Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str."

Transkrypt

1 Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str. 3 Luty 2014 Nr 1 (132) Z sesji Rady Gminy Radni uchwalili budżet na 2014 rok Justyna Błaszczyk nowym skarbnikiem gminy 30 grudnia 2013 r. odbyła się sesja Rady Gminy w Miedzianej Górze. Głównym celem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok. Ponadto przyjęto kilka innych uchwał ważnych dla funkcjonowania gminy. dokończenie na str. 2 Radni przyjmują budżet gminy Miedziana Góra na 2014 rok. Uczestnicy imprezy podsumowującej zrealizowany projekt unijny. Unijny projekt Człowiek - najlepsza inwestycja Kolumbowie z naszej gminy - czytaj na str. 4 Marszałek Adam Jarubas śpiewał i grał na gitarze Wspólne kolędowanie - czytaj na str. 5 W zespole, akompaniującym kolędnikom, wystąpił z gitarą marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas.

2 Z sesji Rady Gminy Radni uchwalili budżet na 2014 rok dokończenie ze str. 1 Sesję otworzył i obrady poprowadził przewodniczący rady Robert Pokrzywiński. Na wstępie powitał on uczestników sesji z wójtem Maciejem Lubeckim, po czym radni przyjęli porządek obrad. Zanim przystapiono do jego realizacji, głos oddano przedstawicielom mieszkańców gminy, którzy przyszli z konkretnym wnioskiem. Wyraził go Piotr Mróz. Chodzi o budowę na terenie gminy tzw. siłowni pod chmurką, wyposażonych w różne urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych. Idea tych siłowni zyskuje coraz wiekszą populaność w różnych miejscowościach kraju. Jest sugestia, by na terenie gminy Miedziana Góra powstało ich kilka, m.in. koło szkoły w Ćmińsku oraz obok placu przed Urzedem Gminy w Miedzianej Górze. W krótkiej dyskusji na ten temat dało się słyszeć głosy powszechnego poparcia tego zamysłu. Proponowano np. by na ten cel wykorzystać fundusz sołecki, a prezes LGD Dorzecza Bobrzy Jarosław Wałek zasugerował, by wykorzystać również środki unijne, ale najpierw trzeba znaleźć zaliczkę w postaci 20 proc. kosztów przedsięwzięcia, bo takie są wymogi unijne. Projekt mieszkańców został złożony do prezydium obrad i będzie analizowany przez komisje RG. W toku obrad radny Marian Korczyński wyraził protest przeciwko treści protokółu z obrad poprzedniej sesji dotyczący treści jego wypowiedzi. Na wniosek radnego Jacka Syski, zarządzono przerwę 30 minutową, by radni mogli się zpoznać z treścią protokółu, który dotarł do nich zbyt późno (z powodu choroby protokolantki). Po przerwie protokół przyjęto z uwagą, by radny M. Korczyńki wnióśł do niego swoją poprawkę na piśmie. Po załatwieniu spraw proceduralnych przystapiono do realizcji porządku obrad. Wójt przedstawił informację ze swoich prac między sesjami Rady Gminy (omówienie publikujemy oddzielnie). Radni przystapili następnie do podejmowania uchwał. Dotyczyły one: - woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy, - zmian w budżecie gminy na rok 2013, - ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy, - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata: przyjęcia bużetu gminy na rok 2014 projekt był dokładnie analizowany w komisjach RG, otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (odczytano ją na sesji). W dyskusji radny Jarosław Wałek zwrócił uwage, że w projekcie nic się nie mówi o zaopatrzeniu mieszkańcvów w wodę czy o remoncie przepustu drogowego w Światełku. Rekomendując projekt budżetu, wójt gminy podkreślił, że ze względu na sytuację finansową gminy, z inwestycji przewiduje się tylko rozbudowę oczyszczlni ścieków, a jeśli znajdą się środki, to zostaną przeznaczone przede wszystkim na remont dróg, przepustu w Światełku i wymianę rur wodociagowych. Ustosunkował się także do programów odnowy wsi, których realizacje trzeba praktycznie zawiesić ze względu na brak środków. Wójt zaapelował o przyjęcie budżetu gminy na rok Zarządzono głosowanie: budżet zatwierdzono przy dwóch głosach wstrzymujących się. Radni przyjęli także uchwały w sprawach: - uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowowści Ciosowa na lata: , - Regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych, innych skladników wynagrodzenia, - przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy, - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok a także programu przeciwdzialania narkomanii, - nadania nazw drogom wewnętrznym - w Porzeczu (Rubinowa) oraz w Ćmińku (Jesionowa). W kolejnych punktach porządku sesji przyjęto interpelacje radnych na piśmie. Wójt ustosunkowal się także do pytań i wniosków zgłoszonych przez radnych i sołtysów. Na tym sesję zakończono. (J.K.) Z sesji Rady Gminy 29 stycznia 2014 r. Justyna Błaszczyk nowym skarbnikiem gminy Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży ustanowienie wieloletniego programu osłonowego, zmiany w budżecie gminy na rok 2014, określenie przystanków autobusowych oraz odwołanie poprzedniej i powołanie nowej skarbnik gminy, to główne tematy, którymi zajęli się radni na sesji 29 stycznia br. Sesję otworzył i obrady poprowadził przewodniczący Rady Gminy Robert Pokrzywiński, który powitał uczestników obrad z wojtem gminy Maciejem Lubeckim. Radni przyjeli porządek obrad, po czym przeszli do jego realizacji. Wójt przedstawił informację ze swoich prac w okresie między sesjami, tj. od 31 grudnia ub. roku do 29 stycznia 2014 r. (omówienie publikujemy oddzielnie). Następnie radni przyjęli uchwały w sprawach: - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata: , - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata: (kryterium dochodowe wyniesie 150 % kryterium podstawowego), - dotyczących zmian w budżecie gminy na rok 2014 wprowadzono załącznik dot. inwestycji w tymże roku będzie to tylko jedna inwestycja: przebudowa drogi wraz z przebudową przepustu w m. Ćmińsk Światełek o wartości 400 tys. zł, - zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata: , będących konsekwencją bieżących zmian w budżecie gminy, - określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy. Główną decyzją rady tego dnia było odwołanie poprzedniej p. skarbnik Anny Kędziory (ze względów zdrowotnych) oraz powołanie nowej p. skarbnik Justyny Błaszczyk, dotychczasowej inspektor ds. budżetu w Referacie Finasowym UG (na zdjęciu - krótką notkę biograficzną publikujemy na str. 3). Trójka radnych złożyła następnie interpelacje na pismie dotyczące: planów odnowy Ćmińska Kościelnego, Bobrzy oraz Przyjma, umieszczenia w budżecie gminy opracowania projektu na budowę kanalizacji dla pozostałej części Ćmińska, zasadności wykonania remontu drogi przez pola w Kostomłotach Pierwszych oraz podatków od nieruchomości, które, zdaniem radnego, są zbyt wysokie. Wojt ustosunkuje się do nich na piśmie. Po wyczerpaniu porządku obrad, sesję zakończono. (J.) 2 Głos Miedzianej Góry

3 Nie był to czas stracony... Rozmowa z wójtem gminy Maciejem Lubeckim - Koniec jednego roku i początek drugiego skłaniają do refleksji nad czasem minionym oraz do nowych planów. Jaki był miniony 2013 rok w życiu gminy? - Miniony czas był pracowity i nie jest to czas stracony. Rok 2013 dla samorządu był bardzo trudnym rokiem. Ministerstwo Finansów wprowadziło wskaźniki ograniczające samorządy w zakresie zaciągania zobowiązań, dlatego też, aby utrzymać owe wskaźniki, budżet musiał zostać zmniejszony o pół miliona zł. To z kolei spowodowało ograniczenia we wszystkich dziedzinach. Mimo to, gmina, w miarę możliwości, korzysta z wielu różnych programów dofinansowania zewnętrznego w tym, oczywiście, z Unii Europejskiej. W ostatnich trzech latach uzyskaliśmy ponad 15 mln dotacji. Zrealizowano inwestycji za ponad 25 mln zł. Dużym sukcesem jest też uzyskane dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni. Nie zapomnieliśmy także o infrastrukturze typowo wiejskiej bo taką gminą właśnie jesteśmy. Nie tylko poprzez funkcjonowanie w naszej gminie funduszu sołeckiego, ale dzięki różnego rodzaju uzyskanego dofinansowania zwłaszcza z PROW Małe projekty, wiele świetlic wiejskich ma dobre warunki i infrastrukturę na funkcjonowanie. Kolejnym, znaczącym, w mojej ocenie, osiągnięciem było stworzenie 10 firm dzięki unijnej dotacji WUP-u. Myślę, że wszyscy odczuwamy codziennie to, że wyremontowaliśmy wiele dróg i chodników na terenie gminy. Jestem także dumy z realizacji wielu projektów szkolnych dla wszystkich grup wiekowych i nauczania szkolnego. Będziemy także walczyć z wykluczeniem cyfrowym na terenie naszej gminy poprzez zakup i dostarczenie bezpłatnie komputerów, wraz z siecią internetową, dla naszych mieszkańców a to też dzięki unijnym dotacjom. Za sukces uważam także zwiększanie się z roku na rok liczby stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, które same starają się sięgać po środki unijne i realizować projekty. - Co w minionym roku przyniosło Panu najwięcej satysfakcji? Wykształcenie średnie, ekonomiczne. Od 15 lutego 1990 r. zatrudniona w Urzędzie Gminy, w Referacie Finansowym, na stanowisku inspektora ds. budżetu. Zajmowała się nadzorem nad sprawozdawczością jednostek organizacyjnych gminy, planowaniem budżetu gminy oraz bieżącą księgowością w zakresie budżetu. Mieszka w Kielcach, ale pochodzi z Miedzianej Góry, tutaj ma rodzinę, którą często odwiedza. Posiada jedną córkę - Izabelę, panienkę, doktor chemii, mieszkającą we Wroclawiu. Pani Justyna dużo czyta, lubi długie spacery. - Najbardziej zadowolony jestem z bardzo dobrych wyników naszych szkół. Cieszę się, że włożone nakłady zaprocentowały dobrymi wynikami naszych uczniów. Realizacja wielu programów z funduszy unijnych pozwala na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci, poszerzanie ich horyzontów myślenia i zainteresowań. Wiele dzieci skorzystało z wyjazdów i zajęć, których, bez środków zewnętrznych, nie udałoby się przeprowadzić. - Jak to w życiu bywa, nie wszystkie zamierzenia i plany daje się zrealizować. Czego nie udało się przeprowadzić w gminie i z jakich powodów? - Miniony okres był okresem trudnym pod względem zabezpieczenia finansowego, pozwalającego na kontynuowanie prowadzonych na terenie gminy zadań inwestycyjnych. Za porażkę uważam fakt, iż nie udało nam się dokończyć budowy sieci kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach, jednak w tym miejscu pokładam duże nadzieje w przyszłej perspektywie programowania Nie udało się wybudować przepustu na Światełku, jednak mamy na ten cel pieniądze w tegorocznym budżecie. Również mam nadzieję, że przetarg na budowę kanalizacji w Tumlinie zostanie ogłoszony w tym roku. - Jakie są główne zamierzenia w życiu gminy w roku 2014? - Czekamy przede wszystkim na nowe rozdanie funduszy unijnych. Na pewno chcemy zmodernizować i rozbudować gospodarkę wodno kanalizacyjną w gminie oraz rozbudować oczyszczalnię ścieków w Kostomłotach Drugich, tak aby mogła działać dla całej gminy. Są do zagospodarowania pieniądze w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Z pewnością będziemy się w tym roku przygotowywać do wzięcia tych pieniędzy. Cały czas wiążemy duże nadzieje, że budowa centrum handlowego w Kostomłotach Pierwszych i całej infrastruktury z tym związanej wpłynie pozytywnie na rozwój naszej Justyna Błaszczyk nowy skarbnik Propozycję wójta na stanowisko skarbnika gminy przyjęła ze sporym wahaniem, wiedząc, że to bardzo odpowiedzialna funkcja, zwłaszcza gdy sytuacja ekonomiczna gmina jest niezbyt optymistyczna. Przyjęła jednak to wyzwanie, mając nadzieję, że jej bogate doświadcznie pozwoli rozwiązywać trudne problemy ekonomiczne. Justyna Błaszczyk została wybrana na to stanowisko przez radnych jednogłośnie na ostaniej sesji Rady Gminy. Nowa p. skarbnik liczy na dobrą współpracę z kierownictwem Urzędu Gminy, radnymi i wszystkimi, którym dobro gminy leży na sercu. gminy. Jako gmina zyskamy dodatkowe dochody i prestiż, mieszkańcy znajdą zatrudnienie i pojawią się nowe możliwości dla firm i usług. Zamierzamy poprawić także nawierzchnie przynajmniej kilku dróg szutrowych. - Rok bieżący, to rok wyborów samorządowych, a także gospodarzy gmin. Czy zamierza się Pan ponownie ubiegać o stanowisko wójta gminy? - Tak, zamierzam startować w wyborach. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Cieszę się, że dochody mieszkańców rosną, ale chciałbym jeszcze wykorzystać swe wieloletnie doświadczenie do budowania pozytywnego wizerunku naszej gminy, dalej stwarzać przyjazne warunki dla lepszego i bezpiecznego życia oraz dobrego odpoczynku na naszym terenie. - Dziękuje za rozmowę. Jerzy Kosowski USUŃ AZBEST! Tak jak w latach poprzednich, w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedziana Góra na lata , gmina prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Jednocześnie informuje się, że: wnioski można składać w terminie do 31 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy w pok. nr 7 i na stronie internetowej w zakładce Aktualności. Urząd Gminy stara się o dotację do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, dlatego bardzo ważne jest by osoby deklarujące wymianę pokrycia były do tego przygotowane, tj. na 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót dokonały zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa Al. IX Wieków Kielc 3, pok Program będzie realizowany do 31 października 2014 roku co oznacza, że najpóźniejszym terminem wymiany pokrycia dachowego będzie październik. W 2013 roku złożono 56 wniosków, w tym 5 wniosków dotyczących demontażu. Tak jak w latach poprzednich, ilość pozyskanych przez gminę środków umożliwiła przyznanie dofinansowania pokrywającego 100% kosztów robót wszystkim wnioskodawcom. Z dofinansowania skorzystało 52 właścicieli nieruchomości, w tym 3 właścicieli skorzystało z demontażu. Z 49 nieruchomości zostały odebrane odpady zawierające azbest zalegające na posesjach, natomiast 2 właścicieli zrezygnowało z demontażu pokrycia dachowego oraz 2 właścicieli zrezygnowało z odbioru azbestu. Łącznie z terenu gminy, w ramach programu, od roku 2007 usunięto 693,04 Mg odpadów zawierających azbest. W 2013 r. zostało usuniętych 110,8 Mg odpadów (14mb i m 2 ). Odpady zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych w Dobrowie, gm. Tuczępy. Luty 2014 Głos Miedzianej Góry 3

4 Fragment przedstawienia. Unijny projekt Człowiek - najlepsza inwestycja Kolumbowie z naszej gminy Przez prawie dwa lata szkolne (2011/2012 i 2012/2013) uczniowie klas: IV - VI szkół podstawowych w Kostomłotach Drugich, Ćmińsku i Porzeczu realizowali projekt Kolumbowie - odkrywcy świata, wspólfinansowany przez Europejski Fundusz Spoleczny Człowiek - najlepsza inwestycja. Koordynatorem projektu był Rafał Graczkowski, który ściśle współpracował z gminą Miedziana Góra, reprezentowaną przez kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy UG - Mariolę Jarubas. Urząd Gminy informuje, że opłata za gospodarowanie odpadami ma charakter deklaracyjny i należy ją uiszczać kwartalnie bez wezwania według poniższego harmonogramu: I kwartał do 15 marca danego roku, II kwartał do 15 maja danego roku, III kwartał do 15 września danego roku, IV kwartał do 15 listopada danego roku. Opłatę należy uiścić w wysokości wyliczonej samodzielnie i określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do wójta gminy w 2013 roku. Stawki opłat pozostają bez zmian. Przypominamy, że wysokość opłaty jest uzależniona od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe, zgodnie z poniższą tabelą. L.p. Rodzaj gospodarstwa Opłaty za odpady Opłata miesięczna od gospodarstwa prowadzącego selektywną zbiórkę nie prowadzącego selektywnej zbiórki 1. Gospodarstwo 1- osobowe 10,0 zł 16,0 zł 2. Gospodarstwo 2, 3 lub 4-osobowe 17,0 zł 30,0 zł 3. Gospodarstwo 5 - osobowe i powyżej 24,0 zł 45,0 zł Wpłat można dokonywać: na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miedziana Góra: Bank Spółdzielczy Kielce oddział M/Góra numer (w tytule przelewu należy wpisać: opłata za odpady ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację), lub w kasie Urzędu Gminy Miedziana Góra czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach , lub do rąk inkasenta sołtysa (w okresie 2 tygodni przed danym terminem płatności). Projekt realizowały 464 osoby, z trzech naszych szkół podstawowych, przy czym 174 uczniów poprawiło wynik nauczania w zajęciach wyrównawczych. Wartość projektu, to prawie 850 tys. zł, w całości pozyskanych z funduszu unijnego. O tym, jak wartościowy był to projekt i jak wiele dał naszym uczniom, niech świadczą nastepujące fakty: - rozszerzono umiejętności informatyczne o 400 godzin zajęć z tzw. e-learingu (matematyka, jezyk angielski, przyroda) w SP Ćmińsk i Kostomłoty Drugie, - zajęcia w kole z informatyki godzin, - koło języka angielskiego godzin, koło wyrównawcze z tego języka godzin, koło teatralne z języka ang godzin; razem: 1440 godz. języka angielskiego. Inne zajęcia: - doradztwo zawodowe - 60 godz.; zajęcia: jak pokonać stres/agresję? - 60 godz; zajęcia savoir vivre - 60 godz.; nauka jazdy na nartach - 60 godz., zajęcia z nauki konnej godz., zajęcia matematyczno - przyrodnicze godz., z języka polskiego - 60 godz., muzyczno - teatralne godz., nauka gry na gitarze godz., nauka tańca godz., zajęcia szybkiego czytania i zapamiętywania godz. Podczs realizacji projektu wyróżniono dziewięć kompetencji kluczowych: umiejętność pracy w zespole, poługiwania sie nowoczesną technologią informacyjną i komunikowania się, rozwiązywania problemów, wysłuchiwania innych i brania pod uwage ich punktu widzenia, korzystania z odmiennych źródeł informacji, porozumiewania się w kilku językach, łączenia i porządkowania rozmaitych porcji wiedzy, umiejętności radzenia sobie z niepewnością i złożonością oraz organizowania i oceniania własnej pracy. Inne korzysći z realizacji projektu: 48 wyjazdów na basen OLIMPIC w Strawczynku, 12 dwudniowych wyjazdów do parków krajobrazowycy na terenie całego kraju, 6 zielonych szkół, 36 wyjazdów do: teatru, kina i filharmonii, 6 obozów narciarskich, 4 plenery malarskie. Ze środkow unijnych zakupiono: platformę edukacyjną dla SP w Kostomłotach Drugich, gitary dla SP w Porzeczu i SP w Kostomłotach Drugich, mikroskopy dla SP w Ćmińsku. Uroczyste zakończenie projektu Kolumbowie... odbyło sie 18 grudnia w ZS w Ćmińsku. Obok Kolumbów z trzech szkół,w spotkaniu uczestniczyli m.in.: gospodarze gminy z wójtem Maciejem Lubeckim i przewodniczącym Rady Gminy Robertem Pokrzywińskim, radni RG, przedstawiciele UG zaangażowani w realizację projektu, Jerzy Środa - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy szkół podstawowych: Piotr Kwiecień, Marek Woś i Krzysztof Wójcikowski, który wprowadził zebranych w tematykę konferencji O szczegółach projektu i jego realizacji, wspierając się sprzętem multimedialnym, mówił jego koordynator Rafał Graczkowski. Nastepnie obejrzano krótkie filmiki o realizacji projektu w każdej z trzech szkół. Najbardziej spodobał się film z Porzecza, ktory zrealizowano w humorystycznej, a więc bardzo przystępnej, konwencji. W części artystycznej konferencji wystąpili uczniowie ze wszystkich trzech szkół realizujących projekt. Były to występy na wysokim poziomie: mogliśmy podziwiać zdolności taneczne uczennic ze SP w Ćmińsku oraz scenki teatralne z życia Krzysztofa Kolumba, krótki spektakl o Królewnie Śnieżce i krasnoludkach oraz scenkę w języku angielskim uczniów z Porzecza, przedstawienie o znanych postaciach Wielkiej Brytanii w wykonaniu uczniów z Kostomłotów Drugich. Kółko gitarowe z tej szkoły, prowadzone przez p. Ewelinę Wołowiec, zaprezentowało dwie, znane kolędy. Na zakończenie spotkania jego gospodarz, dyrektor Krzysztof Wójcikowski podziękował uczestnikom projektu, jego koordynatorowi i wspólrealizatorom z Urzędu Gminy za olbrzymi wkład pracy przy Kolumbach, który zaowocował tak wspaniałymi rezultatami. Podkreślili to w swoim wystąpieniach wójt gminy Maciej Lubecki oraz Jerzy Środa z Urzędu Marszałkowskiego, gratulując uczestnikom projektu tak cennych rezultatów. Dodajmy, że autorką scenariusza udanego przedstawienia artystycznego, na zakończenie konferencji, była Małgorzata Podgórska z ZS w Ćmińsku. Występująca, na zakończenie spotkania, utalentowana, szkolna piosenkarka Patrycja Żak, zaśpiewała o projekcie m.in.: Odszedł luksus i szkolny poemat... Niekoniecznie - ZS w Kostomłotach Drugich i Ćmińsku już przygotowują się do podobnego projektu unijnego, tym razem dla gimnazjalistów. (Kos.) 4 Głos Miedzianej Góry

5 Uczestnicy wspólnego śpiewania kolęd w Plusiku. Marszałek Adam Jarubas śpiewał i grał na gitarze Wspólne kolędowanie Śpiewanie kolęd, to niezaprzeczalnie jeden z najpiękniejszych zwyczajów w polskich domach, należy pamietać, że zródła kolęd tkwią w tradycji noworocznych obrzędów wzajemnego odwiedzania się i niesienia sobie życzeń. Kolędowanie zbliża ludzi, buduje więzi między nimi. Daje uczucie łączności i bliskości... Wychodząc z tej idei, Klub Plusik w Miedzianej Górze zorganizował 22 grudnia, wieczorem, Wspólne kolędowanie. Gościem honorowym i jednocześnie liderem tego śpiewania był marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który intonował kolędy i akompaniował zespołowi na gitarze. W trakcie wieczoru dowiedzieliśmy się, że marszłek, w czasach swojej młodości, przez siedem lat, grał na gitarze i śpiewał w zespole młodzieżowym. Marszałkowi towarzyszyli: na harmonii i saksofonie bracia Kamil i Dawid Zapałowie ze Szkoły Muzycznej w Kielcach oraz Zbigniew Wójcik na instrumentach perkusyjnych. Zespołowi pomagał dzielnie, na bębenku, wójt naszej gminy Maciej Lubecki. Wieczór kolęd prowadziły: Sylwia Bętkowska i Anna Zapała Śledź przeplatając śpiewanie słowem wiążącym: - Przenieśmy się na chwilę mówiła p. Ania kilkadziesiąt lat wstecz i przypomnijmy sobie jak wyglądała wigilia, zaczynała się ona już o świcie. Wierzono boowiem, że kto w wigilijny ranek zerwie się wcześnie z łóżka, ten nie będzie miał kłopotów z rannym wstawaniem ; panny chyłkiem wyciągały psa z zagrody i biegły na górkę. Patrzyły, w którą stronę pies zaszczeka, bo z tej miał nadejść kawaler, dobrze było ochlapać nogi wodą ze strumyka, żeby później być zdrowym... Najbardziej znane kolędy, m.in.: Gdy śliczna panna, Bóg się rodzi, Wśród nocnej ciszy, Anioł pasterzom mówił czy Mizerna cisza śpiewało kilkadziesiąt osób, które przyszły do Plusika, m.in. ksiądz proboszcz Mirosław Cichocki i radny Marian Korczyński. Sporo było młodzieży, na co dzień bywalców klubu w starej plebanii. Na koniec sympatycznego spotkania, p. Ania powiedziała m.in.: Pragniemy życzyć wszystkim tu zgromadzonym, aby te święta były dla nas czasem spokoju, miłości, życzliwości i wspomnień w gronie rodziny i przyjaciół. Aby nadzieja nas nie opuszczała a dobroć zawsze była z nami.... Po zakończeniu śpiewania kolęd, uczestnicy tego wieczoru składali sobie indywidualne życzenia. Było miło i nastrojowo... (Kos.) Zintegrowany Informator Pacjenta ZIP - można odebrać hasło i login! Wójt Gminy Miedziana Góra informuje mieszkańców, że roku będzie można odebrać w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze hasło i login dostępu do ZIP Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w godz.: w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze. Przypominamy, że Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), to specjalny portal, dzięki któremu każdy zainteresowany, po zalogowaniu na swoim komputerze, może między innymi: poznać wykaz świadczeń medycznych sfinansowanych przez NFZ, sprawdzić, jakie miał zlecane i wykonane badania, sprawdzić, jakie zrealizował recepty na leki refundowane, dowiedzieć się, ile kosztowały udzielone świadczenia medyczne i dopłaty do leków, sprawdzić status swojego ubezpieczenia, dowiedzieć się, gdzie jest zapisany do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej, sprawdzić kolejki oczekujących na wizyty w poszczególnych przychodniach, wyszukać placówki medyczne w całym kraju, łącznie z harmonogramem przyjęć i mapą dojazdu, które mają umowę z NFZ. Warunkiem dostępu do tych danych jest otrzymanie z NFZ loginu i hasła. Zapraszamy serdecznie po ich odbiór do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze. UWAGA! Po odbiór danych dostępowych należy się zgłaszać osobiście i okazać się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem. Istnieje możliwość wydania dostępu do ZIP dla dzieci (może odebrać ten rodzic, który zgłaszał dziecko do ubezpieczenia), a młodzież od 16 roku życia może odebrać login sama, bez rodziców, jeżeli tylko ma dowód osobisty. Luty 2014 Głos Miedzianej Góry 5

6 Bal karnawałowy dla maluchów Zabawa z Plusikiem Po niedawnych Mikołajkach, Stowarzyszenia Plusik zorganizowalo kolejną frajdę dla najmłodszych bal karnawałowy dla dzieci w wieku: 2 8 lat. Dlaczego akurat w tym przedziale wiekowym? - Realizujemy startegię Jana Amosa Komeńskiego, który twierdził, że pracę wychowawczą z dziećmi trzeba zacząć od najmłodszych lat. Bo właśnie dzieci od 2 roku życia już zaczynają reagować i uczyć się podstawowych funkcji życiowych. Takie spotkanie z rówieśnikami, przy muzyce, integruje i rozwija informowała prezes Plusika Krystyna Zapała. Bal odbył się 1 lutego w świetlicy OSP w Miedzianej Górze. Rodzice zapisali 110 maluchów z Miedzianej Góry oraz Kostomłotów Pierwszych i Drugich, które przyszły pod opieką rodziców. Dzieci były pięknie poprzebierane w różne stroje. Widzieliśmy więc: pannę młodą w białej sukni ślubnej. policjanta, rycerza, batmana i wielu innych przebierańców. A najmłodsżą uczestniczką balu była 7-miesięczna Marcelina Kowal z rodziny właścicieli Cukierni Angelina. Ta firma była głównym sponsorem balu, fundując maluchom górę słodyczy. Ze sponsorów trzeba też wymienić kwaciarnię Malwa, która zadbała o wystrój wnętrza świetlicy. Bal poprowadziły wolontariuszki Sylwia Bętkowska i Anna Zapała Śledź. Bezpłatnie muzyczną oprawę zapewnił didżej Piotr Kaniszewski. Bal odwiedził gospodarz gminy Maciej Lubecki, który życzył dzieciom i ich rodzicom sympatycznej zabawy, a potem Wiceminister obrony narodowej, Beata Oczkowicz z najmłodszą uczestniczką balu, 7 - miesięczną Marcelinką. częstował wszystkich wojskowymi krówkami. Cukierki zafundowała gość specjalny i niecodzienny balu wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz. Wiceszefowa naszych sił zbrojnych przeprowadziła wśród maluchów konkurs na temat wojska i patriotyzmu. Były więc proste (bo dla dzieci) pytania w rodzaju: co żołnierz trzyma w ręku (karabin), jakie kolory ma polska flaga, z kim pracuje w ministerstwie (z żołnierzami) itp. Za poprawne odpowiedzi minister wręczała nagrody w postaci koszulek z aplikacją czołgu, książki oraz wisiorki. Pani minister bawiła się potem z maluchami w takt muzyki mechanicznej. Dla dzieci i ich rodziców była to miła niespodzianka. Bal zakończył się wieczorem, dzieci miały naprawdę wielką frajdę. Brawo Plusik! (Kos.) Ponad 110 dzieci wzięło udzial w balu karnawałowym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Plusik. Z prac wójta między sesjami Rady Gminy Sprawozdanie wójta dotyczyło okresu: od 21 listopada do 30 grudnia 2013 roku. W tym czasie gospodarz gminy: - zawarł umowę z firmą EKO IN- WEST na nadzów inwestorski oczyszczalni ścieków, - przygotował stanowisko dla Związku Miast i Gminy Regionu Świętokrzyskiego w sprawie oświetlenia węzłów na drogach ekspresowych (gminy obarczono obowiązkiem odpłatności za to oświetlenie, co stanowi duże obciążenie budżetów), Wójt prowadził rozmowy z: - Firmą Econ w sprawie dokumentacji projektowej kanalizacji chodzi o przejęcie zadań po poprzedniej firmie, - Nadleśniczym Nadleśnictwa Kielce w sprawie wytyczenia i oznakowania tras biegowych na nartach chodzi o trasy w Ciosowej, nadleśnictwo popiera ten wniosek, - marszałkiem województwa świętokrzyskiego w sprawie przebiegu drogi S 74, - osobami prowadzącymi kontrolę z RIO dot. protokółu pokontrolnego. Wójt uczestniczył w posiedzeniach: komisji Rady Gminy, Rady Powiatu, rad społecznych ośrodków zdrowia. Maciej Lubecki spotkał się z przedstawicielami klubów piłkarskich, rozmawiając o ich problemach, z młodzieżą z okazji Barbórki, z mieszkańcami podczas choinki w Miedzianej Gorze i na wigilii w Bobrzy, z organizatorami i uczestnikami wojewódzkiego turnieju szachowego dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów (pisaliśmy dość szeroko o tym turnieju). Wójt przygotował wręczenie odznaczeń dla małżeństw Za długoletnie pożycie małżeńskie. Ponadto rozwiązywał na bieżąco problemy wynikłe z pracy UG, jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańców. W okresie od 31 grudnia 2013 r. do 29 stycznia 2014 roku, wojt: - zawarł porozumienie z miastem Kielce oraz gminami tzw. Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na wspólne realizowanie zadań zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym dla KOF, - prowadził rozmowy z: prezydentem Kielc w sprawie zapisów w porozumieniu z KOF, starostą kieleckim w sprawie chodników przy drogach powiatowych, przedstawicielami wojewody w sprawie dodatkowych środków na urządzenia do oczyszczalni ścieków. Wójt uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu LGD Dorzecze Bobrzy, spotkaniu Zarządu Powiatu Kielckiego w Zlewni Górnej Nidy, komisjach Rady Gminy, w spotkaniu z mieszkańcami Laskowej w sprawie schroniska dla psów oraz w spotkaniu z gronem pedagogicznym Zespołu Szkół w Ćmińsku. Ponadto na bieżąco rozwiązywał problemy wynikłe z pracy UG, jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańców. Ogłoszenia wójta gminy Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat. Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie - Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (pokój nr 19), tel.: , wew. 46. * * * Wójt Gminy Miedziana Góra informuje że w pok. nr 31 Urzędu Gminy w Miedzianej Górze udostępnione są projekty planów miejscowych oraz zmian w Studium na terenie sołectwa Kostomłoty Pierwsze dotyczące przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice Kielce Piaski oraz terenów zabudowy mieszkalnej w rejonie ulic Starowiejskiej, Świętego Jana, Podmiejskiej, Maciejówka, Dworska (bez części dotyczącej Centrum Handlowego ). Z projektami tymi można zapoznać się do dnia 3 marca 2014 r. Bliższe szczegóły na stronie internetowej w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne. 6 Głos Miedzianej Góry

7 Zimowe utrzymanie dróg Drogi odśnieżone, chodniki nie! Zima nieco popuściła, ale pewnie jeszcze da nam się we znaki. Dość intensywne opady śniegu w styczniu spowodowały spore zakłócenia w ruchu komunikacyjnym. Służby drogowe miały więc co robić. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest Zaklad Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze. Jak informuje jego kierownik Zdzisław Zapała, ZGK dysponuje ciągnikiem rolniczym z pługiem i piaskarką oraz samochodem marki mercedes wyposażonym w pług. Zdaniem kierownika Zapały, ta liczba sprzętu wystarczy, by poradzić sobie z odśnieżaniem i piaskowaniem dróg gminnych. Dotychczas wysypano na nie 120 ton piasku z solą, w zapasie pozostało jeszcze 80 ton. Oprócz tego w miejscach zagrożenia, przygotowano kopczyki piasku, który - w razie potrzeby - kierowcy mogą wykorzystać do poprawy przejezdności. Kilka dni temu dokonaliśmy rekonesansu dróg w gminie i musimy stwierdzić, że wszystkie były odśnieżone i posypane piaskiem, tworząc dobre warunki jazdy. Kompletnie natomiast o swoich obowiązkach zapomnieli właściciele posesji, na których spoczywa odpowiedzialność odśnieżania chodników na długości danej posesji (także nie zamieszkanej). W Maciejówce, Ćmińsku Wyrowce, w Tumli- nie a nawet w centrum Miedzianej Góry (a pewnie i w pozostałych miejscowościach, gdzie nie byliśmy), chodniki były przysypane śniegiem. W Maciejówce, z tego powodu, niektórzy właściciele posesji musieli zapłacić mandaty za tę indolencję i nie przestrzeganie przepisów ustawy i miejscowego prawa lokalnego (uchwała Rady Gminy). Niedrożność chodników spraw i a b o w i e m, że piesi muszą chodzić jezdnią, stwarzając zagrożenie dla ruchu pojazdów. Warto chyba, w tej sytuacji, zaapelować do policji, by więcej mandatów powędrowało do niepoprawnych właścicieli posesji. Przy okazji podajemy kontakty z odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg pracownikami ZGK: Kierownik ZGK Zdzisław Zapała, tel.: lub 41/ , obsługa ciągnika rolniczego: Andrzej Gorzelak, tel.: , Jerzy Lisowski, tel.: ; mercedes : Tadeusz Majka, tel.: , Rafał Jaworski, tel.: W Urzędzie Gminy drogami zajmuje się inspektor ds. dróg Marcin Chrzęszczyk, tel.: lub 41/ wew. 47 w godzinach pracy. Ulica Urzędnicza odśnieżona przez ZGK, chodniki, niestety, nie. Właściciele posesji znowu zaspali... Luty 2014 Głos Miedzianej Góry 7

8 W Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Nasi wysoko! W 22 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach i powiecie kieleckim zebrano prawie 450 tys. zł. Spory udział w tej zbiórce miała także nasza gmina, gdzie doliczono się ze zbiórki prawie zł. Dało to gminie Miedziana Góra piąte miejsce wśród gmin powiatu kieleckiego. Tak dobry wynik to zasługa sztabu orkiestry zorganizowanego przez Piotra Popiela ze Spektrum Możliwości, który pracował w remizie OSP w Kostomłotach Drugich. W dniu, kiedy WOŚP dawała swój koncert (12 stycznia br.), już od godz w tzw. teren wyruszyło 40 wolontariuszy. jak również zademonstrowaliśmy pokaz ratownictwa technicznego z wydobyciem i udzieleniem pierwszej pomocy osobie poszkodowanej z rozbitego pojazdu. Pokazy jak i nasze licytacje cieszą się z roku na rok coraz więk- Efekty ich kwesty okazały się szym zainteresowaniem. rewelacyjne. - Jak co roku orkiestrowe granie rozpoczęliśmy w godzinach rannych na giełdzie w Miedzianej Górze oraz w kieleckich marketach informuje Magdalena Żak z OSP w Ćmińsku. O godzinie 13:00 rozpoczęliśmy główną kwestę na ul. Sienkiewicza w Kielcach. Zorganizowaliśmy wiele ciekawych licytacji Oprócz zdjęć w pojazdach ratowniczych, czy strażackim hełmie bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się strażacki sprzęt oraz strażak w ubraniu żaroodpornym zwany Kosmitą. Swoją obecnością podczas świątecznego grania zaszczyciła Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Dorzecze Bobrzy Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju W restauracji Fantazja w Ćmińsku, 3 stycznia br., odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Dorzecze Bobrzy. Zebranych powitał prezes zarządu Jarosław Wałek, uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego członka stowarzyszenia Janusza Główczyńskiego. stowarzyszenia, między innymi podjęto uchwały w sprawie zmiany wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju, wybrano nowego członka Rady LGD Dorzecze Spotkanie poprowadził Łukasz Bobrzy Zbigniewa Piątka wójta Chlebny. Zebranie podjęło wiele ważnych decyzji dotyczących działalności gminy Piekoszów. Na zakończenie obrad złożono sobie życzenia noworoczne. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny w środy i soboty Urząd Gminy w Miedzianej Górze informuje, że uruchomiony, w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany w Kostomłotach Drugich przy ul. Ekologicznej (przy oczyszczalni ścieków). W PSZOK - u bezpłatnie przyjmowane są od mieszkańców gminy następujące rodzaje odpadów komunalnych: - odpady zielone (w szczególności Punkt Selektywnego Zbierania rozdrobnione gałęzie, liście, skoszona trawa) w okresie od początku maja do końca października, popiół w okresie od początku listopada do końca kwietnia, opakowania metalowe, przeterminowane Odpadów Komunalnych czynny jest: - w środy, w godz.: oraz w soboty, w godz.: Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. Pamiętajmy, chemikalia, przeterminowane leki, że dostarczone odpady muszą być zużyte opony, zużyte baterie, ogniwa i akumulatory. posegregowane (rozdzielone na poszczególne frakcje). nas wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz. W świątecznym graniu łącznie z naszej jednostki udział wzięło 25 osób. Kwota jaką udało nam się zebrać to 6.745,75 zł. Na zdjęciu: Strażacy z OSP Ćmińsk kwestowali na ul. Sienkiewicza w Kielcach. Obradowało Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gospodarczych W Urzędzie Gminy, 7 lutego br., obradowało Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gospodarczychy Gminy Miedziana Góra. Spotkanie poprowadził prezes stowarzyszenia Ryszard A. Żelazny, który powitał uczestników zebrania oraz gości: marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalenę Kędzierską, dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UM Grzegorza Orawca oraz wójta gminy Macieja Lubeckiego. Gospodarz gminy zapoznał zebranych z sytuacją gospodarczą oraz najbliższymi planami rozwojowymi (czyt. wywiad z wójtem na str. 3), marszałek województwa mówił o przygotowaniach do wykorzystania nowych funduszy unijnych (z puli: ). Jego wypowiedź uzupełnili: dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz dyrektor AMiRR. W dyskusji uczestnicy spotkania zadali gościom sporo pytań dotyczących m.in.: pożyczek i ich oprocentowania dla przedsiębiorców oraz udziału własnego beneficjentów, działów gospodarki, na które przeznaczone zostaną największe środki pomocowe Unii Europejskiej, budowy urządzeń energii odnawialnej, realizacji pomysłów na rozwój gospodarki oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków o dotacje unijne. Szerzej o dzialalności stowarzyszenia napiszemy za miesiąc w wywiadzie z prezesem Forum Inicjatyw Gospodarczych. (Kos.)

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja Łask zyskał Centrum Idei KU HUMANIZMOWI Po kilku latach

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ Numer 1/2008 Teresiński Miesięcznik Samorządowy ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ czytaj strona 4 Zmodernizowana zostanie Oczyszczalnia Ścieków w Granicach. Mimo przygotowań

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Pszczyńska na finiszu. Referendum w sprawie hałdy? Znalazła się firma zainteresowana zagospodarowaniem hałdy w Rudziczce. Mieszkańcy są sceptyczni.

Pszczyńska na finiszu. Referendum w sprawie hałdy? Znalazła się firma zainteresowana zagospodarowaniem hałdy w Rudziczce. Mieszkańcy są sceptyczni. Nr 12 (209) Grudzień 2011 ISSN 1234-8457 Cena 1,70 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy Suszec składamy z okazji Świąt Bożego Narodzenia serdeczne życzenia pokoju, zgody i radości z przeżycia najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LXIII/2013

Protokół Nr LXIII/2013 Protokół Nr LXIII/2013 sesji zwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

PUCHACZÓW NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744. BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW Styczeń Luty 2012 Nr 3(1/2012)

PUCHACZÓW NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744. BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW Styczeń Luty 2012 Nr 3(1/2012) PUCHACZÓW NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 wieści z gminy BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW Styczeń Luty 2012 Nr 3(1/2012) Ruszyło Lodowisko Na okładce: Dziewczęta na lodowisku w Puchaczowie

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny!

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Styczeń 2012 1 Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Forum Samorządowe NASZA GMINA serdecznie zaprasza na Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny, który odbędzie się w dniu 4 lutego 2012r. w Hotelu UNITRAL

Bardziej szczegółowo

Dachy w centrum uwagi

Dachy w centrum uwagi MIESIĘCZNIK NR 2/167 LUTY 2006 W numerze: O zagrożeniach w bezpiecznym mieście, czyli 37. sesja Rady Miasta Jak dotrzymać umowy z Delitissue Do czego obliguje Regulamin utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 2 W NUMERZE Strona 3-4 Wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Strona 5 11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości XX sesja Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 >

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 > ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁU- PIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo