ве ра ве ра ве стник ве рба весть верблю д весы верёвка букси рная весь весьма верени ца ветвь ве реск ве тер вери тельный ветерина р ~ия ве р ить

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ве ра ве ра ве стник ве рба весть верблю д весы верёвка букси рная весь весьма верени ца ветвь ве реск ве тер вери тельный ветерина р ~ия ве р ить"

Transkrypt

1 B ве ра ве ра ż wiara ве рба ż wierzba верблю д m wielbłąd верёвка ż linka, sznur; букси рная ~ linka holownicza верени ца ż szereg, sznur ве реск m wrzos вери тельный uwierzytel nia jący ве р ить (~ю, ~ишь) wierzyć ве рн ость ż wierność; ~ый 1. wierny; 2. dokładny, ~ перево д dokładny przekład верн у ть (~у, ~ёшь) zwró cić, oddać; kom powrót, powrócić; ~у ться powrócić ве р овать (~ую, ~уешь) wie rzyć, być wierzącym вероиспове дание n wyznanie вероя тн ость ż prawdopodo bieństwo; ~ый prawdo podob ny, przypuszczalny ве рсия ż wersja ве ртел m rożen вер те ть (~чу, ве ртишь) wiercić, kręcić, obracać вертика л ь ż pion; ~ный pionowy; по ~и pionowo вертолёт m helikopter ве рующий m wierzący верфь ż stocznia ве рх m wierzchołek, wierzch; ~хний górny; ~о вный na czelny верши на ż szczyt, wierzcho łek вес m ciężar, waga веселе ть (~ю, ~ешь) weseleć весел и ть (~ю, ~и шь) weselić весели ться weselić się весёлый wesoły весе нний wiosenny ве сить (ве шу, ве сишь) wa żyć весна ż wiosna весну ш ка ż pieg; ~чатый piegowaty весо мый istotny вести (веду, ведёшь) pro wa dzić, wieść; ~ себя zacho wy wać się 28 ве стник m zwiastun весть ż wiadomość, wieść весы lmn waga весь cały; wszystek весьма bardzo, wielce ветвь ż gałąź, konar ве тер m wiatr ветерина р m weterynarz; ~ия ż weterynaria; ~ский weterynaryjny ве тка ż gałązka ве треный 1. wietrzny; 2. lek komyślny ветря нка ż ospa wietrzna ве тхий 1. zniszczony; 2. stary, ~ Заве т Stary Testament ве чер m wieczór вечери нка ż impreza вече рний wieczorny, wieczo rowy ве чн ость ż wieczność; ~ый wieczny ве шалка ż wieszak ве ша ть (~ю, ~ешь) wieszać веще ственн ость ż material ność; ~ый materialny вещь ż rzecz ве ять (ве ю, ве ешь) powie wać взад w tył; ~ и вперёд tam i z powrotem взаи мно nawzajem взаи мный wzajemny взаимоде йствие n współdzia łanie взаимоде йств овать (~ую, ~уешь) współdziałać взаймы tytułem pożyczki взбешённый wściekły, roz wścieczony взбива ть (~ю, ~ешь) ubijać взбира ться (~юсь, ~ешься) wspinać, piąć się взбуха ть (~ет) pęcznieć; wzbierać взве шива ть (~ю, ~ешь) ważyć, zważyć взв оди ть (~ожу, ~о дишь) zaprowadzać na górę взволно ванный przejęty, podniecony взгля д m pogląd, zdanie; spojrzenie, wzrok взгля дыва ть (~ю, ~ешь) spoglądać

2 J jamnik jamnik m таќса Japo nia ż Япо ния; ~nka ż япо нка, ~ńczyk m япо нец; ~ński япо нский jarmark m я рмарка jar osz m вегетариа нец; ~ski вегетариа нский jarzeniówka ż ла мпа дневноѓо све та jarzębina ż ряби на jarzyć się свети ться, мерца ть jarzyna ż о вощи jasiek m ду мка, поду шечка jaskinia ż пеще ра jaskółka ż ла сточка jaskra ż med глауко ма jaskrawy я ркий jasność ż 1. (światła) я ркость; 2. (wyraźność) я сность jasnowidz m яснови дящий jasny 1. (światło) я ркий, све тлый; 2. (wyraźny) я сный, поня тный, чëткий; 3. (kolor) све тлый; 4. (włosy, cera) све тлый jastrząb m я стреб jaszczurka ż я щерица jaśmin m жасми н jaśnieć светле ть jaw: wyjść na ~ обнару житься, вы явиться, откры ться jaw a: śnić na ~ie ви деть сны на яву jaw ność ż я вность, откры тость, гла сность; ~ny 1. (publiczny) откры тый; 2. (wyraźny) я вный jazd a ż (samochodem) езда на маши не, (na koniu, ro werze) езда на коне, е зда на велосипе де; ~a konna верхова я езда ; prawo ~y води тельские права ; nauka ~y автошко ла; rozkład ~y расписа ние движе ния jazgot m гро хот, треск; ~ać грохота ть, шуме ть, треща ть jazz m джаз jaźń ż ли чность, индивидуа льность jądro n 1. (wnętrze) ядро ; 2. med яи чко; ~wy я дерный 218 jąka ć się заика ться; ~nie n заика ние jątrzyć 1. (ranę) береди ть; 2. (drażnić) раздража ть; дразни ть, беспоко ить; ~ się возмуща ться jechać е хать jed en 1. (pojedynczy) оди н; 2. (ten sam) оди н и тот же; ~nym słowem коро че говоря ; z ~nej strony..., z drugiej strony с одно й стороны..., с друго й стороны jednak однаќо; ~owy одинаќовый jednoczesny одновре менный jednoczyć объединя ть jedno: wszystko ~ всë равно ; ~dniowy однодне вный; ~głośny единогла сный, единоду шный; ~kierunkowy oдносторо нний; ~lity одноро дный, еди ный; ~myślny единогла сный, единоду шный; ~osobowy одноме стный; ~razowy 1. (pojedynczy) ра зовый; 2. (do jednorazowego użytku) однора зовый jednorożec m единороѓ jednostajny однообра зный, равноме рный jednostka ż 1. (osoba) ли чность, индиви дуум; 2. (rzecz) едини ца jednostronny 1. (ograniczony) односторо нний; 2. (obowiązujący w jedną stronę) односторо нний jedność ż еди нство jednoznaczny однозна чный jedwab m шëлк; ~ny шëлковый; ~isty шëлковистый jedyna czka ż еди нственная дочь; ~k m еди нственный сын jedynka ż 1. (cyfra) оди н; 2. (stopień) едини ца, кол jedyny еди нственный jedzenie n 1. (pożywienie) еда, пища ; 2. (czynność) еда jeleń m оле нь jelito n кишка jełczeć го ркнуть

3 СОКРАЩЕНИЯ skróty а ар ar, a АО акционе рное о бщество spółka akcyjna, SA АЭС а томная электроста нция elektrownia atomowa б-ка библиотеќа biblioteka б-ца больни ца szpital В. 1. востоќ wschód, wsch.; 2. вольт wolt V в. век wiek, w. вв. века wieki, ww ВО вое нный оќруг okręg wojskowy, OW вуз вы сшее уче бное заведе ние uczelnia wyższa г грамм gram, g г. 1. год rok, r.; 2. го род miasto; 3. гора góra г-жа госпожа pani ГКО госуда рственные краткосро чные облига ции państwowe obligacje krótkoterminowe гр. гражданин obywatel, ob. ГУМ госуда рственный универса льный магази н państwowy dom towarowy, GUM (PDT) ГЭС гидроэлектри ческая ста нция elektrownia wodna д. дере вня wieś д-р 1. диреќтор dyrektor, dyr.; 2. доќтор doktor habilitowany, dr hab ЕАСТ Европе йская ассоциа ция свобо дной торго вли Europejskie Stowa rzyszenie Wolnego Handlu, EFTA ЕВС Европе йская валю тная систе ма Europejski system walutowy ЕС Европе йский сою з (Евросою з) Unia Europejska, UE ж/д желе зная дороѓа kolej З. за пад zachód, zach. ЗАГС Отде л за писи аќтов гражда нского состоя ния Urząd Stanu Cywilnego, USC ЗАО закры тое акционе рное о бщество, spółka akcyjna niewystępująca na giełdzie им. и мени imienia, im. и.о. исполня ющий обя занности pełniący obowiązki, p. o. и т. д. и так да лее i tak dalej, itd. и т. п. и тому подо бное i tym podobne, itp. кг килогра мм kilogram, kg КГБ Комите т госуда рственной безопа сности Komitet Bezpieczeństwa Państwa, KGB км киломе тр kilometr, km коп. копе йка kopiejka л литр litr, l М метро metro м метр metr, m 350

4 GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO I FONETYKA PODZIAŁ GŁOSEK Samogłoski: а, о, у, э, и, ы Litery: а, я; о, ё; у, ю; э, е; и; ы Spółgłoski: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ч, ш, ц Litery: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ч, ш, ц, щ Półsamogłoska: й Akcent W języku polskim akcent pada zazwyczaj na przedostatnią sylabę, np.: studiować, zajęcia, interesujący itp. W języku rosyjskim natomiast akcent może padać na różne sylaby w wyrazie, jest to tzw. akcent swobodny. Nazywany jest również akcentem dynamicznym, gdyż polega on na wymawianiu z większą siłą samogłosek akcentowanych, z mniejszą samogłosek nieakcentowanych. Akcent: na ostatnią sylabę: студе нт, игра, уроќ; na przedostatnią sylabę: диреќтор, уме лый; na trzecią sylabę od końca: учи лище, я блоко, про бовать; Niekiedy słowa rosyjskie mają nie jeden, a dwa i nawet więcej akcentów. Jeden z nich określany jest wtedy jako główny, a pozostałe jako poboczne, np. а втове ломо того нки, четырёхъя русный; Występują także wyrazy bez samodzielnego akcentu (enklityki i proklityki), które tworzą zestroje akcentowe ze słowami obok, np. под окно м czyt. [padaknoḿ]. Ruchomość akcentu Akcent odróżnia poszczególne formy wyrazu o jednakowym lub podobnym brzmieniu 1, np.: mianownik lp. dopełniacz lp. mianownik lm. лицо мо ре хо лод игра лица мо ря хо лода игры ли ца моря холода иѓры M. Froelichowa, M. Kwiatkowski, S. Laszewski, Gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 1972, s. 7.

5 GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO при- в, на, к прийти у- из, с, от, к уйти в магази н на ры нок к ним из до ма со стадио на от друзе й к ним przybycie w określone miejsce lub do określonej osoby oddalenie się osoby od przedmiotu lub od innej osoby W języku rosyjskim występują swoiste pary przyimkowe, które wyrażają ruch do i ruch od, np. przyimek в łączy się z из (Я иду в магази н. Idę do sklepu, ale: Я вы хожу из магази на. Wychodzę ze sklepu.), a przyimek на z przyimkiem с (Ма ма идёт на рабо ту. Mama idzie do pracy, ale: Ма ма возвраща ется с рабо ты. Mama wraca z pracy.). Różnice w związku rządu niektórych czasowników rosyjskich i polskich DOPEŁNIACZ CELOWNIK доби ться (чего?) osiągnąć (co? B.) достиѓнуть (чего?) osiągnąć (co? B.) предостере чь от (чего?) przestrzec (przed czym? N.) ждать (чего?) czekać (na co? B.) отказа ться (от чего?) odmówić (czego? D.) соде йствовать (чему?) współdziałać (z czym? N.) сле довать (чему?) iść (za czym? N.) меша ть (чему?) przeszkadzać w (czym? Msc.) стреми ться к (чему?) dążyć (do czego? D.) измени ть (кому?) zdradzić (kogo? B.) зайти (к кому?) wstąpić (do kogo? D.) подойти (к кому? к чему?) podejść do (czego? D.) привыка ть (к кому?) przyzwyczajać się do (kogo? D.) принадлежа ть (кому?) należeć (do kogo? D.) гото виться (к чему?) przygotowywać się (do czego? D.) звони ть (кому?) dzwonić do (kogo? D.) е хать (к кому? к чему?) jechać (do kogo? do czego? D.) писа ть (кому?) pisać (do kogo? D.) обраща ться (к кому?) zwracać się (do kogo? D.) отправля ть (кому?) wysyłać (do kogo? D.) поднима ться (по чему?) wchodzić (po czym? Msc.) приближа ться (к чему?) zbliżać się (do czego? D.) ра доваться (чему?) cieszyć się (z czego? D.) спусти ться (по чему?) zejść (po czym? Msc.) улыба ться (кому?) uśmiechać się (do kogo? D.) учи ться (чему?) uczyć się (czego? D.) 398

6 GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE WYPOWIEDZENIA W JĘZYKU ROSYJSKIM PRZEDSTAWIANIE SIĘ Меня зову т Mam na imię ; Как Вас зову т? Jak pan/pani/wy ma(cie) na imię?; Как тебя /её/его /их/зову т? Jak ty/ona/on/oni mają na imię? Дава йте познако мимся! Poznajmy się!; Разреши те предста виться. Państwo pozwolicie, że się przedstawię (w sytuacjach oficjalnych) ZWRACANIE SIĘ DO OBCYCH OSÓB Будьте добры /любе зны. Niech pan/pani będzie tak dobra/uprzejmy Скажи те, пожа луйста Czy mogłaby pani/mógłby pan powiedzieć Молодо й человеќ! zwrot grzecznościowy do młodego człowieka; Ма льчик! zwrot grzecznościowy do chłopca; Де вушка do młodej kobiety, np. w sklepie. ROZMOWA TELEFONICZNA Алло! Э то спра вочное бюро? Halo, czy to informacja? Э то ты, Ка тя? Czy to ty, Kasiu? Я слушаю Вас. Słucham Вы оши блись но мером/ Вы непра вильно набра ли но мер/ Вы не туда попа ли Pomyliła pani/pan numer/pomyłka. Ничего. Nic się nie stało (jako reakcja, gdy ktoś przeprasza za pomyłkę). Его нет, что ему переда ть? Nie ma go, coś przekazać? Я позвоню по зже. Zadzwonię później. У телефо на Пётр. Przy telefonie Piotr. Мо жно попроси ть Марту?/ Попроси те, пожа луйста, Ма рту. Można poprosić Martę (do telefonu)? Bardzo proszę, niech pan/pani zawoł(a) Martę (do telefonu). Спаси бо за звоноќ. Dziękuję za telefon. Созвони мся. Zdzwonimy się. Хорошо / Пло хо слы шно. Dobrze/Źle słychać (o połączeniu). POWITANIA/POŻEGNANIA Здра вствуйте! Witajcie/witam pana/panią! lub Dzień dobry! До брое у тро! Dzień dobry! (przed południem, rano); До брый день! Dzień dobry! (po południu) Приве т!/ Приве тчик! Cześć!/ Siemano! (nieoficjalnie, do znajomego) До брый ве чер! Dobry wieczór! Споко йной но чи! Dobranoc! 445

Ruchomość akcentu. лица мо ря хо лода игры. ли ца моря холода

Ruchomość akcentu. лица мо ря хо лода игры. ли ца моря холода I FONETYKA GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO PODZIAŁ GŁOSEK Samogłoski: а, о, у, э, и, ы Litery: а, я; о, ё; у, ю; э, е; и; ы Spółgłoski: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ч, ш, ц Litery: б, в,

Bardziej szczegółowo

Spis treści ALFABET... 6

Spis treści ALFABET... 6 Spis treści ALFABET... 6 I FONETYKA... 7 Podział głosek... 7 Akcent... 7 Ruchomość akcentu... 7 Samogłoski... 8 Wpływ akcentu na wymowę samogłosek... 8 Spółgłoski... 9 Różnice w wymowie spółgłosek w języku

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWNIK ROSYJSKO-POLSKI SŁOWNIK POLSKO-ROSYJSKI

Spis treści SŁOWNIK ROSYJSKO-POLSKI SŁOWNIK POLSKO-ROSYJSKI Spis treści SŁOWNIK ROSYJSKO-POLSKI... 13 SŁOWNIK POLSKO-ROSYJSKI... 174 GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO... 174 ALFABET... 357 I FONETYKA... 358 Podział głosek... 358 Akcent... 358 Ruchomość akcentu... 358

Bardziej szczegółowo

ROSYJSKI Katarzyna Łukasiak Jacek Sawiński. Gramatyka. Preston Publishing. w tłumaczeniach. Unikalny kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym

ROSYJSKI Katarzyna Łukasiak Jacek Sawiński. Gramatyka. Preston Publishing. w tłumaczeniach. Unikalny kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym KURS AUDIO + C D (mp3) Gramatyka 1 Unikalny kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym Naucz się pisać i posługiwać językiem naturalnie i poprawnie. jasny i przejrzysty układ przystępne objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Рр Рр. r Бб Бб. s Вв Вв. Сс Сс. Тт Тт. t Гг Гг. u Дд Дд. Уу Уу. Фф Фф. f Ее Ее. Хх Хх. ch Ёё Ёё. Цц Цц. c Жж Жж. cz Зз Зз. Чч Чч. Шш Шш.

Рр Рр. r Бб Бб. s Вв Вв. Сс Сс. Тт Тт. t Гг Гг. u Дд Дд. Уу Уу. Фф Фф. f Ее Ее. Хх Хх. ch Ёё Ёё. Цц Цц. c Жж Жж. cz Зз Зз. Чч Чч. Шш Шш. ALFABET АЛФАВИТ Podstawowe znaki transkrypcyjne dla współczesnego języka rosyjskiego: litera polski odpowiednik litera polski odpowiednik Аа Aa a Рр Рр r Бб Бб b Сс Сс s Вв Вв w Тт Тт t Гг Гг g Уу Уу u

Bardziej szczegółowo

Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka

Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Grupy: R1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka Konsultanci: Lp. Miesiąc Gramatyka Słownictwo Sprawności Funcje językowe

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Temat przewodni konkursu: Dwie stolice Moskwa i Sankt-Petersburg Cele Konkursu Języka Rosyjskiego: 1. popularyzacja

Bardziej szczegółowo

ROSYJSKI Katarzyna Łukasiak Jacek Sawiński. Gramatyka. w tłumaczeniach. Preston Publishing. Wyjątkowy kurs języka rosyjskiego na poziomie A2-B1

ROSYJSKI Katarzyna Łukasiak Jacek Sawiński. Gramatyka. w tłumaczeniach. Preston Publishing. Wyjątkowy kurs języka rosyjskiego na poziomie A2-B1 KURS AUDIO + C D (mp3) Gramatyka 2 Wyjątkowy kurs języka rosyjskiego na poziomie A2-B1 Naucz się posługiwać językiem naturalnie i poprawnie. jasny i przejrzysty układ przystępne objaśnienia ponad 1200

Bardziej szczegółowo

2. Кто где? Określanie miejsca znajdowania się osób. Ćwiczenia w głośnym czytaniu.

2. Кто где? Określanie miejsca znajdowania się osób. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. Roczny rozkład materiału nauczania do języka rosyjskiego dla uczniów klasy 1AI Tematyka programowa Materiał gramatyczny i ortograficzny Formy pracy na zajęciach Zakładana liczba godzin OKRES WSTĘPNY 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) AUTOR: Renata Broniarz

PLAN WYNIKOWY. (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) AUTOR: Renata Broniarz PLAN WYNIKOWY (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Politechniczny 2 Kierunek studiów Inżynieria materiałowa (studia stacjonarne) 3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 4

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. ze słuchu 1.1. 1.2. Zdający stwierdza,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II.

PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II. PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II. na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье

PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье Rozdział 6. Наше здоровье 2 Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. Podręcznik: ВОТ И МЫ

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. Podręcznik: ВОТ И МЫ ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Podręcznik: ВОТ И МЫ Rozdział Realizowan e zagadnieni e z Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny - Rozdział 0 Elementy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Klasa II- poziom IV.0. I. Treści programowe. stopniowanie przymiotników

Klasa II- poziom IV.0. I. Treści programowe. stopniowanie przymiotników Klasa II- poziom IV.0 I. Treści programowe Zagadnienia tematyczne Zagadnienia gramatyczne Funkcje komunikacyjne Zagadnienia realioznawcze -określenie czasu (pory roku i nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory

Bardziej szczegółowo

Informacje praktyczne 2015-12-17 15:23:25

Informacje praktyczne 2015-12-17 15:23:25 Informacje praktyczne 2015-12-17 15:23:25 2 Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. praktyki życia codziennego na Ukrainie. Poniżej przedstawiamy praktyczne aspekty życia na Ukrainie takie jak

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd.

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd. Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd. PWN Rozdział 0: Россия, россияне, русский язык Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ПРОГУЛКА. Zeszyt ćwiczeń GIMNAZJUM. Jolanta Chmielewska Katarzyna Grabarczyk Marzanna Szacherska. www.juka.edu.pl.

ПРОГУЛКА. Zeszyt ćwiczeń GIMNAZJUM. Jolanta Chmielewska Katarzyna Grabarczyk Marzanna Szacherska. www.juka.edu.pl. ПРОГУЛКА atrakcyjna, zgodna z Podstawą programową kształcenia ogólnego (z dn. 23.12.2008 r.) seria do nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum to zaproszenie na spacer do krainy języka rosyjskiego. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie:

Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie: PROGRAM NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO Kurs na poziomie D (dla zaawansowanych) J. rosyjski w biznesie Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej im porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

FONETYKA. Co to jest fonetyka? Język polski Klasa III Gim

FONETYKA. Co to jest fonetyka? Język polski Klasa III Gim FONETYKA Język polski Klasa III Gim Co to jest fonetyka? Fonetyka Fonetyka (z gr. phonetikos) to dział nauki o języku badający i opisujący cechy dźwięków mowy, czyli głosek. Zajmuje się ona procesami powstawania

Bardziej szczegółowo

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Autor Dorota Dziewanowska Projekt graficzny okładki i strony tytułowej Krzysztof Kiełbasiński Ilustracje Maja Chmura (majachmura@wp.pl) Krzysztof Kiełbasiński

Bardziej szczegółowo

dla klasy I gimnazjum z języka rosyjskiego

dla klasy I gimnazjum z języka rosyjskiego Agata Buchowiecka-Fudała Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie programu nauczania i podręcznika Всё просто! 1 Rozdział 0 Podstawowe informacje na temat Rosji, Rosjan i języka

Bardziej szczegółowo

Polsko-rosyjski, rosyjsko-polski SŁOWNIK TEMATYCZNY. Польско-русский, русско-польский ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Polsko-rosyjski, rosyjsko-polski SŁOWNIK TEMATYCZNY. Польско-русский, русско-польский ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Polsko-rosyjski, rosyjsko-polski SŁOWNIK TEMATYCZNY Польско-русский, русско-польский ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Андрей ВИЯС ПОЛЬСКО-РУССКИЙ, РУССКО-ПОЛЬСКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ версия 1.0 (26 декабря 2012)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

14. На даче Spędzanie czasu wolnego - kontakt z przyrodą.

14. На даче Spędzanie czasu wolnego - kontakt z przyrodą. Roczny rozkład materiału nauczania do języka rosyjskiego dla uczniów klasy AI Tematyka programowa Materiał gramatyczny i ortograficzny Formy pracy na zajęciach Zakładana liczba godzin 1. Сколько им лет?

Bardziej szczegółowo

Спряжение глаголов. Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: имеют

Спряжение глаголов. Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: имеют Урок 2. Mieć [мечь] - иметь, являться Спряжение глаголов Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: Ja mam я имею Ty masz ты имеешь On (Ona) ma он (она) имеет My mamy мы имеем Wy macie вы имеете Oni (One

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1

Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1 Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1 Rozdział Treści programowe Wymagania programowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń potrafi: 1. Rosja znana i nieznana 2. Шаг за шагом Rosja,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2

Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2 Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 ступень Важный день! Liczebniki główne 1 20.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum (kurs dla początkujących) Materiał gramatyczny i ortograficzny

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum (kurs dla początkujących) Materiał gramatyczny i ortograficzny 16 5 jest opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

NATALIA KOWALSKA, DANUTA SAMEK. Język rosyjski dla uczniów szkoły podstawowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela

NATALIA KOWALSKA, DANUTA SAMEK. Język rosyjski dla uczniów szkoły podstawowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela NATALIA KOWALSKA, DANUTA SAMEK Język rosyjski dla uczniów szkoły podstawowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt okładki: Adam Olchowik Redaktor prowadzący: Danuta Samek Konsultacja metodyczna:

Bardziej szczegółowo

III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS CZWARTYCH CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA 2013 R.

III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS CZWARTYCH CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA 2013 R. III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS CZWARTYCH CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA 2013 R. CZĘŚĆ I 7 KONKURENCJI ( CZAS 45 MINUT) DO ZDOBYCIA 25 PUNKTÓW KWADRAT MAGICZNY (3 pkt) INTRUZ (4 pkt) PIRAMIDA (3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa) Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Białystok 2015 KLASA IV, V i VI 1.Obszary podlegające ocenianiu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY В

PLAN WYNIKOWY В PLAN WYNIKOWY 2 3 Rozdział 1. Вояжи 3 4 Rozdział 2. В столице России 5 6 Rozdział 3. Среди друзей 6 7 Rozdział 4. За покупками 7 8 Rozdział 5. Приятного аппетита! 8 Rozdział 6. Спорт это здорово! Plan

Bardziej szczegółowo

Poznajemy różne formy rzeczownika odmieniamy rzeczownik przez przypadki

Poznajemy różne formy rzeczownika odmieniamy rzeczownik przez przypadki Poznajemy różne formy rzeczownika odmieniamy rzeczownik przez przypadki 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: podaje definicję rzeczownika, zna pojęcie deklinacji, wymienia wszystkie przypadki rzeczownika,

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи 1 i Новые Встречи 2 Klasa2AI

PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи 1 i Новые Встречи 2 Klasa2AI PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи 1 i Новые Встречи 2 Klasa2AI Rozdział i jego tematyka 13.Сколько им лет? Określanie wieku. Wymagania dydaktyczne w zakresie umiejętności w ramach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 20010/2011

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 20010/2011 Etap wojewódzki 5 marca 2011 r. Godzina 11.00 Kod ucznia M Instrukcja dla ucznia Zanim przystąpisz do rozwiązywania arkusza przepisz na tę stronę Kod ucznia z karty kodowej. 1, Sprawdź, czy zestaw zawiera

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI KLASA IV i V Spis treści: 1. Obszary podlegające ocenianiu 2. Skala ocen 3. Warunki oceny semestralnej, rocznej 4. Formy sprawdzania wiadomości uczniów 5. Treści

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 6. Ćwiczenia gramatyczne, karty pracy dla klasy szóstej szkoły podstawowej. część. Zgorzelec 2016/2017

Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 6. Ćwiczenia gramatyczne, karty pracy dla klasy szóstej szkoły podstawowej. część. Zgorzelec 2016/2017 Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 6 Ćwiczenia gramatyczne, karty pracy dla klasy szóstej szkoły podstawowej część 1. Zgorzelec 2016/2017 RYSUNKI: Grzegorz Rutkowski GRAFIKA KOMPUTEROWA: Anna Bieganowska

Bardziej szczegółowo

Program Język rosyjski

Program Język rosyjski Program Język rosyjski Cele działania: Zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim. Wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się rosyjskiego. Stworzenie kółka języka rosyjskiego. Syntetyzowanie i porządkowanie

Bardziej szczegółowo

Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego. z ćwiczeniami

Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego. z ćwiczeniami Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami NR 151 Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami Jolanta Lubocha-Kruglik Oksana Małysa Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2014

Bardziej szczegółowo

ПОЛЬСКО-РУССКИЙ РУССКО-ПОЛЬСКИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ПОЛЬСКО-РУССКИЙ РУССКО-ПОЛЬСКИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ ПОЛЬСКО-РУССКИЙ РУССКО-ПОЛЬСКИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ Настоящий словарь не содержит основных понятий. Здесь, скорее всего, не найдете слов из списка Сводеша. Задача словаря - привести перевод «необщей

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE: Zdefiniuj trudności? PISANIE: Do kogo? Zdefiniuj trudności

CZYTANIE: Zdefiniuj trudności? PISANIE: Do kogo? Zdefiniuj trudności Praca bez barier-podnoszenie kompetencji językowych pracowników MMŚP (III edycja) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 I etap Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury 1. Obszary umiejętności: rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych (list, email, ulotka reklamowa, prosty tekst narracyjny, opis)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum Agata Buchowiecka-Fudała Rozkład z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie podręcznika Всё просто! 1 Wymiar nauczania: 2 godziny/tydzień = 60 godzin NAZWA SZKOŁY: ROK SZKOLNY: WYMIAR NAUCZANIA:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

PLAN TESTU WIELOSTOPNIOWEGO ZE SKŁADNI DLA KLASY PIĄTEJ

PLAN TESTU WIELOSTOPNIOWEGO ZE SKŁADNI DLA KLASY PIĄTEJ PLAN TESTU WIELOSTOPNIOWEGO ZE SKŁADNI DLA KLASY PIĄTEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE PROGRAMOWE Cele nauczania Zakres materiału A B C D A B C D 1. Zdanie,równoważnik zdania. 2. Zdanie pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy dziecka OKRES ZDANIA - OD 2 DO 3 ROKU ŻYCIA.

Rozwój mowy dziecka OKRES ZDANIA - OD 2 DO 3 ROKU ŻYCIA. Rozwój mowy dziecka OKRES ZDANIA - OD 2 DO 3 ROKU ŻYCIA. Między 2 a 3 rokiem życia następuje rozkwit mowy dziecka. Dziecko zaczyna budować zdania, początkowo są to zdania proste, które są złożone z dwóch,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum Svetlana Galant Monika Zdunik Rozkład z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie podręcznika Всё просто! 1 Wymiar nauczania: 1 godzina/tydzień = 30 godzin NAZWA SZKOŁY: ROK SZKOLNY: WYMIAR

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO

BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO polski.gim26.gda.pl 1 1. Zdanie jest to wypowiedzenie zawierające przynajmniej jedno orzeczenie. np. Ania rozmawia przez telefon. Pada deszcz. polski.gim26.gda.pl 2 2. RÓWNOWAŻNIK

Bardziej szczegółowo

ETAPY ROZWOJU MOWY DZIECKA

ETAPY ROZWOJU MOWY DZIECKA ETAPY ROZWOJU MOWY DZIECKA Rodzice często niepokoją się, czy rozwój mowy ich dziecka przebiega prawidłowo. Od znajomych, a często również specjalistów uzyskują informację, że nie ma się czym martwić, dziecko

Bardziej szczegółowo

Nr Tytuł Przykład Str.

Nr Tytuł Przykład Str. Spis treści Nr Tytuł Przykład Str. 1. Bezokolicznik Ӏ Pytania bezokolicznika:?? Zakończenia bezokolicznika -, -, - 10 2. Czasowniki niedokonane i dokonane Użycie postaci czasowników Nieregularne formy

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. Uczeń potrafi:

Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. Uczeń potrafi: Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego opracowany przez Renatę Broniarz na podręcznika Эхо 1 autorstwa Beaty Gawęckiej-Ajchel oraz Programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs dla

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Litera głoska sylaba

Litera głoska sylaba Litera głoska sylaba Materiał językowy jest wyjątkowo bliski uczniowi, wszak swoje imię (zapewne też imiona swoich kolegów i koleżanek) słyszy wielokrotnie w ciągu każdego dnia. Aktywność dziecka opiera

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE CZYTANIE CICHE I GŁOŚNE KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE - WYPOWIEDZI PISEMNE NAUKA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY entralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ LISTOPAD 2012 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Krystyna Klimas. Plan wynikowy do języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Вoт и мы 1. Nowa edycja

Krystyna Klimas. Plan wynikowy do języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Вoт и мы 1. Nowa edycja 3 Krystyna Klimas Plan wynikowy do języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Вoт и мы 1. Nowa edycja (materiał nauczania realizowany zgodnie z wariantem IV.0. podstawy programowej) 3 strona 1 Вот и Россия

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи2 i Новые Встречи 3 klasa 3Ai. Rozdział i jego tematyka

PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи2 i Новые Встречи 3 klasa 3Ai. Rozdział i jego tematyka PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи2 i Новые Встречи 3 klasa 3Ai Rozdział i jego tematyka Wymagania dydaktyczne w zakresie umiejętności w ramach poszczególnych sprawności językowych

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dobrą: Z drobnymi pomyłkami: podać kilka informacji o Rosji, wymienić symbole Rosji, wymienić nazwy kilku. ciekawych miejsc w Rosji,

Na ocenę dobrą: Z drobnymi pomyłkami: podać kilka informacji o Rosji, wymienić symbole Rosji, wymienić nazwy kilku. ciekawych miejsc w Rosji, WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ROSYJSKI Materiał opracowany na podstawie podręcznika Эхо 1 autorstwa Beaty Gawęckiej-Ajchel; numer dopuszczenia: 97/1/2009 oraz Programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

(Addenbrooke s cognitive examination - Final Revised Version, 2005, tłum. M.Roessler) ORIENTACJA Zapytaj o: (Dzień) (Miesiąc) (Rok) WYNIK (0-5):

(Addenbrooke s cognitive examination - Final Revised Version, 2005, tłum. M.Roessler) ORIENTACJA Zapytaj o: (Dzień) (Miesiąc) (Rok) WYNIK (0-5): ACE-R DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO IPiN SKALA FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO (Addenbrooke s cognitive examination - Final Revised Version, 2005, tłum. M.Roessler) Imię i nazwisko: Data badania: Data urodzenia: Badający:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona e-book. Ścieżka mp3 audiobook. Rozmowy telefoniczne 32 24

Spis treści. Strona e-book. Ścieżka mp3 audiobook. Rozmowy telefoniczne 32 24 Spis treści Strona e-book Ścieżka mp3 audiobook Podstawowe zwroty 5 1 Witanie się, przedstawianie 6 2 i żegnanie Dane osobowe 7 3 Rodzina 9 4 Opisywanie ludzi 10 5 Umawianie spotkania 11 6 Informacja kolejowa

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM Data: 6.12.2010r Grupa: wszystkie grupy wiekowe Cele ogólne Pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych, Stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć (radości), Prezentowanie własnych

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. SPRAWDZIAN PRÓBNYW SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ferie zimowe w górach

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. SPRAWDZIAN PRÓBNYW SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ferie zimowe w górach UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem Informacje dla ucznia SPRAWDZIAN PRÓBNYW SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ferie zimowe w górach

Bardziej szczegółowo

TEST ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS III Imię i nazwisko... Nazwa szkoły... Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu... Ćwiczenie 1 Uzupełnij wierszyk, wpisując ż lub dwuznak rz, u lub ó,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości o czasowniku

Powtórzenie wiadomości o czasowniku Powtórzenie wiadomości o czasowniku 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna definicję czasownika, wymienia kategorie osoby, liczby, rodzaju, czasu i trybu, zna różnice między czasownikami dokonanymi i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Język rosyjski (kl. I III) Liceum Ogólnokształcące w Turku System oceniania opracowany zgodnie z programem nauczania języka rosyjskiego w szkołach średnich. Numer programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

NUMER WIOSENNO - WAKACYJNY MAJ CZERWIEC 2016 GAZETKA SZKOLNA -- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE W TYM NUMERZE:

NUMER WIOSENNO - WAKACYJNY MAJ CZERWIEC 2016 GAZETKA SZKOLNA -- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE W TYM NUMERZE: GAZETKA SZKOLNA -- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE NUMER WIOSENNO - WAKACYJNY MAJ CZERWIEC 2016 W TYM NUMERZE: - RELACJA Z PRZEDSTAWIENIA W CENTRUM KULTURY - PRZYRODNICZA CIEKAWOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE NA. PAŹDZIERNIK 2015r. DLA DZIECI Z GRUPY BIEDRONKI CELE GŁÓWNE:

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE NA. PAŹDZIERNIK 2015r. DLA DZIECI Z GRUPY BIEDRONKI CELE GŁÓWNE: ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2015r. DLA DZIECI Z GRUPY BIEDRONKI TEMATY TYGODNIA: 1. JESIEŃ W SADZIE 2. JESIEŃ NA DZIAŁCE 3. O SOBIE SAMYM 4. NASZE ZMYSŁY CELE GŁÓWNE: ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY data przyjęcia nr albumu tryb język wypełnia Dział Organizacji Studiów PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI WYBRANY PRZEZ KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Ważymy. Co można kupić na wagę? Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Ważymy. Co można kupić na wagę? Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesienne dary. Barwy i smaki jesieni. tygodniowy Temat dnia Ważymy. Co można kupić na wagę? Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego w 8 PG w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego w 8 PG w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego w 8 PG w Białymstoku. System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów

Bardziej szczegółowo

CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA

CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS CZWARTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 4 w Kościanie, nauczyciele Jolanta Niklas, Jolanta Jąder,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi Moduł - dział - temat L.p. Zakres treści Test poziomujący 1 Lekcja organizacyjnazapoznanie z PSO Powtórzenie 2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi 3 4 5 6 Cześć,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU MOWY CO MOŻNA ZROBIĆ DLA DZIECKA? JAKI OKRES? CZAS OKRES PRENATALNY OD POCZĘCIA DO URODZENIA DZIECKA

OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU MOWY CO MOŻNA ZROBIĆ DLA DZIECKA? JAKI OKRES? CZAS OKRES PRENATALNY OD POCZĘCIA DO URODZENIA DZIECKA Rozwój mowy dziecka JAKI OKRES? CZAS OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU MOWY CO MOŻNA ZROBIĆ DLA DZIECKA? Następuje rozwój czytaj dziecku krótkie mózgu, połączeń bajeczki, nerwowych u dziecka, Mama powinna dobrze OKRES

Bardziej szczegółowo

Аэропорты в Москве. Lotniska w Moskwie

Аэропорты в Москве. Lotniska w Moskwie Аэропорты в Москве Lotniska w Moskwie Домодедово ( Domodiedowo ) Najruchliwszy pasażerski port lotniczy Moskwy i Rosji. Korzysta z niego ponad 80 linii lotniczych latających do ponad 200 miast na całym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Nauka języka rosyjskiego w Internecie. W Internecie działa specjalny tryb przekazywania wiedzy, tryb, który ma swoje zalety i wady...

Nauka języka rosyjskiego w Internecie. W Internecie działa specjalny tryb przekazywania wiedzy, tryb, który ma swoje zalety i wady... Nauka języka rosyjskiego w Internecie 2 W Internecie działa specjalny tryb przekazywania wiedzy, tryb, który ma swoje zalety i wady... 3 NAUCZYCIELE Ilustracje do fragmentów lekcji Video-lekcja Gry-zadania

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 7/POZIOM A2

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 7/POZIOM A2 KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 7/POZIOM A2 Opis Przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Język obcy Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego "tak"! najlepsze na nadchodzącej drodze życia

Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego tak! najlepsze na nadchodzącej drodze życia 祝 福 : 结 婚 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu!

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Karolina Jekielek Samouczek języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia Poziom elementary Samouczek języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia 3 Copyright by Karolina Jekielek & e-bookowo Projekt

Bardziej szczegółowo

Mówię po polsku Waldemar Szyngwelski

Mówię po polsku Waldemar Szyngwelski Mówię po polsku Waldemar Szyngwelski Lekcja numer 3 Poznajemy godziny i pytamy o nie. Rozmawiamy o tym, co mamy w zwyczaju robić każdego dnia. 0 zero 1 jeden 2 dwa 3 trzy 4 cztery 5 pięć 6 sześć 7 siedem

Bardziej szczegółowo