Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str."

Transkrypt

1 Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str. 3 Luty 2014 Nr 1 (132) Z sesji Rady Gminy Radni uchwalili budżet na 2014 rok Justyna Błaszczyk nowym skarbnikiem gminy 30 grudnia 2013 r. odbyła się sesja Rady Gminy w Miedzianej Górze. Głównym celem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok. Ponadto przyjęto kilka innych uchwał ważnych dla funkcjonowania gminy. dokończenie na str. 2 Radni przyjmują budżet gminy Miedziana Góra na 2014 rok. Uczestnicy imprezy podsumowującej zrealizowany projekt unijny. Unijny projekt Człowiek - najlepsza inwestycja Kolumbowie z naszej gminy - czytaj na str. 4 Marszałek Adam Jarubas śpiewał i grał na gitarze Wspólne kolędowanie - czytaj na str. 5 W zespole, akompaniującym kolędnikom, wystąpił z gitarą marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas.

2 Z sesji Rady Gminy Radni uchwalili budżet na 2014 rok dokończenie ze str. 1 Sesję otworzył i obrady poprowadził przewodniczący rady Robert Pokrzywiński. Na wstępie powitał on uczestników sesji z wójtem Maciejem Lubeckim, po czym radni przyjęli porządek obrad. Zanim przystapiono do jego realizacji, głos oddano przedstawicielom mieszkańców gminy, którzy przyszli z konkretnym wnioskiem. Wyraził go Piotr Mróz. Chodzi o budowę na terenie gminy tzw. siłowni pod chmurką, wyposażonych w różne urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych. Idea tych siłowni zyskuje coraz wiekszą populaność w różnych miejscowościach kraju. Jest sugestia, by na terenie gminy Miedziana Góra powstało ich kilka, m.in. koło szkoły w Ćmińsku oraz obok placu przed Urzedem Gminy w Miedzianej Górze. W krótkiej dyskusji na ten temat dało się słyszeć głosy powszechnego poparcia tego zamysłu. Proponowano np. by na ten cel wykorzystać fundusz sołecki, a prezes LGD Dorzecza Bobrzy Jarosław Wałek zasugerował, by wykorzystać również środki unijne, ale najpierw trzeba znaleźć zaliczkę w postaci 20 proc. kosztów przedsięwzięcia, bo takie są wymogi unijne. Projekt mieszkańców został złożony do prezydium obrad i będzie analizowany przez komisje RG. W toku obrad radny Marian Korczyński wyraził protest przeciwko treści protokółu z obrad poprzedniej sesji dotyczący treści jego wypowiedzi. Na wniosek radnego Jacka Syski, zarządzono przerwę 30 minutową, by radni mogli się zpoznać z treścią protokółu, który dotarł do nich zbyt późno (z powodu choroby protokolantki). Po przerwie protokół przyjęto z uwagą, by radny M. Korczyńki wnióśł do niego swoją poprawkę na piśmie. Po załatwieniu spraw proceduralnych przystapiono do realizcji porządku obrad. Wójt przedstawił informację ze swoich prac między sesjami Rady Gminy (omówienie publikujemy oddzielnie). Radni przystapili następnie do podejmowania uchwał. Dotyczyły one: - woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy, - zmian w budżecie gminy na rok 2013, - ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy, - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata: przyjęcia bużetu gminy na rok 2014 projekt był dokładnie analizowany w komisjach RG, otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (odczytano ją na sesji). W dyskusji radny Jarosław Wałek zwrócił uwage, że w projekcie nic się nie mówi o zaopatrzeniu mieszkańcvów w wodę czy o remoncie przepustu drogowego w Światełku. Rekomendując projekt budżetu, wójt gminy podkreślił, że ze względu na sytuację finansową gminy, z inwestycji przewiduje się tylko rozbudowę oczyszczlni ścieków, a jeśli znajdą się środki, to zostaną przeznaczone przede wszystkim na remont dróg, przepustu w Światełku i wymianę rur wodociagowych. Ustosunkował się także do programów odnowy wsi, których realizacje trzeba praktycznie zawiesić ze względu na brak środków. Wójt zaapelował o przyjęcie budżetu gminy na rok Zarządzono głosowanie: budżet zatwierdzono przy dwóch głosach wstrzymujących się. Radni przyjęli także uchwały w sprawach: - uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowowści Ciosowa na lata: , - Regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych, innych skladników wynagrodzenia, - przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy, - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok a także programu przeciwdzialania narkomanii, - nadania nazw drogom wewnętrznym - w Porzeczu (Rubinowa) oraz w Ćmińku (Jesionowa). W kolejnych punktach porządku sesji przyjęto interpelacje radnych na piśmie. Wójt ustosunkowal się także do pytań i wniosków zgłoszonych przez radnych i sołtysów. Na tym sesję zakończono. (J.K.) Z sesji Rady Gminy 29 stycznia 2014 r. Justyna Błaszczyk nowym skarbnikiem gminy Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży ustanowienie wieloletniego programu osłonowego, zmiany w budżecie gminy na rok 2014, określenie przystanków autobusowych oraz odwołanie poprzedniej i powołanie nowej skarbnik gminy, to główne tematy, którymi zajęli się radni na sesji 29 stycznia br. Sesję otworzył i obrady poprowadził przewodniczący Rady Gminy Robert Pokrzywiński, który powitał uczestników obrad z wojtem gminy Maciejem Lubeckim. Radni przyjeli porządek obrad, po czym przeszli do jego realizacji. Wójt przedstawił informację ze swoich prac w okresie między sesjami, tj. od 31 grudnia ub. roku do 29 stycznia 2014 r. (omówienie publikujemy oddzielnie). Następnie radni przyjęli uchwały w sprawach: - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata: , - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata: (kryterium dochodowe wyniesie 150 % kryterium podstawowego), - dotyczących zmian w budżecie gminy na rok 2014 wprowadzono załącznik dot. inwestycji w tymże roku będzie to tylko jedna inwestycja: przebudowa drogi wraz z przebudową przepustu w m. Ćmińsk Światełek o wartości 400 tys. zł, - zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata: , będących konsekwencją bieżących zmian w budżecie gminy, - określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy. Główną decyzją rady tego dnia było odwołanie poprzedniej p. skarbnik Anny Kędziory (ze względów zdrowotnych) oraz powołanie nowej p. skarbnik Justyny Błaszczyk, dotychczasowej inspektor ds. budżetu w Referacie Finasowym UG (na zdjęciu - krótką notkę biograficzną publikujemy na str. 3). Trójka radnych złożyła następnie interpelacje na pismie dotyczące: planów odnowy Ćmińska Kościelnego, Bobrzy oraz Przyjma, umieszczenia w budżecie gminy opracowania projektu na budowę kanalizacji dla pozostałej części Ćmińska, zasadności wykonania remontu drogi przez pola w Kostomłotach Pierwszych oraz podatków od nieruchomości, które, zdaniem radnego, są zbyt wysokie. Wojt ustosunkuje się do nich na piśmie. Po wyczerpaniu porządku obrad, sesję zakończono. (J.) 2 Głos Miedzianej Góry

3 Nie był to czas stracony... Rozmowa z wójtem gminy Maciejem Lubeckim - Koniec jednego roku i początek drugiego skłaniają do refleksji nad czasem minionym oraz do nowych planów. Jaki był miniony 2013 rok w życiu gminy? - Miniony czas był pracowity i nie jest to czas stracony. Rok 2013 dla samorządu był bardzo trudnym rokiem. Ministerstwo Finansów wprowadziło wskaźniki ograniczające samorządy w zakresie zaciągania zobowiązań, dlatego też, aby utrzymać owe wskaźniki, budżet musiał zostać zmniejszony o pół miliona zł. To z kolei spowodowało ograniczenia we wszystkich dziedzinach. Mimo to, gmina, w miarę możliwości, korzysta z wielu różnych programów dofinansowania zewnętrznego w tym, oczywiście, z Unii Europejskiej. W ostatnich trzech latach uzyskaliśmy ponad 15 mln dotacji. Zrealizowano inwestycji za ponad 25 mln zł. Dużym sukcesem jest też uzyskane dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni. Nie zapomnieliśmy także o infrastrukturze typowo wiejskiej bo taką gminą właśnie jesteśmy. Nie tylko poprzez funkcjonowanie w naszej gminie funduszu sołeckiego, ale dzięki różnego rodzaju uzyskanego dofinansowania zwłaszcza z PROW Małe projekty, wiele świetlic wiejskich ma dobre warunki i infrastrukturę na funkcjonowanie. Kolejnym, znaczącym, w mojej ocenie, osiągnięciem było stworzenie 10 firm dzięki unijnej dotacji WUP-u. Myślę, że wszyscy odczuwamy codziennie to, że wyremontowaliśmy wiele dróg i chodników na terenie gminy. Jestem także dumy z realizacji wielu projektów szkolnych dla wszystkich grup wiekowych i nauczania szkolnego. Będziemy także walczyć z wykluczeniem cyfrowym na terenie naszej gminy poprzez zakup i dostarczenie bezpłatnie komputerów, wraz z siecią internetową, dla naszych mieszkańców a to też dzięki unijnym dotacjom. Za sukces uważam także zwiększanie się z roku na rok liczby stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, które same starają się sięgać po środki unijne i realizować projekty. - Co w minionym roku przyniosło Panu najwięcej satysfakcji? Wykształcenie średnie, ekonomiczne. Od 15 lutego 1990 r. zatrudniona w Urzędzie Gminy, w Referacie Finansowym, na stanowisku inspektora ds. budżetu. Zajmowała się nadzorem nad sprawozdawczością jednostek organizacyjnych gminy, planowaniem budżetu gminy oraz bieżącą księgowością w zakresie budżetu. Mieszka w Kielcach, ale pochodzi z Miedzianej Góry, tutaj ma rodzinę, którą często odwiedza. Posiada jedną córkę - Izabelę, panienkę, doktor chemii, mieszkającą we Wroclawiu. Pani Justyna dużo czyta, lubi długie spacery. - Najbardziej zadowolony jestem z bardzo dobrych wyników naszych szkół. Cieszę się, że włożone nakłady zaprocentowały dobrymi wynikami naszych uczniów. Realizacja wielu programów z funduszy unijnych pozwala na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci, poszerzanie ich horyzontów myślenia i zainteresowań. Wiele dzieci skorzystało z wyjazdów i zajęć, których, bez środków zewnętrznych, nie udałoby się przeprowadzić. - Jak to w życiu bywa, nie wszystkie zamierzenia i plany daje się zrealizować. Czego nie udało się przeprowadzić w gminie i z jakich powodów? - Miniony okres był okresem trudnym pod względem zabezpieczenia finansowego, pozwalającego na kontynuowanie prowadzonych na terenie gminy zadań inwestycyjnych. Za porażkę uważam fakt, iż nie udało nam się dokończyć budowy sieci kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach, jednak w tym miejscu pokładam duże nadzieje w przyszłej perspektywie programowania Nie udało się wybudować przepustu na Światełku, jednak mamy na ten cel pieniądze w tegorocznym budżecie. Również mam nadzieję, że przetarg na budowę kanalizacji w Tumlinie zostanie ogłoszony w tym roku. - Jakie są główne zamierzenia w życiu gminy w roku 2014? - Czekamy przede wszystkim na nowe rozdanie funduszy unijnych. Na pewno chcemy zmodernizować i rozbudować gospodarkę wodno kanalizacyjną w gminie oraz rozbudować oczyszczalnię ścieków w Kostomłotach Drugich, tak aby mogła działać dla całej gminy. Są do zagospodarowania pieniądze w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Z pewnością będziemy się w tym roku przygotowywać do wzięcia tych pieniędzy. Cały czas wiążemy duże nadzieje, że budowa centrum handlowego w Kostomłotach Pierwszych i całej infrastruktury z tym związanej wpłynie pozytywnie na rozwój naszej Justyna Błaszczyk nowy skarbnik Propozycję wójta na stanowisko skarbnika gminy przyjęła ze sporym wahaniem, wiedząc, że to bardzo odpowiedzialna funkcja, zwłaszcza gdy sytuacja ekonomiczna gmina jest niezbyt optymistyczna. Przyjęła jednak to wyzwanie, mając nadzieję, że jej bogate doświadcznie pozwoli rozwiązywać trudne problemy ekonomiczne. Justyna Błaszczyk została wybrana na to stanowisko przez radnych jednogłośnie na ostaniej sesji Rady Gminy. Nowa p. skarbnik liczy na dobrą współpracę z kierownictwem Urzędu Gminy, radnymi i wszystkimi, którym dobro gminy leży na sercu. gminy. Jako gmina zyskamy dodatkowe dochody i prestiż, mieszkańcy znajdą zatrudnienie i pojawią się nowe możliwości dla firm i usług. Zamierzamy poprawić także nawierzchnie przynajmniej kilku dróg szutrowych. - Rok bieżący, to rok wyborów samorządowych, a także gospodarzy gmin. Czy zamierza się Pan ponownie ubiegać o stanowisko wójta gminy? - Tak, zamierzam startować w wyborach. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Cieszę się, że dochody mieszkańców rosną, ale chciałbym jeszcze wykorzystać swe wieloletnie doświadczenie do budowania pozytywnego wizerunku naszej gminy, dalej stwarzać przyjazne warunki dla lepszego i bezpiecznego życia oraz dobrego odpoczynku na naszym terenie. - Dziękuje za rozmowę. Jerzy Kosowski USUŃ AZBEST! Tak jak w latach poprzednich, w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedziana Góra na lata , gmina prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Jednocześnie informuje się, że: wnioski można składać w terminie do 31 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy w pok. nr 7 i na stronie internetowej w zakładce Aktualności. Urząd Gminy stara się o dotację do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, dlatego bardzo ważne jest by osoby deklarujące wymianę pokrycia były do tego przygotowane, tj. na 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót dokonały zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa Al. IX Wieków Kielc 3, pok Program będzie realizowany do 31 października 2014 roku co oznacza, że najpóźniejszym terminem wymiany pokrycia dachowego będzie październik. W 2013 roku złożono 56 wniosków, w tym 5 wniosków dotyczących demontażu. Tak jak w latach poprzednich, ilość pozyskanych przez gminę środków umożliwiła przyznanie dofinansowania pokrywającego 100% kosztów robót wszystkim wnioskodawcom. Z dofinansowania skorzystało 52 właścicieli nieruchomości, w tym 3 właścicieli skorzystało z demontażu. Z 49 nieruchomości zostały odebrane odpady zawierające azbest zalegające na posesjach, natomiast 2 właścicieli zrezygnowało z demontażu pokrycia dachowego oraz 2 właścicieli zrezygnowało z odbioru azbestu. Łącznie z terenu gminy, w ramach programu, od roku 2007 usunięto 693,04 Mg odpadów zawierających azbest. W 2013 r. zostało usuniętych 110,8 Mg odpadów (14mb i m 2 ). Odpady zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych w Dobrowie, gm. Tuczępy. Luty 2014 Głos Miedzianej Góry 3

4 Fragment przedstawienia. Unijny projekt Człowiek - najlepsza inwestycja Kolumbowie z naszej gminy Przez prawie dwa lata szkolne (2011/2012 i 2012/2013) uczniowie klas: IV - VI szkół podstawowych w Kostomłotach Drugich, Ćmińsku i Porzeczu realizowali projekt Kolumbowie - odkrywcy świata, wspólfinansowany przez Europejski Fundusz Spoleczny Człowiek - najlepsza inwestycja. Koordynatorem projektu był Rafał Graczkowski, który ściśle współpracował z gminą Miedziana Góra, reprezentowaną przez kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy UG - Mariolę Jarubas. Urząd Gminy informuje, że opłata za gospodarowanie odpadami ma charakter deklaracyjny i należy ją uiszczać kwartalnie bez wezwania według poniższego harmonogramu: I kwartał do 15 marca danego roku, II kwartał do 15 maja danego roku, III kwartał do 15 września danego roku, IV kwartał do 15 listopada danego roku. Opłatę należy uiścić w wysokości wyliczonej samodzielnie i określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do wójta gminy w 2013 roku. Stawki opłat pozostają bez zmian. Przypominamy, że wysokość opłaty jest uzależniona od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe, zgodnie z poniższą tabelą. L.p. Rodzaj gospodarstwa Opłaty za odpady Opłata miesięczna od gospodarstwa prowadzącego selektywną zbiórkę nie prowadzącego selektywnej zbiórki 1. Gospodarstwo 1- osobowe 10,0 zł 16,0 zł 2. Gospodarstwo 2, 3 lub 4-osobowe 17,0 zł 30,0 zł 3. Gospodarstwo 5 - osobowe i powyżej 24,0 zł 45,0 zł Wpłat można dokonywać: na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miedziana Góra: Bank Spółdzielczy Kielce oddział M/Góra numer (w tytule przelewu należy wpisać: opłata za odpady ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację), lub w kasie Urzędu Gminy Miedziana Góra czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach , lub do rąk inkasenta sołtysa (w okresie 2 tygodni przed danym terminem płatności). Projekt realizowały 464 osoby, z trzech naszych szkół podstawowych, przy czym 174 uczniów poprawiło wynik nauczania w zajęciach wyrównawczych. Wartość projektu, to prawie 850 tys. zł, w całości pozyskanych z funduszu unijnego. O tym, jak wartościowy był to projekt i jak wiele dał naszym uczniom, niech świadczą nastepujące fakty: - rozszerzono umiejętności informatyczne o 400 godzin zajęć z tzw. e-learingu (matematyka, jezyk angielski, przyroda) w SP Ćmińsk i Kostomłoty Drugie, - zajęcia w kole z informatyki godzin, - koło języka angielskiego godzin, koło wyrównawcze z tego języka godzin, koło teatralne z języka ang godzin; razem: 1440 godz. języka angielskiego. Inne zajęcia: - doradztwo zawodowe - 60 godz.; zajęcia: jak pokonać stres/agresję? - 60 godz; zajęcia savoir vivre - 60 godz.; nauka jazdy na nartach - 60 godz., zajęcia z nauki konnej godz., zajęcia matematyczno - przyrodnicze godz., z języka polskiego - 60 godz., muzyczno - teatralne godz., nauka gry na gitarze godz., nauka tańca godz., zajęcia szybkiego czytania i zapamiętywania godz. Podczs realizacji projektu wyróżniono dziewięć kompetencji kluczowych: umiejętność pracy w zespole, poługiwania sie nowoczesną technologią informacyjną i komunikowania się, rozwiązywania problemów, wysłuchiwania innych i brania pod uwage ich punktu widzenia, korzystania z odmiennych źródeł informacji, porozumiewania się w kilku językach, łączenia i porządkowania rozmaitych porcji wiedzy, umiejętności radzenia sobie z niepewnością i złożonością oraz organizowania i oceniania własnej pracy. Inne korzysći z realizacji projektu: 48 wyjazdów na basen OLIMPIC w Strawczynku, 12 dwudniowych wyjazdów do parków krajobrazowycy na terenie całego kraju, 6 zielonych szkół, 36 wyjazdów do: teatru, kina i filharmonii, 6 obozów narciarskich, 4 plenery malarskie. Ze środkow unijnych zakupiono: platformę edukacyjną dla SP w Kostomłotach Drugich, gitary dla SP w Porzeczu i SP w Kostomłotach Drugich, mikroskopy dla SP w Ćmińsku. Uroczyste zakończenie projektu Kolumbowie... odbyło sie 18 grudnia w ZS w Ćmińsku. Obok Kolumbów z trzech szkół,w spotkaniu uczestniczyli m.in.: gospodarze gminy z wójtem Maciejem Lubeckim i przewodniczącym Rady Gminy Robertem Pokrzywińskim, radni RG, przedstawiciele UG zaangażowani w realizację projektu, Jerzy Środa - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy szkół podstawowych: Piotr Kwiecień, Marek Woś i Krzysztof Wójcikowski, który wprowadził zebranych w tematykę konferencji O szczegółach projektu i jego realizacji, wspierając się sprzętem multimedialnym, mówił jego koordynator Rafał Graczkowski. Nastepnie obejrzano krótkie filmiki o realizacji projektu w każdej z trzech szkół. Najbardziej spodobał się film z Porzecza, ktory zrealizowano w humorystycznej, a więc bardzo przystępnej, konwencji. W części artystycznej konferencji wystąpili uczniowie ze wszystkich trzech szkół realizujących projekt. Były to występy na wysokim poziomie: mogliśmy podziwiać zdolności taneczne uczennic ze SP w Ćmińsku oraz scenki teatralne z życia Krzysztofa Kolumba, krótki spektakl o Królewnie Śnieżce i krasnoludkach oraz scenkę w języku angielskim uczniów z Porzecza, przedstawienie o znanych postaciach Wielkiej Brytanii w wykonaniu uczniów z Kostomłotów Drugich. Kółko gitarowe z tej szkoły, prowadzone przez p. Ewelinę Wołowiec, zaprezentowało dwie, znane kolędy. Na zakończenie spotkania jego gospodarz, dyrektor Krzysztof Wójcikowski podziękował uczestnikom projektu, jego koordynatorowi i wspólrealizatorom z Urzędu Gminy za olbrzymi wkład pracy przy Kolumbach, który zaowocował tak wspaniałymi rezultatami. Podkreślili to w swoim wystąpieniach wójt gminy Maciej Lubecki oraz Jerzy Środa z Urzędu Marszałkowskiego, gratulując uczestnikom projektu tak cennych rezultatów. Dodajmy, że autorką scenariusza udanego przedstawienia artystycznego, na zakończenie konferencji, była Małgorzata Podgórska z ZS w Ćmińsku. Występująca, na zakończenie spotkania, utalentowana, szkolna piosenkarka Patrycja Żak, zaśpiewała o projekcie m.in.: Odszedł luksus i szkolny poemat... Niekoniecznie - ZS w Kostomłotach Drugich i Ćmińsku już przygotowują się do podobnego projektu unijnego, tym razem dla gimnazjalistów. (Kos.) 4 Głos Miedzianej Góry

5 Uczestnicy wspólnego śpiewania kolęd w Plusiku. Marszałek Adam Jarubas śpiewał i grał na gitarze Wspólne kolędowanie Śpiewanie kolęd, to niezaprzeczalnie jeden z najpiękniejszych zwyczajów w polskich domach, należy pamietać, że zródła kolęd tkwią w tradycji noworocznych obrzędów wzajemnego odwiedzania się i niesienia sobie życzeń. Kolędowanie zbliża ludzi, buduje więzi między nimi. Daje uczucie łączności i bliskości... Wychodząc z tej idei, Klub Plusik w Miedzianej Górze zorganizował 22 grudnia, wieczorem, Wspólne kolędowanie. Gościem honorowym i jednocześnie liderem tego śpiewania był marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który intonował kolędy i akompaniował zespołowi na gitarze. W trakcie wieczoru dowiedzieliśmy się, że marszłek, w czasach swojej młodości, przez siedem lat, grał na gitarze i śpiewał w zespole młodzieżowym. Marszałkowi towarzyszyli: na harmonii i saksofonie bracia Kamil i Dawid Zapałowie ze Szkoły Muzycznej w Kielcach oraz Zbigniew Wójcik na instrumentach perkusyjnych. Zespołowi pomagał dzielnie, na bębenku, wójt naszej gminy Maciej Lubecki. Wieczór kolęd prowadziły: Sylwia Bętkowska i Anna Zapała Śledź przeplatając śpiewanie słowem wiążącym: - Przenieśmy się na chwilę mówiła p. Ania kilkadziesiąt lat wstecz i przypomnijmy sobie jak wyglądała wigilia, zaczynała się ona już o świcie. Wierzono boowiem, że kto w wigilijny ranek zerwie się wcześnie z łóżka, ten nie będzie miał kłopotów z rannym wstawaniem ; panny chyłkiem wyciągały psa z zagrody i biegły na górkę. Patrzyły, w którą stronę pies zaszczeka, bo z tej miał nadejść kawaler, dobrze było ochlapać nogi wodą ze strumyka, żeby później być zdrowym... Najbardziej znane kolędy, m.in.: Gdy śliczna panna, Bóg się rodzi, Wśród nocnej ciszy, Anioł pasterzom mówił czy Mizerna cisza śpiewało kilkadziesiąt osób, które przyszły do Plusika, m.in. ksiądz proboszcz Mirosław Cichocki i radny Marian Korczyński. Sporo było młodzieży, na co dzień bywalców klubu w starej plebanii. Na koniec sympatycznego spotkania, p. Ania powiedziała m.in.: Pragniemy życzyć wszystkim tu zgromadzonym, aby te święta były dla nas czasem spokoju, miłości, życzliwości i wspomnień w gronie rodziny i przyjaciół. Aby nadzieja nas nie opuszczała a dobroć zawsze była z nami.... Po zakończeniu śpiewania kolęd, uczestnicy tego wieczoru składali sobie indywidualne życzenia. Było miło i nastrojowo... (Kos.) Zintegrowany Informator Pacjenta ZIP - można odebrać hasło i login! Wójt Gminy Miedziana Góra informuje mieszkańców, że roku będzie można odebrać w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze hasło i login dostępu do ZIP Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w godz.: w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze. Przypominamy, że Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), to specjalny portal, dzięki któremu każdy zainteresowany, po zalogowaniu na swoim komputerze, może między innymi: poznać wykaz świadczeń medycznych sfinansowanych przez NFZ, sprawdzić, jakie miał zlecane i wykonane badania, sprawdzić, jakie zrealizował recepty na leki refundowane, dowiedzieć się, ile kosztowały udzielone świadczenia medyczne i dopłaty do leków, sprawdzić status swojego ubezpieczenia, dowiedzieć się, gdzie jest zapisany do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej, sprawdzić kolejki oczekujących na wizyty w poszczególnych przychodniach, wyszukać placówki medyczne w całym kraju, łącznie z harmonogramem przyjęć i mapą dojazdu, które mają umowę z NFZ. Warunkiem dostępu do tych danych jest otrzymanie z NFZ loginu i hasła. Zapraszamy serdecznie po ich odbiór do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze. UWAGA! Po odbiór danych dostępowych należy się zgłaszać osobiście i okazać się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem. Istnieje możliwość wydania dostępu do ZIP dla dzieci (może odebrać ten rodzic, który zgłaszał dziecko do ubezpieczenia), a młodzież od 16 roku życia może odebrać login sama, bez rodziców, jeżeli tylko ma dowód osobisty. Luty 2014 Głos Miedzianej Góry 5

6 Bal karnawałowy dla maluchów Zabawa z Plusikiem Po niedawnych Mikołajkach, Stowarzyszenia Plusik zorganizowalo kolejną frajdę dla najmłodszych bal karnawałowy dla dzieci w wieku: 2 8 lat. Dlaczego akurat w tym przedziale wiekowym? - Realizujemy startegię Jana Amosa Komeńskiego, który twierdził, że pracę wychowawczą z dziećmi trzeba zacząć od najmłodszych lat. Bo właśnie dzieci od 2 roku życia już zaczynają reagować i uczyć się podstawowych funkcji życiowych. Takie spotkanie z rówieśnikami, przy muzyce, integruje i rozwija informowała prezes Plusika Krystyna Zapała. Bal odbył się 1 lutego w świetlicy OSP w Miedzianej Górze. Rodzice zapisali 110 maluchów z Miedzianej Góry oraz Kostomłotów Pierwszych i Drugich, które przyszły pod opieką rodziców. Dzieci były pięknie poprzebierane w różne stroje. Widzieliśmy więc: pannę młodą w białej sukni ślubnej. policjanta, rycerza, batmana i wielu innych przebierańców. A najmłodsżą uczestniczką balu była 7-miesięczna Marcelina Kowal z rodziny właścicieli Cukierni Angelina. Ta firma była głównym sponsorem balu, fundując maluchom górę słodyczy. Ze sponsorów trzeba też wymienić kwaciarnię Malwa, która zadbała o wystrój wnętrza świetlicy. Bal poprowadziły wolontariuszki Sylwia Bętkowska i Anna Zapała Śledź. Bezpłatnie muzyczną oprawę zapewnił didżej Piotr Kaniszewski. Bal odwiedził gospodarz gminy Maciej Lubecki, który życzył dzieciom i ich rodzicom sympatycznej zabawy, a potem Wiceminister obrony narodowej, Beata Oczkowicz z najmłodszą uczestniczką balu, 7 - miesięczną Marcelinką. częstował wszystkich wojskowymi krówkami. Cukierki zafundowała gość specjalny i niecodzienny balu wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz. Wiceszefowa naszych sił zbrojnych przeprowadziła wśród maluchów konkurs na temat wojska i patriotyzmu. Były więc proste (bo dla dzieci) pytania w rodzaju: co żołnierz trzyma w ręku (karabin), jakie kolory ma polska flaga, z kim pracuje w ministerstwie (z żołnierzami) itp. Za poprawne odpowiedzi minister wręczała nagrody w postaci koszulek z aplikacją czołgu, książki oraz wisiorki. Pani minister bawiła się potem z maluchami w takt muzyki mechanicznej. Dla dzieci i ich rodziców była to miła niespodzianka. Bal zakończył się wieczorem, dzieci miały naprawdę wielką frajdę. Brawo Plusik! (Kos.) Ponad 110 dzieci wzięło udzial w balu karnawałowym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Plusik. Z prac wójta między sesjami Rady Gminy Sprawozdanie wójta dotyczyło okresu: od 21 listopada do 30 grudnia 2013 roku. W tym czasie gospodarz gminy: - zawarł umowę z firmą EKO IN- WEST na nadzów inwestorski oczyszczalni ścieków, - przygotował stanowisko dla Związku Miast i Gminy Regionu Świętokrzyskiego w sprawie oświetlenia węzłów na drogach ekspresowych (gminy obarczono obowiązkiem odpłatności za to oświetlenie, co stanowi duże obciążenie budżetów), Wójt prowadził rozmowy z: - Firmą Econ w sprawie dokumentacji projektowej kanalizacji chodzi o przejęcie zadań po poprzedniej firmie, - Nadleśniczym Nadleśnictwa Kielce w sprawie wytyczenia i oznakowania tras biegowych na nartach chodzi o trasy w Ciosowej, nadleśnictwo popiera ten wniosek, - marszałkiem województwa świętokrzyskiego w sprawie przebiegu drogi S 74, - osobami prowadzącymi kontrolę z RIO dot. protokółu pokontrolnego. Wójt uczestniczył w posiedzeniach: komisji Rady Gminy, Rady Powiatu, rad społecznych ośrodków zdrowia. Maciej Lubecki spotkał się z przedstawicielami klubów piłkarskich, rozmawiając o ich problemach, z młodzieżą z okazji Barbórki, z mieszkańcami podczas choinki w Miedzianej Gorze i na wigilii w Bobrzy, z organizatorami i uczestnikami wojewódzkiego turnieju szachowego dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów (pisaliśmy dość szeroko o tym turnieju). Wójt przygotował wręczenie odznaczeń dla małżeństw Za długoletnie pożycie małżeńskie. Ponadto rozwiązywał na bieżąco problemy wynikłe z pracy UG, jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańców. W okresie od 31 grudnia 2013 r. do 29 stycznia 2014 roku, wojt: - zawarł porozumienie z miastem Kielce oraz gminami tzw. Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na wspólne realizowanie zadań zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym dla KOF, - prowadził rozmowy z: prezydentem Kielc w sprawie zapisów w porozumieniu z KOF, starostą kieleckim w sprawie chodników przy drogach powiatowych, przedstawicielami wojewody w sprawie dodatkowych środków na urządzenia do oczyszczalni ścieków. Wójt uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu LGD Dorzecze Bobrzy, spotkaniu Zarządu Powiatu Kielckiego w Zlewni Górnej Nidy, komisjach Rady Gminy, w spotkaniu z mieszkańcami Laskowej w sprawie schroniska dla psów oraz w spotkaniu z gronem pedagogicznym Zespołu Szkół w Ćmińsku. Ponadto na bieżąco rozwiązywał problemy wynikłe z pracy UG, jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańców. Ogłoszenia wójta gminy Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat. Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie - Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (pokój nr 19), tel.: , wew. 46. * * * Wójt Gminy Miedziana Góra informuje że w pok. nr 31 Urzędu Gminy w Miedzianej Górze udostępnione są projekty planów miejscowych oraz zmian w Studium na terenie sołectwa Kostomłoty Pierwsze dotyczące przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice Kielce Piaski oraz terenów zabudowy mieszkalnej w rejonie ulic Starowiejskiej, Świętego Jana, Podmiejskiej, Maciejówka, Dworska (bez części dotyczącej Centrum Handlowego ). Z projektami tymi można zapoznać się do dnia 3 marca 2014 r. Bliższe szczegóły na stronie internetowej w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne. 6 Głos Miedzianej Góry

7 Zimowe utrzymanie dróg Drogi odśnieżone, chodniki nie! Zima nieco popuściła, ale pewnie jeszcze da nam się we znaki. Dość intensywne opady śniegu w styczniu spowodowały spore zakłócenia w ruchu komunikacyjnym. Służby drogowe miały więc co robić. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest Zaklad Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze. Jak informuje jego kierownik Zdzisław Zapała, ZGK dysponuje ciągnikiem rolniczym z pługiem i piaskarką oraz samochodem marki mercedes wyposażonym w pług. Zdaniem kierownika Zapały, ta liczba sprzętu wystarczy, by poradzić sobie z odśnieżaniem i piaskowaniem dróg gminnych. Dotychczas wysypano na nie 120 ton piasku z solą, w zapasie pozostało jeszcze 80 ton. Oprócz tego w miejscach zagrożenia, przygotowano kopczyki piasku, który - w razie potrzeby - kierowcy mogą wykorzystać do poprawy przejezdności. Kilka dni temu dokonaliśmy rekonesansu dróg w gminie i musimy stwierdzić, że wszystkie były odśnieżone i posypane piaskiem, tworząc dobre warunki jazdy. Kompletnie natomiast o swoich obowiązkach zapomnieli właściciele posesji, na których spoczywa odpowiedzialność odśnieżania chodników na długości danej posesji (także nie zamieszkanej). W Maciejówce, Ćmińsku Wyrowce, w Tumli- nie a nawet w centrum Miedzianej Góry (a pewnie i w pozostałych miejscowościach, gdzie nie byliśmy), chodniki były przysypane śniegiem. W Maciejówce, z tego powodu, niektórzy właściciele posesji musieli zapłacić mandaty za tę indolencję i nie przestrzeganie przepisów ustawy i miejscowego prawa lokalnego (uchwała Rady Gminy). Niedrożność chodników spraw i a b o w i e m, że piesi muszą chodzić jezdnią, stwarzając zagrożenie dla ruchu pojazdów. Warto chyba, w tej sytuacji, zaapelować do policji, by więcej mandatów powędrowało do niepoprawnych właścicieli posesji. Przy okazji podajemy kontakty z odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg pracownikami ZGK: Kierownik ZGK Zdzisław Zapała, tel.: lub 41/ , obsługa ciągnika rolniczego: Andrzej Gorzelak, tel.: , Jerzy Lisowski, tel.: ; mercedes : Tadeusz Majka, tel.: , Rafał Jaworski, tel.: W Urzędzie Gminy drogami zajmuje się inspektor ds. dróg Marcin Chrzęszczyk, tel.: lub 41/ wew. 47 w godzinach pracy. Ulica Urzędnicza odśnieżona przez ZGK, chodniki, niestety, nie. Właściciele posesji znowu zaspali... Luty 2014 Głos Miedzianej Góry 7

8 W Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Nasi wysoko! W 22 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach i powiecie kieleckim zebrano prawie 450 tys. zł. Spory udział w tej zbiórce miała także nasza gmina, gdzie doliczono się ze zbiórki prawie zł. Dało to gminie Miedziana Góra piąte miejsce wśród gmin powiatu kieleckiego. Tak dobry wynik to zasługa sztabu orkiestry zorganizowanego przez Piotra Popiela ze Spektrum Możliwości, który pracował w remizie OSP w Kostomłotach Drugich. W dniu, kiedy WOŚP dawała swój koncert (12 stycznia br.), już od godz w tzw. teren wyruszyło 40 wolontariuszy. jak również zademonstrowaliśmy pokaz ratownictwa technicznego z wydobyciem i udzieleniem pierwszej pomocy osobie poszkodowanej z rozbitego pojazdu. Pokazy jak i nasze licytacje cieszą się z roku na rok coraz więk- Efekty ich kwesty okazały się szym zainteresowaniem. rewelacyjne. - Jak co roku orkiestrowe granie rozpoczęliśmy w godzinach rannych na giełdzie w Miedzianej Górze oraz w kieleckich marketach informuje Magdalena Żak z OSP w Ćmińsku. O godzinie 13:00 rozpoczęliśmy główną kwestę na ul. Sienkiewicza w Kielcach. Zorganizowaliśmy wiele ciekawych licytacji Oprócz zdjęć w pojazdach ratowniczych, czy strażackim hełmie bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się strażacki sprzęt oraz strażak w ubraniu żaroodpornym zwany Kosmitą. Swoją obecnością podczas świątecznego grania zaszczyciła Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Dorzecze Bobrzy Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju W restauracji Fantazja w Ćmińsku, 3 stycznia br., odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Dorzecze Bobrzy. Zebranych powitał prezes zarządu Jarosław Wałek, uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego członka stowarzyszenia Janusza Główczyńskiego. stowarzyszenia, między innymi podjęto uchwały w sprawie zmiany wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju, wybrano nowego członka Rady LGD Dorzecze Spotkanie poprowadził Łukasz Bobrzy Zbigniewa Piątka wójta Chlebny. Zebranie podjęło wiele ważnych decyzji dotyczących działalności gminy Piekoszów. Na zakończenie obrad złożono sobie życzenia noworoczne. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny w środy i soboty Urząd Gminy w Miedzianej Górze informuje, że uruchomiony, w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany w Kostomłotach Drugich przy ul. Ekologicznej (przy oczyszczalni ścieków). W PSZOK - u bezpłatnie przyjmowane są od mieszkańców gminy następujące rodzaje odpadów komunalnych: - odpady zielone (w szczególności Punkt Selektywnego Zbierania rozdrobnione gałęzie, liście, skoszona trawa) w okresie od początku maja do końca października, popiół w okresie od początku listopada do końca kwietnia, opakowania metalowe, przeterminowane Odpadów Komunalnych czynny jest: - w środy, w godz.: oraz w soboty, w godz.: Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. Pamiętajmy, chemikalia, przeterminowane leki, że dostarczone odpady muszą być zużyte opony, zużyte baterie, ogniwa i akumulatory. posegregowane (rozdzielone na poszczególne frakcje). nas wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz. W świątecznym graniu łącznie z naszej jednostki udział wzięło 25 osób. Kwota jaką udało nam się zebrać to 6.745,75 zł. Na zdjęciu: Strażacy z OSP Ćmińsk kwestowali na ul. Sienkiewicza w Kielcach. Obradowało Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gospodarczych W Urzędzie Gminy, 7 lutego br., obradowało Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gospodarczychy Gminy Miedziana Góra. Spotkanie poprowadził prezes stowarzyszenia Ryszard A. Żelazny, który powitał uczestników zebrania oraz gości: marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalenę Kędzierską, dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UM Grzegorza Orawca oraz wójta gminy Macieja Lubeckiego. Gospodarz gminy zapoznał zebranych z sytuacją gospodarczą oraz najbliższymi planami rozwojowymi (czyt. wywiad z wójtem na str. 3), marszałek województwa mówił o przygotowaniach do wykorzystania nowych funduszy unijnych (z puli: ). Jego wypowiedź uzupełnili: dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz dyrektor AMiRR. W dyskusji uczestnicy spotkania zadali gościom sporo pytań dotyczących m.in.: pożyczek i ich oprocentowania dla przedsiębiorców oraz udziału własnego beneficjentów, działów gospodarki, na które przeznaczone zostaną największe środki pomocowe Unii Europejskiej, budowy urządzeń energii odnawialnej, realizacji pomysłów na rozwój gospodarki oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków o dotacje unijne. Szerzej o dzialalności stowarzyszenia napiszemy za miesiąc w wywiadzie z prezesem Forum Inicjatyw Gospodarczych. (Kos.)

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEDZIANA GÓRA

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEDZIANA GÓRA URZAD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEDZIANA GÓRA OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ : ZATWIERDZIŁ: inż. Joanna Jońska mgr Andrzej Tomaszewski mgr

Bardziej szczegółowo

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedziana Góra. na lata 2007-2032

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedziana Góra. na lata 2007-2032 Załącznik do uchwały Nr VII/63/07 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 28.06.2007 r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedziana Góra na lata 2007-2032 MIEDZIANA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/346/ 2014 RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/346/ 2014 RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/346/ 2014 RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2014 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/177/09 z dnia 25 lutego 2009 r. KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. 1. I kwartał 1. Plan pracy Komisji na 2009 r. 2. Kontrola wydatkowania środków w ramach Małej Odnowy Wsi miejsce

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIII / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 10 grudnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr XIII / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 10 grudnia 2015 roku Porządek sesji: PROTOKÓŁ Nr XIII / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 10 grudnia 2015 roku 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Wybór sekretarza obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Gmina Zielonki Utylizacja wyrobów azbestowych Informacje o gminie - 2013

Gmina Zielonki Utylizacja wyrobów azbestowych Informacje o gminie - 2013 Informacje o gminie - 2013 Zameldowani na dzień 31.08.2013 19.142 osób Zamieszkali wg deklaracji odpadowych 21.213 osób Liczba zameldowanych w 2002 roku 13.639 osób Wydatki budżetu na 2013 rok 60.299.235

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku Protokół Nr XIII/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2011 roku Sesję rozpoczęto o godz. dziesiątej, zakończono o godz. dwunastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady i stałych komisji Rady Łużna na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.1, art. 18 a ust.1 i 4 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo