ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja"

Transkrypt

1 ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja

2 Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. (sygn. akt SK 41/09) dotyczącego ustawy o gospodarce nieruchomościami (cd.). Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

3 (Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 04) (Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Leszek Piechota) Dzień dobry państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest kontynuacja rozpatrzenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. dotyczącego ustawy o gospodarce nieruchomościami, tak zwanych dekretów warszawskich bierutowskich. Państwo pamiętacie, na poprzednich posiedzeniach ustaliliśmy, że nie będziemy podejmować ostatecznej decyzji co do dalszych losów naszej inicjatywy ustawodawczej, dopóki nie zdobędziemy pełnej wiedzy, co w tym zakresie jest przygotowywane ze strony rządu oraz jaka jest opinia poszczególnych departamentów. Wolą naszą było także zasięgnąć informacji na temat konsekwencji ewentualnych zmian ustawowych według wiedzy, jaką posiadają władze miasta Warszawy (Głos z sali: Które właśnie weszły.) Witamy przedstawicieli miasta stołecznego Warszawy. Z tego tytułu marszałek Senatu otrzymał w grudniu zeszłego roku od pani prezydent Gronkiewicz-Waltz pismo z prośbą o podjęcie przez Senat inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie z załączonym projektem ustawy, który mógłby się stać podstawą naszego dalszego procedowania. O ile wiem, projekt ten był przesłany także do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Skarbu Państwa. Zanim oddam głos bo chciałbym prosić przedstawicieli miasta o krótkie zreferowanie tego projektu wraz z uzasadnieniem i przedstawienie zakresu finansowego, jaki został w nim określony prosiłbym panią legislator o przypomnienie, w krótkich słowach, przedmiotu wyroku Trybunału. Dziękuję. Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Dziękuję, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo! Chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. wydany w sprawie SK 41/09, w którym Trybunał orzekł o tak zwanym pominięciu ustawodawczym, uznając za zasadną skargę konstytucyjną skierowaną w sprawie art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Trybunał uznał, że przepis ten w zakresie, w jakim pomija stosowanie przepisów, dotyczących odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, do nieruchomości, które przeszły na własność gminy miasta stołecznego Warszawy lub państwa na podstawie tak zwanego dekretu o gruntach warszawskich, dekretu warszawskiego, ale nieruchomości innych niż domy jednorodzinne, jeżeli przeszły one na własność państwa po dniu 5 kwietnia 1958 r., tudzież działek innych niż te, które przed wejściem w życie dekretu warszawskiego mogły być przeznaczone pod budownictwo inne niż jednorodzinne i też zostały przejęte we władanie po dniu 5 kwietnia 1958 r. jest niekonstytucyjny ze względu na niezgodność z art. 64 ust. 2 konstytucji, art. 32 ust. 1 konstytucji i art. 31 ust. 3 konstytucji. Mówiąc krótko, Trybunał uznał, że przepis, który gwarantuje odszkodowania tylko i wyłącznie w przypadku niektórych nieruchomości, i to przejętych po dniu 5 kwietnia 1958 r., nie spełnia standardu równej ochrony praw majątkowych, a także narusza zasadę równości, stanowi bowiem ograniczenie praw majątkowych niezgodne z zasadą proporcjonalności wywodzoną z art. 31 ust. 3 konstytucji. Trybunał zauważył między innymi, że pewne zaszłości historyczne, między innymi to, że obowiązujący przepis stanowi niejako kontynuację norm obowiązujących na gruncie poprzednich ustaw, nie usprawiedliwia takiej regulacji w świetle obowiązującej konstytucji i w związku z tym ustawodawca obowiązany jest zapewnić równą ochronę praw majątkowych, nie bacząc na to, że różne są przedmioty tychże praw. Trybunał nie zawarł w swoim uzasadnieniu konkretnych wskazówek legislacyjnych, ale zauważył, że odszkodowanie powinno zostać przyznane właśnie bez zróżnicowania podmiotowego, aczkolwiek może być to odszkodowanie niepełne, bo Trybunał miał na względzie również dobro finansów publicznych. Ponadto Trybunał poddał pod rozwagę ustawodawcy, czy powinna to być regulacja wycinkowa, czy też raczej kompleksowa. W informacji, którą państwu senatorom przedstawialiśmy jeszcze w 2011 r., sugerowaliśmy rozwiązanie kompleksowe, albowiem dalsze utrzymywanie takiej szczątkowej regulacji mogłoby prowadzić do wtórnej niekonstytucyjności, co w swoim zdaniu odrębnym podkreślała też sędzia Pyziak-Szafnicka. Dziękuję.

4 4 Chciałbym w tym momencie prosić przedstawicieli miasta stołecznego Warszawy o krótkie przedstawienie projektu ustawy z uzasadnieniem. Państwo senatorowie dostali ten projekt, ale nie zmienia to faktu, że chcielibyśmy usłyszeć, na jakiej podstawie przyjęto takie a nie inne rozwiązanie, które zostało w projekcie ustawy przedstawione. Chciałbym, żeby szczególnie się państwo pochylili nad kwestią powołania spółki akcyjnej oraz zawieszenia niektórych artykułów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o samorządzie terytorialnym, które miałyby nie funkcjonować. Dziękuję. Zastępca a Gabinetu Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Jarosław Jóźwiak: Dziękuję. Może zacznę od krótkiego wstępu dotyczącego kwestii historycznych, które są istotne, a potem pan dyrektor Bajko, jako jeden ze współautorów tej ustawy, przedstawi jej założenia i propozycje dotyczące szczególnie tego art Może w ramach wstępu warto podkreślić, że cała regulacja art. 215 wywodzi się z uchwały Rady Ministrów z lat osiemdziesiątych, która pewnej określonej grupie przyznała możliwość ustalenia odszkodowania. To odszkodowanie jest ustalane według obecnej wartości rynkowej nieruchomości i pragnę podkreślić, że jest to dosyć duży problem finansowy dla miasta, dlatego że tylko w dwóch ostatnich latach mam na myśli 2011 r. i 2012 r., kiedy pojawił się wyrok Trybunału, który w pewien sposób rozszerzył ten katalog wypłaty z tego tytułu wyniosły: 233 miliony zł w 2011 r. i 182 miliony zł w roku 2012, podczas gdy przez cały okres od 2003 r. łącznie były to 572 miliony zł, w szczytowych momentach, w 2010 r., nie przekraczało to 43 milionów zł, 35 milionów zł w 2009 r., 12 milionów zł w 2008 r., 24 milionów zł w 2007 r., a potem tak nagle się te roszczenia posypały i wydaje nam się, że niezbędne jest kompleksowe uregulowanie tej kwestii, szczególnie iż Trybunał, tak jak podkreśliła pani legislator, wskazał możliwość pewnego miarkowania tych odszkodowań. Dzisiaj według brzmienia art. 215 te odszkodowania nie są w żaden sposób miarkowane i są obliczane według wartości rynkowej. Problemem jest również dla nas to, że w podstawowej wersji dekret zakładał zwrot takich nieruchomości, a w przypadku odszkodowania nie mamy przy obecnym brzmieniu art. 215 możliwości zwrócenia takiej nieruchomości, chociaż czasem byłoby to, powiedzmy, bardziej wskazane. Zamiast postępować na zasadach ogólnych, art. 215 nakazuje nam właśnie tylko wypłatę odszkodowania. Rozwiązanie tej kwestii jest zawarte w projekcie ustawy, którą przedłożyliśmy, i pozwolę sobie teraz oddać głos panu dyrektorowi, który omówi poszczególne instytucje i propozycję ustawy posiedzenie Komisji Ustawodawczej Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Nazywam się Marcin Bajko, jestem dyrektorem Biura Gospodarki Nieruchomościami w mieście stołecznym Warszawie, a więc tego podmiotu, który na bieżąco zajmuje się sprawami wynikającymi z dekretu warszawskiego i który wydaje decyzje na podstawie art. 215, czyli odszkodowawcze, jak również decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania użytkowania wieczystego w trybie art. 7 dekretu. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że sześćdziesiąt siedem lat funkcjonowania dekretu, w niezmienionym w zasadzie kształcie, spowodowało, że zmiany zarówno prawne, jak i faktyczne dotyczące nieruchomości nie przystają zupełnie do tego, co kiedyś ustawodawca chciał w mieście spowodować. Otóż ponieważ przez pięćdziesiąt lat głównie odmawiano zwrotów nieruchomości w trybie dekretu i robiono to niesprzecznie z obowiązującym wtedy prawem, w tej chwili mamy do czynienia z nieruchomościami czy to posprzedawanymi, czy też takimi, na których stoją budynki, na przykład użyteczności publicznej, co do których wysuwane są roszczenia. Takich roszczeń o zwrot nieruchomości jest około czterech i pół tysiąca w skali miasta, ale możemy mieć do czynienia z jeszcze dziewięcioma lub dziesięcioma tysiącami, ponieważ wniosków dekretowych a takie trzeba brać pod uwagę, jako możliwe do rozpatrzenia złożono w sumie około szesnastu tysięcy, więc to jest dla miasta ogromny problem, wszędzie bowiem na terenie objętym dekretem, a to jest 2/3 miasta, w każdym momencie może się pojawić roszczenie. Jest to o tyle istotne, że dekret jest traktowany przez władze sądownicze w taki sposób, iż ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi wydarzeniami prawnymi, tak więc można sobie wyobrazić, że nawet obrót mieszkaniem, które zostało wybudowane po roku 1945, czy też prawem własności, czy użytkowania wieczystego ustanowionym w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tej chwili odbywa się wprawdzie na zasadzie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, ale w każdym momencie pojawiający się wniosek dekretowy może tę rękojmię zachwiać, a orzecznictwo idzie w tym kierunku, że niestety pierwszeństwo mają właściciele. To powoduje, że mamy problemy nie tylko z obrotem nieruchomościami w mieście stołecznym Warszawie, ale również ze stabilnością podstaw finansowych, dlatego że jeżeli budynki czy nieruchomości objęte roszczeniami są przez miasto wydzierżawiane, to później po dokonaniu ich zwrotu są kolejne roszczenia o zwrot pożytków, które pobraliśmy. W związku z tym naszym zdaniem należy opracować kompleksowy projekt, który odniesie się nie tylko do samego dekretu Bieruta, ale także do tego, co się po tym dekrecie wydarzyło, czyli żeby zapewniał stabilizację finansów miasta, stabilizację obrotu nieruchomościami i żeby raz na zawsze zostały załatwione sprawy potencjalnych roszczeń dotyczących nieruchomości. Tak więc pierwotnym założeniem jest to, że tam, gdzie są prawa nabyte,

5 w dniu 19 marca 2013 r. 5 czyli prawo do ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz osoby, która złożyła wniosek w terminie, to prawo to obecnie może być zrealizowane wyłącznie przez zwrot w naturze. Czasami i teraz coraz częściej zdarza się, że jest to niemożliwe, ponieważ stoi tam szkoła, szpital czy instytucja użyteczności publicznej, czy też zostało to rozdysponowane. Mamy wtedy sytuację patową: sądy nakazują nam dokonanie zwrotu, a fizycznie nie można, choćby przez podział budynku, takiego zwrotu dokonać. Ustawa w pierwszej kolejności szanuje te prawa nabyte, ale w drugiej kolejności mówi, że jeżeli miasto chciałoby zachować cel publiczny określonych nieruchomości, to może za pomocą decyzji celu publicznego taki cel określić na tej nieruchomości i oferując odszkodowanie w zamian za zwrot w naturze, uwolnić roszczenie. Z punktu widzenia miasta ono będzie już nieaktywne, ale również ten uprawniony uzyska swoje uprawnienie, z tym że nie w naturze, jak obecnie, tyko w formie odszkodowania. Ja tylko przypomnę, że uprawnienia do odszkodowania przewidziane w dekrecie warszawskim zostały wygaszone. Odszkodowań wynikających wprost z dekretu w tej chwili nie ma, są tylko odszkodowania oparte na specjalnym przepisie, na art. 215, który jest przepisem związanym z dekretem o tyle, że dekret wywołuje te wszystkie roszczenia, ale już procedura i w ogóle obecność tego przepisu w systemie prawa jest samodzielnym bytem niezwiązanym z dekretem. To jest pierwszy etap, czyli ustalenie tych, którzy są uprawnieni na podstawie dekretu, to znaczy: złożyli wniosek w terminie i taki wniosek należałoby rozpatrzyć pozytywnie. Pamiętajmy, że jedyną wymienioną w dekrecie przesłanką skutecznej odmowy jest przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego a przecież nie wszędzie w Warszawie istnieją plany na cel publiczny, i to taki cel, który nie może być realizowany przez podmiot prywatny, więc tak naprawdę orzecznictwo już jasno wskazuje, że są to wyłącznie drogi publiczne, które istnieją oraz są opisane w planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wszystkich innych nieruchomości, które przez ostatnich dwadzieścia lat uznawano za publiczne, czyli na przykład budynków rządowych, szpitali itd., orzecznictwo poszło w takim kierunku, że nie można odmówić zwrotu, nawet jeżeli w danym budynku czy na danej nieruchomości znajdują się instytucje publiczne i nawet jeśli są ujęte w planie zagospodarowania, ponieważ tak naprawdę każda tego typu funkcja publiczna może być pełniona w budynku wynajętym, na przykład ambasady często są w budynkach wynajętych. Jeszcze w trzech zdaniach o założeniach ustawy: na dwadzieścia cztery tysiące nieruchomości, które się znajdowały w mieście, zostało złożonych szesnaście tysięcy wniosków, więc założyliśmy, że to są potencjalnie te nieruchomości, które powinniśmy zwrócić w naturze albo ewentualnie dać odszkodowanie, jeśli ten tryb decyzji i celu publicznego wchodziłby w grę. Ale pozostaje osiem tysięcy wniosków niezłożonych lub też złożonych po terminie, lub w innych uwarunkowaniach, na przykład przez osoby nieuprawnione. Chcielibyśmy, żeby ta ustawa rozwiązała wszystkie problemy w mieście stołecznym Warszawie. Osoby, które dostaną zwrot, będą jakoś usatysfakcjonowane, ale jest szereg osób czyli dotyczy to tych ośmiu tysięcy nieruchomości które jeśli złożyły wniosek po terminie albo w ogóle go nie złożyły, to w tej chwili z mocy prawa i w świetle konstytucji są pozbawione własności swoich nieruchomości bez odszkodowania. W takich przypadkach chcielibyśmy zaproponować oczywiście w zależności od możliwości finansowych rekompensatę, która ma się nijak do wartości pozostawionych nieruchomości, ale jest pewną formą zadośćuczynienia za ich utratę. Projekt wskazuje, że to powinien być jakiś procent od wartości, ale równie dobrze może to być jednakowa dla każdego kwota ryczałtowa. Chcielibyśmy po prostu w ten sposób pokazać, że projekt jest prospołeczny i będzie przewidywał jakieś zadośćuczynienie dla wszystkich mieszkańców Warszawy i obywateli. Jeśli chodzi o sprawy szczegółowe, pragnę zauważyć, że ten projekt ustawy jest dość szczegółowy. W przeciwieństwie do dekretu, który ma naście artykułów, w proponowanej ustawie jest ich w sumie około trzydziestu, ale to wynika także z tego, że niestety musimy kazuistycznie podejść do rozwiązywania problemów, które narosły. W tej chwili nie ma już takich ogólnych spraw, które można by załatwić na podstawie dekretu. Są tylko sprawy skomplikowane, na przykład dotyczące budynków wybudowanych po wojnie, których istnienia dekret w ogóle nie przewidywał. Mamy w dekrecie kwestię jednostkową w skali całego polskiego prawa cywilnego, to jest kwestia oderwania własności budynku od własności gruntu, tak zwane budynki piątkowe. W naszym projekcie ustawy zawarta jest próba rozwiązania tego problemu, choćby z racji tego, że istniałaby możliwość częściowego zwrotu nieruchomości. W tej chwili mamy obowiązek zwrócić dawną hipotekę, czyli tę nieruchomość, tak jak ona istniała przed wojną. Jeżeli jest zajęta w jakiejś części, nie można jej zwracać, choćby proporcjonalnie, albo dawać działek zamiennych, dopiero projekt nowelizacji takie możliwości przewiduje. Może jeszcze kilka słów na temat funduszu, o czym mówił pan przewodniczący. Otóż przede wszystkim każda ustawa reprywatyzacyjna tak ją w cudzysłowie nazwijmy która oddaje własność zabraną kiedyś aktami nacjonalizacyjnymi, przewiduje, w większym lub mniejszym zakresie, konieczność zapłaty odszkodowań. Dekret warszawski jest w tej chwili jedynym realizowanym aktem prawa, ponieważ jego przepisy i uzupełniający go art. 215 muszą być realizowane na bieżąco, na co zresztą zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny. Tak więc wiedząc, że trzeba na to znaleźć środki, przedstawiamy następujący pomysł: otóż wejście w życie ustawy spowoduje, że będziemy mieć do dyspozycji nieruchomości, co do których przestaną być wysuwane roszczenia. W ustawie określony zostanie termin na ponowienie wniosku to nie jest złożenie nowego wniosku, tylko potwierdzenie tego starego wniosku i jeżeli w tym określonym terminie wniosek nie zostanie ponowiony, to osoby, które go nie ponowią, przejdą do kategorii czy to odszkodowań, choćby potencjalnie, czy to rekompensat. To spowoduje, że nieruchomości przestaną być obciążone roszczeniami i zwiększy się nam w Warszawie zasób nieruchomości, z których będziemy mogli zrobić jakiś użytek, trochę inny niż wydzierżawianie za jakieś tam stawki na parkingi itd. Stąd jest pomysł, żeby powołać oddzielny

6 6 fundusz, który byłby funduszem należącym do miasta stołecznego Warszawy, ale z możliwościami wynikającymi z przepisów kodeksu handlowego i kodeksu spółek handlowych, takimi jak możliwość umieszczenia akcji na giełdzie, grania różnymi instrumentami. Ten fundusz skorzystałby przede wszystkim z tego, że w Warszawie pojawi się więcej nieruchomości nieobciążonych roszczeniami. Obecnie do żadnego funduszu, do żadnej spółki nie można wnieść nieruchomości obciążonej roszczeniem, bo art. 34 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wprost tego zabrania, a tak mielibyśmy możliwość ich wniesienia, co dałoby potencjał, myślę, wielomilionowy, jeśli nie mówimy o miliardach, który umiejętnie zarządzany dawałby bieżące wpłaty do budżetu bo byłoby to po prostu zarabianie na nieruchomościach miejskich, a zawsze spółka robi to trochę lepiej niż ZGN czy jednostki stricte administracyjne jak również mógłby realizować wypłaty odszkodowań wynikających z ustawy, na przykład robiłby to na zasadzie umowy z miastem, że określona część odszkodowań byłaby wypłacana w określonych terminach przez fundusz. Tak więc idea jego utworzenia jest właśnie taka, żeby wspomóc budżet miasta oraz fundusz reprywatyzacji, który też naszym zdaniem powinien być źródłem finansów, pomóc w tym, żeby takie roszczenia były realizowane. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego, że proponowane są pewne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. One są konsekwencją tego, że ustawa o gospodarce nieruchomościami jest dużo młodsza od dekretu i nie przystaje do tych rozwiązań, które są w dekrecie, więc to są raczej zmiany pisane tylko pod Warszawę i tylko w związku z tym, że w Warszawie trochę inaczej to wszystko funkcjonuje. Po prostu mamy zaszłości, z którymi w obecnej siatce ustawowej nie możemy sobie poradzić. Nie chciałbym za dużo mówić, ale chętnie odpowiem na pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli to na razie wszystko, to prosiłbym przedstawicieli Ministerstwa Finansów o ustosunkowanie się do projektu, który państwo również otrzymali. Prosiłbym o kilka słów na ten temat. (Głos z sali: Ministerstwo Finansów nie ustosunkowało się jeszcze do tego projektu.) To w kolejności Ministerstwo Skarbu Państwa. Jest przedstawiciel. Czy można by było prosić o opinię i stanowisko w tym względzie? Dziękuję. Starszy Specjalista w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat w Ministerstwie Skarbu Państwa Grzegorz Dmowski: Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Zgodnie z moją wiedzą Ministerstwo Skarbu Państwa takowego projektu nie otrzymało, więc nie możemy się do niego ustosunkować posiedzenie Komisji Ustawodawczej W takiej sytuacji poprosiłbym panią legislator o naszą opinię, przynajmniej w zakresie dotyczącym rozwiązań merytorycznych projektu tej ustawy. Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! W naszej ocenie przedłożony projekt niewątpliwie zmierza do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jakiekolwiek bowiem, mówiąc już kolokwialnie, załatwienie spraw związanych z dekretem będzie wybiegało naprzeciw oczekiwaniom Trybunału. Pozostaje jednak pytanie, czy projekt będzie rozwiązywał wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem dekretu i z zaszłościami historycznymi, które są związane z tymi regulacjami. Czyli, mówiąc wprost, czy ustawa obejmuje wszystkie kategorie roszczeń i czy te roszczenia będą w prawidłowy sposób zaspokojone. Mówiąc w prawidłowy sposób, mam na myśli między innymi uwzględnienie orzecznictwa zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu Najwyższego w kwestii art. 160 k.p.a., czyli odszkodowań i obowiązku zapewnienia pełnego odszkodowania. W projekcie między innymi jest takie stwierdzenie, że wyłączone korzyści są tylko co do rzeczywistej szkody, pojawia się więc pytanie, jak to się ma do orzecznictwa Trybunału. I jednocześnie jest orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące stosowania art. 160 k.p.a., więc jest pytanie, czy wszystkie te sugestie orzecznicze są uwzględnione na gruncie projektu. Przyznam szczerze, że nie mieliśmy dostatecznie dużo czasu, żeby się temu przyjrzeć. Projekt wpłynął już jakiś czas temu, ale biuro jako takie nie dostało go do zaopiniowania i w związku z tym nie jestem w stanie państwu senatorom za co oczywiście przepraszam przedłożyć konkretnej opinii, czy w naszej ocenie projekt jest zgodny z wszelkimi standardami, zarówno konstytucyjnymi, jak i sformułowanymi przez Sąd Najwyższy. Jeśli chodzi o uwagi, które możemy już w tej chwili zgłosić, to niewątpliwie poszczególne artykuły wymagają doprecyzowania nie tylko z punktu widzenia techniki legislacyjnej, ale też, żeby spełnić wymogi, które stawia konstytucja. Chodzi mi na przykład o te upoważnienia do wydania rozporządzeń, niewątpliwie brakuje w ustawie wytycznych i to na pewno musiałoby być uzupełnione, zanim projekt zostałby przedłożony do dalszego procedowania. Poza tym pojawia się właśnie pytanie o celowość pewnych rozwiązań, których Biuro Legislacyjne nie jest w stanie ocenić. Pan dyrektor był łaskaw wspomnieć o idei powołania spółki akcyjnej, czy jednak taki pomysł ma dostateczne umocowanie w łonie decydentów miejskich? Dlatego że jest to wyraźne pozbawienie rady miasta możliwości decydowania o wnoszeniu tych nieruchomości tytułem aportu i teraz nasuwa się pytanie, czy to nie będzie później powodem jakichś zastrzeżeń pod adresem

7 w dniu 19 marca 2013 r. 7 ustawodawcy. Ustawa ustrojowa, jeśli chodzi o samorząd gminny, wyraźnie mówi, jakie warunki powinien spełniać obrót nieruchomościami miejskimi, pozycja rady miasta jest niekwestionowana. Myślę, że pewne mankamenty techniczne są mniej istotne i one na pewno mogłyby zostać dopracowane, pozostaje jednak pytanie o to, czy wszystkie rozwiązania są celowe, i tak jak wspomniałam tego już my nie jesteśmy w stanie ocenić. Dziękuję. Czy przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy chcieliby się odnieść do tych uwag? Proszę bardzo. Tak, oczywiście. Szanowni Państwo! Podkreślam, że zgodnie z moją wiedzą, a roszczeniami wynikającymi z dekretu zajmuję się od dwunastu lat, jest to regulacja zupełna, to znaczy, że już nie będzie żadnych kategorii nieobjętych tą ustawą, kiedy wejdzie ona w życie. Niemniej jednak rzeczywiście zasadne jest pytanie, czy art. 160 w związku z art. 411 kodeksu cywilnego nie daje szerszych uprawnień. Odbyła się na ten temat dyskusja z naszymi prawnikami, przygotowano też opinie prawne. Wydaje nam się, że w tej chwili poprzez ograniczenie terminu zgłaszania określonych roszczeń robimy to konstytucyjnie, ale oczywiście jesteśmy otwarci na dyskusję. Nie możemy zostawić, naszym zdaniem, zupełnie otwartej kwestii nawet bez ograniczenia terminem możliwości zgłaszania wniosków o rozszerzenie odszkodowania, bo to wywróciłoby nam całą tę ideę ustawy. Jeśli chodzi o fundusz czy też spółkę, to praktyka jest taka Inaczej: w tej chwili nie możemy w ogóle takiego funduszu zrobić bez podstawy prawnej w tej ustawie. Zabrania tego przede wszystkim ustawa o gospodarce komunalnej, bo on przecież musi się zajmować działalnością komercjalną, żeby przynosić dochody, a ta ustawa nam na to nie pozwala, natomiast czytanie ustawy o gospodarce nieruchomościami w świetle tego naszego projektu prowadzi do wniosku takiego, że jeśli nasz projekt da możliwość powołania funduszu, to później już wnosi się te nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami trzeba to zrobić albo z ogólną podstawą, uchwałą rady, albo z uchwałą rady na wszystkie nieruchomości. Obecnie to tylko z praktyki dodam sposób wnoszenia nieruchomości, między innymi do spółek, reguluje uchwała rady miasta i na razie jest to zaproponowane tak, że będzie to za zgodą rady. I być może taki mechanizm pozostanie, ale na razie nie mamy w ogóle podstawy prawnej, żeby fundusz powołać. Jeśli chodzi o sprawy szczegółowe, to oczywiście jesteśmy gotowi do dyskusji. Powiedziałbym tylko tak, że jeśli chodzi o te odesłania do rozporządzeń, przede wszystkim starałem się, żeby tam były jakieś formularze, żeby to były sprawy techniczne, które nie powinny angażować ustawy, ale jeśli chodzi o przepisy, w których jest to bardziej rozszerzone, to jesteśmy oczywiście gotowi do dyskusji i uzupełnienia o wytyczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan senator Gintowt. Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Parę pytań. Po pierwsze, z państwa wypowiedzi zrozumiałem, że te dwadzieścia cztery tysiące nieruchomości zostało zidentyfikowanych i jest to katalog zamknięty. Tak? Tak, dekretem zostało objętych około dwudziestu czterech tysięcy nieruchomości prywatnych. Nie jest to dokładna liczba co do jednej, ale nie będzie ich więcej. Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Dobrze. To raz. To w takim razie następne pytania. W stosunku do ilu nieruchomości zaspokojono roszczenia? Proszę o odpowiedź. Po drugie, w stosunku do ilu nieruchomości byli właściciele utracili prawo do roszczeń, na przykład z tego powodu, że są cudzoziemcami i państwo polskie uregulowało już wszystkie roszczenia, i są osobami narodowości niemieckiej, których dotyczy kolejna regulacja? Po trzecie, chciałbym zauważyć, zresztą państwo też sami to sugerujecie, pani mecenas również o tym wspomniała, że projekt ustawy jest sprzeczny z innymi ustawami, na przykład ustrojowymi, i rzeczywiście niezbędne jest także wprowadzenie wielu zmian w ustawach ustrojowych. Ja osobiście jestem przeciwny finansowaniu roszczeń miejskich bo to są roszczenia dotyczące samorządu miejskiego z budżetu państwa i zasobów Skarbu Państwa, bo wszystkie miasta w Polsce mogłyby wystąpić z taką propozycją. Chciałbym też zauważyć, że fundusz, o którym państwo piszecie w projekcie ustawy, dopuszczony do obrotu giełdowego, może przynieść zyski, może przynieść również straty. Nie jest wcale powiedziane, że musi zarobić, bo jest bardzo wiele przypadków spółek, które na giełdzie efektownie zbankrutowały. Nie ma żadnej gwarancji, że fundusz, który będzie notowany na giełdzie, będzie zarabiał. Jest to prawdopodobne, ale niekoniecznie pewne. W związku z tym mam prośbę: czy nie możecie państwo zastanowić się nad innymi formami, które mogłyby być pewniejsze i bardziej wiarygodne w zastosowaniu, by zaspokoić wciąż jeszcze liczne roszczenia?

8 8 Proszę o odpowiedź, jeśli można. Jeśli chodzi o zwrot w naturze, to do tej pory dokonano około dwóch i pół tysiąca zwrotów. To jest pierwsza kwestia. Druga Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Prosiłbym o kompletną informację, bo może być zwrot w naturze i może być zwrot w drodze odszkodowania, zaspokojenie roszczenia, prawda? Więc i odszkodowanie, i zwrot w naturze, w ilu przypadkach miało to miejsce? Jest to w sumie dwa i pół tysiąca zwrotów, z tego dwa tysiące dwieście zwrotów w naturze, a trzysta to odszkodowania. Jeśli chodzi o kwestię, kto utracił roszczenia, to tak zwane umowy indemnizacyjne, czyli te, które regulowały wypłatę odszkodowań, by zaspokoić roszczenia osób prawnych i obywateli innych państw, nie do końca mają zastosowanie do dekretu warszawskiego. W dekrecie warszawskim, o czym już mówiłem, jest taka instytucja budynku piątkowego, czyli budynku, który ciągle pozostaje własnością byłego właściciela. Umowy indemnizacyjne mówią o tym, że państwa obce mają wypłacić swoim obywatelom odszkodowania za to, co zabrało im państwo komunistyczne. Jeżeli coś nie zostało zabrane, czyli ktoś ma ten budynek u nas, bo ciągle jest jego właścicielem, a tylko nie ma prawa do gruntu tak samo jak, nie wiem, kosztowności, jeśli ze sobą wywiózł i nie zostało to zabrane to żadne państwo za to nie może wypłacić odszkodowania. W związku z tym to nie jest tak, że całkowita liczba cudzoziemców, którzy utracili nieruchomości w mieście, jest tożsama z liczbą osób, które nie powinny dostać ani odszkodowania, ani zwrotu w naturze. Mamy szereg opinii prawnych, które potwierdzają jedną tezę: nasza sytuacja jest zupełnie inna niż we wszystkich innych miastach, w całym naszym kraju, ponieważ u nas pozostawiono tę cząstkę, czyli te budynki piątkowe, jako własność byłych właścicieli i za to się odszkodowanie należy. Ilu osób to dotyczy? 139. posiedzenie Komisji Ustawodawczej Nie umiem w tej chwili określić, ponieważ miasto nie ma takich danych. Te wszystkie dane powinien posiadać minister finansów, który zgodnie z ustawą w decyzji orzeka o utracie prawa do pozostawionych nieruchomości. Nie umiem w tej chwili tego określić, ale jest to raczej kilkaset spraw niż kilka tysięcy. Sprawa niemiecka to może jest w ogóle jakiś promil wszystkich roszczeń, ja się w swojej praktyce nie spotkałem jeszcze z przypadkiem obywatela Niemiec posiadającego w centrum Warszawy jakąś nieruchomość objętą dekretem. Nie bardzo mogę się zgodzić z faktem, żeby Skarb Państwa nie partycypował. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że dekret warszawski jest dekretem władzy państwowej, a nie miasta stołecznego Warszawy. Po drugie, w ramach komunalizacji 80% nieruchomości zostało skomunalizowanych i jest własnością miasta, ale przynajmniej 20% nadal pozostaje własnością Skarbu Państwa, więc choćby z racji tego (Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: We wszystkich miastach.) Ale tylko w Warszawie jest dekret. (Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: objętych dekretem, mówimy ogólnie o nieruchomościach, które są ) (Wypowiedź poza mikrofonem) Skoro 20% nieruchomości jest ciągle własnością Skarbu Państwa, trudno, żeby samorząd za to płacił, i chcielibyśmy, żeby ta partycypacja Skarbu Państwa była mniej więcej w tych proporcjach, zgodnie z prawem własności. No i jeszcze raz podkreślam, że dekret dotyczy tylko Warszawy i inne miasta nie mogą żadnych roszczeń co do tego zgłaszać. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa Pani senator Sztark. Senator Grażyna Sztark: Chciałabym złożyć wniosek formalny, Panie Przewodniczący, z uwagi na to, że najważniejszą rzeczą jest to, że w ogóle się spotkaliśmy i zaczynamy dyskutować. Wyrok Trybunału jest z 2011 r. i czas na pewno jest ważny, tym bardziej że cały czas zgłaszają się do państwa i będą się zgłaszać poszkodowani. Mam taką propozycję, z uwagi na to, że żadna ze stron to znaczy oprócz państwa, którzy przygotowaliście projekt tej ustawy nie jest w stanie dzisiaj dalej dyskutować, żeby Biuro Legislacyjne wspólnie z Biurem Prawnym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dokonało ustalenia wstępnej wersji tego projektu, ale też chciałabym zaznaczyć, że muszą się do tego włączyć Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Skarbu Państwa. W związku z tym oczekiwalibyśmy bo macie państwo rację, ten dekret nałożył zobowiązania w imieniu państwa,

9 w dniu 19 marca 2013 r. 9 a jest ciągłość państwa polskiego że również ze strony tych dwóch ministerstw będą przedstawione propozycje. Tak że tak proponowałabym zakończyć dzisiaj tę dyskusję. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos? Proszę, pan senator Paszkowski. Senator Bohdan Paszkowski: Mam tylko taką uwagę, bo krąg tych podmiotów, które mogą być zainteresowane czy też powinny wydać opinię, powinien być trochę szerszy, ponieważ jest i Prokuratoria Generalna, jak słyszę, i inne instytucje, tak że warto by było już na tym etapie zwrócić się do nich z prośbą o opinię. Być może będzie to dotyczyć tylko generaliów, samych założeń tejże ustawy, ale warto to już mieć. No i faktycznie, trzeba poprzeć wniosek koleżanki, albowiem do dalszej dyskusji trochę trudno będzie się zabierać, nie znając tych szczegółowych rozwiązań. Dziękuję. No, pani senator uprzedziła propozycję mojego wniosku. W tej sytuacji chciałbym po prostu jeszcze raz prosić przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Skarbu Państwa o ustosunkowanie się, przesłanie opinii co do tego projektu. Podtrzymuję propozycję myślę, że podtrzymujemy ją wszyscy że w pełni zasadne byłoby stworzenie takiego zespołu, który ustaliłby zastrzeżenia lub sformułował propozycje, jak ten projekt miałby ostatecznie wyglądać. I potem jako Senat moglibyśmy go przyjąć w formie inicjatywy ustawodawczej lub wypełniając wyrok Trybunału. Również do innych instytucji, Panie Senatorze, zostaną złożone dzisiaj wnioski. Myślę też, że na kolejne posiedzenie zostanie sporządzona ta ostateczna opinia ze strony Biura Legislacyjnego. W tej sytuacji posiedzenie A, jeszcze chciałby Radca w Departamencie Gospodarki Narodowej w Ministerstwie Finansów Andrzej Kwiatkowski: Andrzej Kwiatkowski, Ministerstwo Finansów. Ja tylko chciałbym uściślić, żeby nie powstało takie wrażenie, że myśmy się nie ustosunkowali, a mogliśmy. My też nie otrzymaliśmy przynajmniej drogą oficjalną tego projektu, on nie jest w tej chwili przedmiotem jakichś uzgodnień. Dziękuję. Gwoli ścisłości, mamy potwierdzone dokumenty, że i jedno, i drugie ministerstwo ten dokument dostało od pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, tak że Ale to już może państwo akurat tej wiedzy nie posiadają. (Wypowiedź poza mikrofonem) (Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 49) Proszę? (Głos z sali: I prezes Rady Ministrów.) I prezes Rady Ministrów tak samo. (Wypowiedź poza mikrofonem) Ale rozumiem, że państwo może tej wiedzy w tej chwili nie mają, tak że my możemy ponownie ten dokument jeszcze od siebie przesłać państwu oficjalnie. Proszę bardzo. Zastępca a Gabinetu Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Jarosław Jóźwiak: Ja tylko chciałbym podziękować państwu senatorom za zainteresowanie się tą sprawą. Chciałbym też podkreślić, że ten projekt tak naprawdę jest już trzecim projektem przygotowanym przez miasto. Pierwszy projekt kierował do parlamentu jeszcze pan prezydent Lech Kaczyński, będąc prezydentem Warszawy, następnie pani prezydent skierowała kolejny projekt w 2009 r. i teraz po wyroku Trybunału ten projekt został zaktualizowany i przedłożony kilka miesięcy temu. Jest dla nas na pewno bardzo ważne, by tę sprawę uregulować. I jeszcze przypomnę, że art. 215, który reguluje kwestie odszkodowań w tak niekorzystny z punktu widzenia administracji sposób, ponieważ odszkodowania równe są stuprocentowej wartości rynkowej nieruchomości, został wprowadzony, tak jak podkreślałem, przez Radę Ministrów, a następnie przez Sejm w ramach nowelizacji, w ramach wprowadzenia go do ustawy, w związku z tym ta kwestia jest naprawdę bardzo istotna z punktu widzenia miasta. To jest kwota 280 milionów zł w 2011 r. i blisko 180 milionów zł w 2012 r., które wypłacamy z budżetu miasta stołecznego Warszawy. Przypominam, i jest to również pewien problem, że w przypadku odszkodowań Skarbu Państwa, działając na zasadach ogólnych, które dzisiaj obowiązują, wypłacamy także odszkodowania jako starosta w imieniu Skarbu Państwa, można powiedzieć, kredytując Skarb Państwa, wypłacając odszkodowania pieniędzmi samorządowymi, a dopiero po kilku lub kilkunastu miesiącach otrzymujemy od wojewody zwrot pieniędzy, które musieliśmy wyłożyć i wypłacić, a są to kwoty sięgające kilkudziesięciu milionów złotych, w związku z tym naprawdę ten projekt ustawy jest dla nas bardzo pilny. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę i bardzo serdecznie dziękuję za wszelką pomoc w tym, by ta ustawa w końcu ujrzała światło dzienne. Czy państwo senatorowie przychylają się do tego, żeby posiedzenie na dzisiaj zamknąć? Sprawa jest nadal otwarta, występujemy z wnioskami do poszczególnych instytucji. Ponadto upoważniamy Biuro Legislacyjne do bieżących, upodmiotowionych konsultacji z przedstawicielami miasta stołecznego Warszawy i czekamy na opinie poszczególnych jednostek. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie.

10 Kancelaria Senatu Opracowanie: Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Druk nr 410 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195).

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-65(9)/15 Warszawa, 11 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, przekazuję

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (882) 93. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 4 września 2007 r.

Zapis stenograficzny (882) 93. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 4 września 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (882) 93. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 4 września 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (261.) w dniu 30 września 2015 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (261.) w dniu 30 września 2015 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (261.) w dniu 30 września 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (34.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (15.) w dniu 11 kwietnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (34.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (15.) w dniu 11 kwietnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (34.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (15.) w dniu 11 kwietnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Pierwsze czytanie projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (39.), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (121.) oraz Komisji Ustawodawczej (201.) w dniu 18 września 2013 r. VIII kadencja

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (860) Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (133.) oraz Komisji Ustawodawczej (184.) w dniu 22 kwietnia 2009 r.

Zapis stenograficzny (860) Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (133.) oraz Komisji Ustawodawczej (184.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (860) Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (133.) oraz Komisji Ustawodawczej (184.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII kadencja

Bardziej szczegółowo

Wspólne posiedzenie 60. 68.

Wspólne posiedzenie 60. 68. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (60.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (68.) w dniu 9 stycznia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (92.), Komisji Gospodarki Narodowej (261.) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (272.) w dniu 23

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (948) Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (204.) oraz Komisji Gospodarki Narodowej (147.) w dniu 28 maja 2009 r.

Zapis stenograficzny (948) Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (204.) oraz Komisji Gospodarki Narodowej (147.) w dniu 28 maja 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (948) Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (204.) oraz Komisji Gospodarki Narodowej (147.) w dniu 28 maja 2009 r. VII kadencja Porządek

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (257) 45. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 28 maja 2008 r.

Zapis stenograficzny (257) 45. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 28 maja 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (257) 45. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 28 maja 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Druk nr 853 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1347) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (80.) oraz Komisji Ustawodawczej (271.) w dniu 28 stycznia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (110.) w dniu 17 września 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (110.) w dniu 17 września 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (110.) w dniu 17 września 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1028) Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (100.), Komisji Gospodarki Narodowej (160.) oraz Komisji Nauki, Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (23.) w dniu 11 kwietnia 2012 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (23.) w dniu 11 kwietnia 2012 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (23.) w dniu 11 kwietnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji w sprawie zielonej księgi W kierunku zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (273.) oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (285.) w dniu 23 lipca 2015 r. VIII kadencja

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (632) 93. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 22 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (632) 93. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 22 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (632) 93. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 22 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1897) 108. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 10 grudnia 2010 r.

Zapis stenograficzny (1897) 108. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 10 grudnia 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1897) 108. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 10 grudnia 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (37.) w dniu 26 lipca 2012 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (37.) w dniu 26 lipca 2012 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (37.) w dniu 26 lipca 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 97 poz. 487 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 10/91)

Dz.U Nr 97 poz. 487 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 10/91) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 487 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 10/91) w sprawie wykładni art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (39.) oraz Komisji Zdrowia (51.) w dniu 20 czerwca 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (780) 11. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 17 marca 2009 r.

Zapis stenograficzny (780) 11. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 17 marca 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (780) 11. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 17 marca 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721) Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 721) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza zasadę

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Druk nr 99 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Prawne uwarunkowania poddawania terenów ochronie instrumenty odszkodowawcze i roszczenie o wykup nieruchomości Przyroda a teren

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Infrastruktury (10.) w dniu 9 marca 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Infrastruktury (10.) w dniu 9 marca 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Infrastruktury (10.) w dniu 9 marca 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1395) 131. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 17 lutego 2010 r.

Zapis stenograficzny (1395) 131. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 17 lutego 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1395) 131. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 17 lutego 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

VIII. WYPŁATA ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

VIII. WYPŁATA ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI VIII. WYPŁATA ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 1. Dawni właściciele gruntów warszawskich lub ich następcy prawni dochodzą odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntu na

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4147 Warszawa, 14 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880).

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA - 140-19 (2) /07 Warszawa, 1 lutego 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r.

Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Wnioski nierozpatrywane

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Druk nr 152

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Druk nr 152 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Druk nr 152 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Druk nr 853 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 8 listopada 2014 r. Druk nr 769 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r. Druk nr 614

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r. Druk nr 614 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r. Druk nr 614 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Pierwsza z proponowanych zmian dotyczy poszerzenia katalogu organizacji społecznych, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli i wstępować za ich zgodą do już toczących

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1906) 228. posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 22 lipca 2005 r.

Zapis stenograficzny (1906) 228. posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 22 lipca 2005 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1906) 228. posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 22 lipca 2005 r. V kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Druk nr 579 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (64.) w dniu 17 czerwca 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (64.) w dniu 17 czerwca 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (64.) w dniu 17 czerwca 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o ochronie Znaku Polski Walczącej (druk senacki

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

- o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3278 Warszawa, 9 lipca 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Warszawa dn. 8 stycznia 2016 r. Dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (229.), Komisji Gospodarki Narodowej (227.), Komisji Kultury i Środków Przekazu (83.) oraz Komisji Środowiska

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2014 roku

Uchwała Nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1. statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1849) 105. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 17 listopada 2010 r.

Zapis stenograficzny (1849) 105. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 17 listopada 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1849) 105. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 17 listopada 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Druk nr 512 KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (42) 2. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 28 listopada 2007 r.

Zapis stenograficzny (42) 2. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 28 listopada 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (42) 2. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 28 listopada 2007 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Wybór zastępców przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (49.) w dniu 13 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (49.) w dniu 13 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (49.) w dniu 13 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego (druk

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (34.) w dniu 16 września 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (34.) w dniu 16 września 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (34.) w dniu 16 września 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Druk nr 590

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Druk nr 590 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Druk nr 590 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 15 października 2009 r. Druk nr 614 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ, KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU oraz

Bardziej szczegółowo

Możliwe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK

Możliwe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK Możliwe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK Warianty rozwiązań w zależności od treści orzeczenia TK Marek P. Wędrychowski Zastrzeżenia Marek P. Wędrychowski, radca prawny,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 746 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 45 POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski przewodniczący Wiesław Johann Ewa Łętowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak Marian Zdyb sprawozdawca,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie z zażalenia K. W. na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza w dniu 26 maja 2014 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie z zażalenia K. W. na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza w dniu 26 maja 2014 r. Sygn. akt III CZP 111/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z zażalenia K. W. na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza w dniu 26 maja 2014 r. Czy gminie przysługuje w trybie art. 109 ust. 1

Bardziej szczegółowo

System kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce (próba krytycznej oceny)

System kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce (próba krytycznej oceny) ANDRZEJ UCHMAN System kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce (próba krytycznej oceny) System kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce jest zagadnieniem szeroko opisanym w literaturze przedmiotu. W swoich

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2381) 106. posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w dniu 3 sierpnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2381) 106. posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w dniu 3 sierpnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2381) 106. posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w dniu 3 sierpnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 86/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2014 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (80.) w dniu 3 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (80.) w dniu 3 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (80.) w dniu 3 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej upamiętnienia Marszałka

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-686788-IV/ll/DZ. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-686788-IV/ll/DZ. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-686788-IV/ll/DZ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. W okresie od 1.01.2012 roku skład

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DOLiS 035 711/15/BG Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej Aleja Szucha 25 00 918 Warszawa WYSTĄPIENIE Na

Bardziej szczegółowo

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej Harmonogram działań ul. Świętokrzyska 12 00-960 Warszawa tel.: +48 22 694 55 58 fax :+48 22 694 44 41 www.sluzbacelna.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (46.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (46.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (46.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 18 grudnia 2007 r. Druk nr 14 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ o projekcie ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r.

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-176-05 Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Konieczność dokonania zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo