ве ра ве ра ве стник ве рба весть верблю д весы верёвка букси рная весь весьма верени ца ветвь ве реск ве тер вери тельный ветерина р ~ия ве р ить

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ве ра ве ра ве стник ве рба весть верблю д весы верёвка букси рная весь весьма верени ца ветвь ве реск ве тер вери тельный ветерина р ~ия ве р ить"

Transkrypt

1 B ве ра ве ра ż wiara ве рба ż wierzba верблю д m wielbłąd верёвка ż linka, sznur; букси рная ~ linka holownicza верени ца ż szereg, sznur ве реск m wrzos вери тельный uwierzytel nia jący ве р ить (~ю, ~ишь) wierzyć ве рн ость ż wierność; ~ый 1. wierny; 2. dokładny, ~ перево д dokładny przekład верн у ть (~у, ~ёшь) zwró cić, oddać; kom powrót, powrócić; ~у ться powrócić ве р овать (~ую, ~уешь) wie rzyć, być wierzącym вероиспове дание n wyznanie вероя тн ость ż prawdopodo bieństwo; ~ый prawdo podob ny, przypuszczalny ве рсия ż wersja ве ртел m rożen вер те ть (~чу, ве ртишь) wiercić, kręcić, obracać вертика л ь ż pion; ~ный pionowy; по ~и pionowo вертолёт m helikopter ве рующий m wierzący верфь ż stocznia ве рх m wierzchołek, wierzch; ~хний górny; ~о вный na czelny верши на ż szczyt, wierzcho łek вес m ciężar, waga веселе ть (~ю, ~ешь) weseleć весел и ть (~ю, ~и шь) weselić весели ться weselić się весёлый wesoły весе нний wiosenny ве сить (ве шу, ве сишь) wa żyć весна ż wiosna весну ш ка ż pieg; ~чатый piegowaty весо мый istotny вести (веду, ведёшь) pro wa dzić, wieść; ~ себя zacho wy wać się 28 ве стник m zwiastun весть ż wiadomość, wieść весы lmn waga весь cały; wszystek весьма bardzo, wielce ветвь ż gałąź, konar ве тер m wiatr ветерина р m weterynarz; ~ия ż weterynaria; ~ский weterynaryjny ве тка ż gałązka ве треный 1. wietrzny; 2. lek komyślny ветря нка ż ospa wietrzna ве тхий 1. zniszczony; 2. stary, ~ Заве т Stary Testament ве чер m wieczór вечери нка ż impreza вече рний wieczorny, wieczo rowy ве чн ость ż wieczność; ~ый wieczny ве шалка ż wieszak ве ша ть (~ю, ~ешь) wieszać веще ственн ость ż material ność; ~ый materialny вещь ż rzecz ве ять (ве ю, ве ешь) powie wać взад w tył; ~ и вперёд tam i z powrotem взаи мно nawzajem взаи мный wzajemny взаимоде йствие n współdzia łanie взаимоде йств овать (~ую, ~уешь) współdziałać взаймы tytułem pożyczki взбешённый wściekły, roz wścieczony взбива ть (~ю, ~ешь) ubijać взбира ться (~юсь, ~ешься) wspinać, piąć się взбуха ть (~ет) pęcznieć; wzbierać взве шива ть (~ю, ~ешь) ważyć, zważyć взв оди ть (~ожу, ~о дишь) zaprowadzać na górę взволно ванный przejęty, podniecony взгля д m pogląd, zdanie; spojrzenie, wzrok взгля дыва ть (~ю, ~ешь) spoglądać

2 J jamnik jamnik m таќса Japo nia ż Япо ния; ~nka ż япо нка, ~ńczyk m япо нец; ~ński япо нский jarmark m я рмарка jar osz m вегетариа нец; ~ski вегетариа нский jarzeniówka ż ла мпа дневноѓо све та jarzębina ż ряби на jarzyć się свети ться, мерца ть jarzyna ż о вощи jasiek m ду мка, поду шечка jaskinia ż пеще ра jaskółka ż ла сточка jaskra ż med глауко ма jaskrawy я ркий jasność ż 1. (światła) я ркость; 2. (wyraźność) я сность jasnowidz m яснови дящий jasny 1. (światło) я ркий, све тлый; 2. (wyraźny) я сный, поня тный, чëткий; 3. (kolor) све тлый; 4. (włosy, cera) све тлый jastrząb m я стреб jaszczurka ż я щерица jaśmin m жасми н jaśnieć светле ть jaw: wyjść na ~ обнару житься, вы явиться, откры ться jaw a: śnić na ~ie ви деть сны на яву jaw ność ż я вность, откры тость, гла сность; ~ny 1. (publiczny) откры тый; 2. (wyraźny) я вный jazd a ż (samochodem) езда на маши не, (na koniu, ro werze) езда на коне, е зда на велосипе де; ~a konna верхова я езда ; prawo ~y води тельские права ; nauka ~y автошко ла; rozkład ~y расписа ние движе ния jazgot m гро хот, треск; ~ać грохота ть, шуме ть, треща ть jazz m джаз jaźń ż ли чность, индивидуа льность jądro n 1. (wnętrze) ядро ; 2. med яи чко; ~wy я дерный 218 jąka ć się заика ться; ~nie n заика ние jątrzyć 1. (ranę) береди ть; 2. (drażnić) раздража ть; дразни ть, беспоко ить; ~ się возмуща ться jechać е хать jed en 1. (pojedynczy) оди н; 2. (ten sam) оди н и тот же; ~nym słowem коро че говоря ; z ~nej strony..., z drugiej strony с одно й стороны..., с друго й стороны jednak однаќо; ~owy одинаќовый jednoczesny одновре менный jednoczyć объединя ть jedno: wszystko ~ всë равно ; ~dniowy однодне вный; ~głośny единогла сный, единоду шный; ~kierunkowy oдносторо нний; ~lity одноро дный, еди ный; ~myślny единогла сный, единоду шный; ~osobowy одноме стный; ~razowy 1. (pojedynczy) ра зовый; 2. (do jednorazowego użytku) однора зовый jednorożec m единороѓ jednostajny однообра зный, равноме рный jednostka ż 1. (osoba) ли чность, индиви дуум; 2. (rzecz) едини ца jednostronny 1. (ograniczony) односторо нний; 2. (obowiązujący w jedną stronę) односторо нний jedność ż еди нство jednoznaczny однозна чный jedwab m шëлк; ~ny шëлковый; ~isty шëлковистый jedyna czka ż еди нственная дочь; ~k m еди нственный сын jedynka ż 1. (cyfra) оди н; 2. (stopień) едини ца, кол jedyny еди нственный jedzenie n 1. (pożywienie) еда, пища ; 2. (czynność) еда jeleń m оле нь jelito n кишка jełczeć го ркнуть

3 СОКРАЩЕНИЯ skróty а ар ar, a АО акционе рное о бщество spółka akcyjna, SA АЭС а томная электроста нция elektrownia atomowa б-ка библиотеќа biblioteka б-ца больни ца szpital В. 1. востоќ wschód, wsch.; 2. вольт wolt V в. век wiek, w. вв. века wieki, ww ВО вое нный оќруг okręg wojskowy, OW вуз вы сшее уче бное заведе ние uczelnia wyższa г грамм gram, g г. 1. год rok, r.; 2. го род miasto; 3. гора góra г-жа госпожа pani ГКО госуда рственные краткосро чные облига ции państwowe obligacje krótkoterminowe гр. гражданин obywatel, ob. ГУМ госуда рственный универса льный магази н państwowy dom towarowy, GUM (PDT) ГЭС гидроэлектри ческая ста нция elektrownia wodna д. дере вня wieś д-р 1. диреќтор dyrektor, dyr.; 2. доќтор doktor habilitowany, dr hab ЕАСТ Европе йская ассоциа ция свобо дной торго вли Europejskie Stowa rzyszenie Wolnego Handlu, EFTA ЕВС Европе йская валю тная систе ма Europejski system walutowy ЕС Европе йский сою з (Евросою з) Unia Europejska, UE ж/д желе зная дороѓа kolej З. за пад zachód, zach. ЗАГС Отде л за писи аќтов гражда нского состоя ния Urząd Stanu Cywilnego, USC ЗАО закры тое акционе рное о бщество, spółka akcyjna niewystępująca na giełdzie им. и мени imienia, im. и.о. исполня ющий обя занности pełniący obowiązki, p. o. и т. д. и так да лее i tak dalej, itd. и т. п. и тому подо бное i tym podobne, itp. кг килогра мм kilogram, kg КГБ Комите т госуда рственной безопа сности Komitet Bezpieczeństwa Państwa, KGB км киломе тр kilometr, km коп. копе йка kopiejka л литр litr, l М метро metro м метр metr, m 350

4 GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO I FONETYKA PODZIAŁ GŁOSEK Samogłoski: а, о, у, э, и, ы Litery: а, я; о, ё; у, ю; э, е; и; ы Spółgłoski: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ч, ш, ц Litery: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ч, ш, ц, щ Półsamogłoska: й Akcent W języku polskim akcent pada zazwyczaj na przedostatnią sylabę, np.: studiować, zajęcia, interesujący itp. W języku rosyjskim natomiast akcent może padać na różne sylaby w wyrazie, jest to tzw. akcent swobodny. Nazywany jest również akcentem dynamicznym, gdyż polega on na wymawianiu z większą siłą samogłosek akcentowanych, z mniejszą samogłosek nieakcentowanych. Akcent: na ostatnią sylabę: студе нт, игра, уроќ; na przedostatnią sylabę: диреќтор, уме лый; na trzecią sylabę od końca: учи лище, я блоко, про бовать; Niekiedy słowa rosyjskie mają nie jeden, a dwa i nawet więcej akcentów. Jeden z nich określany jest wtedy jako główny, a pozostałe jako poboczne, np. а втове ломо того нки, четырёхъя русный; Występują także wyrazy bez samodzielnego akcentu (enklityki i proklityki), które tworzą zestroje akcentowe ze słowami obok, np. под окно м czyt. [padaknoḿ]. Ruchomość akcentu Akcent odróżnia poszczególne formy wyrazu o jednakowym lub podobnym brzmieniu 1, np.: mianownik lp. dopełniacz lp. mianownik lm. лицо мо ре хо лод игра лица мо ря хо лода игры ли ца моря холода иѓры M. Froelichowa, M. Kwiatkowski, S. Laszewski, Gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 1972, s. 7.

5 GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO при- в, на, к прийти у- из, с, от, к уйти в магази н на ры нок к ним из до ма со стадио на от друзе й к ним przybycie w określone miejsce lub do określonej osoby oddalenie się osoby od przedmiotu lub od innej osoby W języku rosyjskim występują swoiste pary przyimkowe, które wyrażają ruch do i ruch od, np. przyimek в łączy się z из (Я иду в магази н. Idę do sklepu, ale: Я вы хожу из магази на. Wychodzę ze sklepu.), a przyimek на z przyimkiem с (Ма ма идёт на рабо ту. Mama idzie do pracy, ale: Ма ма возвраща ется с рабо ты. Mama wraca z pracy.). Różnice w związku rządu niektórych czasowników rosyjskich i polskich DOPEŁNIACZ CELOWNIK доби ться (чего?) osiągnąć (co? B.) достиѓнуть (чего?) osiągnąć (co? B.) предостере чь от (чего?) przestrzec (przed czym? N.) ждать (чего?) czekać (na co? B.) отказа ться (от чего?) odmówić (czego? D.) соде йствовать (чему?) współdziałać (z czym? N.) сле довать (чему?) iść (za czym? N.) меша ть (чему?) przeszkadzać w (czym? Msc.) стреми ться к (чему?) dążyć (do czego? D.) измени ть (кому?) zdradzić (kogo? B.) зайти (к кому?) wstąpić (do kogo? D.) подойти (к кому? к чему?) podejść do (czego? D.) привыка ть (к кому?) przyzwyczajać się do (kogo? D.) принадлежа ть (кому?) należeć (do kogo? D.) гото виться (к чему?) przygotowywać się (do czego? D.) звони ть (кому?) dzwonić do (kogo? D.) е хать (к кому? к чему?) jechać (do kogo? do czego? D.) писа ть (кому?) pisać (do kogo? D.) обраща ться (к кому?) zwracać się (do kogo? D.) отправля ть (кому?) wysyłać (do kogo? D.) поднима ться (по чему?) wchodzić (po czym? Msc.) приближа ться (к чему?) zbliżać się (do czego? D.) ра доваться (чему?) cieszyć się (z czego? D.) спусти ться (по чему?) zejść (po czym? Msc.) улыба ться (кому?) uśmiechać się (do kogo? D.) учи ться (чему?) uczyć się (czego? D.) 398

6 GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE WYPOWIEDZENIA W JĘZYKU ROSYJSKIM PRZEDSTAWIANIE SIĘ Меня зову т Mam na imię ; Как Вас зову т? Jak pan/pani/wy ma(cie) na imię?; Как тебя /её/его /их/зову т? Jak ty/ona/on/oni mają na imię? Дава йте познако мимся! Poznajmy się!; Разреши те предста виться. Państwo pozwolicie, że się przedstawię (w sytuacjach oficjalnych) ZWRACANIE SIĘ DO OBCYCH OSÓB Будьте добры /любе зны. Niech pan/pani będzie tak dobra/uprzejmy Скажи те, пожа луйста Czy mogłaby pani/mógłby pan powiedzieć Молодо й человеќ! zwrot grzecznościowy do młodego człowieka; Ма льчик! zwrot grzecznościowy do chłopca; Де вушка do młodej kobiety, np. w sklepie. ROZMOWA TELEFONICZNA Алло! Э то спра вочное бюро? Halo, czy to informacja? Э то ты, Ка тя? Czy to ty, Kasiu? Я слушаю Вас. Słucham Вы оши блись но мером/ Вы непра вильно набра ли но мер/ Вы не туда попа ли Pomyliła pani/pan numer/pomyłka. Ничего. Nic się nie stało (jako reakcja, gdy ktoś przeprasza za pomyłkę). Его нет, что ему переда ть? Nie ma go, coś przekazać? Я позвоню по зже. Zadzwonię później. У телефо на Пётр. Przy telefonie Piotr. Мо жно попроси ть Марту?/ Попроси те, пожа луйста, Ма рту. Można poprosić Martę (do telefonu)? Bardzo proszę, niech pan/pani zawoł(a) Martę (do telefonu). Спаси бо за звоноќ. Dziękuję za telefon. Созвони мся. Zdzwonimy się. Хорошо / Пло хо слы шно. Dobrze/Źle słychać (o połączeniu). POWITANIA/POŻEGNANIA Здра вствуйте! Witajcie/witam pana/panią! lub Dzień dobry! До брое у тро! Dzień dobry! (przed południem, rano); До брый день! Dzień dobry! (po południu) Приве т!/ Приве тчик! Cześć!/ Siemano! (nieoficjalnie, do znajomego) До брый ве чер! Dobry wieczór! Споко йной но чи! Dobranoc! 445

KSIĘGA JONASZA. Przewodnik po tekście hebrajskim. Piotr Briks (briks@op.pl)

KSIĘGA JONASZA. Przewodnik po tekście hebrajskim. Piotr Briks (briks@op.pl) KSIĘGA JONASZA Przewodnik po tekście hebrajskim Piotr Briks (briks@op.pl) Szczecin 2013 2 Wstęp Dawno, dawno temu, w czasie moich studiów w Jerozolimie, dość przypadkowo trafiłem do małej grupki ludzi,

Bardziej szczegółowo

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania Egzemplarz bezpłatny Autorzy Skład i łamanie Opracowanie graficzne Ilustracje Wydawca Ewelina Moroń, Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny,

Bardziej szczegółowo

Министерство образования Республики Беларусь БЕЛАРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Кафедра иностранных языков. О.И.

Министерство образования Республики Беларусь БЕЛАРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Кафедра иностранных языков. О.И. Министерство образования Республики Беларусь БЕЛАРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра иностранных языков О.И. Боровец JĘZYK POLSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH Польский язык. Начальный курс Учебноe

Bardziej szczegółowo

Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1

Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1 Kurs językowy Poziom 1, część 1 Angielski metoda redpp.com Zestaw do nauki metodą redpp.com zawiera: Książkę Nagrania pełną wersję wszystkich tekstów, ćwiczeń i wymowy (CD audio i mp3) Dodatkowo kod dostępu

Bardziej szczegółowo

w d mu Co o tym sądzicie?

w d mu Co o tym sądzicie? 6 w d mu o Co o tym sądzicie? 1 Gdzie można zobaczyć budynki przedstawione na fotografiach? Zastanawiając się nad odpowiedzią, zwróćcie uwagę na to, czy domy te są przypisane do określonej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie języka hiszpańskiego. Jak zbudowany jest kurs? Wprowadzenie

Witamy w świecie języka hiszpańskiego. Jak zbudowany jest kurs? Wprowadzenie Wprowadzenie Witamy w świecie języka hiszpańskiego Czy chciałbyś szybko i przyjemnie nauczyć się hiszpańskiego? Nasz kurs pomoże ci opanować ten język, tak abyś umiał posługiwać się nim w różnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie. Kochaj wszystkich, wszystkim s³u. Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce

Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie. Kochaj wszystkich, wszystkim s³u. Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie Kochaj wszystkich, wszystkim s³u Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce SAI RAM ukazuje się cztery razy w roku jako kwartalnik. Zamknięcie numeru

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ METODYCZNY DOTYCZĄCY AKCJI ZHP DLA SYRII

MATERIAŁ METODYCZNY DOTYCZĄCY AKCJI ZHP DLA SYRII MATERIAŁ METODYCZNY DOTYCZĄCY AKCJI ZHP DLA SYRII OPRACOWANY PRZEZ PRZY WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM PROMOCJI GŁÓWNEJ KWATERY ZHP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Jak zorganizować i przeprowadzić akcję charytatywną?...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie.

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie. 10/06 Czasopis Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie. Nr 10 (189). Październik 2006. Internet: www.czasopis.com.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY DOROTA KRÓL Utwór na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 2.5 Polska Można ten tekst kopiować i rozpowszechniać, ale nie

Bardziej szczegółowo

Związki między składnikami w zdaniu polskim

Związki między składnikami w zdaniu polskim P i o t r Ż m i g r o d z k i Związki między składnikami w zdaniu polskim Wstę pne ustalenia terminologiczne Wtytule niniejszego tekstu zostały użyte przynajmniej dwa wyrazy, które, choć funkcjonują również

Bardziej szczegółowo

CORK n DUBLIN n LIMERICK n GALWAY. NR35 grudzień 2012 ISSN2009-3802. Mikołajkowy Budżet. // s. 8 9. www.mir.info.pl

CORK n DUBLIN n LIMERICK n GALWAY. NR35 grudzień 2012 ISSN2009-3802. Mikołajkowy Budżet. // s. 8 9. www.mir.info.pl CORK n DUBLIN n LIMERICK n GALWAY NR35 grudzień 2012 ISSN2009-3802 Mikołajkowy Budżet // s. 8 9 www.mir.info.pl 4 8 16 W OBIE STRONY Lenin wiecznie żywy... s. 4-5 Dziewiętnasta trzydzieści s. 6-7 polityka

Bardziej szczegółowo

Nowe życie Czarnego Anioła

Nowe życie Czarnego Anioła www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE SOBOTA 11 PONIEDZIAŁEK 13 PAŹDZIERNIKA 2014 r. Nr. 193 (17479) Cena 1,80 Lt (0,52 EUR) Nowe życie Czarnego Anioła POGODA W sobotę w nocy i rano na większej

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Małgorzata Żytko Pozwólmy dzieciom mówić i pisać w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Warszawa 2010 Autor książki: Małgorzata Żytko Autor opracowania graficznego: Stefan Drobner

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Vademecum doradcy ubezpieczeniowego" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły j Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca WAKACYJNE WSPOMNIENIA 1. Mój nowy podręcznik 2.

Bardziej szczegółowo

W ŚWIECIE MOJEGO BOGA

W ŚWIECIE MOJEGO BOGA W ŚWIECIE MOJEGO BOGA 1 2 Przewodnik metodyczny W ŚWIECIE MOJEGO BOGA KLASA 0 Najpiękniejszym darem, jaki możesz dać dziecku, jest dar Boga. JEDNOŒÆ Kielce 2005 3 Poradnik metodyczny do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Odkryj esperanto. fascynujący język. www.ikso.net

Odkryj esperanto. fascynujący język. www.ikso.net Odkryj esperanto fascynujący język www.ikso.net Treść Podstawowe informacje o esperancie...03 Krótki zarys językowy esperanta...10 Osobiste wypowiedzi na temat esperanta...12 Zamenhof, inicjator esperanta...17

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. ANTONI PAWLAK

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Radość Ewangelii Światowy Dzień Modlitw o Powołania Z ŻYCIA WSPÓLNOTY FORMACJA MISYJNA Zanieść Chrystusa innym PROSTO Z AFRYKI Przekroczyłem próg

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Robert Turski Nr albumu: 198723. Jest taki Urząd. Etnografia organizacji służby publicznej

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Robert Turski Nr albumu: 198723. Jest taki Urząd. Etnografia organizacji służby publicznej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Robert Turski Nr albumu: 198723 Jest taki Urząd Etnografia organizacji służby publicznej Praca magisterska na kierunku Marketing i Zarządzanie w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

amatorska drużyna piłkarska dotarła do finałowego turnieju i znalazła się w gronie najlepszych drużyn w Polsce. strona 2

amatorska drużyna piłkarska dotarła do finałowego turnieju i znalazła się w gronie najlepszych drużyn w Polsce. strona 2 Bohaterowie tygodnia: Jesiony Tychy amatorska drużyna piłkarska dotarła do finałowego turnieju i znalazła się w gronie najlepszych drużyn w Polsce. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 28/34 15

Bardziej szczegółowo

(Nie)uprzejmy jak Norweg? Typisk norsk å være uhøflig?

(Nie)uprzejmy jak Norweg? Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø (Nie)uprzejmy jak Norweg? Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø (Nie)uprzejmy jak Norweg? Typisk norsk å være uhøflig? 2014 Author Translator Publisher ISBN Type set Illustration Distribusjon

Bardziej szczegółowo

Gdańsk. według Lecha Wałęsy

Gdańsk. według Lecha Wałęsy Gdańsk według Lecha Wałęsy Lech Wałęsa, pierwszy przewodniczący Solidarności, laureat pokojowej Nagrody Nobla, prezydent III Rzeczypospolitej, Honorowy Obywatel Miasta Gdańska. Urodził się 29 września

Bardziej szczegółowo

POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA STANU WOJENNEGO 1981 DO NORWEGII

POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA STANU WOJENNEGO 1981 DO NORWEGII ROJEKT POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA STANU WOJENNEGO 1981 DO NORWEGII realizowany przez konsorcjum: ARCHIWUM PAŃSTWOWE DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ W MILANÓWKU OPPLANDSARKIVET AVDELING MAIHAUGEN W LILLEHAMMER

Bardziej szczegółowo

Materiały do konkursu. Załącznik nr 1. Komendy Stołecznej Policji IV EDYCJA

Materiały do konkursu. Załącznik nr 1. Komendy Stołecznej Policji IV EDYCJA Materiały do konkursu Załącznik nr 1 Komendy Stołecznej Policji IV EDYCJA Warszawa 2015 1 Policja Państwowa została utworzona ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku. Na podstawie postanowień Manifestu Lipcowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania optymalnego modelu oraz informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej

Instrukcja stosowania optymalnego modelu oraz informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej Tytuł dokumentu: Instrukcja stosowania optymalnego modelu oraz informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej Metryka dokumentu: Data Autor zmiany Wersja Opis zmiany / Status 17.01.2012 SputnikSoftware

Bardziej szczegółowo