc). Oprócz tego w budynku znajdą się pomieszczenia administracyjne i socjalne oraz zaplecze techniczne. Na jednej zmianie przy obsłudze lodowiska pracować będzie 6 osób. Z hallu wejściowego schodami dostać się będzie można na antresolę, gdzie czekać na nas będzie kawiarnia oraz letni taras umożliwiający obserwację zarówno lodowiska, jak i otaczającego parku. Kręgielnia Powierzchnia zabudowy budynku kręgielni i zaplecza lodowiska wyniesie 1770 m 2. W hallu wejściowym kręgielni zaprojektowano część recepcyjną, pełniącą jednocześnie rolę szatni okryć wierzchnich (50 wieszaków) oraz wypożyczalni butów do gry. W hallu będą też sanitariaty (damski, męski i dla niepełnosprawnych). Główna sala kręgielni, typu bowling, składać się będzie z sześciu torów do gry. Basen Budynek krytej pływali składać się będzie z trzech kondygnacji: przyziemia, parteru i piętra, o łącznej powierzchni prawie m 2. W hallu głównym mieścić się będą szatnie okryć wierzchnich (500 wieszaków), sanitariaty i kasy. W hali basenów wyróżnić można cztery części funkcjonalne: baseny rekreacyjne, blok szatniowo-sanitarny, basen pływacki i trybuny dla widzów. Basen pływacki będzie miał 10 torów po 2,5 m szerokości i pełne wymiary olimpijskie, czyli 25x50 m. Jest on zaprojektowany i będzie oznakowany zgodnie z wymogami Polskiego Związku Pływackiego, zostanie też poddany homologacji, dopuszczającej go do przeprowadzania zawodów. Oczywiście zamontowane będą potrzebne słupki startowe, liny torowe, linki nawrotowe i falstartowe, drabinki, komplet urządzeń i oznaczeń dla piłki wodnej oraz profesjonalny, elektroniczny system do pomiaru czasu dla pływaków. Basen jako jedyny w Polsce - na całej powierzchni będzie miał głębokość 2 m. Do nauki pływania będą układane na dnie elementy spłycające dwa zewnętrzne tory. Faktyczna długość niecki będzie o 30 cm większa, gdyż w poprzek nad basenem zamontowany będzie ruchomy pomost o takiej właśnie szerokości, który zależnie od potrzeb będzie umieszczony z brzegu lub będzie

11 O REHABILITACYJNE dzielił basen na dwie równe części o wymiarach 25x25 m. Dzięki temu możliwe będzie równoczesne zaspokajanie różnych potrzeb, np. prowadzenie treningu pływaków wyczynowych w jednej części i nauki pływania w drugiej części basenu, albo zawodów w piłce wodnej i udostępnienie publiczności do celów rekreacyjnych. Uzdatnianie wody w basenie odbywać się będzie tak, jak w Akwawicie w Lesznie - przy pomocy chloru gazowego. Jest to technologia lepsza niż stosowane w większości pływalni uzdatnianie przy pomocy podchlorynu sodu. Zastosowane będą przelewy typu fińskiego z szeroką kratką przelewową ze wszystkich stron niecki, dzięki czemu powierzchnia wody będzie stale dobrze oczyszczana (jeśli zdarzy się zakatarzony pływak, to jego wydzielina z nosa nie będzie się unosić na powierzchni, tylko zostanie usunięta). Na raz w basenie będzie mogło przebywać 120 osób. Po obu dłuższych stronach basenu zamontowane będą po dwa stałe rzędy siedzeń dla pływaków. Powyżej basenu pływackiego zaprojektowano trybunę z miejscami dla widzów na 487 miejsc (plastikowe siedziska). Łącznie na trybunie będą 504 miejsca oraz możliwość dostawienia w podcieniu na antresoli dodatkowych przenośnych ław, co da łącznie 1000 miejsc (tyle jest wymaganych na poważniejszych zawodach). Wejście na widownię możliwe będzie z hallu antresoli, gdzie umieszczone będą też sanitariaty dla widowni i restauracji. Obok basenu znajdą się przeszklone pomieszczenia dla trenerów, sędziów, ratowników, instruktorów oraz sekretariat zawodów i control room, czyli pokój pomiaru czasu zawodników. Uzupełnieniem będzie magazyn sprzętu oraz sala rozgrzewek dla zawodników. Basen ma być czynny codziennie od godziny 7.00 do Przebieralnie Aby dostać się do basenu pływackiego lub basenów rekreacyjnych, trzeba będzie przejść przez szatnie i natryski. Ten blok, usytuowany pośrodku hali, oddzielać będzie basen sportowy od basenów rekreacyjnych. Jest to novum w porównaniu z istniejącymi akwaparkami, novum bardzo ważne i cenne, bo dzięki temu możliwe będzie jednoczesne prowadzenie zawodów pływackich i korzystanie z basenów przez amatorów rekreacji (np. w Lesznie na czas zawodów niestety musi być zamykana część ze zjeżdżalniami). Projektanci przewidzieli siedem zespołów szatni na 488 szafek (238 damskich, 238 męskich i 12 dla osób niepełnosprawnych). Każdy zespół szatniowy zawiera kabiny indywidualne, umywalki, suszarki i ławki do przebierania. Każda szafka wyposażona będzie w zamek elektroniczny otwierany chipem, który klient otrzyma przy wejściu (chip będziemy mocować do nadgarstka na czas pływania). W części dla niepełnosprawnych przewidziano miejsce na basenowe wózki inwalidzkie. Po przebraniu się w szatni lub indywidualnej kabinie, ubranie zostawiać się będzie w szafce i przechodzić do strefy natrysków. Tam przewidziano dwie otwarte sale natrysków, po 28 dla pań i 28 dla panów oraz po dwie wydzielone kabiny natryskowe. Natrysk będzie obowiązkowy. W wyposażeniu zespołu natrysków znajdą się pojemniki z mydłem, regały na ręczniki, bieliznę kąpielową, szampony, itp. Z natrysku po przejściu przez brodzik, pełniący rolę śluzy dezynfekującej stopy, wchodzić się będzie do jednej lub drugiej hali basenowej. Zjeżdżalnie i rekreacja Wejście na halę basenową zaprojektowano tak, aby uniknąć niebezpieczeństwa wpadnięcia do głębokiej wody rozpędzonych dzieci, dlatego z kompleksu szatni i natrysków wychodzi się w bezpośrednim sąsiedztwie basenu dla nieumiejących pływać. Ta hala dzieli się na trzy strefy: basen rekreacyjnoszkoleniowy dla nieumiejących pływać, brodzik dla małych dzieci oraz kąpieli bąbelkowych i wreszcie zjeżdżalnie z lądowiskami. Basen rekreacyjno-szkoleniowy, o powierzchni 250 m 2 i głębokości 1,3 m ma nieregularny kształt, w który wpisany jest prostokąt o wymiarach 12,5x6 m tak, aby oprócz funkcji rekreacyjnych mógł być wykorzystywany do nauki pływania. Będzie on wyposażony w takie atrakcje wodne, jak: 4 leżanki powietrzne, 2 gejzery denne, 2 stanowiska masażu boczno-dennego, kaskada wodna, 2 armatki wodne, 4 dysze boczne przy siedzisku, sztuczna rzeka o długości 15 m, wspomagana pompami. Do basenu zaprojektowano dwa zejścia schodkami oraz rampę dla niepełnosprawnych. Poprzez sztuczną rzekę niecka basenu połączona będzie z lądowiskiem zjeżdżalni. Brodzik dla małych dzieci będzie miał powierzchnię 50 m 2 i głębokość cm. Będzie on wyposażony w małą zjeżdżalnię, wylewki, fontanny i grzybek. Obok znajdować się będzie pomieszczenie higienicznosanitarne dla matek z dziećmi (możliwość zmiany pampersów). Przestrzeń brodzika oddzielona zostanie od pozostałych plaż ceramiczną ławą dla opiekunów dzieci. Parametry wody będą umożliwiały kąpiel w brodziku nawet noworodkom. Obok basenów rekreacyjnych usytuowano dwie sześcioosobowe wanny do kąpieli bąbelkowej (powierzchnia 2x4,5 m). W hali basenów rekreacyjnych zaprojektowano też trzy zjeżdżalnie: wewnętrzną o długości 57,1 m, wewnętrzną o długości 84,7 m i zewnętrzną o długości 118 metrów. Najdłuższa zjeżdżalnia będzie miała niezależne lądowisko o wymaganych wymiarach 6x4x1 m. Zjeżdżalnie wewnętrzne wyposażone zostaną w wanny do lądowania o wymiarach 6x4 m. Oba lądowiska, poprzez sztuczną rzekę, łączyć się będą z basenem rekreacyjnym. Do zjeżdżalni zaprojektowano dwie klatki schodowe, a lądowiska tak usytuowano, aby droga do schodów prowadzących ponownie na szczyt zjeżdżalni była krótka i bezkolizyjna. Jednorazowo w basenach rekreacyjnych będzie mogło przebywać 120 osób. Odnowa biologiczna Z części rekreacyjnej basenów, poprzez tzw., kołowrotek, przechodzić się będzie do c.d. na str

12 CENTRUM SPORTOWO REHABILITACYJNE dokończenie ze str. 11 zespołu odnowy biologicznej. Tam znajdziemy część saunową z dwiema suchymi kabinami fińskimi (na 10 osób każda), dwiema parowymi kabinami tureckimi (po 8 osób)), zespół natrysków oraz kadź z zimną wodą do zanurzania się, siedziska z kadziami do zanurzania nóg z zimną i ciepłą wodą oraz miejsce do leżakowania. Ponadto w tej części znajdziemy dwie kabiny solarium i pokój do suchego masażu. Ta część Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego dostępna będzie zarówno od strony basenów, jak i z zewnątrz, dlatego posiadać będzie odrębny zespół szatniowosanitarny. Zespół odnowy obsługiwać będzie recepcja mokra od strony hallu sauny i recepcja sucha od strony hallu wejściowego. Zaplecza obu recepcji mogą pełnić rolę magazynu czystej i brudnej bielizny. W części suchej będzie można zaopatrzyć się w ręczniki. Kabiny solarium i pokój masażu suchego zlokalizowano w strefie łatwo dostępnej od środka i z zewnątrz. Na antresoli umieszczono korytarz do widowni basenu sportowego, restaurację z salą bilardową, sklep sportowy oraz zespół siłowni i sal do ćwiczeń. Restauracja, oddzielona od basenów przegrodą szklaną, pozwoli na kontakt wizualny z całą halą basenów i jednocześnie na komfortowe warunki przebywania użytkowników. W ramach restauracji na 70 miejsc znajdzie się sala bilardowa wyposażona w 3 stoły dla 20 osób oraz bar z napojami. Bufet restauracji będzie jednocześnie obsługiwał bufet mokrej stopy. Kolejny element antresoli to sklep sportowy z artykułami pływackimi, o powierzchni 80 m 2, przewidziany do oddania w dzierżawę. Z hallu antresoli prowadzić będzie wejście do zespołu siłowni i sal ćwiczeń. Tam zaprojektowano dwie sale o powierzchni 177,5 m 2 dla ćwiczeń siłowych i kondycyjnych oraz prawie 100 metrów dla aerobiku i ćwiczeń ruchowych. Sale, wyposażone w klimatyzację, podzielone zostaną ścianką działową, wizualnie będą połączone szerokim przeszkleniem z halą basenu sportowego. Sale posiadają własny węzeł szatniowo-sanitarny, odrębną recepcję, nagłośnienie oraz pomieszczenia instruktorów. Administracja i technika Część administracyjną obiektu umieszczono na parterze hali głównej prowadzącej do basenów Znajdą się tam pokoje dyrekcji, księgowości oraz sale konferencyjne z klimatyzacją, zapleczem kuchennym i audiowizualnym, połączone z zapleczem sędziowskim, dzięki czemu będą mogły być wykorzystywane w czasie zawodów. Oprócz tego projektanci przewidzieli 12 szereg pomieszczeń porządkowych, socjalnych i technicznych. W obrębie obiektu znajdzie się węzeł cieplny, stacje filtrów, zespoły central wentylacyjnych, trafostacja, pomieszczenia przyłącza wody i ciepła, pomieszczenie uzdatniania wody i chemii basenowej. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie zarządzał Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym. Zespół, powołany przez Prezydenta Miasta do opracowania koncepcji funkcjonowania kompleksu, na czele którego stoi Urszula Stolarska, naczelnik Biura Ewidencji Majątku Miasta i Działalności Gospodarczej, na razie intensywnie pracuje nad biznesplanem dla centrum. Trwają dyskusje nad formułą prawną kompleksu czy ma to być spółka z o. o., spółka akcyjna z większościowym udziałem miasta, fundacja, dzierżawa poszczególnych części składowych? Nie wiadomo jeszcze, jaką formułę prawną będzie miał gotowy obiekt. Marek Sancewicz, pełnomocnik prezydenta do spraw Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, martwi się przede wszystkim o to, czy uda się zachować dotychczasowe tempo budowy i tym samym dotrzymać zakładanych terminów. Uwarunkowane jest to systematycznym zasilaniem finansowym. Ceny Nie jest też na razie przesądzone, jakie systemy cenowe zostaną przyjęte w CSR. W projekcie jest mowa o systemie tzw. transponderów (chipów). Klient kupuje bilet w postaci paska na rękę z chipem, uiszczając opłatę np. za jedną godzinę. Chip pełni jednocześnie rolę kluczyka do szafki. Po wyjściu komputer odczytuje chip a klient dopłaca ewentualnie różnicę wynikającą z odczytu. System ten powoduje, że na bieżąco wiadomo ile osób przebywa w basenie, a użytkownicy płacą za realny czas korzystania z obiektu. System ten obejmowałby również bufet mokrej stopy (czas spędzony w bufecie będzie odliczany od czasu korzystania z basenu), zespół odnowy biologicznej, siłowni i sal ćwiczeń. Na lodowisku proponowana jest organizacja ruchu w oparciu o system kodów kreskowych, który także umożliwi łatwe obliczenie czasu przebywania na lodzie i co za tym idzie, rozliczenie klientów. Według tego systemu również płacić będziemy jedynie za realny czas przebywania na lodowisku, a nie za czas przebierania, ostrzenia łyżew czy picia czekolady w barze. Możliwe będzie jednak również zastosowanie tradycyjnego systemu godzinowego z biletem wstępu na globalnie określony czas. We wstępnych przymiarkach padają ceny 5-7 zł lub 6-8 zł za wejście, odpowiednio za bilet ulgowy i normalny. Oczekiwania Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne z pewnością znacznie podniesie atrakcyjność turystyczną Gorzowa, podobnie jak to się stało w Polkowicach czy Lesznie. Na pewno też zdecydowanie poprawi warunki do rozwoju wyczynowego sportu, ale najważniejsze oczekiwanie, jakie Zarząd Miasta wiąże z tą inwestycją, dotyczy zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gorzowa. Zespół basenów ma zapewnić powszechną naukę pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych, co przy ogromnych problemach związanych z wadami postawy naszych dzieci, jest niesłychanie istotne dla poprawy stanu zdrowia tej populacji. Rozważana jest możliwość powołania tam Lubuskiego Centrum Rehabilitacji, które specjalizowałoby się w leczeniu wad postawy dzieci i młodzieży oraz utworzenia na bazie CSR Lubuskiego Centrum Medycyny Sportowej. Oprócz tego prowadzona będzie nauka pływania dla starszych uczniów, a także dla studentów. Z basenu korzystać też będzie Instytut Wychowania Fizycznego oraz sportowcy uprawiający pływanie i piłkę wodną. Z nowym obiektem wiąże się możliwość organizowania krajowych i międzynarodowych imprez pływackich. Polski Związek Pływacki zaproponował, aby w Gorzowie utworzyć Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Ateny 2004 oraz Akademickie Centrum Pływackie. W związku z dorobkiem gorzowskich trenerów i sukcesami sportowców na Olimpiadzie w Sydney rozważana jest też ewentualność zorganizowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Wodnych (kajakarstwo, wioślarstwo, pływanie, piłka wodna). Szkoły mistrzostwa sportowego i ośrodki przygotowań olimpijskich otrzymują wsparcie finansowe z budżetu państwa. Jest również pomysł utworzenia na bazie CSR Międzynarodowego Centrum Spotkań Wodnych Euroregionu Pro Europa Viadrina. Przeciętny gorzowianin będzie mógł nie tylko popływać w nowym basenie, ale również skorzystać z zabiegów wodnych, masażu, zajęć aerobiku, fitness i aqua-fitness, ćwiczeń w siłowni i sali gimnastycznej, odnowy biologicznej, czynnej rekreacji w kręgielni i na lodowisku. Dorota Frątczak

13 Bilet na nowy basen W dniach stycznia 2001 roku we Frankfurcie nad Odrą odbyła się kolejna edycja targów poświęconych karawaningowi i turystyce. W imprezie uczestniczyło wielu wystawców z Polski i Niemiec, nie zabrakło również Gorzowa a prezentowana przez nasze miasto oferta wzbudziła zachwyt zwiedzających. Niekonwencjonalna aranżacja stoiska dawała efekt trójwymiarowy, a prezentowane informacje i obrazy harmonizowały z charakterem miasta i tworzyły miły klimat. Elementem, który wśród zwiedzających cieszył się największym powodzeniem, była makieta Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego. Zainteresowanie było tak duże, że osoby obsługujące stoisko miały pełne ręce roboty. Powstający kompleks basenów, zjeżdżalni, lodowiska i kręgielni może działać jak magnes na przyszłych gości. Szacuje się, iż rocznie centrum odwiedzać będzie około osób. Obserwując, z jakim zainteresowaniem spotkała się prezentacja na tegorocznych targach, można przypuszczać, że liczba ta będzie większa. Specjalnie na tę okazję wydana ulotka, prezentująca centrum, rozeszła się w rekordowym tempie, padały nawet pytania Czy u państwa można nabyć bilety?. Ponadto na stoisku prezentowane były materiały promocyjne o mieście, oferty gorzowskich hoteli, organizacji turystycznych, m.in. Klubu Turystyki Pieszej Nasza Chata i Stowarzyszenia Podróżników Kondor. Walory miasta, atrakcje i ciekawostki prezentowane były również w lokalnym radiu niemieckim, co także wpłynęło na liczbę odwiedzających. Jestem pełen uznania dla Waszej pracy. Nie będę bronił słuszności tego twierdzenia, ponieważ dzieło broni się samo! Pragnę natomiast zabrać głos na temat odsłoniętego niedawno pomnika Biskupa Wilhelma Pluty, zdobiącego okładkę miesięcznika nr2/30 z lutego 2001 roku. Tak się składa, że duszpasterską posługę Biskupa Pluty mogłem obserwować przez cały okres jej trwania, ponieważ sam jestem gorzowianinem od 1957 roku. Fot. Paweł Kochanowski Z roku na rok zwiększa się liczba gości zza zachodniej granicy odwiedzających nasz region. Oferta Gorzowa i ościennych gmin jest coraz bardziej atrakcyjna dla turystów niemieckich. Wzrost jakości usług turystycznych i agroturystycznych, niskie ceny, pięk- Z różnych względów był to trudny okres. Cieszę się więc, że dzieło Biskupa znalazło uznanie w oczach społeczeństwa w formie pełnego wdzięku pomnika oddającego dobroduszny charakter i skromność tego człowieka. Natomiast zdecydowanie nie podoba mi się treść inskrypcji: Pasterz Kościoła Gorzowskiego. Pomijając drobne wątpliwości, jakie rodzi takie określenie, (którego kościoła może zielonoświątkowego?), sprowadzenie zakresu poczynań Biskupa no przyrody to kolejne czynniki, zachęcające do skorzystania z polskiej gościnności. Paweł Kochanowski Wydział Rozwoju i Promocji Miasta ul. Walczaka 4; tel Pokolenia o dniu dzisiejszym LISTY DO REDAKCJI Ponad 70 członków Stowarzyszenia Pokolenia w Gorzowie odbyło 26 stycznia Walne Zebranie Sprawozdawcze, na które przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, organizacji lewicowych oraz Pokoleń Lubuszan z Zielonej Góry. Dyskusja była bardzo żywa i zaangażowana. Ostro i krytycznie oceniano sytuację społeczno-gospodarczą kraju i regionu. Zwrócono uwagę na fakt, iż województwo lubuskie pod rządami prawicy osiągnęło 20% bezrobocie i w tej niechlubnej statystyce zajmuje drugie miejsce w kraju. Bardzo ostrej krytyce poddano ustawę o reprywatyzacji. Z inicjatywy uczestników zebranie przyjęło stanowisko w tej sprawie, w którym zwróciliśmy się do prezydenta RP z apelem o zawetowanie tej ustawy. Krytykowano źle działające reformy, a zwłaszcza reformę zdrowia, którą najczęściej określano jako nieludzką. Dyskutanci zwrócili uwagę na fakt, że rząd za przekazywanymi samorządom zadaniami nie przekazuje niezbędnych środków. Praktycznie we wszystkich powiatach województwa lubuskiego zabrakło środków na ustawowe podwyżki płac dla nauczycieli i na pomoc dla najbiedniejszych. W trakcie zebrania wręczono15 nowym członkom stowarzyszenia legitymacje. Zebranie było również inauguracją obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Pokolenia w województwie lubuskim. Wybrano delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia w Warszawie: Romana Bukartyka, Jana Kaczanowskiego i Władysława Kurdziela. Na wniosek komisji uchwał i wniosków zebranie przyjęło kilka dokumentów kwitujących dotychczasową działalność oraz uzupełniających zadania na drugą część kadencji. Postanowiono, że Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Pokolenia w Gorzowie i Zarząd Stowarzyszenia Pokolenia Lubuszan w Zielonej Górze zaproponują Radzie Wojewódzkiej SLD podpisanie wspólnej umowy o współpracy. Roman Bukartyk przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Pokolenia do obrębu Gorzowa jest grubym nieporozumieniem i pachnie próbą zminimalizowania dokonań tego wspaniałego człowieka przez hierarchów obecnej diecezji. A warto pamiętać, jakie polityczne znaczenie dla polskiej państwowości miało mianowanie pierwszego polskiego Biskupa na Ziemiach Odzyskanych i jaką zarządzał diecezją. Może więc warto pomyśleć o nowym napisie odzwierciedlającym historyczną wielkość tej postaci? Z poważaniem Witold Głowania 13

14 Fot. Mirosław Wieczorkiewicz GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 3 (31) MARZEC 2001 r. Kocham jazz i skrzypce Rozmowa z Adamem Bałdychem, skrzypkiem, uczniem II klasy Gimnazjum nr 1 w Gorzowie - Czy pamiętasz wszystkie swoje publiczne występy, poza popisami w szkole muzycznej? - Dosyć dużo już ich było, trzydzieści może czterdzieści. Najważniejsze grania, to na pewno ostatnio z Luluk Purwanto i Billy Cobhanem w Jazz Clubie Pod Filarami, z francuskim zespołem Didier Labbé Quartet, z Bradem Terrym, z Januszem Muniakiem, z Maciejem Strzelczykiem w pubie Rabarbar w Warszawie, w gorzowskim teatrze na ostatniej Pomorskiej Jesieni Jazzowej. Teraz mamy swój zespół AICD-jazzowy Rafał, który założyliśmy z Michałem Wróblewskim, pianistą, i dajemy troszkę koncertów dookoła. W czasie wakacji byliśmy z Michałem na warsztatach jazzowych w Chodzieży; tam grałem z Leszkiem Żądło i jeszcze z innymi muzykami. Nauczyciele, którzy uczyli na tych warsztatach, założyli zespół i na kilka koncertów wzięli mnie. W Gorzowie często występuję po koncertach znanych ludzi w Jazz Clubie; jak jest jam session, to wyskakuję z Michałem na jakiś ostatni utwór. To nie są jakieś wielkie grania, ale ważne, bo zawsze ci muzycy coś ze swoich umiejętności nam przekazują, można coś podpatrzyć, obywać się z graniem zespołowym. Jazz Club pod tym względem daje mi duże możliwości, ponieważ przyjeżdża tu wielu znanych muzyków. - Kto wybrał skrzypce? Ty czy rodzice? - Ja wybrałem. To wyglądało tak, że najpierw moja starsza siostra Magda grała na gitarze, 14 Fot. archiwum sama się uczyła, a ja słuchałem, śpiewałem z nią, ona uczyła mnie piosenek i tak się zainteresowałem muzyką. Kiedy wybierała się do szkoły muzycznej, zapytała mnie czy też nie chciałbym Adam Bałdych 19 stycznia zagrał z Billy Cobhanem (dr), Luluk Purwanto (v), Rene Helsdingenem (p) i Essiet Okon Essiet (b) to sukces dla młodziutkiego jazzmana. Muzycy bardzo chwalili umiejętności Adasia, a publiczność była dumna, że nasz klubowy chłopak tak pięknie gra. 9 marca o godz Adam Bałdych wystąpi Pod Filarami z Maciejem Strzelczykiem. chodzić, bo mam dobry słuch i wyczucie rytmu. Zgodziłem się, a że w ogóle nie znałem instrumentów, to gdy Magda pokazała mi kilka, najbardziej spodobały mi się skrzypce. - Dlaczego? - Nie wiem. Grając na skrzypcach, jestem w stanie oddać wszystkie uczucia, jakie we mnie drzemią, szczególnie grając jazz, bo to jest taka muzyka, w której bardziej można oddać swoje wrażenia; inaczej niż w klasyce, gdzie wszystko - Czemu zawdzięcza pan fakt zostania stypendystą? Czy to jest wyróżnienie za jakieś konkretne dokonanie? - Nie wiem czemu to zawdzięczam. Talentowi? Może pracy? Myślę, że za całokształt je dostałem. Wziąłem to, co miałem, napisałem podanie i poszedłem... - Wziąłem to, co miałem, czyli co? - Parę obrazków, parę pocztówek. - Czy wśród tych paru obrazków były również te, które prezentuje pan obecnie na swojej wystawie autorskiej w foyer BWA? - Tak, wszystkie trzy obrazki, które zaniosłem pokazać, wiszą również na tej wystawie. - To stypendium jest potrzebne na naukę? - Może nie na naukę, chyba że przyjąć, że przez całe życie się uczymy. Ogólnie przyda się, bo jeśli coś się robi, to mając więcej pieniędzy, będzie mi łatwiej. - Studiuje pan sztukę w Zielonej Górze na WSP. Jest to studiowanie malarstwa czy zdobywanie zawodu? - Są to studia zaoczne. Jest to zdobywanie papieru. - Artysty czy nauczyciela? - Najpierw nauczyciela, a później trzeba będzie walczyć o papier artysty. jest sztywno zapisane w nutach i nie można zbyt dużo dać swojej gry. Podczas improwizacji jazzowej można wszystko. Skrzypce są poza tym bardzo lirycznym instrumentem, bardzo mi odpowiadała barwa i możliwości techniczne tego instrumentu. - Jak długo uczysz się gry i u kogo? - Uczę się od sześciu lat w Szkole Muzycznej przy ulicy Chrobrego w Gorzowie, jestem uczniem pani Aleksandry Kiny, raz w miesiącu jeżdżę też do pana Strzelczyka. - Skrzypce nie są jednak typowym instrumentem dla jazzu. - Można powiedzieć, że jest to instrument wręcz nietypowy dla jazzu. Dopiero we wrześniu 1999 roku zainteresowałem się jazzem. Michał Wróblewski, który znał się z moją siostrą, kiedyś przyszedł do nas i zaczął grać na pianinie jakieś jazzowe rzeczy. Spodobało mi się i to zapoczątkowało moją fascynację jazzem. Teraz już jestem pewien, że to jest coś, co kocham i bardzo bym chciał, żeby moja przyszłość związana była z jazzem. Każdego dnia muszę posłuchać jazzu i pograć sobie, bo już tak jestem związany z tą muzyką, że nie widzę bez niej dalszego życia. Moimi mistrzami są Maciek Strzelczyk i Zbigniew Zeifert. Grappelli raczej nie, bo on grał bardziej klasycznie, nie budował takiego napięcia, ja wolę budowanie dużych emocji. - Życzę sukcesów i dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Dorota Frątczak Napędzam się widokiem Rozmowa z Krzysztofem Matuszakiem, absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych, stypendystą Prezydenta Miasta Gorzowa - Jest pan uczniem Juliusza Piechockiego z Liceum Plastycznego. Czy w malarstwie również czuje się pan jego uczniem? - Nie, absolutnie nie. Jakoś ten kierunek mnie nie pociąga. - Pomówmy więc o mistrzach. - Kiedyś był wielkim odkryciem, dla mnie również, Egon Schiele, także związany z nim Klimt, Hunderwaser. Lubię Nowosielskiego, Baskiata i wielu innych. - Gdzie pan pracuje? - Ostatnio zacząłem prowadzić zajęcia plastyczne w MCK Zawarcie. - Przyszłość swoją jak pan widzi? - Staram się nie silić na jakieś wielkie marzenia. Powoli, spokojnie, co jest, to jest i jest dobrze, byleby robić dalej i mieć swobodę. Oczywiście z malowaniem wiążę swoją przyszłość, to jest dla mnie główny napęd, nie wyobrażam sobie inaczej. - Co jest napędem tego malowania? - Patrzenie. Patrzenie na wszystko na ludzi, na przyrodę... tak, jak Tytus napędzał się widokiem, to tak samo może i ja. - Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Dorota Frątczak

15 Galeria w tramwaju W Małej Galerii 10 lutego otwarta została doroczna, XLVI Wystawa Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Pokazanych na niej zostało 112 zdjęć 25 autorów. Podczas wernisażu laureatom wręczone zostały nagrody oraz przedstawione zostały zamierzenia wystawiennicze na najbliższy okres. Jury w składzie: Władysława Nowogórska (ZPAF Gorzów), Janusz Nowacki necki otrzymał nagrodę ufundowaną przez znano Katarzynie Zarzeckiej. Jacek Kosta- (ZPAF, Galeria pf Poznań), Marian Łazarski (ZPAF Gorzów), Eugeniusz Gajew- Należy przypomnieć napisał Ma- MZK za zdjęcia komunikacji miejskiej. ski (dyrektor MZK Gorzów) po obejrzeniu rian Łazarski we wstępie do katalogu 195 zdjęć, 112 zakwalifikowało na wystawę, a najlepsze nagrodziło. I nagrodę stawy był specjalny dział poświęcony wystawy że w regulaminie do tej wy- zdobył Andrzej Janczewski, II Tomasz Madajczak, III Daniel Adamski. Ponadto przypozycja wyszła od Pana dyrektora Ga- komunikacji miejskiej w Gorzowie. Proznano wyróżnienia: Andrzejowi Janczewskiemu za portret im. Z. Łąckiego, Ryszar- był obecny przy ocenie zdjęć. Do tego jewskiego. Sam pomysłodawca również dowi Tomczukowi za pejzaż im. K. Ludwikowskiego, Maciejowi Pawleni za restawiając bardzo różne zdjęcia. Najbar- działu zgłosiło prace 4 autorów, przedportaż fotograficzny, Janinie Trojan za zdjęcia architektury. Nagrodę za debiut przy- rolę komunikacji Jacek Kostanecki dziej trafnie spostrzegł miastotwórczą (bardzo zwarty i przemyślany zestaw 5 zdjęć 100 lat MZK ). Podczas wernisażu padła bardzo ciekawa propozycja, aby w środkach komunikacji miejskiej pokazywać zdjęcia gorzowskich fotografików. Fotografia jest takim gatunkiem artystycznej wypowiedzi, który nie wymaga zamykania w świątyni sztuki, doskonale nadaje się do bytowania w codzienności. Autobusy i tramwaje z dobrymi zdjęciami w środku nie tylko zyskają na estetyce, ale staną się też miejscem codziennego obcowania ze sztuką. Fotograficy cieszą się, że zyskają jeszcze jedno miejsce wystawiennicze. (df) Zdjęcia Mirosław Wieczorkiewicz Eugeniusz Gajewski, dyrektor MZK, wręczył nagrodę Jackowi Kostaneckiemu za najlepsze zdjęcia komunikacji. Młodzi zdolni Już po raz piąty najzdolniejszym młodym ludziom przyznane zostały stypendia twórcze i artystyczne Prezydenta Miasta Gorzowa. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 16 lutego w Grodzkim Domu Kultury. W tym roku wpłynęło 28 wniosków o w dziedzinie sztuk plastycznych stypendia twórcze. Komisja w składzie: Lidia Przybyłowicz (przewodnicząca), Gabriela rzowi L. Piotrowskiemu (I kat.), Konradowi Krzysztofowi Matuszakowi (I kat.), Grzego- Balcerzakowa, Ewa Hornik, Dorota Janczewska, Renata Ochwat, Robert Piotrowski, Mie- w dziedzinie fotografii Juścińskiemu (III kat.). czysław Zbiorczyk, po zapoznaniu się z dorobkiem twórczym i artystycznym kandydaskiemu (II kat.) Ewie Wagner (III kat.) i Danielowi Adamtów, z ich planami twórczymi na czas przyznanego stypendium oraz po bezpośrednich rozmowach z kandydatami postanowiła wystąpić do prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka z wnioskiem o przyznanie stypendiów następującym osobom: w dziedzinie muzyki pianiście Dawidowi Troczewskiemu (I kat.), wokalistce Magdalenie Kujawskiej (III kat.), wokalistce Marzenie Śron (III Kat.), pianiście Tomaszowi Żyrmontowi (II kat.), skrzypaczce Karolinie Bartoszek (II kat.), tenorowi Przemysławowi Podębskiemu (II kat.), wokaliście i pianiście Michałowi Kwiatkowskiemu (II kat.) Fot. Mirosław Wieczorkiewicz Mirosława Granops autorka zdjęć umieszczonych na wystawie z kwiatkiem dla Janiny Trojan, laureatki wyróżnienia za zdjęcia architektury. w dziedzinie architektury Karolinie Herezo (II kat.) za projekt kaplicy cmentarnej w dziedzinie muzealnictwa Sławomirowi Kaczorowskiemu (II kat.) za wystawę Konteksty pogranicza Nowej Marchii, którą jesienią zobaczymy w Spichlerzu oraz tworzone muzeum ekologii w Dobrojewie, Mirosławowi Pecuchowi (II kat.) za pracę badawczą nad tożsamością kulturową Łemków na Ukrainie w Polsce Zachodniej oraz Juliuszowi Sikorskiemu (II kat.) za pracę naukową dotyczącą stosunków państwo - Kościół, na Ziemi Lubuskiej w latach Prezydent zaakceptował wszystkie wnioski komisji. Stypendia I kategorii wynoszą 400 zł miesięcznie i przyznane są od do r. Na taki sam okres przyznane są stypendia II kategorii, lecz wynoszą one 200 zł miesięcznie. Stypendia III kategorii wynoszą 150 zł od do (df) 15

16 Potrójny wernisaż Aż trzy wystawy czterech autorów otwarte zostały 9 lutego w salach Biura Wystaw Artystycznych i Centrum Promocji Stilonu. W dużej sali oglądamy rysunki i rzeźby w papierze Jerzego Mazura z Kołobrzegu; w salach bocznych współpracująca z naszą redakcją Emilia Wójcik prezentuje piękne fotografie a Robert Czerniawski malarstwo na wystawie zatytułowanej Modelka ta sama, zaś w foyer debiutuje Krzysztof Matuszak wystawą Malarstwo + bonus. (df) Kolekcja W szafie moich uczuć wisi kolekcja niemodnych słów - niepotrzebnych nikomu. Na półkach leżą obok siebie poukładane pragnienia, porozrzucane grzechy, białe koperty pełne nie napisanych listów, rachunki sumienia zaplątane w kolorowe wstążki, jesienne torebki o zapachu letnich oczarowań, błogosławieństwa przyjaciół które stały się przekleństwem. Przeglądam je każdej nocy niczego nie wyrzucam a ich wciąż przybywa. Zamykam szafę i kolekcję niemodnych słów zastępują bardzo modne w tym sezonie banały. Krystyna Zwolska Krystyna Zwolska jest pracownikiem Wydziału Gospodarki Nierucho mościami Urzędu Miejskiego. W dwóch kolejnych edycjach konkursu poetyckiego Złota frezja zdobyła I nagrodę, jest także laureatką konkursu Pisanie dobre na chandrę, organizowanego przez Oświę cimskie Centrum Kultury, jej wiersze publikowane były w czasopi smach literackich oraz tomiku Biblioteki Klubu Literackiego WDK. Fot. (x4) Mirosław Wieczorkiewicz Porozmawiaj z radnym Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pełnią dyżury w biurze rady przy ul. Sikorskiego 3, pokój 217 (I piętro), tel lub we wtorki w godzinach od do marca dyżurować będzie Grażyna Wojciechowska, wiceprzewodnicząca RM (SLD), 13 marca Jakub Derech-Krzycki, przewodniczący RM (SLD); 20 marca Jan Kaczanowski, wiceprzewodniczący RM (SLD); 27 marca Arkadiusz Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący RM (AWS). Radni SLD dyżurują w biurze Rady Miejskiej przy ul. Sikorskiego 3 w każdy poniedziałek od godz do marca dyżurować będzie Mieczysław Kędzierski, 12 marca Ewa Piekarz, 19 marca Józef Hajdamowicz. Radni AWS są do dyspozycji wyborców w każdy poniedziałek w siedzibie Zarządu Regionu Solidarności przy ul. Borowskiego, (tel ) w godzinach od do 18.00: 5 marca Elżbieta Rafalska, 12 marca Irena Frańczak, 19 marca Marek Kosecki, 26 marca Tadeusz Walczowski,. W biurze Rady Miejskiej przy ul. Sikorskiego 3, pokój 217, 6 marca w godzinach od do dyżurować będą Jacek Guzikowski i Roman Jabłoński, 13 marca Cezary Symonowicz i Tadeusz Walczowski, 20 marca Mirosław Rawa, Marek Kosecki i Roman Sondej, 27 marca Jerzy S. Hrybacz i Tadeusz Iżykowski. W biurze poselskim Kazimierza Marcinkiewicza przy ul. Hawelańskiej 5 (tel ) rozmawiać z wyborcami będzie 14 marca od godziny do Arkadiusz Marcinkiewicz i Tadeusz Horbacz, 28 marca Jerzy Z. Hrybacz. Radni Unii Wolności oczekują mieszkańców w siedzibie koła miejskiego UW przy ul. Chrobrego 31 (tel ) w każdy czwartek, w godzinach od do 18.00; 1 marca Franciszek Cempel, 8 marca Józef Teofil Finster, 15 marca Zbigniew Adam Luboiński, 22 marca Czesław Banaś, 29 marca Franciszek Cempel. 16

17 L sesja Rady Miejskiej Od mieszkań do kiosku Podczas sesji 21 lutego radni już na wstępie zmienili porządek obrad wykreślili punkt dotyczący uchwalenia najniższego wynagrodzenia pracowników oświaty, a dodali uchwalenie zmiany w budżecie oraz na wniosek radnych AWS - dwie informacje: na temat zbycia gruntu pod supermarketem Minimal oraz kiosku Ruchu koło katedry. Rada przyjęła tego dnia 12 uchwał, a dwa projekty skierowała do dopracowania, ponadto postanowiła zwołać sesję nadzwyczajną w sprawie bezrobocia. Jednym z najważniejszych tematów tej sesji była Strategia mieszkalnictwa miasta Gorzowa Wlkp Dokument pod takim tytułem, stanowiący załącznik do uchwały, opracowała firma Urbecon oraz zespół pod przewodnictwem wiceprezydenta Mariusza Guzendy. W dyskusji na ten temat głos zabrali: Antoni Bochonko, Tadeusz Horbacz, Marek Kosecki, Tadeusz Iżykowski, Józef T. Finster, Zenon Banaś, Roman Jabłoński, Mieczysław Rzeszewski, Rozalia Aleksandrowicz. Uchwała została przyjęta przy 24 głosach za, 1 przeciwnym i 11 wstrzymujących się (obszerniej na temat strategii mieszkaniowej w następnym numerze GWS ). Wiceprezydent Bogusław Andrzejczak przedstawił informację na temat działalności miejskich placówek kultury w ubiegłym roku. Ogółem 7 miejskich placówek, zatrudniających 60 osób, przygotowało w 2000 roku 585 imprez, które obejrzało około widzów. Radni nadali nazwy nowym ulicom. Aleja Odrodzenia została przedłużona z jednej strony do ulicy Walczaka a z drugiej do Kazimierza Wielkiego; ulica Cicha została przedłużona do Koniawskiej; ulica Słowiańska ze skorygowanym po przebudowie przebiegiem od strony Kosynierów Gdyńskich - będzie prowadziła aż do Myśliborskiej; połączenie ulic Wopistów i Husarskiej nazwano ulicą Kirasjerów. Po burzliwej dyskusji radni nie przyjęli natomiast uchwały w sprawie nadania nazw gorzowskim rondom. Projekt skierowany został do komisji a radni mają składać własne propozycje nazw. Odrzucony został również projekt uchwały w sprawie powołania dodatkowej komisji Rady Miejskiej, do spraw drogownictwa. Część radnych stała na stanowisku, że drogom w mieście potrzeba przede wszystkim pieniędzy a nie kolejnej, choćby najlepszej, komisji. Projekt odesłano do Konwentu Rady Miejskiej. Bez głosów sprzeciwu radni przyjęli skorygowany Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Korekta dotyczyła zmniejszenia budżetu Izby Wytrzeźwień a zwiększenia dofinansowania innych jednostek i organizacji zwalczających alkoholizm i jego negatywne skutki społeczne. W związku z niepełnym wykorzystaniem internatów przez uczniów, dwa z nich zostały zlikwidowane od 1 września przestanie działać bursa międzyszkolna przy ul. Piłsudskiego oraz internat Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Borowskiego. Prowadzone są rozmowy z gorzowskimi uczelniami wyższymi w sprawie przejęcia obu budynków na akademiki dla studentów. Z powodu przepełnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 przy ul. Towarowej, wygaszone zostanie tamtejsze gimnazjum, tzn. nie będzie już prowadzony nowy nabór uczniów. Jednocześnie radni powołali do życia Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego przy ul. Śląskiej. Podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. W związku z likwidacją SP ZOZ, zwiększono budżet o zł, której to kwoty miasto spodziewa się z tytułu najmu lokali i użytkowania sprzętu medycznego oraz postanowiono te pieniądze przeznaczyć na pokrycie zobowiązań SP ZOZ. Uchwalono stawkę najniższego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 660 zł oraz jednego punktu w wysokości 4 zł we wszystkich jednostkach wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Radni stwierdzili wygaśnięcie mandatu Marii Walczyńskiej-Rechmal, która w związku z obowiązkami parlamentarnymi złożyła rezygnację z funkcji radnej. Wiceprezydent Mariusz Guzenda dokładnie omówił historię gruntów pod Minimalem darowiznę gruntu przekazał GKP jeszcze prezydent H. M. Woźniak, chcąc pomóc klubowi; następnie klub kupił grunt, a po pewnym czasie zadecydował o sprzedaży; wówczas miasto, nie mając na taki cel pieniędzy, nie skorzystało z prawa pierwokupu. Mimo iż poprzedni kiosk przy katedrze był bardziej szkaradny, to krytykując estetykę nowego, radni opozycji zarzucali plastykowi miejskiemu brak gustu. Tadeusz Horbacz nazwał kiosk jajecznicą ze szczypiorkiem. Ostatecznie Zarząd Miasta został zobowiązany do podjęcia rozmów z Ruchem w sprawie zmiany lokalizacji tego kiosku. (df) Wakacyjna Akademia Turystyki PTTK w Gorzowie już myśli o wakacjach. Wspólnie z Wydziałem Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego proponuje młodzieży tani i atrakcyjny wypoczynek w Wakacyjnej Akademii Turystyki Pieszej Za progiem. Akademia potrwa od 23 lipca do 4 sierpnia. Oto jej program: zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Kostrzynie, wycieczka po Parku Krajobrazym Ujście Warty i rezerwacie ptaków Słońsk wycieczka krajoznawcza do rezerwatu Zdro iskie Buki, zwiedzanie Muzeum Grodu Santok, przepra wa promem do rezerwatu przyrody Santockie Zakole wycieczka do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i Muzeum Nietoperzy wycieczka do Pszczewskiego Parku Krajo brazowego po ścieżce turystycznej: Trzciel Łysa Góra, na zakończenie ognisko wycieczka do Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego na trasie Pięciu Jezior Moczy dło Santoczno wycieczka do Drawieńskiego Parku Narodo wego (trasa wokół jeziora Ostrowickiego, ognisko, zwie dzanie elektrowni Kamienna i Muzeum Drawieńskiego Parku Narodowego; powrót godz ; godz dyskoteka godz udział we mszy świętej w katedrze, następnie zwiedzanie murów miejskich, Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta i ogrodu dendrolo gicznego, godz wyjazd na kąpielisko Marwicko wycieczka do Bogdańca, zwiedzanie Mu zeum Kultury i Techniki Wiejskiej, spacer ścieżką przyrodniczą wycieczka do Pszczewskiego Parku Krajo brazowego na trasie: Rokitno (Sanktuarium Maryjne) Jezioro Lubikowskie Jezioro Białe Szarcz Pszczew (muzeum Dom Szewca); powrót godz ; godz dyskoteka wycieczka do Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego: rezerwaty Wilanów i Rzeka Przyłę żek, zwiedzanie Strzelec Krajeńskich wycieczka do Zespołu Przyrodniczo Krajo brazowego Uroczysko Lubniewsko ; godz dyskoteka wycieczka do jedynego w Europie Muzeum Łąki w Owczarach i Kostrzyńskich Pompejów ; po powrocie uroczyste nadanie młodzieży odznaki PTTK Przyjaciel Ziemi Lubuskiej. Każdego dnia wycieczki trwają od godz do , po powrocie do Gorzowa przewidywane są zajęcia sportowo rekreacyjne na hali SP nr 20. Koszt uczestnictwa wynosi 123 zł, a obejmuje on koszty przejazdów, biletów wstępu, przewodnika, opie ki pedagogicznej i ubezpieczenia. Zgłoszenia, zawiera jące imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszka nia, telefon, należy przesyłać na adres: Oddział Miejski PTTK w Gorzowie ul. Wyszyńskiego 3 Wpisowe wpłacać należy na konto: Miejski Oddział PTTK w Gorzowie, Bank Zachodni I/O Gorzów Wlkp Zapisy przyjmowane będą według kolejności zgło szeń i wpłat. Zbigniew Rudziński 17

18 PROPOZYCJE KULTURALNE Do 16. III. Muzeum Warty Spichlerz, ul. Fabryczna wystawa malarstwa i rysunku Jacka Sienickiego, zmarłego 14 grudnia 2000 roku artysty z kręgu Arsenału. Do 16. III. Muzeum Warty Spichlerz wystawa Zatroskany pasterz biskup Wilhelm Pluta. Do 30. III. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Książki Mówionej, galeria Krąg, ul. Kosynierów Gdyńskich 81 Terapia plastyką, wystawa prac słucha czy Metodycznego Studium Zawodowego. Do 31. III. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Centrala, ul. Kombatantów 2 wystawa Ignacy Krasicki Książę Poetów, w 200 rocznicę śmierci. 1. III. godz. 9.00, Teatr im. J. Osterwy H.Ożogowska Za minutę pierwsza miłość (występują aktorzy i młodzież ze Studia Teatralnego); bilety po12 zł normalne, 8 zł ulgowe; rezerwację i sprzedaż prowadzi Biuro Obsługi Widzów, tel lub III. godz Teatr im. J. Osterwy H. Ożogowska Za minutę pierwsza miłość. 2. III. godz DKF Megaron, Centrum Promocji Stilonu, ul. Pomorska Legenda, reż. Giuseppe Tornatore. 3. III. godz Teatr im. J. Osterwy I.K. Szmidt Medea. 3. III. godz galeria Grodzkiego Domu Kultury, ul. Wał Okrężny otwarcie wystawy malarstwa i rzeźby Andrzeja Langowskiego z Gorzowa. 3. III. godz MCK, sala widowiskowa przy ul. Drzymały Kaziuk 2001, występ zespołu Kresowiacy z Lidy (Białoruś) i zespołu Cantare; wstęp wolny. 4. III. godz Teatr im. J. Osterwy I. K. Szmidt Medea. 5. III. 31. V. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicz na, sala wystaw, ul. Sikorskiego 107 wystawa Książka XIX wieku w zbiorach WiMBP III. Jazz Club Pod Filarami Mała Akademia Jazzu, audycje dla uczniów V i VI klas na temat skrzypiec poprowadzi Maciej Strzelczyk. 7. III. godz Teatr im. J. Osterwy F. Veber Kolacja dla głupca. 7. III. godz kawiarnia Zamkowa Grodzkiego Domu Kultury spotkanie przy starych płytach, wieczór piosenek z myszką ; prowadzenie Jagoda Matysik. 8. III. godz Teatr im. J. Osterwy F. Veber Kolacja dla głupca. 9. III. godz Teatr im. J. Osterwy F. Veber Kolacja dla głupca III. godz sale Grodzkiego Domu Kultury Otwarte Mistrzostwa Gorzowa w Szachach rundy I III. 9. III. godz Jazz Club Pod Filarami z cyklu Jazz dla Was koncert Violin Summit z udziałem Macieja Strzelczyka, Adama Bałdycha i gorzowskiej sceny jazzo wej. 10. III. godz MCK Zawarcie, ul. Wawrzyniaka II Otwarty Turniej Warcabów 100 polowych Nad Wartą. 10. III. godz Teatr im. J. Osterwy koncert Państwowej Orkiestry Brandenburgii z Frankfurtu nad Odrą w ramach Dni Muzyki nad Odrą. 10. III. godz DK Małyszyn koncert pt. Powróćmy jak za dawnych lat, stare piosenki w nowym wykonaniu Studia Piosenki Grodzkiego Domu Kultury i zaproszonych gości, prowadzenie Jagoda Matysik, koncert dedykowany jest wszystkim paniom z okazji ich święta. 12. III. godz. 9.00, Teatr im. J. Osterwy H. Ożogowska Za minutę pierwsza miłość. 12. III. godz MCK Zawarcie, ul. Wawrzyniaka koncert z cyklu Poniedziałek melomana, w programie Białoruski Kwartet Bajanistów, bilety po 3 zł. 13. III. godz Teatr im. J. Osterwy W. Gombrowicz Iwona, księżniczka Burgunda. 13. III. MCK, sala widowiskowa przy ul. Drzymały widowisko pt. Przyjechał teatr, teatr... w wykonaniu Emilii Krakowskiej i Barbary Wrzesińskiej; bilety po 9 zł. 14. III. godz Teatr im. J. Osterwy W. Gombrowicz Iwona, księżniczka Burgunda. 14. III. godz BWA, ul. Pomorska wernisaż wystawy tkaniny artystycznej i malarstwa absolwentów prof. Wojciecha Sadleya z pracowni w Olsztynie, Pozna niu, Toruniu i Warszawie. W salach Centrum Promocji Stilonu w tym samym czasie otwarta zostanie wystawa malarstwa Marii Orzechowskiej z Poznania. 14. III. godz Jazz Club Pod Filarami koncert w wykonaniu: Adama Pierończyka (saksofon), Piotra Wojta sika (trąbka), Sławomira Kurkiewicza (bas) i Jacka Kocha na (perkusja). 15. III. godz. 9.00, Teatr im. J. Osterwy P. Griparl Inspektor Psina. 16. III. godz Teatr im. J. Osterwy P. Griparl Inspektor Psina. 16. III. godz MCK, kawiarnia przy ul. Drzymały spotkanie z prof. Janem Kurowickim i promocja książki Pochwała dystansu ; wstęp wolny. 16. III. godz DKF Megaron, Centrum Promocji Stilonu, ul. Pomorska Człowiek z Księżyca, reż. Miloš Forman III. godz sale Grodzkiego Domu Kultury Otwarte Mistrzostwa Gorzowa w Szachach rundy IV VI. 17. III. godz DK Kolejarz III turniej warcabowy dla dzieci i młodzieży w ramach IV edycji Grand Prix; zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr tel III. godz Teatr im. J. Osterwy M. Kann Baśń o zaklętym kaczorze. 20. III. godz Teatr im. J. Osterwy M. Kann Baśń o zaklętym kaczorze. 20. III. sale Grodzkiego Domu Kultury XLVI Ogólnopol ski Konkurs Recytatorski eliminacje powiatowe (recytato rzy, poezja śpiewana, wywiedzione ze słowa ) III. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, filie nr 4, 7, 9, 11, 14 Powitanie wiosny topienie Marzanny (wyjścia w teren połączone z pogadankami na temat obrzędów i obyczajów związanych z powitaniem wiosny. 21. III. godz , 12.00, Teatr im. J. Osterwy Radio Wiosna, koncert zespołu Buziaki. 21. III. sale GDK XLVI Ogólnopolski Konkurs Recyta torski, eliminacje powiatowe (wykonawcy w kategorii te atrów jednego aktora). 21. III. godz kawiarnia Zamkowa GDK spotkanie przy starych płytach, wieczór piosenek z myszką, prowadzenie Jagoda Matysik. 23. III. godz sale GDK X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Sacrum w literaturze, eliminacje wojewódzkie. 23. III. godz DKF Megaron, Centrum Promocji Stilonu Kalina czerwona, reż. Wasilij Szukszyn. 23. III. godz MCK, sala widowiskowa, ul. Drzymały koncert z okazji 15 lecia zespołu Klaster; wstęp wolny III. godz sale GDK Otwarte Mistrzostwa Gorzowa w Szachach rundy VII IX. 24. III. godz DK Kolejarz VI turniej szachowy dla dzieci i młodzieży w ramach IV edycji Grand Prix; zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr III. MCK, sala widowiskowa, ul. Drzymały Gorzow ski Przegląd Zespołów Rockowych; impreza za biletami. 25. III. godz Teatr im. J. Osterwy H. von Kleist Kasia z Heilbronnu, premiera. 27. III. godz Teatr im. J. Osterwy Poznajcie swój teatr ; Międzynarodowy Dzień Teatru III. sale GDK Lubuski Konkurs Recytatorski (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; eliminacje powiatowe dla miasta Gorzowa). 28. III. godz Teatr im. J. Osterwy H. von Kleist Kasia z Heilbronnu. 29. III. godz Jazz Club Pod Filarami koncert wokalisty Grzegorza Karnasa z udziałem Tomasza Szu kalskiego (saksofon), Piotra Wyleżała (fortepian), Sławo mira Kurkiewicza (bas) i Krzysztofa Dziedzica (perkusja). 29. III. godz Teatr im. J. Osterwy H. von Kleist Kasie z Heilbronnu. 30. III. godz Teatr im. J. Osterwy H. Kleist Kasia z Heilbronnu. 30. III. godz DKF Megaron, Centrum Promocji Stilonu Kochankowie z kręgu polarnego, reż. Julis Medem. 31. III. godz sale GDK giełda dla kolekcjonerów (książka, sprzęt elektroniczny, modelarski, krótkofalarski, sportowy oraz starocie). 31. III. godz sale GDK wykład w cyklu Spotkanie ze sztuką. 31. III. godz Muzeum Warty Spichlerz, Galeria na Stryszku otwarcie wystawy ceramiki Dariusza Prze więźlikowskiego z Barlinka pt. Gotyk dotyk anioła. 31. III. godz , Teatr im. J. Osterwy 20 lecie Zespołu Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4, ul. Słoneczna 63 konkurs geograficzno przyrodniczy Wędrujemy po kontynentach: Ameryka Pół nocna, konkurs potrwa do końca kwietnia. Filia Centrala, ul. Kombatantów 2 trwa ogłoszony w styczniu plebiscyt...aby książka nie przegrała z kompu terem ; zakończenie plebiscytu w maju; 10. edycja konkur su Wybieramy najładniej ilustrowaną książkę roku. Wszystkie filie konkurs wojewódzki Znajdź piękno tam, gdzie żyjesz. Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie wystawy stałe: Muzeum Sztuk Dawnych, ul. Warszawska konwisar stwo, wnętrza w stylu biedermeier, dawne rzemiosło artystyczne, Henryk Rodakowski Album Pałachickie ; Muzeum Warty Spichlerz, ul. Fabryczna wystawa historyczna Warta świadek dziejów, Galeria Malarstwa Krąg Arsenału, malarstwo Jana Korcza, zbiory tkanin unikatowych; Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej w Bogdańcu mieszkanie młynarza z przełomu XIX i XX wieku, przyrod nicza ścieżka edukacyjna. Muzeum Grodu Santok wystawa archeologiczna związana z badaniami Grodu Santok, rezerwat archeolo giczny. (df) SPORT 2. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki mê czyzn o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa. 3. III. godz hala AWF, ul. S³owiañska halowa pi³ka no na. 6. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki. 7. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki. 9. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki. 10. III. godz hala AWF, ul. S³owiañska halowa pi³ka no na. 13. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki. 14. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki. 16. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki. 17. III. godz hala AWF, ul. S³owiañska halowa pi³ka no na. 20. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki 21. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki 24. III. godz hala AWF, ul. S³owiañska halowa pi³ka no na. 27. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki 28. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki. 30. III. godz sala Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3, ul. Szkolna liga amatorska siatkówki. 31. III godz hala AWF, ul. S³owiañska halowa pi³ka no na. (df) Gorzowskie Wiadomości Samorządowe. Bezpłatny miejski miesięcznik informacyjny. Redaguje kolegium: Jolanta Cieśla, Dorota Frątczak, Ryszard Kneć, Irena Sancewicz. Redaktor naczelny: Dorota Frątczak. Adres redakcji: Gorzów, ul. Walczaka 4; tel ; Wydawca: Zarząd Miasta Gorzowa, Gorzów, ul. Sikorskiego 3-4, tel Wykonanie: StudioCD, tel./fax , Druk: Sonar sp. z o.o, tel

19 SAGI GORZOWSKICH RODZIN Maria Grupa urodziła się 24 listopada 1902 roku w Bobrówku w województwie Wielkopolskim. Wraz z mężem prowadziła gospodarstwo. Od 1961 mieszka w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wawrzyniaka. Urodziła czworo dzieci. Doczekała się jedenaściorga wnuków, osiemnaściorga prawnuków, czworga praprawnuków. Po śmierci córki sama wychowywała osieroconą czwórkę. Najmłodsze dziecko miało wówczas trzynaście lat. Było jej ciężko, zachowała jednak pogodę ducha. Musiała sobie radzić, umiała znaleźć też czas na swoje pasje: wyszywanie obrusów, makatek, dodatków do ubrań, robienie pięknych swetrów dla najbliższych. Jej wnuczka Zdzisława z mężem, Józefem Zjeżdżałką i synami Michałem oraz Mateuszem tworzą ciepłą rodzinną atmosferę, opiekując się babcią. Pomimo swoich lat do niedawna pani Maria była czynna fizycznie. Na skutek upadku doznane urazy trwale ją unieruchomiły. Bardzo przydałby się wózek inwalidzki. Tekst i zdjęcia Emilia Wójcik Ps. Jeśli Państwo macie rodzinę dużą, pielęgnującą jakieś pasje, chętnie nawiążemy z Wami kontakt. Nasz adres: Gorzów, ul. Walczaka 4, tel

20 Najlepszy Sportowiec Rozstrzygnięty został konkurs Najlepszy Sportowiec Gorzowa Wlkp Jego zwycięzcą został oczywiście złoty medalista Olimpiady w Sydney, Tomasz Kucharski. 2 lutego w hotelu Stilon odbyło się wręczenie nagród laureatom. W głosowaniu na najlepszych gorzowskich sportowców udział wzięło 15 klubów sportowych, 4 redakcje prasowe, 1 rozgłośnia radiowa oraz kapituła konkursu w składzie: wiceprezydent Bogusław Andrzejczak, Roman Bukartyk, zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, Jerzy Niewiadomski, działacz sportowy, Włodzimierz Puczyński, przewodniczący Lubuskiej Rady Olimpijskiej, Bernard Woltmann, dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego, Stanisław Woźniak, naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki UM, Jan Znój, działacz sportowy. Najlepszymi sportowcami ubiegłego roku uznani zostali: 1. Tomasz Kucharski (wioślarstwo), 2. Aneta Pastuszka (kajakarstwo), 3. Beata Sokołowska (kajakarstwo), 4. Dariusz Trafas (oszczep), 5. Joanna Skowroń (kajakarstwo), 6. Karol Łazar (wioślarstwo), 7. Halina Kunicka (kulturystyka), 8. Sebastian Świderski (siatkówka), 9. Rafał Głażewski (kajakarstwo), 10. Tomasz Markowski (szachy). Uhonorowani nagrodami zostali także medaliści Paraolimpiady w Sydney: Mirosław Pych, Daniel Woźniak i Małgorzata Korzeniowska. Do Honorowej Trybuny Trenerów wybrano: Krystynę Głażewską, Mariana Henniga i Dariusz Niemczyna. W lutym rozstrzygnięty został także 2 plebiscyt Gazety Lubuskiej na Najlepszego Sportowca Województwa Lubuskiego. Został nim Tomasz Kucharski. Nagrody wręczono podczas dorocznego Balu Sportu. (df) Tomasz Kucharski Aneta Pastuszka Beata Sokołowska Dariusz Trafas Joanna Skowroń Małgorzata Korzeniowska odbiera nagrodę Laureaci i jurorzy 20 Zdjęcia Mirosław Wieczorkiewicz

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka - str. 3 Gorzowianie o Gorzowie... - str. 4 Berlin coraz bliżej - str. 5

Wejście smoka - str. 3 Gorzowianie o Gorzowie... - str. 4 Berlin coraz bliżej - str. 5 Nr 10/110 PAŹDZIERNIK 2007 ISSN 1425-7386 Wejście smoka - str. 3 Gorzowianie o Gorzowie... - str. 4 Berlin coraz bliżej - str. 5 Nie do końca normalny - str. 10-11 W poszukiwaniu inwestorów - str. 12-13

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Odnowione, a już się sypią

Odnowione, a już się sypią CZWARTEK 12 SIERPNIA 2010 r. Nr 32 Nakład: 20 000 egz. Indeks 375349 ISSN 1644 9835 JESTEŚMY Z WAMI OD 7. LAT Odnowione, a już się sypią Odpadł fragment gzymsu kamienicy przy ul. Chrobrego 22. Można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Dachy w centrum uwagi

Dachy w centrum uwagi MIESIĘCZNIK NR 2/167 LUTY 2006 W numerze: O zagrożeniach w bezpiecznym mieście, czyli 37. sesja Rady Miasta Jak dotrzymać umowy z Delitissue Do czego obliguje Regulamin utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Gorzowska kultura klientem czy partnerem Filharmonii?

Gorzowska kultura klientem czy partnerem Filharmonii? Indeks 375349 ISSN 1644 9835 WYGRAJ BILETY DO KINA str. 15 Ani dyrektor teatru, ani prowadząca szkołę muzyczną, ani nawet polecamy tygodnik bezpłatny tel.: 95 736 62 22 również dla Słubic i Kostrzyna NR

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Karnawałowo i WalentynKowo. - str. 15

Karnawałowo i WalentynKowo. - str. 15 Karnawałowo i WalentynKowo - str. 15 W SKRÓCIE fot. mateusz miszon Groźny śnieg na dachach Zalegający na płaskich dachach śnieg musi być systematycznie usuwany. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. BRM.0012.5.2.2015.ŁK Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 23.02.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont DWUTYGODNIK * ROK XXII * 20 MARCA 2009 * NR 6 (314) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Prace przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ruszyła budowa Pierwsze prace przy hali i basenie sto lat

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo