ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja"

Transkrypt

1 ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja

2 Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. (sygn. akt SK 41/09) dotyczącego ustawy o gospodarce nieruchomościami (cd.). Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

3 (Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 04) (Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Leszek Piechota) Dzień dobry państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest kontynuacja rozpatrzenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. dotyczącego ustawy o gospodarce nieruchomościami, tak zwanych dekretów warszawskich bierutowskich. Państwo pamiętacie, na poprzednich posiedzeniach ustaliliśmy, że nie będziemy podejmować ostatecznej decyzji co do dalszych losów naszej inicjatywy ustawodawczej, dopóki nie zdobędziemy pełnej wiedzy, co w tym zakresie jest przygotowywane ze strony rządu oraz jaka jest opinia poszczególnych departamentów. Wolą naszą było także zasięgnąć informacji na temat konsekwencji ewentualnych zmian ustawowych według wiedzy, jaką posiadają władze miasta Warszawy (Głos z sali: Które właśnie weszły.) Witamy przedstawicieli miasta stołecznego Warszawy. Z tego tytułu marszałek Senatu otrzymał w grudniu zeszłego roku od pani prezydent Gronkiewicz-Waltz pismo z prośbą o podjęcie przez Senat inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie z załączonym projektem ustawy, który mógłby się stać podstawą naszego dalszego procedowania. O ile wiem, projekt ten był przesłany także do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Skarbu Państwa. Zanim oddam głos bo chciałbym prosić przedstawicieli miasta o krótkie zreferowanie tego projektu wraz z uzasadnieniem i przedstawienie zakresu finansowego, jaki został w nim określony prosiłbym panią legislator o przypomnienie, w krótkich słowach, przedmiotu wyroku Trybunału. Dziękuję. Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Dziękuję, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo! Chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. wydany w sprawie SK 41/09, w którym Trybunał orzekł o tak zwanym pominięciu ustawodawczym, uznając za zasadną skargę konstytucyjną skierowaną w sprawie art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Trybunał uznał, że przepis ten w zakresie, w jakim pomija stosowanie przepisów, dotyczących odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, do nieruchomości, które przeszły na własność gminy miasta stołecznego Warszawy lub państwa na podstawie tak zwanego dekretu o gruntach warszawskich, dekretu warszawskiego, ale nieruchomości innych niż domy jednorodzinne, jeżeli przeszły one na własność państwa po dniu 5 kwietnia 1958 r., tudzież działek innych niż te, które przed wejściem w życie dekretu warszawskiego mogły być przeznaczone pod budownictwo inne niż jednorodzinne i też zostały przejęte we władanie po dniu 5 kwietnia 1958 r. jest niekonstytucyjny ze względu na niezgodność z art. 64 ust. 2 konstytucji, art. 32 ust. 1 konstytucji i art. 31 ust. 3 konstytucji. Mówiąc krótko, Trybunał uznał, że przepis, który gwarantuje odszkodowania tylko i wyłącznie w przypadku niektórych nieruchomości, i to przejętych po dniu 5 kwietnia 1958 r., nie spełnia standardu równej ochrony praw majątkowych, a także narusza zasadę równości, stanowi bowiem ograniczenie praw majątkowych niezgodne z zasadą proporcjonalności wywodzoną z art. 31 ust. 3 konstytucji. Trybunał zauważył między innymi, że pewne zaszłości historyczne, między innymi to, że obowiązujący przepis stanowi niejako kontynuację norm obowiązujących na gruncie poprzednich ustaw, nie usprawiedliwia takiej regulacji w świetle obowiązującej konstytucji i w związku z tym ustawodawca obowiązany jest zapewnić równą ochronę praw majątkowych, nie bacząc na to, że różne są przedmioty tychże praw. Trybunał nie zawarł w swoim uzasadnieniu konkretnych wskazówek legislacyjnych, ale zauważył, że odszkodowanie powinno zostać przyznane właśnie bez zróżnicowania podmiotowego, aczkolwiek może być to odszkodowanie niepełne, bo Trybunał miał na względzie również dobro finansów publicznych. Ponadto Trybunał poddał pod rozwagę ustawodawcy, czy powinna to być regulacja wycinkowa, czy też raczej kompleksowa. W informacji, którą państwu senatorom przedstawialiśmy jeszcze w 2011 r., sugerowaliśmy rozwiązanie kompleksowe, albowiem dalsze utrzymywanie takiej szczątkowej regulacji mogłoby prowadzić do wtórnej niekonstytucyjności, co w swoim zdaniu odrębnym podkreślała też sędzia Pyziak-Szafnicka. Dziękuję.

4 4 Chciałbym w tym momencie prosić przedstawicieli miasta stołecznego Warszawy o krótkie przedstawienie projektu ustawy z uzasadnieniem. Państwo senatorowie dostali ten projekt, ale nie zmienia to faktu, że chcielibyśmy usłyszeć, na jakiej podstawie przyjęto takie a nie inne rozwiązanie, które zostało w projekcie ustawy przedstawione. Chciałbym, żeby szczególnie się państwo pochylili nad kwestią powołania spółki akcyjnej oraz zawieszenia niektórych artykułów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o samorządzie terytorialnym, które miałyby nie funkcjonować. Dziękuję. Zastępca a Gabinetu Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Jarosław Jóźwiak: Dziękuję. Może zacznę od krótkiego wstępu dotyczącego kwestii historycznych, które są istotne, a potem pan dyrektor Bajko, jako jeden ze współautorów tej ustawy, przedstawi jej założenia i propozycje dotyczące szczególnie tego art Może w ramach wstępu warto podkreślić, że cała regulacja art. 215 wywodzi się z uchwały Rady Ministrów z lat osiemdziesiątych, która pewnej określonej grupie przyznała możliwość ustalenia odszkodowania. To odszkodowanie jest ustalane według obecnej wartości rynkowej nieruchomości i pragnę podkreślić, że jest to dosyć duży problem finansowy dla miasta, dlatego że tylko w dwóch ostatnich latach mam na myśli 2011 r. i 2012 r., kiedy pojawił się wyrok Trybunału, który w pewien sposób rozszerzył ten katalog wypłaty z tego tytułu wyniosły: 233 miliony zł w 2011 r. i 182 miliony zł w roku 2012, podczas gdy przez cały okres od 2003 r. łącznie były to 572 miliony zł, w szczytowych momentach, w 2010 r., nie przekraczało to 43 milionów zł, 35 milionów zł w 2009 r., 12 milionów zł w 2008 r., 24 milionów zł w 2007 r., a potem tak nagle się te roszczenia posypały i wydaje nam się, że niezbędne jest kompleksowe uregulowanie tej kwestii, szczególnie iż Trybunał, tak jak podkreśliła pani legislator, wskazał możliwość pewnego miarkowania tych odszkodowań. Dzisiaj według brzmienia art. 215 te odszkodowania nie są w żaden sposób miarkowane i są obliczane według wartości rynkowej. Problemem jest również dla nas to, że w podstawowej wersji dekret zakładał zwrot takich nieruchomości, a w przypadku odszkodowania nie mamy przy obecnym brzmieniu art. 215 możliwości zwrócenia takiej nieruchomości, chociaż czasem byłoby to, powiedzmy, bardziej wskazane. Zamiast postępować na zasadach ogólnych, art. 215 nakazuje nam właśnie tylko wypłatę odszkodowania. Rozwiązanie tej kwestii jest zawarte w projekcie ustawy, którą przedłożyliśmy, i pozwolę sobie teraz oddać głos panu dyrektorowi, który omówi poszczególne instytucje i propozycję ustawy posiedzenie Komisji Ustawodawczej Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Nazywam się Marcin Bajko, jestem dyrektorem Biura Gospodarki Nieruchomościami w mieście stołecznym Warszawie, a więc tego podmiotu, który na bieżąco zajmuje się sprawami wynikającymi z dekretu warszawskiego i który wydaje decyzje na podstawie art. 215, czyli odszkodowawcze, jak również decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania użytkowania wieczystego w trybie art. 7 dekretu. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że sześćdziesiąt siedem lat funkcjonowania dekretu, w niezmienionym w zasadzie kształcie, spowodowało, że zmiany zarówno prawne, jak i faktyczne dotyczące nieruchomości nie przystają zupełnie do tego, co kiedyś ustawodawca chciał w mieście spowodować. Otóż ponieważ przez pięćdziesiąt lat głównie odmawiano zwrotów nieruchomości w trybie dekretu i robiono to niesprzecznie z obowiązującym wtedy prawem, w tej chwili mamy do czynienia z nieruchomościami czy to posprzedawanymi, czy też takimi, na których stoją budynki, na przykład użyteczności publicznej, co do których wysuwane są roszczenia. Takich roszczeń o zwrot nieruchomości jest około czterech i pół tysiąca w skali miasta, ale możemy mieć do czynienia z jeszcze dziewięcioma lub dziesięcioma tysiącami, ponieważ wniosków dekretowych a takie trzeba brać pod uwagę, jako możliwe do rozpatrzenia złożono w sumie około szesnastu tysięcy, więc to jest dla miasta ogromny problem, wszędzie bowiem na terenie objętym dekretem, a to jest 2/3 miasta, w każdym momencie może się pojawić roszczenie. Jest to o tyle istotne, że dekret jest traktowany przez władze sądownicze w taki sposób, iż ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi wydarzeniami prawnymi, tak więc można sobie wyobrazić, że nawet obrót mieszkaniem, które zostało wybudowane po roku 1945, czy też prawem własności, czy użytkowania wieczystego ustanowionym w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tej chwili odbywa się wprawdzie na zasadzie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, ale w każdym momencie pojawiający się wniosek dekretowy może tę rękojmię zachwiać, a orzecznictwo idzie w tym kierunku, że niestety pierwszeństwo mają właściciele. To powoduje, że mamy problemy nie tylko z obrotem nieruchomościami w mieście stołecznym Warszawie, ale również ze stabilnością podstaw finansowych, dlatego że jeżeli budynki czy nieruchomości objęte roszczeniami są przez miasto wydzierżawiane, to później po dokonaniu ich zwrotu są kolejne roszczenia o zwrot pożytków, które pobraliśmy. W związku z tym naszym zdaniem należy opracować kompleksowy projekt, który odniesie się nie tylko do samego dekretu Bieruta, ale także do tego, co się po tym dekrecie wydarzyło, czyli żeby zapewniał stabilizację finansów miasta, stabilizację obrotu nieruchomościami i żeby raz na zawsze zostały załatwione sprawy potencjalnych roszczeń dotyczących nieruchomości. Tak więc pierwotnym założeniem jest to, że tam, gdzie są prawa nabyte,

5 w dniu 19 marca 2013 r. 5 czyli prawo do ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz osoby, która złożyła wniosek w terminie, to prawo to obecnie może być zrealizowane wyłącznie przez zwrot w naturze. Czasami i teraz coraz częściej zdarza się, że jest to niemożliwe, ponieważ stoi tam szkoła, szpital czy instytucja użyteczności publicznej, czy też zostało to rozdysponowane. Mamy wtedy sytuację patową: sądy nakazują nam dokonanie zwrotu, a fizycznie nie można, choćby przez podział budynku, takiego zwrotu dokonać. Ustawa w pierwszej kolejności szanuje te prawa nabyte, ale w drugiej kolejności mówi, że jeżeli miasto chciałoby zachować cel publiczny określonych nieruchomości, to może za pomocą decyzji celu publicznego taki cel określić na tej nieruchomości i oferując odszkodowanie w zamian za zwrot w naturze, uwolnić roszczenie. Z punktu widzenia miasta ono będzie już nieaktywne, ale również ten uprawniony uzyska swoje uprawnienie, z tym że nie w naturze, jak obecnie, tyko w formie odszkodowania. Ja tylko przypomnę, że uprawnienia do odszkodowania przewidziane w dekrecie warszawskim zostały wygaszone. Odszkodowań wynikających wprost z dekretu w tej chwili nie ma, są tylko odszkodowania oparte na specjalnym przepisie, na art. 215, który jest przepisem związanym z dekretem o tyle, że dekret wywołuje te wszystkie roszczenia, ale już procedura i w ogóle obecność tego przepisu w systemie prawa jest samodzielnym bytem niezwiązanym z dekretem. To jest pierwszy etap, czyli ustalenie tych, którzy są uprawnieni na podstawie dekretu, to znaczy: złożyli wniosek w terminie i taki wniosek należałoby rozpatrzyć pozytywnie. Pamiętajmy, że jedyną wymienioną w dekrecie przesłanką skutecznej odmowy jest przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego a przecież nie wszędzie w Warszawie istnieją plany na cel publiczny, i to taki cel, który nie może być realizowany przez podmiot prywatny, więc tak naprawdę orzecznictwo już jasno wskazuje, że są to wyłącznie drogi publiczne, które istnieją oraz są opisane w planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wszystkich innych nieruchomości, które przez ostatnich dwadzieścia lat uznawano za publiczne, czyli na przykład budynków rządowych, szpitali itd., orzecznictwo poszło w takim kierunku, że nie można odmówić zwrotu, nawet jeżeli w danym budynku czy na danej nieruchomości znajdują się instytucje publiczne i nawet jeśli są ujęte w planie zagospodarowania, ponieważ tak naprawdę każda tego typu funkcja publiczna może być pełniona w budynku wynajętym, na przykład ambasady często są w budynkach wynajętych. Jeszcze w trzech zdaniach o założeniach ustawy: na dwadzieścia cztery tysiące nieruchomości, które się znajdowały w mieście, zostało złożonych szesnaście tysięcy wniosków, więc założyliśmy, że to są potencjalnie te nieruchomości, które powinniśmy zwrócić w naturze albo ewentualnie dać odszkodowanie, jeśli ten tryb decyzji i celu publicznego wchodziłby w grę. Ale pozostaje osiem tysięcy wniosków niezłożonych lub też złożonych po terminie, lub w innych uwarunkowaniach, na przykład przez osoby nieuprawnione. Chcielibyśmy, żeby ta ustawa rozwiązała wszystkie problemy w mieście stołecznym Warszawie. Osoby, które dostaną zwrot, będą jakoś usatysfakcjonowane, ale jest szereg osób czyli dotyczy to tych ośmiu tysięcy nieruchomości które jeśli złożyły wniosek po terminie albo w ogóle go nie złożyły, to w tej chwili z mocy prawa i w świetle konstytucji są pozbawione własności swoich nieruchomości bez odszkodowania. W takich przypadkach chcielibyśmy zaproponować oczywiście w zależności od możliwości finansowych rekompensatę, która ma się nijak do wartości pozostawionych nieruchomości, ale jest pewną formą zadośćuczynienia za ich utratę. Projekt wskazuje, że to powinien być jakiś procent od wartości, ale równie dobrze może to być jednakowa dla każdego kwota ryczałtowa. Chcielibyśmy po prostu w ten sposób pokazać, że projekt jest prospołeczny i będzie przewidywał jakieś zadośćuczynienie dla wszystkich mieszkańców Warszawy i obywateli. Jeśli chodzi o sprawy szczegółowe, pragnę zauważyć, że ten projekt ustawy jest dość szczegółowy. W przeciwieństwie do dekretu, który ma naście artykułów, w proponowanej ustawie jest ich w sumie około trzydziestu, ale to wynika także z tego, że niestety musimy kazuistycznie podejść do rozwiązywania problemów, które narosły. W tej chwili nie ma już takich ogólnych spraw, które można by załatwić na podstawie dekretu. Są tylko sprawy skomplikowane, na przykład dotyczące budynków wybudowanych po wojnie, których istnienia dekret w ogóle nie przewidywał. Mamy w dekrecie kwestię jednostkową w skali całego polskiego prawa cywilnego, to jest kwestia oderwania własności budynku od własności gruntu, tak zwane budynki piątkowe. W naszym projekcie ustawy zawarta jest próba rozwiązania tego problemu, choćby z racji tego, że istniałaby możliwość częściowego zwrotu nieruchomości. W tej chwili mamy obowiązek zwrócić dawną hipotekę, czyli tę nieruchomość, tak jak ona istniała przed wojną. Jeżeli jest zajęta w jakiejś części, nie można jej zwracać, choćby proporcjonalnie, albo dawać działek zamiennych, dopiero projekt nowelizacji takie możliwości przewiduje. Może jeszcze kilka słów na temat funduszu, o czym mówił pan przewodniczący. Otóż przede wszystkim każda ustawa reprywatyzacyjna tak ją w cudzysłowie nazwijmy która oddaje własność zabraną kiedyś aktami nacjonalizacyjnymi, przewiduje, w większym lub mniejszym zakresie, konieczność zapłaty odszkodowań. Dekret warszawski jest w tej chwili jedynym realizowanym aktem prawa, ponieważ jego przepisy i uzupełniający go art. 215 muszą być realizowane na bieżąco, na co zresztą zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny. Tak więc wiedząc, że trzeba na to znaleźć środki, przedstawiamy następujący pomysł: otóż wejście w życie ustawy spowoduje, że będziemy mieć do dyspozycji nieruchomości, co do których przestaną być wysuwane roszczenia. W ustawie określony zostanie termin na ponowienie wniosku to nie jest złożenie nowego wniosku, tylko potwierdzenie tego starego wniosku i jeżeli w tym określonym terminie wniosek nie zostanie ponowiony, to osoby, które go nie ponowią, przejdą do kategorii czy to odszkodowań, choćby potencjalnie, czy to rekompensat. To spowoduje, że nieruchomości przestaną być obciążone roszczeniami i zwiększy się nam w Warszawie zasób nieruchomości, z których będziemy mogli zrobić jakiś użytek, trochę inny niż wydzierżawianie za jakieś tam stawki na parkingi itd. Stąd jest pomysł, żeby powołać oddzielny

6 6 fundusz, który byłby funduszem należącym do miasta stołecznego Warszawy, ale z możliwościami wynikającymi z przepisów kodeksu handlowego i kodeksu spółek handlowych, takimi jak możliwość umieszczenia akcji na giełdzie, grania różnymi instrumentami. Ten fundusz skorzystałby przede wszystkim z tego, że w Warszawie pojawi się więcej nieruchomości nieobciążonych roszczeniami. Obecnie do żadnego funduszu, do żadnej spółki nie można wnieść nieruchomości obciążonej roszczeniem, bo art. 34 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wprost tego zabrania, a tak mielibyśmy możliwość ich wniesienia, co dałoby potencjał, myślę, wielomilionowy, jeśli nie mówimy o miliardach, który umiejętnie zarządzany dawałby bieżące wpłaty do budżetu bo byłoby to po prostu zarabianie na nieruchomościach miejskich, a zawsze spółka robi to trochę lepiej niż ZGN czy jednostki stricte administracyjne jak również mógłby realizować wypłaty odszkodowań wynikających z ustawy, na przykład robiłby to na zasadzie umowy z miastem, że określona część odszkodowań byłaby wypłacana w określonych terminach przez fundusz. Tak więc idea jego utworzenia jest właśnie taka, żeby wspomóc budżet miasta oraz fundusz reprywatyzacji, który też naszym zdaniem powinien być źródłem finansów, pomóc w tym, żeby takie roszczenia były realizowane. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego, że proponowane są pewne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. One są konsekwencją tego, że ustawa o gospodarce nieruchomościami jest dużo młodsza od dekretu i nie przystaje do tych rozwiązań, które są w dekrecie, więc to są raczej zmiany pisane tylko pod Warszawę i tylko w związku z tym, że w Warszawie trochę inaczej to wszystko funkcjonuje. Po prostu mamy zaszłości, z którymi w obecnej siatce ustawowej nie możemy sobie poradzić. Nie chciałbym za dużo mówić, ale chętnie odpowiem na pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli to na razie wszystko, to prosiłbym przedstawicieli Ministerstwa Finansów o ustosunkowanie się do projektu, który państwo również otrzymali. Prosiłbym o kilka słów na ten temat. (Głos z sali: Ministerstwo Finansów nie ustosunkowało się jeszcze do tego projektu.) To w kolejności Ministerstwo Skarbu Państwa. Jest przedstawiciel. Czy można by było prosić o opinię i stanowisko w tym względzie? Dziękuję. Starszy Specjalista w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat w Ministerstwie Skarbu Państwa Grzegorz Dmowski: Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Zgodnie z moją wiedzą Ministerstwo Skarbu Państwa takowego projektu nie otrzymało, więc nie możemy się do niego ustosunkować posiedzenie Komisji Ustawodawczej W takiej sytuacji poprosiłbym panią legislator o naszą opinię, przynajmniej w zakresie dotyczącym rozwiązań merytorycznych projektu tej ustawy. Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! W naszej ocenie przedłożony projekt niewątpliwie zmierza do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jakiekolwiek bowiem, mówiąc już kolokwialnie, załatwienie spraw związanych z dekretem będzie wybiegało naprzeciw oczekiwaniom Trybunału. Pozostaje jednak pytanie, czy projekt będzie rozwiązywał wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem dekretu i z zaszłościami historycznymi, które są związane z tymi regulacjami. Czyli, mówiąc wprost, czy ustawa obejmuje wszystkie kategorie roszczeń i czy te roszczenia będą w prawidłowy sposób zaspokojone. Mówiąc w prawidłowy sposób, mam na myśli między innymi uwzględnienie orzecznictwa zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu Najwyższego w kwestii art. 160 k.p.a., czyli odszkodowań i obowiązku zapewnienia pełnego odszkodowania. W projekcie między innymi jest takie stwierdzenie, że wyłączone korzyści są tylko co do rzeczywistej szkody, pojawia się więc pytanie, jak to się ma do orzecznictwa Trybunału. I jednocześnie jest orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące stosowania art. 160 k.p.a., więc jest pytanie, czy wszystkie te sugestie orzecznicze są uwzględnione na gruncie projektu. Przyznam szczerze, że nie mieliśmy dostatecznie dużo czasu, żeby się temu przyjrzeć. Projekt wpłynął już jakiś czas temu, ale biuro jako takie nie dostało go do zaopiniowania i w związku z tym nie jestem w stanie państwu senatorom za co oczywiście przepraszam przedłożyć konkretnej opinii, czy w naszej ocenie projekt jest zgodny z wszelkimi standardami, zarówno konstytucyjnymi, jak i sformułowanymi przez Sąd Najwyższy. Jeśli chodzi o uwagi, które możemy już w tej chwili zgłosić, to niewątpliwie poszczególne artykuły wymagają doprecyzowania nie tylko z punktu widzenia techniki legislacyjnej, ale też, żeby spełnić wymogi, które stawia konstytucja. Chodzi mi na przykład o te upoważnienia do wydania rozporządzeń, niewątpliwie brakuje w ustawie wytycznych i to na pewno musiałoby być uzupełnione, zanim projekt zostałby przedłożony do dalszego procedowania. Poza tym pojawia się właśnie pytanie o celowość pewnych rozwiązań, których Biuro Legislacyjne nie jest w stanie ocenić. Pan dyrektor był łaskaw wspomnieć o idei powołania spółki akcyjnej, czy jednak taki pomysł ma dostateczne umocowanie w łonie decydentów miejskich? Dlatego że jest to wyraźne pozbawienie rady miasta możliwości decydowania o wnoszeniu tych nieruchomości tytułem aportu i teraz nasuwa się pytanie, czy to nie będzie później powodem jakichś zastrzeżeń pod adresem

7 w dniu 19 marca 2013 r. 7 ustawodawcy. Ustawa ustrojowa, jeśli chodzi o samorząd gminny, wyraźnie mówi, jakie warunki powinien spełniać obrót nieruchomościami miejskimi, pozycja rady miasta jest niekwestionowana. Myślę, że pewne mankamenty techniczne są mniej istotne i one na pewno mogłyby zostać dopracowane, pozostaje jednak pytanie o to, czy wszystkie rozwiązania są celowe, i tak jak wspomniałam tego już my nie jesteśmy w stanie ocenić. Dziękuję. Czy przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy chcieliby się odnieść do tych uwag? Proszę bardzo. Tak, oczywiście. Szanowni Państwo! Podkreślam, że zgodnie z moją wiedzą, a roszczeniami wynikającymi z dekretu zajmuję się od dwunastu lat, jest to regulacja zupełna, to znaczy, że już nie będzie żadnych kategorii nieobjętych tą ustawą, kiedy wejdzie ona w życie. Niemniej jednak rzeczywiście zasadne jest pytanie, czy art. 160 w związku z art. 411 kodeksu cywilnego nie daje szerszych uprawnień. Odbyła się na ten temat dyskusja z naszymi prawnikami, przygotowano też opinie prawne. Wydaje nam się, że w tej chwili poprzez ograniczenie terminu zgłaszania określonych roszczeń robimy to konstytucyjnie, ale oczywiście jesteśmy otwarci na dyskusję. Nie możemy zostawić, naszym zdaniem, zupełnie otwartej kwestii nawet bez ograniczenia terminem możliwości zgłaszania wniosków o rozszerzenie odszkodowania, bo to wywróciłoby nam całą tę ideę ustawy. Jeśli chodzi o fundusz czy też spółkę, to praktyka jest taka Inaczej: w tej chwili nie możemy w ogóle takiego funduszu zrobić bez podstawy prawnej w tej ustawie. Zabrania tego przede wszystkim ustawa o gospodarce komunalnej, bo on przecież musi się zajmować działalnością komercjalną, żeby przynosić dochody, a ta ustawa nam na to nie pozwala, natomiast czytanie ustawy o gospodarce nieruchomościami w świetle tego naszego projektu prowadzi do wniosku takiego, że jeśli nasz projekt da możliwość powołania funduszu, to później już wnosi się te nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami trzeba to zrobić albo z ogólną podstawą, uchwałą rady, albo z uchwałą rady na wszystkie nieruchomości. Obecnie to tylko z praktyki dodam sposób wnoszenia nieruchomości, między innymi do spółek, reguluje uchwała rady miasta i na razie jest to zaproponowane tak, że będzie to za zgodą rady. I być może taki mechanizm pozostanie, ale na razie nie mamy w ogóle podstawy prawnej, żeby fundusz powołać. Jeśli chodzi o sprawy szczegółowe, to oczywiście jesteśmy gotowi do dyskusji. Powiedziałbym tylko tak, że jeśli chodzi o te odesłania do rozporządzeń, przede wszystkim starałem się, żeby tam były jakieś formularze, żeby to były sprawy techniczne, które nie powinny angażować ustawy, ale jeśli chodzi o przepisy, w których jest to bardziej rozszerzone, to jesteśmy oczywiście gotowi do dyskusji i uzupełnienia o wytyczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan senator Gintowt. Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Parę pytań. Po pierwsze, z państwa wypowiedzi zrozumiałem, że te dwadzieścia cztery tysiące nieruchomości zostało zidentyfikowanych i jest to katalog zamknięty. Tak? Tak, dekretem zostało objętych około dwudziestu czterech tysięcy nieruchomości prywatnych. Nie jest to dokładna liczba co do jednej, ale nie będzie ich więcej. Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Dobrze. To raz. To w takim razie następne pytania. W stosunku do ilu nieruchomości zaspokojono roszczenia? Proszę o odpowiedź. Po drugie, w stosunku do ilu nieruchomości byli właściciele utracili prawo do roszczeń, na przykład z tego powodu, że są cudzoziemcami i państwo polskie uregulowało już wszystkie roszczenia, i są osobami narodowości niemieckiej, których dotyczy kolejna regulacja? Po trzecie, chciałbym zauważyć, zresztą państwo też sami to sugerujecie, pani mecenas również o tym wspomniała, że projekt ustawy jest sprzeczny z innymi ustawami, na przykład ustrojowymi, i rzeczywiście niezbędne jest także wprowadzenie wielu zmian w ustawach ustrojowych. Ja osobiście jestem przeciwny finansowaniu roszczeń miejskich bo to są roszczenia dotyczące samorządu miejskiego z budżetu państwa i zasobów Skarbu Państwa, bo wszystkie miasta w Polsce mogłyby wystąpić z taką propozycją. Chciałbym też zauważyć, że fundusz, o którym państwo piszecie w projekcie ustawy, dopuszczony do obrotu giełdowego, może przynieść zyski, może przynieść również straty. Nie jest wcale powiedziane, że musi zarobić, bo jest bardzo wiele przypadków spółek, które na giełdzie efektownie zbankrutowały. Nie ma żadnej gwarancji, że fundusz, który będzie notowany na giełdzie, będzie zarabiał. Jest to prawdopodobne, ale niekoniecznie pewne. W związku z tym mam prośbę: czy nie możecie państwo zastanowić się nad innymi formami, które mogłyby być pewniejsze i bardziej wiarygodne w zastosowaniu, by zaspokoić wciąż jeszcze liczne roszczenia?

8 8 Proszę o odpowiedź, jeśli można. Jeśli chodzi o zwrot w naturze, to do tej pory dokonano około dwóch i pół tysiąca zwrotów. To jest pierwsza kwestia. Druga Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Prosiłbym o kompletną informację, bo może być zwrot w naturze i może być zwrot w drodze odszkodowania, zaspokojenie roszczenia, prawda? Więc i odszkodowanie, i zwrot w naturze, w ilu przypadkach miało to miejsce? Jest to w sumie dwa i pół tysiąca zwrotów, z tego dwa tysiące dwieście zwrotów w naturze, a trzysta to odszkodowania. Jeśli chodzi o kwestię, kto utracił roszczenia, to tak zwane umowy indemnizacyjne, czyli te, które regulowały wypłatę odszkodowań, by zaspokoić roszczenia osób prawnych i obywateli innych państw, nie do końca mają zastosowanie do dekretu warszawskiego. W dekrecie warszawskim, o czym już mówiłem, jest taka instytucja budynku piątkowego, czyli budynku, który ciągle pozostaje własnością byłego właściciela. Umowy indemnizacyjne mówią o tym, że państwa obce mają wypłacić swoim obywatelom odszkodowania za to, co zabrało im państwo komunistyczne. Jeżeli coś nie zostało zabrane, czyli ktoś ma ten budynek u nas, bo ciągle jest jego właścicielem, a tylko nie ma prawa do gruntu tak samo jak, nie wiem, kosztowności, jeśli ze sobą wywiózł i nie zostało to zabrane to żadne państwo za to nie może wypłacić odszkodowania. W związku z tym to nie jest tak, że całkowita liczba cudzoziemców, którzy utracili nieruchomości w mieście, jest tożsama z liczbą osób, które nie powinny dostać ani odszkodowania, ani zwrotu w naturze. Mamy szereg opinii prawnych, które potwierdzają jedną tezę: nasza sytuacja jest zupełnie inna niż we wszystkich innych miastach, w całym naszym kraju, ponieważ u nas pozostawiono tę cząstkę, czyli te budynki piątkowe, jako własność byłych właścicieli i za to się odszkodowanie należy. Ilu osób to dotyczy? 139. posiedzenie Komisji Ustawodawczej Nie umiem w tej chwili określić, ponieważ miasto nie ma takich danych. Te wszystkie dane powinien posiadać minister finansów, który zgodnie z ustawą w decyzji orzeka o utracie prawa do pozostawionych nieruchomości. Nie umiem w tej chwili tego określić, ale jest to raczej kilkaset spraw niż kilka tysięcy. Sprawa niemiecka to może jest w ogóle jakiś promil wszystkich roszczeń, ja się w swojej praktyce nie spotkałem jeszcze z przypadkiem obywatela Niemiec posiadającego w centrum Warszawy jakąś nieruchomość objętą dekretem. Nie bardzo mogę się zgodzić z faktem, żeby Skarb Państwa nie partycypował. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że dekret warszawski jest dekretem władzy państwowej, a nie miasta stołecznego Warszawy. Po drugie, w ramach komunalizacji 80% nieruchomości zostało skomunalizowanych i jest własnością miasta, ale przynajmniej 20% nadal pozostaje własnością Skarbu Państwa, więc choćby z racji tego (Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: We wszystkich miastach.) Ale tylko w Warszawie jest dekret. (Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: objętych dekretem, mówimy ogólnie o nieruchomościach, które są ) (Wypowiedź poza mikrofonem) Skoro 20% nieruchomości jest ciągle własnością Skarbu Państwa, trudno, żeby samorząd za to płacił, i chcielibyśmy, żeby ta partycypacja Skarbu Państwa była mniej więcej w tych proporcjach, zgodnie z prawem własności. No i jeszcze raz podkreślam, że dekret dotyczy tylko Warszawy i inne miasta nie mogą żadnych roszczeń co do tego zgłaszać. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa Pani senator Sztark. Senator Grażyna Sztark: Chciałabym złożyć wniosek formalny, Panie Przewodniczący, z uwagi na to, że najważniejszą rzeczą jest to, że w ogóle się spotkaliśmy i zaczynamy dyskutować. Wyrok Trybunału jest z 2011 r. i czas na pewno jest ważny, tym bardziej że cały czas zgłaszają się do państwa i będą się zgłaszać poszkodowani. Mam taką propozycję, z uwagi na to, że żadna ze stron to znaczy oprócz państwa, którzy przygotowaliście projekt tej ustawy nie jest w stanie dzisiaj dalej dyskutować, żeby Biuro Legislacyjne wspólnie z Biurem Prawnym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dokonało ustalenia wstępnej wersji tego projektu, ale też chciałabym zaznaczyć, że muszą się do tego włączyć Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Skarbu Państwa. W związku z tym oczekiwalibyśmy bo macie państwo rację, ten dekret nałożył zobowiązania w imieniu państwa,

9 w dniu 19 marca 2013 r. 9 a jest ciągłość państwa polskiego że również ze strony tych dwóch ministerstw będą przedstawione propozycje. Tak że tak proponowałabym zakończyć dzisiaj tę dyskusję. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos? Proszę, pan senator Paszkowski. Senator Bohdan Paszkowski: Mam tylko taką uwagę, bo krąg tych podmiotów, które mogą być zainteresowane czy też powinny wydać opinię, powinien być trochę szerszy, ponieważ jest i Prokuratoria Generalna, jak słyszę, i inne instytucje, tak że warto by było już na tym etapie zwrócić się do nich z prośbą o opinię. Być może będzie to dotyczyć tylko generaliów, samych założeń tejże ustawy, ale warto to już mieć. No i faktycznie, trzeba poprzeć wniosek koleżanki, albowiem do dalszej dyskusji trochę trudno będzie się zabierać, nie znając tych szczegółowych rozwiązań. Dziękuję. No, pani senator uprzedziła propozycję mojego wniosku. W tej sytuacji chciałbym po prostu jeszcze raz prosić przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Skarbu Państwa o ustosunkowanie się, przesłanie opinii co do tego projektu. Podtrzymuję propozycję myślę, że podtrzymujemy ją wszyscy że w pełni zasadne byłoby stworzenie takiego zespołu, który ustaliłby zastrzeżenia lub sformułował propozycje, jak ten projekt miałby ostatecznie wyglądać. I potem jako Senat moglibyśmy go przyjąć w formie inicjatywy ustawodawczej lub wypełniając wyrok Trybunału. Również do innych instytucji, Panie Senatorze, zostaną złożone dzisiaj wnioski. Myślę też, że na kolejne posiedzenie zostanie sporządzona ta ostateczna opinia ze strony Biura Legislacyjnego. W tej sytuacji posiedzenie A, jeszcze chciałby Radca w Departamencie Gospodarki Narodowej w Ministerstwie Finansów Andrzej Kwiatkowski: Andrzej Kwiatkowski, Ministerstwo Finansów. Ja tylko chciałbym uściślić, żeby nie powstało takie wrażenie, że myśmy się nie ustosunkowali, a mogliśmy. My też nie otrzymaliśmy przynajmniej drogą oficjalną tego projektu, on nie jest w tej chwili przedmiotem jakichś uzgodnień. Dziękuję. Gwoli ścisłości, mamy potwierdzone dokumenty, że i jedno, i drugie ministerstwo ten dokument dostało od pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, tak że Ale to już może państwo akurat tej wiedzy nie posiadają. (Wypowiedź poza mikrofonem) (Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 49) Proszę? (Głos z sali: I prezes Rady Ministrów.) I prezes Rady Ministrów tak samo. (Wypowiedź poza mikrofonem) Ale rozumiem, że państwo może tej wiedzy w tej chwili nie mają, tak że my możemy ponownie ten dokument jeszcze od siebie przesłać państwu oficjalnie. Proszę bardzo. Zastępca a Gabinetu Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Jarosław Jóźwiak: Ja tylko chciałbym podziękować państwu senatorom za zainteresowanie się tą sprawą. Chciałbym też podkreślić, że ten projekt tak naprawdę jest już trzecim projektem przygotowanym przez miasto. Pierwszy projekt kierował do parlamentu jeszcze pan prezydent Lech Kaczyński, będąc prezydentem Warszawy, następnie pani prezydent skierowała kolejny projekt w 2009 r. i teraz po wyroku Trybunału ten projekt został zaktualizowany i przedłożony kilka miesięcy temu. Jest dla nas na pewno bardzo ważne, by tę sprawę uregulować. I jeszcze przypomnę, że art. 215, który reguluje kwestie odszkodowań w tak niekorzystny z punktu widzenia administracji sposób, ponieważ odszkodowania równe są stuprocentowej wartości rynkowej nieruchomości, został wprowadzony, tak jak podkreślałem, przez Radę Ministrów, a następnie przez Sejm w ramach nowelizacji, w ramach wprowadzenia go do ustawy, w związku z tym ta kwestia jest naprawdę bardzo istotna z punktu widzenia miasta. To jest kwota 280 milionów zł w 2011 r. i blisko 180 milionów zł w 2012 r., które wypłacamy z budżetu miasta stołecznego Warszawy. Przypominam, i jest to również pewien problem, że w przypadku odszkodowań Skarbu Państwa, działając na zasadach ogólnych, które dzisiaj obowiązują, wypłacamy także odszkodowania jako starosta w imieniu Skarbu Państwa, można powiedzieć, kredytując Skarb Państwa, wypłacając odszkodowania pieniędzmi samorządowymi, a dopiero po kilku lub kilkunastu miesiącach otrzymujemy od wojewody zwrot pieniędzy, które musieliśmy wyłożyć i wypłacić, a są to kwoty sięgające kilkudziesięciu milionów złotych, w związku z tym naprawdę ten projekt ustawy jest dla nas bardzo pilny. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę i bardzo serdecznie dziękuję za wszelką pomoc w tym, by ta ustawa w końcu ujrzała światło dzienne. Czy państwo senatorowie przychylają się do tego, żeby posiedzenie na dzisiaj zamknąć? Sprawa jest nadal otwarta, występujemy z wnioskami do poszczególnych instytucji. Ponadto upoważniamy Biuro Legislacyjne do bieżących, upodmiotowionych konsultacji z przedstawicielami miasta stołecznego Warszawy i czekamy na opinie poszczególnych jednostek. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie.

10 Kancelaria Senatu Opracowanie: Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2329) 341. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 26 lipca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2329) 341. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 26 lipca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2329) 341. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 26 lipca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych. Z posiedzenia: KOMISJI NADZWYCZAJNEJ PRZYJAZNE PAŃSTWO. Nr 1949/VI kad. 4.03.2009 r.

B I U L E T Y N. KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych. Z posiedzenia: KOMISJI NADZWYCZAJNEJ PRZYJAZNE PAŃSTWO. Nr 1949/VI kad. 4.03.2009 r. ISSN 1230 7289 KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych B I U L E T Y N Z posiedzenia: KOMISJI NADZWYCZAJNEJ PRZYJAZNE PAŃSTWO DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM BIUROKRACJI (NR 229) Nr 1949/VI kad. 4.03.2009

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21 i 22 maja 2014 r. Warszawa 2014 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (193.) w dniu 3 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (193.) w dniu 3 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (193.) w dniu 3 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski 30 listopada 2011 roku Temat Forum: Miejsce: Gospodarka wodna Rola samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 23 dniach 12 i 13 grudnia Warszawa 2013 r. 23 dniach 12 i 13 grudnia 23 dniach 12 i 13 grudnia 1. Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (226.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (215.) w dniu 14 kwietnia 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Zielona księga

Bardziej szczegółowo

Konferencje i Seminaria 3(31)2000

Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Materiały z konferencji dla posłów III kadencji (18 stycznia 2000 r.) zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (189.) w dniu 19 listopada 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (189.) w dniu 19 listopada 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (189.) w dniu 19 listopada 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 49 dniach 19 i 20 lutego Warszawa 2014 r. 49 dniach 19 i 20 lutego 49 dniach 19 i 20 lutego 1. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-750252-IV/13/MC 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

Fiskus pokazuje, jak być partnerem podatnika

Fiskus pokazuje, jak być partnerem podatnika DZIŚ Prawo na co dzień wydanie specjalne n Zmiany w ozusowaniu umów-zleceń od 2015 r., dotyczące członków rad nadzorczych i rolników ubezpieczonych w KRUS gazetaprawna.pl DZIENNIK.PL FORSAL.PL prawniczy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (49) 5. posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 18 grudnia 2007 r.

Zapis stenograficzny (49) 5. posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 18 grudnia 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (49) 5. posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 18 grudnia 2007 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie projektu

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 66. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 3 i 4 grudnia 2014 r. Warszawa 2015 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo